Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl i Hole herredshus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus"

Transkript

1 REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker Per Ole Rønning, Jevnaker Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole Fred Harald Nilssen, Hole Nina Bønsnes Røed, Hole Gerd Johnsen, BFK Jørund Rytman, BFK Geir Dyrnæs, BFK Bjørn Mæhlum, OFK Terje Kjemperud, Ringerike vara for K. Kværum Signe von Streng, Jevnaker vara for H.B. Fivelsdal Godtfred Rygh, BFK vara for Gerd Johnsen Per Jæger Roar Hammerstad, Hole (informasjon før møtet) (sekretær) Innledningsvis ble det holdt en informasjon fra Hønefoss byaksjon v/ innleiet konsulent Per Jæger. Følgende saksliste ble vedtatt: 1. Referater, orienteringer og befaringer a. (Sak 74/06) 1. Referat fra møte i Regionrådet NTP-innspill til statsetatenes utredninger 3. Rapport skjønnsmidler 2006 til FM 4. Orientering om møte mellom Hovedutvalget for regionutvikling og Hole kommune d.å. 2. OR-saker a. (Sak 75/06) Økonomi- og prosjektstatus pr d.å b. (Sak 76/06) Status Profileringsprosjektet c. (Sak 77/06) Nye søknader og tanker om prioriterte prosjekter i 2007 (både ORprosjekter og partnerskaps-prosjekter) 3. Partnerskap-saker, OFK, BFK og BTV a. (Sak 78/06) Økonomi- og prosjektstatus pr d.å. b. (Sak 79/06) Status sekretariatsleder/koordinator-tilsettingen 4. Eventuelt a. (Sak 80/06) Skifte av leder- og sekretariatsansvar f.o.m b. (Sak 81/06) Møteplan for 2007 c. (Sak 82/06) Eventuelt

2 Følgende ble protokollert: Sak 74/2006: 1. Referat fra møte i Regionrådet d.å. Referatet var utsendt tidligere. Det er ikke mottatt merknader til referatet. Referatet godkjennes. 2. NTP-innspill til statsetatenes utredninger Ringerike kommune orienterte om sin behandling av saken i formannskapet d.å. der også forhold vedr. jernbane er tatt inn. Endelig behandling i Ringerike kommune skjer i kommunestyret d.å. Ordfører Berger ga uttrykk for ønske om at tidligere felles prioriteringer fortsatt kunne stå ved lag uten å starte en omkamp om jernbanetrase. Tas til orientering 3. Rapport skjønnsmidler 2006 til FM Hole kommune sender rapport for bevilgede midler 2005 og 2006 til fylkesmannen i Buskerud innen fristen d.å. Ringerike kommune gir oppdatert bakgrunnsinformasjon så snart som mulig vedr. status på prosjekter/delprosjekter i Ringerike. Tas til orientering 4. Orientering om møte mellom Hovedutvalget for regionutvikling og Hole kommune d.å. Ordfører Per Berger orienterte. Tas til orientering... Sak 75/2006: Oppdatert status for prosjekter og økonomi pr d.å. (Forsvarsomstillingsmidlene) Omstillingsprosjektet 1 Ført regnskap pr Status pr Kredittsaldo ( ,62) 2 Prognose Gjenstående utbet. og innt. pr Påløpte kostnader etter 1. mars 2005: 5700 Hovedprosjektet ,76 Bør avsettes noe 5701 Buttentjern , , Gemnor ,54 0,00 (herav ansvarlig lån) ,00 0, Innovasjon og læring , , Helse, idrett, samfunn ,00 0, Kompetanse Jevnaker ,00 0, Glatvedt brygge , , Turisme ,00 0, Hotellprosjekt ,00 0,00 Konsekvensutredning Eggemoen (Justert ) Utgår 0, Profileringsprosjekt , ,00

3 Saldo Professorat II-stillinger HiBu (del 1) ,00 Krokskogmuseet , Hønefoss Næringshage (bevilget ) ,00 0,00 Resterende utbetalinger gamle prosjekter ,08 Refusjon fra kommuner (5700) (5 000,00) Refusjon fra andre (5702) (50 000,00) Renter av bankinnskudd (5700) (71 761,19) ( ,62) Ikke regnskapsført Resterende utbetalinger fra BFK (justert 175 ) ( ,00) Resterende utbetalinger fra BFK 2005 ( ,00) Resterende utbetalinger fra BFK 2006 ( ,00) Resterende utbetalinger fra BFK pr ( ,00) Nye bevilgninger 2006 Bevilget Utvikling av Hønefoss næringshage (jmfr. 5710) Utbetalt Tilskudd Scenario-arr. (jmfr. 5710) Utbetalt Regional innovasjon HiBu Hønefoss (del 2) ,00 RNF Scenario Ringerikesregionen ,00 Flerbruk RISØ , ,00 Bevilget Hval kulturstasjon , ,00 Bevilget Ytterligere satsing HiBu ,00 Videreutvikling Helgelandsmoen ,00 Trafikksikkerhetshallen Ringerike ,00 Ringerike Vannregionen ,00 Bevilget Avsatt til profileringsprosjektet , ,00 Restmidler pr ( ,54) +renter etter Tas til orientering. Sak 76/2006: Status Profileringsprosjektet Regionrådet hadde saken til behandling d.å. hvor følgende vedtak ble fattet: Regionrådet gir sin tilslutning til at oppspillsnotatet Masterplan intern og ekstern profilering av Ringeriksregionen legges til grunn for en workshop med tema fokusområder og strategier for et større profileringsprosjekt for Ringeriksregionen I forbindelse med Regionrådets møte d.å., i forbindelse med restramme ORmidler 2006, ble det fattet følgende vedtak: Restrammen for 2006 på kr ,- disponeres på følgende måte: Beløpet avsettes foreløpig til fond, øremerket framtidig profileringsprosjekt. Endelig finansiering av dette prosjektet tas opp etter gjennomført work-shop og etter at prosjektplan for dette foreligger. Rådmannen i Ringerike, som har hatt ansvar for framdriften av dette prosjektet, orientere om prosjektets status i møtet. Regionrådets medlemmer ga positiv tilbakemelding på foreslått opplegg, bl.a. med opplegg for work-shop. Det ble

4 imidlertid presisert fra enkelte av Regionrådets medlemmer at prosessen måtte ta sikte på bred deltagelse og viste bl.a. til referat fra Regionrådsmøtet i april d.å. der RNF var spesielt nevnt som samarbeidsaktør. Fra rådmann Aannestad ble det besvart at deltagelse i work-shop en skulle være åpen for de som hadde lyst til å være med, og det ville skje en kunngjøring om dette på nyåret. Gjennomføring anslås til månedsskiftet januar/februar Orienteringen tas til informasjon. Regionrådet ser fram til videre oppfølging gjennom det opplegg som er lagt og presentert i tidligere møter i Regionrådet. Sak 77/2006: Nye søknader og tanker om prioriterte prosjekter i 2007 (både OR- og partnerskaps-prosjekter) Nye innkomne søknader: Regionrådet hadde mottatt 6 nye søknader om tilskudd fra RNF. Disse omhandler: 1. Nærings- og sårbarhetsanalyse for regionens eksisterende næringsliv, søknadssum kr ,-. 2. Faktainformasjon om verdien av ny E16 Sandvika-Hønefoss, søknadssum kr ,- 3. Valgkampprosjekt lokalvalgkampen 2007, søknadssum kr ,-. 4. Utvikling av Eggemoen som hi-tec-industriområde, søknadssum kr ,-. 5. Ringerikskonferansen underskuddsdekning, søknadssum kr ,-. 6. Finansiering av stilling som regional næringsutviklings- og omstillingskonsulent, søknadssum kr ,-. Innkomne søknader var vurdert av rådmennene, hvor rådmennenes innstilling er å gi avslag på samtlige 6 søknader ut fra at søknadsinnholdet ikke er i samsvar mede de prioriterte områder det tidligere er gitt signaler om satsing på. Dessuten var enkelte av søknadene mangelfulle med behov for tilleggsopplysninger gjennom økt dokumentasjon. Tanker om prioriterte prosjekter i 2007: Fra tidligere drøftinger i Regionrådet mener sekretæren at følgende prosjekter må sikres prioriterte midler i 2007 og 2008: Partnerskapsmidler: HiBu Opplevelsesøkonomi, ledelse og reiselivsfag RNF Reiselivsprosjekt destinasjon Ringerike Stedsutvikling Hønefoss og Sundvollen OR-midler (kun i 2007 og 2008): Profileringsprosjektet Helgelandsmoen fullfinansiering av tidligere vedtatt prosjekt GIS i kommunene samarbeidsprosjekt med Statens Kartverk og GemNor Skjønnsmidler fra fylkesmannen: Videreføring av skoleprosjekt Videreføring av frivillighetsprosjekt GIS i kommunene samarbeidsprosjekt med Statens Kartverk og GemNor Det ble i saken fremmet alternative forslag til vedtak fra h.h.v. representantene Per Stamnes og Per Ole Rønning.

5 Nye søknader fra RNF: 1. Enstemmig vedtak: Søknadene 1, 4 og 6 sees i sammenheng, men må bearbeides nærmere av Ringerike Næringsforum til et samlet næringsutviklingsprosjekt kooordinert av RNF. Det forutsettes at RNF samarbeider med Tronrud Engeneering AS når det gjelder Eggemoen etablerte industriområde, og at utviklingen av Eggemoen som et high-tech industriområde gis høy prioritet i prosjektet. 2. Vedtatt mot 1 stemme (Stamnes): Søknad nr. 2 avslås. 3. Enstemmig vedtak: Søknad nr. 3 avslås. 4. Enstemmig vedtak: Søknad nr. 5 innvilges med inntil kr ,- ved bruk av OR-midlene, forutsatt framlagt dokumentasjon i form av revisorbekreftet regnskap som viser underskuddet. Vedr. foreløpig antydninger om prioriteringer for 2007 vedtok Regionrådet følgende enstemmige vedtak: Regionrådet sier seg enig i sekretærens forslag til prioriteringer for 2007 og 2008 og ber om at det arbeides videre med å få fram nødvendig grunnlagsmateriell for endelig behandling av prosjektplaner for en slik satsning. Sak 78/2006: Oppdatert status for prosjekter og økonomi pr d.å. (Partnerskapsmidlene) Status partnerskapsmidler og underforbruksmidler Ringeriksregionen 2004, 2005, : Ramme: ,- Gjenstående underforbruksmidler er kr ,-. Disse midlene ble det gitt anledning til å disponere av regionen, dersom det forelå konkrete innspill til regionale utviklingstiltak innen Prosjekt Ringerike kultursenter ble godkjent av Regionrådet med kr ,- av denne restrammen. Til rest vil da stå kr 0,-. Fylkesutvalget har utsatt endelig vedtak i saken i sitt møte i august i år p.g.a. lovlighetsklage fra et mindretall i Ringerike kommunestyre. Det er vedtatt ytterligere utsettelse p.g.a. sent innkommet tilleggsdokumentasjon. Endelig behandling forutsettes i fylkesutvalget d.å. Saken har også behov for en tilleggsavklaring i Ringerike kommunestyre d.å. 2005: Ramme: ,- Gjenstående midler: ,-. Prosjekt Ringerike kultursenter ble godkjent av Regionrådet med kr ,- av denne restrammen. Prosjekt Midtfylket Teaterverksted er vedtatt av Rådet for Ringeriksregionen, men utbetaling mangler. Utbetaling av BFK`s andel på kr ,- er vedtatt utbetalt og belastes også rammen for I møte d.å. ble det bevilget kr ,- til prosjektet GIS i skolen. I møte d.å. ble det bevilget kr ,- til videreutvikling av Hønefoss næringshage. Restrammen for 2005 på kr ,- samt kr ,- av rammen for 2006 ble benyttet til dette. 2006: I partnerskapsavtalen for 2006 er følgende satsingsområder nedfelt: 1. Stedsutvikling/arealbruk 2. Kompetanse/næringsutvikling 3. Reiseliv/profilering

6 Ramme: ,- Bevilget til prosjekter i hht. gjennomføringsavtale 2006 pr d.å. var kr ,-. Av gjenstående midler pr d.å. på kr ,-, ble det i Regionrådets møte d.å. bevilget kr ,- for fullfinansiering av prosjekt Hønefoss næringshage (jmfr ovenfor) samt kr ,- til Stiftelsen Gladtvedt brygge. Forutsatt endelig godkjenning av bevilgninger til Ringerike Kultursenter vil status for partnerskapsmidler og underforbruksmidler være slik pr d.å.: Ubrukt av rammen: 0,- Ubrukt av rammen: 0,- Til disposisjon for 2006: ,- Sum ubrukte midler pr Kr ,- Regionrådet tar justert statusoversikt pr d.å. til etterretning. Sak 79/2006: Status sekretariatsleder-/koordinator-tilsettingen Rådmennene er gitt i oppdrag å arbeide videre med saken og orientere nærmere om status i møtet. Stilling som 60% sekretariatsleder vil bli utlyst tidlig på nyåret. Informasjonen tas til orientering. Representanten Per Stamnes forlot møtet etter denne saken. Sak 80/2006: Skifte av leder- og sekretariatsansvar pr F.o.m går leder- og sekretariatsansvar over til Jevnaker kommune. Hole kommune vil foreta en oppdatering av saker og økonomi pr d.å. overfor Jevnaker kommune. Saken ble drøftet. Sak 81/2006: Møteplan 2007 Første møte i 2007 fastlegges til , kl i Jevnaker Samfunnshus. Jevnaker kommune gis i ansvar å utarbeide forslag til møteplan for 2007 som framlegges på første møtet på nyåret. Sak 82/2006: Eventuelt a.) Egen hjemmeside for Regionrådet Representanten Jørund Rytman tok opp ide om å etablere egen hjemmeside for Ringeriksregionen og hadde sjekket at domenet ringeriksregionen.no er ledig. Det var enighet om å sikre seg dette domenet, men at arbeidet med å utvikle en egen hjemmeside tas opp i samband med å etablere fast sekretariatsordning.

7 b.) Hilsen om god bedring til ordfører Kolbjørn Kværum Regionrådet sender en hilsen om god bedring til ordfører Kolbjørn Kværum i Ringerike kommune. Overbringelse av hilsningen foretas av Regionrådets leder. Roar Hammerstad sekretær

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 02/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 02/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 02/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, i gamle herredsstyresalen (Lier) Møtedato: 18.04.2013 Tid: 12:30 til 15:30 Vararepresentantene vil få beskjed

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer