Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement."

Transkript

1

2 Søkelys på arbeidslivet 2/2007 årgang 24 ISSN Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, postboks 3233, Elisenberg, 0208 Oslo. Redaksjon: Pål Schøne (redaktør), Ragnhild Steen Jensen (redaktør), Johanne Severinsen (redaksjonssekretær), Erling Barth, Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Geir Høgsnes, Marianne Røed og Jon Rogstad. Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement. Abonnement kan bestilles via eller Institutt for samfunnsforskning Postboks 3233 Elisenberg 0208 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Søkelys på arbeidslivet på nettet:

3 Innhold Redaksjonelt Er delt svangerskapspermisjon en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn? 131 ARTIKLER Sysselsetting og mobilitet Line Eldring Utviklingen i polsk byggenæring etter EU-utvidelsen 133 Arbeidsledighet Espen Dahl og Thomas Lorentzen Arbeidsrettede tiltak for sosialhjelpsmottakere: Seleksjon, effekter og politiske implikasjoner 149 John K. Dagsvik, Tom Kornstad og Terje Skjerpen Betydningen av motløshet for yrkesdeltaking 159 Lønnsutvikling Arngrim Hunnes Bedrifters lønnsstrukturer: teori og empiri 171 Kjersti Misje Nilsen Er det et glasstak i Norge? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på toppen i arbeidsmarkedet 181 Arbeidsmiljø og avtaleverket Trygve Gulbrandsen Bidrar samarbeidet i arbeidslivet til ideologisk moderasjon? 195 Per Morten Schiefloe og Kristin Mauseth Vikland Når barrierene svikter. Gassutblåsningen på Snorre A, Johan Fredrik Rye Nyetablering av sekundære arbeidsmarkeder: Arbeidsinnvandring i landbruket 227

4 Søkelys på Norden Eva Österbacka Är den finländska grundutbildningen bäst i världen? 243 FOREDRAG, DEBATT OG KOMMENTAR Jorun Solheim Kapital menns domene? 251 Forfatterveiledning 257

5 Forfattere i dette nummeret John K. Dagsvik Cand.real., forsker ved Statistisk sentralbyrå, Oslo. Espen Dahl Dr.polit., sosiologi, professor ved Høgskolen i Oslo. Trygve Gulbrandsen Dr.polit., sosiologi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo og professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Arngrim Hunnes Dr.oecon., post.doc ved Norges Handelshøyskole, Bergen. Tom Kornstad Dr.polit., forsker ved Statistisk sentralbyrå, Oslo. Thomas Lorentzen Ph.d., sosiologi, forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), og Høgskolen i Oslo. Kjersti Misje Nilsen Master i samfunnsøkonomi, vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Johan Fredrik Rye Dr.polit., forsker ved Norsk senter ved bygdeforskning, Trondheim. Per Morten Schiefloe Dr. philos., professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim. Terje Skjerpen Cand.oecon., forsker ved Statistisk sentralbyrå, Oslo. Jorun Solheim Mag.art., sosialantropologi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Kristin Mauseth Vikland Cand. polit., sosialantropologi, stipendiat ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, NTNU samfunnsforskning as, Trondheim. Eva Österbacka Ph.d., samfunnsøkonomi, forsker ved Universitetet i Åbo.

6

7 Redaksjonelt Er delt svangerskapspermisjon en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn? Norge har, sammenlignet med de fleste andre land en svært sjenerøs familiepolitikk. Lang og betalt svangerskapspermisjon er et eksempel på dette. Retten til betalt svangerskapspermisjon er knyttet til tidligere lønnsinntekt. Dette gir norske kvinner et incentiv til å starte en karriere før de får barn, og letter sannsynligvis returen til arbeidslivet etter fødsel. Det er grunn til å tro at denne politikken har bidratt til at norske kvinners yrkesdeltakelse er høy, og nesten på høyde med menns. Men, kan det være slik som noen hevder at denne sjenerøse familiepolitikken kan ha en negativ effekt på kvinners lønns- og karriereutvikling? Er det den lange svangerskapspermisjonen, og det faktum at det er kvinner som benytter den som er avgjørende for at vi har lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge? Og er det slik at en tredeling av permisjonen, etter islandsk modell, (1/3 til mor, 1/3 til far og 1/3 som mor og far velger fritt) vil bety at lønnsforskjellene reduseres kraftig? Diskusjonen om delt svangerskapermisjon på forsommeren kunne gi et slikt inntrykk. Men forskning har vist at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er et sammensatt fenomen, knyttet til at kvinner og menn jobber innenfor ulike sektorer, næringer og stillingsnivåer og at kvinner i mye større grad enn menn arbeider deltid. Vil delt svangerskapspermisjon endre dette? En umiddelbar effekt av delt svangerskapspermisjon vil være at unge kvinner og unge menn ville være likere for en arbeidsgiver. Ved ansettelse vil en arbeidsgiver vite at en kvinne og mann vil ha omtrent samme omsorgsansvar og være like lenge borte fra arbeid i forbindelse med det å få barn. Og den lønnforskjellen som er direkte knyttet til kvinners fravær fra arbeidsmarkedet i forbindelse med svangerskapspermisjon vil bli vesentlig redusert Men effektene i forhold til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og til arbeidstid er mer komplisert. Dersom delt svangerskapspermisjon skal ha den likelønnseffekten en del har hevdet, må vi gå ut i fra at mer permisjon for menn vil bidra til at menn tar mer omsorgsansvar også etter permisjonen. At menn i (nesten) like stor grad som kvinner vil tilpasse arbeidsliv med familieliv. Det betyr at de i større grad vil velge arbeidskarrierer som gir mulighet for å kombinere lønnsarbeid med familieliv. Enten ved at de vil velge yrker som tilrettelegger for dette (som for eksempel i offentlig sektor), eller ved at arbeidsvilkårene i mannsdominerte yrker vil endres i takt med menns økte om- Søkelys på arbeidslivet 2/2007, årgang 24, ISSN Institutt for samfunnsforskning

8 132 Søkelys på arbeidslivet sorgsansvar. Vi vet at en stor del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinnedominerte yrker som f. eks. sykepleiere og førskolelærere er lavere lønnet enn mannsdominerte yrker på samme utdanningsnivå, en eventuell likelønnseffekt av forslaget om delt svangerskapermisjon vil derfor også måtte innebære at kvinner og menn begynner å ta utradisjonelle yrkesvalg. I beste fall er dette et langsiktig prosjekt. Når det vanlige mønsteret i dag er at kvinner tilpasser arbeidsliv med familie gjennom fødselspermisjoner og deltid, mens menn ikke gjør det, er det nok knyttet til kultur og tradisjon. De kulturelle føringene på hva som forventes av en mor og en far, oppfatningen av hva som er en god mor og en god far, er sterke og tunge å endre. Men det er ikke bare kultur og tradisjon som er viktig for å forstå tilpasningen mellom arbeid og familieliv. Også lønn er sentralt i vurderingen. Og så lenge menn tjener mer enn kvinner i de fleste familier er det økonomisk lønnsomt at det er kvinnen som tar svangerskapspermisjon og som reduserer arbeidstiden. En forutsetning for en tredeling av fødselspermisjonen må derfor være at mannen må ha en selvstendig rett til permisjon og at det er hans lønn som ligger til grunn for hans permisjon. Det betyr at det ikke kan være et tak på 6G som i dag. Å lage en lovfestet permisjonsordning som innbærer at mange familier vil tape økonomisk, fordi det er slik at mannen i de fleste familier er den som tjener mest, vil neppe ha stor oppsluting i befolkningen. Å gå inn å styre familiers valg er i seg selv komplisert. Hvordan familier organiserer sitt privatliv oppfattes av mange som en del av den private sfæren. Dersom det i tillegg skulle føre til at familien taper økonomisk på det, er det et usikkert hvor stor legitimitet et slikt virkemiddel vil ha. Den enkleste veien til mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er antageligvis å gi de kvinnedominerte yrkene høyere lønn. Og hvem vet: Kanskje er det slik at en jevnere lønnsfordeling mellom kvinner og menn vil føre til en jevnere fordeling av svangerskapermisjonen.

9 Sysselsetting og mobilitet Line Eldring Utviklingen i polsk byggenæring etter EUutvidelsen Tre år etter EU-utvidelsen kan vi slå fast at arbeidsinnvandringen til Norge har oversteget de flestes forventninger. Særlig Polen har blitt en viktig leverandør av arbeidskraft til Norge, spesielt til norsk byggenæring. Det er nå høykonjunktur og boom i polsk byggenæring. Sysselsettingen øker, lønningene stiger, og i motsetning til for få år tilbake er det nå mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor byggfagene. På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon og intervjuer med aktører i byggebransjen og myndighetsrepresentanter belyser artikkelen utviklingen i polsk byggenæring de siste årene, samt mulige konsekvenser for videre tilstrømning av polsk arbeidskraft til det norske arbeidsmarkedet mai var en skjellsettende dato i Europas nyere historie. Åtte østeuropeiske land ble innlemmet i EØS-området og ble dermed en del av det europeiske fellesmarkedet. Den 1. januar 2007 ble også Bulgaria og Romania EU-medlemmer. Fra norsk side var oppmerksomheten tidlig rettet mot Polen, som med sine 38,5 millioner innbyggere er det største av de nye EØS-landene, og det sjette største av samtlige 27 EUland. Prognosene for hva en kunne forvente av arbeids- og bedriftsvandringer fra øst til vest i kjølvannet av utvidelsen, var temmelig usikre. I Norge var debatten i preget av så vel pessimistiske varsler om sosial turisme som engstelse for at ingen ville ha lyst til komme til Norge for å jobbe. Tre år etter utvidelsen ser vi at arbeidsinnvandringen til Norge har oversteget de fleste spådommene, og at særlig Polen har blitt en viktig leverandør av arbeidskraft til Norge, spesielt til norsk byggenæring (Dølvik et al. 2006). Ved inngangen til august 2007 var det gitt over individuelle arbeidstillatelser (inkludert fornyelser) til arbeidstakere fra de nye medlemslandene, og i tillegg kommer et ukjent antall utstasjonerte arbeidstakere, personer på tjenesteoppdrag og uregistrerte. 2 De fleste Søkelys på arbeidslivet 2/2007, årgang 24, ISSN Institutt for samfunnsforskning

10 134 Søkelys på arbeidslivet kom fra Polen, og mange jobber innen byggenæringen. Våren 2006 oppga 27 prosent av bygg- og anleggsbedriftene i Norge (med mer enn 10 ansatte) at de hadde brukt østeuropeisk arbeidskraft i en eller annen form de siste 12 månedene (Ødegård et al. 2007), og målinger gjort av næringen selv, tyder på at bruken har økt ytterligere det siste året. 3 Dersom polske bygningsarbeidere vender hjem igjen i nær fremtid, vil det skape betydelige problemer for norsk byggenæring. Utviklingen i denne mobiliteten av arbeidskraft fremover vil sannsynligvis henge sammen med hva som skjer i det hjemlige polske arbeidsmarkedet og trendene i polsk byggenæring. Masseimporten av polsk arbeidskraft til norsk bygg- og anleggsarbeid er også et interessant eksempel på arbeidsinnvandring som løsning på et akutt arbeidskraftbehov innen en næring. Så langt har oppmerksomheten i Norge først og fremst vært rettet mot utviklingen i norsk byggenæring og under hvilke forhold den polske arbeidskraften sysselsettes i Norge. Temaet for denne artikkelen er situasjonen i Polen. Vi vil først kaste et kort blikk på markedsutviklingen i polsk byggenæring, og deretter se nærmere på arbeidskraftsituasjonen og utviklingen i sysselsettingen i næringen i årene etter Polens inntreden i EU. Deretter tar vi for oss noen konsekvenser av migrasjonen fra Polen, og ser nærmere på lønnsutviklingen og situasjonen i fagopplæringssystemet. Avslutningsvis drøftes hvilken betydning disse forholdene kan ha for den fremtidige rekrutteringen av polsk arbeidskraft til norsk byggenæring. Datagrunnlag Formålet med prosjektet som denne artikkelen rapporterer fra, var å få en mer solid innsikt i den aktuelle situasjonen i polsk byggenæring. Studien bygger på analyse av foreliggende dokumentasjon og intervjuer med relevante aktører i Polen. Innhenting av dokumentasjon foregikk gjennom søk på Internett og i biblioteksbaser, kontakt med forskningsinstitutter, bransjeorganisasjoner og myndighetsorganer. Det aller meste av skriftlig dokumentasjon og statistikk om byggenæringen i Polen foreligger på polsk, og vi måtte foreta løpende prioriteringer med hensyn til hva som var mulig å dra nytte av innenfor prosjektets rammer. Vi tror imidlertid at vi har klart å identifisere de mest aktuelle og relevante kildene til kunnskap om næringen. Når det gjelder statistikk, har vi i hovedsak basert oss på data fra det polske statistiske sentralbyrået, Glowny Urzad Statystyczny (GUS). I tillegg kommer statistikk innhentet direkte fra de lokale arbeidskontorene og utdanningsstatistikk fra myndighetene. I januar 2007 gjennomførte vi 15 intervjuer (i en del av intervjuene deltok flere personer) og besøk til institusjoner og bedrifter i Warszawa, Szczecin, Mrzezyno, Slupsk, Wejherowo og Gdansk. 4 Intervjuene omfattet representanter fra myndigheter, arbeidsmarkedsetat, fagforbund og arbeidsgiver-/bransjeorganisasjoner, bedrifter og skoler. Utvalget ble gjort med utgangspunkt i både hvor vi antok vi ville finne den mest relevante informasjonen (som f.eks. i Utdanningsdepartementet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsmarkedsetaten), og hvor vi fikk tilgang (som f.eks. i bedrifter og skoler). Prosjektets rammer la klare begrensninger på antallet intervjuer det var mulig å gjennomføre, og informasjonen fra de få bedriftene vi besøkte, tjener her som ek-

11 Utviklingen i polsk byggenæring etter EU-utvidelsen 135 sempler på forhold som først og fremst dokumenteres gjennom annen innhentet dokumentasjon. Vi ønsket å få innblikk i situasjonen i de lokale arbeidsmarkedene, og valgte i tillegg til Warszawa-regionen å legge feltarbeidet til de to fylkene som er de viktigste avsenderområdene for polske arbeidsinnvandrere i Oslo-området (Friberg og Tyldum 2007). 5 De fleste intervjuene ble gjennomført på polsk, med delvis oversettelse til og fra engelsk underveis (en av forskerne er polsktalende). Intervjuene ble tatt opp på bånd og senere transkribert og oversatt/oppsummert. Disse intervjuene var kvalitative og åpne og tok utgangspunkt i en intervjuguide tilpasset de ulike typene av organisasjoner. I tillegg ble det innhentet informasjon gjennom telefonsamtaler med ulike organisasjoner og personer. Oppgangstider I både Polen og Norge er det nå gode tider i byggenæringen. Aktiviteten i norsk byggenæring har aldri vært høyere; Byggenæringens landsforening betegnet høsten 2006 tilstanden som tidenes byggeboom. 6 De fleste EU-landene opplevde en viss oppgang i byggenæringen i fjor, den gjennomsnittlige veksten i EU var på 4 prosent fra 2005 til Polen er blant de landene som skiller seg ut med særlig stor vekst, med hele 19,4 prosent økning fra 2005 til Dette bildet så helt annerledes ut da Polen trådte inn i EU i Fra 1998 til 2005 sank både sysselsettingen og antallet byggbedrifter dramatisk, og særlig perioden 2000 til 2003 var preget av krise og nedgang. Etter noen år med dårlige tider er imidlertid polsk byggenæring nå i sterk fremgang. Alle bransjeaktørene vi intervjuet, regnet med videre vekst fremover, ikke minst på grunn av tilflyten av EU-midler til bygge- og anleggsprosjekter. Polen vil i årene motta flere titalls milliarder zloty til veiutbygging. 8 Videre har myndighetene et program for bygging av tre millioner leiligheter fram mot Det er også en økende tilflyt av utenlandsk kapital knyttet til investeringer i industri- og eiendomsutvikling. 9 En undersøkelse foretatt av PMR Corporate høsten 2006 blant ledere i Polens største bygg- og anleggsbedrifter viste at næringen ser lyst både på nåsituasjonen og fremtiden. Tre fjerdedeler av bedriftslederne ga positive vurderinger av bedriftenes utviklingsmuligheter, ordreporteføljer og finansielle situasjon. Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse et år tidligere hadde bedriftenes markedsvurderinger endret seg kraftig i positiv retning. Mens 38 prosent av bedriftene beskrev situasjonen som god i 2005, gjaldt dette hele 73 prosent av bedriftene i Mer enn halvparten av bedriftene forventer ytterligere bedringer fremover, og bare 7 prosent frykter nedgangstider (PMR 2006). Så å si alle informantene som ble intervjuet i forbindelse med Fafos undersøkelse, bekreftet dette bildet av boom i byggenæringen og beskrev markedssituasjonen som sterkt forbedret sammenlignet med Bedriftene og sysselsettingen Det er vanskelig å få en god oversikt over aktivitetsnivået i den polske byggenæringen, særlig fordi mye av aktiviteten antakelig skjer i det illegale markedet.

12 136 Søkelys på arbeidslivet Tabell 1. Antall bedrifter i polsk byggenæring Periode Endring Totalt antall bedrifter Bedrifter med færre enn 20 ansatte Figur 1. Sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet i Polen Antall Omfanget av illegalt arbeid vokste i nedgangsperioden, og det antas at antallet småbedrifter som opererer illegalt og uregistrert, økte kraftig i perioden 1998 til 2004 (PZPB 2006). Tabell 1 viser at antallet registrerte bedrifter i byggenæringen mellom 1998 og 2005 sank betraktelig. De fleste store bedriftene innen den polske byggenæringen er helt eller delvis eid av multinasjonale selskaper. Eksempelvis var landets største byggeentreprenørfirma, Budimex, tidligere en statlig bedrift, men er nå privatisert, og 60 prosent eies av det spanske entreprenørselskapet Ferovia. Som i næringen for øvrig sank antall ansatte i Budimex betraktelig i lavkonjunkturperioden I år 2000 hadde bedriften drøyt ansatte, mot 4000 ansatte i Ved inngangen til 2007 hadde antallet ansatte økt til De viktigste årsakene til den reduserte sysselsettingen i byggenæringen blir sagt å være krisen i næringen på begynnelsen av 2000-tallet samt den teknologiske utviklingen og moderniseringen av de store entreprenørbedriftene. I 1997 var det nær registrert sysselsatte i næringen, mot i 2005, altså en reduksjon på godt over personer. Det foreligger foreløpig ikke helt sammenlignbar statistikk for 2006, men det ser ut til at trenden med økt sysselsetting fra 2005 forsterkes.

13 Utviklingen i polsk byggenæring etter EU-utvidelsen 137 Disse tallene omfatter imidlertid bare registrerte sysselsatte. For å få et bilde av den reelle sysselsettingen, er arbeidskraftundersøkelsen et bedre utgangspunkt. 11 Arbeidskraftundersøkelsen skal være representativ for hele befolkningen og gir dermed et riktigere bilde av hvor mange som er engasjert i bygge- og anleggsvirksomheten enn den registerbaserte statistikken (GUS 2006/2007), som ikke fanger opp uregistrerte sysselsatte. Ifølge arbeidskraftundersøkelsen fra tredje kvartal 2005, var personer sysselsatt i bygge- og anleggsvirksomhet. Et år senere, i 2006, var tallet steget til personer, altså en økning på drøyt personer i løpet av et år. 60 prosent av de sysselsatte i bygg og anlegg er over 34 år (og 35 prosent var 45 år og eldre), og som i Norge er nesten alle menn. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, så vel som bedriftene vi var i kontakt med, fremholdt at svært mange arbeider på midlertidige kontrakter. Eksempelvis har bare 2000 av de ansatte Polens største entreprenørbedrift, Budimex, fast ansettelse. 12 I Polen regnes bygg- og anleggsarbeid i større grad enn i Norge som sesongarbeid, og sesongvariasjonene ble også trukket fram av flere som en forklaring på den tilsynelatende utstrakte bruken av midlertidige ansettelser. Bruk av enmannsdrifter blir også sagt å være svært utbredt. 13 Hvis vi tar utgangspunkt i arbeidskraftundersøkelsen, er om lag en femtedel av de sysselsatte i polsk bygge- og anleggsvirksomhet selvstendig næringsdrivende (self-employed), i 2006 utgjorde dette personer (GUS 2007). Sammenholder man den registerbaserte statistikken med tallene fra arbeidskraftundersøkelsen i 2005, er det et overskudd på drøyt personer som antakelig arbeider i det illegale markedet. At svart arbeid er et utbredt fenomen, bekreftes både gjennom våre intervjuer med bransjeaktører, partene og myndighetsrepresentanter og annen dokumentasjon. Det foreligger ulike estimater på hvor stor den illegale sysselsettingen er. I en rapport fra det polske statistiske byrået anslås det at personer arbeidet illegalt i byggenæringen i Polen i 2004 (dette tallet omfatter ikke utlendinger som jobbet illegalt). 14 Av disse jobbet med bygg og installering, med oppussing og reparasjoner, og med nabolagstjenester. En fjerdedel jobbet for private bedrifter eller sitt eget uregistrerte selskap, mens resten arbeidet for privatpersoner. To tredjedeler av dem som jobbet illegalt, hadde dette som sin hovedjobb, for resten var det bijobb. Hvorvidt oppgangstidene har medført at det nå er mindre eller mer svart arbeid i bygg og anlegg, har vi ikke funnet dokumentasjon på, men inntrykket fra intervjuene er at man fortsatt antar at en høy andel av sysselsettingen i næringen ikke er registrert. Arbeidskraftsituasjonen På tross av unisone meldinger om gode tider, gir de fleste aktørene vi intervjuet i polsk byggenæring, paradoksalt nok også uttrykk for dyp bekymring for fremtiden. Dette knytter seg fremfor alt til arbeidskraftsituasjonen i landet som ble betegnet som kritisk av de fleste av våre informanter. I en undersøkelse foretatt av det statistiske sentralbyrået i oktober 2006, oppga halvparten av bedriftene i bygg og anlegg at mangel på arbeidskraft er det største hinderet for å ta på seg nye oppdrag mot en fjerdedel i en tilsvarende undersøkelse i Både fra bedrifter som Budimex og

14 138 Søkelys på arbeidslivet NCC Polska Roads rapporteres det om problemer med å finne nok folk, og om at det nå er langt færre søkere til stillinger enn for litt tid tilbake. For norsk byggenæring, som er storforbruker av polsk arbeidskraft, er dette urovekkende signaler. Fra bransjehold anslås det nå å være behov for minst flere fagarbeidere i byggenæringen og langt flere fremover med tanke på våre mange uløste oppgavene. 16 En av bransjeorganisasjonene kalkulerte med et behov på ytterligere arbeidstakere i årene fram mot 2013 dersom planene for bolig- og veibygging skal realiseres. 17 Da Polen trådte inn i EU 1. mai 2004, lå arbeidsledigheten på nærmere 19 prosent. I desember 2006 var ledighetsraten sunket til 12 prosent, og i mai 2007 ytterligere ned til 10,5 prosent. 18 Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike regionene i landet. I desember 2006 lå ledigheten i enkelte regioner fortsatt på over 20 prosent, mens den i andre deler av landet var nede i 11 prosent. Variasjonene er enda større innen de enkelte regionene. 19 Ifølge det statistiske sentralbyråets arbeidskraftundersøkelse, var det arbeidsledige bygningsarbeidere i Polen høsten Av disse hadde mistet jobben, hadde selv sluttet, mens var tidligere bygningsarbeidere som nå igjen søkte slikt arbeid (GUS 2007). Det høye ledighetstallet virker motstridende i forhold til de mange signalene om mangel på arbeidskraft i sektoren. Hva er grunnen til at disse ikke kommer i arbeid? Vi ønsket å finne ut mer om situasjonen i de lokale arbeidsmarkedene og gjennomførte intervjuer 20 ved arbeidskontorer i Warszawa, Szczecin, Slupsk og Wejherowo, som ligger i henholdsvis fylkene Mazowieckie, Zachodniopomorskie og Pomorskie. 21 De to sistnevnte fylkene ligger i det øvre sjiktet når det gjelder ledighet, og er også de viktigste avsenderregionene av arbeidskraft til Norge. Nesten en fjerdedel av polakkene som jobber i byggenæringen i Oslo-området, kommer fra Zachodniopomorskie, over 15 prosent kommer fra Pomorskie, mens 10 prosent kom fra Mazowieckie (Friberg og Tyldum 2007). Arbeidsmarkedssituasjonen i Zachodniopomorskie kan her tjene som et eksempel, også for noen mer generelle trekk i det polske arbeidsmarkedet. Zachodniopomorskie fylke ligger i den nordvestlige delen av Polen, med grense til Tyskland i vest og mot Østersjøen i nord. På tross av den tilsynelatende sentrale geografiske plasseringen, har arbeidsmarkedet i Zachodniopomorskie vært vanskelig i de siste årene, og fylket har fortsatt det nest høyeste ledighetsnivået i landet (21,7 prosent i desember 2006). I enkelte kommuner (powiats) er ledigheten langt over 30 prosent, mens det kun er i selve Szczecin at ledigheten er lavere enn 15 prosent (12 prosent i desember 2006). Ledigheten har vært synkende de siste årene, fra arbeidsledige registrert i 2003 til ledige sommeren Fylket har hatt store omstillingsproblemer etter at de store statlige kollektivbrukene ble lagt ned. Brukene sysselsatte mange mennesker som det har vist seg svært vanskelig å få over i annet arbeid. De har lite utdanning og er heller ikke særlig mobile. Ledigheten blant bygningsarbeidere har sunket fra til 8000 de siste tre årene, og på samme tid økte antall registrerte jobbtilbud innen byggfagene på arbeidskontorene fra om lag 3000 i 2003 til godt over 6000 i Men fortsatt overstiger antallet ledige antallet jobbtilbud. Ved fylkesarbeidskontoret i Zachodniopomorskie er det observert endringer i markedet det siste året: Økte investeringer i lokale utbygginger og prosjekter har medført økt etterspørsel etter arbeidskraft i bygg og anlegg, og et økende antall bygningsarbeidere er reist til utlandet for å

15 Utviklingen i polsk byggenæring etter EU-utvidelsen 139 arbeide, særlig til Storbritannia og Irland. Ved arbeidskontorene i Pomorskie og Mazowieckie meldes det nå om mangel på arbeidskraft innen byggfagene. I Mazowieckie, som er det største av fylkene i Polen med innbyggere, varierer ledigheten sterkt, fra 4,6 prosent i Warzawa til over 30 prosent i andre deler av fylket. Representanten vi intervjuet på fylkesarbeidskontoret i Warszawa, rapporterte om stor migrasjon til vestlige land, særlig til Storbritannia og Irland, men også til Frankrike, Tyskland og Skandinavia. Byggemarkedet i Warszawa er i ekspansiv vekst, og arbeidsutvandringen har, ifølge både arbeidsmarkedsmyndighetene og bransjeaktørene vi intervjuet i regionen, bidratt til mangel på arbeidskraft i næringen. Det at det fortsatt er registrert ledige bygningsarbeidere, tilskrives ikke mangel på arbeid, men andre faktorer. Arbeidskontorene mistenker blant annet at en del er registrert ledige uten faktisk å være det. Motivet kan være å få trygd samtidig som man jobber svart. I Polen er dessuten medlemskap i den nasjonale helseforsikringsordningen (trygdesystemet) knyttet opp mot at man enten er registrert sysselsatt eller ledig. Dersom man jobber svart, risikerer man å ikke ha tilgang til helsetjenester, men hvis en er meldt arbeidsledig, opprettholdes rettighetene i det nasjonale helseforsikringssystemet. I tillegg fremhevet arbeidskontoret at det fortsatt er et problem med svært lave lønninger i bygg og anlegg. Videre blir en del av de arbeidsledige beskrevet som lite arbeidsdyktige på grunn av alder og sosiale problemer det siste er særlig relatert til alkoholmisbruk. Representantene ved de ulike arbeidskontorene vi besøkte, bekreftet altså at etterspørselen etter bygningsarbeidere har vært sterkt stigende de siste par årene, og at mange bedrifter nå sliter med å rekruttere nok arbeidskraft. Den lokale ledighetsstatistikken viser imidlertid at det fortsatt er et betydelig antall registrerte arbeidsledige bygningsarbeidere i Polen, selv om antallet har vært sterkt synkende de siste par årene. Informantene ved arbeidskontorene ga videre uttrykk for at flertallet av dem som fortsatt er arbeidsledige, er personer som er lite attraktive på arbeidsmarkedet, hovedsakelig på grunn av sosiale problemer, høy alder eller manglende kvalifikasjoner. Dessuten ble det fremhevet at en del av de registrerte ledige sannsynligvis jobber svart, og det ble antatt at den reelle ledigheten var langt lavere enn den registrerte. Verken informasjonen fra arbeidsmarkedsetaten eller bransjeaktørene tyder på at det i særlig grad tas systematisk initiativ for å mobilisere det potensialet som kan tenkes å ligge i den fortsatt store gruppen av registrerte arbeidsledige. En mulig forklaring kan være at på samme måte som i de fleste andre deler av arbeids- og næringslivet i Polen, er byggenæringen preget av svak organisering på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Fraværet av sterke organisasjoner gjør at Polen mangler det korrektivet og den tiltakskraften arbeidslivets parter utgjør i norsk sammenheng. Dette blir særlig tydelig på områder som ikke bare kan løses av hver enkelt bedrift, men som krever løsninger på et mer overordnet nivå, som for eksempel iverksetting av systematiske tiltak for å kvalifisere og sysselsette arbeidsledige. Det samlede inntrykket gjennom intervjuene med partsrepresentanter og bedrifter er dessuten at polsk arbeids- og næringsliv så langt er temmelig fremmed for den typen verdier og perspektiver som eksempelvis er nedfelt i den norske avtalen om "inkluderende arbeidsliv".

16 140 Søkelys på arbeidslivet Migrasjon fra og til Polen De mest mobile personene, og de som er mest egnet til å utføre det arbeidet som etterspørres i regionen, har reist. Vi står i fare for å bli et område som består av lavkvalifiserte arbeidsledige og eldre personer, hvor det ikke er nok arbeidstakere igjen til å arbeide for pensjonene til disse menneskene. (Lederen ved arbeidskontoret i Slupsk) Det har skjedd en massiv utvandring fra Polen etter 1. mai Polske myndigheter mangler oversikt over det totale antallet, men antar at om lag polakker arbeidet i andre land innenfor EØS-området i Migrasjonen til Tyskland ble noe redusert i 2006, mens strømmene til Storbritannia, Irland og Norge fortsatte å øke. 22 Ifølge enkelte kilder har minst faglærte bygningsarbeidere utvandret. 23 Norge er en av destinasjonene for polske arbeidsinnvandrere, men fortsatt mindre viktig enn land som Storbritannia, Irland og Tyskland. Nedgangen i arbeidsledigheten i Polen siden 2004 skyldes en kombinasjon av arbeidsmigrasjon og økt intern etterspørsel etter arbeidskraft. Som vi har sett, ble sysselsettingen i byggenæringen kraftig redusert i forbindelse med krisen i næringen på begynnelsen av 2000-tallet. Antallet arbeidsplasser sank dramatisk, hvilket innebar at Polen i 2004 hadde et betydelig overskudd av arbeidskraft i bygg og anlegg. For en norsk byggenæring i kraftig oppsving ga dette gode muligheter til å rekruttere arbeidskraft fra Polen og det i et omfang få forventet før EU-utvidelsen. I dag er situasjonen i polsk byggenæring en helt annen, og som vi har sett, hersker det nå fra arbeidsgiversiden stor bekymring med hensyn til tilgangen på arbeidskraft. Etterspørselen etter arbeidskraft har steget, og samtidig har en ikke ubetydelig andel av dem som tidligere var sysselsatt i næringen, funnet arbeid i andre land. Uten denne muligheten ville det antakelig vært lettere å sluse disse tilbake til bygg- og anleggsarbeid i Polen nå som tidene er bedre. Et sentralt spørsmål er om den positive utviklingen i næringen får utvandrede arbeidere til å vende hjem igjen. Foreløpig er det faktisk ingen klare tegn til det, og de fleste aktørene vi intervjuet, hadde liten tro på noen rask returbølge. De la blant annet vekt på at lønns- og arbeidsvilkårene i Polen fortsatt ikke er konkurransedyktige. Som vi skal se i neste avsnitt, har lønningene steget betraktelig, men det er fortsatt en lang vei å gå for å nå opp til nivået i for eksempel Norge. En undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere i Oslo-området høsten 2006 viste at overraskende mange av dem hadde et langsiktig perspektiv på oppholdet i Norge og dette gjaldt både individuelle arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. Faktisk var det bare en fjerdedel som planla å flytte hjem innen et år, og én av fem oppga at de trolig eller helt sikkert aldri ville flytte tilbake til Polen. Flertallet oppga at de regnet med å flytte hjem en dag, men at de ikke visste når, og hadde altså ikke noen konkrete planer om å returnere (Friberg og Tyldum 2007). I denne situasjonen er det ikke overraskende at også polsk byggenæring ser utover landets egne grenser i jakten på arbeidskraft. Det er stor interesse for å rekruttere arbeidskraft østfra, særlig fra Ukraina og Hviterussland. Fortsatt er det imidlertid visse barrierer når det gjelder tilgangen på arbeidskraft fra tredjeland. Det å ansette utlendinger blir av arbeidsgiversiden beskrevet som en komplisert og tidkrevende prosess på grunn av formalitetene knyttet til å få arbeids- og oppholdstillatelse, noe som medvirker til at slik arbeidskraft hovedsakelig brukes i det svarte markedet. Ifølge Kus

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider

De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider Marko Valenta De perfekte gjestearbeidere? Arbeidsinnvandrere i økonomiske nedgangstider Formålet med denne artikkelen er å synliggjøre problemstillingene knyttet til arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:1 Institutt for

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer