«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA»"

Transkript

1 «ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA» Konseptbeskrivelse Eistein Guldseth,

2 1.0 Nye måter å arbeide på i informasjonssamfunnet næringsliv. Innsatsområdet «Digital Kommunikasjon og Samhandling» i etrøndelag skal blant annet bidra til at de fortrinnene bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir med henblikk på kommunikasjon og samhandling, synliggjøres og utnyttes. Dette skal skje gjennom å initiere, etablere og realisere pilotprosjekter, eller utfordre, motivere og gi råd. Samtidig skal innsatsområdet være en aktiv samarbeidspartner innenfor IKT feltet både internt i fylkeskommunen og eksternt blant kommuner, forskningsmiljø og Vi vil se en dreining mot skybaserte tjenester og sosialisert samhandling. Gartner Inc (2010:5) betegner i sin rapport om IKT-trender skybaserte tjenester, og sosialisert samhandling og informasjon 1 som to av fire sentrale megatrender: Samhandling og informasjonsgrunnlag vil i økende grad bli sosialisert ; åpenheten i samfunnet vil øke, ansatte i offentlig sektor vil delta i samhandlingen på like fot med resten av samfunnet; profesjonell og privat bruk vil smelte delvis sammen; intern og ekstern informasjon vil bli betraktet som deler av et kontinuum. Nye (sosiale) medier og delekulturen er sentrale trekk i dagens digitale virkelighet. I dag produserer vi informasjonen selv, og deler med hverandre gjennom å utveksle synspunkter og ideer gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, Blogger, YouTube og forskjellige nettforum. Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI 2010) 2 skriver: [S]osiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig å dele informasjon, og videreutvikle egne og andres idéer[..]. Denne delekulturen er essensen i sosiale medier og innebærer at deltagerne kan videreutvikle hverandres idéer. Det å bruke sosiale medier er vel så mye en endret måte å tenke og jobbe på, som en ny kommunikasjonskanal. Innovasjon er resultatet av et samspill mellom mange ulike aktører, kompetanser, hendelser og rammebetingelser: Med andre ord en «kollektiv prestasjon» (Aasen & Amundsen 2011) 3. Digital nettverksbygging kan dermed bidra til å realisere latente-, og skape nye verdier som kan måles i form av både økonomisk og sosial kapital. Oppblomstring av digitale nettverk kan dermed resultere i økt verdiskaping. Bruken av nye medier har i tiltagende grad aktualisert behovet for en bevisst strategi for å utnytte de nye mulighetsrom dette representerer. Gjennom å tilrettelegge for samhandling på digitale arenaer vil man kunne bidra til å legge til rette for et større engasjement der flere kan involveres, dele og samhandle, og på den måten også representere en ressurs for resten av samfunnet. Regionens kollektive kunnskap kan dermed potensielt utnyttes bedre i f.eks. prosessarbeid, innovasjon og næringsutvikling, til faglig samarbeid eller innbyggerdialog. I prosjektarbeid med deltakere spredt over et stort geografisk område vil muligheten for økt kommunikasjon kunne gi høyere kvalitet i 1 Gartner Inc. (2010) UTREDNING AV IKT-TRENDER , Rapport utarbeidet på oppdrag fra FAD. 2 DIFI (2010) Veileder i sosiale medier for forvaltningen. 3 Aasen & Amundsen (2011) Innovasjon som kollektiv prestasjon, Gyldendal Akademisk, Oslo. 2

3 prosjektene. Samtidig er det en bærekraftig måte å arbeide på, fordi det vil redusere behovet for fysiske reiser, og følgelig bety et mindre miljømessig fotavtrykk. EKSEMPEL: Del og Bruk 4. På en digital samhandlingsarena lik den etrøndelag har lagt opp til, samhandler ca norske lærere om faglige spørsmål og praksiser via internett. Utdanningsdepartementet løftet frem denne samhandlingsarenaen på en konferanse om sosiale medier i Oslo høsten 2010, og beskrev fagmiljøet på arenaen som både en viktig dialogpartner og premissleverandør. Digital frivillighet har blitt et begrep flere etterhvert bruker: EKSEMPEL: Bærum Kommune 5 Digital frivillighet blant unge: «Sju prosent av ungdom mellom 16 og 24 år er digitalt frivillige like mange unge som er frivillige i organisasjoner». [..] «Nettet er en stor arena for de unge. Her kan grupper som ellers ville falt utenfor i vanlige sosiale nettverk kunne delta på lik linje som andre. Alle kan delta enten de er fra byen eller fra bygda. De sosiale barrierene som oppstår ved annen frivillighet, eksisterer ikke her», sier Wollebæk. [..]. «Det er ikke snakk om egne Facebooksider eller blogging, men om å samarbeide med og hjelpe andre på nettet». [..] «Det er en annerledes måte å være frivillig på. Mange unge opplever at de er aktive og de får en egen stemme. 4 «Del og Bruk» 5 Bærum Kommune (2010) Ung redaksjon for frivillig arbeid, brosjyre på internett. 3

4 2.0 Pilotprosjektet «Åpen Digital Samhandlingsarena» - bakgrunn Sentrale utviklingstrekk i samfunnet danner altså bakteppet for STFK s satsning på etablering av åpne digitale samhandlingsarenaer. Å etablere åpne digitale samhandlingsarenaer vil være å forberede seg på fremtiden. Man kan bedre imøtekomme en befolkning som i økende grad etterspør informasjon, tjenester, dialog og samhandling på internett. Økt demokratisering gjennom større involvering, og bedre innovasjonsmuligheter synes naturlig å trekke frem som mulige effekter. På bakgrunn av en konkret bestilling fra flere av næringsforeningene i kystregionen / Kysten er Klar, ble pilotprosjektet «Åpen Digital Samhandlingsarena» utviklet, finansiert og realisert av etrøndelag. Utgangspunktet var å utvikle en standard åpen digital samhandlingsarena for STFK som lett kunne overføres til flere eksterne bruksområder/grupper. Arrangørweb i STFK ble også med på laget. En investering i utvikling av en prototype ville kunne gi åpne eksterne digitale samhandlingsarenaer til fylkeskommunale prosjekter for en billig penge, og samtidig fungere som kommunikasjonskanaler for STFK. Konsulentfirmaet Bouvet ble våren 2011 engasjert for å gjennomføre en realiserbarhetsstudie av etrøndelag s konsept. Den gav konkrete råd om valg av rammeverk. etrøndelag etablerte deretter en egen testwebside på rammeverket NING, og startet samarbeidet med Kysten er Klar sin brukergruppe for å bestemme nødvendig funksjonalitet. etrøndelag gjennomførte en rekke heldags workshops med funksjonalitet og konsept som tema med brukergruppa i Kysten er Klar i løpet av den første testperioden. Resultatet dannet grunnlaget for en kravspesifikasjon som ble sendt ut på anbud. Bouvet ble engasjert til å lage et interaksjonsdesign, modifiserte rammeverket NING samt programmerte to spesialmoduler for bruk på to digitale samhandlingsarenaer: «Arrangørhåndbok» og «Stilling ledig». Kysten er Klar sin åpne digitale samhandlingsarena var operativ i oktober Nå arbeides det videre med å etablere Arrangørweb og Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) 4

5 3.0 Hva er en «åpen digital samhandlingsarena»? Dette kapittelet inneholder en detaljert gjennomgang av prototypen som er satt i drift. Figur 1: Slide med et utsnitt av Digital Samhandlingsarena for Kysten er Klar etrøndelag s åpne digital samhandlingsarena er en møteplass på internett som består av flere nye (og noen sosiale) medier i samspill (blogg, brukerforum med gruppefunksjon, live-chat, video og bildedatabase, integrert facebook, video-konferanse mm). Disse er integrert i et rammeverk som driftes og eies av en ekstern leverandør, NING. Det betales en lisens pr. år (ca. kr. 5000,-) for å bruke rammeverket, som ligger på en server ute i «internettskyen». Det at programmene er «skybasert» betyr at man slipper å drifte den i et eget fysisk driftsmiljø, men overlater alt til tilbydere av tjenestene på internett. Dette gir svært lave driftskostnader (kun lisenskostnad) og stor driftsstabilitet. Man drar nytte av at det er et «spleiselag» med flere millioner brukere over hele verden; svært mange brukere betaler kun en liten sum hver. Det er heller ingen supportkostnader med mindre man velger å utvikle ny funksjonalitet. Dette er et lavterskeltilbud som vil kunne bidra til aktiv involvering av folk flest i en langsiktig dialog. Man går inn på samhandlingsarenaen 5

6 akkurat som på en vanlig nettside. etrøndelag har gjennom samarbeid med konsulentfirmaet Bouvet modifisert og tilpasset NING-rammeverket til en samhandlingsarena som passer for flere formål og grupperinger. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en prosjektweb. En åpen digital samhandlingsarena likner mye på en vanlig internettportal, men med en viktig forskjell: Her er det ikke EN avsender som produserer alt innholdet og legger det ut som «statisk» informasjon. Tvert i mot er det MANGE, som ved deling og samhandling på websida produserer «levende» innhold, kommuniserer med hverandre om det, og slik gi det en merverdi. Man snakker da om brukerskapt innhold. Dette får man til gjennom å integrere sosiale medier i rammeverket. Brukerforum er en slik funksjon. Det kan også opprettes spesielle interessegrupper innenfor enkelttema på hver arena. Det kan være åpne eller lukkede grupper. Arenaene kan da fungere som: Dialog- og samhandlingsverktøy i fylkeskommunale prosjekter (eks. «Kysten er Klar»). Dialog- og samhandlingsverktøy i stedsutviklingsprosesser og andre prosjekter med aktiv innbyggerdialog (eks. «Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen») Dialog- og samhandlingsverktøy i arbeid med frivillige org. (eks. «Arrangørweb»). Dialog- og samhandlingsverktøy i arbeid med næringsutvikling. Levende laboratorier der ideer kan høstes og diskuteres, eller prøves ut. Generelt som eksterne kommunikasjonskanaler for fylkeskommunen. For at slike arenaer skal fungere, bør de etableres i faglige- eller interessebaserte knutepunkter der det befinner seg nok interessenter til at de utgjør en kritisk masse, som gjennom sine bidrag skaper innhold og debatter. Hvor stor kritisk masse må være, er vanskelig å si. Det vil avhenge av en rekke forskjellige faktorer, og variere fra arena til arena. Sterk felles interesse er nok den viktigste faktoren. Her vil relevans, attraktivitet og synlighet gjennom markedsføring være viktige stikkord. Store generelle arenaer blir lett for diffuse. Selv om de byr på potensielt flere brukere og bidragsytere, er sannsynligvis en tematisk spisset arena og en dedikert mindre gruppe enklere å engasjere, og vil kunne nå kritisk masse raskere gjennom en mer idealistisk innsats for rekruttering og innholdsproduksjon. En stor utfordring ligger nemlig i å kunne tilby godt nok innhold og interesserte / interessante deltakere. Arenaen bør likeledes være åpen for alle, ha lav brukerterskel, være gratis for brukerne, og ikke kreve nedlasting/installasjon av programvare. 6

7 EKSEMPEL: «Arrangørhåndboka» for Arrangørweb (STFK-samhandlingsarena under etablering) har fokus på samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Arrangørweb har utarbeidet en håndbok for hvordan man best kan arrangere et idrettsarrangement. En dialog om hvordan et idrettsarrangement best kan gjennomføres er viktig. Her slipper alle til med sine meninger og erfaringer på brukerforum, blogg eller gjennom andre kommentarer. Håndboka oppdateres på bakgrunn av disse innspillene, og er et godt eksempel på hvordan den kollektive kunnskapen enkelt kan brukes til å forbedre / utvikle et produkt eller kvalitetssikre informasjon. EKSEMPEL: For «SiO - Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen» (STFKsamhandlingsarena under etablering) er målsettingen å samle fagpersonell, frivillige, pasienter og pårørende til dialog og samhandling i forbindelse med innføringen av Samhandlingsreformen. For å få til dette er det ønskelig å ta i bruk STFK s digitale samhandlingsarena. Prosjektet er helt i startfasen pr. februar Langsiktighet i satsningen er en viktig forutsetning. Det tar tid å bygge opp en kritisk masse av brukere som kan bidra med innhold og synspunkter. Tiden det tar å få virksomme digitale samhandlingsarenaer kan ikke undervurderes. Ett år kan være knapt. Dette krever at det allokeres personalressurser til redaktørfunksjon, produksjon av innhold, moderering av kommentarer, oppfølging og svar på innlegg i forum, skriving av blogginnlegg, posting av videoer/bilder, rekrutteringsarbeid, og informasjonsvedlikehold. Markedsføring av samhandlingsarenaer bør ikke bare foregå på internett (Facebook, twitter, blogger, forum etc.), men også i konvensjonelle medier som aviser, og ved personlig kontakt med nøkkelpersonell. Det å finne ildsjeler som brenner for å arbeide med dette blir ofte fremholdt som svært viktig. Det er ingen garantier for å lykkes med dialog og samhandling på internett. Det er tidkrevende, og det finnes ingen lettvint suksessformel. En åpen digital samhandlingsarena bør derfor ha så lave etableringskostnader at eieren av arenaen kan tåle å mislykkes med etableringen uten å tape store beløp. På bakgrunn av dette har etrøndelag hatt et sterkt fokus på å utvikle en prototyp på en samhandlingsarena, som enkelt og kostnadseffektivt vil kunne overføres til flere fag- /interesseområder. Gjenbruksverdien er høy og kostnadene lave i dette prosjektet. Oppbygning, funksjonalitet, struktur, eierskap, organisering, ansvarsområder, og kommunikasjonsstrategi vil bli gjennomgått i det neste kapittelet. 7

8 4.0 Oppbygning, funksjonalitet og struktur. NING 6 er en av verdens største plattformer for opprettelse av sosiale websider. Det ble etablert i 2004, og eies og drives av GLAM media, USA. Det er denne plattformen STFK s digitale samhandlingsarena er bygd opp på. NING er et modulbasert rammeverk som består av noen faste og en rekke frittstående programmoduler. Gjennom å klikke og dra bestemte programmoduler og funksjoner ut eller inn av rammeverket bestemmer man hvordan utseende og funksjoner skal være på selve websiden. Det følger med et såkalt API, et programmeringsgrensesnitt, som gjør det mulig å skreddersy programmer med forskjellige funksjoner (også for mobil). Disse blir liggende som frittstående programmoduler som kan dras inn i «rammen» 7, eller fjernes enkelt ved behov (se Fig 3.). Modulsystemet gjør endring eller innlegging av ny funksjonalitet enkelt, noe som imidlertid betyr en begrenset designmessig fleksibilitet. Her er en oversikt over de forskjellige samhandlings- og kommunikasjonsfunksjonene som er tilgjengelig for brukerne. Eksemplet under er fra «Kysten er Klar» sin arena. Figur 2. Struktur og funksjonalitet. Tjenester tilgjengelig for brukere av samhandlingsarenaen NB. Moduler som blir utviklet for brukere vil bli gjort gratis tilgjengelig for alle brukere av STFK s digitale samhandlingsarenaer. 8

9 Man velger relativt enkelt hvilke programmoduler og funksjoner som man vil legge til på websiden ved å klikke og dra funksjonen fra rekke nummer to fra venstre og over i hovedvinduet. Funksjonen fjernes ved å dra den tilbake. Her legges også egne programmoduler inn. Det er et utall av muligheter for å modifisere konto- og funksjonsinnstillinger i rammeverket (se helt til venstre). Disse vil ikke bli beskrevet her på grunn av det betydelige omfanget 8. Figur 3. Internt funksjonsoppsett i NING modulbaserte applikasjoner. Etableringsprosess for ny bruker (eks Arrangørweb): 1. Prosess med brukerinvolvering kjøres i forkant i form av en eller flere workshops med relevante premissleverandører hos ny bruker (etrøndelag v/eistein Guldseth, STFK mob. tlf kan fasilitere slike). 2. Kommunikasjonsstrategi utarbeides. Retningslinjer og innspill fås fra etrøndelag. 3. Når prosessen er avsluttet: Gå til profesjonelt abonnement. Betal med kredittkort. (Det brukernavn og passord som etableres da, blir ADMIN på websiden. ADMIN 8 Ved å gå inn på vil man kunne få en bedre oversikt gjennom å studere flere casebeskrivelser eller lese på bloggen hva forskjellige brukere sier og mener. Tips og triks mm. (på engelsk). Man kan også registrere seg på NING Creators bloggen, som er spesielt rettet mot utviklere og avanserte brukere. 9

10 kan tildele rettigheter til andre mht. moderering, men kun ADMIN kan gjøre endringer på websidens grafiske oppsett og programmering). NING-siten etableres og gjøres umiddelbart tilgjengelig for bruk, men uten de tilpasninger som etrøndelag har gjort. Disse endringene legges inn senere. 4. Etabler egen Facebook side. 5. Kontakt Guldseth, som initierer en prosess med STFK, ny bruker og Bouvet, der man i en kort workshop finner ut om det er behov for spesielle tilpasninger eller nye programmer (apps) basert på det som har kommet frem i workshops i forkant. 6. Design av toppbanner og annen grafikk foretas. Programkode fra prototyp overføres. (Brukernavn og passord for administrator både på NING og Facebook oversendes til Frode Hjeltnes, Bouvet i samråd med Guldseth). Bouvet fakturerer «ny bruker» for dette arbeidet». 7. Arena blir etablert: Automatisk domeneangivelse ved opprettelse vil være Den kan senere etableres på eget domene for å unngå «.ning» og «.com» i adressen. 8. Ny bruker s Webmaster / Redaktør tar over ansvaret for arenaen i henhold til de overordnede retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet. 10

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS på oppdrag fra KS FoU. Trondheim, april 2011. www.h-k.no 2 Sammendrag English summary

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2011

KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSPROGRAM HØSTEN 2011 AUGUST - OKTOBER 2011 Dato Kurs Kursleder Pris Side 23.08 Lynkurs for nettredaktører Nina Furu 4980,- 6 24.08 Lynkurs i sosiale medier Nina Furu/Kenneth

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer