HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT"

Transkript

1 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011

2 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan

3 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn - planer for fornyelse og utvikling i sentrum og kommuneplanens arealdel Situasjonsbeskrivelse - region; byområde; utviklingstrender; sosialt miljø; handel og service; arealdisponering; infrastruktur 4 4 Utvikling - utfordringer : problemer og muligheter 6 5 Prioriterte mål - mangfold i tilbud og tjenester; bedre tilgjengelighet; kvalitet i bygninger og anlegg; bærekraftige løsninger; trygghet (handel, sysselsetting,boliger, kultur, fritid...) 9 6 Særlige fortrinn - historisk bygningsmiljø; (attraksjoner)(underholdn) (handel, tjenester, service??) (utvikling av Haldens fortrinn) 11 7 Gater og adkomst - videreutvikling av transportsystemet; prinsippielle målsetninger for bedre løsninger; mulige forbedringer 12 8 Strategi for utvikling av områder i forandring: Sydsiden Nordsiden Fjordsiden (Mølen, Tyska) Sauøya Sørhalden/Under festningen Grønland Damhaugen 12 A kart A : eksisterende arealdisponering og strategiske funksjoner 15 B kart B : områder med fokus på omforming og utvikling 16 C kart C1 : infrastruktur / grønnstruktur kart C2 : bebyggelse - vern og utvikling

4 En visjon for sentrum Halden sentrum skal betjene Haldens befolkning med tjenester innen handel, service, rekreasjon og kultur m.m., men det skal også representere et attraktivt tilbud for kunder og brukere fra andre deler av Østfold og omverdenen. Halden sentrum skal utvikles med utgangspunkt i sin særegne identitet. For å oppnå en positiv utvikling, vil kommunen og dens samarbeidspartnere legge tilrette for en sentrumsutvikling med et mangfold av funksjoner og tjenester, i fysiske omgivelser av høy kvalitet, og til beste for alle som besøker, bor eller arbeider i Halden. 1. Formålet med en planstrategi Å avklare og tydeliggjøre mål og virkemidler for sentrums videre utvikling, i tråd med overordnede føringer, målsetninger i kommuneplanen og fattede vedtak. Å sikre og samordne rammebetingelser for fornyelse. Å skaffe et grunnlag for detaljplanlegging og utvikling i angitte delområder. 2. Bakgrunn Strategidokumentet bygger på tidligere temautredninger, vedtatte reguleringsplaner, fylkesplanvedtak og rikspolitiske retningslinjer. Avgrensningen av "sentrumsområdet" er fastsatt i kommuneplanens arealdel og omfatter det sentrale handels- og serviceområdet, sentrumsnære bolig- og bevaringsområder, og utbyggingsarealer mot fjorden. Det er knyttet bestemmelser til "sentrumsområdet" i kommuneplanens arealdel. Sentrumsområdet slik det er avgrenset i Kommuneplan , arealdelen 2

5 Eksisterende arealbruk og eiendomsstruktur ligger til grunn for sentrums videre utvikling. Nye prosjekter og tiltak i de nærmeste år, vil representere en liten tilvekst i forhold til den bygningsmassen som allerede er etablert. Derfor vil hensynet til eksisterende og historisk bebyggelse også være en sentral premiss for utformingen av nye bygg : Halden sentrum, torget - med festningen i bakgrunnen - som byens landemerke I de senere år har det vært planlagt og gjennomført betydelige satsninger på utbygging av teknisk infrastruktur i sentrumsområdet. Kommunen har bygget ny innfart fra vest med rundkjøring i Marcus Thranes gate - og videre ned Stadionbakken 3

6 En strategi for utforming av sentrum, må videre bygge på Kommuneplanens araldel og samfunnsdel, såvel som på gjeldende reguleringsplaner, vedtak, etc. Det betyr krav til fortetting/ boligbygging, utvikling av sentrum som sted for et allsidig tjenestetilbud, bedret tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, fornyelse av bebyggelse/ parker/ plasser, bevaring av kulturminner m.m. Gjeldende reguleringsplaner i sentrumsområdet Kommunens visjon må følges opp med prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltak for utvikling og fornyelse i sentrumsområdet. Oppfølgingen kan skje ved tematiske avklaringer (eksempelvis: transport/ parkering, bygningsvern, estetiske retningslinjer, fellesområder/ parker/ plasser, osv.), områdevis satsning/planer (boligområder, handlegatene/ kjøpesentra, kontor- og næringsområder, bevaringsområder, parker/ plasser/ gang- og turveier, osv.) og helhetlig prosjektbasert områdeutvikling (f.eks. Fjordsiden: Mølen-Tyska-Hollenderen). 3. Situasjonsbeskrivelse Dagens situasjon er preget av at betydelig nyskapning har funnet sted i de senere år. Nye bolig- og næringsprosjekter planlegges for sentrums utvikling. Halden har gjennom planer og forvaltning søkt å verne om bygningsarven. Istandsetting av verneverdige bygningsmiljøer og historiske bygninger og anlegg har vært prioritert - 4

7 og dette har bidratt til å fremheve byens karakter på en positiv måte. Halden har arenaer for fritids- og kulturarrangementer som blir lagt merke til både i regionen og nasjonalt. Kommunen arbeider med tilrettelegging for utvikling av næringsliv, utdanning, rekreasjon og transport. Sentrum er kjernen i kommunens videre utvikling og det stiller store krav på utvikling og nyetablering av virksomheter, utnyttelse og utforming av arealer og optimal tilgjengelighet til sentrum for alle trafikantgrupper. Bak Thon-hotellet ved gjestehavnen ligger Brygga Kultursal Vedlegg kart A viser eksisterende arealdisponering og strategiske funksjoner Avgrensning Arealbehov for utvidelser og utbygging av sentrumsområdet må ses i sammenheng med befolkningutviklingen og potensialet for en økning i markedsandel for handel og service i Halden. Det bør oppmuntres til et større mangfold i sentrumsfunksjoner for å skape økt trivsel og aktivitet - også utenom butikkenes åpningstider. Ved evt. utarbeidelse av sentrumsplan iht. Plan- og bygningsloven 2008 står kommunen fritt m.h.t. å trekke opp plangrenser som f.eks. går ut over det område som er definert i kommuneplanens arealdel. Planprosessen må følger de regler som er angitt i loven. Område i endring En planstrategi for Halden sentrum må gjelde et området som er viktig for utviklingen av et sentrum med mangfoldige funksjoner/aktiviteter - m.a.o. det området som vil være gjenstand for "omforming". 5

8 Topografi Et av de mest karakteristiske trekk ved Halden er landskapsformen. Sentrums avgrensning er bestemt av fysiske barrierer som fjell og fjord, Tista, hovedveianlegg og jernbane : Landskapsform, vegetasjon og fjord - her ved gjestehavnen med utsikt til Sør-Halden - danner rammer for de kvaliteter som preger sentrum Arealformål i dag Innen sentrumsområdet finner vi kjøpesentrene Tista senter og Halden Storsenter som sammen med Storgaten og handlegatene på Sydsiden danner kjerneområde for handel. I disse områdene utenom kjøpesentrene finner vi også næringslokaler, institusjoner og offentlige kontorer - med mange arbeidsplasser. Kommunens kontorer i Rådhuset m.v. som er lokalisert sentralt mellom kjøpesentrene, rommer mange ansatte. Jernbanestasjonen og busstasjonen er lokalisert i utkanten av sentrumskjernen. Transport Transportsystemet, både gater og gang- og sykkelveier, har vært under kontinuerlig utbygging de senere år. Bussforbindelsene er gode ved at sentrale holdeplasser betjenes av bussrutene, togtrafikken har stasjon i sentrum. Parkeringstilbudet varierer noe i sentrums ulike deler. Gang- og sykkelveiforbindelsen til sentrum har blitt vesentlig forbedret de senere år. 4. Utvikling At spørsmålet om sentrumsplan tas opp, kan være en indikasjon på at noe må gjøres. At det i det siste tiåret har vært gjennomført store og viktige prosjekter i 6

9 Halden sentrum, betyr ikke at alt nå er gjort. Nye utfordringer må takles i årene som kommer. Derfor er det riktig å se fremover, med et kritisk blikk, og forberede nødvendige grep som må tas. Bare ved å holde seg ajour med utviklingen, vil Halden sentrum kunne ivaretas og få en styrket posisjon i sitt markedsområde. Vedlegg kart B viser områder med fokus på omforming og utvikling Utbygging av veianlegg for adkomst til Sydsiden og områder for byomforming på Mølen og Tyska-Hollenderen 4.1 Aktuelle utfordringer i Halden sentrum : Bekjempe forfall i de fysiske omgivelser - gjelder utforming og kvalitet på gater/plasser/parker og negative inntrykk av bygninger og anlegg områder i sentrums utkant, grå sone hvor tilstøtende områder er svakt definert og hvor trafikkbelastningen kan virke dominerende områder/tomter i sentrum, som er dårlig vedlikeholdt eller utnyttet, og muligheter for å oppgradere kvalitet på offentlige rom og anlegg. Ledige arealer og eiendommer kan være et potensiale for nye utbyggingsprosjekter eiendommer som er dårlig utnyttet eller uegnet for moderne sentrumsfunksjoner, kan oppgraderes. Handel og kommersielle tilbud sammenhengen mellom kvaliteten på varetilbud og tjenester i etablerte lokaliteter, og ønsket om å investere i forbedringer, er en utfordring i deler av sentrum. Problemet gjelder strøk utenfor kjøpesentrene og i sentrums utkant. Det kan være at det bør satses på et mer kompakt sentrum. 7

10 Begrensninger i variasjon i sentrums tilbud Halden sentrum har begrensninger når det gjelder bredden i tilbudet av tjenester. Det har betydning for besøkstallet og dermed aktivitetsnivå og trivsel og "åpningstider" i sentrum. Det påvirker særlig tilbudet innen fritid, underholdning/ sport, sosialt liv etc. Tilgjengelighet for myke trafikanter Til tross for stor satsning når det gjelder utbygging av gang- og sykkelveier, så gjenstår ennå noen utfordringer når det gjelder forbindelsen mellom sentrum og byens boligområder. Forbedringer kan være : bedre trafikkløsninger og fremkommelighet, bedre drift av systemet i vinterhalvåret m.v. Bygging av promenade langs Tista og gangveier til park- og grøntområder har vært en vellykket satsning. Gjennomgangstrafikk Hovedveiene i utkanten av og gjennom sentrum er sterkt trafikkbelastet. Trivsel og trygghet Sentrum skal betjene hele befolkningen med et mangfold av tjenester - og være et møtested for opphold og opplevelse. Det er ønskelig at sentrum har et tilbud innen underholdning, rekreasjon og spisesteder - og at parker, plasser og promenader også kan benyttes utenom varehandelens åpningstider. Det krever en styrket opplevelse av trivsel - som igjen forutsetter at folk kjenner seg trygge i sentrum. 4.2 Positive faktorer som skaper muligheter for Halden sentrum : Utvidet markedsområde potensiale for etablering av kompletterende tilbud i handel og sevice Gode transportforbindelser Halden sentrum har gode transportforbindelser. Sentrum trenger å beholde sitt eksisterende kundegrunnlag såvel som å tiltrekke nye kunder - fr et større område. Ny kultursal på "brygga" En vellykket satsning på kunst, kultur og underholdning bidrar til kvaliteter som tiltrekker besøkende og kunder til Halden sentrum. Gangavstand til sentrum Nye boligområder i sentrum og innen gangavstand til sentrum, vil bety flere som bor og arbeider der. En balansert utvikling av bomiljø og riktige sentrumsfunksjoner vil være en god og populær løsning. Bevaringsverdig bebyggelse I Halden sentrum finnes et betydlig innslag av verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. Disse er registrert og omfattes delvis av fredningsvedtak og 8

11 reguleringsplaner. Det er viktig for sentrum at disse bygningene blir sikret og brukt på en hensiktsmessig måte. Den bevaringsverdige bebyggelsen gir byen identitet og er en spesiell attraksjonsfaktor for besøkende. Bevaringsverdig bebyggelse - her representert ved sjøbodene - er med på å gi sentrum karakter som oppleves positivt av beboere og besøkende 5. Prioriterte mål Følgende prioriterte mål skal danne grunnlaget for en helhetlig og balansert utvikling av Halden sentrum : 5.1 Skape et levedyktig sentrum ved å tilrettelegge for utviklingen av et mangfold av virksomheter og aktiviteter. Halden sentrum skal bygge videre på sin egenart. Det er viktig i en tid da butikkkjedene og kjøpesentrene i stor grad bidrar til det motsatte, med likt vareutvalg og visuell profilering i "alle byer" og "alle land". Mangfold av virksomheter og aktiviteter betyr : handel, boliger, service-næringer, rekreasjon og underholdning, sosiale møtesteder - som i sum skaper et livlig sentrum. Kommunens tilrettelegging vil fokusere på konkrete mål innen : Handel Sysselsetting Boliger Kultur og rekreasjon Strategi for mangfold og aktivitetsutvikling 9

12 5.2 Bedre tilgjengelighet og et balansert transporttilbud Tilgjengelighet til sentrum må være tilrettelagt for alle trafikantgrupper. Det må være lett å komme til/fra sentrum - lettere enn å velge andre sentra eller handelssteder. Vanskelige transportløsninger oppleves som barrierer og vil virke negativt for sentrum. Hvis Halden sentrum skal lykkes som en unik destinasjon i fremtiden, må tilgjengelihet prioriteres. Ulike transportløsninger må vurderes som alternativ til bruken av privatbilen, mens en fortsatt sørger for å ha rimelig tilgang på parkeringsplasser i sentrum. Utbygging ved fortetting og boligsatsning bringer et større antall trafikanter til sentrum, som gjør det nødvendig å søke nye transportløsninger. Kommunens tilrettelegging vil fokusere på konkrete mål innen : Kollektivtransport-tilbud Videre utbygging av gang- og sykkelveier Parkeringstilbud Knutepunkt for kollektivtrafikken ved Bikkjetorget 5.3 Sikre høy kvalitet i de fysiske omgivelser Å sikre en høy standard i formgivning og materialbruk må prioriteres i sentrumsområdet. Det er en nødvendighet hvis byen skal tiltrekke seg flere brukere og besøkende. Dette kan oppnås ved at kvalitet gjenspeiles i det offentlige domene: gater, plasser, parker, offentlig kunst og bygninger. Kommunen vil ta initiativ til å utrede tiltak som kan betjene denne målsetningen. Kommunen kan, eventuelt samarbeid med private aktører /utbyggere, finne løsninger for gjennomføring. 10

13 5.4 Bærekraftige løsninger i sentrum Det vil også være et mål for sentrumsutviklingen å bidra til "klimatilpasning", en effektiv bruk av energiressurser, miljøvennlige bygningstekniske løsninger og gode rutiner for resirkulering. Kommunens tilrettelegging vil fokusere på konkrete mål innen : Sikring av god luftkvalitet Reduksjon av støybelastninger Energieffektivisering Oppmuntring til bruk av bærekraftige bygningstekniske løsninger Oppmuntring til bruk av mer miljøvennlige transportmidler Bedring av allmennhetens tilgjengelighet til grønnstrukturen Minimere avfall ved gjenbruk og resirkulering Promenade langs Tista med innslag av parkanlegg og vernet bebyggelse 6. Særlige fortrinn Det vil være behov for definere Haldens sentrums "særlige fortrinn". Kunder og besøkende må ha en god grunn for å komme til Halden sentrum, fremfor å dra til andre byer eller kjøpesentre i regionen. Hovedattraksjonen vil være variasjon innen tilbudet av varer og tjenester som er etterspurte. Haldens posisjon i denne sammenheng er noe uklar, men kan avklares ved en markedsanalyse. Et annet fortrinn som Halden har et potensiale for å utnytte, er høy kvalitet i natur-omgivelser og historisk bygningsmiljø. En særlig god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper/ transportmidler vil også være et nødvendig konkurransefortrinn. 11

14 Sentrums utvikling kan utnytte/ utvikle mulige "særlige fortrinn" som : Handelsnisjer - butikker som tilbyr "spesialiserte produkter" som ikke er å finne annet sted i regionen Tilbud innen kultur og kunst i "et spesielt miljø" - som betjener lokalbefolkningen, men også tiltrekker interesserte besøkende. Historiske anlegg og landemerker. Bygningsmiljøer eller unike enkeltbygg som severdighet 7. Gater og adkomst Trafikkavvikingen i sentrum og tilknytningen til sentrums ulike områder skal ivaretas ved en videreføring av den pågående utviklingen av gatesystemet. Det er et mål å sikre gode adkomstløsninger sentrums virksomheter og beboere. Hovedveisystemet i og rundt sentrum må samordnes slik at det best mulig tilpasses sentrums utvikling. De ulike gatenes utforming og bruk bestemmes av tillagt funksjon, eksempelvis: hovedgater, lokale gater, handlegater/ gågater, boliggater. Prinsipper for differensiert bruk av gatesystemet : Dirigere gjennomgangstrafikk utenom sentrumskjernen Sikre gode adkomstforhold for nødvendig servicetrafikk. Forbedre gang- og sykkelforbindelsene til sentrum og innenfor sentrumsområdet og sikre traséer som er trygge, direkte og attraktive Prioritere myke trafikanters behov i sentrumskjernen - og opparbeide gater og plasser til en høy estetisk standard. Sikre sentrale ruter for lett bruk av kollektive transportmidler til alle deler av sentrum. 8. Strategi for utvikling av områder Områder hvor fornyelse (omforming ) forutsettes i løpet av de neste år, er drøftet i det nedenstående. Strategien består av enkle prinsipper for utvikling i disse områdene og viser hvor det er behov for fornyelse. Dette vil være et grunnlagsdokument for utarbeidelse av forprosjekter/detaljplaner for mindre områder eller tomter. Det skal også bidra til helhetlig tilnærming til arealdisponeringen i sentrum og deler av tilstøtende områder, og være et grunnlag for vurdering av sammenhengen mellom arealbruken og transportløsningene. Vedlegg kart C1 viser infrastruktur / grønnstruktur Vedlegg kart C2 viser bebyggelse - vern og utvikling Strategi - kart/skisser Strategien skal vise ambisjonene for fornyelse av Halden sentrum de neste år. Det skal vise nye områder, fornyelse i eksisterende områder, oppgradering av gater og plasser og en antydning av sammenhengen med tilstøtende områder der det kan være behov for tiltak som : 12

15 Byggeområder og parker Bygninger som forutsettes å inngå i fremtidige planer Områder foreslått disponert for ny bebyggelse For bygninger som skal bevares, må det finnes nye funksjoner - ny bebyggelse og nye virksomheter skal videreutvikle sentrum Trafikkområder og plasser Hovedgater for trafikk til/fra sentrum Lokale gater for adkomst Stasjonsområdet har potensiale for utbygging av terminal for tog, taxi, buss og bil. Stasjonsbygningen er fredet. 13

16 Gang- og sykkelveiforbindelser Prioriterte gågater og gangakser Bybroen i Storgata er en gjenåpning av by-aksen - forbindelsen mellom nord- og sydsiden. Den er en vellykket gang- og sykkelveiforbindelse som virker positivt på bygningsmiljø, næringsliv og brukernes "opplevelser" Vedlegg: A B C kart A : eksisterende arealdisponering og strategiske funksjoner kart B : områder med fokus på omforming og utvikling kart C1 : infrastruktur / grønnstruktur kart C2 : bebyggelse - vern og utvikling 14

17 HALDEN SENTRUM : STRATEGIDOKUMENT Kart A : eksisterende arealdisponering og strategiske funksjoner Sentrumsområdet preges av "en blanding av arealformål", men ut fra ulike virksomheters behov dannes det visse områdevise lokaliseringsmønstre. sentrumskjernen H hotell utdanning kjøpesentra kulturformål boligområder 15

18 HALDEN SENTRUM : STRATEGIDOKUMENT Kart B : områder med fokus på omforming og utvikling Omformingsområdene Mølen og Tyska på fjordsiden representerer den største utfordringen og "muligheten" i sentrums utvikling. Forbedring av tjenestetilbudet innen handel og service, forutsetter fortsatt fornyelse i sentrumskjernen på nordsiden og sydsiden. Øvrige delområder i sentrum trenger også fornyelse, vedlikehold og vern. sentrumskjernen omformingsområder 16

19 HALDEN SENTRUM : STRATEGIDOKUMENT Kart C 1 : infrastruktur / grønnstruktur Etableringen av et hovedveisystem i tråd med sentrums utvikling, må fortsette - og tilpasses utviklingen av det overordnede transportsystemet i kommunen. De sentrale områdene skjermes fra tungtrafikk for å gi sentrums brukere og beboere et bedre miljø. Det skal sikres gode forbindelser for gående og syklende fra boligområdene inn til sentrum. Sentrums grønnstruktur skal prioriteres og det skal tilrettelegges for allmennhetens adkomst til strandområder og grøntakser. hovedveisystem, fremtidig grønnstruktur, forbindelser 17

20 HALDEN SENTRUM : STRATEGIDOKUMENT Kart C 2 : bebyggelse - vern og utvikling Den bebyggelsen vi finner i sentrum i dag, vil også prege sentrumsmiljøet i årene som kommer. I "by-omformingsområdene" e.g. Mølen og Tyska, vil ny bebyggelse bli dominerende, og her vil "vår tids bidrag" til utvikling av bygningsarven være en utfordring. Halden sentrum har en høy andel verneverdige bygninger - og det stiller krav til både estetisk og funksjonell tilpasning av nye byggeprosjekter. I tillegg til registrering av verneverdi, finner en fredede bygninger og områder som er omfattet av bygningsvern gjennom reguleringsplaner. bygninger vist med farvekoder er registrert med verneverdi Halden kommune - Enhet for økonomi og plan

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Saksfremstilling Fremtid med fortid Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Innledning Oppdragsbestillingen Etter et omfattende planarbeid som har pågått siden 1999, oversendes

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

FURUSET SENTEROMRÅDE

FURUSET SENTEROMRÅDE FURUSET SENTEROMRÅDE Forprosjekt; utfordringer og muligheter Et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid Rapport nr 1/2009 Kari Kiil, Analyse&Strategi Brita Jorde, Analyse&Strategi Hanne

Detaljer