MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE"

Transkript

1 Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0039/06 06/00238 REFERATER SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE 0041/06 06/00280 KLAGE PÅ RENOVASJONSAVGIFT FRITIDSBOLIG I BREIVIK 0042/06 06/00279 FORSIKRING BREIVIKBOTN SAMFUNNSHUS 0043/06 06/00106 VEDRØRENDE HASVIK BIBLIOTEK 0044/06 06/00281 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE Breivikbotn, 19. april 2006 Geir A. Iversen (s) ordfører

2 Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Sak 0039/06: REFERATER 1) 06/ ADM/SAADM/JK /06 Utdanningsforbundet i Hasvik VEDRØRENDE DEMONSTRASJONSSTREIK BLANT LÆRERNE 2) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Finnmark Idrettskrets STENGTE SVØMMEHALLER 3) 06/ ADM/SAADM/SM C /06 Hasvik Menighet HOVEDUTSKRIFT FRA ÅRSMØTE I HASVIK MENIGHET ) 06/ ADM/SAADM/SM G /06 Sosial og Omsorgdep HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

3 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00274 Sak 0040/06: FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER OG GEBYRREGULATIV Formannskapets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i lov av om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementes rammeforskrift av , sist endret , vedtar kommunestyret Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hasvik kommune i samsvar med oppstillingen nedenfor Dokumentliste: Rapport Forvaltningsrevisjon Hasvik kommune selvkostområder (ikke vedlagt) Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hasvik kommune Gebyrregulativ Bestemmelser om bruk av vannmåler Kontrollutvalget vedtok i sak 15/2004 at kommunerevisjonen skulle foreta en vurdering av kommunens selvkostberegninger. Formålet med prosjektet var å undersøke om gebyrene for selvkosttjenestene ble fastsatt i samsvar med regelverket. Prosjektet ble gjennomført høsten 2005 og revisjonens oppsummering var som følger: I forhold til problemstillingen konkluderer revisjonen med at avgiftene på selvkostområdene ikke er beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området. Dette skyldes avvik på kapitalkostnader, noe som skyldes feil avskrivningsgrunnlag, feil avskrivningsmetode, bruk av renter og avdrag istedenfor kalkulatorisk rente. I og med at kommunens regnskap på selvkost områdene ikke viser alle kostnader, må det foretas etterkalkulasjon. Uten dokumentert etterkalkulasjon kan ikke administrasjonen vise om regnskapet gir høyere inntekter og/eller lavere kostnader enn opprinnelig beregnet i avgiftsgrunnlaget. Administrasjonens saksutredning til kommunestyret ved fastsettelse av avgiftene tilfredsstiller ikke regelverket. Abonnentene har totalt betalt mer i avgifter enn regelverket tillater. Kommunen må foreta en netto avsetning til selvkostfond for årene 2003 og 2004 med kr ,-. På kommunestyremøte ble sak nr. 98/05 Betaling av tjenester for renovasjon, vann og avløpsgebyrer 2006 trukket. Det ble vedtatt å videreføre avgiftene fra 2005 inntil administrasjonen hadde fått gjennomført en total gjennomgang av selvkostområdene. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter har følgende krav i 3: Kommunen fastset i forskrift storleiken på avgiftene i kommunen og gjev nærare reglar om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiftene.

4 Administrasjonen har nå foretatt en grundig gjennomgang av selvkostområdet og anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forslag til Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hasvik kommune,gebyrregulativ vann og avløp og Bestemmelser om bruk av vannmåler. Det er en forutsetning at gebyrregulativet skal behandles og vedtas av kommunestyret hvert år, i forbindelse med behandling av kommende års budsjett. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

5 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00280 Sak 0041/06: KLAGE PÅ RENOVASJONSAVGIFT - FRITIDSBOLIG I BREIVIK Formannskapets innstilling til kommunestyret: I hht. Forvaltningsloven 28 første ledd defineres vedtak om innføring av renovasjon på fritidsbolig ikke som et enkeltvedtak som kan påklages. Klagen avvises. Kommunen har mottatt klage på renovasjonsavgift vedr. fritidsbolig i Breivik. Klageren uttaler følgende: Jeg har arbeidet mye med å få på plass renovasjon for alle hytteeierne på Breivik. Dette har ikke blitt gjennomført, men jeg laget min egen ordning sommeren 2005 som jeg blir belastet av Hasvik kommune. Jeg mener at kommunen ikke kan gjennomføre tiltak mot enkeltperson når det gjelder renovasjon. Jeg fikk i 2005 min søppeldunk tømt 3 tre ganger og da betale kr for en tjeneste Hasvik kommune ikke har gjennomført synes for meg urimelig. At jeg har forsøkt å få gjennomført fritidsrenovasjon på Breivik skal ikke være en belastning for meg som person. Hasvik kommune har pr. i dag ikke gjennomført fritidsrenovasjon jf. andre kommuner i Vefas området. Ber derfor om en snarlig avslutning på denne sak som jeg oppfatter blir en ytterligere belastning for meg som privatperson. Kommunestyret vedtok i møte , sak nr. 83/04 Betaling av tjenester for renovasjon, vann- og avløpsgebyrer for 2005, pkt. 3. følgende: Punkt 3 : Renovasjon Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.232,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.500,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.850,- Renovasjonsavgift for fritidsboliger settes til kr 1.200,- pr. år. Det er en økning på 3,5 % i forhold til 2004 for dunkstørrelsene 240 l dunk, 360 l dunk osv.

6 1. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengere tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes, eller det kan innvilges fritidsabonnement etter søknad. Mva. kommer i tillegg til disse satser. Det er undersøkt med Vefas hvordan rutinene ved innføring av fritidsrenovasjon bør være. Det er avdekket en svikt i rutinene, noe som nå er rettet opp. Denne svikten har ikke innvirkning på klagerens situasjon, da Vefas opplyser at klageren selv har henvendt seg dit for å få renovasjonsordningen gjennomført. Administrasjonen har bragt i erfaring at klageren personlig har fått utlevert søppeldunk og søppelposer ved teknisk etat. Klageadgang etter forvaltningsloven 28 første ledd gjelder ikke alle typer avgjørelser gjort av et forvaltningsorgan(her kommunestyret). De avgjørelser det er adgang til å klage over er først og fremst enkeltvedtak. For at et vedtak skal være et enkeltvedtak, kreves det at det gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Motsetningsvis er forskrift da et vedtak som gjelder et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Etter administrasjonens syn gjelder klagen innføring av renovasjon for fritidsbolig og ikke avgiftens størrelse. Klagen gjelder dermed et vedtak som gjelder et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer - en forskrift. Etter forvaltningsloven er dette et vedtak som ikke kan påklages. På dette grunnlag anbefaler administrasjonen at klagen avvises. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

7 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00279 Sak 0042/06: FORSIKRING BREIVIKBOTN SAMFUNNSHUS Formannskapet støtter Administrasjonens syn på at det først og fremst er andelslagets ansvar å holde sine eiendeler forsikret og vedtar å ikke samforsikre Breivikbotn samfunnshus sammen med kommunenes øvrige husforsikringer. Hasvik kommune har mottatt en henvendelse fra Breivikbotn Samfunnshus AL vedrørende forsikring av samfunnshuset, jf. orientering gitt av Roy Mienna i formannskapsmøte 5. april Breivikbotn Samfunnshus har stått uforsikret siden 27. mars 2006 på grunn av manglende betaling av forsikringspremie. Det er gjort flere fremstøt for å innhente tilbud på ny forsikring. Siste tilbud på fullverdiforsikring (takst ca. 9,5 mill kr.) lyder på over kr. 1. risikodekning på 4,7 mill kroner lyder på kr ,- Styret uttaler at med samfunnshusets beskjedne budsjett og meget svake inntektsgrunnlag, sier det seg selv at slike utgifter er langt over de makter. På vegne av Samfunnshuset AL ber styret derfor kommunen vurdere å samforsikre samfunnshuset, ved gjennomgang av sine øvrige husforsikringer. Styret besluttet i møte 5. april 2006 å tegne en 1. risiko branndekning på 4,7 mill kroner, gjeldende inntil videre. Til orientering nevner styret at Samfunnshuset AL står foran et større og kostbart arbeid med person og brannsikring av bygget. Fristen for påbegynning av dette arbeidet er for lengst gått ut. Administrasjonen vurderer saken slik at det først og fremst er andelslagets ansvar å holde sine eiendeler forsikret, dette selv om kommunen selv er en stor andelshaver. Kommunen har høye kostnader på forsikring av kommunale bygg og det er ikke tatt høyde for vesentlig økning i gjeldende økonomiplanperiode. Administrasjonen ser det også som sannsynlig at dersom Breivikbotn samfunnshus skulle samforsikres med kommunens øvrige husforsikringer ville det komme krav fra styrene i de to øvrige samfunnshus om det samme. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

8 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: C60 Arkivsaksnr.: 06/00106 Sak 0043/06: VEDRØRENDE HASVIK BIBLIOTEK Formannskapet vedtar og ikke inngå avtale om frivillig drift av Hasvik bibliotek. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2006 vedtok kommunestyret i sak 02/06 den 23. januar 2006 å nedlegge bibliotekfilialene i Sørvær og Hasvik. For Sørvær var virkningsdato 1. januar og for Hasvik 1. april. Via ordfører er det kommet tilbud fra en representant for Folkeakademiet på Hasvik om å drive bibliotekfilialen videre med frivillige bibliotekarer. Administrasjonens utredning: Med utganspunkt i en vanskelig kommuneøkonomi har Hasvik kommune i en periode hatt en reell nedgang i driftsbudsjettet, noe som har medført redusert aktivitet. Filialen i Hasvik har lave utlånstall og synkende besøk og er foreslått nedlagt som et alternativ til ytterligere reduksjon ved hovedbiblioteket. Debatten om bruk av frivillige i bibliotek har vært ført en stund i flere kommuner. Det knytter seg mye lokal patriotisme og følelser til lokale bibliotekfilialer og det er prisverdig med lokalt engasjement for å beholde et tilbud. I utgangspunktet er det ingen som ønsker nedleggelser. I mange folkebibliotek har bruken av frivillige som suplement til bibliotekets ansatte eksistert lenge. Dette gjelder alt fra arrangementer for barn, utstillinger, seniorsurf(internett for eldre) til samarbeid med lokalhistorie. Men det er en vesentlig forskjell på å bruke frivillige som suplement og å skulle la de frivillige overta drift av en filial. Kommunens innbyggere skal møtes av profesjonelle yrkesutøvere. Når man benytter seg av et offentlig servicetilbud forventer man å bli møtt av et kompetent personale. Det er samme krav til profesjonalitet i bibliotek som i skoler, barnehager og andre deler av kommunens tjenester. Å drive et bibliotek er en virksomhet som krever mye fagkunnskap. Bruk av frivillige for å sørge for driften av en filial blir en trussel mot biblioteket som profesjonell virksomhet. I tillegg vil dette bryte med viktige prinsipper i offentlig forvaltning. Personvern og taushetsplikt er i dag sikret gjennom lover og regler de ansatte er bundet av. En drift basert på frivillighet vil derfor måtte prøves i forhold til gjeldende regelverk. Ideen er sikkert bra og velment, men administrasjonen har følgende betenkninger: Å drive en nedlagt bibliotekfilial med frivillig mannskap har vært prøvd i andre kommuner. Det viser seg at interessen er stor til å begynne med, men dabber av etter hvert.

9 Hvem skal administrere ordningen. Skal det være hovedbiblioteket eller skal dette ikke ha noe med ordningen å gjøre Skal hovedbiblioteket ha ansvar for at en eventuell åpningstid hele tiden er bemannet? Alle som arbeider i kommunen er forsikret. Hva med forsikring av frivillige arbeidstakere? Skal kommunen stå for dette? En del av kommunestyrevedtaket innebærer en reduksjon i bokbudsjettet. Dette nettopp fordi filialene ble nedlagt. Skal Hasvik bibliotek ha ansvaret for å vedlikeholde og aktualisere boksamlingen ved filialen? Hvem skal lære opp de som skal arbeide ved filialen(utlånssystemer, fjernlånssystemer, samlingsutvikling, forholdet til skolen) På bakgrunn av ovennevte utredning anbefaler rådmann at kommunen ikke inngår avtale om frivillig drift av Hasvik bibliotek. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

10 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00281 Sak 0044/06: OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE Hasvik formannskap innstiller til Kommunestyret: Det nedsettes en arbeidsgruppe Oljevernberedskap m.m. bestående av: Sissel Mietinen Rådmann prosjektansvarlig Jonny Kvalø Ass. Rådmann Roar Olsen Teknisk Leder Eva D Husby Daglig leder HUT Kim Are Walsø Prosjektleder HUT Arbeidsgruppas mandat er å foreta en konsekvensutredning om etablering av mulige arbeidsplasser i tilknytning til oljevernberedskap på Hasvik. Der det er nødvendig innhentes ekstern faglig bistand. Arbeidsgruppa legger frem sin utredning for Kommunestyret innen juli Kostnadene knyttet opp til utredningsarbeidet dekkes i sin helhet over HUTs budsjett. Hasvik kommune har den siste tida hatt kontakt med flere aktører som ønsker å etablere seg i kommunen. En del av prosjektene er av konkurrerende art, mens andre kan supplere hverandre. Det er meget positivt at det er interesse for de arealer Hasvik kommune disponerer og at dette på sikt kan føre til etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. Før man inngår bindende avtale med en eller flere aktører, er det viktig å danne seg et helhetlig bilde av prosjektene og hva disse evt. vil gi av varige positive ringvirkninger for Hasvik Kommune. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra administrasjonen og kommunens næringsapparat, HUT, for å foreta en gjennomgang av de ulike prosjektene, samt foreta en analyse av forpliktelser og mulige ringvirkninger for Hasvik Kommune før det inngås bindende avtaler. Administrasjonen foreslår at følgende arbeidsgruppe Oljevernberedskap m.m. nedsettes:

11 Sissel Mietinen Rådmann Jonny Kvalø Ass. Rådmann Roar Olsen Teknisk Leder Eva D Husby Daglig leder HUT Kim Are Walsø Prosjektleder HUT Arbeidsgruppas mandat er å foreta en konsekvensutredning om etablering av mulige arbeidsplasser i tilknytning til oljevernberedskap på Hasvik. Der det er nødvendig innhentes ekstern faglig bistand. Arbeidsgruppa legger frem en utredning for Kommunestyret i juli Kostnadene knyttet opp til utredningsarbeidet dekkes i sin helhet over HUTs budsjett. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer