PROTOKOLL. Reg. nr ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma Stiegler ANS, Postboks 1124 Sentrum, 5809 Bergen (tidl. Acapo AS, Bergen) Innsiger: Play Ltd («Play»), 40 Esplanade St. Helier, JE4 9RJ, Jersey Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 29. september 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket "playcom" ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes fullmektiger samme dag. Reg. nr ( ) Søknaden om registrering av det kombinerte merket "playcom" ble innlevert den 30. mars 2006, med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av multimediaprodukter. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet registrert den 23. oktober 2006, med ovennevnte tjenestefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 44/2006, på side 26, med publiseringsdato mandag den 30. oktober Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 21. desember 2006; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 02/2007, på side 91, med publiseringsdato mandag den 8. januar Innsiger nedla påstand om at registreringen av det kombinerte merket "playcom" må oppheves, da merket er besluttet registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd). Innsiger begrunnet sin påstand med at merket er egnet til å forveksles med hans innarbeidede kombinerte varemerke "PLAY.COM", brukt som særlig kjennetegn for film, spill, bøker, elektronikk og teleprodukter. Videre anfører innsiger at merket "playcom" er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav b, jf. 4 første ledd), da merket er egnet til å forveksles med et varemerke innsiger hadde tatt i bruk før søkeren innleverte sin søknad den 30. mars 2006, og en bruk som søkeren kjente til ved søknadens innlevering. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 29. september 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Patentstyret vil først ta stilling til hvorvidt innsigers merker er innarbeidet, og i tilfelle for hvilke tjenester. Innsigers fullmektig hevder at det kombinerte merket innsiger bruker er innarbeidet for salg av musikk, film, spill, elektronikk og teleprodukter. Det opplyses at innsiger har solgt slike produkter fra internettsiden play.com siden I 2005 brukte de 50 millioner på

3 Annen avd. sak nr markedsføring, og innsiger markedsføres i tillegg gjennom "co-branding". Nettiden hadde ved utgangen av 2005 hatt 2,35 milliarder treff totalt. Fullmektigen opplyser videre at i følge en rapport fra Hitwise Pty Limited, et uavhengig selskap som overvåker internettrafikk, var nettsiden play.com den siden i Storbritannia med flest treff i juni og juli 2005 i sine kategorier. Ved utløpet av 2005 hadde innsiger sendt ut ca. 25 millioner varer og har ca. 4 millioner brukerkontoer. Innsiger har solgt for over 190 millioner til norske kunder. Det er sendt inn en erklæring fra selskapets finansdirektør som viser at de har hatt norske kunder som har sendt bestillinger, og det totale salgstallet for Norge er 15 millioner pund. Det er videre sendt inn utskrifter som viser omtale av innsigers tjeneste i Nettavisen, Dagbladet, Aftenposten, Dagen Næringsliv, Adresseavisa, Hegnar Online, Bergensavisen og Nationen. Fullmektigen anfører til dette at innsigers tjeneste her omtales som en av de beste på markedet, og at det er fordi tjenesten er så god at de har solgt mye og at varemerket har blitt velkjent her i landet. Søkers fullmektig har til dette svart at det søkte merket ble tatt i bruk i begynnelsen av De ønsket et merke som sa noe om produktene kjeden solgte, og de ønsket å beholde elementer fra logoene som kjedemedlemmene allerede brukte. Videre ble det sjekket at domenenavnet var ledig. Dette var en tid- og kostnadskrevende prosess, og det var ikke noe ønske å etterlikne andres merker. Playcomkjeden hadde en omsetning på i 2005 og i Søkers fullmektig anfører at innsigers merke ikke er PLAY.COM, men PLAY med tillegg av domenebetegnelsen ".com". Merket innsiger bruker i dag, ble tatt i bruk , mens før dette brukte innsiger merket, Videre har søkers fullmektig pekt på at det ikke har betydning hvor mye som er brukt på markedsføring, da dette må antas i det vesentlige å være benyttet utenfor Norge. Det anføres videre at beregningen av antall treff på innsigers side ikke er godkjent for offentlige målinger i Norge. Patentstyret vil for ordens skyld opplyse om at vi har funnet avbildningene av innsigerens merker ved hjelp av "internet archive wayback machine" på Merkene fremstår for oss som identiske med merkene partene viser til og beskriver i sine innlegg. Innsigeren opplyser å ha brukt merket for salg av musikk, film, spill, elektronikk og teleprodukter. Merket består av teksten PLAY.COM med blå skrift, mens punktumet er i oransje. Foran teksten er det plassert en "play-knapp" i blått, hvitt og oransje. Innsigerens tidligere merke hadde i tillegg underteksten MOVIES MUSIC GAMES. Denne underteksten, som kan oversettes til filmer, musikk, spill, vil være rent beskrivende og informativ for de aktuelle tjenestene. Teksten PLAY.COM har ordet "PLAY" som første element. Dette betyr blant annet lek, spill,

4 Annen avd. sak nr sett på, spill av. Også dette ordet er direkte beskrivende for varene som tilbys gjennom innsigers salgstjeneste. Tillegget ".COM" angir at teksten er en nettadresse, og utgjør toppnivået som domenet er registrert under. Teksten vil derfor oppfattes som et domenenavn til en internettside, der man kan finne noe som er relatert til spill, lek, musikk eller liknende. Den figurative utformingen understreker tekstens betydning, og har en relativt lav grad av atskillende evne. Det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende. Dette følger blant annet av Høyesterettsavgjørelsen Gule Sider, inntatt i Rt s. 1601, premiss 48. Her er det snakk om en rent beskrivende tekst med tillegg av en relativt svak figurutforming. Dokumentasjonen viser kun at det kombinerte merket er brukt på innsigerens hjemmeside. Ut over dette er det dokumentert at innsiger har en mye brukt tjeneste, som er omtalt som god og populær. Her omtales merket som "Play.com" eller "Play". Samtlige artikler og omtaler fra norske medier som er dokumentert, er nettbaserte. Det fremgår ikke av dokumentasjonen hvorvidt noe av stoffet har stått på forsider eller blant vanlige nyheter. For Patentstyret ser det ut som artiklene og testene mv har vært å finne plassert under en passende kategori/tema i den aktuelle nettutgaven. Vi anser derfor at de deler av omsetningskretsen som har vært spesielt interessert i slikt stoff, mest sannsynlig vil ha lest noe av dette. Det er imidlertid vanskelig å se at informasjonen har vært eksponert for gjennomsnittsforbrukeren. Det må fortsatt være slik at en god del salg av musikk, film, spill, elektronikk og teleprodukter forgår i vanlige butikker. En stor del av omsetningskretsen vil derfor ikke ha behov for eller noe påskudd til å sette seg inn i slikt stoff på nettet. Innsiger har vist til at de har hatt relativt høy omsetning, og har hatt over kunder i Norge. Selv om dette er en del, kan vi ikke se at det er dokumentert at det kombinerte merket til innsiger, eller et eventuelt ordmerke PLAY.COM, er innarbeidet Norge. Det er ikke vist slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven 3 tredje ledd. Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode, og dokumentasjonen må vise at bruken har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn, og således er egnet til å identifisere at den aktuelle tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. Vi finner det følgelig ikke dokumentert at innsiger har et innarbeidet varemerke i Norge. Innsigers fullmektig har videre anført at det søkte merket er egnet til å forveksles med et varemerke innsiger hadde tatt i bruk før søkeren, og at søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert. Etter varemerkeloven 16 bokstav b, kan et varemerke ikke registreres hvis merket er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. For at bestemmelsen i 16 bokstav b skal kunne komme til anvendelse må følgende vilkår være oppfylt: 1) Det finnes et annet varemerke som en annen har tatt i bruk før søkeren og fortsatt bruker. 2) Det tidligere ibruktatte kjennetegnet må være egnet til å forveksles med det søkte varemerket. 3) Søkeren må antas å ha kjent til det ibruktatte kjennetegnet da han innleverte søknaden. 4) Innleveringen av søknaden er i strid med god forretningsskikk. Søkeren har opplyst at de tok sitt merke, i bruk i begynnelsen at 2005.

5 Annen avd. sak nr Merket innsiger bruker i dag, ble tatt i bruk i slutten av 2005, altså senere enn søkers. Innsiger hadde imidlertid brukt sin tidligere variant av merket i lang tid før dette. Det finnes følgelig et merke som en annen har tatt i bruk før søkeren. Innsigers tidligere merke: Merket innsiger bruker i dag: Da innsigers merke ikke er identisk med det de brukte før søkeren, kan det stilles spørsmål om lovens krav om at merket er noe innsiger "fortsatt bruker" er oppfylt. Patentstyret anser at merkene i det vesentlige er identiske. Den beskrivende underteksten er fjernet, mens det visuelle hovedinntrykket, samt teksten som danner grunnlag for hvordan merket vil omtales er beholdt. Vi finner derfor at det første vilkåret i bestemmelsen er oppfylt. Videre må merkene være egnet til å forveksles. Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd bokstav b. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for "annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av multimediaprodukter. i klasse 35. Innsigers merke er brukt for "salg av musikk, film, spill, elektronikk og teleprodukter. I forhold søkerens "salg av multimediaprodukter" er det følgelig snakk om samme og sterkt likeartede tjenester. Når det gjelder "annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester" er dette andre tjenester enn innsigerens salgstjenester. Søkers fullmektig har pekt på at partene omsetter sine varer gjennom ulike kanaler, henholdsvis på internett og i vanlige butikker. Patentstyret vil bemerke at det må tas utgangspunkt i tjenestene innsiger har brukt merket for. Dette her helt klart salg av varer på internett. Dette skal vurderes i forhold til tjenestene merket er søkt for. Her er det ikke foretatt noen avgrensning til butikksalg, slik at også nettsalg er omfattet. Uansett vil salg av samme type varer være sterkt likeartede tjenester, selv om de omsettes gjennom ulike kanaler. Det er svært vanlig innenfor salg av de aktuelle varene, at samme kommersielle tilbyder både omsetter i vanlige butikker og via internett. Det foreligger altså tjenesteslagslikhet på dette punktet, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Patentstyret finner det mest riktig å vurdere merkelikheten i forhold til det merket innsiger brukte da søker tok sitt merke i bruk, altså innsigers eldste variant.

6 Annen avd. sak nr Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, sett i forhold til at de aktuelle tjenestene, både vil henvende seg til en spesialisert omsetningskrets og den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsigers merke: Søkers merke: Innsigers fullmektig har anført at de to merkene er tilnærmet identiske visuelt. Dominanten i de to merkene er PLAYCOM og PLAY.COM. Begge merker har en pil, og merkene skilles kun av at denne er plassert forskjellig. Videre har begge merker den samme distinkte oransje fargen. Fordi innsiger tilbyr sine tjenester på internett, må man taste inn play.com i browser-feltet for å finne tjenesten. Denne adressen vil måtte huskes, og er derfor innarbeidet som et ordmerke for brukerne. Innsiger har følgelig vern for alle utforminger av denne teksten. Det hevdes videre at innsigers merke muntlig omtales som "playcom", men også en uttale med punktum vil være nokså lik uttalen av det søkte merket. Også søkers merke vil oppfattes som en nettadresse. Søkers fullmektig har til dette svart at pilen som begge bruker ikke er unik i noen sammenheng. Pilen indikerer "play-knappen" på elektronisk utstyr. Innsiger bruker videre ulike ikoner i den blå rammen i sitt merke på ulike steder på sin nettside. Dette innebærer at det er den blå firkanten, mer enn pilen, som er innsigers logo. Innsigers hovedfarge er blå og ikke oransje, mens søker kun bruker oransje med innslag av hvitt/grått. Det bemerkes videre at innsigers merke vil uttales "play dot com" og ikke playcom. Patentstyret vil bemerke at innsigers kombinerte merke består av teksten PLAY.COM i en figurativ utforming, med underteksten MOVIES MUSIC GAMES. Som behandlet over vil teksten oppfattes som et domenenavn til en internettside, der man kan finne noe som er relatert til spill, lek, musikk eller liknende, og den figurative utformingen understreker tekstens betydning, og har en relativt lav grad av atskillende evne. Hovedinntrykket av merket er blått med innslag av oransje. Det søkte merket består av teksten PLAYCOM skrevet med små bokstaver i oransje, der o-en er utformet som en "play-knapp". Teksten består av elementene PLAY og COM. PLAY betyr som over nevnt blant annet lek, spill, sett på, spill av. Dette vil være beskrivende for "multimediaprodukter" som søkeren selger. Elementet COM er forkortelse for "communication" som er det engelske ordet for kommunikasjon. Også dette elementet har lav grad av atskillende evne for salg av multimediaprodukter. COM er som tidligere nevnt et toppdomene. Denne betydningen vil imidlertid ikke være like nærliggende her, da det ikke står noe punktum foran. Merkets hovedinntrykk er oransje med innslag av grått, eventuelt hvitt. Begge merker har følgelig tekstelementene PLAY og COM og et figurativt element som likner en play-knapp. Likevel fremstår merkene som visuelt ulike, særlig på grunn av fargevalget og plasseringen av "play-knappen". Det søkte merket fremstår videre som mer langstrakt enn innsigerens merke.

7 Annen avd. sak nr Når det gjelder det fonetiske, er vi av den oppfatning at det søkte merket vil uttales playcom, rett frem i ett ord, med to stavelser. Innsigerens merke vil uttales "play dot com" eventuelt "play punktum com". Det oransje punktumet er tydelig, og det er åpenbart at det skal uttales som en nettadresse. Merket vil derfor uttales med tre eller fire stavelser, avhengig om man sier adressen på engelsk eller norsk. Videre vil enkelte uttale merket kun som "play". Det er disse måtene det er vanlig å omtale tjenester som tilbys på nett, som for eksempel den norske siden finn.no, som er vanlig å omtale både som "finn" og "finn dot no". Merkene vil derfor, til tross for at de innledes og slutter likt, være relativt ulike fonetisk. Merkene vil videre oppfattes å ha et noe ulikt betydningsinnhold, siden elementet "com" fremkommer ulikt i merkene som beskrevet over. Likhetene fremkommer kun i elementer med svært lav grad av atskillende evne. Merkenes helhetsinntrykk fremstår som forskjellige. Dette gjelder særlig fordi det eldste merket består av svake elementer, og at dette merket derfor ikke har krav på samme beskyttelsessfære som et sterkere merke. Fargen er et element som vil kunne feste seg i erindringen av slike merker, og denne er som helhet ulik i de to merkene. Vi har etter dette kommet til at det ikke foreligger merkelikhet. Spørsmålene om søkeren må antas å ha kjent til det ibruktatte kjennetegnet da han innleverte søknaden og om innleveringen av søknaden var i strid med god forretningsskikk, vil derfor ikke være avgjørende. Vi vil likevel kort bemerke at det er sannsynlig at søkeren kjente til innsigerens bruk av sitt merke, da søkeren, slik innsiger har påpekt, var i samme bransje. Det er naturlig å ha kjennskap til bransjen man driver i eller har planer om å starte i. Det er dokumentert at innsiger har drevet omfattende virksomhet, særlig i utlandet, men også av et visst omfang i Norge. Selv om merket ikke anses innarbeidet, er det naturlig at dette har vært kjent for søker. Vi anser likevel ikke at det var i strid med god forretningsskikk av søker å innlevere det søkte merket. Merkene består i stor grad av elementer som må friholdes å kunne brukes av alle for de aktuelle tjenestene, og søkers merke er tilstrekkelig ulikt innsigerens. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er dokumentert at innsigeren har innarbeidet varemerket sitt i Norge. Det søkte merket krenker således ikke en annens rett, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Videre er det søkte merket ikke egnet til å forveksles med varemerket innsiger hadde tatt i bruk før søkeren, og innleveringen av søknaden var derfor ikke i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 16 bokstav b. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 andre ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 29.. november Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 10. desember 2010, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig:

8 Annen avd. sak nr "Klage over avgjørelse i innsigelsessak varemerkeregistrering kombinert merke mv. 1. Innledning Det vises til Patentstyrets avgjørelse 29. september 2010 («Avgjørelsen») hvor innsigelsen knyttet til varemerkeregistrering ikke ble tatt til følge. På vegne av Play Ltd («Play»), 40 Esplanade St. Helier, JE4 9RJ, Jersey påklages Avgjørelsen om ikke å oppheve DVD Holding AS («DVD») registrerte varemerke Klagefristen er 29. november Klagen er således rettidig fremsatt. Det bes om at Avgjørelsen omgjøres og oppheves, og at registreringen oppheves, jf varmerkelovens 29 og den gamle lovens 21a. Det gjøres gjeldende at Avgjørelsen bygger på uriktig rettsanvendelse og er urimelig. Det formodes at Play vil pådras vesentlige økonomiske tap grunnet tapt omsetning, dersom ikke rettmessig opphevelse skjer. Play opprettholder standpunktene fremsatt i brev 21. desember 2006 og 15. mai Bilag 1: Kopi av brev 21. desember 2006 med bilag Bilag 2: Kopi av brev 15. mai 2008 Det fastholdes at: Plays varemerke var innarbeidet i Norge før DVDs merke ble søkt registrert, og at DVDs merke er forvekslbart med Plays, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd (den gamle lovens 14 første ledd nr. 6). Plays merke var tatt i bruk før DVDs merke ble søkt registrert, og at DVD Holding har levert søknaden i strid med god forretningsskikk, jf varemerkeloven 16 bokstav b, jf. 4 første ledd (den gamle lovens 14 første ledd nr. 7). I tillegg gjøres gjeldende at DVDs merke er egnet til oppfattes som Plays Ltd's firmanavn, jf. varmerkeloven 16 bokstav a, (den gamle lovens 14 første ledd nr 4). 2. Plays merker er innarbeidet og har vern Varemerkeloven 16 første ledd bokstav a gir vern for varemerker, foretaksnavn, forretningskjennetegn, og medfører at et merke ikke kan registreres dersom: «bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn» Det følger av den gamle loven 14 første ledd nr. 6 at innarbeidede merker og firmanavn har vern mot registrering dersom merket som skal registreres:

9 Annen avd. sak nr «er egnet til å forveksles med en annens navn eller foretaksnavn eller med varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad, eller som var innarbeidet for en annen da søknaden om registrering ble inngitt» Det gamle varmerkelovens 14 første ledd nr. 4 har en tilleggsregel for vern av firmanavn og andre navn: «inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn eller som en annen persons navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden» Av Ot.prp. nr. 98 ( ) fremgår at denne regelen skal innfortolkes i den nye lovens 16, første ledd. Noen nærmere begrunnelse for endringen synes forarbeidene ikke å gi. Etter den gamle loven gjelder intet krav om samme/likende vareslag for at forvekslbarhet skal foreligge når det er tale om foretaksnavn, jf den gamle lovens 6, første ledd, annet punktum. Det formodes at denne regelen fortsatt får anvendelse ettersom forarbeidene klart gir uttrykk for at den nye loven ikke er ment å medføre vesentlige endringer i gjeldende rett. Når det gjelder nærværende sak, understrekes at Patentstyret har lagt til grunn de opplysningene Play har oversendt vedrørende tall for salg og markedsføring mv. Til tross for dette har Patentstyret likevel ikke funnet grunnlag for å anse Plays merker som innarbeidet. De nærmere vilkår for innarbeidelse fremgår av varmemerkelovens 2 som lyder slik: «Et merke anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer.» Fordi Patentstyret ikke har ansett Plays innarbeidelse som dokumentert, følger først en utdypende gjennomgang av dokumentasjonsgrunnlaget med tilleggsopplysninger. Deretter følger våre innsigelser til Patentstyrets vurderinger. Som nevnt i tidligere brev, består Plays virksomhet i markedsføring og salg av musikk, film, spill, bøker, elektronikk og teleprodukter fra det internasjonale nettstedet Play fastholder at PLAY.COM er innarbeidet som Plays særlige kjennetegn for disse forhold. Det understrekes at Play er blant de største aktørene i verden innen bransjen. Videre tilbyr Play sine tjenester over hele verden. Bilag 3: Diverse utskrifter fra nettsiden mv Play har benyttet og benytter disse merkene i virksomheten: PLAY.COM (ordmerke) PLAY (ordmerke) Videre benyttes foretaksnavnet Play Ltd.

10 Annen avd. sak nr Som nevnt i innledningen gjøres gjeldende at alle merker innarbeidet i Norge. 2.1 Nærmere om Plays virksomhet Play ble etablert som e-handelsplass i 1998, og har siden dette konsekvent benyttet egne merker som kjennetegn for virksomheten. Play er plassert i Storbritannia og selskapet etablerte et av de første e-handelsplasser innenfor salg av musikk, film, spill, bøker, elektronikk og teleprodukter. Det understrekes at Play markedsfører og selger varer og tjenester over hele verden. Plays utvikling, vekst og popularitet har vært ekstraordinær. Årsaken til denne fremgangen er at foretakets navn og varemerke lett erindres av «gjennomsnittsforbrukeren». Videre har omfattende, konsekvent og kostbar markedsføring bidratt til å gjøre varemerket godt kjent i omsetningskretsen. I 2007 utgjorde Plays markedsføringskostnader britiske pund. Nytt bilag 4: Markedsføringskostnader 2007 I følge besøksstatistikk fra Hitwise, som presenterer daglig statisikk for over 1 million websteder er Play i dag den tredje mest besøkte e-handelsplassen innen kategorien «shopping og classified» i Storbritannia. Nytt bilag 5: Play.com Benchmark Report Det understrekes videre at Play i samme periode var den mest besøkte e-handelsplassen i kategorien «movies and music» i Storbritannia. I 2008 tok Play imot bestillinger fra ca. 4,8 millioner kunder i Europa. Av disse var ca. 4,4 millioner tilhørende i Storbritannia. Vi viser til tall fra Plays salgsdatabase. Nytt bilag 6: Kundeoversikt fra Play for 2008 De nevnte 4,4 millioner kundene i Storbritannia genererte for 2008 salgstall på til sammen ca. 445 millioner Euro. Nytt bilag 7: Oversikt omsetning fra Play i Storbritannia for 2008 I samme periode var det også en meget betydelig omsetning i andre europeiske land. Nytt bilag 8: Oversikt over omsetning fra Play andre land Den anerkjente tjenesten Netimperative.com utgir jevnlig rapporter over hvor godt besøkte ulike markedsaktørers hjemmesider er. I en oversikt fra 26. august 2009 ble Play.com rangert som nr. 3 i Storbritannia. Nytt bilag 9: Utskrift fra Netimperative.com

11 Annen avd. sak nr Det vises også til rapporten «Coolbrands» for 2009/2010 som gir en oversikt over de mest kjente varemerkene i verden. Play.com er med på listen som er alfabetisk rangert. Vi legger også ved en oversikt over hvordan utvelgelsesprosessen skjer. Nytt bilag 10: Coolbrands Official results 2009/10 og Selection process. På verdensbasis hadde Play i 2008 over aktive kunder. Plays nettsted mottok treff per dag i november I desember 2009 mottok siden treff per dag. Nytt bilag 11: Coremetrics-rapport over treff på for november og desember 2009 Google.com anses å være verdens mest kjente og anvendte søkemotor på internett. Nytt bilag12: Om Google fra Wikipedia.se Det presiseres at søketjenesten Google, er benyttet i meget omfattende utstrekning i Norge. Det «å google» er blitt et alminnelig uttrykk, og en høy plassering ved googling er ønskelig for alle typer virksomheter. Videre det slik at plasseringen på Gogglesøk avspeiler foretakets fremgang og hvor kjent dette er. Det er vanskelig å nå førsteplass i søkeresultat ved googling, men ved ved google søk på «Play» kommer Play.com opp som øverste treff. Nytt bilag 13: Utskrift fra Google Høyt opp på søketrefflisten kommer også treff på Wikipedia hvor Plays netthandel beskrives. Vårt poeng er at disse søkertreffene trekker i retning av at Play er så velkjent at ordet i seg selv, uten nærmere avgrensning, kobles til Play. Dette privilegium er forbeholdt kun et fåtall internasjonalt velkjente og velrenommerte varemerker. Eksempler er Apple, Delta, Ford, Oracle og GAP. Det understrekes at alle disse er kjennetegn med et opprinnelig svakere særpreg. Det bemerkes videre at Play har mottatt et omfattende antall utmerkelser for sine varer og tjenester. Som eksempler nevnes: Analyseforetaket Forsee Results, som gjorde en kundetilfredshetsundersøkelse for 2007 og 2008 hvor Play ble plassert som e-handelsforetak med beste resultat i Storbritannia etter en undersøkelse blant respondenter. Nytt bilag 14: Utskrift kundetilfredshetsundersøkelse Det kjente forbrukernettstedet Which, gav i juni 2008 Play utmerkelsen som beste e-handelsforetak. Samme websted gav i 2005 Play utmerkelsen beste e-handelsforetak innen salg av musikk. Nytt bilag 15: Utskrift fra Which Play har også mottatt en rekke andre utmerkelser. Nytt bilag 16: Liste over utmerkelser

12 Annen avd. sak nr Plays virksomhet i Norge Som nevnt viser Plays salgstall at selskapet frem til 31. juli 2006 hadde solgt produkter for over 190 millioner kroner til norske kunder. Play har laget et ekstrakt over antall (også oversendt tidligere) til kunder med norsk adresse, hvor mange bestillinger disse har gjort og salgstallene til disse kundene. Finansdirektøren i Play har erklært ved signering at disse tallene er riktige. Ekstraktet viser at Play frem til nevnte dato har hatt norske kunder. Disse har sendt bestillinger via siden play.com. Det totale salgstall for Norge er i underkant av 15 millioner britiske pund eller ca. 190 millioner norske kroner. Bilag 17: Ekstrakt fra Plays finansdirektør om salgstall og antall kunder i Norge Konkret ble det, i Norge, solgt for fram til og med 2006: pund til ca kunder i pund til ca kunder i pund til ca kunder i pund til ca kunder i pund til ca kunder i pund til ca kunder i 2006 Nytt bilag 18: Oversikt over salgstall for Play for 2001 til og med 25. november 2010 For året 2007 var salgstallene for Norge ca pund til ca kunder. Nytt bilag 19: Kundeoversikt for Play for 2007 For året 2008 var salgstallene for Norge ca pund til ca kunder. For året 2009 var salgstallene for Norge ca pund til i underkant av kunder. For 2010 er det solgt for ca pund til i underkant av kunder. Det understrekes at ca. 30 til 40 prosent av årsomsetningen skjer i desember ved julehandel. Det er derfor all grunn til å tro at omsetningen for 2010 blir rekordhøy for Play. Vi presiserer at tallene dokumenterer en massiv bruk av Plays varemerker innen Norge for en lang rekke produkter og tjenester som Play tilbyr til kunder, inkludert salg av musikk, film, dataspill, software, bøker, elektronikk, mv. Vi har 28. november 2010 fått nye korr [?] Det understrekes at Play.com også har fått stor og god omtale i media. Bilag 20: Utskrifter av et utdrag av omtale av tjenesten Play driver på siden play.com i norske medier, som Nettavisen, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Adresseavisa, Hegnar Online, Bergensavisen og Nationen m.v. + Plays CTM registreringer og varemerkesøknader

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

DOK lovehoney.no

DOK lovehoney.no DOK-2016-42 lovehoney.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-10-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-42 STIKKORD: Lovehoney.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

DOK finnbilligeflybilletter.no

DOK finnbilligeflybilletter.no DOK-2017-14 - finnbilligeflybilletter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-14 STIKKORD: finnbilligeflybilletter.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

DOK finnshopping.no

DOK finnshopping.no DOK-2017-13 - finnshopping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-13 STIKKORD: finnshopping.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

17/ august 2017

17/ august 2017 AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00010 31. august 2017 Klager: Representert ved: House of Beauty AS Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Innklaget: Hår1. Kjeden AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

DOK lyddemping.no

DOK lyddemping.no DOK-2016-30 - lyddemping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-06-28 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-30 STIKKORD: Lyddemping.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK finndot.no

DOK finndot.no DOK-2017-21 finndot.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 31.08.2017 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-21 STIKKORD: finndot.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

DOK finnbruktbil.no

DOK finnbruktbil.no DOK-2017-12 - finnbruktbil.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-12 STIKKORD: finnbruktbil.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

N.V. Toprank Corpooration og Blue Elephant International Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

N.V. Toprank Corpooration og Blue Elephant International Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00186 Dato: 12. september 2017 Klager: Representert ved: Jouhar Hani Bull & Co Advokatfirma AS Innklaget: Representert ved: N.V. Toprank Corpooration og Blue Elephant International Limited

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00218 1. september 2017 Klager: Representert ved: Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA Innklagede: Representert ved: NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir

17/ oktober Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet. Iselin Engan Trademack-Formir AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00058 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: Noione AS Tjoflaat Advokatfirmaet Innklagede: Representert ved: Iselin Engan Trademack-Formir Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

DOK listerregnskap.no

DOK listerregnskap.no DOK-2015-35 listerregnskap.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-08-21 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-35 STIKKORD: listerregnskap.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

DOK fleshlight.no

DOK fleshlight.no DOK-2017-08 fleshlight.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-05-03 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-08 STIKKORD: Domenenavnet fleshlight.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer