JACODENT INSTRUMENTBORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JACODENT INSTRUMENTBORD"

Transkript

1 o Argang 50

2 JACODENT INSTRUMENTBORD HEV OG SENKBART 32 CM. BIEN AIR ELEKTR. MICRO MOTOR ELLER OMDREININGER. KAVO ELLER BIEN AIR TURBIN. ALLE KOMPONENTER INNEBYGGET. SKAL KUN TILKOBLES LUFT, VANN OG 24 VOLT. KAN TILKOBLES ALLE TYPER UTSTYR. BE OM PROSPEKT OG PRIS FOR DERES UNIT. JACOBSEN DENTAL 'Vs BJERKELUNDSVEIEN JAR TE LEFON (02)

3 JUBILEUMSHEFfET Redaktør: Asbjørn Jokstad I redaksjonen: Kolbjørn Salomonsen, Inger Skjold Trykk: Flisa Boktrykkeri AlS TANNLEGEHYTTA Geitmyrsveien 69, 4 Tlf Hytta 50 år INNHOLD Hyttas historie Modning En lang og trang fødsel Vedlikeholdår Barndomsårene Hytta i dag En hard ungdomstid Trofast Vekstår Hvem er hvem på hytta

4 "'eg sa jo til Dem da De betalte i går at De var ferdigbehandlet. _Er De helt sikker på det, herr tannlege?~ Som representant for Norge for en rekke utenlandske dentajfabrikanter i over 65 år, står vi fortsatt til tjeneste og ønsker odontologforeningen til lykke med jubileet. Representant FINN B RASMUSSEN AlS Postboks 97 for Norge : I ROA OSLO 7 2

5 , EN LANG OG TRANG FØDSEL Våren 1925 begynte Tannlegehyttas livshistorie. Studentersamfundet ved Norges tannlegehøiskole feiret på det tidspunkt sit! IS års jubileum. Samtidig feiret Pro!. lmm. Ottesen sitt 25 års jubileum som tannlege. og i denne anledning fikk Samfundet en gave på kr fra professoren. Etter forslag fra student Leiv Gjessing ble det bestemt at denne gaven skulle danne grunnlaget for et hyttefond for studentene. Forslaget møtte i begynnelsen noe motbør. men ble (heldigvis) til slutt vedtatt på et møte i Studentersamfundet. Protokollreferat fra : De" viktigste post på kveldens program blev så behandlel. Anvendelsen av de kr Odontologforeningen har fått av pro! Ottesen. Der f remkom adskillige forslag: I. Gjessing: De 1000 kr. avseties lil byggefond for skihytte. 2. Gjertsen: Pengene bør brukes til å feslligholde 15 årsdagen med. 3. Bjørnslad: Vilde ha kapitalen til utsmyk king av forsamlingslokalei i luftslaltet i Gjetemyrsveiell. 4. Endel ville ha pengene som en økonomisk ryggrad for foreningen. Om disse 4 forslag opstad der så et livlig ordskifte i l 'I. times tid. Selv den glade giver pro! Oltesen fik adskillig på pukkelen. De allerfleste av de tilstedeværende ulla/de sine mer eller mindre heldige meninger. Omsider gjorde avstemningen Gjessings forslag til riktighet. Pengene avsattes til skihylte-byggefond. Det ble nedsatt en komite som skulle bestyre og øke dette fondet. Komiteen besto av form. Leiv Gjessing og tre medlemmer, Yngvar Rognerud, Anthony Lytskjold og resper Hallingby. Allerede i Aprilnummeret for Den norske tannlegeforenings tidende ble det inntatt et.opprop til den norske tannlægestand It. Til Den norske tandlægestand! Allerede for flere aar tilbake omgikkes tandlægestudentene med planer om at skaffe sig en sportshytte. men det blev dengang desværre bare med tanken. - Med det usunde arbeide og den kostbare utdannelse vi har, vil en sportshytte avhjælpe et dypt følt savn, idet den vil gi os anledning til at dyrke friluftslivet i vore fristunder uten for store omkostninger for den enkelte. - Planen er paany blit aktuel, idet studentene har bestemt sig til at anvende en gave paa kr. 1000,- som Odontologforeningen ihøst fik av professor lmm. Ottesen til fond for en sportshylte, og endvidere har man beslultet ved nærværende rundskrivelse at anmode tand!ægestanden om hjælp til at bringe fondet op i tilstrækkelig heide. 3

6 Det er lykkedes Medieinerforeningen og Farmaceutenes forening at reise sig sportshytter ved ældre kollegers hjælp, og vi tror at Norges tandjæger heller ikke vil svikte sine studenter. Faar vi først tandjægene med os, tror vi det vil gaa minst tike kvikt for os at reise en bytte som det gik for vore fættere medicinerne. Vi indrømmer villig at det vidner om megen ungdommelig optimisme at tro at tandlægene rundt om i landet vil skyte sammen til en hytte for os, men da vi vet at tandlægestanden ved tidligere anledninger ikke har latt sig avskrække av økonomiske ofre naar det gjaldt undervisningen og studentene - f.eks. ved oprettelsen av Statens Tandlægeinstitut, - saa falder det naturlig for os at nære tillid til standens generøsitet ogsaa i denne sak, - og det skui de glæde os meget om indsamlingen ialtald bragte ind saa mange penger, at vare efterfølgere paa instituttet kunde bli opildnet til at arbeide videre med saken med friskt mot. En del kjendte mænd inden tandlægestanden, hvis underskrifter vil tindes nedenfor, gir paa denne maate indsamlingen sin anbefaling. Vi ber om at ogsaa tandlægene rundt om maa vise os sin sympati, og støtte indsamlingen efter evne. Bidrag kan gjen nem vedlagte postanvisning sendes til fondets kasserer, stud. Rognerud, Statens Tandlægeinstitut. Kvittering vil bli git gjennem Norsk Tandlægetidende i form av offentliggjørelse av bidragslisten., den Il. mars For indsamlingskomiteen Leiv Gjessing. A. Bech, president NTF Carl v. Krogh, visepresident NTF A. Arisho/m, sekretær NTF Denne appell ga et godt resultat, og den norske tannlegestand ble ikke bare ved denne anledning. pumpet.. Hyttefondet steg hurtig, og ved slutten av året 1925 var det steget til kr. 3780, -. Spesielt Y ngvar Rognerud badde en verdifull evne til å skaffe penger på. Protokollreferat fra 18/ 11-26: Videre fikk tannlæge Rognerud som fhv. formann i Arbeidsutvalget for hyttefondet ordet for at redegjøre for resultatet hittil. Det viste seg at være forholdsvis imponerende, idet summen fra proj. Ottesens kr. J 000 ved bidrag er steget til vel 4000 kr. Han mente at arbeidet nu burde fortsættes efter delvis andre metoder, f ejes. ved al faa istand et marked el. lign. Da nu Rognerud var villig til at fortsætte i arbeidsutvalget for at sætte disse planer ut i livet valgtes kun to nye medlemmer: Risberg og Lunde. På det første møtet i vårsemesteret 1928 var det oppe til diskusjon å kjøpe en hytte i Nitte- dal. Etter heftig debatt ble man imidlertid enig om å utsette kjøpet av bytten. Noen særlig stemning for hytten i Nittedalen var det ikke. Den nye formannen i 28. bøstsemesteret, Olav Mjelva, gikk meget energisk inn for at hyttesaken skulle løses. Innsamlingene fortsatte som før og ved semesterets slutt var det kommet inn ca. kr. 6200,-. Protokollreferat 7/ 11-28: Næsle programposl var foreningens evige pode - skihytta. På NTF's årsmøte blev innsamlet kr l parenles bemerket er det ikke rart med tannlægene for tiden. I alt er h.vllefondel nu kr el håp om en veldig sum fra pepsodent. Man enedes om fremdeles å se tiden an i skihyttesa/cen. Man hadde på dette stadiet kontaktet Harald Løvenskjold med forespørsel om tomt i Nordmarka og fått et meget positivt svar. 4

7 HARALD LØ V ENSKIOLD ne..., N ORO... RKE:N, 0& ' H &., "OHtO" n _ Studenterforonlngon v/norgee Ta~Mf ehøivi Herr Olar AlJølve, O e l o. Som evar paa De res ærede av 28.ds. kan jeg meddele, øt jeg gjerne ter konferance med Deres rep~8entant ror at di skutere øpørøm8elet om tomt t il øklhytte.- I den anledning køn Jeg medde le, at Jeg allerede 1 lltmgere tid har utparcellel't!!itørre e ller IIdntlre arealer 1 dette øl emed pas forskjellige steder pas mine e i endomme De badea meddele mig at par dage i forveien nsar det pese er Dem at ta en konferance, da jeg otte er meget optat. - På det siste møtet i dette semesteret fikk man nedsatt en byggekomite, som besto av: Einar Rode Ottesen, formann, og med Erling Prydz Selmer, Arne Martin Haug og Asbjørn Myhre som medlemmer. På et medlemsmøte i Samfundet den 23. mar.; 1929 avga byggekomiteen sin innstilling. Protokollreferat fra : Rode Ottesen, formannen i hyltekomiteen fikk så ordet. Han redegjorde for hyltesaken som i den siste tid har fått veldig vind i seilene. Han gjennomgikk hver minste detalj og kl/nde efter overslagene ikke skjønne at det var noen risiko i foretagendet. Foreningen selv hadde så mange penger (i parentes bemerket er alt sammen gaver fra forskjellige hold) at et eventuelt ldn ikke blev større enn kr og da der dessuterl vantil/et gunstige betingelser i vente så var visst ikke foreningen dårligere e,,,, den greiet dette løftet. Oltesen leste så ap overslagene og ingen fant at han regnet for heit, jo en tillot seg å mene at inn tektspostene som var opført til de løpende utgifter var temmelig lite begrunnet og lite å stole på. Efter noen orienterende bemerlcnin- ger var begge imidlertid skjent enige om at postene heller var for lavt enn for høit regnet. Hytta koster: Tomt Hytta.... Kjøkkenutstyr... Sengeutstyr i peisestua (madrass).. i 2. etg. (10 stk.). Lamper (3 henge- og 3 smålamper)... Arkitekt, Låser..... Skjøte/tinglesing Verktøy (hakke, spade, hammer etc.) Årlige utgifter: Skatter Assuranse,..... Ved og parafin.. Renter... Avdrag Vedlikehold.... Itr. 2000,-» 7950,-» 150,-» 50._» 300,-» 25,-» 100,-» 10,-» 100,-» 25, , -» 50,-» 30,-» 50,-» 165, -» 300,-» 100,- 630,- 5

8 Årlige inntekter: Aktiviteter..... Naupenger..... Premierenn..... Foreningen Hy ttedag ,- 100,- 100, - 100,- 200,- 600,- Efter avstemningen viste det sig at hytten bes/uttedes bygget mot l stemme. Interessen er visst stor nok nu, det gjelder bare at den er like stor når det kanskje trenges litt offervilje engang siden. Tegningene til hytten blir slått ap ifrakostsalen og syntes d vekke almen begeistring. G. il -...~ 6. ~ 1\ '- DAI1~R. '- I =10 - I 6ANG - - I, KJ~KHN. Db I I -\= vasnr. I I L. P~ISEST. I llf9j I STDR PfISEST. - I I 1/ ~ 8, ~ \ r- sov, 'R. - - =fi' 1/ :; Cl> r- ~ :,o~~r. I \ 1/ \ r I l l 0.!~'11., ~)., l! I- GAIIG I S. ~ / 1\ Ef: l I r.! I n I a 6

9 Komiteens overslag var på ca kr. - omtrent det fondet beløp seg til, men overslaget viste seg senere ikke å holde, da utgiftene kom over kr Midler pt. 1/ 5-29 Innsamlet før ved Rognerud kr. 5825,25 Irlnsamlet før høst 28» Gavefirma Stokke.» 1000,- Gave firma Hagness» 1000,- Gavetam,l. V. Krogh» 100, Lånegaranti NDD.» 3000, , Blandt studentene.» 249, Blandttam,leger..» 121, ,- Utgifter pr. 1/ 5-29 viser et beløp på kr ,-. Overskridelsen er vesentlig pd følgende poster: Tømmer (pga. forandring av hytta og større pris enn beregnet Byggmester (pga. forandring). Arkitekt (pga. forandring)..... Kjøring (pga. den dårlige Vel' var) Maling, beis etc. ikke medtatt i overslag Utstyr ca. kr. 250,-» 100,-» 50, -» 200, -» 200,» 200,» 1000,- Overskridelsen er altså kr. 1210, -, herav dekkes med egne midler kr. 680, -. Udeleleet blir altså kr. 530, -. De pengene som videre trengtes ble skaffet til veie av Pro!. Ivar Krohn, som da og flere ganger senere viste stor interesse for Hytta. Tomten ble kjøpt den 22. april Tomten hadde pen beliggenhet, 411 maver bavet. Ifølge skjøtet, som ble tinglyst den 3. mai samme år, er parsellen på 13,88 mål. Kjøpesummen var kr. 2000,- og ble betalt kontant. HYl la ble påsw rtet sommere" 29. erter regninger al' arkitekt fi}ss. Byggmesteren het Thore' sen (med pipe på bildet). 7

10 8!:i ~øte Undertegnede goebder Bault! love" ~ kl ol!l,i,jl;llc'f og hjemler herved lii OdonlOloRlol'C' ninbcn \'cd Norge" Tandt.cJ,'thoisko1e en PUt e!.y min eienoom IJIMIK'Itln<hbraaltn skofi g.nr. 67. br.nr. 7 i Ve ~ tre aker. hvilken p.reel rrd si:yldt.lr l in~sfl1rrelninc a\' 1 no\'l:mber 19:?2. tmgln:118 dw~mber 1922, fik br.nr. I' all ~ kyld 6 ore. Parccllcn er I J.~ m3nl tlgl.:jopcsu mmcn k. 2C:).1-10 lusen krouer - som et belllli kontant. Salget er l o~"vri!l skt'd [1/1 1\ ' olgrnde bctin s " :~er : 1) Parcellen er solgt kun til sporubruk. Den kan derfor kun btby88es med ed sp\\rts~tue med fornødne ut huse. Sportutuen maa v;r:re i hyttestil. Skogen ra. tomten shl ikke uthu8,es mtn beh"nd!es lon"'.flig. Eiendommen klln ik!.:.:. bo!'nyncs til lasl bcboei~i. 1.)08 sk.1 del væ re tillat at indrrdc beboth'! I sporu~tuen eller i rn ~rskill bygning for folk. som r r anut li! at ha opsyn mrd lpurtssrurn Otc ei:ndommcn. Del ~ka l vl\:re saadannc 'olk forbudt at india Jogerende dier nattegjtsler mot 8odt~orelsc eller O"crhode gl hu.. Jy for personer. lom ~r.jonnes at \;lie lai pu }:akt eller fi1kc p:u ~IBucilS eicnoom. Der m:aa iht' holc\el jakthund pal eiendommen. SllIIofremt opsyns lolkene holder humjyr er dc l 'orbudt SI hl disse h.vne 1II00n101' eiendummens gramser. Eiendommen kan IOTOV"g ikke benyttes til nogen bedrift.10m medfører 5tal lukt cl:~r ureilslighet og ikke til resillu ration, danselokale euer lil1nendl: dier lil rogel\llitp \ll..\,clg, il.:1 puhvilt'f, i",...n;ol dra oms(\r" lor. at WPflCl og avtald samles og hcnbnngcs pal Cl bcstemt sled pu dendnmnll:n, ;11'(0: oel virker r.undu skjemmende. dog 1':111 5!l.3dant Ivf::!d ikke ulen na~ns sanllrkr.e b;illfits nau ~' ~~ns e n nænnl:r'! edd to m. - Grottcr f(jr Itloal eller Splld""nd mila ikke anl~gges ~aaled~ al der Op51JII.r!lIre IN forurensning av vandlop. lom tjener andre lillirikk"lndsfou)'lling. 2) Eienc10mmen ka n ikke indltierd ~s. Sælgcrcn p3a:ar sig IlIgcn pligl \ill\l tlill~r:: 1 )~itni n8 (sk08en og o ~ en::f inlrl an~, dr lor mulige foløc r :l\ at heilende krcliilurer su ei fcr lud paa par-..:eilen. t'joprren t:ar rcl 111 l'.\ bcn)tit de over ~Igen:ns ciendommc ro~cnde.dkorr.~i~t';r, c!og il.ke mej andre fl\:mkomstmhller encl de hillil brukelige. Sa:1øc1'l!!I ~ klll være berelliøct lil uten erslalnin8 a l omlægge ludanne ve:c eller lil al nedla.gc 1111 bestl\:l':ilile I'ei.: nl01 :\I.tnvise n)'1:!i.dkonlslveic. SOlli ik~e væscntlig bewærligluo r adiw!l'slep. De: a nj.1g;c veie langs Rjnt,,\;~. ~kjlcrsjovl~dr3!lc 1 kln kun bcn)1'c' ril,:aaendc tralik. Ve:ertll'!t s:ier fo m sau OW'r!ll\rcellen kall ik:c;e SLlt'UgeS. FOtQHig tilkommer der Ikke kjope ren nogen rl"t av nt'lt:cll~oo\i,cisl ti'" \lier ~a:i 8erens lilgra'osende eller omhghende elcndomme. Kjøperen hllr ualedes hellcr ilke r..:\ ul pa, sæl~erens eit.-ndomme al UI.,I C nogt'o forfulgningueltll bildt reut pll.l den IoOJSIC parcel, 4) Uten IIlf'1 lykke Il\" sa:l~rc n euer cft erlolgende dere av hovrdbollet kro part"cl!u, lua' VIdere opdelt'~. Vrl1 ewnl\lrtl s31g av eiendommen. skal eicrne al' tilsrlrnsendc parcrller ha forknpstet. 5:r.;gC:-t'R plikter det for. nllt saljluvlllie h:lt lundet sl~d, It underrette!iblolh!nde parctll'ittt om ul~c l og.li gl disse en ''11;\ av JO dage lil lit indlm: i kj'ljlet pall de vcd ll1tgslhl:11en b«ttmlt'... iu..:aar. S:\mmt l o rlo. j.lpm:~1 titk()"'fi' er pu ulno\r malile hq~~dbull~l~ ~IC r. 5) Sæh.:e ren lorbclld(;c r sis (\8 tilerli!tg~nd e eiere n~ hovedbouel rei til I1 dispensere palcelrleren In hl ilken somhelsi a,' de O\'Clln;t:l'nt lnds;': n.cn"kninger I eiendommens bell~ u~bc. Saalrernl han e::er eftctf.,l~cn(k eiere s:rlgrr ho\ cdb.,lie! i sin helhet. skil l hall fremddes være bcr~iii~ = : ::/ u UIO,'C denne dhpensat.ionsl"ln i cgc IIsk:1p JV eicr:lv hl'ilkensomhebt n:rrhj:~ende og ham tillwrrndc 5kcgt"icndom. 6) Eic:ndomm.:n er o~' rr1 :J 1 av kj(!j)cren den 22 april "3 hl'ilken Tid "Jupercn betaler de paa riendoa!11c::, rlll ll!"ndc ~kaller 1>1> a~gifter, 7) Allt omkoslningrr vtd!1l1nddens avslulnintc og!oell nrmfurelsc:. dcflb l:: nolljlgiherne lit sky t ddcling~ f orretningen betales ay kjor-ercn lom egsa.. erl:rggts "2 tri provisjon :11 kjupcsu~mell. Vækeru pr. I.y",ker st, de n 22 ajlrill929. );fu~~ a.!~\~6;'~\. I...a:st vtd tin~l~sninilslinse lln r Aktn. herrediskn\'e remb~dt 3 mai behorig ekstra hen OE indfl>n i plnte bok nr. s:; lof Anmclkninp: 0111 hcilther meddeles pa. forl3n~o;:nd... ml'! eri1ggcise av cl tiu... gsbtbyf!1il:1 Kr Kjeoperen mll :lglcr ko n l,'c~~ i o:-:. l lerlor til SI3ukasscn kl. () - - bet3lt. ~~ Jv. Attest Det atlr$ltfts herved. 1\ IInm.!:Jr3n om al kjcperen mlnfit.: r kon~5}on, ut(l.i r i h.l. h:t nclebccp.. ren:en lcts Ikr. av 23/ og l.andl!m1 k ld~p,.neme n te thl: r. li" ::9. Ulen gtbyr. I\k:rs Hel rt ds\kril'crc mlkdc d~n 10/1029. I.~_I./.' ~.u_ <-,"-f

11 l. \ os il ' '1,,40 I 9

12 Mesteparte" av arbeidet foregikk. pd dllguadsbas;s. Vi ser bl.a. byggekomiteens medlemmer. Brudel'old, Myhre. Rode- Ottese" og Myrebø. Videre sees larjii lege Sleille og tamllege uivestad. Alt fra starten viste det seg at det var mest hensiktsmessig å lage en hyttekomite som skulle bestyre hytta. Hyttekomiteen av 29, med formann Rohde Ottesen, fremla forslag til reglement og hytteinstruks som stort sett er det samme som i dag. Hyttekomiteen av 1930, innvielsesaret, besto av studentene Myrebøe, Skille, Brudevold og Bjønnes. Hytta ble bygget sommeren og høsten 1929, og innviet med stor verdighet den 16. februar EDB - TANNLEGEREGNSKAP VI tilbyr et spesialregnskap lar tannleger på EDB (IBM AlS, ) Vårt regnskapsopplegg omfatter følgende ytelser: Kvartalovis regnlkap BudlJettltyrtng!kontroll Selvenglvelse/Skatt,rettsllg r6dglvnlng F t honorar pa ',..balla Ref.ran,.r Modiem: Norske Regnskapabyr'ers Forening Ta kontakt med oss for en uforbindtlig samtale: CA-TO AlS Forsikring - Finansiering - EDB-regnskap Øygardvn. 54 (P.b. 2) Tlf. (02) Mobil 097/ Daglig leder: Bodrtftl.konom Cato Torp_ 10

13 Barndomsårene Referat fra innvielsen av foreningens hytte, søndag 16/2 1930: Innvielsen av hytta kunde ikke falt på en gunstigere dag. Fra tidlig pd formiddagen skinte solen. og føret var ideelt. For plassens skyld hadde man innbudt tannleger..pruf fer. og andre bidragsytere og imeresserte til kl. 12 middag og elever til kl. 2. Kl. '1,12 var alt i orden. og hyttekomite. byggekomite og styre f erdig til å motta gamlekara. Forat Kroll1ls flag helt skulle komme til sin rett fant man å måtte hugge ned en gran i den ellevte time. Omkring kl. 12 innfant de innbudte seg. Man samledes i hyttens to hyggelige peisesture. hvor der var dekket langbord. og servertes øl og sidrne smørbrød. Odontolog' foreningens formann. Jon Aalmo. ønsket i velvalgte ord gjestene velkommen. Der ap' arbeidedes straks en god stemning. Rode Ottesen gaven kort oversikt over hyttas historie. og takket alle som hadde ydet bi drag. Der blev holdt en rekke taler. av rektor Ottesen, tannlege Kullmann. som er hovedstyrets president. av formannen i Tannlegeselskap tannlege Arvid Arisholm. For mannen holdr ogsd en tale nr. 2. Talerne var Mandag aften Aftenposten 17. februar 1930 Innvielsen av tannlæge-hyt1en ved Blankvann Øvcr,ff : HymHI. Nederst: Deltagerne i g6rsdagens i"n\'l'elses/esr. hvor man bl.a, I'i/ gjenkjenne i forreste rd ke (ann " lægej/o jsjcole /l s reklor. profi'ssor Duue". docetl' Toverud, hy ttens arkitekt Foss ug byggmester Thoresen. medlemmer Ul' rafl"læge!ore"ingelis hoi'edstyre. tunnlægene Kullmun" og ArishoJm samt hyttens _finansminister. tannlæge Kroh" og professor Andresen, øverst medlemmene av byggekomiteen: Studentene Myh re. Rode. Ottesen, BrudeWJII og Myrebø. 11

14 enige om at hytta hadde en stor oppgave. nemlig å fremme kameratskapet mellom de vordende norske tannleger. og sdledes bli til gagn for den norske tannlegestand. Mange lovord fikk byggekomiteens medlemmer Rode-Ottesen & Myhre. Tannlege K rohn..finansministeren. fikk meget velfortjent ros. som den der alltid var villig til d hjelpe når det knep, og for sin store smartness ndr det gjeldt å skaffe bidragsytere. Mange rosende ord blev også sagt Om byggets ledere. arkitekt Foss & byggmester Thoresen. Til to damer. froknerne Gjæver & Comeliussen blev der overrakt (to) minnebegre som takk for utrettelig arbeide på hytta, både når solen stekte som verst og i høstregnet nd, veiene var nesten ufremkommelige av søle. En morsom episode inntraff da man satt ti/bords. Nettop idet en av talerne hadde sluttet sin tale og bifallet brakte løs, viste professor Andresens kjente fysiognomi sig i døreli, og bifallet steg til det øredøvelide da han hoppet inn geleidet av et tilbørlig antall damer. Kl. 2 kom foreningens medlemmer, og storparten av den mandlige kontingent viste sig fra sin rette side, nemlig som eminente begersvingere. Det pås cåes fra sikkert hold at en av gutta om kvelden da han sammen med et helt følge var kommet halvveis til byen. plutselig stanset og vilde tilbake d spise litt av all maten. Han kom plutselig til å huske på at han helt fra morgenen av kun hadde drukket øl. Man hygget sig med dans og musik til langt ut på eftermiddageli, og drog så hjem overbevist om at Odontologforenillgen har fått et hjem oppe i marka. el utfartsted som få. Eivind Alstad. Ref. Ved denne anledning mottok Hytta mange gaver fra bl.a. Prol. Imrn. Ottesen, Ivar Krohn. Dos. Odd Reichbom-Kjennerud, tannl. John Asphaug og andre. Hytta hadde da kostet. inklusiv tomten, kr , hvorav kr. 3000,- var skaffet til veie ved lån av forsikringsselskapet Norske Folk. Hytta ble bygget av rund10mmer og var ca. 70 kvm stor med en stor og en liten peisestue, kjøkken og gang i l. etasje, og to sovesaler i 2. etasje med til sammen 20 køyeplasser. l årene fremover ble inventaret og utstyret sta dig forbedret, og det ble ryddet opp på tom ten etter byggingen. Bl.a. ble det sommerer Bilde luu f ra sørøst vin teren 3 12

15 Studentenes sportshyttes låneobligasjon. o/te:~~f~ hat: idag innsatt h. /v. - i spodshyflens byq.q.elond, hoilliet hecoed edgermes 8 SLO, den il - /9 'l tj ;m ODI * FD. ODONTOL06FDREIIIN8E11 c;ljcii(il!'it: er IIp rlorikrl ov renfc!rill b Jn l u& VI"CIl.5t:F lia. '7}d {/CIluol/orsa.m/.inv ÆWI COf!nlileU IIrrl"f!h1il11l of! OJT'ornsa~ion jorefn.s. 31 laget et enormt bål av alt avtallet. Det viste seg at hyttas økonomi var skrall de første årene og anstrengelser ble gjort for å skaffe til veie mer penger. Man lagde såkalte låneobligasjoner, som ga eieren prioritet ved overnatting og ga tittelen. medeier>. Takket være tannlege Ivar Krohns innsats fikk også hytta støtte fra enkelte dentaldepot, til sammen kr Annekset. som til å begynne med var temmelig lite ble sommeren 1932 utbygget. Dette arbeidet ble i det alt vesenmge utført av nå avdøde tannlege Arvid ellesen. Den første pyggmusfest ble holdt for det kull som begynte på Høyskolen i Nav- net pyggmusfest kom inn senere, og ble første gang visstnok brukt i De bestemte seremonier, bl.a. inspeksjon av de nye styrker ved Greven kom først inn i bildet rundt 50-tallet. Fra 1933 og en del år framover ble det holdt.julegilde., en hyggelig avslutning på semesteret, og hver vår et såkalt.vinterblot», hvor det avgående byttestyre overleverte Hytta til det tiltredende. S.A.K.O. (Stancta Appollonias Kordrenger) fikk ofte reservert hytta og første gang var i november Som takk ga de selvsamme kordrenger åkledet og reinsdyrhornet som fortsatt henger hhv. ved siden av og over hoveddøren i stua. I hyttebøkene lean man flere steder finne lovprisninger øv hytta sd,'el,. poesi som prosa. /7. sept. 32. Ame Jørgensen. Arvid Syrrist. I hårdt og bløtt føre til hytta. Den odontologiske adel besidder i Nordmarka et lystslott. Lystslottet er intet luftslott el.. fata morgana,., men gjort av solid tømmer som nok ta _fata på morra'nlf hvis en purulent roman sku lde gå over til en pyroman. 13

16 I sin villmark tilværelse lører de odontologiske høiheter en meget enkel etikette under opsyn av madame Eau de Blanche. Hvad huset skallormå. blev bestemt av den nu bortdragne høiadel: nemlig: Skorpen som betegnet det enkle levesett og samtidig angav den hårdeste prøve man kunde utsette sine partielle proteser lar. Scherven borget lor at de pekuniære ydelser ikke oversteg selv en enkes larmående. Flornes bruktes kun til lest og pekte hen på kameratens røde nese. Også den nulevende adel kan utnyttes med lordel. På Høslmark kan man plukke all markens grøde. Sætren driver naturligvis melkehandel. Hellesen er i slekt med den glade enke, hun med de fine tørrbatteriene, så ingen behøver å engste sig lor å gå i går'n når det er mørkt. l peisestuen sørger Kobberstad lor småpenger ved pokerbordene og mosjonerer dameoverskuddet. Når gramolonen har spiuet aue lorsider og baksider og man har diskutert hvad er forside og hvad er bakside om og om igjen inntil alle er dåret av den samme tango, da kryper selskapet ovenpå lar å lå sig en rolig natt i de vidunderlige senger som ofte, - uten at ded minste bevegelse kan iakttas, lormål 11 belri sig lar sitt intetforstående innhold. Slottet er kjent av alle Nordmark-travere og skattet over evne. Kjøp derfor a Ue de aksjer som kan opdrives. De er f.t. mer eltertraktet enn Kreugers og noteres høiere, Dagens kurs 10 kr. c1ean cash on the table. Adkomsten til slottet er ytterst bekvem med utmerkede kommunikasjoner. Billigst blir de' 11 henge bak på den laste nyverute som AlS Ingrid oprettholder mellem beiskalen og slottet Lenger ut i semestret blir det anledning til å ride på torus palatinus. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Høstmark euer reisebyråene. Høsten 1937 ble inventaret lornyet og forøket. Bl.a. fikk hytta en sending på 8 dusin glass fra Si Ko. Det ble skaffet nye møbler, smijernslamper og utstyr lar øvrig. Særlig skal fremheves det arbeide som studentene Rolv Ersdal og Øivind Dalaker utførte lor å gjøre hytta i stand. Pengene fikk man skaffet til veie ved hjelp aven kronerulling på skolen. T ID ENS TANN NOV gjøres i stand og pusses. Kjøkkenutstyret må delvis lornyes og kompletteres. Annet innbo må repareres ja tildels lornyes etc., etc. Går kronerullinga så kvikt unna som hittil så har vi også et stille håp om å kunne få kjøpt et par gode stoler til den lille peisestua. Dessuten har vi en liten ominnredningsplar oppe på sovesalen på ønskelisten. Derfor bel vi alle de utlordrede som ikke har betalt hur tigst mulig å sende sitt bidrag til lan lanm eller Eigil Aas adresse Norges Tannlegehøg skole. Kronerullinga lil hy tea Da hyttestyret bestemte å gå til kronerulling blant tannleger og studenter til dekning av øyeblikkelige utlegg ved reparasjon og restaurering av hytta, hevet der seg nok endel skeptiske røster om utiauet. Men vi har herved den glede å kunne meddele hyttas venner at kronerullinga allerede nå har rullet lorbi de lørste 150 kroner, og vi er i full gang med å sette hytta i stand til 10 års jubileet. Alt som er malt i hylta skal males opp igjen. Begge peiser og samtlige brannmurer 14 Studentersamfundet måtte også grave kassen, og man reklamerte energisk for aksje tegning. En aksje kostet kr. 10, og var gyldi, mens man studerte ved skolen_ Da studiet bl 4-årig i 1939 økte prisen til kr. 15. Aksjo nærene betalte den gangen kr. 0,50 i overnal tingskontingent, og ikke-aksjonæren kr. 1,50. Da hytta ble i bedre stand og me tiltrekkende steg antaljet hyttebesøk, me sank lorståelig nok i løpet av de neste par ~ igjen.

17 Bla" lo,tlllllsbrdten høste" -38. NORGES STØRSTE REISETILBUD til ungdom - gå ikke over bekken etter Yann - hos oss kan du fa sammenlignet de fleste reisetilbud MIDDELHAVET - CANARIA - AMERIKA - AFRIKA - ASIA - vi formidler turer fra de neste &nerkjente turoperatørerl STJERNEREISER - SAGA - PRISMA - PLUS - GLOBETROTTER m.fl. - i tillegg har vi bl.a. NON-STOP studentfly til ATHEN i sommersesongen og WNDON (jul, påske. sommer) - et utall av rimelige transporter fra KØBENHAVN til de mest aktuelle destinasjoner i EUROPA - AMERIKA - AFRIKA - ASIA - spesialopplegg OSS' for grupper p' STUDIE og IDRETTS-arrangementer. Det kan lønne seg å kontakte oss UNIVERSITETENES REISEBYRA Blindern, 3, tlf Byråer også i: Bergen, Trondheim, ÅS, Stavanger 15

18 En hard ungdomstid Utklipp fra Tidens Tann 1940 «Hytta» Etter alt brdket og forvi"ingen. kan det kanskje være pd sin plass d opplyse at hytta vdr ved Blankvann fremdeles stdr pd plass. Hylla ble under panikkdagene benyttet som evakueringssted og vel var det. Enkelte av ullteppene evakuerte videre innover marka. men i hdp om at de gjorde sin nytte er det tilgitt. Skulle det likevel være enkelte som under f(evakue ringen.. har 'dtl ullteppene med, har vi sandelig ikke noe imot at disse blir mobilisert for atter d ta kampen opp mol kulden ndr den tid kommer. Det var utmerket at vi hadde hytta d ty til i dette tilfelle; men jeg vil gjeme nytte høvet å pålegge alle som besøker hylla at de hjelper til med å holde orden. Etter et bra og hyggelig opphold på hylla er det urimelig å overlate den mindre hyggelige rengjøring til de uskyldige som kommer elter. Hytta blir holdr åpen utover sommeren. Studenter som ikke kan komme hjem og andre som vil benytte den korte ferien til eksamenslesning, er velkommen dit. der vil husleien og fornøyelsen bli billig. Jeg har ellers den gledelige nyhet til alle venner av hytta ar vi, takket være Holst ~ Berg og Al S Stål og Sti!'s rause gave. kan møblere den vesle peisestua med 4 nye lenestoler og el dilla bord. I 1941 ble Hytta gjort gjeldfri. da så vel det siste avdrag på lånet i Norske Folk som all annen gjeld ble betalt. I 1939 ble studentantallet ved Norges Tannlegehøgskole økt fra ISO til 200 på grunn av utvidelse av studieordningen fra 3 til 4 år. Hyttestyret i 1941 tok opp saken om utvidelse av Hytta, da den var i minste laget og ikke helt hensiktsmessig. Planene gikk ut på å utvide Hytta i østlig retning ca. 3,5 m, hvor det i kjelleren skulle være badstue og skismørerom, i I. etasje skulle den lille peisestuen utvides i lengden. Hertil kom el hyttestyrerom, dessuten slrulle kjøkkenet utvides Sosiulbødstulantes selvfølgelig ogstj i denne badstuen - \'i skimter bl.a. Greven av Blankvannsbrdte" og Humel feldt. og moderniseres. l 2. etasje skulle det bli, soverom på hver side av trappen, med til sarr men ca. 30 senger. På grunn av de vanskelig tider under krigen ble saken utsatt til ett, krigens slutt. Det ble likevel i uthuset insta lert en provisorisk badstue, som kom p kr. 1700,00. Denne badstue ble skjenket a direktør David Vogt i AlS SI-KO. Badstue gjorde god nytte for seg, men dessverre bl den ødelagt av brann våren Takk. være el utmerket brannslokningsarbeid fl Blankvannsbråten ble brannen begrenset t uthuset. Takkel vært rask, arbtide av Greven ble brannen l grenset til uthuset. Den ble senere re"el - i dag sldr k hjørnesteinene igjen blant tistlene. 16

19 Didericb Humerfeldt forteller: Min studietid var under krigen, og den glede og avkobling som Hytta gav oss kan ikke verdsettes nok. Hyttebesøket øket kolossalt i disse årene, og dette førte til at vi bl.a. gjorde Hytta helt gjeldfri, både med pantegjeld og au annen gjeld fra tidligere år. I det daværende uthus blev det instauert en badstue, som forøvrig var en gave fra adm. direktør David Vogt i SI-KO. Dessverre brant badstuen i 1944 på grunn av uvettig bruk. En storbrand, også skogbrand, blev unngått ved en resolutt opptreden av Greven Oskar og hans familie. Den faste gjengen, som i den tiden vandret på Hytta, dannet en klubb, Benzolstaben, som eksisterte i flere år etter freden. Vi blev godt kjent med hverandre og ordentlig sammensveiset, som senere har ført til varig vennskap og gjensidig glede. Ja man fikk venner for livet. Den 30. november 1943 ble Norges Tannlegehøgskole sammen med Universitetet stengt av tyskerne. Under resten av krigen ble Hytta bestyrt av et interimhytteslyre bestående av tannleger i som var gamle hyttetravene. I denne tid ble Hytta brukt til gjennomgangsted for gutta på skauen. Øystein Bleiklie forteuer: Fem års streng okkupasjon og krigsforhold hadde vennet oss aue til et enkelt og spartansk liv. Enkelt og spartansk var det nok også i hovedstaden høsten 1945, men det merket vel ikke vi, der vi møttes i evår ungdoms fagraste vår>, Hytta var vel den mest positive overraskelsen som møtte oss. For oss som kom fra andre s!røk av landet var det noe hjemmekjent her. Vi fant igjen den - tross alt - rike og gode siden av det livet de fleste av oss nyss badde blitt påtvunget eller var blitt trenet for. Det var friluftsliv og godt kameratskap. Men så var det også dette med.for første gang., som gir så mang en småting rang. I tillegg kom i vår studietid dette med.for første gang etter krigen. Slik var det da formennene i de nordiske odontologstudentforeningene kunne rekke hverandre handen etter lange tiders stengte grenser. De hadde konferanse på hytta i frie former. Jeg husker ennå den store ære som ble vederfaret en annen pygmus og meg selv da vi ble bedt om å være til stede i helgen for bl.a. å bære ved og vann til dem. Veden var i et halvt nedbrent skur (gamlemolaren) bak bytta, og vassbøttene ble hentet fra den høyst SDØ- og isbelagte brønnen nede i dumpen. Våre høye sjefer var flyil a sett f ru $fjn'el" /

20 hele tiden varme og holdt tørsten stangen, det kan jeg forsikre. To gode ting kom ut av dette.!. For. første gang. i de relativt trange tider fikk vi stadig høre, om hytta, fra våre nordiske venner:. Her har dere nordmenn noget fantastisk som vi ikke har. 2. Det ble fattet vedtak om å holde internordisk vinterolympiade i Nordmarka neste vinter. Internordisk odontologisk vinterolympiade. Husker ikke om navnet er korrekt, men det er i hvert fau dekkende. Deltakertallet var imponerende, særlig fra dansk side. Ingen av dem hadde i voksen tilstand sett norsk skiterreng, og neppe hatt ski på beina før. De imponerte også med sitt humør og sitt mot. Første beinbruddet inntraff i Slakterkleiva på vei mot vintereventyret. som varte en uke, har jeg inntrykk av. Svensker, finlendere, dansker og nordmenn var forlagt på Studenthytta, Medisinerhytta, Farmasøythytta og Turnhytta. Teknisk komite under ledelse av Pluto. Humerfeldt hadde kvarter i. Brannkassa. nede ved Blankvann, Very importent Persons og stevnets høye beskytter, O. R. K., huserte i Tannlegehytta. Det yrende livet som utspant seg i solskinn og snøkrystaller euer under sljernehimmel og måneskinn kan selvfølgelig ikke beskrives. Langt mindre de mange kveldsmøter innendørs. Hovedfesten på Turnhytta stillet vel nesten ankomst- og sluttfest i byen i skyggen, selv om disse også har sin historie. Etter harde dager med slalåm i Rødkleiva, hopprenn og dryge langrenn, sto alle deltakere siste kvelden oppmarsjert ved tunet til Greven av Blankvannsbråten under klar sljernehimmel. Plutselig kommer 6 norske glidende i slake svinger ned bakken rra skogbrynet ved Tann legehytta, med tente fakler. Med sin ild ten ner de så faklene til det store fakkeltoget, som så setter seg i bevegelse mot Tumhytta. Et olympisk arrangement i enhver henseende. Behov for å utvide hytta hadde meldt seg. Plan for utbygging til den form hytta har i dag ble lagt. A t slikt kunne skje i såpass skrinne tider, må ha vært en slags smitte av pioner ånden som hersket ellers i landet i gjenreisningsåret hvert fall var vi i hyttestyret nærmest fylt aven form for galgenhumor. Penger fantes tilsynelatende ikke. Men det var noe annet til stede. Det var den påfallende gode støtte tiltaket hadde på forskjellig hold. Først og fremst blant en håndfull av våre lærerkrefter med Odd Reich bom Kjennerud i spissen. De skaffet oss arki tekt. Hytta skulle forlenges, og vinkelrett på denne forlengelsen skulle det bygges en ny fløy med vedskjul, ny. molar> (do) og badstu. Til slutt var anbudet klart, og v:i hadde skaf fet oss byggmester. Påsketider 1947 ble det kritisk. Materia lene burde transporteres opp mens det ennå var vinterføre, men pantelån var ennå ikke skaffet til veie. Da sa O. R. K. til meg, som da var hyttesjef:. Gå til rektor Krohn.> Det ble et merkelig møte. Gamle professor Krohn satt bak sin bart og foran sitt skrivebord og hørte taus på min utlegning. Da jeg hadde tømt de siste ressurser og følte at slaget var tapt, dro han u t en skuff i skrivebordet, fant frem en tegnestift og holdt den opp foran meg. Vi visste at han rett som det var hadde en original måte å ordlegge seg på, men dette så riktig underlig ut. Så kom det:. Student, følg nøye med nu. > Så tok han en liten papir lapp frem, rablet et par ord på den og festet den med tegnestiften rett på veggen over skrivebordet.. Når jeg setter tegnestiften akkurat der, så betyr det at saken er særdeles viktig, og sannsynligvis i orden. Og det var den faktisk. Et par dager etter hadde vi løfte på fast pantelån i Aker Spare bank. Allmannamøte (eller ekstraordinær Oscar Gre ~f! av Blankwlrtflsbrdten og Ingeborg Bloll k I'fJl/tlsb,återt - 'Q Mor. Sommeren

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN 2004

KULTURMINNEDAGEN 2004 KULTURMINNEDAGEN 2004 SØNDAG 12. SEPTEMBER KL 1300 ØSTRE VOKSEN GÅRD Sørkedalsvn. 301 JORDBRUK OG GÅRDSANLEGG I VESTRE AKER Gårdbruker Johannes Woxen og lektor Finn Holden vil snakke om det som var og

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur NR 2 2014 FJELLPOSTEN M e d l e m s b l a d f o r Å l e s u n d - S u n n m ø r e Tu r i s t f o r e n i n g 6 8 å r g. På vidvanke i Tafjordfjell Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur D-SUNNM UN

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Bonderomantikk, sånn var det før i tida. I bakgrunnen badstue og smia langs bilveien vår til Hugulia. Møt familien Berg på Røste gård. REDAKTØRENS

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie!

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Alida Haavik Drolsum ahadro@gmail.com Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Bakgrunn for valg av oppgave. Da jeg først bestemte meg for å skrive om Vikersund Kurbad, hadde det lite med selve behandlingssenteret

Detaljer

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14 ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 2, DESEMBER 2006 53. ÅRGANG Brushytten får bygge side 2 Utenlandstur side 6-7 Superverver side 13 Sukkersnop side 14 Martins siste dag side 14-15 Gamlekarene 75 år side

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre Grenseland AVISA Nr. 2 april 2012 ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog BeStefAr PÅ HeltiD Tor Fjeld har blitt pensjonist. Side 6 og 7 PÅSKeKriM PÅ BrUget Marker Teaterselskap setter opp «Mord over en

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN HERØYA 30 ÅR KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN OSLO SPORVEISBETJ ENI NGS FERIEHJEM HERØ YA JO Å R KJEHOLMEN ID AR VED G EORG SVENDSEN UTG!TT AV FERIEHJEMMENES STYRE OSLO t 950 AASENS BOKTRYKKI!RI

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer