Saksframlegg. Utvalg for barn, unge og kultur ORIENTERING OM ARBEIDET MED KULTUR FOR ELDRE. Forslag til vedtak: 1. Utvalget tar saken til orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utvalg for barn, unge og kultur ORIENTERING OM ARBEIDET MED KULTUR FOR ELDRE. Forslag til vedtak: 1. Utvalget tar saken til orientering."

Transkript

1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: C30 10/ Utvalg for helse og omsorg Utvalg for barn, unge og kultur Saksbehandler: Gunnar Thuve ORIENTERING OM ARBEIDET MED KULTUR FOR ELDRE Forslag til vedtak: 1. Utvalget tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt 14. desember Porsgrunn, den Aud Fleten Kommunalsjef Morten Næss Kommunalsjef Jørgen Olsvoll Kst. kultursjef 1

2 ... &&& Sett inn saksutredningen under &&& VEDLEGG: 1. Nettverkskart kultur for eldre 2. SENIORRESSURSEN ett frivillighetsprosjekt innen kultursektoren for og med pensjonister BAKGRUNN Kultur for eldre ble politisk initiert i Porsgrunn våren 2007 på bakgrunn av etableringen av Den kulturelle spaserstokk (DKSS). En statlig tilskuddsordning for profesjonelle kulturtiltak for eldre på sykehjem og andre omsorgstiltak i kommunene. Det ble bevilget kr ,- som kommunalt tilskudd i I Porsgrunn har vi siden den gang hatt følgende innhold i begrepet Kultur for eldre: 1. Profesjonelle arrangementer i regi og finansiert av Den kulturelle spaserstokkordningen. 2. Kulturaktiviteter i regi av frivillige krefter. 3. Fysisk aktivitet/bevegelse 4. Sansestimulering Definisjonen på eldre er alderspensjonister bosatt i kommunen. Målgruppa har vært alt fra demente på sykehjem til nyslåtte hjemmeboende pensjonister, der innsatsen hovedsakelig har vært rettet mot de på sykehjem. Siden 2008 har den kommunale bevilgningen vært på kr ,- hvert år. Det hadde ikke vært mulig å få til så mye aktivitet uten meget engasjerte samarbeidspartnere innen kultur og helse, enten det har vært ansatte, frivillige eller ulike samarbeidspartnere og bidragsytere. Siden Kultur for eldre er et relativt nytt område i kommunen, og er virksomhetsoverskridende, har både BUK og HO årlig blitt orientert om status for arbeidet. Det er viktig å understreke at det også skjer et mangfold av aktiviteter for eldre i regi av ansatte på aldersinstitusjoner, helse og aktivitetsenterne og i frivillige lag og foreninger. Denne saken omhandler kun aktiviteter tilknyttet disponeringen av tilskuddet fra Den kulturelle spaserstokkordningen og den kommunale bevilgningen på kr ,- i regi av Kultur for eldre. Vi får en dobling av antall pensjonister de neste ti årene. Det vil derfor være av avgjørende betydning at vi kan klare å skape mange nye helsefremmende og forebyggende tiltak for disse pensjonister de neste årene. Å stimulere det friske i et hvert menneske, ved å tilby lystbetonte kulturaktiviteter og rom for opplevelse og livskvalitet, enten som kulturyter eller kulturnyter må være et prioritert mål. I det følgende er gitt en statusrapport for de tiltak og prosjekter Kultur for eldre er delaktig i. STATUSRAPPORT FOR KULTUR FOR ELDRE Kulturtilbud på sykehjem Musikk Kulturtilbudet til sykehjemmene våre har hovedsakelig bestått av konserttilbud, siden det er den kulturaktiviteten som også mange dement har mest glede av. Vi har brukt ca ,- kroner fra spaserstokkmidlene hvert år til å engasjere musikere via Kulturskolen i Porsgrunn til turner på dagtid ute på sykehjemmene. Denne høsten har vi hatt turne med Margrethe Munthe på repertoaret. Kulturskolen har en lang tradisjon for denne type konsertvirksomhet. Mange av våre ansatte i kulturskolen har kun deltidsstillinger på ettermiddag og kveldstid. Dette gjør at vi både kan utnytte ledig kapasitet og gi ansatte tilbud om større engasjementsstillinger via spaserstokkordingen. En vinn-vinn situasjon for alle, ved at vi på sikt både kan tilby større og mer attraktive stillinger og dermed beholde/rekruttere dyktige lærekrefter, samt variasjon ved at kulturskolelærerne også kan være utøvende musiker. 2

3 I tillegg til kulturskolens konserter har pensjonist Karl Grønlie vært en frivillig ildsjel de siste årene. Han disponerer mesteparten av den kommunale bevilgningen på ,- til konsertdager hver 3. uke på alle sykehjemmene våre, ca 45 konsertdager hver vår og høst. På konsertdagen får alle avdelinger på sykehjemmet en liten korridorkonsert på ca minutter, slik at flest mulig beboere kan oppleve dette. Musikerne er frivillige amatører og profesjonelle som Karl Grønlie kjenner. De stiller opp for en minimal godtgjøring, fordi det gir så mye å kunne spille for eldre mennesker. En unik frivillighetsordning til våre eldste innbyggere. Litteratur I samarbeid med biblioteket har vi rekruttert frivillige leseombud ute på sykehjemmene. Et leseombud er en som leser høyt for andre som ikke selv kan lese. Fagbibliotekaren for oppsøkende virksomhet har det faglige ansvaret, og sørger for å gi leseombudene det de trenger av bøker og tilrettelagt litteratur. Vi har for tiden 16 leseombud (6 ansatte og 10 pensjonister) som har ukentlige lesestunder på sykehjemmene våre. De møtes den første tirsdagen i måneden på biblioteket for erfaringsutveksling og påfyll av bøker. Leseombudene har hatt kurs i høytlesning og stemmebruk finansiert av Kultur for eldre. Vandreutstilling i porselen Porselen har en særstilling i Porsgrunn både som brukskunst og utsmykkingsprodukter. Vi har derfor denne vinteren valgt å utarbeide en vandreutstilling i porselen kalt Husær u bestående av gamle og nye porselensgjenstander. Vandreutstillingen skal være en måned på hvert sykehjem, og det vil bli utarbeidet en egen utstillingskatalog og veiledningsprogram for kulturkontaktene. De gamle porselensgjenstandene vil foruten å være kunstgjenstander, også kunne brukes for å vekke minner (reminisens) blant beboerne. Kari Skoe Fredriksen er engasjert til å lage de nye porselensgjenstandene, og vil ha utstillingen klar til februar Vandreutstillingen vil også danne basis for vårt Inkluderende Arbeidslivsprosjekt på Mule og Frednes sykehjem denne vinteren. Vi har på bakgrunn av søknad på Kulturdepartemenets nye tilskuddsordning til Kultur og IA fått ,- kroner til utprøving av et porselensutsmykningsprosjekt, der de ansatte både skal involveres i en egen porselensutstilling i sykehjemmet, porselensvandring i sentrum, samt ha arrangement på Porselensfabrikken i samarbeid med Grenland Friteater. Både Fagforbundet og Sykepleierforbundet er aktive medarrangører. Teater Grenland Friteater hadde våren 2010 en turne på sykehjemmene med forestillingen Slitte never. Forestillingen er basert på opptak av samtaler Lars Vik har gjort med eldre med eldre, nærfotografier av de eldres hender, samt utdrag fra boka Meg eier ingen av Åsa Linderborg. Slitte never ble også vist under Stedsans høsten Produksjonen ble finansiert av spaserstokktilskuddet i Kulturkontakter på sykehjem Kulturkontaktene på sykehjemmene er våre medarrangører, og gjøre en betydelig innsats for å tilrettelegge for de ulike kulturarrangementene. Uten deres bistand hadde mange av arrangementene vært vanskelig å gjennomføre. Siden 2008 har dessverre kulturkontaktordningen blitt redusert på alle sykehjemmene grunnet innsparinger på aktivitørstillingene. Det er de som i hovedsak er kulturkontakter, og er best utdannet til arbeidet med Kultur for eldre. Dersom dette fortsetter, vil arbeidet med Kultur for eldre bli skadelidende. 2. Kulturtilbud til hjemmeboende Den målgruppa eldre det er vanskeligst å gi et godt kulturtilbud, er hjemmeboende med ulike hjelpebehov. De som ikke selv kan oppsøke de åpne kultur- og aktivitetstilbud som finnes i distriktet. For de fleste i denne gruppa har vi et kommunalt transportproblem. Mange vegrer seg for å oppsøke kulturarenaer alene og synes drosje er dyrt.

4 Samordning av transport For å prøve å bøte noe på transportproblemet, har vi vært heldig å få rekruttert en frivillig pensjonist til å betjene en kontakttelefon for samordning (spleising) av drosje. Pensjonist Tatjana Galdilin betjener tlf alle dager mellom kl og Telefonutgiftene dekkes over bevilgningen til Kultur for eldre. Samordningstjenesten er basert på at den enkelte må ringe og si hva en vil være med på. Får en flere på samme aktivitet betaler en for sin andel av transportutgiftene. Status på hjemmetjenestens aktiviteter Det er etablert et meget positivt samarbeid med Undervisningshjemmetjenesten i forhold til deres innsatsområde sosial aktivitet og kulturopplevelser. Det er etablert ordning med kulturkontakter i hjemmetjenesten i Porsgrunn. Det arbeides nå med å gi denne rollen et definert innhold. I hovedsak ser vi for oss dette som et kontaktpunkt mellom kulturkoordinator for eldre, helse og aktivitetssentrene, frivillige og hjemmetjenestens brukere. Videre er kulturkalenderen for eldre i Porsgrunn, allerede en integrert del av informasjonsmateriellet i førstegangssamtalen. En samtale som alle nye brukere får tilbud om innen 14 dager etter tildeling av tjenester. Ved at vi kan få ut skriftlig informasjon om hva som finnes av kultur og aktivitetstilbud til alle de hjemmetjenesten besøker, og samtidig få tilbakemeldinger om ønsker og behov, er vi kommet langt i forhold til de rammer vi totalt sett disponerer. Gallerirunden kunstformidling til eldre I samarbeid med galleriene i Grenland har vi hatt to utprøvingsprosjekter innen kunstformidling i I våres fikk vi til et tilrettelagt tilbud hver tirsdag kl i mars og april der vi hadde en time i et galleri med omvisning, og deretter et sosialt tilbud fra kl på Kafe K med en liten kafekonsert. Vi fikk til et samarbeid med Nettbuss, om egen buss til og fra galleriet, men kun 4-5 personer benyttet seg av bussen. Gallerirunden ble meget godt evaluert og vi hadde fra deltakere pr gang. I høst har vi hatt Gallerirunden på torsdager kl i oktober og november. Tilbakemeldingen både fra deltakerne og galleriene er så positive, at vi håper å kunne forsette i Honnørkino Filmsenteret Charlie har hatt et meget godt besøk på sine honnørkinoforestillinger annenhver onsdag kl Denne høsten har det vært ca 100 publikummere som har benket seg på kino på onsdagene. Det er en rimelig pris, kombinert med en kaffe/kakepause midt i filmen som er viktige suksessfaktorer. Honnørkinoen blir en sosial møteplass og et hyggelig utgangspunkt for en bytur. En gang i året arrangerer filmsenteret, som den eneste kino i landet Den store honnørdagen, med 5-6 filmer på menyen. Et flott kommunalt tjenestetilbud mange kan misunne oss. Litteraturtilbud for hjemmeboende Porsgrunn bibliotek har et godt tilbud for mange hjemmeboende eldre. De har hatt flere skrivekurs i år for eldre med Kjersti Wold, som har vært fullbooka. Det har også vært arrangert kurs i stemmebruk og høytlesing for leseombud og andre interesserte. Bokpraten hver torsdag kl har også vært et populært tilbud for en del eldre. Biblioteket har også et tilbud som kalles Boken kommer. Dette er et gratis tilbud om utkjøring av bøker, CD er og lydbøker hjem til den enkelte som ikke selv kan oppsøke biblioteket. Et meget viktig tilbud til eldre med bevegelsesproblemer. 3. Kompetanse og forsøks- og utviklingstiltak Kulturavdelingen har siden 1998 hatt et meget godt samarbeid med Høgskolen i Telemark avd. H/S. Siden 2007 har intensjonsavtalen vårt også omhandlet Kultur for eldre. Samarbeidet har omhandlet ulike prosjekter, bruk av studentpopulasjonen til oppdragsoppgaver og kompetanseutviklingsprosjekter.

5 Digitalt klasserom Vi har fått praksismidler til utvikling av Digitalt klasserom og domene Prosjektet Digitalt klasserom er et webbasert undervisnings- og veiledningsprosjekt som vi er i ferd med å utvikle i samarbeid med webmaster i kommunen, Lilleborge, Undervisningssykehjemmet på St. Hansåsen sykehjem/høgskolen i Telemark, Amajo as, Lolland kommune i Danmark og andre snoezelenmiljøer. Vi har fått etablert et eget sanserom på St. Hansåsen undervisningssykehjem, og hatt e-veiledning av de ansatte der siden januar om sansestimulering og demens. Sanserommet gir en helt annen mulighet for aktivitet og samvær for beboerne og deres besøkende. Se mer på I samarbeid med IT-avdelingen, HiT avd.h/s og Hanne Holmer, Lolland kommune har vi startet planlegging av en nordisk konferanse i 2012 med temaet IKT & snoezelen. Målet er å utvikle en felles IKTplattform for e-veiledning og kompetanseutvikling for målgruppene praksisfeltet, utdanningsinstitusjoner, utstyrsleverandører og funksjonshemmedes foreninger. Samspill 2010 en nasjonal evalueringskonferanse for Spaserstokkordningen På bakgrunn av anmodning fra Kulturdepartementet, ble Porsgrunn kommune bedt om å være medarrangør for SAMSPILL 2010 i Trondheim i år i sammen med Statens seniorråd, Pensjonistforbundet og Kulturenheten i Trondheim kommune. Konferansen omhandlet forskning og praksisformidling fra arbeidet med den kulturelle spaserstokken. Det deltok nesten 200 delegater fra hele landet. Vi fikk meget positive tilbakemeldinger fra deltakerne på konferansens innhold og faglige vinklinger. Både BUK og HO var representert på konferansen. Pensjonistforbundets inspirasjonsdager Vi har sammen med HiT avd. H/S hatt et meget godt samarbeid og dialog siden 2007 med Pensjonistforbundet ved fylkesleder i Telemark og leder av forbundet Kulturutvalg Leif Jernquist. Kultur er et av Pensjonistforbundets fire satsingsområder. På bakgrunn av dette er koordinator for Kultur for eldre og Gro Lorentzen ved HiT avd. H/S frikjøpt for å arrangere inspirasjonsdager om betydningen av kultur i alle landets fylker. Målet er å engasjere alle landets pensjonistforeninger i utvikling av lokale kulturtiltak. Så langt har vi gjennomført 8 fylkessamlinger. Lokalhistorisk filmquiz For å stimulere til aktiviteter på aldersinstitusjoner, helse- og aktivitetssenter, pensjonistforeninger m.v. ønsker vi å utvikle en interaktiv video med spørrekonkurranser basert på gammelt filmmaterialet fra distriktet Lokalhistoriske Quiz. Vi har inngått samarbeid med Bjørn Bremdal i AV-Team om produksjon av en DVD med forskjellige quizer. Materialet er basert på filmmateriale som er samlet inn gjennom de siste 12 årene. Quizen vil både være nyskapende fordi en kan bruke gamle filmer på en ny måte, lokalhistorisk fordi en kan få vist gamle filmklipp fra hele Telemark til et stort publikum samt lærerikt og engasjerende fordi en kan organisere visningene som konkurranser. Et underholdende og enkelt aktivitetstilbud med et stort publikumspotensiale, og ikke minst lang levetid. DVD en vil bli produsert før årsskiftet og delt ut gratis til alle aldersinstitusjoner og pensjonistforeninger i Porsgrunn. Kulturarbeiderskolen Treklang Siden 2008 har vi arrangert et fem dagers kurstilbud i november for ansatte og frivillige knyttet til kultur i eldreomsorgen kalt Kulturarbeiderskolen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelsekoordinator i Porsgrunn, HiT avd.h/s og kulturavdelingen. Målet er å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av kultur og aktiviteter for eldre. Det er gratis for deltakerne fra Porsgrunn. I år arrangeres det over fire dager fra

6 RUSTFRITT en ny scenekunstfestival for eldre I samarbeid med Pensjonistforbundet, HiT avd. H/S og Grenland Friteater vil vi februar 2011 arrangere den første piloten til RUSTFRITT i Porsgrunn. RUSTFRITT vil bestå av fagprogram med kurs og workshop for seniorer, presentasjon av forestillinger, RAMPELYST- en 3 dagers konferanse om scenekunst for og med eldre og kafeen festivalens sosiale møtepunkt. Vi har så langt fått i tilsagn fra fylkeskommunen og Pensjonistforbundet, og søkt Kulturrådet om tilskudd på Vi har selv satt av ,- i egenandel. MellomMenneskelige Møter et nordisk kompetanseutviklingsprosjekt MellomMenneskelige Møter (MMM) er et nordisk prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd med deltakere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Hensikten med prosjektet er å utvikle en tverrfaglig nordisk utdanning i Kultur og helse. HiT avd. H/S er prosjektkoordinator, og har laget en studieplan med beskrivelse av målgrupper, opptakskriterier, omfang og nivå. Videre inneholder studieplanen oversikt over innhold, arbeids- og vurderingsordninger, samt en omfattende litteraturliste spesielt med litteratur fra de nordiske landa. Studieplanen er godkjent ved Høgskolen i Telemark, og ligger som en mulighet i det videre samarbeidet. Målet er å arbeide for en nordisk utdanning i Kultur og helse, og at kultur skal bli en obligatorisk del av nordiske helse- og omsorgsutdanninger på alle nivåer. Det er totalt 20 deltakere fra de nordiske utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. Porsgrunn kommune er representert med et av våre kulturombud og koordinator for Kultur for eldre. Seniorressursen ett frivillighetsprosjekt innen kultursektoren for, og med pensjonister Med bakgrunn i kulturs tilnærming til det friske og talentet i det enkelte menneske, og vår erfaring med at det finnes en masse ildsjeler og ressurssterke pensjonister, har vi utviklet vedlagt prosjektbeskrivelse av Seniorressursen. Vi arrangerer 8. desember et oppstartsmøte der ordfører er vertskap for kulturmentorer for kulturnæringer i samarbeid med engasjerte pensjonister, Kunstgjødsel Kulturbyrå og Høgskolen. Målet er å rekruttere, utvikle og strukturere arbeidet med Seniorressursen slik at vi kan skape en ny spennende arena for seniorer innen kulturfeltet. 4. Organisering Vi har en styringsgruppe for arbeidet bestående av leder i Eldrerådet, fylkesleder i Telemark pensjonistforbund, kommunalsjef Aud Fleten, rektor for Kulturskolen, Fagleder kulturavdelingen, Folkehelsekoordinator, 2 representanter fra HIT avd. H/S og koordinator for Kultur for eldre. Folkehelsekoordinator Guri Resell, Gro Lorentzen fra HiT avd.h/s og koordinator for Kultur for eldre, utgjør et arbeidsutvalg innen kultur og helse/kultur for eldre. Det er etablert en faggruppe innen kultur der Kulturskolen, Biblioteket, filmsenteret Charlie og Grenland Friteater er med. Forankring og samarbeid om utvikling av tiltak innen disse fagmiljøene er avgjørende for arbeidet med målgruppa eldre. Utover dette er det kontaktmøter og dialog med kulturkontaktene, leseombudene, frivillige og pensjonistforeningene etter behov, og så langt tidsressursene strekker til. Se vedlagte nettverkskart. 5. Finansiering kultur for eldre Den kommunale bevilgningen til Kultur for eldre har vært ,- kroner de siste årene Fra Den kulturelle spaserstokkordningen (DKSS) fikk vi i fjor og i år Bevilgningene kommer hvert år i oktober, og kan overføres til året etter. Utover dette har vi mottatt ca ,- fra ulike tilskuddsordninger det siste året.

7 Porsgrunn, den Aud Fleten Kommunalsjef Morten Næss Kommunalsjef Jørgen Olsvoll Kst. kultursjef

8 Vedlegg 1: NETTVERKSKART KULTUR FOR ELDRE I PORSGRUNN ELDRE SENIOR- RESSURSEN ORGANISA- SJONER HØG- SKOLEN KOOR- DINATOR HELSE OG OMSORG * Samhandlings- Koordinator Hege Holmern KUNST- GJØDSEL MUSIKK KUNST LITTERA- TUR FILM OG FOTO TEATER SANSE- STIMULERING Idrett og friluftsliv KULTUR- SKOLEN FRIVILLIGE SKRIVE- KURS LESE- OMBUD PROFFE- SJONELLE SENIOR- TEATER * ALLE SYKEHJEM, HJEMMETJENESTER, HELSE- OG AKTIVITETSENTRA, FOLKEHELSE M.V. I PORSGRUNN KOMMUNE

9 Vedlegg 2: Forslag til prosjektbeskrivelse pr SENIORRESSURSEN ett frivillighetsprosjekt innen kultursektoren for, og med pensjonister. Bakgrunn: Vi vil få et økende antall nye pensjonister i åra framover. Mange med stort engasjement, bred fagkompetanse og stor kulturell interesse. Det er viktig å skape et nytt syn på den store eldrebølgen ikke en tsunami av omsorgsbehov, men en seniorressurs utløst av livslyst i en kulturkontekst. Identitet skapes i offentlige relasjoner. Ved pensjonsalder opphører identitetspendlingen mellom offentlig og privat arena. Møter og aktivitet kun sammen med andre eldre på eldreinstitusjoner av ulike slag gir lett en identitetspeiling som forsterker møtet med alderdommen, og fremmer fokus på alder og behov for omsorg. Dette gjør at en sår-identitet bygges. Seniorressursens visjon er å skape et interessefellesskap basert på lystprinsippet, og kunst/kulturaktiviteter på de åpne inkluderende kulturarenaene, ikke møteplasser som er definert pga. alder på et annet sted eller til en annen tid. Porsgrunn kommunes ideologiske plattform innen kultur og helse har fokus på det friske ikke diagnosen. Med utgangspunkt i den enkeltes lyst og talent definerer vi våre målgrupper som lystsøkende aktører, der vi møtes som kulturytere/-nytere i en mulighetsskapende kontekst. Se Mulighetsskaperne ledetråd for mer informasjon. Pensjonister som engasjerer seg innen seniorressursen, vil ikke bare ha tid, lyst og engasjement som andre frivillige, men også kunne toppe engasjementet med sin lange livserfaring, store nettverk og fagkompetanse. En frivillighet med maksimal potensiale en multifrivillighet. Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig basis ønsker å engasjere seg innen kultursektoren som mentorer, medvirkere, planleggere eller døråpnere. Det er ønskelig å rekruttere bredt, og med utgangspunkt i ulike livserfaringer og fagbakgrunn.

10 Mål: Seniorressursen skal, basert på lyst, livserfaring og kompetanse, sette i gang/medvirke i ulike tiltak som fremmer økt livskvalitet. Måla for den enkelte deltaker skal være at det føles meningsfylt å delta gir deg noe en føler seg inkludert i den eller de aktiviteter en blir med på en føler seg myndiggjort/har innflytelse på det en involveres i Seniorressursen skal være en ressurs for å aktivisere andre eldre, og fungere som mentorer og medvirkere i en kunst og kulturkontekst innen Frivillige lag Arrangementer Små og frie kulturnæringer (jfr Telemarksforsknings definisjon) Offentlig kulturvirksomhet Arbeidsoppgavene innen disse fire områdene vil variere. Det vil blant annet være behov for praktisk hjelp til gjennomføring av arrangementer organisasjonskompetanse veiledningskompetanse hjelp til informasjonsinnhenting hjelp til økonomisk planlegging hjelp til nettverksbygging hjelp til utvikling av strategiske veiledere/planer m.m.m. Det vil med andre ord være behov for mange ulike talenter og sosial kapital, enten det er tidligere tillitsvalgte, fagpersoner, praktikere eller teoretikere. Seniorressursen vil kunne åpne opp for et mer strukturert dialogbasert samarbeid, der empowerment og lystprinsippet vil gi stor synergieffekt til prosjektutviklinga. Et mulighetsskapende perspektiv med meningsbærende nye roller og tilbud. Seniorressursen samarbeider også med Høgskolen i Telemark, avdeling for helse- og sosialfag, som kan tilby kurs på relevante områder Organisering: Seniorressursen vil bli organisert i nettverk som møtes regelmessig. Hensikten er å dele erfaringer og inspirere hverandre. Nettverka koordineres av en prosjektleder. Seniorressursen blir rekruttert fra og samordnet gjennom Forum for seniorressursen. Forumet bør bestå av representanter for pensjonister (NPF), Kunstgjødsel Kulturbyrå, Høgskolen i Telemark og Porsgrunn kommune, og defineres som prosjekteiere.

11 Leif Jernquist vil være tilknyttet prosjektet som mentor og representant fra Norsk Pensjonistforbunds kulturutvalg/fylkesleder i Telemark. Det er et mål at seniorressursen består av et likt antall menn og kvinner. Likestillingsprinsippet må også ivaretas når det gjelder hvilke tilbud som tilbys de ulike målgruppene. Det må utvikles nærmere retningslinjer for formidling av oppdrag, ivaretakelse av deltakere og prosjektet rammer og innhold. Aktuelle områder for seniorressursen Vi kan i utgangspunktet tenke oss at følgende områder/temaer kan være aktuelt å engasjere seg i: Seniorteaterfestivalen RUST:FRITT som nå er under planlegging i samarbeid med Grenland Friteater. Se vedlagt prosjektsøknad som er sendt Kulturrådet. Kultur for eldretiltak som for eksempel leseombudsordningen og Gallerirunden. Kulturmentor for kulturnæringer (fortrinnsvis medlem av en Nettverkskredittgruppe eller Grûndergruppe). Nærmere definisjoner og avgrensinger ift geografi, samarbeidspartnere og rammer for prosjektet må drøftes nærmere. Vi starter opp smått og godt i vårt distrikt med følgende delprosjekter: 1. Kulturmentor for kulturnæringer der Linda vil være koordinator/fagansvarlig 2. Kultur for eldre med fokus på litteratur/leseombudsordning der Gerd Lie, har meldt sin interesse 3. RUST:FRITT et pilotprosjekt innen scenekunst for eldre i februar 2011 De to sistnevnte delprosjektene vil Gunnar være koordinator/fagansvarlig for. I pakt med vår digitale hverdag har vi kjøpt domene til bruk i prosjektarbeidet. Vi ønsker å utvikle en digital plattform til informasjonsvirksomhet registrering og innhenting av bistand til oppgaver/prosjekter registrering av kompetanse/ønske om oppdrag e-veiledning ulike filer og linker til bruk i prosjektutviklingen. Viser til vår webside om sansestimulering for demente på der vi blant annet i samarbeid med Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning Sør, har etablert en database med filmer og filer, samt e- veiledning for våre ansatte.

12 Prosjektperiode Prosjektperioden for utprøving av Seniorressursen bør vare i 3 år, og i tidsrommet , siden vi velger å starte opp innenfor egne rammer. Finansiering Det er behov for finansiering av noe møtevirksomhet, og oppstart/stimuleringsbeløp til de konkrete aktiviteter som igangsettes. Dette er noe vi må se nærmere på i løpet av høsten/våren 2010/11. Porsgrunn den 21.september Linda Cecilie Rønningen Kunstgjødsel Kulturbyrå Gro Lorentzen Høgskolen i Telemark avd.h/s Gunnar Thuve Koordinator Kultur for eldre i Porsgrunn Ellen Lyngstad Pensjonist... &&& Sett inn saksutredningen over &&&

SENIORRESSURSEN - et frivillighetsprosjekt innen kultur, helse og næring

SENIORRESSURSEN - et frivillighetsprosjekt innen kultur, helse og næring Sammen om Porsgrunn SENIORRESSURSEN - et frivillighetsprosjekt innen kultur, helse og næring Bakgrunn Prosjektet Seniorressursen startet opp våren 2010 på initiativ fra kulturavdelingen i Porsgrunn kommune

Detaljer

KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN SKOLEÅRET 2012/13

KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN SKOLEÅRET 2012/13 KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN SKOLEÅRET 2012/13 Porsgrunn kommune har siden 2007 hatt tilpassede kulturtiltak for sine eldste innbyggere kalt - Kultur for eldre. Tilbudet er koordinert av Kulturavdelingen

Detaljer

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig

Detaljer

KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN

KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN Utgave nr 1/2009 for tidsrommet oktober desember 2009. BYEN SKAPES AV GOD KULTUR! Bakgrunn Du leser nå i førsteutgaven av det vi har kalt KULTURKALENDER FOR ELDRE.

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss)

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Tjøme mottok fra kulturdepartementet NOK 25 000,- til aktiviteter til den kulturelle spaserstokken for 2012.

Detaljer

KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN

KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN KULTURKALENDER FOR ELDRE I PORSGRUNN Utgave nr 1/2010 for våren 2010. BYEN SKAPES AV GOD KULTUR! Porsgrunn kommune har siden 2007 hatt tilpassede kulturtiltak for våre eldste innbyggere kalt - Kultur for

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Holtålen Holtålen Kommune - mulighetenes kommune

Holtålen Holtålen Kommune - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune Plan for den kulturelle spaserstokken 2011-2012 Vedtatt i Driftsutvalget i sak 25 den 13.04.2011. Plan for Den kulturelle spaserstokken Holtålen kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Folkehelse i fylkesplanen

Folkehelse i fylkesplanen Folkehelse i fylkesplanen Fire innsatsområder knyttet opp mot Folkehelsemeldingens prioriteringer. økt fysisk aktivitet sunnere kosthold redusert tobakk- og rusbruk gode trivelige og vel tilrettelagte

Detaljer

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold 2014 KOMPETANSEKALENDEREN En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold ÅR VÅR VÅR Kulturdirektøren Folkehelse www.folkehelse.vfk.no Fylkesbiblioteket www.vestfoldfylkesbibliotek.no Time Out Kulturledere

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Mulighetsskapernes. ledetråd. Kulturetaten i Porsgrunn

Mulighetsskapernes. ledetråd. Kulturetaten i Porsgrunn Kortversjon av Mulighetsskapernes ledetråd Kulturetaten i Porsgrunn 2000 Forord Mulighetsskapernes ledetråd er kulturetaten sin ideologiske plattform - ledetråd i arbeidet med å legge til rette for at

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.08.2016 Referanse: 17731/2016 Arkiv: Vår saksbehandler: Britt Støa Aktivitetstilbud i eldreomsorgen Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg 25.08.2016

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Lyst på livet Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Trulte Konsmo, Ellen Udness (seniorrådgivere) og Ole Kr Hetlesæther (deltaker) Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Jokstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/3049-1 Dato: 13.03.14 AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE,

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

MØTEBOK. I alt 4 representanter. Fra adm. (evt. andre): Vivian Wara Enhetsleder helseenheten (11:30-12:30) Eva Antonsen - møtesekretær

MØTEBOK. I alt 4 representanter. Fra adm. (evt. andre): Vivian Wara Enhetsleder helseenheten (11:30-12:30) Eva Antonsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Eldrerådet Møtested Rådhuset-Møterom kjeller Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 11:00 Til kl. 13:50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Elna Andersen Brukerrepr.

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE.

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.12.2010 Sak: 380/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Journalpost:16/36860 Saksnummer Utvalg/komite Dato 092/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Sammendrag Kultur, Miljø og Folkehelse ble etablert som en etat

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

www.kulturbiz.no Illustrasjonstegning: Tor Erling Naas

www.kulturbiz.no Illustrasjonstegning: Tor Erling Naas konferanse DESIGN: ANEIRIS DESIGN - løsninger på tvers av kultur, generasjon og næring www.kulturbiz.no Illustrasjonstegning: Tor Erling Naas BER 1. EM SEPT Velkommen til konferanse - løsninger på tvers

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - Norge Trondheim og Kulturdepartementet

Den kulturelle spaserstokken - Norge Trondheim og Kulturdepartementet Expertmøte Stockholm 28. november 2013 Den kulturelle spaserstokken - Norge Trondheim og Kulturdepartementet Karin Amble Rådgiver Seniorkultur Hanne Jensen Sousa Prosjektleder Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer