Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører"

Transkript

1 Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker: Referat-sak 16/15 Velferdstingets møte den * Referat-sak 17/15 Arbeidsutvalget Referat-sak 18/15 SiT Konsernstyre Referat-sak 19/15 STi,SP,SR-DMMH,TJSF,BIS Referat-sak 20/15 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til VT-saker: VT-sak 15/15 VT-sak 16/15 VT-sak 17/15 VT-sak 18/15 VT-sak 19/15 Nybygget på Samfundet* Bærekraftige invisteringer Studentmediene* Revidering av «Retningslinjer for moholtkjellerne»* Endringsforslag «Reglement» og «Leiekontrakt» for Moholtkjellerne* Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vararepresentant til deg. Anne Finstad /s/ Leder Kine Nilsen Myre /s/ Konsulent Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no

2

3 VT-sak 15/ 15 Nybygget på Samfundet Møtedato: Saksbehandler: Hans Petter Kleppan VT-sak 15/15: Nybygget på Samfundet Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget i Trondheim SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget Vedlegg: Skisser nybygget på Studentersamfundet Styresak 48B , Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU Styresak 48B , Vedlegg 1 Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU signert Hensikt med saken: Velferdstinget skal uttale seg om SiT sin støtte til nybygget og eventuelle gjenytelser for den støtten. Bakgrunn for saken: Studentersamfundet har lagt frem planer om et nybygg/tilbygg på Samfundet. Konsernstyret i SiT har i forbindelse med årsoppgjøret og årsoppgjørsdisposisjonen for 2009 et vedtak som sier at de: Konsernstyret anser frivillighetskulturen i studiebyen Trondheim som svært viktig og ønsker å stimulere og støtte denne. Studentersamfundet trenger mer arealer og har planer for å utvide sin virksomhet. Årets økonomiske resultat er svært positivt og det er satt av betydelige midler til utbyggingsformål. Konsernstyret er positiv til økonomisk støtte av prosjektet fra øremerket egenkapital og ber om at saken kommer tilbake når konsept og økonomiske rammer er klarlagt. Konsernstyret ber om at SiT involveres tidlig i prosjektet. Videre i sakspapiret kan vi lese at i 2009 var et slikt støttebeløp tiltenkt ca 5 millioner kroner, men det ble ikke gjort et spesifikt vedtak på et beløp. SiT har hatt flere gode år og igjennom årsoppgjørsdisposisjonene satt av flere midler til utbyggingsformål. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

4 VT-sak 15/ 15 Nybygget på Samfundet mai 2013 skrev NTNU og SiT en intensjonsavtale om å støtte opp om studentfrivilligheten: SiT og NTNU har i den senere tid ført diskusjoner om muligheten for at partene i fellesskap kan bidra til finansieringen av et nybygg ved Studentersamfundet; NTNU gjennom å kjøpe deler av tomten bak Studentersamfundet og SiT ved å bidra med et kontantbeløp. Studentersamfundet har gjennom nybyggkomiteen lagt frem planer om tilbygg på det "runde røde". Tidligere har Samfundet jobbet for et nybygg eller tilbygg, men har blitt stoppet på grunn av usikkerhet i grunnforholdene. De har nå fått bekreftet at det skal være mulig å bygge på fengselstomten til tross for utfordringer med kvikkleire. Med en slik tilbakemelding er Samfundet et stort skritt nærmere å realisere sitt nybygg. I en epostkorrespondanse mellom saksbehandler og nybyggkomiteen fikk saksbehandler følgene informasjon: Vi avventer rapport på status med kvikkleire og forsterking av byggemasse osv. Det er vanskelig for oss å starte forprosjektering før denne infoen er på plass. En konkret pris er derfor umulig å si, men vi antar at dette vil ligge på +/- 80 millioner basert på et tidligere grovt overslag. Dette er altså tall før forprosjektering. Samfundet er fremdeles usikre på hvor mye støtte de trenger for å finansiere tilbygget, hovedsakelig fordi de venter på en ny rapport vedrørende grunnforholdene. Da rapporten kan spille inn på kostnadene av å bygge, er det vanskelig å gi tall før de mottar rapporten og starter førprosjekteringen. I tegningene til nybygget er det lagt opp til et kontorlandskap som er blant annet tiltenkt utleie. Vi har fått beskjed at det er andre etasjen som er tiltenkt utleie, der er det i dag tegnet møterom og kontorlokaler. I samtale med leder av Samfundet og representanter fra nybyggkomiteen har saksbehandler blitt informert om at Samfundet ønsker å leie ut lokaler til aktører som kan bedrive aktivitet som gagner samtlige av Samfundets medlemmer. Det blir også nevnt at med det nye tilbygget vil det føre til bedre plassutnyttelse også på Samfundets nåværende byggningsmasse. Dette vil gi større muligheter for utnyttelse av dagens arealer. Studentmediene leier i dag på Lukasbygget. De har tidligere hatt lokaler på Samfundet men valgte blant annet på grunn av lite egnede lokaler å flytte. Studentmediene har fremdeles sterk tilknytning til Samfundet som er deleiere av studentmediene. Saksbehandlers vurdering: SiT har bygd opp egenkapital ved å øremerke penger i fond, for å trygge selskapet økonomisk, og legge til rette for planlegging langt fremover i tid. Fond for utbygging brukes til mange ulike prosjekter, men i hovedsak til boligbygging. Slik nevnt ovenfor ønsker SiT å støtte opp om frivilligheten i Trondheim ved å bidra med et pengebeløp til Samfundet via Fond for utbyggingsformål. Dette mener saksbehandler er positivt fordi det bidrar til å styrke frivilligheten og trekker Trondheim i riktig retning i visjonen om å bli Nordens Beste Studieby. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

5 VT-sak 15/ 15 Nybygget på Samfundet Det er flere måter å støtte Samfundet på økonomisk, det beste ville være å finne en måte som muliggjør nybygget og samtidig ikke svekker økonomien til SiT. Fordi et økonomisk bidrag kan være en ren utgift, bør SiT i dialog med Samfundet se på alternativer for hvordan SiT kan bidra til nybygget, på en måte som gagner begge parter. Dersom SiT skal støtte nybygget til Samfundet bør det kreves visse gjenytelser for støtte. Tilgang på lokalet og muligheten for å bruke/leie lokaler på Samfundet til studentrelaterte aktiviteter fra SiT, vil bidra til å styrke og bygge opp om frivillighetskulturen i Trondheim. Eksempler på aktivitet fra SiT kan være tiltak som «Helsesøster på campus-løsningen» eller kurs og rådgivning fra SiT Råd. Hvilke tiltak som vil være populære eller mest attraktive for Samfundets medlemmer og hvilke tilbud SiT har mulighet til å levere i all fremtid er vanskelig å si i dag. Samtidig vil det være et spørsmål om hvorvidt tilbudet som SiT skal ha på Samfundet skal være tilpasset medlemsmassen til Samfundet, eller være et tilbud som SiT allerede har utviklet. I tillegg er det viktig at tilbudet som gis ved samfundet fra SiT forblir et tilbud til alle studentene i Trondheim og ikke er begrenset til medlemsmassen på Samfundet. Ved å åpne opp for SiT inne på Samfundet kan dette bidra til at en større andel av medlemsmassen blir mer aktive på Samfundet i tillegg kan dette bidra til at andre som ikke er medlem søker seg til Samfundet for å benytte seg av tjenestene til SiT. Med dette som bakgrunn er det saksbehandlers vurdering at man bør kreve gjenytelser men ikke nødvendigvis spikre nøyaktig hvordan disse gjenytelsene skal benyttes eller fremkomme i form av tjenester SiT skal levere på Samfundet. Det begynner å bli en del år siden 2009, og kostnadene for å bygge har dessverre ikke blitt lavere de siste årene. Det er viktig at Samfundet får en støtte som gjenspeiler utviklingen i samfunnet. Fordi SiT har hatt flere gode år burde det åpne opp for at de skal kunne bidra med en større støtte enn tidligere antydet, men det skal fremkomme av et behov og ikke fordi SiT har en mulighet for å gi støtte. Samfundet venter fremdeles på en utredning vedrørende forsterkning av byggningsmasse og utfordringene med kvikkleire. Når rapporten foreligger bør Samfundet starte forprosjekteringen og overrekke mer konkrete tall om behovet de har for støtte fra SiT. Det er viktig for VT at SiT støtter opp om frivilligheten og bidrar økonomisk der de kan. Støtten SiT gir bør derfor vurderes ut ifra behovet Samfundet har for støtte, men ikke underskride de tidligere antydede fem (5) millioner kroner. AUs innstilling: Velferdstinget mener det er positivt at Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) støtter opp om frivillighetskulturen. Ved å bidra økonomisk til et tilbygg/nybygg hos Studentersamfundet, styrker dette Trondheims posisjon som Nordens Beste Studieby. Velferdstinget mener: SiT skal bidra med minst fem (5) millioner kroner til nybygget på Studentersamfundet Støtten skal være betinget og gi SiT tilgang til bruk av lokaler på Studentersamfundet for aktivitet som støtter opp om studentfrivilligheten, og andre tilbud til studentene, lik de SiT har i dag. SiT sine tjenester på Studentersamfundet skal være åpent for alle studenter i Trondheim. VT forventer at Samfundet og Nybyggkomiteen skal legge til rette for at Studentmediene AS skal få flytte tilbake I passende lokaler på Samfundet eller i nybygget. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

6 Konsernstyret Styresak B 48 / mai 2013 Styresak B 48 / 2013 Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU Bakgrunn for saken: I forbindelse med årsoppgjøret og årsoppgjørsdisposisjoner for 2009, ble det i styresak B23/2010 gjort følgende vedtak (siste avsnitt): «Konsernstyret anser frivillighetskulturen i studiebyen Trondheim som svært viktig og ønsker å stimulere og støtte denne. Studentersamfundet trenger mer arealer og har planer for å utvide sin virksomhet. Årets økonomiske resultat er svært positivt og det er satt av betydelige midler til utbyggingsformål. Konsernstyret er positiv til økonomisk støtte av prosjektet fra øremerket egenkapital og ber om at saken kommer tilbake når konsept og økonomiske rammer er klarlagt. Konsernstyret ber om at SiT involveres tidlig i prosjektet.» Årsresultatet i 2009 var på 49,8 millioner kroner, og det ble bl.a. øremerket 14,3 millioner kroner til Fond for idrettsformål og 27,3 millioner kroner til utbyggingsformål. Det ble ikke gjort vedtak om støttebeløpets størrelse i dette styremøtet, men det ble antydet et beløp på 5 millioner kroner i lys av et godt årsresultat og ramme for prosjektet på Fengselstomta på det tidspunktet. Status i dag: Siden dette vedtaket ble gjort har byggeprosjektet på Fengselstomta hatt lite framgang og kostnadene knyttet til utbyggingsprosjektet har økt. Det er sannsynlig at det går enda mer tid, før intensjonen i ovenstående vedtak kan bli effektuert. Det har derfor vært avholdt et møte med økonomidirektør på NTNU for å få en oppdatert status i saken. På dette møtet ble det enighet om at det kan være klokt for ettertiden å ha en intensjonsavtale om samarbeidet mellom NTNU og SiT om støtten til Trondhjems Studentersamfund og Fengselstomt-prosjektet. Avtaleutkast vedlegges. Saksbehandler: Else Naustdal Tilrådning: Konsernstyret godkjenner intensjonsavtalen slik den foreligger. Trondheim, 30. april 2013 Knut Solberg Vedlegg: Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU om finansering av Studentersamfundets nybygg Intensjonsavtale mellom SiT og NTNU Side 1

7 Intensjonsavtale mellom Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) og Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) om finansiering av Studentersamfundets nybygg 1. Bakgrunn og formål SiT og NTNU har et langvarig samarbeid for å fremme et allsidig velferdstilbud til studentene. SiT og NTNU har i den senere tid ført diskusjoner om muligheten for at partene i fellesskap kan bidra til finansieringen av et nybygg ved Studentersamfundet; NTNU gjennom å kjøpe deler av tomten bak Studentersamfundet og SiT ved å bidra med et kontantbeløp. SiT og NTNU ønsker med denne intensjonsavtalen å nedfelte partenes intensjon om å bidra til finansieringen av Studentersamfundets nybygg. SiT og NTNU forplikter seg til å holde hverandre gjensidig orientert om prosjektets utvikling og partenes interne disposisjoner i den forbindelse. Trondheim Z7.mai 2013 For SiT: For NTNU:

8

9

10

11 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer Møtedato: Saksbehandler: Christian Tangene VT-sak 16/15: Bærekraftige investeringer Definisjoner/forkortelser: VT - Velferdstinget i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim AU - Arbeidsutvalget i Velferdstinget DN - Dagens Næringsliv DNB - Den Norske Bank FN - Forente Nasjoner KLP - Kommunal Landspensjonskasse NTNU - Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet SPU - Statens Pensjonsfond Utland Vedlegg: Se referanseliste i bunnen av dokumentet Hensikt med saken: Velferdstinget skal sørge for at SiT i all sin virksomhet foretar etiske og økonomisk fornuftige beslutninger. Denne saken er et innspill til hvordan dette kan gjøres i forbindelse med samskipnadens langsiktige investeringer av sin kapital. Bakgrunn for saken: SiT sin satsing på miljøvennlig drift (SiT 2015) er del av en generell utvikling der samfunnsansvar blir mer vektlagt både i offentlig og privat sektor, og dette ansvaret i økende grad kobles til bærekraftig samfunnsutvikling. Energieffektivisering, bedre innkjøpsordninger og økt resirkulering er eksempel på tiltak virksomheter som SiT tar i bruk for å redusere sin miljøpåvirkning. I de siste årene har det vært en debatt om hvordan investeringer også er en viktig del av en bærekraftig samfunnsomstilling. I norsk sammenheng ble det i desember fremmet et representantforslag i Stortinget om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt Oljefondet, skulle «foreta en grundig utredning med sikte på å trekke ut investeringene til Statens Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

12 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer pensjonsfond utland av kullselskaper, og legge fram utredninger i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU våren 2014.» (Stortinget 2013) Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i Stortinget 20.mars med den modifikasjonen at det ble nedsatt en ekspertgruppe som skulle vurdere om et slikt uttrekk er en bedre strategi enn eierskapsutøvelse (Stortinget 2014). Ekspertgruppens uttalelse kom i desember 2014 og konkluderte med at «Bruk av fondet som et klimapolitisk verktøy utover hva som er forenlig med fondets rolle som finansiell investor, vil etter vårt syn være både uheldig og lite effektivt» (DN 2014). Komiteen var allikevel positiv til at SPU skulle inkludere «aktivitet som er skadelig for klimaet» som et nytt kriterium i fondets retningslinjer for utelukkelse. Parallelt med denne debatten har kampanjen Fossil Free, som ble initiert av miljøorganisasjonen 350.org, fått økende gjennomslag for sitt budskap. Kampanjen som på norsk heter Fossilfrie Penger viser blant annet til en undersøkelse fra the Carbon Tracker Initiative som i sin rapport «Unburnable Carbon» viser at % av olje, kull og gassressursene til børsnoterte selskaper må bli liggende i bakken, hvis vi ikke skal bryte 2-gradersmålet (2013a). Konklusjonen blir derfor at det i en fremtid hvor politikere klarer å enes om de tiltakene som skal til for å nå 2-gradersmålet, vil være en stor risiko ved å ha penger investert i disse selskapene, siden verdien av selskapene vil synke når mengden realkapital - i form av utvinnbar olje, kull og gass - synker. Den norske Fossilfrie Penger-kampanjen sitt mål er derfor å få kommuner, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner som stiller seg bak 2-gradersmålet, til å gjøre dette også i sine investeringer. De tre kravene kampanjen stiller er at: 1. All ny investering i fossil energi stoppes Penger investert i fossil energi flyttes til investeringer i andre næringer innen 5 år Det publiseres fremdriftsrapporter som blir gjort offentlig tilgjengelige I Trondheim har gruppen Fossilfrie Trondheim rettet kampanjen mot SiT og NTNU, som ifølge en undersøkelse gruppen har gjort av porteføljen til universitetet og samskipnaden har 17 millioner investert i fossil energi. Hittil har deres underskriftskampanje fått 1399 underskrifter (Fossilfrie Penger 2014). Saksbehandlers vurdering: Saksbehandler anser det som viktig og i tråd med samskipnadens ønske om både økonomisk avkastning og en miljøvennlig profil å ha investeringer som tar hensyn til bærekraft og internasjonalt anerkjente klimamål. Dette betyr allikevel ikke at SiT skal foreta idealistiske investeringer som går utover risikoprofil og forventninger til avkastning. I følge tallene gjengitt fra the Carbon Tracker Initiative er tvert imot bærekraft, risiko og avkastning samme sak i et scenario med iverksettelse av tiltak for å nå togradersmålet. Desto mer bærekraftig miljøpolitikk som blir vedtatt, jo større er risikoen for tap ved å ha investeringer i petroleumssektoren. Denne forståelsen har da også ført til at flere store investorer har uttrykt bekymring for risikoen ved fossile investeringer. Blant annet ble det i 2013 stilt et krav fra 70 internasjonale investorer med en samlet Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

13 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer kapital på 3 trillioner dollar, hvor de ville at de 45 største fossile selskapene skulle redegjøre for deres risikoanalyser i en fremtid med forandringer i pris og etterspørsel etter fossil energi (Carbon Tracker Initiative 2013b). Flere fondsforvaltere har også trukket seg ut av fossile selskaper, og da spesielt kull. Norges største pensjonsfond, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) trakk seg i fjor ut av 27 kullselskaper og bestemte seg også for å flytte en halv milliard til økt kapasitet innen fornybar energi (KLP 2014). Utfordringen ved å skulle flytte investeringer til mer miljøvennlige fond for SiT som en relativt liten investor, er tilbudet av slike fond. Samskipnaden kan ikke selv overvåke og påvirke hvilke selskaper som inngår i hvert enkelt fond, og må derfor velge mellom eksisterende alternativer fra fondsleverandører. Selv om de fleste etiske fond stort sett velger å utelukke selskaper som blir assosiert med barnearbeid, våpenhandel eller tobakksindustri, er det de færreste som inkluderer miljøpåvirkning som et etisk aspekt. Denne andelen er likevel økende. Fondet «DNB Miljøinvest» investerer i fornybar energi, men vurderes til å ha en relativt høy risiko med nivå 7 på en risikoskala fra 1-8 (DNB 2015). Storebrand er eksempel på et selskap med bærekraftige fond som ikke krever noen risikoforandring, og som heller ikke er for en fullstendig fjerning av fossile selskaper fra sin portefølje. I stedet for å ha enkelte rene miljøfond foretar Storebrand en bærekraftsanalyse av all sin kapitalforvaltning der de merker sine fond på en bærekraftskala fra 1-10, hvor de fondene som får score 10 anses som de mest bærekraftige (Storebrand 2015). Denne bærekraftsanalysen innebærer en vurdering av selskapenes totale miljøprofil sammenliknet med andre i samme bransje. Eksemplene ovenfor viser at det finnes muligheter for å investere i fond som er tilpasset en bærekraftig utvikling i tråd med togradersmålet. En vurdering av hvordan og hvor SiT skal flytte sine investeringer er utenfor saksbehandlers kompetanseområde, og dette må det være opp til fagfolk å vurdere. Velferdstingets oppgave bør først og fremst være å sørge for at omplassering av SiT sine investeringer finner sted, og at flyttingen innebærer at investeringene fortsatt vil gi avkastning i en fremtid med en bærekraftig samfunnsutvikling. Saksbehandlers innstilling: Velferdstinget mener at SiT bør forvalte sine investeringer på en måte som vil sørge for avkastning også i et scenario der politikere og andre aktører foretar de grepene som kreves for å sikre bærekraftig utvikling i tråd med FNs togradersmål. AUs innstilling: Velferdstinget mener at SiT bør forvalte sine investeringer på en måte som vil sørge for god avkastning i et scenario der politikere og andre aktører foretar de grepene som kreves for å sikre bærekraftig utvikling i tråd med FNs togradersmål. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

14 VT-sak 16/ 15 Bærekraftige investeringer Referanseliste: Carbon Tracker Initiative 2013a. Unburnable carbon 2013: Wasted capital and stranded assets. Carbon Tracker Initiative 2013b. Investors challenge fossil fuel companies. Lastet ned fra DN Vil ikke ha oljefondet ut av kullinvesteringer. Lastet ned fra DNB «DNB miljøinvest.» Lasted ned fra https://www.dnb.no/privat/sparing-oginvestering/fond/aksjefond/miljoeinvest.html Fossilfrie Penger NTNU OG SIT UT AV FOSSIL ENERGI NÅ. Lastet ned fra KLP Øker investeringene i fornybar energi og reduserer i kull. Lastet ned fra https://www.klp.no/om-klp/ker-investeringene-i-fornybar-energi-og-reduserer-i-kull SiT «Miljø». Lastet ned fra https://www.sit.no/om-sit/milj%c3%b8 Storebrand Bærekraftige investeringer. Lastet ned fra https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/pages/baerekraftige-investeringer.html Stortinget Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og Torstein Tvedt Solberg om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper. Lastet ned fra https://stortinget.no/no/saker-ogpublikasjoner/publikasjoner/representantforslag/ /dok / Stortinget Representantforslag om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper. Lastet ned fra https://www.stortinget.no/saker-ogpublikasjoner/saker/sak/?p=58731 Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

15 VT-sak 17/ 15 Studentmediene A SVT-sak 17/ Møtedato: Saksbehandler: Anne Finstad VT-sak 17/15: Studentmediene AS Definisjoner/forkortelser: AS: Aksjeselskap SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim VT: Velferdstinget Vedlegg: Hensikt med saken: Vedta prinsipper for støtte til Studentmediene AS. Bakgrunn for saken: Første prøvenummer til Under Dusken kom ut 12. desember 1914, og er med det den eldste eksisterende studentavisa i Skandinavia. Fra starten av levde Under Dusken av salgs- og annonseinntekter. Den formelle tilknytningen til Studentersamfundet ble etablert på 20-tallet. I denne første perioden var Under Dusken i stor grad et tidsskrift med allmennpolitiske essays og debattinnlegg, hvor tradisjoner, stilsikkerhet og formuleringsevne sto i høysetet. I 1970 la Under Dusken om fra boktrykk til offset. Avisen fikk økonomisk støtte fra Studentsamskipnaden, og ble delt ut gratis på lærestedene. Da ble det journalistiske innholdet i større grad nyhetspreget, og innholdet ble basert på historier fra studenthverdagen og aktuelle saker fra studentpolitikken. Studentopprøret nådde etterhvert redaksjonslokalene, og Under Dusken ble på og 1980-tallet brukt som et middel i studentenes politiske kamp. Redaksjonene ble valgt inn med en politisk plattform, og utskiftningene var hyppige. Ordningen med politiske redaktørvalg var ikke uproblematisk. Innføring av data i avisproduksjonen på slutten av tallet la grunnlag for en økning i kvalitet både teknisk og journalistisk. Endringen førte til at det ble stilt større krav til kompetanse i redaksjonen, og man måtte gå vekk fra ordningen med å bytte ut hele redaksjonen ved hvert valg. Dagens redaksjon følger en uavbrutt linje fra høsten 1989, selv om den politiske tilhørigheten er blitt borte på veien. Det redaksjonelle konseptet fra 1989 er videreutviklet slik at Under Dusken i dag fremstår som et nyhetsorientert studenttidsskrift med omfattende bruk av fargefotos. Redaksjonen har de Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

16 VT-sak 17/ 15 Studentmediene A SVT-sak 17/ senere år rekruttert en rekke journalister til både aviser og etermedier, og utgjør pr. i dag et viktig tilskudd til Norges journalistutdanning. Nettavisen dusken.no ble startet 18. mai 1994 og ble med det Norges eldste nettavis. Studentmediene AS består i dag av Under Dusken, Dusken.no, Student TV, Ibok.no og Radio Revolt. Til sammen utgjør de en gjeng på Samfundet med frivillige, og leier i dag lokaler av SiT på Lucasbygget. Selskapet eies i dag av Studentersamfundet og SiT med lik fordelt eierandel. Via en Aksjonæravtale mellom SiT og Samfundet er den økonomiske fordelingen 60-40, der SiT stiller med 60 % av den økonomiske andelen og Samfundet 40 %. Samfundet deler også ut oblater til de frivillige som gjelder for Samfundets private område. I 2014 utgjorde SiTs andel ca kr hentet fra semesteravgiften sendte Studentersamfundet inn et brev om oppsigelse av Aksjonæravtalen. Saksbehandlers vurdering SiT, Samfundet og VT har vært i samtaler etter at Samfundet sa opp Aksjonæravtalen. Fra dette møtet kom det klart frem fra Samfundets side, at de ikke ønsker å bruke økonomiske midler på studentmediene. Saksbehandler ser dette som svært uheldig hvis eierandelen er lik mellom Samfundet og SiT, mens det økonomiske bidraget bare skal komme fra en av eierne. Velferdstinget bør derfor ta stilling til hvorvidt dette er noe man ønsker eller ikke. Studentmediene har de siste årene gjennomgått store endringer for å prøve å møte dagens situasjon. Likevel sliter Studentmediene med å sørge for at budsjettet i det minste går i null. I forbindelse med nytt budsjett, strategi og nye mål for å kunne fortsette en god drift, ønsker Studentmediene at sine eiere skal øke det økonomiske bidraget med kr. Dette for å sikre en god økonomisk drift, og at rekvisittlagret er up-to-date. SiTs bidrag til Studentmediene går via semesteravgiftspenger. I tillegg til de ulike helse- og velferdstilbudene som semesteravgiften benyttes til, er det satt opp økonomiske avtaler med faste summer mellom Velferdstinget og parten det gjelder. Dette har fungert godt for VT og for de involverte partene. For studentmediene er denne avtalen direkte med SiT, siden de er eiere og Studentmediene. Dersom eierne blir enig om at det skal brukes mer semesteravgift enn hva som er disponibelt i dag, vil dette medføre at Velferdstinget må prioritere annerledes. Det er en utfordring saksbehandler ser helst at ikke skjer. Saksbehandler mener det er viktig at eierne i selskapet jobber hardt for at de skal komme til en enighet, og gjør sitt ytterste for å inngå en avtale som er forutsigbar for VT som økonomisk bidragsyter gjennom semesteravgift, og for studentmediene slik at de ikke må bekymre seg unødvendig grunnet usikker inntekt til selskapet. Samfundet har uttrykt i samtaler at de fortsatt ønsker å være en bidragsyter til Studentmediene, dette ved å tilby funke-oblater og at Studentmediene skal få lokaler når det nye tilbygget står ferdig. Likevel, hvis ikke eierne blir enige om en fordeling og Samfundet ender opp med å trekke sin økonomiske bistand, burde Velferdstinget ta et stampunkt og mene noe om hvorvidt vi ønsker at Samfundet skal være en deleier av Studentmediene. Er det riktig at den ene eieren ikke skal bidra økonomisk? Videre hvis det faller seg slik at SiT blir Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

17 VT-sak 17/ 15 Studentmediene A SVT-sak 17/ eneeier, er det viktig å ta debatten hvorvidt det er heldig for Studentmediene å bare bli eid av en eier. Er det forsvarlig med tanke på journalistisk og redaksjonell friheten? AUs innstilling Velferdstinget mener Studentmediene er et viktig debattforum i studentkulturen som er viktig å beholde. Velferdstinget mener Under Dusken er en kjærkommen kritisk stemme i studentmassen. Velferdstinget ønsker at SiT skal fortsette å bidra til studentmediene og at Samfundet skal dekke minimum leiekostnadene til Studentmediene AS frem til nybygget er ferdig. SiT skal jobbe for at leiekostnadene havner på det bidraget Samfundet stiller med i dag. Velferdstinget mener at kostnadene på de som studentmediene ønsker å øke tilskuddet med, burde fordeles mellom Samfundet og SiT. VT mener at Samfundet skal ha en åpen og demokratisk prosess» Som resulterer i et klart standpunkt fra Samfundet ovenfor studentmediene og SiT Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

18 99 Admin Budsjett 2015 Budsjett 2014 (revidert Resultat pr. 4. kvartal 201 Ansvarlig INNTEKTER SALGSINNTEKTER Annonseinntekter Under Dusken Salgssjef Annonseinntekter Radio Revolt Annonseinntekter Dusken.no Annonseinntekter Barteguiden.no Salgsinntekter STV ibok Abonnement UD 5000 SUM SALGSINNTEKTER ANNEN DRIFTSINNTEKT Støtte fra eiere Andre inntekter SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER LØNNSKOSTNADER Lønn til ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift av feriepenger Sosiale kostnader Økosjef Forpleining Økosjef

19 Organisasjonsutvikling SUM LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Avskrivinger SUM AVSKRIVING VARIGE DRIFTSMIDLER M ANNEN DRIFTSKOSTNAD Produksjon UD jubileumsbok UD hundreårsjubileum Leie lokaler Strøm lokaler Alarm lokaler Unimicro Regnskapshonorar Revisjonshonorar Telefon Porto Reisekostn. ikke oppgavepliktig Gaver Forsikringspremier Bank- og kortgebyrer Purregebyrer Andre kostnader ibok fond Tap fordringer SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER

20 8 - Personal Budsjett 2015 Budsjett 2014 (revidert Resultat pr. 4. kvartal 201 Ansvarlig LØNNSKOSTNADER Sosiale kostnader Eventsjef Forpleining Gjengsjef Organisasjonsutvikling Fagutvikler SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Adgangsbrikker Lucas 0 Lucassjef Renhold Andre kostnader lokaler Kostnadsført utstyr Driftsmaterialer Rep. og vedlikehold bygninger Kontorrekvisita 5000 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Marked Budsjett 2015 Budsjett 2014 (revidert Resultat pr. 4. kvartal 201 Ansvarlig Markedssjef LØNNSKOSTNAD Sosiale kostnader Forpleining SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 A2-3, Øya Helsehus Utsendt: 13.02.2015

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 A2-3, Øya Helsehus Utsendt: 13.02.2015 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 A2-3, Øya Helsehus Utsendt: 13.02.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Styresak 60/08 Nye lokaler

Styresak 60/08 Nye lokaler Styresak 60/08 Nye lokaler Bakgrunn: I forrige styremøte vurderte styret ulike alternativer for å samlokalisere selskapets enheter. Etter en vurdering av flere alternativer kom styret frem til at man ønsket

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

Møteinnkalling VT-møte 01/2017

Møteinnkalling VT-møte 01/2017 Møteinnkalling VT-møte 01/2017 Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 08.03.17 18 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Ida. Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Ida. Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 20.04.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D9 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 11/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 06.04.16 * Ref-sak 12/16 Saker fra

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.03.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R4, Realfagsbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT

Detaljer

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Inntekter Vi har budsjettert med annonseinntekter på noe over 94.000 per nummer i 2010. Som det vises av grafen under, har vi ikke solgt hatt inntekter nær det budsjetterte

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark <andreala@underdusken.no> Økonomirapport Andreas D. Landmark Inntekter ble for Under Dusken en knall år salgsmessig. startet nok godt basert på grunnarbeidet lagt av salgsavdelingen. I har vi hatt litt

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 09.11.16 18 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 08.09.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Realfagsbygget R73 Kl.18.15 19.15 Referent: Heidi S.

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Konsernstyret 25. nov Bakgrunn Sist behandling i konsernstyret var styresak O 77 / 2016 Linjekjellersaken Status pr oktober 2016.

Konsernstyret 25. nov Bakgrunn Sist behandling i konsernstyret var styresak O 77 / 2016 Linjekjellersaken Status pr oktober 2016. Styresak D 97 / 2016 Linjekjellersaken status pr november 2016 Bakgrunn Sist behandling i konsernstyret var styresak O 77 / 2016 Linjekjellersaken Status pr oktober 2016. Status Det er fremdeles stor aktivitet

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014 Trondheim - Nordens beste studieby Samarbeidsavtale november 2014 Samarbeidsavtale 1. Bakgrunn Aktiv satsing og godt samarbeid mellom aktørene i studiebyen har plassert Trondheim i front som Norges beste

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 11.05.16 19 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 11.05.16 19 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 11.05.16 19 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: Rom A2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 03/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 12.2.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Cafe-sito Stripa Kl.17.15 20.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

VT-sak 46/16. Det mangler fortsatt uttalelse for resultatkrav til Sits tjenesteområder, noe som kommer i denne saken.

VT-sak 46/16. Det mangler fortsatt uttalelse for resultatkrav til Sits tjenesteområder, noe som kommer i denne saken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Møtedato: 07.09.16 Saksbehandler: Jørgen Gunderengen VT-sak 46/16: Resultatkrav Sit 2017 Definisjoner/forkortelser:

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Konsernstyret 9. september 2016

Konsernstyret 9. september 2016 Styresak O 64 / 2016 Linjekjellersaken organisering av prosjektet og status Bakgrunn Bakgrunn er vedtak i styresak B46 / 2016 Linjekjellerne på Moholt: Vedtaket og arbeidet som skal gjøres, følges opp

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Styrets beretning 2016 Stiftelsens spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Til: Møtested: Kopi til: 5stk. Arbeidsutvalget 14 stk. Representanter med vara Faste observatører R10 SiT Konsernstyret Eierorganene Møteinnkalling Møtedato: 27.8.14 Arkiv: Møtetid: 17.30 Saksliste Referatsaker:

Detaljer

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 07/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.8.14 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Gløshaugen Kl. 17.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: 46 41 08 20 Org: 987713380 Fax: 23 26 47 80 Kto: 9855.05.00280 Med vennlig hilsen,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer