Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH"

Transkript

1 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH

2 Navneutvalgets innstilling...3 Mandat...3 Organisasjonens verdigrunnlag og visjon...3 Sammensetning og arbeid...4 Arbeidsprosess...4 Ekstern kompetanse...5 Kort historikk...5 Navnehistorikk i organisasjonen...5 Medlemssituasjon...6 Momenter fra tidligere debatter...7 «Skeiv»...7 «LHBT»...7 Merkevaren LLH...7 Argumenter i navnedebatten...8 Argumenter mot navneendring...8 Argumenter for navneendring...8 Utfordringer og muligheter...9 Motstand mot endring...9 Synergieffekter...9 Fremstå tidsriktig...9 Lokal forankring og oppblomstring...9 Økonomiske rammer og anbefalinger...10 Ny logo...10 Nyutvikling av materiell...10 Webside...10 Profilering av nytt navn...11 Anbefaling...11 Ideutvikling og navneforslag...11 Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid...14 Innspill til implementeringsprosess...15 Vedlegg...16 Referanseliste...16 Innhold

3 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Navneutvalgets innstilling Med bakgrunn i denne rapporten har Navneutvalget følgende anbefaling til innstilling: 1. Landsstyret i LLH fremmer forslag om å endre vedtektenes paragraf 1.1 til: «Organisasjonens navn er Stolt», med undertekst: «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner», alternativt «Skeivt mangfold», uten undertekst. 2. Landsstyret fremmer forslag om å videreføre navneutvalgets arbeid, og setter av kr ,- over en toårsperiode til implementering av navn. Navnet skal være implementert innen landsstyremøte nummer to i Et utvalg med minimum 4 medlemmer skal jobbe med implementeringsprosessen, og nedsettes av sentralstyret innen 1. august Dette utvalget skal bestå av medlemmer fra det nåværende navneutvalget, kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet, samt personer med kompetanse på endrings- og strategiarbeid i organisasjoner, kampanjeutvikling, medlemsverving, omdømme bygging og designutvikling. Utvalget skal lage en implementeringsplan, utvikle logo og designprofil, samt planlegge synlighetskampanjer i lys av LLHs helhetlige kommunikasjonsstrategi og det arbeidsprogrammet som gjelder for perioden Utvalget rapporterer fortløpende til sentralstyret. Mandat Navneutvalget har sitt mandat fra landsstyret, som fikk i oppgave fra landsmøtet i 2012 å legge frem to forslag til navn ved Landsmøtet i Se vedlegg 3, protokoll fra landsmøtet i 2012, s. 33 for mandatet til landsstyret. Navneutvalget (NU) har jobbet ut ifra følgende mandat fra landsstyret: «Arbeidsgruppen har fått i oppgave å utrede minimum to navneforslag med begrunnelse som relaterer til organisasjonen identitet, målgruppe og arbeidsfelt, samt utarbeide kost nadsanalyse for en evt. navneendring.» Organisasjonens verdigrunnlag og visjon 1 Navn og formål 1.1 Organisasjonen navn er LLH med undertekst Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 1.2 LLHs mål er et samfunn der alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. 1.3 LLH er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner. Utover denne paragrafen i LLH sine vedtekter finnes det hverken beskrivelse av organisasjonens verdigrunnlag eller visjon. Identifisering av organisa sjonens visjon og verdier, tydeliggjør en organisasjons identitet, og inngår vanligvis i første fase av en prosess med å endre en organisasjons navn. 3

4 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Sammensetning og arbeid Navneutvalget har bestått av Inger Kristin Haugsevje, Frode Ullebust, Anders Bakken og Hanne Børke-Fykse (trakk seg 28. oktober). Inger Kristin Haugsevje Inger Kristin Haugsevje har møtt i navneutvalget som representant fra sentralstyret i LLH hvor hun har vært med siden Haugsevje har prosjektledererfaring, har tidligere bl.a. jobbet med kampanjeutvikling og logoutvikling. Haugsevje er selvstendig næringsdrivende og tar en master i strategi, organisasjon og ledelse på deltid ved BI. Frode Ullebust Frode Ullebust har møtt i navneutvalget som representant for LLHs målgruppe. Han har en kommunikasjonsutdanning og har erfaring innen merkevarebygging og strategiarbeid fra både privat og offentlig sektor. I dag er Frode assisterende markedssjef i IKEA Norge. Frode har ordinært medlemskap i LLH, men har tidligere ikke vært engasjert i organisasjonen utover det. Anders Bakken Anders Bakken har møtt i navneutvalget som representant fra landsstyret gjennom sitt verv som leder for LLH Innlandet. Han har god kjennskap til homobevegelsen generelt og LLH spesielt. Anders har i en årrekke hatt ulike verv i LLHs lokallag i Oslo & Akershus, og de siste årene i Innlandet. Tidligere har han også vært frivillig i Homofiles Ungdomstelefon og hos Helseutvalget. Til daglig jobber Anders som assisterende kjøkkensjef. Hanne Børke-Fykse Hanne Børke-Fykse har tidligere arbeidserfaring fra LLHs sekretariat som leder for Rosa Kompetanse. Børke-Fykse kom med nyttige innspill i startfasen, men måtte dessverre trekke seg underveis og har ikke bidratt til den endelige rapporten. ARBEIDSPROSESS Utvalget har jobbet ut ifra flat struktur og med et organisasjonsstrategisk perspektiv. Utvalget har hatt møter en til to ganger i måneden i perioden september 2013 februar Vi opprettet en lukket Facebookgruppe for å koordinere arbeidet og for å sørge for god ide- og informasjonsflyt underveis. Navneutvalget formulerte på første møte et mål for arbeidet i utvalget: «Navneutvalget skal gjøre et grundig forarbeid, gjennomføre en grundig prosess og levere en faglig fundert rapport som skal være et godt grunnlag for å lande navnedebatten i LLH på landsmøtet i 2014» I de innledende møtene jobbet vi med klar gjøring av vårt mandat, mandatet til landsstyret, diskusjonen på landsmøtet i 2012 og LLHs formål, arbeidsområde og målgruppene LLH jobber for. Vi utarbeidet en plan med to hovedaktiviteter, og satte av god tid til en å gjøre en grundig analyse av nå-situasjonen. De to hovedaktivitetene var: Undersøkelse ut til LLHs medlemmer og tilknyttede ressurspersoner via Rosa Kompetansenettverket, se vedlegg 1 for rapport. Kreativ workshop for personer utenfor organisasjonen I tillegg diskuterte vi hvordan vi skulle involvere sentralstyret og landsstyret og forankre prosessen i organisasjonen. Dette ble løst gjennom å ha en idemyldring med landsstyret og ved å informere sentralstyret om prosessen underveis, bl.a. med en presentasjon av en foreløpig rapport. Etterhvert som arbeidet skred frem, fant vi også ut at det var hensiktsmessig å mene noe om hvorvidt LLH- bør/ikke bør skifte navn for å kunne gå dypt nok i problemstillingene som har utløst diskusjonene om et evt. navnebytte, og for å forstå hva som er gode kriterier for navn i en organisasjon som LLH. I samarbeid med en konsulent med prosesskompetanse, utarbeidet vi et opplegg for en ekstern idemyldring. Tanken var at personer uten sterke følelsesmessige bånd til LLH, kunne ha en litt friere inngangsvinkel til å tenke ut nye ideer. Vi forsøkte i to omganger, gjennom eget og andres nettverk, bl.a. sentralstyret, å samle omkring 20 personer. Vi lyktes ikke med å engasjere folk utenfor organisasjonen nok til at de meldte seg på, men vi fikk likevel mange konstruktive tilbakemeldinger på navnetematikken. Vi gjennomførte en kortversjon av idemyldringen for landsstyret i november, hvor vi fikk inn en del ideer som det var mulig å spinne videre på, se vedlegg 2 for kjøreplanen. 4

5 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Ekstern kompetanse LLH har ikke hatt råd til å leie inn eksterne byråer for å jobbe med denne prosessen, som med innleide konsulenter kan koste fra flere hundre tusen og oppover. I stedet har vi forsøkt å dra veksel på den kompetansen som finnes i navneutvalget, i LLH, i lhbt-miljøet og i våre personlige nettverk. Vi har hatt med oss Veronica Sande som har veiledet på visuell kommunikasjon. Til veiledning på prosess og utvikling av idemyldring, fikk vi hjelp av kaospilot og konsulent Stine Evjen. Vi har også rådført oss med domeneekspert Stein Vegusdal, samt strategi- og designbyrået Formtor v/gudmund Hagen Johnsen. En av utvalgets medlemmer (Haugsevje) tok også utgangspunkt i navneendringstematikk i en oppgave som ble levert på kurset «Prosjektledelse og prosjekt organisering» ved HiOA. I tillegg har vi dratt veksel på erfaringer fra likende prosesser i andre organisasjoner, både gjennom samtaler og ved å lese tilsvarende rapporter. Kort historikk NAVNEHISTORIKK I ORGANISASJONEN LLH ble startet i 1950, og tok navnet Den Norske Forening av 1948 (DNF48) etter den danske foreningen som ble grunnlagt i Den norske foreningen, løsrev seg og ble selvstendig i Bevegelsen har hatt ulike fraksjoner, med ulike navn, men i det store og det hele har homobevegelsen i Norge hett DNF48. I 1992 samlet hele den organiserte homobevegelsen seg, inkludert DNF48, og endret navn til «LLH Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring». I 2006 ble det fremmet forslag om å utredet navnet LLH for å inkludere bifile og transpersoner, samt å fjerne ordet «frigjøring». Det ble vedtatt å ta stilling til dette på LM i I 2006, ble det også vedtatt å konsekvent bruke lhbt for LLHs målgruppe, dermed ble transpersoner og bifile inkludert i arbeidsprogrammet. 5

6 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH I 2008 ble det fremmet forslag om at organisasjonens navn skulle være «LHBT Norge» med undertekst «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner». Forslaget om å endre navn falt, men forslaget om å ha en undertekst ble vedtatt. Det ble nedsatt et utvalg som bl.a. skulle jobbe fram et forsalg til nytt navn ved neste Landsmøte. I 2010 leverte organisasjonsutvalget en rapport med ulike navneforslag, bl.a. «Pride Norge». Det ble imidlertid ikke gitt noen anbefaling på nytt navn, og sentralstyret og landsstyret valgte å ikke innstille på nytt navn på landsmøtet i I 2012 ble det fremmet forslag fra et fylkeslag om å endre organisasjonens navn til «LHBT Norge» med undertekst «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Norge». Forsalget falt, og det ble i stedet vedtatt at landsstyret i neste periode skulle sørge for å utarbeide minst to forsalg til nytt navn, og at innspillene fra debatten under navnebyttet på landsmøtet i 2012 skulle tas med i dette arbeidet. MEDLEMSSITUASJON LLH er både medlemsorganisasjon og en interesseorganisasjon. Bevilgningene som blir gitt er ikke på basis av antall medlemmer, et tall som har vært relativt stabilt de siste ti årene, men med utgangspunkt i at LLH jobber for alle i målgruppen, medlemmer og ikke-medlemmer. Det har likevel vært en tilbakevendende problemstilling at medlemsmassen er lav, og det er blitt investert mye penger i et nytt medlemsregister for å prøve å gjøre noe med medlemsveksten. Det er pekt på at medlemsmassen er kunstig lav i forhold til hvor mange som har interesse av at denne organisasjonen finnes medlemmer utgjør ca 1% av lhbt-befolkningen i Norge. Pr 22. oktober hadde LLH 1933 betalte, og 801 ubetalte medlemmer. Dersom man tar utgangspunkt i en kalkyle om at ca 4% av befolkningen er lhbt, har LLH potens ielle medlemmer i Norge innenfor målgruppen, med støttemedlemmer er potensialet enda større. Medlemstallet er derfor relativt sett lavt, og organisasjonen har stort potensial for vekst. 6

7 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Det viste seg også gjennom undersøkelsen som ble sendt til medlemmene at svært mange var ukjent med hva forkortelsen LLH står for pr i dag. Det var forvirring omkring hvorvidt ordet «frigjøring» fremdeles var en del av navnet, og hvilke målgrupper LLH faktisk retter seg mot i dag. Mange hadde heller ikke fått med seg den nye underteksten. Det viste seg også i undersøkelsen at de medlemmene som har tillitsverv i organisasjonen var mer skeptiske til det nåværende navnet. Dette kan forklares med at de som kjenner til dagens navn og undertekst og bruker navnet på organisasjonen til daglig, opplever problemer med navnet i praksis, Det kan også handle om at personer med høy kunnskap om organisasjonen og dens målgrupper har mer negative oppfatninger av navnet, fordi de ser problemet med manglende gjenspeiling av målgruppene i forkortelsen. Momenter fra tidligere debatter «SKEIV» I tidligere prosesser med å skifte navn har enkelte av navneendringsforslagene inneholdt begrepet «skeiv». Dette er et kontroversielt begrep i organisasjonen, og har vært sterkt knyttet opp mot skeiv teori/queer theory som ikke er forankret i organisasjonen. Skeiv teori blir av mange sett på som en akademisk øvelse som har lite rotfeste i praktisk politisk arbeid. Begrepet «skeiv» er også assosiert med venstreradikal politikk og miljøer som ser på kjønn og seksuelle preferanser som helt eller delvis sosialt konstruerte fenomener. For mange blir dermed begrepet «skeiv» en betegnelse på personer som har en flytende forestilling av kjønn og seksualitet, mens en stor del av LLHs medlemsmasse, og lhbt-ere generelt opplever sin kjønnsidentitet og seksualitet som stabil og medfødt. Et annet problem med begrepet «skeiv» er at det har ulike betydninger i ulike grupperinger. For noen betyr det «homo/lesbisk/trans» og blir brukt som en samlebetegnelse for lhbt-gruppen, for andre igjen kan det bety «enhver person som bryter med forventede normer i samfunnet» og dermed inkludere grupper som ikke nødvendigvis tilhører gruppen som er beskrevet i LLHs formålsparagraf (lhbt-personer). LLHs ungdomsorganisasjon, Skeiv Ungdom, har valgt å bruke begrepet i sitt navn. De har i større grad enn LLH innarbeidet normkritikk og skeiv teori som utgangspunkt for deres kjønns- og seksualitetsforståelse. Det vil si at unge lhbt-ere med tilhørighet til ungdomsorganisasjonen, har et forhold til begrepet «skeiv», og kan føle avstand til LLHs sin «båstanke gang». Skeiv Ungdom kommuniserer til sine medlemmer at «skeiv» både kan være en samlebetegnelse og en identitetskategori. Det er hevdet at om LLH hadde brukt ordet «skeiv» i sitt navn, er det mulig at LLH ville ha «overtatt» flere av Skeiv Ungdom sine medlemmer den dagen de fyller 30 og blir for gamle til å være med i ungdomsorganisasjonen. «LHBT» Tidligere har det også vært fremmet forsalg om å endre navn til «Lhbt Norge». Det har vært diskutert hvorvidt det er heldig å benytte seg av bokstavforkortelser som representerer grupper. Det er bunnet i en tanke om at disse gruppene kan endres med tiden og at det vil låse organisasjonen eller medføre hyppige navneskifter for hver gang en ny trend i tiden inkluderer/ekskluderer flere grupper. Dessuten er folk skeptiske til at det etter hvert kan bli svært mange bokstaver i en lang oppramsing, f.eks. lhbtissa osv. Et annet argument mot bokstavforkortelser kan være bunnet i generell motstand mot gruppetankegang og oppdeling i identitetsbåser. Mange av de som var i kontakt med oss i forbindelse med invitasjon til idemyldring påpekte at dette var deres sterkeste innsigelse - å bli kvitt bokstav forkortelser som fort blir utdaterte og lange. Dette var også mye nevnt blant respondentene på undersøkelsen ut til medlemmene, og fremlagt som argument mot å endre navn i tidligere debatter på landsmøte. Se vedlagt protokoll fra landsmøtet i 2012, s 33. MERKEVAREN LLH LLH har lenge vært moden for å skifte navn, det viser debatten som har pågått i snart ti år. I mangel på gjennomslag for forslag til nytt navn, har ikke navnedebatten i organisasjonen lagt seg. Dette betyr at vi har en situasjon hvor LLH fortsetter å profilere navnet LLH, uten at det er enighet i organisasjonen om at dette er et passende navn. Definisjon av merkevare: «Det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier) som oppstår når kunden blir eksponert for et varemerke». Tormod Aasland Det finnes ingen undersøkelser som sier noe om hvor sterkt dette merkenavnet egentlig står, og for 7

8 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH hvem. Det vi vet er at navnet LLH har blitt frontet siden 1992, og i perioder har hatt mye medieoppmerksomhet. Særlig i forbindelse med partnerskapsloven og ekteskapsloven. De senere årene har LLH også blitt en større og mer profesjonell organisasjon og har jobbet mer strategisk med synlighet i media, som har bidratt til økt synlighet. Det er viktig å skille mellom LLH som merkevare internt i organisasjonen, internt i lhbt-miljøet og i offentligheten forøvrig. Det er sannsynlig at navnet står sterkere internt og i lhbt-miljøer, enn eksternt. Argumenter i navnedebatten ARGUMENTER MOT NAVNEENDRING Organisasjonen har lange tradisjoner i det norske samfunn og har en naturlig autoritet som er forbundet med navnet. LLH oppleves som en troverdig partner for myndighetene i lhbt -saker, og navnet er godt kjent i departementer og direktorater. Per i dag har LLH en synlig leder som er god til å profilere LLH i mediene, og dermed er navnet godt eksponert i offentligheten. De fleste av LLHs eksisterende medlemmer identi fiserer seg som «homofile» eller «lesbiske» og er fortrolige med navnet siden det gjenspeiler dem. En navneendring er kostnadskrevende; dette er ressurser som organisasjonen burde anvende på andre områder. Man kan risikere negative reaksjoner, utmeldinger og uro ved endring av navn. Det kan bli forvirrende å ha en «homoorganisasjon» som ikke inneholder ordet homo i navnet på noe vis. Dersom man endrer navn og velger å beholde «homo», må alle andre grupper også nevnes og navnet blir unødvendig langt. Et for åpent og inkluderende navn kan føre til at organisasjonens arbeidsområde og målgruppefokus kan skli ut, og at organisasjonen mister sitt særpreg. Det kan bli vanskelig å vite hva organisasjonen egentlig jobber med. ARGUMENTER FOR NAVNEENDRING Medlemsmassen til LLH er kunstig lavt, og et nytt navn kan revitalisere organisasjonen og stimulere til medlemsvekst. Navnet er langt og blir ofte feiltitulert eller underteksten forkortet. Organisasjonens nåværende forkortelse (LLH) er en merkevare kun for organisasjonens medlemmer; omverdenen forøvrig forveksler lett LLH med LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Dagens forkortelse inkluderer bare to av de fire kjernemålgruppene til organisasjonen. Dermed kan dagens navn virke ekskluderende for mange grupper, og reflekterer ikke hele målgruppen slik den er i dag og i fremtiden. Revisjonen av navnet til organisasjonen, vedtatt i 2006, og underteksten, vedtatt i 2008, er fremdeles ikke innarbeidet - heller ikke blant organisa sjonens medlemmer. Det må dermed uansett gjøres et arbeid med innarbeiding av organisasjonens navn. Det samme gjelder logoen og den visuelle profilen. Organisasjonens nåværende navn kan være en hemsko for overtakelse av medlemmer fra Skeiv Ungdom, samt verving av transpersoner, verving av bifile, samt verving av personer med andre identitetsforståelser enn de fire konvensjonelle. De som ikke allerede er medlem av LLH vil ikke bli ytterligere fremmedgjort fra organisasjonen dersom den endrer navn. Et nytt navn vil være en mulighet til å profilere organisasjonen positivt overfor potensielle medlemmer og resten av samfunnet, og er en verdifull investering. Lhbt som betegnelse for LLHs målgruppe er nå innarbeidet i nasjonale og internasjonale dokumenter. Etterhvert er også intersex, queer, questioning, genderblender osv blitt vanlige å nevne i disse sammenhengene med forkortelsen LHBTIQQG. Denne mer komplekse forståelsen av målgruppen som gjenspeiles i disse forkortelsene bør gjenspeiles i organisasjonens profilering og omdømme for at den skal oppfattes som relevant av myndigheter, medlemmer og potensielle nye medlemmer. LLH er i en navneskifteprosess ikke i fare for å miste medlemmer til tilsvarende organisasjoner, siden LLH er den eneste landsdekkende organisasjonen for lhbt-personer. 8

9 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Siden LLH er den eneste organisasjonen for lhbt-personer, vil en navneendring heller ikke føre til at organisasjonen mister forbindelser til myndigheter og samarbeidspartnere. Mye av LLHs virke ut mot andre instanser er organisert gjennom Rosa Kompetanse, og et nytt navn vil ha lite å si for merkevaren til disse prosjektene. Utfordringer og muligheter MOTSTAND MOT ENDRING En mulig årsak til motstand mot endring er at «den symbolske orden» endres. Et nytt navn for LLH vil nødvendigvis føre til en ny visuell profil, og den gamle logoen og ordlyden vil endres. Det å måtte ta farvel med noe som er kjent og kjært, selv om det bare er et visuelt symbol, kan for mange virke skummelt eller som et energikrevende tiltak. Med et nytt navn som reflekterer hele medlemsmassen, vil målgrupper som ikke oppfattes som «kjernemålgrupper» kunne få mer innflytelse og makt i LLH. Det kan tenkes at enkeltes skepsis mot å endre navn bunner i en redsel for at makten i organisasjonen går ifra de tradisjonelle homofile/ lesbiske til å en større gruppe av lhbt-personer. Det kan tenkes at en del av medlemmene i LLH, og de som er aktive i styreverv og lignende, vil oppleve et slags brudd på en «psykologisk kontrakt» om at LLH skal være en homoorganisasjon dersom navnet endres. Selv om organisasjonen har beveget seg ut i en videre målgruppedefinisjon, kan det oppfattes som truende at organisasjonen endrer navn for å inkludere transpersoner, bifile og andre som tidligere ikke har blitt sett på som naturlige deltakere i organisasjonene. Medlemmene kan sitte igjen med en følelse av at et nytt navn ikke reflekterer den organisasjonen de en gang ble medlem av; «Dette er ikke den organisasjonen jeg meldte meg inn i», altså et slags tap av identitet. SYNERGIEFFEKTER I en navneendringsprosess er det mulig å oppnå synergieffekter; høyere medlemstall, flere medieoppslag, nytt/forbedret omdømme osv. Ved et evt. navneskifte vil det være lurt å tenke gjennom hvilke synergier organisasjonen ønsker å oppnå, og sette seg noen mål for hva som skal komme ut av en evt. prosess. Navneutvalget ser noen muligheter for å gjøre noe med det lave medlemstallet i en mulig navneendringsprosess gjennom økt synlighet, fokus på nye typer medlemmer, flere bifile, flere trans*, flere queer/skeive osv. Et nytt navn kan favne om medlemmer som føler seg ekskludert med nåværende ordlyd. Etter samtaler, sonderinger og ikke minst undersøkelsen ut til medlemmer, er det klart at en del lhbt-personer, særlig bifile, transpersoner og skeive, ikke føler seg inkludert hverken i i organisasjonens navn eller organisasjonen for øvrig. En nytt navn kan bidra til å revitalisere organisasjonen og dens omdømme, og dermed tiltrekke seg flere medlemmer som identifiserer seg som lesbisk eller homofil. Medlemmer i Skeiv Ungdom er vant til et mer flytende syn på seksuell orientering og kjønnsidentitet. Et nytt navn gir muligheten til å senke terskelen for overgang fra Skeiv Ungdom til moderorganisasjonen. FREMSTÅ TIDSRIKTIG LLH ikke endret logo siden oppstarten i 1992 bortsett fra noen uformelle endringer av designelementer. For å kompensere for en manglende helhetlig designprofil, blir homoflagget brukt som designelement og illustrasjon. Et nytt navn gir mulighet til å utarbeide en ny logo og designprofil. Et nytt navn gir mulighet til å fremstå som tidsriktig. Trenden i tiden er at organisasjoner velger navn som er billedlige og mer beskrivende enn bokstavforkortelser. LOKAL FORANKRING OG OPPBLOMSTRING LLH er ikke bare en merkevare som landsorganisasjon, men har en rekke fylkeslag og undergrupper som vil bli berørt av et evt. navneskifte. Det er viktig at de ulike behovene i fylkeslagene blir møtt, og at det blir satt av nødvendige ressurser til hjelp med implementering av et nytt navn. Dette kan sees i sammenheng med opplæring på medlemsregister og administrasjon av nettsider, samt medlemsrekruttering og rekruttering til styrer og verv. 9

10 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Økonomiske rammer og anbefalinger NY LOGO En ren logoutvikling koster normalt ikke mindre enn NOK. Utvikling av designprofil kommer i tillegg, og kan koste fra og oppover. I navneutvalget sitt arbeid, har vi kommet i kontakt med flere som kan tenke seg å gjøre en slik type jobb pro bono, enten for å støtte saken til LLH eller fordi de trenger å utvikle en portefølje for å etablere seg som designere. For å minske kostnadene ved å utvikle ny logo kan LLH dra nytte av den good will vi har som ideell organisasjon, og det nettverket vi har som medlemsorganisasjon. NYUTVIKLING AV MATERIELL En del materiell må endres som følge av et navneskifte. Dette kan gjøres over tid, hvor man faser ut gammelt materiell eller man kan velge å skifte ut alt på en gang. Det meste av LLHs brosjyrer og materiell må trykkes på nytt eller går ut på dato uansett. Her er det mulig med ulike fremgangsmåter. Men det er viktig å ha en plan for hvordan utfasingen av gammel logo skal foregå. WEBSIDE Websidens hovedbanner må endres og tilpasses nytt navn og logo. Ved en helhetlig profilendring med tilhørende designprofil og satsning på omdømme bygging, må det grafiske på nettiden også utvikles. Endring av logo i banner kan gjøres internt, men det anbefales å bruke fagpersoner til å utvikle den helhetlige profilen på nettsiden til å gjenspeile designprofilen. Denne kostnaden kan, avhengig av ambisjonsnivå, være fra NOK. Nullkostanden forutsetter at man bruker av interne ressurser, for NOK får man helt nye nettsider med innarbeidet designprofil fra et byrå. 10

11 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH PROFILERING AV NYTT NAVN Det koster å profilere en organisasjon. Store firmaer og organisasjoner kjører kampanjer på TV, reklameboards, kjente nettsteder og i større aviser og magasiner, og da snakker vi om utgifter på mange millioner. Det er også mulig å gjøre profileringen rimeligere gjennom redaksjonell omtale, samarbeid med organisasjoner og myndigheter og generell tilstedeværelse i media. Det er også mulig å sette av litt mer penger, og samkjøre en profilering med andre tiltak i organisasjonen, for eksempel konferanser, Oslo Pride, Regnbuedagene, Trondheim Pride, Skeive Sørlandsdager, Pride House, vervekampanjer, Facebookkampanjer, informasjon via medlemsregister og så videre. Med en slik løsning kan man komme langt med en designprofil, rollups, buttons, tskjorter og en kostnadsramme på NOK. ANBEFALING Implementering av nytt navn kan være bra for omdømmebygging, revitalisering og for å nå ut til nye og gamle medlemmer. Det er navneutvalgets helt klare anbefaling at profilering av nytt navn bør sees i sammenheng med en helhetlig omdømmestrategi, vervekampanje eller lignende for å få mer slagkraft og utnytte synergieffekter. Navneutvalget anbefaler LLH å tenke helhetlig ved endring av navn og utarbeide en plan for implementeringen. LLH bør knytte til seg fagpersoner i miljøet som kan gjøre mye av arbeidet på frivillig basis. I tillegg kan man støtte seg på byråer som er villig til å gjøre en god pris for en god sak. Vedlagt er et prisoverslag fra et byrå som er villig til å gjøre en slik jobb til redusert pris siden det er en god sak, se vedlegg 4. Der er det lagt opp til tre faser med arbeid. Den første fasen som handler om idéinnhenting, er allerede delvis gjort av navneutvalget med unntak av utvikling av visjon og verdigrunnlag for organisasjonens identitet. Ideutvikling og navneforslag Navneutvalget har innhentet ideer, gjennom idemyldring med landsstyret (se vedlegg 2), samtaler med personer i nettverket vårt, innspill via undersøkelsen ut til medlemmene og gjennom idemyldringer i navneutvalget. Vi har fått inn mange forslag, menge av dem gode, og mange gode utgangspunkt for videre ideutvikling. Med bakgrunn i analysen av problemene med dagens navn, har vi satt opp et sett kriterier vi mener ett nytt navn må følge: Et navneforslag må være ikke-ekskluderende, og i størst mulig grad inkluderende i forhold til alle eksisterende og potensielle medlemmer og samarbeidspartnere Det må være holdbart «stort nok til å vokse i» Det må være enkelt - lett å huske og uttale Det må være identifiserbart som et foreningsnavn Det må gi mening ikke bare for organisasjonens medlemmer, men også for omverdenen Det bør være et navn som kan assosieres med et meningsinnhold, og ikke bare være en tilfeldig forkortelse Det bør ha et tilgjengelig domenenavn For å komme frem til gode ideer, forsøkte vi å se på ideer som sa noe om vår felles historie, f.eks. DNF48, noe om sier noe om våre medlemmer, f.eks. SkråFolk, eller sammensetninger av ord eller akronymer som i seg selv ga mening, f.eks FriLow (Friele + Lowzow) og SLIKK (Seksuell legning, identitet, kjønnsmangfold og kjærlighet). Etter noen innledende runder med diskusjon omkring diverse forslag, endte vi opp med et sett med navn som vi diskuterte videre. Forslagene er drøftet nedenfor. Stolt Stolt er en versjon av den norske oversettelsen av «pride». Navnet er inkluderende og assosieres ikke med skeiv teori eller skeive identiteter. Likevel er det et sterkt lhbt-assosiert ord som også rommer alle de andre gruppene LLH jobber for. Stolt viser til en positiv følelse, og holder seg unna retorikk som handler om aksept, toleranse og andre «annerledesgjørende» ord. Stolt har vært fremme i tidligere navnediskusjoner i LLH. Sommeren 2012 hadde LLHs en kampanje under Skeive dager som het Stolt, og navnet er dermed kjent for en del av LLHs medlemmer. Navnet kom også opp på idemyldringen navneutvalget hadde med landsstyret i november, og er blitt nevnt av andre navneutvalget har snakket med. Navnet vil etter hvert ha mulighet til å stå på egne bein uten undertittel, men vi anbefaler at undertittelen beholdes inntil navnet er godt forankret internt og assosieres med organisasjonen i lhbtmiljøene. 11

12 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Stolt er også navnet på en konferanse Skeiv Ungdom i Trøndelag avholder. Det er viktig dersom LLH går for dette navneforslaget, å gå i dialog med Skeiv Ungdom slik at det ikke blir konflikter. Stolt er også navnet på paraden som arrangeres for personer med nedsatt funksjonsevne, og det vil være klokt å gå i dialog også med dem. Navneutvalget anbefaler LLH å legge seg på en linje som viser rauset i forhold til at dette er et ord og et navn som mange kan føle tilknytning til, og at organisasjonen ikke har enerett verken på navnet eller følelsen av å være stolt. Ordet «stolt» har ingen betydning på engelsk. Fonetisk kan det ligge nært opp mot begrepet «stelt» som blir brukt om transpersoner som ikke er åpne om sin transhistorie, og «stilt» som betyr en rekke med stolper. Som engelsk versjon av navnet foreslår vi «Stolt The Norwegian LGBT Organisation». Navneutvalget har konsultert seg med noen som kan litt samisk. Det finnes ikke ord på samisk som høres ut som «stolt», men som betyr noe annet og ugunstig. Domenet og nærliggende domener eies av LLH. Skeivt mangfold Navneutvalget har i dette dokumentet redegjort for problemene med å bruke ordet «skeiv» i foreningens navn. Som et alternativt navn ønsker vi likevel å løfte frem muligheten for å ha et organisasjonsnavn som inneholder ordet «skeiv». Organisasjonsnavn med tilknytning til begrepet «skeiv» har kommet opp i undersøkelsen, i samtaler med grasrota og i workshopen med landsstyret, og det kan tenkes at assosiasjonene til begrepet har endret seg de siste årene. Ordet er blitt mer vanlig i lhbt-miljøene de siste årene som en felleskategori for lhbt-gruppen. Det er ikke nødvendigvis slik at begrepet først og fremst assosieres til en selvopplevd identitet. Det er blitt mer vanlig at personer som identifiserer seg som skeive, bruker ordet «queer» om seg selv, fordi begrepet «skeiv» ofte blir brukt om «vanlige» lhbtere. Navneutvalget opplever at begrepet «skeiv» de siste årene er blitt mainstreamet, og at det ikke lengre vekker like sterke assosiasjoner til skeiv teori eller venstreradikale miljøer. Begrepet «skeiv» løser de fleste av utfordringene som ligger i dagens navn, og dette er nok grunnen til at navneforslag med dette begrepet har vært med i diskusjonen omkring organisasjonen navn i nesten ti år. Begrepet løser problemet med undertekst, det er mulig å vokse i og det kan være inkluderende for hele målgruppen dersom det kommuniseres riktig. Navneutvalget anbefaler derfor å prøve begrepet nok engang for landsmøtet. For å unngå å bruke begrepet på en slik måte at det implisitt legger identiteten «skeiv» på organisasjonens medlemmer, går vi vekk i fra navneforslag i retningen av «Skeive Folk», «Skeivt Norge» og «Organisasjonen for skeive», og foreslår heller at begrepet blir brukt om mangfoldet i selve bevegelsen. Dermed vil det også være rom for å ha ikkeskeive identiteter og samtidig være en del av det skeive mangfoldet. Vi mener at ordet «mangfold» sin henspeiling til «skeiv» forteller at det er mangfoldet som er skeivt, og ikke nødvendigvis at hvert enkelt individ i dette mangfoldet har en skeiv identitet. Dette er viktig for å respektere det mangfoldet av identiteter LLH rommer. Alternativt kan ordet «mangfold» byttes ut med nærliggende ord som «solidaritet», «fellesskap», «bevegelse», «samhold», men vi mener at disse ordene blir for sterkt knyttet opp mot bevegelser på venstresiden i norsk politikk, og at de derfor vil virke ekskluderende på det politiske mangfoldet som LLH skal romme. Det har også kommet frem alternativer til navn som er basert på «skeiv». Vi velger å holde oss unna begrepet «skrå» fordi det inneholder en bokstav som ikke egner seg for domenenavn. I tillegg holder vi oss unna begrepet «skakk» som har en negativ konnotasjon, jf. skakkkjørt. Skeivt mangfold kan oversettes direkte til engelsk med «Queer Diversity». I en engelsk oversettelse vil vi anbefale å legge til nasjonalitet slik at det engelske organisasjonsnavnet blir «Queer Diversity Norway». Navnet «Skeivt mangfold» har en saklighet over seg som vekker troverdighet. Det er dessuten selvforklarende og står greit på egne bein uten undertittel. Domenet er ledig. Synonymer til stolt - Byrg eller Pryd Byrg er et synonym til stolt og dermed også en avledning av det lhbt-assosiaerte ordet «pride». Byrg er et lite kjent norsk ord, som har potensial for at vi selv fyller det med betydning. Andre nærliggende ord som kunne vært aktuelle er «pryd». Pryd reflekterer stolthet, glitter og stas og har et godt utgangspunkt for en visuell profil. Begge disse navnene fordrer at LLH bruker mye ressurser på å fylle ordet med assosiasjoner til lhbt-bevegelsen, 12

13 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH og er dermed ikke egnede for en organisasjon med begrensede midler til markedsføringstiltak. er ledig. er ledig. Det norske domenet (www.pryd.no)er eid av en liten uavhengig klesbutikk på Bakklandet i Trondheim, og kan kanskje kjøpes rimelig. Akronymer: Lik=som, Miks, Kjeks, Seks Lik=som er akronym for ordene likeverd, identitet, kjærlighet, seksualitet og mangfold. Liksom blir fort til «lissom» som er et irriterende fyllord for mange. For å unngå denne sammenblandingen har vi valgt å dele opp ordet til lik=som. Muligheten for å bruke likhetstegn som visuelt symbol blir stor med dette navnet. Likhetstegnet og ordet i seg selv gir assosiasjoner til likeverd, likestilling osv. Lik=som kan også gi assosiasjoner til =Oslo, og navneutvalget mener at navnet ikke er sterkt nok, og har for mange uhensiktsmessige assosiasjoner til at vi anbefaler dette som organisasjonens navn. Navnet egner seg heller ikke så godt på engelsk. og nærliggende domener er opptatt, men ikke i bruk. Det betyr at det kan være mulig å kjøpe dem, men det kan bli dyrere enn et ordinært domenekjøp. og nærliggende domener er ledig. Det er ikke mulig å bruke likhetstegnet i et domenenavn. Miks er akronym for ordene mangfold, identitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Miks er ikke er dårlig ord i seg selv, det gir assosiasjoner til mangfold, har mye energi og fungerer greit på engelsk. Dette er nok grunnen til at det finnes mange andre som har tatt i bruk dette ordet som navn. Med dette navnevalget måtte organisasjonen ha konkurrert med Mix-kjeden (kiosk), diverse reklamebyråer, plateselskaper osv. Domenet er eid av et lite musikkproduksjonsselskap. Kjeks er et tilnærmet akronym for ordene kjærlighet, kjønnsmangfold og seksualitet. Ordet viser til en konkret gjenstand, tørre småkaker, som ikke har noen spesiell assosiasjon til verken homobevegelsen, kjærlighet, seksualitet eller identitet. Ironisk nok viser dette ordet til navnedebatten som har vært i LLH og frykten for å bli en «bokstavkjeks»-organisasjonen. Det er mulig at denne ironien kunne vært utnyttet i kommunikasjonssammenheng, men vi ser ikke for oss at navnet vil stå seg over tid. Dessuten er den engelske oversettelsen av ordet, «cracker», uheldig. Domenet er eid av et lite webutviklingsfirma som ligger brakk, og kan være mulig å få kjøpt, men vil koste mer enn et ordinært domenekjøp. Seks er akronym for ordene seksualitet, kjønnsmangfold og samhold/samarbeid/solidaritet. Navnet er sexy og leker med ordet «sex» som mange tenker på i forbindelse med homofili, og mye av det arbeidet LLH står for. Likevel mener vi at organisasjonen jobber med så mye mer, og at det kan bli en uheldig effekt av å trekke fokuset for mye mot sex. Det passer også dårlig ovenfor barn, og vekker ikke troverdighet blant myndigheter og andre samarbeids partnere. Domenet er eid av en sexleketøysbutikk, men er ikke direkte i bruk, og det kan være mulig å kjøpe det. Felles for alle akronymene er ordet «seksualitet», som viser til et bredere arbeidsfelt enn det LLH jobber med. Dersom det skulle spesifiseres nærmere måtte LLH ha sagt noe om hva sags seksualitet det er snakk om, og dermed ville vi fått diskusjonen og hvilke kategorier som skal inkluderes og vi ender opp med de samme problemene som gjør navnet LLH vanskelig å vokse i. Man kommer ikke lengre med å evt. skrive seksuell orientering, da dette heller ikke betyr «homo/lesbisk/bi» og faktisk inkluderer hetero selv om mange ikke tenker på heteroer når de bruker begrepet seksuell orientering. Dessuten åpner det opp for diskusjoner omkring seksuell orientering vs. seksuell legning. Navneutvalget mener at ingen av disse akronymene løser de utfordringene som finnes med navnet LLH slik det er i dag på en god nok måte til at vi anbefaler noen av dem. Verdi-ord: Raus, Åpen, Ut Åpen er et fint og inkluderende ord, som til en viss grad kan assosieres med lhbt-beveglesen, jf. «ut av skapet»-frasen. Mange bruker «åpen» om seg selv når se skal fortelle at de ikke er i «skapet»; det kan handle om seksuell orientering, transhistorie, hiv-status, bdsm-orientering osv. Begrepet uttrykker en holdning om at åpenhet er fint, og har stort sett positive konnotasjoner i lhbt-miljøer. Ankepunktet ved «åpen»/«open» er at det lett spiller på en implisitt forhenværende status som «skjult». Det kan være uheldig å spille på en antakelse om at mange lhbt-ere er skjult, og det kan også tenkes å bli utdatert om få år, etter hvert som færre og færre går ifra å være skjult til å bli åpen. Begrepet inneholder også en «å» som er vanskelig i internasjonal sammenheng og på nettet. Dette kan løses ved å bruke to «a»-er eller ved å bruke det ordet som betyr «åpen» på engelsk og nynorsk; «open». Aapen er uheldig fordi det lett blir til 13

14 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH «apen» et dyr som forbindes med ablegøyer og useriøsitet. er opptatt, og eies av et designbyrå i Bergen. er ledig. Raus er et navneforslag som ikke reflekterer direkte til lhbt-bevegelsen, men som er en tydelig verdi. Ordet gir assosiasjoner til inkludering, ivaretakelse og romslighet. Siden ordet ikke er direkte koblet til noe som assosieres med lhbt-bevegelsen, vil det kreve tung markedsføring for at folk skal begynne å assosiere navnet med lhbt, og det vil kreve en undertittel. Domenet er opptatt og eies av et reklamebyrå. Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid LLH har i to landsmøteperioder vært inne på tanken å skifte navn, og navneutvalget anser organisasjonen som overmoden for å endre navn. Men et nytt navn må være svært sterkt for at det skal kunne bli vedtatt som erstatning for det navnet som nå er godt innarbeidet blant medlemmer og samarbeidspartnere. Vi mener at vi har funnet to sterke navn som lett vil bli innarbeidet ovenfor målgruppen og offentligheten for øvrig. I våre anbefalinger til navn har vi lagt vekt på at navnet ikke skal være en bokstavforkortelse av organisasjonens målgrupper, jf. protokoll fra landsmøtet 2012 og tidligere diskusjoner. I vårt hovedforslag har vi unngått det omdiskuterte begrepet «skeiv». I vårt alternative forslag har vi likevel brukt begrepet, men på en slik måte at begrepet speiler tilbake på mangfoldet i lhbt-bevegelsen, ikke på individene som er med i bevegelsen. Vi mener dermed at våre forslag har tatt innover seg de momentene som er nevnt i diskusjonene i tidligere navneprosesser, og løser mange av de utfordringene som ligger i organisasjonens nåværende navn. Vi har forsøkt å trekke en linje tilbake i historien, uten å miste blikket fremover, slik at navnet kan stå seg over tid. Vi har latt oss inspirere av begrepet «pride» som er velkjent og sterkt knyttet opp mot homobevegelsens historie. Begrepet «pride» har også vært oppe i tidligere navnedebatter. Begrepet favner om tradisjonelle identitetskategorier som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I tillegg favner opp andre lhbt-relaterte kategorier som hiv-positive, lærhomser, late bloomers, regnbuefamilier osv. Dessuten favner det om nye identitetsforståelser og kategorier som skeive, panfile, gynofile, genderqueers osv. I tillegg til at det gir mening uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religiøs tilhørighet, politisk tilhørighet osv. Et av de viktigste kriteriene for et nytt navn er hvorvidt vi får et enkelt domene som reflekterer navnet. Dermed hav vi unngått navn som er flere ord eller navn som består av bokstaver som «æ», «ø» og «å». Vårt hovedforslag, «Stolt», egner seg godt som en nettadresse, og selv om vårt andreforslag er litt mer kronglete, er dette også brukbart i nettsammenheng. Med vårt hovedforslag, «Stolt», ser vi for oss at organisasjonen fremdeles må ha en undertekst for å tydeliggjøre hvem organisasjonen er for i hvert fall i en overgangsfase. Med navnet «Stolt» er organisasjonen fri til å endre underteksten etter hvert som organisasjonen utvikler seg. Siden navnet ikke er en forkortelse, vil en endring i underteksten ha liten innvirkning på merkenavnet og den visuelle profilen. I sammenhenger hvor undertekst ikke er hensiktsmessig, vil ikke hovednavnet virke ekskluderende for noen av målgruppene, og det blir dermed mindre problematisk at underteksten i noen sammenhenger, for eksempel på TV, blir droppet. I denne sammenhenger har vårt andreforsalg en større styrke enn hovedforslaget; det står på egne bein og trenger ingen undertekst for å tydeliggjøre hvem organisasjonen jobber for. Navneutvalget mener at denne rapporten viser at organisasjonen har behov for et navn som i større grad enn i dag avspeiler identiteten og praksisen til både medlemmer og medlemsberettigete. Det er åpenbart at organisasjonen har et stort potensial for vekst, og at en navneendring bl.a. kan bidra til å gi sterkere medlemstilstrømning. Det er etter navneutvalget mening usannsynlig at en endring av navn vil føre til særlige negative reaksjoner fra organisasjonens medlemmer. LLH har ikke opplevd medlemsflukt som følge av endring i tilleggstekst eller andre politiske utspill tidligere, og det er lite sannsynlig at det vil skje nå. Erfaringer fra navneskifter i tilsvarende organisasjoner peker i retning av at det store flertallet vil akseptere en navneendring etter en tilvenningsperiode. Hvor godt et nytt navn blir mottatt har selvfølgelig en sammenheng med implementeringsprosessen og kommunikasjon internt i forkant av selve implementeringen. Vi ser at vårt andreforslag kan ha en større innvirkning på medlemsmassen enn hovedforslaget, men om vi veier opp mot potensialet for nyrekruttering, særlig av yngre medlemmer og medlemmer som tidligere har følt seg ekskludert som følge av navnet, ser vi heller ikke her noen stor fare for dramatisk fall i organisasjonens medlemsmasse og troverdighet. Vi anbefaler LLH å se på alle mulighetene og synergi effektene som kan oppnås ved en navne- 14

15 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH endring. En navneendring vil signalisere fornyelse og omstillingsevne overfor omverdenen, og gi en verdifull mulighet for positiv profilering både internt i organisasjonen, mot Skeiv Ungdom sine «senior-medlemmer», i lhbt-miljøet og i offentligheten forøvrig. På grunn medlemsregister, mange aktive undergrupper og høy synlighet i media vil et nytt navn raskt sementeres. Både hovedforslaget vårt «Stolt» og andreforslaget vårt «Skeivt mangfold» vil signalisere at organisasjonen er moderne og at den følger med utviklingen som har vært i lhbt-bevegelsen de siste årene. Et nytt navn vil medføre aktualitet, og vil gi ekstra mulighet for å kommunisere hjertesaker og tiltrekke seg flere medlemmer ved å fremstå mer moderne og attraktive. Et nytt navn gir mulighet til å oppdatere logo og designprofil. Dagens designprofil er svak og logoen er utdatert, men det er uklokt å bruke penger på utvikling av logo og designprofil før organisasjonen har landet navnedebatten. LLH har ikke vært igjennom første delen av en navne endringsprosess, som handler om å lokalisere visjon og kartlegge verdier. Dersom landsmøtet ikke støtter seg til noen av forslagene som foreligger, er det vår anbefaling at landsmøtet gir oppgaven med å finne et godt navn på organisasjonen til et byrå som har spesialkompetanse på navneutvikling og går igjennom en visjon og verdi-prosess. Det er så mange ting som taler for at organisasjonen trenger et nytt navn, at prosessen bør ikke ende med at landsmøtet lander på å fortsette å hete LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et slikt utfall vil mest sannsynlig ende opp med en ny navneendringsprosess om noen år, uten noe vesentlig endring i utfallet på navneforslag. I mellomtiden vil navnet LLH ha bygd seg enda sterkere og utgiftene til å gjennomføre en endringsprosess vil bli enda høyere, og det vil være mer dramatisk for organisasjonen å gå igjennom en endringsprosess. For at eventuell overgang til et nytt navn skal bli vellykket bør organisasjonen ha en plan for hvordan implementeringen skal foregå. Vi anbefaler ikke å innarbeide navnet rett etter landsmøtet, men heller bruke det første halvåret etter landsmøtet til å planlegge hvordan overgangen skal skje. Dette for at organisasjonen skal få utnyttet de synergieffektene som er mulige å oppnå ved navneendringen. En navneendring er en aktualitet i seg selv, som kan brukes til å sette søkelys på andre saker som ikke er like enkle å få oppmerksomhet på, og bør også se i sammenheng med kommunikasjonsstrategier for kommende år. En navneendring er en mulighet til å vise frem organisasjonen for nye og potensielle medlemmer. En navneendring bør være knyttet opp mot vervekampanje. Navneutvalget anbefaler at en gruppe med minimum 4 medlemmer som skal jobbe med implementerings prosessen nedsettes av sentralstyret innen 1. august Dette utvalget skal bestå av medlemmer fra det nåværende navneutvalget, kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet, samt personer med kompetanse på endrings- og strategiarbeid i organisasjoner, kampanjeutvikling, medlemsverving, omdømmebygging og designutvikling. Utvalget skal lage en implementeringsplan, utvikle logo og designprofil, samt planlegge synlighetskampanjer i lys av LLHs helhetlige kommunikasjonsstrategi og det arbeidsprogrammet som gjelder for perioden Vi anbefaler at utvalget rapporterer fortløpende til sentralstyret, slik at også sentralstyret har god innsikt i implementeringsprosessen og kan komme med innspill underveis. Innspill til implementeringsprosess Det ligger ikke i navneutvalgets mandat å lage en implementeringsstrategi for et navnebytte. Det er heller ikke mulig å gjøre uten å ha oversikt over hvilke aktiviteter LLH planlegger å gjennomføre i neste to-årsperiode. Vi har likevel noen klare innspill til en slik implementeringsprosess. 15

16 Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Vedlegg 1. Rapport fra undersøkelse til medlemmer 2. Kjøreplan fra idemyldring med landsstyret 3. Protokoll fra landsmøtet i Kostnadsrammer fra et byrå Referanseliste Rapport fra navneskiftet i Tekna, tekna.no/arkiv/nyheter/navneinnstillingultimoultimonyny.pdf Navneutvikling, fra nettsiden til BrandLab: Merkevareutvikling, fra nettsiden til NameABrand: Hva er merkevarebygging?, Tormod Aasland: home.hib.no/mediesenter/medium/bokmal/pdf/ reklame.pdf 16

17 Vedlegg

18 Rapport fra undersøkelse Synspunkter på LLH- Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, og LLH som navn på organisasjonen blant medlemmer i 2013 Navneutvalget i LLH sendte ut en undersøkelse via e-post til sine medlemmer i perioden oktober Formålet med undersøkelsen var å undersøke hva slags oppfatning medlemmene har av LLH, og hvorvidt de synes navnet er passende for organisasjonen. Undersøkelsen ble laget på bakgrunn av en pilot som ble sendt uformelt via Facebook til personer i nettverket til Frode Ullebust. På bakgrunn av piloten ble det utarbeidet en ny undersøkelse som ble sendt via link til alle nåværende og tidligere medlemmer i LLH som var registrert med e-postadresse. Undersøkelsen ble først sendt ut 22. oktober, og den ble avsluttet 26. oktober, altså totalt 4 dager. Pr 22. oktober hadde LLH 1933 betalte, og 801 ubetalte medlemmer registrert i sitt register. Av disse var 1446 av de betalende og 445 av de ikke-betalende registrert med e-post. Det vil si at totalt 1891 personer kunne motta link til undersøkelsen såfremt e-postadressen var riktig. Vi fikk inn 646 svar, noe som gir en responsrate på 34%. Dette var høyere svarrespons en forventet. Vi hadde fått signaler fra administrator av medlemsregisteret at en del av e-postadressene ikke er gyldige pga utdatert kontaktinformasjon og at en del adresser er manuelt innskrevet og dermed kan inneholde feil. I tillegg er det generelt et stort trykk i dagens samfunn på å svare på diverse undersøkelser, og vi regnet med en generell «undersøkelses-trøtthet». I tillegg regnet vi med at kort varighet på undersøkelsen, samt at den ville kreve at respondenten skrev sine egne ord fremfor å krysse av på predefinere svaralternativer ville senke responsraten. 3% av svarende var fra personer som ikke lengre er medlem av LLH. 8% fra personer som har tillitsverv i LLH, 86% fra ordinære medlemmer og 2% fra fagressurspersoner tilknyttet LLH, disse er ikke nødvendigvis medlemmer. Medlemmene fikk tilsendt en link pr. e-post. Denne linken ble formidlet av den personen som jobber med medlemsregisteret til LLH etter godkjenning fra sekretariatsleder. Dette var for å ivareta de strenge retningslinjene for hemmelighold av LLHs medlemsregister. Vi som har gjennomført undersøkelsen har altså ikke hatt tilgang på e-postlister eller annen hemmeligholdt informasjon fra medlemssystemet. Undersøkelsen ble generert med Qualtrics Survey Software som har innebygde systemer for ivareta respondentenes anonymitet. Det er altså ikke mulig å finne ut hvem som fikk undersøkelsen, hvem som responderte eller e-postadressen til disse. Om undersøkelsen Undersøkelsen inneholdt følgende spørsmål: 1. Min alder er: 2. Jeg identifiserer meg som

19 3. Kjenner du til LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, og hva er i så fall din tilknytning? 4. Hva forbinder du med organisasjonen LLH? 5. Hva tenker du er den eller de viktigste oppgavene til LLH? 6. Opplever du at LLH er et passende navn for organisasjonen? 7. a) Hvis ja, hvorfor dynes du det er passende? b) Hvis nei, hvorfor synes du ikke det er passende? Alder ble klassifisert i 7 kategorier; «under 18», «18-24», «25-30», «31-40», «41-50», «51-67» og «over 68».Vi ga respondentene mulighet til å identifisere som «kvinne», «mann» eller «annet/vil ikke definere». Mulige alternativer for tilknytning til organisasjon var en av følgende: ordinær medlem tilknyttet som fagressurs innehar tillitsverv har ingen tilknytning kjenner ikke til LLH (disse fikk ikke anledning til å svare på de resterende spørsmålene) Analyse av dataene De eneste kvantifiserbare spørsmålene var de demografiske, samt hvorvidt de syntes LLH var passende navn på organisasjonen. De resterende spørsmålene lar seg ikke analysere statistisk siden de er selvskrevne ord og meninger. Kvantitativ analyse Det vi fant da vi analyserte de statistisk sammenlignbare parameterne, var at det er ingen signifikant sammenheng mellom alder, kjønn eller tilknytning til organisasjonen, og formening om hvorvidt LLH bør bytte navn. Det vil si at vi ikke kan si at for eksempel transpersoner er mer positive til å skifte navn, de eldre er mer negative til å skifte navn eller kvinner i større grad ikke har en formening om dette. Det vil si at variasjonen i hva folk mener er stor, og alder, kjønn og tilknytning til organisasjonen spiller ingen rolle for hva respondentene mente. Det er altså ingen klare tendenser i datamaterialet. Dersom vi ser på dataene i krysstabeller, ser vi hvordan fordelingen er basert på kjønn, alder og tilknytning til organisasjonen. Selv om spredningen er temmelig jevn, kan det være verdt å merke seg at flertallet blant medlemmene mener navnet er godt, mens flertallet av tillitspersonene mener navnet ikke er godt. Count Opplever du at LLH er et passende navn for organisasjonen? * Min alder er Crosstabulation Min alder er Total under over Ja Nei

20 Har ingen mening Total Count Opplever du at LLH er et passende navn for organisasjonen? * Jeg identifiserer meg som: Crosstabulation Jeg identifiserer meg som: Total Kvinne Mann Annet /vil ikke definere Ja Nei Har ingen mening Total Count Opplever du at LLH er et passende navn for organisasjonen? * Kjenner du til LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, og hva er i så... Crosstabulation Kjenner du til LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, og hva er i så... Total Jeg kjenner til Jeg kjenner til Jeg kjenner til LLH Jeg kjenner til LLH, men har LLH og er LLH og er og er valgt til et ingen tilknytning til medlem tilknyttet tillitsverv i organisasjonen organisasjone organisasjonen n som (f.eks styremedlem, fagressurs lokallagsleder) Ja Nei Har ingen mening Total

21 Kvalitativ analyse Oppfatninger om LLH Disse spørsmålene var relevante for å få en liten peiling på hva slags omdømme LLH har i forhold til sine medlemmer og tidligere medlemmer. Vi har ikke analysert disse svært nøye, men har lest svarene og fått innsikt i hva slags meninger folk har om LLH. Vi har valgt å presentere disse i ordskyer. Ordskyene viser hvilke ord respondentene har skrevet inn i sine svar. Vanlige ord som «er», «jeg», «vil» osv. er automatisk utelatt fra ordskygeneratoren. Det er verdt å merke seg før man ser på ordskyene at ord som modifiserer andre ord blir borte. Det vil si at dersom noen har satt ordet «ikke», «lite», «mer» eller lignende foran et ord, så kommer ikke denne meningen frem i ordskyen. Dette ble særlig tydelig i forhold til ordet «transperson» som kommer høyt opp, men også fordi mange mener at LLH ikke jobber nok med denne gruppen, eller ordet «skeiv» som mange uttrykte at de ikke likte. Det som kan være interessant å merke seg er at det ser ut til at begrunnelsene for hvorfor man navnet er godt eller ikke er svært mangfoldige. Itifra dette datagrunnlaget er det ikke mulig å lage noen statistikk på dette, da måtte vi ha tolket dataene, og det kunne gitt uriktige eller uheldige resultater. Disse betraktningene er likevel viktige og vi oppsummerer det respondentene har pekt på som viktige momenter i deres argumentasjon for hvorfor de synes navnet er godt eller ikke. I tillegg er det verdt å merke seg at litt av premisset for spørsmålet om hvorvidt navnet er godt eller ikke er feilaktig. Ikke alle medlemmene vet hva organisasjonen het pr. oktober Enkelt trodde fremdeles at organisasjonen het «LLH Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring» slik den het frem til 2008, og enkelte visste ikke at det var en undertittel i dagens navn som inneholdt bifile og transpersoner. Oppfatninger om navnet Generelle betraktninger om navnet Det var noen som ikke hadde fått med seg at organisasjonen har tatt vekk ordet «frigjøring» i navnet, og mente at vi burde skifte navn for å få vekk dette. En del syntes ordet «Landsforening» var gammelmodig eller tungt, mens andre mente at dette var et fint ord som både ga tynge og seriøsitet, samt understreket at LLH er ment å dekke hele landet, ikke bare hovedstaden. Mange uttrykte at de syntes navnet var «godt nok», og var enig i at navnet var passende for organisasjonen, men at de likevel så begrensinger ved navnet og uttrykte en forståelse for at navnet kunne vært bedre. Beskriver målgruppen Det var flere, både kvinner og menn, som syntes ordet "lesbisk" burde taes vekk siden dette er overflødig da ordet «homofil» dekker både kvinner og menn.

22 Mange mente at LLH var et godt navn fordi det beskriver målgruppen som de implisitt hadde forstått som «lesber og homser», noen av disse hadde ikke fått med seg at organisasjonen også er for bier og transpersoner. Andre hadde fått med seg at bifile og transpersoner er med, men uttrykte at disse ikke var i «primærgruppen» for hvem organisasjonen er for. Veldig mange påpekte at LLH-forkortelsen ikke har med seg B&T, samt andre relevante grupper eller måter å definere personer innenfor målgruppen. Blant disse finner vi både de som ikke har fått med seg at vi har ny undertekst, og de som har fått med seg underteksten. Om forkortelsen Flere ymtet frempå at forkortelsen LHBT, evt. LLHBT er bedre fordi det beskriver den faktiske målgruppen, mens andre igjen synes at det blir for mange bokstaver. Flere forklarte at forkortelsen var «kort og god», «enkel å si» osv. og mente at dette var en god kvalitet ved navnet. Noen påpekte at navnet var kryptisk. Av disse var noen positive til et kryptisk navn, fordi det skulte hva organisasjonen egentlig jobber med, mens andre syntes det var negativt at navnet i seg selv ikke uttrykte hva organisasjonen jobber for eller hva målgruppen er. Noen mente at forkortelser var avleggs eller umoderne. Flere påpekte at forkortelse var problematisk i seg selv fordi begrepene som beskriver målgruppen endrer seg, og stadig flere kategorier opprettes, jf. «skeiv», «queer», «questioning», «intersex» osv. Mange påpekte at det er lett å forveksle LLH og LHL. Etablert Veldig mange begrunnet sin tilfredshet med navnet med at det er etablert og godt kjent, og noen ytret også bekymring for at man mister en «merkevare» ved å endre navn eller at det kan bli dyrt. Det også en del som mente at forkortelsen er ukjent for de fleste utenfor miljøet, og at den ofte blir forvekslet med LHL og andre forkortelser. Ideer Selv om vi ikke spurte etter det, kom noen med forslag til hva som kunne være et bedre elelr et alternativt navn for LLH. Dette er de forslagene som kom frem: «For oss som føler annerledes», «DNF48», «Skeive Folk», «Regnbuen», «LHBT» (hvor «l» en står «lesbisk»), «LHBT» (hvor «l» en står «landsforening») «LLHBT», «LHBT Norge». Ordskyer Ordsky: Hva forbinder du med organisasjonen LLH?

23 Noen eksempler på hva folk svarer "Ikke altfor mye - kanskje at organisasjonen er litt ekskluderende mot bifile og transpersoner? jeg ser på LLH som en veldig viktig forening for å styrke og ivareta homofile rettigheter, men jeg har bilde av organisasjonen som litt ""traust"", og muligens med et litt gammeldags syn på seksuell legning - som bifil vet jeg ikke om jeg ville følt meg velkommen der, og det er en av grunnene til at jeg ikke er aktiv." "En organisasjon som jobber med politiske og sosiale saker som berører homofile og lesbiske, og som også har begynt å jobbe for bifile og transpersoner. Jeg føler ikke at sistnevnte har noe med meg å gjøre og mener at LLH skal være forsiktig med å utvide organisasjonens arbeid til også å gjelde dem. For meg blir det litt "rart", kan de ikke ha sin egen organisasjon? " " Kjempar for skeives rettar, er litt for lite høglytte, kan vere litt vel partipolitisk styrt. Dessutan er dei utruleg dårlege til å bruke nynorsk! Men det finst òg mange gode ressurspersonar innad i llh. Berre pass dykk så de ikkje blir for konservative, slik at folk som ikkje passar inn under lhbt-paraplyen òg vert inkludert." " Forbinder LLH med det bokstavene står for, landsforeningen for lesbiske og homofile" " Lunge hjerte organisasjon" " Traust organisasjon som alltid er der og som jeg ikke engasjerer meg i. Men er medlem fordi LLH historisk har gjort nyttig jobb og fortsatt gjør det. Flere burde være medlem, rett og slett fordi LLH har vært og er viktig. Men du verden så traust og politisk korrekt i ett og alt." "En god interesseorganisasjon som de siste år har fått bra fotfeste og blir oppfattet som en seriøs meningsbærer for å ivareta lhbt-personers rettigheter og interesser. " "Siden navnendringen fra "Forbundet av 1948" synes jeg organisasjonen har hatt et langt og krøkket navn. Vet nesten ikke hva jeg forbinder med navnet. Alt skal tas med i navnet lesbiske, homoseksuelle og trans-personer. Må alt gjenspeiles i organisasjonens navn?"

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH BAKGRUNN + Undersøkelser har vist at mange medlemmer i likhet i likhet med befolkningen for øvrig ikke kjenner til hva forkortelsen LLH står for, og hva som egentlig er organisasjonens

Detaljer

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010 Når det vi tar for gitt ikke er gitt Bergen kommune 4. mai 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. hanne@llh.no Hvorfor skal

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål Vedtekter for LLH Vedtatt på landsmøtet i Oslo, 23. 25. mai 2014 1 Navn og formål 1.1 Organisasjonen navn er LLH med undertekst Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 1.2 LLHs

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

VEDLEGG 1. Leder Saksbehandler

VEDLEGG 1. Leder Saksbehandler VEDLEGG 1 Evaluering av handlingsplanen "Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner" Dette er en evaluering av Regjeringens handlingsplan "Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile,

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det?

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Ikke greit. Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Hva er hatprat? Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer.

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer. 1 Trøndelag Helhetlig Hele dokumentet Sikker/sikrere Sikker/sikrere Ønsker en språklig opprydding i bruken av sikker/sikrere 2 SkOs Endring Vårt formål. Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Vurdering av navneendring for Norges Handikapforbund Kikkut reklamebyrå AS 3. mars 2014

Vurdering av navneendring for Norges Handikapforbund Kikkut reklamebyrå AS 3. mars 2014 Vurdering av navneendring for Norges Handikapforbund Kikkut reklamebyrå AS 3. mars 2014 Kikkut reklamebyrå AS Akersgt. 32 0180 Oslo www.kikkut.no facebook.com/kikkut.no Org. nr. 979 871 317 Kort om Kikkut

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold viser til Kunnskapsdepartements sitt høringsutkast av 10. april 2017. Her følger

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

ARBEIDSHEFTE: NAVNEVALG. Hva skal «barnet» hete?

ARBEIDSHEFTE: NAVNEVALG. Hva skal «barnet» hete? ARBEIDSHEFTE: NAVNEVALG Hva skal «barnet» hete? Alle som har barn vet at å velge navn til barnet kan være en prøvelse et navn er jo ment å vare livet ut! Og navnet som dere synes er verdens fineste, kan

Detaljer

Innspill/forslag. etter møte 27. september

Innspill/forslag. etter møte 27. september Innspill/forslag etter møte 27. september Situasjonsanalyse Lions i Norge har fallende medlemstall. Høy, stigende alder på medlemmer. Det foregår mye godt arbeid ute lokalt. Men det forblir lokalt og skaper

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalget Dagens temaer: 1) 2) Endring i søknadsskjemaene 3) Endringer i revisors særattestasjon 4) Spørsmål? 1 Forskriften trer i kraft

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 3 HVORDAN DEFINERER ROTARY FREMTIDIG SUKSESS? Sterkere og mer effektive klubber Styrket synlighet og innflytelse Større slagkraft Forbedret

Detaljer