VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter"

Transkript

1 VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING Vilkår av INNHOLD Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade 6. Erstatningsberegning 7. Egenandeler 8. Rettslig erstatningsansvar 9. Reiseforsikring 10. Kriminalitetsforsikring 11. Naturskade 12. EDB-forsikring 1

2 ANSVARSBEGRENSNINGER VED ENDRING AV RISIKOEN OG SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR SAMLEFORSIKRINGEN Ansvarsbegrensninger Dersom risikoen endres, forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn premieberegningen forutsetter eller det er gjort endringer som betinger høyere premie, har SpareBank1 Skadeforsikring tatt forbehold om ansvarsbegrensning og om nedsettelse av erstatningen, jf FAL 4-6 og 4-7. Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom - endringer av skadeforebyggende utstyr som det er angitt rabatt for eller sikringstiltak som ikke er gjennomført eller holdt ved like og som betinger høyere premie - det premieberegningsgrunnlag (for eksempel årsomsetning, lønnsutgifter eller antall ansatte) som forsikringstakeren har oppgitt til selskapet er uriktig - sikredes erstatningsansvar for skade er voldt under utøvelse av annen virksomhet enn den som er angitt i forsikringsbeviset Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf FAL 4-8. Det samme gjelder ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har ansvaret for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort eller andre personer som forsikringstaker, eller noen som forsikringstaker identifiseres med, har satt til å ivareta bestemte funksjoner eller gjøremål. Jf FAL SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR INVENTAR/LØSØRE OG MASKINER PKT 3.1 Sikring mot brann 1. Offentlige lover og forskrifter Bestemmelser gitt i - lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet og - lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter samt pålegg gitt av det stedlige el-tilsyn, skal følges. 2. Ansvarshavende for brannforebyggende arbeid Bedriftens ledelse oppnevner en person til å forestå det brannforebyggende arbeid. Vedkommende skal - sørge for at denne sikkerhetsforskrift er fulgt. Avvik skal rapporteres. - sørge for at ansatte instrueres om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmeringsrutiner - sørge for at forhold som synes å true brannsikkerheten, blir rettet straks. 3. Branndører og brannlemmer Branndører og -lemmer skal være selvlukkende. Branndører og brannlemmer kan holdes åpne hvis de har automatisk lukking ved et branntilfelle. Slike skal funksjonsprøves minst én gang pr uke. 4. Slokkingsredskaper 2

3 Påbudte slokkingsapparater skal være tilstede på avmerket lett synlig og tilgjengelig plass og i god stand. Slokkingsredskaper skal kontrolleres minst én gang i året. Hvert apparat skal være forsynt med en merkelapp som viser datoen for siste kontroll. 5. Varme arbeider Ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr, gjelder følgende sikkerhetsforskrift: Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forbudet gjelder likevel ikke: - ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende - ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag med videre - ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag med videre. For fordamping av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme. For øvrig gjelder: - arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brennbart avfall - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet - godkjent slokkingsutstyr, min 2 stk 6 kg ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med diameter 1 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen - brannvakt skal være tilstede under arbeidet, under pauser og minst 1-en time etter at arbeidet er avsluttet - etterkontroll skal foretas Sertifikat Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvern Forening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. 6. Tobakksrøyking I produksjons- og lagerlokaler tillates røyking bare på de steder som er angitt i bedriftens egne røykebestemmelser. Røykebestemmelsene skal være utarbeidet med tanke på brannsikkerheten og være godkjent av bedriftens ledelse. 7. Orden og renhold Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser, skal legges i egne beholdere av flammefast materiale med selvlukkende lokk, eller straks fjernes til betryggende sted. Betryggende avfallshåndtering skal være etablert. 3

4 Sikring av brennbart avfall/materiale utendørs Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i container, søppelkasse, papirkurv eller lignende uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg, og ikke under brennbart tak eller vindusåpning. Brennbart avfall og brennbare materialer kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i Lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra containeren/oppbevaringsenheten. Sikring mot tyveri fra bygning Adkomstdører, vinduer og andre åpninger i forretningslokaler- og/eller kontorlokaler skal være sikret i henhold til den beskyttelsesklasse (B1, B2 eller B3) som følger avtalen. Dette gjelder de personer som utfører tjenester/arbeid for sikrede og som er betrodd nøkler eller ansvaret for låsing der tingen befant seg. Videre sørge for at nøkler oppbevares utenfor forsikringsstedet eller like godt beskyttet som krevet for de forsikrede ting. Etter at lokalene er stengt, skal det foretas gjennomsøkning av lokalene for å avdekke om uvedkommende med hensikt forsøker å la seg innelåse for å begå tyveri utenom åpningstiden. Sikring mot tyveri fra bil Bil/tilhenger skal være lukket og låst, og nøkler skal oppbevares adskilt fra bilen/tilhenger når denne/disse forlates og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende. Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert dersom nøkler er kommet på avveie. Gjenstander som etterlates i motorvogn og tilhenger, skal oppbevares i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet. Med separat og låst bagasjerom menes at bagasjerommet er utskilt som egen lukket, låsbar seksjon uten innsynsmulighet. Er ikke gjenstandene oppbevart i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet, skal gjenstandene være sikret med FG-godkjent alarm. Sikring av dataregistre og programmer Det skal daglig tas sikkerhetskopi av dataregistre og programmer. Kopien skal oppbevares i en annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A120 i følge NT FIRE 017. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Sikring mot lynnedslag og elektrisk fenomen Elektronisk styrte maskiner og apparater Slikt utstyr skal, både på strømnett- og signalsiden, være beskyttet med sekundærvern (fin/pluggvern) mot induserte overspenninger og transienter som for eksempel er forårsaket av lynnedslag. Se Overspenningsvern; Godkjennelser/registreringer eller pr henvendelse til forsikringsselskapet. Ovennevnte utstyr skal videre være tilkoplet avbruddsfri strømforsyning (online UPS) slik at utstyret kan tas ned/slås av kontrollert. Med styringsenhet menes enhet som styrer annet utstyr og som har egen strømforsyning (ikke strømforsyning via utstyret den styrer). Videre skal utstyret være plassert på en slik måte at det ikke utsettes for skade ved utilstrekkelig eller feilkonstruert klimaanlegg eller unormalt driftsmiljø. 4

5 Leverandørs/produsents brukerveiledning må følges, og den som betjener innretningen, må være kvalifisert til dette. Sikring mot vann- og rørskader Bygningen skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå skade ved frost. SIKKERHETSFORSKRIFT PENGER I VERDISKAP PKT 3.1 Penger /ihendehaverpapirer skal oppbevares i låst verdioppbevaringsenhet som er testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter. Det er poengverdien/klassen verdiskapet har oppnådd ved laboratorieprøven som avgjør hvor store verdier som kan forsikres. Det skal ikke oppbevares større verdier enn det verdiskapet er godkjent for. Verdiskap skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter INSTA 610, NS 5089, Europeisk standard EN , utkast til Europeisk standard pr EN eller være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Nattsafer (Servicebokser) skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter: INSTA 611, NS 5088, Europeisk standard EN eller være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Minibanker (Kontantautomater) skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike enheter: INSTA 612 eller NS Selskapet svarer ikke for tyveri som er oppstått i forbindelse med bruk av rett nøkkel, med mindre nøkkelen var oppbevart utenfor forsikringsstedet eller like beskyttet som krevet for de forsikrede ting da tyven kom i urettmessig besittelse av den. For nattsafe og kontantautomat svarer selskapet også for hærverkskade på oppbevaringsenhet med innhold selv om hærverket ikke er gjort i den hensikt å begå innbrudd. Erstatningen er begrenset til forsikringssummen for innhold. SIKKERHETSFORSKRIFT FOR INVENTAR OG LØSØRE I EIET LEILIGHET PKT 3.2 Varslings- og slokningsutstyr Boliger skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket samt husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg's pulverapparat. Tyveri-/innbruddssikring Dører skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger i bygning (rom i bygning) skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn. Vinduer i luftestilling/barnesikret stilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Sikring mot vannskader Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha innebygget 5

6 stoppeventil. Sikrede skal sørge for at boligen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR REISEFORSIKRING PKT 9 Tilsyn med forsikrede gjenstander Sikrede skal - enten selv eller ved hjelp av andre - holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted. Penger Sikrede skal bære penger på/med seg eller låse dem i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkkel til safe skal være forsvarlig oppbevart. Verdigjenstander Sikrede skal plassere gjenstander som er nevnt i punkt A3.3 og som ikke er i bruk, under lås. Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks/tilsvarende rom uten innsynsmulighet eller fjernes. Emballering/pakking Sikrede skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å tåle transport. Innsjekket bagasje Sikrede skal ikke sende penger, smykker, edelstener, edelt metall, kamera-/video- og datautstyr, radio/tv, musikkanlegg, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. Transportørens bestemmelser Sikrede skal overholde transportørens bestemmelser om innhold og pakking/merking. Tyveri-/innbruddssikring Sikrede skal, når de forsikrede gjenstander forlates, låse dører - og vinduer skal være lukket og forsvarlig sikret, for å hindre uvedkommende i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annen midlertidig bopel (herunder telt). Vinduer i luftestilling/barnesikret stilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Oppbevaring om natten Sikrede skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn. Med natten menes tiden fra man forlater oppbevaringsstedet om dagen og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller kjøretøy, campingvogn, båt eller telt som er forlatt fra kl til kl

7 Tyverisikring av sykkel Sykkel skal være forsvarlig låst når den parkeres/forlates, med mindre sykkelen oppbevares i bygning/rom i bygning som er låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Reisesyke/hjemtransport/ulykke Ved sykdom eller skade må sikrede snarest kontakte SpareBank1 Skadeforsikring, SOS International eller søke lege og følge deres forskrifter. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR KRIMINALITETSFORSIKRING PKT 10 Regnskapsførsel og internkontroll Sikrede skal ha retningslinjer som sikrer at sikredes regnskapsførsel er i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Retningslinjene skal i tillegg fastsette rutiner for en forsvarlig internkontroll, herunder hvor ofte kontroll skal foretas. Retningslinjene skal fremlegges for selskapet på forlangende. Tilgangskontroll og autorisasjon: Virksomheten skal ha etablert tilgangskontrollsystem som sikrer krav til autentisering (verifisering av IT-brukere ved pålogging til datasystemer) og autorisasjon. Tilgangskontrollsystemet skal være etablert på alle IT-plattformer vesentlige for virksomheten. Standard bransjebetingelser Hvor det i sikredes bransje er utarbeidet, og i alminnelig bruk, standard leveringsbetingelser med ansvarsregulerende bestemmelser, skal disse bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer. Sikring av dataregistre og programmer Det skal daglig tas sikkerhetskopi av dataregistre og programmer. Kopien skal oppbevares i en annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A120 i følge NT FIRE 017. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. SIKKERHETSFORSKRIFTER EDB FORSIKRING PKT 12 Vedlikehold, ettersyn og tilsyn Normalt og tilstrekkelig vedlikehold, ettersyn og tilsyn skal utføres slik at forsikrede ting tåler jevnlig bruk og påregnelig påkjenning. Det skal utpekes en sikkerhetsansvarlig person for EDB-anlegget som har ansvar for at sikkerhetsforskrifter forefinnes og følges, at maskiner og anlegg vedlikeholdes samt at sikkerhetsutstyr benyttes. Bruk i henhold til anvisninger og forskrifter Forsikrede ting må ikke installeres, monteres, bearbeides, lagres eller brukes på annen måte i strid med anvisning gitt av produsent eller leverandør, eller i strid med lov eller offentlige forskrifter. Dersom slik informasjon ikke er gitt påhviler det sikrede å innhente nødvendig informasjon. Pålegg eller forskrift gitt av offentlig myndighet skal overholdes. Datamaskiner, styringsenheter og telefonsentraler 7

8 Slikt utstyr skal, både på strømnett- og signalsiden, være beskyttet med sekundærvern (fin/pluggvern) mot induserte overspenninger og transienter som for eksempel er forårsaket av lynnedslag. Se Overspenningsvern; Godkjennelser/registreringer eller pr henvendelse til forsikringsselskapet. Ovennevnte utstyr skal videre være tilkoplet avbruddsfri strømforsyning (online UPS) slik at utstyret kan tas ned/slås av kontrollert. Med styringsenhet menes enhet som styrer annet utstyr og som har egen strømforsyning (ikke strømforsyning via utstyret den styrer). Videre skal utstyret være plassert på en slik måte at det ikke utsettes for skade ved utilstrekkelig eller feilkonstruert klimaanlegg eller unormalt driftsmiljø. Operativsystemer og programmer Aktuelle operativsystemer og applikasjonsprogrammer skal forefinnes i original eller som sikkerhetskopi. Sikring av dataregistre og programmer- backup Det skal daglig tas sikkerhetskopi av dataregistre og programmer. Kopien skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A 120 i følge NT FIRE DIS eller bedre. Nøkler/ koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Verifisering av data på sikkerhetskopier som lagres eksternt, skal foretas minst èn gang pr måned. Forhåndsregler ved flytting Forsikrede ting sal være frakoblet og behørig transportsikret ved flytting innenfor forsikringsstedet. Føring/revisjon av regnskap Sikrede må sørge for at regnskapene føres og revideres i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 8

9 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for - faglig virksomhet for LO og alle forbund tilsluttet LO, samt deres lokale organisasjonsledd. Reiseforsikringen gjelder for tillitsvalgte, ansatte og andre som reiser for ovennevntes regning eller representerer denne under reisen - innehaver av panterett i løsøre eller varer, men bare dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet, jf forsikringsavtaleloven (FAL) 7-1, tredje ledd som er fraveket - annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt ovenfor, men bare dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til lov eller skriftlig avtale - medlem av fast husstand/leieboere i leilighet eiet av forsikringstaker for vilkårene punkt 3.2 Forsikringen dekker også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter 2-1 i Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr 26 kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er lidt av den ansatte ved forsett. Hvor sikrede som arbeidsgiver holdes ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av den ansatte, trer selskapet inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte. Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har tegnet forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER På forsikringsstedet Med forsikringssted menes egne/leide kontorlokaler i Norge hvor den faglige virksomhet foregår både sentralt og for de lokale organisasjonsledd. Med forsikringssted menes også leiligheter eiet av forsikringstaker etter bestemmelsene i pkt Utenfor forsikringsstedet Forsikringen gjelder i Norden for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet (borteforsikring). For ting som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling utenfor forsikringsstedet, gjelder forsikringen også innen Norden. Forsikringen gjelder også for ting som etter erstatningsmessig skade transporteres mellom forsikringsstedet og reparasjonssted. Unntatt: - varer i egne eller leide lokaler - ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet - ting på bygge- eller anleggsplass Spesielle gyldighetsområder Kontorforsikringen gjelder i egne/leide kontorlokaler i Norge Innbo og løsøreforsikring gjelder i eide leiligheter i Norge 9

10 Ansvarsforsikringen(rettslig erstatningsansvar) gjelder i Norden Kriminalitetsforsikring etter pkt 10 gjelder i Norge EDB-forsikringen (pkt 12) gjelder i egen/ leide kontorlokaler i Norge Naturskadeforsikring (pkt. 11) gjelder likevel bare i Norge. Reiseforsikringen (pkt. 9) gjelder i hele verden. Reiseforsikringen for gjester (pkt. 9) gjelder bare i Norge. 3. HVA FORSIKRINGEN DEKKER Samleforsikringen omfatter følgende dekningsområder: Kontorforsikring (løsøre og inventar i kontorlokaler etter bestemmelsene i pkt. 3.1) Innbo og løsøre i leiligheter eid av forsikringstaker etter bestemmelsene i pkt Rettslig erstatningsansvar etter bestemmelsene i pkt. 8. Kriminalitetsforsikring etter bestemmelsene i pkt.10. Reiseforsikring etter bestemmelsene i pkt. 9. Reiseforsikring for gjester i Norge etter bestemmelsene i pkt. 9. Naturskadeforsikring etter bestemmelsene i pkt. 11. EDB-forsikring etter bestemmelsene i pkt. 12. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter (Se forsikringsbevis) 3.1 Løsøre og inventar i kontorlokaler. De forsikrede ting er dekket for sin fulle forsikringsverdi uten beløpsbegrensning. I tillegg omfattes løsøre som eies av andre og som sikrede ved lov, eller skriftlig avtale, har overtatt risikoen for eller har plikt til å forsikre. Forsikringen omfatter ikke: - løsøre på steder som hovedsakelig benyttes til hotell- og restaurantvirksomhet, feriehjem, eller kurssteder - motorvogn, tilhenger, luftfartøy, seilbåt og motorbåt eller deler eller tilbehør til slike - penger, bankbøker, verdipapirer og lignende utover det som er nevnt under I tillegg omfattes: Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede når innredningen ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke blir utbedret som ledd i utbedring av bygningsskaden med inntil kr Ved beregning av tapet tas hensyn til innredningens sannsynlige brukstid, leieavtalens varighet og muligheten for forlengelse av avtalen.vanlig vedlikehold ansees ikke som bygningsmessig innredning Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. under lås i egne /leid lokaler med inntil kr Penger i verdiskap med inntil kr

11 Verdiskap skal være testet og godkjent etter Norsk/Nordisk Standard for slike Enheter INSTA 610, NS 5089, Europeisk standard EN , utkast til Europeisk standard pr EN eller være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) Ran og overfall i egne lokaler på forsikringsstedet og under transport innen Norden med inntil kr Skade på leiet rom/bygning i forbindelse med tyveri eller hærverk inntil kr Tyveri av audiovisuelt utstyr, kommunikasjonsutstyr, bærbart datautstyr samt faner og bannere tilhørende forsikringstaker fra motorvogn med inntil kr Transportskade på audiovisuelt utstyr, kommunikasjonsutstyr, bærbart datautstyr samt faner og bannere tilhørende forsikringstaker, med inntil kr Glassruter ferdig innsatt på sin faste plass i vinduer, dører i bygning i egne og leide lokaler med inntil kr Se Bruddskade på Glass under hvilke skader som erstattes. 3.2 Forsikringstakers innbo og løsøre i leiligheter eid av forsikringstaker Innbo og løsøre i eiet leilighet tilhørende forsikringstaker med samlet forsikringssum kr i hver leilighet (førsterisiko). Erstatningen er begrenset til kr for enkeltgjenstander. Forsikringen omfatter også: Leieboers tap når bygningsmessig tilleggsinnredning, bekostet av sikrede, ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring Glassruter ferdig innsatt på sin faste plass i vinduer, dører i bygning i leilighet eiet av forsikringstaker, med inntil kr Hvilke skader som erstattes Med skade forstås også tap av ting og utgifter nevnt i pkt. 3. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer er unntatt. Selskapet erstatter følgende skader som inntreffer plutselig og tilfeldig: Brann Skader som erstattes: - brann, dvs. ild som er kommet løs Unntatt: - svi- og gnistskader som ikke skyldes brann - skade på ting som med hensikt er utsatt for varme - direkte lynnedslag. Med direkte lynnedslag menes at tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget 11

12 - skade ved elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn Unntatt (Selv om det oppstår brann i tingen): - skade på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over volt - skade på transformator - elektronisk prosess-styringsutstyr Eksplosjon Unntatt: - skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet. - skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne. - skade på transformator, elektrisk maskin, apparat, datautstyr e.l. ved eksplosjon i disse - skade på smelteovn, mikser, skjenk, digel, form mv. hvor eksplosjon oppstår Nedsoting Luftfartøy Skader som erstattes: - luftfartøy, eller deler av eller fra luftfartøy, som rammer ting Vann og annen væske Skader som skyldes: - utstrømning av vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse - vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en slik mengde at det blir stående vann over gulvet - utstrømning fra brannslukningsapparat Unntatt: - skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning på annen måte enn angitt over, herunder skade som skyldes utett forbindelse mellom tak, taksluk og innvendig nedløp - skade som skyldes at våtrom/sanitærrom ikke er vanntett - skade ved vanlig bruk, søl eller kondens - skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning fra drenssystemet overvannsledning, sjøvarmeledning, infiltrasjonsledning eller spredeledning/-grøft. - skade som skyldes feilaktig konstruksjon eller uriktig montering - skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller bakterier - tap av gass, vann eller annen væske Tyveri og hærverk Skader som erstattes: - tyveri eller hærverk ved tyveri, i bygning eller rom i bygning - tyveri under transport og opphold i bil med inntil kr (gjelder kun for pkt 3.1) - tap av penger og verdipapirer under lås med inntil kr i egne leide lokaler (gjelder kun for pkt 3.1) - skade på rom som sikrede leier erstattes med inntil kr

13 Unntatt: - skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum - utgifter til utskifting eller forandring av låser i bygning som ikke er skadd Se sikkerhetsforskrifter Ran og overfall (gjelder kun pkt 3.1) Skade som erstattes: - ran (jf Straffelovens 267) og overfall i egne lokaler på forsikringsstedet og under transport innen Norden. Erstatningen er begrenset til kr Naturulykke etter lov om naturskadeforsikring og selskapets egne naturskadevilkår. Se punkt Vind svakere enn storm Skader som erstattes: - skade som direkte skyldes vind svakere enn storm Unntatt: - vindskade på båt, veksthus, hageanlegg, antenner, skilt, markiser og lignende - skade som skyldes at nedbør trenger inn i bygning dersom det ikke også samtidig oppstår fysisk skade på bygningen som skyldes vinden Snøtyngde og takras Skader som erstattes: Skade som skyldes snøtyngde, snøpress, eller ras på eller fra tak Transportskade (gjelder kun pkt 3.1) Selskapet erstatter transportskade på audiovisuelt utstyr, kommunikasjonsutstyr, bærbart datautstyr samt faner og bannere tilhørende forsikringstaker, med inntil kr Med transportulykke menes at transportmidlet ved landtransport eller lufttransport har vært utsatt for brann, sammenstøt, velting, akselbrudd, avsporing eller lignende alvorlig ulykke. Se for øvrig sikkerhetsforskrifter Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen Bruddskade på bygningsglass i vinduer og dører annet bygningsglass, sanitærporselen og emaljerte servanter i leilighet eiet av forsikringstaker, samt i egne og leide lokaler med inntil kr Unntatt: - skade som alene består i riper og avskallinger uansett årsak - skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett uansett årsak/punktering - skade på platetopper til komfyrer for innbygging 13

14 3.4 Tap og utgifter som følge av skade på ting Rekonstruksjon (gjelder kun for pkt 3.1) Nødvendige utgifter etter erstatningsmessig skade til rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og beregninger, arkiver, noter, fotografier, film, videogrammer, samt rekonstruksjon av data og dataprogrammer som er ferdig utviklet og prøvet. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon erstattes ikke. Erstatningen er begrenset til kr Rekonstruksjon må være foretatt innen 24 mnd etter skadedato Nødvendige ekstrautgifter (gjelder kun for pkt 3.1) Nødvendige ekstrautgifter til fortsettelse av kontorvirksomheten etter skade i inntil 12 måneder fra skadedagen. Erstatningen er begrenset til kr Riving/rydding/destruksjon/lagring av miljøfiendtlige rester. Innenfor et tidsrom av 12 måneder etter erstatningsmessig skade dekkes utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester samt merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadde ting med inntil kr Merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester dekkes kun når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrifter. Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning i perioden fra skadedagen fram til tidspunktet da reparasjon/gjenanskaffelse har skjedd eller normalt kunne ha skjedd, begrenset til 10 % av erstatningen for tingen etter skadedagens prisnivå Nødvendige merutgifter til opphold uten for hjemmet (Gjelder kun pkt 3.2) Nødvendige merutgifter til opphold uten for hjemmet til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade på bygning eller løsøre. Erstatningen er begrenset til kr Opphold skal avtales med selskapet på forhånd Flyttings- og lagringsutgifter (Gjelder kun pkt 3.2) Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade Ansvar Forsikringen omfatter erstatningsansvar etter bestemmelsene i punkt FOREBYGGING AV SKADE OG BEGRENSNING AV TAP Er det overhengende fare for at en skade vil inntreffe, eller er en skade inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet. 14

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring VILK GA115 0 Eff:20081201 Ver:006 Rev:009 Alminnelig ansvarsforsikring VILKÅR NR. GA115 Vilkår av 01.12.08 Avløser vilkår av 01.12.07 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for forsikringstakeren

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 906169 Sidenr.: 1 av 50 LO Sentralt Att Økonomiseksjonen Youngs Gate 11 0181 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen gjelder for perioden

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Ansvar ANS1-9 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen omfatter 5

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere Maskinforsikring C-340 Maskinforsikring av 01.01.2015 Erstatter C-340 Maskinforsikring av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILK JC101 Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILKÅR NR. JC101 Vilkår av 01.12.09. Avløser vilkår av 01.08.08 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår JC100 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring - Vilkår BANGA115

Alminnelig ansvarsforsikring - Vilkår BANGA115 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Byggherreansvar BHAN 100

Byggherreansvar BHAN 100 Byggherreansvar BHAN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2012 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår INNHOLD SIDE 1 DEFINISJONER 2 2 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 01.01.2008 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SÆRBESTEMMELSER

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift.

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Hvorfor disse endringene og hva kan vi forvente i ny sikkerhetsforskrift i 2020? Brannvernkonferansen 2015 Arild Tømte Gjensidige

Detaljer

Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud Selskapet har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene,

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Naturskade hvem betaler erstatning? I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2008 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 Gjelder for verdisaker eiet av privatperson. 1. Forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder for: den som er nevnt i Forsikringsbeviset,

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02)

Vilkår innbo (INNBO02) Vilkår innbo (INNBO02) Innbo- og løsøreforsikring. Innbo og løsøre i hjem eller hytte. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Ansvar

Forsikringsvilkår av for. Ansvar Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for Ansvar INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3. HVA ANSVARSFORSIKRINGEN DEKKER... 2 4. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER... 3

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 1867188 Sidenr.: 1 av 33 Sameiet Lilleborg B 2 Brækhus Dege Eiendom AS Boks Vika 1369 0114 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening

Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening Gjelder fra 01.09.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gt 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Innhold: Innboforsikring - oversikt. A Innboforsikring. a.1 hvilke skader forsikringen gjelder for

Innhold: Innboforsikring - oversikt. A Innboforsikring. a.1 hvilke skader forsikringen gjelder for Innhold: Innboforsikring - oversikt A Innboforsikring A.1 Hvilke skader forsikringen gjelder for A.2 Hva forsikringen omfatter A.3 Hvem forsikringen gjelder for A.4 Hvor forsikringen gjelder A.5 Skadeoppgjørsregler

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer