Merknadar / innspel til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknadar / innspel til"

Transkript

1 Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel

2 Uttalar under open høyring i Komité for oppvekst og utdanning, Fråsegn: Utdanningsforbundet, grunnskule Utdanningsforbundet, barnehage Klubben, Litlabø skule FAU, Litlabø skule KFU, Kommunalt foreldreutval FAU, Stord ungdomsskule FAU, Hystad skule Ungdomsrådet Solid IL, anleggsgruppa FAU, Langeland skule

3 TOANN, ' FORBUND:, Open høyring Komité for oppvekst og utdanning i høve budsjett- og økonomiplan Uttale frå Utdanningsforbundet Stord- Også i år vil Utdanningsforbundet takka for høvet til å koma i komiteen og gje dykk våre innspel til budsjettforslaget som ligg føre. Me vonar de nyttar dei muligheitene de har til å ta våre innspel til følgje og gjera endringar i budsjettet til det beste for elevane i Stordskulen. Først må me få peika på noko av innhaldet i framlegget til rådmannen. For oss vert det eit stort paradoks at ein fleire stader peikar på at ein i Stord kommune har fleire satsingsområde innan skule. De vedtok i vår «Kvalitetsplan for oppvekst» som peikar på at ein vil satsa på mellom anna tidlig innsats, rekning og ein meir praktisk og variert ungdomsskule. Når ein i rådmannen sitt budsjettframlegg legg opp til kutt i budsjettet, som gjer slike satsingar uråd å gjennomføra, verkar dette i beste fall ulogisk. Både administrasjon og politikarar må stikka fingeren i jorda å setja tæring etter næring. Med stadige kutt i strame budsjett vert det lite reell satsing. Stordskulen har vore utsett for kutt i budsjettet over mange år grunna kommunen sin vanskelige økonomisk situasjon. Både lærarar og leiarar har vore svært lojale og jobba knallhardt for å greia å halda dei strame budsjetta. Dette har kosta krefter, og mange kjenner nok på at det ikkje alltid blir gitt eit tilbod dei er bekvemme med. Me har i år gjennomført ei medlemsundersøking for å få medlemmene i tale kring dette. Me vil presentera nokre av funna våre der om litt. For det første vil me peika på at formannskapet sitt framlegg til innstilling er svært vanskelig å tyda. Det står ikkje kor mykje ein forventar å spara på nedtrekk i SFO eller korleis dette skal gjerast. Det er difor etter vårt syn ikkje nokon garanti for at ein greier å styrka elevressursen, slik me meiner er heilt naudsynt. De som skal vedta budsjettet bør kreva eit dokument som seier meir enn dette.

4 Kvifor må elevressursen styrkast? Budsjettmodellen gjev skulane ein lærar per time klassen har undervisning, i tillegg noko styrking på dei minste stega. I tillegg får ein tilført midlar til sosiallærar og elevar med spesialundervisning i stort omfang. Utgifter til spesialundervisning i lite og moderat omfang og deling i kunst og handverk /mat og helse, rnateriell og utstyr og anna må takast av elevressursen. Utgifter til vikar må og takast frå denne. Når det står i rådmannen sitt framlegg at alle kjende vedtak innan spesialundervisning er lagt inn, er dette ei sanning med svært store modifikasjonar. Dette gjeld berre såkalla 1-1 elevar som har rett på stort omfang av spesialundervisning. Dei me har flest av; elevar med rett til lite eller moderat omfang av spesialundervisning ligg ikkje inne her, men må takast av elevressursen. Dette utgjer store summar for skulane. Blir rammene for stramme, er det ein reell fare for at desse elevane ikkje får det dei har rett på, noko me kjem tilbake i undersøkinga vår. Utdanningsforbundet Stord reagerer på at tilrådinga til antal timar symjeundervisning ikkje vert følgt. Det vart gjort ei fagleg vurdering av kor mange timar ein treng for å nå kompetansemåla i faget, diverre ligg det ikkje inne nokon auke i korkje rådmannen eller formannskapet sine budsjettframlegg. For Utdanningsforbundet er det grunnleggande at det er skulen som er ansvarlege for at elevane når måla i læreplanen i alle fag, også symjing. Ansvaret for dette kan ikkje overlatast til foreldre eller den lokale symjeklubben. For å få dette til må skulane få tilført friske midlar. Ved svangerskapspermisjonar og sjukefråvere får skulen berre dekka om lag 80% av kostnadane. Me ber om at de ser på om refusjonsordningar bør leggast utanom elevressursen. Desse summane vert fort store på ein skule, noko som kan gjera budsjetteringa uføreseielege. Dette får konsekvensar for elevane sitt undervisningstilbod. Når me veit at skulen må dekka det ein ikkje får refundert ved sjukefråvere av elevressursen er det ikkje vanskelig å skjønna at det vert lite att å driva skule for.

5 Reduksjon i elevressursen gjer det vanskelegare for skulane å setja inn tiltak når ein avdekkar elevar som strevar med fag. Det kan vera å dela klassane i mindre grupper for å betra læringsutbyttet osv. Nokre skular melder og frå om at ein no står i fare for å ikkje kunna driva praktiske fag som mat og helse eller sløyd. Dette er ikkje ein slik skulen me meiner elevane våre fortener. Me ber om at de gjennomgår budsjettmodellen og ser om det er grep ein kan ta for å gjera budsjetteringa meir realistisk for skulane. Elevressursen må styrkast, ikkje reduserast meir! KOSTRA-tal viser at Stord kommune brukar mykje mindre enn samanliknbare kommunar, så her må de snu den negative utviklinga sorn har vore gjeldande over fleire år. Me syns og det er uheldig at ein nok ein gong baserer reduksjon i budsjettet på tiltak som truleg ikkje er handsama etter gjeldande reglar. Me tenker då på forslaget om å gjera Litlabø skule om til fådelt skule frå 1.januar. Det er krav til korleis slike prosessar skal gjennomførast både i Hovudavtala, forvaltningslova og opplæringslova. Slike saker bør handsamast som ein eigne saker, med høyring der involverte partar får høve til å uttale seg. Rådmannen må i tillegg til dei økonomiske konsekvensane også greia ut dei pedagogiske konsekvensane, dette må ligge til grunn for eit eventuelt vedtak. Me må få slutt på at ein legg opp til slike prosessar i samband med budsjettet utan at det og vert teke pedagogiske omsyn. Me meiner det heilt klart er grunnlag for å driva Litlabø skule som i dag. Litlabø skule har positiv elevtalsutvikling, og det vil vera svært uheldig og på ny gjera grep som skapar uro rundt skulen. Dei 1,3 millionane ein reknar med å spara må ein ikkje gjera om til eit flatt nedtrekk. Desse pengane spara kommunen under lærarstreiken i haust, så det får vera skule sitt bidrag!

6 Me vil og understreka at formannskapet sitt framlegg om å vurdera modulbygg eller rehabilitering av Stord ungdomsskule må forkastast. Det ligg einstemmige vedtak både frå kommunestyre og komité om at prosjektet «Konge på haugane» skal byggast. Dette resultatet kom ein fram til gjennom gode, demokratiske prosessar som var i trå med regelverket der dei tilsette vart tekne med på råd, saka har vore ute på høyring m.m. Det same gjeld utarbeiding av gjeldande skulebruksplan, der «Konge på haugane» er inne, i tillegg til prinsipp for skulebygg i Stord kommune. Etter vårt syn er det ei demokratisk utfordring at ein kjem med slike framlegg som formannskapet har gjort utan å ta omsyn til planane som er vedtekne i kommunen og utan at innbyggarane eller brukarane får høve til å uttala seg. Dette er lite føreseieleg for foreldre, elevar og tilsette, noko me ikkje kan godta! Innbyggarar og tilsette må kunna lita på at ein legg opp til ein politikk som går ut på å følga vedtekne planar, og ikkje fravika desse når ein finn det for godt! Når det vert hevda at oppsett tidsplan skal følgast, er det jo tydelig at ein ikkje har tenkt å involvera innbyggarar og tilsette heller... Skal politikarane i Stord ha noko att av sitt truverde, MÅ «Konge på haugane «på plass, og arbeidet på starta umiddelbart, noko anna er uakseptabelt! I fjor viste me tal som dokumenterte at til tross for at det er lovpålagt med auka lærartettleik på 1-4 trinn, hadde me i Stord kommune redusert talet på tilsette på desse trinna. Stord kommune har mange store klassar og elevar i småskulen er ikkje uvanleg. Dette er ein klar konsekvens av kutt dei seinare åra. Som nemnt har me hatt ei medlemsundersøking den siste veka der me har spurt medlemmene våre om spørsmål som omhandlar kvaliteten på opplæringa. Me skal ikkje presentera alle funna no, men for å syna til konsekvensar av kutta dei seinare åra vil me visa dykk noko av dette. Me vil ha understreka at me organiserer både lærarar og rektorar/ass.rektorar. Alle har kunna svara. Over 70 % av medlemmene våre har svart!

7 Undersøkinga syner at leiarar og lærarar i skulen har ei stor utfordring i høve til det strame og urealistiske budsjettet ein har ansvar for å følga. Me jobbar knallhardt kvar dag for å gi elevane våre eit best mogeleg skuletilbod. Det brenn me for, og det er motivasjonen vår for å gjera ein god jobb. Det er trist at me har ein politisk debatt år etter år som handlar om korleis me skal kutta i skulebudsjettet. Me ynskjer oss fokus på korleis me kan gjera den gode skulen endå betre. Ein er leiarar og lærar ei stor takk skuldig for den gode jobben ein gjer med å skapa ein god skule innanfor svært knappe økonomiske rammer. Lykke til med budsjettarbeidet.

8 titdann[ng (JP JND[T Budsjett 2015 Utdanningsforbundet Stord - barnehage, vil koma med følgjande merknader til budsjettframlegget for Stord kommune Me vil ha hovudfokus på desse områda: Styrarassistentressursen Bemanning i barnehagen Drift av kommunale barnehagar Styrarassistentressursen Formannskapet har vedtatt kutt på styrarassistentrolla på 45%.Dette utgjer kr per år. Utdanningsforbundet Stord får tilbakemelding frå fleire tillitsvalte i dei kommunale barnehagane om at fleire av dei administrative oppgåvene vert pålagt dei pedagogiske leiarane. Dette er oppgåver som å ha ansvar for vaktlister og å ringe etter vikarar. For oss er det heilt klart at dette er ein styrar eller styrarassistent sine oppgåver. Ved å delegere dette over på pedagogane redusere ein den pedagogiske leiinga overfor barn og tilsette på avdelingane. Dette betyr at bemanninga ikkje samsvarar med det som kommunen legg til grunn i sitt budsjett, og det er jo også klart at konsekvensen av kuttet vert dårlegare kvalitet for barna i barnehagen. Dei pedagogiske leiarane er nok borte frå barnegruppa på ulike samarbeidsmøter. Ei organisering av barnehagen slik at dei pedagogiske leiarane vert pålagte oppgåver som tidlegare har vore gjort av styrarassistent eller styrar, vil klart svekka kvaliteten på tilbodet til borna. Me kan ikkje akseptere at pedagogisk leiar no må vera enno meir borte frå

9 borna for å gjere administrative oppgåver. Me meiner derfor at styrarassistentressursen bør behaldast, og heller aukast i budsjettet for Bemanning Personaltettleiken i dei kommunale barnehagane er lågare enn i samanliknbare kommunar og i landet generelt. Utdanningsforbundet Stord ser det som svært viktig at Stord kommune byrjar å trappe opp bemanninga i barnehagane slik at dei økonomiske konsekvensane ikkje kjem som eit sjokk når bemanningsnorma skal tre i kraft innan Dette er vedtatt i Stortinget og støtta av alle parti forutan FRP. KRF har vidare foreslått i stortinget at bemanningsnorma bør innførast innan Det er for tida mykje snakk om å hindre dropp out i vidaregåande skule. I mange høve ser me desse barna allereie i barnehagen. Me ser problema dei slit med, spesielt med tanke på mangel på positive likeverdige relasjonar og gode samspel med andre barn og vaksne. Me treng ressursar for å kunne jobbe med desse barna på ein kvalitativ god måte. Tidleg innsats er eit av Stord kommune sine uttalte satsingsområder. For at dette pålegget skal kunne gjennomførast, må bevilgninga til barnehagen stå i forhold til kostnaden det medfører. Drift av kommunale barnehagar Stord kommune brukar mindre pengar på drift av barnehagar enn samanliknbare kommunar og i landet generelt. Retningslinjene Stord kommune gir til sine styrarar er at dei ikkje er budsjettert med vikarmidlar. Dette vil i praksis seie at barnehagane ikkje kan ta inn vikar ved avvikling av ferie og sjukefråvær. Når sjukefråværet i dei kommunale barnehagane er stort og tilbakemeldingar til

10 Utdanningsforbundet er at det i stor grad ikkje vert tatt inn vikar ved fråvær må me ha lov til å spørje Stord kommune om ein ikkje no snart er over grensa for kor stramt budsjett dei kommunale barnehagane kan driftast etter. Utdanningsforbundet får tilbakemeldingar om at barnegrupper ikkje kan gå på tur grunna mangel på personale. Ved enkelte høve må barnegrupper vere ute heile dagen, uansett vær, grunna mangel på personale. Er dette det beste me kan gje barna våre? Når dei kommunale barnehagane vert drifta etter så strame budsjett som dei gjere i dag vert ein direkte konsekvens av dette at dei private barnehagane får mindre pengar til drift av sine barnehagar. Det er barna dette rammar gjennom dårlegare bemanning og lavare kvalitet! I framlegg til budsjett ligg det føringar for at drifta til dei kommunale barnehagane skal vidareførast på 2014 nivå. Utdanningsforbundet Stord vil påpeike at dette sjølvsagt må prisjusterast, og det må takast omsyn til det Utdanningsforbundet i si uttale har peika på. Barna i Stord kommune er kommunens viktigaste ressurs. Dei er framtida vår, og treng trygge og gode oppvekstvilkår for å kunne nå sitt potensiale. For at me skal kunne utføre våre oppgaver på ein god måte, treng me rammer og bevilgningar som står i forhold til dei oppgåvene me er pålagt, og de, som politikarar, må gje oss økonomisk spelerom til å sikre at borna får det dei har krav på. Gunnhild Hystad, HTV -barnehage Solfrid Furre, kontaktperson private barnehagar

11 Klubben ved Litlabø skule reagerer på framlegget frå rådmannen om å gjera Litlabø til fådelt skule. Dette er eit dårleg framlegg og me vil be politikarane i Stord kommune tenkja seg nøye om. For få år sidan freista ein å legga ned skulen i eit budsjett. Det var ikkje lov og prosessen enda med at skulen vart vidareført. I dag skal ein vera utruleg glad for det. Å gjera skulen til fådelt skule i eit budsjett er like lite lurt. Ein slik prosess krev involvering av både tilsette og føresette. Det har vore mykje uro rundt skulen vår i mange år, men no er dette på veg til å snu til det positive. Store omveltningar som dette er vil kunne skape ny uro for elevar, foreldre og tilsette. For tre år tilbake forsvann om lag halve lærarstaben grunna av uroen som då var. No treng me å byggja vidare på stabiliteten me har no. Skulen vår er den med størst prosentvis auke i heile kommunen, dei neste tre åra vert det over 20 elevar i kvar klasse til skulen vår. Tidspunktet ein vel å gjera dette på vert heilt feil. Skular som vert fådelt brukar god tid til å førebu seg. Det er eit omfattande arbeid å omorganisera drifta av skulen. Alt skal på plass, frå det fysiske miljøet, årsplanar, organisering m.m. Alt som vart gjort i haust må gjerast om att, noko som tek lang tid. Dette vil me ikkje kunne klare å kunne gjennomføre. Me har ei viss erfaring med samanslåtte klassar, noko me har gjort for å få god kvalitet på den tilpassa undervisninga. På Litlabø skule har talet på elevar som får spesialundervisning gått ned frå 16 til 8 %, slik me har organisert i dag. Noko meir samanslåing enn det me gjer i dag vil ikkje føre til god kvalitet på undervisninga. Dei negative effektane som truleg vil oppstå er at timar med spesialundervisning aukar, og det vil gå ut over det psykososiale miljøet for elevar og lærarar. Færre lærarar vil då måtte drifte heile skulen, noko som vil forringe læreutbytte og vil auka slitasje på lærarane. Det vil bli vanskeleg å oppnå tilpassa opplæring slik Stord kommune ynskjer. Det blir også vanskeleg å helde kontinuitet i det viktige utviklingsarbeidet me driv med. Slik me ser det vil ei samanslåing gå ut over elevane si læring Me ber om ro rundt skulen vår!

12 Til komite for utdanning og oppvekst i Stord kommune. Stord: Høyringsuttale frå foreldrerådets arbeidsutval (FAU) ved Litlabø skule til rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015, og handlingsprogram for Stord: Frå FAU ved Litlabø skule. Moment i budsjett som særlig vedkjem Litlabø skule, er blitt drøfta og gjennomgått i vårt møte torsdag FAU ved Litlabø skule ser at den økonomiske situasjonen i kommunen er svært vanskelig og at det er et viktig mål å bli kvitt det akkumulerte underskotet. Me meiner likevel at det må være eit minimum at dagens nivå innan skule budsjett blir oppretthaldt. I framleggets punkt med overskrift «Fådelt Litlabø skule», står det følgjande: Ut frå elevtalet kan Litlabø skule tildelast ressursar som firedelt skule for våren 2015 og som femdelt skule for hausten Skulen er likevel tildelt ressursar som femdelt skule då det kan verta ei utfordring å ta ned kostnadene frå 1 januar. Dette gir ei innsparing på 1,3 mill.kr i høve til nivå. FAU ved Litlabø skule er bekymra for korleis dette forslaget vil påverke kvaliteten i undervisninga og det gode miljøet som er opparbeida på skulen. Me er redd det kan komme til å oppstå situasjonar der økonomien bestemmer kva som er pedagogisk forsvarlig, og for korleis dette vil gå utover kvaliteten i undervisninga for den enkelte elev. Me meiner og at dette er eit brot på skulebruksplanen i Stord kommune. Hausten 2012 hadde 15,8 % av elevane ved Litlabø skule rett på 5 ressursar. Ved å driva god, tilpassa opplæring er dette talet no halvert. Dersom budsjettet til skulen vert kutta med 1,3 millionar, vil det bli vanskeleg å driva like god tilpassa opplæring, og det er fare for at talet på elevar med krav på 5-timar vil auka. Dette vil på sikt gi ekstra kostnadar for kommunen. Litlabø skule er den skulen på Stord med størst %-vis auke. Kvart år dei neste 3-4 åra vil det bli over 20 elevar i 1.klasse. Grunnlaget for å driva fådelt vil difor falla bort om nokre år. Om ein skal driva fådelt, bør elevtalet vera stabil lågt eller synkande dei næraste åra. For Litlabø skule sin del er det motsett. Skulen må leggja om måten å organisera undervisninga på (planar m.m.) og dette treng ein under normale tilhøve eit par år å førebu seg på. FAU meiner det vil gå ut over kvaliteten på undervisninga at skulen får så kort førebuingstid. I tillegg vil det bli vanskeleg å driva med tilpassa opplæring, ein vaksen vil få ansvaret for å undervisa to ulike årstrinn samt elevar med 5 timar. FAU ved Litlabø skule ber om at komiteen for utdanning og oppvekst tar vårt uttale til vurdering og ser vekk frå framlegget til rådmannen, og at budsjettet til Litlabø skule forblir på dagens nivå. FAU på Litlabø skule Ved leiar Mohamed KaHel Tlf

13 Kommunalt foreldreutval (KFU) Stord kommune Postboks Stord Høyringsfråsegn til Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan KFU er positiv til at planen har fokus på at innsats i tidlig alder har førebyggjande effekt, og at ein vil jobbe meir tverrfagleg for å gi tidlegare og betre hjelp. I den samanheng er KFU positiv til at Stord kommune er med på å prøva ut samarbeidsmodellen; Betre tverrfaglig innsats (BTI). BTI er med på å sikra heilskapleg og koordinert innsats overfor barn, unge og familiar det er knyta uro til. Kommuneplanen for Stord kommune har oppvekst som eit satsingsområde, og gjennom å betra kvaliteten i barnehagar og skular skal oppvekstvilkåra til barn og unge styrkjast. Når ein ser på målekartet for grunnskulen så ligg resultata for Stord kommune under gjennomsnittet, både i høve til fylket og landet. KFU kan ikkje sjå samanheng mellom satsing og resultat! Det er viktig å setje mål, men måla må fyljast opp i budsjettet. Det er klart at ein kan gjera ein dele innanfor dagens rammer, men ingen kan organisera og snakka seg til gode resultat. «Satsing» krev både merksemd, god organisering og økonomiske moglegheiter. Kva vil Stord kommune gjera for å betra kvaliteten i stordskulen åra frametter? forventa fleire og betre resultat for mindre pengar samsvarer ikkje. KFU stiller seg også undrande over Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan då det ikkje ligg rom i budsjettforslaget for løyvingar til læremidlar, kompetanseheving og tiltak for tidlig innsats.

14 Dette er faktorar som er heilt avgjerande for at ein skal kunne halda ein god kvalitet i stordskulen. Kva vil Stord kommune gjera for å betra kvaliteten på desse områda i stordskulen i åra frametter? KFU ser at Stord kommune vil halde fram med delingstal på 28 elevar på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Med dette elevtalet stiller KFU spørsmål om ein vil klara å oppfylla krava jamfør Opplæringslova 8-2; organisering av elevar i grupper: «Gruppene må ikkje vera større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessigforsvarleg. Organiseringa skal ivareta elevane sitt behov for sosial tilhør. Kvar elev skal vera knytt til ein lærar (kontaktlærar).» Meiner Stord kommune at dette er med på å betra kvaliteten? Elevressursen på kr 6.120,- vert nok ein gong redusert, no med kr i høve til Denne ressursen skal mellom anna gå til; 1. Spesialundervisningstimar med vedtak om lett eller moderat omfang. 2. Timar til tilpassa undervisning, t.d. styrkingstimar/tiltak i basisfaga norsk, matematikk og engelsk. 3. Delingstimar i fag som t.d. kunst & handverk, mat & helse. 4. Forbrukspostar som eigentleg skal dekkja innkjøp av lærebøker/ læremiddel m.m. har ikkje vore indeksregulert på mange år. Desse auka utgiftene må 6g bli dekka av elevressursen. 5. Vikarutgifter til m.a. korttidssjukefravær (som ikkje gir refusjonar) 6. Differansen mellom reelle lønnskostnader og refusjonar ved svangerskapspermisjonar og langtidssjukefravær. 7. Kompensasjon/redusert leseplikt for trinnledar (Stord kommune har vedtak om å organisera i team) 8. Kontorpersonale 9. Drift/vedlikehald av inventar og utstyr (elev-pc'ar, smartboardtavler,...) 10.Læringsfremmende tiltak som ekskursjonar, fjelltur, overnattingstur i kroppsøving eller andre motiverande tiltak. Når KFU ser kor mykje elevressursen skal dekkje, stiller KFU spørsmål til korleis dette samsvarer med satsing på kvaliteten i stordskulen?

15 Ressursen til symjeopplæring er vidareført som i 2014, med 20 timar kvar for småskule- og mellomtrinnet. Ut frå kompetansemålet til elevane burde timetalet vore 38 timar. KFU stiller spørsmål til om kvaliteten på symjeundervisninga er forsvarlig? Det er lagt inn utgifter til alle kjente vedtak på spesialundervisning per september Det er ikkje lagt inn reserve til moglege nye tiltak. Kva vil Stord kommune gjera dersom det er trong for nye vedtak? Vil desse Og måtta takast av elevressursen? Avtalen mellom KS og Utdanningsforbundet om rettleiing av nyutdanna lærarar vert ikkje følgd opp. Forsking viser at satsing på læraren er den beste måten å heva og sikra kvaliteten i skulen. Kva vil Stord kommune gjera for å rekruttera og følgja opp nyutdanna lærarar? Konklus'on: KFU kan ikkje sjå at nokon av tiltaka i Rådmannen sitt framlegg til budsjett kan vere i tråd med at Stord kommune satsar på barn og unge! Har Stord kommune ein intensjon om å satse på stordskulen, så må det visast igjen i konkrete tiltak som er med på å auke kvaliteten! KFU er dessutan særs uroa for at vedlikehald av skuleb ikk"e er od nok! a i kommunen I høve saker ved den einskilde skule vil KFU vise til fråsegn frå FAU ved den einskilde skule. Stord I 1(.1 Kommunalt foreldreutval (KFU) v/ leiar Sigfrid Halleraker OLk.

16 o:ko Til Komitè for oppvekst og utdanning - Høringsuttale budsjett 2015 fra FAU, Stord Ungdomsskole FA-U 1)FAU, Stord ungdomsskole er bekymret for at elevressursennok en gang blir redusert, dette står ikke i samsvar med mål ønsket om å satse på skoleryjb-e-tte har stor betydning for driftsbudsjettet på skolene i kommunen, elevressursen skal dekke det meste av det en rektor skal bruke penger på. 2)2015 skal de første penger bevilges til nye Stord Ungdomsskole, 2 mill, som skal gå til prosjektering/ planlegging av nybygget. Det er utrolig viktig at dette kommer i gang, vi har ventet lenge nå, skolen var ferdig tegnet i Så kom Robek og utsettelse samme høst, en kraftig nedtur, men likevel noe som ble forstått av lærere og foreldre, mot løfter om ferdig skole i Nå onsdag kom en ny nedtur. Formannskapet ønsker vurdering av muligheten for rehabilitering av gamleskolen. Dette virker helt tatt ut av luften, og fremstår som trenering. Formannskapet vedtok nemlig også i november -11 å utrede mulig rehabilitering! En utreding som tok 1 Y2 år!! Det kan virke som om formannskapet ikke var interessert i resultatet. Etter min erfaring var det bare skolens representanter og FAU som etterspurte utredningen den gang, den endte m konklusjonskolen lar seg ikke rehabilitere! Mente for vorlig vedtaket i 2011, mener de det alvorlig nå? Hvis utredningen fra Norconsult ikke er til å stole på, på hvilket grunnlag er Skolebruksplanen basert på? Alternativet med modulbygg kan ikke være noe Stord kan være stolt av, på den fineste tomten i kommunen. Modulbygg vil alltid være en reserveløsning, og her snakker vi om en hel skole, og ikke bare et tilbygg. Her må en også gå nye tidkrevende runder med arkitekter, lærere etc. Husk at det ikke blir lett å motivere lærerne til en ny runde nå, en lærergruppe som tross et forfallent skolebygg og en utmattende prosess har klart å lage et godt miljø på skolen vår. Vår appell til dere i komiteen er at dere står på i kommunestyret, sikrer bucisjett for planlegging av «konge på haugane»,- ferdig tegnet og klar til bygging!

17 Pålegg om auka areal til lærarane ved Hystad skule: Skulen og foreldra krev samordna utbetrin Innlegg til open høyring i komite for oppvekst og utdanning 1 I. nov Frå FAU, SKMU & SU ved Hystad skule II. november 2014 Situason Arbeidstilsynet har gjeve pålegg om at areal til arbeidsplass for lærarane ved Hystad skule skal aukast. Midlertidig løysing har medført at elevane no står utan musikkrom. Kommune-adm. og SKE har vurdert utbetringsalternativ. Det er vurdert enkelttiltak som kun vil stetta kravet frå Arbeidstilsynet, samt tiltak som samstundes vil løyse dei andre mest turvande behova ved skulen. Foreldre, leiing og lærarar forventar samordna utbetring! Ope brev til politikarane frå FAU/SKMIESU ved Hystad skule sendt 17. sept. Siå, vedlegg I. Rådmann tilrår enkelttiltak som kun har til formål å stetta kravet frå Arbeidstilsynet. Formannskapet støttar budsjettframlegget frå Rådmannen. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 2 Samordna utbetring ved Hystad skule

18 Ei løysing ingen vil ha! Foreldre, lærarar og leiing ved Hystad skule er alle imot forslaget til løysing i budsjettframlegget! FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side3 Samordna utbetring ved Hystad skule Kva med dei andre behova Erstatning av "paviljongen" "Paviljongen" er svært dårleg eigna til skuleformål (skulebruksplanen 08-15). Elevar nektar å nytte toaletta og inneklima er av ein så utfordrande karakter at foreldra fryktar for ungane si helse! Bibliotek / mediatek Frå skulebruksplanen : "Skulen må ha fysisk plass til ulike funksjonar og ulike aktivitetar: Bibliotek med plass til bøker, ymse former for materiell og utstyr. Sentral plassering med lett tilgjenge frå heimebasane." Stord kommune satsar på leseutvikling og lesedugleik hjå elevane men Hystad skule er den einaste skulen i kommunen utan bibliotek / mediatek som er eit særs viktig verktøy for å imøtekoma satsinga. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 4 Samordna utbetring ved Hystad skule

19 Avg erd på feilgrunniag. Korleis tenkjer Rådmann / Formannskapet? "Reduksjon i elevtal gjer at "Paviljongen" kan rivast utan at ein treng å erstatte det tapte undervisningsarealet. Hystad skule bør klara seg med færre klasserom, Har Rådmann og representantar i Formannskapet høyrt og forstått dei klare beskjedane frå leiing og lærarar ved Hystad skule? Sjå neste side! (og vedlegg 2) FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 5 Samordna utbetring ved Hystad skule Skulen må framle s ha 14 k asserom! Prognosar i skulebruksplanen viser nedgong i elevtalet ved Hystad skule, men ikkje større enn at det heile vegen vil vera 2 parallelle klassar for kvart trinn (slik det er i dag). Dermed kan ingen av dei 14 eksisterande klasseromma avsjåast. Dette vert stadfesta av leiinga ved skulen.sjå vedlegg 2 Hystad skule har i dag 2 parallelle klassar i kvart trinn slik den vart bygd for. Likevel har ein tidlegare klart å få plass til 3 parallelle klassar. Men - den gongen vart ekstra areal (sjukepleiarskulen, Ådland) leigt inn. - "Huset i skogen" vart nytta som ordinært klasserom (er i dag base for funksjonshemma). - klassane vart rullert rundt på klasseromma (hadde ikkje eigen "heimebase" slik skulebruksplanen seier dei skal ha). - Den viktigaste skilnaden på no og då er likevel at om skulen no må klara seg med færre klasserom, må klassar frå ulike trinn inn i same landskap. Dette vil gjere det pedagogisk uforsvarleg i følgje leiinga og lærarane ved Hystad skule. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 6 Samordna utbetring ved Hystad skule

20 Bruk pengane fornu g. Ikkje kast bort 3,5 mill, kr. på eit dyrt enkelttiltak som ingen vil ha! Bruk pengane som startkapital i samordna utbetring! FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 7 Samordna utbetring ved Hystad skule Plan for sarnørdna utbetring Påbygg til "nybygget": Med eit påbygg som rommar 4 nye klasserom, vil opprinneleg areal i "nybygget" kunna nyttast til bibliotek/ mediatek og musikkrom. Auka areal til arb. rom for lærarane: Opprinnelege musikkrom kan altså flyttast til "nybygget" og gje auka areal til arbeidsplass for lærarane. Dagens arbeidsrom ligg vegg i vegg og kan lett utvidast. Bibliotek til "nybygget": Boksamlinga i tilfluktsrommet kan flyttast til "nybygget" der elevane omsider kan få tilgang til eit fullverdig bibliotek / mediatek. "Paviljongen: Kan til slutt sanerast. FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 8

21 Kostnadsbilde sam rdna utbetring Lita investering Stor effekt! Hystad skule (21 mill) Stord Ungdomsskule (166 mill) FAU, SKMU & SU ved Hystad skule side 9 Samordna utbetring ved Hystad skule Krav am samordna utbetrin Eit samla FAU, SKMU og SU ved Hystad skule, krev at utbetring i samband med pålegg frå Arbeidstilsynet vert gjort slik at dei andre utfordringane vert løyst samstundes. På vegne av: FAU (Foreldrerådets samarbeidsutval ved Hystad skule) SKMU (Skulemiljøutvalet ved Hystad skule) su (Samarbeidsutvalet ved Hystad skute) Jarle Steinsland Steinar Hårde FAU, SKMU & SU ved Hystad skule Samordna utbetring ved Hystad skule

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Møteprotokoll Komité for oppvekst og utdanning

Møteprotokoll Komité for oppvekst og utdanning Møteprotokoll Komité for oppvekst og utdanning Møtedato: 22.11.2011 Tid: 14:00 15:15 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Jakob Bjelland Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jakob Bjelland

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET MÅNDAG 5. NOV KL PÅ NORDBYGDO UNGDOMSSKULE, BIBLIOTEKET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET MÅNDAG 5. NOV KL PÅ NORDBYGDO UNGDOMSSKULE, BIBLIOTEKET Ingrid Margrethe Sletten Haga, elevrådsleiar Lillian Brakstad Holmedal, nestleiar elevrådet Jacob Bjelland, politisk representant Sveinung Hatlevik, FAU Mats Tonning, FAU Kjersti Kolstø, lærar Vidar Birkeland,

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Skodje kommune. `9-e2s-sj. Valle skule og barnehage 1S-1 12,13-7. Uttale i hove budsjett 2014 og økonomiplan

Skodje kommune. `9-e2s-sj. Valle skule og barnehage 1S-1 12,13-7. Uttale i hove budsjett 2014 og økonomiplan Skodje kommune `9-e2s-sj i Valle skule og barnehage 1S-1 12,13-7 Dykkar ref: Vår ret.: J.nr. I. Dato. Ark.nr.: 06.12.13 Uttale i hove budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Samarbeidsutvalet ved Valle

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Barneskulane i Husnes ungdomsskulekrins uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 9 alternativ for vidare

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune Lærdal kommune Planprogram Skulebruksplan 2014 2018 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen Innhald Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/550-116 26979/14 B13 OPP/OPP/TRP BARNEHAGE- OG SKULEBRUKSPLAN

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2011 Sak: 121/11 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 11/794 Tittel: HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Behandling:

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato:

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato: Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/2563-2 Dato: 08.09.2015 Til: Frå: høyringsinstansar Astri Måkestad Høyring - Vedtekter kommunale barnehagar. Vedtekter for kommunale barnehagar skal reviderast.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 2010/950 Saksbehandlar: Nils Øvstedal Dato: 16.11.2010 Skulestrukturen i Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

1.1 Bakgrunn Prosjektet er ein del av oppfølginga av Styringsdokument for oppvekst Stord kommune vedteke i K-styret i sak 29/07 (juni 2007).

1.1 Bakgrunn Prosjektet er ein del av oppfølginga av Styringsdokument for oppvekst Stord kommune vedteke i K-styret i sak 29/07 (juni 2007). Prosjektplan for hovudprosjektet - Tilpassa opplæring. Rutinar og utfordringar 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Prosjektet er ein del av oppfølginga av Styringsdokument for oppvekst Stord kommune 2007 2015

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer