1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK FORHANDLINGER FOND OG FORVALTNING EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR..."

Transkript

1 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014

2 2

3 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK FORHANDLINGER FOND OG FORVALTNING EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR FORVALTNINGSORGANISASJONER UTDANNING FAG- OG KULTURPOLITISK ARBEID INTERNASJONALT ARBEID ORGANISASJON AKTIVITETSREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAP REVISJONSBERETNING

4 1. Generelt om året som gikk 2014 har ikke vært mindre utfordrende enn året før! Vi har brukt mange og lange timer på forhandlingsarbeid i uliker sektorer: Vårens lønnsoppgjør på teatersektoren var et hovedoppgjør. Forhandlingene ble preget av arbeidsgiversidens fokus på den kostnadskrevende pensjonsordningen. I dag har skuespillerne en tariffestet offentlig tjenestepensjon. Dette er en ytelsesbasert pensjon som innebærer at arbeidsgiver må sikre arbeidstaker med full opptjening omtrent 66 prosent av inntekten ved fratreden. Ordningen er svært kostbar for teatrene og de ønsker derfor å gå over til en innskuddsbasert ordning. Dette vil innebære at arbeidstaker bærer mer av risikoen for avkastning og derved pensjon. (Pensjon gjennom folketrygden berøres ikke av dette.) Det ble etter hovedoppgjøret nedsatt et partssammensatt utvalg som har utredet en eventuell ny pensjonsordning. Ny forhandling vil finne sted under mellomoppgjøret fra midten av april Audiovisuell sektor er preget av endringer i bruken av digitale medier. Før jul ble en ny tariffavtale fremforhandlet med NRK. Denne gir NRK rett til å tilgjengeliggjøre egne dramaproduksjoner på egne tekniske plattformer uten tidsbegrensning. For dette fikk skuespillerne et løft på 75 % for tv-drama og 25 % for radiodrama. Når NRK får inntekter, skal skuespillerne ha sin andel av nettoinntekten. Videre ble rettigheter til videresending mv tydeligere regulert, slik at det er klart at disse rettighetene er i behold. Ved slutten av året ble det tydelig at det nærmet seg en minnelig løsning på tvistene rundt Norwaco og Canal Digital og Get. Store deler av utestående vederlag ble løst ut ved årsskiftet og organisasjonene og medlemmene o.a. får dermed et oppsving i inntektsstrømmen. I tillegg pågår arbeidet med avtaleverket for tv-drama hos produsentene som er eller var medlemmer i Produsentforeningen. Dubbing: Et forsøk på å få orden på avtaleforholdene og betalingsnivået i dubbingstudioene hadde en positiv utvikling med en ny bransjeavtale med NorDubb, basert på linjebetalingsmodell. Det ble for annen gang på tre år iverksatt boikott mot Dubberman og SDI Media etter at disse takket nei til slik modell og heller ikke ville betale minst kr 750 per time. Boikotten ble avblåst etter at studioene satte betalingen noe opp og forpliktet seg til å forhandle igjen senhøsten NorDubb har i ettertid gått bort fra sin linjebetalingsmodell for at de andre ikke skulle få konkurransefortrinn. 1.1 Medlemmene Norsk Skuespillerforbund hadde 1252 medlemmer Medlemmene fordelte seg slik: 149 fast ansatte ved institusjonsteatre (mot 155 i 2013) 930 frilansere (mot 813 i 2013), hvorav 120 ansatt på engasjement ved teatre og i frie grupper (136 i 2013) 8 passive, hvorav 6 teatersjefer 125 pensjonister 37 studentmedlemmer Vi ser altså at den tydelige trenden fortsetter; antall frilansere øker kraftig, mens antall faste stillinger synker. Hele 110 nye medlemmer kom til i løpet av året, noe som utgjør en total tilvekst på 22 siden Disse gikk bort i 2014: Liv Dommersnes, Per Lillo-Stenberg, Kaare Kroppan, Ragnhild Hilt, Sissel Sellæg, Pål Skjønberg og Sverre Solberg Æresmedlemmer Juni Dahr og Stein Winge ble utnevnt til æresmedlemmer i desember Kretsene Forbundets medlemmer er delt inn i 19 kretser, eller lokallag. NSF har ni teaterkretser (Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Nordland Teater og Hålogaland Teater) og ti regionale kretser (Nord-Vestlandet, Vestlandet, Innlandet, Telemark/Vestfold, Sør-Vestlandet, Agder, Oslo og omegn, Midt-Norge, Nord-Norge og Østfold). Medlemmer ved mindre teatre tilhører kretsen for sin region. Forbundsleder og generalsekretær har hatt flere møter med kretsene ved Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Oslo Nye. Temaer har vært søndagsforestillinger, gjennomsnittsberegning av arbeidstid, tariffavtaler for midlertidig tilsatte, pensjonssaken og annet. I mars ble det gjennomført kretsbesøk ved Rogaland Teater, Den Nationale Scene og Vestlandet. 1.3 Styret Styret hadde slik sammensetning frem til generalforsamlingen: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen og styremedlemmer Yngve Seterås; Hilde Olausson; Camilla 4

5 Deltakere på Generalforsamlingen (Foto: Ida W) Belsvik; Glenn André Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer: Hallbjørn Rønning; Guri Johnson; Ingunn Øyen; Ulla Marie Broch og Anne E. Kokkinn. Etter valget ble sammensetningen som følger: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, valgt for ett år; nestleder Knut Alfsen, valgt for tre år; Yngve Seterås, valgt for to år; Hilde Olausson, valgt for to år; Camilla Belsvik; Glenn A. Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer ble Hallbjørn Rønning, Guri Johnson, Ulla Marie Broch, Anne E. Kokkinn og Ingunn Øyen. Styret har avholdt 6 styremøter i 2014 (ett måtte avlyses), og behandlet 41 saker. I oktober ble arbeidet med ny handlingsplan igangsatt med et styrekollokvium. 1.4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen ble avviklet 25. mai 2014 i Prøvesalen, Welhavens gate 1 i Oslo. 2 Forhandlinger 2.1 NTO/Spekter Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ble i 2014 nærmere knyttet opp mot arbeidsgiverforeningen for offentlige virksomheter, Spekter. Spekter fremstår nå som tariffavtalemotpart Hovedoppgjør teatersektoren Forhandlinger med Spekter/Norsk Teater- og Orkesterforening ble avsluttet ved midnatt 15. mai Forbundets forhandlingsutvalg bestod av forbundsleder Hauk Heyerdahl, generalsekretær Eirik Djønne, Hilde Olausson, Suzanne Paalgard og Mattis Herman Nyquist. Partene kom bl.a. til enighet om lønnsøkning på 3,3 prosent for alle lønnstrinn. Den delen av forhandlingene som tok mest tid, var fremtidig pensjonsordning, se eget avsnitt under. Forhandlingsresultatet ble godkjent ved uravstemning Søndagsforestillinger Inn mot hovedoppgjøret i april hadde Det Norske Teatret (DNT) og Skuespillerforbundet en uløst tvist om søndagsforestillinger. I avtaleverket er det bestemt at det skal være en fast fridag i uka, fortrinnsvis søndag. Siden skuespillerstreiken i 1967 har søndagsfri vært fast praksis ved de store teatrene. DNT har signalisert et ønske å sette opp forestillinger på søndager, og omfanget og vederlag 5

6 for dette ble et tema. Forbundet ønsket å stryke ordet fortrinnsvis, slik at fast fridag ble søndag. Arbeidsgiversiden avslo dette. I stedet ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som skulle utrede dette. Enighet ble ikke oppnådd og spørsmålet er fortsatt uavklart Pensjonsklemme Det store temaet ved hovedoppgjøret var arbeidsgiversidens krav om å gå bort fra dagens pensjonsordning med ytelsesbasert pensjon. Denne blir for dyr for teatrene siden balanseført pensjonsgjeld har vokst dramatisk ved enkelte teatre, særlig Den norske opera og ballett. Arbeidsgiversidens lanserte alternativ er en innskuddsbasert pensjon, der arbeidstaker bærer risikoen for hva som står på konto når pensjon skal tas ut. Et mellomalternativ vil være en såkalt hybridordning, som sørger for at det settes en grense for hvor lav tilleggspensjonen til folketrygden kan være. Etter at arbeidstakersiden avviste forslag om ny pensjonsordning i 2014, ble det fremforhandlet en protokoll om utredning av fremtidig pensjonsordning. Et partsammensatt utvalg har i 2014 jobbet med å forberede et grunnlag for mellomoppgjøret i 2015, som kommer til å dreie seg om pensjonsspørsmålet. Generalsekretær og forbundsleder har i 2014 deltatt i en utredningsgruppe med oppdrag å vurdere alternative pensjonsordninger for de ansatte ved teatrene. Arbeidet ble sluttført i jan 2015 og danner grunnlag for forhandlingene som starter i april Gjennomsnittsberegning arbeidstid Ved Nationaltheatret ble det forhandlet om en lokal avtale om gjennomsnittberegning av arbeidstid for samtlige ansatte. Forhandlingene ble ført med alle yrkesgrupper og med støtte fra sentrale forbund. Forbundsleder og generalsekretær deltok på flere møter i Skuespillerne stemte for gjennomsnittsberegning, men teknikerne mot. Forhandlingene førte derfor ikke frem. Styret etter Generalforsamlingen 2014: Forbundsleder Hauk Heyerdahl Nestleder Knut Alfsen Styremedlem Yngve Seterås Styremedlem Maria Bock Styremedlem Hilde Olausson Styremedlem Glenn André Kaada Styremedlem Camilla Belsvik 6

7 2.1.4 Avtaler om faste stillinger NSF har tariffavtaler som regulerer antall midlertidige og faste skuespillerstillinger med syv av de største teatrene. Disse gir mulighet til unntak fra fireårsregelen i AML og dermed til bruk av åremålsstillinger. Det foretas avklaringer med teatrene om oppfølgning av kravet til antall fast tilsatte. To teatre har meldt ønske om reforhandling av avtalene. 2.2 NRK ny dramaavtale Norsk Skuespillerforbund har forhandlet frem en ny tariffavtale med NRK om dramaproduksjoner. Avtalen innebærer at minstesatsene er økt med 75 % og at royaltysatsene er økt. Som motytelse har NRK fått rettighetene til å vise produksjonene på alle egne, lisensfinansierte plattformer for all fremtid. Det skal fortsatt betales vederlag og royalties ved videresalg, merchandising og tredjeparts utnyttelse. NSFs forhandlingsutvalg bestod av Eirik Djønne, Hauk Heyerdahl, Knut Alfsen, Maria Bock og Geir Kvarme Arkivavtalen Se pkt Dubbing: Ny avtale og ny boikott Som kjent har NSF gjennom flere år jobbet for å få til avtale med dubbingprodusentene. Fellesforhandlinger med SDI Media, Dubberman og NorDubb ble brutt i desember Studioene ble deretter tilbudt å forhandle individuelt. NorDubb takket ja til dette, og det ble i mai 2014 inngått avtale med dette studioet, basert på en såkalt linjebetalingsmodell. Avtalen ble sendt på uravstemning til de av medlemmene som har opplyst at de arbeider med dubbing og den fikk massiv oppslutning. Avtalen trådte i kraft 1. september. Etter forhandlingene med NorDubb sa fire mindre studioer seg skriftlig villige til å legge seg på en timesats på kr 750. SDI Media og Dubberman avviste imidlertid både å gå tilbake til denne timesatsen, og å tilslutte seg en tilsvarende avtale som NorDubb. Fra 24. oktober iverksatte NSF derfor en ny boikott av disse dubbingstudioene. Aksjonen medførte en følelsesladet debatt blant dubberne både omkring virkningene av en linjebetalingsordning og berettigelsen av en boikott. En ekstra utfordring lå i at deler av gruppen ikke er fagorganiserte. Noen av disse valgte ikke å slutte opp om aksjonen, som dermed ble mindre effektiv enn i Boikotten ble avsluttet etter fire uker, da SDI Media og Dubberman tilbød å øke sine satser noe. Etter dette har de øvrige studioene lagt seg på samme betalingssatser som SDI Media og Dubberman. En forutsetning for avbrytelse av boikotten var at partene møtes til nye forhandlinger høsten Produsentforeningen Produsentforeningen for film, tv og spill opplevde i 2014 at seks større medlemmer meldte seg ut. Noen av disse meldte seg så inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. I ettertid meldte også Produsentforeningen seg inn der. (Fortsatt er det produsenter som ikke er organisert noe sted.) TV-avtalen TV-avtalen ble sagt opp av Produsentforeningen i 2012, men har ettervirkninger. Pga. nevnte omorganisering av produsentforeningen har det ikke vært mulig å forhandle om ny avtale i Nye forhandlinger vil opptas i Filmavtalen Spillefilmavtalen løper fortsatt. 2.5 Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek Norsk Tjenestemannslag har ledet arbeidet på vegne av innleserne ved Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek som gikk til søksmål for å få fast ansettelse eller økt stillingsprosent. Noen fikk tilkjent fast ansettelse etter et forlik. De øvrige ble tilkjent arbeidstakerstatus tilbake i tid, gjennom dom i oslo Tingrett. Dommen er anket av NLB og saken kommer opp på nytt i juni Bransjeavtale for arbeid innen DKS Nestleder Knut Alfsen sitter som forhandlingsleder for Kunstnernettverkets rammeavtale med fylkeskommunene om kunstnerisk arbeid innen Den kulturelle skolesekken. Det er i 2014 gjennomført en utredning av hvorvidt denne typen innkjøp av arbeid er å anse som offentlige anskaffelser. Her ble det konkludert med at dette avhenger av flere faktorer som er forskjellige for hvert kunstprosjekt. Kommunesektorens organisasjon (KS) avviste på tross av dette å inngå i forhandlinger, under henvisning til at området skulle behandles utelukkende som offentlige anskaffelser. Mot slutten av 2014 fikk man imidlertid signaler fra fylkeskommuner som var interessert i å inngå i bilaterale forhandlinger med Kunstnernettverket om en ny rammeavtale for Den kulturelle skolesekken. 7

8 3. Fond og forvaltning 3.1 Forvaltning av eiendom Welhavens gate 1 Forbundet eier første og andre etasje i Welhavens gate 1 i Oslo sentrum. Norsk Skuespillersenter og Skuespiller- og danseralliansen leier i 1. etasje. Norske Dansekunstnere leier kontorlokaler i 2. etasje. Lokalet «Stallen» i bakgården blir leid ut som øvingslokale, og Prøvesalen blir både leid ut og brukt av organisasjonene på huset. Netto leieinntekter var i 2013 kr Vederlagsfondets leilighet i 2. etasje blir utleid til privatpersoner. Høsten 2013 ble det avdekket store skader på de ytre veggene, både mot gaten og mot naboene. Styret for Sameiet Welhavensgate 1, som Norsk Skuespillerforbund er en del av, rådet sameiermøtet til å engasjere en prosjektledelse for rehabiliteringen. OBOS Prosjekt AS ble valgt, og våren 2014 ble en entreprenør engasjert etter råd fra dem. Totalutgiftene ble budsjettert til kr NSFs andel av dette utgjorde kr Rehabiliteringen ble gjennomført i perioden mars juni Leiligheten i Berlin Forbundets leilighet i Berlin var utleid 42 uker i Forvaltning av leiligheten fungerer tilfredsstillende NSF Spaniahus Villa Thalia i Albir eies av stiftelsen NSF Spaniahus. Utleie administreres av forbundssekretariatet ved Inger Karin Zettergren. Huset var utleid 40 uker i Fondsmidler NSF disponerer flere fond til støtte for medlemmer og andre NSFs støttefond Dette fondet kan nyttes til å hjelpe skuespillere under 60 år som er kommet i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon. Det ble ikke utdelt midler i Det er kr i fondet NSFs solidaritetsfond Det ble ikke utdelt midler fra dette fondet i OU-fondet Fondet bygges opp av midler fra tilsatte ved institusjonsteatrene og arbeidsgiversiden og skal nyttes til opplærings- og utviklingstiltak. Det ble utdelt kr til seminarer ved de større teatrene, hvorav noe var utbetaling av støtte tildelt året før NSFs Fond for frilansere Fond for frilansere er i realiteten en årlig avsetning i NSFs budsjett som skal gå til produksjoner av og med frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Kr ble delt ut til støtte til produksjoner NSFs vederlagsfond Fondet bygges opp av kollektive vederlagsmidler fra Norwaco, altså penger som kommer inn for såkalt sekundærutnyttelse av audiovisuelle produksjoner. (Individuelle vederlag betales ut til rettighetshavere som har deltatt i de produksjonene som videresendes eller utnyttes på annen måte, se pkt ). Fondet har i dag en verdi på omtrent 7,5 millioner kroner og eier halve Welhavens gate 1 og leiligheten i Berlin. Videre brukes avkastningen av vederlagsfondet bla. til reise- og Forbundet eier 1. og 2. etasje i Welhavens gate 1 i Oslo. Bygningens fasade fikk våren 2014 en tiltrengt oppussing. 8

9 studie-stipend, samlet ca kr i året. Fondets styre har i 2014 bestått av Sigmund Sæverud, leder, Thorbjørn Harr, Hanne Dieserud og Helga Guren, samt styreleder i NSF, Hauk Heyerdahl. 4 Tiltak og samarbeid 4.1 Juridisk bistand Generalsekretær og advokat Eirik Djønne gir råd til medlemmene i kontraktsspørsmål m.v Bistand ved opprettelse av eget selskap Advokat Hans Marius Graasvold tilbyr bistand i forhandlinger og gir etter henvisning medlemmer råd ved opprettelse av eget selskap. Forbundet betaler for inntil en times rådgivning for hvert medlem. 4.2 Skuespiller- og danseralliansen Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening er eiere av Skuespillerog danseralliansen som ble opprettet som et as i juni Daglig leder er Tone Øvrebø Johannessen, kontormedarbeider er Nina Bjørneby Kirkhusmo. Alliansens formål er å bedre vilkårene for frilansskuespillere og -dansere. I periodene mellom eksterne engasjementer mottar kunstnerne lønn og opptjener sosiale rettigheter fra Alliansen. De ansatte kunstnerne har i stor grad vært i engasjementer hos eksterne arbeids- og oppdragsgivere. I 2014 ble 5 kunstnere ansatt i alliansen, tre skuespillere og to dansere, og i 2015 skal det ansettes to fra hvert yrke. Søknadskriteriene ble justert i 2014 slik at det er yrkesaktivitet siste 8 år regnet fra søknadsfrist som teller. Alliansen har samarbeidet med Norsk Skuespillersenter om en rekke kurs og kompetanseutviklende tilbud som også kommer skuespillere utenfor Alliansen til gode. Det første mentorprogrammet der alliansens kunstnere er mentorer for yngre kolleger, ble avsluttet i desember 2014 og et nytt program startet 4. januar Skuespiller- og danseralliansen er støttet av Kulturdepartementet som et prøveprosjekt i begrenset omfang ut Våren 2015 skal Alliansen evalueres av departementet. Alliansens målsetting er å bli permanent fra 2016 og det er søkt midler til en gradvis økning av antall ansatte. Les mer om Alliansen på skuda.no 4.3 Tiltak for å øke arbeidsmuligheter Skuespillerkatalogen Skuespillerkatalogen er en onlinedatabase der alle forbundets medlemmer får sin egen presentasjonsside med plass til cv, showreel, bilder m.m. Presentasjonene gjøres tilgjengelig for abonnenter fra arbeidsgiversiden. Antall betalende abonnenter ligger jevnt på rundt 100, mange av dem med flere brukere. Medlemmene er selv ansvarlige for å holde sin presentasjonsside oppdatert, noe som er nødvendig for å holde nødvendig kvalitet på at søketjenesten. Dette har vist seg å by på noen utfordringer. Forbundets it-ansvarlige har ansvar for teknisk vedlikehold Årlig audition Årlig audition for nyutdannede skuespillere er samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teaterlederforum, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillersenter. Det var Guro Nagelhus Schia og Gard Eidsvold er to av de ansatte kunstnerne i Skuespiller-og danseralliansen. Emil Johnsen og Lise Risom Olsen under presselansering av Northern Lights (se s. 10) på Filmens Hus i desember. (Foto: Marco di Filippo) 9

10 72 søkere til og 42 deltakere på audition, som fant sted 27. oktober hos Riksteatret. Kunstnerisk konsulent ved NSS, Ivar Furre Aam, veiledet deltakerne i felles improvisasjonsoppgaver. Ca 42 publikummere, hvorav 5 teatersjefer, møtte opp. Informasjonsansvarlig Ida Willassen og direktør Åse Ryvarden ønsket velkommen på vegne av arrangørene Showcase for etablerte Arbeidet med årlig audition tydeliggjorde et behov for et lignende arrangement for scenekunstnere. Showcase for etablerte skuespillere ble etablert i 2014 som et samarbeid mellom forbundet, Norsk Skuespillersenter og NTO/ Norsk Teaterlederforum. 19 skuespillere deltok i programmet som ble vist i Teaterkjelleren mandag 7. april kl publikummere møtte, hvorav 6 teatersjefer (10 institusjonsteatre var representert totalt) visningslokale for fri scenekunst Gruppen nedsatt på initiativ av krets Oslo og Omegn ledet av Martin Lotherington har fått utviklingsstøtte på til å utarbeide forslag til ferdig driftsmodell. Dette vil være klart i midten av juni, slik at det videre kan søkes penger til drift. Nåværende mål er å finne en passende driftsmodell. Målet er å bli et ledd i scenekunsten i Oslo som på nåværende tidspunkt mangler konferanse om ENTREPRENØRSKAP Skuespillerforbundet har deltatt i nettverkssamarbeidet Entreprenørskap i kunst og design (se også eget punkt) som 6. november arrangerte en egen, gratis konferanse på KhiO med 20 ulike workshops, paneldebatt og foredrag om hvordan kunstnere kan etablere og drive egen bedrift, eller på annen måte skape en inntekt basert på egen kompetanse. Skuespillerforbundet betalte for workshopen «Jus og økonomi for kunstnere og designere»med Hans Marius Graasvold. Gard Eidsvold deltok i paneldiskusjon. Styremedlem og kretsleder Camilla Belsvik og Jo Adrian Haavind stilte med stand for NSF. Konferansen ble åpnet med innledninger av varaordfører Libe Rieber-Mohn og statssekretær i KUD Bjørgulv Vinje Borgundvåg Northern Lights Skuespillerforbundets styre vedtok i 2014 å støtte Northern Lights, et promoteringsevent for nordiske skuespillere under Berlinalen 2015 i regi av Norsk Skuespillersenter. Konseptet ble lansert for pressen 18. desember Tiltak for å synliggjøre skuespilleres arbeid og vilkår Scenekunst.no Forbundet er medeier i foreningen Scenekunst.no, hvis formål er å drive en redaksjonelt uavhengig nyhetstjeneste og debattforum for scenekunstfeltet. Foreningen Scenekunst.no. ble opprettet av flere organisasjoner innen scenekunstfeltet i Scenekunst.no drives etter redaktørplakaten. Hild Borchgrevink har vært redaktør siden høsten Inntektene er styrket med midler fra Norsk kulturråd. Informasjonsansvarlig Ida Willassen er NSFs representant i foreningens styre. Det treårige prøveprosjektet er under evaluering, og to av medlemsorganisasjonene har sagt at de ikke lenger kan bidra med støtte til drift. Forbundsleder sitter i arbeidsutvalg som skal ta stilling til de resterende eiernes videre engasjement i forhold til Scenekunst.no i januar Kjersti Posti Høgli i aksjon under Showcase for etablerte skuespillere, arrangert på initiativ fra krets Oslo og omegn. (Foto: Kristin Opdan) Heddaprisene. Beste kvinnelige medspiller: Renate Reinsve i Besøk av gammel dame ved Trøndelag Teater. (Alle Hedda-foto: Ø. Markussen) 10

11 4.4.2 Hedda-prisen Heddaprisen ble delt ut søndag 15. juni på Nationaltheatret. Følgende skuespillere mottok priser: Mariann Hole og Renate Reinsve for hhv. beste kvinnelige hovedrolle og birolle/medspiller. Vidar Magnussen og Sigmund Sæverud for hhv. beste mannlige hovedrolle og birolle. Rogaland Teaters «Perpleks» av Marius von Mayenburg i regi Glenn André Kaada ble kåret til Årets forestilling. Samarbeidsproduksjonen Hundre Hemmeligheter ( Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret og Trondheim Voices/ Midtnorsk Jazzsenter) ble Årets barne- og ungdomsteaterforestilling. Årets pris for Særlig kunstnerisk innsats gikk til ensemblet ved Rogaland Teater for forestillingene «Fruen fra havet» og «Perpleks». Verdensteatret mottok juryens ærespris. Juryen 2013/2014 bestod av Gunnar Germundson, Amund Grimstad, Cliff Moustache, Tora Optun, Vidar Sandem, Astrid Sletbakk og Andreas Wiese Hands up - be counted 16. januar inviterte Kulturrådet, Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Nordic Black Theatre til seminar på Cafeteatret i Oslo. Seminaret var rettet mot kulturinstitusjoner og utøvende kunstnere i det flerkulturelle feltet og flere institusjoner, organisasjoner og utoøvergrupper hadde egen poster på programmet. Arrangørene samt Høgskolen i Nord-Trøndelag, Det Multinorske, Akademi for scenekunst, Nordic Black Xpress og Kunsthøgskolen i Oslo presenterte sine tilbud. Forbundsleder holdt innlegg og informasjonsansvarlig deltok i samtaler med publikum etter programslutt. Det var godt oppmøte og seminaret ble også streamet. 4.5 Kommunikasjonsarbeid egne Nettsider: Nettsidene gir tilgang til fullstendig avtaleverk og kontaktinformasjon og oppdateres daglig med arrangementer, støtteordninger og aktuelle forbundssaker. Forbundet drifter også nettstedet Skuespillerkatalogen. no, se eget punkt over. Forbundet er også med eier i foreningen Scenekunst. no, se og har bidratt til etablering av ekd.khio.no, se Nyhetsbrev: Elektronisk nyhetsbrev sendes medlemmene en gang i måneden Sosiale medier: Forbundet har en egen profil på Twitter og en egen side på Facebook. Informasjonsansvarlig oppdaterer disse så ofte som mulig, generalsekretær og ledelse oppfordres også til å bruke sosiale medier til å kommunisere om aktuelle saker. Flere kretser har egne grupper på Facebook, som har vært svært nyttige verktøy i dialogen med medlemmene. Gruppen for stemmeskuespillere, som også er åpen for ikke-medlemmer, har vært hyppig brukt også i Medlemsbladet Stikkordet: Fordi nettsider, e-post og sosiale medier dekker store deler av informasjonsbehovet. Stikkordet kommer ut med tre utgivelser i året. Informasjonsansvarlig er redaktør for bladet, mens forbundsleder er ansvarlig utgiver. Redaksjonsrådet har bestått av Ida Lou Larsen, Tove Kampestuen Heyerdahl og Øystein Ulsberg Brager. Ensemblet ved Rogaland Teater mottok pris for beste kunstneriske innsats, og Perpleks i regi av Glenn A. Kaada ble kåret til årets forestilling. Beste hovedroller: Mariann Hole for tittelrollen i Lulu (Nationaltheatret) og Vidar Magnussen for seremonimeisteren i Shockheaded Peter (DNT). 11

12 Anne Marit Sæther, her i Tankelaboratoriet, mottok statens Stipend for seniorkunstnere tildelt gjennom skuespillerkomiteen. Foto: Cirka Teater Cici Henriksen mottok i 2014 utmerkelsen Årets frilanser. Prisen deles ut av Norsk Skuespillersenter og NSF. Foto: Anne Reisch Annonser: Det er annonsert for Skuespillerkatalogen i filmbladet Rushprint Presse og media Det har vært rundt 40 henvendelser fra media/presse i Om lag 1/3 av sakene er egeninitierte. Spørsmålet om rammer rundt elevarbeid ble en sak i forbindelse med et planlagt samarbeid mellom Kilden Teater og Baardar. NSF, MFO og Noda frarådet dette pga faren for sosial dumping, og fikk stor tilslutning fra musikalmiljøet gjennom sosiale medier. Forbundsleder er forbundets pressetalsmann og har kommentert kulturbudsjettet i NRK Kulturnytt og Kulturhuset. Nestleder ble intervjuet av NRK Dagsrevyen i forbindelse med lansering av promoeventet Northern Lights. Det er sendt ut pressemeldinger i forbindelse med inngåelse av ny dubbingavtale og dubbingboikotten, samt ved utgivelser av Stikkordet og utnevnelse av æresmedlemmer Stein Winge og Juni Dahr. Det er funnet rom på budsjettet for å gå til innkjøp av medieovervåkningstjeneste, og avtale er inngått med Meltwater fra høsten Undersøkelser og avstemninger Det er sendt ut to avtaler til godkjenning hos medlemmene. I oktober 2014 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 370 medlemmer i aktuelle AV-produksjoner for å innhente faktagrunnlag til pågående rettstvist mellom Norwaco og Get + Canal Digital. 5. Forvaltningsorganisasjoner 5.1. NORWACO Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av audiovisuelle produksjoner. De 34 organisasjonene som er medlemmer, omfatter mer enn individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter. NSF har vært representert i styret gjennom hele Generalsekretær Eirik Djønne er NSFs representant og sitter også i arbeidsutvalget i NORWACO Videresendingssektoren Mot slutten av 2014 ble det klart at det ville bli inngått forlik mellom Norwaco og Canal Digital og Get om deler av tvistene om videresendingsvederlag. Etter flere år med tvister kommer Norwacos kollektive forvaltning av rettigheter og inntektsstrømmen på plass igjen. Likevel gjenstår det noe avklaring både avtalemessig og rettslig. Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond fikk i 2014 tilført over 2 millioner kroner, noe som er en økning fra I tillegg til å dekke deler av NSFs drift som kommer alle skuespillere til gode, bevilger fondet penger til stipend, samt til drift av nyhetssiden Scenekunst.no. Vederlagsfondets styre besto av Sigmund Sæverud, leder, Thorbjørn Harr, Hanne Dieserud og Helga Guren, samt forbundsleder Privatkopieringssektoren Nestleder Knut Alfsen er NSFs representant i styret for privatkopieringssektoren i Norwaco. NSF mottok i juni 2014 statlig privatkopieringsvederlag for 2013 på i alt kr ,- til viderefordeling til skuespillere. Kr for 12

13 tidligere perioder er fordelt ila året. NSF tar 15 % i administrasjonsgebyr av brutto overføring. Å finne frem til rettighetshavere er fortsatt en arbeidskrevende oppgave Undervisningssektoren Mange kommuner har sluttet seg til NORWACOs avtale med KS om bruk av audiovisuelle produksjoner i skolene Fordeling av royalties I tillegg til fordeling av vederlag for privatkopiering, har NSF fordelt kr ,- i diverse vederlag i Dette er penger mottatt som royalties for film og DVD, samt fra NRK for ymse sendingsrettigheter Kulturarv og arkivavtalen I Stortingsmelding nr. 30 ( ) «Kringkasting i en digital fremtid», fremgår det at NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv, og at det er en overordnet målsetting å gjøre stoffet tilgjengelig for alle. NRK ba NOR- WACO lisensiere arkivet på vegne av rettighetshaverne. Det er inngått avtale mellom NRK og Norwaco om en avtalelisens etter åndsverksloven 32 for tilgjengeliggjøring av programmer laget før Materialet tilbys bl.a. for strømming på NRKs eget nettsted. Denne avtalen kommer ikke i stedet for tidligere avtaler om reprisesending av dramaproduksjoner på TV, disse skal følges som før. Første utbetaling til NSF for viderefordeling til skuespillerne kommer i NORCODE NORWACO, Kopinor, TONO, GRAMO og BONO har opprettet et solidaritetsfond til støtte for internasjonalt arbeid for å styrke opphavsretten i utviklingsland. NSF støtter dette indirekte gjennom NORWACO. 5.2 Norsk Kulturråd Det er i 2014 foretatt en gjennomgang av Norsk kulturråd der forbundet har levert sine innspill. Forbundet har også arrangert et seminar i samarbeid med Kulturrådet, se Skuespillerne som yrkesgruppe er godt representert i råd og utvalg: Asta Busingye Lydersen er første nestleder i rådet, Iren Reppen rådsmedlem og leder for faglig utvalg for teater, der Fredrik Hannestad også er utvalgsmedlem Norsk kulturfond, støtte til scenekunstformål Til scenekunstformål under kap 324 var det i 2014 avsatt kr Goksøyr&Martens og De Utvalgte ble i 2014 tatt inn i basisfinansieringsordningen, som dermed omfattet fem teaterkompanier av ni totalt Post 74 Tilskuddene på statsbudsjettets kap. 320 post 74 er årlige tilskudd til drift av en rekke enkelttiltak og virksomheter innenfor hele kunst- og kulturfeltet. Avsetningen var i 2014 på 219 millioner kroner. Tiltakene på denne budsjettposten er i hovedsak plassert her av Kulturdepartementet eller Stortinget med individuelle begrunnelser. I 2011 overførte Kulturdepartementet det faglige ansvaret for forvaltningen til Kulturrådet. Post 74 er i Statsbudsjettet for 2015 vedtatt lagt ned, og tiltak og midler er overført til Kulturfondet med søknadsfrist 2. juni Statens kunstnerstipend Innstillinger til Statens kunstnerstipend gjøres av 24 fagkomiteer. NSFs generalforsamling har ansvar for å oppnevne medlemmer til komiteen for skuespillere og dukkespillere. Stipendkomiteen 2013/2014 bestod av Jaap Hertog (leder), Nina Woxholtt, Marius Lien og Jorunn Lullau. Sekretær var Ida Willassen fra Norsk Skuespillerforbunds sekretariat. Gruppen hadde i 2014 totalt 19 arbeidsstipend (hvorav to er midlertidige), 8 arbeidsstipend for yngre og 7 garantiinntektshjemler. Komiteen mottok 368 søknader til behandling. Det ble i 2014 innført elektronisk søknadssystem, ikke helt uten startvansker. Tildelte arbeidsstipend i kunstnergruppen skuespillere/ dukkespillere i 2014: Per Jostein Aarsand (1 år), Bernt Bjørn (Troms, 2 år), Tor Christian Bleikli (Hordaland, 1 år), Andreas Eilertsen (Nordland, 1 år), Marius Kolbenstvedt (Akershus, 3 år), Lisa C. Baudouin Lie (Sør-Trøndelag 1 år), Janne Brit Rustad (Sør-Trøndelag 2 år), Line Sagliocco (Telemark, 2 år). Arbeidsstipend for yngre: Ellen Andreassen (Oslo, 1 år); Pelle W. Ask (Akershus, 1 år); Camilla Frey (Oslo,1 år); Thea Borring Lande (Hordaland, 2 år); Michael Sharman (Oslo, 2 år). Summen til fordeling under diversestipend til nyutdannede var redusert fra i 2013 til i 2014 pga. få søkere i Av samme årsak ble også deler av denne summen overført til potten for vanlig diversestipend i Totalt kr ble delt ut i diversestipend fordelt på 37 mottakere, og kr ble delt ut i diversestipend til 5 nyutdannede skuespillere. De to nye stipendtypene Stipend for seniorkunstnere og Stipend for etablerte kunstnere, ble tildelt for første 13

14 Historisk 1: Forbundet deltok ior første gang med egen fane i 1. mai-toget i Oslo. Oppmøtet var overveldende. Krets Oslo og omegn, her med Camilla Belsvik og Dag Håvard Engebråten i spissen, møtte mannsterke opp i toget. (Foto: Ida W) gang i Skuespillergruppen hadde en ledig hjemmel i 2014, og Anne Marit Sæther ble tidenes første mottaker av stipend for seniorkunstnere, innstilt av komiteen for skuespillere og dukkespillere Fond for Lyd og Bilde Fondet er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Innenfor scenekunstfeltet kan det søkes om tilskudd til gjenopptagelse, produksjon og formidling av sceneforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon. I søknadsbehandlingen blir søknader som retter seg mot barne- og ungdomskultur og kulturelt mangfold særlig prioritert. Maria Halseth med vara Markus Tønseth er nye medlemmer av fondets sceneutvalg etter Anne Kokkinn med vara Per Emil Grimstad. Karin Stautland ble valgt inn i fondets styre vinteren Toni Usman er varamedlem. Fond for lyd og bilde bevilget kr i prosjektstøtte til scenekunst i Fond for utøvende kunstnere Fondets midler skal brukes til støtte for utøvende kunstnere som bor og har sitt virke i Norge. Av inntekten i 2014 ble til sammen kr bevilget til formålene, mot kr i Fond for utøvende kunstnere delte ut kr til 63 teaterproduksjoner og kr til 42 musikkteaterproduksjoner i (Antall avslåtte søknader i hver kategori var hhv. 154 og 76.) FFUK delte i tillegg ut 70 reisestipend a kr (41 til musikere, sangere og dirigenter, 11 til skuespillere / sceneinstruktører og 18 til dansere). Jorunn Lullau har sittet som nestleder i styret, med Robert Skjærstad som vara. Skuespiller og instruktør Lars Øyno mottok Gammlengprisen Utdanning 6.1 Flere skuespillerutdanninger Norsk Institutt for Scene og Studio, NITH og Westerdals fusjonerte i 2014 til Westerdals Oslo ACT. Skolen kan selv opprette nye utdanningstilbud på høgkolenivå og skolens skuespillerutdanning blir dermed en bachelorutdanning. Norsk Skuespillerinstitutt i Oslo ble godkjent av NOKUT i desember Dermed er det nå seks skuespillerutdanninger på høyskolenivå i Norge, dobbelt så mange som i Master i teater Masterstudiet i teater med spesialisering i skuespillerfag er en toårig videreutdanning som bygger på en bachelorgrad i skuespillerfag eller tilsvarende. Første kull uteksamineres våren Forbundsleder tok på vårparten i 2015 initiativ til et møte med ledelsen på KhiO angående mastergraden. NSF, Norsk teater- og orkesterforening og Norske scenografer var tilstede. Det ble gitt en god redegjørelse for etableringen av mastergraden, og en forsikring om at denne utdannelsen ikke skulle gå faglig og økonomisk utover bachelorgraden. 6.3 Kontakt med skuespillerstudentene Forbundsleder møtte i april elevene ved Teaterproduksjon og skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det ble avtalt møte med studentene ved Musikkteaterhøyskolen, som dessverre ble avlyst. NSF ble invitert til å holde et informasjonsmøte med masterstudentene. Nestleder Knut Alfsen og Ida Willassen fortalte om forbundets arbeid og gjeldende avtaleverk. 14

15 Historisk 2: De aller første masterstudentene i skuespill utdannet ved en norsk skole. Kull 1 ved MA Teater går ut fra KhiO våren Kulturrådets Yrjan Svarva og Hanna Wozene Kvam under seminaret Hands up - be counted på Cafeteatret i januar. 6.4 Filmskolen på Lillehammer Også Filmskolen på Lillehammer ønsker seg status som kunsthøgskole, noe som har betydning for hvor mye de får i betaling per student og for utvikling av et mastergradsstudium. NSF støtter dette arbeidet. NSF har samarbeidet med skolen om et vekttallsgivende kurs sammen med skolens registudenter, Acting for the Camera. 6.5 Entreprenørskap i kunst og design Entreprenørskap i Kunst og Design er et bransjenettverk for høyere utdanningsinstitusjoner og fag- og interesseorganisasjoner innen kunst og design, opprinnelig initiert av KhiO. EKD lanserte i 2014 en nettside under KhiOs domene, med formål å hjelpe kunstnere og designere å finne frem til informasjon de trenger for å etablere og videreutvikle egen virksomhet, og å skape inntekt på grunnlag av egen kompetanse. Redaktør og prosjektansvarlig har vært Siren Tjøtta. Knut Alfsen har sittet som skuespillerforbundets representant i nettverket, informasjonsansvarlig Ida Willassen har deltatt på planleggingsmøte om og sendt forslag til innhold på den nye nettsiden. 7. FAG- OG KULTURPOLITISK ARBEID 7.1 Kontakt med Kulturdepartementet Innspill til filmmeldingen Forbundslederen deltok i februar på et innspillseminar om Filmmeldingen i regi av Norsk filminstitutt hvor kulturminister Widvey også deltok. Forbundsleder holdt i denne forbindelse et innlegg på filmens hus om norsk filmpolitikk, og utfordringene sett fra skuespillernes perspektiv. Forbundsleder hadde sammen med bransjerådet for film møte med statssekretær Knut Olav Åmås, hvor fremtidig filmpolitikk var tema. Bransjerådet uttrykte samtidig sin bekymring for kuttet i spillefilmstøtten som var foretatt for budsjettåret arbeid med ny åndsverklov Digitalisering og utvikling av nye distribusjonsmåter har ført til en høyst tiltrengt oppdatering av Åndsverksloven. Det viktig med et verktøy som kan anvendes der direkte klarering med hver enkelt rettighetshaver er vanskelig eller umulig, og i sin høringsuttalelse argumenterte forbundet bl.a. sterkt for innføring av generell avtalelisens. Dette er innført i våre naboland som supplement til de såkalte spesielle avtalelisensordningene, og gjør det mulig å klarere kollektivt på områder som ikke allerede er hjemlet i loven. Vernetid for utøvende kunstneres prestasjoner ble i 2014 økt fra 50 til 70 år Kunstnerøkonomiutreningen Generalsekretær og informasjonsansvarlig deltok i innspillsmøte med utredningsleder Vigdis Moe Skarstein i juni Nestleder Knut Alfsen deltok i møte der de viktigste funn ble presentert i desember Høringsuttalelser Norsk Skuespillerforbund har levert følgende til Kulturdepartementet i løpet av 2014: Innspill ang. utredningen av Norsk kulturråd (mars), et felles høringssvar med Danse- og teatersentrum og Norske Dansekunstnere om foreslåtte endringer i forskriften for tilskudd fra norsk kulturfond (mai); høringsuttalelse om insentivordning for film- og tv-produksjon i Norge (august); høringsuttalelse 15

16 om foreslåtte endringer i Åndsverksloven (september) og høringsuttalelse om gjennomgangen av Norsk kulturråd (september). 7.2 Kontakt med Arbeidsdepartementet NSF har levert høringssvar til foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven, både angående arbeidstidsbestemmelser (oktober) og adgang til midlertidig tilsetting (september). 7.3 Kontakt med kulturkomiteen Høringsuttalelse kulturbudsjettet NSF leverte sin høringsuttalelse til Stortingets kulturkomité angående forslag til kulturbudsjett for Generalsekretær Eirik Djønne og tillitsvalgt Birgitte Victoria Svendsen møtte komiteen. Talentutvikling, kutt i Den kulturelle spaserstokken og endringene i Norsk kulturråd var hovedtema Møte med Aps kulturrepresentant Sammen med bransjerådet for film deltok forbundsleder i februar i et møte med stortingsrepresentant Arild Grande fra AP der tema var utviklingen i filmbransjen. 7.4 Kontakt med utenrikskomiteen Norsk Skuespillerforbund sluttet seg i oktober til Danseog Teatersentrums høringsuttalelse om statsbudsjettet 2015, der det påpekes at UDs reisestøtteordning ikke må halveres som foreslått. 7.5 Innspill til LOs utredningsarbeid Sammen med representanter fra andre kunstnerorganisasjoner hadde forbundsleder i mai møte med styremedlem i LO, Renee Rasmussen for å gi innspill til LOs interne utredningsarbeid for bedre trygde-, skatte- og pensjonsvilkår for frilansere og kunstnere. Det var særlig fokus på problematikk knyttet til ufrivillig næringsdrivende. 7.6 Kompetansesenter for scenekunst Forbundsleder deltok på seminar i Kristiansand om kompetansesenter for scenekunst. Han holdt innlegg om situasjonen til frilansskuespillere utenfor Oslo generelt og Sørlandet spesielt. 7.7 Samarbeidende organisasjoner NSF er medlem/støttemedlem og/eller har representasjon i følgende organisasjoner/institusjoner: Medlemskap: FIA Fédération International des Acteurs Norsk ASSITEJ UNIMA-Norge, Forening for figurteater Norsk Arbeidsrettslig Forening Norsk Forening for Opphavsrett Scenekunst.no Kunstnernettverket Representasjon: Norsk Skuespillersenter stiftere, forbundsleder er styreleder Skuespiller- og danseralliansen eiere, forbundsleder i styret, nestleder er vara Scenekunst.no Repr. i styret: Ida Willassen, Repr. i red. råd: Knut Alfsen Rettighetsalliansen Eirik Djønne, styremedlem Dramatikkens hus Repr. i styret, Knut Alfsen (fra aug 2014) Kunstnernettverket repr. forbundsleder Bransjerådet for film repr. forbundsleder Amandakomiteen forbundsleder Kosmorama filmfestival forbundsleder sitter i referansegruppe Oslo Museum (inkl. Teatermuseet) Repr. i samarbeidskollegiet: Knut Alfsen Statens kunstnerstipend generalforsamlingen oppnevner stipendkomité for skuespillere og dukkespillere Fond for utøvende kunstnere Repr. styret: Jorunn Lullau/Robert Skjærstad Fond for lyd og bilde: I styret: Karin Stautland Vara: Toni Usman, Repr. sceneutvalget: Anne Kokkinn/ Per Emil Grimstad, Maria Halseth/Markus Tønseth Spenn.no Maria Bock Norsk Teaterråd, Spelfondet Repr. Axel Aubert NSF Spaniahus styret utgjøres av tre medlemme i NSFs styre Samarbeidende organisasjoner Norske Dansekunstnere Danse- og teatersentrum Norsk Filmforbund Musikernes fellesorganisasjon Produsentforeningen Norske Dramatikerforbund Norsk filmutvikling Samarbeid, avtale om skuespillerarbeid Kunstnernettverket Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende kunstnerorganisasjoner i Norge. Nettverket er et forum og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket skal ta opp og behandle saker 16

17 av felles interesse for bransjen. Kunstnernettverket har blant annet levert utfyllende innspill til og høringssvar på Kunstnerutredningen. Man har også nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med problemstillinger knyttet til skatt og trygd for kunstnere. Knut Alfsen er NSFs representant i denne gruppen og har også ledet videre arbeid med en avtale med DKS Norsk Skuespillersenter Forbundsleder NSF er også styreleder i Norsk Skuespillersenter. Knut Alfsen, Birgitte Victoria Svendsen, Peder Opstad og Tove Veierød er styremedlemmer og Hilde Olausson varamedlem. Mika Ore ble i 2013 ansatt som vikar for Johanne Kallhovd t.o.m , men ble høsten 2014 tilbud om seks års åremål. Øystein Brager var ansatt som kunstnerisk konsulent i 50% stilling til og med august Ivar Furre Aam ble ansatt i stillingen for ett år. Senteret har avholdt 80 ulike arrangement i 2014, med totalt 1614 deltakere. Senteret har samarbeidsprosjekter med scenekunstmiljøer i hele landet og i utlandet, det være seg med teater- og scenekunstinstitusjoner og andre relevante produksjonsmiljøer. Alle senterets tilbud er subsidierte medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabatterte priser. Tilsvarende tilbud uten subsidier ville som regel koste deltakerne fra det dobbelte til det femdobbelte. NSF og senteret samarbeider tett, senteret har også et nært samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen, blant annet når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs Skuespiller- og danseralliansen Skuespiller- og danseralliansen (se også 4.2) leier lokaler av og er samlokalisert med Norsk Skuespillerforbund. Forbundsleder er NSFs representant i styret Oslo Museum Norsk Skuespillerforbund eier flere av gjenstandene i Teatermuseet, som nå inngår i Oslo Museum. Stiftelsen Oslo Teatermuseum eksisterer fortsatt, men etter sammenslåingen med Oslo Museum, er stiftelsens eneste oppgave å utpeke en representant til samarbeidskollegiet for Oslo Museum, som fungerer som museets generalforsamling. Stiftelsen hvor Wenche Medbøe som er styreleder, arbeider med å overføre denne oppgaven til NSF og oppløse stiftelsen. Nestleder Knut Alfsen representerer NSF i samarbeidskollegiet for Oslo Museum Norsk forening for opphavsrett Gjennom foredrag, diskusjoner, publikasjonsvirksomhet m.m. skal Opphavsrettsforeningen fremme kunnskapen om opphavsretten. Foreningen holdt flere møter i 2014, bl.a. om TONO og forholdet til EUs direktiver, e-bøker, tidsbegrensede rettigheter for Munch og Vigeland, og om opphavsrett i Kina Rettighetsalliansen Rettighetsalliansen (RA) er en forening for organisasjoner som representerer medlemmer som livnærer seg av å skape eller formidle opphavsrettsbeskyttete verk eller fremføring av verk. RA jobber for å sikre rettigheter og hindre pirateri. RA hadde sitt andre årsmøte 23. mars Nylig kom nyheten om at en norsk nettside med piratkopierte filmer og tv-serier ble stengt. Generalsekretær Eirik Djønne er gjenvalgt som styremedlem for to år og styrets leder er Willy Johansen fra Norsk Videogramforening Dramatikkens hus Dramatikkens hus er et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst som ble opprettet i Huset er organisert som en stiftelse og hadde støtte over statsbudsjettet for 2014 med rundt 15 millioner kroner. Styret i Dramatikkens hus valgte høsten 2013 å gå for en ny organisasjonsmodell hvor huset skal ledes av én kunstnerisk leder. Line Rosvoll ble ansatt som kunstnerisk leder fra mars Nestleder Knut Alfsen overtok som representant i styret for Dramatikkens hus etter Hauk Heyerdahl fra august Norske Dansekunstnere (NoDa) Norske Dansekunstnere leier kontorlokaler av Norsk Skuespillerforbund, og forbundene samarbeider på flere området bl.a. internasjonalt arbeid, opphavsrettslige spørsmål og avtaleverk Norsk filmforbund Forbundene samarbeider på flere området bl.a. om opphavsrettslige spørsmål og avtaleverk Norske Dramatikere Forbundene samarbeider på flere området bl.a. om opphavsrettslige spørsmål og avtaleverk. 7.8 Samarbeid innen filmsektoren Bransjerådet for film Bransjerådet for film samarbeider for å styrke norsk filmproduksjon. Rådet består av Norsk Skuespillerforbund. Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norsk Dramatikerforbund og Produsentforeningen. Forbundsleder har representert NSF. Hovedsaker for bransjerådet i 2014 har vært å snu budsjettkuttet i spillefilmstøtten, samt 17

18 rettighetsspørsmål. Rådet har hatt jevnlige møter med direktør i NFI. Forbundslederen hadde i februar møter med Arbeiderpartiets representanter i kulturkomiteen, og sammen med bransjerådet for film deltok forbundsleder i et møte med stortingsrepresentant Arild Grande fra Arbeiderpartiet. Tema for disse møtene var utviklingen i filmbransjen. Forbundsleder holdt også et innlegg på Filmens hus om norsk filmpolitikk, og utfordringene sett fra skuespillernes perspektiv på et innspillseminar om Filmmeldingen hvor kulturminister Widvey også var tilstede Gullruten Hvert år hedres de beste TV-prestasjonene gjennom Gullruten, som sendes på Tv2. Trond Fausa Aurvåg og Elsa Lystad mottok priser for hhv. beste mannlige og kvinnelige skuespiller for sine prestasjoner i Lilyhammer og Etter karnevalet. Lilyhammer vant også pris for beste tv-drama Kosmorama 2014 Kosmorama Internasjonale filmfestival ble arrangert i Trondheim 28. april til 4. mai Norsk Skuespillerforbund er et av fagforbundene festivalen samarbeider med. Medlemmene i åtte ulike fagforbund i filmbransjen stemmer frem vinnerne til elleve ulike priser for fjorårets filmer. Kanonprisen for beste kvinnelige hovedrolle i 2014 gikk til Marie Blokhus (Jag etter vind), prisen for beste mannlige hovedrolle til Espen Klouman Høiner (En som deg). Prisen for beste birolle gikk til Per Schanning (Detektiv Downs) og Herbert Nordrum (Pornopung). Det årlige bransjeseminaret, Mirakelseminaret på Stiklestad, gikk av stabelen i april. Forbundsleder deltok både på Mirakelseminaret og Kanonpris-utdelingen Amandaprisen Forbundsleder sitter i Amandakomiteen og delte ut Gullklapperen under Amandaprisutdelingen (til sminkør June Paalgaard). Elsa Lystad mottok Æresamanda for sin innsats i norsk film. Kaia Varjord har i 2014 sittet i juryen som velger ut beste skuespillere og beste film tv-dramakonventet Forbundsleder og generalsekretær deltok på tv-drama seminar Losby Gods i januar. Tema var visjoner for fremtiden. Advokat Theo Jordahl fra TV 2, advokat Bjørn Brem og generalsekretær og advokat Eirik Djønne holdt innlegg om hvordan de ulike aktørene i verdikjeden kjemper for sine rettigheter. Spørsmålet var hvordan vi kunne forstå hverandres behov bedre og om det fantes nye måter å løse avtaleverket på. Kringkastingssjefen tok imot invitten fra Skuespillerforbundet om å gå i dialog om nytt avtaleverk. 8. INTERNASJONALT ARBEID 8.1 Nordisk skuespillerråd Nordisk Skuespillerråd er et forum for politisk og administrativ ledelse i de nordiske forbundene. Organisatoriske, politiske og avtalemessige forhold er tema. Møtene finner sted to ganger i året. I 2014 møttes NSR i København og Helsinki. TV-dramaområdet og Norwaco-problematikk var sentrale områder. 8.2 Fia Med over 100 medlemsorganisasjoner fra 80 land, representerer FIA verdens skuespillere og dansere. Sekretariatet ligger i Brussel. FIA jobber for å samle, styrke og hjelpe forbund for skuespillere, dansere og en rekke andre utøvende kunstnere over hele verden EURO-FIA Forbundsleder og generalsekretær representerte NSF i FIAs møter i Athen i juni og i Budapest i november. Ett av flere temaer i Athen var den økonomiske krisen i Hellas, hvor skuespillere er hardt rammet og arbeidsledigheten er 97 prosent. I Budapest orienterte både Tsjekkia og Ungarn om pågående dubbingboikott. Erfaringen var at det var vanskelig å holde boikotten effektiv grunnet manglende oppslutning fra ikke-medlemmer. Lignende erfaring hadde vi i Norge. 8.3 Union International de la Marionette Den internasjonale foreningen for figurteater, Union International de la Marionette (UNIMA), har generalsekretariat i Charleville-Mézières i Frankrike og nasjonale sentre i 93 land. NSF er medlem i UNIMA-Norge. Nestleder i NSF, Knut Alfsen, sitter i foreningens eksekutivkomité som eneste representant fra Norden og er president for vedtektskommisjonen. Han var i 2014 representert på UNIMA s rådsmøte og eksekutivkomitémøte på Cuba. 9. ORGANISASJON 9.1. Forbundets virksomhet Norsk Skuespillerforbund er en interesseorganisasjon og en fagforening for profesjonelle skuespillere som virker innen norsk teater, film, TV, revy, radio og beslektede områder. NSF er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske 18

19 og rettslige interesser. Dette gjøres gjennom forhandlinger av avtaler for skuespillerarbeid, rådgivning, informasjonsvirksomhet, medlemsrettede tiltak for øvrig, utbetaling av vederlag og tildeling av stipendier. Videre utføres et omfattende arbeid med påvirkning av lovgivning og utstrakt samarbeid med øvrige organisasjoner på relevante områder Administrasjonen Politisk ledelse er forbundsleder Hauk Heyerdahl i 70 prosent stilling og nestleder Knut Alfsen i inntil 30 prosent stilling. Sekretariatet har i 2014 bestått av Eirik Djønne, generalsekretær med advokatbevilling, samt Inger Karin Zettergren og Ida Willassen i hele stillinger. Agathe Torgersen har hatt 20 prosent midlertidig stilling for avlastning av sekretariatet, blant annet med behandling av medlemssøknader. Marianne Roland har vært midlertidig ansatt som vikar da informasjonsansvarlig var i studiepermisjon. Harald Askestad har vært engasjert som datakonsulent på timebasis med hovedansvar for Visma, program for viderefordeling av vederlag og videreutvikling av Skuespillerkatalogen. Gudrun Skuggedal, som også har ansvar for kontingenter. Revisor er som tidligere Terje Narum i revisjonsfirmaet Flattum & Co AS. NSF har avtale med Garnes Data om IT-support, drift og vedlikehold av maskinvare, programmer og backup av innhold. 8.4 Arbeidsmiljø Forbundet tilstreber et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Forbundet arbeider for likestilling både i eget arbeidsmiljø og for våre medlemmer. Forbundet driver ikke med virksomhet som forurenser det ytre miljø. De ansatte har 6 dager egenmeldt sykefravær. 8.5 Årsregnskap Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over utviklingen og resultat av forbundets virksomhet og dets stilling. Det er ikke inntrådt forhold etter årets utløp som påvirker årsregnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift. 8.3 Konsulenttjenester Regnskap blir ivaretatt av GS Økonomisystemer og Oslo, Norsk Skuespillerforbunds styre 19

20 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org. nr AKTIVITETSREGNSKAP FOR ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Kontingenter Tilbakeført avsetning tap Tilskudd Stipendkomiteen mv Vederlagsfondet/Norwaco/Spekter Alliansen Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salg av katalog Administrasjon av vederlagsordningen, fond, stiftelser m.v Gammelt, ikke fordelbart privatkop.vederlag Utleie av lokaler/leilighet Berlin Note Finansinntekter Renteinntekter/tilbakeført tap grunnfondsbevis Anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til forbundets formål Kataloger Kostnader i.f.m. utleie av lokaler Note Kostnader i.f.m. formålet Note Administrasjonskostnader Lønnskostnader Note Lokalkostnader Note Kontorholdskostnader Note Møteutgifter Note Forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital: Til øremerket egenkapital Note Fra øremerket egenkapital Note Overført til/fra driftsfondet Note

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter:

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter: KUD Vigdis Moe Skarstein Oslo, 15.08.2014 Vi viser til departements brev av 16. mai 2014, ref 14/2284. Takk for muligheten til å komme med innspill til denne viktige utredningen, og for godt møte 20.06.

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien. Det skulle utarbeides en rapport som skulle beskrive aktuelle

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Kunstnerundersøkelsen 2013

Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnernes inntekter Revidert utgave MARI TORVIK HEIAN, KNUT LØYLAND OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 350 2015 Tittel: Kunstnerundersøkelsen 2013 Undertittel: Kunstnernes inntekter

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur Å leve av litteratur Årsmelding 2014 Å kunne «leve av sitt forfatterskap» er få forunt. De aller fleste norske forfattere kan ikke leve av boksalg alene. De er nødt til å få spedd på inntektene sine. Mange

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer