Systemparametre. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemparametre. Innhold"

Transkript

1 Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16 Årsavslutning...16 Overføringer...17 Web...27 Varsling...28 Akkumulering...28 Servitørlønn...29 Bedriftskontering...29 Kopiering...33 Aditro Core Integrasjon...34 Proxy innstillinger...34 Dictionary...35 Enkeltvis felt...35 Masterdefinisjon...36 Oppdater felt...38 Oppdater data...38 Fakta...38 Oppsett og koblinger...38 Tabellstyring...39 Innstillinger...40 Diverse globale innstillinger...40 Aktivering / deaktivering av meldingssending...40 Meldingsoverløpssikring...40 Mail...40 Lønnspanel...41 Frie felt...42 Windows...42 Web...42 Maler...43 Dokumentoppsett...43 Standardoppsett...44 Rapportdefinisjoner AltInn...44 Frie felt fravær...44 Informasjonsfelt...44 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 45

2 Systemparametre Generelt om System Parametre Systemtabellen inneholder styreinformasjon for Aditro lønn. Informasjonene benyttes i de tilfeller hvor løsningen gir brukeren mulighet for å benytte systemet på forskjellige måter. I tillegg er det definert ren styreinformasjon som er fast for brukeren men som er forskjellig fra bruker til bruker. De ulike systemparametrene er gruppert. Gruppene er faste og kan ikke endres av brukeren. Det kan settes sikkerhetstilgang på hver enkelt gruppe på nivå 1. Alle systemparametrene finnes i menypunktet Systemadministrasjon System vedlikehold Systemparameter Ajourhold av Systemparametre Følgende grupper finnes på høyeste nivå: Generelt Lønnsberegning Satser Rapporter Fravær Årsavslutning Overføringer Web Varsling Akkumulering Servitørlønn Bedriftskontering Frie parametere Kopiering Aditro Core Integrasjon Proxy innstillinger Systemparameter Generelt Under punktet Generelt finner du systemparametre som angår driften av lønnssystemet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 45

3 Disse opplysningene omfatter blant annet informasjon om Konsern styrer tilgang til konsernløsning i lønnsberegning og rapportering. Firma hovedfirma og firmanr regnskap. Hovedfirma er konsernfirma i tabellstyring. Firmanummer regnskapsfirma benyttes ved overføring for enkelte regnskapssystem. Kan benyttes ved oppbygging av filnavn på regnskapsfil. Fakta rapporteringverktøy med oppslag direkte mot lønn Sikkerhet - Klarering av kodeverk benyttes for å klarere / tidsstyre kodeverk. Dersom du vil slette rapporter fra rapportarkivet må du krysse av for Tillat sletting i Rapportarkiv. Automatisk oppdatering av tidsstyrt informasjon. Når Kjøres ved oppstart er valgt, oppdateres tidsstyrte felt når første bruker logger seg på om morgenen. Dersom du har endret mange tidsstyrte felt og ønsker disses oppdatert umiddelbart, kan du sette dato tilbake i tid i feltet Sist oppdatert. Ajourhold informasjon om blant annet lagring og Arv av stillingsinformasjon. Generell Dagsverk per år benyttes dersom verdi ikke er angitt på arbeidstidsgruppen. Indikator om bilder av ansatte skal kunne legges inn og vises under ajourhold av person og i søkebilder for ansatte. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 45

4 Generering ansattnummer kan benyttes ved manuell oppretting av ansatte eller import (manuell eller automatisk) av nye ansatte fra eksternt system, hvor ansattnummer ikke benyttes system. Ansattnummer kan opprettes innen et angitt intervall, eller som neste ledige nummer. Kan sjekke innen firma eller på tvers av firma. Tjeneste indikator om funksjon for tjenestetranser skal benyttes. Benyttes når ansatte jobber i annen stilling enn normalt. Max antall transer per bunke og timer bunke er åpen er relatert til danning av importbunker i integrasjon fra Oracle HR, gjelder Posten. Oppgjør Under punktet Oppgjør finner du parametrene for hvordan sluttoppgjør skal håndteres. Enten startes sluttoppgjør automatisk ved innlegging av sluttdato eller det følges opp manuelt i ettertid. Punktet inneholder de lønnsarter som benyttes i sluttoppgjør for utbetaling av Feriepenger, trekk av Negativ nettolønn og skyldig lønn (Fast forskudd) Lønnsarter under Feriepenger Svalbard benyttes for å fordele utbetalte feriepenger mellom fastland og Svalbard. Fordeling skjer i lønnsberegning ut fra opptjening per ansattforhold. Forutsetning er at funksjon for Svalbardskatt benyttes. Det er ikke nødvendig å benytte egne arter for Svalbard, men for å forenkle avstemming og spesifisering på lønnslipp, kan det være en fordel med egne arter. Under Registrering Lønnstransaksjoner angir du de felt du kan arve informasjon fra foregående transaksjon for å en raskere registrering. Her velger du generelle felt for firma. Dette kan du overstyre i registreringsbilde per bruker. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 45

5 Lønnsberegning Under punktet Lønnsberegning finner du parametre som benyttes i lønnsberegningen. Du har felt med opplysninger for Lønnsberegningen hvordan skal denne foregå Lønn- & Trekkarter spesielle arter og grense for trekkarter Ansiennitetsberegning for opprykkskoder Timeopprykk. Årsverk ved opprykk kan angis generelt her eller per arbeidstidgruppe. Ved timeopprykk benyttes en akkumulator hvor inngående verdi til perioden er utgangspunkt for opprykksberegning. Opprykk ekstra trinn Generering overtidstranser og arter i beregning Generering av arter i lønnsberegning benyttes når en art er generell og gjelder alle ansatte. Erstatter og benyttes som en fast transaksjon. Generering for sluttede personer Fagforeningstrekk og eventuelt andre transer. Dette for å gjøre trekk på utbetalinger etter sluttdato. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 45

6 Nettolønn / Etterbetaling Under punktet Nettolønn / Etterbetaling finner du systemparametre som gir informasjon om Nettolønnsberegning - de spesielle lønnsartene som brukes i beregning av nettolønn Låsing av grupper, benyttes for å kunne låse grupper av ansatte så det ikke kan gjøres endringer. Kan være en nyttig funksjon når flere ansatte jobber med lønn med ansvar for sine ansatte. Sjømannsfradrag lønnsart, sats og maks beløp. I tillegg benyttes frie parametre B2SMFDividend og B2SMFDivisor Etterbetaling - Differansebehandling Batchparametre opplysning om fødselsdato skal skrives på etterbetalingsrapporten. Tjenestetranser med tilhørende lønnsarter Svalbardskatt indikator for om Svalbardskatt benyttes og hvilken art som benyttes for forskuddstrekk for Svalbardskatt Satser Under punktet Satser finner du ulike satser som benyttes i lønnsberegning, satser for valuta og satsnummer for oppdatering ved garantilønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 45

7 Satser benyttes i beregning av feriepenger når det gjelder avsetning og utbetaling. Overstyr feriepengesats på aktivitet benyttes for vikarbyrå for å dekke vikarbyrådirektivet hvor vikarer skal ha samme rettigheter som ansatte i firma hvor vikar jobber. Felt på aktivitetskoden er tilgjengelig når felt er merket av. Grense for fradragsberettiget fagforeningskontingent. Folketrygdens grunnbeløp (G) benyttes blant annet i beregninger i fravær refusjon, arbeidsgivers andel pensjon. Beløpet er tidsstyrt Valuta Arbeidsgivers andel pensjon. Beregningsgrunnlag, prosentsats og nedre grense for beregning. Beregning av Arbeidsgivers andel pensjon benyttes normalt bare når de ansatte er knyttet til Offentlig pensjon eller privat pensjonsordning på like betingelser. Funksjon kan også benyttes ved innskuddspensjon, men her er ingen automatisk funksjon for tilbakeføring av andel når den ansatte ikke opptjener pensjon. Prosentsats og angi nedre grense for beregning av arbeidsgivers andel. Elektronisk kommunikasjon for automatisk beregning av skattemessig fordel. Dersom en ikke ønsker å benytte dette skal beløpsgrenser settes til 0 og lønnsarter for beregning av fordel tas bort. Fordel naturalytelse beregnes når den ansatte benytter arbeidsgivers abonnement, mens refusjon av private abonnement skal beregnes og rapporteres som refusjon. Max fordel er grense for total fordel i året. Satsnummer for garantilønn benyttes av Opprykksliste med oppdatering av garantilønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 45

8 Fond & Ansiennitet Under punktet Fond & Ansiennitet finner du de systemparametre som styrer ansiennitetsberegningen ut fra stillingsprosent eller arbeidstid. Satser for AFP, sluttvederlagsordningen, og OU-fond er også her, sammen med timetallet for de ulike gruppene. Antall timer fra Gruppe 1 benyttes til grense for inn- /utmelding fra arbeidstakerregister. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 45

9 Arbeidsgiveravgift Gjeldende satser knyttet til de forskjellige ordningene. Gjeldende ordning for firma, samt nivå for hvor arbeidskommune skal hentes. Reduserte satser benyttes inntil bunnfradrag /Fribeløp er brukt opp. Etterpå benyttes sats fra gjeldende ordning for firma. Fribeløp benyttes for ordningene AA, CC og GG. Ordning kan være endret fra 1.juli 2014 for næringen Bunnfradrag - gjeldende bunnfradrag. Beløp gjelder som inngående beløp i første lønnsperiode og fra termin 4 i For transportnæringen gjelder et halvt fribeløp, for tiden Hent arbeidskommune fra angir rekkefølge for henting av arbeidskommune og registrert sone fra trekkeier ved beregning av avgift. Arbeidsgiveravgift rapporteres ikke for firma som ikke skal rapportere og betale arbeidsgiveravgift. Det dannes en null-linje ved rapportering til AltInn. Feltet gjelder Statlige etater. Sats arbeidsgiveravgift av feriepenger 0 benytt tilleggsavsetning for feriepenger 1 benytt redusert sats ved avsetning av feriepenger Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 45

10 Bilordninger Her finner du opplysninger som benyttes ved beregning av fordel ved å disponere Satser og grenser Bil utenfor standardregel Lønnsarter firmabil med behandlingskoder Bilgodtgjørelse lønnsart, grense og sats over grense benyttes for ansatte som har godtgjørelse ut i fra kilometer. Ambulerende virksomhet Her finner du opplysninger som benyttes i forbindelse med ambulerende virksomhet når arbeidskommune er angitt på aktivitet. Valgte lønnsarter blir benyttet ved kontroll og korreksjon av arbeidsgiveravgift ved avvikende sone. Alternativ kommune på aktivitet gir tilgang til alternativ kommune på aktivitet. Arter for Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 45

11 Timelønn Fastlønn Årsbonus (sjekker mot utbetaling av fastlønn innen termin) Akkord - sjekker mot timelønnstranser fordeling på per sone innen samme termin Arter for lønn under sykdom gir ikke rett til avvikende avgiftsbehandling ved ambulerende virksomhet Arbeidstidsgrupper Her finner du faktorer knyttet til de ulike arbeidstidsgruppene. Timer per år benyttes til å beregne timelønn Overtidstimer per år kan benyttes i beregning av overtidssats dersom denne avviker fra normal timesats. Uker per år benyttes for å beregne arbeidstid per uke Pensjonstimer per år benyttes i rapportering i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon. Dager per år kan legges inn på arbeidstidsgruppen. Benyttes til automatisk å beregne dagsats i regulativ, samt lønn eller annen godtgjørelse per dag. Fravær benytter arbeidsdager per år til å beregne timer. Dersom dager ikke er angitt på arbeidstidsgruppen, benyttes verdi fra systemparameter B3DAG, Dagsverk per år som du finner under Generelt. Faktor Core benyttes i Aditro Core integrasjon. Timer / år gir mulighet for å benytte ulike grenser ved timeopprykk for de enkelte arbeidsgruppene. Den generelle grense, du finner under Lønnsberegning, benyttes når timer ikke er angitt på arbeidstidsgruppen. Lovpålagte avgifter Parametre er ikke i bruk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 45

12 Rapporter Under punktet Rapporter finner du systemparametre som benyttes til å styre en del av informasjonen på Lønnslipper informasjon om slipptype og innhold Lønnsrapporter avdelingsstyrte rapporter / bankbelastning Opprykksliste. Aksjonskoder for KLP og SPK benyttes ikke lengre SSB-statistikk statuskoder ansatt Distribusjon av lønnslipper til intranett Erstatning 1 og erstatning 2 I feltene erstatning 1 og 2 kan det angis et felt fra personaltabellen som kan benyttes som styring i URL (sti) for hvor slippen til hver enkelt person skal ligge. Hvis alle lønnsslipper skal legges i samme folder på share trenger du ikke benytte erstatning. Erstatning 1 og 2 legges inn i URL (sti) som henholdsvis %1 og %2. Det vil si at i eksempelet fra bildet over vil ansattnummer til de aktuelle personene bli lagt inn i URL slik (hvis ansattnummer er f.eks ): Blir Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 45

13 Domene angir nettverkets domene Bruker/Pass er brukerid og passord i det aktuelle domenet Testfil Her kan du hente opp en eller annen fil for å sjekke at opplasting fungerer som den skal. NB! Testfil tar ikke hensyn til erstatning 1 og 2, det vil si at du må teste uten å ha %1 eller %2 i strengen. Fagforeningsliste detaljinformasjon med personnummer. Gjelder bare fagforeningslister, ikke trekkeierrapporter generelt Overtidsrapport / Diverse rapporter Under punktet Overtidsrapport Diverse rapporter finner du systemparametre for Overtidsrapportering med reduksjonsfaktor og gruppering PAI rapportering til Kommuners sentralforbund SST rapportering lønnsinformasjon statsansatte Spekter rapportering til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter for offentlige ansatte Diverse rapportering Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 45

14 Terminrapport spesifisert per dimensjon A. Hvor rapportering gjøres per organisasjon Turnover rapport bruddnivå i rapport Fravær Under punktet Fravær finner du systemparametre for fravær. Generelt for fravær og overføring fravær til lønnstransaksjoner Import av fraværstranser Splitt fravær/refusjon Kopiarter. Benyttes når du registrerer grunnlag for refusjonskravet uavhengig av registrert fravær. Kan være praktisk når fraværsregistrering gjøres av andre. En kan da fremme refusjonskrav når signert sykemelding foreligger. Dersom denne er aktiv, kan du legge inn kopi-art for refusjon på aktuelle fraværsarter Oppfølging benytt oppfølging av fravær Fraværsrapporter - AD / RTV / SSB og HMS-rapporter, angir hvordan noe detaljinformasjon skal rapporteres Transaksjoner aktivitetskode kan hentes fra et kontoelement i lønn og overføres til aktivitetskode ved overføring til lønn og denne kan overskrive eventuell annen kontering på fraværet Aktivitet arv av kontering i fravær Overfør mottak refusjon grunnlag arbeidsgiveravgift Overfør aktivitetskode fra refusjonsgrunnlag fra fravær til lønnstransaksjon Hent kontering fra (ingen kontering fra krav fra mottak) ved overføring til lønn. Dersom du benytter kode 48 og eller 49 på mottak refusjon, må kontoelement nullstilles ved overføring til lønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 45

15 Rapporter Rapport i timer. Fraværsarter for rapportering og gruppering. Time- og fastlønnet. Gjelder fraværsrapport Timer per aktivitet og Timer per orgenhet. Rapporten er spesifisert av kunde Inntekts- og trekkskjema refusjon. Verdier i felt benyttes ved beregning av refusjonskrav og utskrift av inntekst- og trekkskjema til NAV Startsaldo fra eksternt system kan benyttes i saldorapport refusjon for avstemming mot andre system. Oppdateres av bestillingsprogram Hent stillingsbeskrivelse ved utskrift av inntekts- og trekkskjema. Kan hentes beskrivelse fra Stillingskode alternativt beskrivelse på ansatt. Hente fra ansatt er normalverdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 45

16 Refusjon Refusjonsberegninger. Feltet inneholder felt relatert til refusjonsberegning, utskriftsopplysninger og rapportering. Se kommentar til enkelte felt Arbeidsgivers bankkonto legges inn her dersom bankkontonummer avviker fra firmaets hovedkonto Betalings-ID fra mottak refusjon skrives til kontoelement du angir her Kontoelement som ønskes i sortering på rapporten Overført refusjon til regnskap, velger du i feltet Sort.rap. ref.- >regnsk Vis mapper i refusjonsveiviser. Her kan du velge bort mapper i veiviser for refusjon Refusjon feriepenger satser ved beregning av krav feriepenger. Prosentsatser følger Ferieloven. Refusjon mottak indikatorer ved mottak refusjon fra fil. Art for Dann krav angir fraværsart du ønsker å benytte dersom det ikke er dannet krav tidligere. Fraværsoppfølging Årsavslutning Punktet er nærmere beskrevet i eget dokument. Under punktet Årsavslutning finner du systemparametre som benyttes i forbindelse med L&T-oppgaver, samt ved beregning av feriepenger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 45

17 Lønn- og trekkoppgave Tillatelsesnummer - %B% - skriver frankotrykk på blankett RF B-post Fødselsnummer fra felt i behandlede transer gir mulighet for å skrive fødselsnummer i tekstfelt på lønns og trekkoppgaven. Dette gjelder blant annet ved utbetaling av barnepensjon hvor fødselsnummer til forsørger skal oppgis på LT-oppgaven Feriepenger her styrer du om feriedager og -penger til gode skal fordeles på flere år. Avsetning ekstra uke -Indikator for avgrensning av feriepenger ekstra uke til max 6 G Barnehager årsavslutning lønnsart for barnehagekostnad Lån og renter (RF-1183B og RF-1183F) Avdelingsstyrt kontoavstemming Overføringer Under punktet Overføringer finner du systemparametre for overføring, backup av importfiler, Obligatorisk tjenestepensjon og Diverse Overføringer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 45

18 Backup av importfiler for manuell og automatisk import gir mulighet for å ta kopi av importfiler til nytt navn og / eller flytte til egen mappe Autoeksport angir hvilke ansattforhold informasjon skal hentes fra ved automatisk eksport Import transaksjoner indikator for valg av ansattforhold ut i fra Verdi i kontoelement, samt regelverk for avvisning. Angir også om det skal være tillatt å redigere i avvist informasjon og eller tillatt å nullstille status på importert bunke Import - Overstyr log import til Arbeidsbok Diverse vedrørende overføring /eksport av datofelt som skal blankes ut. Næringskode i enhetsregister benyttes i enkelte rapporter IACRR kundeutviklet eksportfil med angivelse av arter Digipost Her finner du oppsett for Digipost, postens digitale postkasse, for mottak av lønnslipper. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 45

19 Alle felt unntatt Server adresse og port er individuelle for kunden og må ajourholdes før oppstart. Statens Pensjonskasse Under punktet Statens Pensjonskasse finner du systemparametre som styrer rapporteringen til SPK. Pensjonsrapportering til SPK har mulighet til å rapportere per bedriftsnummer. Dette er aktuelt når rapportering innen samme firma gjelder flere avtalenummer hos pensjonsselskapet. Avtalenummer er da koblet opp mot organisasjon. Tillegg hovedlønn OU-fond beløp 200 legges inn dersom årslønn er redusert med arbeidstakers andel til OU-fondet. Snittberegn variable tillegg er en spesialavtale mellom SPK og Posten For detaljer, se eget dokument på web. Kommunal landspensjon Under punktet Kommunal Landspensjon (KLP) finner du systemparametre som styrer rapporteringen, samt parametere for overføring til Storebrand / Vital offentlig. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 45

20 For enkelte timelønnede / deltidsansatte arbeidstakere skal stillingsprosenten justeres for ferie, siden det ikke blir rapportert pensjonsgivende timer under ferie. Dette er en avtale ikke alle arbeidsgiverorganisasjoner har tiltrådt, blant annet Spekter (helseforetak). Sjekk derfor om stillingsprosenten skal justeres for ferie. Dersom du har orgenheter som skal rapporteres adskilt, krysses av i feltet Rapporter per bedriftsnummer. Kundenummer må da legges inn på organisasjon. For detaljer, se eget dokument på web. Storebrand / Vital offentlig rapporterer i KLP-format og regelverk. Du kan på samme måte som for KLP rapportere per organisasjon ved å krysse av for Rapporter per bedriftsnummer. Kundenummer må da legges inn på organisasjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 45

21 Obligatorisk tjenestepensjon Her finner du oppsett knyttet til privat tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) se utfyllende dokument på web. Her er blant annet felt for hvordan registrert fravær skal sjekkes med hensyn til datointervall, og hvordan fravær skal håndteres ved rapportering med beregningsmåte 1 (gjelde bare DNB), felt Timelønnet fravær. Send epostadresse person, angir hvilken epostadresse som skal sendes i melding til pensjonsselskapet. Juster årslønn benyttes når årslønn skal justeres i henhold til stillingsprosent og justering ikke blir gjort ved danning av fil. Tilpasset nytt format otp_fno standard Faste tillegg beregnes per år og legges til hovedlønn. Tillegget må være registrert som en fast transaksjon Dersom feriepenger skal inkluderes i variabel lønn kryss av for dette. Gjelder beregningsmåte 2, avtales med ditt pensjonsselskap. Rapporter ny fastlønn fra endringsdato etterbetaling blir nullstilt og ny sats meldes fra endringsdato. Gjelder beregningsmåte 2, avtales med ditt pensjonsselskap. Timer justerer stillings-% for fastlønnede. Stillingsprosenten justeres til maksimalt 100 % stilling i generering av pensjonstranser for deltidsansatte med tilleggstimer Skriv felles konsernfil kan kun benyttes mot pensjonsselskap 150 og feltet er ikke tilgjengelig når annet selskap er valgt. Posten Vital pensjon korrigert egenandel. Rutine er spesialutviklet for kunde Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 45

22 Posten pensjonskompensasjon. Rutine er spesialutviklet for kunde Ytelsespensjon egen rutine for rapportering Arbeidstakerregisteret A-melding Permisjon for valgte permisjonskoder, ut over 14 dager medfører ut- og innmelding av arbeidstakerregisteret Herav permitteringskoder benyttes for å spesifisere permitteringer ved rapportering til A-melding Arbeidstakerregister Sykemelding- og Feriekoder benyttes for ansatte med ansattstatus valgt som timelønnskode, så det ikke skal sendes endringer i syke-/ferieperioden. Timelønnskoder Tilleggstimer tas med for å øke arbeidstid per uke. Yrkeskode hentes normalt fra ansatt. Men kode kan også for enkelte selskapskapstyper være en kombinasjon med stillingskode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 22 av 45

23 Regnskap Under punktet Overføring til regnskap finner du styreinformasjon for overføring til regnskap. Overføring til regnskap Splitt bunke i 2 perioder kontosammendrag danner to bunker for periodisering av kostnader til annen regnskapsperiode Splitt regnskapsfiler per Dimensjon A det dannes en regnskapsfil per Dimensjon A, samt generering av eventuell differanse mellom filene. Splittverdier oppgis i eget felt. Bare overføring til enkelte regnskapssystem har denne funksjonen. Dann regnskapstransaksjoner av utbetaling gir mulighet til å danne regnskapstransaksjoner til bruk i bankavstemming. Transaksjoner dannes ut i fra bankliste med utbetalingstranser Diverse uttrekk Under Diverse uttrekk finner du oppsett for uttrekk til Riksrevisjonen. Se egen dokumentasjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 23 av 45

24 Altinn Her finner du URL-adressen for pålogging AltInn, versjon 2 Aditro KPI Parametre for overføring av data til nøkkeltallsrapportering i Aditro KPI. Kryptering Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 24 av 45

25 Lønnslipp PDF-kryptering - Kryptering av lønnsslipp når den sendes som vedlegg til mail. I feltet Brukerpassord velger du hvor passord for dekryptering skal hentes fra på person. Når du aktiverer kryptering vil systemet automatisk danne et administratorpassord til deg. Dette passordet er for lønningskontoret, og må benyttes for å få åpnet en kryptert slipp. Dette er et master-passord som er overordnet passordet den enkelte ansatte skal bruke for å se sin slipp. For den ansatte som skal motta slippen, velges det fra de fleste feltene i personal-tabellen med noen unntak. Det er ikke mulig å velge fødselsnummer som passord. Det er viktig at du tenker igjennom hvilket felt du velger som brukerpassord. Dersom du vil at den enkelte ansatte skal ha mulighet til å velge eget passord, bør du velge et eller annet Frifelt fra personaltabellen som ikke benyttes til noe annet. Support kan hjelpe deg å finne et passende felt hvis du er i tvil. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 25 av 45

26 Bank Telebank utland Info ved betaling til telebank utland Telebank generelt Info ved betaling til telebank innland BBS / Hydrobank info ved danning av betalingsfil i BBS-format Signering bankfil- parametre for Sigill signering av fil Denne funksjon sikrer at det gjøres endringer i bankfil etter at den er dannet. Krever avtale om Sigill signering. Kontrollfil dann kontrollfil samtidig med danning av betalingsfil til banken. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 26 av 45

27 Web Under punktet Web finner du systemparametre som styrer oppsettet for PLWeb. Import Web transer Person Registrering Rapportering Attestering / anvisning Kalender/Kalenderrapportering Bilagsnummer Tidsstyrt registrering med mulighet for oppfølging av flexitid Ukeregistrering Du har i tillegg mulighet for å reberegne flexitid for en ansatt eller for hele firma. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 27 av 45

28 Varsling Under punktet Varsling finner du systemparametre som styrer oppsettet for varslinger i Aditro lønn. Oppslagsfelt ved varsling Logging for meldinger/varslinger Akkumulering Her defineres hva som skal akkumuleres i akkumulator- og beregningsgrunnlag. Først velges type akkumulering: 1 Akkumuleres i akkumulatorgrunnlag 2 Prosentberegning ved akkumulering i akkumulatorgrunnlag 3 Akkumuleres i beregningsgrunnlag 4 Prosentberegning ved akkumulering i beregnings-grunnlag For å endre en eller flere forekomster, markeres de(n) aktuelle og ønsket definisjon velges til høyre for tabellen (Beløp, Timer, Antall, Sats). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 28 av 45

29 Servitørlønn Under punktet Servitørlønn finner du systemparametre for angivelse av spesielle L&T-arter for servitørlønnsberegningen, samt ulike satser og verdier. Bedriftskontering Du må opprette nødvendige lønnsarter før du legger inn henvisning her. Her må du merke deg at konteringskodene R8DAGFXAGA og R8DAGF5AGA gjelder arbeidsgiveravgift korrigerte feriepenger, mens kodene R8KAGUF og R8KAGUF5 gjelder arbeidsgiveravgift utbetaling av feriepenger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 29 av 45

30 Avsetning/Diverse Bedriftskontering Avsetninger R8DIA -Betalt ikke avsatt feriepenger benyttes for kostnadsføring av utbetalte feriepenger som ikke er avsatt. Beregnet feriepengeutbetaling er større enn avsetning på det feriepengegrunnlaget. Bedriftsdimensjoner benyttes for å hente faste verdier for firma til kontering Mva splitting av utgiftsgodtgjørelser Diverse avsetning / Kontering trekkeiere ikke avsett feriepengekostnad Likviditetskonti bankkonti skatt / trekkeiere Mellomregning oppsett for dimensjon brukt i mellomregning Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 30 av 45

31 Fravær kontering (1) Behandlingsregel for kontoelement avviker noe for refusjon i forhold til kontering i lønnsberegning. Kode 30 - Hent fra utløsende transaksjon - henter kontoelement fra fraværstransaksjon. Ved overføring av mottatt refusjon til lønn for beregning av arbeidsgiveravgift, hentes kontoelement fra kontering på forventet refusjon for behandlingskodene 0,1,2,21,22,30 og 36 til og med 39. Fravær kontering (2) forsikring i arbeidsgiverperiode Behandlingsregler som for annet fravær. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 31 av 45

32 Frie avsetninger Frie avsetninger benyttes for å kunne foreta avsetninger som ellers ikke blir beregnet i lønnssystemet. Det kan for eksempel være avsetning diverse sosiale kostnader som en prosentsats av lønn. Personalforsikringer er også aktuelt å avsette på denne måten for å få det periodisert i henhold til utbetalt lønn. Tilleggsavsetningen blir beregnet for alle hvor beregningsgrunnlag som benyttes for fri avsetning er ulik 0. Internbelastning ambulerende benyttes for internbelastning av full avgift i sone 1a. Konto benyttes også ved snittfordeling av avgift på alle aktiviteter i sone 1a. Funksjon er utviklet for en kunde. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 32 av 45

33 Frie parametre Under punktet Frie parametre finner du parametrene som du kan benytte hvis du har behov for å definere dine egne parametre, f.eks. til bruk ved overføring til regnskap. Det kan søkes på alle typer systemparametre i dette bildet, men det er kun parametre som tilhører gruppen frie parametre som kan ajourholdes her. For systemparametre som tilhører andre grupper enn frie parametre, kan du imidlertid legge inn en beskrivelse på hva parameteren er. Denne forklaringen vises i bildet hvor parameteren ajourholdes. Kopiering Under Kopiering har du mulighet til å kopiere systemparametre mellom de ulike lønnsfirmaene som det kjøres lønn for. Alle systemparametre kan kopieres fra ett firma til et annet (eller flere andre). I rammen Kopier fra kan du plukke ut hvilke systemparametre som skal kopieres ved å: Angi et utplukk i Gruppe, Navn og Beskrivelse Markere forekomster i rammen nedenfor Gruppe tilsvarer toppnivåene i menyen til venstre. I rammen Kopier til angir du hvilke(t) firma du skal kopiere til ved å markere ett eller flere av de tilgjengelige firmaene som er angitt i utplukksrammen. Knappen Kopier til valgte kopierer angitte systemparametre til valgte firma. Knappen Kopier til alle kopierer angitte systemparametre til alle tilgjengelige firma, uansett hva som er markert i utplukksrammen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 33 av 45

34 Aditro Core Integrasjon Under Aditro Core Integrasjon settes parametre for hvor og hvordan denne integrasjonen skal kjøres. Parameteren må IKKE aktiveres uten i samråd med Aditro. Proxy innstillinger De kundene som benytter proxy server for kommunikasjon med internett vedlikeholder nødvendig informasjonen her. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 34 av 45

35 Dictionary Enkeltvis felt Dictionary finner du under menypunkt Systemadministrasjon System vedlikehold Dictionary Et felt er et Masterfelt hvis det skal være styrende på datatype, lengde og desimaler for andre felt, (f.eks. vil StillingsID i Stilling-tabellen (7/2) være masterfelt for StillingsID i andre tabeller). Tilsvarende felt i andre tabeller må kobles mot masterfeltet (f.eks. må StillingsID i Ansatt-tabellen (5/3) og i LønnInfo-tabellen (250/4) kobles mot StillingsID i feltet Koblet mot tekstkode). Hvis feltet er koblet mot et masterfelt, kan ikke datatype, lengde eller desimaler endres her. Endringen må foretas i fanen Masterdefinisjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 35 av 45

36 Masterdefinisjon Alle felt som er definert som Masterfelt i Dictionary, vil vises i tabellen Masterfelt. Følgende opplysninger finnes på hver rad: Avvik Tabell Tabellnavn Felt Feltnavn Datatype (i klartekst) Lengde Desimaler Feltet Avvik er merket med hvis ett eller flere felt som er koblet mot masterfeltet har en annen definisjon (fetlnavn, datatype, lengde og desimaler) enn masterfeltet. Hvis definisjonen er lik, er feltet ikke merket av. Ved å dobbeltklikke på en rad, vil du komme over i fanen Enkeltvis felt hvor du kan endre definisjonen på masterfeltet. Når du markerer et eller flere valg i Masterfelt, får du opp alle felt som er koblet mot disse valgene i tabellen til høyre, Koblede felt. Følgende opplysninger finnes på hver rad: Avvik Tabell Tabellnavn Felt Feltnavn Datatype Lengde Desimaler Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 36 av 45

37 Avvik er en valgboks som viser en hvis feltet har en annen definisjon (datatype, lengde og desimaler eller annen feltbeskrivelse) enn masterfeltet, og ingen hvis feltet har samme definisjon. Ved å dobbeltklikke på en rad, vil du komme over i fanen Enkeltvis felt hvor du kan se på definisjonen av feltet. Ved å markere ett eller flere masterfelt og klikke på Sjekk data, får du kontrollert at innholdet i alle felt som er koblet mot masterfeltene, lar seg konvertere til ønsket definisjon (datatype, lengde og desimaler). Hvis du ikke markerer noen forekomster i Koblede felt, vil kun de forekomstene som er merket med avvik sjekkes. Hvis du markerer en eller flere forekomster i Koblede felt, vil kun disse sjekkes. Hvis dataene i et felt ikke lar seg konvertere (f.eks. omdefinering fra alfanumerisk til numerisk og feltet inneholder en ikke-numerisk verdi), vil forekomsten bli vist i en ny tabell til høyre (Felt med feil data). Du kan da gå inn i feltet (dobbeltklikk i Verdi-kolonnen) og endre verdien til en godkjent verdi. Den nye verdien blir oppdatert når du går ut av feltet ved hjelp av Enter- eller Tab-tasten. Følgende opplysninger finnes på hver rad: Tabell Tabellnavn Felt Feltnavn Verdi Nøkkel på forekomsten F.eks. Ansattnummer hvis det er Personal-tabellen. Hvis nøkkelen består av flere felt, vil feltverdiene vises med / mellom. Datatype Lengde Desimaler Vær oppmerksom på at noen felt er koblet mot samme kode, men likevel skal ha en annen beskrivelse. For eksempel feltet Overordnet stilling. Ønsker du å omdefinere alle felt som er koblet til masterfeltene og konvertere dataen i aktuelle tabeller, klikker du på Kjør oppdatering. Hvis du ikke markerer noen forekomster i Koblede felt, vil kun de Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 37 av 45

38 Oppdater felt forekomstene som er merket med avvik oppdateres. Hvis du markerer en eller flere forekomster i Koblede felt, vil kun disse oppdateres. Det blir gitt varsel til slutt om noen av verdiene ikke lot seg konvertere, da vil heller ikke definisjonen endres for dette feltet. Hvis du får et slikt varsel, bør du starte Sjekk data på nytt og korrigere verdien i aktuelle felter, før du kjører en ny oppdatering. Feltet 0=>blank v/konv. merkes hvis du ved konvertering fra numerisk til alfanumerisk verdi ønsker å konvertere 0 til blank. Du kan velge å oppdatere feltdefinisjonen, feltbeskrivelsen eller begge deler samtidig ved å aktivere feltene Oppdater feltdefinisjon og Oppdater feltbeskrivelse. Ved oppdatering av feltbeskrivelse pass på at du bare velger de felt du ønsker å oppdatere felt for. I enkelte tabeller er det flere felt som har oppslag mot samme masterfelt. Dette gjelder blant annet tabell 5 ansatt hvor både stillingsid og overordnet stilling har oppslag mot stilling. Oppdater data Ved oppdatering av data oppdateres data kun for pålogget firma, og må dermed kjøres for alle firma i databasen ved å logge seg på og kjøre oppdatering for hvert enkelt firma i databasen. Fakta Fakta er frittstående rapporteringsverktøy som kan benyttes for rapportering av data i Aditro lønn Oppsett og koblinger Oppsett og koblinger mot rapporteringsverktøyet Fakta Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 38 av 45

39 Tabellstyring Tabellstyring for å indikere firmastyring i de enkelte tabeller. Dette for å kunne benytte felles eller firmastyrt tabellinformasjon i andre firma. Gyldige koder 0 Pålogget firma 1 Konsern firma. Tabellen er felles for flere firma. Konserfirmanummer er angitt under fanen Generelt under systemparametre. 2 Eget firmanummer. Dersom flere firma skal ha en tabell felles, benyttes kode2 Eget firmanummer. For eksempel firma skal ha en avvikende kontoplan, hvor firma 01 skal være hovedfirma for kontoplanen. Sett da firmaid lik 01. Ved avvikende kontoplan må da også tabell 36 konteringskode ha 01 som eget firmanummer i tabellstyringen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 39 av 45

40 Innstillinger Diverse globale innstillinger Her settes opp teknisk informasjon for Diverse globale innstillinger: Regnskapssystem ved autoeksport Servernavn for Skjemaservice Sortering av firmavelger Time-out for start / stopp av integrasjon Aktivering / deaktivering av meldingssending Meldingsoverløpssikring Oppsett av maksimum antall sendinger Mail Informasjon knyttet rundt funksjon for sending av mail direkte fra lønnssystemet. Informasjon om mailserver, port og eventuell SMTP login/passord vedlikeholdes under Verktøy Administrasjon Menyoppsett Generelle oppsett Oppsett av ulike meldinger SMTP. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 40 av 45

41 Informasjon om hvilken mailboks som er avsender for alle firma, men du kan legge inn den mailadresse du vil ha vist som avsender i mailen for det spesifikke firma. Du kan teste oppsettet for mailsending ved å benytte Test-knappen. Lønnspanel I feltet Meldingstekst får du melding om sendingen er vellykket, eller du kan lese meldingen om hvorfor sendingen feilet. Her kan du velge å ikke vise Lønnspanel som oppstartside ved start av lønnsprogrammene generelt for firma, eller du angir de Brukergrupper som ikke skal ha lønnspanel vist. Indikator for om e-skattekort er tatt i bruk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 41 av 45

42 Frie felt Windows Du velger først hvilket miljø du ønsker å vedlikeholde, Windows eller Web. Oppsett for hvilke felt som en skal ha tilgang til i Windows Du kan velge informasjon for Ajourhold person (egen fane for Frie felt) Fraværsregistrering Telefonliste Registrering lønnstransaksjoner Ved valg av firma under Tilgjengelige firma gjøres masseoppdatering Web Oppsett for hvilke felt som en skal ha tilgang til i PLWeb Du kan velge informasjon for Informasjonslinje personinformasjon web Personinformasjon Tilleggsinformasjon Ansattinformasjon Akkumulatorer Registrering nye personer Telefonliste Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 42 av 45

43 Maler Dokumentoppsett Ved danning av dokumenter fra Aditro lønn benyttes maler. Du kan redigere din egen mal og velge plassering av denne, så denne ikke blir overskrevet ved oppgradering av Aditro lønn. Maler blir benyttet i funksjonene Permittering, Sluttoppgjør, Refusjon fravær og Fraværsoppfølging. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 43 av 45

44 Standardoppsett Dersom firma ønsker å benytte egne maler logo, må du endre plasseringen av malen, for å unngå å få overskrevet dine tilpassede maler ved oppgradering av systemet. Ved oppstart av Personec Lønn Oppfølging benyttes rutinen for å komme i gang med oppfølging. Rapportdefinisjoner AltInn Frie felt fravær Informasjonsfelt Dette er oppsett for bruk av skjema i kontroller ved danning av filer til AltInn. Normalt oppdateres disse fra leverandør, men kan ajourholdes manuelt. Benyttes for å sette opp informasjonsfelt øverst til høyre i fraværsregistreringsbilde. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 44 av 45

45 I eksemplet her kan du se antall dager egenmeldinger som informasjon. Informasjon kan være enten løpende over et visst antall måneder, eller gjelde fravær hittil i år. Dette er avhengig av hvilken akkumulator du velger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 45 av 45

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold

Lønn- og trekkarter. Innhold Innhold Lønn- og trekkarter... 2 Generelt om Lønn- og trekkarter... 2 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 9 Akkumulering...11 Diverse

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.4.0 Pr. 14.11.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Personec Lønn 9.1 SP 2

Personec Lønn 9.1 SP 2 Personec Lønn 9.1 SP2 Personec Lønn 9.1 SP 2 Pr. 03.07.2009 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 49 Personec Lønn 9.1 SP2 Innhold Personec Lønn 9.1 SP2... 4 Hovedfunksjonalitet i versjonen.... 4 Nye

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.3.0 Pr. 17.06.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Aditro Lønn 14.2.0 Pr. 30.04.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 22 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Personec Lønn 10.2 SP1

Personec Lønn 10.2 SP1 Personec Lønn 10.2 SP1 Pr. 30.06.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 10.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Personec Lønn 10.3 Pr. 12.11.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Innhold 1 Personec Lønn 10.3... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Satser... 2 Generelt om satser... 2 Satser hentes fra... 2 Personsats... 2 Ansatt sats... 3 Regulativ A eller B... 3 Ajourhold satser... 3 Satser - Prioritert... 4 Satser - Summert... 6 Satser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Integrasjon, Import og Eksport

Integrasjon, Import og Eksport Innhold Integrasjon... 3 Import av Personopplysninger... 3 Filtyper ved import til Aditro Lønn... 3 Formater... 3 StillingID/ løpenummer... 3 Avdeling/ organisasjonsenhet... 4 Logging... 4 Spesielt...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer