Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører"

Transkript

1 Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker: Referat-sak 16/15 Velferdstingets møte den * Referat-sak 17/15 Arbeidsutvalget Referat-sak 18/15 SiT Konsernstyre Referat-sak 19/15 STi,SP,SR-DMMH,TJSF,BIS Referat-sak 20/15 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til VT-saker: VT-sak 15/15 VT-sak 16/15 VT-sak 17/15 VT-sak 18/15 VT-sak 19/15 Nybygget på Samfundet* Bærekraftige invisteringer Studentmediene* Revidering av «Retningslinjer for moholtkjellerne»* Endringsforslag «Reglement» og «Leiekontrakt» for Moholtkjellerne* Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vararepresentant til deg. Anne Finstad /s/ Leder Kine Nilsen Myre /s/ Konsulent Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no

2

3 VT-sak 15/ 15 Nybygget på Samfundet Møtedato: Saksbehandler: Hans Petter Kleppan VT-sak 15/15: Nybygget på Samfundet Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget i Trondheim SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget Vedlegg: Skisser nybygget på Studentersamfundet Styresak 48B , Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU Styresak 48B , Vedlegg 1 Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU signert Hensikt med saken: Velferdstinget skal uttale seg om SiT sin støtte til nybygget og eventuelle gjenytelser for den støtten. Bakgrunn for saken: Studentersamfundet har lagt frem planer om et nybygg/tilbygg på Samfundet. Konsernstyret i SiT har i forbindelse med årsoppgjøret og årsoppgjørsdisposisjonen for 2009 et vedtak som sier at de: Konsernstyret anser frivillighetskulturen i studiebyen Trondheim som svært viktig og ønsker å stimulere og støtte denne. Studentersamfundet trenger mer arealer og har planer for å utvide sin virksomhet. Årets økonomiske resultat er svært positivt og det er satt av betydelige midler til utbyggingsformål. Konsernstyret er positiv til økonomisk støtte av prosjektet fra øremerket egenkapital og ber om at saken kommer tilbake når konsept og økonomiske rammer er klarlagt. Konsernstyret ber om at SiT involveres tidlig i prosjektet. Videre i sakspapiret kan vi lese at i 2009 var et slikt støttebeløp tiltenkt ca 5 millioner kroner, men det ble ikke gjort et spesifikt vedtak på et beløp. SiT har hatt flere gode år og igjennom årsoppgjørsdisposisjonene satt av flere midler til utbyggingsformål. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

4 VT-sak 15/ 15 Nybygget på Samfundet mai 2013 skrev NTNU og SiT en intensjonsavtale om å støtte opp om studentfrivilligheten: SiT og NTNU har i den senere tid ført diskusjoner om muligheten for at partene i fellesskap kan bidra til finansieringen av et nybygg ved Studentersamfundet; NTNU gjennom å kjøpe deler av tomten bak Studentersamfundet og SiT ved å bidra med et kontantbeløp. Studentersamfundet har gjennom nybyggkomiteen lagt frem planer om tilbygg på det "runde røde". Tidligere har Samfundet jobbet for et nybygg eller tilbygg, men har blitt stoppet på grunn av usikkerhet i grunnforholdene. De har nå fått bekreftet at det skal være mulig å bygge på fengselstomten til tross for utfordringer med kvikkleire. Med en slik tilbakemelding er Samfundet et stort skritt nærmere å realisere sitt nybygg. I en epostkorrespondanse mellom saksbehandler og nybyggkomiteen fikk saksbehandler følgene informasjon: Vi avventer rapport på status med kvikkleire og forsterking av byggemasse osv. Det er vanskelig for oss å starte forprosjektering før denne infoen er på plass. En konkret pris er derfor umulig å si, men vi antar at dette vil ligge på +/- 80 millioner basert på et tidligere grovt overslag. Dette er altså tall før forprosjektering. Samfundet er fremdeles usikre på hvor mye støtte de trenger for å finansiere tilbygget, hovedsakelig fordi de venter på en ny rapport vedrørende grunnforholdene. Da rapporten kan spille inn på kostnadene av å bygge, er det vanskelig å gi tall før de mottar rapporten og starter førprosjekteringen. I tegningene til nybygget er det lagt opp til et kontorlandskap som er blant annet tiltenkt utleie. Vi har fått beskjed at det er andre etasjen som er tiltenkt utleie, der er det i dag tegnet møterom og kontorlokaler. I samtale med leder av Samfundet og representanter fra nybyggkomiteen har saksbehandler blitt informert om at Samfundet ønsker å leie ut lokaler til aktører som kan bedrive aktivitet som gagner samtlige av Samfundets medlemmer. Det blir også nevnt at med det nye tilbygget vil det føre til bedre plassutnyttelse også på Samfundets nåværende byggningsmasse. Dette vil gi større muligheter for utnyttelse av dagens arealer. Studentmediene leier i dag på Lukasbygget. De har tidligere hatt lokaler på Samfundet men valgte blant annet på grunn av lite egnede lokaler å flytte. Studentmediene har fremdeles sterk tilknytning til Samfundet som er deleiere av studentmediene. Saksbehandlers vurdering: SiT har bygd opp egenkapital ved å øremerke penger i fond, for å trygge selskapet økonomisk, og legge til rette for planlegging langt fremover i tid. Fond for utbygging brukes til mange ulike prosjekter, men i hovedsak til boligbygging. Slik nevnt ovenfor ønsker SiT å støtte opp om frivilligheten i Trondheim ved å bidra med et pengebeløp til Samfundet via Fond for utbyggingsformål. Dette mener saksbehandler er positivt fordi det bidrar til å styrke frivilligheten og trekker Trondheim i riktig retning i visjonen om å bli Nordens Beste Studieby. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

5 VT-sak 15/ 15 Nybygget på Samfundet Det er flere måter å støtte Samfundet på økonomisk, det beste ville være å finne en måte som muliggjør nybygget og samtidig ikke svekker økonomien til SiT. Fordi et økonomisk bidrag kan være en ren utgift, bør SiT i dialog med Samfundet se på alternativer for hvordan SiT kan bidra til nybygget, på en måte som gagner begge parter. Dersom SiT skal støtte nybygget til Samfundet bør det kreves visse gjenytelser for støtte. Tilgang på lokalet og muligheten for å bruke/leie lokaler på Samfundet til studentrelaterte aktiviteter fra SiT, vil bidra til å styrke og bygge opp om frivillighetskulturen i Trondheim. Eksempler på aktivitet fra SiT kan være tiltak som «Helsesøster på campus-løsningen» eller kurs og rådgivning fra SiT Råd. Hvilke tiltak som vil være populære eller mest attraktive for Samfundets medlemmer og hvilke tilbud SiT har mulighet til å levere i all fremtid er vanskelig å si i dag. Samtidig vil det være et spørsmål om hvorvidt tilbudet som SiT skal ha på Samfundet skal være tilpasset medlemsmassen til Samfundet, eller være et tilbud som SiT allerede har utviklet. I tillegg er det viktig at tilbudet som gis ved samfundet fra SiT forblir et tilbud til alle studentene i Trondheim og ikke er begrenset til medlemsmassen på Samfundet. Ved å åpne opp for SiT inne på Samfundet kan dette bidra til at en større andel av medlemsmassen blir mer aktive på Samfundet i tillegg kan dette bidra til at andre som ikke er medlem søker seg til Samfundet for å benytte seg av tjenestene til SiT. Med dette som bakgrunn er det saksbehandlers vurdering at man bør kreve gjenytelser men ikke nødvendigvis spikre nøyaktig hvordan disse gjenytelsene skal benyttes eller fremkomme i form av tjenester SiT skal levere på Samfundet. Det begynner å bli en del år siden 2009, og kostnadene for å bygge har dessverre ikke blitt lavere de siste årene. Det er viktig at Samfundet får en støtte som gjenspeiler utviklingen i samfunnet. Fordi SiT har hatt flere gode år burde det åpne opp for at de skal kunne bidra med en større støtte enn tidligere antydet, men det skal fremkomme av et behov og ikke fordi SiT har en mulighet for å gi støtte. Samfundet venter fremdeles på en utredning vedrørende forsterkning av byggningsmasse og utfordringene med kvikkleire. Når rapporten foreligger bør Samfundet starte forprosjekteringen og overrekke mer konkrete tall om behovet de har for støtte fra SiT. Det er viktig for VT at SiT støtter opp om frivilligheten og bidrar økonomisk der de kan. Støtten SiT gir bør derfor vurderes ut ifra behovet Samfundet har for støtte, men ikke underskride de tidligere antydede fem (5) millioner kroner. AUs innstilling: Velferdstinget mener det er positivt at Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) støtter opp om frivillighetskulturen. Ved å bidra økonomisk til et tilbygg/nybygg hos Studentersamfundet, styrker dette Trondheims posisjon som Nordens Beste Studieby. Velferdstinget mener: SiT skal bidra med minst fem (5) millioner kroner til nybygget på Studentersamfundet Støtten skal være betinget og gi SiT tilgang til bruk av lokaler på Studentersamfundet for aktivitet som støtter opp om studentfrivilligheten, og andre tilbud til studentene, lik de SiT har i dag. SiT sine tjenester på Studentersamfundet skal være åpent for alle studenter i Trondheim. VT forventer at Samfundet og Nybyggkomiteen skal legge til rette for at Studentmediene AS skal få flytte tilbake I passende lokaler på Samfundet eller i nybygget. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

6 Konsernstyret Styresak B 48 / mai 2013 Styresak B 48 / 2013 Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU Bakgrunn for saken: I forbindelse med årsoppgjøret og årsoppgjørsdisposisjoner for 2009, ble det i styresak B23/2010 gjort følgende vedtak (siste avsnitt): «Konsernstyret anser frivillighetskulturen i studiebyen Trondheim som svært viktig og ønsker å stimulere og støtte denne. Studentersamfundet trenger mer arealer og har planer for å utvide sin virksomhet. Årets økonomiske resultat er svært positivt og det er satt av betydelige midler til utbyggingsformål. Konsernstyret er positiv til økonomisk støtte av prosjektet fra øremerket egenkapital og ber om at saken kommer tilbake når konsept og økonomiske rammer er klarlagt. Konsernstyret ber om at SiT involveres tidlig i prosjektet.» Årsresultatet i 2009 var på 49,8 millioner kroner, og det ble bl.a. øremerket 14,3 millioner kroner til Fond for idrettsformål og 27,3 millioner kroner til utbyggingsformål. Det ble ikke gjort vedtak om støttebeløpets størrelse i dette styremøtet, men det ble antydet et beløp på 5 millioner kroner i lys av et godt årsresultat og ramme for prosjektet på Fengselstomta på det tidspunktet. Status i dag: Siden dette vedtaket ble gjort har byggeprosjektet på Fengselstomta hatt lite framgang og kostnadene knyttet til utbyggingsprosjektet har økt. Det er sannsynlig at det går enda mer tid, før intensjonen i ovenstående vedtak kan bli effektuert. Det har derfor vært avholdt et møte med økonomidirektør på NTNU for å få en oppdatert status i saken. På dette møtet ble det enighet om at det kan være klokt for ettertiden å ha en intensjonsavtale om samarbeidet mellom NTNU og SiT om støtten til Trondhjems Studentersamfund og Fengselstomt-prosjektet. Avtaleutkast vedlegges. Saksbehandler: Else Naustdal Tilrådning: Konsernstyret godkjenner intensjonsavtalen slik den foreligger. Trondheim, 30. april 2013 Knut Solberg Vedlegg: Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU om finansering av Studentersamfundets nybygg Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU Side 1

7 Intensjonsavtale mellom Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) og Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) om finansiering av Studentersamfundets nybygg 1. Bakgrunn og formål SiT og NTNU har et langvarig samarbeid for å fremme et allsidig velferdstilbud til studentene. SiT og NTNU har i den senere tid ført diskusjoner om muligheten for at partene i fellesskap kan bidra til finansieringen av et nybygg ved Studentersamfundet; NTNU gjennom å kjøpe deler av tomten bak Studentersamfundet og SiT ved å bidra med et kontantbeløp. SiT og NTNU ønsker med denne intensjonsavtalen å nedfelte partenes intensjon om å bidra til finansieringen av Studentersamfundets nybygg. SiT og NTNU forplikter seg til å holde hverandre gjensidig orientert om prosjektets utvikling og partenes interne disposisjoner i den forbindelse. Trondheim Z7.mai 2013 For SiT: For NTNU:

8

9

10

11 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer Møtedato: Saksbehandler: Christian Tangene VT-sak 16/15: Bærekraftige investeringer Definisjoner/forkortelser: VT - Velferdstinget i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim AU - Arbeidsutvalget i Velferdstinget DN - Dagens Næringsliv DNB - Den Norske Bank FN - Forente Nasjoner KLP - Kommunal Landspensjonskasse NTNU - Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet SPU - Statens Pensjonsfond Utland Vedlegg: Se referanseliste i bunnen av dokumentet Hensikt med saken: Velferdstinget skal sørge for at SiT i all sin virksomhet foretar etiske og økonomisk fornuftige beslutninger. Denne saken er et innspill til hvordan dette kan gjøres i forbindelse med samskipnadens langsiktige investeringer av sin kapital. Bakgrunn for saken: SiT sin satsing på miljøvennlig drift (SiT 2015) er del av en generell utvikling der samfunnsansvar blir mer vektlagt både i offentlig og privat sektor, og dette ansvaret i økende grad kobles til bærekraftig samfunnsutvikling. Energieffektivisering, bedre innkjøpsordninger og økt resirkulering er eksempel på tiltak virksomheter som SiT tar i bruk for å redusere sin miljøpåvirkning. I de siste årene har det vært en debatt om hvordan investeringer også er en viktig del av en bærekraftig samfunnsomstilling. I norsk sammenheng ble det i desember fremmet et representantforslag i Stortinget om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt Oljefondet, skulle «foreta en grundig utredning med sikte på å trekke ut investeringene til Statens Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

12 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer pensjonsfond utland av kullselskaper, og legge fram utredninger i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU våren 2014.» (Stortinget 2013) Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i Stortinget 20.mars med den modifikasjonen at det ble nedsatt en ekspertgruppe som skulle vurdere om et slikt uttrekk er en bedre strategi enn eierskapsutøvelse (Stortinget 2014). Ekspertgruppens uttalelse kom i desember 2014 og konkluderte med at «Bruk av fondet som et klimapolitisk verktøy utover hva som er forenlig med fondets rolle som finansiell investor, vil etter vårt syn være både uheldig og lite effektivt» (DN 2014). Komiteen var allikevel positiv til at SPU skulle inkludere «aktivitet som er skadelig for klimaet» som et nytt kriterium i fondets retningslinjer for utelukkelse. Parallelt med denne debatten har kampanjen Fossil Free, som ble initiert av miljøorganisasjonen 350.org, fått økende gjennomslag for sitt budskap. Kampanjen som på norsk heter Fossilfrie Penger viser blant annet til en undersøkelse fra the Carbon Tracker Initiative som i sin rapport «Unburnable Carbon» viser at % av olje, kull og gassressursene til børsnoterte selskaper må bli liggende i bakken, hvis vi ikke skal bryte 2-gradersmålet (2013a). Konklusjonen blir derfor at det i en fremtid hvor politikere klarer å enes om de tiltakene som skal til for å nå 2-gradersmålet, vil være en stor risiko ved å ha penger investert i disse selskapene, siden verdien av selskapene vil synke når mengden realkapital - i form av utvinnbar olje, kull og gass - synker. Den norske Fossilfrie Penger-kampanjen sitt mål er derfor å få kommuner, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner som stiller seg bak 2-gradersmålet, til å gjøre dette også i sine investeringer. De tre kravene kampanjen stiller er at: 1. All ny investering i fossil energi stoppes Penger investert i fossil energi flyttes til investeringer i andre næringer innen 5 år Det publiseres fremdriftsrapporter som blir gjort offentlig tilgjengelige I Trondheim har gruppen Fossilfrie Trondheim rettet kampanjen mot SiT og NTNU, som ifølge en undersøkelse gruppen har gjort av porteføljen til universitetet og samskipnaden har 17 millioner investert i fossil energi. Hittil har deres underskriftskampanje fått 1399 underskrifter (Fossilfrie Penger 2014). Saksbehandlers vurdering: Saksbehandler anser det som viktig og i tråd med samskipnadens ønske om både økonomisk avkastning og en miljøvennlig profil å ha investeringer som tar hensyn til bærekraft og internasjonalt anerkjente klimamål. Dette betyr allikevel ikke at SiT skal foreta idealistiske investeringer som går utover risikoprofil og forventninger til avkastning. I følge tallene gjengitt fra the Carbon Tracker Initiative er tvert imot bærekraft, risiko og avkastning samme sak i et scenario med iverksettelse av tiltak for å nå togradersmålet. Desto mer bærekraftig miljøpolitikk som blir vedtatt, jo større er risikoen for tap ved å ha investeringer i petroleumssektoren. Denne forståelsen har da også ført til at flere store investorer har uttrykt bekymring for risikoen ved fossile investeringer. Blant annet ble det i 2013 stilt et krav fra 70 internasjonale investorer med en samlet Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

13 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer kapital på 3 trillioner dollar, hvor de ville at de 45 største fossile selskapene skulle redegjøre for deres risikoanalyser i en fremtid med forandringer i pris og etterspørsel etter fossil energi (Carbon Tracker Initiative 2013b). Flere fondsforvaltere har også trukket seg ut av fossile selskaper, og da spesielt kull. Norges største pensjonsfond, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) trakk seg i fjor ut av 27 kullselskaper og bestemte seg også for å flytte en halv milliard til økt kapasitet innen fornybar energi (KLP 2014). Utfordringen ved å skulle flytte investeringer til mer miljøvennlige fond for SiT som en relativt liten investor, er tilbudet av slike fond. Samskipnaden kan ikke selv overvåke og påvirke hvilke selskaper som inngår i hvert enkelt fond, og må derfor velge mellom eksisterende alternativer fra fondsleverandører. Selv om de fleste etiske fond stort sett velger å utelukke selskaper som blir assosiert med barnearbeid, våpenhandel eller tobakksindustri, er det de færreste som inkluderer miljøpåvirkning som et etisk aspekt. Denne andelen er likevel økende. Fondet «DNB Miljøinvest» investerer i fornybar energi, men vurderes til å ha en relativt høy risiko med nivå 7 på en risikoskala fra 1-8 (DNB 2015). Storebrand er eksempel på et selskap med bærekraftige fond som ikke krever noen risikoforandring, og som heller ikke er for en fullstendig fjerning av fossile selskaper fra sin portefølje. I stedet for å ha enkelte rene miljøfond foretar Storebrand en bærekraftsanalyse av all sin kapitalforvaltning der de merker sine fond på en bærekraftskala fra 1-10, hvor de fondene som får score 10 anses som de mest bærekraftige (Storebrand 2015). Denne bærekraftsanalysen innebærer en vurdering av selskapenes totale miljøprofil sammenliknet med andre i samme bransje. Eksemplene ovenfor viser at det finnes muligheter for å investere i fond som er tilpasset en bærekraftig utvikling i tråd med togradersmålet. En vurdering av hvordan og hvor SiT skal flytte sine investeringer er utenfor saksbehandlers kompetanseområde, og dette må det være opp til fagfolk å vurdere. Velferdstingets oppgave bør først og fremst være å sørge for at omplassering av SiT sine investeringer finner sted, og at flyttingen innebærer at investeringene fortsatt vil gi avkastning i en fremtid med en bærekraftig samfunnsutvikling. Saksbehandlers innstilling: Velferdstinget mener at SiT bør forvalte sine investeringer på en måte som vil sørge for avkastning også i et scenario der politikere og andre aktører foretar de grepene som kreves for å sikre bærekraftig utvikling i tråd med FNs togradersmål. AUs innstilling: Velferdstinget mener at SiT bør forvalte sine investeringer på en måte som vil sørge for god avkastning i et scenario der politikere og andre aktører foretar de grepene som kreves for å sikre bærekraftig utvikling i tråd med FNs togradersmål. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

14 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer Referanseliste: Carbon Tracker Initiative 2013a. Unburnable carbon 2013: Wasted capital and stranded assets. Carbon Tracker Initiative 2013b. Investors challenge fossil fuel companies. Lastet ned fra DN Vil ikke ha oljefondet ut av kullinvesteringer. Lastet ned fra DNB «DNB miljøinvest.» Lasted ned fra https://www.dnb.no/privat/sparing-oginvestering/fond/aksjefond/miljoeinvest.html Fossilfrie Penger NTNU OG SIT UT AV FOSSIL ENERGI NÅ. Lastet ned fra KLP Øker investeringene i fornybar energi og reduserer i kull. Lastet ned fra https://www.klp.no/om-klp/ker-investeringene-i-fornybar-energi-og-reduserer-i-kull SiT «Miljø». Lastet ned fra https://www.sit.no/om-sit/milj%c3%b8 Storebrand Bærekraftige investeringer. Lastet ned fra https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/pages/baerekraftige-investeringer.html Stortinget Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og Torstein Tvedt Solberg om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper. Lastet ned fra https://stortinget.no/no/saker-ogpublikasjoner/publikasjoner/representantforslag/ /dok / Stortinget Representantforslag om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper. Lastet ned fra https://www.stortinget.no/saker-ogpublikasjoner/saker/sak/?p=58731 Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

15 VT-sak 17/ 15 Studentmediene A SVT-sak 17/ Møtedato: Saksbehandler: Anne Finstad VT-sak 17/15: Studentmediene AS Definisjoner/forkortelser: AS: Aksjeselskap SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim VT: Velferdstinget Vedlegg: Hensikt med saken: Vedta prinsipper for støtte til Studentmediene AS. Bakgrunn for saken: Første prøvenummer til Under Dusken kom ut 12. desember 1914, og er med det den eldste eksisterende studentavisa i Skandinavia. Fra starten av levde Under Dusken av salgs- og annonseinntekter. Den formelle tilknytningen til Studentersamfundet ble etablert på 20-tallet. I denne første perioden var Under Dusken i stor grad et tidsskrift med allmennpolitiske essays og debattinnlegg, hvor tradisjoner, stilsikkerhet og formuleringsevne sto i høysetet. I 1970 la Under Dusken om fra boktrykk til offset. Avisen fikk økonomisk støtte fra Studentsamskipnaden, og ble delt ut gratis på lærestedene. Da ble det journalistiske innholdet i større grad nyhetspreget, og innholdet ble basert på historier fra studenthverdagen og aktuelle saker fra studentpolitikken. Studentopprøret nådde etterhvert redaksjonslokalene, og Under Dusken ble på og 1980-tallet brukt som et middel i studentenes politiske kamp. Redaksjonene ble valgt inn med en politisk plattform, og utskiftningene var hyppige. Ordningen med politiske redaktørvalg var ikke uproblematisk. Innføring av data i avisproduksjonen på slutten av tallet la grunnlag for en økning i kvalitet både teknisk og journalistisk. Endringen førte til at det ble stilt større krav til kompetanse i redaksjonen, og man måtte gå vekk fra ordningen med å bytte ut hele redaksjonen ved hvert valg. Dagens redaksjon følger en uavbrutt linje fra høsten 1989, selv om den politiske tilhørigheten er blitt borte på veien. Det redaksjonelle konseptet fra 1989 er videreutviklet slik at Under Dusken i dag fremstår som et nyhetsorientert studenttidsskrift med omfattende bruk av fargefotos. Redaksjonen har de Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

16 VT-sak 17/ 15 Studentmediene A SVT-sak 17/ senere år rekruttert en rekke journalister til både aviser og etermedier, og utgjør pr. i dag et viktig tilskudd til Norges journalistutdanning. Nettavisen dusken.no ble startet 18. mai 1994 og ble med det Norges eldste nettavis. Studentmediene AS består i dag av Under Dusken, Dusken.no, Student TV, Ibok.no og Radio Revolt. Til sammen utgjør de en gjeng på Samfundet med frivillige, og leier i dag lokaler av SiT på Lucasbygget. Selskapet eies i dag av Studentersamfundet og SiT med lik fordelt eierandel. Via en Aksjonæravtale mellom SiT og Samfundet er den økonomiske fordelingen 60-40, der SiT stiller med 60 % av den økonomiske andelen og Samfundet 40 %. Samfundet deler også ut oblater til de frivillige som gjelder for Samfundets private område. I 2014 utgjorde SiTs andel ca kr hentet fra semesteravgiften sendte Studentersamfundet inn et brev om oppsigelse av Aksjonæravtalen. Saksbehandlers vurdering SiT, Samfundet og VT har vært i samtaler etter at Samfundet sa opp Aksjonæravtalen. Fra dette møtet kom det klart frem fra Samfundets side, at de ikke ønsker å bruke økonomiske midler på studentmediene. Saksbehandler ser dette som svært uheldig hvis eierandelen er lik mellom Samfundet og SiT, mens det økonomiske bidraget bare skal komme fra en av eierne. Velferdstinget bør derfor ta stilling til hvorvidt dette er noe man ønsker eller ikke. Studentmediene har de siste årene gjennomgått store endringer for å prøve å møte dagens situasjon. Likevel sliter Studentmediene med å sørge for at budsjettet i det minste går i null. I forbindelse med nytt budsjett, strategi og nye mål for å kunne fortsette en god drift, ønsker Studentmediene at sine eiere skal øke det økonomiske bidraget med kr. Dette for å sikre en god økonomisk drift, og at rekvisittlagret er up-to-date. SiTs bidrag til Studentmediene går via semesteravgiftspenger. I tillegg til de ulike helse- og velferdstilbudene som semesteravgiften benyttes til, er det satt opp økonomiske avtaler med faste summer mellom Velferdstinget og parten det gjelder. Dette har fungert godt for VT og for de involverte partene. For studentmediene er denne avtalen direkte med SiT, siden de er eiere og Studentmediene. Dersom eierne blir enig om at det skal brukes mer semesteravgift enn hva som er disponibelt i dag, vil dette medføre at Velferdstinget må prioritere annerledes. Det er en utfordring saksbehandler ser helst at ikke skjer. Saksbehandler mener det er viktig at eierne i selskapet jobber hardt for at de skal komme til en enighet, og gjør sitt ytterste for å inngå en avtale som er forutsigbar for VT som økonomisk bidragsyter gjennom semesteravgift, og for studentmediene slik at de ikke må bekymre seg unødvendig grunnet usikker inntekt til selskapet. Samfundet har uttrykt i samtaler at de fortsatt ønsker å være en bidragsyter til Studentmediene, dette ved å tilby funke-oblater og at Studentmediene skal få lokaler når det nye tilbygget står ferdig. Likevel, hvis ikke eierne blir enige om en fordeling og Samfundet ender opp med å trekke sin økonomiske bistand, burde Velferdstinget ta et stampunkt og mene noe om hvorvidt vi ønsker at Samfundet skal være en deleier av Studentmediene. Er det riktig at den ene eieren ikke skal bidra økonomisk? Videre hvis det faller seg slik at SiT blir Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

17 VT-sak 17/ 15 Studentmediene A SVT-sak 17/ eneeier, er det viktig å ta debatten hvorvidt det er heldig for Studentmediene å bare bli eid av en eier. Er det forsvarlig med tanke på journalistisk og redaksjonell friheten? AUs innstilling Velferdstinget mener Studentmediene er et viktig debattforum i studentkulturen som er viktig å beholde. Velferdstinget mener Under Dusken er en kjærkommen kritisk stemme i studentmassen. Velferdstinget ønsker at SiT skal fortsette å bidra til studentmediene og at Samfundet skal dekke minimum leiekostnadene til Studentmediene AS frem til nybygget er ferdig. SiT skal jobbe for at leiekostnadene havner på det bidraget Samfundet stiller med i dag. Velferdstinget mener at kostnadene på de som studentmediene ønsker å øke tilskuddet med, burde fordeles mellom Samfundet og SiT. VT mener at Samfundet skal ha en åpen og demokratisk prosess» Som resulterer i et klart standpunkt fra Samfundet ovenfor studentmediene og SiT Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

18 99 Admin Budsjett 2015 Budsjett 2014 (revidert Resultat pr. 4. kvartal 201 Ansvarlig INNTEKTER SALGSINNTEKTER Annonseinntekter Under Dusken Salgssjef Annonseinntekter Radio Revolt Annonseinntekter Dusken.no Annonseinntekter Barteguiden.no Salgsinntekter STV ibok Abonnement UD 5000 SUM SALGSINNTEKTER ANNEN DRIFTSINNTEKT Støtte fra eiere Andre inntekter SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER LØNNSKOSTNADER Lønn til ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift av feriepenger Sosiale kostnader Økosjef Forpleining Økosjef

19 Organisasjonsutvikling SUM LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Avskrivinger SUM AVSKRIVING VARIGE DRIFTSMIDLER M ANNEN DRIFTSKOSTNAD Produksjon UD jubileumsbok UD hundreårsjubileum Leie lokaler Strøm lokaler Alarm lokaler Unimicro Regnskapshonorar Revisjonshonorar Telefon Porto Reisekostn. ikke oppgavepliktig Gaver Forsikringspremier Bank- og kortgebyrer Purregebyrer Andre kostnader ibok fond Tap fordringer SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER

20 8 - Personal Budsjett 2015 Budsjett 2014 (revidert Resultat pr. 4. kvartal 201 Ansvarlig LØNNSKOSTNADER Sosiale kostnader Eventsjef Forpleining Gjengsjef Organisasjonsutvikling Fagutvikler SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Adgangsbrikker Lucas 0 Lucassjef Renhold Andre kostnader lokaler Kostnadsført utstyr Driftsmaterialer Rep. og vedlikehold bygninger Kontorrekvisita 5000 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Marked Budsjett 2015 Budsjett 2014 (revidert Resultat pr. 4. kvartal 201 Ansvarlig Markedssjef LØNNSKOSTNAD Sosiale kostnader Forpleining SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer