JACODENT INSTRUMENTBORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JACODENT INSTRUMENTBORD"

Transkript

1 o Argang 50

2 JACODENT INSTRUMENTBORD HEV OG SENKBART 32 CM. BIEN AIR ELEKTR. MICRO MOTOR ELLER OMDREININGER. KAVO ELLER BIEN AIR TURBIN. ALLE KOMPONENTER INNEBYGGET. SKAL KUN TILKOBLES LUFT, VANN OG 24 VOLT. KAN TILKOBLES ALLE TYPER UTSTYR. BE OM PROSPEKT OG PRIS FOR DERES UNIT. JACOBSEN DENTAL 'Vs BJERKELUNDSVEIEN JAR TE LEFON (02)

3 JUBILEUMSHEFfET Redaktør: Asbjørn Jokstad I redaksjonen: Kolbjørn Salomonsen, Inger Skjold Trykk: Flisa Boktrykkeri AlS TANNLEGEHYTTA Geitmyrsveien 69, 4 Tlf Hytta 50 år INNHOLD Hyttas historie Modning En lang og trang fødsel Vedlikeholdår Barndomsårene Hytta i dag En hard ungdomstid Trofast Vekstår Hvem er hvem på hytta

4 "'eg sa jo til Dem da De betalte i går at De var ferdigbehandlet. _Er De helt sikker på det, herr tannlege?~ Som representant for Norge for en rekke utenlandske dentajfabrikanter i over 65 år, står vi fortsatt til tjeneste og ønsker odontologforeningen til lykke med jubileet. Representant FINN B RASMUSSEN AlS Postboks 97 for Norge : I ROA OSLO 7 2

5 , EN LANG OG TRANG FØDSEL Våren 1925 begynte Tannlegehyttas livshistorie. Studentersamfundet ved Norges tannlegehøiskole feiret på det tidspunkt sit! IS års jubileum. Samtidig feiret Pro!. lmm. Ottesen sitt 25 års jubileum som tannlege. og i denne anledning fikk Samfundet en gave på kr fra professoren. Etter forslag fra student Leiv Gjessing ble det bestemt at denne gaven skulle danne grunnlaget for et hyttefond for studentene. Forslaget møtte i begynnelsen noe motbør. men ble (heldigvis) til slutt vedtatt på et møte i Studentersamfundet. Protokollreferat fra : De" viktigste post på kveldens program blev så behandlel. Anvendelsen av de kr Odontologforeningen har fått av pro! Ottesen. Der f remkom adskillige forslag: I. Gjessing: De 1000 kr. avseties lil byggefond for skihytte. 2. Gjertsen: Pengene bør brukes til å feslligholde 15 årsdagen med. 3. Bjørnslad: Vilde ha kapitalen til utsmyk king av forsamlingslokalei i luftslaltet i Gjetemyrsveiell. 4. Endel ville ha pengene som en økonomisk ryggrad for foreningen. Om disse 4 forslag opstad der så et livlig ordskifte i l 'I. times tid. Selv den glade giver pro! Oltesen fik adskillig på pukkelen. De allerfleste av de tilstedeværende ulla/de sine mer eller mindre heldige meninger. Omsider gjorde avstemningen Gjessings forslag til riktighet. Pengene avsattes til skihylte-byggefond. Det ble nedsatt en komite som skulle bestyre og øke dette fondet. Komiteen besto av form. Leiv Gjessing og tre medlemmer, Yngvar Rognerud, Anthony Lytskjold og resper Hallingby. Allerede i Aprilnummeret for Den norske tannlegeforenings tidende ble det inntatt et.opprop til den norske tannlægestand It. Til Den norske tandlægestand! Allerede for flere aar tilbake omgikkes tandlægestudentene med planer om at skaffe sig en sportshytte. men det blev dengang desværre bare med tanken. - Med det usunde arbeide og den kostbare utdannelse vi har, vil en sportshytte avhjælpe et dypt følt savn, idet den vil gi os anledning til at dyrke friluftslivet i vore fristunder uten for store omkostninger for den enkelte. - Planen er paany blit aktuel, idet studentene har bestemt sig til at anvende en gave paa kr. 1000,- som Odontologforeningen ihøst fik av professor lmm. Ottesen til fond for en sportshylte, og endvidere har man beslultet ved nærværende rundskrivelse at anmode tand!ægestanden om hjælp til at bringe fondet op i tilstrækkelig heide. 3

6 Det er lykkedes Medieinerforeningen og Farmaceutenes forening at reise sig sportshytter ved ældre kollegers hjælp, og vi tror at Norges tandjæger heller ikke vil svikte sine studenter. Faar vi først tandjægene med os, tror vi det vil gaa minst tike kvikt for os at reise en bytte som det gik for vore fættere medicinerne. Vi indrømmer villig at det vidner om megen ungdommelig optimisme at tro at tandlægene rundt om i landet vil skyte sammen til en hytte for os, men da vi vet at tandlægestanden ved tidligere anledninger ikke har latt sig avskrække av økonomiske ofre naar det gjaldt undervisningen og studentene - f.eks. ved oprettelsen av Statens Tandlægeinstitut, - saa falder det naturlig for os at nære tillid til standens generøsitet ogsaa i denne sak, - og det skui de glæde os meget om indsamlingen ialtald bragte ind saa mange penger, at vare efterfølgere paa instituttet kunde bli opildnet til at arbeide videre med saken med friskt mot. En del kjendte mænd inden tandlægestanden, hvis underskrifter vil tindes nedenfor, gir paa denne maate indsamlingen sin anbefaling. Vi ber om at ogsaa tandlægene rundt om maa vise os sin sympati, og støtte indsamlingen efter evne. Bidrag kan gjen nem vedlagte postanvisning sendes til fondets kasserer, stud. Rognerud, Statens Tandlægeinstitut. Kvittering vil bli git gjennem Norsk Tandlægetidende i form av offentliggjørelse av bidragslisten., den Il. mars For indsamlingskomiteen Leiv Gjessing. A. Bech, president NTF Carl v. Krogh, visepresident NTF A. Arisho/m, sekretær NTF Denne appell ga et godt resultat, og den norske tannlegestand ble ikke bare ved denne anledning. pumpet.. Hyttefondet steg hurtig, og ved slutten av året 1925 var det steget til kr. 3780, -. Spesielt Y ngvar Rognerud badde en verdifull evne til å skaffe penger på. Protokollreferat fra 18/ 11-26: Videre fikk tannlæge Rognerud som fhv. formann i Arbeidsutvalget for hyttefondet ordet for at redegjøre for resultatet hittil. Det viste seg at være forholdsvis imponerende, idet summen fra proj. Ottesens kr. J 000 ved bidrag er steget til vel 4000 kr. Han mente at arbeidet nu burde fortsættes efter delvis andre metoder, f ejes. ved al faa istand et marked el. lign. Da nu Rognerud var villig til at fortsætte i arbeidsutvalget for at sætte disse planer ut i livet valgtes kun to nye medlemmer: Risberg og Lunde. På det første møtet i vårsemesteret 1928 var det oppe til diskusjon å kjøpe en hytte i Nitte- dal. Etter heftig debatt ble man imidlertid enig om å utsette kjøpet av bytten. Noen særlig stemning for hytten i Nittedalen var det ikke. Den nye formannen i 28. bøstsemesteret, Olav Mjelva, gikk meget energisk inn for at hyttesaken skulle løses. Innsamlingene fortsatte som før og ved semesterets slutt var det kommet inn ca. kr. 6200,-. Protokollreferat 7/ 11-28: Næsle programposl var foreningens evige pode - skihytta. På NTF's årsmøte blev innsamlet kr l parenles bemerket er det ikke rart med tannlægene for tiden. I alt er h.vllefondel nu kr el håp om en veldig sum fra pepsodent. Man enedes om fremdeles å se tiden an i skihyttesa/cen. Man hadde på dette stadiet kontaktet Harald Løvenskjold med forespørsel om tomt i Nordmarka og fått et meget positivt svar. 4

7 HARALD LØ V ENSKIOLD ne..., N ORO... RKE:N, 0& ' H &., "OHtO" n _ Studenterforonlngon v/norgee Ta~Mf ehøivi Herr Olar AlJølve, O e l o. Som evar paa De res ærede av 28.ds. kan jeg meddele, øt jeg gjerne ter konferance med Deres rep~8entant ror at di skutere øpørøm8elet om tomt t il øklhytte.- I den anledning køn Jeg medde le, at Jeg allerede 1 lltmgere tid har utparcellel't!!itørre e ller IIdntlre arealer 1 dette øl emed pas forskjellige steder pas mine e i endomme De badea meddele mig at par dage i forveien nsar det pese er Dem at ta en konferance, da jeg otte er meget optat. - På det siste møtet i dette semesteret fikk man nedsatt en byggekomite, som besto av: Einar Rode Ottesen, formann, og med Erling Prydz Selmer, Arne Martin Haug og Asbjørn Myhre som medlemmer. På et medlemsmøte i Samfundet den 23. mar.; 1929 avga byggekomiteen sin innstilling. Protokollreferat fra : Rode Ottesen, formannen i hyltekomiteen fikk så ordet. Han redegjorde for hyltesaken som i den siste tid har fått veldig vind i seilene. Han gjennomgikk hver minste detalj og kl/nde efter overslagene ikke skjønne at det var noen risiko i foretagendet. Foreningen selv hadde så mange penger (i parentes bemerket er alt sammen gaver fra forskjellige hold) at et eventuelt ldn ikke blev større enn kr og da der dessuterl vantil/et gunstige betingelser i vente så var visst ikke foreningen dårligere e,,,, den greiet dette løftet. Oltesen leste så ap overslagene og ingen fant at han regnet for heit, jo en tillot seg å mene at inn tektspostene som var opført til de løpende utgifter var temmelig lite begrunnet og lite å stole på. Efter noen orienterende bemerlcnin- ger var begge imidlertid skjent enige om at postene heller var for lavt enn for høit regnet. Hytta koster: Tomt Hytta.... Kjøkkenutstyr... Sengeutstyr i peisestua (madrass).. i 2. etg. (10 stk.). Lamper (3 henge- og 3 smålamper)... Arkitekt, Låser..... Skjøte/tinglesing Verktøy (hakke, spade, hammer etc.) Årlige utgifter: Skatter Assuranse,..... Ved og parafin.. Renter... Avdrag Vedlikehold.... Itr. 2000,-» 7950,-» 150,-» 50._» 300,-» 25,-» 100,-» 10,-» 100,-» 25, , -» 50,-» 30,-» 50,-» 165, -» 300,-» 100,- 630,- 5

8 Årlige inntekter: Aktiviteter..... Naupenger..... Premierenn..... Foreningen Hy ttedag ,- 100,- 100, - 100,- 200,- 600,- Efter avstemningen viste det sig at hytten bes/uttedes bygget mot l stemme. Interessen er visst stor nok nu, det gjelder bare at den er like stor når det kanskje trenges litt offervilje engang siden. Tegningene til hytten blir slått ap ifrakostsalen og syntes d vekke almen begeistring. G. il -...~ 6. ~ 1\ '- DAI1~R. '- I =10 - I 6ANG - - I, KJ~KHN. Db I I -\= vasnr. I I L. P~ISEST. I llf9j I STDR PfISEST. - I I 1/ ~ 8, ~ \ r- sov, 'R. - - =fi' 1/ :; Cl> r- ~ :,o~~r. I \ 1/ \ r I l l 0.!~'11., ~)., l! I- GAIIG I S. ~ / 1\ Ef: l I r.! I n I a 6

9 Komiteens overslag var på ca kr. - omtrent det fondet beløp seg til, men overslaget viste seg senere ikke å holde, da utgiftene kom over kr Midler pt. 1/ 5-29 Innsamlet før ved Rognerud kr. 5825,25 Irlnsamlet før høst 28» Gavefirma Stokke.» 1000,- Gave firma Hagness» 1000,- Gavetam,l. V. Krogh» 100, Lånegaranti NDD.» 3000, , Blandt studentene.» 249, Blandttam,leger..» 121, ,- Utgifter pr. 1/ 5-29 viser et beløp på kr ,-. Overskridelsen er vesentlig pd følgende poster: Tømmer (pga. forandring av hytta og større pris enn beregnet Byggmester (pga. forandring). Arkitekt (pga. forandring)..... Kjøring (pga. den dårlige Vel' var) Maling, beis etc. ikke medtatt i overslag Utstyr ca. kr. 250,-» 100,-» 50, -» 200, -» 200,» 200,» 1000,- Overskridelsen er altså kr. 1210, -, herav dekkes med egne midler kr. 680, -. Udeleleet blir altså kr. 530, -. De pengene som videre trengtes ble skaffet til veie av Pro!. Ivar Krohn, som da og flere ganger senere viste stor interesse for Hytta. Tomten ble kjøpt den 22. april Tomten hadde pen beliggenhet, 411 maver bavet. Ifølge skjøtet, som ble tinglyst den 3. mai samme år, er parsellen på 13,88 mål. Kjøpesummen var kr. 2000,- og ble betalt kontant. HYl la ble påsw rtet sommere" 29. erter regninger al' arkitekt fi}ss. Byggmesteren het Thore' sen (med pipe på bildet). 7

10 8!:i ~øte Undertegnede goebder Bault! love" ~ kl ol!l,i,jl;llc'f og hjemler herved lii OdonlOloRlol'C' ninbcn \'cd Norge" Tandt.cJ,'thoisko1e en PUt e!.y min eienoom IJIMIK'Itln<hbraaltn skofi g.nr. 67. br.nr. 7 i Ve ~ tre aker. hvilken p.reel rrd si:yldt.lr l in~sfl1rrelninc a\' 1 no\'l:mber 19:?2. tmgln:118 dw~mber 1922, fik br.nr. I' all ~ kyld 6 ore. Parccllcn er I J.~ m3nl tlgl.:jopcsu mmcn k. 2C:).1-10 lusen krouer - som et belllli kontant. Salget er l o~"vri!l skt'd [1/1 1\ ' olgrnde bctin s " :~er : 1) Parcellen er solgt kun til sporubruk. Den kan derfor kun btby88es med ed sp\\rts~tue med fornødne ut huse. Sportutuen maa v;r:re i hyttestil. Skogen ra. tomten shl ikke uthu8,es mtn beh"nd!es lon"'.flig. Eiendommen klln ik!.:.:. bo!'nyncs til lasl bcboei~i. 1.)08 sk.1 del væ re tillat at indrrdc beboth'! I sporu~tuen eller i rn ~rskill bygning for folk. som r r anut li! at ha opsyn mrd lpurtssrurn Otc ei:ndommcn. Del ~ka l vl\:re saadannc 'olk forbudt at india Jogerende dier nattegjtsler mot 8odt~orelsc eller O"crhode gl hu.. Jy for personer. lom ~r.jonnes at \;lie lai pu }:akt eller fi1kc p:u ~IBucilS eicnoom. Der m:aa iht' holc\el jakthund pal eiendommen. SllIIofremt opsyns lolkene holder humjyr er dc l 'orbudt SI hl disse h.vne 1II00n101' eiendummens gramser. Eiendommen kan IOTOV"g ikke benyttes til nogen bedrift.10m medfører 5tal lukt cl:~r ureilslighet og ikke til resillu ration, danselokale euer lil1nendl: dier lil rogel\llitp \ll..\,clg, il.:1 puhvilt'f, i",...n;ol dra oms(\r" lor. at WPflCl og avtald samles og hcnbnngcs pal Cl bcstemt sled pu dendnmnll:n, ;11'(0: oel virker r.undu skjemmende. dog 1':111 5!l.3dant Ivf::!d ikke ulen na~ns sanllrkr.e b;illfits nau ~' ~~ns e n nænnl:r'! edd to m. - Grottcr f(jr Itloal eller Splld""nd mila ikke anl~gges ~aaled~ al der Op51JII.r!lIre IN forurensning av vandlop. lom tjener andre lillirikk"lndsfou)'lling. 2) Eienc10mmen ka n ikke indltierd ~s. Sælgcrcn p3a:ar sig IlIgcn pligl \ill\l tlill~r:: 1 )~itni n8 (sk08en og o ~ en::f inlrl an~, dr lor mulige foløc r :l\ at heilende krcliilurer su ei fcr lud paa par-..:eilen. t'joprren t:ar rcl 111 l'.\ bcn)tit de over ~Igen:ns ciendommc ro~cnde.dkorr.~i~t';r, c!og il.ke mej andre fl\:mkomstmhller encl de hillil brukelige. Sa:1øc1'l!!I ~ klll være berelliøct lil uten erslalnin8 a l omlægge ludanne ve:c eller lil al nedla.gc 1111 bestl\:l':ilile I'ei.: nl01 :\I.tnvise n)'1:!i.dkonlslveic. SOlli ik~e væscntlig bewærligluo r adiw!l'slep. De: a nj.1g;c veie langs Rjnt,,\;~. ~kjlcrsjovl~dr3!lc 1 kln kun bcn)1'c' ril,:aaendc tralik. Ve:ertll'!t s:ier fo m sau OW'r!ll\rcellen kall ik:c;e SLlt'UgeS. FOtQHig tilkommer der Ikke kjope ren nogen rl"t av nt'lt:cll~oo\i,cisl ti'" \lier ~a:i 8erens lilgra'osende eller omhghende elcndomme. Kjøperen hllr ualedes hellcr ilke r..:\ ul pa, sæl~erens eit.-ndomme al UI.,I C nogt'o forfulgningueltll bildt reut pll.l den IoOJSIC parcel, 4) Uten IIlf'1 lykke Il\" sa:l~rc n euer cft erlolgende dere av hovrdbollet kro part"cl!u, lua' VIdere opdelt'~. Vrl1 ewnl\lrtl s31g av eiendommen. skal eicrne al' tilsrlrnsendc parcrller ha forknpstet. 5:r.;gC:-t'R plikter det for. nllt saljluvlllie h:lt lundet sl~d, It underrette!iblolh!nde parctll'ittt om ul~c l og.li gl disse en ''11;\ av JO dage lil lit indlm: i kj'ljlet pall de vcd ll1tgslhl:11en b«ttmlt'... iu..:aar. S:\mmt l o rlo. j.lpm:~1 titk()"'fi' er pu ulno\r malile hq~~dbull~l~ ~IC r. 5) Sæh.:e ren lorbclld(;c r sis (\8 tilerli!tg~nd e eiere n~ hovedbouel rei til I1 dispensere palcelrleren In hl ilken somhelsi a,' de O\'Clln;t:l'nt lnds;': n.cn"kninger I eiendommens bell~ u~bc. Saalrernl han e::er eftctf.,l~cn(k eiere s:rlgrr ho\ cdb.,lie! i sin helhet. skil l hall fremddes være bcr~iii~ = : ::/ u UIO,'C denne dhpensat.ionsl"ln i cgc IIsk:1p JV eicr:lv hl'ilkensomhebt n:rrhj:~ende og ham tillwrrndc 5kcgt"icndom. 6) Eic:ndomm.:n er o~' rr1 :J 1 av kj(!j)cren den 22 april "3 hl'ilken Tid "Jupercn betaler de paa riendoa!11c::, rlll ll!"ndc ~kaller 1>1> a~gifter, 7) Allt omkoslningrr vtd!1l1nddens avslulnintc og!oell nrmfurelsc:. dcflb l:: nolljlgiherne lit sky t ddcling~ f orretningen betales ay kjor-ercn lom egsa.. erl:rggts "2 tri provisjon :11 kjupcsu~mell. Vækeru pr. I.y",ker st, de n 22 ajlrill929. );fu~~ a.!~\~6;'~\. I...a:st vtd tin~l~sninilslinse lln r Aktn. herrediskn\'e remb~dt 3 mai behorig ekstra hen OE indfl>n i plnte bok nr. s:; lof Anmclkninp: 0111 hcilther meddeles pa. forl3n~o;:nd... ml'! eri1ggcise av cl tiu... gsbtbyf!1il:1 Kr Kjeoperen mll :lglcr ko n l,'c~~ i o:-:. l lerlor til SI3ukasscn kl. () - - bet3lt. ~~ Jv. Attest Det atlr$ltfts herved. 1\ IInm.!:Jr3n om al kjcperen mlnfit.: r kon~5}on, ut(l.i r i h.l. h:t nclebccp.. ren:en lcts Ikr. av 23/ og l.andl!m1 k ld~p,.neme n te thl: r. li" ::9. Ulen gtbyr. I\k:rs Hel rt ds\kril'crc mlkdc d~n 10/1029. I.~_I./.' ~.u_ <-,"-f

11 l. \ os il ' '1,,40 I 9

12 Mesteparte" av arbeidet foregikk. pd dllguadsbas;s. Vi ser bl.a. byggekomiteens medlemmer. Brudel'old, Myhre. Rode- Ottese" og Myrebø. Videre sees larjii lege Sleille og tamllege uivestad. Alt fra starten viste det seg at det var mest hensiktsmessig å lage en hyttekomite som skulle bestyre hytta. Hyttekomiteen av 29, med formann Rohde Ottesen, fremla forslag til reglement og hytteinstruks som stort sett er det samme som i dag. Hyttekomiteen av 1930, innvielsesaret, besto av studentene Myrebøe, Skille, Brudevold og Bjønnes. Hytta ble bygget sommeren og høsten 1929, og innviet med stor verdighet den 16. februar EDB - TANNLEGEREGNSKAP VI tilbyr et spesialregnskap lar tannleger på EDB (IBM AlS, ) Vårt regnskapsopplegg omfatter følgende ytelser: Kvartalovis regnlkap BudlJettltyrtng!kontroll Selvenglvelse/Skatt,rettsllg r6dglvnlng F t honorar pa ',..balla Ref.ran,.r Modiem: Norske Regnskapabyr'ers Forening Ta kontakt med oss for en uforbindtlig samtale: CA-TO AlS Forsikring - Finansiering - EDB-regnskap Øygardvn. 54 (P.b. 2) Tlf. (02) Mobil 097/ Daglig leder: Bodrtftl.konom Cato Torp_ 10

13 Barndomsårene Referat fra innvielsen av foreningens hytte, søndag 16/2 1930: Innvielsen av hytta kunde ikke falt på en gunstigere dag. Fra tidlig pd formiddagen skinte solen. og føret var ideelt. For plassens skyld hadde man innbudt tannleger..pruf fer. og andre bidragsytere og imeresserte til kl. 12 middag og elever til kl. 2. Kl. '1,12 var alt i orden. og hyttekomite. byggekomite og styre f erdig til å motta gamlekara. Forat Kroll1ls flag helt skulle komme til sin rett fant man å måtte hugge ned en gran i den ellevte time. Omkring kl. 12 innfant de innbudte seg. Man samledes i hyttens to hyggelige peisesture. hvor der var dekket langbord. og servertes øl og sidrne smørbrød. Odontolog' foreningens formann. Jon Aalmo. ønsket i velvalgte ord gjestene velkommen. Der ap' arbeidedes straks en god stemning. Rode Ottesen gaven kort oversikt over hyttas historie. og takket alle som hadde ydet bi drag. Der blev holdt en rekke taler. av rektor Ottesen, tannlege Kullmann. som er hovedstyrets president. av formannen i Tannlegeselskap tannlege Arvid Arisholm. For mannen holdr ogsd en tale nr. 2. Talerne var Mandag aften Aftenposten 17. februar 1930 Innvielsen av tannlæge-hyt1en ved Blankvann Øvcr,ff : HymHI. Nederst: Deltagerne i g6rsdagens i"n\'l'elses/esr. hvor man bl.a, I'i/ gjenkjenne i forreste rd ke (ann " lægej/o jsjcole /l s reklor. profi'ssor Duue". docetl' Toverud, hy ttens arkitekt Foss ug byggmester Thoresen. medlemmer Ul' rafl"læge!ore"ingelis hoi'edstyre. tunnlægene Kullmun" og ArishoJm samt hyttens _finansminister. tannlæge Kroh" og professor Andresen, øverst medlemmene av byggekomiteen: Studentene Myh re. Rode. Ottesen, BrudeWJII og Myrebø. 11

14 enige om at hytta hadde en stor oppgave. nemlig å fremme kameratskapet mellom de vordende norske tannleger. og sdledes bli til gagn for den norske tannlegestand. Mange lovord fikk byggekomiteens medlemmer Rode-Ottesen & Myhre. Tannlege K rohn..finansministeren. fikk meget velfortjent ros. som den der alltid var villig til d hjelpe når det knep, og for sin store smartness ndr det gjeldt å skaffe bidragsytere. Mange rosende ord blev også sagt Om byggets ledere. arkitekt Foss & byggmester Thoresen. Til to damer. froknerne Gjæver & Comeliussen blev der overrakt (to) minnebegre som takk for utrettelig arbeide på hytta, både når solen stekte som verst og i høstregnet nd, veiene var nesten ufremkommelige av søle. En morsom episode inntraff da man satt ti/bords. Nettop idet en av talerne hadde sluttet sin tale og bifallet brakte løs, viste professor Andresens kjente fysiognomi sig i døreli, og bifallet steg til det øredøvelide da han hoppet inn geleidet av et tilbørlig antall damer. Kl. 2 kom foreningens medlemmer, og storparten av den mandlige kontingent viste sig fra sin rette side, nemlig som eminente begersvingere. Det pås cåes fra sikkert hold at en av gutta om kvelden da han sammen med et helt følge var kommet halvveis til byen. plutselig stanset og vilde tilbake d spise litt av all maten. Han kom plutselig til å huske på at han helt fra morgenen av kun hadde drukket øl. Man hygget sig med dans og musik til langt ut på eftermiddageli, og drog så hjem overbevist om at Odontologforenillgen har fått et hjem oppe i marka. el utfartsted som få. Eivind Alstad. Ref. Ved denne anledning mottok Hytta mange gaver fra bl.a. Prol. Imrn. Ottesen, Ivar Krohn. Dos. Odd Reichbom-Kjennerud, tannl. John Asphaug og andre. Hytta hadde da kostet. inklusiv tomten, kr , hvorav kr. 3000,- var skaffet til veie ved lån av forsikringsselskapet Norske Folk. Hytta ble bygget av rund10mmer og var ca. 70 kvm stor med en stor og en liten peisestue, kjøkken og gang i l. etasje, og to sovesaler i 2. etasje med til sammen 20 køyeplasser. l årene fremover ble inventaret og utstyret sta dig forbedret, og det ble ryddet opp på tom ten etter byggingen. Bl.a. ble det sommerer Bilde luu f ra sørøst vin teren 3 12

15 Studentenes sportshyttes låneobligasjon. o/te:~~f~ hat: idag innsatt h. /v. - i spodshyflens byq.q.elond, hoilliet hecoed edgermes 8 SLO, den il - /9 'l tj ;m ODI * FD. ODONTOL06FDREIIIN8E11 c;ljcii(il!'it: er IIp rlorikrl ov renfc!rill b Jn l u& VI"CIl.5t:F lia. '7}d {/CIluol/orsa.m/.inv ÆWI COf!nlileU IIrrl"f!h1il11l of! OJT'ornsa~ion jorefn.s. 31 laget et enormt bål av alt avtallet. Det viste seg at hyttas økonomi var skrall de første årene og anstrengelser ble gjort for å skaffe til veie mer penger. Man lagde såkalte låneobligasjoner, som ga eieren prioritet ved overnatting og ga tittelen. medeier>. Takket være tannlege Ivar Krohns innsats fikk også hytta støtte fra enkelte dentaldepot, til sammen kr Annekset. som til å begynne med var temmelig lite ble sommeren 1932 utbygget. Dette arbeidet ble i det alt vesenmge utført av nå avdøde tannlege Arvid ellesen. Den første pyggmusfest ble holdt for det kull som begynte på Høyskolen i Nav- net pyggmusfest kom inn senere, og ble første gang visstnok brukt i De bestemte seremonier, bl.a. inspeksjon av de nye styrker ved Greven kom først inn i bildet rundt 50-tallet. Fra 1933 og en del år framover ble det holdt.julegilde., en hyggelig avslutning på semesteret, og hver vår et såkalt.vinterblot», hvor det avgående byttestyre overleverte Hytta til det tiltredende. S.A.K.O. (Stancta Appollonias Kordrenger) fikk ofte reservert hytta og første gang var i november Som takk ga de selvsamme kordrenger åkledet og reinsdyrhornet som fortsatt henger hhv. ved siden av og over hoveddøren i stua. I hyttebøkene lean man flere steder finne lovprisninger øv hytta sd,'el,. poesi som prosa. /7. sept. 32. Ame Jørgensen. Arvid Syrrist. I hårdt og bløtt føre til hytta. Den odontologiske adel besidder i Nordmarka et lystslott. Lystslottet er intet luftslott el.. fata morgana,., men gjort av solid tømmer som nok ta _fata på morra'nlf hvis en purulent roman sku lde gå over til en pyroman. 13

16 I sin villmark tilværelse lører de odontologiske høiheter en meget enkel etikette under opsyn av madame Eau de Blanche. Hvad huset skallormå. blev bestemt av den nu bortdragne høiadel: nemlig: Skorpen som betegnet det enkle levesett og samtidig angav den hårdeste prøve man kunde utsette sine partielle proteser lar. Scherven borget lor at de pekuniære ydelser ikke oversteg selv en enkes larmående. Flornes bruktes kun til lest og pekte hen på kameratens røde nese. Også den nulevende adel kan utnyttes med lordel. På Høslmark kan man plukke all markens grøde. Sætren driver naturligvis melkehandel. Hellesen er i slekt med den glade enke, hun med de fine tørrbatteriene, så ingen behøver å engste sig lor å gå i går'n når det er mørkt. l peisestuen sørger Kobberstad lor småpenger ved pokerbordene og mosjonerer dameoverskuddet. Når gramolonen har spiuet aue lorsider og baksider og man har diskutert hvad er forside og hvad er bakside om og om igjen inntil alle er dåret av den samme tango, da kryper selskapet ovenpå lar å lå sig en rolig natt i de vidunderlige senger som ofte, - uten at ded minste bevegelse kan iakttas, lormål 11 belri sig lar sitt intetforstående innhold. Slottet er kjent av alle Nordmark-travere og skattet over evne. Kjøp derfor a Ue de aksjer som kan opdrives. De er f.t. mer eltertraktet enn Kreugers og noteres høiere, Dagens kurs 10 kr. c1ean cash on the table. Adkomsten til slottet er ytterst bekvem med utmerkede kommunikasjoner. Billigst blir de' 11 henge bak på den laste nyverute som AlS Ingrid oprettholder mellem beiskalen og slottet Lenger ut i semestret blir det anledning til å ride på torus palatinus. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Høstmark euer reisebyråene. Høsten 1937 ble inventaret lornyet og forøket. Bl.a. fikk hytta en sending på 8 dusin glass fra Si Ko. Det ble skaffet nye møbler, smijernslamper og utstyr lar øvrig. Særlig skal fremheves det arbeide som studentene Rolv Ersdal og Øivind Dalaker utførte lor å gjøre hytta i stand. Pengene fikk man skaffet til veie ved hjelp aven kronerulling på skolen. T ID ENS TANN NOV gjøres i stand og pusses. Kjøkkenutstyret må delvis lornyes og kompletteres. Annet innbo må repareres ja tildels lornyes etc., etc. Går kronerullinga så kvikt unna som hittil så har vi også et stille håp om å kunne få kjøpt et par gode stoler til den lille peisestua. Dessuten har vi en liten ominnredningsplar oppe på sovesalen på ønskelisten. Derfor bel vi alle de utlordrede som ikke har betalt hur tigst mulig å sende sitt bidrag til lan lanm eller Eigil Aas adresse Norges Tannlegehøg skole. Kronerullinga lil hy tea Da hyttestyret bestemte å gå til kronerulling blant tannleger og studenter til dekning av øyeblikkelige utlegg ved reparasjon og restaurering av hytta, hevet der seg nok endel skeptiske røster om utiauet. Men vi har herved den glede å kunne meddele hyttas venner at kronerullinga allerede nå har rullet lorbi de lørste 150 kroner, og vi er i full gang med å sette hytta i stand til 10 års jubileet. Alt som er malt i hylta skal males opp igjen. Begge peiser og samtlige brannmurer 14 Studentersamfundet måtte også grave kassen, og man reklamerte energisk for aksje tegning. En aksje kostet kr. 10, og var gyldi, mens man studerte ved skolen_ Da studiet bl 4-årig i 1939 økte prisen til kr. 15. Aksjo nærene betalte den gangen kr. 0,50 i overnal tingskontingent, og ikke-aksjonæren kr. 1,50. Da hytta ble i bedre stand og me tiltrekkende steg antaljet hyttebesøk, me sank lorståelig nok i løpet av de neste par ~ igjen.

17 Bla" lo,tlllllsbrdten høste" -38. NORGES STØRSTE REISETILBUD til ungdom - gå ikke over bekken etter Yann - hos oss kan du fa sammenlignet de fleste reisetilbud MIDDELHAVET - CANARIA - AMERIKA - AFRIKA - ASIA - vi formidler turer fra de neste &nerkjente turoperatørerl STJERNEREISER - SAGA - PRISMA - PLUS - GLOBETROTTER m.fl. - i tillegg har vi bl.a. NON-STOP studentfly til ATHEN i sommersesongen og WNDON (jul, påske. sommer) - et utall av rimelige transporter fra KØBENHAVN til de mest aktuelle destinasjoner i EUROPA - AMERIKA - AFRIKA - ASIA - spesialopplegg OSS' for grupper p' STUDIE og IDRETTS-arrangementer. Det kan lønne seg å kontakte oss UNIVERSITETENES REISEBYRA Blindern, 3, tlf Byråer også i: Bergen, Trondheim, ÅS, Stavanger 15

18 En hard ungdomstid Utklipp fra Tidens Tann 1940 «Hytta» Etter alt brdket og forvi"ingen. kan det kanskje være pd sin plass d opplyse at hytta vdr ved Blankvann fremdeles stdr pd plass. Hylla ble under panikkdagene benyttet som evakueringssted og vel var det. Enkelte av ullteppene evakuerte videre innover marka. men i hdp om at de gjorde sin nytte er det tilgitt. Skulle det likevel være enkelte som under f(evakue ringen.. har 'dtl ullteppene med, har vi sandelig ikke noe imot at disse blir mobilisert for atter d ta kampen opp mol kulden ndr den tid kommer. Det var utmerket at vi hadde hytta d ty til i dette tilfelle; men jeg vil gjeme nytte høvet å pålegge alle som besøker hylla at de hjelper til med å holde orden. Etter et bra og hyggelig opphold på hylla er det urimelig å overlate den mindre hyggelige rengjøring til de uskyldige som kommer elter. Hytta blir holdr åpen utover sommeren. Studenter som ikke kan komme hjem og andre som vil benytte den korte ferien til eksamenslesning, er velkommen dit. der vil husleien og fornøyelsen bli billig. Jeg har ellers den gledelige nyhet til alle venner av hytta ar vi, takket være Holst ~ Berg og Al S Stål og Sti!'s rause gave. kan møblere den vesle peisestua med 4 nye lenestoler og el dilla bord. I 1941 ble Hytta gjort gjeldfri. da så vel det siste avdrag på lånet i Norske Folk som all annen gjeld ble betalt. I 1939 ble studentantallet ved Norges Tannlegehøgskole økt fra ISO til 200 på grunn av utvidelse av studieordningen fra 3 til 4 år. Hyttestyret i 1941 tok opp saken om utvidelse av Hytta, da den var i minste laget og ikke helt hensiktsmessig. Planene gikk ut på å utvide Hytta i østlig retning ca. 3,5 m, hvor det i kjelleren skulle være badstue og skismørerom, i I. etasje skulle den lille peisestuen utvides i lengden. Hertil kom el hyttestyrerom, dessuten slrulle kjøkkenet utvides Sosiulbødstulantes selvfølgelig ogstj i denne badstuen - \'i skimter bl.a. Greven av Blankvannsbrdte" og Humel feldt. og moderniseres. l 2. etasje skulle det bli, soverom på hver side av trappen, med til sarr men ca. 30 senger. På grunn av de vanskelig tider under krigen ble saken utsatt til ett, krigens slutt. Det ble likevel i uthuset insta lert en provisorisk badstue, som kom p kr. 1700,00. Denne badstue ble skjenket a direktør David Vogt i AlS SI-KO. Badstue gjorde god nytte for seg, men dessverre bl den ødelagt av brann våren Takk. være el utmerket brannslokningsarbeid fl Blankvannsbråten ble brannen begrenset t uthuset. Takkel vært rask, arbtide av Greven ble brannen l grenset til uthuset. Den ble senere re"el - i dag sldr k hjørnesteinene igjen blant tistlene. 16

19 Didericb Humerfeldt forteller: Min studietid var under krigen, og den glede og avkobling som Hytta gav oss kan ikke verdsettes nok. Hyttebesøket øket kolossalt i disse årene, og dette førte til at vi bl.a. gjorde Hytta helt gjeldfri, både med pantegjeld og au annen gjeld fra tidligere år. I det daværende uthus blev det instauert en badstue, som forøvrig var en gave fra adm. direktør David Vogt i SI-KO. Dessverre brant badstuen i 1944 på grunn av uvettig bruk. En storbrand, også skogbrand, blev unngått ved en resolutt opptreden av Greven Oskar og hans familie. Den faste gjengen, som i den tiden vandret på Hytta, dannet en klubb, Benzolstaben, som eksisterte i flere år etter freden. Vi blev godt kjent med hverandre og ordentlig sammensveiset, som senere har ført til varig vennskap og gjensidig glede. Ja man fikk venner for livet. Den 30. november 1943 ble Norges Tannlegehøgskole sammen med Universitetet stengt av tyskerne. Under resten av krigen ble Hytta bestyrt av et interimhytteslyre bestående av tannleger i som var gamle hyttetravene. I denne tid ble Hytta brukt til gjennomgangsted for gutta på skauen. Øystein Bleiklie forteuer: Fem års streng okkupasjon og krigsforhold hadde vennet oss aue til et enkelt og spartansk liv. Enkelt og spartansk var det nok også i hovedstaden høsten 1945, men det merket vel ikke vi, der vi møttes i evår ungdoms fagraste vår>, Hytta var vel den mest positive overraskelsen som møtte oss. For oss som kom fra andre s!røk av landet var det noe hjemmekjent her. Vi fant igjen den - tross alt - rike og gode siden av det livet de fleste av oss nyss badde blitt påtvunget eller var blitt trenet for. Det var friluftsliv og godt kameratskap. Men så var det også dette med.for første gang., som gir så mang en småting rang. I tillegg kom i vår studietid dette med.for første gang etter krigen. Slik var det da formennene i de nordiske odontologstudentforeningene kunne rekke hverandre handen etter lange tiders stengte grenser. De hadde konferanse på hytta i frie former. Jeg husker ennå den store ære som ble vederfaret en annen pygmus og meg selv da vi ble bedt om å være til stede i helgen for bl.a. å bære ved og vann til dem. Veden var i et halvt nedbrent skur (gamlemolaren) bak bytta, og vassbøttene ble hentet fra den høyst SDØ- og isbelagte brønnen nede i dumpen. Våre høye sjefer var flyil a sett f ru $fjn'el" /

20 hele tiden varme og holdt tørsten stangen, det kan jeg forsikre. To gode ting kom ut av dette.!. For. første gang. i de relativt trange tider fikk vi stadig høre, om hytta, fra våre nordiske venner:. Her har dere nordmenn noget fantastisk som vi ikke har. 2. Det ble fattet vedtak om å holde internordisk vinterolympiade i Nordmarka neste vinter. Internordisk odontologisk vinterolympiade. Husker ikke om navnet er korrekt, men det er i hvert fau dekkende. Deltakertallet var imponerende, særlig fra dansk side. Ingen av dem hadde i voksen tilstand sett norsk skiterreng, og neppe hatt ski på beina før. De imponerte også med sitt humør og sitt mot. Første beinbruddet inntraff i Slakterkleiva på vei mot vintereventyret. som varte en uke, har jeg inntrykk av. Svensker, finlendere, dansker og nordmenn var forlagt på Studenthytta, Medisinerhytta, Farmasøythytta og Turnhytta. Teknisk komite under ledelse av Pluto. Humerfeldt hadde kvarter i. Brannkassa. nede ved Blankvann, Very importent Persons og stevnets høye beskytter, O. R. K., huserte i Tannlegehytta. Det yrende livet som utspant seg i solskinn og snøkrystaller euer under sljernehimmel og måneskinn kan selvfølgelig ikke beskrives. Langt mindre de mange kveldsmøter innendørs. Hovedfesten på Turnhytta stillet vel nesten ankomst- og sluttfest i byen i skyggen, selv om disse også har sin historie. Etter harde dager med slalåm i Rødkleiva, hopprenn og dryge langrenn, sto alle deltakere siste kvelden oppmarsjert ved tunet til Greven av Blankvannsbråten under klar sljernehimmel. Plutselig kommer 6 norske glidende i slake svinger ned bakken rra skogbrynet ved Tann legehytta, med tente fakler. Med sin ild ten ner de så faklene til det store fakkeltoget, som så setter seg i bevegelse mot Tumhytta. Et olympisk arrangement i enhver henseende. Behov for å utvide hytta hadde meldt seg. Plan for utbygging til den form hytta har i dag ble lagt. A t slikt kunne skje i såpass skrinne tider, må ha vært en slags smitte av pioner ånden som hersket ellers i landet i gjenreisningsåret hvert fall var vi i hyttestyret nærmest fylt aven form for galgenhumor. Penger fantes tilsynelatende ikke. Men det var noe annet til stede. Det var den påfallende gode støtte tiltaket hadde på forskjellig hold. Først og fremst blant en håndfull av våre lærerkrefter med Odd Reich bom Kjennerud i spissen. De skaffet oss arki tekt. Hytta skulle forlenges, og vinkelrett på denne forlengelsen skulle det bygges en ny fløy med vedskjul, ny. molar> (do) og badstu. Til slutt var anbudet klart, og v:i hadde skaf fet oss byggmester. Påsketider 1947 ble det kritisk. Materia lene burde transporteres opp mens det ennå var vinterføre, men pantelån var ennå ikke skaffet til veie. Da sa O. R. K. til meg, som da var hyttesjef:. Gå til rektor Krohn.> Det ble et merkelig møte. Gamle professor Krohn satt bak sin bart og foran sitt skrivebord og hørte taus på min utlegning. Da jeg hadde tømt de siste ressurser og følte at slaget var tapt, dro han u t en skuff i skrivebordet, fant frem en tegnestift og holdt den opp foran meg. Vi visste at han rett som det var hadde en original måte å ordlegge seg på, men dette så riktig underlig ut. Så kom det:. Student, følg nøye med nu. > Så tok han en liten papir lapp frem, rablet et par ord på den og festet den med tegnestiften rett på veggen over skrivebordet.. Når jeg setter tegnestiften akkurat der, så betyr det at saken er særdeles viktig, og sannsynligvis i orden. Og det var den faktisk. Et par dager etter hadde vi løfte på fast pantelån i Aker Spare bank. Allmannamøte (eller ekstraordinær Oscar Gre ~f! av Blankwlrtflsbrdten og Ingeborg Bloll k I'fJl/tlsb,återt - 'Q Mor. Sommeren

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016 Refleksjoner og tanker videre Vollene September 2016 Den første høstmåneden er over for denne gang. September har vært fylt med mye sol, mange dager har minnet veldig om sommer. Men duggfallet om nettene

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Oslospeidernes hyttesenter Krakosseter er 100 år.

Oslospeidernes hyttesenter Krakosseter er 100 år. Oslospeidernes hyttesenter Krakosseter er 100 år. Speiderne i Oslo ved Oslospeiderne eier en tomt i Nittedal på 38,5 mål der det er et hyttesenter med 5 hytter der 4 blir utleid til speidere og andre organisasjoner

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer