VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter"

Transkript

1 VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING Vilkår av INNHOLD Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade 6. Erstatningsberegning 7. Egenandeler 8. Rettslig erstatningsansvar 9. Reiseforsikring 10. Kriminalitetsforsikring 11. Naturskade 12. EDB-forsikring 1

2 ANSVARSBEGRENSNINGER VED ENDRING AV RISIKOEN OG SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR SAMLEFORSIKRINGEN Ansvarsbegrensninger Dersom risikoen endres, forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn premieberegningen forutsetter eller det er gjort endringer som betinger høyere premie, har SpareBank1 Skadeforsikring tatt forbehold om ansvarsbegrensning og om nedsettelse av erstatningen, jf FAL 4-6 og 4-7. Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom - endringer av skadeforebyggende utstyr som det er angitt rabatt for eller sikringstiltak som ikke er gjennomført eller holdt ved like og som betinger høyere premie - det premieberegningsgrunnlag (for eksempel årsomsetning, lønnsutgifter eller antall ansatte) som forsikringstakeren har oppgitt til selskapet er uriktig - sikredes erstatningsansvar for skade er voldt under utøvelse av annen virksomhet enn den som er angitt i forsikringsbeviset Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf FAL 4-8. Det samme gjelder ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har ansvaret for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort eller andre personer som forsikringstaker, eller noen som forsikringstaker identifiseres med, har satt til å ivareta bestemte funksjoner eller gjøremål. Jf FAL SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR INVENTAR/LØSØRE OG MASKINER PKT 3.1 Sikring mot brann 1. Offentlige lover og forskrifter Bestemmelser gitt i - lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet og - lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter samt pålegg gitt av det stedlige el-tilsyn, skal følges. 2. Ansvarshavende for brannforebyggende arbeid Bedriftens ledelse oppnevner en person til å forestå det brannforebyggende arbeid. Vedkommende skal - sørge for at denne sikkerhetsforskrift er fulgt. Avvik skal rapporteres. - sørge for at ansatte instrueres om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmeringsrutiner - sørge for at forhold som synes å true brannsikkerheten, blir rettet straks. 3. Branndører og brannlemmer Branndører og -lemmer skal være selvlukkende. Branndører og brannlemmer kan holdes åpne hvis de har automatisk lukking ved et branntilfelle. Slike skal funksjonsprøves minst én gang pr uke. 4. Slokkingsredskaper 2

3 Påbudte slokkingsapparater skal være tilstede på avmerket lett synlig og tilgjengelig plass og i god stand. Slokkingsredskaper skal kontrolleres minst én gang i året. Hvert apparat skal være forsynt med en merkelapp som viser datoen for siste kontroll. 5. Varme arbeider Ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr, gjelder følgende sikkerhetsforskrift: Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forbudet gjelder likevel ikke: - ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende - ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag med videre - ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag med videre. For fordamping av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme. For øvrig gjelder: - arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brennbart avfall - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet - godkjent slokkingsutstyr, min 2 stk 6 kg ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med diameter 1 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen - brannvakt skal være tilstede under arbeidet, under pauser og minst 1-en time etter at arbeidet er avsluttet - etterkontroll skal foretas Sertifikat Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvern Forening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. 6. Tobakksrøyking I produksjons- og lagerlokaler tillates røyking bare på de steder som er angitt i bedriftens egne røykebestemmelser. Røykebestemmelsene skal være utarbeidet med tanke på brannsikkerheten og være godkjent av bedriftens ledelse. 7. Orden og renhold Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser, skal legges i egne beholdere av flammefast materiale med selvlukkende lokk, eller straks fjernes til betryggende sted. Betryggende avfallshåndtering skal være etablert. 3

4 Sikring av brennbart avfall/materiale utendørs Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i container, søppelkasse, papirkurv eller lignende uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg, og ikke under brennbart tak eller vindusåpning. Brennbart avfall og brennbare materialer kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i Lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra containeren/oppbevaringsenheten. Sikring mot tyveri fra bygning Adkomstdører, vinduer og andre åpninger i forretningslokaler- og/eller kontorlokaler skal være sikret i henhold til den beskyttelsesklasse (B1, B2 eller B3) som følger avtalen. Dette gjelder de personer som utfører tjenester/arbeid for sikrede og som er betrodd nøkler eller ansvaret for låsing der tingen befant seg. Videre sørge for at nøkler oppbevares utenfor forsikringsstedet eller like godt beskyttet som krevet for de forsikrede ting. Etter at lokalene er stengt, skal det foretas gjennomsøkning av lokalene for å avdekke om uvedkommende med hensikt forsøker å la seg innelåse for å begå tyveri utenom åpningstiden. Sikring mot tyveri fra bil Bil/tilhenger skal være lukket og låst, og nøkler skal oppbevares adskilt fra bilen/tilhenger når denne/disse forlates og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende. Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert dersom nøkler er kommet på avveie. Gjenstander som etterlates i motorvogn og tilhenger, skal oppbevares i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet. Med separat og låst bagasjerom menes at bagasjerommet er utskilt som egen lukket, låsbar seksjon uten innsynsmulighet. Er ikke gjenstandene oppbevart i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet, skal gjenstandene være sikret med FG-godkjent alarm. Sikring av dataregistre og programmer Det skal daglig tas sikkerhetskopi av dataregistre og programmer. Kopien skal oppbevares i en annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A120 i følge NT FIRE 017. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Sikring mot lynnedslag og elektrisk fenomen Elektronisk styrte maskiner og apparater Slikt utstyr skal, både på strømnett- og signalsiden, være beskyttet med sekundærvern (fin/pluggvern) mot induserte overspenninger og transienter som for eksempel er forårsaket av lynnedslag. Se Overspenningsvern; Godkjennelser/registreringer eller pr henvendelse til forsikringsselskapet. Ovennevnte utstyr skal videre være tilkoplet avbruddsfri strømforsyning (online UPS) slik at utstyret kan tas ned/slås av kontrollert. Med styringsenhet menes enhet som styrer annet utstyr og som har egen strømforsyning (ikke strømforsyning via utstyret den styrer). Videre skal utstyret være plassert på en slik måte at det ikke utsettes for skade ved utilstrekkelig eller feilkonstruert klimaanlegg eller unormalt driftsmiljø. 4

5 Leverandørs/produsents brukerveiledning må følges, og den som betjener innretningen, må være kvalifisert til dette. Sikring mot vann- og rørskader Bygningen skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå skade ved frost. SIKKERHETSFORSKRIFT PENGER I VERDISKAP PKT 3.1 Penger /ihendehaverpapirer skal oppbevares i låst verdioppbevaringsenhet som er testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter. Det er poengverdien/klassen verdiskapet har oppnådd ved laboratorieprøven som avgjør hvor store verdier som kan forsikres. Det skal ikke oppbevares større verdier enn det verdiskapet er godkjent for. Verdiskap skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter INSTA 610, NS 5089, Europeisk standard EN , utkast til Europeisk standard pr EN eller være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Nattsafer (Servicebokser) skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter: INSTA 611, NS 5088, Europeisk standard EN eller være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Minibanker (Kontantautomater) skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter: INSTA 612 eller NS Selskapet svarer ikke for tyveri som er oppstått i forbindelse med bruk av rett nøkkel, med mindre nøkkelen var oppbevart utenfor forsikringsstedet eller like beskyttet som krevet for de forsikrede ting da tyven kom i urettmessig besittelse av den. For nattsafe og kontantautomat svarer selskapet også for hærverkskade på oppbevaringsenhet med innhold selv om hærverket ikke er gjort i den hensikt å begå innbrudd. Erstatningen er begrenset til forsikringssummen for innhold. SIKKERHETSFORSKRIFT FOR INVENTAR OG LØSØRE I EIET LEILIGHET PKT 3.2 Varslings- og slokningsutstyr Boliger skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket samt husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg's pulverapparat. Tyveri-/innbruddssikring Dører skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger i bygning (rom i bygning) skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn. Vinduer i luftestilling/barnesikret stilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Sikring mot vannskader Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget 5

6 stoppeventil. Sikrede skal sørge for at boligen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR REISEFORSIKRING PKT 9 Tilsyn med forsikrede gjenstander Sikrede skal - enten selv eller ved hjelp av andre - holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted. Penger Sikrede skal bære penger på/med seg eller låse dem i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkkel til safe skal være forsvarlig oppbevart. Verdigjenstander Sikrede skal plassere gjenstander som er nevnt i punkt A3.3 og som ikke er i bruk, under lås. Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks/tilsvarende rom uten innsynsmulighet eller fjernes. Emballering/pakking Sikrede skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å tåle transport. Innsjekket bagasje Sikrede skal ikke sende penger, smykker, edelstener, edelt metall, kamera-/video- og datautstyr, radio/tv, musikkanlegg, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. Transportørens bestemmelser Sikrede skal overholde transportørens bestemmelser om innhold og pakking/merking. Tyveri-/innbruddssikring Sikrede skal, når de forsikrede gjenstander forlates, låse dører - og vinduer skal være lukket og forsvarlig sikret, for å hindre uvedkommende i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annen midlertidig bopel (herunder telt). Vinduer i luftestilling/barnesikret stilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Oppbevaring om natten Sikrede skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn. Med natten menes tiden fra man forlater oppbevaringsstedet om dagen og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller kjøretøy, campingvogn, båt eller telt som er forlatt fra kl til kl

7 Tyverisikring av sykkel Sykkel skal være forsvarlig låst når den parkeres/forlates, med mindre sykkelen oppbevares i bygning/rom i bygning som er låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Reisesyke/hjemtransport/ulykke Ved sykdom eller skade må sikrede snarest kontakte SpareBank1 Skadeforsikring, SOS International eller søke lege og følge deres forskrifter. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR KRIMINALITETSFORSIKRING PKT 10 Regnskapsførsel og internkontroll Sikrede skal ha retningslinjer som sikrer at sikredes regnskapsførsel er i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Retningslinjene skal i tillegg fastsette rutiner for en forsvarlig internkontroll, herunder hvor ofte kontroll skal foretas. Retningslinjene skal fremlegges for selskapet på forlangende. Tilgangskontroll og autorisasjon: Virksomheten skal ha etablert tilgangskontrollsystem som sikrer krav til autentisering (verifisering av IT-brukere ved pålogging til datasystemer) og autorisasjon. Tilgangskontrollsystemet skal være etablert på alle IT-plattformer vesentlige for virksomheten. Standard bransjebetingelser Hvor det i sikredes bransje er utarbeidet, og i alminnelig bruk, standard leveringsbetingelser med ansvarsregulerende bestemmelser, skal disse bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer. Sikring av dataregistre og programmer Det skal daglig tas sikkerhetskopi av dataregistre og programmer. Kopien skal oppbevares i en annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A120 i følge NT FIRE 017. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. SIKKERHETSFORSKRIFTER EDB FORSIKRING PKT 12 Vedlikehold, ettersyn og tilsyn Normalt og tilstrekkelig vedlikehold, ettersyn og tilsyn skal utføres slik at forsikrede ting tåler jevnlig bruk og påregnelig påkjenning. Det skal utpekes en sikkerhetsansvarlig person for EDB-anlegget som har ansvar for at sikkerhetsforskrifter forefinnes og følges, at maskiner og anlegg vedlikeholdes samt at sikkerhetsutstyr benyttes. Bruk i henhold til anvisninger og forskrifter Forsikrede ting må ikke installeres, monteres, bearbeides, lagres eller brukes på annen måte i strid med anvisning gitt av produsent eller leverandør, eller i strid med lov eller offentlige forskrifter. Dersom slik informasjon ikke er gitt påhviler det sikrede å innhente nødvendig informasjon. Pålegg eller forskrift gitt av offentlig myndighet skal overholdes. Datamaskiner, styringsenheter og telefonsentraler 7

8 Slikt utstyr skal, både på strømnett- og signalsiden, være beskyttet med sekundærvern (fin/pluggvern) mot induserte overspenninger og transienter som for eksempel er forårsaket av lynnedslag. Se Overspenningsvern; Godkjennelser/registreringer eller pr henvendelse til forsikringsselskapet. Ovennevnte utstyr skal videre være tilkoplet avbruddsfri strømforsyning (online UPS) slik at utstyret kan tas ned/slås av kontrollert. Med styringsenhet menes enhet som styrer annet utstyr og som har egen strømforsyning (ikke strømforsyning via utstyret den styrer). Videre skal utstyret være plassert på en slik måte at det ikke utsettes for skade ved utilstrekkelig eller feilkonstruert klimaanlegg eller unormalt driftsmiljø. Operativsystemer og programmer Aktuelle operativsystemer og applikasjonsprogrammer skal forefinnes i original eller som sikkerhetskopi. Sikring av dataregistre og programmer- backup Det skal daglig tas sikkerhetskopi av dataregistre og programmer. Kopien skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A 120 i følge NT FIRE DIS eller bedre. Nøkler/ koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Verifisering av data på sikkerhetskopier som lagres eksternt, skal foretas minst èn gang pr måned. Forhåndsregler ved flytting Forsikrede ting sal være frakoblet og behørig transportsikret ved flytting innenfor forsikringsstedet. Føring/revisjon av regnskap Sikrede må sørge for at regnskapene føres og revideres i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 8

9 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for - faglig virksomhet for LO og alle forbund tilsluttet LO, samt deres lokale organisasjonsledd. Reiseforsikringen gjelder for tillitsvalgte, ansatte og andre som reiser for ovennevntes regning eller representerer denne under reisen - innehaver av panterett i løsøre eller varer, men bare dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet, jf forsikringsavtaleloven (FAL) 7-1, tredje ledd som er fraveket - annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt ovenfor, men bare dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til lov eller skriftlig avtale - medlem av fast husstand/leieboere i leilighet eiet av forsikringstaker for vilkårene punkt 3.2 Forsikringen dekker også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter 2-1 i Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr 26 kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er lidt av den ansatte ved forsett. Hvor sikrede som arbeidsgiver holdes ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av den ansatte, trer selskapet inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte. Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har tegnet forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER På forsikringsstedet Med forsikringssted menes egne/leide kontorlokaler i Norge hvor den faglige virksomhet foregår både sentralt og for de lokale organisasjonsledd. Med forsikringssted menes også leiligheter eiet av forsikringstaker etter bestemmelsene i pkt Utenfor forsikringsstedet Forsikringen gjelder i Norden for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet (borteforsikring). For ting som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling utenfor forsikringsstedet, gjelder forsikringen også innen Norden. Forsikringen gjelder også for ting som etter erstatningsmessig skade transporteres mellom forsikringsstedet og reparasjonssted. Unntatt: - varer i egne eller leide lokaler - ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet - ting på bygge- eller anleggsplass Spesielle gyldighetsområder Kontorforsikringen gjelder i egne/leide kontorlokaler i Norge Innbo og løsøreforsikring gjelder i eide leiligheter i Norge 9

10 Ansvarsforsikringen(rettslig erstatningsansvar) gjelder i Norden Kriminalitetsforsikring etter pkt 10 gjelder i Norge EDB-forsikringen (pkt 12) gjelder i egen/ leide kontorlokaler i Norge Naturskadeforsikring (pkt. 11) gjelder likevel bare i Norge. Reiseforsikringen (pkt. 9) gjelder i hele verden. Reiseforsikringen for gjester (pkt. 9) gjelder bare i Norge. 3. HVA FORSIKRINGEN DEKKER Samleforsikringen omfatter følgende dekningsområder: Kontorforsikring (løsøre og inventar i kontorlokaler etter bestemmelsene i pkt. 3.1) Innbo og løsøre i leiligheter eid av forsikringstaker etter bestemmelsene i pkt Rettslig erstatningsansvar etter bestemmelsene i pkt. 8. Kriminalitetsforsikring etter bestemmelsene i pkt.10. Reiseforsikring etter bestemmelsene i pkt. 9. Reiseforsikring for gjester i Norge etter bestemmelsene i pkt. 9. Naturskadeforsikring etter bestemmelsene i pkt. 11. EDB-forsikring etter bestemmelsene i pkt. 12. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter (Se forsikringsbevis) 3.1 Løsøre og inventar i kontorlokaler. De forsikrede ting er dekket for sin fulle forsikringsverdi uten beløpsbegrensning. I tillegg omfattes løsøre som eies av andre og som sikrede ved lov, eller skriftlig avtale, har overtatt risikoen for eller har plikt til å forsikre. Forsikringen omfatter ikke: - løsøre på steder som hovedsakelig benyttes til hotell- og restaurantvirksomhet, feriehjem, eller kurssteder - motorvogn, tilhenger, luftfartøy, seilbåt og motorbåt eller deler eller tilbehør til slike - penger, bankbøker, verdipapirer og lignende utover det som er nevnt under I tillegg omfattes: Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede når innredningen ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke blir utbedret som ledd i utbedring av bygningsskaden med inntil kr Ved beregning av tapet tas hensyn til innredningens sannsynlige brukstid, leieavtalens varighet og muligheten for forlengelse av avtalen.vanlig vedlikehold ansees ikke som bygningsmessig innredning Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. under lås i egne /leid lokaler med inntil kr Penger i verdiskap med inntil kr

11 Verdiskap skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike Enheter INSTA 610, NS 5089, Europeisk standard EN , utkast til Europeisk standard pr EN eller være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) Ran og overfall i egne lokaler på forsikringsstedet og under transport innen Norden med inntil kr Skade på leiet rom/bygning i forbindelse med tyveri eller hærverk inntil kr Tyveri av audiovisuelt utstyr, kommunikasjonsutstyr, bærbart datautstyr samt faner og bannere tilhørende forsikringstaker fra motorvogn med inntil kr Transportskade på audiovisuelt utstyr, kommunikasjonsutstyr, bærbart datautstyr samt faner og bannere tilhørende forsikringstaker, med inntil kr Glassruter ferdig innsatt på sin faste plass i vinduer, dører i bygning i egne og leide lokaler med inntil kr Se Bruddskade på Glass under hvilke skader som erstattes. 3.2 Forsikringstakers innbo og løsøre i leiligheter eid av forsikringstaker Innbo og løsøre i eiet leilighet tilhørende forsikringstaker med samlet forsikringssum kr i hver leilighet (førsterisiko). Erstatningen er begrenset til kr for enkeltgjenstander. Forsikringen omfatter også: Leieboers tap når bygningsmessig tilleggsinnredning, bekostet av sikrede, ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring Glassruter ferdig innsatt på sin faste plass i vinduer, dører i bygning i leilighet eiet av forsikringstaker, med inntil kr Hvilke skader som erstattes Med skade forstås også tap av ting og utgifter nevnt i pkt. 3. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer er unntatt. Selskapet erstatter følgende skader som inntreffer plutselig og tilfeldig: Brann Skader som erstattes: - brann, dvs. ild som er kommet løs Unntatt: - svi- og gnistskader som ikke skyldes brann - skade på ting som med hensikt er utsatt for varme - direkte lynnedslag. Med direkte lynnedslag menes at tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget 11

12 - skade ved elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn Unntatt (Selv om det oppstår brann i tingen): - skade på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over volt - skade på transformator - elektronisk prosess-styringsutstyr Eksplosjon Unntatt: - skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet. - skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne. - skade på transformator, elektrisk maskin, apparat, datautstyr e.l. ved eksplosjon i disse - skade på smelteovn, mikser, skjenk, digel, form mv. hvor eksplosjon oppstår Nedsoting Luftfartøy Skader som erstattes: - luftfartøy, eller deler av eller fra luftfartøy, som rammer ting Vann og annen væske Skader som skyldes: - utstrømning av vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse - vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en slik mengde at det blir stående vann over gulvet - utstrømning fra brannslukningsapparat Unntatt: - skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning på annen måte enn angitt over, herunder skade som skyldes utett forbindelse mellom tak, taksluk og innvendig nedløp - skade som skyldes at våtrom/sanitærrom ikke er vanntett - skade ved vanlig bruk, søl eller kondens - skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning fra drenssystemet overvannsledning, sjøvarmeledning, infiltrasjonsledning eller spredeledning/-grøft. - skade som skyldes feilaktig konstruksjon eller uriktig montering - skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller bakterier - tap av gass, vann eller annen væske Tyveri og hærverk Skader som erstattes: - tyveri eller hærverk ved tyveri, i bygning eller rom i bygning - tyveri under transport og opphold i bil med inntil kr (gjelder kun for pkt 3.1) - tap av penger og verdipapirer under lås med inntil kr i egne leide lokaler (gjelder kun for pkt 3.1) - skade på rom som sikrede leier erstattes med inntil kr

13 Unntatt: - skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum - utgifter til utskifting eller forandring av låser i bygning som ikke er skadd Se sikkerhetsforskrifter Ran og overfall (gjelder kun pkt 3.1) Skade som erstattes: - ran (jf Straffelovens 267) og overfall i egne lokaler på forsikringsstedet og under transport innen Norden. Erstatningen er begrenset til kr Naturulykke etter lov om naturskadeforsikring og selskapets egne naturskadevilkår. Se punkt Vind svakere enn storm Skader som erstattes: - skade som direkte skyldes vind svakere enn storm Unntatt: - vindskade på båt, veksthus, hageanlegg, antenner, skilt, markiser og lignende - skade som skyldes at nedbør trenger inn i bygning dersom det ikke også samtidig oppstår fysisk skade på bygningen som skyldes vinden Snøtyngde og takras Skader som erstattes: Skade som skyldes snøtyngde, snøpress, eller ras på eller fra tak Transportskade (gjelder kun pkt 3.1) Selskapet erstatter transportskade på audiovisuelt utstyr, kommunikasjonsutstyr, bærbart datautstyr samt faner og bannere tilhørende forsikringstaker, med inntil kr Med transportulykke menes at transportmidlet ved landtransport eller lufttransport har vært utsatt for brann, sammenstøt, velting, akselbrudd, avsporing eller lignende alvorlig ulykke. Se for øvrig sikkerhetsforskrifter Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen Bruddskade på bygningsglass i vinduer og dører annet bygningsglass, sanitærporselen og emaljerte servanter i leilighet eiet av forsikringstaker, samt i egne og leide lokaler med inntil kr Unntatt: - skade som alene består i riper og avskallinger uansett årsak - skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett uansett årsak/punktering - skade på platetopper til komfyrer for innbygging 13

14 3.4 Tap og utgifter som følge av skade på ting Rekonstruksjon (gjelder kun for pkt 3.1) Nødvendige utgifter etter erstatningsmessig skade til rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og beregninger, arkiver, noter, fotografier, film, videogrammer, samt rekonstruksjon av data og dataprogrammer som er ferdig utviklet og prøvet. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon erstattes ikke. Erstatningen er begrenset til kr Rekonstruksjon må være foretatt innen 24 mnd etter skadedato Nødvendige ekstrautgifter (gjelder kun for pkt 3.1) Nødvendige ekstrautgifter til fortsettelse av kontorvirksomheten etter skade i inntil 12 måneder fra skadedagen. Erstatningen er begrenset til kr Riving/rydding/destruksjon/lagring av miljøfiendtlige rester. Innenfor et tidsrom av 12 måneder etter erstatningsmessig skade dekkes utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester samt merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadde ting med inntil kr Merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester dekkes kun når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrifter. Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning i perioden fra skadedagen fram til tidspunktet da reparasjon/gjenanskaffelse har skjedd eller normalt kunne ha skjedd, begrenset til 10 % av erstatningen for tingen etter skadedagens prisnivå Nødvendige merutgifter til opphold uten for hjemmet (Gjelder kun pkt 3.2) Nødvendige merutgifter til opphold uten for hjemmet til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade på bygning eller løsøre. Erstatningen er begrenset til kr Opphold skal avtales med selskapet på forhånd Flyttings- og lagringsutgifter (Gjelder kun pkt 3.2) Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade Ansvar Forsikringen omfatter erstatningsansvar etter bestemmelsene i punkt FOREBYGGING AV SKADE OG BEGRENSNING AV TAP Er det overhengende fare for at en skade vil inntreffe, eller er en skade inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet. 14

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER Vilkår av april 2008 EIENDOM 8 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3

1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Forsikringen gjelder ikke for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 VILKÅR FOR LOfavør KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011. Avløser vilkår av 01.01.2009. Med selskapet nevnt i disse vilkår forstås

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNHOLD: Innbo og løsøre Sykkel Uflaks Ansvar Rettshjelp Yrkesskade Naturskade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter Forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb 001201000592001008 Org.nr. NO-995 568 217 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda 000592020000008 Endring Forsikringsnummer 62198664 Gjelder fra 23.08.2010 Hovedforfall 01.06 Betalingsterminer 01.06 Side

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Mortensvingen 8-14 v/willis AS Boks 344 Skøyen 0213 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP504580. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Vestregate 27 9008 TROMSØ

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP504580. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Vestregate 27 9008 TROMSØ Forsikringsvilkår Avtalenummer SP504580 6. august 2014 1 (1) Holden Hytteeierforening Vistavegen 430 c/o Bente Dagny Johansen 7711 STEINKJER Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger For Bygning gjelder følgende sikkerhetsforskrifter Identifikasjon SIK4217 8 Sikring mot brann,

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer