Skuleinformasjon. frå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skuleinformasjon. frå"

Transkript

1 Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010

2 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane gledar me oss til å ta imot. Fire nye ansatte ynskjer vi også velkomne. Det er Irene Wetteland, Frank Bjørkhaug, Stein Aarsland og Ragnhild Goa. Ny leiing får skulen også dette året av underteikna. Det har vore tradisjon dei siste åra å innvie eit nytt lokale kvar haust. Dette året er det gymsalen som skal takast i bruk for første gong. Så då må vi få takke tålmodige lærarar og elevar som har hatt utegym i all slags ver til nå. Takk også til alle som har vore med å bygge gymsalen på dugnad. Dette året innfører regjeringa auka fysisk aktivitet for klasse. Det blir 12 minutt ekstra for klasse. Det skal vi få til utan at vi aukar timetalet deira. Det er ei stor glede, og eit stort ansvar, å skulle driva ein kristen skule. Måtte me stå saman i arbeidet om dette, til det beste for borna! Jærtun ynskjer å vere ein hjelp for foreldre og ein reiskap for Herren, til det beste for borna. Evner er gåver frå Gud som det er vårt kall å utvikle hjå borna. Vi ynskjer dei kan få mot på livet og lyst til å verke i samfunnet. Men først og fremst vil vi dei skal oppleve eit personale som lit på Herren og hans ord. Slik vil vi gje dei eit trygt fundament for både livet og æva. Bare på denne klippen vil livet levast rett og sant. For ingen kan leggja ein annan grunnvoll enn den som er lagd, det er Kristus Jesus. 1. Kor 3,11 Velkommen til skuleåret 2009/2010!

3 Ole Andreas Meling Rektor Jærtun Lutherske Friskule er ein 10-årig kristen friskule. Me ynskjer å vera eit kristent alternativ til den offentlege grunnskulen. Skulen har eigen læreplan, tilset sjølv sine tilsette og har ansvar for sin eigen økonomi. Våre elevar får vanleg vitnemål når dei går ut av tiande klasse. Skulen er godkjent av Undervisningsdepartementet etter 3a i privatskulelova. Me skal vera ei kristen, alternativ grunnskuleopplæring. Skulen skal hjelpa foreldra å gje ei kristen og god oppseding og opplæring. Den generelle delen av læreplanen seier noko om formålet, grunnlaget og basisen for skulen. Elles har me læreplan/fagplan for alle undervisningsfaga ved skulen. Denne er godkjent av dep. Me har dei same faga som off. skule. Det er særleg i kristendomsfaget det er avvik frå det off. KRL-faget. Musikk- og kroppsøvingsfaget er også ein del forskjellig. Me har mellom anna ikkje undervisning i dans i desse faga. Når det gjeld faget kristendom er omfanget av kristendomskunnskap større enn i det offentlege KRL faget. Me har 2,5 timar i verka. Undervisninga om andre religionar / livssyn er flytta til samfunnsfag. Me underviser også under ein annan synsvinkel: Det er berre Jesus som er vegen til frelse! Me ynskjer å leva heile livet i lag med Jesus. Dei tre trusartiklane illustrerer på ein god måte vårt syn på livet også på skulen. Under dette taket ynskjer me at elevane skal verta gode å lesa, skriva og rekna. Her må dei trenast i sjølvstendig tenking og samfunnsengasjement!

4 Når det gjeld økonomien får skulen 85% av driftskostnadene ved tilsvarande off. skule. Husleige/bygg-kostnader er då halde utanfor til det får me ingenting. Det er difor naudsynt med mellom anna skulepengar frå heimane. Dessutan er skulen avhengig av dugnad og gåver. Ombygginga går mot slutten, men også i år vil me byggja meir skule. Ungdomskuleavdelinga er ikkje heilt ferdig og gymsalen ventar. Me vonar me også vidare kan stå saman i arbeidet! Jærtun Lutherske Friskule er ei fådelt skule og to og to klassetrinn går i lag. Skulen er godkjent av departementet for 105 elevar. Organisering I skulestyret sit no Olav Aarsland (formann), Christian Bothmann, Bjarte Gudmestad, Knut Handeland, Bjørn Lende, Gordon Landro og Anne Jorunn Tysvær. I tillegg har desse møterett: foreldrerepresentant, elevrepresentant, representantar for lærarane og andre tilsette, kommunal representant og rektor. Det er Jærtun Opplæring som eig Jærtun Lutherske Friskule og kom i stand med det formålet å eiga skulen. Jærtun Opplæring har ei bibeltru, evangelisk-luthersk vedkjenning. Jærtun Opplæring driv også konfirmasjonsundervisning på kveldstid som eit tilbod til kven som helst, også elevane ved Jærtun. Støttegruppa for Jærtun er open for alle som er enig i Jærtun Opplæring sitt grunnlag og formål og som ynskjer å støtta skulen. Årskontingenten er kr 1000,- På årsmøtet for støttegruppa vel medlemmene to representantar til skulestyret og to til styret for Jærtun Opplæring. Jæren Opplæringssenter DA eig sjølve skulebygget vårt. Skulen leiger lokala av dette selskapet. Det er om lag 35 eigarar i selskapet. Den einskilde deltakar står ansvarleg for sin %-del. Derom du har spørsmål, eller ønskjer å vera med i Jæren Opplæringssenter DA, ta kontakt med dagleg leiar, som er Bjørn Lende.

5

6 SKULERUTE FOR JÆRTUN LUTHERSKE FRISKULE SKULEÅRET Månad Dato Vekedag Kommentar Elevdagar August 17. Mån. Skulestart for elevane 11 September 22 Oktober Mån. fre. Haustferie (veke 41) 17 November 13. Fre. Fri (planleggingsdag) 20 Desember 22. Tys. Siste skuledag før jul 16 Sum haust: 86 Januar 5. Tys. Fyrste skuledag etter jul 19 Februar Mån. - fre. Vinterferie (veke 8) 15 Mars 29. Mån. Byrjing påskeferie 20 April 6. Tys. Fyrste skuledag etter påske 19 Mai Tors. Fre. Mån. Mån. Kristi himmelfartsdag Fri Grunnlovsdag 2. Pinsedag Juni 18. Fre. Siste skuledag, slutt kl Sum vår: 104 Elevdagar totalt: PLANLEGGINGSDAGAR/KURSDAGAR FOR LÆRARANE Planleggingsdagar før skulestart Planleggingsdag, skolemøtet for Rogaland Planleggingsdag Planleggingsdag saman med skulestyret Mån., tys. og tors. 10., 11. og 13. august Fredag 13. nov. Måndag 4. jan. Våren 2010 (ettermiddag/kveld) Vedteke av skulestyret 24. april

7 Forord...2 Ole Andreas Meling...3 SKULERUTE FOR JÆRTUN LUTHERSKE FRISKULE...6 Diverse opplysningar...9 Andakt...9 Attgløymde klede...9 Avslutningsfest...9 Bibliotekbøker...9 Bokbind...10 Dokumentasjon ovanfor det offentlege...10 Elevinntak og søknadsfrist...10 Elevskade...10 Foreldremøte...10 Foreldresamtalar...11 Forsikring...11 Fotografering...11 Fritt skulemateriell...11 Fråver...11 Enkeltvedtak...12 Heim til medelevar...12 Informasjonsmateriell...12 Innesko...13 Internett...13 Klassestyrar trefftid...13 Konfirmasjon...13 Jærtun Opplæring (formell eigar av skulen) tilbyd konfirmasjonsundervisning for dei elevane i 9. klasse som ynskjer dette. Dette er organisert utanom skuletida. Kontaktperson: Frode Hegle Kroppsøvingstimane...13 Lus...14 Mat og drikke...14 Melde-mappe...14 Meldingsbok...14 Misjonsprosjekt...14 Skulen har kvart år eit misjonsprosjekt. Skuleåret 2008/2009 var dette bibelspreiing i Israel. Vi støtta og ein kristen privatskule som ikkje mottek statstilskot...14 Mobiltelefon...14 Nynorsk...15 Ordensreglane...15 PPT...15 Påkledning...16 Regnty...16 Sjukdom / medisinering...16 Skuledagane...16 Skulefrukt...17 Skulehelseteneste...17 Skulepengar...17 Skulevask dugnad...18 Skulen vert delvis vaska på dugnad. Det er foreldra som gjer dette. Ordninga er frivillig, men skulen er avhengig av denne innsatsen for å få betring i den økonomiske situasjonen. Takk til alle som bidreg!...18 Skyss...18 Snop...18 Sykling til/på skulen med hjelm

8 Søknad mai...20 Tannlege...20 Telefonkontakt...20 Telefonnummer...20 Tilsyn før skulestart...20 Timeplanen...21 Turar...21 Foreldrerådet (FR)...22 Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU)

9 Diverse opplysningar (Alfabetisk ordna) Andakt Kvar morgon har me ei andaktstund i klasserommet. Denne inneheld, song, og bøn. Annankvar måndag held rektor for alle elevane, og har diverse opplysningar som er greie å dela på fellesen. bibel andakt Attgløymde klede God merking av kleda er det beste tiltaket for å unngå å gløyma / mista klede. Klede som me ikkje finn eigarane til, vert lagde i ei kasse i B- garderoben. Det er fint om foreldra ser gjennom denne av og til. Dersom det til sommarferien enno ligg klede att, vert desse levert kledeinnsamling. Avslutningsfest I juni har me avslutningssamvær med elevar, foreldre, besteforeldre, lærarane og andre. Det er foreldra i 3. klasse som har ansvar for det praktiske rundt dette arrangementet. Bibliotekbøker Bibliotekbøkene på Jærtun gjennomgår ein kvalitetskontroll. Likevel kan det vera svikt i kontrollen eller at de i dykkar heim ikkje er nøgde med dei bøkene dykkar elev får låna. Send då bøkene attende til skulen - gjerne med ei tilbakemelding. Det er ein del av norskfaget å låna bøker på det offentlege biblioteket. Læraren kan ikkje lesa gjennom alt elevane får låna med seg heim. Sjekk 9

10 gjerne bøkene dykkar born har lånt bibliotekturar vert varsla på vekeplanen. Bokbind Bøker som skal nyttast fleire år, må få bokbind bræe som me seier på Jæren! Dette legg de på heime. Eingongsbøker treng (frå skulen si side) ikkje bokbind. Dokumentasjon ovanfor det offentlege Jærtun må gje melding om dei elevane som får si grunnskuleopplæring ved Jærtun. Slik plikt har me ovanfor eleven sin heimkommune, Time kommune (der Jærtun ligg), Fylkesmannen i Rogaland og utdanningsdirektoratet. Elevinntak og søknadsfrist Inntaksreglementet som er vedteke av skulestyret, gjev prosedyrane for elevinntaket. Ein nyttar skulen sitt søknadsskjema. Det er informasjonssamtale på skulen for nye heimar som vurderer å søkja borna sine inn på skulen. Sysken har prioritet dersom det vert søkt innan fristen. Elevskade Ved evt elevskade gjeld skulen si forsikring. I tillegg har vi ei registreringsordning der dette vert registrert i NAV ved meir alvorlege skader. Foreldremøte Minst ein gong i året er det klasseforeldremøte. Det er for alle foreldra i klassen saman med klassestyrar. Her drøftar ein saker som angår klassen og vel klassekontaktar. Allforeldremøte er for alle foreldra ved skulen. Dette er foreldrerådet, og det vert halde minst eitt kvart år. Her er fokuset det som angår heile skulen. FAU er Foreldrerådet sitt Arbeidsutval. Normalt er det leiaren i FAU som er foreldrerepresentanten i skulestyret. 1

11 Foreldresamtalar Tre gonger i løpet av skuleåret er det individuelle foreldresamtalar mellom foreldre og klassestyrar. Vanlegvis er også elevane med på samtalen. Dette er viktige samtalar i eit nært og godt samarbeid mellom heim og skule. Både heim og skule tek opp saker dei ønskjer å samtala om. Datoane vil stå i minnelista og klassestyrarane sender innkalling. Forsikring Skulen forsikrar alle elevane. Forsikringa gjeld i skuletida og i normal reise til og frå skulen. Fotografering Elevane i 1., 7. og 10. klasse vert fotograferte individuelt og med klassen kvar vår. Foreldra får tilbod om å kjøpa bilete. Ved skuleslutt til sommaren sel skulen somme år ein minne-cd frå skuleåret med bilete teke med skulen sine kamera. Bilete utover dette vil ikkje verta distribuerte / selde. Fritt skulemateriell Det elevane treng av blyantar, viskar, ark, bøker og liknande vil dei få gratis etter kvart som dei treng det. Nokre ting får elevane ein gong (til dømes kalkulator) og må sjølv kjøpa nytt dersom desse kjem bort. Fråver Dersom de vil gje meldingar til skulen skal meldingsboka nyttast. Skulen har diverre ikkje administrative ressursar til å handtera store mengder telefonbeskjedar. 1

12 Ved fråver (f. eks. sjukdom) ringer heimen om dette til skulen i løpet av fyrste time fyrste sjukedag. Dersom skulen ikkje har fått slik melding, ringjer skulen til foreldra innan tredje time. I etterkant skal skulen ha melding om fråver i meldingsboka. Denne vert levert til klassestyrar fyrste skuledag etter fråveret. Ved spørsmål om framtidig fråver, må det søkjast skriftleg. Klassestyrar kan gje to dagar fri og ein søkjer då i meldingsboka. Rektor kan gje fri inntil to veker, og ein nyttar då eit eige søknadskjema som skulen har til dette. Foreldra får heile opplæringsansvaret ved fritak. Lovverket seier at fritak utover to veker ikkje kan gjevast. Eleven skal då skrivast ut frå skulen (seier lova). Heimen kjøper ny meldingsbok om denne skulle koma bort. Enkeltvedtak Eit enkeltvedtak er eit juridisk omgrep frå Forvaltingslova. Det fører til at den vedtaket gjeld skal få innsyn i saka og bli underetta om vedtaka. Den har også rett til å klage vedtaka inn til fylkesmannen. Enkeltvedtak er aktuelt i fylgjande saker. - Når elevar eller foreldre ber om tiltak som gjeld det fysiske eller psykiske miljøet. - Når elevar skal bortvisast i ein dag eller meir. - Når elevar skal undervisast etter eigen IOP Heim til medelevar Det er flott at elevane vitjar einannan, vert kjende med einannan privat og opplever ting saman. Ikkje sjeldan er elevar med einannan heim rett frå skulen. Slik vitjing skal elevane klarera med foreldra før dei kjem på skulen. Informasjonsmateriell Interesserte får tilsendt informasjon om skulen (m.a. dette skuleinformasjonsheftet) ved å ta kontakt med skulen. 1

13 Innesko På Jærtun skal elevane nytta innesko. Dette gjer innemiljøet betre, og lettar vaskinga monaleg. Elevane må difor ha eit sett innesko som kan stå på skulen. Internett Skulen har eiga heimeside: www. jaertun.no. Det vert ikkje lagt ut namn eller bilete av einskildelevar. Oversiktsbilete og bilete der det er situasjonen og ikkje eleven som er i fokus kan leggjast ut dersom foreldre skriv under på at det er greit. Elevane brukar ofte internett i undervisninga. Dei skal då fylgja reglane for databruk og instruksjonane frå lærar. Misbruk fører til at adgangen til internett vert avgrensa for eleven for ei viss tid. Klassestyrar trefftid Klassestyrarane har trefftid. Ring eller kom innom: Måndag og torsdag Konfirmasjon Jærtun Opplæring (formell eigar av skulen) tilbyd konfirmasjonsundervisning for dei elevane i 9. klasse som ynskjer dette. Dette er organisert utanom skuletida. Kontaktperson: Frode Hegle Kroppsøvingstimane Alle klassar har undervisning i kroppsøving. Det er obligatorisk med gymklede og dusjing (ikkje for A-klassen). Om lag annankvart år vert nokre av timane nytta til symjeopplæring. 1

14 Lus Dersom ein elev får lus, melder foreldra frå til skulen. Heimen byrjar medisinering umiddelbart, og treng ikkje halda borna heime frå skulen. For å hindra smitte og for at dei andre elevane kan verta sjekka, sender skulen standard infoskriv til heimane i aktuell klasse. Mat og drikke Elevane tek med seg matpakke kvar dag. Det er tilbod om skulemjølk for dei som er interessert i dette og yoghurt for dei eldste elevane. Dei som vil, kan ta med drikke sjølv (ikkje brus). Det er skulefruktordning ved skulen (sjå eige punkt om dette). Melde-mappe Kvar elev vil få ei mappe som alltid skal liggja i ranselen til eleven. Når det er diverse skriv til heimane, vil dette verta lagt i mappa. NB! Følg godt med i meldemappa! Det er difor særs viktig at foreldra fylgjer med kva som rører seg i meldemappa. Dersom de skal gje meldingar til skulen, nyttar de meldingsboka. Meldingsbok Sjå under fråver Misjonsprosjekt Skulen har kvart år eit misjonsprosjekt. Skuleåret 2008/2009 var dette bibelspreiing i Israel. Vi støtta og ein kristen privatskule som ikkje mottek statstilskot. Mobiltelefon Mobiltelefon har på mange skular vist seg problematisk av fleire grunnar, mellom anna uønska fotografering, mobbing og kjøpepress. På Jærtun er det tillate ungdomskuleelevar å ha mobiltelefon med på skulen (ikkje barneskulen). Medan mobilen er på skulen, skal han vera avslegen i ranselen elle r ein anna plass skulen fastset. 1

15 Dersom nokon foreldre meiner å ha sakleg grunn for at eit av deira born i barneskulen må ha slik telefon med, kan det gjevast dispensasjon frå regelen. Dei må då søkja på skjema som er for dette. Det skal vera tungtvegande grunnar for å gje dispensasjon. Brot fører til inndraging ei tid. Nynorsk Skulen har nynorsk som opplærings- og administrasjonsspråk. Ordensreglane Kvar haust sender me ordensreglane heim. Det er viktig at desse vert leste. Klassestyrar har ved oppstart av skuleåret ein gjennomgang av det som er aktuelt for klassen. PPT Det er PPT (Pedagogisk-psykologisk Teneste) i heimekommunen som har ansvar for elevane våre. Skulen samarbeider med desse PPT-kontora. Når det er naudsynt, er det oftast eit tett og godt samarbeid mellom heim, skule og PPT. Skulen tek aldri kontakt med PPT om namngjevne elevar utan godkjenning av foreldra. Psykososialt miljø Elevane har rett på eit godt psykososialt miljø etter (Opplæringslova 9a). Dersom elevar eller foreldre gjev skulen melding om forhold som ikkje er tilfredsstillande, pliktar skulen å undersøke saka og innen rimeleg tid å gje tilbakemelding om ein tiltaksplan. Det er eit enkeltvedtak som foreldre kan klage på til fylkesmannen. Skulen ynskjer sterkt at foreldre hjelper skulen med å melde frå om elevar som slit i skulemiljøet. Skulen har eigen handlingsplan mot mobbing som ligg tilgjengeleg på Fronter for foreldre. Vi har også andre verktøy i dette arbeidet. - Zippys venner. Eit program for A klassen kor vi ynskjer å hjelpe - Midt valg. Ein gong i veka snakkar skal klassen ta opp tema om elevmiljø. Midt valg er undervisningsopplegg som skal vere med å ansvarleggjere elevane i deira handlingar. 1

16 - ART er eit opplegg kor ei gruppe trenar på ulike sosiale kompetansar. Det er dette året mest retta mot trinn. Påkledning På Jærtun ynskjer me at elevane skal sleppa klede- og motepress. Også gjennom korleis ein går kledd skal me visa einannan respekt. Utan at ein kanskje vil det, kan kleda verka utfordrande. Det kan mellom anna vera bare magar, gjennomsiktige eller nedringa blusar. Samtal med borna / dei unge om at kleda våre kan senda signal. Dette gjeld både eigen indre tryggleik og omsyn til dei me ferdast mellom. Regnty Elevane skal vera ute og få frisk luft i alle friminutt. (Eiga ordning for ungdomskulen.) Dei vil også vera ute ein del i undervisninga. Det er difor naudsynt at dei har med seg regnty dei dagane det er regn eller utrygt for regn. Dersom nokon ynskjer å ha eit sett med regnty hengjane på skulen, er det plass til dette i garderoben. Sjukdom / medisinering Dersom eleven kan smitta andre eller har ein allmenntilstand som gjer at det er vanskeleg å fylgja undervisninga, skal ein (med godt samvit) vera heime. Ved kroniske lidingar vil sjølvsagt skulen i samarbeid med heimen og legetilråding hjelpa eleven med medisinering. Elles gjev ikkje skulen ut medisin. Skuledagane Skuledagen er frå klassen går måndag, tysdag og torsdag. Dei har seks timar kvar dag. 2., 3. og 4. klasse går i tillegg fredag (heile dagen). Frå og med femte klasse går elevane alle fem dagane fullt ut. 1

17 Skulefrukt Skulefruktordninga som vart innført i fjor, fortsett også i år. Dette inneber at dei som vil, kan få gratis skulefrukt kvar dag. Skulehelseteneste Det er helsestasjonen på Rådhuset som har ansvar for oss. Kjersti Åkre Netland er helsesyster og Guri Bergsaker Stokkeland er ansvarleg lege. Helsesyster har ansvar for vaksinasjon, målingar og samtalar for elevar på barnetrinnet. Ved elevsamtalane kan dei føresette vera med. Skulen informerer om dei tidene ho set opp. Telefonnummer til helsestasjonen: For elevar i ungdomskulen som ynskjer samtale med helsesyster på skulen, har skulen tilsett Marta Skjæveland som helsesyster for dette. Ho er utdanna sjukepleiar og arbeider ved Engelsvoll psykriatiske senter. Ho har teieplikt etter dei vanlege reglane i helsevesenet. Hennar trefftider vert hengt opp i klasseromma til D- og E-klassen. Skulepengar Innbetalingsgiro vert sendt via meldemappa til elevane. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. 1

18 Skulevask dugnad Skulen vert delvis vaska på dugnad. Det er foreldra som gjer dette. Ordninga er frivillig, men skulen er avhengig av denne innsatsen for å få betring i den økonomiske situasjonen. Takk til alle som bidreg! Skyss Foreldra har ansvar for skyssen. Ofte kan fleire foreldre gå saman om skyssen for borna sine. Skulen kan innan visse grenser tilpassa skuletida til off. kommunikasjon, men er utgangspunktet. Heimekommunen til eleven har visse plikter når det gjeld skyss. Det juridiske rundt dette tykkjest ikkje å vera heilt klårt. Det er avstanden til skulen som er avgjerande. Avstand over 2 km for fyrsteklassingar og 4 km for dei andre utløyser rett til skyss. For kommunen er plikta deira avgrensa til eigen kommune. Når det gjeld andre kommunar enn Time, er praksis at kommunen dekkjer skyss til kommunegrensa. Ta kontakt med skulekontoret for søknadsprosedyrar. Ofte vil skulekontoret at foreldra frå same kommunen samordnar sine refusjonskrav. Snop Skulen tenkjer heller frukt og grønt enn søtt og snop. Me prøvar difor å avgrensa bruk av snop i skulen. På sommar- og juleavslutning, kan elevane ha med snop (inkl. brus og chips) for kr 30,-. På tentamen kan dei ta med (treng ikkje) max 0,5 l brus og litt snop (ikkje i knitrande posar eller anna som kan skapa uro). Sykling til/på skulen med hjelm Elevane kan gjerne sykla til skulen. Når ein kjem til skulen parkerer ein sykkelen på tilvist plass. Ein skal ikkje sykla på skulen sitt område i skuletida. 1

19 Foreldra vurderer når dei tykkjer elevane kan byrja å sykla til skulen. Trygg Trafikk seier born bør venta til dei er år før dei syklar åleine i blandingstrafikk. Elevane skal alltid nytta hjelm ved sykling til/frå skulen. Søknad Søkarar vert teke inn etterkvart som dei søker. Det lønner seg difor å vera så tidleg som mogleg når du vil søka inn nye elevar. Alle nye foreldre som søker, skal ha ein samtale med rektor. Dette er for å sikre at nye foreldre får god informasjon om skulen. 1

20 17. mai På grunnlovsdagen går elevane og klassekontaktane i barnetoget på Bryne. Etter toget er det ope arrangement på skulen. Alle er hjarteleg velkomne! Det er foreldra til 5. klasse som er komitè. Tannlege Dette skjer via den lokale tannhelsetenesta. Dersom de ikkje får innkalling, ta kontakt med tannhelsetenesta i kommunen der de bur. Telefonkontakt Heimane er svært velkomne til å ringa til skulen dersom det er noko dei lurer på eller ynskjer å drøfta. Skulen kan derimot ikkje ta i mot meldingar på telefon til elevar eller formidla telefonkontakt i skuletida mellom foreldra og eleven. Med 95 elevar vert dette noko vanskeleg! Telefonnummer Skulen har telefonnummer: Du kan også ringa direkte dersom du ynskjer dette, og nyttar då desse nummer: Rektor: Arbeidsrom for barneskulen: Arbeidsrom ungdomskulen: Nytt faxnummer: Tilsyn før skulestart Skulen startar sitt tilsyn med elevane 15 minutt før fyrste time. Dette inneber at skulen ikkje kan ta ansvar for elevane før klokka om morgonen (men elevane kan opphalda seg i skulegarden også før dette tidspunkt, dersom foreldra tykkjer dette er greitt). 2

21 Timeplanen Tidene står i skjemaet under. Me gjer merksam på at fyrste og andre time går utan friminutt og likeeins fjerde og femte. I staden vert friminutta lenger. Når elevane skal nytta innesko, og dei difor må til med eit skoskift i friminuttet, treng me tida! Time Tid Turar Det vert alltid ein del turar og ekskursjonar i løpet av skuleåret. Ofte gjev dette mykje og god læring. Turane er gratis for elevane. Som ein tommelfingerregel praktiserer Jærtun ein vaksen pr ti elevar på slike turar. På mindre turar i nærområdet til skulen, kan sjølvsagt læraren vera åleine med klassen. Ofte hjelper foreldra skulen på slike turar, både for å sikra nok vaksne, og for å stilla med bilar for skyss. Skulen vil forsikra seg om at slik praksis er OK for foreldra, og vil utarbeida eit skjema for underskrift der ein melder i frå om at det er greitt at eleven sit på når andre foreldre køyrer. Me er svært takksame for denne hjelpa og det gjev også store økonomiske innsparingar for skulen. Dei som ønskjer det, får sjølvsagt dekka slik køyring for skulen etter statens regulativ. Born med høgde under 140 cm skal sitja på bilpute. Skulen vil difor ha slike puter slik at me kan følgja reglane også på dette feltet. 2

22 Retningsliner for Foreldrerådet og Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) Foreldrerådet (FR) Foreldrerådet (allforeldremøtet) er eit av rådsorgana ved skulen. Det skal fremja saker som er av felles interesse for foreldra og medverka til at foreldre og elevar tek aktivt del i arbeidet med å skapa eit godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeida for eit godt samhald mellom heimen og skulen, leggja til rette for positiv utvikling hjå elevane og skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Skulen sin formålsparagraf og generelle læreplan er forpliktande for FR (dette gjeld for alle styre- og rådsorgan ved skulen). Retningsliner for FR: 1. Vedtak i FR er gyldig når meir enn halparten av dei frammøtte har stemt for. 2. Referat frå foreldremøta skal skrivast og sendast alle foreldra. 3. FR kan gje skulen råd i aktuelle saker. 4. FR kan ta opp skulesaker, men ikkje saker som gjeld einskildelevar eller personalsaker. Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) FAU førebur og leier FR sitt arbeid. Dei har kontakt med foreldre, lærarar og leiinga ved skulen. 1. Foreldrerådet vel FAU ved klassekontaktvala i klasseforeldremøte. Ein av klassekontaktane i kvar klasse er med i FAU. 2. FAU konstituerar seg sjølv med leiar, sekretær og kasserar. 3. Leiaren i FAU har møte-, tale- og forslagsrett i skulestyret. 4. FAU arrangerer minst eit allforeldremøte kvart år. Dersom det berre vert arr. eit allforeldremøte, skal dette vera om hausten. 5. FAU har ansvar for avviklinga av 17. mai ved Jærtun Lutherske Friskule. 2

23 6. Dersom FAU finn det tenleg, kan dei ha ulike arr. Leiinga ved skulen og lærarane kan også spørja FAU om hjelp til aktuelle praktiske gjeremål. 7. FAU fører protokoll for sine møte. Referatet skal sendast til alle medlemmane i FAU, leiinga ved skulen og skulestyret. Dersom FAU finn det tenleg, kan dei også senda referatet, eller utdrag av dette, til alle foreldra. 8. FAU har sin eigen økonomi og bankkonto og fører eige rekneskap. 9. Skulen sin formålsparagraf og generelle læreplan er forpliktande for FAU (dette gjeld for alle styre- og rådsorgan ved skulen). Frå generell læreplan, innleiinga: Skuleplanen skal fyrst og fremst vera forpliktande styringsdokument for lærarane og skulen sine styre- og rådsorgan. Føremålet til skulen: Skulen skal ved Guds nåde, i forståing og samarbeid med heimen: Gje borna kristen undervisning og oppseding som Guds ord føreset. Kristendomsundervisinga ved skulen er ein vesentleg del av dåpsopplæringa. Skulen skal leggja til rette for at elevane, i møte med Guds ord og eit kristent miljø, kan verta vunne for Kristus, få næring og vekstvilkår for trua og von om evig liv. Ved å gje solid kristendomsopplæring og gode ålmennkunnskapar, og ved å søkja å utvikla den einskilde elev sine evne og anlegg, vil skulen gje hjelp til å kunna leva eit rikt liv til ære for Gud og til gagn for medmenneska. 2

24 Adresser og telefonnummer m.m. Adresse: Kong Haakonsveg 4 Pb Bryne Telefon: Telefax: E-post: Rektor: Kontor: Heimeside: Tilsette Namn Oppgåve Privat tlf. E-post Bjørkhaug Frank Faglærar Fosse G. Gerd Irene Assistent Gausel Geirmund (frå Driftsleiar 1.mai 2010) Goa Kenneth Assistent Goa Ragnhild Inspektør Gudmestad Oddny Kontorfullmektig Helgesen Vigdis Faglærar Landro Synnøve Klassestyrar B.kl. spes.ped.ansvarleg Meling Ole Andreas Rektor Nordbø Jon Petter Klassestyrar D-kl Nærland Gunvor Klassestyrar A-kl Afework Røyland Reidar Klassestyrar E-kl Røyneberg Ragnhild Faglærar Sele Heidi Faglærer Sirevåg Jorunn Klassestyrar C-kl Undheim Marta D. Faglærar Wetteland Irene Assistent Aarsland Stein Faglærer

25 Postadresse: Gateadresse: Pb 61 Kong Haakonsveg Bryne 4340 Bryne Telefon /fax: Tlf: Fax: Internett: E-post: Heimeside: Bankkonto: Skulen sin konto:

26

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Kvalitet i alle ledd Skuleåret 2012/2013 2 Velkommen til nytt skuleår! 104 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Skule informasjon. Læring, arbeid og trivsel

Skule informasjon. Læring, arbeid og trivsel Skule informasjon Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2014/2015 Velkommen til nytt skuleår! 101 elevar! Eit flott tal. Kvar elev har ei notid og ei framtid som vi er glade for å få vere med å forme. Eit

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar Ål ungdomsskule Julehelsing frå rektor «Du grønne, glitrende tre, god dag Velkommen, du som vi ser så gjerne med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne» Ute glitrar det i 3 små

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING Innkalla: Frå FAU: Janne Marit Øye og Roar Stokken Frå elevrådet: Renate Myklebust og Kristoffer Myklebust Frå undervisningspersonalet: Ragnhild Kjeldseth-Moe og Kirsten Havåg Frå andre tilsette: Svein

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer