Au pair Ulykkesforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Au pair Ulykkesforsikring"

Transkript

1 Au pair Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår (Norge) SEKSJON A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dekningsområde 3. Dekningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko 5. Generelle unntak 6. Dobbeltforsikring 7. Forhold ved skadetilfellet 8. Klager 9. Behandling av personopplysninger 10. Premie og stempelavgift 11. Oppsigelse og fornyelse 12. Forsikringsselskap 13. Gjeldende rett SEKSJON B - Dekninger (skal framgå av polisen for å være gjeldende) 14. Invaliditet 15. Tannskade 1

2 SEKSJON A Generelle vilkår. 1. Forsikringens omfang Forsikringen dekker ved ulykkestilfeller som defineres som en plutselig hendelse som forårsaker personskade Forsikringen omfatter ulykkestilfeller som er inntruffet i forbindelse med handlinger som foretas for å avverge skade på person eller eiendom under slike omstendigheter at handlingen må anses som forsvarlig. Forsikringen omfatter ulykkestilfeller som skyldes besvimelse/illebefinnende uansett om årsaken skyldes sykdom. Forsikringen omfatter ulykkestilfeller som skyldes at sikrede faller i søvn eller går i søvne, drukning, forfrysning, kullosforgiftning, heteslag eller solstikk. 2. Dekningsområde Forsikringen dekker sikrede i hele verden såfremt sikrede er i funksjon som au pair i Norge. 3. Dekningsperiode Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet. Forsikringen gjelder i forsikringsperioden som begynner når sikrede ankommer til Norge. Forsikringen gjender i den perioden som er spesifisert i polisen. Såfremt premien er betalt gjelder forsikringen når den ansatte ankommer til Norge og utløper når denne reiser tilbake til sitt hjemland eller ved den utløpsdatoen som er angitt i polisen. 4. Krigs- og terrorrisiko Krig defineres i det følgende som væpnet konflikt, krigsliknende tilstander, borgerkrig, opprør eller uroligheter. Forsikringen dekker ikke begivenheter som skyldes krig hvis den sikrede selv deltar i handlingene. Forsikringen dekker ikke begivenheter som skyldes krig i Afghanistan, Irak, Tsjetsjenia, Somalia eller Nord-Korea, med mindre annet er avtalt med Chartis og framgår av polisen. Så vel Chartis som forsikringstakeren kan oppheve enhver krigsdekning med minimum 7 dagers skriftlig varsel, hvis det er brutt ut, eller er ved å bryte ut, krig i det aktuelle landet. 2

3 Forsikringen dekker ikke begivenheter som skyldes krig hvis den sikrede selv deltar i handlingene. 5. Generelle unntak Forsikringen dekker ikke: 5.1 Begivenheter som skyldes sykdom eller uløsning av latente sykdomsanlegg, selv om sykdommen er oppstått eller er blitt forverret ved et ulykkestilfelle, eller forverring av følgene av et ulykkestilfelle som skyldes en tilstedeværende eller tilfeldig tilstøtende sykdom. 5.2 Begivenheter som skyldes innflytelse av selvforskyldt beruselse eller en tilsvarende påvirkning av narkotika eller andre stoffer, samt skadetilfeller som er framkalt av den sikrede ved forsett eller grov uaktsomhet. 5.3 Begivenheter som skyldes deltakelse og trening i profesjonell sport. 5.4 Begivenheter som skyldes deltakelse i ekspedisjoner og oppdagelsesreiser. 5.5 Begivenheter som er inntruffet som besetningsmedlem under flyging i luftfartøyer. 6. Dobbeltforsikring Ved ulykkestilfelle som er skjedd i arbeidstiden er dekningen i pkt. 15 subsidiær til andre forsikringer, herunder den lovpliktige arbeidsskadeforsikringen 7. Forhold ved skadetilfellet Skader skal uten opphold meldes skriftlig til Chartis. Hvis et ulykkestilfelle medfører døden skal dette meldes til Chartis innen 48 timer. Ved dødsfall har Chartis rett til å kreve obduksjon. Den tilskadekomne skal være under stadig behandling av lege og følge dennes forskrifter. Chartis har rett til å innhente opplysninger hos enhver lege, fysioterapeut, kiropraktor eller liknende som behandler eller har behandlet tilskadekomne og til å la den tilskadekomne blir undersøkt av en lege som Chartis velger. Chartis betaler for de legeattestene som selskapet krever. 8. Klager Hvis en kunde ikke føler at hun/han har fått den ytelsen som er avtalt eller har krav på, eller hvis saksbehandlingen trekker unødig i langdrag, har hun/han rett til å klage. Det kan skje ved å ringe eller skrive til SOS Skadeservice slik det framgår av pkt. 1.0 eller til Chartis. Chartis sine regler for klagebehandling finner du på: Finansklagenemnda (FinKN) Chartis er tilsluttet (o.a.: den norske) Finansklagenemnda. Dersom det oppstår uenighet mellom sikrede og Chartis om hva forsikringen dekker og en fornyet 3

4 henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for sikrede, kan den sikrede klage til: Finansklagenemnda (FinKN) Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, Norge Tlf. (+47) Behandling av personopplysninger Sikrede personer gjøres uttrykkelig oppmerksomme på at forsikringstaker og forsikringsgiver foretar elektronisk databehandling av personopplysningene til sikrede og andre personer som er nevnt i forsikringsbetingelsene, som innhentes av forsikringstaker, forsikringsgiver eller forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdekningen og behandlingen av den og av skader som omfattes av den, og sikrede erklærer seg inneforstått med dette ved utstedelsen av forsikringen. I henhold til (o.a.: den danske) Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 av 31. mai 2000 med senere endringer gjøres sikrede uttrykkelig oppmerksom på at avgivelse av personopplysninger er nødvendig for å oppnå dekning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse personopplysningene kan bli gitt videre til eller behandlet for Chartis i land utenfor Danmark og EU. Disse opplysningene er utelukkende bestemt for forsikringstaker og forsikringsgiver og deres partnere med henblikk på oppfyllelse av oppgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til bruk for myndighetenes eventuelle tilsynsoppgaver. Personer har krav på innsyn i og kan be om en kopi av de personlige data som oppbevares om dem (for et mindre gebyr), og be om at eventuelle feil blir rettet. Ta gjerne kontakt med Chartis Europe S.A., Kalvebod Brygge 45, 1560 København V. Det henvises til Chartis policy for bruk av personopplysninger som kan lastes ned fra eller sendes i papirform etter skriftlig anmodning. 10. Premie og stempelavgift Forsikringsavtalen trer i kraft fra den dagen forsikringen blir begjært og løper heretter i enten 12, 18 eller 24 måneder etter innreise i Norge. Betaling av premien skal skje før avreise. Hvis premien ikke er betalt på den siste rettidige betalingsdato, sendes påminnings- /oppsigelsesskriv pålagt et purregebyr, samt opplysning om at premien må være betalt innen 14 dager. Hvis premien ikke er betalt senest på påminnelses-/oppsigelsesskrivets siste rettidige betalingsdato, opphører forsikringsdekningen og forsikringsavtalen på denne datoen. Ved framsending av andre påkrav har Chartis rett til å kreve et gebyr som i så fall legges til neste oppkreving. Chartis avregner stempelavgift til staten i henhold til (o.a.: den danske) Lov om Stempelafgift 70. 4

5 11. Oppsigelse og fornyelse Det er ikke angrerett på kjøp av ulykkesforsikring for au pair-er. Likevel tilbys premien betalt i retur såfremt au pair-en blir nektet innreise i Norge Au pair Forsikring Danmark må kontaktes pr. brev en e-post er ikke nok. Melding om at au pair-en er blitt nektet innreise skal sendes til: Au pair Forsikring Danmark (Nordflex Assurance Agentur ApS) Toftevej 15B 3450 Allerød, Danmark 12. Forsikringsselskap Forsikring som omfattes av polisen og disse forsikringsbetingelsene er tegnet av: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V, Danmark CVR nr Dansk filial av: Forsikringsselskapet Chartis Europe S.A., Frankrike Tour Chartis, 34 Place des Corolles Paris La Défense 2, Courbevoie Frankrike ID no Nanterre Under tilsyn av Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 Rue Taitbout, Paris Cedex 09, Frankrike. 13. Gjeldende rett Der annet ikke er anført i polisen eller forsikringsbetingelsene er forsikringen omfattet av norsk retts alminnelige regler, herunder (den norske) Forsikringsavtaleloven, LOV , med senere endringer. De alminnelige domstoler i Norge er verneting for eventuelle rettstvister. 5

6 SEKSJON B - Dekninger Dekningene i denne seksjonen gjelder bar hvis de framgår av polisen. 14. Invaliditet Hvis et ulykkestilfelle medfører varig men på minst 5 %, utbetales menerstatning som fastsettes så snart de endelige følgene av ulykkestilfellets kan bestemmes. Menerstatningen beregnes som den forsikringssummen som er angitt i polisen. Invaliditetsprosenten fastsettes etter den tilskadekomnes medisinske invaliditetsgrad med utgangspunkt i (o.a.: den danske) Arbejdsskadestyrelsens invaliditetstabell. Invaliditetsprosenten fastsettes uten å ta hensyn til sikredes spesielle yrke. Invaliditetsprosenten kan sammenlagt ikke overstige 100 %. En invaliditet som var til stede før ulykkestilfellet gir ikke rett til erstatning og kan ikke føre til at erstatningen settes høyere enn hvis slik invaliditet ikke hadde vært til stede. Hvis det skjer skade på et av de parede organene (øyne, ører, lunger, nyrer), og det er skade på det andre organet i forveien, blir invaliditetsprosenten likevel fastsatt som forskjellen på den opprinnelige invaliditetsprosenten og den samlede invaliditetsprosenten for tap av begge organene. 15. Tannskade I det omfang sikrede ikke har rett til godtgjørelse av utgiftene fra andre hold, eksempelvis den offentlige (0.a. de danske ordningene) sygesikring, sygeforsikring eller arbejdsskadeforsikring, dekkes rimelige og nødvendige utgifter, likevel maks. DKK til tannbehandling av en tannskade som er en direkte følge av et ulykkestilfelle. Dekningen omfatter også proteser som blir skadet i stedet for de naturlige tennene når ulykkestilfellet for øvrig har medført legemsbeskadigelse som er dokumentert ved legeattest. Før behandlingen påbegynnes - bortsett fra akutt nødbehandling - skal behandlingen og prisen for denne godkjennes av Chartis. Hvis en skadet tann er et ledd i en bro, at nabotenner mangler, eller at en skadet tann i forveien er svekket, kan ikke medføre større erstatning enn det som tilsvarer den nødvendige behandlingen av en sunn tann. Forsikringen dekker ikke utgifter til tannbehandling som påbegynnes mer enn 5 år etter ulykkestilfellet. Dette gjelder likevel ikke ved barnetannskader. Dekningen omfatter ikke tyggeskader. 6

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for Ulykke INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 2 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 2 4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 3 5. ENDRING

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2 Ulykkesforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2 3.Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 85001292-0000 / Utgave: 1/2006 Gjelder f.o.m.: 01.04.06 og avløser tidligere

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO VILKÅR FOR SEKSJON 1 TREDJEMANNS ANSVARSFORSIKRING 1. Forsikringen dekker Ansvar, som forsikrede måtte pådra seg overfor tredjepart, enten i

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Innhold : 0. DEFINISJONER 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. HVA SOM ER FORSIKRET

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Gjelder fra 01.01.2014 Avløser vilkår av 01.01.2013 2 0 0 8-1 Vilkår som er omfattet under Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m: VILKÅR: 1. Generelle vilkår

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykke

Forsikringsvilkår Ulykke Forsikringsvilkår Ulykke 01.01.2015 Forsikringsvilkår Ulykke Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 3 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: Gullservice 104-7688 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: VISA Gold 104-7688 Sparebanken Sogn og Fjordane Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: +

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer