«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA»"

Transkript

1 «ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA» Konseptbeskrivelse Eistein Guldseth,

2 1.0 Nye måter å arbeide på i informasjonssamfunnet næringsliv. Innsatsområdet «Digital Kommunikasjon og Samhandling» i etrøndelag skal blant annet bidra til at de fortrinnene bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir med henblikk på kommunikasjon og samhandling, synliggjøres og utnyttes. Dette skal skje gjennom å initiere, etablere og realisere pilotprosjekter, eller utfordre, motivere og gi råd. Samtidig skal innsatsområdet være en aktiv samarbeidspartner innenfor IKT feltet både internt i fylkeskommunen og eksternt blant kommuner, forskningsmiljø og Vi vil se en dreining mot skybaserte tjenester og sosialisert samhandling. Gartner Inc (2010:5) betegner i sin rapport om IKT-trender skybaserte tjenester, og sosialisert samhandling og informasjon 1 som to av fire sentrale megatrender: Samhandling og informasjonsgrunnlag vil i økende grad bli sosialisert ; åpenheten i samfunnet vil øke, ansatte i offentlig sektor vil delta i samhandlingen på like fot med resten av samfunnet; profesjonell og privat bruk vil smelte delvis sammen; intern og ekstern informasjon vil bli betraktet som deler av et kontinuum. Nye (sosiale) medier og delekulturen er sentrale trekk i dagens digitale virkelighet. I dag produserer vi informasjonen selv, og deler med hverandre gjennom å utveksle synspunkter og ideer gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, Blogger, YouTube og forskjellige nettforum. Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI 2010) 2 skriver: [S]osiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig å dele informasjon, og videreutvikle egne og andres idéer[..]. Denne delekulturen er essensen i sosiale medier og innebærer at deltagerne kan videreutvikle hverandres idéer. Det å bruke sosiale medier er vel så mye en endret måte å tenke og jobbe på, som en ny kommunikasjonskanal. Innovasjon er resultatet av et samspill mellom mange ulike aktører, kompetanser, hendelser og rammebetingelser: Med andre ord en «kollektiv prestasjon» (Aasen & Amundsen 2011) 3. Digital nettverksbygging kan dermed bidra til å realisere latente-, og skape nye verdier som kan måles i form av både økonomisk og sosial kapital. Oppblomstring av digitale nettverk kan dermed resultere i økt verdiskaping. Bruken av nye medier har i tiltagende grad aktualisert behovet for en bevisst strategi for å utnytte de nye mulighetsrom dette representerer. Gjennom å tilrettelegge for samhandling på digitale arenaer vil man kunne bidra til å legge til rette for et større engasjement der flere kan involveres, dele og samhandle, og på den måten også representere en ressurs for resten av samfunnet. Regionens kollektive kunnskap kan dermed potensielt utnyttes bedre i f.eks. prosessarbeid, innovasjon og næringsutvikling, til faglig samarbeid eller innbyggerdialog. I prosjektarbeid med deltakere spredt over et stort geografisk område vil muligheten for økt kommunikasjon kunne gi høyere kvalitet i 1 Gartner Inc. (2010) UTREDNING AV IKT-TRENDER , Rapport utarbeidet på oppdrag fra FAD. 2 DIFI (2010) Veileder i sosiale medier for forvaltningen. 3 Aasen & Amundsen (2011) Innovasjon som kollektiv prestasjon, Gyldendal Akademisk, Oslo. 2

3 prosjektene. Samtidig er det en bærekraftig måte å arbeide på, fordi det vil redusere behovet for fysiske reiser, og følgelig bety et mindre miljømessig fotavtrykk. EKSEMPEL: Del og Bruk 4. På en digital samhandlingsarena lik den etrøndelag har lagt opp til, samhandler ca norske lærere om faglige spørsmål og praksiser via internett. Utdanningsdepartementet løftet frem denne samhandlingsarenaen på en konferanse om sosiale medier i Oslo høsten 2010, og beskrev fagmiljøet på arenaen som både en viktig dialogpartner og premissleverandør. Digital frivillighet har blitt et begrep flere etterhvert bruker: EKSEMPEL: Bærum Kommune 5 Digital frivillighet blant unge: «Sju prosent av ungdom mellom 16 og 24 år er digitalt frivillige like mange unge som er frivillige i organisasjoner». [..] «Nettet er en stor arena for de unge. Her kan grupper som ellers ville falt utenfor i vanlige sosiale nettverk kunne delta på lik linje som andre. Alle kan delta enten de er fra byen eller fra bygda. De sosiale barrierene som oppstår ved annen frivillighet, eksisterer ikke her», sier Wollebæk. [..]. «Det er ikke snakk om egne Facebooksider eller blogging, men om å samarbeide med og hjelpe andre på nettet». [..] «Det er en annerledes måte å være frivillig på. Mange unge opplever at de er aktive og de får en egen stemme. 4 «Del og Bruk» 5 Bærum Kommune (2010) Ung redaksjon for frivillig arbeid, brosjyre på internett. 3

4 2.0 Pilotprosjektet «Åpen Digital Samhandlingsarena» - bakgrunn Sentrale utviklingstrekk i samfunnet danner altså bakteppet for STFK s satsning på etablering av åpne digitale samhandlingsarenaer. Å etablere åpne digitale samhandlingsarenaer vil være å forberede seg på fremtiden. Man kan bedre imøtekomme en befolkning som i økende grad etterspør informasjon, tjenester, dialog og samhandling på internett. Økt demokratisering gjennom større involvering, og bedre innovasjonsmuligheter synes naturlig å trekke frem som mulige effekter. På bakgrunn av en konkret bestilling fra flere av næringsforeningene i kystregionen / Kysten er Klar, ble pilotprosjektet «Åpen Digital Samhandlingsarena» utviklet, finansiert og realisert av etrøndelag. Utgangspunktet var å utvikle en standard åpen digital samhandlingsarena for STFK som lett kunne overføres til flere eksterne bruksområder/grupper. Arrangørweb i STFK ble også med på laget. En investering i utvikling av en prototype ville kunne gi åpne eksterne digitale samhandlingsarenaer til fylkeskommunale prosjekter for en billig penge, og samtidig fungere som kommunikasjonskanaler for STFK. Konsulentfirmaet Bouvet ble våren 2011 engasjert for å gjennomføre en realiserbarhetsstudie av etrøndelag s konsept. Den gav konkrete råd om valg av rammeverk. etrøndelag etablerte deretter en egen testwebside på rammeverket NING, og startet samarbeidet med Kysten er Klar sin brukergruppe for å bestemme nødvendig funksjonalitet. etrøndelag gjennomførte en rekke heldags workshops med funksjonalitet og konsept som tema med brukergruppa i Kysten er Klar i løpet av den første testperioden. Resultatet dannet grunnlaget for en kravspesifikasjon som ble sendt ut på anbud. Bouvet ble engasjert til å lage et interaksjonsdesign, modifiserte rammeverket NING samt programmerte to spesialmoduler for bruk på to digitale samhandlingsarenaer: «Arrangørhåndbok» og «Stilling ledig». Kysten er Klar sin åpne digitale samhandlingsarena var operativ i oktober Nå arbeides det videre med å etablere Arrangørweb og Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) 4

5 3.0 Hva er en «åpen digital samhandlingsarena»? Dette kapittelet inneholder en detaljert gjennomgang av prototypen som er satt i drift. Figur 1: Slide med et utsnitt av Digital Samhandlingsarena for Kysten er Klar etrøndelag s åpne digital samhandlingsarena er en møteplass på internett som består av flere nye (og noen sosiale) medier i samspill (blogg, brukerforum med gruppefunksjon, live-chat, video og bildedatabase, integrert facebook, video-konferanse mm). Disse er integrert i et rammeverk som driftes og eies av en ekstern leverandør, NING. Det betales en lisens pr. år (ca. kr. 5000,-) for å bruke rammeverket, som ligger på en server ute i «internettskyen». Det at programmene er «skybasert» betyr at man slipper å drifte den i et eget fysisk driftsmiljø, men overlater alt til tilbydere av tjenestene på internett. Dette gir svært lave driftskostnader (kun lisenskostnad) og stor driftsstabilitet. Man drar nytte av at det er et «spleiselag» med flere millioner brukere over hele verden; svært mange brukere betaler kun en liten sum hver. Det er heller ingen supportkostnader med mindre man velger å utvikle ny funksjonalitet. Dette er et lavterskeltilbud som vil kunne bidra til aktiv involvering av folk flest i en langsiktig dialog. Man går inn på samhandlingsarenaen 5

6 akkurat som på en vanlig nettside. etrøndelag har gjennom samarbeid med konsulentfirmaet Bouvet modifisert og tilpasset NING-rammeverket til en samhandlingsarena som passer for flere formål og grupperinger. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en prosjektweb. En åpen digital samhandlingsarena likner mye på en vanlig internettportal, men med en viktig forskjell: Her er det ikke EN avsender som produserer alt innholdet og legger det ut som «statisk» informasjon. Tvert i mot er det MANGE, som ved deling og samhandling på websida produserer «levende» innhold, kommuniserer med hverandre om det, og slik gi det en merverdi. Man snakker da om brukerskapt innhold. Dette får man til gjennom å integrere sosiale medier i rammeverket. Brukerforum er en slik funksjon. Det kan også opprettes spesielle interessegrupper innenfor enkelttema på hver arena. Det kan være åpne eller lukkede grupper. Arenaene kan da fungere som: Dialog- og samhandlingsverktøy i fylkeskommunale prosjekter (eks. «Kysten er Klar»). Dialog- og samhandlingsverktøy i stedsutviklingsprosesser og andre prosjekter med aktiv innbyggerdialog (eks. «Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen») Dialog- og samhandlingsverktøy i arbeid med frivillige org. (eks. «Arrangørweb»). Dialog- og samhandlingsverktøy i arbeid med næringsutvikling. Levende laboratorier der ideer kan høstes og diskuteres, eller prøves ut. Generelt som eksterne kommunikasjonskanaler for fylkeskommunen. For at slike arenaer skal fungere, bør de etableres i faglige- eller interessebaserte knutepunkter der det befinner seg nok interessenter til at de utgjør en kritisk masse, som gjennom sine bidrag skaper innhold og debatter. Hvor stor kritisk masse må være, er vanskelig å si. Det vil avhenge av en rekke forskjellige faktorer, og variere fra arena til arena. Sterk felles interesse er nok den viktigste faktoren. Her vil relevans, attraktivitet og synlighet gjennom markedsføring være viktige stikkord. Store generelle arenaer blir lett for diffuse. Selv om de byr på potensielt flere brukere og bidragsytere, er sannsynligvis en tematisk spisset arena og en dedikert mindre gruppe enklere å engasjere, og vil kunne nå kritisk masse raskere gjennom en mer idealistisk innsats for rekruttering og innholdsproduksjon. En stor utfordring ligger nemlig i å kunne tilby godt nok innhold og interesserte / interessante deltakere. Arenaen bør likeledes være åpen for alle, ha lav brukerterskel, være gratis for brukerne, og ikke kreve nedlasting/installasjon av programvare. 6

7 EKSEMPEL: «Arrangørhåndboka» for Arrangørweb (STFK-samhandlingsarena under etablering) har fokus på samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Arrangørweb har utarbeidet en håndbok for hvordan man best kan arrangere et idrettsarrangement. En dialog om hvordan et idrettsarrangement best kan gjennomføres er viktig. Her slipper alle til med sine meninger og erfaringer på brukerforum, blogg eller gjennom andre kommentarer. Håndboka oppdateres på bakgrunn av disse innspillene, og er et godt eksempel på hvordan den kollektive kunnskapen enkelt kan brukes til å forbedre / utvikle et produkt eller kvalitetssikre informasjon. EKSEMPEL: For «SiO - Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen» (STFKsamhandlingsarena under etablering) er målsettingen å samle fagpersonell, frivillige, pasienter og pårørende til dialog og samhandling i forbindelse med innføringen av Samhandlingsreformen. For å få til dette er det ønskelig å ta i bruk STFK s digitale samhandlingsarena. Prosjektet er helt i startfasen pr. februar Langsiktighet i satsningen er en viktig forutsetning. Det tar tid å bygge opp en kritisk masse av brukere som kan bidra med innhold og synspunkter. Tiden det tar å få virksomme digitale samhandlingsarenaer kan ikke undervurderes. Ett år kan være knapt. Dette krever at det allokeres personalressurser til redaktørfunksjon, produksjon av innhold, moderering av kommentarer, oppfølging og svar på innlegg i forum, skriving av blogginnlegg, posting av videoer/bilder, rekrutteringsarbeid, og informasjonsvedlikehold. Markedsføring av samhandlingsarenaer bør ikke bare foregå på internett (Facebook, twitter, blogger, forum etc.), men også i konvensjonelle medier som aviser, og ved personlig kontakt med nøkkelpersonell. Det å finne ildsjeler som brenner for å arbeide med dette blir ofte fremholdt som svært viktig. Det er ingen garantier for å lykkes med dialog og samhandling på internett. Det er tidkrevende, og det finnes ingen lettvint suksessformel. En åpen digital samhandlingsarena bør derfor ha så lave etableringskostnader at eieren av arenaen kan tåle å mislykkes med etableringen uten å tape store beløp. På bakgrunn av dette har etrøndelag hatt et sterkt fokus på å utvikle en prototyp på en samhandlingsarena, som enkelt og kostnadseffektivt vil kunne overføres til flere fag- /interesseområder. Gjenbruksverdien er høy og kostnadene lave i dette prosjektet. Oppbygning, funksjonalitet, struktur, eierskap, organisering, ansvarsområder, og kommunikasjonsstrategi vil bli gjennomgått i det neste kapittelet. 7

8 4.0 Oppbygning, funksjonalitet og struktur. NING 6 er en av verdens største plattformer for opprettelse av sosiale websider. Det ble etablert i 2004, og eies og drives av GLAM media, USA. Det er denne plattformen STFK s digitale samhandlingsarena er bygd opp på. NING er et modulbasert rammeverk som består av noen faste og en rekke frittstående programmoduler. Gjennom å klikke og dra bestemte programmoduler og funksjoner ut eller inn av rammeverket bestemmer man hvordan utseende og funksjoner skal være på selve websiden. Det følger med et såkalt API, et programmeringsgrensesnitt, som gjør det mulig å skreddersy programmer med forskjellige funksjoner (også for mobil). Disse blir liggende som frittstående programmoduler som kan dras inn i «rammen» 7, eller fjernes enkelt ved behov (se Fig 3.). Modulsystemet gjør endring eller innlegging av ny funksjonalitet enkelt, noe som imidlertid betyr en begrenset designmessig fleksibilitet. Her er en oversikt over de forskjellige samhandlings- og kommunikasjonsfunksjonene som er tilgjengelig for brukerne. Eksemplet under er fra «Kysten er Klar» sin arena. Figur 2. Struktur og funksjonalitet. Tjenester tilgjengelig for brukere av samhandlingsarenaen NB. Moduler som blir utviklet for brukere vil bli gjort gratis tilgjengelig for alle brukere av STFK s digitale samhandlingsarenaer. 8

9 Man velger relativt enkelt hvilke programmoduler og funksjoner som man vil legge til på websiden ved å klikke og dra funksjonen fra rekke nummer to fra venstre og over i hovedvinduet. Funksjonen fjernes ved å dra den tilbake. Her legges også egne programmoduler inn. Det er et utall av muligheter for å modifisere konto- og funksjonsinnstillinger i rammeverket (se helt til venstre). Disse vil ikke bli beskrevet her på grunn av det betydelige omfanget 8. Figur 3. Internt funksjonsoppsett i NING modulbaserte applikasjoner. Etableringsprosess for ny bruker (eks Arrangørweb): 1. Prosess med brukerinvolvering kjøres i forkant i form av en eller flere workshops med relevante premissleverandører hos ny bruker (etrøndelag v/eistein Guldseth, STFK mob. tlf kan fasilitere slike). 2. Kommunikasjonsstrategi utarbeides. Retningslinjer og innspill fås fra etrøndelag. 3. Når prosessen er avsluttet: Gå til profesjonelt abonnement. Betal med kredittkort. (Det brukernavn og passord som etableres da, blir ADMIN på websiden. ADMIN 8 Ved å gå inn på vil man kunne få en bedre oversikt gjennom å studere flere casebeskrivelser eller lese på bloggen hva forskjellige brukere sier og mener. Tips og triks mm. (på engelsk). Man kan også registrere seg på NING Creators bloggen, som er spesielt rettet mot utviklere og avanserte brukere. 9

10 kan tildele rettigheter til andre mht. moderering, men kun ADMIN kan gjøre endringer på websidens grafiske oppsett og programmering). NING-siten etableres og gjøres umiddelbart tilgjengelig for bruk, men uten de tilpasninger som etrøndelag har gjort. Disse endringene legges inn senere. 4. Etabler egen Facebook side. 5. Kontakt Guldseth, som initierer en prosess med STFK, ny bruker og Bouvet, der man i en kort workshop finner ut om det er behov for spesielle tilpasninger eller nye programmer (apps) basert på det som har kommet frem i workshops i forkant. 6. Design av toppbanner og annen grafikk foretas. Programkode fra prototyp overføres. (Brukernavn og passord for administrator både på NING og Facebook oversendes til Frode Hjeltnes, Bouvet i samråd med Guldseth). Bouvet fakturerer «ny bruker» for dette arbeidet». 7. Arena blir etablert: Automatisk domeneangivelse ved opprettelse vil være Den kan senere etableres på eget domene for å unngå «.ning» og «.com» i adressen. 8. Ny bruker s Webmaster / Redaktør tar over ansvaret for arenaen i henhold til de overordnede retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet. 10

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Formidlingsavdelingen Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Hvorfor intranett? 1. Bedre internkommunikasjon 2. Bedre utnyttelse av kompetanse og erfaringer på tvers i organisasjonen 3. En enklere

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen?

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? NOKIOS, 20. september 2011 Ingrid Stranger-Thorsen og Ragnhild Olin Amdam Direktoratet for forvaltning og IKT Hvem er vi? Hvem er du?

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

sosiale medier Servicekonferansen, Trondheim 27. oktober 2011 Ingrid Stranger-Thorsen Direktoratet for forvaltning og IKT

sosiale medier Servicekonferansen, Trondheim 27. oktober 2011 Ingrid Stranger-Thorsen Direktoratet for forvaltning og IKT Forvaltningens bruk av sosiale medier Ingrid Stranger-Thorsen Direktoratet for forvaltning og IKT Agenda Hva er sosiale medier for forvaltningen? Utfordringer for forvaltningen ved bruk av sosiale medier

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Oppdragsgiver: KS FoU Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse. Jannicke Husevåg konsulent

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Byråkratrollen i endring: Konsekvenser for DFØ og Difi.

Byråkratrollen i endring: Konsekvenser for DFØ og Difi. Byråkratrollen i endring: Konsekvenser for DFØ og Difi. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 14. november Asbjørn Følstad, SINTEF Videreføring av en presentasjon ved Del og delta, 25. mai 2011 Innhold

Detaljer

ET PAKKETERT OG UTRULLINGSKLART SHAREPOINT FOR NIF OG KLUBB NORGE

ET PAKKETERT OG UTRULLINGSKLART SHAREPOINT FOR NIF OG KLUBB NORGE ET PAKKETERT OG UTRULLINGSKLART SHAREPOINT FOR NIF OG KLUBB NORGE Pakketering Interne& Interne&side Responsivt design Op2mert for mobil Design pakke Pakketering Pakketering Klubb Pakketering v1 Kriterier

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier

Strategi for bruk av sosiale medier Strategi for bruk av sosiale medier Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Arkiv i Nordland, arkivlederseminar Bodø 27.11.2012 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv - Kommunearkiv

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Oppdrag digitalt førstevalg

Oppdrag digitalt førstevalg Oppdrag digitalt førstevalg Nettverkssamling nr. 2 brukerorientering 29.9.2017 Agenda 25.9: Brukerorientering 11.30 12.00 Registering og noe å bite i 12.00 Velkommen. Hvorfor brukerorientering? Ellen Strålberg,

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold Handlingsplan 2017 Forslag til årsmøte 3/5-2017 A-larm Norge Medlemmer 500 (Medlemmer 350 pr. 1.1.17 ) Oversikt over inntekter og mulige tilskudd i Medlemmer:200 Medlemmer:120 Medlemmer:120 Medlemmer:60

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Title Text. TitleText

Title Text. TitleText Title Text TitleText Title Text TitleText aktivpåfacebook Hvordan få flere Likes! GÅ! Dagen Program Del1 1. Introduksjon til markedsføring på Facebook 2. «Teori» Del2 7. Q&A 8. Praktisk arbeid 3. Målsetninger

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen 22.september 2014 Difi Bakgrunn for læringstiltak om og i den vanskelige samtalen Møte med ledere og medarbeidere har vist oss at det er et behov for

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier i Rakkestad kommune. Saksnr. 15/1441 Journalnr /15 Arkiv 140 Dato:

Strategi for bruk av sosiale medier i Rakkestad kommune. Saksnr. 15/1441 Journalnr /15 Arkiv 140 Dato: Strategi for bruk av sosiale medier i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13555/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 1 Rakkestad kommune og sosiale medier Hvorfor satse på sosiale medier? 1. Hva er sosiale

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon 24.05.2017 Kravspesifikasjon Gruppe 10 BACHELORPROSJEKT 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON... 3 2 OM BAKGRUNNEN... 3 3 FORORD... 4 4 LESERVEILEDNING... 4 5 KORT SYSTEMBESKRIVELSE... 4 6 RAMMEKRAV...

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning?

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Øving 2: Strategi for sosiale medier Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget "IINI2004 Sosiale medier" Verktøy du trenger

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med!

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Bakgrunn Mange i elbransjen har i lang tid etterlyst bedre struktur på egen og andre sin informasjon om elsikkerhet Lokale initiativ

Detaljer

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen Sosial og digital kommunikasjon En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen 1 Hvem er vi? Det første kommunikasjonsbyrået i Norge som spesialiserer seg på helhetlig rådgivning innen digitale

Detaljer

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Slik jobber Altinn med innovasjon Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Altinn tilrettelegger for å skape løsninger som forenkler hverdagen for privatpersoner og virksomheter og

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Frivillighetskommunen Drammen

Frivillighetskommunen Drammen Frivillighetskommunen Drammen 1 Norges første Frivillighetskommune! Pris fra Frivillighet Norge og KS For å anerkjenne og inspirere kommuner til god frivillighetspolitikk med positiv effekt for frivillige

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER SELVUTNEVNT EKSPERT PÅ SOSIALE MEDIER Hvilken navn går jeg under på sosiale medier? NETTET SOVER ALDRI HVA ER SOSIALE MEDIER? «SOSIALE MEDIER ER NETTBASERTE TJENESTER SOM

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg!

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg! VVS-Foreningen på sosiale medier Blogg! Hvorfor? Mål: flere skal kjenne til VVS-Foreningen mer omtale økt synlighet og påvirkningsmulighet Sosial bro Deling Kanal til media, politikere, myndigheter og

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Barn og unges mediebruk en arena for læring?

Barn og unges mediebruk en arena for læring? Barn og unges mediebruk en arena for læring? Forord: Mitt arbeid med oppgaven: I begynnelsen av arbeidet med denne oppgaven reflekterte jeg rundt om hvilket tema jeg ønsket å skrive om, og hvilke tema

Detaljer

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET Modum Kommune Søkers navn: Modum Næringsråd Adresse Postboks 225 Poststed: 3371 Vikersund e-mail: post@modumnaeringsrad.no Antall vedlegg: 1, Tilbud

Detaljer

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Direktoratet for forvaltning og IKT tilbyr et felles digitalt opplæringstilbud der vi skal utvikle, dele og gjenbruke de beste digitale læringsressursene. FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Difi skal i samarbeid

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Steinkjer, TFoU, 7. des 2016 1 Innovative anskaffelser nødvendig når helsehus og velferdsteknologiske løsninger skal anskaffes

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer