Hovedutvalg for helse og sosial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for helse og sosial"

Transkript

1

2

3

4 SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-13/18 Eldrerådet EL-13/10 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-13/10 SAKSPROTOKOLL: HØRINGSUTTALELSE TIL TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF SITT FORSLAG TIL KLINIKKSTRUKTURPLAN FOR TA... I BUSKERUD Hovedutvalgets vedtak: Høringsuttalelsen fra Helse og sosial til Tannhelseforetaket i Buskerud FKFs forslag til klinikkstrukturplan for tannhelsetjenesten i Buskerud godkjennes og integreres administrativt med høringsuttalelsen fra Hovedutvalget i Oppvekst og kultur inn i en felles høringsuttalelse fra Sigdal kommune innen høringsfristen 10. september. Den samlede høringsuttalelsen signeres av rådmann og ordfører. Nytt avsnitt s.26 settes inn etter avsnitt 5. Norge har vedtatte mål om å minske utslippet av klimagasser, bl.a CO2 fjennom lavere forbruk av fossilt brensel. I høringsutkastet sitt ønsker altså Fylkestannlegen å gå i motsatt retning. Å legge ned lokal tannklinikker, som feks Sigdal, vil klart før til mye større transportbehov og derved større utslipp av klimagasser. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for Helse og sosial Vedlegg: Høringsdokument av mai 2013 BFK Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan Følgesskriv fra Buskerud fylkeskommune Husleiekontrakt mellom Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF og Sigdal kommune, med vedlegg. Saksutredning Konklusjon: I tannhelselovens 1-1 står det at tannhelsetjenesten skal være tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Dette innebærer krav om desentralisering av tjenestene og rimelig tilgang på spesialisttjenester. I tillegg har Folkehelseloven og Helse og omsorgstjenesteloven krav om gode pasientforløp og tjenster nær brukeren.

5 En sentralisering av tannhelseklinikken vil medføre at brukergruppene som mottar tjenester fra Helse og sosialetaten i Sigdal kommune får et mindre tilgjengelig tilbud. For beboerne med lengst avstand til Åmot, herunder beboerne på Eggedal Eldresenter vil ikke tilbudet lenger være å anse som rimelig tilgjengelig. Det samme gjelder for beboerne på Sigdalsheimen, med tanke på den generelle helsetilstanden til beboerne på sykehjemmet. Fordelene ved å beholde tannklinikken er mange, og stikkordene er effektivitet, nærhet og tilgjengelighet, noe som gir god utnyttelse av ressursene. Ved avbestillinger kan folk i nærområdet, f.eks Sigdalsheimen, komme på kort varsel. Sigdal kommune står samlet i ønsket om å beholde tannklinikken i Prestfoss. Den fungerer meget bra, og gir et godt tilbud til befolkningen med stabil og godt faglig kvalifisert bemanning. Det er en kompetent stab med lang fartstid som kan gi et like bra tilbud som en storklinikk på Åmot. Pasienter som har behov for spesialisttjenester, som tannregulering, kjeveortopedi, kirurgi og narkose, må fortsatt henvises videre (som i dag) selv om det blir storklinikk i Åmot. Sigdal kommune eier huset og fylkeskommunen har ingen utgifter på husleie. Sigdal Tannklinikk er en bra inntektskilde til fylket ved at de behandler en del voksne, betalende pasienter, noe som er mulig fordi de er effektive og frigjør tid til inntjening. Det er derfor uforståelig at en så godt fungerende tannklinikk med stabil bemanning er en av de første som blir foreslått nedlagt i forslaget til ny klinikkstrukturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Bakgrunn: Styret for Tannhelseforetaket i Buskerud fylkeskommune vedtok i styremøte 21.mai 2013 et forslag til klinikkstrukturplan for perioden Planen skal legges fram for politisk behandling i Fylkestinget Kommunen har mottatt høringsdokumentet i mai Frist for å gi uttalelse er satt til Fylkestannlegen har fått i oppdrag fra styret for Tannhelseforetaket å lage en plan i et 10-årig perspektiv for klinikkstrukturen i fylket for å møte dagens og framtidens utfordringer. Det pekes på at en at de største utfordringene er å bemanne klinikker og beholde personell slik at tilbudet kan opprettholdes på eksisterende nivå og samtidig løse nye oppgaver de står overfor. Det står videre at det skal legges opp til dialog med ansatte, brukergrupper, kommuner, regionråd og andre samarbeidspartnere i forbindelse med utarbeiding av endelig plan. Tannhelsetjenesten er styrt av Lov om tannhelsetjenesten fra 1984 hvor det i 1-1 heter: Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKFs skriver videre i sin bakgrunn for høringsdokumentet at deres overordnede mål er å oppfylle lovens krav samtidig som tjenesten skal ha stor grad av forutsigbarhet. De sier videre at tannhelsetjenestetilbudet skal være av høy kvalitet og gis til dem som trenger det mest (prioriterte grupper). Det skal være rettferdighet og likeverdighet i tilbudet. Tannhelsetjenesten er lovpålagt å drive oppsøkende virksomhet. Med ny lov om tannhelsetjenesten (2013), forventes det også at fylkeskommunen får ansvar for nye/flere oppgaver. Med nytt lovverk fra januar 2012 (samhandlingsreformen, lov om folkehelse

6 og helse- og omsorgstjenesteloven) stilles nye krav til samhandling og samarbeid også for tannhelsetjenesten. Blant annet er tannhelsetjenesten en sentral aktør i folkehelsearbeidet i fylkeskommunen og kommunene. Høringen konkluderer med at de foreslår å legge ned tannklinikken i Sigdal. Planarbeidet foreslås startet i 2015, der Sigdal foreslås innlemmet i en storklinikk som lokaliseres på Åmot med oppstart fra For øvrige detaljer vedr bakgrunnen for høringen og innholdet i høringen vises det til høringskrivet «Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan » av mai 2013, jfr vedlegg til saksframlegget. Rådmannen har hatt høringsskrivet på høring innad i administrasjonen, og innspillene i vurderingen er framkommet på bakgrunn av dette. Vurdering: Det er tatt utgangspunkt i høringsskrivet og overskriftene her hva gjelder oppbyggingen av høringsuttalelsen. Status Demografi. «Den demografiske utviklingen i de ulike kommunene i tidsperspektivet fram mot 2027 er et viktig utgangspunkt for behovsanalyser og videre planlegging (se demografiske prognoser s 9 i høringsdokumentet». Sigdal har flere eldre enn landsgjennomsnittet, og er allerede inne i en eldrebølge. Denne forventes å øke etter Utfordringene med tannhelsen til den eldre befolkningen er dermed noe som vil vedvare for Sigdals del. Lokaler I høringsnotatet fokuseres det på at lokalene til tannklinikkene per i dag ikke har egnede lokaler. Dette stemmer overhodet ikke i Sigdal. Tannklinikken i Sigdal har lokaler på ett plan og har ikke store utfordringer i forhold til å møte krav til universell utforming. Huset som rommer tannklinikken, ble bygget av Sigdal kommune etter tegninger og busjett godkjent av fylkestannlegen i 1992 (Se egen kontrakt). En avskrivningstid på 30 år fra ligger til grunn for fylkeskommunens investering i bygget. Fylkeskommunen belastes derfor ikke for husleie. Kun kostnader knyttet til brøyting, strøm og kommunale avgifter påløper på bygget. Utvendig vedlikehold av bygget er kommunens ansvar. Se vedlagte husleiekontrakt. «Tilgjengelighet, utnyttelse av høyteknologisk utstyr, krav til arbeidsmiljø, krav til studentutplassering og faglig utvikling har ført til behov for større klinikker med flere tannhelseteam. Barn, ungdom og foresatte har vent seg til at barn må følges til tannklinikken både pga avstand til klinikken og individuelle innkallinger.» Tannklinikken i Sigdal har en stabil arbeidsstokk, og administrasjonen kan på bakgrunn av utstrakt samarbeid over mange år si at klinikken er oppdatert innen sitt arbeidsfelt. Klinikken i Sigdal har pågående samarbeid med tannklinikken i Modum. Kvaliteten på tjenesten er god.

7 Utstyret i klinikken er oppdatert og i svært bra stand. Utstyret krever service med gitte intervaller og utbytting med jevne intervaller. Dette er det gode rutiner på per i dag. Tannklinikkens beliggenhet i Prestfoss gjør at kommunens befolkning ikke får urimelig lang reisevei til tannlege. I høringsskrivet tillegges reisetid, fraværstid og ulemper knyttet til dette for pasient og eventuelt ledsager svært liten vekt. Det blir etter kommunens mening for enkelt å konkludere med at barn, ungdom og foresatte har vent seg til at barn må følges til tannklinikken. Avstand til klinikken med tilhørende kjøretid og permisjon fra arbeid og skole spiller en rolle i dette bildet, også sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det som i høringsskrivet ikke nevnes er den eldre gruppen av befolkningen, som utgjør en stor andel av Sigdal kommunes befolkning, og som er økende. Avstand fra hjemmet til klinikken spiller en rolle for denne gruppen spesielt; herunder de som må skaffe transport, de som må ha ledsager, de som er syke og har dårlig helse. Tannklinikken i Sigdal er en enmannsklinikk, ett team med tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær. Imidlertid er dette et ungt team, langt unna pensjonsalder. Lokalene er tilpasset fleksibel praksis og det er faste åpningstider. Teamet med tannlege i spissen har hovedarbeidsplassen sin i klinikken i Sigdal. Klinikken gir tilbud til hele befolkningen, både til prioriterte grupper og voksne, betalende pasienter. Rekruttering har hittil ikke vært problem for klinikken i Sigdal. Vi kjenner oss med andre ord ikke igjen i generaliseringen i forhold til solopraksiser i mindre kommuner slik det står beskrevet i høringsskrivet. Mulig for studentutplassering tannhelsesekretær og for avtalt hospitering/utplassering for tannleger under utdanning/oppgradering. Utfordringsbildet. Høringsskrivet beskriver utfordringsbildet tannhelsetjenesten står overfor som sammensatt. Dette kjenner tjenestene i kommunen seg igjen i. Kort oppsummert; vi blir eldre og eldre, og beholder egne tenner. Beboere i sykehjem har svekket helsetilstand i forhold til tidligere. Pasientgrupper med rus og psykiatriproblematikk er økende. Tannhelsesituasjonen blant barn og unge er svært god. Oppfølgingsintervaller blir vurdert individuelt, men gjennomsnittspasienten besøker klinikken ca en gang hvert annet år. Med bakgrunn i sitt mangeårige samarbeid med tannklinikken i Sigdal kjenner tjenestene i kommunen seg imidlertid ikke igjen i påstandene om at det er rekrutteringsproblemer og at småkommuner ikke utnytter utstyret de har i klinikken. I Sigdal utnyttes avansert høyteknologisk utstyr og klinikkens stabile arbeidsstokk bekrefter at dette er en god og attraktiv arbeidsplass. Om det er en liten klinikk eller en stor-klinikk med flere team, så kreves det uansett tilgang på behandlingsrom med tilhørende utstyr. Stordriftsfordelene ville eventuelt være på renholdersiden og vaktmestersiden og på reisetid for periodisk service, om man ensidig skal se på kostnader på drift av klinikken. Tilbudet i en storklinikk på Åmot vil ikke innbefatte spesialisttjenester som kjeveortopedi, tannregulering, kirurgi og narkose. Disse pasientgruppene blir som tidligere henvist videre til aktuell spesialist.

8 Om krav til kvalitet, internkontroll og merkantile oppgaver ikke er utført på en god måte i Sigdal må det i så fall foreligge avviksmeldinger fra revisjonen på dette. Tjenestene i kommunen har med bakgrunn i sitt utstrakte samarbeid ingen anmerkninger på tannklinikken i forhold til dette. Ryddighet, orden og god kvalitet i alle ledd er det administrasjonen opplever i sitt samarbeid med tannklinikken. Kommunen ser imidlertid svært positivt på samarbeid mellom tannklinikkene, med tanke på kunnskapsutveksling og fleksibilitet slik som det fungerer i dag mellom tannklinikken i Sigdal og på Åmot og med tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Dette gir brukerne våre det beste tilbudet; en lokal klinikk med et gjensidig godt samarbeid med et større fagmiljø. Sigdals stabile og erfarne og faglig oppdaterte stab har vi oppfatning av kan være til god støtte og hjelp for miljøer med høyere omløpshastighet på staben. Mål og utfordringer. Tannhelsetjenesten i Buskerud har følgende visjon og overordnet målsetning: Visjon: Egne tenner hele livet. Overordnet mål: Buskeruds befolkning skal ha en slik tannhelse at i gjennomsnitt minst 20 tenner beholdes livet ut. I høringsskrivet står det videre følgende: I følge lov om tannhelsetjenesten skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Lov om tannhelsetjenesten er en rettighetslov, og gir klare føringer for hvem som skal ha tilbud. Utfordringen for tannhelsetjenesten er at tilbudet når fram til den enkelte, og at flest mulig takker ja til tilbudet. Dette er gode mål å jobbe mot. Når det gjelder tilgjengelighetsgraden i praksis ved ny foreslått struktur, blir denne vesentlig dårligere spesielt for brukergruppen som Helse og sosial ivaretar. Etter tjenestenes erfaringer med økte avstander til behandlingstilbud for brukerne, vil forslaget som presenteres i høringsuttalelsen for Sigdal gi en vesentlig større utfordring i forhold til å at flest mulig takker ja til tilbudet. Da ny foreslått struktur vil gi en lenger reisevei for de aller fleste innbyggerne i kommunen. Mål 1: Gi tannhelsetilbud til prioriterte grupper: Et godt tannhelsetilbud avhenger av tidsmessig utstyr og kvalifisert personell i overkommelig avstand for brukerne. Av utfordringene som nevnes er det rekruttering, faglig fellesskap, utvikling, klinikkstørrelser og BEON anbefaling med forholdet 1 tannlege per 3 tannpleiere for god fordeling av arbeidsoppgavene, besøkshyppighet. I høringsskrivet tillegges imidlertid ikke økt reiseavstand og frafall av pasienter/pasientgrupper vekt. Dette bør etter vår erfaring tillegges vekt hva angår brukergruppene som mottar tjenester fra helse- og sosial. For brukere av hjemmetjenestene: I Sigdal er det spredt bosetting, dette gjelder også hjemmetjenestenes brukere. Brukere i Eggedal sentrum, i Vestbygda og oppover mot Haglebu vil få svært lang vei til tannlege med en storklinikk i Åmot. I kilometer er det 60 kilometer en vei fra Eggedal Eldresenter, med sine ca 21 beboere til Åmot. Hjemmetjenestens brukere er de med svakest helsetilstand med unntak av

9 beboerne på sykehjemmet. Basert på erfaring så vil denne type avstander føre til at de ofte vil takke nei til tilbudet.. Dette medfører i såfall en forringet tannhelsetilstand. For beboere på institusjon: De fleste eldre med rett til gratis tannhelsetjeneste har egne tenner og derfor behov for undersøkelse og behandling på tannklinikken. Det å sende en ambulerende tannpleier til institusjonen vil derfor ikke være et fullverdig tilbud. Dagens fleksible løsning med tannklinikken melder om avbud og at det er ledig time som kan benyttes av Sigdalsheimen, ved at en pleier følger bruker på plass i tannlegestolen og går tilbake til sin jobb på avdeling for så å få en melding fra tannklinikken når pasienten er klar for å bli trillet/kjørt hjem er ikke mulig å få integrert inn i stor-klinikk-løsningen. Den aktuelle avdelingen på sykehjemmet vil bli svært rammet av et fravær på en pleier på flere timer. Dette vil føre til at denne type besøk må planlegges i svært god tid i forhold til vikarinnleie m.v. En annen sak er at erfaring viser at denne type belastende reiser vil bli takket nei til fra brukers side. Dette medfører i såfall en forringet tannhelsetilstand. Mål 2: Utvikle et hensiktsmessig og moderne klinikktilbud: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal levere tjenester av høy kvalitet. Av utfordringer som nevnes er det kravene til høyteknologisk utstyr, gode erfaringer med klinikker med 4-10 behandlingsrom, ønskelig med ekstrarom for studentutplassering, sårbarhet ved sykdom ved småklinikker, vakanser, smidig sambruk og høy utnyttelse ved større klinikker, forbruksmateriell med kort holdbarhet, stordriftsfordeler, samhandling og samlokalisering med annen helsetjeneste. Mye av dette er kommentert tidligere i denne høringsuttalelsen, vi har per nå ikke disse utfordringene, det leveres tjenester av høy kvalitet av en stabil stab i moderne og fleksible lokaler. Det er klart at dette bildet kan endre seg over tid, men dette er ikke noen utfordring i overskuelig framtid, med det gode arbeidet og rutinene som ligger til grunn for dagens tannklinikk. Imidlertid vil det bli utfordrende å få en tannklinikk som er lokalisert langt fra sykehjemmet og de øvrige helsetjenestene i kommunen. Vi har per nå en svært smidig og fleksibel utnyttelse av korte avstander. Dette både til brukers, pleie og omsorgstjenestens og tannhelseklinikkens beste. Ved avbestillinger kontakter tannklinikken Sigdalsheimen, og på kort varsel kan da pleier følge brukere opp for å benytte den ledige timen. Pleier kan returnere til arbeidsstedet og gjøre arbeidet der fram til brukeren er ferdigbehandlet og ta den korte veien opp til tannklinikken for å hente brukeren hjem (ca 150 meter). Dette går da minimalt ut over avdelingen og pleierne ved sykehjemmet, brukeren får god behandling og tannklinikken får utnyttet utstyr og personell. Pleierne på Sigdalsheimen vil ikke ha tid til å være borte fra jobb i flere timer for å følge beboerne til Åmot. Undersøkelse av tannpleier på institusjon er et godt supplement, men kan ikke erstatte undersøkelse med tilgang til røntgen og behandling på tannklinikk. Mål 3: Videreutvikle systemer for sikring av kvalitet.

10 Tannhelsetjenestens ressurser skal fordeles til beste for Buskeruds befolkning. Dette krever en god og enhetlig ledelse med forankring i Buskerud fylkeskommunes verdier. Kvaliteten på tjenesten holder et høyt nivå, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsutvikling og HMS-arbeid. Ettersom tannklinikken i Sigdal yter tjenester av svært god kvalitet til befolkningen så virker utfordringene listet opp her i form av kalibrering, kvalitetssikring, faglig utvikling og forskning som ivaretatt med dagens stab og dermed av mindre betydning enn utfordringene knyttet til tilgangen til tjenesten. Brukerperspektivet er for den brukergruppen pleie og omsorg ivaretar nær knyttet til reiseavstander og den belastningen dette medfører. Mål 4: Videreutvikle en god og effektiv organisasjon som synliggjør fylkeskommunen som tjenesteytende organ. Tannhelsetjenesten skal arbeide for å styrke det generelle folkehelsearbeidet. Utfordringen som er nevnt i høringsskrivet er at tannhelsetjenesten ønsker å være en naturlig samarbeidspartner både innad i fylkeskommunen og på eksterne arenaer. Det er positivt at fylkestannhelsetjenesten ønsker å bruke mer tid på folkehelse og forebygging. Dette har vært signalisert gjennom samarbeidsmøter. Dette er i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Det å legge ned den lokale tannklinikken oppfattes imidlertid av mange som feil vei å gå i forhold til samhandlingsreformen, hvor det legges opp til at mer behandling skal foregå ute i kommunene, nær brukeren. Mål 5: Tannhelsetjenesten skal være en pådriver og medspiller i folkehelsearbeidet for å redusere ulikhet i helse og tannhelse. Utfordringer som er nevnt i høringsskrivet er endringer i tannhelsebildet. Nye utfordringer, herunder utjevning av sosial ulikhet i tannhelse, nye utvidede oppgaver som forventes med ny tannhelselov i Nye krav til samhandling og samarbeid etter nytt lovverk fra 2012 (samhandlingsreformen) som Lov om folkehelse og ny Helse- og omsorgstjenestelov. Samhandling med andre aktører og gi en helhetlig og forsvarlig behandling av pasientene. Det er positivt at tannhelsetejenesten i Buskerud vil være forspent i forhold til de nye utfordringene som kommer, men vi mener at å legge ned den lokale tannklinikken i Sigdal ikke er veien å gå for å møte utfordringene som nevnt over, snarere tvert i mot. Det er gjennom den lokale tannklinikken med samarbeid med fylkestannlege og tannlegeklinikken i Modum og tjenesteytere av kommunale helsetjenester og oppvekstetaten at vi vil få gode pasientforløp med helhetlig og forsvarlig behandling av pasientene. Ved å fjerne den lokale tannklinikken er det en reell risiko for å snarere øke de sosiale forskjellene ved å gjøre tilbudet mer utilgjengelig i forhold til reiseavstand. Samarbeid. Det vises til overordnet mål for tannhelsetjenesten om å sette befolkningen i stand til å bevare egne tenner hele livet. Det vises videre til Lov om tannhelsetjenestens formålsparagraf, 1-2 som sier at fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste

11 sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Videre trekkes St.meld. nr 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning ( ) fram. Ettersom det her legges vekt på viktigheten av samarbeid mellom sektorene for å oppnå resultater i folkehelsearbeidet: De faktorer som gir god helse er også som regel gunstige for tannhelsen. Å legge til rette for god tannhelse i befolkningen forutsetter samhandling mellom fylkeskommunen og andre samfunnssektorer. Beslutninger som innvirker på tannhelse tas ofte utenfor helsesektorens eller tannhelsetjenestens primære ansvarsområde. Derfor er det avgjørende med samarbeid og felles innsats i folkehelsearbeidet. Helse- og sosialetaten i Sigdal kommune har et godt og konstruktivt samarbeid med fylkestannhelsetjenesten. Som vedlegget til høringsskrivet «Samarbeid i kommunene» viser, har Sigdal kommune ved virksomhetene Helsestasjons og skolehelsetjenesten, barnevern, psykiatri, rus og pleie- og omsorg (Sigdalsheimen, Bjørkealleen, Hjemmesykepleien)signert samarbeidsavtaler med tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Disse revideres årlig. I tillegg er det etablerte kommunemøter med Tannhelsetjenesten og Sigdal kommune. Dette er faste møter med de ulike avdelingene i helse- og sosialetaten. Den foreslåtte nedleggelsen av tannklinikken i Sigdal vil berøre alle avdelingene, og spesielt pleie- og omsorg. For barn fra nyfødte til de kalles inn til tannklinikken det året de fyller 3 år, er helsestasjonen ansvarlig for tannhelseinformasjonen til foreldrene. Det er et godt samarbeid med tannpleier som også deltar på 2-års gruppekonsultasjonene, med informasjon om tannhelse, tannpuss og kosthold. Ved behov henvises barn til tannklinikken før 3 år. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og frisklivssentralen samarbeider også med tannhelsetjenesten om forebyggende tannhelse rundt temaene tannstell, kosthold, vann, røyking og snus. På de årlige Folkehelsedagene på alle fire skolene i kommunen er tannhelsetjenesten med i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. I Sigdal er det pr i dag et godt samarbeid mellom hjemmetjenesten/sykehjemmet og tannklinikken, og den nære tilgjengeligheten gjør det enkelt å finne gode løsninger og tilpasse tilbud/timer for felles brukere. I høringsskrivet står under kapittel 1 Bakgrunn for planarbeidet at Det legges opp til dialog med ansatte, brukergrupper, kommuner, regionråd og andre samarbeidspartnere i forbindelse med utarbeiding av endelig plan. Dette er hittil ikke administrasjonen i Helse og sosial sin erfaring. I samarbeidsutvalg og andre samarbeidsfora vi har møtt tannhelsetjenesten i Buskerud FKF i, har det vært liten vilje til å diskutere klinikkstruktur og innspill fra helse- og sosial. Det er svært beklagelig. Demografiske prognoser for Buskerud. Befolkningsveksten i fylket har vært høy og prognoser tilsier at den fortsatt vil være høy. MMMM-alternativet. Det vises til at prognosene benyttet i høringsskrivet basert på SSBs MMMM prognoser. Se høringsskrivet for detaljer rundt dette.

12 Befolkningsprognoser for fylket. Eldrebølgen forventes å få sterk effekt fra om lag 2020, antall innbyggere over 67 år som vil berøre tannhelsetjenesten er vanskelig å forutsi, men antallet vil bli betydelig høyere enn dagens nivå. I tillegg forventes levealder å gå opp i årene som kommer. Dette vil bidra til økt etterspørsel av tannhelsetjenester. Høringsskrivet viser videre til at den eldste aldersgruppen i mange tilfeller vil kreve mer oppfølging og ressurs innsats enn i den yngste. Dette stiller høyere krav til faglig fellesskap, faglig utvikling og tilgang på det siste innen utstyr. Den yngste aldersgruppen får bedre og bedre tannhelse, populasjonen sett under ett. Befolkningsprognoser for aldersgruppen 0-18 år. For Sigdals del så tilsier prognosene vist i høringsskrivet at antall innbyggere i aldersgruppen 0-18 vil gå noe ned fram til 2022 (fra 775 til 767), mens den vil øke og komme på dagens nivå mot 2032 (774). Sigdal får ikke den formidable veksten i antall unge som fylket under ett forventer, men vil holde seg relativt stabilt på dagens nivå. Befolkningsprognoser for aldersgruppen 70+. Som tidligere nevnt i høringsdokumentet har Sigdal allerede en stor andel eldre, og denne andelen forventes økt etter I forhold til totale innbyggere i kommunen er en vekst på 114 fra 2013 til 2022 og på 245 fra 2013 til Men nå vil flere kommuner komme etter inn i eldrebølgen, der Sigdal allerede har befunnet seg en god stund. Oppsummering per distrikt. Tannhelstetjenesten i Buskerud FKF har laget seg en dristriktsinndeling, der Sigdal er plassert i distriktet «Lågen». Oppsummeringen for «Lågen» vises det til en utvikling de siste årene som vi ikke kan finne igjen i tabeller i dokumentet. Det er vanskelig å forholde seg til disse oppsummeringene, da bildet er mer sammensatt enn det oppsummeringen viser. Forslag til løsninger I sitt høringsskriv skriver tannhelsetjenesten i Buskerud FKF at de ønsker å tilby befolkningen forutsigbare og faglig oppdaterte tjenester. Det forutsetter at de kan rekruttere og beholde gode medarbeidere. For å lykkes sier de at de må kunne tilby tannklinikker av en viss størrelse. De sier videre at er ikke er ønskelig å opprettholde enmannsklinikker fordi disse er svært sårbare mht sykdom, vakanser, redusert fagmiljø og sikkerhet for pasienter og ansatte. De sier at flere fylkeskommuner de samarbeider med allerede har kommet langt i arbeidet med å sentralisere tannklinikkene for å sikre teknisk og faglig kvalitet til brukerne av tannhelsetjenesten. De fortsetter med å skrive at forslag til handlingsplan i et års perspektiv er avhengig av politisk og administrativ vilje til å endre klinikkstrukturen. De sier at det vil være en fordel hvis samlokalisering med andre helse- eller sosialtjenester er mulig for å få et bredere tverrfaglig fellesskap. Kommunene inviteres til dialog med tannhelsetjenesten om muligheter for større faglige fellesskap med tannhelsetjenesten. Det forslaget til framdriftsplan som ligger ved høringen bygger på en totalvurdering av dagens situasjon og fremtidige behov i et kort- og langsiktig perspektiv. De skriver at forslaget tar utgangspunkt i demografisk utvikling i kommunene, erfaring med personelltilgang samt eksisterende avtaler og eie- og leieforhold.

13 Dette er en lite nyansert konklusjon, med kun én fasit fra tannhelsetjenesten i Buskerud FKF sin side. Som tidligere nevnt i høringsuttalelsen har Sigdal en meget vellykket enmannsklinikk, som hittil ikke har vært utsatt for de sårbarhetskriteriene som de legger til grunn for dette; avbestillinger pga sykdom, vakanser eller redusert fagmiljø. Det er ingenting å si på sikkerheten i tjenesten. Siden vi har et så godt og sikkert tilbud på tannklinikken i Sigdal, ønsker ikke kommunen å endre klinikkstrukturen lokalt. Siden dette høyst sannsynlig vil resultere i frafall av spesielt den eldre gruppen med dårlig helsetilstand. Sentraliseringen vil gi en tjeneste som ikke er i rimelig grad tilgjengelig for befolkningen i utkantene av kommunen, slik som beboerne på Eggedal Eldresenter. Det vises til at forslaget tar utgangspunkt i demografisk utvikling i kommunen, erfaring med personelltilgang samt eksisterende avtaler og eie- og leieforhold. Ettersom Sigdal vil få en økt mengde av 70+ framover, vil dette høyst sannsynlig gi økt arbeidsmengde for klinikken. Erfaringen med personelltilgang har så vidt vi har fått informasjon om gjennom vårt samarbeide med klinikken vært god. Dagens leieavtale er meget god, da tannklinikken ikke betaler husleie, men kun har utgifter til brøyting, strøm og forsikring. Vi er ikke enig i at enmannsklinikken Sigdal tannklinikk legges ned. Det vil føre til et dårligere tilbud for Sigdals befolkning, gitt avstandene og det dette betyr i reisetid, fravær fra jobb/skole, økt påkjenning for de med dårlig helsetilstand. Vi bestrider at dette er i henhold til tannhelsetjenestelovens 1-1 at tannhelsetilbudet er i rimelig grad tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Framdriftsplan. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har lagt fram et forslag til prioritert rekkefølge distriktsvis, med tidsplan. Her er Sigdal plassert i distriktet «Lågen», med forslag om at «Vikersund, Åmot og Sigdal tannklinikker legges ned og samlokaliseres i ny storklinikk på Åmot i Planarbeidet starter i Vi er ikke enige i denne tidsplanen, eller sentraliseringen. Sigdal har en velfungerende, moderne og stabil tannlegeklinikk som vi ønsker skal bestå som den fungerer i dag. Det er ingen grunn til å fremsette påstander om at dette skal endre skal endre seg i overskuelig framtid. Vi ønsker ikke å tidfeste noen sentralisering av tannklinikken vekk fra lokaliseringen i Prestfoss. Økonomi. Tannhelsetjenesten i Buskerud skriver i sitt høringsskriv at formålet med klinikkstrukturplanen er å gi befolkningen en forutsigbar tjeneste av høy kvalitet. For å oppnå dette er det foreslått å samle tjenesten i større enheter der dette er praktisk gjennomførbart. Dette punktet inneholder svært lite konkret dokumentasjon. Det er ikke lagt ved regnskapstall, eller noe konkret i forhold til innsparingspotensiale. Dette er et for dårlig underlag som grunnlag for å kunne kommentere økonomi på en tilfredsstillende måte. Lokaler og drift av disse: Et av argumentene i høringsskrivet i forhold til besparelser er at et redusert antall klinikker vil gi reduserte husleiekostnader. Dette stemmer sikkert i mange tilfeller, men ikke for

14 tannlegeklinikken i Sigdal. Etter våre undersøkelser og erfaringer så er bygget tannlegeklinikken holder til i eid av Sigdal kommune. Avtalen mellom kommunen og Tannhelsetjenesten i Buskerud er slik at det faktureres ikke for husleie. Kostnader som tilkommer er brøyting, forsikring og strøm. Ettersom lokalene tilfredsstiller krav til tilgjengelighet er det ikke nødvendig med investeringer i forhold til bygget i overskuelig fremtid. Personell Lønn og sosiale utgifter til 1 tannlege (100% stilling), 1 tannpleier (20% stilling) og 1 tannhelsesekretær (100%) i Sigdal. Alle har kontrakter på ordinær kontortid; dagtid på ukedager. Årlige renholdskostnader i størrelsesorden ,-. Vaktmestertjenester, ingen utgifter siden Sigdal kommune gjør utvendig vedlikehold (maling osv) Utstyr: Kostnader i forhold til dette er ikke kjent, leie/eie forhold? Serviceavtaler. Utstyret er oppdatert og moderne og fulgt opp i forhold til service. Transport. I høringsskrivet står det at noen av den offentlige tannhelsetjenestens brukere vil oppleve at reiseveien blir lenger. Erfaring fra fylket, hvor sentralsiering er gjennomført, viser at fordelene med bedre tilgjengelighet i form av mulighet for utvidet åpningstid og bredere faglig kompetanse samlet på ett sted gjør tilbudet bedre. I Sigdal vil vi stor grad oppleve at reiseveien blir lenger. Kommunen er langstrakt og er spredt bebygd, og det skal gis et rimelig tilbud til alle, selv om dette blir få brukere når alle samles i en pott på i Buskerud fylke. Kostnader knyttet til økt transportmengde er ikke nevnt i høringsskrivet. Tannhelsestjenestens kostnader knyttet til transport av pasientgrupper som skal ha dekket transportkostnader var i 2012 i størrelsesorden kr ,- (per nå kun brukere av hjemmesykepleie). Totale transportkostnader knyttet til pasientgruppene som skal ha dekket transportkostnader består av følgende: En egenandel som pasienten selv dekker. Denne er for tiden på kr 133,- per reisevei, det vil si kr 266,- per tur. Kostnader utover dette dekkes av tannhelsetjenesten. Refusjon egen transportmiddel, gjeldende sats er oppgitt til kr 2,30 per kilometer Drosjekostnader, etter reell kostnad minus egenandelen fra pasienten. Kostnadene knyttet til transport vil med sikkerhet øke betraktelig, selv om det blir frafall av pasienter. En ordinær drosjetur tur-retur Eggedal (120 km) Åmot koster kr 2.520,-. Drosjetur fra Prestfoss (tur/retur) til Åmot (56 km) koster kr 1.176,-. I forhold til egen transport så har det til nå vært slik at mange har unnlatt å kreve refusjon, dette hovedsakelig fordi totalt antall kilometer kun har medført småsummer i refusjon. Dette vil sannsynligvis endre seg med økte antall kilometer. Sigdalsheimens beboere har hittil ikke medført kostnader til transport. Dette vil endre seg dersom vi får ny klinikkstruktur. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis er en annen sak. Det vil høyst

15 sannsynlig bli økt belastning på pårørende som må frakte sine eldre til Åmot. Evt at kostnaden ikke blir vesentlig høyere fordi brukeren takker nei til tilbudet. Dette er ikke i tråd med målsetningen og visjonen til tannhelsetjenesten. Norge har vedtatte mål om å minske utslippet av klimagasser, bl.a CO2 fjennom lavere forbruk av fossilt brensel. I høringsutkastet sitt ønsker altså Fylkestannlegen å gå i motsatt retning. Å legge ned lokal tannklinikker, som feks Sigdal, vil klart før til mye større transportbehov og derved større utslipp av klimagasser. Effektivitet gjør at tannklinikken i Sigdal kan ta i mot en del pasienter utenom prioriterte grupper. Dette er pasientgrupper som gir inntekter til tannhelsetjenesten. Helse og sosial har sjekket dette og fått opplyst at dette dreier seg om ca 1000 private betalende per år. Disse kan ikke regne med å bli prioritert ved en ny storklinikk. Stordriftsfordeler roses i høringsskrivet, men administrasjonen i helse og sosial har i samarbeid med tannklinikken hatt nøkkelen til et svært godt eksempel på at smådriftsfordeler kan være et vel så godt alternativ når forholdene ligger til rette for det, slik det gjør i Sigdal. Økte kostnader ved fleksible/forlengede åpningstider. I dag er personalet lønnet i forhold til at de er ansatt på dagtid, ukedager. Dagens tannlegeklinikk i Åmot og Vikersund ligger på lignende åpningstider. Kostnader i forbindelse med å øke tilgjengeligheten for publikum ved økte åpningstider er ikke kommentert i høringsskrivet. Investeringer ved å etablere ny stor-klinikk i Åmot. Det foreligger ingen kostnadsoversikt for denne type investering, utover at det ikke dekkes av dagens budsjetter til gjeldende tannklinikker. Påstanden om at forslaget til ny klinikkstruktur vil i et samfunnsøkonomisk perspektiv gi gevinst gjennom ressursutnyttelse og mulighet for lokale tilpasninger etter brukerens behov er ikke reell for brukerne i Sigdal; det blir vesentlig mer transport, vesentlig mer fravær og permisjon fra jobb/skole. For de svakeste gruppene, som beboerne på Sigdalsheimen, beboerne på Eggedal Eldresenter og brukerne av kommunens hjemmetjenester, vil erfaringsmessig lenger reisevei medføre økt påkjenning og vil for enkelte være utslagsgivende i forhold til at de takker nei til tilbudet. Dette vil få virkninger på tannhelsen til denne brukergruppen. Rådmannens forslag til vedtak: Høringsuttalelsen fra Helse og sosial til Tannhelseforetaket i Buskerud FKFs forslag til klinikkstrukturplan for tannhelsetjenesten i Buskerud godkjennes og integreres administrativt med høringsuttalelsen fra Hovedutvalget i Oppvekst og kultur inn i en felles høringsuttalelse fra Sigdal kommune innen høringsfristen 10. september. Den samlede høringsuttalelsen signeres av rådmann og ordfører. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 18/13 den Behandling: Nytt avsnitt s.26 settes inn etter avsnitt 5. Norge har vedtatte mål om å minske utslippet av klimagasser, bl.a CO2 fjennom lavere forbruk av fossilt brensel. I høringsutkastet sitt ønsker altså Fylkestannlegen å gå i motsatt retning. Å

16 legge ned lokal tannklinikker, som feks Sigdal, vil klart før til mye større transportbehov og derved større utslipp av klimagasser. Votering Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra K. Bråthen, enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. september 2013 Jens Sveaass Møtesekretær

17 VEDLEGG 2 Møtebok Hovedutvalg Oppvekst og Kultur sak vedr «Klinikkstrukturplan» SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst og kultur MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/573-4 Løpenr.: 5283/13 Arkivnr.: G40 Saksbeh.: Berit K Jokerud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-13/24 SAKSPROTOKOLL: HØRINGSUTTALELSE "KLINIKKSTRUKTUR FOR TANNHELSETJENESTE" Hovedutvalgets vedtak: Høringsuttalelse om Klinikkstruktur for tannhelsetjenesten fra oppvekst inngår i en felles administrativ høringsuttalelse fra Sigdal kommune. Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg: Høringsdokument: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF; Klinikkstrukturplan Saksutredning Konklusjon: Sigdal kommune ønsker en løsning der tannbehandling for barn og unge utføres i Sigdal. Dersom det blir en storklinikk i Åmot, forutsettes det at konsultasjonstimene for elevene fra Sigdal legges til ettermiddag/kveldstid. Bakgrunn: Styret for Tannhelseforetaket i Buskerud fylkeskommune vedtok i styremøte 21. mai 2013 et forslag til klinikkstrukturplan for perioden Planen skal legges frem for politisk behandling i Fylkestinget Frist for å gi uttalelser er satt til Vurdering: Sigdal skolekontor har følgende innspill til høringsinstansen: Sigdal skolekontor forstår behovet for å lage større enheter, på bakgrunn av bla utnyttelse av høyteknologisk utstyr, krav til arbeidsmiljø, faglig utvikling, kvalifisert personell m.m., men med hensyn til elever og foresatte, ønsker Sigdal kommune en løsning der tannbehandling for barn og unge utføres i Sigdal. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

18 VEDLEGG 2 Møtebok Hovedutvalg Oppvekst og Kultur sak vedr «Klinikkstrukturplan» I forslag til klinikkstrukturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud fremgår det at Vikersund, Åmot og Sigdal tannklinikk legges ned og samordnes i en ny storklinikk på Åmot i Dersom tannklinikken fjernes i Sigdal vil tannhelsetjenestetilbudet forringes. Sigdal kommune er en langstrakt kommune. En tannhelsetjeneste i Åmot, vil føre til reiseavstander på over 2 timer for enkelte av elevene fra skolene i Sigdal, og de vil dermed miste undervisningstimer. Elevene har gjerne flere undersøkelses- og behandlingstimer og det blir mye fravær og tap av undervisningstimer for elevene når transporttiden til og fra tannhelsetjenesten blir så lang. En konsultasjonstime på dagtid, vil pga av manglende kollektivtilbud føre til at både de yngste og de eldste elevene er avhengig av foreldre som kan sørge for transport til og fra Åmot. De foresatte må ta seg fri fra jobb, noe som igjen fører til tapt arbeidsfortjeneste. I forhold til miljømessig hensyn, er det heller ikke ønskelig å ha et tannhelsetjenestetilbud som innebærer lange reiseavstander og bruk av privat bil. I 2012 viste statistikk at 19,5 % av ungdommene på 18 år var kariesfrie i Buskerud. Resultatene for Sigdal var på 13 %. Elevene som har gått til Sigdal tannklinikk har opparbeidet seg et trygghetsforhold til de ansatte og møter til oppsatte konsultasjonstimer. Det kan være en risiko for at elevene uteblir fra konsultasjonstimene, dersom tannhelseklinikken legges ned i Sigdal og elevene må reise til en evt. storklinikk på Åmot. Dette vil være uheldig for tannhelsen til elevene. Det fremgår i høringsnotatet at sentralisering av klinikker innbefatter bla. mulighet for fleksibel åpningstid. Dersom det blir en storklinikk i Åmot, er det viktig at konsultasjoner for elevene fra Sigdal legges til ettermiddag/kveldstid, både for å skjerme undervisningstiden for elevene og foreldrenes arbeidstid. Rådmannens forslag til vedtak: Høringsuttalelse om Klinikkstruktur for tannhelsetjenesten fra oppvekst inngår i en felles administrativ høringsuttalelse fra Sigdal kommune. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 24/13 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT Prestfoss, Møtesekretær Kari Anita Brendskag Skolesjef

19 VEDLEGG 3 Møtebok Ungdomsrådet sak vedr «Klinikkstrukturplan» SIGDAL KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/573-7 Løpenr.: 5653/13 Arkivnr.: G40 Saksbeh.: Hilde Teksle Gundersen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-13/24 Ungdomsrådet UR-13/6 SAKSPROTOKOLL: HØRINGSUTTALELSE "KLINIKKSTRUKTUR FOR TANNHELSETJENESTE" Ungdomsrådets vedtak: Høringsutallelsen fra Ungdomsrådet om Klinikkstruktur for tannhelsetjenesten inngår i en felles administrativ høringssuttalelse fra Sigdal kommune. Saken avgjøres av: Ungdomsrådet Vedlegg: Høringsdokument Saksutredning Konklusjon: Ungdomsrådet stiller seg i stor grad bak uttalelsen vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, men ønsker å understreke at en sentralisering av tannlegekontoret i Åmot vil ha store følger for tannhelsen blant barn, unge og eldre i Sigdal. En slik endring i klinikkstrukturen er ikke ønskelig. Bakgrunn: Styret i tannhelseforetaket i Buskerud fylkeskommune vedtok i styremøte 21. mai 2013 et forslag til klinikkstruktur for perioden Planen skal legges frem for polirisk behandling i fylkestinget Høringsfrist er Vurdering: Ungdomsrådet har erfaring med tannhelsetilbudet i Sigdal. Det er svært positivt at to av fire skoler har gangavstand til tannlegekontoret. Skolene er flinke til å følge opp og legge til rette for at elever kan gå til tannlegen i skoletiden. Ungdomsrådet ønsker også å påpeke at mange fortsetter å benytte seg av Sigdal Tannhelseklinikk etter fylte 18 år. Ungdomsrådet stiller spørsmål ved hvordan man ønsker å løse utfordringen med transport til og fra tannlegen ved en eventuell sentralisering og kostnadene ved dette. Det er viktig for barn og unge at det er enkelt å

20 VEDLEGG 3 Møtebok Ungdomsrådet sak vedr «Klinikkstrukturplan» besøke tannlegen for å opprettholde god tannhelse. Ungdomsrådet ønsker ingen endring i klinikkstrukturen. Rådmannens forslag til vedtak: Høringsutallelsen fra Ungdomsrådet om Klinikkstruktur for tannhelsetjenesten inngår i en felles administrativ høringssuttalelse fra Sigdal kommune Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 24/13 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Høringsuttalelse om Klinikkstruktur for tannhelsetjenesten fra oppvekst inngår i en felles administrativ høringsuttalelse fra Sigdal kommune. Ungdomsrådet behandlet saksnr. 6/13 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 9. september 2013 Hilde Teksle Gundersen Møtesekretær

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: G40 &13 Arkivsaksnr.: 13/775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: G40 &13 Arkivsaksnr.: 13/775 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: G40 &13 Arkivsaksnr.: 13/775 HØRINGSUTTALELSE TIL BUSKERUD FYLKESKOMMUNES FORSLAG TIL KLINIKKSTRUKTURPLAN FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD 2013-2023

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 27.08.2013 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Oddvar Varsla Helga Fragått Karin Synnøve Bråthen

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

TANNHELSE Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan 2013-2023

TANNHELSE Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan 2013-2023 TANNHELSE Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Høringsdokument Buskerud fylkeskommune Tannhelse mai 2013 Innhold 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 Status... 4 1.2 Utfordringsbildet... 5 2. MÅL- OG STRATEGIER

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom underetasjen, Kommunehuset Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 14:00 Møtet begynner med befaring ved Coop/Nedre

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.03.2013 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/1 13/147 SAKSPROTOKOLL: TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/1 12/230 SAKSPROTOKOLL: FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil KS Konsulen Geir Johan Hansen og skal ha en muntlig innføring i temaet:

Ved møtets begynnelse vil KS Konsulen Geir Johan Hansen og skal ha en muntlig innføring i temaet: Helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg: UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post til postmottak@romskog.kommune.no,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET.

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.01.2011 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 Tannhelsetjenesten Fylkestingsvedtak den 20.6.17 Sak: 32/17 2 Handlingsprogram tannhelsetjenesten i VAF 2017-2020 Innledning Handlingsprogrammet bygger på sist vedtatte tannhelseplan

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtedato: 19.04.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER Jonas Nikolaisen (angi evnt. Hvem som er Asle Svarverud Aasen fraværende med * foran

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 17/891 MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 17/891 MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17:30-00:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013 Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark et Norge i miniatyr! 1550

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: nedsatt funksjonsevne Møtested: Brennaverksveien, Nedre Eggedal Møtedato: 29.08.2017 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i nedsatt funksjonsevne. MERK: Rådet møtes i

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 17/2014 GODKJENNING AV

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 19.01.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Det vil i møtet bli drøftet angående Eldredagen 2017. Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140/&76 Saksmappe: 2014/3658-29 Saksbehandler: Tone H. Silseth Dato: 07.11.2016 Saksframlegg Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/16

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

16/2 16/1174 UNGDOMMENS FYLKESTING I BUSKERUD 16/3 16/1177 BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE ENDRING AV MØTEDATO

16/2 16/1174 UNGDOMMENS FYLKESTING I BUSKERUD 16/3 16/1177 BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE ENDRING AV MØTEDATO SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 18:30 - Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING 04.06.15 OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA NTpFs landsmøte i Sandefjord 6. 8. juni 1996 Fra programmet i 1996

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Anne Marie Lobben

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Anne Marie Lobben SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 15.03.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen

Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen Hitra kommune Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen Kom.øk nett Røros - Juni 2013 Eldreutvikling Hitra Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2004 - utgangspunktet for planlegging av vår infrastruktur

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H.

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H. TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 05/06 Møtedato: 07.11.2006 Tid: 13.00. Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010Stavanger

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv.

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv. Helse- og omsorgsavdel Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.07.2016 55885/2016 2016/4225 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Råd for funksjonshemmede 25.08.2016 16/16 Ruspolitisk råd 25.08.2016

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett

Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett Fra: solfrid.lund@bjugn.kommune.no Sendt: 6. juli 2015 13:57 Emne: Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett Det vises til skriv av 05.06.15 ref. 15/4064. Bjugn kommunestyre gjorde følgende

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Funksjon Nestleder Medlem Medlem. Medl. H AP. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Funksjon Nestleder Medlem Medlem. Medl. H AP. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede 2.etg. Herredshuset Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 10:00-11:00 Til stede: Navn Joakim Sennesvik Berit Sennesvik Gunn S Hutchinson Funksjon Nestleder

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Hilde Teksle Gundersen, kultur og ungdomsleder Susanne Taalesen, skolesjef

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Hilde Teksle Gundersen, kultur og ungdomsleder Susanne Taalesen, skolesjef SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 24.08.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Henrik O. Mørch Nestleder

Detaljer

ELDRE MÅ BITE FRA SEG!

ELDRE MÅ BITE FRA SEG! ELDRE MÅ BITE FRA SEG!! ELDRE I NORGE Aldri før har det vært så mange kompetente og ressurssterke mennesker i pensjonsalder her i landet Forventet levealder i Norge er blant de høyeste i verden (79 år

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Virksomhetsleder Linda Torgersen Saksbehandler Anne Marie Lobben Rådmann Jens Sveaass

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Virksomhetsleder Linda Torgersen Saksbehandler Anne Marie Lobben Rådmann Jens Sveaass SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 26.01.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Staalen Ellen Østbye

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/03581-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Felles kommunal rammeplan,

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny folkehelselov, endelig vedtak

Høringsuttalelse forslag til ny folkehelselov, endelig vedtak Møtedato: 17. januar 2011 Arkivnr.: 2010/898/008 Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 17.1.2011 Styresak 2-2011 Høringsuttalelse forslag til ny folkehelselov, endelig vedtak Adm. direktør

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN OG OPPGAVEMELDINGEN MV.

HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN OG OPPGAVEMELDINGEN MV. Saksutredning: HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN OG OPPGAVEMELDINGEN MV. Vedlegg: Brev fra helse- og omsorgsdepartementet datert 06.06.16 Merknader til forslag til endringer

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2015/6038 Dato: 17.12.2015 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - forslag om ny pleiepengeordning Verdal formannskap behandlet

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato:

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato: 25.02.2016 Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon.

Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon. Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon. På bakgrunn av ulike henvendelser vedr midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon har vi under redegjort for våre vurderinger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.03.2014 Tid: 18:30-00:00 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.05.2011 Tid: 14.00 et innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 144 Saksnr.: 2014/ Saksbeh.: Merethe Skui Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 144 Saksnr.: 2014/ Saksbeh.: Merethe Skui Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 144 Saksnr.: 2014/3795-13 Saksbeh.: Merethe Skui Dato: 11.05.2015 Folkehelseplan høringsutkast SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Tinn formannskap 27/15 26.05.2015 Levekårsutvalget

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer