MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009"

Transkript

1

2

3 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret vedtek vedtektene for dei kommunale barenhagane slik dei ligg føre. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 6/09 Vedlegg: 1. Gjeldane vedtekter for kommunale barnehagane datert Høyringsbrev med vedtekter datert Høyringsuttale frå Barnetalsmann datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Nore Neset barnehage datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Søfteland barnehage datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Os barnehage datert Høyringsuttale frå PPT datert Høyringsuttale frå Delta datert Høyringsuttale frå Utdanningsforbundet datert Høyringsuttale frå Fagforbundet datert Høyringsuttale frå Økonomieininga datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Flåten barnehage datert Saksopplysningar: vart vedtekter for dei kommunale barnehagane vedteke i Kommunestyret. Med bagrunn i at det har vore ønskeleg å justera vedtektene, vart det hausten 2008 nedsett ei gruppe som skulle sjå på vedtektene og leggje fram eit forslag til utforming. Alle styrarane vart inviterte til å delta. Pedagogisk konsulent Irene Ullensvang har vore med som ressursperson i arbeidet. Leiar og sekretær for gruppa har vore rådgjevar Simen Soltvedt. Gruppa har hatt 3 møter over ein periode på 2 månader. I etterkant av høyringa har gruppa vore samla for å gå gjennom høyringsuttalene. Det er resultatet av dette arbeidet som har ført til framlegget til nye vedtekter. Nasjonale føringar I følgje barnehagelova 7, fjerde ledd, er barnehageeigar ansvarleg for å fastsettja barnehagen sine vedtekter: Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder a) eierforhold b) formål, jf. 1 fjerde ledd, herunder eventuell reservasjon fra 1 annet ledd, jf. tredje ledd c) opptakskriterier d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget e) barnehagens åpningstid Det har ikkje vore endringa i dei nasjonale føringane (barnehagelova) sidan forrige revidering, som gjer at vedtektene på justerast. Lokale føringar Det er 2 år sidan vedtekter for dei kommunale barnehagane vart vedteke og barnehagane ønskjer å justera vedtektene slik at dei m.a vert tydeligare for søkjarar og for føresette til barn i barnehagen. I tillegg har nokre opptakskriterium vore uklåre. Hovudendringar i vedtektene Årsplan er kome inn som eige punkt i vedtektene Informasjon om opptaksordning er korrigert i høve til ny organiseringsmodell. Side 3 av 11

5 Sak 6/09 Prioritet ved opptak er betre spesifisert. Gjeldande kriterium er for lite presise i høve til kva krav som vera til stades for å verta plassert i prioritert gruppe. Tal prioritetar har auka med to. Opningstid og plasstyper er betre presisert. Betaling og prosedyre ved manglande betaling er betre presisert. I tillegg er innhaldet språkrenska og plasseringa på rekkjefølgje på informasjonen er endra. Høyringsuttaler Høyring nye vedtekter vart sendt ut på høyring 9. desember 2008, med høyringsfrist 13. januar Høyringa vart sendt ut til samarbeidsutvala ved barnehagane, PPT-kontoret, Barnevernstenesta, Helsesøstertenesta, kommunelegen, Barnetalsmann i Os kommune og fagforeningane Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Det kom inn 10 høyringsuttaler. Det vart bedt om at høyringsinstansane særleg skulle gje innspill på rangeringa av prioritet ved opptak. Høtringsuttalene er vedlagt. Følgjande uttaler er tekne til følgje: Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet ønskja at det vart presisert kva Os kommune meiner er tilstrekkeleg grunnbemanning, inkludert assistentressursar. Det kjem no fram av vedtektene. PPT rår til at dei står som ein av instansane som kan gje uttale i høve til barnehagetilbod som eit forebyggande tiltak. Dette er no teke med i opptaksprioritet nr. 3 Samarbeidsutvaltet ved Flåten barnehage og Nore Neset barnehage rår til at opptakskriterium 4 bør skrivast tydelegare med tanke på kven prioriteten gjeld. Ønsket til gruppa er å sikra oss at og barn som har vakse opp i andre land, men der ein av foreldra er norsk, skal verta prioritert i opptaket. Ved å nytte definisjonen i Rundskriv F-02/2007, vert det ikkje mogeleg. Ved å ikkje gje desse barna prioritet i høve prioritet 4, er det fare for at dei søkjer etter sakkunnig uttale som førar at dei vert prioritert i prioritet 3 og dermed kjem høgare på ventelista. Dette er ikkje ønskjeleg. Morsmål er gjerne eit vanskeleg omgrep og gruppa går difor inn for at morsmål vert erstatta med fyrstespråk. Det er i tillegg gjort ei endring i prioritet 4.: Tidlegare ga flyktingtenesta uttale i høve til barn med anna morsmål enn norsk. Flyktningbarn har ofte så store hjelpebehov at desse barna har kome inn under det som no er prioritet 3. Flyktningtenesta kan difor gje uttale i prioritet 3. Samarbeidsutvalet i Nore Neset barnehage rår til at prioritet til personalbarn vert presisert. Kven prioriteten gjeld er no presisert. Det er ønskjeleg å prioritera pedagogisk personale. Samarbeidsutvalet i Nore Neset barnehage ber om presisering av kor lenge søskenprioritet gjeld. Søskenprioritet slår inn når føresette skriftleg har takka ja til plass for fyrste barnet og det andre barnet står som søkjar til barnehageplass i denne barnehagen. Søskenprioriteten gjeld så lenge søsken vil då i barnehagen samtidig. Samarbeidsutvalet i Nore Neset barnehage ber om presisering av gebyr ved henting for seint. Gebyret for å henta for seint er kr Det betyr at dersom eit søskenpar vert henta for seint, er gebyret p.a. på kr Teksten er omformulert. Økonomieininga gar kome med presiseringar i høve til rutine ved manglande betaling. Teksten er omformulert. Samarbeidsutvalet ved Søfteland barnehage spør om det bør vera ein frist for å søkje permisjon frå barnehageplassen. Frist for å søkje om permisjon er seinast 1. månad før den dato det er søkt om permisjon frå. Teksten er omformulert. Side 4 av 11

6 Sak 6/09 Følgjande høyringsuttaler er ikkje teken til følgje: Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet stiller spørsmål om det er for mange prioritetar og at ordinære søkjarar står i fare for å ikkje kome vidare på lista. Gruppa er eining i at det har blitt fleire opptakskriterium, men dei er meir spesifiserte og avgrensninga er betre enn i dei gjeldande vedtektene. Det at det har blitt fleire kriterium, skal ikkje føra til at fleire får rett til prioritert ved opptak. Samarbeidsutvalet ved Søfteland barnehage gjer merksam på at Søfteland barnehage er i ein spesiell situasjon; dei andre barnehagane på Søfteland har Os og Bergen kommune som opptakskrins, mens Søfteland barnehage berre har Os kommune som opptakskrins. Ved full dekning vil Søfteland barnehage tape kampen om barn med dei private barnehagane i krinsen. Gruppa ser Søfteland barnehage sine utfordringar. Dei kommunale barnehagane i Os må gje fortrinn til barn busett i Os kommune, som kommunen har plikt til å gje plass. Utfordringa bør løysast på andre måtar. Med innarbeidde endringar ligg det nå føre følgjande framlegg til nye vedtekter for kommunale barnehagane: Os, Simen Soltvedt Sakshandsamar Side 5 av 11

7 Sak 6/09 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Framlegg politisk handsaming Føremål Lov om barnehagar, 1: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Virkeområde Vedtektene har som mål å gi informasjon og opplysningar som særleg tyder noko for foreldra sitt tilhøve til barnehagen. Barnehagen sitt innhald Barnehagane byggjer sitt arbeid på Lov om barnehagar. Dei kommunale barnehagane i Os kommune vert driven etter intensjonane i Lov om barnehagar 2 : Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge, og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, og etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Forskrift om rammeplan for innhaldet og oppgåvene til barnehagen gjev personalet ein forpliktande ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehageverksemda. Strategiplan for barnehagar og skuler i Os kommune viser dei felles satsingsområda vi arbeidar med. Årsplan Alle barnehagar skal ha ein årsplan. Årsplanen skal innehalde informasjon om korleis barnehagen vil jobbe med omsorg, oppseding, leik og læring for å sikre barn gode tilhøve for utvikling og aktivitet i nær forståing og samarbeid med heimen. Den einskilde barnehage avgjer om det i tillegg skal utformast planar for kortare eller lengre perioder. Side 6 av 11

8 Sak 6/09 Barn sin rett til medverknad Lov om barnehagar 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Rammeplanen seier at barnehagen må ta omsyn til barn sine eigne uttrykksmåter og må gje rom for ulike barn sine perspektiv og respektera deira intensjoner og korleis dei opplever verda omkring seg. Foreldreråd og samarbeidsutval Lov om barnehagar 4: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Eigartilhøve Os kommune eig og er ansvarleg for drift og forvaltning av dei kommunale barnehagane. Drifta skal vera i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter, rammeplan for barnehagen, og kommunale planar og vedtak. Styrar/ einingsleiar er administrativt og fagleg ansvarleg og rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur. Vedtektene blir fastsett av kommunestyret. Godkjenning og tilsyn Etter lov om barnehagar har kommunen godkjennings- og tilsynsmynde for alle barnehagar i kommunen. Kommunen skal sjå til at barnehagen oppfyller krav i gjeldande lover og forskrifter, t.d Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager. Kommunen fører både varsla tilsyn og tilsyn som ikkje er varsla. Side 7 av 11

9 Sak 6/09 Grunnbemanning og arealutnytting Os kommune følgjer pedagogisk norm som er fastsett i barnehagelova: Avdelingstype Pedagogar (årsverk) Assistenter/ Fagarbeidarar (årsverk) Ordinær småbarnsavdeling (9 plassar) 1 2 Utvida småbarnsavdeling (14 plassar) 2 2 Ordinær storbarnsavdeling (18 plassar) 1 2 I tillegg kan barnehagen ha ekstraressursar som er knytt mot barnegruppa, men desse ressursane vert ikkje rekna i grunnbemanningen. Kunnskapsdepartementet sine gjeldande reglar for arealnytting: 5,33 m2 netto leikeareal for barn under 3 år 4,0 m2 leikeareal for barn over 3 år Leikearealet ute skal vere minst 6 gongar netto leike- og opphaldsareal inne. Opptaksordning Os kommune ved Avdeling for Tenestestyring samordner hovudopptaket til både kommunale og private barnehagar, sjå vedtekter for samordna opptak for meir informasjon. Ansvarlig for opptak i barnehagen er delegert til styrar/einingsleiar. Barnehageplass søkjast elektronisk. Skjema og informasjon er å finna på oppvekst.os.hordaland.no Dei som har fått plass, beheld denne til dei seier opp eller til 31. juli det året barnet går over i skulen i. Dette gjeld óg dersom ein flyttar ut av kommunen. Dersom føresette har restanse i kommunal barnehage eller skule, vil ikkje barnet få starte opp i barnehage før restansen er gjort opp. Barn som allereie har plass i barnehagen og som ønskjer større plasstype, går foran inntak av nye barn. i Unnataket er ved mislighold av betaling, sjå pkt Oppseiing for meir informasjon Side 8 av 11

10 Sak 6/09 Opptakskrins og opptakskriterium Dei kommunale barnehagane har heile Os kommune som opptakskrins. Opptakskriterium for dei kommunale barnehagane i Os: Prioritet Gruppe Dokumentasjon 1 Barn med nedsett funksjoneevne, jfr. Barnehagelova 13 Omgrepet nedsatt funksjonsevne omfattar ulike fysiske funksjonsnedsettingar, utviklingshemming, språk- og talevanskar, årferdsvanskar og psykiske lidingar. For at barn skal ha rett til prioritet etter 13, må ein sakkunnig instans vurdera om funksjonsnedsettinga gjev barnet eit større behov for barnehageplass enn for andre barn. Retten til prioritet førar til at barnet går foran andre søkjare, men gjev ikkje rett til ein barnehageplass. Retten til prioritet gjeld berre innanfor barnehagen sin opptakskrins. eller Sakunnig uttale frå fastlege, behandlande lege, psykolog eller PPT Barn som det er fatta vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, Jfr. barnehageloven 13 2 Barn i familiar der føresette eller søsken har ein alvorleg sjukdom/funksjonshemming Uttale frå Barnevernstenesta Sakunnig uttale frå fastlege, behandlande lege eller psykolog 3 Som forebyggande tiltak i samband med tilhøve hjå barnet eller i heimen. Sakkunnig uttale må innehalde grunngjeving for at barnet har eit større behov for barnehageplass enn andre barn. 4 Barn med anna fyrstespråk enn norsk, svensk eller dansk. Helsestasjon, fastlege, behandlande lege, forebyggande tenester, PPT, psykolog eller flyktningtenesta Helsestasjon 5 Barn til personal i barnehagen som virkemiddel i å halda på eller rekruttera personale i barnehagen. Førskulelærarar vert prioritert. I barnetun gjeld prioriteten berre dei som jobbar i barnehagedelen. 6 Søsken til barn i barnehagen Søskenprioritet slår inn når føresette skriftleg har takka ja til plass for fyrste barnet og det andre barnet står som søkjar til barnehageplass i denne barnehagen. Søskenprioriteten gjeld så lenge søsken vil gå i barnehagen samtidig. 7 Ordinære søkjarar 8 Søkjarar busett i andre kommunar Side 9 av 11

11 Sak 6/09 Avdeling for tenestestyring handsamer og vurderer søknader om plassering i prioritert gruppe. Dersom søknad vert plassert i prioritert gruppe, vil søkjar få brev om det. Søkjarar som får avslag på plassering i prioritert gruppe, har klagerett etter reglane i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, 6. Opptaket vert gjort etter søknadsdato innanfor kvar prioritet. Barnehagen kan i særskilde tilfelle ha trong for å prioritera konktete aldersgrupper eller kjønn, slik at barnehagen får ønska gruppesamansetning. Opningstid og plasstyper Barnehagane er opne mellom og 17.00, 5 dagar i veka. Dei er stengde helge- og høgtidsdagar, jule- og nyttårsaftan. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagane opne til kl I løpet av barnehageåret er barnehagane stengde 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane er betalingsfrie. Ferieordninga I dei 3 siste vekene av juli har barnehagane ope etter ei rullerande ordning. Barna skal ha minimum 3 veker samanhengande ferie i skulen sin ferie. Alle foreldre/føresette vil difor i løpet av våren bli bedt om å melde ferietida for sitt barn. Barn som skal ta til på skulen, må ha avvikla 3 veker ferie før 1. august. Barna sine 3 ferieveker er betalingsfrie. Plasstyper Dei kommunale barnehagane tilbyr følgjande plasstyper: Heil plass 5 dagar i veka 80% plass 4 dagar i veka 60% plass 3 dagar i veka 50% plass 3 dagar veke 1 og 2 dagar veke 2 40% plass 2 dagar i veka Betaling Føresette får tilsendt utfylt faktura/avtalegiro med forfall den siste dagen i månaden. I Lov om barnehagar, forskrift om foreldrebetaling, er det fastsett at foreldrebetalinga for ein barnehageplass ikkje skal vere over maksimalpris på p.a. Kr. 2330,-. Matpengar kjem i tillegg. Gebyr for å henta for seint er p.a på kr Moderasjonsordningar Søskenmoderasjon er på 30% for barn nr. 2, 50% for barn utover dette. Dersom eit barn får spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslova 5.7, skal kommunen gjera eit enkeltvedtak om tidsressursen. Denne tida vil gå til fråtrekk på den ordinære barnehagebetalinga. Rutine ved manglande betaling Ved manglande betaling etter forfall vert inkassovarsel og betalingsoppfordring sendt. For skriftleg purring vert det lagt til purregebyr p.a. på kr 57,- for fyrste pruurin og p.a kr. 171,- for andre purring. Rente ved forsenka innbetaling er for tida 12,75% p.a. jf. Lov om renter ved forseinka betaling av og Lov om inkasso av nr. 26 med forskrift fastsett av kgl. res. av Dersom kravet ikkje vert innfridd, seier Os kommune opp plassen etter fastsatte prosedyre, jf. Tvangsfullbyrdelseslova Ny barnehageplass eller plass i Side 10 av 11

12 Sak 6/09 SFO vert ikkje tildelt før barnehageavgifta er betalt, eller det føreligg ei betalingsordning økonomikontoret kan godkjenne. Betalingsfritak Ekstraordinær stenging utover ein dag grunna streik eller andre uføresette hendingar, gjev betalingsfritak for den tida stenginga varar. NB: Dersom alternative barnehagetilbod blir oppretta, og ein vel å ikkje nytte desse, fell fritak om betaling vekk. Dette gjeld også i samband med stenging i ferien. Permisjon Det kan bli gitt permisjon frå tildelt plass ut barnehageåret når ein av foreldra har mors/farspermisjon. Permisjon kan berre bli innvilga om barnet har starta i barnehagen. Frist for å søkje om permisjon er seinast 1. månad før den dato det er søkt om permisjon frå. Ved langvarig (over ein månad) og alvorleg sjukdom hos barnet, kan det søkjast om betalingsfritak for heile eller delar av plassen. Søknad om betalingsfritak sendast styrar/einigsleiar. Internkontroll Systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid vert gjennomført i samsvar med Internkontrollforskrifta som gir påbod om å følgje opp krav som er fastsett i ei rekke lover, m.a. Lov om arbeidsmiljø, Lov om vern mot brann, forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar, og Lov om kontroll med produkt. Teieplikt og politiattest Dei tilsette i barnehagen har teieplikt i følgje Forvaltningslova 13-13f. Alle som vert tilsett i barnehagen må ha levert tilfredsstillande politiattest, jf. barnehagelova 19. Opplysningsplikt Dei tilsette i barnehagen har opplysningsplikt overfor sosialtenesta og barneverntenesta, jf. 21 og 22 i Lov om barnehagar. Forsikring Os kommune har kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn m.m. Forsikringsavtalen vert fornya med jamne mellomrom. Ta kontakt med styrar i barnehagen for meir informasjon om forsikringsvilkåra. Oppseiing Oppseiingstida er 1 mnd., rekna frå den 1. i månaden etter at styrar har motteke oppseiinga. Det må sendast skriftleg oppseiing. Oppseiingsskjema er å finna på eller ved å ta kontakt med styrar/einingsleiar i barnehagen. Ved oppseiing etter 1. april, må ein betala ut juni månad. Barnehageplassen kan seiast opp av Os kommune dersom det føreligg manglande betaling, jf. rutine for manglande betaling. Side 11 av 11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03. Ullensaker kommune Kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.2010 1. Formål og innhold Formålsparagrafen i barnehageloven: "Barnehagen

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer