Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager."

Transkript

1 Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Sammendrag: I formannskapsmøte 5. juni under PS13/88 ble det besluttet å konkurranseutsette renhold i barnehager. Rådmannen vil knytte noen kommentarer til formannskapets innstilling. Saksopplysninger: Eiendomskontoret (EK). EK har oppgaven med renhold i 26 barnehager. Selve renholdet er delt i tre hovedaktiviteter, daglig renhold, vedlikehold av gulv og hovedrengjøring. Daglig renhold utgjør ca. 8,3 årsverk fordelt på 22 ansatte. 14 av barnehagene har fast renholder, mens 11 barnehager har renhold gjennom mobile grupper. I tillegg har ytterlige en mobil gruppe ansvar for alt vedlikehold av gulv og hoved renhold sistnevnte utgjør ca. 3 årsverk. Alt renhold utføres på dagtid. Dette gjennom et vedtak fra Ordningen har fungert greit hvor tilrettelegging og planlegging har vært en viktig faktor for bestiller og utfører. Renhold på kveldstid kan være en besparelse. For EK er mulighetene begrenset for å endre renholdet fra dag til kveld i barnehager. Dagens medarbeidere har arbeidsavtaler basert på dagtids arbeid. Muligheten innen EK til å øke ytelsene utover dagens nivå ansees som svært begrenset. EK (tidligere Bodø Byggservice) har siden 2004 jobbet med å effektivisere renholdet og har jevnlig justert ned renholds tiden gjennom bruk av modere renholdsmetoder. Dette har kommet barnehagene til gode gjennom lavere kostnader. Tidligere kartlegging. Rådmannen foretok i november/desember 2012 en gjennomgang av renholdet i kommunale barnehager og fikk laget en rapport vedrørende mulig konkurranseutsetting. Rapporten følger vedlagt. Arbeidsgruppen som laget rapporten bestod av barnehagesjef Heidi Larsen OK-avdelingen, rådgiver Eirik Eide Haugmo fra Økonomikontoret, HVT Stig Hedly Andreassen fra Fagforbundet, leder for Bodø Byggservice Ivar Chr. Iversen og rådgiver Marianne Bjørklund fra HR-kontoret. Rapporten skulle: - Identifisere et beløp som representerer antatt innsparing eller kostnadsøkning. - Identifisere virkninger for det personalet som ble direkte berørt - Uttale seg om antatte forskjeller i kvalitet på tjenesten som skulle leveres - Gi en begrunnet anbefaling. Sammendraget i rapporten viser at kommunens eget renhold i barnehagene er konkurransedyktig.

2 Det lar seg ikke gjøre å identifisere et klart potensiale for antatt innsparing eller kostnadsøkning. Kommunen innhentet uforpliktende tilbud fra to leverandører. Hensikten var først og fremst å sjekke ut prisnivået basert på tjenester levert av private aktører. Utsjekken viste både høyere og lavere pris i forhold til egenproduksjon. Et reelt grunnlag kan bare fremskaffes ved en formell anbudskonkurranse. Rapporten konkluderer også med at en konkurranseutsetting klart vil medføre ulempe for det berørte renholdspersonale med mulighet for overtallighet. Det var ingen indikasjoner på at kvaliteten ville påvirkes ved en konkurranseutsetting. Det er grunn til å anta at tidspunktet for utførelse av renholdet kan ha betydning for personalet og barna. Tilbakemeldingene var ikke entydige. Enkelte barnehager så ikke problem med dagens løsning. Konkurranseutsetting. Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal drøfte forhold som har betydning for de ansatte. Det er ikke tvil om at konkurranseutsetting av tjeneste kvalifiserer for drøfting. Loven sier ingenting om på hvilken måte slike drøftinger skal foregå. Hovedavtalen sier noe om på hvilken måte drøftinger skal foregå: det skal være drøftingsmøte. Slikt drøftingsmøte må finne sted før endelig beslutning i saken, det vil si bystyrebehandlingen. Møtereferat skal følge saken. Drøftingsmuligheter er ikke reelle her. Etter hovedavtalen skal berørte fagforeninger gis anledning til å uttale seg skriftlig til saken overfor besluttede organ (Bystyret). Slik uttalelse skal også følge saken, og denne muligheten er heller ikke reell nå. Kommunen har innfridd hovedavtalens krav om tillitsvalgtes deltakelse i arbeidsgruppen som utredet spørsmål om konkurranse utsetting i vedlegget til saken. Et vedtak i bystyret nå innebærer et brudd på drøftingsplikt etter lov og avtale og brudd på tillitsvalgtes rett til å uttale seg skriftlig for besluttende organ. Dette vil ikke ha noen rettsvirkninger utover det faktum at kommunen som arbeidsgiver da bryter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen på dette punkt. Konklusjon. Rapporten gir en viss usikkerhet hvorvidt det er innsparing å hente ved konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Imidlertid ligger forholdene til rette for å konkurranseutsette renholdet i barnehagene da alt renholdet utføres av Eiendomskontoret i dag. I påvente av en endelig avklaring om hvordan renholdet skal organiseres i Bodø Kommune, har EK 8 10 medarbeidere som går på midlertidige kontrakter. Disse kan opphøre hvis EK mister renholdet i barnehagene, men en større omorganisering vil være påkrevet spesielt i forhold til de mobile enheter som utfører renholdet her. Erfaring fra andre kommuner tilsier at det tar mellom uker fra beslutning om innkjøp av renholdstjenester til oppstart av ny renholds avtale. Saksbehandler: Ivar Christian Iversen Rolf Kåre Jensen Rådmann Tor Arne Tobiassen eiendomssjef Trykte vedlegg: Rapport - Konkurranseutsetting av renhold i kommunale barnehager.

3 Bodø Kommune Konkurranseutsetting av renhold i kommunale barnehager Utredning Saksbehandlere: Marianne Bjørklund, Eirik Eide Haugmo

4 Konkurranseutsetting av renhold i kommunale barnehager Sammendrag Bakgrunn Oppdraget Historikk Mandat Metode Avgrensninger og definisjoner Om faget renhold Økonomi Metode Kostnad Forutsetninger/Begrensninger Delkonklusjon Personale Fordeler og ulemper ved dagens ordning For renholdspersonalet For barnehagepersonalet For arbeidsgiver Fordeler og ulemper ved konkurranseutsetting For renholdspersonalet For barnehagepersonalet Formalia Delkonklusjon Kvalitet På renholdet Ved dagens ordning Ved konkurranseutsetting På barnehagetjenestene Ved dagens ordning Ved konkurranseutsetting Delkonklusjon Brukerhensyn Fordeler og ulemper Delkonklusjon Erfaringsgrunnlag Anbefaling

5 Konkurranseutsetting av renhold i kommunale barnehager 1 Sammendrag 1. Det er ingen store forskjeller i utgiftene knyttet til renhold utført av egen ansatte vs kjøp hos privat leverandør. En begrenset og fiktiv anbudsrunde viser at noen leverandører kan levere en billigere tjeneste enn hva kommunen selv kan produsere, andre har høyere priser. De økonomiske beregningene er sterkt betinget av de fiktive forutsetningene. 2. En faktor som skiller seg ut som vesentlig i forhold til spørsmålet om kvaliteten på det renholdet som blir utført er kvaliteten på og omfanget av kravspesifikasjonene i oppdraget. Alle aktører gruppen har vært i kontakt med, både eksterne og interne, har understreket viktigheten av at bestillingen er adekvat i forhold til behovet. 3. En begrenset undersøkelse (stikkprøver) viser at kunder av private leverandører har variert erfaring. Noen er fornøyde, andre ikke. Graden av tilfredshet er knyttet til kvaliteten på renhold og kontakt/oppfølging mot leverandør. Noen vektlegger mer enn andre behovet for styringsrett (arbeidsgiveransvar) overfor de personene som utfører renhold. 4. Et forhold som skiller seg ut fra de økonomiske betraktningene er hensynet til brukerne, det vil si de barna barnehagene betjener. Det er grunn til å anta at tidspunktet for når renholdet blir utført kan ha betydning for disse. Det er i dette perspektivet irrelevant om renholdet utføres av kommunalt eller privat ansatte renholdere. 5. Utredning av mulige interne effektiviseringstiltak ligger utenfor mandatet. HR-kontoret mener at dette bør utredes og vurderes nærmere før eventuell beslutning om konkurranseutsetting. 6. Den 28. november vedtok Formannskapet at Eiendomskontoret skal vurdere innsparing ved konkurranseutsetting av alt renholdet i kommunen (Budsjett 2013 og Økonomiplan for , pkt 24). Herværende utredning må ses i denne sammenhengen. 7. HR-kontoret anbefaler at interne tiltak for å hente inn det potensiale for bedring av barnehagetjenestene og kvaliteten på renholdet som er avdekket utredes før konkurranseutsetting eventuelt fremmes som politisk sak. I forhold til økonomi er det ingen åpenbare og entydige grunner til å fremme sak om konkurranseutsetting. 2 Bakgrunn 2.1 Oppdraget Bystyret gjorde den 24. oktober følgende vedtak i sak 185/2012: «6. Følgende forslag foreslås for hel eller delvis inndekking av underskudd: - renhold i de kommunale barnehagene vurderes konkurranseutsatt.» Rådmannen bestilte oppfyllelse av vedtakets siterte del primo uke 44 hos HR-sjef. 2.2 Historikk Med bakgrunn i at bystyresak 121/2001 tidligere har vært trukket frem som førende for administrasjonens handlefrihet hva angår personalmessige konsekvenser ved omstilling i kommunen har arbeidsgruppen gjort en vurdering av sakens betydning for denne utredningen. 2

6 Sak 121/2001 omhandlet et omstillingsarbeid som den gang munnet ut i etableringen av bestiller/utførermodellen, konkret ved at Bodø Byggservice ble opprettet. I denne forbindelse skal det ha vært en forutsetning at konkurranseutsetting ikke skulle være et virkemiddel. HR-kontoret tolker saken dithen at bystyret har ment å avskjære konkurranseutsetting som et virkemiddel i det omstillingsarbeid som den gang pågikk. Altså danner ikke sak 121/2001 grunnlag for å hevde at kommunen ikke i fremtiden kan iverksette omstillingsarbeid som innebærer konkurranseutsetting. Barnehagekontoret har over tid vært generelt misfornøyd med kvaliteten på det renholdet som utføres i barnehagene. På denne bakgrunn tok barnehagesjefen i 2010 initiativ til å undersøke mulighetene for å få bedre tjenester hos privat leverandør. Med bedre tjenester menes her kvalitet og tidspunkt for renhold, da barnehagekontoret ønsker at renholdet skal utføres utenfor barnehagens åpningstid. Kommunen fikk tilbud om privat renhold ved nye Bjerkenga Miljøbarnehage, og Z gjennomførte renholdet i en kort periode. Med bakgrunn i prisene fra Z ble det beregnet en mulig kostnadsbesparelse som ble lagt inn i økonomiplanen. Besparelsen for de kommunale barnehagene ble beregnet til i 2013, og i I økonomiplan for er totalbesparelsen (inkludert tilskudd til private barnehager) satt til 1,8 mill kr i 2013, økende til 3 mill kr i Det private renholdet i Bjerkenga ble stoppet etter at sak 121/2001 ble fremholdt som argument for at omorganisering (konkurranseutsetting) ikke skulle nyttes som innsparingstiltak. Dette vedtaket stoppet også den videre effektueringen av innsparingen, uten at dette ble fulgt opp videre i økonomiplanleggingen. HR-kontoret konkluderer med at vedtak 121/01 ikke har relevans, slik at bystyret står fritt til å konkurranseutsette kommunale tjenester dersom dette er ønskelig. Det foreligger pr i dag ingen avtale med arbeidstakerorganisasjonene om prinsipper for omstilling i Bodø kommune (omstillingsavtale). 3 Mandat «Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal konsekvensutrede konkurranseutsetting av renholdet i de kommunale barnehagene, gjeldende for de barnehager som sysselsetter renholdere som er ansatt i Bodø kommune. Gruppen skal i den grad det lar seg gjøre - identifisere et beløp som representerer antatt innsparing eller kostnadsøkning - identifisere virkninger for det personalet som blir direkte berørt - uttale seg om antatte forskjeller i kvaliteten på den tjenesten som skal leveres - gi en begrunnet anbefaling Utredningen skal leveres som notat til rådmann. Ansvaret for utredningen ligger til HR-sjef. Frist settes til mandag morgen 10. desember.» 4 Metode Arbeidsgruppen har vært sammensatt av 5 personer: barnehagesjef Heidi Larsen fra OK-avdelingen, rådgiver Eirik Eide Haugmo fra Økonomikontoret, hovedtillitsvalgt Stig Hedly Andreassen fra 3

7 Fagforbundet, daglig leder Ivar Chr. Iversen fra Bodø Byggservice og rådgiver Marianne Bjørklund fra HR-kontoret. Gruppen har brukt seks uker på arbeidet. Det er innhentet erfaringsgrunnlag fra en fylkeskommune, en annen kommune, et helseforetak, et varehus, et interkommunalt selskap og Boligkontoret i Bodø kommune. Byggservice har informert det berørte renholdspersonalet om denne utredningen. 5 Avgrensninger og definisjoner Med konkurranseutsetting menes at kommunen beholder ansvaret for å fremskaffe en tjeneste (renhold), men kjøper tjenesten hos den leverandør som har det beste tilbudet. Gruppen har ikke utredet andre modeller enn konkurranseutsetting. Det vil si at privatisering og betydningen av eventuell virksomhetsoverdragelse ikke er vurdert. Konkurranseutsetting vurderes opp mot status quo, slik at det faller utenfor mandatet å vurdere alternative kommuneinterne modeller og organiseringer. Med bakgrunn i at Bodø Byggservice nylig ble organisert inn under Eiendomskontoret har gruppen ansett det som relevant å avklare hvorvidt Bodø Byggservices fremtidige driftsform vil bli endret eller ikke. Etter samtale med Eiendomssjef forutsetter gruppen at bestiller/utfører-modellen blir beholdt. Det vil si at Bodø Byggservice kan levere tilbud i henhold til en eventuelt fremtidig oppdragsutsetting fra kommunen. Med «personale» menes renholdspersonalet, personalet i barnehagene, ledelsen ved barnehagekontoret og ledelsen ved Bodø Byggservice. 6 Om faget renhold Renhold av kommunens lokaler kan betraktes som det viktigste vedlikeholdsarbeid kommunen plikter å utføre. Renhold er en grunnleggende forutsetning for at kommunen skal kunne levere alle sine tjenester, da kommunen uten renholdstjenesten lammes effektivt i all sin virksomhet. På lik linje med alle andre fag innenfor kommunens forvaltning korresponderer gjerne kvaliteten på det arbeidet som utføres med stillingsinnehavers kompetanse. Innenfor faget renhold er fagbrevet den mest relevante formalkompetanse utøveren kan inneha. Hos Bodø Byggservice har ca 30 % av renholderne fagbrev. Målsetningen er 100%. Hos privat leverandør X er det en målsetning at 40% av renholderne skal ha fagbrev. Det er ikke klart hvor stor andelen er i dag. Privat leverandør Z har flere ansatte med fagbrev, men kontaktpersonen hadde ikke oversikt over antall eller prosentandel. I et miljøperspektiv er det verdt å nevne at Z er miljøfyrtårn, og X oppnår svanemerket i disse dager. Bodø Byggservice benytter seg utelukkende av miljøgodkjente produkter, dog er enheten avhengig av de innkjøpsavtaler kommunen (Innkjøpskontoret) inngår. Norsk standard NS-INSTA 800 angir et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Gruppen har ikke gjort en vurdering av kvaliteten på privat kontra kommunalt renhold i forhold til denne standarden. Bodø har 5-7 leverandører innenfor renhold, alt etter hva som etterspørres. 4

8 7 Økonomi 7.1 Metode Det ble sendt ut anmodning om tilbud til 3 private rengjøringsselskap som drifter innen Bodø kommune. Ønsket var å sammenligne de prisene som vi fikk inn fra de private med den prisen som barnehagene belastes med i dag fra Bodø Byggservice. I anmodningen ble det tilsendt planløsningen til 3 barnehager, Rensåsen, Bjerkenga og Vestbyen, der de private selskapene ble bedt om å lage et pristilbud basert på planløsning og en inspeksjon i lokalene. Barnehagene ble valgt ut fra at de var henholdsvis enkel, middels og vanskelig å rengjøre og det antas at disse utgjør et representativt utvalg. Tilbudet ble sendt ut til selskap som vi kaller X, Y, Z. Per er det mottatt tilbud fra X og Y, men det er kun X som har inspisert lokalene. I tillegg har vi erfaringstall fra 2011 i Bjerkenga der renholdet ble levert av Z. Et eksempel på sammenligningen av renholdet er nedenfor: Sjekkliste for levert vasketjeneste Merknader Rom.nr Rom-type Kommunalt renhold Privat Privat (Busch-Sörensen) selskap Z 100 Grovgarderobe 5x pr uke 5x pr uke 101 WC 5x pr uke 5x pr uke 102 Garderobe 5x pr uke 5x pr uke 103 Lager 1x pr mnd eller ved behov 104 Gang 5x pr uke 5x pr uke 105 Kontor 1x pr. uke 1x pr. uke 106 Baserom A 5x pr uke 5x pr uke 107 Baserom B 5x pr uke 5x pr uke 108 Grupperom 5x pr uke 5x pr uke 109 Grupperom 5x pr uke 5x pr uke 110 Grupperom/møterom 5x pr uke 5x pr uke 111 Kjøkken 5x pr uke 5x pr uke 112 Grupperom/møterom 5x pr uke 5x pr uke 113 Stell/Vask 5x pr uke 5x pr uke 114 HC WC 5x pr uke 5x pr uke 115 Lager (ikke med) 116 Kopi 2xpr.mnd 5x pr uke 117a Gang 5x pr uke 5x pr uke 117b Gang 5x pr uke 5x pr uke 118 Stell/Vask 5x pr uke 5x pr uke 119 Personalgarderobe / WC 5x pr uke 5x pr uke 121 Personalgarderobe / WC 5x pr uke 5x pr uke 123 BK 3xpr.mnd 5xpr.mnd 124 Garderobe 5xpr.mnd 5x pr uke 125 Personalrom 3x pr uke 3x pr uke 126 Grupperom 5x pr uke 5x pr uke 127 Baserom D 5x pr uke 5x pr uke 128 Baserom C 5x pr uke 5x pr uke 129 Grupperom 5x pr uke 5x pr uke 130 Gang 5x pr uke 5x pr uke 131 Lager 1xpr. Mnd eller ved behov Tabell 1: Sjekkliste renhold Bjerkenga Miljøbhg 5

9 En kan se av tabell 1 at det ikke er store forskjeller mellom det kommunale renholdet som er oppgitt av styrer sammenlignet med tilbudet fra den private renholderen. Det er ikke grunnlag for å si noe om at det er store forskjeller mellom det renholdet som kommunal og privat tilbyder skal levere. Det kan dermed utarbeides en sammenligning av kostnadene. Vi har kommet til samme konklusjon for de andre tilbyderne og de andre barnehagene. 7.2 Kostnad Kostnadsberegningen tar utgangspunkt i de innhentede opplysningene fra Bodø Byggservice sammenlignet med tilbudene som er mottatt fra de private rengjøringsfirmaene. Det er her tatt utgangspunkt i prisene til Byggservice fra 2012, med en pensjonssats satt til 12,72 %. Det er ikke sett på forskjellen mellom den prisen som blir tilbudt fra Byggservice i dag og den reelle kostnaden inkludert den «riktige pensjonssatsen» som er rundt 4 % høyere enn den budsjetterte. Det er ellers forutsatt at prisene til Byggservice er korrekt regnet ut og dekker deres kostnader, slik at det er et reelt sammenligningsgrunnlag. Tilbudet som Z ga i 2010 er prisjustert til dagens nivå ved hjelp av SSB sin indeks for rengjøringsvirksomhet (http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/default_fr.asp?pxsid=0&nvl=true&planguage=0&tilside=s electvarval/define.asp&tabellid=09528). Nedenfor er månedskostnadene til X og Y: X Barnehager Vanlig rengjøring S/B Hovedrengjøring Bjerkenga Vestbyen Rensåsen Tabell 2: Månedskostnader renhold firma X Y Barnehager Vanlig rengjøring S/B Hovedrengjøring Bjerkenga Inkl. i VR Vestbyen Inkl. i VR Rensåsen Inkl. i VR Tabell 3: Månedskostnader renhold firma Y Skuring og boning er beregnet til å skje en gang i året. Hovedrengjøring skjer også en gang i året. Prisene er eksl. mva. Det må presiseres på nytt at firma Y ikke har hatt inspeksjon i barnehagene, og det knyttes dermed stor usikkerhet i forhold til hvor reelt dette tilbudet er. Nedenfor er tilbudene sammenlignet med prisene som barnehagene betaler per i dag til Byggservice: Barnehager Kostnad kommunalt Kostnad X Kostnad Y Kostnad Z Bjerkenga * Vestbyen Rensåsen TOTALT Tabell 4: Månedskostnader alle tilbud. * Usikkert om S/B og hovedrengjøring er med i prisen 6

10 Barnehager Avvik Komm-X Avvik Komm-Y Avvik Komm Z Bjerkenga Vestbyen Rensåsen TOTALT Tabell 5: Sammenligning alle tilbud Det kommunale tilbudet er altså vesentlig billigere enn tilbudet fra X, men også vesentlig dyrere enn det som er mottatt fra Y. På den ene barnehagen der Z har levert fra tidligere, så vil dette være dyrere enn ved kommunalt renhold. For å kunne beregne effekten dersom renholdet blir konkurranseutsatt på alle kommunale barnehager vil det være flere beregningsmåter, her har vi valgt å fordele basert på antall avdelinger og antall heltidsplasser: Heltidsplasser Avdelinger Totalt i kommunen Bjerkenga 55,8 4 Vestbyen 47,3 2 Rensåsen Sum tilbudsbhg 213,1 14,0 Andel tilbudsbhg 17,2 % 16,9 % Tabell 6: Beregningsmåter. Andel heltidsplass vs andel avdelinger Det er ingen store forskjeller mellom de to beregningsmetodene. Videre beregnes årseffekten med de ulike alternativene: Barnehager Avvik Komm-X Avvik Komm-Y Avvik Komm Z Bjerkenga Vestbyen Rensåsen TOTALT Tabell 7: Årseffekt alle tilbud sett mot dagens kostnader Som en ser vil det være penger å spare inn dersom en kun fokuserer på selve renholdet og tilbudet fra Y. Problemet her er at Y ikke har vært og inspisert arealene, noe som vi oppfatter som svært viktig når det kommer til å levere et troverdig tilbud. I tillegg er det her ikke tatt med noen omkostninger ved å konkurranseutsette renholdet, det være seg anbudsprosessen, oppsigelseskontrakter, oppfølgning etc. I en rapport bestilt av Hurum kommune med navn «Konkurranseutsetting av renhold» av 20. mai 2009 leverte Agenda et slikt oppsett for kostnadene ved konkurranseutsetting: 7

11 Tabell 8: Anslag over kostnader knyttet til konkurranseutsetting av renhold Omfanget av konkurranseutsettingen i Hurum var større, men det tenkes at det vil oppstå både engangskostnader og årlige kostnader tilknyttet administreringen og oppfølgningen av private renholdskontrakter. Med usikkerheten tilknyttet det mest prisgunstige tilbudet som er blitt levert, vil det rent økonomisk være vanskelig å forsvare en konkurranseutsetting før det eventuelt avklares at innsparingene er reelle. Per nå ser det ut som at det er utslagsgivende at den private renholderen ikke har tatt en inspeksjon i barnehagene. Ved å velge en av de to andre tilbyderne vil det antas at dette vil koste over kroner årlig. 7.3 Forutsetninger/Begrensninger 1. En antagelse om at renholdsinnsatsen i de tre eksempelbarnehagene er representativ for de andre kommunale barnehagene. 2. Pensjonssatsen er satt til 12,72 %. Beregninger viser at det kommunale renholdet måtte bli priset opp med rundt kroner årlig i de 3 barnehagene som er brukt som eksempler dersom satsen hadde blitt økt til den reelle som er over 16 %. 3. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle rabatter Bodø kommune kan forhandle frem dersom alt av renhold i de kommunale barnehagene konkurranseutsettes. Det er rimelig å anta at det kan innhentes betydelige prisreduksjoner. 4. Tilbudene beregnes uten moms, da vi mener det må vurderes hva som er mest prisgunstig på kommunenivå, og ikke bare for barnehagenes budsjetter. 5. Alle priser sammenlignes eksklusive moms. 6. Renholdet som blir levert av de private rengjøringsbyråene er utført utenfor barnehagenes åpningstid. Dette kan bety en forskjell i kvalitet. Erfaring tilsier ikke at vil være særlige kostnadsforskjeller basert på tidspunktet for når renholdet utføres. I et budsjettperspektiv er det uansett kun relevant å sammenligne med dagens priser. Utover dette er det verdt å nevne at kommunen har en ikke stipulerbar «kostnad» ved økt alder hos egne renholdere. Renhold er et fysisk krevende yrke med en relativt sett høyere risiko for sykefravær og tidlig uførepensjon enn i andre yrker. Kommunen får en ikke stipulerbar kostnad ved administrering av en avtale (utarbeidelse av anbud, kontraktsinngåelse, reforhandling, regnskap, oppfølging etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, etc). 8

12 Det kan tenkes å være et element av innsparing i å få renholdet utført utenfor barnehagens åpningstid, da det forutsetningsvis kan utføres på kortere tid enn når personale og barn oppholder seg der. Renholder bruker kortere tid, og kommunen betaler mindre. Dette tiltaket kan være besparende uavhengig av hvem som utfører renholdet. 7.4 Delkonklusjon Det er ingen store forskjeller i kostnadene ved renhold utført av kommunalt ansatte eller privat leverandør. 8 Personale Utredningen berører primært 22 renholdere hvorav 11 fast ansatte og 11 vikarer i renhold (8,8 årsverk), sekundært 450 barnehageansatte inklusive styrere, samt 2 personer i Bodø Byggservices administrasjon og 1 person i barnehagekontorets administrasjon. Utredningen berører 1337 barn. 8.1 Fordeler og ulemper ved dagens ordning For renholdspersonalet Ut over betydning av å ha et tilsettingsforhold til kommunen er det for renholderne ved Byggservice arbeidstiden som har størst betydning,. Ifølge brev til renholderne datert 4. mars 2003 fra Eiendomskontoret er det besluttet at arbeidstiden for de kommunalt ansatte renholderne skal være dagtid. Dette beror sannsynligvis på en administrativ beslutning, som da også kan omgjøres ved ny administrativ beslutning. De viktigste hensyn i forhold til denne beslutningen er todelt. Det ene er at det for kommunen har en kostnad å sysselsette arbeidstakere utenfor dagarbeidstid. Konkret utløser arbeid etter kl. 17 tilleggslønn. Det andre hensyn er at det for «folk flest» er en fordel å ha sitt arbeid på dagtid, av sosiale hensyn (familieforhold). Det er grunn til å anta at noen av renholderne ville foretrekke å utføre sitt arbeid til andre tider enn dagtid. Renholdsarbeidet i den enkelte barnehage kan teoretisk utføres på kort tid. Slik situasjonen er i dag er renholderne avskjært fra eventuell fulltids bistilling hos annen arbeidsgiver på dagtid, som kunne være en mulighet ved en lavere stillingsbrøk på ettermiddagstid. Det er ikke usannsynlig at Bodø Byggservice ville ha et bredere rekrutteringsgrunnlag dersom arbeidstiden var mer fleksibel. En av grunnene til at renholdet er organisert slik er at renhold er et sterkt kvinnedominert yrke, og kommunen ønsker å legge til rette slik at kvinner kan være fulltidssysselsatt innenfor sitt fag. Ved eventuell endring av arbeidstiden er det en utfordring at renholderne i Bodø Byggservice jobber i team og er slik sett innbyrdes avhengige av hverandre. Det er lettere for Byggservices ledelse å dekke opp for fravær (pt ca 10 %) ved å benytte seg av team. Et vesentlig moment for renholderne er fordelen av å være en del av et arbeidsmiljø, både ved at de jobber sammen to og to, og at de på dagtid har et fellesskap representert ved de barnehagene de besøker. Dersom beslutningen om at arbeidet skal utføres på dagtid omgjøres vil det bety at også fagansvarlige må være tilgjengelig på ettermiddags- og kveldstid For barnehagepersonalet Renhold på dagtid berører omkring 450 barnehageansatte og 1300 barn. 9

13 For mange av disse er det en ulempe at renholdet utføres innenfor barnehagens åpningstid, da tilstedeværelsen av renholder og dennes aktiviteter påvirker det pedagogiske arbeidet med barna. Barnehagene må tilrettelegge sine aktiviteter for at renhold skal kunne gjennomføres. I de barnehagene som har fast renholdere og hvor renholdet finner sted mellom kl (barnehagenes primære utetid) fungerer renhold på dagtid best, mens barnehager med skiftende renholdere og hvor renhold finner sted mellom 8 12 og har de største problemene da det pedagogiske arbeidet her må tilrettelegges med tanke på renholders arbeid. I de barnehagene hvor renholdet ikke fungerer tilfredsstillende bruker styrer uforholdsmessig mye tid på å beskrive avvik og følge opp mot leverandør. Dette gjelder primært i de barnehagene hvor de har skiftende renholdere. I disse barnehagene er det også et gjennomgående problem at renholder ikke bruker den tid barnehagen betaler for. Renholdsstandard i barnehagene oppleves ikke som optimal da renholdet foregår mens barnehagens drift er i gang. Det er å foretrekke at personalet og barna at de kan oppta sitt arbeid i en helt ren barnehage om morgenen. Det har betydning for personalets trivsel og jobbutførelse, barnas læring og kanskje også på overføring av smitte og derved på sykefraværet. Barnehagekontoret er av den oppfatning at det viktigste for denne gruppen av personell er ikke hvem som utfører renholdet, men kvaliteten på det renholdet som utføres, deriblant at det utføres på et tidspunkt da barna ikke er til stede For arbeidsgiver Arbeidsgivere i henhold til denne utredningen er Bodø Byggservices ledelse/administrasjon som er nærmeste ledelse for de aktuelle renholderne, og styrerne i barnehagene som er nærmeste ledelse for barnehagepersonalet. Bodø Byggservice sysselsetter i dag 60 personer innenfor renhold. Gruppen antar at en bemanningsreduksjon på 8,8 årsverk ikke vil få særlig betydning for Byggservices ledelse. For barnehagestyrerne er den mest relevante faktoren hvorvidt de har styringsrett overfor renholderne eller ikke. Det har de ikke overfor kommunens renholdere, og dette vil ikke endre seg om tjenesten skal kjøpes fra privat leverandør. For kommunen som sådan har det betydning at Byggservices ledelse har styringsrett overfor renholderne. Dette betyr at kommunen har frihet til å disponere og korrigere personalet, noe som ikke vil være tilfelle ved konkurranseutsetting. Ved kjøp av tjenester vil kunden (kommunen) ha noen virkemidler som ikke er tilgjengelig ved å ha egne ansatte. Dersom barnehagen ikke er fornøyd med den tjenesten som leveres kan kommunen utøve press på leverandør for å få byttet ut renholdspersonalet, holde tilbake godtgjøring eller heve kjøpsavtalen og inngå kontrakt med en annen leverandør. 8.2 Fordeler og ulemper ved konkurranseutsetting For renholdspersonalet For disse ser gruppen lite annet enn ulemper, da renholdspersonalet vil bli overtallig i kommunen ved en konkurranseutsetting. Dette betyr primært at personalet risikerer oppsigelse fra kommunen, dog er arbeidsgiver pliktig til å vurdere andre tiltak før oppsigelse vedtas. Slike andre muligheter kan være omplassering. Byggservice har det siste år/halvår driftet med tanke på eventuell overtallighet, slik at det vil ikke by på utfordringer å avvikle de 11 midlertidige arbeidskontraktene. Det er også tatt høyde for at det vil bli behov for omplassering av 11 fast ansatte. Byggservices ledelse er, med forbehold, av den oppfatning at det skal la seg gjøre å finne nytt arbeid for de fleste. 10

14 Ut over dette byr det på visse utfordringer å identifisere fordeler og ulemper for de kommuneansatte, all den tid slike verdier beror på ukjente faktorer som arbeidsledighet eller nytt tilsettingsforhold hos en annen arbeidsgiver. Dette betyr i teorien alternative lønns- og arbeidsvilkår for de berørte, herunder andre pensjonsordninger ved eventuell oppsigelse fra kommunen. Dette er forhold gruppen ikke har forutsetninger for å mene noe om og det er tilstrekkelig her å påpeke at oppsigelse i alminnelighet anses som en ulempe. De berørte vil ved oppsigelse være fortrinnsberettiget til ledig utlyst stilling som den overtallige er kvalifisert for. Ved oppsigelse vil personalet ha rettigheter etter lov om folketrygd (dagpenger) For barnehagepersonalet Gruppen ser ingen distinkte forskjeller for de ansatte i barnehagene da det for disse har liten betydning hvem som utfører renholdet. For de ansatte er det hygiene og tidspunkt for renhold som har størst betydning Formalia Hovedavtalen Del B sier: «Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser». Hovedavtalen Del B lyder som følger: «Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon/forhandlingssammenslutning gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ.» Dersom konkurranseutsetting medfører oppsigelse av 10 ansatte eller mer trer spesielle regler inn etter arbeidsmiljøloven ( 15-2). Blant annet påhviler det arbeidsgiver en særskilt drøftings- og informasjonsplikt. Ved konkurranseutsetting må kommunen forholde seg til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Denne sier i korte trekk at offentlig oppdragsgiver skal stille krav om arbeidsvilkår for de ansatte, og kontrollere disse. 8.3 Delkonklusjon En konkurranseutsetting vil være en ubetinget ulempe for 11 fast ansatte ved Bodø Byggservice. Spørsmålet om konkurranseutsetting er ikke relevant for de ansatte i barnehagene ut over ønsket om å få utført renholdet utenfor åpningstid. 9 Kvalitet Med kvalitet mener vi både den tjeneste renholderne skal levere i forhold til hygienenivå og kvaliteten på de tjenester barnehagepersonalet skal levere (omsorg, tilsyn, sikkerhet, pedagogisk tilbud). Under kvalitet kommer også brukerperspektivet, det vil si barnets opplevelse av å være i barnehagen. Det presiseres at kravene til hygiene i en barnehage skiller seg vesentlig fra de fleste andre kommunale bygg og tjenester, med unntak av helse- og omsorgstjenestene. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 13 lyder som følger: «Rengjøring og vedlikehold De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer» 11

15 Det spesielle ved renholdet i barnehagene er at det er lovpålagt, også hovedrenhold, det vil si rundvask. Det ligger forutsetningsvis et element av effektiv måloppnåelse i høyest mulig fagkompetanse hos renholder. Alle som har uttalt seg til gruppen har presisert at kvaliteten på renholdet henger nøye sammen med kravspesifikasjonene i oppdraget. 9.1 På renholdet Ved dagens ordning Barnehagekontoret har utført en enkel kartlegging av barnehagestyrernes tilfredshet med renholdet slik det utføres i dag, med fokus på både kvalitet og organisering. De hovedtrekk som fremkommer av kartleggingen er at majoriteten er lite tilfreds med at renholdet utføres innenfor barnehagens åpningstid. Dette begrunnes med at det forutsetningsvis er lettere å utføre et grundig renhold når barnehagen er tom for andre mennesker, enn når den er i virksomhet. Dokumentert avvik er et systematisk fremstilt uttrykk for misnøye med utført renhold på de aktuelle barnehagene. Når det gjelder kvaliteten på det arbeid som utføres er det en 50/50 tilfredshet blant de spurte barnehagestyrerne. Det er et faktum at renholdet på de enhetene som har levert avvik har vært utført av de samme personer som utfører renhold på andre enheter som ikke har det samme omfang av avvik. Altså er det grunn til å tro at avvikene kan bero på andre faktorer enn kvaliteten på det renholdet som blir utført. Det vil være å trekke for vidtrekkende konklusjoner å hevde at dokumentert avvik på renhold i dag er et uttrykk for at renhold utført av kommunalt ansatte er dårligere enn renhold utført av ansatte i privat sektor. Det foreligger ikke sammenligningsgrunnlag. Det kan kun i begrenset grad trekkes paralleller mellom bestemte ansatte og kvaliteten på renholdet. Dog er det en mulighet for at måten tjenesten er organisert på (ambulerende) i seg selv kan danne grunnlag for dårligere kvalitet på renholdet. Effekten av at renholdet utføres av flere, og den enkelte ikke knytter seg til en bestemt enhet, kan være at ansvaret for hygienenivået på den enkelte enhet pulveriseres. Slik sett kunne stedfaste renholdere kanskje bidra til bedre kvalitet. Denne problemstillingen vil uansett ikke avhjelpes ved å konkurranseutsette renholdet. Det lar seg ikke gjøre å uttale seg nærmere om hvorvidt renholdstjenestene vil ha høyere kvalitet ved en konkurranseutsetting, da dette beror på individuelle forskjeller i jobbutførelse mer enn type selskapsorganisering Ved konkurranseutsetting Gruppen har ikke annet grunnlag for å uttale seg om kvaliteten på renhold utført av privat ansatte enn det faktum at Bodø Byggservice selv leier inn tjenester fra det private markedet (Y) ved behov, og de referanser som er innhentet fra kunder av private leverandører. Byggservice mottar ikke verken fler eller færre klager på renhold utført av renholdere fra Y enn på egne renholdere. Ut over dette vises til uttalelser fra referanser, se nedenfor. 9.2 På barnehagetjenestene Innledningsvis er det nødvendig å fokusere på den primære tjeneste renholderne i utgangspunktet skal serve: barnehagedriften. Lov om barnehager sier følgende: 12

16 «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.» HR-kontoret mener at ovennevnte er det alt overskyggende perspektiv i utredningen Ved dagens ordning Slik barnehagekontoret oppfatter det påvirker renholdernes tilstedeværelse direkte det pedagogiske arbeidet i negativ retning, ved at det virker som et forstyrrende element å ta hensyn til. Aktiviteter må tilpasses eller flyttes på av hensyn til det renholdet som skal utføres samtidig. I praksis går det greit for styrerne å legge til rette for dette, men alternativet å få renholdet utført utenfor åpningstiden er å foretrekke Ved konkurranseutsetting Det er rimelig å anta at barnehagen ved kjøp av renholdstjenester fra privat aktør står fritt til å velge tidspunkt for når renholdet skal utføres. Renhold utenfor åpningstiden gir barnehagepersonalet mer rom for fleksibilitet og utnyttelse av både rom og tid i sitt pedagogiske arbeid. 9.3 Delkonklusjon Kommunen oppnår sannsynligvis best kvalitet på de tjenester barnehagepersonalet er satt til å utføre dersom renholdet utføres utenfor barnehagens åpningstid. I dette perspektivet er det ikke relevant hvem som utfører renholdet. 9.4 Brukerhensyn Med brukere menes de barna som oppholder seg i barnehagen Fordeler og ulemper Ved dagens ordning I dag oppholder renholdspersonalet seg i de samme lokalene og utfører renhold samtidig som barna er til stede. Dette kan skape en høyere grad av uro enn hva som ville være tilfelle dersom renholdet ble utført utenfor barnehagens åpningstid. For de aller minste påvirkes opplevelsen av ro og forutsigbarhet i forhold til aktiviteter, samt behovet for nærhet til kjente personer. Videre er det grunnlag for å anta at renholdet ville bli både mer effektivt og grundigere utført dersom det ikke oppholdt seg andre mennesker i lokalene på det tidspunkt da renhold blir utført. I noen kommuner (for eksempel Karmøy) legger personalet i barnehagene til rette for at renholder inkluderes i barnehagens virksomhet på en slik måte at renholderen blir en selvstendig ressurs. Med dette mens at renholderen får anledning til å samtale med barna og inkludere dem i sitt arbeid. I de barnehagene som lykkes med dette er ordningen ubetinget positiv Ved konkurranseutsetting Under forutsetning av at kjøpsavtalen ikke er detaljert, presis og omfattende nok og konsekvensen av dette er at kommunen de facto kjøper en dårligere tjeneste enn hva vi har i dag, vil brukerne klart være best tjent med dagens modell for renhold. 13

17 Det er ikke nødvendigvis slik at avtalens detaljering korresponderer med kvaliteten på det renholdet som blir utført. Uavhengig av avtalens innhold lar det seg ikke gjøre å identifisere forskjeller i kvaliteten på det renholdet som utføres av kommuneansatte og private, da dette beror på en menneskelig faktor som er umulig å forutse. Under forutsetning av at en konkurranseutsetting betyr at renholdet kan utføres utenfor barnehagens åpningstid vil brukerne være best tjent med en slik ordning fordi det er lettere å gjøre rent i tomme lokaler. I tillegg får barna ro til å utføre sitt arbeid, det blir ro over måltider og hviletid uten det forstyrrende element som renholderen kan utgjøre. Byggservices erfaring er at tidspunktet for når renholdet utføres ikke har betydning for hygienenivået. 9.5 Delkonklusjon For barna er det ikke relevant hvem som utfører renholdet all den tid det i dette perspektivet er tidspunktet for når renhold utføres som har størst betydning, samt hva som blir gjort og kvaliteten på det. 10 Erfaringsgrunnlag Samtale med renholdsleder i en kommune i Salten: I vurderingen av pris er det viktig å være bevisst på hva man ønsker å kjøpe. Ofte glemmer bestiller å detaljere oppdraget tilstrekkelig, slik at innsparing gjerne spises opp av tilleggstjenester som man må bestille ut over basisleveransen. Listen over slike tilleggstjenester er lang, men noen eksempler er: tømme søppel, tørke av søppelbøtter, tørke av håndtak, dører, dørkarmer, vinduskarmer, tørke støv, klargjøring av lokaler for nyansatte (gjelder kontorer), rundvask (obs kravene til renhold i barnehager), vedlikehold av gulv så som boning, etc. I verste fall kommer man reelt ut med et dårligere produkt som koster mer enn før. Kommunen har egne renholdere og baserer dette på tidligere innhentet erfaringsgrunnlag fra andre kommuner. Samtale med kontorsjef i en fylkeskommune: Fylkeskommunen kjøpte renhold fra privat leverandør i tre år, men tok det tilbake. Erfaringen viste at beregnet besparing på kr ,- i henhold til avtaledokumentene forsvant fordi kostnadene ved tilleggstjenestene som måtte bestilles ad hoc og ved behov beløp seg til mer enn ,-. Kontorsjef antar at dette var en konsekvens av at oppdraget ikke var godt nok beskrevet. Han sier man må være oppmerksom på den gevinst kunden kan ha ved å ansette renholdspersonalet selv, og viser til små, men betydningsfulle detaljer som eksempelvis vanning av blomster og rydding av kopper og kar. Bakgrunnen for fylkeskommunens kjøp av private tjenester var en virksomhetsoverdragelse, det vil si at renholdspersonalet gikk fra fylkeskommunal til privat arbeidsgiver. Kontorsjef mener at arbeidsgiverpolitikk og -vilkår var dårligere for det aktuelle personalet hos den private arbeidsgiveren enn det hadde vært hos fylkeskommunen. Fylkeskommunen har noe virksomhet i et leid lokale der renholdet blir levert av privat firma. Kontorsjef sier at det er mer klager på disse renholderne enn det er på eget renholdspersonell. Det er lengre kommunikasjonslinjer ved klager på de private renholderne. Det tar lengre tid og er mer byråkratisk å få rettet opp feil. Han har erfaring med at de innkjøpte tjenestene utføres av personell uten lojalitet og eierforhold til lokalene eller de menneskene som hadde sitt daglige virke der, og at dette påvirker kvaliteten på det arbeidet som utføres. Samtale med zz, renholdsleder i et helseforetak: Sykehuset avviklet ordningen med egne renholdere i 2005 ut fra et innsparingsbehov. Den gangen var konkurranseutsetting et nødvendig og adekvat tiltak for å nå vedtatte innsparingsmål. For tre år siden tok sykehuset tilbake renholdet fordi det private renholdet var av variabel og til dels dårlig kvalitet. Det var tidkrevende å følge opp avtalen mot den private leverandøren. Sykehuset mener det er viktig at renholderne har et eierforhold til den jobben de skal gjøre og at ledelsen er tett på. 14

18 Samtale med yy, varehus i Bodø sentrum: Varehuset har kjøpt renhold siden 1994 og er svært fornøyd med dette. De har prøvd ordningen med egne ansatte renholdere, men gikk tilbake til å kjøpe tjenesten. Varehuset opplevde det som enklere å administrere renholdet når det ble kjøpt fra leverandør. Samtale med xx, interkommunalt selskap: Selskapet kjøper renhold og er fornøyd med den ordningen. De klareste fordelene er å ikke ha ansvaret for å skaffe vikarer når den/de faste renholderne er borte fra jobb. Samtale med Hege Rasmussen, Boligkontoret: Kommunen kjøper renhold til utleieboligene og er svært fornøyd med dette. Dette bekreftes av Marit Skaug, som bestiller renhold og har kontakten med leverandør. Hurum kommune har utredet konkurranseutsetting, men valgt å ikke gå til dette skritt. Lenke til utredningen følger vedlagt. Fafo har fremlagt en forskningsrapport vedrørende konkurranseutsetting (og andre organisasjonsformer) i kommunesektoren. Rapporten er vedlagt. Fafo konkluderer ikke med hvilke(n) modell(er) som er å foretrekke. Lenke til rapporten følger vedlagt. 11 Anbefaling Gruppen har innenfor hva som er mulig identifisert hvilke fordeler og ulemper som kan følge av en konkurranseutsetting av renholdet. En mulig økonomisk innsparing bør vektes mot kvalitet/ brukerhensyn og personellmessige konsekvenser. Dette betyr at dersom fordelene med konkurranseutsetting kan oppnås uten å gå til dette skritt, det vil si ved en bedre utnytting av eksisterende personellressurser i kommunen, så må dette tas med i betraktningen. Gruppen er samlet i sin anbefaling om at administrasjonen bør utrede muligheten for å hente ut mulige forbedringspotensial/gevinster, og da ikke bare økonomiske, ved interne tiltak før det fremmes politisk sak om konkurranseutsetting av renholdet for de aktuelle barnehagene. Anbefalingen begrunnes med bakgrunn i mandatet slik: - «Identifisere et beløp som representerer antatt innsparing eller kostnadsøkning»: Med bakgrunn i de funn gruppen har gjort lar det seg ikke gjøre å identifisere et klart potensiale for innsparing. Muligheten er der, men forutsetningene for gruppens økonomiske beregninger er såpass betinget at gruppen ikke kan anbefale konkurranseutsetting på dette grunnlag. Et reelt grunnlag kan bare fremskaffes ved et reelt anbud. - «Identifisere virkninger for det personalet som blir direkte berørt» Med bakgrunn i de funn gruppen har gjort vil en konkurranseutsetting medføre en klar ulempe for det berørte renholdspersonalet. Hva angår virkningene for barnehagepersonalet har gruppen avdekket et mulig potensiale for forbedringer, da knyttet til tidspunktet for når renhold utføres. Gruppen mener likevel at konkurranseutsetting ikke fremstår som det eneste svaret i forhold til å hente ut dette potensialet. - «Uttale seg om antatte forskjeller i kvaliteten på den tjenesten som skal leveres» Med bakgrunn i de funn gruppen har gjort er det lite som tyder på at konkurranseutsetting påvirker kvaliteten på renholdet. Dog ligger det et mulig potensiale i bedring av renholdet i forhold til tidspunktet da det blir utført. Heller ikke her ser gruppen konkurranseutsetting som det eneste rette virkemiddel for å hente ut dette potensialet. 15

19 Hva angår kvaliteten på de tjenester barnehagene skal levere er det grunn til å anta at tidspunkt for renhold kan ha en betydning. Det er grunn til å utrede om dette potensialet kan hentes ut også med andre virkemidler enn konkurranseutsetting. Vedlegg Bystyresak 121/2001 Fafo-rapport 2001 finnes her: Rapport Hurum kommune 2009 finnes her: +et+ikke-autorisert+domene.+%28www.google.com%29 16

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer