1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK FORHANDLINGER FOND OG FORVALTNING EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR..."

Transkript

1 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014

2 2

3 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK FORHANDLINGER FOND OG FORVALTNING EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR FORVALTNINGSORGANISASJONER UTDANNING FAG- OG KULTURPOLITISK ARBEID INTERNASJONALT ARBEID ORGANISASJON AKTIVITETSREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAP REVISJONSBERETNING

4 1. Generelt om året som gikk 2014 har ikke vært mindre utfordrende enn året før! Vi har brukt mange og lange timer på forhandlingsarbeid i uliker sektorer: Vårens lønnsoppgjør på teatersektoren var et hovedoppgjør. Forhandlingene ble preget av arbeidsgiversidens fokus på den kostnadskrevende pensjonsordningen. I dag har skuespillerne en tariffestet offentlig tjenestepensjon. Dette er en ytelsesbasert pensjon som innebærer at arbeidsgiver må sikre arbeidstaker med full opptjening omtrent 66 prosent av inntekten ved fratreden. Ordningen er svært kostbar for teatrene og de ønsker derfor å gå over til en innskuddsbasert ordning. Dette vil innebære at arbeidstaker bærer mer av risikoen for avkastning og derved pensjon. (Pensjon gjennom folketrygden berøres ikke av dette.) Det ble etter hovedoppgjøret nedsatt et partssammensatt utvalg som har utredet en eventuell ny pensjonsordning. Ny forhandling vil finne sted under mellomoppgjøret fra midten av april Audiovisuell sektor er preget av endringer i bruken av digitale medier. Før jul ble en ny tariffavtale fremforhandlet med NRK. Denne gir NRK rett til å tilgjengeliggjøre egne dramaproduksjoner på egne tekniske plattformer uten tidsbegrensning. For dette fikk skuespillerne et løft på 75 % for tv-drama og 25 % for radiodrama. Når NRK får inntekter, skal skuespillerne ha sin andel av nettoinntekten. Videre ble rettigheter til videresending mv tydeligere regulert, slik at det er klart at disse rettighetene er i behold. Ved slutten av året ble det tydelig at det nærmet seg en minnelig løsning på tvistene rundt Norwaco og Canal Digital og Get. Store deler av utestående vederlag ble løst ut ved årsskiftet og organisasjonene og medlemmene o.a. får dermed et oppsving i inntektsstrømmen. I tillegg pågår arbeidet med avtaleverket for tv-drama hos produsentene som er eller var medlemmer i Produsentforeningen. Dubbing: Et forsøk på å få orden på avtaleforholdene og betalingsnivået i dubbingstudioene hadde en positiv utvikling med en ny bransjeavtale med NorDubb, basert på linjebetalingsmodell. Det ble for annen gang på tre år iverksatt boikott mot Dubberman og SDI Media etter at disse takket nei til slik modell og heller ikke ville betale minst kr 750 per time. Boikotten ble avblåst etter at studioene satte betalingen noe opp og forpliktet seg til å forhandle igjen senhøsten NorDubb har i ettertid gått bort fra sin linjebetalingsmodell for at de andre ikke skulle få konkurransefortrinn. 1.1 Medlemmene Norsk Skuespillerforbund hadde 1252 medlemmer Medlemmene fordelte seg slik: 149 fast ansatte ved institusjonsteatre (mot 155 i 2013) 930 frilansere (mot 813 i 2013), hvorav 120 ansatt på engasjement ved teatre og i frie grupper (136 i 2013) 8 passive, hvorav 6 teatersjefer 125 pensjonister 37 studentmedlemmer Vi ser altså at den tydelige trenden fortsetter; antall frilansere øker kraftig, mens antall faste stillinger synker. Hele 110 nye medlemmer kom til i løpet av året, noe som utgjør en total tilvekst på 22 siden Disse gikk bort i 2014: Liv Dommersnes, Per Lillo-Stenberg, Kaare Kroppan, Ragnhild Hilt, Sissel Sellæg, Pål Skjønberg og Sverre Solberg Æresmedlemmer Juni Dahr og Stein Winge ble utnevnt til æresmedlemmer i desember Kretsene Forbundets medlemmer er delt inn i 19 kretser, eller lokallag. NSF har ni teaterkretser (Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Nordland Teater og Hålogaland Teater) og ti regionale kretser (Nord-Vestlandet, Vestlandet, Innlandet, Telemark/Vestfold, Sør-Vestlandet, Agder, Oslo og omegn, Midt-Norge, Nord-Norge og Østfold). Medlemmer ved mindre teatre tilhører kretsen for sin region. Forbundsleder og generalsekretær har hatt flere møter med kretsene ved Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Oslo Nye. Temaer har vært søndagsforestillinger, gjennomsnittsberegning av arbeidstid, tariffavtaler for midlertidig tilsatte, pensjonssaken og annet. I mars ble det gjennomført kretsbesøk ved Rogaland Teater, Den Nationale Scene og Vestlandet. 1.3 Styret Styret hadde slik sammensetning frem til generalforsamlingen: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen og styremedlemmer Yngve Seterås; Hilde Olausson; Camilla 4

5 Deltakere på Generalforsamlingen (Foto: Ida W) Belsvik; Glenn André Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer: Hallbjørn Rønning; Guri Johnson; Ingunn Øyen; Ulla Marie Broch og Anne E. Kokkinn. Etter valget ble sammensetningen som følger: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, valgt for ett år; nestleder Knut Alfsen, valgt for tre år; Yngve Seterås, valgt for to år; Hilde Olausson, valgt for to år; Camilla Belsvik; Glenn A. Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer ble Hallbjørn Rønning, Guri Johnson, Ulla Marie Broch, Anne E. Kokkinn og Ingunn Øyen. Styret har avholdt 6 styremøter i 2014 (ett måtte avlyses), og behandlet 41 saker. I oktober ble arbeidet med ny handlingsplan igangsatt med et styrekollokvium. 1.4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen ble avviklet 25. mai 2014 i Prøvesalen, Welhavens gate 1 i Oslo. 2 Forhandlinger 2.1 NTO/Spekter Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ble i 2014 nærmere knyttet opp mot arbeidsgiverforeningen for offentlige virksomheter, Spekter. Spekter fremstår nå som tariffavtalemotpart Hovedoppgjør teatersektoren Forhandlinger med Spekter/Norsk Teater- og Orkesterforening ble avsluttet ved midnatt 15. mai Forbundets forhandlingsutvalg bestod av forbundsleder Hauk Heyerdahl, generalsekretær Eirik Djønne, Hilde Olausson, Suzanne Paalgard og Mattis Herman Nyquist. Partene kom bl.a. til enighet om lønnsøkning på 3,3 prosent for alle lønnstrinn. Den delen av forhandlingene som tok mest tid, var fremtidig pensjonsordning, se eget avsnitt under. Forhandlingsresultatet ble godkjent ved uravstemning Søndagsforestillinger Inn mot hovedoppgjøret i april hadde Det Norske Teatret (DNT) og Skuespillerforbundet en uløst tvist om søndagsforestillinger. I avtaleverket er det bestemt at det skal være en fast fridag i uka, fortrinnsvis søndag. Siden skuespillerstreiken i 1967 har søndagsfri vært fast praksis ved de store teatrene. DNT har signalisert et ønske å sette opp forestillinger på søndager, og omfanget og vederlag 5

6 for dette ble et tema. Forbundet ønsket å stryke ordet fortrinnsvis, slik at fast fridag ble søndag. Arbeidsgiversiden avslo dette. I stedet ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som skulle utrede dette. Enighet ble ikke oppnådd og spørsmålet er fortsatt uavklart Pensjonsklemme Det store temaet ved hovedoppgjøret var arbeidsgiversidens krav om å gå bort fra dagens pensjonsordning med ytelsesbasert pensjon. Denne blir for dyr for teatrene siden balanseført pensjonsgjeld har vokst dramatisk ved enkelte teatre, særlig Den norske opera og ballett. Arbeidsgiversidens lanserte alternativ er en innskuddsbasert pensjon, der arbeidstaker bærer risikoen for hva som står på konto når pensjon skal tas ut. Et mellomalternativ vil være en såkalt hybridordning, som sørger for at det settes en grense for hvor lav tilleggspensjonen til folketrygden kan være. Etter at arbeidstakersiden avviste forslag om ny pensjonsordning i 2014, ble det fremforhandlet en protokoll om utredning av fremtidig pensjonsordning. Et partsammensatt utvalg har i 2014 jobbet med å forberede et grunnlag for mellomoppgjøret i 2015, som kommer til å dreie seg om pensjonsspørsmålet. Generalsekretær og forbundsleder har i 2014 deltatt i en utredningsgruppe med oppdrag å vurdere alternative pensjonsordninger for de ansatte ved teatrene. Arbeidet ble sluttført i jan 2015 og danner grunnlag for forhandlingene som starter i april Gjennomsnittsberegning arbeidstid Ved Nationaltheatret ble det forhandlet om en lokal avtale om gjennomsnittberegning av arbeidstid for samtlige ansatte. Forhandlingene ble ført med alle yrkesgrupper og med støtte fra sentrale forbund. Forbundsleder og generalsekretær deltok på flere møter i Skuespillerne stemte for gjennomsnittsberegning, men teknikerne mot. Forhandlingene førte derfor ikke frem. Styret etter Generalforsamlingen 2014: Forbundsleder Hauk Heyerdahl Nestleder Knut Alfsen Styremedlem Yngve Seterås Styremedlem Maria Bock Styremedlem Hilde Olausson Styremedlem Glenn André Kaada Styremedlem Camilla Belsvik 6

7 2.1.4 Avtaler om faste stillinger NSF har tariffavtaler som regulerer antall midlertidige og faste skuespillerstillinger med syv av de største teatrene. Disse gir mulighet til unntak fra fireårsregelen i AML og dermed til bruk av åremålsstillinger. Det foretas avklaringer med teatrene om oppfølgning av kravet til antall fast tilsatte. To teatre har meldt ønske om reforhandling av avtalene. 2.2 NRK ny dramaavtale Norsk Skuespillerforbund har forhandlet frem en ny tariffavtale med NRK om dramaproduksjoner. Avtalen innebærer at minstesatsene er økt med 75 % og at royaltysatsene er økt. Som motytelse har NRK fått rettighetene til å vise produksjonene på alle egne, lisensfinansierte plattformer for all fremtid. Det skal fortsatt betales vederlag og royalties ved videresalg, merchandising og tredjeparts utnyttelse. NSFs forhandlingsutvalg bestod av Eirik Djønne, Hauk Heyerdahl, Knut Alfsen, Maria Bock og Geir Kvarme Arkivavtalen Se pkt Dubbing: Ny avtale og ny boikott Som kjent har NSF gjennom flere år jobbet for å få til avtale med dubbingprodusentene. Fellesforhandlinger med SDI Media, Dubberman og NorDubb ble brutt i desember Studioene ble deretter tilbudt å forhandle individuelt. NorDubb takket ja til dette, og det ble i mai 2014 inngått avtale med dette studioet, basert på en såkalt linjebetalingsmodell. Avtalen ble sendt på uravstemning til de av medlemmene som har opplyst at de arbeider med dubbing og den fikk massiv oppslutning. Avtalen trådte i kraft 1. september. Etter forhandlingene med NorDubb sa fire mindre studioer seg skriftlig villige til å legge seg på en timesats på kr 750. SDI Media og Dubberman avviste imidlertid både å gå tilbake til denne timesatsen, og å tilslutte seg en tilsvarende avtale som NorDubb. Fra 24. oktober iverksatte NSF derfor en ny boikott av disse dubbingstudioene. Aksjonen medførte en følelsesladet debatt blant dubberne både omkring virkningene av en linjebetalingsordning og berettigelsen av en boikott. En ekstra utfordring lå i at deler av gruppen ikke er fagorganiserte. Noen av disse valgte ikke å slutte opp om aksjonen, som dermed ble mindre effektiv enn i Boikotten ble avsluttet etter fire uker, da SDI Media og Dubberman tilbød å øke sine satser noe. Etter dette har de øvrige studioene lagt seg på samme betalingssatser som SDI Media og Dubberman. En forutsetning for avbrytelse av boikotten var at partene møtes til nye forhandlinger høsten Produsentforeningen Produsentforeningen for film, tv og spill opplevde i 2014 at seks større medlemmer meldte seg ut. Noen av disse meldte seg så inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. I ettertid meldte også Produsentforeningen seg inn der. (Fortsatt er det produsenter som ikke er organisert noe sted.) TV-avtalen TV-avtalen ble sagt opp av Produsentforeningen i 2012, men har ettervirkninger. Pga. nevnte omorganisering av produsentforeningen har det ikke vært mulig å forhandle om ny avtale i Nye forhandlinger vil opptas i Filmavtalen Spillefilmavtalen løper fortsatt. 2.5 Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek Norsk Tjenestemannslag har ledet arbeidet på vegne av innleserne ved Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek som gikk til søksmål for å få fast ansettelse eller økt stillingsprosent. Noen fikk tilkjent fast ansettelse etter et forlik. De øvrige ble tilkjent arbeidstakerstatus tilbake i tid, gjennom dom i oslo Tingrett. Dommen er anket av NLB og saken kommer opp på nytt i juni Bransjeavtale for arbeid innen DKS Nestleder Knut Alfsen sitter som forhandlingsleder for Kunstnernettverkets rammeavtale med fylkeskommunene om kunstnerisk arbeid innen Den kulturelle skolesekken. Det er i 2014 gjennomført en utredning av hvorvidt denne typen innkjøp av arbeid er å anse som offentlige anskaffelser. Her ble det konkludert med at dette avhenger av flere faktorer som er forskjellige for hvert kunstprosjekt. Kommunesektorens organisasjon (KS) avviste på tross av dette å inngå i forhandlinger, under henvisning til at området skulle behandles utelukkende som offentlige anskaffelser. Mot slutten av 2014 fikk man imidlertid signaler fra fylkeskommuner som var interessert i å inngå i bilaterale forhandlinger med Kunstnernettverket om en ny rammeavtale for Den kulturelle skolesekken. 7

8 3. Fond og forvaltning 3.1 Forvaltning av eiendom Welhavens gate 1 Forbundet eier første og andre etasje i Welhavens gate 1 i Oslo sentrum. Norsk Skuespillersenter og Skuespiller- og danseralliansen leier i 1. etasje. Norske Dansekunstnere leier kontorlokaler i 2. etasje. Lokalet «Stallen» i bakgården blir leid ut som øvingslokale, og Prøvesalen blir både leid ut og brukt av organisasjonene på huset. Netto leieinntekter var i 2013 kr Vederlagsfondets leilighet i 2. etasje blir utleid til privatpersoner. Høsten 2013 ble det avdekket store skader på de ytre veggene, både mot gaten og mot naboene. Styret for Sameiet Welhavensgate 1, som Norsk Skuespillerforbund er en del av, rådet sameiermøtet til å engasjere en prosjektledelse for rehabiliteringen. OBOS Prosjekt AS ble valgt, og våren 2014 ble en entreprenør engasjert etter råd fra dem. Totalutgiftene ble budsjettert til kr NSFs andel av dette utgjorde kr Rehabiliteringen ble gjennomført i perioden mars juni Leiligheten i Berlin Forbundets leilighet i Berlin var utleid 42 uker i Forvaltning av leiligheten fungerer tilfredsstillende NSF Spaniahus Villa Thalia i Albir eies av stiftelsen NSF Spaniahus. Utleie administreres av forbundssekretariatet ved Inger Karin Zettergren. Huset var utleid 40 uker i Fondsmidler NSF disponerer flere fond til støtte for medlemmer og andre NSFs støttefond Dette fondet kan nyttes til å hjelpe skuespillere under 60 år som er kommet i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon. Det ble ikke utdelt midler i Det er kr i fondet NSFs solidaritetsfond Det ble ikke utdelt midler fra dette fondet i OU-fondet Fondet bygges opp av midler fra tilsatte ved institusjonsteatrene og arbeidsgiversiden og skal nyttes til opplærings- og utviklingstiltak. Det ble utdelt kr til seminarer ved de større teatrene, hvorav noe var utbetaling av støtte tildelt året før NSFs Fond for frilansere Fond for frilansere er i realiteten en årlig avsetning i NSFs budsjett som skal gå til produksjoner av og med frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Kr ble delt ut til støtte til produksjoner NSFs vederlagsfond Fondet bygges opp av kollektive vederlagsmidler fra Norwaco, altså penger som kommer inn for såkalt sekundærutnyttelse av audiovisuelle produksjoner. (Individuelle vederlag betales ut til rettighetshavere som har deltatt i de produksjonene som videresendes eller utnyttes på annen måte, se pkt ). Fondet har i dag en verdi på omtrent 7,5 millioner kroner og eier halve Welhavens gate 1 og leiligheten i Berlin. Videre brukes avkastningen av vederlagsfondet bla. til reise- og Forbundet eier 1. og 2. etasje i Welhavens gate 1 i Oslo. Bygningens fasade fikk våren 2014 en tiltrengt oppussing. 8

9 studie-stipend, samlet ca kr i året. Fondets styre har i 2014 bestått av Sigmund Sæverud, leder, Thorbjørn Harr, Hanne Dieserud og Helga Guren, samt styreleder i NSF, Hauk Heyerdahl. 4 Tiltak og samarbeid 4.1 Juridisk bistand Generalsekretær og advokat Eirik Djønne gir råd til medlemmene i kontraktsspørsmål m.v Bistand ved opprettelse av eget selskap Advokat Hans Marius Graasvold tilbyr bistand i forhandlinger og gir etter henvisning medlemmer råd ved opprettelse av eget selskap. Forbundet betaler for inntil en times rådgivning for hvert medlem. 4.2 Skuespiller- og danseralliansen Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening er eiere av Skuespillerog danseralliansen som ble opprettet som et as i juni Daglig leder er Tone Øvrebø Johannessen, kontormedarbeider er Nina Bjørneby Kirkhusmo. Alliansens formål er å bedre vilkårene for frilansskuespillere og -dansere. I periodene mellom eksterne engasjementer mottar kunstnerne lønn og opptjener sosiale rettigheter fra Alliansen. De ansatte kunstnerne har i stor grad vært i engasjementer hos eksterne arbeids- og oppdragsgivere. I 2014 ble 5 kunstnere ansatt i alliansen, tre skuespillere og to dansere, og i 2015 skal det ansettes to fra hvert yrke. Søknadskriteriene ble justert i 2014 slik at det er yrkesaktivitet siste 8 år regnet fra søknadsfrist som teller. Alliansen har samarbeidet med Norsk Skuespillersenter om en rekke kurs og kompetanseutviklende tilbud som også kommer skuespillere utenfor Alliansen til gode. Det første mentorprogrammet der alliansens kunstnere er mentorer for yngre kolleger, ble avsluttet i desember 2014 og et nytt program startet 4. januar Skuespiller- og danseralliansen er støttet av Kulturdepartementet som et prøveprosjekt i begrenset omfang ut Våren 2015 skal Alliansen evalueres av departementet. Alliansens målsetting er å bli permanent fra 2016 og det er søkt midler til en gradvis økning av antall ansatte. Les mer om Alliansen på skuda.no 4.3 Tiltak for å øke arbeidsmuligheter Skuespillerkatalogen Skuespillerkatalogen er en onlinedatabase der alle forbundets medlemmer får sin egen presentasjonsside med plass til cv, showreel, bilder m.m. Presentasjonene gjøres tilgjengelig for abonnenter fra arbeidsgiversiden. Antall betalende abonnenter ligger jevnt på rundt 100, mange av dem med flere brukere. Medlemmene er selv ansvarlige for å holde sin presentasjonsside oppdatert, noe som er nødvendig for å holde nødvendig kvalitet på at søketjenesten. Dette har vist seg å by på noen utfordringer. Forbundets it-ansvarlige har ansvar for teknisk vedlikehold Årlig audition Årlig audition for nyutdannede skuespillere er samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teaterlederforum, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillersenter. Det var Guro Nagelhus Schia og Gard Eidsvold er to av de ansatte kunstnerne i Skuespiller-og danseralliansen. Emil Johnsen og Lise Risom Olsen under presselansering av Northern Lights (se s. 10) på Filmens Hus i desember. (Foto: Marco di Filippo) 9

10 72 søkere til og 42 deltakere på audition, som fant sted 27. oktober hos Riksteatret. Kunstnerisk konsulent ved NSS, Ivar Furre Aam, veiledet deltakerne i felles improvisasjonsoppgaver. Ca 42 publikummere, hvorav 5 teatersjefer, møtte opp. Informasjonsansvarlig Ida Willassen og direktør Åse Ryvarden ønsket velkommen på vegne av arrangørene Showcase for etablerte Arbeidet med årlig audition tydeliggjorde et behov for et lignende arrangement for scenekunstnere. Showcase for etablerte skuespillere ble etablert i 2014 som et samarbeid mellom forbundet, Norsk Skuespillersenter og NTO/ Norsk Teaterlederforum. 19 skuespillere deltok i programmet som ble vist i Teaterkjelleren mandag 7. april kl publikummere møtte, hvorav 6 teatersjefer (10 institusjonsteatre var representert totalt) visningslokale for fri scenekunst Gruppen nedsatt på initiativ av krets Oslo og Omegn ledet av Martin Lotherington har fått utviklingsstøtte på til å utarbeide forslag til ferdig driftsmodell. Dette vil være klart i midten av juni, slik at det videre kan søkes penger til drift. Nåværende mål er å finne en passende driftsmodell. Målet er å bli et ledd i scenekunsten i Oslo som på nåværende tidspunkt mangler konferanse om ENTREPRENØRSKAP Skuespillerforbundet har deltatt i nettverkssamarbeidet Entreprenørskap i kunst og design (se også eget punkt) som 6. november arrangerte en egen, gratis konferanse på KhiO med 20 ulike workshops, paneldebatt og foredrag om hvordan kunstnere kan etablere og drive egen bedrift, eller på annen måte skape en inntekt basert på egen kompetanse. Skuespillerforbundet betalte for workshopen «Jus og økonomi for kunstnere og designere»med Hans Marius Graasvold. Gard Eidsvold deltok i paneldiskusjon. Styremedlem og kretsleder Camilla Belsvik og Jo Adrian Haavind stilte med stand for NSF. Konferansen ble åpnet med innledninger av varaordfører Libe Rieber-Mohn og statssekretær i KUD Bjørgulv Vinje Borgundvåg Northern Lights Skuespillerforbundets styre vedtok i 2014 å støtte Northern Lights, et promoteringsevent for nordiske skuespillere under Berlinalen 2015 i regi av Norsk Skuespillersenter. Konseptet ble lansert for pressen 18. desember Tiltak for å synliggjøre skuespilleres arbeid og vilkår Scenekunst.no Forbundet er medeier i foreningen Scenekunst.no, hvis formål er å drive en redaksjonelt uavhengig nyhetstjeneste og debattforum for scenekunstfeltet. Foreningen Scenekunst.no. ble opprettet av flere organisasjoner innen scenekunstfeltet i Scenekunst.no drives etter redaktørplakaten. Hild Borchgrevink har vært redaktør siden høsten Inntektene er styrket med midler fra Norsk kulturråd. Informasjonsansvarlig Ida Willassen er NSFs representant i foreningens styre. Det treårige prøveprosjektet er under evaluering, og to av medlemsorganisasjonene har sagt at de ikke lenger kan bidra med støtte til drift. Forbundsleder sitter i arbeidsutvalg som skal ta stilling til de resterende eiernes videre engasjement i forhold til Scenekunst.no i januar Kjersti Posti Høgli i aksjon under Showcase for etablerte skuespillere, arrangert på initiativ fra krets Oslo og omegn. (Foto: Kristin Opdan) Heddaprisene. Beste kvinnelige medspiller: Renate Reinsve i Besøk av gammel dame ved Trøndelag Teater. (Alle Hedda-foto: Ø. Markussen) 10

11 4.4.2 Hedda-prisen Heddaprisen ble delt ut søndag 15. juni på Nationaltheatret. Følgende skuespillere mottok priser: Mariann Hole og Renate Reinsve for hhv. beste kvinnelige hovedrolle og birolle/medspiller. Vidar Magnussen og Sigmund Sæverud for hhv. beste mannlige hovedrolle og birolle. Rogaland Teaters «Perpleks» av Marius von Mayenburg i regi Glenn André Kaada ble kåret til Årets forestilling. Samarbeidsproduksjonen Hundre Hemmeligheter ( Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret og Trondheim Voices/ Midtnorsk Jazzsenter) ble Årets barne- og ungdomsteaterforestilling. Årets pris for Særlig kunstnerisk innsats gikk til ensemblet ved Rogaland Teater for forestillingene «Fruen fra havet» og «Perpleks». Verdensteatret mottok juryens ærespris. Juryen 2013/2014 bestod av Gunnar Germundson, Amund Grimstad, Cliff Moustache, Tora Optun, Vidar Sandem, Astrid Sletbakk og Andreas Wiese Hands up - be counted 16. januar inviterte Kulturrådet, Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Nordic Black Theatre til seminar på Cafeteatret i Oslo. Seminaret var rettet mot kulturinstitusjoner og utøvende kunstnere i det flerkulturelle feltet og flere institusjoner, organisasjoner og utoøvergrupper hadde egen poster på programmet. Arrangørene samt Høgskolen i Nord-Trøndelag, Det Multinorske, Akademi for scenekunst, Nordic Black Xpress og Kunsthøgskolen i Oslo presenterte sine tilbud. Forbundsleder holdt innlegg og informasjonsansvarlig deltok i samtaler med publikum etter programslutt. Det var godt oppmøte og seminaret ble også streamet. 4.5 Kommunikasjonsarbeid egne Nettsider: Nettsidene gir tilgang til fullstendig avtaleverk og kontaktinformasjon og oppdateres daglig med arrangementer, støtteordninger og aktuelle forbundssaker. Forbundet drifter også nettstedet Skuespillerkatalogen. no, se eget punkt over. Forbundet er også med eier i foreningen Scenekunst. no, se og har bidratt til etablering av ekd.khio.no, se Nyhetsbrev: Elektronisk nyhetsbrev sendes medlemmene en gang i måneden Sosiale medier: Forbundet har en egen profil på Twitter og en egen side på Facebook. Informasjonsansvarlig oppdaterer disse så ofte som mulig, generalsekretær og ledelse oppfordres også til å bruke sosiale medier til å kommunisere om aktuelle saker. Flere kretser har egne grupper på Facebook, som har vært svært nyttige verktøy i dialogen med medlemmene. Gruppen for stemmeskuespillere, som også er åpen for ikke-medlemmer, har vært hyppig brukt også i Medlemsbladet Stikkordet: Fordi nettsider, e-post og sosiale medier dekker store deler av informasjonsbehovet. Stikkordet kommer ut med tre utgivelser i året. Informasjonsansvarlig er redaktør for bladet, mens forbundsleder er ansvarlig utgiver. Redaksjonsrådet har bestått av Ida Lou Larsen, Tove Kampestuen Heyerdahl og Øystein Ulsberg Brager. Ensemblet ved Rogaland Teater mottok pris for beste kunstneriske innsats, og Perpleks i regi av Glenn A. Kaada ble kåret til årets forestilling. Beste hovedroller: Mariann Hole for tittelrollen i Lulu (Nationaltheatret) og Vidar Magnussen for seremonimeisteren i Shockheaded Peter (DNT). 11

12 Anne Marit Sæther, her i Tankelaboratoriet, mottok statens Stipend for seniorkunstnere tildelt gjennom skuespillerkomiteen. Foto: Cirka Teater Cici Henriksen mottok i 2014 utmerkelsen Årets frilanser. Prisen deles ut av Norsk Skuespillersenter og NSF. Foto: Anne Reisch Annonser: Det er annonsert for Skuespillerkatalogen i filmbladet Rushprint Presse og media Det har vært rundt 40 henvendelser fra media/presse i Om lag 1/3 av sakene er egeninitierte. Spørsmålet om rammer rundt elevarbeid ble en sak i forbindelse med et planlagt samarbeid mellom Kilden Teater og Baardar. NSF, MFO og Noda frarådet dette pga faren for sosial dumping, og fikk stor tilslutning fra musikalmiljøet gjennom sosiale medier. Forbundsleder er forbundets pressetalsmann og har kommentert kulturbudsjettet i NRK Kulturnytt og Kulturhuset. Nestleder ble intervjuet av NRK Dagsrevyen i forbindelse med lansering av promoeventet Northern Lights. Det er sendt ut pressemeldinger i forbindelse med inngåelse av ny dubbingavtale og dubbingboikotten, samt ved utgivelser av Stikkordet og utnevnelse av æresmedlemmer Stein Winge og Juni Dahr. Det er funnet rom på budsjettet for å gå til innkjøp av medieovervåkningstjeneste, og avtale er inngått med Meltwater fra høsten Undersøkelser og avstemninger Det er sendt ut to avtaler til godkjenning hos medlemmene. I oktober 2014 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 370 medlemmer i aktuelle AV-produksjoner for å innhente faktagrunnlag til pågående rettstvist mellom Norwaco og Get + Canal Digital. 5. Forvaltningsorganisasjoner 5.1. NORWACO Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av audiovisuelle produksjoner. De 34 organisasjonene som er medlemmer, omfatter mer enn individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter. NSF har vært representert i styret gjennom hele Generalsekretær Eirik Djønne er NSFs representant og sitter også i arbeidsutvalget i NORWACO Videresendingssektoren Mot slutten av 2014 ble det klart at det ville bli inngått forlik mellom Norwaco og Canal Digital og Get om deler av tvistene om videresendingsvederlag. Etter flere år med tvister kommer Norwacos kollektive forvaltning av rettigheter og inntektsstrømmen på plass igjen. Likevel gjenstår det noe avklaring både avtalemessig og rettslig. Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond fikk i 2014 tilført over 2 millioner kroner, noe som er en økning fra I tillegg til å dekke deler av NSFs drift som kommer alle skuespillere til gode, bevilger fondet penger til stipend, samt til drift av nyhetssiden Scenekunst.no. Vederlagsfondets styre besto av Sigmund Sæverud, leder, Thorbjørn Harr, Hanne Dieserud og Helga Guren, samt forbundsleder Privatkopieringssektoren Nestleder Knut Alfsen er NSFs representant i styret for privatkopieringssektoren i Norwaco. NSF mottok i juni 2014 statlig privatkopieringsvederlag for 2013 på i alt kr ,- til viderefordeling til skuespillere. Kr for 12

13 tidligere perioder er fordelt ila året. NSF tar 15 % i administrasjonsgebyr av brutto overføring. Å finne frem til rettighetshavere er fortsatt en arbeidskrevende oppgave Undervisningssektoren Mange kommuner har sluttet seg til NORWACOs avtale med KS om bruk av audiovisuelle produksjoner i skolene Fordeling av royalties I tillegg til fordeling av vederlag for privatkopiering, har NSF fordelt kr ,- i diverse vederlag i Dette er penger mottatt som royalties for film og DVD, samt fra NRK for ymse sendingsrettigheter Kulturarv og arkivavtalen I Stortingsmelding nr. 30 ( ) «Kringkasting i en digital fremtid», fremgår det at NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv, og at det er en overordnet målsetting å gjøre stoffet tilgjengelig for alle. NRK ba NOR- WACO lisensiere arkivet på vegne av rettighetshaverne. Det er inngått avtale mellom NRK og Norwaco om en avtalelisens etter åndsverksloven 32 for tilgjengeliggjøring av programmer laget før Materialet tilbys bl.a. for strømming på NRKs eget nettsted. Denne avtalen kommer ikke i stedet for tidligere avtaler om reprisesending av dramaproduksjoner på TV, disse skal følges som før. Første utbetaling til NSF for viderefordeling til skuespillerne kommer i NORCODE NORWACO, Kopinor, TONO, GRAMO og BONO har opprettet et solidaritetsfond til støtte for internasjonalt arbeid for å styrke opphavsretten i utviklingsland. NSF støtter dette indirekte gjennom NORWACO. 5.2 Norsk Kulturråd Det er i 2014 foretatt en gjennomgang av Norsk kulturråd der forbundet har levert sine innspill. Forbundet har også arrangert et seminar i samarbeid med Kulturrådet, se Skuespillerne som yrkesgruppe er godt representert i råd og utvalg: Asta Busingye Lydersen er første nestleder i rådet, Iren Reppen rådsmedlem og leder for faglig utvalg for teater, der Fredrik Hannestad også er utvalgsmedlem Norsk kulturfond, støtte til scenekunstformål Til scenekunstformål under kap 324 var det i 2014 avsatt kr Goksøyr&Martens og De Utvalgte ble i 2014 tatt inn i basisfinansieringsordningen, som dermed omfattet fem teaterkompanier av ni totalt Post 74 Tilskuddene på statsbudsjettets kap. 320 post 74 er årlige tilskudd til drift av en rekke enkelttiltak og virksomheter innenfor hele kunst- og kulturfeltet. Avsetningen var i 2014 på 219 millioner kroner. Tiltakene på denne budsjettposten er i hovedsak plassert her av Kulturdepartementet eller Stortinget med individuelle begrunnelser. I 2011 overførte Kulturdepartementet det faglige ansvaret for forvaltningen til Kulturrådet. Post 74 er i Statsbudsjettet for 2015 vedtatt lagt ned, og tiltak og midler er overført til Kulturfondet med søknadsfrist 2. juni Statens kunstnerstipend Innstillinger til Statens kunstnerstipend gjøres av 24 fagkomiteer. NSFs generalforsamling har ansvar for å oppnevne medlemmer til komiteen for skuespillere og dukkespillere. Stipendkomiteen 2013/2014 bestod av Jaap Hertog (leder), Nina Woxholtt, Marius Lien og Jorunn Lullau. Sekretær var Ida Willassen fra Norsk Skuespillerforbunds sekretariat. Gruppen hadde i 2014 totalt 19 arbeidsstipend (hvorav to er midlertidige), 8 arbeidsstipend for yngre og 7 garantiinntektshjemler. Komiteen mottok 368 søknader til behandling. Det ble i 2014 innført elektronisk søknadssystem, ikke helt uten startvansker. Tildelte arbeidsstipend i kunstnergruppen skuespillere/ dukkespillere i 2014: Per Jostein Aarsand (1 år), Bernt Bjørn (Troms, 2 år), Tor Christian Bleikli (Hordaland, 1 år), Andreas Eilertsen (Nordland, 1 år), Marius Kolbenstvedt (Akershus, 3 år), Lisa C. Baudouin Lie (Sør-Trøndelag 1 år), Janne Brit Rustad (Sør-Trøndelag 2 år), Line Sagliocco (Telemark, 2 år). Arbeidsstipend for yngre: Ellen Andreassen (Oslo, 1 år); Pelle W. Ask (Akershus, 1 år); Camilla Frey (Oslo,1 år); Thea Borring Lande (Hordaland, 2 år); Michael Sharman (Oslo, 2 år). Summen til fordeling under diversestipend til nyutdannede var redusert fra i 2013 til i 2014 pga. få søkere i Av samme årsak ble også deler av denne summen overført til potten for vanlig diversestipend i Totalt kr ble delt ut i diversestipend fordelt på 37 mottakere, og kr ble delt ut i diversestipend til 5 nyutdannede skuespillere. De to nye stipendtypene Stipend for seniorkunstnere og Stipend for etablerte kunstnere, ble tildelt for første 13

14 Historisk 1: Forbundet deltok ior første gang med egen fane i 1. mai-toget i Oslo. Oppmøtet var overveldende. Krets Oslo og omegn, her med Camilla Belsvik og Dag Håvard Engebråten i spissen, møtte mannsterke opp i toget. (Foto: Ida W) gang i Skuespillergruppen hadde en ledig hjemmel i 2014, og Anne Marit Sæther ble tidenes første mottaker av stipend for seniorkunstnere, innstilt av komiteen for skuespillere og dukkespillere Fond for Lyd og Bilde Fondet er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Innenfor scenekunstfeltet kan det søkes om tilskudd til gjenopptagelse, produksjon og formidling av sceneforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon. I søknadsbehandlingen blir søknader som retter seg mot barne- og ungdomskultur og kulturelt mangfold særlig prioritert. Maria Halseth med vara Markus Tønseth er nye medlemmer av fondets sceneutvalg etter Anne Kokkinn med vara Per Emil Grimstad. Karin Stautland ble valgt inn i fondets styre vinteren Toni Usman er varamedlem. Fond for lyd og bilde bevilget kr i prosjektstøtte til scenekunst i Fond for utøvende kunstnere Fondets midler skal brukes til støtte for utøvende kunstnere som bor og har sitt virke i Norge. Av inntekten i 2014 ble til sammen kr bevilget til formålene, mot kr i Fond for utøvende kunstnere delte ut kr til 63 teaterproduksjoner og kr til 42 musikkteaterproduksjoner i (Antall avslåtte søknader i hver kategori var hhv. 154 og 76.) FFUK delte i tillegg ut 70 reisestipend a kr (41 til musikere, sangere og dirigenter, 11 til skuespillere / sceneinstruktører og 18 til dansere). Jorunn Lullau har sittet som nestleder i styret, med Robert Skjærstad som vara. Skuespiller og instruktør Lars Øyno mottok Gammlengprisen Utdanning 6.1 Flere skuespillerutdanninger Norsk Institutt for Scene og Studio, NITH og Westerdals fusjonerte i 2014 til Westerdals Oslo ACT. Skolen kan selv opprette nye utdanningstilbud på høgkolenivå og skolens skuespillerutdanning blir dermed en bachelorutdanning. Norsk Skuespillerinstitutt i Oslo ble godkjent av NOKUT i desember Dermed er det nå seks skuespillerutdanninger på høyskolenivå i Norge, dobbelt så mange som i Master i teater Masterstudiet i teater med spesialisering i skuespillerfag er en toårig videreutdanning som bygger på en bachelorgrad i skuespillerfag eller tilsvarende. Første kull uteksamineres våren Forbundsleder tok på vårparten i 2015 initiativ til et møte med ledelsen på KhiO angående mastergraden. NSF, Norsk teater- og orkesterforening og Norske scenografer var tilstede. Det ble gitt en god redegjørelse for etableringen av mastergraden, og en forsikring om at denne utdannelsen ikke skulle gå faglig og økonomisk utover bachelorgraden. 6.3 Kontakt med skuespillerstudentene Forbundsleder møtte i april elevene ved Teaterproduksjon og skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det ble avtalt møte med studentene ved Musikkteaterhøyskolen, som dessverre ble avlyst. NSF ble invitert til å holde et informasjonsmøte med masterstudentene. Nestleder Knut Alfsen og Ida Willassen fortalte om forbundets arbeid og gjeldende avtaleverk. 14

15 Historisk 2: De aller første masterstudentene i skuespill utdannet ved en norsk skole. Kull 1 ved MA Teater går ut fra KhiO våren Kulturrådets Yrjan Svarva og Hanna Wozene Kvam under seminaret Hands up - be counted på Cafeteatret i januar. 6.4 Filmskolen på Lillehammer Også Filmskolen på Lillehammer ønsker seg status som kunsthøgskole, noe som har betydning for hvor mye de får i betaling per student og for utvikling av et mastergradsstudium. NSF støtter dette arbeidet. NSF har samarbeidet med skolen om et vekttallsgivende kurs sammen med skolens registudenter, Acting for the Camera. 6.5 Entreprenørskap i kunst og design Entreprenørskap i Kunst og Design er et bransjenettverk for høyere utdanningsinstitusjoner og fag- og interesseorganisasjoner innen kunst og design, opprinnelig initiert av KhiO. EKD lanserte i 2014 en nettside under KhiOs domene, med formål å hjelpe kunstnere og designere å finne frem til informasjon de trenger for å etablere og videreutvikle egen virksomhet, og å skape inntekt på grunnlag av egen kompetanse. Redaktør og prosjektansvarlig har vært Siren Tjøtta. Knut Alfsen har sittet som skuespillerforbundets representant i nettverket, informasjonsansvarlig Ida Willassen har deltatt på planleggingsmøte om og sendt forslag til innhold på den nye nettsiden. 7. FAG- OG KULTURPOLITISK ARBEID 7.1 Kontakt med Kulturdepartementet Innspill til filmmeldingen Forbundslederen deltok i februar på et innspillseminar om Filmmeldingen i regi av Norsk filminstitutt hvor kulturminister Widvey også deltok. Forbundsleder holdt i denne forbindelse et innlegg på filmens hus om norsk filmpolitikk, og utfordringene sett fra skuespillernes perspektiv. Forbundsleder hadde sammen med bransjerådet for film møte med statssekretær Knut Olav Åmås, hvor fremtidig filmpolitikk var tema. Bransjerådet uttrykte samtidig sin bekymring for kuttet i spillefilmstøtten som var foretatt for budsjettåret arbeid med ny åndsverklov Digitalisering og utvikling av nye distribusjonsmåter har ført til en høyst tiltrengt oppdatering av Åndsverksloven. Det viktig med et verktøy som kan anvendes der direkte klarering med hver enkelt rettighetshaver er vanskelig eller umulig, og i sin høringsuttalelse argumenterte forbundet bl.a. sterkt for innføring av generell avtalelisens. Dette er innført i våre naboland som supplement til de såkalte spesielle avtalelisensordningene, og gjør det mulig å klarere kollektivt på områder som ikke allerede er hjemlet i loven. Vernetid for utøvende kunstneres prestasjoner ble i 2014 økt fra 50 til 70 år Kunstnerøkonomiutreningen Generalsekretær og informasjonsansvarlig deltok i innspillsmøte med utredningsleder Vigdis Moe Skarstein i juni Nestleder Knut Alfsen deltok i møte der de viktigste funn ble presentert i desember Høringsuttalelser Norsk Skuespillerforbund har levert følgende til Kulturdepartementet i løpet av 2014: Innspill ang. utredningen av Norsk kulturråd (mars), et felles høringssvar med Danse- og teatersentrum og Norske Dansekunstnere om foreslåtte endringer i forskriften for tilskudd fra norsk kulturfond (mai); høringsuttalelse om insentivordning for film- og tv-produksjon i Norge (august); høringsuttalelse 15

16 om foreslåtte endringer i Åndsverksloven (september) og høringsuttalelse om gjennomgangen av Norsk kulturråd (september). 7.2 Kontakt med Arbeidsdepartementet NSF har levert høringssvar til foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven, både angående arbeidstidsbestemmelser (oktober) og adgang til midlertidig tilsetting (september). 7.3 Kontakt med kulturkomiteen Høringsuttalelse kulturbudsjettet NSF leverte sin høringsuttalelse til Stortingets kulturkomité angående forslag til kulturbudsjett for Generalsekretær Eirik Djønne og tillitsvalgt Birgitte Victoria Svendsen møtte komiteen. Talentutvikling, kutt i Den kulturelle spaserstokken og endringene i Norsk kulturråd var hovedtema Møte med Aps kulturrepresentant Sammen med bransjerådet for film deltok forbundsleder i februar i et møte med stortingsrepresentant Arild Grande fra AP der tema var utviklingen i filmbransjen. 7.4 Kontakt med utenrikskomiteen Norsk Skuespillerforbund sluttet seg i oktober til Danseog Teatersentrums høringsuttalelse om statsbudsjettet 2015, der det påpekes at UDs reisestøtteordning ikke må halveres som foreslått. 7.5 Innspill til LOs utredningsarbeid Sammen med representanter fra andre kunstnerorganisasjoner hadde forbundsleder i mai møte med styremedlem i LO, Renee Rasmussen for å gi innspill til LOs interne utredningsarbeid for bedre trygde-, skatte- og pensjonsvilkår for frilansere og kunstnere. Det var særlig fokus på problematikk knyttet til ufrivillig næringsdrivende. 7.6 Kompetansesenter for scenekunst Forbundsleder deltok på seminar i Kristiansand om kompetansesenter for scenekunst. Han holdt innlegg om situasjonen til frilansskuespillere utenfor Oslo generelt og Sørlandet spesielt. 7.7 Samarbeidende organisasjoner NSF er medlem/støttemedlem og/eller har representasjon i følgende organisasjoner/institusjoner: Medlemskap: FIA Fédération International des Acteurs Norsk ASSITEJ UNIMA-Norge, Forening for figurteater Norsk Arbeidsrettslig Forening Norsk Forening for Opphavsrett Scenekunst.no Kunstnernettverket Representasjon: Norsk Skuespillersenter stiftere, forbundsleder er styreleder Skuespiller- og danseralliansen eiere, forbundsleder i styret, nestleder er vara Scenekunst.no Repr. i styret: Ida Willassen, Repr. i red. råd: Knut Alfsen Rettighetsalliansen Eirik Djønne, styremedlem Dramatikkens hus Repr. i styret, Knut Alfsen (fra aug 2014) Kunstnernettverket repr. forbundsleder Bransjerådet for film repr. forbundsleder Amandakomiteen forbundsleder Kosmorama filmfestival forbundsleder sitter i referansegruppe Oslo Museum (inkl. Teatermuseet) Repr. i samarbeidskollegiet: Knut Alfsen Statens kunstnerstipend generalforsamlingen oppnevner stipendkomité for skuespillere og dukkespillere Fond for utøvende kunstnere Repr. styret: Jorunn Lullau/Robert Skjærstad Fond for lyd og bilde: I styret: Karin Stautland Vara: Toni Usman, Repr. sceneutvalget: Anne Kokkinn/ Per Emil Grimstad, Maria Halseth/Markus Tønseth Spenn.no Maria Bock Norsk Teaterråd, Spelfondet Repr. Axel Aubert NSF Spaniahus styret utgjøres av tre medlemme i NSFs styre Samarbeidende organisasjoner Norske Dansekunstnere Danse- og teatersentrum Norsk Filmforbund Musikernes fellesorganisasjon Produsentforeningen Norske Dramatikerforbund Norsk filmutvikling Samarbeid, avtale om skuespillerarbeid Kunstnernettverket Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende kunstnerorganisasjoner i Norge. Nettverket er et forum og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket skal ta opp og behandle saker 16

17 av felles interesse for bransjen. Kunstnernettverket har blant annet levert utfyllende innspill til og høringssvar på Kunstnerutredningen. Man har også nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med problemstillinger knyttet til skatt og trygd for kunstnere. Knut Alfsen er NSFs representant i denne gruppen og har også ledet videre arbeid med en avtale med DKS Norsk Skuespillersenter Forbundsleder NSF er også styreleder i Norsk Skuespillersenter. Knut Alfsen, Birgitte Victoria Svendsen, Peder Opstad og Tove Veierød er styremedlemmer og Hilde Olausson varamedlem. Mika Ore ble i 2013 ansatt som vikar for Johanne Kallhovd t.o.m , men ble høsten 2014 tilbud om seks års åremål. Øystein Brager var ansatt som kunstnerisk konsulent i 50% stilling til og med august Ivar Furre Aam ble ansatt i stillingen for ett år. Senteret har avholdt 80 ulike arrangement i 2014, med totalt 1614 deltakere. Senteret har samarbeidsprosjekter med scenekunstmiljøer i hele landet og i utlandet, det være seg med teater- og scenekunstinstitusjoner og andre relevante produksjonsmiljøer. Alle senterets tilbud er subsidierte medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabatterte priser. Tilsvarende tilbud uten subsidier ville som regel koste deltakerne fra det dobbelte til det femdobbelte. NSF og senteret samarbeider tett, senteret har også et nært samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen, blant annet når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs Skuespiller- og danseralliansen Skuespiller- og danseralliansen (se også 4.2) leier lokaler av og er samlokalisert med Norsk Skuespillerforbund. Forbundsleder er NSFs representant i styret Oslo Museum Norsk Skuespillerforbund eier flere av gjenstandene i Teatermuseet, som nå inngår i Oslo Museum. Stiftelsen Oslo Teatermuseum eksisterer fortsatt, men etter sammenslåingen med Oslo Museum, er stiftelsens eneste oppgave å utpeke en representant til samarbeidskollegiet for Oslo Museum, som fungerer som museets generalforsamling. Stiftelsen hvor Wenche Medbøe som er styreleder, arbeider med å overføre denne oppgaven til NSF og oppløse stiftelsen. Nestleder Knut Alfsen representerer NSF i samarbeidskollegiet for Oslo Museum Norsk forening for opphavsrett Gjennom foredrag, diskusjoner, publikasjonsvirksomhet m.m. skal Opphavsrettsforeningen fremme kunnskapen om opphavsretten. Foreningen holdt flere møter i 2014, bl.a. om TONO og forholdet til EUs direktiver, e-bøker, tidsbegrensede rettigheter for Munch og Vigeland, og om opphavsrett i Kina Rettighetsalliansen Rettighetsalliansen (RA) er en forening for organisasjoner som representerer medlemmer som livnærer seg av å skape eller formidle opphavsrettsbeskyttete verk eller fremføring av verk. RA jobber for å sikre rettigheter og hindre pirateri. RA hadde sitt andre årsmøte 23. mars Nylig kom nyheten om at en norsk nettside med piratkopierte filmer og tv-serier ble stengt. Generalsekretær Eirik Djønne er gjenvalgt som styremedlem for to år og styrets leder er Willy Johansen fra Norsk Videogramforening Dramatikkens hus Dramatikkens hus er et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst som ble opprettet i Huset er organisert som en stiftelse og hadde støtte over statsbudsjettet for 2014 med rundt 15 millioner kroner. Styret i Dramatikkens hus valgte høsten 2013 å gå for en ny organisasjonsmodell hvor huset skal ledes av én kunstnerisk leder. Line Rosvoll ble ansatt som kunstnerisk leder fra mars Nestleder Knut Alfsen overtok som representant i styret for Dramatikkens hus etter Hauk Heyerdahl fra august Norske Dansekunstnere (NoDa) Norske Dansekunstnere leier kontorlokaler av Norsk Skuespillerforbund, og forbundene samarbeider på flere området bl.a. internasjonalt arbeid, opphavsrettslige spørsmål og avtaleverk Norsk filmforbund Forbundene samarbeider på flere området bl.a. om opphavsrettslige spørsmål og avtaleverk Norske Dramatikere Forbundene samarbeider på flere området bl.a. om opphavsrettslige spørsmål og avtaleverk. 7.8 Samarbeid innen filmsektoren Bransjerådet for film Bransjerådet for film samarbeider for å styrke norsk filmproduksjon. Rådet består av Norsk Skuespillerforbund. Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norsk Dramatikerforbund og Produsentforeningen. Forbundsleder har representert NSF. Hovedsaker for bransjerådet i 2014 har vært å snu budsjettkuttet i spillefilmstøtten, samt 17

18 rettighetsspørsmål. Rådet har hatt jevnlige møter med direktør i NFI. Forbundslederen hadde i februar møter med Arbeiderpartiets representanter i kulturkomiteen, og sammen med bransjerådet for film deltok forbundsleder i et møte med stortingsrepresentant Arild Grande fra Arbeiderpartiet. Tema for disse møtene var utviklingen i filmbransjen. Forbundsleder holdt også et innlegg på Filmens hus om norsk filmpolitikk, og utfordringene sett fra skuespillernes perspektiv på et innspillseminar om Filmmeldingen hvor kulturminister Widvey også var tilstede Gullruten Hvert år hedres de beste TV-prestasjonene gjennom Gullruten, som sendes på Tv2. Trond Fausa Aurvåg og Elsa Lystad mottok priser for hhv. beste mannlige og kvinnelige skuespiller for sine prestasjoner i Lilyhammer og Etter karnevalet. Lilyhammer vant også pris for beste tv-drama Kosmorama 2014 Kosmorama Internasjonale filmfestival ble arrangert i Trondheim 28. april til 4. mai Norsk Skuespillerforbund er et av fagforbundene festivalen samarbeider med. Medlemmene i åtte ulike fagforbund i filmbransjen stemmer frem vinnerne til elleve ulike priser for fjorårets filmer. Kanonprisen for beste kvinnelige hovedrolle i 2014 gikk til Marie Blokhus (Jag etter vind), prisen for beste mannlige hovedrolle til Espen Klouman Høiner (En som deg). Prisen for beste birolle gikk til Per Schanning (Detektiv Downs) og Herbert Nordrum (Pornopung). Det årlige bransjeseminaret, Mirakelseminaret på Stiklestad, gikk av stabelen i april. Forbundsleder deltok både på Mirakelseminaret og Kanonpris-utdelingen Amandaprisen Forbundsleder sitter i Amandakomiteen og delte ut Gullklapperen under Amandaprisutdelingen (til sminkør June Paalgaard). Elsa Lystad mottok Æresamanda for sin innsats i norsk film. Kaia Varjord har i 2014 sittet i juryen som velger ut beste skuespillere og beste film tv-dramakonventet Forbundsleder og generalsekretær deltok på tv-drama seminar Losby Gods i januar. Tema var visjoner for fremtiden. Advokat Theo Jordahl fra TV 2, advokat Bjørn Brem og generalsekretær og advokat Eirik Djønne holdt innlegg om hvordan de ulike aktørene i verdikjeden kjemper for sine rettigheter. Spørsmålet var hvordan vi kunne forstå hverandres behov bedre og om det fantes nye måter å løse avtaleverket på. Kringkastingssjefen tok imot invitten fra Skuespillerforbundet om å gå i dialog om nytt avtaleverk. 8. INTERNASJONALT ARBEID 8.1 Nordisk skuespillerråd Nordisk Skuespillerråd er et forum for politisk og administrativ ledelse i de nordiske forbundene. Organisatoriske, politiske og avtalemessige forhold er tema. Møtene finner sted to ganger i året. I 2014 møttes NSR i København og Helsinki. TV-dramaområdet og Norwaco-problematikk var sentrale områder. 8.2 Fia Med over 100 medlemsorganisasjoner fra 80 land, representerer FIA verdens skuespillere og dansere. Sekretariatet ligger i Brussel. FIA jobber for å samle, styrke og hjelpe forbund for skuespillere, dansere og en rekke andre utøvende kunstnere over hele verden EURO-FIA Forbundsleder og generalsekretær representerte NSF i FIAs møter i Athen i juni og i Budapest i november. Ett av flere temaer i Athen var den økonomiske krisen i Hellas, hvor skuespillere er hardt rammet og arbeidsledigheten er 97 prosent. I Budapest orienterte både Tsjekkia og Ungarn om pågående dubbingboikott. Erfaringen var at det var vanskelig å holde boikotten effektiv grunnet manglende oppslutning fra ikke-medlemmer. Lignende erfaring hadde vi i Norge. 8.3 Union International de la Marionette Den internasjonale foreningen for figurteater, Union International de la Marionette (UNIMA), har generalsekretariat i Charleville-Mézières i Frankrike og nasjonale sentre i 93 land. NSF er medlem i UNIMA-Norge. Nestleder i NSF, Knut Alfsen, sitter i foreningens eksekutivkomité som eneste representant fra Norden og er president for vedtektskommisjonen. Han var i 2014 representert på UNIMA s rådsmøte og eksekutivkomitémøte på Cuba. 9. ORGANISASJON 9.1. Forbundets virksomhet Norsk Skuespillerforbund er en interesseorganisasjon og en fagforening for profesjonelle skuespillere som virker innen norsk teater, film, TV, revy, radio og beslektede områder. NSF er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske 18

19 og rettslige interesser. Dette gjøres gjennom forhandlinger av avtaler for skuespillerarbeid, rådgivning, informasjonsvirksomhet, medlemsrettede tiltak for øvrig, utbetaling av vederlag og tildeling av stipendier. Videre utføres et omfattende arbeid med påvirkning av lovgivning og utstrakt samarbeid med øvrige organisasjoner på relevante områder Administrasjonen Politisk ledelse er forbundsleder Hauk Heyerdahl i 70 prosent stilling og nestleder Knut Alfsen i inntil 30 prosent stilling. Sekretariatet har i 2014 bestått av Eirik Djønne, generalsekretær med advokatbevilling, samt Inger Karin Zettergren og Ida Willassen i hele stillinger. Agathe Torgersen har hatt 20 prosent midlertidig stilling for avlastning av sekretariatet, blant annet med behandling av medlemssøknader. Marianne Roland har vært midlertidig ansatt som vikar da informasjonsansvarlig var i studiepermisjon. Harald Askestad har vært engasjert som datakonsulent på timebasis med hovedansvar for Visma, program for viderefordeling av vederlag og videreutvikling av Skuespillerkatalogen. Gudrun Skuggedal, som også har ansvar for kontingenter. Revisor er som tidligere Terje Narum i revisjonsfirmaet Flattum & Co AS. NSF har avtale med Garnes Data om IT-support, drift og vedlikehold av maskinvare, programmer og backup av innhold. 8.4 Arbeidsmiljø Forbundet tilstreber et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Forbundet arbeider for likestilling både i eget arbeidsmiljø og for våre medlemmer. Forbundet driver ikke med virksomhet som forurenser det ytre miljø. De ansatte har 6 dager egenmeldt sykefravær. 8.5 Årsregnskap Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over utviklingen og resultat av forbundets virksomhet og dets stilling. Det er ikke inntrådt forhold etter årets utløp som påvirker årsregnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift. 8.3 Konsulenttjenester Regnskap blir ivaretatt av GS Økonomisystemer og Oslo, Norsk Skuespillerforbunds styre 19

20 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org. nr AKTIVITETSREGNSKAP FOR ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Kontingenter Tilbakeført avsetning tap Tilskudd Stipendkomiteen mv Vederlagsfondet/Norwaco/Spekter Alliansen Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salg av katalog Administrasjon av vederlagsordningen, fond, stiftelser m.v Gammelt, ikke fordelbart privatkop.vederlag Utleie av lokaler/leilighet Berlin Note Finansinntekter Renteinntekter/tilbakeført tap grunnfondsbevis Anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til forbundets formål Kataloger Kostnader i.f.m. utleie av lokaler Note Kostnader i.f.m. formålet Note Administrasjonskostnader Lønnskostnader Note Lokalkostnader Note Kontorholdskostnader Note Møteutgifter Note Forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital: Til øremerket egenkapital Note Fra øremerket egenkapital Note Overført til/fra driftsfondet Note

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2012 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6.KULTURPOLITISK

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2011 Innhold: 1. GENERELT... 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES VILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...7 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK OM ORGANISASJONEN TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSKÅR...

Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK OM ORGANISASJONEN TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSKÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2015 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2. OM ORGANISASJONEN...4 3. TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSKÅR... 8 4. TILTAK FOR FAGLIG BEVISSTGJØRING,

Detaljer

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06. Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.2015) 1 Formål mv. 1.1 Formål Norske Scenografer

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Inntektsundersøkelsen og betydningen av frilanser

Inntektsundersøkelsen og betydningen av frilanser Kulturdepartementet v/ avdelingsdirektør Tore Aas-Hansen Oslo, 8. mai 2015 Vi viser til høringsbrev og oversender herved våre kommentarer til utredningen. Norsk Skuespillerforbund mener utvalget har gjort

Detaljer

Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK OM ORGANISASJONEN TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERES ARBEIDSvilKÅR...

Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK OM ORGANISASJONEN TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERES ARBEIDSvilKÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2016 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2. OM ORGANISASJONEN...4 3. TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERES ARBEIDSvilKÅR...8 4. TILTAK FOR FAGLIG BEVISSTGJØRING,

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014 Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 15. august 2014 Utredning av kunstnerøkonomien - Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Detaljer

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler.

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler. NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Gunhild Mohn Dato: 25.04.2014 Saksnummer: 14-274 Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler NJ bruker i dag vederlagsmidler hovedsakelig på IJ, NJs reisestipend, journalistfaglige

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

NSF skal ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. NSF skal være partipolitisk uavhengig.

NSF skal ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. NSF skal være partipolitisk uavhengig. Handlingsplan, s 1 Dokumentet er ment å gi en oversikt over Norsk Skuespillerforbunds mandat og virksomhetsområde, overordnede mål og satsningsområder for kommende periode. Styret vil utarbeide konkretiserte

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011 REGNSKAP FOR 2011 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 7 979 735 7 500 000 479 735 6 % Kabelvederlag 1 991 015 2 500 000-508 985-20 % Vederlag fra digital kopiering 92 291 92 291 0

Detaljer

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2010 Innhold: 1. GENERELT...3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...8 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...10 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

2. ARBEID FOR Å BEDRE

2. ARBEID FOR Å BEDRE NORSK SKUESPILLERFORBUND ÅRSMELDING 2008 INNHOLD 1. GENERELT 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUeSPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 5 3.FONDSMIDLER 7 4.FORVALTNINGSORGANISASJONER 7 5. UTDANNING 9 6. KULTURPOLITISK ARBEID

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 7. november 2016 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Kopivederlag 5 300 000 5 150 000 150 000 3 % 4 800 000 500 000 10 % 10 600 000 10 300 000

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2016 Side 4: Balanse 2016 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014 VEDERLAGSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 4 550 000 4 550 000 0 0 % Kabelvederlag 991 557 1 000 000-8 443-1 % Kulturarvvederlag 8 443 0 8 443 - Vederlag fra digital kopiering

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 3. mars 2012

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 3. mars 2012 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER 3. mars 2012 1 Navn og formål 1 Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER 7. mars 2015 1 Navn og formål 1 Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter:

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter: KUD Vigdis Moe Skarstein Oslo, 15.08.2014 Vi viser til departements brev av 16. mai 2014, ref 14/2284. Takk for muligheten til å komme med innspill til denne viktige utredningen, og for godt møte 20.06.

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2009 Innhold: 1. GENERELT...3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...7 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Åndsverkloven beskytter opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom åndsverkloven lov om opphavsrett

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2014 2015 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med det formålet å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.2. NRK...7

GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.2. NRK...7 NORSK SKUESPILLERFORBUND ÅRSMELDING 2007 1 Innhold: GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 1.3. Styrende organ møtevirksomhet...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.1. Norsk teater-

Detaljer

Mote i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. november Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen

Mote i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. november Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen Protokoll 10/01 Mote i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. november 2001. Tilstede: Gudmund Knudsen Ingebjørg Harto Gro Granden Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine

Detaljer

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater ÅRSBERETNING 2014 for UNIMA Norge - forening for figurteater STYRETS ÅRSBERETNING I 2014 har styret fortsatt arbeidet med å profesjonalisere UNIMA Norge. I 2014 opprettet vi en 30% redaktørstilling for

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. pr. 19. mars 2006

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. pr. 19. mars 2006 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER pr. 19. mars 2006 1 Navn og formål Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte.

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. ÅRSMØTE NFF-A 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2015 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1.desember 2014 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning av regnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Mandag 11. juni 2007 kl 09:00 Sted: Til stede fra styret: Forfall: I tillegg møtte: Kjøita 42, Kristiansand, Møterom 1.

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 12. mars 2016

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 12. mars 2016 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. mars 06 Navn og formål Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres kunstneriske

Detaljer

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani Samarbeidskontrakt mellom scenekunstkompani og institusjon Utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk skuespillerforbund, Danse- og teatersentrum og Norsk teater- og orkesterforening 1 1 AVTALENS PARTNERE

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Forslag til Økonomiske retningslinjer

Forslag til Økonomiske retningslinjer Landsmøtet 2007 Forslag til Økonomiske retningslinjer 2007-2009 a) Økonomiske rammer og hovedmål b) Fordeling av vederlagsmidlene a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ 2007-2009 FORVENTNINGER OG RAMMER

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer