Saksframlegg. Utvalg for barn, unge og kultur ORIENTERING OM ARBEIDET MED KULTUR FOR ELDRE. Forslag til vedtak: 1. Utvalget tar saken til orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utvalg for barn, unge og kultur ORIENTERING OM ARBEIDET MED KULTUR FOR ELDRE. Forslag til vedtak: 1. Utvalget tar saken til orientering."

Transkript

1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: C30 10/ Utvalg for helse og omsorg Utvalg for barn, unge og kultur Saksbehandler: Gunnar Thuve ORIENTERING OM ARBEIDET MED KULTUR FOR ELDRE Forslag til vedtak: 1. Utvalget tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt 14. desember Porsgrunn, den Aud Fleten Kommunalsjef Morten Næss Kommunalsjef Jørgen Olsvoll Kst. kultursjef 1

2 ... &&& Sett inn saksutredningen under &&& VEDLEGG: 1. Nettverkskart kultur for eldre 2. SENIORRESSURSEN ett frivillighetsprosjekt innen kultursektoren for og med pensjonister BAKGRUNN Kultur for eldre ble politisk initiert i Porsgrunn våren 2007 på bakgrunn av etableringen av Den kulturelle spaserstokk (DKSS). En statlig tilskuddsordning for profesjonelle kulturtiltak for eldre på sykehjem og andre omsorgstiltak i kommunene. Det ble bevilget kr ,- som kommunalt tilskudd i I Porsgrunn har vi siden den gang hatt følgende innhold i begrepet Kultur for eldre: 1. Profesjonelle arrangementer i regi og finansiert av Den kulturelle spaserstokkordningen. 2. Kulturaktiviteter i regi av frivillige krefter. 3. Fysisk aktivitet/bevegelse 4. Sansestimulering Definisjonen på eldre er alderspensjonister bosatt i kommunen. Målgruppa har vært alt fra demente på sykehjem til nyslåtte hjemmeboende pensjonister, der innsatsen hovedsakelig har vært rettet mot de på sykehjem. Siden 2008 har den kommunale bevilgningen vært på kr ,- hvert år. Det hadde ikke vært mulig å få til så mye aktivitet uten meget engasjerte samarbeidspartnere innen kultur og helse, enten det har vært ansatte, frivillige eller ulike samarbeidspartnere og bidragsytere. Siden Kultur for eldre er et relativt nytt område i kommunen, og er virksomhetsoverskridende, har både BUK og HO årlig blitt orientert om status for arbeidet. Det er viktig å understreke at det også skjer et mangfold av aktiviteter for eldre i regi av ansatte på aldersinstitusjoner, helse og aktivitetsenterne og i frivillige lag og foreninger. Denne saken omhandler kun aktiviteter tilknyttet disponeringen av tilskuddet fra Den kulturelle spaserstokkordningen og den kommunale bevilgningen på kr ,- i regi av Kultur for eldre. Vi får en dobling av antall pensjonister de neste ti årene. Det vil derfor være av avgjørende betydning at vi kan klare å skape mange nye helsefremmende og forebyggende tiltak for disse pensjonister de neste årene. Å stimulere det friske i et hvert menneske, ved å tilby lystbetonte kulturaktiviteter og rom for opplevelse og livskvalitet, enten som kulturyter eller kulturnyter må være et prioritert mål. I det følgende er gitt en statusrapport for de tiltak og prosjekter Kultur for eldre er delaktig i. STATUSRAPPORT FOR KULTUR FOR ELDRE Kulturtilbud på sykehjem Musikk Kulturtilbudet til sykehjemmene våre har hovedsakelig bestått av konserttilbud, siden det er den kulturaktiviteten som også mange dement har mest glede av. Vi har brukt ca ,- kroner fra spaserstokkmidlene hvert år til å engasjere musikere via Kulturskolen i Porsgrunn til turner på dagtid ute på sykehjemmene. Denne høsten har vi hatt turne med Margrethe Munthe på repertoaret. Kulturskolen har en lang tradisjon for denne type konsertvirksomhet. Mange av våre ansatte i kulturskolen har kun deltidsstillinger på ettermiddag og kveldstid. Dette gjør at vi både kan utnytte ledig kapasitet og gi ansatte tilbud om større engasjementsstillinger via spaserstokkordingen. En vinn-vinn situasjon for alle, ved at vi på sikt både kan tilby større og mer attraktive stillinger og dermed beholde/rekruttere dyktige lærekrefter, samt variasjon ved at kulturskolelærerne også kan være utøvende musiker. 2

3 I tillegg til kulturskolens konserter har pensjonist Karl Grønlie vært en frivillig ildsjel de siste årene. Han disponerer mesteparten av den kommunale bevilgningen på ,- til konsertdager hver 3. uke på alle sykehjemmene våre, ca 45 konsertdager hver vår og høst. På konsertdagen får alle avdelinger på sykehjemmet en liten korridorkonsert på ca minutter, slik at flest mulig beboere kan oppleve dette. Musikerne er frivillige amatører og profesjonelle som Karl Grønlie kjenner. De stiller opp for en minimal godtgjøring, fordi det gir så mye å kunne spille for eldre mennesker. En unik frivillighetsordning til våre eldste innbyggere. Litteratur I samarbeid med biblioteket har vi rekruttert frivillige leseombud ute på sykehjemmene. Et leseombud er en som leser høyt for andre som ikke selv kan lese. Fagbibliotekaren for oppsøkende virksomhet har det faglige ansvaret, og sørger for å gi leseombudene det de trenger av bøker og tilrettelagt litteratur. Vi har for tiden 16 leseombud (6 ansatte og 10 pensjonister) som har ukentlige lesestunder på sykehjemmene våre. De møtes den første tirsdagen i måneden på biblioteket for erfaringsutveksling og påfyll av bøker. Leseombudene har hatt kurs i høytlesning og stemmebruk finansiert av Kultur for eldre. Vandreutstilling i porselen Porselen har en særstilling i Porsgrunn både som brukskunst og utsmykkingsprodukter. Vi har derfor denne vinteren valgt å utarbeide en vandreutstilling i porselen kalt Husær u bestående av gamle og nye porselensgjenstander. Vandreutstillingen skal være en måned på hvert sykehjem, og det vil bli utarbeidet en egen utstillingskatalog og veiledningsprogram for kulturkontaktene. De gamle porselensgjenstandene vil foruten å være kunstgjenstander, også kunne brukes for å vekke minner (reminisens) blant beboerne. Kari Skoe Fredriksen er engasjert til å lage de nye porselensgjenstandene, og vil ha utstillingen klar til februar Vandreutstillingen vil også danne basis for vårt Inkluderende Arbeidslivsprosjekt på Mule og Frednes sykehjem denne vinteren. Vi har på bakgrunn av søknad på Kulturdepartemenets nye tilskuddsordning til Kultur og IA fått ,- kroner til utprøving av et porselensutsmykningsprosjekt, der de ansatte både skal involveres i en egen porselensutstilling i sykehjemmet, porselensvandring i sentrum, samt ha arrangement på Porselensfabrikken i samarbeid med Grenland Friteater. Både Fagforbundet og Sykepleierforbundet er aktive medarrangører. Teater Grenland Friteater hadde våren 2010 en turne på sykehjemmene med forestillingen Slitte never. Forestillingen er basert på opptak av samtaler Lars Vik har gjort med eldre med eldre, nærfotografier av de eldres hender, samt utdrag fra boka Meg eier ingen av Åsa Linderborg. Slitte never ble også vist under Stedsans høsten Produksjonen ble finansiert av spaserstokktilskuddet i Kulturkontakter på sykehjem Kulturkontaktene på sykehjemmene er våre medarrangører, og gjøre en betydelig innsats for å tilrettelegge for de ulike kulturarrangementene. Uten deres bistand hadde mange av arrangementene vært vanskelig å gjennomføre. Siden 2008 har dessverre kulturkontaktordningen blitt redusert på alle sykehjemmene grunnet innsparinger på aktivitørstillingene. Det er de som i hovedsak er kulturkontakter, og er best utdannet til arbeidet med Kultur for eldre. Dersom dette fortsetter, vil arbeidet med Kultur for eldre bli skadelidende. 2. Kulturtilbud til hjemmeboende Den målgruppa eldre det er vanskeligst å gi et godt kulturtilbud, er hjemmeboende med ulike hjelpebehov. De som ikke selv kan oppsøke de åpne kultur- og aktivitetstilbud som finnes i distriktet. For de fleste i denne gruppa har vi et kommunalt transportproblem. Mange vegrer seg for å oppsøke kulturarenaer alene og synes drosje er dyrt.

4 Samordning av transport For å prøve å bøte noe på transportproblemet, har vi vært heldig å få rekruttert en frivillig pensjonist til å betjene en kontakttelefon for samordning (spleising) av drosje. Pensjonist Tatjana Galdilin betjener tlf alle dager mellom kl og Telefonutgiftene dekkes over bevilgningen til Kultur for eldre. Samordningstjenesten er basert på at den enkelte må ringe og si hva en vil være med på. Får en flere på samme aktivitet betaler en for sin andel av transportutgiftene. Status på hjemmetjenestens aktiviteter Det er etablert et meget positivt samarbeid med Undervisningshjemmetjenesten i forhold til deres innsatsområde sosial aktivitet og kulturopplevelser. Det er etablert ordning med kulturkontakter i hjemmetjenesten i Porsgrunn. Det arbeides nå med å gi denne rollen et definert innhold. I hovedsak ser vi for oss dette som et kontaktpunkt mellom kulturkoordinator for eldre, helse og aktivitetssentrene, frivillige og hjemmetjenestens brukere. Videre er kulturkalenderen for eldre i Porsgrunn, allerede en integrert del av informasjonsmateriellet i førstegangssamtalen. En samtale som alle nye brukere får tilbud om innen 14 dager etter tildeling av tjenester. Ved at vi kan få ut skriftlig informasjon om hva som finnes av kultur og aktivitetstilbud til alle de hjemmetjenesten besøker, og samtidig få tilbakemeldinger om ønsker og behov, er vi kommet langt i forhold til de rammer vi totalt sett disponerer. Gallerirunden kunstformidling til eldre I samarbeid med galleriene i Grenland har vi hatt to utprøvingsprosjekter innen kunstformidling i I våres fikk vi til et tilrettelagt tilbud hver tirsdag kl i mars og april der vi hadde en time i et galleri med omvisning, og deretter et sosialt tilbud fra kl på Kafe K med en liten kafekonsert. Vi fikk til et samarbeid med Nettbuss, om egen buss til og fra galleriet, men kun 4-5 personer benyttet seg av bussen. Gallerirunden ble meget godt evaluert og vi hadde fra deltakere pr gang. I høst har vi hatt Gallerirunden på torsdager kl i oktober og november. Tilbakemeldingen både fra deltakerne og galleriene er så positive, at vi håper å kunne forsette i Honnørkino Filmsenteret Charlie har hatt et meget godt besøk på sine honnørkinoforestillinger annenhver onsdag kl Denne høsten har det vært ca 100 publikummere som har benket seg på kino på onsdagene. Det er en rimelig pris, kombinert med en kaffe/kakepause midt i filmen som er viktige suksessfaktorer. Honnørkinoen blir en sosial møteplass og et hyggelig utgangspunkt for en bytur. En gang i året arrangerer filmsenteret, som den eneste kino i landet Den store honnørdagen, med 5-6 filmer på menyen. Et flott kommunalt tjenestetilbud mange kan misunne oss. Litteraturtilbud for hjemmeboende Porsgrunn bibliotek har et godt tilbud for mange hjemmeboende eldre. De har hatt flere skrivekurs i år for eldre med Kjersti Wold, som har vært fullbooka. Det har også vært arrangert kurs i stemmebruk og høytlesing for leseombud og andre interesserte. Bokpraten hver torsdag kl har også vært et populært tilbud for en del eldre. Biblioteket har også et tilbud som kalles Boken kommer. Dette er et gratis tilbud om utkjøring av bøker, CD er og lydbøker hjem til den enkelte som ikke selv kan oppsøke biblioteket. Et meget viktig tilbud til eldre med bevegelsesproblemer. 3. Kompetanse og forsøks- og utviklingstiltak Kulturavdelingen har siden 1998 hatt et meget godt samarbeid med Høgskolen i Telemark avd. H/S. Siden 2007 har intensjonsavtalen vårt også omhandlet Kultur for eldre. Samarbeidet har omhandlet ulike prosjekter, bruk av studentpopulasjonen til oppdragsoppgaver og kompetanseutviklingsprosjekter.

5 Digitalt klasserom Vi har fått praksismidler til utvikling av Digitalt klasserom og domene Prosjektet Digitalt klasserom er et webbasert undervisnings- og veiledningsprosjekt som vi er i ferd med å utvikle i samarbeid med webmaster i kommunen, Lilleborge, Undervisningssykehjemmet på St. Hansåsen sykehjem/høgskolen i Telemark, Amajo as, Lolland kommune i Danmark og andre snoezelenmiljøer. Vi har fått etablert et eget sanserom på St. Hansåsen undervisningssykehjem, og hatt e-veiledning av de ansatte der siden januar om sansestimulering og demens. Sanserommet gir en helt annen mulighet for aktivitet og samvær for beboerne og deres besøkende. Se mer på I samarbeid med IT-avdelingen, HiT avd.h/s og Hanne Holmer, Lolland kommune har vi startet planlegging av en nordisk konferanse i 2012 med temaet IKT & snoezelen. Målet er å utvikle en felles IKTplattform for e-veiledning og kompetanseutvikling for målgruppene praksisfeltet, utdanningsinstitusjoner, utstyrsleverandører og funksjonshemmedes foreninger. Samspill 2010 en nasjonal evalueringskonferanse for Spaserstokkordningen På bakgrunn av anmodning fra Kulturdepartementet, ble Porsgrunn kommune bedt om å være medarrangør for SAMSPILL 2010 i Trondheim i år i sammen med Statens seniorråd, Pensjonistforbundet og Kulturenheten i Trondheim kommune. Konferansen omhandlet forskning og praksisformidling fra arbeidet med den kulturelle spaserstokken. Det deltok nesten 200 delegater fra hele landet. Vi fikk meget positive tilbakemeldinger fra deltakerne på konferansens innhold og faglige vinklinger. Både BUK og HO var representert på konferansen. Pensjonistforbundets inspirasjonsdager Vi har sammen med HiT avd. H/S hatt et meget godt samarbeid og dialog siden 2007 med Pensjonistforbundet ved fylkesleder i Telemark og leder av forbundet Kulturutvalg Leif Jernquist. Kultur er et av Pensjonistforbundets fire satsingsområder. På bakgrunn av dette er koordinator for Kultur for eldre og Gro Lorentzen ved HiT avd. H/S frikjøpt for å arrangere inspirasjonsdager om betydningen av kultur i alle landets fylker. Målet er å engasjere alle landets pensjonistforeninger i utvikling av lokale kulturtiltak. Så langt har vi gjennomført 8 fylkessamlinger. Lokalhistorisk filmquiz For å stimulere til aktiviteter på aldersinstitusjoner, helse- og aktivitetssenter, pensjonistforeninger m.v. ønsker vi å utvikle en interaktiv video med spørrekonkurranser basert på gammelt filmmaterialet fra distriktet Lokalhistoriske Quiz. Vi har inngått samarbeid med Bjørn Bremdal i AV-Team om produksjon av en DVD med forskjellige quizer. Materialet er basert på filmmateriale som er samlet inn gjennom de siste 12 årene. Quizen vil både være nyskapende fordi en kan bruke gamle filmer på en ny måte, lokalhistorisk fordi en kan få vist gamle filmklipp fra hele Telemark til et stort publikum samt lærerikt og engasjerende fordi en kan organisere visningene som konkurranser. Et underholdende og enkelt aktivitetstilbud med et stort publikumspotensiale, og ikke minst lang levetid. DVD en vil bli produsert før årsskiftet og delt ut gratis til alle aldersinstitusjoner og pensjonistforeninger i Porsgrunn. Kulturarbeiderskolen Treklang Siden 2008 har vi arrangert et fem dagers kurstilbud i november for ansatte og frivillige knyttet til kultur i eldreomsorgen kalt Kulturarbeiderskolen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelsekoordinator i Porsgrunn, HiT avd.h/s og kulturavdelingen. Målet er å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av kultur og aktiviteter for eldre. Det er gratis for deltakerne fra Porsgrunn. I år arrangeres det over fire dager fra

6 RUSTFRITT en ny scenekunstfestival for eldre I samarbeid med Pensjonistforbundet, HiT avd. H/S og Grenland Friteater vil vi februar 2011 arrangere den første piloten til RUSTFRITT i Porsgrunn. RUSTFRITT vil bestå av fagprogram med kurs og workshop for seniorer, presentasjon av forestillinger, RAMPELYST- en 3 dagers konferanse om scenekunst for og med eldre og kafeen festivalens sosiale møtepunkt. Vi har så langt fått i tilsagn fra fylkeskommunen og Pensjonistforbundet, og søkt Kulturrådet om tilskudd på Vi har selv satt av ,- i egenandel. MellomMenneskelige Møter et nordisk kompetanseutviklingsprosjekt MellomMenneskelige Møter (MMM) er et nordisk prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd med deltakere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Hensikten med prosjektet er å utvikle en tverrfaglig nordisk utdanning i Kultur og helse. HiT avd. H/S er prosjektkoordinator, og har laget en studieplan med beskrivelse av målgrupper, opptakskriterier, omfang og nivå. Videre inneholder studieplanen oversikt over innhold, arbeids- og vurderingsordninger, samt en omfattende litteraturliste spesielt med litteratur fra de nordiske landa. Studieplanen er godkjent ved Høgskolen i Telemark, og ligger som en mulighet i det videre samarbeidet. Målet er å arbeide for en nordisk utdanning i Kultur og helse, og at kultur skal bli en obligatorisk del av nordiske helse- og omsorgsutdanninger på alle nivåer. Det er totalt 20 deltakere fra de nordiske utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. Porsgrunn kommune er representert med et av våre kulturombud og koordinator for Kultur for eldre. Seniorressursen ett frivillighetsprosjekt innen kultursektoren for, og med pensjonister Med bakgrunn i kulturs tilnærming til det friske og talentet i det enkelte menneske, og vår erfaring med at det finnes en masse ildsjeler og ressurssterke pensjonister, har vi utviklet vedlagt prosjektbeskrivelse av Seniorressursen. Vi arrangerer 8. desember et oppstartsmøte der ordfører er vertskap for kulturmentorer for kulturnæringer i samarbeid med engasjerte pensjonister, Kunstgjødsel Kulturbyrå og Høgskolen. Målet er å rekruttere, utvikle og strukturere arbeidet med Seniorressursen slik at vi kan skape en ny spennende arena for seniorer innen kulturfeltet. 4. Organisering Vi har en styringsgruppe for arbeidet bestående av leder i Eldrerådet, fylkesleder i Telemark pensjonistforbund, kommunalsjef Aud Fleten, rektor for Kulturskolen, Fagleder kulturavdelingen, Folkehelsekoordinator, 2 representanter fra HIT avd. H/S og koordinator for Kultur for eldre. Folkehelsekoordinator Guri Resell, Gro Lorentzen fra HiT avd.h/s og koordinator for Kultur for eldre, utgjør et arbeidsutvalg innen kultur og helse/kultur for eldre. Det er etablert en faggruppe innen kultur der Kulturskolen, Biblioteket, filmsenteret Charlie og Grenland Friteater er med. Forankring og samarbeid om utvikling av tiltak innen disse fagmiljøene er avgjørende for arbeidet med målgruppa eldre. Utover dette er det kontaktmøter og dialog med kulturkontaktene, leseombudene, frivillige og pensjonistforeningene etter behov, og så langt tidsressursene strekker til. Se vedlagte nettverkskart. 5. Finansiering kultur for eldre Den kommunale bevilgningen til Kultur for eldre har vært ,- kroner de siste årene Fra Den kulturelle spaserstokkordningen (DKSS) fikk vi i fjor og i år Bevilgningene kommer hvert år i oktober, og kan overføres til året etter. Utover dette har vi mottatt ca ,- fra ulike tilskuddsordninger det siste året.

7 Porsgrunn, den Aud Fleten Kommunalsjef Morten Næss Kommunalsjef Jørgen Olsvoll Kst. kultursjef

8 Vedlegg 1: NETTVERKSKART KULTUR FOR ELDRE I PORSGRUNN ELDRE SENIOR- RESSURSEN ORGANISA- SJONER HØG- SKOLEN KOOR- DINATOR HELSE OG OMSORG * Samhandlings- Koordinator Hege Holmern KUNST- GJØDSEL MUSIKK KUNST LITTERA- TUR FILM OG FOTO TEATER SANSE- STIMULERING Idrett og friluftsliv KULTUR- SKOLEN FRIVILLIGE SKRIVE- KURS LESE- OMBUD PROFFE- SJONELLE SENIOR- TEATER * ALLE SYKEHJEM, HJEMMETJENESTER, HELSE- OG AKTIVITETSENTRA, FOLKEHELSE M.V. I PORSGRUNN KOMMUNE

9 Vedlegg 2: Forslag til prosjektbeskrivelse pr SENIORRESSURSEN ett frivillighetsprosjekt innen kultursektoren for, og med pensjonister. Bakgrunn: Vi vil få et økende antall nye pensjonister i åra framover. Mange med stort engasjement, bred fagkompetanse og stor kulturell interesse. Det er viktig å skape et nytt syn på den store eldrebølgen ikke en tsunami av omsorgsbehov, men en seniorressurs utløst av livslyst i en kulturkontekst. Identitet skapes i offentlige relasjoner. Ved pensjonsalder opphører identitetspendlingen mellom offentlig og privat arena. Møter og aktivitet kun sammen med andre eldre på eldreinstitusjoner av ulike slag gir lett en identitetspeiling som forsterker møtet med alderdommen, og fremmer fokus på alder og behov for omsorg. Dette gjør at en sår-identitet bygges. Seniorressursens visjon er å skape et interessefellesskap basert på lystprinsippet, og kunst/kulturaktiviteter på de åpne inkluderende kulturarenaene, ikke møteplasser som er definert pga. alder på et annet sted eller til en annen tid. Porsgrunn kommunes ideologiske plattform innen kultur og helse har fokus på det friske ikke diagnosen. Med utgangspunkt i den enkeltes lyst og talent definerer vi våre målgrupper som lystsøkende aktører, der vi møtes som kulturytere/-nytere i en mulighetsskapende kontekst. Se Mulighetsskaperne ledetråd for mer informasjon. Pensjonister som engasjerer seg innen seniorressursen, vil ikke bare ha tid, lyst og engasjement som andre frivillige, men også kunne toppe engasjementet med sin lange livserfaring, store nettverk og fagkompetanse. En frivillighet med maksimal potensiale en multifrivillighet. Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig basis ønsker å engasjere seg innen kultursektoren som mentorer, medvirkere, planleggere eller døråpnere. Det er ønskelig å rekruttere bredt, og med utgangspunkt i ulike livserfaringer og fagbakgrunn.

10 Mål: Seniorressursen skal, basert på lyst, livserfaring og kompetanse, sette i gang/medvirke i ulike tiltak som fremmer økt livskvalitet. Måla for den enkelte deltaker skal være at det føles meningsfylt å delta gir deg noe en føler seg inkludert i den eller de aktiviteter en blir med på en føler seg myndiggjort/har innflytelse på det en involveres i Seniorressursen skal være en ressurs for å aktivisere andre eldre, og fungere som mentorer og medvirkere i en kunst og kulturkontekst innen Frivillige lag Arrangementer Små og frie kulturnæringer (jfr Telemarksforsknings definisjon) Offentlig kulturvirksomhet Arbeidsoppgavene innen disse fire områdene vil variere. Det vil blant annet være behov for praktisk hjelp til gjennomføring av arrangementer organisasjonskompetanse veiledningskompetanse hjelp til informasjonsinnhenting hjelp til økonomisk planlegging hjelp til nettverksbygging hjelp til utvikling av strategiske veiledere/planer m.m.m. Det vil med andre ord være behov for mange ulike talenter og sosial kapital, enten det er tidligere tillitsvalgte, fagpersoner, praktikere eller teoretikere. Seniorressursen vil kunne åpne opp for et mer strukturert dialogbasert samarbeid, der empowerment og lystprinsippet vil gi stor synergieffekt til prosjektutviklinga. Et mulighetsskapende perspektiv med meningsbærende nye roller og tilbud. Seniorressursen samarbeider også med Høgskolen i Telemark, avdeling for helse- og sosialfag, som kan tilby kurs på relevante områder Organisering: Seniorressursen vil bli organisert i nettverk som møtes regelmessig. Hensikten er å dele erfaringer og inspirere hverandre. Nettverka koordineres av en prosjektleder. Seniorressursen blir rekruttert fra og samordnet gjennom Forum for seniorressursen. Forumet bør bestå av representanter for pensjonister (NPF), Kunstgjødsel Kulturbyrå, Høgskolen i Telemark og Porsgrunn kommune, og defineres som prosjekteiere.

11 Leif Jernquist vil være tilknyttet prosjektet som mentor og representant fra Norsk Pensjonistforbunds kulturutvalg/fylkesleder i Telemark. Det er et mål at seniorressursen består av et likt antall menn og kvinner. Likestillingsprinsippet må også ivaretas når det gjelder hvilke tilbud som tilbys de ulike målgruppene. Det må utvikles nærmere retningslinjer for formidling av oppdrag, ivaretakelse av deltakere og prosjektet rammer og innhold. Aktuelle områder for seniorressursen Vi kan i utgangspunktet tenke oss at følgende områder/temaer kan være aktuelt å engasjere seg i: Seniorteaterfestivalen RUST:FRITT som nå er under planlegging i samarbeid med Grenland Friteater. Se vedlagt prosjektsøknad som er sendt Kulturrådet. Kultur for eldretiltak som for eksempel leseombudsordningen og Gallerirunden. Kulturmentor for kulturnæringer (fortrinnsvis medlem av en Nettverkskredittgruppe eller Grûndergruppe). Nærmere definisjoner og avgrensinger ift geografi, samarbeidspartnere og rammer for prosjektet må drøftes nærmere. Vi starter opp smått og godt i vårt distrikt med følgende delprosjekter: 1. Kulturmentor for kulturnæringer der Linda vil være koordinator/fagansvarlig 2. Kultur for eldre med fokus på litteratur/leseombudsordning der Gerd Lie, har meldt sin interesse 3. RUST:FRITT et pilotprosjekt innen scenekunst for eldre i februar 2011 De to sistnevnte delprosjektene vil Gunnar være koordinator/fagansvarlig for. I pakt med vår digitale hverdag har vi kjøpt domene til bruk i prosjektarbeidet. Vi ønsker å utvikle en digital plattform til informasjonsvirksomhet registrering og innhenting av bistand til oppgaver/prosjekter registrering av kompetanse/ønske om oppdrag e-veiledning ulike filer og linker til bruk i prosjektutviklingen. Viser til vår webside om sansestimulering for demente på der vi blant annet i samarbeid med Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning Sør, har etablert en database med filmer og filer, samt e- veiledning for våre ansatte.

12 Prosjektperiode Prosjektperioden for utprøving av Seniorressursen bør vare i 3 år, og i tidsrommet , siden vi velger å starte opp innenfor egne rammer. Finansiering Det er behov for finansiering av noe møtevirksomhet, og oppstart/stimuleringsbeløp til de konkrete aktiviteter som igangsettes. Dette er noe vi må se nærmere på i løpet av høsten/våren 2010/11. Porsgrunn den 21.september Linda Cecilie Rønningen Kunstgjødsel Kulturbyrå Gro Lorentzen Høgskolen i Telemark avd.h/s Gunnar Thuve Koordinator Kultur for eldre i Porsgrunn Ellen Lyngstad Pensjonist... &&& Sett inn saksutredningen over &&&

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer