Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen"

Transkript

1 Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Følgende orientering vil bli gitt: - status vedr. NAV reformen - om generell vedlikehold av gatelys Saksnr PS 031/07 PS 032/07 PS 033/07 PS 034/07 PS 035/07 PS 036/07 PS 037/07 RS 002/07 Innhold Revisjon av retningslinjene for Hammerfest kommunes fiskerifond Prosjekt Friske folk i barnehagen Barnehageplan Sluttbehandling Hammerfest Lysplan, sluttbehandling Bygging av hybelbygg Fastsetting av ordførerens godtgjøring Diverse referatsaker Valg av utsendinger til representantskapsmøte i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Svar ang. oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Godkjenning av protokoll RS 003/07 PS 038/07 PS 039/07 Ansettelse av rådmann Unntatt offentlighet. Off. lov : 5a jfr. fvl 13 Komm.l. : 31 PS 040/07 Søknad om tilskudd - Petroleumsarena Nord De offentlige saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest, Akkarfjord og Kårhamn bibliotek, postkontorene i distriktet samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Harry Risto Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: U70 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 034/07 Styret for Miljø og Utvikling /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Utkast til nye retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond dat Retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond, vedtatt av kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Sak: Revisjon av retningslinjene for Hammerfest kommunes fiskerifond I. Saken gjelder: Saken gjelder revisjon av retningslinjene for kommunens fiskerifond vedtatt av kommunestyret II. Sakens bakgrunn og fakta: Bakgrunnen for at retningslinjene tas opp til revisjon er at administrasjonen, på bakgrunn av politiske signaler i næringsfondsstyret, ønsker en del nye presiseringer inn i retningslinjene. Dette på bakgrunn av bl. a. følgende: Verdien av kvoter/fiskerettigheter er stadig økende. De høye priser gjør at flere aktører er ute og henter ekstern kapital for kjøp av fartøy og kvoter. Konkurransen om råstoff gjør at større aktører som eier fiskemottak og foredlingsanlegg går inn på eiersiden med minoritetsinteresse i fartøyene, og dette øker risikoen for bindinger mot disse anleggene. Vi ønsker å prioritere fiskere/rederier med 100 % lokalt eierskap med hensyn til aksjekapital, egenkapital og annen eierkapital. Nå er strukturmeldingen lagt fram med adgang til kjøp og salg av kvoter mellom 11 og 15 meter.. I tillegg erfarer vi at fartøy under 11 meter de senere år har hatt tilnærmet fritt fiske etter torsk. Dersom strukturmeldinga passerer Stortinget som fremlagt kan det medføre at omsetningshastigheten på fartøy mellom 11 og 15 meter øker. Aktører med kapital kjøper eldre fartøy og kvoter for å styrke inntektsgrunnlaget i fremtidig drift. Vi vil kunne oppleve at fartøy selges innenfor kommunegrensene, slik at kjøpene ikke tilfører nye kvoter til kommunen. Vi ønsker en presisering i retningslinjene som tilsier at fartøy som tidligere har fått tilskudd fra fiskerifondet ikke kan få nytt tilskudd ved eierskifte.

3 III. Rådmannens vurdering: De tre viktigste formålene med kommunens fiskerifond er: - å stimulere ungdom til å kjøpe fartøy for sikre rekruttering til fiskeryrket - å skaffe flere fartøy/kvoter til kommunen - å bidra til å sikre stabil tilgang til råstoff til den lokale fiskeindustrien Aktørene i fiskerinæringen må hele tiden tilpasse seg stadig nye rammebetingelser. På samme måte må vi som forvaltere av fiskerfondet tilpasse retningslinjene for å ivareta intensjonene og formålet med fiskerifondet. Ingen har i utgangspunktet krav på tilskudd fra fiskerifondet, og alle søknader avgjøres på bakgrunn av vurderinger av fakta og skjønn, der vi i størst mulig grad forsøker å ivareta intensjonene med fondet. Hammerfest kommune kan ikke pålegge fiskere som mottar tilskudd fra fiskerifondet å levere hele fangsten ved lokale anlegg. Vi tror imidlertid at 100 % lokalt eierskap er med på å bidra til større lokale leveranser. Med bakgrunn i ovennevnte vil vi foreslå følgende endringer i retningslinjene: I retningslinjene punkt 3 andre ledd under vilkår inntas to nye strekpunkter: - at fartøyet ikke tidligere har fått tilskudd fra fiskerifondet - at rederi/fartøy har 100 % lokalt eierskap i forhold til aksjekapital, egenkapital og annen Eierkapital Nytt siste ledd: Fiskere som leverer fangst til mottak/foredlingsanlegg i Hammerfest kommune vil bli prioritert. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til nye retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond datert Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Plan- og utviklingssjef Behandling i Styret for Miljø og Utvikling : Votering: Retningslinjer utenom pkt. 3 - andre strekpunkt enstemmig vedtatt. Retningslinjer pkt. 3 - andre strekpunkt - vedtatt mot en stemme.

4 Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til nye retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond datert

5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Grethe Nissen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 431 A10 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 014/07 Administrasjonsutvalget /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Prosjektskisse Saksdokumenter ikke vedlagt: F-skapsak 20/07 Vedr. invitasjon til å delta i kvalitetskommuneprosjektet Forslag til barnehageplan Sak: Prosjekt Friske folk i barnehagen I. Saken gjelder: Barnehagesektoren ønsker å gjøre forsøk med økt bemanning i barnehagene som middel for å få ned sykefraværet. Det fremmes derfor sak til kommunestyret om nye hjemler til et forsøk. II. Sakens bakgrunn og fakta: I ny barnehageplan er fokusområdet Sykefravær et sentralt tema: (utdrag fra planen) 5.3 Fokusområde: Sykefravær Kommuneplanens delmål 3.3: Et godt arbeidsmiljø med friske medarbeidere. Retningslinjer: Vi skal legge til rette for trivsels- og helsefremmende tiltak for medarbeiderne. Sykefraværet skal ned på fylkesgjennomsnitt i 2007 og på landsgjennomsnitt innen Problematikken knyttet til sykefravær er sammensatt og kompleks. Barnehagesektoren har de senere år drevet med systematiske tiltak for å forebygge sykefravær. Arbeidet har vært knyttet til både trivselsfremmende, fysiske, og individuelle tiltak. IA-tiltak har vært igangsatt innen gitte rammer. Til tross for dette arbeidet har sykefraværet samlet sett ikke gått ned / er igjen økende i sektoren. Sykefraværet i 2006 var på 14,8 %. I tillegg kommer annet fravær som følge av opplæring, velferdspermisjoner o.a.

6 Sykefraværet har også en økonomisk side: Utgifter /inntekter Sykevikar Kjøp hos Adecco Lønn svangerskap Utgifter til sammen Refusjon sykepenger Refusjon svangerskap Inntekter til sammen Netto Tabellen viser utgifter til vikarer i kommunale barnehager samt refusjoner i samme periode. Tabellen viser gjennom kostnadsbildet en hel del om fraværet: Tabellen viser ikke bare kostnadene med sykefravær, men også ved sykt barn, permisjoner, svangerskap, avspasering, ferie, kursvirksomhet o.a. Den viser en jevn stigning i både utgifter og refusjoner. Den viser at nettoutgiftene til vikar er kun på hele sektorens ca. 100 ansatte. Når vi vet at arbeidsgiverperioden er på 16 dager ved langtidssykmeldinger sier det noe om mange dager med underbemanning. Samlede vikarutgifter tilsvarer nesten kostnaden med to assistenter i 100% stilling per barnehage, 67% stilling 174 dager per avdeling eller 58 dager fravær per ansatt i året. Tabellen sier ikke noe om antallet nye vikarer/voksne i barnehagen, kvaliteten på disse eller kvaliteten på barnehagetilbudet, men som eksempel kan nevnes en barnehage i løpet av fire måneder hadde over 20 forskjellige vikarer inne. Vi vil: Gjennomføre forsøk med økt grunnbemanning i en del barnehager for å måle om sykefraværet går ned. Sammen med personalavdelingen og bedriftshelsetjenesten utvikle og prøve ut nye tiltak for å oppnå større grad av langtidsfriske medarbeidere. Utvide den faste vikarstillingen i barnehagen fra 50 % til 100 %. Hammerfest kommune har p.t. inne en søknad i KS om deltakelse i Kvalitetskommuneprosjektet og redegjør i sin søknad om fraværsproblematikken i sektor for barnehage og sektor for pleie og omsorg, og at disse sektorene derfor er prioriterte i det lokale arbeidet. Det vises for øvrig til sak i Administrasjonsutvalget og Formannskapet hvor Kvalitatskommuneprosjektet ble gitt tilslutning. II. Rådmannens vurdering: Ovenstående redegjørelse er bakgrunn for at en vil igangsette forsøk med økt grunnbemanning i En ser for seg at det gjennom dialog og vurdering knyttet til den enkelte barnehage, besluttes om det skal prøves ut økt fastvikarressurs, kjøkkenressurs, økt grunnbemanning på enkelte avdelinger, forsøk med 6-timers arbeidsdag eller andre individuelle tiltak. Det foreslås at finansieringen av stillingene gjøres gjennom bruk av midler innen vedtatte budsjettramme; sykepengeinntekter jfr. tabell over, sektorens skjønnsmidler, avsatte fellesmidler til reduksjon og forebygging av fravær samt attføringsmidler. Det kan også være mulig å styrke finansieringen med tilretteleggingstilskudd gjennom NAV Trygd.

7 Vurdering av finansiering er gjort i samråd med personalsjef. For å kunne se effekt av tiltaket, bør forsøkene pågå til utgangen av Igangsettelse av tiltaket forutsetter at evalueringsmetode avklares. III. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til forslaget om å opprette 6 stillingshjemler som skal benyttes for å styrke grunnbemanningen i forbindelse med prosjektet Friske folk i barnehagen. Bruk av inntil 6 hele stillinger finansieres med midler innenfor vedtatt budsjettramme; sykepengerefusjoner og skjønnsmidler, fellesmidler til reduksjon og forebygging av fravær samt attføringsmidler. Forsøket med økt bemanning iverksettes fra august 2007 og videreføres ut Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Grethe Nissen Sektorleder for barnehage Behandling i Formannskapet : Som administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre slutter seg til forslaget om å opprette 6 stillingshjemler som skal benyttes for å styrke grunnbemanningen i forbindelse med prosjektet Friske folk i barnehagen. Bruk av inntil 6 hele stillinger finansieres med midler innenfor vedtatt budsjettramme; sykepengerefusjoner og skjønnsmidler, fellesmidler til reduksjon og forebygging av fravær samt attføringsmidler. Forsøket med økt bemanning iverksettes fra august 2007 og videreføres ut Evaluering av prosjektet Friske Folk i barnehagen gjøres før budsjettbehandlingen for I denne sammenheng avklares metodebruk.

8 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Grethe Nissen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja X Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 144 A10 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 025/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Barnehageplan for Hammerfest forslag til endelig plan. Saksdokumenter ikke vedlagt: KOU-sak 004/07 ( ) Barnehageplan Høringsutkast Høringsinnspill: Utdanningsforbundet, Hammerfest Rypefjord barnehage, personalgruppen Mylingen barnehage, samarbeidsutvalget Nissenskogen barnehage, samarbeidsutvalget Nissenskogen barnehage, foreldre Renate Enoksen Isbjørnhiet barnehage, samarbeidsutvalget Håja barnehage, samarbeidsutvalget Sak: Barnehageplan Sluttbehandling I. Saken gjelder: Sektor for barnehage legger frem forslag til barnehageplan for Hammerfest Etter høringsperiode er det foretatt noen justeringer, og endelig plan legges nå fram for sluttbehandling. II. Sakens bakgrunn og fakta: Kort om planen, jfr saksfremlegg 04/07: Forslag til barnehageplan for omfatter 6 hovedområder; barnehagetilbudet, fysiske forhold, pedagogisk innhold, personale, samarbeid og medvirkning, samt økonomi. Temaene er mange, og i utvalget har det vært naturlig å vie større plass til områder hvor en ser de tydeligste utfordringene. Som følge av vekst i fødselstall og nye prognoser, er det rimelig å vektlegge utfordringene knyttet til full barnehagedekning og type plasser. Med perspektivet om at personalet er barnehagens viktigste ressurs, har også denne delen av planen fått en forholdsmessig stor plass. Hensikten med planen er å stadfeste enkelte prinsipper, gi retning og fastslå en del konkrete tiltak og arbeidsområder. Vi har valgt å lage en type plan som i tillegg gir informasjon og kunnskap om tjenesten og planen er derfor blitt relativ omfangsrik. Lov om barnehager setter standard for drift av både kommunale og private barnehager. Også barnehageplanen er ment som et styringsdokument for alle barnehagene i kommunen. Selv om private barnehager ikke kan pålegges alle tiltakene, er vår ambisjon at samarbeidet med private eiere vil bidra til oppfølging av målsettingene.

9 Planarbeidet bygger for øvrig på planforutsetninger gitt i Lov om barnehager og andre sentrale rammebetingelser, ny kommuneplan, økonomi- og handlingsprogram og andre kommunale vedtak. Planen må sees i sammenheng med øvrige planer og vil bli rullert etter behov. Evaluering av tiltak vil fremkomme i årsrapport. Forslag til barnehageplan for ble fremlagt for KOU-styret i januar 2007 med følgende vedtak: Styret for kultur, omsorg og undervisning tiltrer administrasjonens administrasjonens forslag til høringsutkast. Forslag til barnehageplan legges til offentlig ettersyn med høringsfrist Forslag til barnehageplan har vært annonsert med høringsmulighet, lagt frem på kommunens hjemmeside og presentert på foreldremøter / personalmøter i barnehagene. I tillegg er planen sendt Fylkesmannen og RSK Vest-Finnmark. Det er i høringsperioden innkommet 7 innspill som her presenteres: Utdanningsforbundet, Hammerfest Utdanningsforbundet mener at planen er meget godt gjennomarbeidet både i dybde og bredde, og at barnehagesektorens utfordringer kommer frem. Forbundet vil fremheve viktigheten av pedagogtettheten i lys av læringsmålene i ny rammeplan, og vil derfor sikre det faglige nivået med 2 pedagoger på alle avdelingene. Videre pekes det på rekruttering av pedagoger som en av de viktigste utfordringene i sektoren fremover, og foreslår samme lønnssystem for førskolelærere som lærerne har i dag Rypefjord barnehage, personalgruppen Personalgruppen ved Rypefjord barnehage mener det er behov for å gjeninnføre kjøkkenassistentressurs og vikarressursen bør økes til samlet 100%. I forbindelse med personalarbeid, fremkommer ønske om lønnskompensasjon for videreutdanning og behov for flere assistenter med fagbrev Mylingen barnehage, samarbeidsutvalget / personalgruppen Samarbeidsutvalget mener barnehageplanen virker gjennomarbeidet Nissenskogen barnehage, samarbeidsutvalget Nissenskogen barnehages samarbeidsutvalg er opptatt av at vedlikeholdstjenesten må være dimensjonert og organisert på en slik måte at vedlikehold utføres på en tilfredsstillende måte til beste for brukere og ansatte. Vaktmestertjenesten må innbefatte daglig tilsyn for at akseptabel standard blir opprettholdt. En mener videre at det bør være 50% vikar pr. avdeling med god kompetanse og erfaring. Samarbeidsutvalget er fornøyd med forslaget om å gjeninnføre stilling som kjøkkenassistent ut fra hensyn til nye krav om mathygiene/ kost Nissenskogen barnehage, foreldre Renate Enoksen Det fremkommer synspunkter knyttet til styrking av vaktmestertjenesten, jfr. punkt Fysiske forhold. Det gis innspill på styrking av vikarstillingen i barnehagen med 50 % pr. avdeling. Økt vikarressurs vil bidra til å reduksjon av belastninger og dermed større grad av langtidsfriske medarbeidere.

10 Isbjørnhiet barnehage, samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget anser fokuset på utelekeplasser / uteområder og møteplasser som svært viktig da det er sterkt behov for opprusting av disse i Hammerfest. Det ble også presisert at tidsangivelsene for ulike tiltak i planen er viktig å overholde Håja barnehage, samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget mener planen er grei, og har ingen spesielle innspill. III. Rådmannens vurdering: Høringsinnspillene bekrefter tema i innholdet i forslaget til barnehageplan. Behov for kjøkkenressurs, økt vikarressurs og styrket vaktmestertjeneste/ vedlikehold er innspill som kommer frem fra flere. Utdanningsforbundet fokuserer på rekruttering av pedagoger, lønn som virkemiddel og styrking av antall pedagoger. Dette er i tråd med planen, og viktig å følge opp når tiltak / virkemidler skal konkretiseres. I første planutkast ble det foreslått 2 førskolelærere på halvparten av avdelingene, mens Utdanningsforbundet foreslår at det skal være 2 pedagoger på alle avdelingene. For å videreføre dagens fleksible ordning men samtidig imøtekomme innspillet, foreslås det at 5.1.,andre punkt endres til Videreføre ordningen med 2 førskolelærere på minimum halvparten av avdelingene. Utover dette er det ikke kommet inn innspill som innebærer prinsipielle endringer eller nye momenter / tema. En vurderer det derfor ikke som nødvendig å endre noe annet i planen som følge av høringsinnspillene. Under presentasjon av planen på møter i barnehagene kom det fram noen spørsmål og tanker som arbeidsgruppa har notert seg. Disse danner grunnlag for at temaet om minoritetsspråklige barn i barnehage tas med og en justering av ordlyden knyttet til rekruttering av flere menn. Følgende punkter foreslås derfor endret: 5.2. Rekruttering og stabilisering, Vi vil: Siste punkt endres til Arbeide for en rekruttering som fremmer at personalgruppene gjenspeiler samfunnet for øvrig i forhold til bl.a. kjønn og kultur. 6.3 Samarbeid med andre kommunale tjenester Sentral tilskuddsordning som gjelder minoritetsspråklige barn i barnehage har som målsetting å forbedre minoritetsspråklige barns språkforståelse og øke forutsetningene for deltakelse i samfunnets forskjellige arenaer. Delmålene er å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagene og å bidra til en helhetsorientert innsats mellom de forskjellige relevante tjenester og etater. Lokalt ser vi bl.a. utfordringer som knytter seg til tilpasset tilsyn for barn mens mødre skal delta i språkundervisning, og lav søknad på barnehageplass. På bakgrunn av dette mener vi at et tettere samarbeid mellom sektor for skole/ voksenopplæringen / helsesøstertjenesten og sektor for barnehage kan bidra til at en i større grad oppfyller sentralt gitte mål. Vi vil: Sammen med sektor for skole/voksenopplæringen og helsesøstertjenesten arbeide tettere for i større grad å kunne oppfylle sentrale mål om minoritetsspråklige barn i barnehage. Det justerte forslaget til barnehageplan er resultatet av en lengre prosess og mange involverte. En bred deltakelse har bidratt til forankring av planen, og en vurderer planen som et hensiktsmessig verktøy for en positiv utvikling av barnehagesektoren i de kommende årene.

11 Planen stadfester noen sentrale prinsipper, og danner utgangspunkt for konkretisering av en del sentrale tiltak på administrativt nivå og for senere behandling politisk. Planen foreslås rullert etter behov, og evaluert i årsrapporter. Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner forslag til delplanen Barnehageplan for Hammerfest IV. Rådmannens forslag til vedtak: I henhold til plan og bygningslovens 20-1 vedtar Hammerfest kommunestyre delplanen Barnehageplan for Hammerfest , jfr planforslag av Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Grethe Nissen Sektorleder for barnehage Behandling i Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : I henhold til plan og bygningslovens 20-1 vedtar Hammerfest kommunestyre delplanen Barnehageplan for Hammerfest , jfr planforslag av

12 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Maria Wirkola Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja X Nei Møte offentlig: X Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja X Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: C00 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 027/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Styret for Miljø og Utvikling /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksfremlegg fra MU-møte Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest Lysplan, revidert versjon Rapport fra prøvelyssetningen Rapport fra spørreundersøkelsen Disse vedleggene vil være tilgjengelig hos formannskapsskretæren og på under Prosjekter. Dette for å spare store mengder fargekopiering. Sak: Hammerfest Lysplan, sluttbehandling I. Saken gjelder: Sluttbehandling av Hammerfest Lysplan. II. Sakens bakgrunn og fakta: Forslag til Hammerfest Lysplan og juridisk bindende retningslinjer ble behandlet i MU og ble lagt ut på offentlig høring i tidsrommet Det ble gjennomført et folkemøte 22.november der lysdesigneren Kristin Bredal presenterte Hammerfest Lysplan for et imponerende antall av engasjerte innbyggere. I forbindelse med folkemøtet ble det arrangert en prøvelyssetning i deler av Strandgata og Sjøgata, samt på deler av Salfjellet ( bakteppe ). Prøvelyssetningen ble satt i gang under folkemøtet og stod på t.o.m.26.november. Prøvelyssetningen er oppsummert i egen rapport (se saksdokumenter ikke vedlagt). I løpet av prøvelyssetningen har Hammerfest kommune gjennomført en spørreundersøkelse blant byens innbyggere. Totalt 220 personer deltok i spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen er oppsummert i egen rapport (se saksdokumenter ikke vedlagt).

13 Det er ikke kommet noen innspill til Lysplanen i løpet av høringsperioden utover det som er blitt fanget opp gjennom spørreundersøkelsen. Handels- og Næringsforeningen ble flere ganger forespurt om å gi innspill men fikk ikke mulighet til det grunnet fravær. Det ble i budsjettet for 2007 avsatt kr ,- til arbeidet med Lysplanen. I tillegg ble kr ,- av Plan og Utvikling sitt budsjett avsatt til dette arbeidet. Plan og Utvikling har inngått en avtale om prosjektledertjenester med Wenche Stenvoll for III. Rådmannens vurdering: Administrasjonen har under og etter høringsperioden jobbet videre med både Lysplanen, retningslinjene og konkrete prosjekter i regi av Lysplanen. Lysplanen I forhold til Lysplanen var det viktig å avklare planstatus og planens virkning. Siden Lysplanen er av overordnet karakter og ikke har direkte sammenheng med arealbruken er det vanskelig å definere den som en planform innenfor Plan og Bygningsloven. Vi velger derfor å definere planen som et strategidokument. Det betyr ar planen ikke har samme rettsvirkning som kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan men er retningsgivende for kommunens planarbeid. Etter korrekturlesing av Lysplanen ble det oppdaget flere små feil og uklarheter. Det ble også tydelig at målsetningene med planen og planstatus må komme bedre frem. Lysplanen er blitt korrigert og det ble tatt med et eget kapittel som omfatter planstatus og målsetningene. Retningslinjene Forslag til juridisk bindende retningslinjer var lagt frem sammen med Lysplanen både ved 1.gangs behandling i MU og på offentlig høring. Vi har i etterkant jobbet mer med denne saken og har blant annet hatt en juridisk vurdering av dokumentets innhold. Vurderingen viste at PBLs 74 nr.2 (Skjønnhetsparagrafen) er ikke tilstrekkelig for å hjemle juridisk bindende retningslinjer for belysning, fordi innholdet i retningslinjene går på mange måter utover estetiske hensyn. Det vil også være problematisk å kunne gi private aktører pålegg gjennom retningslinjene. Konklusjonen ble at retningslinjene skal utformes som veiledende dokument som skal brukes ved kommunal saksbehandling og at tiltak som innebærer at private parter pålegges plikter i hovedsak må basere seg på frivillighet. Vi mener at selv i en slik form vil retningslinjene bidra til å øke kunnskap om temaet blant saksbehandlere og private utbyggere og sette fokus på belysning ved saksbehandling. Vi skal fortsette vårt arbeid med retningslinjene og de vil bli lagt frem for MU og Kommunestyret som egen sak så snart de foreligger. Prosjekter og fremtidige oppgaver Selv om Lysplanen ikke ennå er vedtatt er dens prinsipper og anbefalinger allerede blitt tatt i bruk i forbindelse med mange prosjekter som allerede er i gang eller skal gjennomføres i nærmeste fremtid. Status på lysrelaterte aktiviteter: - Detaljplan for belysning i regi av pilotprosjektet Breilia skole er blitt ferdigstilt.

14 - Det er blitt utarbeidet en detaljplan for belysning i Salsgata/Skippergata i forbindelse med kommende utskifting av lysanlegg. Utskiftingen planlegges gjennomført i Det jobbes med belysning i forbindelse med flere kommunale prosjekter: Meridianstøtta, Jernbanetrasken, Finduspromenaden osv. - Det skal utarbeides en detaljplan for belysning av RV94 i samarbeid med Statens Veivesen i forbindelse med kommende opprustning av riksveien. - Pilotprosjektet Kvalsundbrua er ferdig finansiert og er under oppstart. Alle disse oppgavene må følges opp. I tillegg må det jobbes med å skaffe ekstern finansiering for videreføring av arbeidet i regi av Lysplanen (departementene, Enova osv.). Det vil også være viktig å etablere en god dialog med det lokale næringslivet for å kunne gjennomføre planens ambisjoner. Konklusjon Hammerfest Lysplan tilrettelegger for tiltak som vil øke funksjonalitet, trivsel og estetikk. Lysplanen er et viktig strategisk dokument som har skapt stort engasjement og er blitt godt mottatt både av kommunens ansatte og innbyggere. Rådmannen anbefaler at Kommunestyre vedtar Hammerfest Lysplan. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar strategidokumentet Hammerfest Lysplan som gir føringer for kommunens planarbeid innen belysning. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Plan og Utviklingssjef Behandling i Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre vedtar strategidokumentet Hammerfest Lysplan som gir føringer for kommunens planarbeid innen belysning.

15 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Dagny Haga Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 613 B Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 057/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Ingen Sak: Bygging av hybelbygg I. Saken gjelder: Saken gjelder bygging av hybel-/leilighetsbygg for ansatte i Hammerfest kommune og studenter i tilknytning til Finnmark fylkeskommunes byggeprosjekt ved Hammerfest videregående skole. Det tilrås at kommunen engasjerer seg i prosjektet. II. Sakens bakgrunn og fakta: Bakgrunn Finnmark fylkeskommune søkte i 2006 om tomt for oppføring av nytt hybelbygg for elever ved Hammerfest videregående skole på nabotomt til skolen. Tildeling av tomt ble foretatt i styret for miljø og utvikling (MU), og det ble samtidig fattet vedtak om omregulering av areal til formålet. Ved behandlingen av reguleringsendringen i MU i februar i år, ble det fremmet forslag om at kommunen skulle ta kontakt med Fylkeskommunen med tanke på samarbeid om realisering av et ytterligere antall boenheter i tillegg til Fylkeskommunens prosjekt. I tråd med dette forslaget ble området for reguleringen utvidet, slik at reguleringsforslaget nå har en tomt på ca. 4 mål som gir plass for å realisere et kommunalt prosjekt i tillegg til fylkeskommunens. Administrasjonen ble samtidig anmodet om å ta kontakt med fylkeskommunen for å avklare om en slik samordning var mulig. Kontakt med relevante aktører Bygging av studentboliger er Studentsamskipnadens oppgave. De bruker Husbanken som faglig rådgiver og finansiør for sine boligprosjekter. For å få samlet alle relevante aktører i saken ble det derfor den innkalt til et møte med Finnmark fylkeskommune/ Hammerfest videregående skole, Studentsamskipnaden og Husbanken, der prosjektet ble drøftet. Fakta og vurderinger fra møtet presenteres under. Framdrift i reguleringsarbeidet Reguleringsforslaget ligger nå ute til offentlig ettersyn, og forventes ferdigbehandlet i kommunen i løpet av juni 07.

16 Finnmark fylkeskommunes prosjekt og muligheten for samordning Den første kontakten med Finnmark fylkeskommune avklarte at det ennå er tid for kommunen til å knytte seg til prosjektet, men at avgjørelse om dette må skje snarest mulig dersom fylkeskommunens prosjekt ikke skal bli forsinket. Prosjekteringsarbeidet har vært ute på anbud, og deres tidligste ferdigstillelsestidspunkt er høsten 2009, evt. årsskiftet 2009/10. Fylkeskommunen planlegger å bygge 80 hybler. Dersom volumet økes betydelig som følge av at kommunen/studentsamskipnaden blir med, må prosjekteringsarbeidet anbudsutsettes på nytt. Dette trenger likevel ikke å bety seinere ferdigstillelse enn årsskiftet 2009/10. Studentsamskipnadens tilbud og medvirkningsmulighet Studentsamskipnaden har i dag 87 boenheter i Hammerfest. 8 av disse er to-roms leiligheter i eget bygg på Prærien, de øvrige ligger i internatet ved Sykepleiehøgskolen og i egne hybelbygg på Prærien. Det betyr at Studentsamskipnaden har langt høyere boligdekning i Hammerfest enn normen, (ca. 50% dekning mot norm på 20 30% ellers i landet). Studentsamskipnaden skal ikke være hovedleverandør av boliger til studenter, men studentboligene skal være et supplement til det private markedet. Samskipnaden opplever at studentene synes boligene på Prærien ligger for langt unna skolen og sentrum. De ønsker derfor primært å avhende disse boligene og bygge nytt nærmere sentrum. Dette er imidlertid avhengig av at de får overført tilskudd fra boligene på Prærien til et nytt prosjekt. Det er videre et problem at satsene for godkjent kvadratmeterpris for å få tilskudd til bygging er så lave at de for tiden ikke tillater bygging av nye prosjekter noe sted i landet. Det pågår arbeid for å få løst opp i dette, men her er det ingen avklaring foreløpig. Studentsamskipnaden er imidlertid svært positiv til å medvirke til bygging av nye studenthybler på Fuglenes. De ønsker i så fall å koble dette til salg av boligene på Prærien. Husbankens medvirkning Husbanken er som nevnt faglig rådgiver og finansiør for studentboliger, i form av tilskudd og lån til bygging. Husbanken har også ansvar for statlige tilskuddsordninger for bygging av boliger til andre befolkningsgrupper, som flyktninger og vanskeligstilte på boligmarkedet, jfr. boligsosial handlingsplan. Husbanken ser i dette prosjektet mulighet for å koble løsning av boligbehov for vanskeligstilte på boligmarkedet til bygging av nye studentboliger. Det som konkret ble drøftet i møtet den 11.4., var muligheten for at Samskipnaden kunne selge de 8 to-roms leilighetene på Prærien til kommunen, til bruk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken vil i så fall kunne gå inn med tilskudd til et slikt kjøp, noe som vil innebære at vi på en rimelig måte ville kunne få dekket deler av behovet for boliger til denne gruppen. Det vil imidlertid være nødvendig å få avklart tilskuddsspørsmålet for studentleilighetene og problemene med byggekostnads-tak på sentralt hold, dvs. med Utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Kommunens ønsker og behov Det er gjort en rundspørring til sektorlederne om eget behov for hybler/små leiligheter til egne ansatte, praktikanter, vikarer mv. Rundspørringen avdekket et behov på enheter.

17 Ytterligere behov framkommer av arbeidet med å få etablert høyere teknisk utdanning i Hammerfest. De medvirkende utdanningsinstitusjonene har uttrykt en klar forventning til kommunen om å bidra til en slik etablering, og vektlegger sterkt at det å dekke boligbehovet for studenter og tilreisende lærere er en grunnleggende forutsetning for at etableringen skal lykkes. Skal kommunen gå inn i et slikt prosjekt i dette området er det i første omgang for å dekke boligbehov for disse to formålene: Korttids-/gjennomgangsboliger for egne ansatte, og student-/lærerboliger. Gitt beliggenheten med nærheten til elevhybler, vurderes det som aktuelt å overføre flere av boenhetene fra bruk som kommunale gjennomgangsboliger til studentboliger etter hvert som behovet eventuelt tilsier det. I starten vil det imidlertid ikke være behov for så mange studenthybler, slik at det ligger til rette for sambruk med kommunale behov. Boligsosial handlingsplan er under revidering, og vil bli lagt fram til politisk behandling seinere på året. Det er imidlertid helt klart at kommunen har behov for flere boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Arbeidet med avklaringer og videre arbeid Etter møtet den har det vært arbeidet med å få et møte med de berørte departementer for å få avklaringer omkring overføring av tilskudd fra eksisterende boliger til nytt prosjekt og vilkår for bygging for øvrig. Tanken er å føre en argumentasjon om Hammerfest sin spesielle situasjon på boligmarkedet som følge av Snøhvit-utbyggingen og andre kommende utbygginger, samt regional- og sosialpolitiske hensyn som taler for prosjektet. Det har dessverre ikke lykkes å få et slikt møte innen saksfristen til dette kommunestyremøtet. Saken må derfor legges fram på et usikkert grunnlag, hva angår aktører og finansieringsmodell. Skal vi få til koordinering med Finnmark fylkeskommunes prosjekt, må den likevel behandles nå. Tidspunktet er heller ikke for tidlig i forhold til studiestart for de høyere tekniske utdanningene, som mest sannsynlig vil være høsten Husbanken mener at dersom det mest omfattende utbyggingsalternativet velges, bør det foretas en analyse av hvor stort befolkningstrykk dette området kan tåle, ut fra at der er mange andre interesser til stede og at de som bor der skal kunne ha gode boforhold. De er villige til å finansiere en egen utredning av dette, som kommunen må være bestiller av. Tenkelige modeller På det grunnlaget vi har i dag, kan følgende modeller tenkes: Størrelse Her kan det tenkes tre alternativer: 1 Erstatning av alle boenhetene på Prærien, kapasitetsutvidelse studentboliger og kommunale korttids-/gjennomgangsboliger Det er skissert et behov for kommunale gjennomgangsboliger på stk. Dersom Studentsamskipnaden skal erstatte 47 studentboliger på Prærien og kapasiteten på studentboliger i tillegg skal økes totalt sett, er vi fort oppe i et prosjekt med 80 enheter i tillegg til Fylkeskommunens 80. I tillegg vil en større del i vår del av prosjektet trolig måtte bestå av leiligheter i forhold til hybler.

18 2 Erstatning av 8 boenheter på Prærien, for øvrig som alternativ 1 Her snakker vi om et prosjekt med ca. 20 kommunale boenheter og om lag like mange studenthybler, altså ca. 40 enheter. 3 Kun kommunale korttids-/gjennomgangsboliger og kapasitetsutvidelse studentboliger Her snakker vi fortsatt om ca. 20 kommunale boenheter og studentboliger, til sammen enheter. Kostnader Studentsamskipnaden og Husbanken tilrår å benytte en enhetspris på kr ved bygging av slike boliger i Hammerfest nå. Dette dekker den enkelte boenhet inklusive fellesarealer og MVA. Prisstigning i byggeperioden er ikke medregnet. De tre alternativene får dermed følgende kostnadsoverslag: Alternativ 1: ca. kr 60 mill Alternativ II: ca. kr 30 mill Alternativ III: ca. kr mill. Driftsøkonomi De følgende beregninger er gjort ut fra alternativ II, realisert i helheid kommunal regi og uten noen tilskudd til bygging. Månedlige utgifter til renter og avdrag pr. enhet vil gjennomsnittlig utgjøre knapt kr det første året. Dette forutsetter serielån over 30 år og effektiv rente på 4,44% (Husbankens betingelser fra ). Det betyr at summen vil minske etter hvert som lånet nedbetales, men vil øke med eventuell økende rente. I tillegg kommer utgifter til drift av bygget (renhold av fellesarealer, lys og varme, forsikring, vaktmester/vedlikehold). Husbanken vil medvirke til at energiøkonomiserende løsninger velges. Når det gjelder boenhetene til kommunal bruk, forutsettes det at husleieinntektene allerede fra starten dekker det aller meste av utgifter, slik at kommunen bare i beskjeden grad får noen nettoutgift på disse. For egne ansatte må en månedlig husleie på kroner være oppnåelig. Studentleiligheter er imidlertid normalt subsidiert fra staten (jfr. tilskudd til bygging). I den grad kommunen bygger studentboliger uten statlig tilskuddsfinansiering (som bare Studensamskipnadene kan få i henhold til regelverket), må kommunen derfor påregne mellomfinansiering. Inkludert strøm og fellesutgifter kan en slik subsidiering komme opp i rundt kroner pr måned i starten av prosjektet. Det er da ikke regnet inn avdragsfri periode i starten av lånets løpetid. Dette innebærer følgende årlige kommunale tilskudd til studentboliger (direkte og indirekte): År 1: ca. kr År 10: ca. kr Av disse tilskuddene vil kr av være kommunal sparing i form av avdrag på lån. Det betyr at når vi kommer ca. 10 år ut i tid, vil driftsutgifter inkl. renter være dekket av husleien.

19 Deretter vil avhengig av rentenivået - prosjektet begynne å gå i pluss. Samlet subsidiering fra kommunens side til studenthyblene den første 10-års perioden vil trolig ligge rundt 6 7 mill kroner (inkludert avdragsutgifter), iberegnet en viss økning i rentenivå. I tillegg ligger der en usikkerhet med hensyn til belegg på boligene til enhver tid. Med de aktivitetsplanene vi ser framover, vurderes dette imidlertid ikke å være et stort problem, men en viss økonomisk risiko ligger det her. Prosjekteierskap Også her er det flere modeller 1 Hammerfest kommune som eneaktør Hammerfest kommune kan gå inn og bygge både de kommunale korttids- /gjennomgangsboligene og studentboligene. Det framgår av ovenstående økonomioppstilling at jo flere studentboliger som bygges, jo høyere subsidiering. Alternativ 1 i ren kommunal regi ville medføre en årlig kommunal subsidiering på vel 2,1 mill kroner i år 1. 2 Studentsamskipnaden og Hammerfest kommune deler eierskapet Dette kan gjøres etter ulike modeller, fra at kommunen bare bygger for egne ansatte og Samskipnaden bygger alle studentboligene, til at kommunen og Samskipnaden deler på å bygge studentboliger, slik at totaldelingen i prosjektet for eksempel blir 50/50. Problemet er at det på bakgrunn av allerede høy studentboligdekning i Hammerfest vil være vanskelig for Samskipnaden å oppnå tilskudd til bygging av kapasitetsøkning i forhold til i dag. Håpet er imidlertid at eksisterende tilskudd til boligene på Prærien vil bli tillatt overført til Fuglenesprosjektet. Det synes å være en betingelse for at Samskipnaden går inn på investeringssida. III. Rådmannens vurdering: Det framgår av ovenstående faktagjennomgang at det er en god del usikkerhetsmomenter i denne saken. Vi vet ikke om Studentsamskipnaden vil få lov til å flytte tilskudd fra eksisterende studentboliger til nye, om området er egnet for bygging av så mange boenheter som det største alternativet omfatter, og det er usikkerhet om byggekostnader og renteutvikling. Vi vet heller ikke hvor raskt og i hvilket omfang man vil komme i gang med å gi tilbud om høyere teknisk utdanning i Hammerfest, og hvordan man vil lykkes med dette. Samtidig vil det etter all erfaring være en økonomisk fordel å kunne realisere en bygging som presentert over, sammen med fylkeskommunen. Vi har bak oss en periode i Hammerfest der vi har opplevd rekrutteringsproblemer som følge av høye priser på boligmarkedet. Selv om vi nå sannsynligvis går inn i en bedre tid i så måte, tyder alt på at vi om få år igjen står foran en ny utbyggingsperiode som sannsynligvis vil medføre minst like stort trykk på leiemarkedet i byen som det vi har opplevd nå. I tillegg faller ferdigstillelse av prosjektet sammen i tid med planlagt oppstart av høyere teknisk utdanning i Hammerfest. På nylig gjennomført studietur til Stavanger-regionen fikk vi et meget klart råd med hjem: Tenk langt fram og større enn dere hadde tenkt. Minst dobbelt så stort, kanskje tre ganger! Det kan synes ambisiøst å legge i veg med et slikt prosjekt nå, men hvis alt slår til er det ikke tvil om at vi vil få meget god bruk for det. Og skulle ikke alt slå like godt til, vil det trolig likevel være liten risiko for at boligene skal bli stående tomme over lengre tid.

20 Volumet som ble nevnt i MU da denne saken ble tatt opp, var å legge på en etasje med hybler, dvs. 40 hybler. På grunn av høydebegrensningene i området er dette ikke aktuelt, slik at vårt prosjekt vil måtte bygges ved siden av fylkeskommunens. Omfanget derimot virker ikke urimelig. Rådmannen finner på bakgrunn av de mange usikkerhetene i prosjektet at det ikke er tilrådelig nå å anbefale en større utbygging enn 40 enheter. Dette vil likevel løse kommunens behov, øke studentboligkapasiteten med enheter, alt etter om det gjøres en byttehandel med Studentsamskipnaden med de 8 leilighetene på Prærien. Dersom Samskipnaden skulle få grønt lys for overflytting av tilskudd for alle leilighetene der og det skulle vise seg at området kan absorbere så mange mennesker, må man heller se om en utvidelse kan skje seinere. Rådmannen har sagt til Fylkeskommunen og Samskipnaden at det ikke er aktuelt å benytte de kommunale boligene til personer med sosiale problemer. Dette skal være boliger for ansatte, praktikanter/studenter/vikarer og lignende. Det vurderes imidlertid som en god idè å kunne overta de 8 studentleilighetene på Prærien, en overtakelse som vil kunne oppnå gunstig finansiering fra Husbanken og være et veldig velkomment bidrag til å løse boligbehovet for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det bør være et mål for kommunen å få Studentsamskipnaden til å overta størst mulig andel av studentboligene i prosjektet. En mulig framtidig bruksendring av de kommunale enhetene til studentboliger betinger at alle, også de kommunale boligene, bygges etter standarden for studentboliger. I verste fall må kommunen imidlertid kunne ta på seg å realisere alle de 20 boligene i egen regi. Konsekvensene av dette er kostnadsregnet tidligere. Konklusjon Rådmannen vil tilrå at Hammerfest kommune går inn for bygging av boliger i henhold til alternativ II foran. Mest mulig av studentboligene bør realiseres i Samskipnadens regi, men går ikke dette bør kommunen ta ansvar for hele prosjektet. Hammerfest kommune bør forsøke å få en avtale med Studentsamskipnaden om overtakelse av de 8 leilighetene på Prærien på en gunstig måte og med medvirkning fra Husbanken. Dersom kommunen blir eier av noen av studentboligene bør det inngås avtale med Studentsamskipnaden om drift av disse. IV. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Hammerfest kommunestyre slutter seg til planen om å bygge ca. 20 boenheter for ansatte i Hammerfest kommune og ca. 20 studentboliger på Fuglenes i samarbeid med Finnmark fylkeskommunes hybelprosjekt. Finnmark fylkeskommune blir byggherre, og Hammerfest kommune og eventuelt Studentsamskipnaden kjøper seg inn i prosjektet. 2 Det arbeides videre med planene om å få overført tilskudd til studentboliger til det nye prosjektet, slik at Studentsamskipnaden kan komme inn og helt eller delvis overta eieransvaret for studentboligene. Dersom dette ikke lykkes, tar Hammerfest kommune ansvaret for bygging også av de 20 studentboligene.

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer