Molde kommune Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde kommune Rådmannen"

Transkript

1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: Saksframlegg Høring - finansiering av private barnehager Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 84/15 Molde formannskap Saksprotokoll i Molde formannskap Vedtak Molde formannskap godkjenner høringsuttalelse i tråd med saksutredningen og svar på høringsspørsmål. Molde kommune anbefaler blant annet - en videreføring av dagens modell for finansiering av private barnehager. Dette er særskilt begrunnet i forhold til prinsipp for rammefinansiering, likeverdighet mellom private og kommunale barnehager og konsekvenser for eierstruktur - at det gis et sjablongmessig påslag for pensjonsutgifter - at det bør være valgfritt for kommunene å beregne tilskuddet til kapitalkostnader, familiebarnehager og åpen barnehage ut fra gjennomsnittlige kostnader i kommunale barnehager eller bruke nasjonal sats - at kommunen kan stille vilkår for den offentlige støtten, herunder krav om at barn med rett til plass prioriteres - at barnehager skal dokumentere at kvaliteten i tilbudet er i henhold til den kvaliteten de har fått tilskudd for og at det kan foretas avkorting i tilskuddet hvis barnehagen ikke kan dokumentere dette - at det fastsettes bemanningsnorm i barnehagene for å sikre barna likeverdig barnehagetilbud For å sikre god kvalitet på tjenesten til barn og foreldre må det legges til grunn at staten finansierer eventuelle merkostnader som følge av endringene gjennom økte rammeoverføringer til kommunene. Behandling Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

2 Rådmannens forslag til vedtak Molde formannskap godkjenner høringsuttalelse i tråd med saksutredningen og svar på høringsspørsmål. Molde kommune anbefaler blant annet - en videreføring av dagens modell for finansiering av private barnehager. Dette er særskilt begrunnet i forhold til prinsipp for rammefinansiering, likeverdighet mellom private og kommunale barnehager og konsekvenser for eierstruktur - at det gis et sjablongmessig påslag for pensjonsutgifter - at det bør være valgfritt for kommunene å beregne tilskuddet til kapitalkostnader, familiebarnehager og åpen barnehage ut fra gjennomsnittlige kostnader i kommunale barnehager eller bruke nasjonal sats - at kommunen kan stille vilkår for den offentlige støtten, herunder krav om at barn med rett til plass prioriteres - at barnehager skal dokumentere at kvaliteten i tilbudet er i henhold til den kvaliteten de har fått tilskudd for og at det kan foretas avkorting i tilskuddet hvis barnehagen ikke kan dokumentere dette - at det fastsettes bemanningsnorm i barnehagene for å sikre barna likeverdig barnehagetilbud For å sikre god kvalitet på tjenesten til barn og foreldre må det legges til grunn at staten finansierer eventuelle merkostnader som følge av endringene gjennom økte rammeoverføringer til kommunene. Saksopplysninger BAKGRUNN Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utrede modeller for finansiering av ikke-kommunale barnehager og utarbeide tilhørende forskrifter. I den forbindelse har direktoratet lagt frem høringsnotat om forslag til to alternative modeller for finansiering av private barnehager. Det tas sikte på at forskriften trer i kraft januar Høringsnotatet ble publisert 22. mai 2015 og høringsfrist er 20. august Høringsnotatet med forslag til lovtekst finnes her: Saksutredningens første del omhandler Utdanningsdirektoratets (Udir) høringsnotat, sakens andre del Molde kommunes høringssvar.

3 Del 1 UTDANNINGSDIREKTORATETS HØRINGSNOTAT Høringsnotatet har følgende hovedkapittel 1. Om høringen 2. Valg av finansieringsmodell 3. Felles endringer for begge finansieringsmodellene 4. Videreføring av dagens modell 5. Nasjonal sats 6. Økonomiske og administrative konsekvenser 7. Fotnoter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet har utredet to modeller for finansiering av private barnehager: - en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet baseres på utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dette er en videreføring av dagens finansieringsmodell. - en finansieringsmodell som er basert på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. Det skal fastsettes nasjonale satser med utgangspunkt i disse utgiftene, som justeres i kommunene med de lokale kostnadsdriverne bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift. Det sentrale spørsmålet direktoratet ønsker innspill på er hvilken av de to alternative modellene som bør innføres. Gjeldende rett Kommunen har plikt til å finansiere ikke-kommunale barnehager i tråd med barnehageloven 14. Hovedformålet med finansieringsmodellen er likeverdig behandling av kommunale barnehager og ikke-kommunale barnehager innenfor den enkelte kommune. Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskap. Det betyr at kommunens utgifter knyttet til egne barnehager er beregningsgrunnlaget for tilskudd til de private barnehagene i kommunen to år etter. Både tilskuddet til drift og tilskuddet til kapital baserer seg på kommunens to år gamle regnskap. Tilskuddet til driftskostnader beregnes ut fra gjennomsnittlige driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager, jfr. forskriften 4. Kommunens pensjonskostnader er en del av beregningsgrunnlaget for driftstilskudd. Når det gjelder tilskuddet til kapitalkostnader, kan kommunen velge om den vil beregne tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager

4 eller om den vil benytte nasjonal gjennomsnittssats for kapitaltilskudd, jfr. forskriften 5. Valg av finansieringsmodell Det sentrale spørsmålet i høringen er hvilken av de to alternative finansieringsmodellene som bør innføres. Valget av finansieringsmodell kan blant annet påvirke eierstrukturen i barnehagesektoren og i hvilken grad hensynene bak rammefinansiering ivaretas. Kort historikk: Et av målene i Barnehageforliket i 2003 var full økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Det ble i forliket lagt opp til en trinnvis innfasing av likeverdig behandling. Fra 1. mai 2004 hvor kommunene fikk plikt til å finansiere private barnehager til at det øremerkede tilskuddet skulle innlemmes i inntektssystemet fra 1. januar Hovedhensikten med øremerket tilskudd er at kommunene skal produsere mer av de tjenestene som omfattes av tilskuddet, enn de ville ha gjort hvis midlene ble gitt som rammeoverføring. På bakgrunn av innføring av rett til barnehageplass ble innført, at målet om full barnehagedekning var nådd og framtidig finansiering av private barnehager, ble det vurdert at det var hensiktsmessig å innlemme de øremerkede tilskuddene til barnehager i rammen. Rammefinansiering: Innlemmingen i rammen innebærer at finansieringen av både kommunale og private barnehager er en del av inntektssystemet. Det er hovedfinansieringsmodellen for kommunesektoren. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Kommunens plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, setter føringer for kommunens bruk av rammetilskudd. Det skyldes at kommunen må bruke en viss andel av de frie midlene for å sikre at retten til barnehageplass innfris for det enkelte rettighetsbarn bosatt i kommunen. Utdanningsdirektoratet mener at en tilskuddsberegning basert på nasjonal sats med lokal justering samsvarer i mindre grad enn dagens finansieringsmodell med hensynene bak rammefinansieringen: lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Disse hensynene gjør seg også gjeldende etter at kommunereformen er gjennomført. Bruk av nasjonal sats for finansiering av private barnehager kan føre til ulik finansiering av kommunale og private barnehager. Ca halvparten av barnehagene i Norge er private, øvrige er kommunale. Det betyr at begge barnehagetyper er et potensielt tilbud for de fleste barn med rett til barnehageplass etter barnehageloven 12a. Kommunen har ansvaret for å tilby barnehageplass innenfor kommunegrensen. Derfor er hensynet til likebehandling i finansiering av kommunale og private barnehager innenfor kommunegrensen viktig for at kvaliteten på tilbudet innenfor kommunegrensen blir noenlunde likt.

5 Dersom kommunale barnehager finansieres med en ramme som følge av budsjettfordeling i kommunen, mens de private barnehagene finansieres med fastsatt nasjonal sats, kan det føre til økte forskjeller i kvaliteten på tilbudet innenfor kommunen. Eierstruktur: Mye tyder på at eierstrukturen både på landsbasis og i enkelte kommuner vil påvirkes ved overgang fra å beregne tilskuddssatsene ut fra kommunens egne utgifter til bruk av nasjonal sats med lokal justering. Direktoratet har imidlertid ikke holdepunkter for å kunne si noe konkret om hvilket omfang og grad dette kommer til å få. Bemanningsnorm: I Sundvolden-erklæringen står det at Regjeringen vil innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen En bemanningsnorm innebærer at alle barnehager må oppfylle et minstekrav om et visst antall ansatte i barnehagen ut fra hvor mange barn barnehagen har. Det vil trolig påvirke finansieringen til private barnehager ved bruk av både dagens modell med bruk av kommunens to år gamle regnskap og forslaget til ny finansieringsmodell med nasjonal sats med lokal justering. Når det gjelder dagens modell, vil en bemanningsnorm føre til at kostnadene i kommunale barnehager øker og at kostnadene mellom kommunene blir jevnere enn det er i dag. Det vil også føre til at tilskuddet til private barnehager øker og blir jevnere mellom kommunene. Hvis forslag til ny finansieringsmodell legges til grunn, vil innføring av bemanningsnorm føre til at den nasjonale satsen trolig øker som følge av at kostnadene i kommunale barnehager øker. Den lokale justeringen innebærer at kommunens ansatte sammenlignes med antallet barn i barnehagen. Ved innføring av bemanningsnorm vil det føre til at den lokale justeringen blir mer lik over hele landet, med unntak for de tilfeller hvor kommunen har bedre bemanning enn normen. Dermed vil betydningen av den lokale justeringen reduseres sammenlignet med dagens fravær av krav til bemanning. Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske konsekvenser for begge modeller: De største økonomiske konsekvensene, som følge av endringer på minimumssats, kapitaltilskudd og pensjonsberegning, antas beløpsmessig å være omtrent like for begge modellene. Eventuelle andre økonomiske konsekvenser av modellene er beskjedne sammenlignet med disse eller de er usikre. Spesielt konsekvensene som er beskrevet under pensjon kan få økonomiske utslag, men hvor store disse er, er vanskelig å tallfeste. Administrative konsekvenser med dagens modell: De administrative konsekvenser av endringene som gjøres i dagens modell, vil være at kommuner skal bruke nasjonal sats for åpne barnehager og familiebarnehager. Dette vil medføre mindre valgfrihet og mindre administrasjon for de kommunene det gjelder. Det forslås også et tidspunkt på høsten for fastsettelse av vedtak om sats og klagerett på denne. Dette vil medføre noe administrasjon for kommunene. Administrative konsekvenser med nasjonal sats-modell: Direktoratet antar at det vil bli mindre administrasjon for kommuner og private

6 barnehager ved en eventuell omlegging til en modell med nasjonal sats. Lokal justering, fastsettelse av kapitaltilskudd og ev. behandlinger av søknader om økt pensjonspåslag må fortsatt gjøres av den enkelte kommune, men øvrige beregninger vil i hovedsak gjøres sentralt. I kommuner der det er utfordrende å få tak i tilstrekkelig kompetanse på feltet, vil nasjonal sats kunne bli mindre administrativt krevende både for kommunen og for de private barnehagene. Høringen Det sentrale spørsmålet i høringen er hvilke av de to finansieringsmodellene som bør innføres. Høringsinstansene har i tillegg mulighet til å svare på 38 spørsmål. Direktoratet har gitt sine anbefalinger for disse. For utdypende informasjon vises det til høringsnotatet. Del 2 MOLDE KOMMUNES VURDERING Finansieringsreformen på barnehageområdet har vært krevende for mange, også Molde kommune. Det har vært uklarheter og endringer fra departement og direktorat, noe som har ført til ulike tolkninger og mange klagesaker både nasjonalt og lokalt. Dette har igjen ført til at mye administrativ tid har gått til arbeid med finansiering, på bekostning av annet viktig myndighetsarbeid i barnehagesektoren. Erfaringer og avklaringer over tid har imidlertid gjort at dagens ordning begynner å bli bedre innarbeidet. En ny modell med nasjonal sats vil for Molde og flere kommuner representere en administrativ forenkling, men en slik ordning vil få andre konsekvenser som kommunen ikke mener er til beste for barnehagetilbudet i kommunen. Med bakgrunn i en samlet vurdering anbefaler Molde kommune derfor - en videreføring av dagens modell. Dette er særskilt begrunnet i forhold til prinsipp for rammefinansiering, likeverdighet mellom private og kommunale barnehager og konsekvenser for eierstruktur. - at det gis et sjablongmessig påslag for pensjonsutgifter - at det bør være valgfritt for kommunene å beregne tilskuddet til kapitalkostnader, familiebarnehager og åpen barnehage ut fra gjennomsnittlige kostnader i kommunale barnehager eller bruke nasjonal sats - at kommunen kan stille vilkår for den offentlige støtten, herunder krav om at barn med rett til plass prioriteres - at barnehager skal dokumentere at kvaliteten i tilbudet er i henhold til den kvaliteten de har fått tilskudd for og at det kan foretas avkorting i tilskuddet hvis barnehagen ikke kan dokumentere dette - at det fastsettes bemanningsnorm i barnehagene for å sikre barna likeverdig barnehagetilbud

7 Kvalitet i barnehagetilbudet Det er mange forhold som har betydning for å sikre barn et kvalitativt godt barnehagetilbud. Finansieringsordningen er en helt sentral faktor. Molde kommune mener en videreføring av dagens modell og innføring av bemanningsnorm vil sikre likeverdighet, samarbeid og kvalitet i et samlet kommunalt og privat barnehagetilbud best. Skal det innføres en nasjonal sats, må denne gjøres gjeldene for både kommunale og private barnehager. Det vil i realiteten bety en reversering til øremerket tilskudd, noe som ikke harmonere med prinsippene for rammefinansiering og ny kommunereform. Molde kommune mener det er særlig viktig å sikre - videreutvikling og styrking av kvaliteten på barnehagetilbudet til barna - høy fagkompetanse og tilstrekkelig bemanning - stabil, god og forutsigbar finansiering av barnehager, både private og kommunale - likeverdighet mellom private og kommunale barnehager - at kommunene som barnehagemyndighet har tilstrekkelig styringsmulighet til å ivareta mandat og oppdrag gitt nasjonalt og lokalt - at lokalt selvstyre og prinsippene bak rammefinansiering ivaretas - at barnehagenes eierform fastsettes gjennom lokalpolitiske vurderinger og ikke som en nødvendig konsekvens av finansieringsordning Hensynet til rammefinansiering Dagens modell samsvarer best med hensynene bak rammefinansiering; lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Dette er i tråd med Utdanningsdirektoratet og KS sitt syn i saken. Eierstruktur Mye tyder på at eierstruktur vil påvirkes ved eventuell overgang til nasjonal sats med lokal justering. Molde kommune mener det må være lokalpolitiske vurderinger som skal ligge til grunn for vurdering av barnehagers eierskap. Eierskap bør ikke fastsettes som en følge av finansieringsordning. Likeverdighet mellom private og kommunale barnehager Dersom kommunale barnehager finansieres med en ramme som følge av budsjettfordeling i kommunen, mens de private barnehagene finansieres med fastsatt nasjonal sats, kan det føre til økte forskjeller i kvaliteten på tilbudet innad i kommunen. Kommunen som barnehagemyndighet Barnehagesektoren er den tredje største sektoren i kommunene. Den skiller seg vesentlig ut fra skole og pleie- og omsorgssektoren i forhold til eierskap. Ca. 50 % av barnehagene eies av private aktører, noe som fører til et stort mangfold. Rollen som barnehageeier er imidlertid vesentlig forskjellig fra kommunens rolle som barnehagemyndighet. Det er derfor svært viktig at kommunen som barnehagemyndighet har tilstrekkelig styrings- og kontrollmyndighet for å ivareta de oppgaver og mandat de er gitt av sentrale styresmakter. Herunder eksempelvis at kommunene kan stille vilkår om at barn med rett til plass prioriteres før barn uten rett også i private barnehager. Bemanningsnorm

8 Det er store forskjeller på barnehagene i Norge. Ansattes utdanningsbakgrunn varierer betydelig. Dette kommer blant annet frem i Utdanningsspeilet 2015 (Utdanningsdirektoratet). Utdanningsspeilet presenterer tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Sektoren har de senere år vært i stor vekst og det er dessverre mangel på barnehagelærere. I 2014 var det på landsbasis årsverk til pedagogiske ledere, 1100 årsverk til barnehagelærere, årsverk til barne- og ungdomsarbeidere og assistentårsverk. Ansattes utdanningsbakgrunn varierer betydelig mellom kommunene. I enkelte kommuner har 100 prosent av barnehagenes personale relevant utdanning, mens det i andre kommuner er over 50 prosent som ikke har det. Med relevant utdanning menes utdanninger som enten kvalifiserer til arbeid som styrer eller pedagogisk leder i barnehage og barne- og ungdomsarbeiderfag. (Utdanningsspeilet 2015) Molde kommune mener det generelt er behov for økt pedagogisk kompetanse og utdanningsgrad i barnehagesektoren. Med bakgrunn i dokumenterte store forskjeller i dagens barnehagetilbud i Norge, anbefaler Molde kommune at bemanningsnorm innføres for å sikre likeverdig kvalitet i tilbudet til barna. Pensjon Det er viktig at pensjon blir mer treffsikker enn den er i dag. En sjablongmessig beregning vil representere en vesentlig forenkling. Det vil være svært viktig at nivået på satsen blir korrekt. Kapitaltilskudd Molde kommune benytter nasjonal sats for kapital, i likhet med de fleste kommuner. Denne ordningen gir større forutsigbarhet for de private barnehagene og gir rom for avsetninger til fremtidig vedlikehold. Kommunen mener imidlertid det fortsatt bør være valgfritt for kommunene om de ønsker å beregne egne satser eller benytte nasjonal sats, jfr. prinsipp for rammefinansiering. Familiebarnehager Molde kommune benytter nasjonal sats, da kommunen ikke eier familiebarnehager. Nasjonal sats forenkler beregningen, men kommunen mener at valg av beregningsmåte bør være valgfritt for kommunene, jfr. prinsipp for rammefinansiering. Åpne barnehager Molde kommune benytter egen sats. En nasjonal sats vil forenkle beregningen, men kommunen mener at valg av beregningsmåte bør være valgfritt for kommunene, jfr. prinsipp for rammefinansiering. Kommunen mener at ordningen for åpne barnehager bør reguleres vesentlig sterkere enn gjennom dagens regelverk. Det må sikres at kvaliteten og omfanget i tilbudet tilsvarer det tilskuddet som utbetales. Vilkår Dagens bestemmelse om vilkårsstillelse fungerer ikke i praksis, kommunen anbefaler derfor ikke å videreføre denne.

9 Det bør imidlertid komme en ny bestemmelse der kommunen gis mulighet til å stille vilkår til private barnehager. Ved offentlig fullfinansiering av private barnehager, bør det kunne stilles vilkår som gjør det mulig for kommunen å utvikle en helhetlig lokal barnehagepolitikk, uavhengig av eierskap. Særlig viktig vil være vilkår som følge av sentrale styresmakters bestemmelser, eksempelvis at private barnehager må sikre at barn med rett til plass ivaretas før barn uten rett. Videre at sentralpolitiske og lokalpolitiske krav til kvalitet i tilbudet gjelder for både kommunale og private barnehager. Barnehagene må kunne dokumentere at kvalitet og innhold er i samsvar med politiske føringer. Kommunen må kunne avkorte tilskudd dersom tilbud ikke er i samsvar med det tilskuddet skal dekke. Avslutningsvis Høringsnotatet er omfattende og denne saken er prinsipielt viktig. Utdanningsdirektoratet har i høringsnotatet belyst sine forslag, KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som store aktører har levert sine høringsuttalelser. Når det gjelder det sentrale spørsmålet i høringen, mener Molde kommune og KS at en videreføring av dagens modell best ivaretar et samlet og likeverdig barnehagetilbud. PBL har et annet syn og ønsker nasjonal sats. For mange av de øvrige spørsmålene har imidlertid KS, PBL og Molde kommune sammenfallende svar. Der det er ulike vurderinger er kommunens syn i hovedsak sammenfallende med KS sin vurdering. For å få en helhetlig oversikt vises det til høringsnotatet og høringssvar. Molde kommune vil for øvrig kommentere at det hadde vært sterkt ønskelig med noe lenger høringsfrist, Høringen gjennomføres i sommerperioden med få politiske møter og ferieavvikling. Dette er en viktig prinsipiell sak som bør behandles grundig, både administrativt og politisk. Vurdering av økonomiske konsekvenser Det vises til kapittelet Økonomiske og administrative kostnader og til høringsnotatets kapittel 6. Der fremgår det at det ikke er stor forskjell mellom de to nye modellene for tilskuddssats. Sammenlignet med dagens modell vil utgiftene til Molde kommune øke i 2016 uavhengig av valg av modell. Dette skyldes først og fremst endringer på pensjon. I dagens modell skal bruk av premiefond trekkes ut at tilskuddsgrunnlaget. Bruk av premiefond har variert relativt mye det enkelte år, med et relativt stort beløp i 2014 som benyttes som grunnlagsår for Anslagsvis vil tilskuddet øke med 5,0 7,0 mill. kroner som følge av dette. Videre går det frem av forslagene at minimumssatsen skal økes fra 98 % til 100 %. Det argumenteres for at de økte utgiftene som følge av dette kan finansieres av reduserte utgifter ved overgang til sjablongmessig beregning av pensjon. Selv om kommunesektoren samlet får reduserte utgifter som følge av sjablongmessig beregning av pensjon, er ikke dette tilfelle for Molde kommune. Denne endringen kan da gi anslagsvis 2,0 mill. kroner i økte utgifter for Molde kommune i 2016.

10 Samlet sett betyr dette at utgiftene til ikke-kommunale barnehager for Molde kommune anslagsvis kan øke med 7,0 9,0 mill. kroner i Dette er det ikke tatt hensyn til i arbeidet med neste års budsjett per dags dato. For å sikre god kvalitet på tjenesten til barn og foreldre må det legges til grunn at staten finansierer eventuelle merkostnader som følge av endringene gjennom økte rammeoverføringer til kommunene. Arne Sverre Dahl Eirik Heggemsnes

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Utdanningsdirektoratet postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Melding om vedtak Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/1319/TRBY Arkivkode:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Molde kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grotoe@molde.kommune.no Innsendt av: Gro Toft Ødegård Innsenders

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hå kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: wape@ha.kommune.no Innsendt av: Waldemar Pettersen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sarpsborg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: egl@sarpsborg.com Innsendt av: Elisabeth Grønberg Langvik

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tysvær Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: annelise.myrvoll@tysver.kommune.no Innsendt av: Anne-Lise Myrvoll

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager Vår saksbehandler Juridisk avdeling 2 Frist for uttalelse 20.08.2015 Publisert dato 22.05.2015 Vår referanse 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager 1. Om høringen 1.1. Høringsnotatet 1.1.1.

Detaljer

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune Spørsmål 1 6 er behandlet politisk og bystyret vedtok enstemmig Askim kommunes uttalelse på disse spørsmålene i sak 55/15. Øvrige spørsmål er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Asker kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kathrine.bolso.evjen@asker.kommune.no Innsendt av: Kathrine

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Iløring - finansiering av private barnehager Side 1 av 58 VAR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTAI ELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE

Iløring - finansiering av private barnehager Side 1 av 58 VAR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTAI ELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Iløring - finansiering av private barnehager Side 1 av 58 % Utdanningsdirektoratct VAR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTAI ELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Arendal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tone.trydal@arendal.kommune.no Innsendt av: Tone Fjeldstrøm Trydal

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Elvebakken Montessoribarnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@elvebakkenmontessoribhg.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ringsaker Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vko@ringsaker.kommune.no Innsendt av: Vermund Kongssund Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ålesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.ous.larsen@alesund.kommune.no Innsendt av: Astrid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nordlys barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: cecilie.cock@nordlysbarnehage.no Innsendt av: Cecilie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oppegård kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.myhre@oppegard.kommune.no Innsendt av: Eva Myhre Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tønsberg Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mvor@tonsberg.kommune.no Innsendt av: Marion Vørrang Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Melhus kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.bjornbeth@melhus.kommune.no Innsendt av: Monica Bjørnbeth

Detaljer

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning.

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning. Røyken kommune Grønn, nær og levende Utdanningsdirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EIVLIE A10 &13 29.06.2015 S15/5657-4 L24314/15 Høring - Finansiering av private barnehager Her er Røyken

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Porsgrunn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: dag.steen.hansen@porsgrunn.kommune.no Innsendt av: Dag Steen-Hansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stokke Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elisabeth.joranlid@stokke.kommune.no Innsendt av: Elisabeth Jøranlid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rakkerungan barnehagedrift AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gaardsbarnehagen@gmail.com Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sør-Odal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: guro.vangen@sor-odal.kommune.no Innsendt av: Guro Kåsin Vangen Innsenders

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høring om endring i barnehageloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Aud Grande aud.grande@verdal.kommune.no 74048274 Arkivref: 2007/10242 - /A10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nystrand barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@nystrandbarnehage.no Innsendt av: Elin Aasheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Moss kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.eek@moss.kommune.no Innsendt av: Eva Eek Innsenders e-post:

Detaljer

Hva saken gjelder: Fra og med 1. januar 2011 ble finansieringen av både kommunale og ikke-kommunale barnehager en del av inntektssystemet.

Hva saken gjelder: Fra og med 1. januar 2011 ble finansieringen av både kommunale og ikke-kommunale barnehager en del av inntektssystemet. Byrådssak 243/15 1 Høringsuttalelse til finansiering av private barnehager LRS ESARK-03-201500012-38 Hva saken gjelder: Fra og med 1. januar 2011 ble finansieringen av både kommunale og ikke-kommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knarvik barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agnes@knarvikbarnehage.no Innsendt av: Agnes Sønstabø

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fanatunet barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@fanatunet.no Innsendt av: Kari Hage Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergsvingen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grybo@hotmail.no Innsendt av: Gry Borgaas Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Torp Høymyr Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: torp.hoymyr@barnehage.no Innsendt av: Berit Saur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Svar på spørsmålene i høringen

Svar på spørsmålene i høringen Svar på spørsmålene i høringen Generell kommentar fra Stavanger kommune Stavanger kommune stiller seg kritisk til at en kompleks og tidkrevende høring som dette publiseres så tett på sommerferien og med

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Frosta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elin.stromsholm@frosta.kommune.no Innsendt av: Elin Mari Strømsholm

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rikeåsen Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rikeasen@online.no Innsendt av: Kaia Brækken Innsenders

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soria Moria barnehage1 A/S, Soria Moria barnehage, Hisøy A/S, Soria Moria barnehage, Arendal A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2012/778-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 27.12.2013 Saksframlegg Høring av forslag til endringer i barnehageloven Utvidelse av retten til barnehageplass

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Jettegryta barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: styret.jettegryta@outlook.com Innsendt av: Maia Jordhøy

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Kanvas Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ru@kanvas.no Innsendt av: Robert Ullmann Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gystadmarka@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Larvik kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: hilde.merete.plocinski@larvik.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon strategi og bestilling

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon strategi og bestilling Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon strategi og bestilling Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Melding om vedtak FSK 73/10 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eidsvoll kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rut.bergem@eidsvoll.kommune.no Innsendt av: Rut Bergem Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagene i Norge Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styreleder@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stange kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.bryhni@stange.kommune.no Innsendt av: Knut Bryhni Innsenders

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10 Saksmappe: 2017/80-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 28.09.2017 Melding om vedtak Høring - forslag til endring i barnehageloven om minimumsnorm, pedagogisk bemanning

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Høgskolen i Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agda@hib.no Innsendt av: Anne Gro Dalland Innsenders e-post:

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet AS avd. DoReMi Våler Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaaler@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. karin.kristensen@alta.kommune.no

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager Gjesdal kommune stiller seg fullt og helt bak NKK sin høringsuttalelse som følger under. I tillegg vil vi legge til følgende under spørsmål 19: Gjesdal kommune

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: krokusbakken@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Svanholmen-Regnbuen- Sandslimarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: magbre@statoil.com Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oddenskogen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@oddenskogen.no Innsendt av: Gunn Malmstrøm Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Søre Øyane Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: soreoyane@barnehage.no Innsendt av: Kjersti Ellingsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Råholt Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: raholt@laringsverkstedet.no Innsendt av: Eirik Hauge

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Fagsamling Trondheim 16.juni 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - småbarnforeldrenes barnehage SA, Vårres barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaarres@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

Detaljer

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager Finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager Utdanningsforbundets politikk Alle barn skal ha likeverdig tilbud uavhengig av bosted og eier av barnehagen Pengene må komme

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rauma kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mette.rye@rauma.kommune.no Innsendt av: Mette Rye Innsenders

Detaljer