Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart 8 4. Brukere Status Vurdering Tiltak Medarbeidere Status Kompetansekartlegging Medarbeiderundersøkelsen Vurdering Tiltak Økonomi Status Vurdering Målsetting Tiltak / handlingsplan 18 7 Kvalitet / arbeidsprosesser Status Vurdering Målsetting Tiltak Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Lokalisering MYRA Pizzaen 25 Side 1

3 1. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: o Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. o Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. o Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. o Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. o Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. o Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. o Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. o Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. o Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. o Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 2

4 2. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 3

5 3. Enhetens ansvarsområder og organisering Kvalifiseringsenheten arbeider med ulike opplæringstilbud for mennesker fra seks til sekstisju år Basistjenester eksistensgrunnlag NORSKSKOLEN Norskskolen er et tilbud for voksne fra, 16 til 55 år, minoritetsspråklige som kommer til Norge som innvandrere eller asylsøkere. Norskskolen underviser innvandrere og flyktninger i norsk og samfunnsfag. Elevene i denne gruppa følger: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Introduksjonsloven blir fulgt. Rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag er lovfestet fra 1. september Fra 1. januar 2012 må innvandrere med rett og plikt gjennomføre 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Elever med kun plikt til norsk og samfunnskunnskap må gjennomføre 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal styrke innvandreres muligheter til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet. Undervisningen har som mål å gi deltakerne muligheter til likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunnet. Undervisningen skal ta utgangspunkt i deltakerens personlige forutsetninger, sosiale bakgrunn og lokale tilhørighet, og tilpasses den enkelte. Undervisningen deles inn i spor og nivå: Spor 1: For deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. Spor 2: For deltakere som har en del skolebakgrunn. Spor 3: For deltakere med god allmennutdanning. Hvert spor har 3 nivåer. Side 4

6 Samfunnskunnskap 50 timer Alle som omfattes av ordningen med rett og plikt til opplæring, skal ha 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på morsmålet eller et språk vedkommende forstår så godt at hun eller han kan få rimelig utbytte av opplæringen. Kursene arrangeres regionalt og lokalt. Vi bruker likemenn i undervisningen. Introduksjonskurs Kvalifiseringsenheten arrangerer introduksjonskurs etter avtale med NAV. Elever som er i introduksjonsprogrammet og mottar introduksjonsstøtte fra NAV, skal ha en arbeidsuke på 37,5 timer. For å gjøre lekser er det satt av 7,5 timer. Elevene har derfor 30 timer undervisning per uke, kompetansekurs og/ arbeidspraksis/jobb. (Se i Lov om introduksjonsordning). For tiden har deltakerne tilbud om 10 timer introduksjonskurs per uke fra Kvalifiseringsenheten. NAV har ansvar for at elevene skal få arbeidspraksis og støtte til varig sysselsetting. MOTTAKSSKOLEN Mottaksskolen er for barn fra 1.til 10. trinn som kommer fra stor deler av verden. Skolen drives som fådelt skole, og for øyeblikket har vi tre klasser, men det avhenger hele tiden av antall elever. Skolen følger læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Opplæringsloven blir fulgt. Mottaksskolen er et intensivt norskopplæringstilbud for minoritetsspråklige barn og unge i skolepliktig alder. Det er et opplæringstilbud for elever som ikke behersker eller kan lite norsk, og for mange blir dette det første møtet med det norske skolesystemet. Norskopplæringen foregår i klassene M1 (småskolen), M2 (mellomtrinnet) og FKG (ungdomstrinnet og elever som har en del norskferdigheter). Elevene er for tiden lokalisert i eget skolebygg. På Mottaksskolen vektlegges muntlig og skriftlig trening i norsk. Undervisningen er temabasert, og vi jobber med vokabular, begrepslæring, kommunikasjonsstrategier og andre Side 5

7 språkfremmende aktiviteter. Mye av undervisningen foregår i klasserommet, men elevene har også turer og ekskursjoner rundt i nærmiljøet, biblioteket, idrettsarenaer, skog og mark. Å informere om norsk skolekultur, normer, regler, sosiale og språklige koder er en viktig del av undervisningen. M1 klassen har 24 timer i uka fordelt på fagene norsk, matematikk, kunst og håndverk, musikk og kroppsøving. M2 klassen har 26 timer i uka fordelt på fagene norsk, matematikk, natur og samfunn, kunst og håndverk, engelsk, kroppsøving og musikk. FKG klassen har 28 timer i uka fordelt på norsk, matematikk, natur og samfunn og engelsk. Tidspunktet for overføring til elevens nærskole bestemmes av rektor og kontaktlærer ved Mottaksskolen og elevens nærskole. Elevene går i gjennomsnitt ca. ett år på Mottaksskolen. VOKSENOPPLÆRING Voksne som trenger opplæring for å greie seg bedre i hjemmet, samfunnet og i arbeidslivet, kan får tilbud om dette på Voksenopplæringa. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område er hjemlet i Opplæringslovens 4A-2 Der står det at voksne har rett til spesialundervisning dersom de: Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet til voksne har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter voksne som har behov for fornyet opplæring på grunn av sykdom, skade eller ulykke For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov. Der er den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) som utarbeider slik vurdering. Opplæringen gis etter en individuell tilrettelagt opplæringsplan - i enetimer og/eller gruppe. På Voksenopplæringa er det i skoleåret : 20 elever. Det gis opplæring til elever med: hørselshemming Side 6

8 synsvansker lærevansker utviklingshemming/omfattende funksjonshemming/medfødt skade/ sykdom ervervet skade afasi lese- og skrivevansker (dysleksi) KONSENTRERT GRUNNSKOLE Konsentrert Grunnskole (grunnskole for voksne) er et tilbud for elever som kommer til Norge uten grunnskoleopplæring, eller mangler fag som kreves i det norske utdanningssystemet. Tilbudet gjelder også for norske elever som ikke har vitnemål fra Grunnskolen. Avdelingen følger Kunnskapsløftet, og det kan avlegges eksamen etter ett til to år. Opplæringslovens 4A - 1 blir fulgt. KG har for tiden 14 elever i en klasse. De har 29 undervisningstimer i uka fordelt på fem fag: Norsk 9 timer, engelsk 6 timer, matematikk 6 timer, naturfag 4 timer og samfunnsfag 4 timer. Dette er de fagene man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. FKG er en klasse med elever som forbereder seg til å begynne i KG. Elevene har liten skolebakgrunn fra hjemlandet. I norsk følger man læreplanen: Opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag legges undervisningen, så fremt det er mulig, opp etter kompetansemålene for klasse, Kunnskapsløftet. Side 7

9 3.2. Organisasjonskart Enhetsleder Lise Møskedal Inspektør Marit Oredalen Merkantil Inspektør MS Spes.ped koordinator Gry Waren Anne Tove Jenssen Oddveig Nordgård Teamleder NS Teamleder KG Teamleder MS Teamleder VO May Brit Johnsen Kirsti E Veel Randi Olsen Fig.1: Oversikt over stillinger og funksjoner i Kvalifiseringsenheten. Grete Toresen Br 4. Brukere 4.1 Status Kvalifiseringsenheten er en internasjonal arbeidsplass med et mangfold av mennesker og språk fra alle verdensdeler. Vi har elever fra 40 forskjellige nasjoner. De største gruppene kommer fra Afghanistan, Somalia og Eritrea. Hovedandelen av elever i Grunnskole for voksne er minoritetsspråklige. Antall beboere ved asylmottakene i Mandal, og antallet bosatte flyktninger i Mandal, Lindesnes og Marnardal, danner grunnlaget for elevantallet ved skolen. Familiegjenforente som har rett til opplæring i løpet av skoleåret varierer, og det er ikke mulig å ha prognoser på antallet. Elevantallet ved skolen varierer i løpet av skoleåret. Vi har inntak av nye språkelever hver 3. måned. I Mottaksskolen har vi løpende inntak av elever. Elever som søker om spesialundervisning får tilbud etter at de har søkt om undervisning, og PPT har gitt sakkyndig vurdering av behovet til den enkelte. I Mandal er det politisk vedtak om å bosette 30 flyktninger, inkludert at det bor 10 enslige mindreårige til enhver tid i boliger som er tilrettelagt for dette formålet. I Lindesnes er det politisk vedtak om å bosette 15 flyktninger i Marnardal kommune har ikke bestemt antall bosettinger i 2012 på grunn av mangel på tilgang til ledige boliger i kommunen. Side 8

10 ANTALL ELEVER Avdelinger Måleindikator 2011 Norskskolen Kvinner 107 Menn 70 Totalt 177 Konsentrert Grunnskole Kvinner 6 Menn 8 Totalt 14 Mottaksskolen Jenter 19 Gutter 31 Totalt 50 Spesialundervisning Kvinner 11 Menn 9 Totalt 20 Tabell 1: Oversikt over elever som har rettigheter til undervisning på skolen. I tillegg har vi fire grupper med arbeidsinnvandrere som får undervisning om kvelden. Vi tilbyr undervisning på 4 nivåer. Elever fra samarbeidskommunene: NIR Lindesnes 16 elever Grunnskole 3 elever Spesialundervisn. 1 elev MS-Lindesnes 6 elever NIR Marnardal 11 elever Grunnskole 0 elever MS - Marnard. 4 elever Tabell 2: Oversikt over antall elever fra samarbeidskommuner. Skolen selger tjenester til to nabokommuner. Lindesnes kommune kjøper tjenester på alle områder. Marnardal kommune kjøper undervisning til minoritetsspråklige elever. Vi skriver vedtak, melder elever opp til eksamen og krever inn tilskudd for begge kommuner. I tillegg er vi ressurspersoner i forhold til elever i Introduksjonsprogrammet. Side 9

11 De største innvandrergruppene i Norge generelt: Tabell 3: Oversikt over innvandring til Norge. Land Antall Folketilvekst 2010 til 2011 Andel av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent Polen ,1 Sverige ,7 Pakistan ,3 Irak ,6 Somalia ,6 Tyskland ,1 Vietnam ,4 Danmark ,2 Iran ,8 Tyrkia ,7 Tabell 4: Antall personer fra ulike nasjoner som er bosatt i Norge De største innvandrergruppene i Norge er arbeidsinnvandrere fra Polen og Sverige. Side 10

12 4.2 Brukerundersøkelser Enheten har ikke hatt brukerundersøkelser som måler språkelevenes tilfredshet med undervisningen de siste årene. Det har tidligere vært gjennomført brukerundersøkelser ved skolen. På grunn av svært ulikt språknivå hos elevene, ble resultatet etter vår vurdering lite pålitelige. Det vil kreve store ressurser til tolking og utarbeidelse av spørreundersøkelser for å få en god undersøkelse. 4.3 Vurdering Brukerne i Kvalifiseringsenheten er en sammensatt gruppe, og skolen har fem forskjellige avdelinger med elever som har rettigheter etter ulike regler og lovverk. Elevene har svært ulikt utdanningsnivå når de kommer til Norge, noen har aldri gått på skole, mens andre har utdanning på universitetsnivå. Elever med lite skolebakgrunn har behov for mer praktisk rettet undervisning. Vi tilbyr kurs for arbeidsinnvandrer på kveldstid. Arbeidsinnvandrere har ikke rett og plikt til undervisning, og må betale for undervisningen. Vi tilbyr kveldsundervisning for elever som ønsker å ta Bergenstest. Mange utdanninger og spesialistjobber krever gode norskkunnskaper. Elever som har rett og plikt til undervisning bruker gjennomsnittelig 1000 timer før de kan ta Norskprøve 2 eller Norskprøve 3. Mottaksskolen tilbyr undervisning i aldersblandede grupper, og har løpende inntak. Denne type undervisning er svært utfordrende i forhold til nivådifferensiering og tilpasset opplæring. Vi bruker mye tid til å utvikle felles skolekultur, men dette er viktig forberedelse før de begynner i nærskolen. Spesialundervisningen blir gitt som enetimer eller i små grupper på bakgrunn av en sakkyndig vurdering foretatt av PPT. 4.4 Tiltak Enhetens utfordringer i forhold til brukerperspektivet er å finne en måte å måle tilfredsheten som egner seg for vår elevmasse uten at kostnadene blir for høye. Side 11

13 Skolen må få egnede lokaler slik at vi har plass til å ta imot alle elevgrupper som har rettigheter i Kvalifiseringsenheten. Administrasjon og lærere jobber aktivt for høy trivsel i alle elevgrupper. Mottaksskolen deltar i skoleutviklingsprogrammet Respekt og er med i prosjektgruppa ved Furulunden skole. Alle signaler tyder på at kravet til mer arbeidsrettet undervisning er framtiden i dette arbeidsfeltet. Å få elevene ut i arbeid er et overordnet mål både lokalt og nasjonalt. 5. Medarbeidere 5.1 Status Enheten har godt kvalifisert personale. Mange har tilleggsutdanning innenfor fagfeltet på vårt område. Gjennomsnittsalderen i gruppa er relativt høy, og det er få menn. På grunn av ustabilt elevtall, er det nødvendig å ansette i midlertidige stillinger i perioder med stor pågang av elever. Kvinner Menn Til sammen Antall ansatte Ansatte i 100 % stilling Ansatte deltidsstilling 8 10 Årsverk 20,3 2 22,3 Midlertidig årsverk 0,80 0,80 Administrasjon 3,2 3,2 Assistenter 3 3 Tabell 4: Samlet oversikt over ansatte i Kvalifiseringsenheten 5.2 Kompetansekartlegging Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke å utvikle sin kompetanse. Kvalifiseringsenheten skal ha en kompetanseplan som viser behovet for tilstrekkelig kompetanse på kort og på lengre sikt, hvordan kompetansen skal rekrutteres og hvordan den kompetansen som finnes i enheten skal utnyttes. Side 12

14 Det er ønskelig at alle ansatte i Kvalifiseringsenheten har kompetanse til å utføre det daglige arbeidet med elever. Mange av lærerne har tilleggsutdanning i Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk, men skolens mål er at alle får kompetanseheving på området. Skolen har en lærer med master i Voksenpedagogikk. I mottaksskolen har vi en assistent fra Afghanistan, og en fra Polen. Det ville vært en stor fordel om vi hadde flere morsmålsassistenter/lærere som alle skolene i Mandal kunne bruke til en stadig økende innvandrergruppe. Spesielt arabisk og somalisk hadde vært nyttige språk i skolen. Kompetansekartlegging i Kvalifiseringsenheten 2011: Basiskompetanse Årsverk Årsverk formell tilleggsutdanning. 0,5 år 1 år > 1 år Allmennlærere Faglærere Førskolelærere Tabell 5: Oversikt over grunnutdanning i enheten 5.3 Sykefravær Mandal kommune har prosedyre for sykefraværsoppfølging. Disse finnes på intranettet sammen med dokumentasjonsskjema for oppfølging, opplisting av aktuelle virkemidler og samtaleskjema for oppfølging. Prosedyren for sykefravær er billedliggjort i laminerte plakater som finnes på alle arbeidssteder. Månedlig tas det ut sykefraværsstatistikk for enhetene og pr. arbeidssted. Disse viser fraværsprosenten pr. måned og antall dager syk fordelt på egenmeldt fravær 1-8 dagsverk (IA-bedrift), syk 1-3 dgv., syk 4-16 dgv., syk dgv. Og langtidssyk over 56 dgv. Sykefraværet blir generert inn i Fasett (system for Balansert målstyring), senest 1 måned etter utløp av forrige måned. Her kan lederne ta ut sykefraværet for sin enhet eller avdeling pr. måned eller hittil i år. 2 ganger pr. år rapporterer kommunen sykefraværet til KS sitt PAI register. Sykefraværet i Kvalifiseringsenheten har vært eksepsjonelt lavt i Til tross for vanskelige fysiske arbeidsforhold er vi veldig friske. Arbeidstakerne i enheten er ansvarsbevisste Side 13

15 Virksomhetsplan 2012 for Kvalifiseringsenheten Sykefravær Måleindikator Mandal Målsetting Korttidsfravær 1-16 dager 1,8 1,9 0,6 1,8 0,6 Langtidsfravær over 16 dager 4,1 1,4 0,0 5 2,0 Totalt 5,9 3,2 0,6 6,8 2,0 Tabell 7: Oversikt over sykefravær ved skolen, fordelt på korttids og langtidssykefravær. 5.4 Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert år blant kommunens ansatte/vikarer på ett gitt tidspunkt (høsten). Undersøkelsen er elektronisk og anonymisert. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen legges til grunn for tiltak i virksomhetsplanene for kommende år. Mandal kommune Kvalifisering Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,1 5,3 Helhetsvurdering - trivsel 4,7 4,6 4,6 4,7 4,6 4,2 4,8 Snitt totalt 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4 4,6 Svarprosent 84 % 88 % 83 % 89 % 88 % 92 % 92 % Medarbeidersamtale 83 % 87 % 92 % 93 % 89 % 95 % 96 % Kvaliteten på medarb.samtalen 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,6 4,8 Figur 2: Medarbeiderundersøkelsen i Kvalifiseringsenheten 5.5 Vurdering Samarbeid i kollegiet gir en god score i undersøkelsen. Den høye scoren på innhold viser at lærerne trives med sitt pedagogiske arbeid Side 14

16 Det er en utfordring å ta imot elever hver tredje måned. Dette fører til at timeplan og gruppesammensetning må endres ofte, og det krever medarbeidere med høy fleksibilitet. På grunn av de ustabile rammene i jobben, er det viktig å jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet i lærergruppa. Vi scorer lavt på fysiske arbeidsforhold fordi vi er lokalisert på fire ulike steder. Det medfører mye forflytning av personalet som spiser av verdifull tilstedeværelsestid. 5.6 Målsetting Målsettingene i personalarbeidet er at alle ansatte skal ha en god arbeidsdag med høy trivsel og spennende utfordringer. Det er viktig at den enkelte får utvikle seg i takt med nye krav og høye forventninger til resultater Målsetting Måleindikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Godt Sykefravær 0,6 % 0,6 % arbeidsmiljø Medarbeider tilfredshet, totalt 4,8 5,0 Faglig og personlig utvikling 4,7 5,0 Kompetanse Øke kompetansen 60 st.p 60 st.p. Tabell 8: Mål i forhold til ansatte 5.7 Tiltak Enheten har svært lavt sykefravær, men det er allikevel viktig å legge til rette og følge opp personalet som har tunge oppgaver, og som sliter i perioder. Enheten har et stort ønske og behov om å bli samlokalisert. Det ville styrke det kollegiale samarbeidet, og ikke minst være ressurs og tidsbesparende. I dag brukes det mye tid til forflyttinger og det kreves mye utstyr i hvert enkelt bygg. Lokalene er lite egnet for vårt skoleslag. Skolen skal ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet kommende år Vi må sørge for at prosesser som blir satt i gang fullføres. Alle voksenopplæringssentrene i Aust og Vest-Agder samles til kursing to dager i løpet av året i regi av VOX og fylket. Motivere lærere til å ta etterutdanning i norsk som andrespråk og/eller flerkulturell pedagogikk Kurs i klasseromsledelse for lærere. Satse på lederutvikling for å øke kompetansen i ledergruppa Side 15

17 6. Økonomi 6.1 Status Kvalifiseringsenheten hadde et betydelig overskudd i Årsaken til overskuddet er at vi mangler rom til å opprette nye grupper. Resultatet er at vi har alt for store grupper på skolen. Dette gjelder både i Norskskolen og i Mottaksskolen. Begge avdelingene har i hovedsak elever det følger tilskudd med. Antallet planlagte bosatte i 2011 var 30 i tillegg til fem enslige mindreårige flyktninger, men på grunn av mange familiegjenforente ble det bosatt 52 personer. Enslige mindreårige utløser ikke tilskudd i skolesystemet, men de har rett til Grunnskole for voksne hvis de ikke har det fra hjemlandet. Dette medfører stort press på alle deler av virksomheten. Den stadige veksten i elevtallet fører også til et stort press på den enkelte pedagog. Vi har tre klasserom som ikke har plass til bord, kun stoler. Etter lovverket skal elever ha et tilbud innen tre måneder, og dette forsøker vi å oppfylle. Skolen tilbyr også betalingskurs for arbeidsinnvandrere både på dag - og kveldstid. På grunn av plassmangel har skolen hatt ventelister i 2011, og vi har problemer med å oppfylle lovens krav om skoleplass for alle som har rettigheter. Mandal kommune bruker Agresso i forhold til økonomistyring/budsjettkontroll. Tallene oppdateres i Fasett som er kommunens verktøy når det gjelder balansert målstyring. Vi utarbeider og sender inn 2. mnd. rapporter som beskriver økonomisituasjonen. Tertialrapporter utarbeides to ganger i året, og de innholder fire måleindikatorer: økonomi, brukere/innbyggere, kvalitet/interne prosesser og ansatte perspektiv. Halvårsrapporten er en økonomisk rapport mens årsrapporten lages etter måleindikatorer på grunnlag av tall fra Fasett MÅLEKORT ØKONOMI Måleindikator Budsjett Regnskap Avvik Side 16

18 6.2 Vurdering Enhetens svakhet i forhold til økonomistyring er at skolen drives etter prognoser i forhold til elevtall som bestemmes av innvandrings og asylpolitikken. Statstilskuddet beregnes etter elevtall. Skolen arrangerer undervisning på fagfeltet for Lindesnes og Marnardal kommune. Enheten har muligheter til å selge kurs til arbeidsinnvandrere og andre som ønsker å lære norsk. Ansatte er interessert i å utvikle skolen i en økonomisk positiv retning. Vi arrangerer for eksempel Norskprøver tre ganger per år for Folkeuniversitetet. Enheten er lokaliser på fire forskjellige adresser, og dette medfører store utgifter til strøm, kommunale avgifter og utstyr. I tillegg må lærerne bruke verdifull tilstedeværelsestid til forflytninger mellom de ulike bygningene. Det er vanskelig å tilsette lærere i samme tempo som elevtallet øker eller avtar. Resultatet er at vi har lærere med midlertidige avtaler i perioder med høye elevtall. Den største utfordringen vil være å drifte skolen i forhold til volum som bestemmes av flyktning og asyltilstrømningen til Norge i de kommende år. Vi vil ha spesielt fokus på å utnytte inntektene på en god måte for ansatte og elever. 6.3 Målsetting Øke gjennomstrømming av elever med tilfredsstillende resultater på norskprøvene. Skolen får inntekter i forhold til antall tester som bestås. Tilby elever rett antall timer i forhold til beregnede prognoser. For å oppnå dette er det nødvendig med jevnlige underveis vurderinger slik at den enkelte elev får undervisning på rett nivå. Skolen må fortsette å ha et spesialpedagogisk tilbud til alle voksne rettighetselever i kommunen. Side 17

19 6.4 Tiltak / handlingsplan Driften må hele tiden reguleres i forhold til elevtall og prognoser. Oppgradere datautstyret slik at det er tilpasset alle elevgrupper på skolen. 7 Kvalitet / arbeidsprosesser 7.1 Status Vox lager statistikker over utviklingen innenfor fagfeltet. Voksenopplæringssentrene i Kristiansand og Mandal er teststeder i Vest Agder. Elevene kan melde seg opp til Norskprøver tre ganger per år. Det er Norsk Språktest som utarbeider testene på dette området. Det er et nasjonalt mål at alle flyktninger og innvandrere skal gjennomføre norskundervisning i kommunene. Tabellen nedenfor viser hvor mange som avlegger og består Norskprøve 2 og Norskprøve 3, nasjonalt, i perioden Resultat per år, fordelt på prøvetype Norsk for innvandrere, Prøve Norskprøve 2 Norskprøve 3 Måleverdier Antall avlagte Prosentandel prøver Antall bestått avlagte Prosentandel prøver bestått År Type 2010 Muntlig Skriftlig Muntlig Skriftlig Muntlig Skriftlig Muntlig Skriftlig Side 18

20 Tabellen nedenfor viser resultater for elever som tar avsluttende Norskprøver i Mandal: Elever som har avlagt prøve fra Norskskolen ved Kvalifiseringsenheten. Avlagt muntlig Bestått muntlig Avlagt skriftlig prøve Bestått skriftlig prøve Årstall Norskprøve % 93 % % 46 % Side 19

21 Norskprøve Tabell 10: Oversikt over resultater på norskprøvene. Grunnskolepoeng 2009/ / Konsentrert grunnskole, Kvalifiseringsenheten Landet Vest-Agder Tabell 11: Resultater fra Grunnskole for voksne. Tabellen viser at karaktergjennomsnittet i form av grunnskolepoeng, ligger under gjennomsnittet for fylket og landet i normalskolen, men vi har høynet resultatene i forhold til skoleåret 2009/2010. Poengene danner grunnlaget for opptak til videregående utdanning. Resultatene ved skolen er avhengige av skolebakgrunnen til elever som kommer til vårt område. Hvis andelen minoritetsspråklige med lite skolebakgrunn er stor, gir det utslag på resultatene. 7.2 Vurdering Norskskolen: Norskprøve 2 og Norskprøve 3 er eksterne tester som blir produsert av Norsk Folkeuniversitet. Vi får landsgjennomsnittet fra Vox nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Resultatene for 2011 blir publisert i mars IMDI besøker kommunene for gjennomgang av resultater. Norskprøve 2 er en avslutningsprøve for deltakere som skal ut i jobb eller andre tiltak. Norskprøve 3 er for deltakere med skolebakgrunn fra hjemlandet, og har behov for et høyere språknivå i forhold til jobb eller videre utdanning. Et viktig målingsparameter er, antall elever som består norsktestene, og om vi får elevene videre i utdanning eller i arbeid. Opplæringen skal være tilpasset elevene. Alle elever med rettigheter får individuelle planer der man i samarbeid med elevene utarbeider hovedmål og delmål. Det foretas jevnlig kartlegging av språknivået. Det er en utfordring for Kvalifiseringsenheten at mange elever bruker for lang tid for å nå målet. I løpet av 2012 vil det bli innført en ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Side 20

22 KG (Grunnskole for voksne): Elevene vurderes ved endt utdanning med standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Eleven vurderes også underveis, slik at eleven kan følge med på sin egen utvikling. Det utarbeides halvårsplaner etter Kunnskapsløftet gradert etter tidsperspektivet til elevene. Opplæringa er tilpasset elevenes begrepsforståelse. Det kan være en utfordring at elever med ulik språk og utdanningsbakgrunn går i samme gruppe. Voksenopplæring: Alle rettighetselever som har søkt opplæring, har fått et tilbud. Spesialundervisningen drives etter en individuelt tilrettelagt plan på bakgrunn av en sakkyndig vurdering. Planen evalueres hvert halvår. Mottaksskolen: Elevenes norskutvikling følges tett med bl.a. kartleggingsmateriell fra Utdanningsdirektoratet. Når eleven har nådd et akseptabelt nivå, overføres han/hun til nærskolen. Så lenge elevene følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter får de ikke karakterer, men tilbakemelding av faglærer. For hele enheten er det en generell utfordring at mange elever bruker for lang tid for å nå målet. 7.3 Målsetting Norskskolen: Norskskolen skal gjennom norskopplæringen gi innvandrere mulighet for likestilling, deltagelse og integrering i det norske samfunnet. Vi skal tilrettelegge for god gjennomføring av språktester for hele vestregionen. Vi vil få flest mulige til å gå opp til Norskprøve 2 eller 3 og bestå, slik at de kan få dokumentert sine ferdigheter. I utviklingsgruppene på norskteamet jobbes det med de tre nivåene, A1, A2, B1 i læreplanen: Side 21

23 Utviklingsgruppe 1 har som mål å lage en ressursbank i forhold til temaer i læreplanens A1 nivå. Utviklingsgruppe 2 systematiserer lyttemateriell og lesemateriell til A2 nivå i forhold til læreplanens domener. Utviklingsgruppe 3 systematiserer lytte - og lesemateriell i forhold til læreplanens domener B1 nivå. KG: Vi ønsker at elever som mangler grunnskole fra hjemlandet, klarer å gjennomføre Konsentrert Grunnskole. Vi vil styrke og utvide elevenes norskkunnskaper, samt begrepsapparatet i fagene matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, slik at de får et bedre grunnlag før videre utdanning eller yrkesvalg. Vi ønsker å kunne realkompetansevurdere elever i forhold til kompetansemålene i fag i læreplanverket. Hensikten er at voksne ikke skal måtte følge opplæring i fag de allerede har tilfredsstillende kompetanse i. I utviklingsgruppene jobbes det spesielt med: It's learning Kunnskapsløftet Voksenopplæring: Vi ønsker å nå fram med informasjon om Voksenopplæringas tilbud til brukere med rettigheter i Mandal kommune. Informere samarbeidspartnere om hva vi kan tilby Det jobbes spesielt med: Afasi, - praktisk rettet Tegnspråk PAS (pedagogisk analysesystem) Mottaksskolen: Vi ønsker gjennom norskopplæringen av barna å gi dem et språkgrunnlag som hjelper dem i integreringen i det norske skolesystemet. Det jobbes spesielt med: Læreplanen i særskilt norsk for språklige minoriteter Side 22

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2011

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2011 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2011 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Hovedmål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Historikk: Innføringsklassene I Bærum

Historikk: Innføringsklassene I Bærum Historikk: Innføringsklassene I Bærum Opprettet 1975 1976: elevene flyttes til Bekkestua ungdomsskole - selvstendig enhet I 1986 ble klassen lagt under skolens rektor En inspektør - daglig leder Skoleåret

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter.

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Molde voksenopplæring Historien om veien fra 4 introelever til 120 introelever. Vi har totalt 260 elever

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen Kombinasjonsklassen Et skoletilbud for minoritetsspråklige ungdommer i Larvik med kort botid i Norge. Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Strategiplan for inkludering og mangfold

Strategiplan for inkludering og mangfold Bakgrunn Strategiplan for inkludering og mangfold o Stor tilstrømming av flyktninger i 2015 og 2016, 31.000 asylsøkere til Norge Stortingsmelding om integreringspolitikk Prosjekt for å utarbeide strategiplan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid, NTNU/ NTNU Samfunnsforskning Innvandrerbefolkningen

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Kompetanseløftet Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Jon Samuelsen Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Formål hele folket i arbeid «Innen fem år ønsker regjeringen

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Vefsn kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Vefsn kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Vefsn kommune 2012 30.01.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Nydalen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VÅRE MÅL: 1. SAMFUNN: Notodden voksenopplæring skal delta aktivt i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi skal samarbeide med utvalgte eksterne aktører. Samlet skal

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

VIRK, voksenopplæringen i Risør kommune. Bilde av bygg

VIRK, voksenopplæringen i Risør kommune. Bilde av bygg VIRK, voksenopplæringen i Risør kommune Bilde av bygg Antall elever pr. 1. mars 101 elever 24 elever fra Gjerstad 8 elever fra Tvedestrand 69 elever fra Risør Hvor kommer elevene våre fra? Eritrea Afghanistan

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Ingeborg Kulseng Larvik Læringssenter, avdelingsleder Anita Lødrup Thor Heyerdahl vgs, rådgiver og koordinator for flerspråklige elever Kombinasjonsklassen

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Organisering av mottak, undervisning og integrering i en flerkulturell skole.

Organisering av mottak, undervisning og integrering i en flerkulturell skole. Organisering av mottak, undervisning og integrering i en flerkulturell skole. Erfaringer fra Stinta v\ Marianne Woie og Borghild W. Ellingsen Drammen 2.november 2016 Stinta 1-10 skole. Fokusskole for Nafo

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud «Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud Hva er kombinasjonsklasser? Snakk sammen i 2 min Nafo film https://youtu.be/atkxzjc6pwa Utgangspunkt NAFO prosjekt ungdom med kort botid Besøk

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN

Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Hadsel kommune 2013 11.02.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe Språkpraksis som metode Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe 1 Språkpraksis som metode Språkpraksis er en av mange metoder i opplæringen av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Hensikten med språkpraksis

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen

Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen Noen innspill til ny stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap: IKVO s syn på hvordan systemet bør tilrettelegges for å imøtekomme voksenes

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Linda Berg Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-224-8 Design/produksjon: Vox VOKSENLÆRERES KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV 3

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Samarbeid som nøkkelen for å lykkes

Kombinasjonsklassen. Samarbeid som nøkkelen for å lykkes Kombinasjonsklassen Samarbeid som nøkkelen for å lykkes 16.11.2015 1 Vår 2006: Oppdraget: «Få til noe som virker» 16.11.2015 2 16.11.2015 3 Målgruppe Elever mellom 16-20 år - kort botid i Norge Elever

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Hva skjer videre? Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Hva skjer videre? Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Hva skjer videre? Delprosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Innhold Presentasjon av vedtaksmaler Presentasjon av rapportmaler Eksamen Planer - oppfølging

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer