Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse SMS og chat som del av norskfagets tekstkorpus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse SMS og chat som del av norskfagets tekstkorpus"

Transkript

1 Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse SMS og chat som del av norskfagets tekstkorpus Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes Artikkelen omhandler forholdet mellom skolens tekstkulturer og ungdommers ikke-skolske tekstpraksiser, med eksempler fra chat og SMS. Ettersom det medieres og remedieres et betydelig antall tekster i fritidskulturene, er det ifølge forfatterne en naturlig konsekvens at ungdommers hverdagskompetanse innlemmes i norskklasserommene. Blant annet framheves språkkunnskap og kommunikativ kompetanse som potensielle norskfaglige gevinster ved å arbeide med chat og SMS. Lyrisk og innholdstett språkbruk framheves også. Skolens norskfaglige tilnærmingsmåter og elevenes teksterfaringer kan sammen bidra til økt digital så vel som tekstlig kompetanse. Harald Morten Iversen Høgskolen i Sør-Trøndelag Hildegunn Otnes NTNU I 2007 ble det sendt 5,7 milliarder tekstmeldinger i Norge, og det var 1,6 millioner norske medlemmer i chatteprogrammet MSN. Aldri før har norske ungdommer skrevet så mye som nå de er en generasjon av «screenagers» (Rushkoff, 1996). Dette må skolen forholde seg til. Man kan velge å forby tekstene, eller man kan utnytte dem konstruktivt i norskfaget. Dette faktum danner utgangspunktet for vår artikkel og har vært en drivkraft for våre studier. Våre problemstillinger er som følger: 1) Fins det et norskfaglig potensial i den ikke-skolske tekstkulturen som SMS og chat er en del av? 2) Hvordan kan en norsklærer utnytte denne ikke-skolske tekstkulturen didaktisk? Dynamiske tekstkulturer og «hverdags-literacy» Tekst er et kjernebegrep i norskfaget, og tekster av ulike slag er norskfagets materiale og tema. Elever skal lære å lese, analysere, tolke og vurdere tekster, Iversen, H. M., og Otnes, H. (2009). Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse SMS og chat som del av norskfagets tekstkorpus. Tidsskriftet FoU i praksis, 3(1),

2 FoU i praksis nr og de skal skape ulike typer tekster selv. Det er en norsklærers oppgave å finne varierte sjangrer å arbeide med, og ikke minst bør tekstene, slik vi ser det, hentes fra ulike domener (Macken-Horarik, 1996; Maagerø, 2003). I vår postmoderne tid er vi deltakere i mange tekstkulturer, mange virkeligheter, til dels samtidig. Vi formulerer oss i stadig nye praksisfellesskap. Vi tekstmelder og chatter med verden omkring oss, privat og offentlig. Vi er inne i sosiale nettverk på Internett der stemmer lenkes sammen til en vev av tekster som konstituerer interessante tekstkulturer. Man posisjonerer seg selv gjennom sine ytringer i kontekster der grensa mellom det private og det offentlige er flytende, likeså grensa mellom tekstpraksiser innenfor og utenfor skolen. Stadig oftere skjer dette gjennom digitalt medierte tekster. Tekstforskeren Kjell Lars Berge (2002) har posisjonert seg i forhold til sakprosaens stilling i Norge i dag og vurderer den i lys av teksthistoriske analyser. Han sier følgende om de skriftkulturelle endringsprosessene: De skriftkulturelle endringsprosessene som vi legger merke til i dag takket være IT-revolusjonen, har gjort oss mer overbeviste om at tekstkulturer ikke er stabile størrelser, men dynamiske prosesser. [ ] Stabile tekstkulturer ser altså ut til å være det teksthistoriske avvikende. Eller så er det en normativ fiksjon, ofte skapt i angst for kulturell ustabilitet. (Berge, 2002, s. 12) Digitale tekster som SMS, chat, dataspill, nettsamfunn og blogg er eksempler på det Berge kaller dynamiske tekstkulturer, og de er alle del av det vi har valgt å kalle ikke-skolske tekstpraksiser eller det den svenske elevtekstforskeren Gunilla Molloy (2007) kaller hverdagsliteracy. Denne kompetansen kan ofte være automatisert og ubevisst hos elever, men det er likevel en kompetanse vi bør kunne utnytte i flere av norskfagets disipliner. Tønnessen (2008, s. 155) peker på at denne kompetansen fra fritidskulturen er annerledes «[ ] særlig i struktur og målsetting, enn det som læreplaner sikter mot». Hun stiller videre det ledende spørsmålet om det er mest fruktbart å se på samspillet mellom skolekultur og fritidskultur som samarbeid, eller som konflikt, eller om disse kan utfylle hverandre. I pakt med dette spør vi om noen av de ikke-skolske tekstpraksisene kan være gjenstand for tekstanalyse og språklig bevisstgjøring i norskfaget. Vårt materiale Vårt materiale er hentet fra ulike studier. SMS-materialet er hentet fra offentlige tekstmeldinger, fra lærere på kurs samt fra lagrete tekstmeldinger hos venner og hos oss selv (Iversen, 2009). Chat-materialet er primært hentet fra lærerstudenters chat-diskusjoner om skjønnlitteratur, der kom- 38

3 Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes: Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse munikative kategorier som lytting og respons var sentrale i analysene. Studien tok for seg hvordan kunnskapsdeling ble gjennomført og kommunikativ kompetanse ble utviklet gjennom strukturerte chatte-forløp (Otnes, 2007). Det er bare et utsnitt av materialet som er med i denne artikkelen. I vårt arbeid med slike tekstpraksiser har vi gjennomført en form for aksjonsforskning. Som del av kurs om digitale tekster i norskfaget for lærere i ungdomsskole og videregående skole har vi bedt lærerne gjennomføre undervisningsopplegg med SMS og chat i sine klasser. Lærerne har rapportert om sine undervisningsopplegg, som vi har drøftet og vurdert. I tillegg har vi fått logg- og bloggnotater fra læreres, lærerstudenters og elevers erfaringer med disse digitale sjangrene. Vi har særlig sett på følgende bruksområder innenfor norskfaget: 1) arbeid med grammatikk og 2) kreativ tekstskaping. I forbindelse med det første området spør vi om hvordan vi kan gjøre elevenes tause skrivekompetanse mer eksplisitt og knyttet til et faglig metaspråk. Når det gjelder det siste området, spør vi om hvordan disse tekstformatene og elevenes kjennskap til dem kan utnyttes i kreativ lek med språk og sjangrer. Det er ikke vårt mål å vise hele bredden av hva SMS- og chat-tekster kan være. Det er heller ikke alle eksemplene som er hentet fra skoleelevers hverdagsrepertoar. Hensikten med artikkelen er å vise eksempler på ulike norskfaglige tilnærmingsmåter og tekstfaglige analyseredskaper brukt på de digitale fritidstekstene. I første del bruker vi blant annet tekstlingvistiske, grammatiske og samtaleanalytiske redskaper, mens vi i andre del viser noen enkle, utvalgte eksempler på sjangereksperimentering. Arbeid med grammatikk i SMS og chat Læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) (Kunnskapsdepartementet, 2006) oppfordrer til en språkundervisning som tar utgangspunkt i hele tekster og språkbrukssituasjoner. For å illustrere en slik funksjonelt basert grammatikkundervisning har vi valgt å studere ikke-skolske tekstpraksiser. Vårt fokus ligger på språkbruken i disse digitalt medierte tekstene (Iversen, 2009; Otnes, 2007), i mindre grad på sosiologiske og psykologiske aspekter (Skog, 2002). I LK06 står det at elevene blant annet skal «[ ] beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon» (kompetansemål etter 4. trinn), «[ ] forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap» (kompetansemål etter 7. trinn), og «[ ] vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter» (kompetansemål etter 10. trinn). Vi skal derfor i det følgende se på noen syntaktiske og pragmatiske aspekter ved språket i chat og SMS. Vi ønsker å finne ut hvilke grammatiske realiseringer som er typiske i sjangrene tekstmelding og nettsamtale, og vi vil se disse i et funksjonelt perspektiv. 39

4 FoU i praksis nr Syntaktisk reduksjon Både tekstmeldinger og chat er formater der en må fatte seg i korthet. I SMS-kommunikasjon skyldes dette hovedsakelig plassmangel (og til dels økonomi), mens i nettkommunikasjon henger det mer sammen med tidsnød og kravet om tempo og flyt. De språklige strategiene man velger for å fatte seg i korthet, har vi valgt å samle i fellesbetegnelsen syntaktisk reduksjon (Androutsopoulos & Schmidt, 2001, som sitert i Segerstad, 2002), da vi fokuserer på måter å forkorte setninger på. Vi tar altså ikke opp forkorting av ord her. Bruk av setningsemner er eksempel på syntaktisk reduksjon. Det er en grammatisk og tekstlig kategori som brukes hyppig i både tekstmeldinger og chat. Når det gjelder syntaktisk reduksjon i SMS-teksten, er nok utelatelse av subjekt det vanligste (f.eks. «Kommer snart», «Ringer senere»). Det bekrefter Döring (2002). Én betraktningsmåte kan være at selve mobiltelefonen erstatter subjektet, eller fungerer som subjekt. Det er ganske opplagt at den som utfører handlingene i teksten, er den som sender meldingene og oftest er telefonens eier (Iversen, 2009). Det følgende eksemplet viser også at så vel subjektet som verbalet kan være overflødig i SMS-formatet: Eksempel 1: I Vera. Bra her, bortsett fra været. Mye besøk. Og du? Kontekstopplysninger er nødvendig i forbindelse med denne typen tekster. Denne meldinga er svar på en tidligere melding og må leses i lys av det. Teksten består av bare setningsemner og inneholder kun elleve ord, men til gjengjeld informative og innholdstunge ord. Teksten er økonomiserende og kompakt og tilpasset SMS-formatet. Setningskoplinga er asyndetisk, ettersom setningsbindere er fraværende med unntak av den additive forbinderen og. Teksten blir syntaktisk korrekt (ut fra skriftspråklige konvensjoner) ved å bygge inn verbal + subjekt i tre av setningene, og spørreord + verbal i den fjerde: «Jeg er i Vera. Det er bra her, bortsett fra været. Vi har mye besøk. Og hvordan har du det?» Teksten blir på 20 ord etter tilføyelsene, men tilleggene er overflødige. Den opprinnelige meldinga ga presis mening. Elleve innholdskompakte ord kommuniserte et SMS-budskap; sted, tilstand, aktivitet og modalitet. Uunnværlige setningsledd er blant annet adverbialer og det relasjonelle du. Både subjekt og verbal er altså overflødig her og dermed ikke representert i meldinga. Også i chat er det vanlig med korte ytringer. Som i muntlige samtaler kommer som regel sammenhengen fram av den tekstlige konteksten. Setningsemner kan da være tilstrekkelige, og subjekt og verbal blir overflødige på samme vis som i SMS. Den britiske lingvisten David Crystal (2001) framhever at korte ytringer bidrar til tempo og dynamikk, som i muntlige 40

5 Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes: Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse samtaler. Dette synet støttes av vårt chat-materiale. Følgende replikkvekslinger er hentet fra to studenters samtale om novella «Karen»: Eksempel 2: Petter: Emilie: er han med i bi-fortellingen? tror ikke d I eksempel 2 er det en svært enkel og svært vanlig bruk av setningsemne, nemlig utelatelsen av subjektet jeg. Det er i denne konteksten (samtale mellom to) overflødig, og dessuten kommer det fram av navnet foran replikken at jeg er Emilie. I tillegg velger Emilie å forenkle Petters formulering med pronomenet det, eller rettere sagt forkortelsen av pronomenet: d. Eksempel 3: Emilie: Petter: Vinden er et virkemiddel og vistnok kan den tolkes som en erotisk metafor ja, spennende...mellom karen og postmannen I eksempel 3 er det Petter som følger opp Emilie, først med et tilbakemeldingssignal om at dette var spennende. Slike tilbakemeldinger er vanlige i muntlige samtaler, og de er svært ofte uttrykt som setningsemner (f.eks. Enig med deg! Så interessant!) og gjerne bare med ettordsytringer (f.eks. Ja! Bra! Spennende!). I tillegg kommer Petter her med et supplement til Emilies påstand, men han ser ingen grunn til å gjenta hele hennes påstand. I stedet for å si Vinden er en erotisk metafor mellom karen og postmannen sier han bare mellom karen og postmannen. Her er det altså ikke jeg som er det utelatte subjektet, men substantivet Vinden. Dessuten er verbalet og objektet utelatt, og kun et nytt preposisjonsuttrykk tilføyd. Dette er typiske eksempler på kontekstbaserte setningsemner som fungerer uten mulighet for misforståelse (Otnes, 2009). I forbindelse med subjektløse setninger vil vi også ta med noen eksempler som viser at særlig adverbialet er et mye brukt setningsledd i tekstmeldinger. SMS-budskap handler svært ofte om tid og sted, og de følgende to meldingene viser i klartekst hvordan adverbial kan fungere alene: Eksempel 4: På vei Dette SMS-eksemplet består av to ord, men fungerer tilstrekkelig informativt i den gitte konteksten. For at teksten skal gi mening, er det nødvendig å kjenne konteksten. Teksten inngår på et vis i en «sms-samtale», og må ses i lys av foregående melding (Når kommer du?). På vei er et setningsemne, altså en ytring som ikke oppfyller de formelle kravene til en setning (Iversen, Otnes, & Solem, 2007). Setningsemnet kan imidlertid utbygges ved å sette inn subjekt 41

6 FoU i praksis nr og verbal, til en fullstendig setning: Jeg er på vei. At slik utbygging er mulig, er selve kjennetegnet på et setningsemne. Teksten inneholder en preposisjon og et substantiv, som syntaktisk ville fungert som adverbial i den fullstendige setninga. Adverbialet i en setning sier oftest noe om tid, sted eller måte/tilstand, og svært mange tekstmeldinger handler om akkurat dette. Både subjektet og verbalet er overflødige her, mens adverbialet er nødvendig og tilstrekkelig. Teksten oppfyller akkurat kravene til en meningsfull og kommunikativ ytring når konteksten er kjent. Neste melding viser også dette: Eksempel 5: Ut i dag? Denne meldinga er fra en 23 år gammel kvinnelig student og nok et eksempel på at adverbialer er sentrale setningsledd i SMS. Ut betyr her «ut på byen». Utfylt kan meldinga bli slik: Skal vi ut på byen i dag? Ytringen er altså subjektog verballøs, men den kommuniserer gjennom få ord, og er utvilsomt representativ når det gjelder meldinger blant voksne ungdommer. Meldinga inneholder to adverbialer: sted og tid. Vi mener at subjekt- og verballøse setninger i SMS og chat kan brukes konstruktivt i norskfagets grammatikkundervisning. De kan kontrasteres med skolske sjangrer der det er et krav om fullstendige setninger. Setningsemner anbefales ikke brukt i skriftlige sjangrer flest, men er mye brukt i avisspråk, e-post og mer essayistisk og lyrisk språk. Refleksjon over forskjellene mellom syntaksen i disse tekstpraksisene kan ha læringseffekt, og bidra til at elevene forstår ulike setningsledds funksjoner i norske setninger. Koherensens kompleksitet Vi har i det foregående vektlagt kontekstens betydning både situasjonskonteksten og den tekstlige konteksten. Vi skal i det følgende se litt nærmere på den tekstlige konteksten og på hvordan små og effektive format som SMS og chat krever eksplisitt språkbruk. De setter større krav til så vel ordvalg som sammenhengsmekanismer, da misforståelser lett kan oppstå i denne type kommunikasjon. Såkalt koherens 1 er med andre ord nødvendig både innenfor en tekstmelding eller en replikk og mellom to meldinger/replikker. Vi skal først ta et SMS-eksempel: 1 Koherens er et begrep som brukes om sammenheng i tekst. Enkelte tekstforskere bruker koherens om en underliggende semantisk sammenheng som går gjennom hele teksten, mens de bruker kohesjon om eksplisitte sammenhengsmekanismer mellom ord, fraser eller setninger. Andre velger imidlertid å skille mellom global og lokal koherens som vi har gjort i denne artikkelen. 42

7 Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes: Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse Eksempel 6: Så vidt jeg kom fram. Traff tre lastebiler med hengere litt senere.tipper de hadde med grus. Fant du reima? Som ved de fleste SMS-tekster, er kontekstens bidrag til å skape koherens og mening avgjørende også ved denne meldinga. Når man kjenner situasjonskonteksten, er det greit å forstå sammenhengen mellom lastebiler, hengere, grus og det å komme fram. Til og med reima går inn i den globale koherensen når en vet at den ble borte på nedturen. En leksikalsk referentkjede (Vagle, Sandvik, & Svennevig, 1993) viser de nødvendige innholdskomponentene på mikroplanet; kom fram, tre lastebiler, hengere, grus. Dette handler om en dramatisk nedtur fra fjellet i påska. Meldinga er multifunksjonell; den har en tilstandsrapport samt et tilleggsspørsmål. Det er en informativ tekst bestående av 20 ord. Teksten har asyndetisk setningskopling, dvs. at setningsbindere ikke eksisterer, og heller ikke er nødvendig. Man registrerer at subjektene (det, jeg og jeg) er utelatt, fordi de er overflødige i mobilkonteksten. Den foreliggende SMS-teksten har ellers to skjulte at-setninger (at jeg kom fram og at de hadde med grus). Å sløyfe subjunksjonen at er vanlig også i andre sjanger/tekstformat, i særdeleshet i muntlig språk. Teksten har ingen forkortelser, og det økonomiseres lite med ord og uttrykk. Utbygd kunne teksten bli slik: «Det var så vidt (at) jeg kom fram. Jeg traff tre lastebiler med hengere litt senere. Jeg tipper (at) de hadde med grus. Fant du reima?» I chat er kravet om tydelig lokal koherens (også kalt kohesjon) kanskje enda sterkere fordi replikker ofte blir forsinket og forskjøvet. Dette skyldes at partene skriver replikker parallelt og ikke venter på tur og særlig oppstår slike forskyvninger i samtaler med flere enn to deltakere. Replikker som ved første øyekast kan se ut til å høre sammen, gjør altså ikke alltid det, og Garcia og Jacobs (1999) kaller slike liksompar for «phantom adjacency pairs». Beißwenger (2002) er blant dem som vektlegger behovet for «Anknüpfungspunkte» språklige tilknytningspunkter i nettkommunikasjon. Herring (1999, 2001) er også inne på det i sine publikasjoner, der hun snakker om «cross-turn-relatons» relasjoner mellom de ulike partenes ytringer. Eksempel 7: Hilde: Malene: Malene: Hilde: Jeg er enig der Malene, men det er nok underforstått en moral. Ettersom han tydelig får frem hvordan denne gutten er. [ ] Enig Hilde, men ingen direkte pekefingermoral. direkte moral er det ikke! Og samtiden gir nok jenta en fordel 43

8 FoU i praksis nr Hanne: [ ] Malene: Helt klart. Hilde (Fra samtale om novella «Bundet til et tre i skogen») Vi ser her at jentene bruker flere strategier for å lage koherens. For det første er det flere eksempler på adressering; de bruker navnet på den personen de knytter an til. Adresseringa kombineres også med enighetsmarkører, og til sammen uttrykker disse tilbakemeldingssignalene respekt og at man følger med i tillegg til at man bidrar til sammenheng. For det andre bruker de repetisjon av ordet direkte og av ordet moral. Samtidig med at de gjentar ordet, utdyper og nyanserer de det (f.eks. ingen direkte pekefingermoral). I tillegg er det en synonymi-liknende kopling mellom negasjonsordene ingen og ikke. Hilde knytter også an til sin tidligere replikk ved hjelp av kontrasterende kopling (gutten jenta) og viser slik at hun fremdeles snakker om personene i novella og om hvem moralen skal koples til. Slike leksikalske referentkjeder er med på å skape koherens og unngå misforståelse. Når det gjelder setningsforbindere som vi så var fraværende i tekstmeldinga ovenfor fins det noen slike i dette chat-utdraget. Vi finner både den adversative forbinderen men, den kausale forbinderen ettersom og den additive forbinderen og. Både ettersom og og bidrar til sammenheng innenfor en replikk, mens men kan sies å lage sammenheng både innenfor replikken og mellom replikker. Begge steder står konjunksjonen i opposisjon til så vel eget enighetsutsagn som partnerens utsagn. Det er imidlertid ikke snakk om en direkte adversativ, opposisjonell funksjon her, men snarere en utdyping og nyansering. Ulike former for koplingsmekanismer skal elever lære å bruke i tekster av alle slag, og tekstpraksiser som SMS og chat egner seg godt for bevisstgjøring på dette området, fordi det her er spesielt viktig å lage tydelige referentkoplinger. Prikkenes potensial Det er et betydelig antall prikker i materialet vårt, og vi vil i det følgende vise noen eksempler fra både SMS og chat. Det er uvisst hvilken funksjon de har til enhver tid, men vi vil komme med noen tolkningsforslag. Eksempel 8: Spørs hvor lenge jeg får beholde fire stoler Eksempel 9: Du husker å ringe bestemor? Eksempel 10: Kan du bake bløtkake hvis jeg ordner med presang? Disse tre SMS-eksemplene er skrevet i forskjellige kontekster, og prikkene har således ulike funksjoner. Det som imidlertid er felles for de tre tekstmeldin- 44

9 Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes: Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse gene, er at budskapet i stor grad ligger i undertekster, som prikkene signaliserer eller viser til. Slike undertekster sier ofte noe som kan være ubehagelig å formidle direkte. I eksempel 8 møter vi en utålmodig, litt irritert person som sitter og opptar fire stoler på en restaurant der presset på ledige stoler er stort. Hun anmoder mannen om å skynde seg å komme til unnsetning. I eksempel 9 minner en mor sin datter om at bestemor har bursdag, og at det er viktig at hun tar en telefon til bestemoren. Denne moren, som vet hun har en tendens til å organisere litt for mye, får seg ikke til å si ting rett ut, så hun velger en forsiktig hentydning, men med meningsbærende prikker. I eksempel 10 treffer vi en type som ikke har lyst til å bake bløtkake, men som sier seg svært villig til å kompensere bløtkakebaking med at han ordner med presang. Han dekker med andre ord det ansiktstruende i situasjonen ved hjelp av prikker. Vi skal avslutningsvis også ta med noen eksempler på prikke-bruk i nettkommunikasjon. Det første er hentet fra en samtale rundt romanen Ein naken gut, og Egil har et synspunkt på tittelen. Eksempel 11: Egil: Egil: Rudolf: Ein naken gut Kunne vel like gjerne vært: Ei naken jente morroklumpen Egil deler her poenget sitt over to chat-replikker, og prikkene etter første linje er trolig et signal om at ytringen hans ikke er ferdig. Prikkene i neste linje skyldes nok mer at han synes han er litt morsom, og nesten på kanten. Rudolfs kommentar etterfølges også av prikker antyder han at han egentlig ikke synes det var et så godt tittelforslag? I neste samtaleutdrag snakker studentene om novella «Karen», hvor hovedpersonen er blitt utnyttet av postmannen. Emilies drastiske påstand om at menn utnytter uskyldige kvinner, kunne man kanskje ha forventet noen prikker etter, men den presenteres uten en slik demping. Petters replikker har derimot prikker, og de første prikkene dekker nok over en tilgjort forurettet følelse, mens de siste signaliserer en unnskyldende holdning. Eksempel 12: Emilie: Petter: Petter: Menn utnytter til tider naive og uskyldige kvinner ikke dra alle over en kam... men, je, jeg skjønner hva du sier... Det er lite skrevet om prikker i SMS og chat. Det er imidlertid relevant å vite at noen måter å bruke prikker på i skriftspråket er konvensjonaliserte, f.eks. [ ], som er tegnet for en ellipse. Ellipse er altså et integrert skilletegn i skriftspråket på linje med kolon og komma. Disse tre punktumene kan markere nøling, uavsluttet periode eller ord, eller utelatelse av tekst, og de kan også 45

10 FoU i praksis nr markere tankestrøm eller oppstykket tale. Prikkene vi registrerer i SMS og chat har trolig en liknende pragmatisk funksjon. Det er logisk at forekomsten av prikker er stor i SMS og chat fordi disse sjangrene befinner seg et sted mellom skriftlig og muntlig konvensjon. Det går dermed an å lese prikkene som en skriftspråklig «kompensasjon» for det muntlige språkets mer oppstykkete og usammenhengende tale. Elevers og studenters hverdagskompetanse kan her være et utgangspunkt for å finne tolkningsmuligheter når det gjelder prikkenes funksjon. Oppsummerende kan vi si at vårt lille materiale viser eksempler på fire hovedkategorier av funksjoner. Indirekte sier prikkene: Du kan tenke deg resten selv Dette er litt pinlig, så jeg sier ikke mer Jeg er litt usikker her Fortsettelse følger (gjelder først og fremst chat) Vi lar disse eksemplene på prikkers potensial avrunde delen om pragmatikk og funksjonell grammatikk, hvor vi har forsøkt å vise noen av de mulighetene vi har sett SMS og chat gir i arbeid med språklige aspekter i norskfaget. Kreativ tekstskaping med SMS og chat Det andre hovedområdet vi har studert i forbindelse med chat og SMS, er det vi kaller kreativ tekstskaping. Vi ønsket å finne ut om SMS og chat, som i utgangspunktet var svært kjente tekstformat for elevene, kunne brukes til andre sjangrer enn det som er vanlig å bruke dem til. I LK06 leser vi at elevene skal «[ ] opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama» (kompetansemål etter 7. trinn), «[ ] vurdere estetiske virkemidler» (kompetansemål etter 10. trinn), og «[ ] skrive tekster i ulike kreative sjangere» (kompetansemål etter Vg1). I noen mindre prosjekter har vi prøvd å realisere LK06 sine målsettinger ved hjelp av SMS og chat. SMS og poetisk tekst Når det gjelder SMS-mediet, så inviterer det til tette og kompakte tekster. Teknologien har blant annet avgrenset omfanget av tekstene til 160 tegn, 2 og tekstmeldinger er i sin natur poengterte og «reduksjonistiske» tekster. Tekstmeldinger har likhetstrekk med lyrikkspråket, som er tett og fritt for 2 I dag er det mulig å skrive flere tekstmeldinger i ett, men «stykkprisen» pr. melding er fortsatt knyttet til 160 tegn. 46

11 Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes: Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse språklige overflødigheter. Ordet tett på tysk er dicht, og dikt heter på tysk Gedicht (Iversen, 2009). Lyrikeren Håvard Rem ga ut en diktsamling i 2000 med tittelen Tekstmeldinger, der han påviser likhetstrekk mellom diktet og tekstmeldinga. I etterordet til denne diktsamlinga sier forfatteren følgende: «I tre ytre ting ligner diktene en nyere, svært utbredt sjanger med en betegnelse som dessuten kan definere et dikt: tekstmelding.» (Rem, 2000, s. 64) Han utdyper videre likhetene mellom dikt og tekstmeldinger ved å nevne tre aspekter; de er skriftlige, de er korte, de er holdt i en jeg/du-form. Vi vil her vise et eksempel på en tekstmelding som er inspirert av lyrikksjangeren. Den illustrerer et hovedpoeng hos den tyske forskeren Nicola Döring (2002) om SMS-dikt som bærer av sosiale budskap, her formidlet poetisk: Eksempel 13: Jeg ser stier med merkesteiner foran oss vidder og voler, brinker, knauser og stup. I disse landskap vil jeg omfavne deg danse etter nordlys. Dette er en poetisk og ekspressiv tekst fra vårt materiale, skrevet av en voksen person. Tekstmeldinga har 143 tegn og har mange av lyrikkens kjennetegn, særlig ordvalg og metaforbruk. Metaforene er uttrykk for ei usikker framtid for oss. Teksten er skildring av ei framtid med merkesteiner, vidder, stup og omfavnelser, og den er sterkt relasjonell. Metaforstrukturen i tekstmeldinga er konsistent og koherent: stier med merkesteiner foran oss vidder og voler, brinker, knauser og stup. Metaforene er hentet fra et naturlandskap man kan ferdes i. Som i livet er det i dette landskapet merkesteiner å orientere seg etter, man havner på vidder innimellom, og det fins knauser og stup. Denne SMSteksten illustrerer altså slektskapet mellom tekstmelding og dikt. Kanskje har skriveren av denne tekstmeldinga latt seg inspirere av lyrikeren, Olav H. Hauge, når han henter råstoff til metaforene fra naturen. Følgende dikt av Hauge har 72 tegn: Eit ord ein stein i ei kald elv. Eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Slike korte dikt (av profesjonelle lyrikere) kan også brukes som inspirasjon for elever som arbeider med poetisk tekst. Noen av våre kursdeltakere har vist at kortdikt som haiku-dikt kan fungere som mønster og inspirasjon når 47

12 FoU i praksis nr elever skriver poetiske tekster i SMS-formatet. Vi siterer fra en av våre lærerinformanter som har jobbet mye med SMS-lyrikk: Etter gjennomgang i klassen av kjennetegn på haikudikt bad eg elevane sende meg slike dikt på SMS [ ]. Eg sende tilbakemelding på SMS til dei [ ]. I norsktimen etterpå arbeidde vi med å finne bilde som passa til dikta og presentere dikt og bilde på PowerPoint. En av lærerene arbeidet med SMS og lyrikk i sin klasse, og gjennomførte et undervisningsopplegg på én skoletime. Tema var samtidstekster og nynorsk, og klassen hadde allerede lest SMS-dikt av Håvard Rem. Lærerens mål for timen var «[ ] å gjøre noe morsomt i nynorskundervisningen ved å la elevene skrive SMS-dikt på nynorsk, huske virkemiddelet metafor, og lære hva en ufullstendig setning er». Elevene fant bl.a. en melding på egen mobiltelefon som de skrev på tavla. Læreren gjennomgikk fellestrekkene mellom SMS og lyrikk, og klassen leste noen av Rems dikt. Elevene fikk deretter i oppgave å skrive et SMS-dikt der diktet skulle starte med en metafor, f.eks. «jertet mitt er en motorsykkel». Vi viser to av SMS-diktene som elevene skrev som ledd i prosjektet, og som ble kåret som ukens dikt: Eksempel 14: Livet mitt er eit syltetøyglas, Søtt innhald som alle har glede av. Og når det ikkje er meir søtt igjen er det ingen som bryr seg meir om alt som er igjen er. Tomt. Eksempel 15: Eg er snø. Massiv. Kald. Buldrande. Eit skred som har venta lenge på å rase men visnar bort ved den minste berøring av menneskehand. Læreren rapporterte og evaluerte slik i etterkant av undervisningsopplegget: Timen var vellykket [ ] De skrev diktene på noen minutter og sendte på SMS til meg, og jeg synes absolutt at de var kreative! Forhåpentligvis husker de også forskjellen på en metafor og en sammenligning, og glemmer de det, kan de relatere det til noe nært de selv har skrevet, noe jeg tror er viktig når det gjelder læring. Å påvise og forklare likheter mellom SMS og lyrikk kan altså være en didaktisk tilnærming i arbeidet med poetiske tekster i klasserommet. Elevene kan 48

13 Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes: Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse som vi har sett, skrive poetiske tekstmeldinger, kommentere dem, diskutere, tolke og kåre ukas SMS-dikt. Om de skrives direkte i mobiltelefonen, eller om man bare bruker formatet, kan variere. Andre lærere på kursene våre valgte å analysere tekstmeldinger i egen telefon tanken var at de burde prøve en slik tilnærming selv før de satte egne elever i gang med tilsvarende tekstanalyser. Nedenfor følger en av lærernes SMS-analyse (montasjen er hentet fra vår presentasjon på FoU i Praksis-konferansen 2008). Eksempel 16: ILLUSTRASJON Iversen_Otnes_fig1 Som man ser, er dette et dikt i SMS-format, som har flere intertekster, bl.a. Håvamål og Villanden. Diktet ovenfor ble sendt til en av våre lærere sent en fredags kveld. I hans analyse peker han både på allusjoner og selvironi som virkemidler. Den engelske poeten Andrew Wilson setter presise ord på forholdet mellom SMS og lyrikk, og det kan derfor passe å oppsummere denne poetiske delen med et sitat fra ham: A text message poem finds one truthful moment and describes it: what Ezra Pound called «the liminous detail». It s a snapshot, a digital photograph with words, written on a mobile phone, and published instantly by 49

Grammatikken i bruk i arbeid med tekster

Grammatikken i bruk i arbeid med tekster Språk o g g r a m m at i k k Grammatikken i bruk i arbeid med tekster ger i gjeldende læreplan for grunnskole elle, det tekstlingvistiske og språk som og videregående skole, Læreplanverket handling er

Detaljer

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet fagfellevurdert artikkel «Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet Illustrasjonsfoto: Shutterstock Av Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen Kunne vi tenke oss en

Detaljer

Ti teser om skriving i alle fag

Ti teser om skriving i alle fag Jon Smidt Hvordan skal jeg best mulig hjelpe elevene mine til å bli gode (og glade) skrivere? Det er det lærerspørsmålet denne boka gjerne skulle bidra til å besvare. Vi skal komme til saken ganske fort,

Detaljer

Følge med og følge opp

Følge med og følge opp Avhandling for graden doctor artium Hildegunn Otnes Følge med og følge opp Verbalspråklig lyttemarkering i synkrone nettsamtaler Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet f ag f e l l e v u r de r t a r t i k k e l Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet rådet Muntlige tekster). Med planens un ene til gode

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

TSS: Tolking med tegn-som-støtte

TSS: Tolking med tegn-som-støtte Sigrid S. Berge og Eli Raanes (red.): Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte 1. april 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 2008 ALT Rapport fra

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse

Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse Av Briten Russdal-Hamre På min skole er det tradisjon for å gjennomføre en kartleggingsprøve i lesing

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring En litteraturdidaktisk vurdering av hvordan Johan Falkbergets An-Magritt kan brukes i den videregående skolen i dag Mastergradsavhandling

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

spørsmålene vi stilte

spørsmålene vi stilte I denne artikkelen skal jeg presentere et forskningsprosjekt med tittelen Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring (SKRIV). Da blir det viktig for meg å starte med å si noe om hva vi i SKRIV

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse

Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse Samhandling med, foran og via skjermen Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse FORFATTERE Lise Alant Bengt Engan Hildegunn Otnes Margareth Sandvik Ture Schwebs FORSKNINGS- OG KOMPETANSENETTVERK FOR

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL «Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole Tidligere har skoleelevers tilgang til ulike kilder vært relativt begrenset, da kildevalget

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer