Merknadar / innspel til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknadar / innspel til"

Transkript

1 Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel

2 Uttalar under open høyring i Komité for oppvekst og utdanning, Fråsegn: Utdanningsforbundet, grunnskule Utdanningsforbundet, barnehage Klubben, Litlabø skule FAU, Litlabø skule KFU, Kommunalt foreldreutval FAU, Stord ungdomsskule FAU, Hystad skule Ungdomsrådet Solid IL, anleggsgruppa FAU, Langeland skule

3 TOANN, ' FORBUND:, Open høyring Komité for oppvekst og utdanning i høve budsjett- og økonomiplan Uttale frå Utdanningsforbundet Stord- Også i år vil Utdanningsforbundet takka for høvet til å koma i komiteen og gje dykk våre innspel til budsjettforslaget som ligg føre. Me vonar de nyttar dei muligheitene de har til å ta våre innspel til følgje og gjera endringar i budsjettet til det beste for elevane i Stordskulen. Først må me få peika på noko av innhaldet i framlegget til rådmannen. For oss vert det eit stort paradoks at ein fleire stader peikar på at ein i Stord kommune har fleire satsingsområde innan skule. De vedtok i vår «Kvalitetsplan for oppvekst» som peikar på at ein vil satsa på mellom anna tidlig innsats, rekning og ein meir praktisk og variert ungdomsskule. Når ein i rådmannen sitt budsjettframlegg legg opp til kutt i budsjettet, som gjer slike satsingar uråd å gjennomføra, verkar dette i beste fall ulogisk. Både administrasjon og politikarar må stikka fingeren i jorda å setja tæring etter næring. Med stadige kutt i strame budsjett vert det lite reell satsing. Stordskulen har vore utsett for kutt i budsjettet over mange år grunna kommunen sin vanskelige økonomisk situasjon. Både lærarar og leiarar har vore svært lojale og jobba knallhardt for å greia å halda dei strame budsjetta. Dette har kosta krefter, og mange kjenner nok på at det ikkje alltid blir gitt eit tilbod dei er bekvemme med. Me har i år gjennomført ei medlemsundersøking for å få medlemmene i tale kring dette. Me vil presentera nokre av funna våre der om litt. For det første vil me peika på at formannskapet sitt framlegg til innstilling er svært vanskelig å tyda. Det står ikkje kor mykje ein forventar å spara på nedtrekk i SFO eller korleis dette skal gjerast. Det er difor etter vårt syn ikkje nokon garanti for at ein greier å styrka elevressursen, slik me meiner er heilt naudsynt. De som skal vedta budsjettet bør kreva eit dokument som seier meir enn dette.

4 Kvifor må elevressursen styrkast? Budsjettmodellen gjev skulane ein lærar per time klassen har undervisning, i tillegg noko styrking på dei minste stega. I tillegg får ein tilført midlar til sosiallærar og elevar med spesialundervisning i stort omfang. Utgifter til spesialundervisning i lite og moderat omfang og deling i kunst og handverk /mat og helse, rnateriell og utstyr og anna må takast av elevressursen. Utgifter til vikar må og takast frå denne. Når det står i rådmannen sitt framlegg at alle kjende vedtak innan spesialundervisning er lagt inn, er dette ei sanning med svært store modifikasjonar. Dette gjeld berre såkalla 1-1 elevar som har rett på stort omfang av spesialundervisning. Dei me har flest av; elevar med rett til lite eller moderat omfang av spesialundervisning ligg ikkje inne her, men må takast av elevressursen. Dette utgjer store summar for skulane. Blir rammene for stramme, er det ein reell fare for at desse elevane ikkje får det dei har rett på, noko me kjem tilbake i undersøkinga vår. Utdanningsforbundet Stord reagerer på at tilrådinga til antal timar symjeundervisning ikkje vert følgt. Det vart gjort ei fagleg vurdering av kor mange timar ein treng for å nå kompetansemåla i faget, diverre ligg det ikkje inne nokon auke i korkje rådmannen eller formannskapet sine budsjettframlegg. For Utdanningsforbundet er det grunnleggande at det er skulen som er ansvarlege for at elevane når måla i læreplanen i alle fag, også symjing. Ansvaret for dette kan ikkje overlatast til foreldre eller den lokale symjeklubben. For å få dette til må skulane få tilført friske midlar. Ved svangerskapspermisjonar og sjukefråvere får skulen berre dekka om lag 80% av kostnadane. Me ber om at de ser på om refusjonsordningar bør leggast utanom elevressursen. Desse summane vert fort store på ein skule, noko som kan gjera budsjetteringa uføreseielege. Dette får konsekvensar for elevane sitt undervisningstilbod. Når me veit at skulen må dekka det ein ikkje får refundert ved sjukefråvere av elevressursen er det ikkje vanskelig å skjønna at det vert lite att å driva skule for.

5 Reduksjon i elevressursen gjer det vanskelegare for skulane å setja inn tiltak når ein avdekkar elevar som strevar med fag. Det kan vera å dela klassane i mindre grupper for å betra læringsutbyttet osv. Nokre skular melder og frå om at ein no står i fare for å ikkje kunna driva praktiske fag som mat og helse eller sløyd. Dette er ikkje ein slik skulen me meiner elevane våre fortener. Me ber om at de gjennomgår budsjettmodellen og ser om det er grep ein kan ta for å gjera budsjetteringa meir realistisk for skulane. Elevressursen må styrkast, ikkje reduserast meir! KOSTRA-tal viser at Stord kommune brukar mykje mindre enn samanliknbare kommunar, så her må de snu den negative utviklinga sorn har vore gjeldande over fleire år. Me syns og det er uheldig at ein nok ein gong baserer reduksjon i budsjettet på tiltak som truleg ikkje er handsama etter gjeldande reglar. Me tenker då på forslaget om å gjera Litlabø skule om til fådelt skule frå 1.januar. Det er krav til korleis slike prosessar skal gjennomførast både i Hovudavtala, forvaltningslova og opplæringslova. Slike saker bør handsamast som ein eigne saker, med høyring der involverte partar får høve til å uttale seg. Rådmannen må i tillegg til dei økonomiske konsekvensane også greia ut dei pedagogiske konsekvensane, dette må ligge til grunn for eit eventuelt vedtak. Me må få slutt på at ein legg opp til slike prosessar i samband med budsjettet utan at det og vert teke pedagogiske omsyn. Me meiner det heilt klart er grunnlag for å driva Litlabø skule som i dag. Litlabø skule har positiv elevtalsutvikling, og det vil vera svært uheldig og på ny gjera grep som skapar uro rundt skulen. Dei 1,3 millionane ein reknar med å spara må ein ikkje gjera om til eit flatt nedtrekk. Desse pengane spara kommunen under lærarstreiken i haust, så det får vera skule sitt bidrag!

6 Me vil og understreka at formannskapet sitt framlegg om å vurdera modulbygg eller rehabilitering av Stord ungdomsskule må forkastast. Det ligg einstemmige vedtak både frå kommunestyre og komité om at prosjektet «Konge på haugane» skal byggast. Dette resultatet kom ein fram til gjennom gode, demokratiske prosessar som var i trå med regelverket der dei tilsette vart tekne med på råd, saka har vore ute på høyring m.m. Det same gjeld utarbeiding av gjeldande skulebruksplan, der «Konge på haugane» er inne, i tillegg til prinsipp for skulebygg i Stord kommune. Etter vårt syn er det ei demokratisk utfordring at ein kjem med slike framlegg som formannskapet har gjort utan å ta omsyn til planane som er vedtekne i kommunen og utan at innbyggarane eller brukarane får høve til å uttala seg. Dette er lite føreseieleg for foreldre, elevar og tilsette, noko me ikkje kan godta! Innbyggarar og tilsette må kunna lita på at ein legg opp til ein politikk som går ut på å følga vedtekne planar, og ikkje fravika desse når ein finn det for godt! Når det vert hevda at oppsett tidsplan skal følgast, er det jo tydelig at ein ikkje har tenkt å involvera innbyggarar og tilsette heller... Skal politikarane i Stord ha noko att av sitt truverde, MÅ «Konge på haugane «på plass, og arbeidet på starta umiddelbart, noko anna er uakseptabelt! I fjor viste me tal som dokumenterte at til tross for at det er lovpålagt med auka lærartettleik på 1-4 trinn, hadde me i Stord kommune redusert talet på tilsette på desse trinna. Stord kommune har mange store klassar og elevar i småskulen er ikkje uvanleg. Dette er ein klar konsekvens av kutt dei seinare åra. Som nemnt har me hatt ei medlemsundersøking den siste veka der me har spurt medlemmene våre om spørsmål som omhandlar kvaliteten på opplæringa. Me skal ikkje presentera alle funna no, men for å syna til konsekvensar av kutta dei seinare åra vil me visa dykk noko av dette. Me vil ha understreka at me organiserer både lærarar og rektorar/ass.rektorar. Alle har kunna svara. Over 70 % av medlemmene våre har svart!

7 Undersøkinga syner at leiarar og lærarar i skulen har ei stor utfordring i høve til det strame og urealistiske budsjettet ein har ansvar for å følga. Me jobbar knallhardt kvar dag for å gi elevane våre eit best mogeleg skuletilbod. Det brenn me for, og det er motivasjonen vår for å gjera ein god jobb. Det er trist at me har ein politisk debatt år etter år som handlar om korleis me skal kutta i skulebudsjettet. Me ynskjer oss fokus på korleis me kan gjera den gode skulen endå betre. Ein er leiarar og lærar ei stor takk skuldig for den gode jobben ein gjer med å skapa ein god skule innanfor svært knappe økonomiske rammer. Lykke til med budsjettarbeidet.

8 titdann[ng (JP JND[T Budsjett 2015 Utdanningsforbundet Stord - barnehage, vil koma med følgjande merknader til budsjettframlegget for Stord kommune Me vil ha hovudfokus på desse områda: Styrarassistentressursen Bemanning i barnehagen Drift av kommunale barnehagar Styrarassistentressursen Formannskapet har vedtatt kutt på styrarassistentrolla på 45%.Dette utgjer kr per år. Utdanningsforbundet Stord får tilbakemelding frå fleire tillitsvalte i dei kommunale barnehagane om at fleire av dei administrative oppgåvene vert pålagt dei pedagogiske leiarane. Dette er oppgåver som å ha ansvar for vaktlister og å ringe etter vikarar. For oss er det heilt klart at dette er ein styrar eller styrarassistent sine oppgåver. Ved å delegere dette over på pedagogane redusere ein den pedagogiske leiinga overfor barn og tilsette på avdelingane. Dette betyr at bemanninga ikkje samsvarar med det som kommunen legg til grunn i sitt budsjett, og det er jo også klart at konsekvensen av kuttet vert dårlegare kvalitet for barna i barnehagen. Dei pedagogiske leiarane er nok borte frå barnegruppa på ulike samarbeidsmøter. Ei organisering av barnehagen slik at dei pedagogiske leiarane vert pålagte oppgåver som tidlegare har vore gjort av styrarassistent eller styrar, vil klart svekka kvaliteten på tilbodet til borna. Me kan ikkje akseptere at pedagogisk leiar no må vera enno meir borte frå

9 borna for å gjere administrative oppgåver. Me meiner derfor at styrarassistentressursen bør behaldast, og heller aukast i budsjettet for Bemanning Personaltettleiken i dei kommunale barnehagane er lågare enn i samanliknbare kommunar og i landet generelt. Utdanningsforbundet Stord ser det som svært viktig at Stord kommune byrjar å trappe opp bemanninga i barnehagane slik at dei økonomiske konsekvensane ikkje kjem som eit sjokk når bemanningsnorma skal tre i kraft innan Dette er vedtatt i Stortinget og støtta av alle parti forutan FRP. KRF har vidare foreslått i stortinget at bemanningsnorma bør innførast innan Det er for tida mykje snakk om å hindre dropp out i vidaregåande skule. I mange høve ser me desse barna allereie i barnehagen. Me ser problema dei slit med, spesielt med tanke på mangel på positive likeverdige relasjonar og gode samspel med andre barn og vaksne. Me treng ressursar for å kunne jobbe med desse barna på ein kvalitativ god måte. Tidleg innsats er eit av Stord kommune sine uttalte satsingsområder. For at dette pålegget skal kunne gjennomførast, må bevilgninga til barnehagen stå i forhold til kostnaden det medfører. Drift av kommunale barnehagar Stord kommune brukar mindre pengar på drift av barnehagar enn samanliknbare kommunar og i landet generelt. Retningslinjene Stord kommune gir til sine styrarar er at dei ikkje er budsjettert med vikarmidlar. Dette vil i praksis seie at barnehagane ikkje kan ta inn vikar ved avvikling av ferie og sjukefråvær. Når sjukefråværet i dei kommunale barnehagane er stort og tilbakemeldingar til

10 Utdanningsforbundet er at det i stor grad ikkje vert tatt inn vikar ved fråvær må me ha lov til å spørje Stord kommune om ein ikkje no snart er over grensa for kor stramt budsjett dei kommunale barnehagane kan driftast etter. Utdanningsforbundet får tilbakemeldingar om at barnegrupper ikkje kan gå på tur grunna mangel på personale. Ved enkelte høve må barnegrupper vere ute heile dagen, uansett vær, grunna mangel på personale. Er dette det beste me kan gje barna våre? Når dei kommunale barnehagane vert drifta etter så strame budsjett som dei gjere i dag vert ein direkte konsekvens av dette at dei private barnehagane får mindre pengar til drift av sine barnehagar. Det er barna dette rammar gjennom dårlegare bemanning og lavare kvalitet! I framlegg til budsjett ligg det føringar for at drifta til dei kommunale barnehagane skal vidareførast på 2014 nivå. Utdanningsforbundet Stord vil påpeike at dette sjølvsagt må prisjusterast, og det må takast omsyn til det Utdanningsforbundet i si uttale har peika på. Barna i Stord kommune er kommunens viktigaste ressurs. Dei er framtida vår, og treng trygge og gode oppvekstvilkår for å kunne nå sitt potensiale. For at me skal kunne utføre våre oppgaver på ein god måte, treng me rammer og bevilgningar som står i forhold til dei oppgåvene me er pålagt, og de, som politikarar, må gje oss økonomisk spelerom til å sikre at borna får det dei har krav på. Gunnhild Hystad, HTV -barnehage Solfrid Furre, kontaktperson private barnehagar

11 Klubben ved Litlabø skule reagerer på framlegget frå rådmannen om å gjera Litlabø til fådelt skule. Dette er eit dårleg framlegg og me vil be politikarane i Stord kommune tenkja seg nøye om. For få år sidan freista ein å legga ned skulen i eit budsjett. Det var ikkje lov og prosessen enda med at skulen vart vidareført. I dag skal ein vera utruleg glad for det. Å gjera skulen til fådelt skule i eit budsjett er like lite lurt. Ein slik prosess krev involvering av både tilsette og føresette. Det har vore mykje uro rundt skulen vår i mange år, men no er dette på veg til å snu til det positive. Store omveltningar som dette er vil kunne skape ny uro for elevar, foreldre og tilsette. For tre år tilbake forsvann om lag halve lærarstaben grunna av uroen som då var. No treng me å byggja vidare på stabiliteten me har no. Skulen vår er den med størst prosentvis auke i heile kommunen, dei neste tre åra vert det over 20 elevar i kvar klasse til skulen vår. Tidspunktet ein vel å gjera dette på vert heilt feil. Skular som vert fådelt brukar god tid til å førebu seg. Det er eit omfattande arbeid å omorganisera drifta av skulen. Alt skal på plass, frå det fysiske miljøet, årsplanar, organisering m.m. Alt som vart gjort i haust må gjerast om att, noko som tek lang tid. Dette vil me ikkje kunne klare å kunne gjennomføre. Me har ei viss erfaring med samanslåtte klassar, noko me har gjort for å få god kvalitet på den tilpassa undervisninga. På Litlabø skule har talet på elevar som får spesialundervisning gått ned frå 16 til 8 %, slik me har organisert i dag. Noko meir samanslåing enn det me gjer i dag vil ikkje føre til god kvalitet på undervisninga. Dei negative effektane som truleg vil oppstå er at timar med spesialundervisning aukar, og det vil gå ut over det psykososiale miljøet for elevar og lærarar. Færre lærarar vil då måtte drifte heile skulen, noko som vil forringe læreutbytte og vil auka slitasje på lærarane. Det vil bli vanskeleg å oppnå tilpassa opplæring slik Stord kommune ynskjer. Det blir også vanskeleg å helde kontinuitet i det viktige utviklingsarbeidet me driv med. Slik me ser det vil ei samanslåing gå ut over elevane si læring Me ber om ro rundt skulen vår!

12 Til komite for utdanning og oppvekst i Stord kommune. Stord: Høyringsuttale frå foreldrerådets arbeidsutval (FAU) ved Litlabø skule til rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015, og handlingsprogram for Stord: Frå FAU ved Litlabø skule. Moment i budsjett som særlig vedkjem Litlabø skule, er blitt drøfta og gjennomgått i vårt møte torsdag FAU ved Litlabø skule ser at den økonomiske situasjonen i kommunen er svært vanskelig og at det er et viktig mål å bli kvitt det akkumulerte underskotet. Me meiner likevel at det må være eit minimum at dagens nivå innan skule budsjett blir oppretthaldt. I framleggets punkt med overskrift «Fådelt Litlabø skule», står det følgjande: Ut frå elevtalet kan Litlabø skule tildelast ressursar som firedelt skule for våren 2015 og som femdelt skule for hausten Skulen er likevel tildelt ressursar som femdelt skule då det kan verta ei utfordring å ta ned kostnadene frå 1 januar. Dette gir ei innsparing på 1,3 mill.kr i høve til nivå. FAU ved Litlabø skule er bekymra for korleis dette forslaget vil påverke kvaliteten i undervisninga og det gode miljøet som er opparbeida på skulen. Me er redd det kan komme til å oppstå situasjonar der økonomien bestemmer kva som er pedagogisk forsvarlig, og for korleis dette vil gå utover kvaliteten i undervisninga for den enkelte elev. Me meiner og at dette er eit brot på skulebruksplanen i Stord kommune. Hausten 2012 hadde 15,8 % av elevane ved Litlabø skule rett på 5 ressursar. Ved å driva god, tilpassa opplæring er dette talet no halvert. Dersom budsjettet til skulen vert kutta med 1,3 millionar, vil det bli vanskeleg å driva like god tilpassa opplæring, og det er fare for at talet på elevar med krav på 5-timar vil auka. Dette vil på sikt gi ekstra kostnadar for kommunen. Litlabø skule er den skulen på Stord med størst %-vis auke. Kvart år dei neste 3-4 åra vil det bli over 20 elevar i 1.klasse. Grunnlaget for å driva fådelt vil difor falla bort om nokre år. Om ein skal driva fådelt, bør elevtalet vera stabil lågt eller synkande dei næraste åra. For Litlabø skule sin del er det motsett. Skulen må leggja om måten å organisera undervisninga på (planar m.m.) og dette treng ein under normale tilhøve eit par år å førebu seg på. FAU meiner det vil gå ut over kvaliteten på undervisninga at skulen får så kort førebuingstid. I tillegg vil det bli vanskeleg å driva med tilpassa opplæring, ein vaksen vil få ansvaret for å undervisa to ulike årstrinn samt elevar med 5 timar. FAU ved Litlabø skule ber om at komiteen for utdanning og oppvekst tar vårt uttale til vurdering og ser vekk frå framlegget til rådmannen, og at budsjettet til Litlabø skule forblir på dagens nivå. FAU på Litlabø skule Ved leiar Mohamed KaHel Tlf

13 Kommunalt foreldreutval (KFU) Stord kommune Postboks Stord Høyringsfråsegn til Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan KFU er positiv til at planen har fokus på at innsats i tidlig alder har førebyggjande effekt, og at ein vil jobbe meir tverrfagleg for å gi tidlegare og betre hjelp. I den samanheng er KFU positiv til at Stord kommune er med på å prøva ut samarbeidsmodellen; Betre tverrfaglig innsats (BTI). BTI er med på å sikra heilskapleg og koordinert innsats overfor barn, unge og familiar det er knyta uro til. Kommuneplanen for Stord kommune har oppvekst som eit satsingsområde, og gjennom å betra kvaliteten i barnehagar og skular skal oppvekstvilkåra til barn og unge styrkjast. Når ein ser på målekartet for grunnskulen så ligg resultata for Stord kommune under gjennomsnittet, både i høve til fylket og landet. KFU kan ikkje sjå samanheng mellom satsing og resultat! Det er viktig å setje mål, men måla må fyljast opp i budsjettet. Det er klart at ein kan gjera ein dele innanfor dagens rammer, men ingen kan organisera og snakka seg til gode resultat. «Satsing» krev både merksemd, god organisering og økonomiske moglegheiter. Kva vil Stord kommune gjera for å betra kvaliteten i stordskulen åra frametter? forventa fleire og betre resultat for mindre pengar samsvarer ikkje. KFU stiller seg også undrande over Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan då det ikkje ligg rom i budsjettforslaget for løyvingar til læremidlar, kompetanseheving og tiltak for tidlig innsats.

14 Dette er faktorar som er heilt avgjerande for at ein skal kunne halda ein god kvalitet i stordskulen. Kva vil Stord kommune gjera for å betra kvaliteten på desse områda i stordskulen i åra frametter? KFU ser at Stord kommune vil halde fram med delingstal på 28 elevar på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Med dette elevtalet stiller KFU spørsmål om ein vil klara å oppfylla krava jamfør Opplæringslova 8-2; organisering av elevar i grupper: «Gruppene må ikkje vera større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessigforsvarleg. Organiseringa skal ivareta elevane sitt behov for sosial tilhør. Kvar elev skal vera knytt til ein lærar (kontaktlærar).» Meiner Stord kommune at dette er med på å betra kvaliteten? Elevressursen på kr 6.120,- vert nok ein gong redusert, no med kr i høve til Denne ressursen skal mellom anna gå til; 1. Spesialundervisningstimar med vedtak om lett eller moderat omfang. 2. Timar til tilpassa undervisning, t.d. styrkingstimar/tiltak i basisfaga norsk, matematikk og engelsk. 3. Delingstimar i fag som t.d. kunst & handverk, mat & helse. 4. Forbrukspostar som eigentleg skal dekkja innkjøp av lærebøker/ læremiddel m.m. har ikkje vore indeksregulert på mange år. Desse auka utgiftene må 6g bli dekka av elevressursen. 5. Vikarutgifter til m.a. korttidssjukefravær (som ikkje gir refusjonar) 6. Differansen mellom reelle lønnskostnader og refusjonar ved svangerskapspermisjonar og langtidssjukefravær. 7. Kompensasjon/redusert leseplikt for trinnledar (Stord kommune har vedtak om å organisera i team) 8. Kontorpersonale 9. Drift/vedlikehald av inventar og utstyr (elev-pc'ar, smartboardtavler,...) 10.Læringsfremmende tiltak som ekskursjonar, fjelltur, overnattingstur i kroppsøving eller andre motiverande tiltak. Når KFU ser kor mykje elevressursen skal dekkje, stiller KFU spørsmål til korleis dette samsvarer med satsing på kvaliteten i stordskulen?

15 Ressursen til symjeopplæring er vidareført som i 2014, med 20 timar kvar for småskule- og mellomtrinnet. Ut frå kompetansemålet til elevane burde timetalet vore 38 timar. KFU stiller spørsmål til om kvaliteten på symjeundervisninga er forsvarlig? Det er lagt inn utgifter til alle kjente vedtak på spesialundervisning per september Det er ikkje lagt inn reserve til moglege nye tiltak. Kva vil Stord kommune gjera dersom det er trong for nye vedtak? Vil desse Og måtta takast av elevressursen? Avtalen mellom KS og Utdanningsforbundet om rettleiing av nyutdanna lærarar vert ikkje følgd opp. Forsking viser at satsing på læraren er den beste måten å heva og sikra kvaliteten i skulen. Kva vil Stord kommune gjera for å rekruttera og følgja opp nyutdanna lærarar? Konklus'on: KFU kan ikkje sjå at nokon av tiltaka i Rådmannen sitt framlegg til budsjett kan vere i tråd med at Stord kommune satsar på barn og unge! Har Stord kommune ein intensjon om å satse på stordskulen, så må det visast igjen i konkrete tiltak som er med på å auke kvaliteten! KFU er dessutan særs uroa for at vedlikehald av skuleb ikk"e er od nok! a i kommunen I høve saker ved den einskilde skule vil KFU vise til fråsegn frå FAU ved den einskilde skule. Stord I 1(.1 Kommunalt foreldreutval (KFU) v/ leiar Sigfrid Halleraker OLk.

16 o:ko Til Komitè for oppvekst og utdanning - Høringsuttale budsjett 2015 fra FAU, Stord Ungdomsskole FA-U 1)FAU, Stord ungdomsskole er bekymret for at elevressursennok en gang blir redusert, dette står ikke i samsvar med mål ønsket om å satse på skoleryjb-e-tte har stor betydning for driftsbudsjettet på skolene i kommunen, elevressursen skal dekke det meste av det en rektor skal bruke penger på. 2)2015 skal de første penger bevilges til nye Stord Ungdomsskole, 2 mill, som skal gå til prosjektering/ planlegging av nybygget. Det er utrolig viktig at dette kommer i gang, vi har ventet lenge nå, skolen var ferdig tegnet i Så kom Robek og utsettelse samme høst, en kraftig nedtur, men likevel noe som ble forstått av lærere og foreldre, mot løfter om ferdig skole i Nå onsdag kom en ny nedtur. Formannskapet ønsker vurdering av muligheten for rehabilitering av gamleskolen. Dette virker helt tatt ut av luften, og fremstår som trenering. Formannskapet vedtok nemlig også i november -11 å utrede mulig rehabilitering! En utreding som tok 1 Y2 år!! Det kan virke som om formannskapet ikke var interessert i resultatet. Etter min erfaring var det bare skolens representanter og FAU som etterspurte utredningen den gang, den endte m konklusjonskolen lar seg ikke rehabilitere! Mente for vorlig vedtaket i 2011, mener de det alvorlig nå? Hvis utredningen fra Norconsult ikke er til å stole på, på hvilket grunnlag er Skolebruksplanen basert på? Alternativet med modulbygg kan ikke være noe Stord kan være stolt av, på den fineste tomten i kommunen. Modulbygg vil alltid være en reserveløsning, og her snakker vi om en hel skole, og ikke bare et tilbygg. Her må en også gå nye tidkrevende runder med arkitekter, lærere etc. Husk at det ikke blir lett å motivere lærerne til en ny runde nå, en lærergruppe som tross et forfallent skolebygg og en utmattende prosess har klart å lage et godt miljø på skolen vår. Vår appell til dere i komiteen er at dere står på i kommunestyret, sikrer bucisjett for planlegging av «konge på haugane»,- ferdig tegnet og klar til bygging!

17 Pålegg om auka areal til lærarane ved Hystad skule: Skulen og foreldra krev samordna utbetrin Innlegg til open høyring i komite for oppvekst og utdanning 1 I. nov Frå FAU, SKMU & SU ved Hystad skule II. november 2014 Situason Arbeidstilsynet har gjeve pålegg om at areal til arbeidsplass for lærarane ved Hystad skule skal aukast. Midlertidig løysing har medført at elevane no står utan musikkrom. Kommune-adm. og SKE har vurdert utbetringsalternativ. Det er vurdert enkelttiltak som kun vil stetta kravet frå Arbeidstilsynet, samt tiltak som samstundes vil løyse dei andre mest turvande behova ved skulen. Foreldre, leiing og lærarar forventar samordna utbetring! Ope brev til politikarane frå FAU/SKMIESU ved Hystad skule sendt 17. sept. Siå, vedlegg I. Rådmann tilrår enkelttiltak som kun har til formål å stetta kravet frå Arbeidstilsynet. Formannskapet støttar budsjettframlegget frå Rådmannen. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 2 Samordna utbetring ved Hystad skule

18 Ei løysing ingen vil ha! Foreldre, lærarar og leiing ved Hystad skule er alle imot forslaget til løysing i budsjettframlegget! FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side3 Samordna utbetring ved Hystad skule Kva med dei andre behova Erstatning av "paviljongen" "Paviljongen" er svært dårleg eigna til skuleformål (skulebruksplanen 08-15). Elevar nektar å nytte toaletta og inneklima er av ein så utfordrande karakter at foreldra fryktar for ungane si helse! Bibliotek / mediatek Frå skulebruksplanen : "Skulen må ha fysisk plass til ulike funksjonar og ulike aktivitetar: Bibliotek med plass til bøker, ymse former for materiell og utstyr. Sentral plassering med lett tilgjenge frå heimebasane." Stord kommune satsar på leseutvikling og lesedugleik hjå elevane men Hystad skule er den einaste skulen i kommunen utan bibliotek / mediatek som er eit særs viktig verktøy for å imøtekoma satsinga. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 4 Samordna utbetring ved Hystad skule

19 Avg erd på feilgrunniag. Korleis tenkjer Rådmann / Formannskapet? "Reduksjon i elevtal gjer at "Paviljongen" kan rivast utan at ein treng å erstatte det tapte undervisningsarealet. Hystad skule bør klara seg med færre klasserom, Har Rådmann og representantar i Formannskapet høyrt og forstått dei klare beskjedane frå leiing og lærarar ved Hystad skule? Sjå neste side! (og vedlegg 2) FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 5 Samordna utbetring ved Hystad skule Skulen må framle s ha 14 k asserom! Prognosar i skulebruksplanen viser nedgong i elevtalet ved Hystad skule, men ikkje større enn at det heile vegen vil vera 2 parallelle klassar for kvart trinn (slik det er i dag). Dermed kan ingen av dei 14 eksisterande klasseromma avsjåast. Dette vert stadfesta av leiinga ved skulen.sjå vedlegg 2 Hystad skule har i dag 2 parallelle klassar i kvart trinn slik den vart bygd for. Likevel har ein tidlegare klart å få plass til 3 parallelle klassar. Men - den gongen vart ekstra areal (sjukepleiarskulen, Ådland) leigt inn. - "Huset i skogen" vart nytta som ordinært klasserom (er i dag base for funksjonshemma). - klassane vart rullert rundt på klasseromma (hadde ikkje eigen "heimebase" slik skulebruksplanen seier dei skal ha). - Den viktigaste skilnaden på no og då er likevel at om skulen no må klara seg med færre klasserom, må klassar frå ulike trinn inn i same landskap. Dette vil gjere det pedagogisk uforsvarleg i følgje leiinga og lærarane ved Hystad skule. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 6 Samordna utbetring ved Hystad skule

20 Bruk pengane fornu g. Ikkje kast bort 3,5 mill, kr. på eit dyrt enkelttiltak som ingen vil ha! Bruk pengane som startkapital i samordna utbetring! FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 7 Samordna utbetring ved Hystad skule Plan for sarnørdna utbetring Påbygg til "nybygget": Med eit påbygg som rommar 4 nye klasserom, vil opprinneleg areal i "nybygget" kunna nyttast til bibliotek/ mediatek og musikkrom. Auka areal til arb. rom for lærarane: Opprinnelege musikkrom kan altså flyttast til "nybygget" og gje auka areal til arbeidsplass for lærarane. Dagens arbeidsrom ligg vegg i vegg og kan lett utvidast. Bibliotek til "nybygget": Boksamlinga i tilfluktsrommet kan flyttast til "nybygget" der elevane omsider kan få tilgang til eit fullverdig bibliotek / mediatek. "Paviljongen: Kan til slutt sanerast. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 8

21 Kostnadsbilde sam rdna utbetring Lita investering Stor effekt! Hystad skule (21 mill) Stord Ungdomsskule (166 mill) FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 9 Samordna utbetring ved Hystad skule Krav am samordna utbetrin Eit samla FAU, SKMU og SU ved Hystad skule, krev at utbetring i samband med pålegg frå Arbeidstilsynet vert gjort slik at dei andre utfordringane vert løyst samstundes. På vegne av: FAU (Foreldrerådets samarbeidsutval ved Hystad skule) SKMU (Skulemiljøutvalet ved Hystad skule) su (Samarbeidsutvalet ved Hystad skute) Jarle Steinsland Steinar Hårde FAU, SKMU & SU ved Hystad skule Samordna utbetring ved Hystad skule

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer