Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?"

Transkript

1 Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav NV= K t t=0 (1+r) t Rentenivå Nåverdiprofil HIØ-IT

2 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 2 Budsjettering Budsjettarbeidet er en sentral del av planleggingsarbeidet/prosessen. I denne prosesssen fastsettes foretakets strategiske, taktiske og operative planer. Budsjettarbeidet er nøye knyttet til foretakets målsetting. Målsetting Budsjett Strategi Det totale budsjettet er bygget opp av tre hovedbudsjett og en lang rekke delbudsjetter. Som hovedbudsjett regnes normalt: Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Balansebudsjett og delbudsjettene: salgsbudsjett innbetalingsbudsjett beholdninger (OM) produksjonsbudsjett utbetalingsbudsjett beholdninger (AM) vareforbruk beholdninger (K.gj) lønn/sos kostnader beholdninger (L.gj) øvrige faste og egenkapital variable kostnader avskrivninger rentebudsjett I tillegg hører med et investeringsbudsjett. Antall delbudsjett og detaljeringsnivå er det opp til foretaket selv å fastsette. En viktig del av økonomistyringen er kontroll og oppfølging. Det er derfor viktig at budsjettene/delbudsjettene er bygget opp om de eksisterende kontoplaner og regnskapssystemer. Eksempel på likviditetsbudsjett: A: INNBETALINGER Fra driften: Kontantsalg Innbetalinger fra kunder Mva til gode Periode 1 Periode 2 Periode 3 osv Fra finans: Renter Andre innbetalinger Salg av anleggsmidler Opptak av lån Ny egenkapital SUM Innbetalinger

3 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 3 B: UTBETALINGER Drift Finans Råvareleverandører Andre leverandører Energi Driftskostnader Div utbetalinger Lønn og forskudd Feriepenger Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Renter Avdrag på lån Investeringer Utbytte Skatter SUM Utbetalinger Innbetalingsresultat + IB Likviditet = UB Likviditet Produksjonsbudsjettet Produksjonsbudsjettet legges også opp kortperiodisk og med den nødvendige samkjøringen mellom produkt og produktgrupper. Her er mengden målestokken (kg, kvm, antall etc) Eksempel på enkelt produksjonsbudsjett januar februar mars sum 1 kv. IB Ferdigvarer Produksjonsplan Budsjettert salg UB Ferdigvarer Endring Her ser vi bl.a at ferdigvarelageret startet med en beholdning på 10 stk og at sluttbeholdningen den 31.3 er på 210 stk. Multipliseres denne beholdningsmengden med produktets selvkost (eller annen vurdert lagerverdi), får vi den regnskapsmessige beholdning pr 31.3.

4 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 4 Eksempel på Reklamebudsjett: januar februar mars sum 1 kv. Reklamefim Annonser Dagsaviser Butikkreklame Brosjyrer etc Her får ser vi tydelig viktigheten av planleggings- og koordineringselementet. Butikkreklamen må presenteres samtidig med at produktene er klare. Budsjettprosess deltakerengasjement. Når de forskjellige avdelingsledere/budsjettansvarsledere har laget sine forslag, blir det gjerne økonomiavdelingens oppgave å «sy» det hele sammen til et totalt resultatbudsjett og et balansebudsjett. Ved første forsøk vil en vanligvis ikke nå de mål (de resultater og overskudd). Sakene må ytterligere bearbeides. Her starter en viktig del av prosessen. Alle ledd i bedriften må enda en gang gå igjennom sine tall, sine forutsetninger og beregninger. Har vi muligheter til å forbedre oss noe? Etter en ny runde prøver vi på nytt med et totalt resultatbudsjett. Her kan flere runder være nødvendig. Når det gjelder «mal» for resultatbudsjett, henvises til resultatregnskapet. Økonomisk styring økonomiske mål. Et budsjett kan defineres som et formelt og økonomisk uttrykk for et samordnet handlingsprogram. I dette ligger at det er et uttrykk for bedriftens mål for en fremtidig periode. Et budsjett settes i prinsippet opp som et regnskap. Hovedformålet med budsjettering er å stimulere til utvikling av gode planer som organisasjonen er motivert til å realisere. Dessuten skal budsjettet tjene som et instrument for varsling av problemer i budsjettperioden, budsjettkontroll!!. Fordeler ved å budsjettere: 1. Bedre planlegging. Man tvinges til planlegge på lengre sikt og til å revurdere bedriftens mål. Dette er viktige elementer i budsjettprosessen. 2. Bedre samordning. Avdelingers aktiviteter må avstemmes dette skaper en totalforståelse for det som skjer i en bedrift. 3. Delegering skaper fordeler og motiverer. Man er mer innstilt på å arbeide for å oppnå de mål en selv har vært med på å utforme. Trivsel øker. Man får frem informasjon fra alle nivå. 4. Bedre kontroll. Budsjettet blir en standard som resultater måles opp mot.

5 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 5 Krav til budsjettsystemet. Et budsjett kan være passivt, dvs et prognosebudsjett, eller aktivt: et målbudsjett. I dette tilfelle bygges budsjettene opp med sikte på å nå de mål en har satt seg. 1. Regnskapsspesifikasjonen må være slik at den gir muligheter for hensiktsmessige opplysninger til de som utarbeider budsjettene. (produktenes lønnsomhet, flaskehalser, salg pr kundegruppe etc.) 2. Tidsplaner for budsjett-arbeidet bør foreligge. Når skal det starte/være ferdig i de ulike avdelinger 3. Budsjettoppfølging. Budsjettet må følges opp til enhver tid, slik at nødvendige korreksjonstiltak kan iverksettes. 4. Budsjettet må være realistisk. Kfr, målkravet: ROTUR (Realistisk, Objektivt målbart, Tidsavgrenset, Utviklende, Resultatbeskrivende). Budsjettperiodens lengde: Vi kan regne med tre hovedtyper av budsjetter: 1. Langtidsplaner 3-5 år (er lite spesifiser men bør inneholdende: salgsplaner, planer for produktutvikling, investeringsplaner og finansiering) 2. Korttidsbudsjett 12 måneder, en sesong eller lignende. Her defineres rammen man arbeider innefor og nødvendig tilpasning innenfor denne rammen. 3. Kortsiktige planer som dekker tidsperioder på noen uker, eller måneder. (Produksjonsplaner, likviditetsoversikter etc.) Her detaljplanlegges virksomheten. I tillegg kan vi snakke om 1. Periodiske budsjetter (en periode om gangen, så ny periode) 2. Rullerende budsjetter, hvor en ny delperiode tilføyes så snart en delperiode er avsluttet. Gangen i budsjettarbeidet. (Budsjettprosessen) 1. Forberedende planlegging a) Rammer,direktiver og mål fastlegges b) Regnskapsoversikter og underlagsmateriale distribueres 2. Selve budsjettutarbeidelsen: a) Avdelingsbudsjett utarbeides b) Delbudsjettene avstemmes c) Overprøving av budsjettet (evt en eller flere nye runder hvis resultatet ikke er godt nok). Prossess. Mål i resultatbudsjettet: kan være nøkkeltallene: - dekningsbidrag og dekningsgrad - driftsresultatet % (driftsmarginen) - resultatgraden - fortjeneste pr aksje

6 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 6 Mål i likviditetsbudsjettet: kan være f.eks: - likviditetsreservens størrelse - reduksjon i kundekredittid med x dager Mål i balansebudsjettet kan være nøkkeltallene: - totalkapitalrentabiliteten - egenkapitalrentabiliteten - likviditetsgradtall - soliditet - gjeldsgrad Et godt utgangspunkt for å se den totale virkningen er å benytte seg av Du Pont-modellen!!. Investeringer Med investeringer som tema er vi fortsatt inne i fremtidsrettede tanker. Når vi nå skal fokusere på (langsiktige) investeringer, tenker vi spesielt på realinvesteringer i anleggsmidler (fysiske anleggsmidler). Firmaets eiendeler spesifiseres som omløpsmidler og anleggsmidler. Samtidig husker vi at firmaets totale eiendeler utgjør bedriftens totale kapitalbehov. Eiendelene representerer kapitalanvendelsen, mens gjeld og egenkapital viser finansieringen, kapitalanskaffelsen. Hvorfor investere? Erstatte eksisterende utstyr (redusere kostnader, bedret kvalitet) Nye produksjonsområder (flere ben å stå på) Øking i produksjonskapasiteten (fjerne flaskehalser) Miljøforbedringer (indre ytre miljø, pålegg). Også investeringer må budsjetteres dette skjer i investeringsbudsjettet Investeringsprosessen. Bedriftens økonomiske ressurser er vanligvis en knapphetsfaktor. Det er derfor viktig å velge investeringer i prosjekter som gir den beste avkastningen.

7 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 7 Seks hovedpunkter kan beskrives: 1. Idè- og søkefasen. Nye produkter eller produktidèer, ny teknologi etc. 2. Grovanalyse. Hva er mulig, hva passer inn i vår strategi, teknisk/økonomisk mulige løsninger. 3. Detaljplanlegging og evaluering. Et begrenset antall alternativer må det nå gås nærmere inn på. Beløp og lønnsomhet beregnes. Hva er beste alternativ. 4. Beslutninger På grunnlag av utredninger fattes beslutninger. Hvem er beslutningstaker, fullmakter, delegering. 5. Gjennomføring Detaljerte planer for gjennomføringen av prosjektet, koordinering og samarbeid. 6. Kontroll. Hvorledes ble prosjektet gjennomført, registerte avvik i planer, økonomi,tid. Hovedtrekk ved investeringer i anleggsmidler: Investeringsperioden går over flere perioder (år) det knytter seg til dels stor grad av usikkerhet til tallmaterialet. Investeringssummen er vesentlig i forhold til de økonomiske/finansielle ressurser firmaet har. Det er vanskelig (umulig) å frigjøre det investerte beløp når prosjektet er satt i gang. Prisen på kapital er høy (utbytte på egenkapital, lånerenter) Investeringens betalingsstrømmer Med anskaffelseskostnaden menes investeringens samlede kostnad på investeringstidspunktet. Dette vil si det vi f.eks betaler for en maskin, med tillegg av de kostnader som er nødvendig for å få maskinen driftsklar. (inkludert opplæring). De fremtidige inntektsstrømmer kaller vi investeringens innbetalinger. Med dette menes f.eks økning i salgsinntekter, reduserte kostnader, økning i dekningsbidrag eller frigjøring av kapital (restverdier) De fremtidige kostnadsstrømmene ved drift av investeringen kalles investeringens utbetalinger. Den/de første utbetalingene er selve investeringen evt. med fradrag av innbytteverdien av gammel maskin. I tillegg kommer investering i arbeidskapital (varelager, kundefordringer minus kortsiktig gjeld). Øvrige utbetalinger er drifts- og vedlikeholdskostnader. NB! Avskrivninger skal IKKE være med.

8 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 8 En oversikt over investeringens kontantstrømmer kan da se slik ut: år 0 år 1 år år n Utbetaling ved innbetaling innbetaling innbetaling anskaffelsen, dvs -utbetaling -utbetaling -utbetaling investeringstids- =kontantstrøm =kontantstrøm =kontantstrøm punktet. Det er viktig å være klar over at investeringer i tillegg til disse rene kontantstrømmer kan ha en del effekter som det er vanskelig å kvantifisere, men som man bør ta hensyn til i den grad det er mulig. (bedre arbeidsmiljø, jevnere produktkvalitet, øket motivasjon, bedre produksjonsfleksibilitet, enklere vedlikehold). Alle inn- og utbetalinger henføres til slutten av hver periode. Finansmatematikk. Penger i dag og penger om ett eller to år er to forskjellige ting. Kr i banken i dag, gir renter om ett år. Tilsvarende har et beløp på kr om ett år en verdi i dag som tilsvarer kr renter. Hvilket beløp må jeg sette i banken i dag for å ha kr om ett år? Med nåverdi, menes verdien i dag av et fremtidig beløp. Renten er et uttrykk for prisen for å vente eller å motta beløpet på et tidligere tidspunkt enn avtalt. Hvis denne renten er kjent, eller beregnet, kan den benyttes som kalkylerente for å beregne beløpsverdien. Vi benytter kalkylerente for å gjøre tidsforskjellige betalingsstrømmer sammenlignbare. Kalkylerente kan også oppfattes som alternativkostnad. Kalkylerente kalles også kalkulasjonsrente, kapitalkostnad eller bedriftens avkastningskrav. Den skal gi et uttrykk for: den gjennomsnittlige lånerente i markedet prosjektets risiko forventet avkastning ventegodtgjørelse Inflasjonstakten Eksempel: Innskudd kr , rentesats 5 %. (K 0 og r) Verdi etter 1 år 2 år 3 år Kapitalen ved utgangen av år 3, K 3 kan uttrykkes slik: K 3 = K 0 (1+r) + K 0 (1+r)r + K 0 (1+r)r r = K 0 (1+r)+K 0 (1+r) 2 +K 0 (1+r) 3 Og sluttverdien blir: K n = K 0 (1+r) n

9 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 9 Uttrykket i denne parentesen (1+r) n kalles sluttverdifaktoren Ved å løse ligningen m.h.p K 0, får vi frem nåverdien: K 0 = K n 1/ (1+r) n Forholdet 1/ (1+r) n kaller vi diskonteringsfaktoren. Både sluttverdi- og diskonteringsfaktorene finnes i rentetabellene. Nåverdi av fremtidige årlige ulike kontantstrømmer. NV = K 0 + K 1 +K Kn (1+r) (1+r) 2 (1+r)n n NV= K t t=0 (1+r) t Nåverdi av fast årlig kontantstrøm. NV = K (1+r) n -1 r(1+r) n (1+r) n -1 Dette uttrykket gir nåverdien ved slutten av år 0 av en etterskuddsannuitet på r(1+r) n 1 krone utbetalt i n år og med rente = r. (Annuitetsfaktor) Finnes i rentetabeller Nåverdi av en uendelig vekstrekke. Her går t mot uendelig K 0 = K r Kalkylemetoder. De vanligste investeringskalkylemetodene er følgende: nåverdimetoden (kapitalverdimetoden) internrentemetoden annuitetsmetoden pay-back-metoden For samtlige metoder gjelder at kalkylen aldri blir bedre enn kvaliteten på de tallene som legges inn i kalkylen.

10 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 10 Investering i arbeidskapital En vesentlig del av kapitalbindingen ligger i arbeidskapitalen, (Omløpsmidler - kortsiktig gjeld) I forbindelse med nye prosjekt er det tilstrekkelig å regne med varelagre, kundefordringer og leverandørgjeld. Følgende talleksempel vil vise kapitalbindingen: Omsetning kr Kundekredittiden er 45 dager. Produktets kalkyle ser slik ut: Pris: Råvarekostnader 350 Øvr. Variable kostnader 200 Dekningsbidrag 450 Div faste prod.kostnader 150 Til dekning av Salg/adm.kostnader 300 Lagringstid for råvarer er 6 uker, og for ferdigvarer 4 uker. Leverandørkredittid er 4 uker. Vi kan nå sette opp følgende beregning: Antall produserte enheter blir 1000 pr år, og vi forutsetter 45,5 produksjonsuker. Dette gir en produksjon pr uke på 22 enheter Gjennomsnittlig råvarelager: 22 stk x 6 x Ferdigvarelager: 22 x 4 x Kundefordringer: (45 x x 1,25)/ finansiering ved leverandørkreditter: 22 x 4 x 350 x 1, KAPITALBEHOV Dette kapitalbehov legger vi inn som en utbetaling i år 0. Ved prosjektets avslutning forutsetter vi at dette kapitalbehovet blir frigjort igjen. Hvis kapitalbehovet skulle øke i løpet av prosjektperioden må økninger legges inn. Investeringseksempel. Stålprodukter AS produserer pallereoler, men konkurransen er stor. På en messe i Japan har de fått produksjonsrettigheter til en spesialkonstruksjon med nye store markedsmuligheter. Nødvendige investeringer i nye maskiner er 10,5 mill kr. I oppstart, innkjøring og opplæringskostnader regnes med kr. Kapitalbindingen i arbeidskapital er antatt å utgjøre 10 % av driftsinntektene. Lønnskostnader ved den nye produksjonen vil bli kr pr år. Bedriften har velegnede lokaler som nå er leiet ut for kr årlig. Produksjonen anses å kunne opprettholdes i 5 år. Maskinleverandøren har tilbudt seg å kjøpe tilbake maskinen om 5 år for kr Bedriften regner med følgende driftsinntekter i de 5 årene: , , , , Avkastningskravet er beregnet til 16 %.

11 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 11 År Invvestering Opplæring Arb.kapital Driftsinntekter Skrapverdi 100 Lønnskostnader Husleie (tapt) Kontantstrøm NV år NV år NV år NV år NV år Nåverdi = Nåverdien er positiv, altså en lønnsom investering. Legg merke til at vi i kontantstrømmen ikke har med renter og avskrivninger. Vi har heller ikke tatt hensyn til finansieringsmåte. Nåverdiprofil. Ved et avkastningskrav på 16 % fant vi en nåverdi på 400. Ved 20 % blir nåverdien negativ, Dette kan fremstilles grafisk: nåverdiprofil NV Skjæringspunktet med x-aksen gir oss internrenten, dvs den rentesats som gir nåverdi lik null. Har vi flere maskininvesteringsalternativer regner vi ut nåverdien for hvert alternativ, og vi velger det alternativ som gir høyest nåverdi ut i fra den fastsatte rentesats (avkastningskrav).

12 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 12 Internrentemetoden går på å beregne internrenten. Dette kan gjøres grafisk, ved prøving, ved interpolasjon, eller ved regnearkmodeller/funksjoner. Høyest internrente velges hvis denne ligger over avkastningskravet. Husk: internrente er et relativt tall, nåverdien er et absolutt tall. Payback. Ved denne metoden, tilbakebetalingsmetoden, ser en kun på hvor lang tid det tar før investeringen har betalt seg. I vårt eksempel ovenfor, ca 2 ¾ år. Det tas ikke hensyn til renter, eller til de innbetalinger som kommer etter at tilbakebetalingen har funnet sted. En tilnærming til nåverdimetoden kan en få ved å neddiskontere kontantstrømselementene. Annuitetsmetoden. Med annuitet menes en kontantstrøm der alle inn- eller utbetalingene er like. Metoden krever da at man først beregner en nåverdi, og så fordeler denne over levetiden til et gjennomsnittoverskudd. Metoden er derfor noe tungvindt hvis kontatstrømmen ikke er på annuitetsform. Kfr. formel for nåverdi av fast årlig kontantstrøm. Økonomisk levetid. Et sentralt spørsmål er når et prosjekt bør avsluttes. Det er ikke sikkert at den prosjekttid en opererer med er den optimale. Her er utviklingen i nåverdi et sentralt punkt. Prosjektets netto driftsinnbetaling vil normalt falle etterhvert. Samtidig vil utrangeringsverdien av maskinen bli redusert. Vi må derfor finne ut om nåverdien øker, vi må beregne marginaloverskuddet ved å fortsette ett år til. Eksempel: Investering kr 500 (alle tall er i hele 1000) Kilde: Bøhren & Gjærum. År Netto driftsinnbetaling Utrangeringsverdi Dette gir følgende kontantstrømmer og nåverdier (v/ 10 %): År Kontantstrøm Nåverdi Vi har altså høyest akkumulert nåverdi etter 3 år.

13 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 13 Diverse problemstillinger Vi har nå pekt på de sentrale verktøy som kan benyttes ved investeringsanalyser. Konklusjonen er at det særlig er NV-metoden (nåverdi) og IR-metoden (internrente) som er de mest anbefalelseverdige. I svært mange av de forskjellige situasjoner som oppstår kan vi benytte oss av NV eller IRmetoden. F.eks: Skal vi finansiere ved avbetaling eller lån? Skal vi leie eller kjøpe varebilen? Skal vi kjøpe i stort eller smått? Skal vi velge A eller B? Prisstigning, inflasjon. Skal vi aktivere eller utgiftsføre? På alle disse spørsmålene er svaret det samme: Velg det alternativ som øker verdien av foretaket mest. Og det finner vi ved hjelp av NV- eller IR-metoden. Finansiering Når vi nå går over på finansieringssiden har vi med foretakets gjeld og egenkapital å gjøre. Og på samme måte som foretakets balanse viser hvorledes eiendelene hittil er finansiert, må vi ved finansiering av prosjekter tenke oss en finansiering dels ved fremmed(låne)kapital og dels ved egenkapital. Lån og låneformer. Vanlige gjeldsbrevlån fås vanligvis som serielån eller som annuitetslån. Vi tar utgangspunkt i et lån på kr., 12 % rente, nedbetalingstid 4 år. Serielån betales ned med like store avdrag over lånets løpetid. Renten beregnes hele tiden av restlånet. Avdrag hvert år blir da kr , renten første året blir kr De fleste renter beregnes i dag etterskuddsvis. Annuitetslån har det særpreg at summen av renter og avdrag er konstant i lånets løpetid. For å beregne annuiteten kan vi gjøre følgende: Fra tabell annuitetsverdi, ser vi at annuitetsfaktoren er 3, : 3,03735 = ,72 som er den årlige annuiteten. Når renten så utgjør 6000 kr, blir avdragsdelen ,72. Dermed ser vi at annuitetslånet avdras langsommere enn serielånet. Følgelig blir også det samlede rentebeløpet som må betales høyere. Obligasjonslån Dette er en låneform som bl.a. benyttes av større industrikonsern. Ønsker man f.eks å ta opp et lån på 30 mill kr, kan det tenkes at man vurderer to ulike tilbakebetalingsprinsipper. o Avdragsfritt: dvs, det betales kun renter i hele løpetiden og hele lånet innfris i sin helhet til slutt. o Nedbetaling over lånets løpetid (serielån).

14 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 14 Vi skal her være klar over den store forskjellen i likviditetseffekt, mens kostnadene målt ved internrenten er lik for begge alternativer. Kort og lang rente. I noen tilfelle får vi oppgitt rente pr kvartal, pr måned eller halvår. Den enkle måten å beregne korttidsrenten på er å ta årsrenten dividert på antall terminer. Dette blir imidlertid ikke helt riktig. En nominell årsrente på 10 % gir følgende effektive rente : antall terminer: eff. årsrente: 10 10, 25 10,34 10,38 10,43 10,47 Formel for korrekt korttidsrente: p b = (1+p) 1/b -1 Her er p nominell årsrente. b står for antall terminer. Den effektive årsrenten finnes slik: e= (1 + p ) b -1 b. Kapitalkostnad og kontantstrøm. Kapitalkostnad er et annet navn på diskonteringsrente, men det er et godt ord. Det store spørsmål er ofte å fastsette kapitalkostnaden. En måte å gjøre dette på er å se på hvorledes det spesielle prosjektet eller bedriften totalt er finansiert. Vi tenker oss en nystartet bedrift som krever 1000 i investering. 300 finansieres ved aksjetegning (egenkapital) og resten ved lån. Dette gir en gjeldsgrad d på 70 %. For lånet gjelder en renten (gjeldskostnad) på 10 %, og eierne kan alternativt få 15 % i et annet lignende prosjekt (egenkapitalkostnad). Totalkapitalkostnaden blir det veiede gjennomsnitt av de to kostnadene, 11,5 % Generell formel er: r TK = r G * G + r E * E G + E G + E Her er r G gjeldskostnaden, r E egenkapitalkostnaden, G er total gjeld og E er egenkapitalen. Følsomhetsanalyse. Med følsomhetsanalyse går vi litt mer over i risikovurderinger. Tidligere har vi tegnet opp nåverdiprofiler, som viste hvorledes nåverdien varierte ved ulike kapitalkostnadsnivå. Tilsvarende kan en beregne endringer i nåverdien ved variasjoner i de elementer som går inn i kontantstrømsberegningen. Hva skjer hvis salgsprisen går ned med 10 %? Hva blir nåverdien hvis de variable kostnadene øker med 50 kr. Pr enhet?

15 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 15 Her kan vi gå inn på faktor etter faktor og beregne utslaget i nåverdien. Benytter man den nøytrale betegnelsen %, kan relative endringer fremstilles i et stjernediagram: Nåverdi levetid Pris kvantum Var.kostn kapitalkostnad Relativ endring % -10% 0% +10% Hver enkelt variable har en egen linje, og jo brattere linjen er, desto mer følsom er nåverdien overfor endringer i vedkommende variabel. Skjæringspunktet med x-aksen kalles variablens kritiske verdi. Prisstigninger, reelle og nominelle kontantstrømmer. I en del situasjoner kan det være riktig å ta hensyn til prisstigninger. Dette kan vi gjøre ved å regulere opp prisen i henhold til prisstigningen, og vi kan operere med en såkalt nominell, løpende eller inflatert pris. Det motsatte har vi når vi omregner et fremtidig nominelt beløp til dagens prise; da får vi et reelt beløp som uttrykker kjøpekraft iflg dagens priser. I den grad vi korrigerer for prisvariasjoner er det viktig å gjøre det både på innbetalings- og utbetalingssiden slik at kontantstrømmen er enten reell eller nominell.. På samme måte vil vi få en reell rente eller kapitalkostnad hvis vi bruker reell kontantstrøm; og vi får nominell rente ved en nominell kontantstrøm

16 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 16 Avslutning. Også ved gjennomføring av investeringsprosjekter er oppfølging og kontroll viktige og sentrale elementer. Vi må sørge for et system som kan sammenligne hva vi trodde skulle skje, med det som virkelig har skjedd. Rapportering av avvik, rapporteringshyppighet og valg av detaljeringsnivå er viktige og må gjennomdiskuteres. Vi har fokusert på hovedelementene kontantstrømmer og diskontering samt maksimering av resultatet alt sammen bedriftsøkonomiske tanker og resonnementer. Det er også mulig å bringe inn ikke-økonomiske verdier eller elementer (trivsel, helse og medbestemmelsesforhold, miljøeffekter og lignende ) Dette krever igjen en kvantifisering som kan være vanskelig, men ikke umulig. Presisering av forutsetninger er selvsagt. Disse ikke-økonomiske verdiene kommer oftere og oftere frem, bla. i kost/nytte- analyser og i samfunnsmessige investeringer. Eksempel på rentetabeller på s.19.

17 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 17 Øvingsoppgave budsjettering: Oppgave 1/case i budsjettering. Bedriften Biz-tech AS forventer å nå en omsetning på kr 90 mill. i inneværende år. Alt salg har til nå skjedd i Norge, men bedriften planlegger å gå hardt inn på det svenske markedet, og har budsjettert med en omsetningsvekst på 40 % til neste år. Omsetningsøkningen skal i sin helhet skje i Sverige. Markedet skal vinnes gjennom gode betalingsbetingelser for de svenske forhandlerne, og bedriften skal yte en kreditt på 90 dager overfor svenskene. Det er ikke budsjettert med noen endret kredittid i Norge. Driftsmarginen (dvs Driftsresultat x 100% /Driftsinntektene) er budsjettert til 6 %. Selskapets balanse per i inneværende år er beregnet å se slik ut: Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ferdigvarer SUM egenkapital Råvarelager /VIA Kundefordringer Langsiktig gjeld Kasse/bank SUM omløpsmidler Kassekreditt (limit 7 mill kr) Leverandørgjeld Skattegjeld Skylduge off avgifter Utbytte Skyldige feriepenger SUM kortsiktig gjeld SUM eiendeler SUM egenkapital og gjeld Tilleggsopplysninger: 1. Kontantbeholdningen skal holdes på samme nivå som IB gjennom hele året. 2. Ferdigvarelageret forventes å øke med i løpet av budsjettåret. De andre omsetningsavhengige postene forventes å øke i samme takt som omsetningsøkningen. 3. Inngangen på det svenske markedet forutsetter investeringer på NOK 4. Avdrag på eksisterende lån skal i løpet av budsjettåret betales med kr Budsjetterte avskrivninger utgjør kr Renter på eksisterende lån utgjør kr i budsjettåret.

18 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 18 Spørsmål: a) Hvor stor er nåværende likviditetsreserve i prosent? b) Hva blir budsjettert driftsresultat og kapitalbehovet på årsbasis? c) Hva blir likviditetsreserven ved utgangen av budsjettåret? d) Hvilke(t) råd vil dere gi den øvrige ledelse i forbindelse med budsjettet? Oppgave 2. IB Kundefordringer i AS Jota, beløp seg til kr For de neste tre måneder budsjetteres varesalget til: januar kr , februar kr og mars kr Alt salg er innlandssalg og merverdisatsen er 25 %. Den gjennomsnittlige kredittid til kundene er fortsatt 40 dager. a) Beregn innbetalinger fra kunder per måned i januar, februar og mars. b) Beregn UB kundefordringer per 31.3 c) Beregn totale driftsinntekter for 1. kvartal. Øvingsoppgaver investering: Oppgave 1. Bedriften AS HIPP, tenker å starte produksjon og salg av et nytt produkt, og det er skaffet til veie følgende opplysninger om prosjektet: Salgspris per enhet kr Variable enhetskostnader kr Solgt kvantum per år stk Levetid 4 år Betalbare faste kostnader per år kr Investering i anleggsmidler kr Investering i arbeidskapital kr Avkastningskrav etter skatt 10 % Skattesats 28 % Avskrivningssats 20 % Beregn prosjektets nåverdi før og etter skatt. Er det lønnsomt? Oppgave 2. En bedrift kan velge mellom to gjensidig utelukkende investeringer med kontantstrømmer henholdsvis: A: B: Angi for hvilke verdier av kalkulasjonsrenten det vil lønne seg for bedriften å velge: a) investering A b) investering B c) hverken A eller B

19 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 19 Rentetabeller R = (1 + r)n Formelen viser hva et beløp på kr 1 vokser til med rente og rentesrente i slutten av år n. R-1 = (1+r) -n Formelen viser den nåverdien vi får om et beløp på kr 1 blir innbetalt i slutten av år n. A = (1+r) -n/ r(1 + r)n Formelen viser den nåverdien vi får om kr 1 blir innbetalt i slutten av hvert år i n år. Rente: 5 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 6 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 7 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,666342, , , , , , , , , , , , , Rente: 8 % År R R-1 A 1 1, , , , ,857339, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 10 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 11 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 12 % År R R-1 A 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rente: 9 %

20 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 20

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Budsjettering Budsjettarbeidet er en sentral del av planleggingsarbeidet/prosessen. I denne prosesssen fastsettes foretakets strategiske,

Detaljer

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger Investering Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Investering Eksempler fra

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer Oppgave 1.1 oppgave 1.1 alt basis Salgspris 900 Avk krav f s 15 % Materialkostnader 200 Avk krav e s 10,8 % Diverse variable kostnade 100 Saldosats 10 % Dekningsbidrag pr. enhe 600 Skattesats 28 % Produksjonsvolum

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering Finansiering Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi 1 Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer maskiner, bygninger, osv. Finansinvesteringer

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april.

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2008) Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Innleveringsfrist:

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD2006: Statestikk og Økonomi Kapittel Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I Investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer (maskiner, bygninger, osv.)

Detaljer

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen teller totalt 40% av totalkarakteren Tid: 4 timer Hjelpemidler: I tillegg til kalkulator får dere også utdelt et formelark samt en rentetabell som begge

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Renteregning. Innledning Renteregnings-teknikker

Renteregning. Innledning Renteregnings-teknikker Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi

Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Budsjett: Kapittel 10 Budsjettering Forventede økonomiske konsekvenser av planlagte aktiviteter. Budsjett og regnskap, uløselig sammenknyttet For analyse

Detaljer

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett.

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett. Budsjett og prognose i Årsavslutning 1. Budsjett 1.1. Foreta innstillinger på oversiktssiden På oversiktssiden oppretter du budsjettene. I fliken Oversikt ser du budsjettene som er opprettet. På oversiktssiden

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13. Kapittel 2 Beregning av sluttverdi, nåverdi og annuitet... 23

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13. Kapittel 2 Beregning av sluttverdi, nåverdi og annuitet... 23 Innhold Kapittel 1 Innledning............................................ 13 1.1 Finans............................................ 14 1.2 Det finansielle systemet i Norge......................... 17 1.3

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Budsjett. Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD

Budsjett. Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD Budsjett Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 INNHOLD LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK RESULTATBUDSJETT Demobedriften AS I hele kroner Kontonr Konto Total Jan Feb Mar

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

UTSETT BETALINGEN I 4 MÅNEDER!

UTSETT BETALINGEN I 4 MÅNEDER! Oppgave 1 AS Anlegg vurderer å starte opp et prosjekt, som vil medføre at det investeres for kr 4 000 000 i anleggsmidler. Levetiden er 4 år, og anleggsmidlene vil ikke ha salgsverdi ved levetidens slutt.

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017

Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017 Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017 1. innlevering: Frist for innlevering er 31.03.17 klokken 14.00 INSTRUKSER FOR INNLEVERING Du skal kun levere elektronisk

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Resultatregnskapet Balansen 001 000 1999 001 000 Fast eiendom 46,4 47,6 Driftsinntekter 30,6 30, 97, Maskiner og anlegg 43,1 4,3 Driftsløsøre 6, 0,7 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Driftskostnader

Detaljer

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål planlegge registrere analysere Hovedmål avkastning (rentabilitet) lønnsomhet likviditet soliditet (splittes

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Innhold. Bruke øvingsfilene til boka... 13

Innhold. Bruke øvingsfilene til boka... 13 Innhold Bruke øvingsfilene til boka... 13 KAPITTEL 1 Sluttverdiberegninger... 15 Sluttverdien av et beløp... 16 Beregne raskere med sluttverdiformelen... 17 Sluttverdien av ulike beløp... 19 Beregne sluttverdien

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3BED200 Investering og finansiering. Ordinær eksamen høsten 2014. Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling.

Høgskolen i Hedmark. 3BED200 Investering og finansiering. Ordinær eksamen høsten 2014. Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling. Høgskolen i Hedmark 3BED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 29. desember 2014 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II,

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II, Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 13. september. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Målform: Bokmål Eksamensdato: Onsdag 5. desember 2012 Varighet/eksamenstid: Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): (navn og telefonnr

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring Bjørn Brustad Banksjef Modellens input Inntektsutvikling Kostnadsandeler Arbeidskapitalparametre Finansiering Investeringer Modellens output Forventede kontantstrømmer

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Finans Formelark Antall formler: 46 formler Antall emner: 7 emner Antall sider: 16 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere

Finans Formelark Antall formler: 46 formler Antall emner: 7 emner Antall sider: 16 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Finans Formelark Antall formler: 46 formler Antall emner: 7 emner Antall sider: 16 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 Investeringsanalyse (1) Formel for nåverdien: NPV = Nåverdi CF t

Detaljer

Finansiering og investering

Finansiering og investering Finansiering og investering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Fra et tradisjonelt eierorientert ståsted stiller en spørsmålet: Hvorfor eierne vil investerer i en bedrift fremfor å gjøre det selv?

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Hans Kristian Bekkevard. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Hans Kristian Bekkevard. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10314 Emnenavn: Innføring i bedriftsøkonomisk analyse Ny/utsatt eksamen Dato: Eksamenstid: 1. juni 2016 09:00-13:00 Hjelpemidler: Kalkulator Faglærer: Hans Kristian

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter.

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. lbloostn -ab Høgskolen i Hedmark Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 6. januar 2016 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 27. januar 2016 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne og Regnskapsloven

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

~ høgskolen i oslo. Emne. Kalkulator. Økonomi og ledelse 0900-1200. 8,_august ~ I forsiden): Tillatte hjelpemidler:

~ høgskolen i oslo. Emne. Kalkulator. Økonomi og ledelse 0900-1200. 8,_august ~ I forsiden): Tillatte hjelpemidler: høgsklen i sl Emne Gruppe(r): 3M Bx. 3Ex. Eksamensppgaven i består av: Tillatte hjelpemidler: Øknmi g ledelse 2Mx Antall sider (inkl frsiden): Kalkulatr Emnekde LO 195 A Faglig veileder Steinar Kjuus var

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena

Høgskolen i Hedmark. SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Q) Høgskolen i Hedmark SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 4. desember 2014 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 29.desember

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

4 Finansiering. Anleggsmidler og kapitalbehov

4 Finansiering. Anleggsmidler og kapitalbehov Anleggsmidler og kapitalbehov Det er vanlig for nystartede bedrifter å komme opp i økonomiske vanskeligheter. Ofte tar det tid før en nystartet bedrift får tilstrekkelige inntekter. Manglende kapitalreserver

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

KF VL LVGJ Arbeidskapital Arbeidskapital 2008 = Arbeidskapital 2009 =

KF VL LVGJ Arbeidskapital Arbeidskapital 2008 = Arbeidskapital 2009 = Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Salg 20 773,46 5,5327

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 GJ / "' ` Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 15.00 19.00 Sensurfrist: 30. desember 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015 @ Høgskolen i Hedmark 3REV12O Videregående Eksamen våren 2015 finansregnskap Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. mai 2015 Eksamenstid: ' 09.00 13.00 Sensurfrist: 27. mai 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer