statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagte adresseliste statens vegvesen Saknry^ø/2)o4^^^f Dok.nr. / I 0 MAI 2010 ArkivnrJ^ Saksh. ^''^ f 6) Eksp. U.off. Behandlende enhet: Salubehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Arne Beate Budalen / Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram Med bakgrunn i brev fra Sanoiferdselsdepartementet den 16. juli 2007 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å vurdere nærmere om bruk av alkolås som alternativ til tap av førerett (eventuelt som ledd i promilleprogram/rusprogram) kan være aktuelt i Norge. Arbeidsgruppen har i tillegg til representanter fra Vegdirektoratet bestått av representanter fra Justisdepartementet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen. Arbeidsgruppen har utarbeidet rapporten "Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille". Rapporten er et høringsnotat og er datert april Vegdirektoratet sender med dette rapporten på offentlig høring. Arbeidsgruppen foreslår at det innføres et alkolåsprogram som et pilotprosjekt for å finne ut hvordan dette virker i Norge. Alkolåsprogrammet bør værefrivillig,og vil være et tilbud til dem som blir tatt for promilkikjøring. Den som blir tatt for promillekjøring kan velge mellom tap av førerett, og å delta i allcolåsprogrammet, som gir mulighet til å kjøre bil med alkolås i tapstiden. Vedkommende far da utstedt et kjørebevis, der det framgår at vedkommende bare kan føre et kjøretøy med alkolås. Dette gir kun anledning til å kjøre bil med alkolås i Norge. Kjørebeviset skal være gyldig så lenge tapet av føreretten er fastsatt, og i minst ett år. Arbeidsgruppa foreslår ingen endringer i dagens rutiner for tap av føreretten. I dag er det slik at alle som blir tatt for promillekjøring med over 0,4 i promille blir fratatt føreretten for en kortere eller lengre periode, minst seks måneder, men økende til 3-5 år ved høy promille. Det foreslås at forutsetningen for og delta er at vedkommende undertegner en avtale som innebærer at vedkommende i programperioden har en normalt edruelig livsstil, gjennomgår en legevurdering av egnetheten til å ha førerett og deretter gjennomfører en legekontroll hver Ijerde måned for å teste om vedkommende har et alkoholproblem. Et normalt alkoholforbruk vil ikke slå ut på disse testem;. Det vil også være et krav at vedkommende deltar i noen møter i regi av friomsorgen. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Telefaks: Brynsengfaret 6A Vegdirektoratet 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Bitsfjordveien Oslo Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 Det foreslås at friomsorgen skal ha det koordinerende ansvaret for oppfølgingen av dem som deltar i alkolåsprogrammet. Tanken bak er at alkolåsen alene ikke vurderes som tilstrekkelig til å ivareta det kriminalitetsforebyggende aspektet. Selv om alkolås teknisk sett kan hindre personer i å kjøre med promille, i hvert fall i programperioden, anses det nødvendig at de som er tatt for promillekjøring far en annen oppfølging i tillegg til legeundersøkelsen hver 4. måned. Pilotprosjektet er foreslått lagt til to fylker, Akershus og Nord-Trøndelag. Gruppen foreslår at promillekjøreren selv må sørge for å fa installert alkolåsen i det kjøretøyet vedkommende skal bruke i tapstiden, og må bære kostnadene det medfører. Alkolåsen skal kalibreres hver Qerde måned. Det registrerer feilbruk og er det i løpet av en firemånedersperiode gjort mer enn ett forsøk på å starte bilen i påvirket tilstand, anbefaler gruppen at perioden for perioden med alkolås forlenges med fire måneder. Det foreslås at alkolås kan brukes i alle typer kjøretøy, også i arbeidssituasjoner som for eksempel i busser, lastebiler og lignende. En kan ha alkolås i flere kjøretøy, en tenker da særlig på promilletatte som har et arbeidskjøretøy de: benytter seg av Vedkommende kan når som helst velge å avslutte alkolåsprogrammet. Da vil det opprinnelige tapet av førerett, begynne å løpefraden dagen alkolåsen blir demontert. Høringsdokumentet er tilgjengelig på En trykt utgave kan ogsåfåsved henvendelse til Vegdirektoratet. Høringsfrist er satt til 6. september For å lette saksbehandlingen ber vi om at høringssvarene sendes elektronisk til mailto:firmapost(a),vegvesen.iio. Alternativt kan de sendes til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 8142, Oslo. Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Med hilsen Marit Brandtsegg Direktør >^ 'x^ aii^yzj Y^^-c{ Guro Ranes

3 Høringsliste "Alkolås som altirnativ til inndraging av førerkort" 6. mai DEPARTEMENT: Arbeidsdepartementet Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Finansdepartementet Fornyings- administrasjons,- og kirkedepartementet Forsvarsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Miljøverndepartementet Nærings- og handelsdepartementet Samferdselsdepartementet Kunnskapsdepartemenfet Utenriksdepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet Direktoratet for Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kystverket Politidirektoratet Sosial og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet Post- og teletilsynet Trafikverket Vejdirektoratet Danmark Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Buskerud Postboks 8019 Dep Postboks 8036 Dep Postboks 8008 Dep Postboks 8004 Dep Postboks 8126 Dep Postboks 8118 Dep Postboks 8011 Dep Postboks 8005 Dep Postboks 8112 Dep Postboks 8007 Dep Postboks 8013 Dep Postboks 8014 Dep Postboks 8010 Dep Postboks 8119 Dep Postboks 8114 Dep Postboks 5 St. Olavs plass Statens hus Postboks 2014 Serviceboks 2 Postboks 8051 Dep Postboks 7000 St Olavs plass Postboks 2924 Tøyen Postboks 93 Niels JuelsGade 13 Postboks 8111 Dep Postboks 325 Postboks 4034 Serviceboks 513 Postboks OSLO 7468 TRONDHEIIVI 3103 TØNSBERG 6025 ÅLESUND 0031 OSLO 0608 OSLO 4791 LILLESAND Borlånge Postboks MOSS 2306 HAMAR 2626 LILLEHAMMER 3007 DRAMMEN SVERIGE DK-1022 KØBENHAVN K DANMARK postmottakca.ad.dep.no postmottakcafad.dep.no postmottak(s).fd.dep.no postmottak(5ifkd.dep.no postmottak!s)hod.ded.no postmottakcajid.dep.no postmoltakcajkrd.dep.no postmottak(s}lmd.dep.no

4 Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Finnmark Akershus fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Oppland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Barnehageforbundet Fagforbundet Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Postboks 2076 Statens Hus Serviceboks 513 Serviceboks 513 Postboks TØNSBERG 3708 SKIEN 4809 ARENDAL 4605 KRISTIANSAND S 4001 STAVANGER Statens Hus Postboks BERGEN Njøsavegen 2 Statens Hus 7734 STEINKJER 8002 BODØ Postboks 6105 Statens Hus Postboks 1200 Sentrum Serviceboks 606 Henry Karlsens plass 1 Parkgata 64 Postboks 7900 Julsundveien 9 Seilmakergata 2 Serviceboks 606 Postboks 130 Askedalen 2 Erling Skakkes gate 14 Postboks 6600 Serviceboks 517 Svend Foyns gate 9 Postboks 220 Møllergaten 12 Postboks 7003 St Olavs plass Pb 4693 Sofienberg 6863 LEIKANGER 6404 MOLDE 7468 TRONDHEIM 9291 TROMSØ 9815 VADSØ 0107 OSLO 4809 ARENDAL 3020 DRAMMEN 9815 VADSØ 2325 HAMAR 5020 BERGEN 6404 MOLDE 8048 BODØ 7735 STEINKJER 2626 LILLEHAMMER 4001 STAVANGER 6863 LEIKANGER 7004 TRONDHEIM 3706 SKIEN 9296 TROMSØ 4605 KRISTIANSAND S 3126 TØNSBERG 1702 SARPSBORG 0179 OSLO 0506 Oslo

5 Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Postboks 8906 Youngstorget v/lars Fuglesang 0028 OSLO Region øst Østensjøveien OSLO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon HSH Kommunenes Sentralforbund Landsorganisasjonen i Norge LTL Logistikk- og Transportindustriens Landsforening NITO NITO's etatsforening i v/siw Tyldum Norges Juristforbund Norges Lastebileier-Forbund Norges Lensmanns- og politilederlag Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) Norsk Tjenestemannslag Norsk Transportarbeiderforbund NTL Landsforening 45-Veg PARAT PARAT Politiets fellesforbund Statstjenestemannsforbundet TEKNA Transportbedriftenes Landsforening Transportbrukernes Fellesorganisasjon Utdanningsforbundet Vegvesenets Trafikktekniske Forening Yrkestrafikkforbundet YS Kriminalomsorgen region nord Kriminalomsorgen region nordøst Kriminalomsorgen region sør Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region vest Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO Arbeidsgiveravdelingen Postboks 2900 Solli 0230 OSLO Postboks 1378 Vika 0114 OSLO Youngs gate OSLO Postboks 5489 Majorstuen 0305 OSLO Postboks 9100 Grønland Kr Augusts gate 9 Postboks 7134 St Olavs Plass 0133 OSLO Tromsø trafikkstasjon Postboks OSLO 9291 TROMSØ Postboks 9096 Grønland 0133 OSLO Møllergata OSLO Møllergata Oslo Møllergata OSLO Hammersborg Torg OSLO V/Kåre Herland Region Vest Lakkegata 3 v/gunnar K Magnusen 0187 OSLO Haugesund trafikkstasjon Kvaløygaten 1 Møllergata OSLO Postboks 9038 Grønland Adriana Camelia Jubskås 0133 OSLO Nedre Telemark distrikt Gjerpensg. 10 Postboks 5477 Majorstua 0305 OSLO Postboks 5494 Majorstuen 0305 OSLO Postboks 9191 Grønland v/arne Steinrud 0134 OSLO Bergen trafikkstasjon Postboks 3632 Fyllingsdalen 5845 BERGEN Postboks 9175 Grønland 0134 OSLO Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Postboks Trondheim Postboks Lillestrøm Postboks Tønsberg postmottak.reqion-sor kriminalomsorq. no Postboks Sandnes Postboks Bergen

6 Kriminalomsorgen region øst Kriminalomsorgens sentrale forvaltning NTNU A/S Fartskriver American Gar Club of Nonway Autobransjens Leverandørforening Autodata AS Autoriserte Bruktbilforhandleres Landsforbund Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Bilbransjeforbundet Bilimportørenes Landsforening Datatilsynet Den Norske Advokatforening Den Norske Dommerforening Den Norske Lægeforening Falck Redning AS Øverst i skjemaet Nasjonalt folkehelseinstitutt Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forbrukerrådet Oslo Forsvarsstaben Frie Bilimportørers Forening Gjensidige forsikring Helsetilsynet Hjelpemiddelsentralen i Oslo if Skadeforsikring Kongelig Norsk Automobilklub Nederst i skjemaet Landsforeningen for Trafikkskadde Lastebileiernes Forening LeasePlan Norge AS Maskinentreprenørenes Forbund Mesta AS Motorførernes Avholdsforbund NCC Roads AS postboks 9006 Postboks 8005 Institutt for bygg, anlegg og transport Postboks 78 Økern Postboks 6006 Att. Arild Hansen Postboks 345 v/advokat Eigil Wekre v/leif N Olsen Postboks 2804 Solli Postboks 71 Økern Postboks 8177 Dep Kr Augusts gate 9 Kr Augusts gate 9 Postboks 1152 Sentrum Postboks 4900 Nydalen Postboks 4404 Nydalen, Postboks 4597 Nydalen Postboks 4594 Nydalen Postboks 4595 Nydalen Oslo Mil Akershus Nesttun veien 14 Postboks 276 Postboks 8111 Dep Postboks 324 Alnabru Postboks 240 Postboks 2425 Solli Postboks 4258 Nydalen Enebakkveien 133 v/anders Ree-Pedersen Fred. Olsens gate 3 Postboks 5133 Postboks 80 Alnabru Postboks 93 Sentrum Faggruppe Veg og samferdsel 0508 OSLO 7003 TRONDHEIM Hovfaret17B Skøyen 1702 SARPSBORG Nedre Slottsgate 21 Postboks 144 Manglerud 0204 OSLO 0508 OSLO 0034 OSLO 0164 OSLO 0164 OSLO 0107 OSLO 0423 OSLO 0403 Oslo 0404 OSLO 0404 OSLO 0404 OSLO 0015 OSLO 5232 PARADIS 1324 LYSAKER 0614 OSLO 1326 LYSAKER 0201 OSLO 0401 OSLO 0680 OSLO Postboks 6019 Etterstad 0152 OSLO 1503 MOSS 0614 OSLO 0101 OSLO 0133 Oslo 0030 Oslo Høgskoleringen 7a 0275 OSLO 0157 OSLO 0612 OSLO 0601 OSLO TRONDHEIM Øverst i skjemaet Nederst i skjemaet

7 NEMKO Certification AS Postboks 48 Blindern 0314 OSLO NMCU Postboks MOSS Norges Automobil-forbund Norges Bilbransjeforbund Norges Bilsportforbund Norges Bilutleieforbund Norges Caravanbransjeforbund Norges Caravanprodusenters og -importørers Forening Norges Handikapforbund Norges Motorsportforbund Norges Motorsykkelforbund Norges Taxiforbund Norsk Motorklubb Norsk Trafikkmedisinsk Forening Norsk Trafikksenter Postboks 6682 Etterstad Postboks 2804 Solli Postboks 60 Bryn Parkveien 9 v/g.b.r Postboks 2 Bryn Postboks 9217 Grønland Nedre Storgate 13 Nedre Storgate 13 Postboks 6754 Rodeløkka Postboks 2346 v/professor Inggard Lereim 2435 BRASKEREIDFOSS 0609 OSLO 0204 OSLO 0611 OSLO 0350 OSLO Meieribakken OSLO 0134 OSLO 3015 DRAMMEN 3015 DRAMMEN 0503 OSLO 3003 DRAMMEN Brænnes veg SANDE I VESTFOLD 7022 TRONDHEIM Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Opplysningsrådet for Veitrafikken Postboks 2700 Solli 0204 OSLO Oslo Vei AS Postboks 474 Økern 0512 OSLO Regjeringsadvokatembetet Postboks 8012 Dep Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep SINTEF Bygg og miljø, Veg og samferdsel Klæbuveien TRONDHEIM Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep Stortingets ombudsmann for forvaltningen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Trafikkforsikringsforeningen Postboks 2552 Solli 0202 OSLO Trafikkforum AS Transportøkonomisk institutt Trygg Trafikk Postboks 83 Gaustadalléen 21 Postboks 2610 St Hanshaugen 2021 SKEDSMOKORSET 0349 OSLO 0131 OSLO Veidekke ASA Postboks 505 Skøyen 0214 OSLO Vesta Postboks BERGEN ViaNova Leif Tronstads plass SANDVIKA Viking Redningstjeneste Postboks 9120 Grønland 0133 OSLO

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 28 (2008 2009) Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) Tilråding fra Justis- og politidepartementet

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

HØRING AV FORSLAG OM KRAV TIL MERKING AV HUMMER SOM OMSETTES

HØRING AV FORSLAG OM KRAV TIL MERKING AV HUMMER SOM OMSETTES FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Diverse adressater Att: Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/4484 Deres referanse: Vår dato: 05.07.2012 Deres

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger Vedlegg - Adresseliste høringsinstanser Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Fagforbundet Industri Energi

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer