PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI"

Transkript

1 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Type fond: Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond Stiftelsesdato: Organisasjonsnr.: Revisor: PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Regnskapsavslutning: Revidert regnskap med porteføljeoversikt avlegges per Andelseierregister: Andelene føres av forvaltningsselskapet i VPS. Depotmottaker: Firma: Handelsbanken NUF avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forretningskontor: Tjuvholmen Alle 11, Oslo Postadresse: Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo Organisasjonsnummer: Hovedvirksomhet: Bank Investeringsmål Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er et markedsnøytralt aksjebasert fond som har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en høyest mulig absolutt avkastning, innenfor fondets risikoprofil, uavhengig av aksjemarkedenes bevegelser. Investeringsstrategi Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er et aktivt forvaltet fond som investerer globalt. Fondets investeringsstrategi er å plassere kontantinnskudd fra andelseierne i pengemarkedsfond, pengemarkedsinstrumenter og andre rentebærende instrumenter. Innskudd kan også plasseres i bankinnskudd. Fondet vil deretter låne inn aksjer, for å selge disse aksjene short i markedet. Salgssum for aksjer som er solgt short i markedet vil deretter benyttes til kjøp av andre aksjer i markedet. Fondet kan alternativt låne et tilsvarende beløp for kjøp av aksjer, dersom dette anses formålstjenlig for å sikre fondet mot valutarisiko. I så fall vil salgsprisen mottatt i forbindelse med short salg bli plasseres i bank, og kan tjene som sikkerhet overfor långiver. Fondet vil kunne inngå derivatavtaler som alternativ til long- eller shorthandel i underliggende aksjer, samt for å sikre fondet mot valutarisiko. Da fondet i liten grad vil være eksponert mot aksjemarkedets generelle bevegelser måles ikke fondet mot en aksjebasert referanseindeks. Fondet har en referanserente, som er den avkastning fondet forventes å gi før kostnader og uten bidrag fra fondets forvaltningsstrategi omtalt nedenfor. Referanserenten er NIBOR en uke. Fondet vil være eksponert mot selskapsspesifikk risiko, hovedsakelig i og i tilknytning til energisektoren. Plasseringene bygger på fundamental analyse, og gjøres gjennom en kombinasjon av long- og shortposisjoner. Fondets portefølje settes sammen slik at den forventede avkastningen blir skapt gjennom avkastningsforskjellen mellom to aksjer eller aksjekurver. Eksponering mot generelle markedsfaktorer, som aksjemarkedsbevegelser, sektorbevegelser etc. skal ikke dominere avkastningen.

2 Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet må låne finansielle instrumenter som dekning for shortsalg. Fondets eiendeler kan stilles som sikkerhet for fondets låne- og derivatforpliktelser. Sikkerhet kan stilles i medhold av lov om finansiell sikkerhetsstillelse eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Sikkerhet kan stilles i form av regulært pant, pant med bruksrett og ved overføring til eie. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler. Forvaltere: Fondet forvaltes av Eric Nasby og Torkel Aaberg. Nasby har 9 års erfaring fra finans, herunder fra Statoil, Nordea, Handelsbanken og KLP KF. Aaberg har 20 års erfaring fra Enskilda Securities, SEB Asset Management og KLP KF. Forvalterne har i perioden forvaltet porteføljen til et irsk fond med tilsvarende forvaltningsmandat som KLP Alfa Global Energi på vegne av KLP KF. Historisk avkastning: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi ble startet oktober Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noe garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Fondets risikoprofil: Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet (4 på en risikoskala fra 1 til 7 for fond forvaltet av KLP Fondsforvaltning AS der 1 er laveste risiko og 7 er høyeste risiko). Fondets risikoprofil er middels i forhold til sammenlignbare fond i samme aktivaklasse (markedsnøytrale fond). Fondets mest sentrale risiko er forvalterrisiko samt selskapsspesifikk risiko. Fondet har i henhold til fondets vedtekter anledning til å kjøpe eller selge finansielle instrumenter tilsvarende 200 % av fondets forvaltningskapital. Forvaltningsselskapet har fastsatt en lavere grense for slik eksponering nedenfor. Eksponeringen vil imidlertid fortsatt kunne overstige fondets

3 forvaltningskapital vesentlig, enten gjennom opptak av verdipapir- eller kontantlån, eller gjennom handel med derivater. Styring av risiko Formålet med styringen av risiko er å sikre at fondet opererer innenfor sin investeringsstrategi og begrense uønskede effekter på fondets verdiutvikling. Styringen er en kontinuerlig aktivitet, som foretas basert på risikoanalyser av dette fondet og på tilsvarende investeringsmandater, i tillegg til historikk i verdipapirmarkedet. Risikoanalysen peker på sannsynlighet for uønsket utfall, og hva konsekvensen av uønskede utfall er. På bakgrunn av dette gjøres det en risikoevaluering. Denne danner grunnlag for risikoreduserende tiltak, som for eksempel fastsettelse av rammer for eksponering mot motparter, største posisjoner i enkeltselskaper etc. Rammene for forvaltningen av fondet er gitt gjennom lov, forskrifter og rundskriv fra Finanstilsynet, i tillegg til fondets vedtekter og herværende prospekt. Fondets samlede svingningsrisiko måles ved estimert årlig volatilitet, som er et statistisk mål for svingningene. For beregning av forventet volatilitet benyttes Algo Risk Service. Fondets forvaltere er ansvarlig for løpende styring av fondets risiko. På daglig basis overvåkes i tillegg de fastsatte rammene for fondet av en uavhengig enhet hos forvalter. Hvis forvalterne bryter noen av de fastsatte rammene, rapporteres dette til ledelsen, som igjen kan være pålagt å rapportere dette til Finanstilsynet. Fondets totale eksponering i derivater beregnes i medhold reglene i forskrift om verdipapirfonds handel med derivater av 8. juli 2002 nr første og annet ledd. Eksponeringsbegrensninger for fondet Fondets absolutte eksponeringsgrenser er angitt i fondets vedtekter. Forvaltningsselskapet har, innenfor disse maksimalrammene, for tiden fastsatt følgende maksimale utnyttelse, i forhold til fondets forvaltningskapital: Estimert volatilitet, årlig maksimum 30 % Kontantlån til valutasikringsformål 130 % Likviditetslån 10 % Innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter +/- 200 % Innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter med aksjemarkedseksponering +/- 130% Samlet lang eller kort eksponering inkludert derivatposisjoner +/-130 % Maksimal kumulativ eksponering mot ett og samme bankkonsern 50 % Total markedseksponering* 15 % * Total markedseksponering er sum av long posisjoner og kontanter minus short posisjoner og kontantlån til valutasikringsformål) Rammene for kontantlån, innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter og derivatposisjoner er snevrere enn fondets maksimale eksponeringsrammer. Øvrige rammer er i tråd med vedtektenes maksimale rammer. Fondet har ikke særskilte eksponeringsgrenser i vedtektene mot prime broker som sikkerhetshaver. Slik eksponering skal være i tråd med fondets generelle risikoprofil. Forvaltningsselskapet har internt fastsatt retningslinjer for maksimal eksponering mot sikkerhetshaver for å operasjonalisere dette generelle kravet. For tiden gjelder følgende grenser: Der sikkerhetshaver er bank er øvre grense for åpen eksponering satt til 35 % av fondets forvaltningskapital. Der sikkerhetshaver er verdipapirforetak er øvre grense for åpen eksponering satt til 25 % av fondets forvaltningskapital. Det aksepteres ikke åpen eksponering mot andre typer sikkerhetshavere enn prime brokere. Grensene beregnes ut fra nettoeksponering der fondet har inngått avtaler om motregning i og utenfor konkurs.

4 Forvalter kan endrede oppgitte rammene innenfor de maksimalrammer som følger av vedtektene. Slike endringer skal varsles andelseierne gjennom endring av prospekt. Prime broker for fondet Fondet har inngått avtale med to prime brokere. Prime brokers hovedfunksjon er å tilby oppgjørstjenester, lånefasilitet for fondet i forbindelse med shortsalg og kontantlån, samt etablere og styre sikkerhetsstillelse i forbindelse med slike lån. Prime broker kan også utføre rene meglertjenester. Fondet benytter Morgan Stanley & Co. International plc (MSI), London og Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Stockholm som prime brokere. MSI er et verdipapirforetak og regulert av Financial Services Authority i Storbritannia. SEB er bank og regulert av Finansinspektionen i Sverige. Begge prime brokere har inngått avtale med fondets depotmottaker for så vidt gjelder oppbevaring av finansielle instrumenter som er pantsatt til fordel for prime broker, men ikke overført til eie eller tatt til bruk. Norske finansielle instrumenter som ikke er overført til eie eller tatt i bruk av prime broker oppbevares av fondets depotmottaker. Kontante midler oppbevares i kredittinstitusjon gjennom depotmottaker, i den utstrekning slike midler ikke er stilt som sikkerhet overfor prime broker. Betingelser: Tegningsgebyr (inntil): 0,20 % Innløsningsgebyr (inntil): 0,20 % Forvaltningshonorar: Fast 0,80 % Variabelt 10 % av verdiendringen utover referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste registrerte verdi Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader er inkludert i ovennevnte forvaltningshonorar. De belastet transaksjonsdrevne kostnader vil i hovedsak bestå av kurtasje, bank og depotkostnader knyttet til kjøp/salg av finansielle instrumenter og finansiering av posisjoner i finansielle instrumenter hos prime brokere. Øvrige kostnader (unntatt kurtasjekostnader) 2013: 0,08 % Totalkostnad ,88 % Minimumsinnskudd: NOK 5 millioner 2. ANDELSEIERE Andelens art Fondet er en selvstendig formuesmasse. Andelseierne eier en ideell andel av fondets netto formuesmasse fra innbetalingsdato til oppgjørsdato. Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Andelene registreres hos forvaltningsselskapet. Andelene er registrert på navn. Det kan knyttes disposisjonsfullmakt til andelene. Hver andel er pålydende kr Andelseierne har rett til å få innløst sine andeler. Andelseierne i de fond KLP Fondsforvaltning AS forvalter, skal velge 2 av 6 representanter i styret til KLP Fondsforvaltning AS. Hver representant er på valg annethvert år. Valgmøte skal være avholdt innen utgangen av juni måned. Tegning og innløsning av fondsandeler Fondet er et spesialfond med begrenset krets av innskytere ved at fondet kun er åpent for tegning for investorer som er klassifisert som profesjonell investor i henhold til verdipapirhandelloven. Krav om innløsning må varsles 10 virkedager før innløsning.

5 For ytterligere informasjon om tegning og innløsning se vedtektene 15 og 16 Suspensjon av innløsningsretten Innløsningsretten i fondet følger lovens krav 4-12 syvende ledd: Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Verdiberegning: Fondets andelsverdi kalkuleres daglig. Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Informasjon om fondene: Fondenes andelsverdi kunngjøres via Oslo Børs daglig. Årsrapporter og halvårsrapporter er tilgjengelig på klp.no. Avvikling: Finanstilsynet skal godkjenne og kan sette regler for avvikling av fondet eller overføring av fondet til annet forvaltningsselskap. 3. SKATTEREGLER OG UTBYTTE FOR AKSJEFOND Skatteregler for fondet Aksje- og kombinasjonsfond beskattes etter Fritaksmetoden. Dette innebærer at 3 prosent av kursgevinster fra aksjer/-derivater og aksjeutbytte innvunnet i EØS-området inngår i skattegrunnlaget. Fondet er fritatt for skatt på realiserte kursgevinster fra aksjer innvunnet utenfor EØS-området. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivat innvunnet utenfor EØS er derimot skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger. Fondet beskattes med 27 prosent av netto skattemessig inntekt. Fondet er fritatt for formuesskatt. Skatteregler for personlige andelseiere med skatteplikt til Norge Personlige andelseiere i aksjefond beskattes etter Aksjonærmodellen. Etter denne modellen skal realiserte kursgevinster og utbytte fra fondsandeler beskattes med 27 prosent ved realisasjon, og det innrømmes fradrag for tap. Før beskatning av kursgevinst fra aksjefond skal det trekkes fra en skjermingsrente som fastsettes og gjøres gjeldende årlig. Skjermingsrenten tilsvarer avkastningen etter skatt for 3 måneders statskasseveksler, og den akkumuleres for hvert år andelene eies. Utnyttelse av skjermingsrenten forutsetter at andelene innløses med gevinst, og full utnyttelse av skjermingsrenten forutsetter at samlet gevinst i eierperioden overstiger samlet skjermingsrente i eierperioden. Ubenyttet skjermingsrente på noen andeler kan ikke overføres til andre andeler. Flytting mellom fond anses som en realisasjon. Gevinster eller tap skal føres etter "først inn først ut"- prinsippet (FIFU), som innebærer at de først tegnede andelene skal innløses først. Andeler i verdipapirfond er gjenstand for formuesbeskatning, som kan utgjøre inntil 1 prosent av verdien. Skattegrunnlaget utgjør 100 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

6 Skatteregler for selskap med skatteplikt til Norge Andelseier som er selskap tilsvarer selskapsaksjonærer og beskattes etter Fritaksmetoden. Med selskap mens aksjeselskap og selskap som er likestilt med aksjeselskap. I tillegg er foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og visse konkurs- og administrasjonsbo omfattet av Fritaksmetoden. Skatteregler for andelseiere med skatteplikt til utlandet Utenlandske andelseiere svarer kildeskatt på utbytte til Norge etter den sats som følger av det enkelte lands skatteavtale. Som hovedregel har våre aksjefond vedtektsfestet at det ikke skal utbetales utbytte til andelseierne. Derfor bli andelseierne i disse fondene ikke omfattet av bestemmelsen om kildeskatt på utbytte. Kursgevinster er ikke skattepliktig for utenlandske andelseiere. Investorer som er skattepliktig til andre land enn Norge, bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land. Dersom skattereglene endres i Norge eller andelseierens hjemland og det inngås nye skatteavtaler, kan reglene ovenfor bli endret og fondet må innrette seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Utbytte KLP fondene utbetaler ikke utbytte til andelseierne. 4. FORVALTNINGSSELSKAPET Firma: KLP Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo Postadresse: Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: 22. desember Tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning gitt 9. mai 1994 Aksjekapital: Kr tegnet og fullt innbetalt. Aksjonærforhold: 100 prosent eiet av Kommunal Landspensjonskasse Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Adm. direktør: Ståle Øksnes, Stubbråtan 20, 1352 Kolsås Utkontraktering Forvaltning, verdipapiroppgjør, andelseierregisterføring, overvåkning av fondenes investeringsrammer, avkastningsrapportering, risikorapportering, IKT-systemer og compliance for fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo. Fond forvaltet av selskapet Pengemarkedsfond: KLP Pengemarked, KLP Kort Stat Obligasjonsfond: KLP FRN, KLP Obligasjon 1 år, KLP Obligasjon 3 år, KLP Obligasjon 5 år, KLP Statsobligasjon I, KLP Kredittobligasjon I, KLP Obligasjon Global I, KLP Obligasjon Global II, KLP Statsobligasjon Fremvoksende Markeder

7 Kombinasjonsfond: KLP Kombinasjon, KLP Kombinasjon M Aksjefond: KLP AksjeNorge, KLP AksjeNorden, KLP AksjeGlobal Indeks I, KLP AksjeGlobal Indeks II, KLP AksjeGlobal Indeks III, KLP AksjeGlobal Indeks IV, KLP AksjeNorge Indeks, KLP AksjeNorge Indeks II, KLP AksjeGlobal LavBeta I, KLP AksjeGlobal LavBeta II, KLP AksjeUSA Indeks USD, KLP AksjeUSA Indeks II, KLP AksjeEuropa Indeks I, KLP Aksje Europa Indeks II, KLP AksjeAsia Indeks I, KLP AksjeAsia Indeks II, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II, KLP AksjeVerden Indeks Spesialfond: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi og Spesialfondet KLP Alfa Global Rente. 5. ERKLÆRING FRA STYRET Så langt vi kjenner til er opplysningene i prospekt og vedlegg for KLP-fondene i samsvar med de faktiske forhold og det forekommer ikke utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, Styret i KLP Fondsforvaltning AS Håvard Gulbrandsen, Elin Evjen Hilde Seem Styreleder Hans Jørgen Gade Cathrine Hellandsvik Kjetil Houg Vedlegg: Vedtekter for fondet.

8 Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Stiftelsesdato: 3. januar, 2011 Organisasjonsnr.: Revisor: PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Regnskapsavslutning: Revidert regnskap med porteføljeoversikt avlegges per 31. desember. Andelseierregister: Andelene føres av forvaltningsselskapet i andelseierregisteret til VPS ASA Fondets formål: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er et markedsnøytralt aksjebasert fond som har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en høyest mulig absolutt avkastning, innenfor fondets risikoprofil, uavhengig av aksjemarkedenes bevegelser. Fondets investeringsstrategi: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er et aktivt forvaltet fond som investerer globalt. Fondets investeringsstrategi er å plassere kontantinnskudd fra andelseierne i pengemarkedsfond, pengemarkedsinstrumenter og andre rentebærende instrumenter. Innskudd kan også plasseres i bankinnskudd. Fondet vil deretter låne inn aksjer, for å selge disse aksjene short i markedet. Salgssum for aksjer som er solgt short i markedet vil deretter benyttes til kjøp av andre aksjer i markedet. Fondet kan alternativt låne et tilsvarende beløp for kjøp av aksjer, dersom dette anses formålstjenlig for å sikre fondet mot valutarisiko. I så fall vil salgsprisen mottatt i forbindelse med short salg bli plasseres i bank, og kan tjene som sikkerhet overfor långiver. Fondet vil kunne inngå derivatavtaler som alternativ til long- eller shorthandel i underliggende aksjer, samt for å sikre fondet mot valutarisiko. Da fondet i liten grad vil være eksponert mot aksjemarkedets generelle bevegelser måles ikke fondet mot en aksjebasert referanseindeks. Fondet har en referanserente, som er den avkastning fondet forventes å gi før kostnader og uten bidrag fra fondets forvaltningsstrategi omtalt nedenfor. Referanserenten er NIBOR en uke. Fondet vil være eksponert mot selskapsspesifikk risiko, hovedsakelig i og i tilknytning til energisektoren. Plasseringene bygger på fundamental analyse, og gjøres gjennom en kombinasjon av long- og shortposisjoner. Fondets portefølje settes sammen slik at den forventede avkastningen blir skapt gjennom avkastningsforskjellen mellom to aksjer eller aksjekurver. Eksponering mot generelle markedsfaktorer, som aksjemarkedsbevegelser, sektorbevegelser etc. skal ikke dominere avkastningen. Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet må låne finansielle instrumenter som dekning for shortsalg. Fondets eiendeler kan stilles som sikkerhet for fondets låne- og derivatforpliktelser. Sikkerhet kan stilles i medhold av lov om finansiell sikkerhetsstillelse eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Sikkerhet kan stilles i form av regulært pant, pant med bruksrett og ved overføring til eie. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler.

9 Forvaltere: Forvaltning, verdipapiroppgjør, andelseierregisterføring, IKT-systemer og compliance for fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS (KLP KF), Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo. Fondet forvaltes av Eric Nasby og Torkel Aaberg. Nasby har seks års erfaring fra finans, herunder fra Statoil, Nordea, Handelsbanken og KLP KF. Aaberg har 17 års erfaring fra Enskilda Securities, SEB Asset Management og KLP KF. Forvalterne har i perioden forvaltet porteføljen til et irsk fond med tilsvarende forvaltningsmandat som KLP Alfa Global Energi på vegne av KLP KF. Fondets risikoprofil: Fondets risikoprofil er middels i forhold til sammenlignbare fond i samme aktivaklasse (markedsnøytrale fond). Fondets mest sentrale risiko er forvalterrisiko samt selskapsspesifikk risiko. Fondet har i henhold til fondets vedtekter anledning til å kjøpe eller selge finansielle instrumenter tilsvarende 200 % av fondets forvaltningskapital. Forvaltningsselskapet har fastsatt en lavere grense for slik eksponering nedenfor. Eksponeringen vil imidlertid fortsatt kunne overstige fondets forvaltningskapital vesentlig, enten gjennom opptak av verdipapir- eller kontantlån, eller gjennom handel med derivater. Styring av risiko Formålet med styringen av risiko er å sikre at fondet opererer innenfor sin investeringsstrategi og begrense uønskede effekter på fondets verdiutvikling. Styringen er en kontinuerlig aktivitet, som foretas basert på risikoanalyser av dette fondet og på tilsvarende investeringsmandater, i tillegg til historikk i verdipapirmarkedet. Risikoanalysen peker på sannsynlighet for uønsket utfall, og hva konsekvensen av uønskede utfall er. På bakgrunn av dette gjøres det en risikoevaluering. Denne danner grunnlag for risikoreduserende tiltak, som for eksempel fastsettelse av rammer for eksponering mot motparter, største posisjoner i enkeltselskaper etc. Rammene for forvaltningen av fondet er gitt gjennom lov, forskrifter og rundskriv fra Finanstilsynet, i tillegg til fondets vedtekter og herværende prospekt. Fondets samlede svingningsrisiko måles ved estimert årlig volatilitet, som er et statistisk mål for svingningene. Estimatene beregnes i et risikosystem (som inneholder historiske data for verdipapirer). Pr dato benyttes systemet Wilshire Atlas, og fra andre halvår 2012 vil Algo Risk Services benyttes til dette formålet. Fondets forvaltere er ansvarlig for løpende styring av fondets risiko. På daglig basis overvåkes i tillegg de fastsatte rammene for fondet av en uavhengig enhet hos forvalter. Hvis forvalterne bryter noen av de fastsatte rammene, rapporteres dette til ledelsen, som igjen kan være pålagt å rapportere dette til Finanstilsynet. Fondets totale eksponering i derivater beregnes i medhold reglene i forskrift om verdipapirfonds handel med derivater av 8. juli 2002 nr første og annet ledd. Eksponeringsbegrensninger for fondet Fondets absolutte eksponeringsgrenser er angitt i fondets vedtekter. Forvaltningsselskapet har, innenfor disse maksimalrammene, for tiden fastsatt følgende maksimale utnyttelse, i forhold til fondets forvaltningskapital: Estimert volatilitet, årlig maksimum 30 % Kontantlån til valutasikringsformål 130 % Likviditetslån 10 % Innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter +/- 200 % Innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter med aksjemarkedseksponering +/- 130% Samlet lang eller kort eksponering inkludert derivatposisjoner +/-130 % Maksimal kumulativ eksponering mot ett og samme bankkonsern 50 %

10 Total markedseksponering* 15 % * Total markedseksponering er sum av long posisjoner og kontanter minus short posisjoner og kontantlån til valutasikringsformål) Rammene for kontantlån, innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter og derivatposisjoner er snevrere enn fondets maksimale eksponeringsrammer. Øvrige rammer er i tråd med vedtektenes maksimale rammer. Fondet har ikke særskilte eksponeringsgrenser i vedtektene mot prime broker som sikkerhetshaver. Slik eksponering skal være i tråd med fondets generelle risikoprofil. Forvaltningsselskapet har internt fastsatt retningslinjer for maksimal eksponering mot sikkerhetshaver for å operasjonalisere dette generelle kravet. For tiden gjelder følgende grenser: Der sikkerhetshaver er bank er øvre grense for åpen eksponering satt til 35 % av fondets forvaltningskapital. Der sikkerhetshaver er verdipapirforetak er øvre grense for åpen eksponering satt til 25 % av fondets forvaltningskapital. Det aksepteres ikke åpen eksponering mot andre typer sikkerhetshavere enn prime brokere. Grensene beregnes ut fra nettoeksponering der fondet har inngått avtaler om motregning i og utenfor konkurs. Forvalter kan endrede oppgitte rammene innenfor de maksimalrammer som følger av vedtektene. Slike endringer skal varsles andelseierne gjennom endring av prospekt. Prime broker for fondet Fondet har inngått avtale med to prime brokere. Prime brokers hovedfunksjon er å tilby oppgjørstjenester, lånefasilitet for fondet i forbindelse med shortsalg og kontantlån, samt etablere og styre sikkerhetsstillelse i forbindelse med slike lån. Prime broker kan også utføre rene meglertjenester. Fondet benytter Morgan Stanley & Co. International plc (MSI), London og Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Stockholm som prime brokere. MSI er et verdipapirforetak og regulert av Financial Services Authority i Storbritannia. SEB er bank og regulert av Finansinspektionen i Sverige. Begge prime brokere har inngått avtale med fondets depotmottaker for så vidt gjelder oppbevaring av finansielle instrumenter som er pantsatt til fordel for prime broker, men ikke overført til eie eller tatt til bruk. Norske finansielle instrumenter som ikke er overført til eie eller tatt i bruk av prime broker oppbevares av fondets depotmottaker. Kontante midler oppbevares i kredittinstitusjon gjennom depotmottaker, i den utstrekning slike midler ikke er stilt som sikkerhet overfor prime broker. Verdiberegning: Fondets netto andelsverdi kalkuleres daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt, i tillegg inngår verdien av bankinnskudd og med fradrag for kontantlån. I verdiberegningen inngår også fondets eventuelle tilgodehavender og forpliktelser, herunder skatt og forvaltningshonorar. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet (5 på en risikoskala fra 1 til 9 for fond forvaltet av KLP Fondsforvaltning AS der 1 er laveste risiko og 9 er høyeste risiko). Betingelser: Tegningsgebyr (inntil): 0,20 % Innløsningsgebyr (inntil): 0,20 % Forvaltningshonorar: Fast 0,80 % Variabelt 10 % av verdiendringen utover referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste registrerte verdi

11 Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader er inkludert i ovennevnte forvaltningshonorar. De belastet transaksjonsdrevne kostnader vil i hovedsak bestå av kurtasje, bank og depotkostnader knyttet til kjøp/salg av finansielle instrumenter og finansiering av posisjoner i finansielle instrumenter hos prime brokere. Øvrige kostnader (unntatt kurtasjekostnader) 2012: 0,67 % Totalkostnad ,81 % Minimumsinnskudd: NOK 5 millioner Krav om innløsning må varsles 10 virkedager før innløsning. Fondet er et spesialfond med begrenset krets av innskytere ved at fondet kun er åpent for tegning for investorer som er klassifisert som profesjonell investor i henhold til verdipapirhandelloven. Andelens art: Fondet er en selvstendig formuesmasse. Andelseierne eier en ideell andel av fondets netto formuesmasse fra innbetalingsdato til oppgjørsdato. Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Andelene registreres av forvaltningsselskapet i andelseierregisteret til VPS ASA. Andelene er registrert på navn. Det kan knyttes disposisjonsfullmakt til andelene. Hver andel er pålydende NOK 1.000,-. Andelseierne har rett til å få innløst sine andeler i kontanter. Andelseierne i de fond KLP Fondsforvaltning AS forvalter, skal ha 2 av 6 styrerepresentanter til KLP Fondsforvaltning AS. Hver representant er på valg annethvert år. Valgmøte skal være avholdt innen utgangen av juni måned. En andelseier har ikke rett til å kreve deling eller oppløsning av fondet. Ut over andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Historisk avkastning: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi ble startet oktober Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene.

12 For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noe garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Utbytte: Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne. Informasjon om fondene: Årsrapporter og halvårsrapporter er tilgjengelig på klp.no. Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskrav må fremsettes med 10 virkedagers varsel, slik at krav om innløsning anses å ha kommet inn til forvaltningsselskapet 10 virkedager etter at slikt varsel er fremsatt. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsretten i fondet følger lovens krav 4-12 syvende ledd: Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Skatteregler: For fondet: Fondet er fritatt for skatteplikt av 97 % av aksjebaserte gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan være pliktig til å betale skatt på utbytter fra utenlandske selskaper, herunder kildeskatt, der skatteavtale med Norge ikke hindrer dette. Derivatinntekter utenfor EØS, renteinntekter og kursgevinster på rentebærende verdipapirer beskattes med 28 %. Fondet er fritatt fra formuesskatt. For norske andelseiere: Netto kapitalinntekter beskattes likt med en flat skatt med f. t. 28 %. Andelseiere som leverer selvangivelse er skattepliktige for realisert gevinst i løpet av skatteåret. Aksjefondsandeler vil bli justert med skjermingsrenten for det enkelte år. Dette blir opplyst av forvaltningsselskapet i årsoppgaven. Aksjefondsandeler inngår med 100 % av andelsverdien per 31/12 i skattemessig formuesberegning. Avvikling: Eventuell beslutning om avvikling av fondet eller overføring til annet forvaltningsselskap skal godkjennes av Finanstilsynet, som kan fastsette vilkår for avviklingen eller overføringen. Andelseiere vil bli informert i henhold til gjeldende regler i lov om verdipapirfond. Opplysninger om depotmottaker: Firma: Handelsbanken NUF avdeling av Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forretningskontor: Tjuvholmen Alle 11, Oslo Postadresse: Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo Organisasjonsnummer: Hovedvirksomhet: Bank Opplysninger om forvaltningsselskapet: Firma: KLP Fondsforvaltning AS

13 Forretningskontor: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo Postadresse: Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: 22. desember Tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning gitt 9. mai 1994 Aksjekapital: Kr tegnet og fullt innbetalt Aksjonærforhold: 100 % eiet av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) Revisor: PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Adm. direktør: Ståle Øksnes, Stubbråtan 20, 1352 Kolsås Styret: Håvard Gulbrandsen Cappelens vei 18B, 1162 Oslo Adm.dir. KLP KF Per Victor Nordan Strømsborgveien 55, 0287 Oslo Direktør KLP Anne Beate Lien Grimseidveien 83, 5239 Rådal Avdelingsleder KLP Monica Mæland Storhaugen 8, 5009 Bergen Byrådsleder, Bergen Kommune Hans Jørgen Gade Havnehagen 14, 1739 Borgenhaugen Økonomidirektør Østfold Fylkeskommune Wenche Øverås Holmenveien 7B, 0374 Oslo Daglig leder Drammen KPK Godtgjørelse til styret og adm. direktør i 2012: kr Utkontraktering fra forvaltningsselskapet: KLP Kapitalforvaltning utfører fondsadministrasjon i tillegg til forvaltning og verdipapiroppgjør for forvaltningsselskapet. Andre verdipapirfond: KLP Kombinasjon, KLP Kombinasjon M, KLP Pengemarked, KLP Aktiv Rente, KLP Rentefond II, KLP Pensjon, KLP Pensjon II, KLP Statsobligasjon I, KLP Obligasjon I, KLP Obligasjon Global I, KLP Obligasjon Global II, KLP AksjeNorge, KLP AksjeNorden, KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I og II, KLP Aksje Verden Indeks, KLP AksjeGlobal Indeks I, II, III og IV, KLP AksjeNorge Indeks, KLP AksjeNorge Indeks II, KLP AksjeEuropa Indeks I, KLP AksjeEuropa Indeks II, KLP AksjeUSA Indeks USD, KLP AksjeUSA Indeks II, KLP AksjeAsia Indeks I, KLP AksjeAsia Indeks II, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II, KLP AksjeVerden Indeks og Spesialfondet KLP Alfa Global Rente. Vedlegg: Vedtekter for fondet. Erklæring: Så langt vi kjenner til er opplysningene i prospekt og vedlegg for KLP-fondene i samsvar med de faktiske forhold og det forekommer ikke utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, den Styret i KLP Fondsforvaltning AS: Håvard Gulbrandsen, Per Victor Nordan Anne Beate Lien Formann Hans Jørgen Gade Monica Mæland Wenche Øverås

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Org.nr. 996599892 Type fond: Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale kombinasjonsfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeUSA Indeks USD Org.nr: 986332650 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordamerikanske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 5.8.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Organisasjonsnummer: 992966092 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske fond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks Org.nr: 980854043 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordiske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal LavBeta I Stiftelsesdato: 14.10.2013 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Organisasjonsnummer: 990122571 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal LavBeta II Organisasjonsnummer: 912651096 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks I Stiftelsesdato: 29.11.2004. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Organisasjonsnummer: 996599892 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks Organisasjonsnummer: 980854043 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordiske fond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Stiftelsesdato: 27.4.2005. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Organisasjonsnummer: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Org.nr: 993511668 Type fond: Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond 4+ Stiftelsesdato:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Stiftelsesdato: 7. juni 1996 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP FRN (tidligere KLP Aktiv Rente)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP FRN (tidligere KLP Aktiv Rente) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP FRN (tidligere KLP Aktiv Rente) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP FRN Org.nr: 979518382 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Obligasjonsfond 0-2 år Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal LavBeta I Organisasjonsnummer: 912651037 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kort Stat Organisasjonsnummer: 912651029 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT 1. OPPLYSNINGER OM FONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kort Stat Stiftelsesdato: 15.10.2013 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Stiftelsesdato: 20.9.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1. VERDIPAPIRFONDET Navn Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Type fond: Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond Stiftelsesdato 28.06.2012 Organisasjonsnr

Detaljer

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1. VERDIPAPIRFONDET Navn Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Type fond: Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond Stiftelsesdato 28.06.2012 Organisasjonsnr

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I Stiftelsesdato: 23.5.2011. Revisor:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Organisasjonsnummer: 880854062 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske aksjefond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Verden Indeks Organisasjonsnummer: 996716716 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Stiftelsesdato: 18. september 1998 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENSJON II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENSJON II Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENSJON II Navn: Verdipapirfondet KLP Pensjon II Stiftelsesdato: 21. juli 1994 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKTIV RENTE

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKTIV RENTE Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKTIV RENTE Navn: Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente Stiftelsesdato: 30. mai 1994 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II Organisasjonsnummer: 996716678 Type fond: AIF

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Stiftelsesdato: 27.4.2005. Revisor: PricewaterhouseCoopers,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeEuropa Indeks I Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Type fond: Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond Stiftelsesdato: 03.01.2011

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Stiftelsesdato: 3. januar, 2011 Organisasjonsnr.: 996 415 406 Revisor: PricewaterhouseCoopers

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeUSA Indeks USD Stiftelsesdato: 2. desember 2003 Revisor: PricewaterhouseCoopers,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II Organisasjonsnummer: 996716678 Type fond: AIF

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I Organisasjonsnummer: 996715426 Type fond: UCITS

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS III

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS III PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS III 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeEuropa Indeks III Organisasjonsnummer. 815846052 Type fond: UCITS-fond Klassifisering VFF: Europeiske

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I Organisasjonsnummer: 996715426 Type fond: UCITS

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS II Opplysninger om fondet : FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS II Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeUSA Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Opplysninger om fondet Navn Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Stiftelsesdato 03.07. 2012 Organisasjonsnr 998 577 098 Revisor PricewaterhouseCoopers AS,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS

PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Prospekt for Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1. VERDIPAPIRFONDET Navn Spesialfondet KLP Alfa Global Rente Organisasjonsnummer: 998577098 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer