Skolesaken slik rådmannen ser den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolesaken slik rådmannen ser den"

Transkript

1 Skolesaken slik rådmannen ser den Et administrativt dybdeløp på den politiske banehalvdelen Notat Vedlegg til løypemelding om skolesaken til møtet den 8. april 2008 I politikken kan man ikke uten risiko forsøke seg på noe radikalt nytt. Woodrow Wilson En sak er sjelden bare én sak. Gudmund Hernes Vælg! Du står ved vejens skille! Henrik Ibsen (Brand) 1

2 FORORD Skolesaken i Kvam er ingen vanlig sak, det er heller ikke den saken jeg her legger frem. Skolesaken er så krevende, komplisert og konsekvensrik at arbeidet for å finne en løsning som forsoner og gir fremtidstro for hele Kvam, ikke vil bli enkelt. I dette notatet peker jeg på hvordan herredsstyret kan gå frem, og drøfter de alternative løsninger som har størst oppslutning. En god fremgangsmåte forutsetter en mer åpen og åpenhjertig prosess enn den som så langt har vært. Som grunnlag for mine råd gjennomgår jeg perspektiv, prosess og vedtak, og peker på det jeg mener er feil og mangler. Jeg har bevisst tonet ned oppmerksomheten mot tall. Slik jeg ser det, må tallene komme i andre rekke, de strategiske beslutninger hvordan det skal se ut i Kvam, for så vidt skolestruktur, om 20 år - må gis forrang. Strekker ikke pengene til, får en ta tiden til hjelp. En stødig strategi vil gi en trygghet for fremtiden og kunne bety mye for innflytting og bedriftsetableringer. Som kjent er det lite som uroer en næringslivsleder mer enn usikre rammebetingelser og utsikter til uforutsette avbrudd i produksjonen. Der en snakker mye om marked, lener en seg ofte i siste instans mot planlegging. Dette notatet inneholder ikke bare honning og balsam. Der er nok de som finner det uhørt at jeg kritiserer mine overordnete, og vil hevde at den bergensimporterte rådmannen dermed faller som en Niels Klim uten tau. Det får stå sin prøve. I den videre prosessen står ingen prestisje på spill. Jeg tar på stålhjelmen, men ikke hørselsvernet. Norheimsund, den 28. februar 2008 Harald Inge Anderssen - rådmann - 2

3 1. Status Det som lenge var en debatt om skolestrukturen i hele Kvam har det siste året dreid seg om det er hensiktsmessig å samle ungdomsskoleelevene fra Ålvik, Øystese og Norheimsund i dels nybygde, dels ombygde Øystese ungdomsskole lenge kalt Kvam ungdomsskole. Sist høst vedtok herredsstyret at det skal være komplett grunnskole i de tre bygdene, samt i Strandebarm. Prinsippvedtaket har imidlertid avfødt nye spørsmål, som nå er til utredning. Utfallet av utredningene er usikkert, likeledes den politiske responsen på utredningene. Rådmannen konstaterer at det fortsatt er stor usikkerhet både om skolestrukturen og, fordi spørsmålet om oppveksttun er brakt på banen, barnehagestrukturen i herredet Fire grunner til at rådmannen nå fremmer sine synspunkt 2.1 En politisk prøvelse Det siste året har det ikke manglet på folkevalgte som har søkt rådmannen bak lukket dør og fremstått som lidende, som har mistet den kollektive fornuftens ledelse og som Enok Hove rota og grov i sitt framfarne liv etter synd; prøvde si ferd etter Guds bòd og fann, at han hadde broti deim alle. Og det ikkje ein gong eller sju gongir, men kvar time og stund, gjennom heile sitt liv, i vrangskap eller veikleik, i tankar og gjerningar. 2 Prøvelsene synes å øke i omfang og intensitet. Situasjonen krever at rådmannen står frem, tilskyndet av vissheten om at Dante reserverer en av de mørkeste krokene i helvete til de som er nøytrale i krisetider. 2.2 En stor belastning for ansatte, brukere og allmennhet Usikkerheten er en stor belastning for herredets ansatte, skoledriften, fremtidsplanene for elever, foreldre og lærere ved de involverte skolene og herredets økonomi. Det røyner på for noen hver, flere kjenner på fysiske og mentale plager. Slik kan det ikke fortsette. 2.3 Behov for en klargjøring I det året jeg har vært her har jeg opplevd en tiltakende interesse for mine synspunkt i saken. Spørsmål er stilt bak lukkede dører og jeg har generøst delt mine refleksjoner - bak lukkede dører. Jeg har imidlertid erfart at mine likelydende refleksjoner har gjort meg til sannhetsvitne for både det ene og andre. Slik kan det heller ikke fortsette. 2.4 Første anledning Først ett år etter at jeg tiltrådte er jeg delegert det hele og fulle utredningsansvaret i saken. For først delegerte herredsstyret ansvaret til Strandebarm idrettslag (for så vidt løsning for fem skoler i Strandebarm), dernest uttrykte herredsstyret at det ikke ønsket videre utredninger, og til sist delegerte det ansvaret til en komite som det la ned etter to måneder, fordi det da fant at den stred mot kommuneloven. Dette er min første sjanse til formelt å påvirke situasjonen. 3. Formålet med notatet Jeg ønsker en prinsippavklaring. Den mener jeg kan og bør komme før utredningene presenteres i juni. En avklaring vil gi skolesaken en etterlengtet mening og retning og dermed spisse utredningsoppdragene som nå er ute på anbud. 4. Grunnleggende argument for å endre skolestrukturen I 2003 mente et flertall i herredsstyret at skolestrukturen var moden for revisjon. Fire argument var påtakelige og er fortsatt gyldige. 1 Et oppveksttun består av en fullverdig barnehage, en skole for trinnene 1-4 og en skolefritidsordning. 2 Arne Garborg Fred. 3

4 4.1 Høye kostnader pr elev Sammenliknet med andre kommuner er skolene i Kvam dyre å drive. 3 Kvam er ikke rik og vil heller ikke bli det så langt vi vet. Herredet vil derfor trenge all tilgjengelig driftskapital til å iverksette statlige pålegg og realisere statlige ambisjoner som for eksempel kunnskapsløftet. 4.2 Færre innbyggere Befolkningsprognosen peker entydig nedover, frem til 2007 ble de verre ved hver revisjon. Trenden mot at ungdommen søker til byene og byenes utkanter, og blir der, er så markant at enkelte i distriktene er nær ved å gi opp. - Alle forsøk på å stoppe ungdommen vår har mislukkast, det viser desse tala. Denne trenden er så sterk at det blir veldig vanskeleg å snu. I alle fall i 75 prosent av kommunane våre taper vi denne kampen. - Eg ser ikkje at denne utviklinga snur eller skal snu, for dei nasjonale trendane er veldig sterke mot byane. Avdelingsdirektør i NAV Sogn og Fjordane Frode Henden. NRK Vanskeligere å rekruttere lærere I årene fremover vil der bli et underskudd på lærere. De vil kunne bruke sin markedsmakt til å kreve høyere lønn og attraktive arbeidsplasser. Det vil bli vanskelig å være attraktiv i små kår på plasser der karriereutsiktene er begrensede. 4.4 Desentralisert skolestruktur betyr lite for samlet innflytting Lite tyder på at den offentlige infrastrukturen har særlig betydning for å tiltrekke seg nye innbyggere. 5 En attraktiv kommune må ha et anstendig driftsnivå. Men en ytterligere satsing, for eksempel ved generøst å opprettholde de minste skolene, vil neppe føre til mange nye innbyggere i herredet samlet sett. Spissformulert viser flyttestrømmene at jo dårligere offentlig infrastruktur en kommune har, jo større er tilstrømningen. Jeg vil senere utdype disse argumentene, i denne omgang nøyer jeg meg med å konstatere at debatten om skolestrukturen ikke bare var og er riktig, men uunngåelig. 5. Veien inn i uføret I 2003 var det dominerende argumentet fra herredsstyrets flertall at båten ikke bar uten store kostnadskutt som for skolene måtte bety å oppgradere noen skoler og sanere eller selge resten. Strategien ble møtt med sinne og protester fra Mundheim til Ålvik. I Øystese var en imidlertid tilfreds med å den tiltenkte posisjonen som skolesenter i Kvam. Slik var i grove trekk stemningen frem til våren 2007 da Strandebarm idrettslag på oppdrag fra herredsstyret presenterte sitt prosjekt for ny skole, bibliotek, idretts- og svømmehall på Tangerås. Prosjektet fikk allmenn tilslutning fra Mundheim til Innstranda, en rekke vel begrunnede innsigelser mot å sende barna til Tangerås forsvant over natten. Fra da av skiftet skolesaken ham, sparing og satsing gikk hånd i hånd. Prosjektet ble enstemmig vedtatt i juni 2007, Strandebarm hadde vunnet. 6 3 KOSTRA-tallene viser dette tydelig. 4 Henden kommenterer befolkningsoversikten fra februar 2008 fra Statistisk sentralbyrå. 5 Jeg viser her til budsjettdokumentet for 2008 og studien av tjenestekvaliteten i Kvam som ble gjennomført våren Mange som leser dette vil snarere si at en seier for Strandebarm er en seier for hele Kvam. Det er i tilfellet en typisk uttalelse i Kvam. For i Kvam hviler mange bygdeentusiasters argumentasjon på GM-prinsippet : What is good for General Motors, is good for America. 4

5 Da sløyfen i nasjonalfarger ble festet til talerstolen i rådhuset tenkte nok flere på en scene som ennå en tid vil oppleves som viktigere i norsk historie - i det minste utenfor Strandebarm. Dagen etter at Christian Fredrik gav offisielt melding om at han mottok den norske trone møttes riksforsamlingens medlemmer til en siste sammenkomst og felles middag. Og så tok de hverandre i hendene og dannet broderkjede og ropte: Enige og tro til Dovre faller! Kanskje slo det tilbake fra veggene et ekko som enkelte tvilere hørte? Dovre faller. Professor i historie Sverre Steen 7 Tilbake på valen stod debattantene fra Øystese og Norheimsund. Skoleaksjonen i Norheimsund avfødte motaksjon i Øystese. Striden toppet seg under kommunevalget da velgere gjorde rettinger på listene. Valget er dels et uttrykk for at skolestriden er langt mer enn en strid om lokaliseringen av skolen, og dels at tilliten til politikerne og administrasjonen i Kvam er kraftig svekket. Skolesaken har ført herredet inn i et uføre. Første steg for å komme ut er å analysere perspektiv, prosess og vedtak i saken. 6. Heldige sider ved skolesaken 6.1 Strandebarm Om Strandebarm skal bli noe for flere enn nostalgiske ferieboere og grunneiere som vil profittere på nostalgien, må næringsvirksomhet etableres. Det forutsetter et tydelig sentrum med de mest basale tjenester, herunder kommunale tjenester. Det var derfor klokt å sentralisere skoletilbudet i Strandebarm, heve kvaliteten og utvide idrettstilbudet. På Tangerås vil det etter hvert være slagkraft og optimisme til i det minste å opprettholde folketallet. 6.2 Vikøy/Aksnes og Steinsdalen Like gode argument, om enn andre (ref. punkt ), er det for å avvikle barneskolene i Steinsdalen og Vikøy/Aksnes, og samle elevene i Norheimsund. De planlagte veiutbedringene mellom Vikøy og Norheimsund i Kvammapakken forsterker disse argumentene. Den kanskje viktigste lærdommen av disse to grepene er at skal herredsstyret få oppslutning om forslag om å avvikle skoler må elever, foreldre og lærere oppleve at de får mer enn de gir. Det gjør de ved disse to grepene, og dertil kan herredet samlet glede seg over utsiktene til to sannsynlige innsparinger. Den som skal legge ned skoler må innse at regnestykket de første årene vil gå i minus. Det er først på lengre sikt ved neste omdreining i de statlige kravene innsparingene virkelig kan realiseres. Og med tiltakende statlig oppmerksomhet mot skolens innhold kan omdreiningene komme forholdsvis raskt. Da er det bedre å ha få bygg enn mange. Den andre gevinsten er imidlertid realiserbar på kort sikt. For med flere elever på samme klassetrinn ved samme skole er det større muligheter for å etablere en rasjonell klassestruktur og dermed dra ned skoleutgiftene uten å forringe kvaliteten på undervisningen. Den fleksibiliteten som store skoler dermed gir kan være god å ha når budsjett skal salderes for eksempel for å finansiere høyere lønninger som følge av rekrutteringsproblem. 7 I boken Langsomt ble landet vårt eget. Cappelen

6 Lærermangelen tvinger kommuner til å overby hverandre med hyggelige lønninger. Hå kommune i Rogaland topper listen med en lønnsøkning på Dette er en av de beste investeringene en kommune kan gjøre. Vi satser langsiktig på kvalitet for elevene, sier kommunalsjef for skole og kultur Ragnvald Riis til Nationen. NTB. 14. februar Uheldige sider ved skolesaken 7.1 Snevert perspektiv Kampen for å bevare ungdomstrinnet i Norheimsund, tross utsiktene til en så godt som nybygget ungdomsskole bare seks kilometer unna, viser imidlertid at satsing i seg selv ikke er et tilstrekkelig argument for å sikre tilstrekkelig oppslutning om en ny skolestruktur. Engasjementet viser tydelig at skolesaken handler om mer enn skolen. En skole er ikke bare et instrument for statlig pålagt undervisning, den er også en institusjon som samler og gir identitet for hele skolekretsen. Vi har mange slike institusjoner blant oss, både materielle (som skole, kirke og rådhus) og immaterielle (som våre høytider, med alt tilhørende ritual), både offentlige og private. 8 Verdien av institusjoner kan knapt måles i penger, følgelig kan en heller ikke effektivisere dem i vanlig forstand. Mer effektive gudstjenester eller raskere 17. maitog er meningsløse krav. De få muligheter til å effektivisere institusjoner som kan gi mening, blir lett avvist. Den har ingen vinnersak som vil gjøre skjærtorsdag til alminnelig arbeidsdag slik den er i Sverige. Betydningen av skolen som institusjon har vært lite fremme i debatten, som stort sett har eksponert de rasjonelle argumentene (økonomi, pedagogikk, teknikk, juss og vekst). Dermed har skolesaken fremstått som en stafett av skinndebatter. Den store oppmerksomheten mot innsparinger har satt de strategiske spørsmål i skolesaken i skyggen. Saken ble tidlig brakt på et detaljnivå få kunne følge, kalkyler ble lest som åpenbaringer av djevelens advokater. Det gissedes og mentes og spåddes og dømtes og formodes. 9 Også herredsstyret og rådmannen telte hønsene heller enn å analysere ørnen, og lot opptellingen styre strategien. Dermed rygget herredsstyret inn i fremtiden. 7.2 Uheldig prosess Til tross for at vedtaket om å bygge på Tangerås likestilte satsing med sparing, fortsatte argumentasjonen for løsning av ungdomsskolespørsmålet i Øystese og Norheimsund i det gamle sporet, rett nok ispedd et og annet argument om stordriftsfordeler og pedagogisk slagkraft. Denne noe ensidige argumentasjonen forsterket misnøyen, for hvorfor skulle ikke Norheimsund også bli satset på - regionsenter som det er. At beregningene av investeringsbehov steg så kraftig gjennom prosessen økte rimeligvis misnøyen ytterligere. 8 Bergensere spiser ikke Hagelins fiskepudding bare fordi de liker fiskemat (fisk er det visstnok lite av i puddingen). Puddingen foretrekkes fordi bergensere slik bekrefter sin identitet. Likeså med pinnekjøttet på julaften, det spiser vestlendingene for å markere tradisjon og høytid. Pinnekjøttet er en institusjon i seg selv. En hver næringsdrivendes ambisjon er å konvertere sitt produkt til en institusjon., markedsført under slagordet Må ha det, bare må ha det!. 9 Jonas Lie Gå på 6

7 8. Saken i et rasjonelt perspektiv eller hva er galt med Kvam ungdomsskole? I et rasjonelt perspektiv er det mye som taler for Kvam ungdomsskole. 10 Skolen er dimensjonert for elever fra Tørvikbygd til Ålvik. Elevene vil få god plass i en moderne skole lokalisert i gangavstand fra kunstgressbane og idrettshall, og med kort veg til gymnas og barneskole. I sum er dette et intimt og oversiktlig oppvekst- og utdanningsmiljø få bygder kan vise maken til. Skolen blir om noen år passe stor. 2-3 paralleller på hvert trinn er som Norheimsund ungdomsskole i dag. Ved å samle ungdomsskoleelevene vil skoleadministrasjonen ha muligheten til å regulere klassestørrelsen slik at den kan klare seg med færre lærere, som til gjengjeld kan gis bedre arbeidsvilkår. Avstanden til gymnaset, som også vil slite med rekrutteringen, kan gjøre det lettere å utnytte lærerressursene fleksibelt på tvers av utdanningsnivåene. På strekningen Vikøy/Aksnes - Øystese er det planlagt en sammenhengende gang- og sykkelvei. Det er fullt mulig å sykle strekningen størstedelen av skoleåret. Slik dempes bekymringene både for miljøet og folkehelsen. En samling vil neppe påvirke inn- eller utflyttingen til Kvam. Disse argumentene er gode, men ikke avgjørende. Slik jeg ser det er der to avgjørende argument i saken. Det første er lærerrekruttering. Det får særlig tyngde når skolen ses som en rasjonell organisasjon Det andre er tapet av et samlende symbol. Det får særlig tyngde når skolen ses som en institusjon Lærerrekruttering 9.1 Læreren er skolens viktigste ressurs Sjelden har vel skolen vært debattert så grundig som etter at PISA-undersøkelsene sist høst viste at norske skoleelevers prestasjoner synker. I en flora av sprikende meninger var det i debatten bred enighet om at læreren er skolens viktigste ressurs. Symptomatisk er følgende fra innbydelsen til fylkesmannens oppvekstkonferanse i mars i år. Hovudoverskrifta i år er Den viktige læraren i barnehage og skule, for store og små. Læraren er den viktigaste ressursen i skule og barnehage. 9.2 Mange lærere vil slutte, få vil begynne De nærmeste årene vil en stor del av lærerne pensjoneres. Det gjelder lærere i alle fag. Størst bekymring har så langt knyttet seg til realfagene (fordi etterveksten der er spesielt dårlig), men også i språkfagene tynnes rekkene. Følgende er hentet fra en studie av fremtidig tilgang på akademikere med hovedfag i språk: Selv om kandidattilgangen er beregnet å ligge på et relativt høyt nivå, viser beregningene allikevel liten vekst i det totale tallet på personer med hovedfag i språk. Tallet er beregnet å øke fra (20-64 år) i 1997 til i Relativt sett er dette svært lite sammenlignet 10 Med et rasjonelt perspektiv forstås en synsmåte som legger vekt på at skolen er et instrument utformet for å nå bestemte utdanningspolitiske mål (eks. kunnskapsløftet) med minst mulig ressursbruk og innenfor gjeldende lovverk. 11 Institusjoner kalles organisasjoner som henter sin livsbegrunnelse i verdioppfatninger som er fundamentale for det videre samfunn, eksempelvis kunnskap (universitet), helse (sykehus), økonomisk troverdighet (hjelpeorganisasjoner, revisjonsselskap), eller har en indre begrunnelse som er mer diffus, men akseptert av omverdenen (eks. et symbol for bygdeidentitet, holder liv i tradisjoner og i tillegg et instrument for utdanning så som en skole). Definisjonen (uten eksempler) står i Torodd Strand Ledelse, organisasjon og kultur

8 med nesten all annen høyere utdanning. Den lave veksten har sammenheng med at de store kandidatkullene fra 70-tallet nå er i ferd med å nå pensjonsalderen. I rapporten har vi også sett litt på arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede kandidater med hovedfag i språk. Stadig flere kandidater med denne type utdanning har gått til offentlig forvaltning og næringsliv. Mens prosent av de nyutdannede kandidatene begynte i skolen på 70-tallet, har andelen vært under 50 prosent siden begynnelsen av 90-tallet. I siste halvdel av 90-tallet har ledigheten blant nyutdannede kandidater også vært noe lavere enn blant høyere utdannede kandidater generelt. Det er derfor grunn til å tro at konkurransen om denne type arbeidskraft er økende, noe som heller ikke vil gjøre det lettere å øke rekrutteringen til skolen. NIFU Skriftserie, nr 5/ Rekrutteringssvikten til realfagene er velkjent, og ble understreket under skoleseminaret på Framnes 8. februar i år. Der foreleste Jan B. Ommundsen Talet på uteksaminerte realister har vore svært lågt dei siste åra. Realistane utgjer ikkje meir enn fem prosent av studentkulla her ved instituttet, og det står ikkje særskilt betre til ved andre lektorutdanninger. - Snittkarakteren for å komme inn på lektorutdanninga ligg på om lag 4,8, men vi set ingen krav til realistane. Jan B. Ommundsen. Dag og Tid. 21. desember 2007 Tilgangen på lærere er i det hele tatt beskjeden. Få begynner på allmennlærerutdanningen, en av fire faller fra underveis (flere enn ved mange andre studier) og de som fullfører oppnår svakere resultater enn studenter ved andre høyskoler og universitet. I en studie av kandidater uteksaminert i 2003 fordelt på 10 forskjellige utdanningsgrupper søker NIFU å belyse hvilken betydning inntakskvalitet har for karakterprestasjonene til ferdige kandidater i høyere utdanning. Resultatene bekrefter at inntakskvaliteten er lav for lærerutdanningen. De ferdig uteksaminerte allmennlærerkandidatene oppnådde også svakere karakterer enn andre utdanningsgrupper. Forsker Terje Næss. NIFU-STEP. Rapport 4/2006. Flere kommuner sliter allerede med rekrutteringen. I følge en undersøkelse som Utdanningsforbundet har gjennomført vil nesten en tredel av lærerne rundt slutte i løpet av de neste tre årene. - En av ti yngre ønsker å gå over til næringslivet. - To av ti lærere vil pensjonere seg. En kartlegging som ble gjort i fjor peker i samme retning. Forsker Olaf Aamodt (NIFU) fant at halvparten av de yngre lærerne i videregående skole ønsker å slutte i løpet av de neste årene. De yngste ser ikke for seg at de kommer til å jobbe veldig lenge. Det betyr at vi får en lekkasje av lærere i begge ender, og det vil bli betydelig behov for å rekruttere nye lærere, sier Aamodt. Men mange skoler sliter allerede med å rekruttere. Dette gjelder særlig yrkesfaglærere, økonomilærere og realister. Bergensavisen I dag arbeider få lærere frem til de er 67 år. - De fleste blir uføres- eller alderspensjonister lenge før. Pensjonsalderen blant lærere er i praksis under 60 år, sier Ann Heidi Jensen, leder i Utdanningsforbundet i Fredrikstad kommune. Hun kan fortelle om en minkende interesse for å søke lærerjobber i Fredrikstad. - Faglærte vikarer er bortimot umulige å oppdrive. - Vi er avhengige av kompetente lærere i alle fag. Nå merker vi også en svikt innen språkfagene. Fredrikstad Blad NIFU er et statlig institutt som forsker på innovasjon, forskning og utdanning. 13 Ommundsen er instituttleder ved lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. 8

9 Stavanger kommune har fått inn rundt 250 søknader til lærerjobber neste skoleår, mot over 600 for to år siden. Kurven har vært nedadgående de siste årene. I 2006 mottok kommunen 601 søknader. I fjor kom det inn 392. Nesten alle søkerne i 2007 fikk jobb umiddelbart. Allerede tidlig på høsten meldte problemene seg for skolen seg: Det fantes ingen å fylle stillingene som ble ledige på grunn av permisjon eller videreutdanning. Høsten 2007 var preget av en tilstand som vanligvis hører våren til i skolen: Man måtte ta i bruk ikke ferdig utdannede lærere, eller til og med la stillinger stå ubesatt. Eller man kunne gjøre som rektor Gro Tøsdal ved Teinå skole ta i bruk kreative løsninger. Tøsdal ringte Jan Karsten Hebnes, pensjonist og tidligere rektor, da hun måtte fylle et hull i matematikkstaben i november i fjor. - Jeg hadde ikke jobbet i skolen siden 1984, da jeg gikk over i en jobb på skolekontoret, forteller 72-årige Hebnes. - Teinå skole skal ha ros for å tenke nytt, men hvordan er det mulig at vi havnet i denne situasjonen? Allerede i min tid advarte vi mot manglende realfagkompetanse i skolen, sier han. Stavanger Aftenblad Nyutdannede læreres første arbeidssted I seminaret på Framnes ble to viktige opplysninger gitt om lærernes karriereveier. For det første synes nyutdannede lærere å søke seg til byene heller enn distriktene. For det andre rekrutteres lærerne systematisk oppover i utdanningshierarkiet. Først går lektorene ut av hierarkiet, gjerne til næringslivet. Dernest rekrutteres adjunktene til de videregående skolene. Til sist fyller allmennlærerne opp ungdomstrinnet. Bevegelsene er for lengst bekreftet av forskere. Forskerne Jarle Møen ved NHH og Tor Jacob Klette ved SSB påviste i en undersøkelse at mens 70 prosent av lærerne i allmennfaglig studieretning på videregående skole i 1970 hadde hovedfag, var denne andelen sunket til under 30 prosent i Redaktør Magne Gaasemyr. Magma. Nr. 1/ På denne måten erstattes faglig dybde med faglig bredde. I lys av kunnskapsløftet er utviklingen paradoksal. Det nye kravet om tilpassa opplæring for elevane krev solid fordjuping frå læraren si side. Ein kan ikkje førebu seg på kva elevane skal spørje om, men må kunne vere stø nok i faget til å kunne svare på spørsmåla som kjem der og då og improvisere med nye innfallsvinklar til temaet undervegs. I dag kan elevane hente inn svært mykje informasjon sjølve, frå internett. Då trengst det lærarar med hovudfag eller mastergrad, som har trening i å handtere store informasjonsmengder og som kan gjere desse om til kunnskap. Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag. Dag og Tid. 21. desember Det overordnete spørsmålet i skolesaken i et rasjonelt perspektiv At allmennlærerne med tyngde har inntatt ungdomstrinnet ser enkelte som et argument for en 1-10-skole. Det er isolert sett riktig, fordi kompetansen, målt i vekttall, utjevnes mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet. Lærerne kan dermed lettere flyttes mellom alderstrinnene. 14 Magma er fagtidsskriftet til Siviløkonomforeningen. 15 Paulsen uttalte seg i en reportasje om lærerrekruttering til den videregående skolen. Men prinsippene hennes mener jeg må kunne gjelde alle nivå. Slik sett går utviklingen av lærernes kompetanse (målt i vekttall) i feil retning. Et helt annet spørsmål er om vekttall er et godt uttrykk for lærernes kompetanse. Allmennlærerne har i alle år gjort en utmerket jobb bygget på utdanningens bredde. Hvorvidt en i grunnskolen skal søke etter faglig bredde eller dybde inngår i en gammel og grunnleggende debatt om hvilke mål skolen skal strebe etter. Akkurat nå er det tradisjonell kunnskapstilegnelse som gjelder derav kunnskapsløftet. Neste reform kan hete dannelsesløftet, da vil breddekompetansen kunne erobre hedersplassen. 9

10 Men i dette tilfellet er verken argument eller konklusjon det viktigste (det er sjelden det). Det viktigste er spørsmålet. Og spørsmålet er hvordan skolen kan realisere kunnskapsløftet, herunder tilføre elevene mest mulig basiskunnskap. Spørsmålet er ikke hvordan en kan få en 1-10-skole til å fungere best mulig, heller ikke hva ved dagens skoler i Kvam som synes å passe en 1-10 skole skole vil, når skolesaken ses i et rasjonelt perspektiv, kun være et middel, og langt i fra det viktigste middelet. Det viktigste middelet for å realisere kunnskapsløftet er læreren. Derfor blir det overordnete spørsmålet for et herredsstyre som funderer over skolestrukturen: Hvordan kan skolene i Kvam hevde seg i konkurransen om de beste lærerne? Svaret kan være flere 1-10 skoler, men også andre svar kan tenkes Moment i konkurransen om lærerne I konkurransen om lærerne har herredsstyret beskjeden innflytelse. Makten er hos lærerne, som etter hvert vil kunne velge mellom flere arbeidsgivere og arbeidsplasser i Kvam. Opplagt vil lærerne ønske høyere lønn. Men lønnen vil trolig være nokså lik mellom skolene og derfor ikke bli et konkurransemoment. Pedagogisk opplegg kan bli et moment, men potensialet er også her beskjedent så lenge staten ikke aksepterer store avvik fra de nasjonale læreplanene. Derimot vil lærerens arbeidsoppgaver (sjansen til å utøve faget), 17 midler til videreutdanning, utstyr og trivelige lokaler skille skolene fra hverandre. I skrivende stund drøfter herredsstyret om skolene i Øystese og Norheimsund skal organiseres etter tradisjonelle aldersskiller eller om det skal innføres 1-10 skole, 1-5 skole og oppveksttun. Ingen vet imidlertid hvilken av modellene som svarer best på det overordnete spørsmålet. Videre drøfter herredsstyret nivået på opprustingen av skolene. Her aner jeg at herredsstyret er i ferd med å trø feil. Gjeldende vedtak er å ruste opp Norheimsund ungdomsskole til et nivå som tilfredsstiller kravene i diverse forskrifter. Å møte slike krav er nødvendig, men neppe tilstrekkelig for å etablere en konkurransedyktig skole. Innsigelsene har alt vært fremmet: Det vi treng no, er ein skule for framtida som har fleksibilitet, ein skule som kan møta dei ulike nye læreplanane som kjem, ein skule der det er mogleg å prøva ut ulike organiseringsformer og pedagogikk, ein skule som er litt meir enn akkurat innafor dei krava ein er nøydt til å ha for å driva skule. Det vil koma både elevar og lærarar til gode. I ei nær framtid der skulane truleg vil måtta kjempa om få kvalifiserte lærarar, må dei fysiske forholda både appellera og vera tillrettelagde. Viss det framleis vert ungdomsskule i Norheimsund, forventar vi at det vert same kvalitet som tenkt ved Kvam ungdomsskule, ikkje berre ei overflatisk oppussing. Utdrag av brev mottatt fra Utdanningsforbundet ved Norheimsund ungdomsskule Jeg er enig med lærerne. Skolen i Norheimsund må holde samme standard som i Øystese. Om ikke er jeg redd skolen i Norheimsund vil tape i konkurransen om attraktive lærere og ende som en transittstasjon for nyutdannede. Et godt fysisk arbeidsmiljø er ingen selvfølge i norske skoler. 16 Struktur er ett av flere virkemidler. For å vise til et sett av andre, minst like viktige virkemidler, legger jeg ut på herredets hjemmeside en kronikk av Inge Eidsvåg: Kunstnerisk frihet til læreren. Morgenbladet. Januar Et argument som flere kommentatorer fra salen fremhevet under konferansen på Framnes. 10

11 Mange skoler i Oslo har skandaløse innemiljøforhold. Svært mange skoler er så dårlige at ungene burde være forskånet fra å oppholde seg der. En stor del av osloskolene har store skader. Sopp, fukt og dårlig vedlikehold generelt er resultatet av uheldig bygningsteknisk praksis helt fra de ble satt opp. Mange eldre bygninger mangler drenering og nesten samtlige fasader fra 1970-tallsskolene trekker vann. Det er dårlig fuktsikring på vegger, tak og vinduer, dårlig utførelse, uheldige driftsprosedyrer og uanstendig utforming av ventilasjonsanleggene. Og de flate takene som var populære en tid, ble en katastrofe for mange skoler. Teknisk Ukeblad. 26. mars 2004 I 2000 svarte 6 av 10 lærere at de mesteparten av tiden eller ¼ av tiden er utsatt for tørr luft, trekk, dårlig ventilasjon og dårlig inneklima ellers. Inneklimaet er også mye dårligere i skolen enn på andre arbeidsplasser, der 23 prosent svarte det samme. Samfunnsspeilet 6/ En av to skoler i Bergen har et for dårlig inneklima. På Midtun skole trenger fukten gjennom veggene, og elever og lærere får vondt i hodet. Bergens Tidende. 17. juli 2007 Tveiterås skole har asbestplater på veggene, vann som renner inn, vinduer og gulv som råtner. Helsevernetaten mener det innebærer stor helserisiko å være på spesialskolen. Bergens Tidende. 29. desember 2007 Nå foreligger to rapporter om inneklimaet ved Ny Krohnborg skole. Rapportene er ikke oppløftende lesning. Fire av ti lærere opplyser at de har fra moderate til svært sterke symptomer på luftveisplager som de mener skyldes skolens inneklima. 15 prosent oppgir moderate til sterke symptomer på andre forhold enn luftveisplager. Særlig gjelder dette unormal trøtthet og hodepine. I fire rom var muggsoppverdiene fra høye til svært høye. Bergens Tidende. 26. februar 2008 Det vil ta tid før kommunene rekker å utbedre sine gamle skoler, ja det tar sogar tid i Kvam. 19 Et godt fysisk arbeidsmiljø kan derfor bli et konkurransefortrinn for Kvam. Gitt ambisjonen om 1-10-skole i Norheimsund, vil jeg råde herredsstyret til å lage en prosjektskisse for et nytt bygg. Et spenstig forslag jeg har mottatt er å oppføre et bygg som vil binde sammen dagens barneskole med det praktisk-estetiske bygget som ungdomsskolen bruker i dag. Forslaget er verdt å utrede. 10. Tapet av en institusjon 10.1 Skolesakens største feil Men skolesaken er mer enn en skolesak. Ved å foreslå å legge ned ungdomsskolen i Norheimsund utfordret herredsstyret et viktig sammenbindende og identitetsformende symbol i bygda - en institusjon. Det er ingen enkel sak å endre en slik. Hvorvidt reformideer som søkes innført, skal nedfelle seg i faktiske endringer i institusjoner, vil avhenge dels av tempoet det legges opp til i gjennomføringen, og dels av hvilken reformide det er snakk om. Forsøk på plutselige forandringer som for eksempel truer institusjoners identitet, mislykkes ofte. Reformideene som skal innføres, bør være mest mulig kompatible med vedkommende institusjons teknologi, verdigrunnlag og handlingslogikker for å bli akseptert og inkorporert. Jo mindre kompatibel, desto større sannsynlighet for å mislykkes. Professor i statsvitenskap Kjell Inge Røvik Samfunnsspeilet er et tidsskrift fra Statistisk Sentralbyrå. 19 I dag er bare to av de kommunale skolene godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Og den ene av disse, Innstranda, legges ned til høsten. Den andre er barneskolen i Øystese. 20 I boken Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjoner. Fagbokforlaget

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kompetanse i alle fag Nr. 1-2011 10. årgang www.norsklektorlag.no Marit Kleppe Egge Redaktør Kompetanse i alle fag Kompetansekrav for undervisning heter

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2015-2_Layout 1 02.06.15 09:17 Side 1 NUMMER 2-2015 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Keldsstemning på Nidelva Arendal. Foto Rudi Andersen. LES OM: Lederen Redaktøren har ordet Teoriskolen

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer