Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?"

Transkript

1 Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav NV= K t t=0 (1+r) t Rentenivå Nåverdiprofil HIØ-IT

2 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 2 Budsjettering Budsjettarbeidet er en sentral del av planleggingsarbeidet/prosessen. I denne prosesssen fastsettes foretakets strategiske, taktiske og operative planer. Budsjettarbeidet er nøye knyttet til foretakets målsetting. Målsetting Budsjett Strategi Det totale budsjettet er bygget opp av tre hovedbudsjett og en lang rekke delbudsjetter. Som hovedbudsjett regnes normalt: Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Balansebudsjett og delbudsjettene: salgsbudsjett innbetalingsbudsjett beholdninger (OM) produksjonsbudsjett utbetalingsbudsjett beholdninger (AM) vareforbruk beholdninger (K.gj) lønn/sos kostnader beholdninger (L.gj) øvrige faste og egenkapital variable kostnader avskrivninger rentebudsjett I tillegg hører med et investeringsbudsjett. Antall delbudsjett og detaljeringsnivå er det opp til foretaket selv å fastsette. En viktig del av økonomistyringen er kontroll og oppfølging. Det er derfor viktig at budsjettene/delbudsjettene er bygget opp om de eksisterende kontoplaner og regnskapssystemer. Eksempel på likviditetsbudsjett: A: INNBETALINGER Fra driften: Kontantsalg Innbetalinger fra kunder Mva til gode Periode 1 Periode 2 Periode 3 osv Fra finans: Renter Andre innbetalinger Salg av anleggsmidler Opptak av lån Ny egenkapital SUM Innbetalinger

3 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 3 B: UTBETALINGER Drift Finans Råvareleverandører Andre leverandører Energi Driftskostnader Div utbetalinger Lønn og forskudd Feriepenger Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Renter Avdrag på lån Investeringer Utbytte Skatter SUM Utbetalinger Innbetalingsresultat + IB Likviditet = UB Likviditet Produksjonsbudsjettet Produksjonsbudsjettet legges også opp kortperiodisk og med den nødvendige samkjøringen mellom produkt og produktgrupper. Her er mengden målestokken (kg, kvm, antall etc) Eksempel på enkelt produksjonsbudsjett januar februar mars sum 1 kv. IB Ferdigvarer Produksjonsplan Budsjettert salg UB Ferdigvarer Endring Her ser vi bl.a at ferdigvarelageret startet med en beholdning på 10 stk og at sluttbeholdningen den 31.3 er på 210 stk. Multipliseres denne beholdningsmengden med produktets selvkost (eller annen vurdert lagerverdi), får vi den regnskapsmessige beholdning pr 31.3.

4 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 4 Eksempel på Reklamebudsjett: januar februar mars sum 1 kv. Reklamefim Annonser Dagsaviser Butikkreklame Brosjyrer etc Her får ser vi tydelig viktigheten av planleggings- og koordineringselementet. Butikkreklamen må presenteres samtidig med at produktene er klare. Budsjettprosess deltakerengasjement. Når de forskjellige avdelingsledere/budsjettansvarsledere har laget sine forslag, blir det gjerne økonomiavdelingens oppgave å «sy» det hele sammen til et totalt resultatbudsjett og et balansebudsjett. Ved første forsøk vil en vanligvis ikke nå de mål (de resultater og overskudd). Sakene må ytterligere bearbeides. Her starter en viktig del av prosessen. Alle ledd i bedriften må enda en gang gå igjennom sine tall, sine forutsetninger og beregninger. Har vi muligheter til å forbedre oss noe? Etter en ny runde prøver vi på nytt med et totalt resultatbudsjett. Her kan flere runder være nødvendig. Når det gjelder «mal» for resultatbudsjett, henvises til resultatregnskapet. Økonomisk styring økonomiske mål. Et budsjett kan defineres som et formelt og økonomisk uttrykk for et samordnet handlingsprogram. I dette ligger at det er et uttrykk for bedriftens mål for en fremtidig periode. Et budsjett settes i prinsippet opp som et regnskap. Hovedformålet med budsjettering er å stimulere til utvikling av gode planer som organisasjonen er motivert til å realisere. Dessuten skal budsjettet tjene som et instrument for varsling av problemer i budsjettperioden, budsjettkontroll!!. Fordeler ved å budsjettere: 1. Bedre planlegging. Man tvinges til planlegge på lengre sikt og til å revurdere bedriftens mål. Dette er viktige elementer i budsjettprosessen. 2. Bedre samordning. Avdelingers aktiviteter må avstemmes dette skaper en totalforståelse for det som skjer i en bedrift. 3. Delegering skaper fordeler og motiverer. Man er mer innstilt på å arbeide for å oppnå de mål en selv har vært med på å utforme. Trivsel øker. Man får frem informasjon fra alle nivå. 4. Bedre kontroll. Budsjettet blir en standard som resultater måles opp mot.

5 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 5 Krav til budsjettsystemet. Et budsjett kan være passivt, dvs et prognosebudsjett, eller aktivt: et målbudsjett. I dette tilfelle bygges budsjettene opp med sikte på å nå de mål en har satt seg. 1. Regnskapsspesifikasjonen må være slik at den gir muligheter for hensiktsmessige opplysninger til de som utarbeider budsjettene. (produktenes lønnsomhet, flaskehalser, salg pr kundegruppe etc.) 2. Tidsplaner for budsjett-arbeidet bør foreligge. Når skal det starte/være ferdig i de ulike avdelinger 3. Budsjettoppfølging. Budsjettet må følges opp til enhver tid, slik at nødvendige korreksjonstiltak kan iverksettes. 4. Budsjettet må være realistisk. Kfr, målkravet: ROTUR (Realistisk, Objektivt målbart, Tidsavgrenset, Utviklende, Resultatbeskrivende). Budsjettperiodens lengde: Vi kan regne med tre hovedtyper av budsjetter: 1. Langtidsplaner 3-5 år (er lite spesifiser men bør inneholdende: salgsplaner, planer for produktutvikling, investeringsplaner og finansiering) 2. Korttidsbudsjett 12 måneder, en sesong eller lignende. Her defineres rammen man arbeider innefor og nødvendig tilpasning innenfor denne rammen. 3. Kortsiktige planer som dekker tidsperioder på noen uker, eller måneder. (Produksjonsplaner, likviditetsoversikter etc.) Her detaljplanlegges virksomheten. I tillegg kan vi snakke om 1. Periodiske budsjetter (en periode om gangen, så ny periode) 2. Rullerende budsjetter, hvor en ny delperiode tilføyes så snart en delperiode er avsluttet. Gangen i budsjettarbeidet. (Budsjettprosessen) 1. Forberedende planlegging a) Rammer,direktiver og mål fastlegges b) Regnskapsoversikter og underlagsmateriale distribueres 2. Selve budsjettutarbeidelsen: a) Avdelingsbudsjett utarbeides b) Delbudsjettene avstemmes c) Overprøving av budsjettet (evt en eller flere nye runder hvis resultatet ikke er godt nok). Prossess. Mål i resultatbudsjettet: kan være nøkkeltallene: - dekningsbidrag og dekningsgrad - driftsresultatet % (driftsmarginen) - resultatgraden - fortjeneste pr aksje

6 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 6 Mål i likviditetsbudsjettet: kan være f.eks: - likviditetsreservens størrelse - reduksjon i kundekredittid med x dager Mål i balansebudsjettet kan være nøkkeltallene: - totalkapitalrentabiliteten - egenkapitalrentabiliteten - likviditetsgradtall - soliditet - gjeldsgrad Et godt utgangspunkt for å se den totale virkningen er å benytte seg av Du Pont-modellen!!. Investeringer Med investeringer som tema er vi fortsatt inne i fremtidsrettede tanker. Når vi nå skal fokusere på (langsiktige) investeringer, tenker vi spesielt på realinvesteringer i anleggsmidler (fysiske anleggsmidler). Firmaets eiendeler spesifiseres som omløpsmidler og anleggsmidler. Samtidig husker vi at firmaets totale eiendeler utgjør bedriftens totale kapitalbehov. Eiendelene representerer kapitalanvendelsen, mens gjeld og egenkapital viser finansieringen, kapitalanskaffelsen. Hvorfor investere? Erstatte eksisterende utstyr (redusere kostnader, bedret kvalitet) Nye produksjonsområder (flere ben å stå på) Øking i produksjonskapasiteten (fjerne flaskehalser) Miljøforbedringer (indre ytre miljø, pålegg). Også investeringer må budsjetteres dette skjer i investeringsbudsjettet Investeringsprosessen. Bedriftens økonomiske ressurser er vanligvis en knapphetsfaktor. Det er derfor viktig å velge investeringer i prosjekter som gir den beste avkastningen.

7 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 7 Seks hovedpunkter kan beskrives: 1. Idè- og søkefasen. Nye produkter eller produktidèer, ny teknologi etc. 2. Grovanalyse. Hva er mulig, hva passer inn i vår strategi, teknisk/økonomisk mulige løsninger. 3. Detaljplanlegging og evaluering. Et begrenset antall alternativer må det nå gås nærmere inn på. Beløp og lønnsomhet beregnes. Hva er beste alternativ. 4. Beslutninger På grunnlag av utredninger fattes beslutninger. Hvem er beslutningstaker, fullmakter, delegering. 5. Gjennomføring Detaljerte planer for gjennomføringen av prosjektet, koordinering og samarbeid. 6. Kontroll. Hvorledes ble prosjektet gjennomført, registerte avvik i planer, økonomi,tid. Hovedtrekk ved investeringer i anleggsmidler: Investeringsperioden går over flere perioder (år) det knytter seg til dels stor grad av usikkerhet til tallmaterialet. Investeringssummen er vesentlig i forhold til de økonomiske/finansielle ressurser firmaet har. Det er vanskelig (umulig) å frigjøre det investerte beløp når prosjektet er satt i gang. Prisen på kapital er høy (utbytte på egenkapital, lånerenter) Investeringens betalingsstrømmer Med anskaffelseskostnaden menes investeringens samlede kostnad på investeringstidspunktet. Dette vil si det vi f.eks betaler for en maskin, med tillegg av de kostnader som er nødvendig for å få maskinen driftsklar. (inkludert opplæring). De fremtidige inntektsstrømmer kaller vi investeringens innbetalinger. Med dette menes f.eks økning i salgsinntekter, reduserte kostnader, økning i dekningsbidrag eller frigjøring av kapital (restverdier) De fremtidige kostnadsstrømmene ved drift av investeringen kalles investeringens utbetalinger. Den/de første utbetalingene er selve investeringen evt. med fradrag av innbytteverdien av gammel maskin. I tillegg kommer investering i arbeidskapital (varelager, kundefordringer minus kortsiktig gjeld). Øvrige utbetalinger er drifts- og vedlikeholdskostnader. NB! Avskrivninger skal IKKE være med.

8 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 8 En oversikt over investeringens kontantstrømmer kan da se slik ut: år 0 år 1 år år n Utbetaling ved innbetaling innbetaling innbetaling anskaffelsen, dvs -utbetaling -utbetaling -utbetaling investeringstids- =kontantstrøm =kontantstrøm =kontantstrøm punktet. Det er viktig å være klar over at investeringer i tillegg til disse rene kontantstrømmer kan ha en del effekter som det er vanskelig å kvantifisere, men som man bør ta hensyn til i den grad det er mulig. (bedre arbeidsmiljø, jevnere produktkvalitet, øket motivasjon, bedre produksjonsfleksibilitet, enklere vedlikehold). Alle inn- og utbetalinger henføres til slutten av hver periode. Finansmatematikk. Penger i dag og penger om ett eller to år er to forskjellige ting. Kr i banken i dag, gir renter om ett år. Tilsvarende har et beløp på kr om ett år en verdi i dag som tilsvarer kr renter. Hvilket beløp må jeg sette i banken i dag for å ha kr om ett år? Med nåverdi, menes verdien i dag av et fremtidig beløp. Renten er et uttrykk for prisen for å vente eller å motta beløpet på et tidligere tidspunkt enn avtalt. Hvis denne renten er kjent, eller beregnet, kan den benyttes som kalkylerente for å beregne beløpsverdien. Vi benytter kalkylerente for å gjøre tidsforskjellige betalingsstrømmer sammenlignbare. Kalkylerente kan også oppfattes som alternativkostnad. Kalkylerente kalles også kalkulasjonsrente, kapitalkostnad eller bedriftens avkastningskrav. Den skal gi et uttrykk for: den gjennomsnittlige lånerente i markedet prosjektets risiko forventet avkastning ventegodtgjørelse Inflasjonstakten Eksempel: Innskudd kr , rentesats 5 %. (K 0 og r) Verdi etter 1 år 2 år 3 år Kapitalen ved utgangen av år 3, K 3 kan uttrykkes slik: K 3 = K 0 (1+r) + K 0 (1+r)r + K 0 (1+r)r r = K 0 (1+r)+K 0 (1+r) 2 +K 0 (1+r) 3 Og sluttverdien blir: K n = K 0 (1+r) n

9 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 9 Uttrykket i denne parentesen (1+r) n kalles sluttverdifaktoren Ved å løse ligningen m.h.p K 0, får vi frem nåverdien: K 0 = K n 1/ (1+r) n Forholdet 1/ (1+r) n kaller vi diskonteringsfaktoren. Både sluttverdi- og diskonteringsfaktorene finnes i rentetabellene. Nåverdi av fremtidige årlige ulike kontantstrømmer. NV = K 0 + K 1 +K Kn (1+r) (1+r) 2 (1+r)n n NV= K t t=0 (1+r) t Nåverdi av fast årlig kontantstrøm. NV = K (1+r) n -1 r(1+r) n (1+r) n -1 Dette uttrykket gir nåverdien ved slutten av år 0 av en etterskuddsannuitet på r(1+r) n 1 krone utbetalt i n år og med rente = r. (Annuitetsfaktor) Finnes i rentetabeller Nåverdi av en uendelig vekstrekke. Her går t mot uendelig K 0 = K r Kalkylemetoder. De vanligste investeringskalkylemetodene er følgende: nåverdimetoden (kapitalverdimetoden) internrentemetoden annuitetsmetoden pay-back-metoden For samtlige metoder gjelder at kalkylen aldri blir bedre enn kvaliteten på de tallene som legges inn i kalkylen.

10 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 10 Investering i arbeidskapital En vesentlig del av kapitalbindingen ligger i arbeidskapitalen, (Omløpsmidler - kortsiktig gjeld) I forbindelse med nye prosjekt er det tilstrekkelig å regne med varelagre, kundefordringer og leverandørgjeld. Følgende talleksempel vil vise kapitalbindingen: Omsetning kr Kundekredittiden er 45 dager. Produktets kalkyle ser slik ut: Pris: Råvarekostnader 350 Øvr. Variable kostnader 200 Dekningsbidrag 450 Div faste prod.kostnader 150 Til dekning av Salg/adm.kostnader 300 Lagringstid for råvarer er 6 uker, og for ferdigvarer 4 uker. Leverandørkredittid er 4 uker. Vi kan nå sette opp følgende beregning: Antall produserte enheter blir 1000 pr år, og vi forutsetter 45,5 produksjonsuker. Dette gir en produksjon pr uke på 22 enheter Gjennomsnittlig råvarelager: 22 stk x 6 x Ferdigvarelager: 22 x 4 x Kundefordringer: (45 x x 1,25)/ finansiering ved leverandørkreditter: 22 x 4 x 350 x 1, KAPITALBEHOV Dette kapitalbehov legger vi inn som en utbetaling i år 0. Ved prosjektets avslutning forutsetter vi at dette kapitalbehovet blir frigjort igjen. Hvis kapitalbehovet skulle øke i løpet av prosjektperioden må økninger legges inn. Investeringseksempel. Stålprodukter AS produserer pallereoler, men konkurransen er stor. På en messe i Japan har de fått produksjonsrettigheter til en spesialkonstruksjon med nye store markedsmuligheter. Nødvendige investeringer i nye maskiner er 10,5 mill kr. I oppstart, innkjøring og opplæringskostnader regnes med kr. Kapitalbindingen i arbeidskapital er antatt å utgjøre 10 % av driftsinntektene. Lønnskostnader ved den nye produksjonen vil bli kr pr år. Bedriften har velegnede lokaler som nå er leiet ut for kr årlig. Produksjonen anses å kunne opprettholdes i 5 år. Maskinleverandøren har tilbudt seg å kjøpe tilbake maskinen om 5 år for kr Bedriften regner med følgende driftsinntekter i de 5 årene: , , , , Avkastningskravet er beregnet til 16 %.

11 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 11 År Invvestering Opplæring Arb.kapital Driftsinntekter Skrapverdi 100 Lønnskostnader Husleie (tapt) Kontantstrøm NV år NV år NV år NV år NV år Nåverdi = Nåverdien er positiv, altså en lønnsom investering. Legg merke til at vi i kontantstrømmen ikke har med renter og avskrivninger. Vi har heller ikke tatt hensyn til finansieringsmåte. Nåverdiprofil. Ved et avkastningskrav på 16 % fant vi en nåverdi på 400. Ved 20 % blir nåverdien negativ, Dette kan fremstilles grafisk: nåverdiprofil NV Skjæringspunktet med x-aksen gir oss internrenten, dvs den rentesats som gir nåverdi lik null. Har vi flere maskininvesteringsalternativer regner vi ut nåverdien for hvert alternativ, og vi velger det alternativ som gir høyest nåverdi ut i fra den fastsatte rentesats (avkastningskrav).

12 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 12 Internrentemetoden går på å beregne internrenten. Dette kan gjøres grafisk, ved prøving, ved interpolasjon, eller ved regnearkmodeller/funksjoner. Høyest internrente velges hvis denne ligger over avkastningskravet. Husk: internrente er et relativt tall, nåverdien er et absolutt tall. Payback. Ved denne metoden, tilbakebetalingsmetoden, ser en kun på hvor lang tid det tar før investeringen har betalt seg. I vårt eksempel ovenfor, ca 2 ¾ år. Det tas ikke hensyn til renter, eller til de innbetalinger som kommer etter at tilbakebetalingen har funnet sted. En tilnærming til nåverdimetoden kan en få ved å neddiskontere kontantstrømselementene. Annuitetsmetoden. Med annuitet menes en kontantstrøm der alle inn- eller utbetalingene er like. Metoden krever da at man først beregner en nåverdi, og så fordeler denne over levetiden til et gjennomsnittoverskudd. Metoden er derfor noe tungvindt hvis kontatstrømmen ikke er på annuitetsform. Kfr. formel for nåverdi av fast årlig kontantstrøm. Økonomisk levetid. Et sentralt spørsmål er når et prosjekt bør avsluttes. Det er ikke sikkert at den prosjekttid en opererer med er den optimale. Her er utviklingen i nåverdi et sentralt punkt. Prosjektets netto driftsinnbetaling vil normalt falle etterhvert. Samtidig vil utrangeringsverdien av maskinen bli redusert. Vi må derfor finne ut om nåverdien øker, vi må beregne marginaloverskuddet ved å fortsette ett år til. Eksempel: Investering kr 500 (alle tall er i hele 1000) Kilde: Bøhren & Gjærum. År Netto driftsinnbetaling Utrangeringsverdi Dette gir følgende kontantstrømmer og nåverdier (v/ 10 %): År Kontantstrøm Nåverdi Vi har altså høyest akkumulert nåverdi etter 3 år.

13 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 13 Diverse problemstillinger Vi har nå pekt på de sentrale verktøy som kan benyttes ved investeringsanalyser. Konklusjonen er at det særlig er NV-metoden (nåverdi) og IR-metoden (internrente) som er de mest anbefalelseverdige. I svært mange av de forskjellige situasjoner som oppstår kan vi benytte oss av NV eller IRmetoden. F.eks: Skal vi finansiere ved avbetaling eller lån? Skal vi leie eller kjøpe varebilen? Skal vi kjøpe i stort eller smått? Skal vi velge A eller B? Prisstigning, inflasjon. Skal vi aktivere eller utgiftsføre? På alle disse spørsmålene er svaret det samme: Velg det alternativ som øker verdien av foretaket mest. Og det finner vi ved hjelp av NV- eller IR-metoden. Finansiering Når vi nå går over på finansieringssiden har vi med foretakets gjeld og egenkapital å gjøre. Og på samme måte som foretakets balanse viser hvorledes eiendelene hittil er finansiert, må vi ved finansiering av prosjekter tenke oss en finansiering dels ved fremmed(låne)kapital og dels ved egenkapital. Lån og låneformer. Vanlige gjeldsbrevlån fås vanligvis som serielån eller som annuitetslån. Vi tar utgangspunkt i et lån på kr., 12 % rente, nedbetalingstid 4 år. Serielån betales ned med like store avdrag over lånets løpetid. Renten beregnes hele tiden av restlånet. Avdrag hvert år blir da kr , renten første året blir kr De fleste renter beregnes i dag etterskuddsvis. Annuitetslån har det særpreg at summen av renter og avdrag er konstant i lånets løpetid. For å beregne annuiteten kan vi gjøre følgende: Fra tabell annuitetsverdi, ser vi at annuitetsfaktoren er 3, : 3,03735 = ,72 som er den årlige annuiteten. Når renten så utgjør 6000 kr, blir avdragsdelen ,72. Dermed ser vi at annuitetslånet avdras langsommere enn serielånet. Følgelig blir også det samlede rentebeløpet som må betales høyere. Obligasjonslån Dette er en låneform som bl.a. benyttes av større industrikonsern. Ønsker man f.eks å ta opp et lån på 30 mill kr, kan det tenkes at man vurderer to ulike tilbakebetalingsprinsipper. o Avdragsfritt: dvs, det betales kun renter i hele løpetiden og hele lånet innfris i sin helhet til slutt. o Nedbetaling over lånets løpetid (serielån).

14 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 14 Vi skal her være klar over den store forskjellen i likviditetseffekt, mens kostnadene målt ved internrenten er lik for begge alternativer. Kort og lang rente. I noen tilfelle får vi oppgitt rente pr kvartal, pr måned eller halvår. Den enkle måten å beregne korttidsrenten på er å ta årsrenten dividert på antall terminer. Dette blir imidlertid ikke helt riktig. En nominell årsrente på 10 % gir følgende effektive rente : antall terminer: eff. årsrente: 10 10, 25 10,34 10,38 10,43 10,47 Formel for korrekt korttidsrente: p b = (1+p) 1/b -1 Her er p nominell årsrente. b står for antall terminer. Den effektive årsrenten finnes slik: e= (1 + p ) b -1 b. Kapitalkostnad og kontantstrøm. Kapitalkostnad er et annet navn på diskonteringsrente, men det er et godt ord. Det store spørsmål er ofte å fastsette kapitalkostnaden. En måte å gjøre dette på er å se på hvorledes det spesielle prosjektet eller bedriften totalt er finansiert. Vi tenker oss en nystartet bedrift som krever 1000 i investering. 300 finansieres ved aksjetegning (egenkapital) og resten ved lån. Dette gir en gjeldsgrad d på 70 %. For lånet gjelder en renten (gjeldskostnad) på 10 %, og eierne kan alternativt få 15 % i et annet lignende prosjekt (egenkapitalkostnad). Totalkapitalkostnaden blir det veiede gjennomsnitt av de to kostnadene, 11,5 % Generell formel er: r TK = r G * G + r E * E G + E G + E Her er r G gjeldskostnaden, r E egenkapitalkostnaden, G er total gjeld og E er egenkapitalen. Følsomhetsanalyse. Med følsomhetsanalyse går vi litt mer over i risikovurderinger. Tidligere har vi tegnet opp nåverdiprofiler, som viste hvorledes nåverdien varierte ved ulike kapitalkostnadsnivå. Tilsvarende kan en beregne endringer i nåverdien ved variasjoner i de elementer som går inn i kontantstrømsberegningen. Hva skjer hvis salgsprisen går ned med 10 %? Hva blir nåverdien hvis de variable kostnadene øker med 50 kr. Pr enhet?

15 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 15 Her kan vi gå inn på faktor etter faktor og beregne utslaget i nåverdien. Benytter man den nøytrale betegnelsen %, kan relative endringer fremstilles i et stjernediagram: Nåverdi levetid Pris kvantum Var.kostn kapitalkostnad Relativ endring % -10% 0% +10% Hver enkelt variable har en egen linje, og jo brattere linjen er, desto mer følsom er nåverdien overfor endringer i vedkommende variabel. Skjæringspunktet med x-aksen kalles variablens kritiske verdi. Prisstigninger, reelle og nominelle kontantstrømmer. I en del situasjoner kan det være riktig å ta hensyn til prisstigninger. Dette kan vi gjøre ved å regulere opp prisen i henhold til prisstigningen, og vi kan operere med en såkalt nominell, løpende eller inflatert pris. Det motsatte har vi når vi omregner et fremtidig nominelt beløp til dagens prise; da får vi et reelt beløp som uttrykker kjøpekraft iflg dagens priser. I den grad vi korrigerer for prisvariasjoner er det viktig å gjøre det både på innbetalings- og utbetalingssiden slik at kontantstrømmen er enten reell eller nominell.. På samme måte vil vi få en reell rente eller kapitalkostnad hvis vi bruker reell kontantstrøm; og vi får nominell rente ved en nominell kontantstrøm

16 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 16 Avslutning. Også ved gjennomføring av investeringsprosjekter er oppfølging og kontroll viktige og sentrale elementer. Vi må sørge for et system som kan sammenligne hva vi trodde skulle skje, med det som virkelig har skjedd. Rapportering av avvik, rapporteringshyppighet og valg av detaljeringsnivå er viktige og må gjennomdiskuteres. Vi har fokusert på hovedelementene kontantstrømmer og diskontering samt maksimering av resultatet alt sammen bedriftsøkonomiske tanker og resonnementer. Det er også mulig å bringe inn ikke-økonomiske verdier eller elementer (trivsel, helse og medbestemmelsesforhold, miljøeffekter og lignende ) Dette krever igjen en kvantifisering som kan være vanskelig, men ikke umulig. Presisering av forutsetninger er selvsagt. Disse ikke-økonomiske verdiene kommer oftere og oftere frem, bla. i kost/nytte- analyser og i samfunnsmessige investeringer. Eksempel på rentetabeller på s.19.

17 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 17 Øvingsoppgave budsjettering: Oppgave 1/case i budsjettering. Bedriften Biz-tech AS forventer å nå en omsetning på kr 90 mill. i inneværende år. Alt salg har til nå skjedd i Norge, men bedriften planlegger å gå hardt inn på det svenske markedet, og har budsjettert med en omsetningsvekst på 40 % til neste år. Omsetningsøkningen skal i sin helhet skje i Sverige. Markedet skal vinnes gjennom gode betalingsbetingelser for de svenske forhandlerne, og bedriften skal yte en kreditt på 90 dager overfor svenskene. Det er ikke budsjettert med noen endret kredittid i Norge. Driftsmarginen (dvs Driftsresultat x 100% /Driftsinntektene) er budsjettert til 6 %. Selskapets balanse per i inneværende år er beregnet å se slik ut: Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ferdigvarer SUM egenkapital Råvarelager /VIA Kundefordringer Langsiktig gjeld Kasse/bank SUM omløpsmidler Kassekreditt (limit 7 mill kr) Leverandørgjeld Skattegjeld Skylduge off avgifter Utbytte Skyldige feriepenger SUM kortsiktig gjeld SUM eiendeler SUM egenkapital og gjeld Tilleggsopplysninger: 1. Kontantbeholdningen skal holdes på samme nivå som IB gjennom hele året. 2. Ferdigvarelageret forventes å øke med i løpet av budsjettåret. De andre omsetningsavhengige postene forventes å øke i samme takt som omsetningsøkningen. 3. Inngangen på det svenske markedet forutsetter investeringer på NOK 4. Avdrag på eksisterende lån skal i løpet av budsjettåret betales med kr Budsjetterte avskrivninger utgjør kr Renter på eksisterende lån utgjør kr i budsjettåret.

18 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 18 Spørsmål: a) Hvor stor er nåværende likviditetsreserve i prosent? b) Hva blir budsjettert driftsresultat og kapitalbehovet på årsbasis? c) Hva blir likviditetsreserven ved utgangen av budsjettåret? d) Hvilke(t) råd vil dere gi den øvrige ledelse i forbindelse med budsjettet? Oppgave 2. IB Kundefordringer i AS Jota, beløp seg til kr For de neste tre måneder budsjetteres varesalget til: januar kr , februar kr og mars kr Alt salg er innlandssalg og merverdisatsen er 25 %. Den gjennomsnittlige kredittid til kundene er fortsatt 40 dager. a) Beregn innbetalinger fra kunder per måned i januar, februar og mars. b) Beregn UB kundefordringer per 31.3 c) Beregn totale driftsinntekter for 1. kvartal. Øvingsoppgaver investering: Oppgave 1. Bedriften AS HIPP, tenker å starte produksjon og salg av et nytt produkt, og det er skaffet til veie følgende opplysninger om prosjektet: Salgspris per enhet kr Variable enhetskostnader kr Solgt kvantum per år stk Levetid 4 år Betalbare faste kostnader per år kr Investering i anleggsmidler kr Investering i arbeidskapital kr Avkastningskrav etter skatt 10 % Skattesats 28 % Avskrivningssats 20 % Beregn prosjektets nåverdi før og etter skatt. Er det lønnsomt? Oppgave 2. En bedrift kan velge mellom to gjensidig utelukkende investeringer med kontantstrømmer henholdsvis: A: B: Angi for hvilke verdier av kalkulasjonsrenten det vil lønne seg for bedriften å velge: a) investering A b) investering B c) hverken A eller B

19 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 19 Rentetabeller R = (1 + r)n Formelen viser hva et beløp på kr 1 vokser til med rente og rentesrente i slutten av år n. R-1 = (1+r) -n Formelen viser den nåverdien vi får om et beløp på kr 1 blir innbetalt i slutten av år n. A = (1+r) -n/ r(1 + r)n Formelen viser den nåverdien vi får om kr 1 blir innbetalt i slutten av hvert år i n år. Rente: 5 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 6 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 7 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,666342, , , , , , , , , , , , , Rente: 8 % År R R-1 A 1 1, , , , ,857339, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 10 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 11 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 12 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 9 %

20 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 20

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Bedriftsøkonomi Introduksjon

Bedriftsøkonomi Introduksjon Bedriftsøkonomi Introduksjon Monica Kristiansen 29-02-2012 De bedriftsøkonomiske hoveddisipliner Vi skiller mellom: o Finansregnskapet / Eksternregnskapet på den ene siden og obudsjettering, odriftsregnskap

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer