Skuleinformasjon. frå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skuleinformasjon. frå"

Transkript

1 Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010

2 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane gledar me oss til å ta imot. Fire nye ansatte ynskjer vi også velkomne. Det er Irene Wetteland, Frank Bjørkhaug, Stein Aarsland og Ragnhild Goa. Ny leiing får skulen også dette året av underteikna. Det har vore tradisjon dei siste åra å innvie eit nytt lokale kvar haust. Dette året er det gymsalen som skal takast i bruk for første gong. Så då må vi få takke tålmodige lærarar og elevar som har hatt utegym i all slags ver til nå. Takk også til alle som har vore med å bygge gymsalen på dugnad. Dette året innfører regjeringa auka fysisk aktivitet for klasse. Det blir 12 minutt ekstra for klasse. Det skal vi få til utan at vi aukar timetalet deira. Det er ei stor glede, og eit stort ansvar, å skulle driva ein kristen skule. Måtte me stå saman i arbeidet om dette, til det beste for borna! Jærtun ynskjer å vere ein hjelp for foreldre og ein reiskap for Herren, til det beste for borna. Evner er gåver frå Gud som det er vårt kall å utvikle hjå borna. Vi ynskjer dei kan få mot på livet og lyst til å verke i samfunnet. Men først og fremst vil vi dei skal oppleve eit personale som lit på Herren og hans ord. Slik vil vi gje dei eit trygt fundament for både livet og æva. Bare på denne klippen vil livet levast rett og sant. For ingen kan leggja ein annan grunnvoll enn den som er lagd, det er Kristus Jesus. 1. Kor 3,11 Velkommen til skuleåret 2009/2010!

3 Ole Andreas Meling Rektor Jærtun Lutherske Friskule er ein 10-årig kristen friskule. Me ynskjer å vera eit kristent alternativ til den offentlege grunnskulen. Skulen har eigen læreplan, tilset sjølv sine tilsette og har ansvar for sin eigen økonomi. Våre elevar får vanleg vitnemål når dei går ut av tiande klasse. Skulen er godkjent av Undervisningsdepartementet etter 3a i privatskulelova. Me skal vera ei kristen, alternativ grunnskuleopplæring. Skulen skal hjelpa foreldra å gje ei kristen og god oppseding og opplæring. Den generelle delen av læreplanen seier noko om formålet, grunnlaget og basisen for skulen. Elles har me læreplan/fagplan for alle undervisningsfaga ved skulen. Denne er godkjent av dep. Me har dei same faga som off. skule. Det er særleg i kristendomsfaget det er avvik frå det off. KRL-faget. Musikk- og kroppsøvingsfaget er også ein del forskjellig. Me har mellom anna ikkje undervisning i dans i desse faga. Når det gjeld faget kristendom er omfanget av kristendomskunnskap større enn i det offentlege KRL faget. Me har 2,5 timar i verka. Undervisninga om andre religionar / livssyn er flytta til samfunnsfag. Me underviser også under ein annan synsvinkel: Det er berre Jesus som er vegen til frelse! Me ynskjer å leva heile livet i lag med Jesus. Dei tre trusartiklane illustrerer på ein god måte vårt syn på livet også på skulen. Under dette taket ynskjer me at elevane skal verta gode å lesa, skriva og rekna. Her må dei trenast i sjølvstendig tenking og samfunnsengasjement!

4 Når det gjeld økonomien får skulen 85% av driftskostnadene ved tilsvarande off. skule. Husleige/bygg-kostnader er då halde utanfor til det får me ingenting. Det er difor naudsynt med mellom anna skulepengar frå heimane. Dessutan er skulen avhengig av dugnad og gåver. Ombygginga går mot slutten, men også i år vil me byggja meir skule. Ungdomskuleavdelinga er ikkje heilt ferdig og gymsalen ventar. Me vonar me også vidare kan stå saman i arbeidet! Jærtun Lutherske Friskule er ei fådelt skule og to og to klassetrinn går i lag. Skulen er godkjent av departementet for 105 elevar. Organisering I skulestyret sit no Olav Aarsland (formann), Christian Bothmann, Bjarte Gudmestad, Knut Handeland, Bjørn Lende, Gordon Landro og Anne Jorunn Tysvær. I tillegg har desse møterett: foreldrerepresentant, elevrepresentant, representantar for lærarane og andre tilsette, kommunal representant og rektor. Det er Jærtun Opplæring som eig Jærtun Lutherske Friskule og kom i stand med det formålet å eiga skulen. Jærtun Opplæring har ei bibeltru, evangelisk-luthersk vedkjenning. Jærtun Opplæring driv også konfirmasjonsundervisning på kveldstid som eit tilbod til kven som helst, også elevane ved Jærtun. Støttegruppa for Jærtun er open for alle som er enig i Jærtun Opplæring sitt grunnlag og formål og som ynskjer å støtta skulen. Årskontingenten er kr 1000,- På årsmøtet for støttegruppa vel medlemmene to representantar til skulestyret og to til styret for Jærtun Opplæring. Jæren Opplæringssenter DA eig sjølve skulebygget vårt. Skulen leiger lokala av dette selskapet. Det er om lag 35 eigarar i selskapet. Den einskilde deltakar står ansvarleg for sin %-del. Derom du har spørsmål, eller ønskjer å vera med i Jæren Opplæringssenter DA, ta kontakt med dagleg leiar, som er Bjørn Lende.

5

6 SKULERUTE FOR JÆRTUN LUTHERSKE FRISKULE SKULEÅRET Månad Dato Vekedag Kommentar Elevdagar August 17. Mån. Skulestart for elevane 11 September 22 Oktober Mån. fre. Haustferie (veke 41) 17 November 13. Fre. Fri (planleggingsdag) 20 Desember 22. Tys. Siste skuledag før jul 16 Sum haust: 86 Januar 5. Tys. Fyrste skuledag etter jul 19 Februar Mån. - fre. Vinterferie (veke 8) 15 Mars 29. Mån. Byrjing påskeferie 20 April 6. Tys. Fyrste skuledag etter påske 19 Mai Tors. Fre. Mån. Mån. Kristi himmelfartsdag Fri Grunnlovsdag 2. Pinsedag Juni 18. Fre. Siste skuledag, slutt kl Sum vår: 104 Elevdagar totalt: PLANLEGGINGSDAGAR/KURSDAGAR FOR LÆRARANE Planleggingsdagar før skulestart Planleggingsdag, skolemøtet for Rogaland Planleggingsdag Planleggingsdag saman med skulestyret Mån., tys. og tors. 10., 11. og 13. august Fredag 13. nov. Måndag 4. jan. Våren 2010 (ettermiddag/kveld) Vedteke av skulestyret 24. april

7 Forord...2 Ole Andreas Meling...3 SKULERUTE FOR JÆRTUN LUTHERSKE FRISKULE...6 Diverse opplysningar...9 Andakt...9 Attgløymde klede...9 Avslutningsfest...9 Bibliotekbøker...9 Bokbind...10 Dokumentasjon ovanfor det offentlege...10 Elevinntak og søknadsfrist...10 Elevskade...10 Foreldremøte...10 Foreldresamtalar...11 Forsikring...11 Fotografering...11 Fritt skulemateriell...11 Fråver...11 Enkeltvedtak...12 Heim til medelevar...12 Informasjonsmateriell...12 Innesko...13 Internett...13 Klassestyrar trefftid...13 Konfirmasjon...13 Jærtun Opplæring (formell eigar av skulen) tilbyd konfirmasjonsundervisning for dei elevane i 9. klasse som ynskjer dette. Dette er organisert utanom skuletida. Kontaktperson: Frode Hegle Kroppsøvingstimane...13 Lus...14 Mat og drikke...14 Melde-mappe...14 Meldingsbok...14 Misjonsprosjekt...14 Skulen har kvart år eit misjonsprosjekt. Skuleåret 2008/2009 var dette bibelspreiing i Israel. Vi støtta og ein kristen privatskule som ikkje mottek statstilskot...14 Mobiltelefon...14 Nynorsk...15 Ordensreglane...15 PPT...15 Påkledning...16 Regnty...16 Sjukdom / medisinering...16 Skuledagane...16 Skulefrukt...17 Skulehelseteneste...17 Skulepengar...17 Skulevask dugnad...18 Skulen vert delvis vaska på dugnad. Det er foreldra som gjer dette. Ordninga er frivillig, men skulen er avhengig av denne innsatsen for å få betring i den økonomiske situasjonen. Takk til alle som bidreg!...18 Skyss...18 Snop...18 Sykling til/på skulen med hjelm

8 Søknad mai...20 Tannlege...20 Telefonkontakt...20 Telefonnummer...20 Tilsyn før skulestart...20 Timeplanen...21 Turar...21 Foreldrerådet (FR)...22 Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU)

9 Diverse opplysningar (Alfabetisk ordna) Andakt Kvar morgon har me ei andaktstund i klasserommet. Denne inneheld, song, og bøn. Annankvar måndag held rektor for alle elevane, og har diverse opplysningar som er greie å dela på fellesen. bibel andakt Attgløymde klede God merking av kleda er det beste tiltaket for å unngå å gløyma / mista klede. Klede som me ikkje finn eigarane til, vert lagde i ei kasse i B- garderoben. Det er fint om foreldra ser gjennom denne av og til. Dersom det til sommarferien enno ligg klede att, vert desse levert kledeinnsamling. Avslutningsfest I juni har me avslutningssamvær med elevar, foreldre, besteforeldre, lærarane og andre. Det er foreldra i 3. klasse som har ansvar for det praktiske rundt dette arrangementet. Bibliotekbøker Bibliotekbøkene på Jærtun gjennomgår ein kvalitetskontroll. Likevel kan det vera svikt i kontrollen eller at de i dykkar heim ikkje er nøgde med dei bøkene dykkar elev får låna. Send då bøkene attende til skulen - gjerne med ei tilbakemelding. Det er ein del av norskfaget å låna bøker på det offentlege biblioteket. Læraren kan ikkje lesa gjennom alt elevane får låna med seg heim. Sjekk 9

10 gjerne bøkene dykkar born har lånt bibliotekturar vert varsla på vekeplanen. Bokbind Bøker som skal nyttast fleire år, må få bokbind bræe som me seier på Jæren! Dette legg de på heime. Eingongsbøker treng (frå skulen si side) ikkje bokbind. Dokumentasjon ovanfor det offentlege Jærtun må gje melding om dei elevane som får si grunnskuleopplæring ved Jærtun. Slik plikt har me ovanfor eleven sin heimkommune, Time kommune (der Jærtun ligg), Fylkesmannen i Rogaland og utdanningsdirektoratet. Elevinntak og søknadsfrist Inntaksreglementet som er vedteke av skulestyret, gjev prosedyrane for elevinntaket. Ein nyttar skulen sitt søknadsskjema. Det er informasjonssamtale på skulen for nye heimar som vurderer å søkja borna sine inn på skulen. Sysken har prioritet dersom det vert søkt innan fristen. Elevskade Ved evt elevskade gjeld skulen si forsikring. I tillegg har vi ei registreringsordning der dette vert registrert i NAV ved meir alvorlege skader. Foreldremøte Minst ein gong i året er det klasseforeldremøte. Det er for alle foreldra i klassen saman med klassestyrar. Her drøftar ein saker som angår klassen og vel klassekontaktar. Allforeldremøte er for alle foreldra ved skulen. Dette er foreldrerådet, og det vert halde minst eitt kvart år. Her er fokuset det som angår heile skulen. FAU er Foreldrerådet sitt Arbeidsutval. Normalt er det leiaren i FAU som er foreldrerepresentanten i skulestyret. 1

11 Foreldresamtalar Tre gonger i løpet av skuleåret er det individuelle foreldresamtalar mellom foreldre og klassestyrar. Vanlegvis er også elevane med på samtalen. Dette er viktige samtalar i eit nært og godt samarbeid mellom heim og skule. Både heim og skule tek opp saker dei ønskjer å samtala om. Datoane vil stå i minnelista og klassestyrarane sender innkalling. Forsikring Skulen forsikrar alle elevane. Forsikringa gjeld i skuletida og i normal reise til og frå skulen. Fotografering Elevane i 1., 7. og 10. klasse vert fotograferte individuelt og med klassen kvar vår. Foreldra får tilbod om å kjøpa bilete. Ved skuleslutt til sommaren sel skulen somme år ein minne-cd frå skuleåret med bilete teke med skulen sine kamera. Bilete utover dette vil ikkje verta distribuerte / selde. Fritt skulemateriell Det elevane treng av blyantar, viskar, ark, bøker og liknande vil dei få gratis etter kvart som dei treng det. Nokre ting får elevane ein gong (til dømes kalkulator) og må sjølv kjøpa nytt dersom desse kjem bort. Fråver Dersom de vil gje meldingar til skulen skal meldingsboka nyttast. Skulen har diverre ikkje administrative ressursar til å handtera store mengder telefonbeskjedar. 1

12 Ved fråver (f. eks. sjukdom) ringer heimen om dette til skulen i løpet av fyrste time fyrste sjukedag. Dersom skulen ikkje har fått slik melding, ringjer skulen til foreldra innan tredje time. I etterkant skal skulen ha melding om fråver i meldingsboka. Denne vert levert til klassestyrar fyrste skuledag etter fråveret. Ved spørsmål om framtidig fråver, må det søkjast skriftleg. Klassestyrar kan gje to dagar fri og ein søkjer då i meldingsboka. Rektor kan gje fri inntil to veker, og ein nyttar då eit eige søknadskjema som skulen har til dette. Foreldra får heile opplæringsansvaret ved fritak. Lovverket seier at fritak utover to veker ikkje kan gjevast. Eleven skal då skrivast ut frå skulen (seier lova). Heimen kjøper ny meldingsbok om denne skulle koma bort. Enkeltvedtak Eit enkeltvedtak er eit juridisk omgrep frå Forvaltingslova. Det fører til at den vedtaket gjeld skal få innsyn i saka og bli underetta om vedtaka. Den har også rett til å klage vedtaka inn til fylkesmannen. Enkeltvedtak er aktuelt i fylgjande saker. - Når elevar eller foreldre ber om tiltak som gjeld det fysiske eller psykiske miljøet. - Når elevar skal bortvisast i ein dag eller meir. - Når elevar skal undervisast etter eigen IOP Heim til medelevar Det er flott at elevane vitjar einannan, vert kjende med einannan privat og opplever ting saman. Ikkje sjeldan er elevar med einannan heim rett frå skulen. Slik vitjing skal elevane klarera med foreldra før dei kjem på skulen. Informasjonsmateriell Interesserte får tilsendt informasjon om skulen (m.a. dette skuleinformasjonsheftet) ved å ta kontakt med skulen. 1

13 Innesko På Jærtun skal elevane nytta innesko. Dette gjer innemiljøet betre, og lettar vaskinga monaleg. Elevane må difor ha eit sett innesko som kan stå på skulen. Internett Skulen har eiga heimeside: www. jaertun.no. Det vert ikkje lagt ut namn eller bilete av einskildelevar. Oversiktsbilete og bilete der det er situasjonen og ikkje eleven som er i fokus kan leggjast ut dersom foreldre skriv under på at det er greit. Elevane brukar ofte internett i undervisninga. Dei skal då fylgja reglane for databruk og instruksjonane frå lærar. Misbruk fører til at adgangen til internett vert avgrensa for eleven for ei viss tid. Klassestyrar trefftid Klassestyrarane har trefftid. Ring eller kom innom: Måndag og torsdag Konfirmasjon Jærtun Opplæring (formell eigar av skulen) tilbyd konfirmasjonsundervisning for dei elevane i 9. klasse som ynskjer dette. Dette er organisert utanom skuletida. Kontaktperson: Frode Hegle Kroppsøvingstimane Alle klassar har undervisning i kroppsøving. Det er obligatorisk med gymklede og dusjing (ikkje for A-klassen). Om lag annankvart år vert nokre av timane nytta til symjeopplæring. 1

14 Lus Dersom ein elev får lus, melder foreldra frå til skulen. Heimen byrjar medisinering umiddelbart, og treng ikkje halda borna heime frå skulen. For å hindra smitte og for at dei andre elevane kan verta sjekka, sender skulen standard infoskriv til heimane i aktuell klasse. Mat og drikke Elevane tek med seg matpakke kvar dag. Det er tilbod om skulemjølk for dei som er interessert i dette og yoghurt for dei eldste elevane. Dei som vil, kan ta med drikke sjølv (ikkje brus). Det er skulefruktordning ved skulen (sjå eige punkt om dette). Melde-mappe Kvar elev vil få ei mappe som alltid skal liggja i ranselen til eleven. Når det er diverse skriv til heimane, vil dette verta lagt i mappa. NB! Følg godt med i meldemappa! Det er difor særs viktig at foreldra fylgjer med kva som rører seg i meldemappa. Dersom de skal gje meldingar til skulen, nyttar de meldingsboka. Meldingsbok Sjå under fråver Misjonsprosjekt Skulen har kvart år eit misjonsprosjekt. Skuleåret 2008/2009 var dette bibelspreiing i Israel. Vi støtta og ein kristen privatskule som ikkje mottek statstilskot. Mobiltelefon Mobiltelefon har på mange skular vist seg problematisk av fleire grunnar, mellom anna uønska fotografering, mobbing og kjøpepress. På Jærtun er det tillate ungdomskuleelevar å ha mobiltelefon med på skulen (ikkje barneskulen). Medan mobilen er på skulen, skal han vera avslegen i ranselen elle r ein anna plass skulen fastset. 1

15 Dersom nokon foreldre meiner å ha sakleg grunn for at eit av deira born i barneskulen må ha slik telefon med, kan det gjevast dispensasjon frå regelen. Dei må då søkja på skjema som er for dette. Det skal vera tungtvegande grunnar for å gje dispensasjon. Brot fører til inndraging ei tid. Nynorsk Skulen har nynorsk som opplærings- og administrasjonsspråk. Ordensreglane Kvar haust sender me ordensreglane heim. Det er viktig at desse vert leste. Klassestyrar har ved oppstart av skuleåret ein gjennomgang av det som er aktuelt for klassen. PPT Det er PPT (Pedagogisk-psykologisk Teneste) i heimekommunen som har ansvar for elevane våre. Skulen samarbeider med desse PPT-kontora. Når det er naudsynt, er det oftast eit tett og godt samarbeid mellom heim, skule og PPT. Skulen tek aldri kontakt med PPT om namngjevne elevar utan godkjenning av foreldra. Psykososialt miljø Elevane har rett på eit godt psykososialt miljø etter (Opplæringslova 9a). Dersom elevar eller foreldre gjev skulen melding om forhold som ikkje er tilfredsstillande, pliktar skulen å undersøke saka og innen rimeleg tid å gje tilbakemelding om ein tiltaksplan. Det er eit enkeltvedtak som foreldre kan klage på til fylkesmannen. Skulen ynskjer sterkt at foreldre hjelper skulen med å melde frå om elevar som slit i skulemiljøet. Skulen har eigen handlingsplan mot mobbing som ligg tilgjengeleg på Fronter for foreldre. Vi har også andre verktøy i dette arbeidet. - Zippys venner. Eit program for A klassen kor vi ynskjer å hjelpe - Midt valg. Ein gong i veka snakkar skal klassen ta opp tema om elevmiljø. Midt valg er undervisningsopplegg som skal vere med å ansvarleggjere elevane i deira handlingar. 1

16 - ART er eit opplegg kor ei gruppe trenar på ulike sosiale kompetansar. Det er dette året mest retta mot trinn. Påkledning På Jærtun ynskjer me at elevane skal sleppa klede- og motepress. Også gjennom korleis ein går kledd skal me visa einannan respekt. Utan at ein kanskje vil det, kan kleda verka utfordrande. Det kan mellom anna vera bare magar, gjennomsiktige eller nedringa blusar. Samtal med borna / dei unge om at kleda våre kan senda signal. Dette gjeld både eigen indre tryggleik og omsyn til dei me ferdast mellom. Regnty Elevane skal vera ute og få frisk luft i alle friminutt. (Eiga ordning for ungdomskulen.) Dei vil også vera ute ein del i undervisninga. Det er difor naudsynt at dei har med seg regnty dei dagane det er regn eller utrygt for regn. Dersom nokon ynskjer å ha eit sett med regnty hengjane på skulen, er det plass til dette i garderoben. Sjukdom / medisinering Dersom eleven kan smitta andre eller har ein allmenntilstand som gjer at det er vanskeleg å fylgja undervisninga, skal ein (med godt samvit) vera heime. Ved kroniske lidingar vil sjølvsagt skulen i samarbeid med heimen og legetilråding hjelpa eleven med medisinering. Elles gjev ikkje skulen ut medisin. Skuledagane Skuledagen er frå klassen går måndag, tysdag og torsdag. Dei har seks timar kvar dag. 2., 3. og 4. klasse går i tillegg fredag (heile dagen). Frå og med femte klasse går elevane alle fem dagane fullt ut. 1

17 Skulefrukt Skulefruktordninga som vart innført i fjor, fortsett også i år. Dette inneber at dei som vil, kan få gratis skulefrukt kvar dag. Skulehelseteneste Det er helsestasjonen på Rådhuset som har ansvar for oss. Kjersti Åkre Netland er helsesyster og Guri Bergsaker Stokkeland er ansvarleg lege. Helsesyster har ansvar for vaksinasjon, målingar og samtalar for elevar på barnetrinnet. Ved elevsamtalane kan dei føresette vera med. Skulen informerer om dei tidene ho set opp. Telefonnummer til helsestasjonen: For elevar i ungdomskulen som ynskjer samtale med helsesyster på skulen, har skulen tilsett Marta Skjæveland som helsesyster for dette. Ho er utdanna sjukepleiar og arbeider ved Engelsvoll psykriatiske senter. Ho har teieplikt etter dei vanlege reglane i helsevesenet. Hennar trefftider vert hengt opp i klasseromma til D- og E-klassen. Skulepengar Innbetalingsgiro vert sendt via meldemappa til elevane. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. 1

18 Skulevask dugnad Skulen vert delvis vaska på dugnad. Det er foreldra som gjer dette. Ordninga er frivillig, men skulen er avhengig av denne innsatsen for å få betring i den økonomiske situasjonen. Takk til alle som bidreg! Skyss Foreldra har ansvar for skyssen. Ofte kan fleire foreldre gå saman om skyssen for borna sine. Skulen kan innan visse grenser tilpassa skuletida til off. kommunikasjon, men er utgangspunktet. Heimekommunen til eleven har visse plikter når det gjeld skyss. Det juridiske rundt dette tykkjest ikkje å vera heilt klårt. Det er avstanden til skulen som er avgjerande. Avstand over 2 km for fyrsteklassingar og 4 km for dei andre utløyser rett til skyss. For kommunen er plikta deira avgrensa til eigen kommune. Når det gjeld andre kommunar enn Time, er praksis at kommunen dekkjer skyss til kommunegrensa. Ta kontakt med skulekontoret for søknadsprosedyrar. Ofte vil skulekontoret at foreldra frå same kommunen samordnar sine refusjonskrav. Snop Skulen tenkjer heller frukt og grønt enn søtt og snop. Me prøvar difor å avgrensa bruk av snop i skulen. På sommar- og juleavslutning, kan elevane ha med snop (inkl. brus og chips) for kr 30,-. På tentamen kan dei ta med (treng ikkje) max 0,5 l brus og litt snop (ikkje i knitrande posar eller anna som kan skapa uro). Sykling til/på skulen med hjelm Elevane kan gjerne sykla til skulen. Når ein kjem til skulen parkerer ein sykkelen på tilvist plass. Ein skal ikkje sykla på skulen sitt område i skuletida. 1

19 Foreldra vurderer når dei tykkjer elevane kan byrja å sykla til skulen. Trygg Trafikk seier born bør venta til dei er år før dei syklar åleine i blandingstrafikk. Elevane skal alltid nytta hjelm ved sykling til/frå skulen. Søknad Søkarar vert teke inn etterkvart som dei søker. Det lønner seg difor å vera så tidleg som mogleg når du vil søka inn nye elevar. Alle nye foreldre som søker, skal ha ein samtale med rektor. Dette er for å sikre at nye foreldre får god informasjon om skulen. 1

20 17. mai På grunnlovsdagen går elevane og klassekontaktane i barnetoget på Bryne. Etter toget er det ope arrangement på skulen. Alle er hjarteleg velkomne! Det er foreldra til 5. klasse som er komitè. Tannlege Dette skjer via den lokale tannhelsetenesta. Dersom de ikkje får innkalling, ta kontakt med tannhelsetenesta i kommunen der de bur. Telefonkontakt Heimane er svært velkomne til å ringa til skulen dersom det er noko dei lurer på eller ynskjer å drøfta. Skulen kan derimot ikkje ta i mot meldingar på telefon til elevar eller formidla telefonkontakt i skuletida mellom foreldra og eleven. Med 95 elevar vert dette noko vanskeleg! Telefonnummer Skulen har telefonnummer: Du kan også ringa direkte dersom du ynskjer dette, og nyttar då desse nummer: Rektor: Arbeidsrom for barneskulen: Arbeidsrom ungdomskulen: Nytt faxnummer: Tilsyn før skulestart Skulen startar sitt tilsyn med elevane 15 minutt før fyrste time. Dette inneber at skulen ikkje kan ta ansvar for elevane før klokka om morgonen (men elevane kan opphalda seg i skulegarden også før dette tidspunkt, dersom foreldra tykkjer dette er greitt). 2

21 Timeplanen Tidene står i skjemaet under. Me gjer merksam på at fyrste og andre time går utan friminutt og likeeins fjerde og femte. I staden vert friminutta lenger. Når elevane skal nytta innesko, og dei difor må til med eit skoskift i friminuttet, treng me tida! Time Tid Turar Det vert alltid ein del turar og ekskursjonar i løpet av skuleåret. Ofte gjev dette mykje og god læring. Turane er gratis for elevane. Som ein tommelfingerregel praktiserer Jærtun ein vaksen pr ti elevar på slike turar. På mindre turar i nærområdet til skulen, kan sjølvsagt læraren vera åleine med klassen. Ofte hjelper foreldra skulen på slike turar, både for å sikra nok vaksne, og for å stilla med bilar for skyss. Skulen vil forsikra seg om at slik praksis er OK for foreldra, og vil utarbeida eit skjema for underskrift der ein melder i frå om at det er greitt at eleven sit på når andre foreldre køyrer. Me er svært takksame for denne hjelpa og det gjev også store økonomiske innsparingar for skulen. Dei som ønskjer det, får sjølvsagt dekka slik køyring for skulen etter statens regulativ. Born med høgde under 140 cm skal sitja på bilpute. Skulen vil difor ha slike puter slik at me kan følgja reglane også på dette feltet. 2

22 Retningsliner for Foreldrerådet og Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) Foreldrerådet (FR) Foreldrerådet (allforeldremøtet) er eit av rådsorgana ved skulen. Det skal fremja saker som er av felles interesse for foreldra og medverka til at foreldre og elevar tek aktivt del i arbeidet med å skapa eit godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeida for eit godt samhald mellom heimen og skulen, leggja til rette for positiv utvikling hjå elevane og skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Skulen sin formålsparagraf og generelle læreplan er forpliktande for FR (dette gjeld for alle styre- og rådsorgan ved skulen). Retningsliner for FR: 1. Vedtak i FR er gyldig når meir enn halparten av dei frammøtte har stemt for. 2. Referat frå foreldremøta skal skrivast og sendast alle foreldra. 3. FR kan gje skulen råd i aktuelle saker. 4. FR kan ta opp skulesaker, men ikkje saker som gjeld einskildelevar eller personalsaker. Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) FAU førebur og leier FR sitt arbeid. Dei har kontakt med foreldre, lærarar og leiinga ved skulen. 1. Foreldrerådet vel FAU ved klassekontaktvala i klasseforeldremøte. Ein av klassekontaktane i kvar klasse er med i FAU. 2. FAU konstituerar seg sjølv med leiar, sekretær og kasserar. 3. Leiaren i FAU har møte-, tale- og forslagsrett i skulestyret. 4. FAU arrangerer minst eit allforeldremøte kvart år. Dersom det berre vert arr. eit allforeldremøte, skal dette vera om hausten. 5. FAU har ansvar for avviklinga av 17. mai ved Jærtun Lutherske Friskule. 2

23 6. Dersom FAU finn det tenleg, kan dei ha ulike arr. Leiinga ved skulen og lærarane kan også spørja FAU om hjelp til aktuelle praktiske gjeremål. 7. FAU fører protokoll for sine møte. Referatet skal sendast til alle medlemmane i FAU, leiinga ved skulen og skulestyret. Dersom FAU finn det tenleg, kan dei også senda referatet, eller utdrag av dette, til alle foreldra. 8. FAU har sin eigen økonomi og bankkonto og fører eige rekneskap. 9. Skulen sin formålsparagraf og generelle læreplan er forpliktande for FAU (dette gjeld for alle styre- og rådsorgan ved skulen). Frå generell læreplan, innleiinga: Skuleplanen skal fyrst og fremst vera forpliktande styringsdokument for lærarane og skulen sine styre- og rådsorgan. Føremålet til skulen: Skulen skal ved Guds nåde, i forståing og samarbeid med heimen: Gje borna kristen undervisning og oppseding som Guds ord føreset. Kristendomsundervisinga ved skulen er ein vesentleg del av dåpsopplæringa. Skulen skal leggja til rette for at elevane, i møte med Guds ord og eit kristent miljø, kan verta vunne for Kristus, få næring og vekstvilkår for trua og von om evig liv. Ved å gje solid kristendomsopplæring og gode ålmennkunnskapar, og ved å søkja å utvikla den einskilde elev sine evne og anlegg, vil skulen gje hjelp til å kunna leva eit rikt liv til ære for Gud og til gagn for medmenneska. 2

24 Adresser og telefonnummer m.m. Adresse: Kong Haakonsveg 4 Pb Bryne Telefon: Telefax: E-post: Rektor: Kontor: Heimeside: Tilsette Namn Oppgåve Privat tlf. E-post Bjørkhaug Frank Faglærar Fosse G. Gerd Irene Assistent Gausel Geirmund (frå Driftsleiar 1.mai 2010) Goa Kenneth Assistent Goa Ragnhild Inspektør Gudmestad Oddny Kontorfullmektig Helgesen Vigdis Faglærar Landro Synnøve Klassestyrar B.kl. spes.ped.ansvarleg Meling Ole Andreas Rektor Nordbø Jon Petter Klassestyrar D-kl Nærland Gunvor Klassestyrar A-kl Afework Røyland Reidar Klassestyrar E-kl Røyneberg Ragnhild Faglærar Sele Heidi Faglærer Sirevåg Jorunn Klassestyrar C-kl Undheim Marta D. Faglærar Wetteland Irene Assistent Aarsland Stein Faglærer

25 Postadresse: Gateadresse: Pb 61 Kong Haakonsveg Bryne 4340 Bryne Telefon /fax: Tlf: Fax: Internett: E-post: Heimeside: Bankkonto: Skulen sin konto:

26

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer