JACODENT INSTRUMENTBORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JACODENT INSTRUMENTBORD"

Transkript

1 o Argang 50

2 JACODENT INSTRUMENTBORD HEV OG SENKBART 32 CM. BIEN AIR ELEKTR. MICRO MOTOR ELLER OMDREININGER. KAVO ELLER BIEN AIR TURBIN. ALLE KOMPONENTER INNEBYGGET. SKAL KUN TILKOBLES LUFT, VANN OG 24 VOLT. KAN TILKOBLES ALLE TYPER UTSTYR. BE OM PROSPEKT OG PRIS FOR DERES UNIT. JACOBSEN DENTAL 'Vs BJERKELUNDSVEIEN JAR TE LEFON (02)

3 JUBILEUMSHEFfET Redaktør: Asbjørn Jokstad I redaksjonen: Kolbjørn Salomonsen, Inger Skjold Trykk: Flisa Boktrykkeri AlS TANNLEGEHYTTA Geitmyrsveien 69, 4 Tlf Hytta 50 år INNHOLD Hyttas historie Modning En lang og trang fødsel Vedlikeholdår Barndomsårene Hytta i dag En hard ungdomstid Trofast Vekstår Hvem er hvem på hytta

4 "'eg sa jo til Dem da De betalte i går at De var ferdigbehandlet. _Er De helt sikker på det, herr tannlege?~ Som representant for Norge for en rekke utenlandske dentajfabrikanter i over 65 år, står vi fortsatt til tjeneste og ønsker odontologforeningen til lykke med jubileet. Representant FINN B RASMUSSEN AlS Postboks 97 for Norge : I ROA OSLO 7 2

5 , EN LANG OG TRANG FØDSEL Våren 1925 begynte Tannlegehyttas livshistorie. Studentersamfundet ved Norges tannlegehøiskole feiret på det tidspunkt sit! IS års jubileum. Samtidig feiret Pro!. lmm. Ottesen sitt 25 års jubileum som tannlege. og i denne anledning fikk Samfundet en gave på kr fra professoren. Etter forslag fra student Leiv Gjessing ble det bestemt at denne gaven skulle danne grunnlaget for et hyttefond for studentene. Forslaget møtte i begynnelsen noe motbør. men ble (heldigvis) til slutt vedtatt på et møte i Studentersamfundet. Protokollreferat fra : De" viktigste post på kveldens program blev så behandlel. Anvendelsen av de kr Odontologforeningen har fått av pro! Ottesen. Der f remkom adskillige forslag: I. Gjessing: De 1000 kr. avseties lil byggefond for skihytte. 2. Gjertsen: Pengene bør brukes til å feslligholde 15 årsdagen med. 3. Bjørnslad: Vilde ha kapitalen til utsmyk king av forsamlingslokalei i luftslaltet i Gjetemyrsveiell. 4. Endel ville ha pengene som en økonomisk ryggrad for foreningen. Om disse 4 forslag opstad der så et livlig ordskifte i l 'I. times tid. Selv den glade giver pro! Oltesen fik adskillig på pukkelen. De allerfleste av de tilstedeværende ulla/de sine mer eller mindre heldige meninger. Omsider gjorde avstemningen Gjessings forslag til riktighet. Pengene avsattes til skihylte-byggefond. Det ble nedsatt en komite som skulle bestyre og øke dette fondet. Komiteen besto av form. Leiv Gjessing og tre medlemmer, Yngvar Rognerud, Anthony Lytskjold og resper Hallingby. Allerede i Aprilnummeret for Den norske tannlegeforenings tidende ble det inntatt et.opprop til den norske tannlægestand It. Til Den norske tandlægestand! Allerede for flere aar tilbake omgikkes tandlægestudentene med planer om at skaffe sig en sportshytte. men det blev dengang desværre bare med tanken. - Med det usunde arbeide og den kostbare utdannelse vi har, vil en sportshytte avhjælpe et dypt følt savn, idet den vil gi os anledning til at dyrke friluftslivet i vore fristunder uten for store omkostninger for den enkelte. - Planen er paany blit aktuel, idet studentene har bestemt sig til at anvende en gave paa kr. 1000,- som Odontologforeningen ihøst fik av professor lmm. Ottesen til fond for en sportshylte, og endvidere har man beslultet ved nærværende rundskrivelse at anmode tand!ægestanden om hjælp til at bringe fondet op i tilstrækkelig heide. 3

6 Det er lykkedes Medieinerforeningen og Farmaceutenes forening at reise sig sportshytter ved ældre kollegers hjælp, og vi tror at Norges tandjæger heller ikke vil svikte sine studenter. Faar vi først tandjægene med os, tror vi det vil gaa minst tike kvikt for os at reise en bytte som det gik for vore fættere medicinerne. Vi indrømmer villig at det vidner om megen ungdommelig optimisme at tro at tandlægene rundt om i landet vil skyte sammen til en hytte for os, men da vi vet at tandlægestanden ved tidligere anledninger ikke har latt sig avskrække av økonomiske ofre naar det gjaldt undervisningen og studentene - f.eks. ved oprettelsen av Statens Tandlægeinstitut, - saa falder det naturlig for os at nære tillid til standens generøsitet ogsaa i denne sak, - og det skui de glæde os meget om indsamlingen ialtald bragte ind saa mange penger, at vare efterfølgere paa instituttet kunde bli opildnet til at arbeide videre med saken med friskt mot. En del kjendte mænd inden tandlægestanden, hvis underskrifter vil tindes nedenfor, gir paa denne maate indsamlingen sin anbefaling. Vi ber om at ogsaa tandlægene rundt om maa vise os sin sympati, og støtte indsamlingen efter evne. Bidrag kan gjen nem vedlagte postanvisning sendes til fondets kasserer, stud. Rognerud, Statens Tandlægeinstitut. Kvittering vil bli git gjennem Norsk Tandlægetidende i form av offentliggjørelse av bidragslisten., den Il. mars For indsamlingskomiteen Leiv Gjessing. A. Bech, president NTF Carl v. Krogh, visepresident NTF A. Arisho/m, sekretær NTF Denne appell ga et godt resultat, og den norske tannlegestand ble ikke bare ved denne anledning. pumpet.. Hyttefondet steg hurtig, og ved slutten av året 1925 var det steget til kr. 3780, -. Spesielt Y ngvar Rognerud badde en verdifull evne til å skaffe penger på. Protokollreferat fra 18/ 11-26: Videre fikk tannlæge Rognerud som fhv. formann i Arbeidsutvalget for hyttefondet ordet for at redegjøre for resultatet hittil. Det viste seg at være forholdsvis imponerende, idet summen fra proj. Ottesens kr. J 000 ved bidrag er steget til vel 4000 kr. Han mente at arbeidet nu burde fortsættes efter delvis andre metoder, f ejes. ved al faa istand et marked el. lign. Da nu Rognerud var villig til at fortsætte i arbeidsutvalget for at sætte disse planer ut i livet valgtes kun to nye medlemmer: Risberg og Lunde. På det første møtet i vårsemesteret 1928 var det oppe til diskusjon å kjøpe en hytte i Nitte- dal. Etter heftig debatt ble man imidlertid enig om å utsette kjøpet av bytten. Noen særlig stemning for hytten i Nittedalen var det ikke. Den nye formannen i 28. bøstsemesteret, Olav Mjelva, gikk meget energisk inn for at hyttesaken skulle løses. Innsamlingene fortsatte som før og ved semesterets slutt var det kommet inn ca. kr. 6200,-. Protokollreferat 7/ 11-28: Næsle programposl var foreningens evige pode - skihytta. På NTF's årsmøte blev innsamlet kr l parenles bemerket er det ikke rart med tannlægene for tiden. I alt er h.vllefondel nu kr el håp om en veldig sum fra pepsodent. Man enedes om fremdeles å se tiden an i skihyttesa/cen. Man hadde på dette stadiet kontaktet Harald Løvenskjold med forespørsel om tomt i Nordmarka og fått et meget positivt svar. 4

7 HARALD LØ V ENSKIOLD ne..., N ORO... RKE:N, 0& ' H &., "OHtO" n _ Studenterforonlngon v/norgee Ta~Mf ehøivi Herr Olar AlJølve, O e l o. Som evar paa De res ærede av 28.ds. kan jeg meddele, øt jeg gjerne ter konferance med Deres rep~8entant ror at di skutere øpørøm8elet om tomt t il øklhytte.- I den anledning køn Jeg medde le, at Jeg allerede 1 lltmgere tid har utparcellel't!!itørre e ller IIdntlre arealer 1 dette øl emed pas forskjellige steder pas mine e i endomme De badea meddele mig at par dage i forveien nsar det pese er Dem at ta en konferance, da jeg otte er meget optat. - På det siste møtet i dette semesteret fikk man nedsatt en byggekomite, som besto av: Einar Rode Ottesen, formann, og med Erling Prydz Selmer, Arne Martin Haug og Asbjørn Myhre som medlemmer. På et medlemsmøte i Samfundet den 23. mar.; 1929 avga byggekomiteen sin innstilling. Protokollreferat fra : Rode Ottesen, formannen i hyltekomiteen fikk så ordet. Han redegjorde for hyltesaken som i den siste tid har fått veldig vind i seilene. Han gjennomgikk hver minste detalj og kl/nde efter overslagene ikke skjønne at det var noen risiko i foretagendet. Foreningen selv hadde så mange penger (i parentes bemerket er alt sammen gaver fra forskjellige hold) at et eventuelt ldn ikke blev større enn kr og da der dessuterl vantil/et gunstige betingelser i vente så var visst ikke foreningen dårligere e,,,, den greiet dette løftet. Oltesen leste så ap overslagene og ingen fant at han regnet for heit, jo en tillot seg å mene at inn tektspostene som var opført til de løpende utgifter var temmelig lite begrunnet og lite å stole på. Efter noen orienterende bemerlcnin- ger var begge imidlertid skjent enige om at postene heller var for lavt enn for høit regnet. Hytta koster: Tomt Hytta.... Kjøkkenutstyr... Sengeutstyr i peisestua (madrass).. i 2. etg. (10 stk.). Lamper (3 henge- og 3 smålamper)... Arkitekt, Låser..... Skjøte/tinglesing Verktøy (hakke, spade, hammer etc.) Årlige utgifter: Skatter Assuranse,..... Ved og parafin.. Renter... Avdrag Vedlikehold.... Itr. 2000,-» 7950,-» 150,-» 50._» 300,-» 25,-» 100,-» 10,-» 100,-» 25, , -» 50,-» 30,-» 50,-» 165, -» 300,-» 100,- 630,- 5

8 Årlige inntekter: Aktiviteter..... Naupenger..... Premierenn..... Foreningen Hy ttedag ,- 100,- 100, - 100,- 200,- 600,- Efter avstemningen viste det sig at hytten bes/uttedes bygget mot l stemme. Interessen er visst stor nok nu, det gjelder bare at den er like stor når det kanskje trenges litt offervilje engang siden. Tegningene til hytten blir slått ap ifrakostsalen og syntes d vekke almen begeistring. G. il -...~ 6. ~ 1\ '- DAI1~R. '- I =10 - I 6ANG - - I, KJ~KHN. Db I I -\= vasnr. I I L. P~ISEST. I llf9j I STDR PfISEST. - I I 1/ ~ 8, ~ \ r- sov, 'R. - - =fi' 1/ :; Cl> r- ~ :,o~~r. I \ 1/ \ r I l l 0.!~'11., ~)., l! I- GAIIG I S. ~ / 1\ Ef: l I r.! I n I a 6

9 Komiteens overslag var på ca kr. - omtrent det fondet beløp seg til, men overslaget viste seg senere ikke å holde, da utgiftene kom over kr Midler pt. 1/ 5-29 Innsamlet før ved Rognerud kr. 5825,25 Irlnsamlet før høst 28» Gavefirma Stokke.» 1000,- Gave firma Hagness» 1000,- Gavetam,l. V. Krogh» 100, Lånegaranti NDD.» 3000, , Blandt studentene.» 249, Blandttam,leger..» 121, ,- Utgifter pr. 1/ 5-29 viser et beløp på kr ,-. Overskridelsen er vesentlig pd følgende poster: Tømmer (pga. forandring av hytta og større pris enn beregnet Byggmester (pga. forandring). Arkitekt (pga. forandring)..... Kjøring (pga. den dårlige Vel' var) Maling, beis etc. ikke medtatt i overslag Utstyr ca. kr. 250,-» 100,-» 50, -» 200, -» 200,» 200,» 1000,- Overskridelsen er altså kr. 1210, -, herav dekkes med egne midler kr. 680, -. Udeleleet blir altså kr. 530, -. De pengene som videre trengtes ble skaffet til veie av Pro!. Ivar Krohn, som da og flere ganger senere viste stor interesse for Hytta. Tomten ble kjøpt den 22. april Tomten hadde pen beliggenhet, 411 maver bavet. Ifølge skjøtet, som ble tinglyst den 3. mai samme år, er parsellen på 13,88 mål. Kjøpesummen var kr. 2000,- og ble betalt kontant. HYl la ble påsw rtet sommere" 29. erter regninger al' arkitekt fi}ss. Byggmesteren het Thore' sen (med pipe på bildet). 7

10 8!:i ~øte Undertegnede goebder Bault! love" ~ kl ol!l,i,jl;llc'f og hjemler herved lii OdonlOloRlol'C' ninbcn \'cd Norge" Tandt.cJ,'thoisko1e en PUt e!.y min eienoom IJIMIK'Itln<hbraaltn skofi g.nr. 67. br.nr. 7 i Ve ~ tre aker. hvilken p.reel rrd si:yldt.lr l in~sfl1rrelninc a\' 1 no\'l:mber 19:?2. tmgln:118 dw~mber 1922, fik br.nr. I' all ~ kyld 6 ore. Parccllcn er I J.~ m3nl tlgl.:jopcsu mmcn k. 2C:).1-10 lusen krouer - som et belllli kontant. Salget er l o~"vri!l skt'd [1/1 1\ ' olgrnde bctin s " :~er : 1) Parcellen er solgt kun til sporubruk. Den kan derfor kun btby88es med ed sp\\rts~tue med fornødne ut huse. Sportutuen maa v;r:re i hyttestil. Skogen ra. tomten shl ikke uthu8,es mtn beh"nd!es lon"'.flig. Eiendommen klln ik!.:.:. bo!'nyncs til lasl bcboei~i. 1.)08 sk.1 del væ re tillat at indrrdc beboth'! I sporu~tuen eller i rn ~rskill bygning for folk. som r r anut li! at ha opsyn mrd lpurtssrurn Otc ei:ndommcn. Del ~ka l vl\:re saadannc 'olk forbudt at india Jogerende dier nattegjtsler mot 8odt~orelsc eller O"crhode gl hu.. Jy for personer. lom ~r.jonnes at \;lie lai pu }:akt eller fi1kc p:u ~IBucilS eicnoom. Der m:aa iht' holc\el jakthund pal eiendommen. SllIIofremt opsyns lolkene holder humjyr er dc l 'orbudt SI hl disse h.vne 1II00n101' eiendummens gramser. Eiendommen kan IOTOV"g ikke benyttes til nogen bedrift.10m medfører 5tal lukt cl:~r ureilslighet og ikke til resillu ration, danselokale euer lil1nendl: dier lil rogel\llitp \ll..\,clg, il.:1 puhvilt'f, i",...n;ol dra oms(\r" lor. at WPflCl og avtald samles og hcnbnngcs pal Cl bcstemt sled pu dendnmnll:n, ;11'(0: oel virker r.undu skjemmende. dog 1':111 5!l.3dant Ivf::!d ikke ulen na~ns sanllrkr.e b;illfits nau ~' ~~ns e n nænnl:r'! edd to m. - Grottcr f(jr Itloal eller Splld""nd mila ikke anl~gges ~aaled~ al der Op51JII.r!lIre IN forurensning av vandlop. lom tjener andre lillirikk"lndsfou)'lling. 2) Eienc10mmen ka n ikke indltierd ~s. Sælgcrcn p3a:ar sig IlIgcn pligl \ill\l tlill~r:: 1 )~itni n8 (sk08en og o ~ en::f inlrl an~, dr lor mulige foløc r :l\ at heilende krcliilurer su ei fcr lud paa par-..:eilen. t'joprren t:ar rcl 111 l'.\ bcn)tit de over ~Igen:ns ciendommc ro~cnde.dkorr.~i~t';r, c!og il.ke mej andre fl\:mkomstmhller encl de hillil brukelige. Sa:1øc1'l!!I ~ klll være berelliøct lil uten erslalnin8 a l omlægge ludanne ve:c eller lil al nedla.gc 1111 bestl\:l':ilile I'ei.: nl01 :\I.tnvise n)'1:!i.dkonlslveic. SOlli ik~e væscntlig bewærligluo r adiw!l'slep. De: a nj.1g;c veie langs Rjnt,,\;~. ~kjlcrsjovl~dr3!lc 1 kln kun bcn)1'c' ril,:aaendc tralik. Ve:ertll'!t s:ier fo m sau OW'r!ll\rcellen kall ik:c;e SLlt'UgeS. FOtQHig tilkommer der Ikke kjope ren nogen rl"t av nt'lt:cll~oo\i,cisl ti'" \lier ~a:i 8erens lilgra'osende eller omhghende elcndomme. Kjøperen hllr ualedes hellcr ilke r..:\ ul pa, sæl~erens eit.-ndomme al UI.,I C nogt'o forfulgningueltll bildt reut pll.l den IoOJSIC parcel, 4) Uten IIlf'1 lykke Il\" sa:l~rc n euer cft erlolgende dere av hovrdbollet kro part"cl!u, lua' VIdere opdelt'~. Vrl1 ewnl\lrtl s31g av eiendommen. skal eicrne al' tilsrlrnsendc parcrller ha forknpstet. 5:r.;gC:-t'R plikter det for. nllt saljluvlllie h:lt lundet sl~d, It underrette!iblolh!nde parctll'ittt om ul~c l og.li gl disse en ''11;\ av JO dage lil lit indlm: i kj'ljlet pall de vcd ll1tgslhl:11en b«ttmlt'... iu..:aar. S:\mmt l o rlo. j.lpm:~1 titk()"'fi' er pu ulno\r malile hq~~dbull~l~ ~IC r. 5) Sæh.:e ren lorbclld(;c r sis (\8 tilerli!tg~nd e eiere n~ hovedbouel rei til I1 dispensere palcelrleren In hl ilken somhelsi a,' de O\'Clln;t:l'nt lnds;': n.cn"kninger I eiendommens bell~ u~bc. Saalrernl han e::er eftctf.,l~cn(k eiere s:rlgrr ho\ cdb.,lie! i sin helhet. skil l hall fremddes være bcr~iii~ = : ::/ u UIO,'C denne dhpensat.ionsl"ln i cgc IIsk:1p JV eicr:lv hl'ilkensomhebt n:rrhj:~ende og ham tillwrrndc 5kcgt"icndom. 6) Eic:ndomm.:n er o~' rr1 :J 1 av kj(!j)cren den 22 april "3 hl'ilken Tid "Jupercn betaler de paa riendoa!11c::, rlll ll!"ndc ~kaller 1>1> a~gifter, 7) Allt omkoslningrr vtd!1l1nddens avslulnintc og!oell nrmfurelsc:. dcflb l:: nolljlgiherne lit sky t ddcling~ f orretningen betales ay kjor-ercn lom egsa.. erl:rggts "2 tri provisjon :11 kjupcsu~mell. Vækeru pr. I.y",ker st, de n 22 ajlrill929. );fu~~ a.!~\~6;'~\. I...a:st vtd tin~l~sninilslinse lln r Aktn. herrediskn\'e remb~dt 3 mai behorig ekstra hen OE indfl>n i plnte bok nr. s:; lof Anmclkninp: 0111 hcilther meddeles pa. forl3n~o;:nd... ml'! eri1ggcise av cl tiu... gsbtbyf!1il:1 Kr Kjeoperen mll :lglcr ko n l,'c~~ i o:-:. l lerlor til SI3ukasscn kl. () - - bet3lt. ~~ Jv. Attest Det atlr$ltfts herved. 1\ IInm.!:Jr3n om al kjcperen mlnfit.: r kon~5}on, ut(l.i r i h.l. h:t nclebccp.. ren:en lcts Ikr. av 23/ og l.andl!m1 k ld~p,.neme n te thl: r. li" ::9. Ulen gtbyr. I\k:rs Hel rt ds\kril'crc mlkdc d~n 10/1029. I.~_I./.' ~.u_ <-,"-f

11 l. \ os il ' '1,,40 I 9

12 Mesteparte" av arbeidet foregikk. pd dllguadsbas;s. Vi ser bl.a. byggekomiteens medlemmer. Brudel'old, Myhre. Rode- Ottese" og Myrebø. Videre sees larjii lege Sleille og tamllege uivestad. Alt fra starten viste det seg at det var mest hensiktsmessig å lage en hyttekomite som skulle bestyre hytta. Hyttekomiteen av 29, med formann Rohde Ottesen, fremla forslag til reglement og hytteinstruks som stort sett er det samme som i dag. Hyttekomiteen av 1930, innvielsesaret, besto av studentene Myrebøe, Skille, Brudevold og Bjønnes. Hytta ble bygget sommeren og høsten 1929, og innviet med stor verdighet den 16. februar EDB - TANNLEGEREGNSKAP VI tilbyr et spesialregnskap lar tannleger på EDB (IBM AlS, ) Vårt regnskapsopplegg omfatter følgende ytelser: Kvartalovis regnlkap BudlJettltyrtng!kontroll Selvenglvelse/Skatt,rettsllg r6dglvnlng F t honorar pa ',..balla Ref.ran,.r Modiem: Norske Regnskapabyr'ers Forening Ta kontakt med oss for en uforbindtlig samtale: CA-TO AlS Forsikring - Finansiering - EDB-regnskap Øygardvn. 54 (P.b. 2) Tlf. (02) Mobil 097/ Daglig leder: Bodrtftl.konom Cato Torp_ 10

13 Barndomsårene Referat fra innvielsen av foreningens hytte, søndag 16/2 1930: Innvielsen av hytta kunde ikke falt på en gunstigere dag. Fra tidlig pd formiddagen skinte solen. og føret var ideelt. For plassens skyld hadde man innbudt tannleger..pruf fer. og andre bidragsytere og imeresserte til kl. 12 middag og elever til kl. 2. Kl. '1,12 var alt i orden. og hyttekomite. byggekomite og styre f erdig til å motta gamlekara. Forat Kroll1ls flag helt skulle komme til sin rett fant man å måtte hugge ned en gran i den ellevte time. Omkring kl. 12 innfant de innbudte seg. Man samledes i hyttens to hyggelige peisesture. hvor der var dekket langbord. og servertes øl og sidrne smørbrød. Odontolog' foreningens formann. Jon Aalmo. ønsket i velvalgte ord gjestene velkommen. Der ap' arbeidedes straks en god stemning. Rode Ottesen gaven kort oversikt over hyttas historie. og takket alle som hadde ydet bi drag. Der blev holdt en rekke taler. av rektor Ottesen, tannlege Kullmann. som er hovedstyrets president. av formannen i Tannlegeselskap tannlege Arvid Arisholm. For mannen holdr ogsd en tale nr. 2. Talerne var Mandag aften Aftenposten 17. februar 1930 Innvielsen av tannlæge-hyt1en ved Blankvann Øvcr,ff : HymHI. Nederst: Deltagerne i g6rsdagens i"n\'l'elses/esr. hvor man bl.a, I'i/ gjenkjenne i forreste rd ke (ann " lægej/o jsjcole /l s reklor. profi'ssor Duue". docetl' Toverud, hy ttens arkitekt Foss ug byggmester Thoresen. medlemmer Ul' rafl"læge!ore"ingelis hoi'edstyre. tunnlægene Kullmun" og ArishoJm samt hyttens _finansminister. tannlæge Kroh" og professor Andresen, øverst medlemmene av byggekomiteen: Studentene Myh re. Rode. Ottesen, BrudeWJII og Myrebø. 11

14 enige om at hytta hadde en stor oppgave. nemlig å fremme kameratskapet mellom de vordende norske tannleger. og sdledes bli til gagn for den norske tannlegestand. Mange lovord fikk byggekomiteens medlemmer Rode-Ottesen & Myhre. Tannlege K rohn..finansministeren. fikk meget velfortjent ros. som den der alltid var villig til d hjelpe når det knep, og for sin store smartness ndr det gjeldt å skaffe bidragsytere. Mange rosende ord blev også sagt Om byggets ledere. arkitekt Foss & byggmester Thoresen. Til to damer. froknerne Gjæver & Comeliussen blev der overrakt (to) minnebegre som takk for utrettelig arbeide på hytta, både når solen stekte som verst og i høstregnet nd, veiene var nesten ufremkommelige av søle. En morsom episode inntraff da man satt ti/bords. Nettop idet en av talerne hadde sluttet sin tale og bifallet brakte løs, viste professor Andresens kjente fysiognomi sig i døreli, og bifallet steg til det øredøvelide da han hoppet inn geleidet av et tilbørlig antall damer. Kl. 2 kom foreningens medlemmer, og storparten av den mandlige kontingent viste sig fra sin rette side, nemlig som eminente begersvingere. Det pås cåes fra sikkert hold at en av gutta om kvelden da han sammen med et helt følge var kommet halvveis til byen. plutselig stanset og vilde tilbake d spise litt av all maten. Han kom plutselig til å huske på at han helt fra morgenen av kun hadde drukket øl. Man hygget sig med dans og musik til langt ut på eftermiddageli, og drog så hjem overbevist om at Odontologforenillgen har fått et hjem oppe i marka. el utfartsted som få. Eivind Alstad. Ref. Ved denne anledning mottok Hytta mange gaver fra bl.a. Prol. Imrn. Ottesen, Ivar Krohn. Dos. Odd Reichbom-Kjennerud, tannl. John Asphaug og andre. Hytta hadde da kostet. inklusiv tomten, kr , hvorav kr. 3000,- var skaffet til veie ved lån av forsikringsselskapet Norske Folk. Hytta ble bygget av rund10mmer og var ca. 70 kvm stor med en stor og en liten peisestue, kjøkken og gang i l. etasje, og to sovesaler i 2. etasje med til sammen 20 køyeplasser. l årene fremover ble inventaret og utstyret sta dig forbedret, og det ble ryddet opp på tom ten etter byggingen. Bl.a. ble det sommerer Bilde luu f ra sørøst vin teren 3 12

15 Studentenes sportshyttes låneobligasjon. o/te:~~f~ hat: idag innsatt h. /v. - i spodshyflens byq.q.elond, hoilliet hecoed edgermes 8 SLO, den il - /9 'l tj ;m ODI * FD. ODONTOL06FDREIIIN8E11 c;ljcii(il!'it: er IIp rlorikrl ov renfc!rill b Jn l u& VI"CIl.5t:F lia. '7}d {/CIluol/orsa.m/.inv ÆWI COf!nlileU IIrrl"f!h1il11l of! OJT'ornsa~ion jorefn.s. 31 laget et enormt bål av alt avtallet. Det viste seg at hyttas økonomi var skrall de første årene og anstrengelser ble gjort for å skaffe til veie mer penger. Man lagde såkalte låneobligasjoner, som ga eieren prioritet ved overnatting og ga tittelen. medeier>. Takket være tannlege Ivar Krohns innsats fikk også hytta støtte fra enkelte dentaldepot, til sammen kr Annekset. som til å begynne med var temmelig lite ble sommeren 1932 utbygget. Dette arbeidet ble i det alt vesenmge utført av nå avdøde tannlege Arvid ellesen. Den første pyggmusfest ble holdt for det kull som begynte på Høyskolen i Nav- net pyggmusfest kom inn senere, og ble første gang visstnok brukt i De bestemte seremonier, bl.a. inspeksjon av de nye styrker ved Greven kom først inn i bildet rundt 50-tallet. Fra 1933 og en del år framover ble det holdt.julegilde., en hyggelig avslutning på semesteret, og hver vår et såkalt.vinterblot», hvor det avgående byttestyre overleverte Hytta til det tiltredende. S.A.K.O. (Stancta Appollonias Kordrenger) fikk ofte reservert hytta og første gang var i november Som takk ga de selvsamme kordrenger åkledet og reinsdyrhornet som fortsatt henger hhv. ved siden av og over hoveddøren i stua. I hyttebøkene lean man flere steder finne lovprisninger øv hytta sd,'el,. poesi som prosa. /7. sept. 32. Ame Jørgensen. Arvid Syrrist. I hårdt og bløtt føre til hytta. Den odontologiske adel besidder i Nordmarka et lystslott. Lystslottet er intet luftslott el.. fata morgana,., men gjort av solid tømmer som nok ta _fata på morra'nlf hvis en purulent roman sku lde gå over til en pyroman. 13

16 I sin villmark tilværelse lører de odontologiske høiheter en meget enkel etikette under opsyn av madame Eau de Blanche. Hvad huset skallormå. blev bestemt av den nu bortdragne høiadel: nemlig: Skorpen som betegnet det enkle levesett og samtidig angav den hårdeste prøve man kunde utsette sine partielle proteser lar. Scherven borget lor at de pekuniære ydelser ikke oversteg selv en enkes larmående. Flornes bruktes kun til lest og pekte hen på kameratens røde nese. Også den nulevende adel kan utnyttes med lordel. På Høslmark kan man plukke all markens grøde. Sætren driver naturligvis melkehandel. Hellesen er i slekt med den glade enke, hun med de fine tørrbatteriene, så ingen behøver å engste sig lor å gå i går'n når det er mørkt. l peisestuen sørger Kobberstad lor småpenger ved pokerbordene og mosjonerer dameoverskuddet. Når gramolonen har spiuet aue lorsider og baksider og man har diskutert hvad er forside og hvad er bakside om og om igjen inntil alle er dåret av den samme tango, da kryper selskapet ovenpå lar å lå sig en rolig natt i de vidunderlige senger som ofte, - uten at ded minste bevegelse kan iakttas, lormål 11 belri sig lar sitt intetforstående innhold. Slottet er kjent av alle Nordmark-travere og skattet over evne. Kjøp derfor a Ue de aksjer som kan opdrives. De er f.t. mer eltertraktet enn Kreugers og noteres høiere, Dagens kurs 10 kr. c1ean cash on the table. Adkomsten til slottet er ytterst bekvem med utmerkede kommunikasjoner. Billigst blir de' 11 henge bak på den laste nyverute som AlS Ingrid oprettholder mellem beiskalen og slottet Lenger ut i semestret blir det anledning til å ride på torus palatinus. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Høstmark euer reisebyråene. Høsten 1937 ble inventaret lornyet og forøket. Bl.a. fikk hytta en sending på 8 dusin glass fra Si Ko. Det ble skaffet nye møbler, smijernslamper og utstyr lar øvrig. Særlig skal fremheves det arbeide som studentene Rolv Ersdal og Øivind Dalaker utførte lor å gjøre hytta i stand. Pengene fikk man skaffet til veie ved hjelp aven kronerulling på skolen. T ID ENS TANN NOV gjøres i stand og pusses. Kjøkkenutstyret må delvis lornyes og kompletteres. Annet innbo må repareres ja tildels lornyes etc., etc. Går kronerullinga så kvikt unna som hittil så har vi også et stille håp om å kunne få kjøpt et par gode stoler til den lille peisestua. Dessuten har vi en liten ominnredningsplar oppe på sovesalen på ønskelisten. Derfor bel vi alle de utlordrede som ikke har betalt hur tigst mulig å sende sitt bidrag til lan lanm eller Eigil Aas adresse Norges Tannlegehøg skole. Kronerullinga lil hy tea Da hyttestyret bestemte å gå til kronerulling blant tannleger og studenter til dekning av øyeblikkelige utlegg ved reparasjon og restaurering av hytta, hevet der seg nok endel skeptiske røster om utiauet. Men vi har herved den glede å kunne meddele hyttas venner at kronerullinga allerede nå har rullet lorbi de lørste 150 kroner, og vi er i full gang med å sette hytta i stand til 10 års jubileet. Alt som er malt i hylta skal males opp igjen. Begge peiser og samtlige brannmurer 14 Studentersamfundet måtte også grave kassen, og man reklamerte energisk for aksje tegning. En aksje kostet kr. 10, og var gyldi, mens man studerte ved skolen_ Da studiet bl 4-årig i 1939 økte prisen til kr. 15. Aksjo nærene betalte den gangen kr. 0,50 i overnal tingskontingent, og ikke-aksjonæren kr. 1,50. Da hytta ble i bedre stand og me tiltrekkende steg antaljet hyttebesøk, me sank lorståelig nok i løpet av de neste par ~ igjen.

17 Bla" lo,tlllllsbrdten høste" -38. NORGES STØRSTE REISETILBUD til ungdom - gå ikke over bekken etter Yann - hos oss kan du fa sammenlignet de fleste reisetilbud MIDDELHAVET - CANARIA - AMERIKA - AFRIKA - ASIA - vi formidler turer fra de neste &nerkjente turoperatørerl STJERNEREISER - SAGA - PRISMA - PLUS - GLOBETROTTER m.fl. - i tillegg har vi bl.a. NON-STOP studentfly til ATHEN i sommersesongen og WNDON (jul, påske. sommer) - et utall av rimelige transporter fra KØBENHAVN til de mest aktuelle destinasjoner i EUROPA - AMERIKA - AFRIKA - ASIA - spesialopplegg OSS' for grupper p' STUDIE og IDRETTS-arrangementer. Det kan lønne seg å kontakte oss UNIVERSITETENES REISEBYRA Blindern, 3, tlf Byråer også i: Bergen, Trondheim, ÅS, Stavanger 15

18 En hard ungdomstid Utklipp fra Tidens Tann 1940 «Hytta» Etter alt brdket og forvi"ingen. kan det kanskje være pd sin plass d opplyse at hytta vdr ved Blankvann fremdeles stdr pd plass. Hylla ble under panikkdagene benyttet som evakueringssted og vel var det. Enkelte av ullteppene evakuerte videre innover marka. men i hdp om at de gjorde sin nytte er det tilgitt. Skulle det likevel være enkelte som under f(evakue ringen.. har 'dtl ullteppene med, har vi sandelig ikke noe imot at disse blir mobilisert for atter d ta kampen opp mol kulden ndr den tid kommer. Det var utmerket at vi hadde hytta d ty til i dette tilfelle; men jeg vil gjeme nytte høvet å pålegge alle som besøker hylla at de hjelper til med å holde orden. Etter et bra og hyggelig opphold på hylla er det urimelig å overlate den mindre hyggelige rengjøring til de uskyldige som kommer elter. Hytta blir holdr åpen utover sommeren. Studenter som ikke kan komme hjem og andre som vil benytte den korte ferien til eksamenslesning, er velkommen dit. der vil husleien og fornøyelsen bli billig. Jeg har ellers den gledelige nyhet til alle venner av hytta ar vi, takket være Holst ~ Berg og Al S Stål og Sti!'s rause gave. kan møblere den vesle peisestua med 4 nye lenestoler og el dilla bord. I 1941 ble Hytta gjort gjeldfri. da så vel det siste avdrag på lånet i Norske Folk som all annen gjeld ble betalt. I 1939 ble studentantallet ved Norges Tannlegehøgskole økt fra ISO til 200 på grunn av utvidelse av studieordningen fra 3 til 4 år. Hyttestyret i 1941 tok opp saken om utvidelse av Hytta, da den var i minste laget og ikke helt hensiktsmessig. Planene gikk ut på å utvide Hytta i østlig retning ca. 3,5 m, hvor det i kjelleren skulle være badstue og skismørerom, i I. etasje skulle den lille peisestuen utvides i lengden. Hertil kom el hyttestyrerom, dessuten slrulle kjøkkenet utvides Sosiulbødstulantes selvfølgelig ogstj i denne badstuen - \'i skimter bl.a. Greven av Blankvannsbrdte" og Humel feldt. og moderniseres. l 2. etasje skulle det bli, soverom på hver side av trappen, med til sarr men ca. 30 senger. På grunn av de vanskelig tider under krigen ble saken utsatt til ett, krigens slutt. Det ble likevel i uthuset insta lert en provisorisk badstue, som kom p kr. 1700,00. Denne badstue ble skjenket a direktør David Vogt i AlS SI-KO. Badstue gjorde god nytte for seg, men dessverre bl den ødelagt av brann våren Takk. være el utmerket brannslokningsarbeid fl Blankvannsbråten ble brannen begrenset t uthuset. Takkel vært rask, arbtide av Greven ble brannen l grenset til uthuset. Den ble senere re"el - i dag sldr k hjørnesteinene igjen blant tistlene. 16

19 Didericb Humerfeldt forteller: Min studietid var under krigen, og den glede og avkobling som Hytta gav oss kan ikke verdsettes nok. Hyttebesøket øket kolossalt i disse årene, og dette førte til at vi bl.a. gjorde Hytta helt gjeldfri, både med pantegjeld og au annen gjeld fra tidligere år. I det daværende uthus blev det instauert en badstue, som forøvrig var en gave fra adm. direktør David Vogt i SI-KO. Dessverre brant badstuen i 1944 på grunn av uvettig bruk. En storbrand, også skogbrand, blev unngått ved en resolutt opptreden av Greven Oskar og hans familie. Den faste gjengen, som i den tiden vandret på Hytta, dannet en klubb, Benzolstaben, som eksisterte i flere år etter freden. Vi blev godt kjent med hverandre og ordentlig sammensveiset, som senere har ført til varig vennskap og gjensidig glede. Ja man fikk venner for livet. Den 30. november 1943 ble Norges Tannlegehøgskole sammen med Universitetet stengt av tyskerne. Under resten av krigen ble Hytta bestyrt av et interimhytteslyre bestående av tannleger i som var gamle hyttetravene. I denne tid ble Hytta brukt til gjennomgangsted for gutta på skauen. Øystein Bleiklie forteuer: Fem års streng okkupasjon og krigsforhold hadde vennet oss aue til et enkelt og spartansk liv. Enkelt og spartansk var det nok også i hovedstaden høsten 1945, men det merket vel ikke vi, der vi møttes i evår ungdoms fagraste vår>, Hytta var vel den mest positive overraskelsen som møtte oss. For oss som kom fra andre s!røk av landet var det noe hjemmekjent her. Vi fant igjen den - tross alt - rike og gode siden av det livet de fleste av oss nyss badde blitt påtvunget eller var blitt trenet for. Det var friluftsliv og godt kameratskap. Men så var det også dette med.for første gang., som gir så mang en småting rang. I tillegg kom i vår studietid dette med.for første gang etter krigen. Slik var det da formennene i de nordiske odontologstudentforeningene kunne rekke hverandre handen etter lange tiders stengte grenser. De hadde konferanse på hytta i frie former. Jeg husker ennå den store ære som ble vederfaret en annen pygmus og meg selv da vi ble bedt om å være til stede i helgen for bl.a. å bære ved og vann til dem. Veden var i et halvt nedbrent skur (gamlemolaren) bak bytta, og vassbøttene ble hentet fra den høyst SDØ- og isbelagte brønnen nede i dumpen. Våre høye sjefer var flyil a sett f ru $fjn'el" /

20 hele tiden varme og holdt tørsten stangen, det kan jeg forsikre. To gode ting kom ut av dette.!. For. første gang. i de relativt trange tider fikk vi stadig høre, om hytta, fra våre nordiske venner:. Her har dere nordmenn noget fantastisk som vi ikke har. 2. Det ble fattet vedtak om å holde internordisk vinterolympiade i Nordmarka neste vinter. Internordisk odontologisk vinterolympiade. Husker ikke om navnet er korrekt, men det er i hvert fau dekkende. Deltakertallet var imponerende, særlig fra dansk side. Ingen av dem hadde i voksen tilstand sett norsk skiterreng, og neppe hatt ski på beina før. De imponerte også med sitt humør og sitt mot. Første beinbruddet inntraff i Slakterkleiva på vei mot vintereventyret. som varte en uke, har jeg inntrykk av. Svensker, finlendere, dansker og nordmenn var forlagt på Studenthytta, Medisinerhytta, Farmasøythytta og Turnhytta. Teknisk komite under ledelse av Pluto. Humerfeldt hadde kvarter i. Brannkassa. nede ved Blankvann, Very importent Persons og stevnets høye beskytter, O. R. K., huserte i Tannlegehytta. Det yrende livet som utspant seg i solskinn og snøkrystaller euer under sljernehimmel og måneskinn kan selvfølgelig ikke beskrives. Langt mindre de mange kveldsmøter innendørs. Hovedfesten på Turnhytta stillet vel nesten ankomst- og sluttfest i byen i skyggen, selv om disse også har sin historie. Etter harde dager med slalåm i Rødkleiva, hopprenn og dryge langrenn, sto alle deltakere siste kvelden oppmarsjert ved tunet til Greven av Blankvannsbråten under klar sljernehimmel. Plutselig kommer 6 norske glidende i slake svinger ned bakken rra skogbrynet ved Tann legehytta, med tente fakler. Med sin ild ten ner de så faklene til det store fakkeltoget, som så setter seg i bevegelse mot Tumhytta. Et olympisk arrangement i enhver henseende. Behov for å utvide hytta hadde meldt seg. Plan for utbygging til den form hytta har i dag ble lagt. A t slikt kunne skje i såpass skrinne tider, må ha vært en slags smitte av pioner ånden som hersket ellers i landet i gjenreisningsåret hvert fall var vi i hyttestyret nærmest fylt aven form for galgenhumor. Penger fantes tilsynelatende ikke. Men det var noe annet til stede. Det var den påfallende gode støtte tiltaket hadde på forskjellig hold. Først og fremst blant en håndfull av våre lærerkrefter med Odd Reich bom Kjennerud i spissen. De skaffet oss arki tekt. Hytta skulle forlenges, og vinkelrett på denne forlengelsen skulle det bygges en ny fløy med vedskjul, ny. molar> (do) og badstu. Til slutt var anbudet klart, og v:i hadde skaf fet oss byggmester. Påsketider 1947 ble det kritisk. Materia lene burde transporteres opp mens det ennå var vinterføre, men pantelån var ennå ikke skaffet til veie. Da sa O. R. K. til meg, som da var hyttesjef:. Gå til rektor Krohn.> Det ble et merkelig møte. Gamle professor Krohn satt bak sin bart og foran sitt skrivebord og hørte taus på min utlegning. Da jeg hadde tømt de siste ressurser og følte at slaget var tapt, dro han u t en skuff i skrivebordet, fant frem en tegnestift og holdt den opp foran meg. Vi visste at han rett som det var hadde en original måte å ordlegge seg på, men dette så riktig underlig ut. Så kom det:. Student, følg nøye med nu. > Så tok han en liten papir lapp frem, rablet et par ord på den og festet den med tegnestiften rett på veggen over skrivebordet.. Når jeg setter tegnestiften akkurat der, så betyr det at saken er særdeles viktig, og sannsynligvis i orden. Og det var den faktisk. Et par dager etter hadde vi løfte på fast pantelån i Aker Spare bank. Allmannamøte (eller ekstraordinær Oscar Gre ~f! av Blankwlrtflsbrdten og Ingeborg Bloll k I'fJl/tlsb,återt - 'Q Mor. Sommeren

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DET FØLES SOM OM VI HAR LÆRT Å GÅ PÅ NYTT 63

DET FØLES SOM OM VI HAR LÆRT Å GÅ PÅ NYTT 63 Hålltorp_Hålltorp 3/2/11 12:02 PM Side 1 DET FØLES SOM OM VI HAR LÆRT Å GÅ PÅ NYTT 63 Hålltorp_Hålltorp 3/2/11 12:02 PM Side 2 Vi byttet et stressende byliv mot et rolig liv på landet. Vi løp hele tiden,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 3) 18.08.2014 kl.19.00 21.00 (Hos Ann Evelyn) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.) Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter

Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Firmatur / teambuilding hos Sjoa Raftingsenter Hvorfor ikke legge neste firmatur til Sjoa? Rafting og andre actionfylte aktiviteter er perfekt for teambuilding, og vi har både kurs- og konferansefasiliteter

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene!

PRIKK TIL PRIKK. Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! PRIKK TIL PRIKK Tegn en strek fra prikk til prikk og se hvilken vinterting som skjuler seg bak tallene! 45 46 47 22 23 42 43 44 25 26 24 27 50 49 48 21 1 54 51 8 17 20 18 19 40 39 36 4 3 2 53 52 7 5 32

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh

Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Lisbeths prosjekter Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner. «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.»

Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner. «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.» Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.» God samtale Det er mangt man ikke husker sånn i farten. Sånn er det. Alle har noe som

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Danny og den store fasanjakten

Danny og den store fasanjakten Roald Dahl Danny og den store fasanjakten Illustrert av Quentin Blake Oversatt av John Hollen Kapittel 1 Bensinstasjonen Da jeg var fire måneder gammel, døde plutselig moren min. Far måtte ta seg av meg

Detaljer

Bytte dører Skifte dører og lister

Bytte dører Skifte dører og lister Bytte dører Skifte dører og lister 3,0 Bokmerk siden Tips en venn Print PDF Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

«Den som hjelper den fattige, låner til Herren som vil lønne ham for det han har gjort» Ordsp. 17:19

«Den som hjelper den fattige, låner til Herren som vil lønne ham for det han har gjort» Ordsp. 17:19 «Den som hjelper den fattige, låner til Herren som vil lønne ham for det han har gjort» Ordsp. 17:19 Kjære venner La Merced, 15.12.2015 Framdriftsrapport-Trivselssenteret 2015 Arbeidet på Trivselssenteret

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Januarbrev for Eika.

Januarbrev for Eika. Januarbrev for Eika. Godt nytt år! Så er vi i gang med et nytt år, og vi håper det blir et godt år for oss. Vi har hatt en trivelig førjulstid i barnehagen med mange tradisjonelle aktiviteter. Selv om

Detaljer

Referat fra den 26.04.03

Referat fra den 26.04.03 Dugnad MMU BLINK, Marinemuseet Horten. Referat fra den 26.04.03 15 personer møtte opp for å bemanne MMU BLINK. Vi møttes klokka 1000 i den nye storstuen i 1. etage på Marinemuseet. Dugnadsleder Haakon

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

HAUGALeNDINGEN 2009 2010

HAUGALeNDINGEN 2009 2010 HAUGALeNDINGEN 2009 2010 Etter å ha bygd 160 båter, gikk Ole Olsen over til å bygge modellbåter. 8 Båtbygger Ole T. Olsen Lodvar P. Hesseberg En særegen person i Haugesund som jeg hadde lagt merke til,

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Mahmona Khan. Når du minst venter det

Mahmona Khan. Når du minst venter det Mahmona Khan Når du minst venter det Om boken: Et lys nærmet seg og lyste opp hele sidespeilet. Charlotte øynet et håp. Den som kom kjørende ville helt sikkert oppdage henne. Hun trengte hjelp! Charlotte

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer