Hammerfest kommune. Det vil bli ettersendt en tilleggssak om kommunestrukturen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Det vil bli ettersendt en tilleggssak om kommunestrukturen."

Transkript

1 Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 2/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senests innen 7. mars 2005 til sentralbordet på tlf , som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 012/05 Søknad om permisjon/fritak fra kommunestyret PS 013/05 Valgkretser i Hammerfest kommune PS 014/05 Industriområder i Rossmolla og Leirvika. Utbyggingsvedtak PS 015/05 NOU Hjemfall. Høringsuttalelse. PS 016/05 Søknad om konsesjon/erverv av eiendommen Gnr.15 Bnr.6 PS 017/05 Bosetting av flyktninger - kjøp av gjennomgangsboliger. PS 018/05 Regnskapsavslutning for 2004 PS 019/05 Godkjenning av protokoll fra møte den Det vil bli ettersendt en tilleggssak om kommunestrukturen. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn i ekspedisjonen på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest, Akkarfjord og Kårhamn bibliotek, postkontorene i distriktet samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 465 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 012/05 Kommunestyret Sak: Søknad om permisjon/fritak fra kommunestyret I. Saksdokumenter (vedlagt) Brev fra Ann-Kristin Kvalsvik av og Hammerfest kommunes brev av II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen III. Saksutredning Ann-Kristin Kvalsvik har søkt om permisjon fra sitt verv i kommunestyret. Søknaden er begrunnet i hennes arbeidssituasjon. Begrunnelsen er utdypet i de vedlagte saksdokumenter. Kommuneloven 15 nr 2 lyder: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Det skal ikke være kurant å få fritak fra politiske verv. Ut fra de foreliggende opplysninger om søkerens arbeidssituasjon, mener administrasjonen likevel at de relativt strenge kriterier i loven er oppfylt i dette tilfellet. Det innstilles derfor på at Kvalsvik gis fritak fra sitt verv i kommunestyret for resten av perioden. Kommuneloven 16 nr 2 lyder: Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget, formannskapet eller fylkesutvalget, trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.

3 Det følger av dette at det ikke skal velges ny fast representant til kommunestyret. Plassen skal fylles ved opprykk av varamedlem fra den gruppe Kvalsvik tilhørte, dvs. Høyre. 3 IV. Saksbehandler innstilling: Ann-Kristin Kvalsvik gis med hjemmel i kommuneloven 15 nr 2 fritak fra sitt verv som medlem av kommunestyret. Hammerfest, den Espen Rønning Juridisk rådgiver Rådmannens innstilling: Som saksbehandlers. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

4 4 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trude Klaussen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 011 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 013/05 Kommunestyret Sak: Valgkretser i Hammerfest kommune I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Valgloven III. Saksutredning Valglovens 9-3 inneholder blant annet bestemmelser om at Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Hammerfest kommune består i dag av 9 stemmekretser, disse er Krets: Antall stemmeberettiget ved valget 2003: Hammerfest Rypefjord Forsøl 139 Eidvågeidet 46 Hønseby 46 Kårhamn 37 Akkarfjord 67 Sandøybotn 19 Skarvfjordhamn/Hellefjord 20 Ut fra antall stemmeberettiget i hver krets kan det være hensiktsmessig å vurdere antall stemmekretser i Hammerfest kommune. Dette mest ut fra praktiske, men også av økonomiske årsaker. Det gjøres oppmerksom på at når Kommunestyre skal fastsette antall valglokaler og hvor stemmegivningen skal foregå, må det legges avgjørende vekt på hensynet til velgerne. Det har vist seg å være problematisk å få valgt stemmestyrer og dermed få avviklet valget i de minste kretsene, ved siste valg gjaldt dette spesielt kretsen Skarvfjordhamn/Hellefjord. Dette ble løst ved å tilskrive samtlige stemmeberettigede i kretsen med en forespørsel om dekning av utgifter for samtlige til å avgi sin stemme ved forhåndsstemmegivning. Det kom ingen protester på henvendelsen.

5 5 Hvis vi fjerner/slår sammen en eller flere av valgkretsene, har velgerne mulighet for å avgi stemme ved ordinært valgting i en av de bestående kretser eller ved å avgi forhåndsstemme. Det er vil rimelig å anta at de som har sitt bosted på Sørøya eller Seiland i løpet av den måneden som forhåndsstemmegivninga avvikles allikevel vil ha andre grunner til å dra til Hammerfest, og derved ikke mister muligheten til å avgi sin stemme hvis det er stor avstand til stedet der valgting avvikles på valgdagen. Ved avvikling av valgting har vi utgifter i form av husleie, møtegodtgjørelse, reiseutgifter for stemmestyret, innhenting av valgmateriell med båt etc. Ved å redusere antall kretser vil disse utgiftene bli redusert. En vil på bakgrunn av dette foreslå at følgende kretser legges ned/slås sammen: Eidvågeidet og Hønseby slås sammen til en krets med ca 92 stemmeberettigede (2003 tall) Sandøybotn legges ned som egen krets, og de stemmeberettigede (ca. 19) tilhørende denne kretsen vil da tilhøre Hammerfest krets. Skarvfjordhamn/Hellefjord legges ned som egen krets, og de stemmeberettigede (ca. 20) vil da tilhøre Hammerfest krets. Det foreslås ingen endringer i de tre kretsene på Kvaløya, da en større økning i antall stemmeberettigede i kretsen Hammerfest sannsynligvis vil øke problemet med kødannelser i valglokalet på valgdagene. IV. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommunestyre fastesetter at det skal være 6 stemmekretser i Hammerfest kommune: Disse vil være Hammerfest Rypefjord Forsøl Hønseby/Eidvågeidet Kårhamn Akkarfjord Hammerfest, den Trude Klaussen Avd.leder Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

6 6 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jens Are Breivik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: Q Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 014/05 Kommunestyret Sak: Industriområder i Rossmolla og Leirvika. Utbyggingsvedtak Saksdokumenter (vedlagt) Ingen Saksdokumenter (ikke vedlagt) Fra Hammerfest kommunes økonomiplan og handlingsprogram siteres følgende fra tiltak IN 18 Industriområder (Rossmolla/Leirvika): Rossmolla er tiltenkt anvendt til kjølevannsbasert oppdrett, mens Leirvika er tiltankt ordinær industri/næringsvirksomhet. Investeringen gjelder plastring, fylling, planering og ferdigstillelse av industriområdene i Rossmolla og fjerning av stein/klargjøring av industriområde i Leirvika. Tiltakene er plassert på samme inverteringsprosjekt fordi de griper tett inn i hverandre. Klargjøring av Rossmolla forutsetter tilføring av store mengder plastrings- og fyllmasser. For klargjøring av Leirvika er det behov for fjerning av store mengder fjell-/steinmasser. Nødvendige masser for utbygging av industriområdet i Rossmolla hentes derfor i Leirvika. Revidert kostnadsoverslag er kr for Rossmolla alene og kr for Leirvika, til sammen kr Gevinst av samordnet utbygging må kunne påregnes, men inntil videre har vi valgt å holde kostnadsoverslagene ubeskåret. Finansieringsplanen er lagt opp slik at områdene skal kunne ferdigstilles i Finnmark fylkeskommune ga i 2004 et tilskudd på kr til denne utbyggingen, med intensjon om ytterligere kr i 2005 og kr i Dette under forutsetning av at arbeidene igangsettes i Tiltaket var inne på investeringsbudsjettet for 2004 med kr , men kunne ikke igangsettes på grunn av at Fylkesmannen bare godkjente deler av investeringsbudsjettet. Saksutredning Etter at Fylkesmannen har godkjent kommunens budsjett for 2005 er det i byggekomiteen vedtatt at kommunen har som intensjon å inngå kontrakt med laveste tilbyder som er Einar Stene A/S, Alta.

7 Arbeidene forventes oppstartet i løpet av april. I forhold til kostnadsoverslagene i 2004 forventer vi å oppnå besparelser i prosjektet ved å bruke lekter til frakting og utlegging av steinmasser i stedet for lastebil. Dette vil også gi et bedre trafikkmønster gjennom byen. Ved en slik løsning vil byggetiden dessuten bli vesentlig kortere enn opprinnelig antatt. 7 Tilbudet viser at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor de lagte økonomiske rammer med mindre det oppstår store uforutsette vansker. Prosjektet skal tross alt gå over 3 år. I økonomiplanen er det lagt til grunn følgende kapitalbehov: Med bakgrunn i tilbudets innretning og beskaffenhet må vi nå legge til grunn slikt revidert kapitalbehov: Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det i rammen for kapitalbehov i 2005 er lagt inn kr til kjøp av en større eiendom i Akkarfjord Kvaløya (se annen sak). Dette er en del av forventet innsparing på grunn av egen prosjektledelse/styring. Saksbehandler innstilling: Kommunestyret viser til Økonomiplan og handlingsprogram og vedtar oppstart av prosjekt IN 18 innenfor en kostnadsramme på kr fordelt over årene 2005, 2006 og 2007 i samsvar med revidert kapitalbehov. Prosjektet finansieres ved lån og eksterne tilskudd. Hammerfest, den Jens Are Breivik rådgiver Sektorsjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Odd Edvardsen sektorleder Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

8 8 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jens Are Breivik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/ Arkivnr.: K54 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 015/05 Kommunestyret Sak: NOU Hjemfall. Høringsuttalelse. Saksdokumenter (vedlagt) OED høringsbrev av Alta kommune saksframlegg til kommunestyret Saksdokumenter (ikke vedlagt) NOU 2004:26 Hjemfall (se for øvrig ) Saksutredning Saken er utredet av rådmannen i Alta i sak til Alta kommunestyre og rådmannen synes saksframlegget er dekkende. Høringsfristen er satt til 1. mars Ved henvendelse til OED har Hammerfest kommune fått forlenget høringsfrist til 10. mars Saksbehandler innstilling: 1. Hammerfest kommune minner om at sikring av kontroll av vannressursene er overordnet politikk i mange europeiske land. Hjemfallssaken gjelder eierskapet til vannkraftsektoren og berører vitale verdier for det norske samfunn både i dag og for våre etterkommere. Hjemfallsordingen ble i sin tid etablert for å sikre nasjonal kontroll med vassdragsressursene i Norge. Fremsynte politikere så verdien i å ha offentlig kontroll med og styre utbyggingen av disse ressurser. Hammerfest kommune mener at et tungt og spredt offentlig eierskap har stor egenverdi, og nye hjemfallsregler må ha som målsetning fortsatt å stimulere til slikt eierskap. 2. Hammerfest kommune går imot flertallets forslag som legger inn insentiver til raskt salg av offentlige eierandeler som ikke ivaretar verken de nasjonale interesser som foreligger eller hensynet til dagens kommunale og fylkeskommunale eiere, som ønsker fortsatt eierskap 3. Hammerfest kommune støtter mindretallets forslag som gir en rimelig balanse mellom hensynet til offentlig eierskap på kort og lang sikt og hensynet til effektiv ressursbruk og

9 9 nødvendige omstruktureringer. I den forbindelse vises det til mindretallets begrunnelser som framkommer i mindretallets merknader. 4. Den norske stat må sørge for en avklaring av EØS-avtalens betydning for fremtidige konsesjons- og hjemfallsregler. Staten har tidligere hevdet at ordningen med hjemfall faller utenfor og kan beholdes i nåværende form. Det er oppsiktsvekkende at flertallet i utvalget legger til grunn en betenkning fra en kilde med et nytt syn i saken og endrer standpunkt. 5. Hammerfest kommune vil oppfordre regjering å foreta en grundig konsekvensutredning før saken legges fram for Stortinget. Hammerfest, den : Jens Are Breivik rådgiver Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Rådmannens innstilling: Odd Edvardsen sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

10 Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 04/ Høring NOU 2004: 26 Hjemfall 10 Olje- og energidepartementet nedsatte ved kongelig resolusjon 4. april 2003 et bredt sammensatt utvalg for å utrede en videreført hjemfallsordning og utformingen av denne. Utvalget skulle også vurdere behovet for endringer i det nåværende hjemfallsregimet og konsekvensene av å oppheve hjemfallsinstituttet. Hjemfallsutvalget overleverte sin utredning, NOU 2004: 26, til Olje- og energidepartementet 30. november Utredningen sendes med dette på alminnelig høring. Et eksemplar av utredningen./. følger vedlagt. Utredningen er også lagt ut på nettsiden Høringsuttalelser må være departementet i hende senest 1. mars Utredningens kapittel 2 til 6 gir bakgrunn og premisser for utvalgets arbeid og forslag. En vurdering av å beholde dagens hjemfallsregime er gitt i kapittel 7. I kapittel 8 er konsekvensene av å oppheve hjemfallsinstituttet vurdert. I kapittel 9 omtales ulike modeller for et fremtidig hjemfallsregime. Utvalgets anbefaling til fremtidig hjemfallsregime er inntatt i kapittel Forslagene er kort gjengitt nedenfor. En nærmere begrunnelse for utvalgets anbefaling er gitt i kapittel 10.2, mens konsekvenser for inntektsfordeling og eierstruktur er omhandlet i kapittel Særmerknader er i inntatt i kapittel 10.4, i tillegg til at det er mindretallsmerknader i øvrige kapitler. Økonomisk og administrative konsekvenser framgår av kapittel 11. Kapittel 12 og 13 inneholder lovforslag og merknader til de enkelte paragrafer. Utredningen har tre vedlegg. Vedlegg 1 omhandler investeringer og vedlikehold. En utredning om partielt Side 2 hjemfall av utvalgsmedlem Lars Sørgard er inntatt som vedlegg 2. Vedlegg 3 er en EØSrettslig vurdering av hjemfallsinstituttet skrevet på oppdrag for utvalget av førsteamanuensis dr. juris Olav Kolstad. Tilrådingene fra utvalget er delte og er i hovedsak knyttet til følgende punkter: Hjemfallsvilkårets innhold

11 11 Utvalgets flertall går inn for løsninger som innebærer at konsesjonæren på hjemfallstids-punktet har en ubetinget rett til en andel i det hjemfalte anlegg eller en andel av det hjemfaltes markedsverdi. Blant dette flertallet er det imidlertid ulikt syn på det konkrete innholdet i konsesjonærens rettsstilling. Et forslag om partielt hjemfall som omfatter 2/3 av fall og anlegg samler størst oppslutning i utvalget. Med dette forslaget forblir en eierandel på 1/3 hos konsesjonæren, med en rett for staten til å innløse konsesjonærens eierandel dersom særlige samfunnsmessige hensyn gjør seg gjeldende. Denne modellen er beskrevet i kapittel og Et annet forslag er tradisjonelt hjemfall til staten med kompensasjon i form av etteroppgjør til konsesjonær. Kompensasjonen er foreslått å tilsvare 20 prosent av hjemfallsobjektet. Staten skal ut fra gitte rammer stå fritt til å beslutte om oppgjøret skal skje i form av økonomisk vederlag eller eierandel. Denne modellen er beskrevet i utredningens kapittel og Et mindretall i utvalget går prinsipalt inn for transaksjonsmodellen, hvor vilkår om tradisjonelt hjemfall for offentlig eide kraftverk først utløses ved salg av eierandeler. Det vises til beskrivelse i kapittel 9.1.1, og Subsidiært går disse medlemmene inn for en rettighetsmodell, hvor dagens offentlige eiere som på hjemfallstidspunktet må avstå sine kraftanlegg vederlagsfritt til staten, gis rett til 45 prosent av anlegget eller dets verdi. Dette forslaget er omtalt i kapittel og Konsesjonsperiodens lengde Utvalgets flertall foreslår at konsesjonsperioden settes til 75 år. Mindretallet foreslår konsesjonstid på 60 år. Dette spørsmålet er omtalt i kapittel 9.2 og Implementeringsmetode Flertallet i utvalget legger til grunn at den fremtidige hjemfallsordningen innføres etter lovtidspunktmodellen. Det vil si at vilkår om hjemfall pålegges fra lovendringsdato. Forslaget er beskrevet i kapittel 9.3 og Utvalgets mindretall mener prinsipalt at ny hjemfallsordning bør innføres ved transaksjoner. Det vises til kapittel og Eksisterende private konsesjoner Utvalgets flertall legger til grunn at private konsesjoner omgjøres slik at de gis ny konsesjonsperiode fra lovendringstidspunktet og med samme hjemfallsinnhold som det utvalgets flertall foreslår for offentlige konsesjoner. Mindretallet mener de private

12 konsesjonærenes rettigheter skal være uendret. Dette spørsmålet er omhandlet i kapittel Side 3 Fordeling av hjemfalte verdier Utvalget foreslår at vertskommunenes lovbestemte rett på inntil 1/3 av verdien eller andel av kraftverket videreføres. Utvalget foreslår en ny fordeling som modererer overføringen til kommuner som allerede har store inntekter fra kraftutbygging. Utvalgets flertall foreslår en ordning der det overskytende innenfor tredjedelen, etter at vertskommunene er tildelt verdier eller eierandel, overføres til en større region. Et mindretall går i mot at en større region skal kompenseres i tillegg til vertskommunene. Forslagene er beskrevet i kapittel I utredningen er det fremlagt forslag til lovendringer for de tilrådinger som er fremmet, med unntak av transaksjonsmodellen og rettighetsmodellen, jf. kapittel 12 og 13. Etter fullmakt P. H. Høisveen ekspedisjonssjef Ove Flataker avdelingsdirektør

13 Saksfremlegg 13 Saksnr.: 04/ Arkiv: S01 &18 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: HJEMFALL MHT VANNFALLSRETTIGHETER OG REGULERING AV VASSDRAG - HØRING NOU 2004: 26 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Alta kommune vil fremme følgende synspunkter: 6. Alta kommune vil minne om at sikring av kontroll av vannressursene er overordnet politikk i mange europeiske land. Hjemfallssaken gjelder eierskapet til vannkraftsektoren og berører vitale verdier for det norske samfunn både i dag og for våre etterkommere. Hjemfallsordingen ble i sin tid etablert for å sikre nasjonal kontroll med vassdragsressursene i Norge. Fremsynte politikere så verdien i å ha offentlig kontroll med og styre utbyggingen av disse ressurser. Som en av de kommuner som har en betydelig utbygging av hovedvassdraget i kommunen, er vassdraget viktig både i økonomisk og ikke minst i økologisk sammenheng. 7. Alta kommune mener at et tungt og spredt offentlig eierskap har stor egenverdi, og nye hjemfallsregler må ha som målsetning fortsatt å stimulere til slikt eierskap. 8. Alta kommune går imot flertallets forslag gir som legger inn insentiver til raskt salg av offentlige eierandeler som ikke ivaretar verken de nasjonale interesser som foreligger eller hensynet til dagens kommunale og fylkeskommunale eiere, som ønsker fortsatt eierskap 9. Alta kommune støtter mindretallets forslag som gir en rimelig balanse mellom hensynet til offentlig eierskap på kort og lang sikt og hensynet til effektiv ressursbruk og nødvendige omstruktureringer. I den forbindelse vises det til mindretallets besgrunnelser som framkommer i mindretallets merknader. 10. Den norske stat må sørge for en avklaring av EØS-avtalens betydning for fremtidige konsesjons- og hjemfallsregler. Staten har tidligere hevdet at ordningen med hjemfall faller utenfor og kan beholdes i nåværende form. Det er oppsiktsvekkende at flertallet i utvalget legger til grunn en betenkning fra en kilde med et nytt syn i saken og endrer standpunkt. 11. Alta kommune vil oppfordre regjering å foreta en grunndig konsekvensutredning før saken legges fram for Stortinget. Saksopplysninger:

14 Vedlegg: Særmerknad fra LO, Landssammenslutningen av vassdragskommuner (LVK) og Kommunenes Sentralforbund (KS). 14 Andre saksdok.: Det kongelige Olje og Energidepartements høringsbrev av NOU 2004:26 - Hjemfall Norsk Offentlig Utredning (NOU) 2004:26, datert 30. nov Utredningen er også lagt ut påi internett på Olje og Energidepartements nettside Pressemelding fra LO, KS og LVK, udatert Bakgrunn: Bakgrunnen for oppnevnelse av utvalget framføres under kapittel 3 i NOU. 2004:26 Dagens konsesjonslovverk etablerer konsesjonsplikt for erverv av vannfallsrettigheter og vassdragsregulering. Utgangspunktet er at ervervskonsesjoner etter industrikonsesjonsloven og reguleringskonsesjoner etter vassdragsreguleringsloven meddeles for en periode av inntil 60 år med vilkår om hjemfall av de konsederte rettigheter til staten ved utløpet av konsesjonstiden. For offentlig konsesjonærer åpner imidlertid gjeldende regelverk for meddelelse av konsesjon på ubegrenset tid. Disse konsesjonærene underlegges under ingen omstendighet vilkår om hjemfall til staten. De ulike rammevilkår for offentlige og private aktører i kraftmarkedet antas å føre til unødvendig ressursbruk og hindrer utvikling av effektiv konkurranse og effektive eier og selskapsstrukturer i kraftsektoren. Industrikonsesjonslovens ulike konsesjonsbestemmelser for ulike aktører har de senere år også blitt kritisert av overvåkingsorganet for EØS avtalen, EFTA Surveillanse Autority (ESA). Ved åpningsbrev av 27. juni 2001 rettet ESA søkelyset på konsesjonslovgivningen for erverv av vannfall og anførte at regelverket med ulike konsesjonstider for offentlige og private aktører er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om etableringsrett og artikkel 40 om kapitalbevegelighet. Norge besvarte åpningsbrevet ved brev av 28. november 2001, hvor det ble anført at konsesjonsregelverket retter seg mot forvaltningen av norske naturressurser og at dette faller utenfor EØS avtalens virkeområde. Fra Norsk side ble det videre pekt på at konsesjonssystemet med tidsbegrensede konsesjoner og hjemfall er ledd i den statlige forvaltningen av eiendomssretten til vannkraftressursene og at avtalen etter dens artikkel 125 ikke på noen måte skal berøre avtalepartenes regler om eeindomsretten. Ved en grunngitt uttalelse ( Reasonet Opinion ) av 20. februar 2002 gav overvåkingsorganet uttrykk for uenighet i Norges syn og opprettholdt standpunktet om at gjeldende konsesjonsbestemmelsers forhold til EØS avtalen. Norge meddelte at norske synspunktene rundt EØS avtalens anvendbarhet på bestemmelsene om ressursforvaltning ble opprettholdt. Det ble samtidig opplyst at det var iverksatt et lovarbeid som hadde til hensikt å etablere likebehandlinde konsesjonsregler for aktørene i kraftbransen. Prosessen rundt forholdet mellom dagens regelverk og EØS avtalen ble på bakgrunn stilt i bero i påvente av de nærmere lovendringsforslag. Siden er det kommet innspill på at det er behov for å få kunne bellyse de ulike interessegruppers synspunkter på en egnet møte. Regjeringen vedtok tidlig på året 2003 at det skunne nedsettes en bredt sammensatt utvalg for å vurdere hvorledes fremtidigens hjemfallinstitutt bør utformes. NOU 2004:26 er et omfattende dokument der det drøftets ulike kompliserte regler mht hjemfall og ikke minst forholdet til EØS avtalen. Her er det klare skillelinjer i det materialet som er lagt fram av utvalget som har vært nedsatt for å se på disse forholdene. Olje- og energidepartementet nedsatte ved kongelig resolusjon 4. april 2003 et bredt sammensatt utvalg for å utrede en videreført hjemfallsordning og utformingen av denne. Utvalget skulle også vurdere behovet for endringer i det nåværende hjemfallsregimet

15 og konsekvensene av å oppheve hjemfallsinstituttet. Utvalget har bestått av følgende medlemmer: 15 Antall Hjemfallsutvalget. 1 Tore Vestbakke (leder), Kristiansand, advokat 2 Johan Fr. Remmen, Oslo, advokat 3 Lars Sørgard, Bergen, sjefsøkonom 4 Per Håkon Høisveen, Oslo, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet 5 Frode Karlsen, Bergen, avdelingsdirektør, Finansdepartementet Elena Bråten,(Vikar Steinar Hauge) Oslo, rådgiver, 6 Moderniseringsdepartementet 7 Hans Olav Felix, Oslo, forbundsleder, Landsorganisasjonen i Norge 8 Caroline Lund, Oslo, advokat, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 9 Britt S. Nordlund, Harstad, fylkesvaraordfører, Kommunenes Sentralforbund 10 Gunnar Martinsen, Ringsaker, advokat, Energibedriftenes landsforening 11 Kristine Ryssdal, Oslo, advokat, Prosessindustriens Landsforening 12 Merethe Storødegård, Stjørdal, regionsdirektør, Samarbeidande kraftfylke Utvalget mandat "Vassdragene representerer fornybare og evigvarende ressurser av stor nasjonal betydning, både økonomisk og miljømessig og av hensyn til leveringssikkerheten for kraft. Kraftproduksjon er den viktigste økonomiske utnyttelsen. I dag utgjør vannkraften 99 prosent av kraftproduksjonen i Norge, og er av grunnleggende betydning for landets verdiskaping og velferd. Utnyttelse av slike knappe naturressurser kan gi opphav til grunnrente. For å sikre at vassdragsressursene blir utnyttet på best mulig måte ut fra samfunnets interesser, er det nødvendig med et godt utbygd system av økonomiske, administrative og rettslige virkemidler. Tidsbegrensede konsesjoner og hjemfall har vært viktige virkemidler i styringen og kontrollen med vannkraftressursene. Hjemfall innebærer at vannfall og anlegg vederlagsfritt blir overført til staten ved endt konsesjonsperiode. Etter gjeldende regelverk er offentlige kraftprodusenter unntatt fra bestemmelsene om hjemfallsrett, samtidig som konsesjonen kan bli meddelt på ubestemt tid. Utvalget utreder en videreført hjemfallsordning og hvordan den bør utformes. Utvalget skal også vurdere og redegjøre for konsekvensene av å oppheve instituttet. Utvalget skal belyse ulike sider knyttet til gjeldende regelverk for konsesjonsvarighet og vilkår om hjemfall, herunder virkningene av varigheten på konsesjonene for den nasjonale styring og kontroll med vannkraftressursene. Utvalget skal vurdere behovet for å endre dagens regelverk og utformingen av et fremtidig hjemfallsregime. I arbeidet skal det legges vekt på: o Langsiktig nasjonal handlefrihet, styring og kontroll med forvaltningen av vannkraftressursene o Hensynet til offentlige inntekter o God ressursbruk, verdiskaping og konkurranse i et velfungerende kraftmarked o Harmonisering av regelverket mellom aktørene o Konsekvenser for eierstruktur og inntektsfordeling o Forenkling av lovgivningen o Forutsigbarhet og transparens når det gjelder kriterier for konsesjonsvedtak Utvalget skal utrede nærmere virkningene av å tildele andeler av hjemfalte vannkraftanlegg eller vannkraftanleggenes verdi til kommunene der anleggene ligger. Utvalget skal behandle spørsmål som berører forholdet til det rettslige rammeverk så som Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. Utvalgets mandat avgrenses til vurderingene av den fremtidige utforming av hjemfallsinstituttet. Utvalget skal ikke drøfte de øvrige rammevilkår i kraftsektoren, så som skatte- og avgiftsspørsmål. Utvalgets arbeid skal munne ut i en NOU med et lovforslag." Olje- og energidepartementet ble gitt myndighet til å foreta mindre vesentlige endringer i utvalgets mandat og engasjere sakkyndig bistand. I løpet av utredningsarbeidet er det gjort følgende presiseringer av mandatet:

16 Vurderinger knyttet til vannfall og kraftverk ervervet før konsesjonslovgivningen av 1909 faller utenfor mandatet. 16 Utvalget foretar ingen egen utredning av spørsmålet om erstatningsvern, men kan gi føringer om kompensasjon basert på billighet. Hjemfallsutvalget overleverte sin utredning, NOU 2004: 26, til Olje- og Energidepartementet 30. november Høringsuttalelser må være departementet i hende senest 1. mars Oppbyggingen av utredningen Utredningens kapittel 2 til 6 gir bakgrunn og premisser for utvalgets arbeid og forslag. En vurdering av å beholde dagens hjemfallsregime er gitt i kapittel 7. I kapittel 8 er konsekvensene av å oppheve hjemfallsinstituttet vurdert. I kapittel 9 omtales ulike modeller for et fremtidig hjemfallsregime. Utvalgets anbefaling til fremtidig hjemfallsregime er inntatt i kapittel Forslagene er kort gjengitt nedenfor. En nærmere begrunnelse for utvalgets anbefaling er gitt i kapittel 10.2, mens konsekvenser for inntektsfordeling og eierstruktur er omhandlet i kapittel Særmerknader er i inntatt i kapittel 10.4, i tillegg til at det er mindretallsmerknader i øvrige kapitler. Økonomisk og administrative konsekvenser framgår av kapittel 11. Kapittel 12 og 13 inneholder lovforslag og merknader til de enkelte paragrafer. Utredningen har tre vedlegg. Vedlegg 1 omhandler investeringer og vedlikehold. En utredning om partielt hjemfall av utvalgsmedlem Lars Sørgard er inntatt som vedlegg 2. Vedlegg 3 er en EØSrettslig vurdering av hjemfallsinstituttet skrevet på oppdrag for utvalget av førsteamanuensis dr. juris Olav Kolstad. Tilrådingene fra utvalget er delte og er i hovedsak knyttet til følgende punkter: Hjemfallsvilkårets innhold Utvalgets flertall går inn for løsninger som innebærer at konsesjonæren på hjemfallstidspunktet har en ubetinget rett til en andel i det hjemfalte anlegg eller en andel av det hjemfaltes markedsverdi. Blant dette flertallet er det imidlertid ulikt syn på det konkrete innholdet i konsesjonærens rettsstilling. Et forslag om partielt hjemfall som omfatter 2/3 av fall og anlegg samler størst oppslutning i utvalget. Med dette forslaget forblir en eierandel på 1/3 hos konsesjonæren, med en rett for staten til å innløse konsesjonærens eierandel dersom særlige samfunnsmessige hensyn gjør seg gjeldende. Denne modellen er beskrevet i kapittel og Et annet forslag er tradisjonelt hjemfall til staten med kompensasjon i form av etteroppgjør til konsesjonær. Kompensasjonen er foreslått å tilsvare 20 prosent av hjemfallsobjektet. Staten skal ut fra gitte rammer stå fritt til å beslutte om oppgjøret skal skje i form av økonomisk vederlag eller eierandel. Denne modellen er beskrevet i utredningens kapittel og Et mindretall i utvalget går prinsipalt inn for transaksjonsmodellen, hvor vilkår om tradisjonelt hjemfall for offentlig eide kraftverk først utløses ved salg av eierandeler. Det vises til beskrivelse i kapittel 9.1.1, og Subsidiært går disse medlemmene inn for en rettighetsmodell, hvor dagens offentlige eiere som på hjemfallstidspunktet må avstå sine kraftanlegg vederlagsfritt til staten, gis rett til 45 prosent av anlegget eller dets verdi. Dette forslaget er omtalt i kapittel og Konsesjonsperiodens lengde Utvalgets flertall foreslår at konsesjonsperioden settes til 75 år. Mindretallet foreslår konsesjonstid på 60 år. Dette spørsmålet er omtalt i kapittel 9.2 og Implementeringsmetode Flertallet i utvalget legger til grunn at den fremtidige hjemfallsordningen innføres etter lovtidspunktmodellen. Det vil si at vilkår om hjemfall pålegges fra lovendringsdato. Forslaget er beskrevet i kapittel 9.3 og Utvalgets mindretall mener prinsipalt at ny hjemfallsordning bør innføres ved transaksjoner. Det vises til kapittel og Eksisterende private konsesjoner Utvalgets flertall legger til grunn at private konsesjoner omgjøres slik at de gis ny konsesjonsperiode fra lovendringstidspunktet og med samme hjemfallsinnhold som det utvalgets flertall foreslår for offentlige konsesjoner. Mindretallet mener de private konsesjonærenes rettigheter skal være uendret. Dette spørsmålet er omhandlet i kapittel

17 17 Fordeling av hjemfalte verdier Utvalget foreslår at vertskommunenes lovbestemte rett på inntil 1/3 av verdien eller andel av kraftverket videreføres. Utvalget foreslår en ny fordeling som modererer overføringen til kommuner som allerede har store inntekter fra kraftutbygging. Utvalgets flertall foreslår en ordning der det overskytende innenfor tredjedelen, etter at vertskommunene er tildelt verdier eller eierandel, overføres til en større region. Et mindretall går i mot at en større region skal kompenseres i tillegg til vertskommunene. Forslagene er beskrevet i kapittel I utredningen er det fremlagt forslag til lovendringer for de tilrådinger som er fremmet, med unntak av transaksjonsmodellen og rettighetsmodellen, jf. kapittel 12 og 13. Etter fullmakt Norsk kraftproduksjon 2004 Her framgår hvordan kraftproduksjonen i Norge er i dag. Norske vannkraftverkenes samlede produksjon pr Ford av kraftproduksjon Gruppe 1 Gruppe 2 Kraft produksjon i TWh/år Ford i % på ulike type verk Totalt 1. Statlige 54,5 46,0 % Totalt 2. Kommunale 50,0 42,2 % Totalt 1. Offentlige 104,5 88,2 % Totalt 1. Konsesjonsbelagte private verk 4,5 3,8 % Totalt 2. Delt eide private/offentlige konsesjonsbelagte verk (Hydro, Elkem,Hafslund) 3,0 2,5 % Totalt 2. Private konsesjonsbelagte verk 7,5 6,3 % Totalt 3. Private konsesjonsfrie verk ervervet før konsesj loven av ,5 5,5 % Totalt 118,5 100,0 % Kilde:NOU Hjemfall - side 33 Av ovennevte ser en at det produseres totalt ca 118,5 TWH/år. Av dette produserer det via statlige og kommunale verk ca 88%. De private produserer ca 10%. De største private er faktisk staten v/hydro og Elkem. Videre framgår det at det er bare 5,5% som produseres av konsesjonsfrie verk som er ervervet før konsesjonsloven av 1909 trådte i kraft. EØS rettslige vurderinger av hjemfallsinstituttet. Hjemfallsutvalget har ikke vært sammensatt slik at de har hatt spisskompetanse på EØS avtalen og har engasjert førsteamanuensis dr. juris Olav Kolstad til å komme med sin vurdering av hjemfallsordningen. Problemstillingen som er fremmet overfor han er følgende: 1. Beholde dagens ordning 2. Innføring av et eiernøytralt hjemfallsinstitudd, der offentlige og private aktører underlegges like regler om hjemfall. Som et ledd i dette gis offentlige aktører tidsbegrenset konsesjon med vilkår om hjemfall ved konsesjonstidens utløp, vilkår offentlige aktørerer ikke er underlagt etter dagens konsesjonsregime. 3. Vurdering av transasjonsmodell der viøkår om hjemfall for vannfall som i dag ikke er underlagt et likt vilkår, blir tilknyttet vannfall eller eiendandelr i vannfall dersom det skjer et salg av vannfall eller andeler i selskap som har eierandeler i vannfall. Han har kommet med en vurdering, vedlegg 3 i NOU. Her her vi uthevet momenter som synes å være viktige ifølge EØS eksperten. Av sammendraget hans framgår følgende:

18 1.2 Sammenfatning EØSavtalen anerkjenner i utgangspunktet avtalepartenes suverene rett til fritt å bestemme om naturressursene skal utnyttes. De virkemidler den norske stat bruker for å ivareta ressurs forvaltningshensyn faller allikevel ikke utenfor EØSavtalens virkeområde som en integrert del av staten suverenitet over egne naturressurser. Vannkraftproduksjonen i Norge er en del av energimarkedet innenfor EØS. Industrikonsesjonslovens og vassdrags-reguleringslovensregulering av produksjonen av vannkraft i Norge berører den økonomiske aktiviteten mellom EØSavtalens parter på en måte som har betydning for etableringen av et indre marked innenfor EØS. Reglene om hjemfall i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven må derfor utformes under hensyntagen til EØSavtalens bestemmelser.eøs avtalens artikkel 125 slår fast EØSavtalen ikke berører avtalepartenes regulering av eierforhold Det fremgår av EFdomstolens praksis at EØSavtalens artikkel 125 må tolkes slik at artikkel 125 aksepterer særskilte eiendomsrettslige ordninger. Industrikonsesjonslovens og vassdragsreguleringslovens regler om hjemfall, som har til resultat at eiendomsretten går tilbake til staten, er derfor ikke i seg selv i strid med EØSavtalen. Den nærmere utformingen av særskilte eiendomsrettsligeordninger må allikevel skje under hensyntagen til EØSavtalens bestemme ser, og EØSavtalen vil komme til anvendelsepå den nærmere utforming av hjemfallsordningen. EØSavtalens artikkel 31 forbyr restriksjoner på etableringsadgangen for statsborgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTAstat på en annen av disse staters territorium. Selv om industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven ikke formelt skiller mellom norske og utenlandske aktører,vil utenlandske aktører forskjellsbehandles i forhold til offentlige aktører m.h.t. vilkår om hjemfall. Således vil aktører fra andre EØSland få tidsbegrensede konsesjoner med vilkår om hjemfall, mens offentlige aktører gis tidsubegrensede konsesjoner uten vilkår om hjemfall. Aktører fra andre EØSland stilles således mindre gunstig enn en gruppe nasjonale aktører. Dette representerer en restriksjon som rammes av forbudet i EØSavtalens artikkel 31. Unntaket i EØSavtalens artikkel 33 for forskjellsbehandling som er nødvendig av hensyn til offentlig orden, sikkerhet og folkehelsen kommer ikke til anvendelse på reglene om vilkår om hjemfall. De hensyn som ligger bak hjemfallsinstituttet kan ikke begrunne et unntak på bakgrunn av den ulovfestede lære om tvingende allmenne hensyn. Industrikonsesjonslovens og vassdragsreguleringslovens regler om hjemfall vil også representere restriksjoner på de frie kapialbevegelser og vil rammes av forbudet i EØSavtalens artikkel 40. Dette fordi ordningen gjør det mindre attraktivt for investorer fra andre EØSland å investere i kraftproduksjon i Norge og i eierandeler i selskap som driver kraftproduksjon, da private kraftprodusenter er underlagt strengere rammevilkår enn offentlige kraftprodusenter gjennom vilkår om hjemfall. Heller ikke i forhold til forbudet i artikkel 40 kan de hensyn som ligger til grunn for hjemfallsinstituttet begrunne et unntak etter læren om tvingende allmenne hensyn. Dersom industrikonsesjonslovens og vassdragsreguleringslovens regler om hjemfall er i strid med EØSavtalen, vil Norge fra EØSavtalens ikrafttredelse den ha vært forpliktet til å endre reglene slik at traktatbruddet opphører. Forbudene i artikkel 30 og 41 vil også ramme vilkår om hjemfall i konsesjoner gitt etter Et annet spørsmål er om forbudene i artikkel 31 og 40 kommer til anvendelse på konsesjoner gitt førdette tidspunkt. Etter EØSavtalen gjelder et forbud mot å gi traktatens bestemmelser tilbakevirkende kraft. Som en følge av forbudet mot tilbakevirkning vil Norge etter EØSavtalen ikke ha en plikt til å endre konsesjoner gitt før til ugunst for konsesjonærene for å avbøte det brudd på EØSavtalen hjemmelsreglene i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven representerer. Ved et er verv av konsesjonsbelagte vannfall eller eierandeler i slike, må konsesjonsbehandlingen av ervervet være i tråd med EØSavtalens bestemmelser. Erververen vil i denne forbindelse ikke kunne påberope seg EØSavtalens forbud mot å gi traktaten tilbakevirkende kraft i forhold til de rettighetsposisjoner som erverves. Dette gjelder også der Oljeog energidepartementet har gitt er ververen fritak fra konsesjonsplikt etter industrikonsesjonslovens 1, 4. ledd i perioden etter EØSavtalens artikkel 61 forbyr støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer dersom støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene. Konsesjoner uten vilkår om hjemfall er ikke støtte i seg selv. Offentlige aktører får allikevel, ved å slippe den byrde vilkår om hjemfall representerer, en fordel innenfor konsesjonsregelverket sammenlignet med private aktører. En forskjellsbehandling av aktører innenfor et regelsett som gir bestemte aktører økonomiske fordeler vil representere statsstøtte dersom forskjellsbehandlingen ikke kan begrunnes i systemets logikk. Det er ikke tilfellet for industrikonsesjonslovens og vassdragsreguleringslovens ulikebehandling m.h.t. vilkår om hjemfall. Den fordel offentlige konsesjonærer får sammenlignet med private aktører ved å ikke bli pålagt den økonomiske byrde et vilkår om hjemfall representerer, er derfor statsstøtte som rammes av forbudet i artikkel 61. Ingen av unntakene i bestemmelsen vil komme til anvendelse. Etter EØSavtalens artikkel 18

19 62(1) er ordningen å betrakte som bestående støtte. Dette innebærer at ordningen vil kunne implementeres inntil ESA har truffet vedtak om at ordningen er uforenlig med artikkel De tre modellene for eiernøytralt hjemfall, d.v.s. modellene for totalhjemfall, partielt hjemfall og totalhjemfall med kompensasjon i form av etteroppgjør,innebærer ikke noen hindringer for etableringsretten eller de frie kapitalbevegelser, og er derfor ikke i strid med EØSavtalens artikkel 31 eller artikkel 40. Derimot vil forbudet mot statsstøtte i EØSavtalens artikkel 61 kunne ha betydning hjemfallsinstitutt. Ordningen med eiernøytralt totalhjemfall implementeres ved at offentlige aktører gis tidsbegrensede konsesjoner på 75 år fra lovendringstidspunktet. Forskjellen i konsesjonsperiode for offentlige aktører og private aktører som er gitt konsesjoner med varighet på 60 år innebærer en fordel for de offentlige aktørene som er å betrakte som statsstøtte i strid med artikkel 61. Modellen for partielt hjemfall reiser ingen problemer i forhold til forbudet mot statsstøtte i EØSavtalensartikkel 61. Modellen for totalhjemfall med kompensasjon gjennom et etteroppgjør vil heller ikke reise problemer i forhold til EØSavtalens artikkel 61, forutsatt at kompensasjonen tilsvarer den verdi konsesjonærene har tilført kraftproduksjonsanleggene som omfattes av den enkelte konsesjon i konsesjonsperioden. Etter transaksjonsmodellen vil offentlige aktører først underlegges vilkår om hjemfall i forbindelse med at det skjer et salgav vannfall eller eierandeler i vannfall, eller ved salg av eierandeler i selskap som eier vannfall eller har eierandeler i slike. Modellen forutsetter at de folkerettslige forpliktelsene Norge har påtatt seg i EØSavtalen ikke har tilbakevirkende kraft. Implementeringen av en transaksjonsmodell krever så omfattende endringer i hjemfallsinstituttets hjemmelsgrunnlag at sterke argumenter taler for at man ved implementeringen av en transaksjonsmodell ikke vil kunne påberope forbudet mot å gi EØSavtalen tilbakevirkende kraft. Modellen vil i så fall måtte underlegges en helhetlig vurdering i forhold til EØSavtalen, der også konsesjoner gitt før trekkes inn i vurderingen. Den forskjellsbehandling som dagens hjemfallsregime representerer, og som transaksjonsmodellen eventuelt vil videreføre, vil innebære restriksjoner i strid med forbudene i artikkel 31 og 40. Videre vil det å knytte krav om konsesjon til enkelttransaksjoner i seg selv representere en ulovlig restriksjon etter EØSavtalensartikkel 40, og vil representere en ulovlig restriksjon etter artikkel 31. Transaksjonsmodellen reiser ingen særlige problemer i forhold til forbudet mot statsstøtte i EØSavtalens artikkel 61. Landsammenslutning for vassdragskommuner (LVK s) syn i saken LVK s sekretæriat v/høyesterettsadvokat Stein Erik Stinessen skriver følgende om hva saken gjelder Hjemfallssaken gjelder spørsmålet om hvem som skal eie våre vannkraftressurser, både på kort og på lang sikt. I dag er vannkraftsektoren 90 prosent eid av det offentlige, hvor staten gjennom Statkraft eier 50 prosent og fylker og kommuner gjennom sine kraftselskap eier 40 prosent. De resterende 10 prosent er eid av private foretak, i all hovedsak Hydro og Elkem. Det er antatt at den samlede verdien av vannkraftsektoren ligger i størrelsesorden milliarder kroner. Vertskommunenes interesser er ivaretatt LVK organiserer ikke først og fremst kommuner med eierinteresser. LVKs oppgave er i ivareta vertskommunenes interesser. Dette gjelder i første rekke vertskommunenes inntekter fra kraftproduksjonen i form av skatter og avgifter, næringsfond osv, og de miljømessige sidene ved utbygging av våre vannkraftressurser. Dagens hjemfallsregler gir også vertskommunene inntekter ved at loven sikrer kommunen rett til inntil en tredel av det hjemfalte anlegget eller dets verdi. Verken Olje- og energidepartementets høringsnotat om hjemfallssaken fra 2002 eller Hjemfallsutvalget kan ses å true vertskommunenes rettigheter i dagens konsesjonslovgivning. Hjemfallssaken gjelder spørsmål om nasjonal råderett over vannkraftressursene LVKs Landsstyre har understreket at hjemfallssaken først og fremst gjelder spørsmålet om hvem som skal eie vannkraften. For hundre år siden var dette et av de viktigste spørsmål under oppbyggingen av Norge som selvstendig stat, og hjemfallsordningen det viktigste verktøyet. Landsstyret har formulert det slik: Hjemfallsordningen ble etablert for å sikre nasjonal kontroll med vassdragsressursene. Det er landsstyrets syn at vassdragene er en av landets mest verdifulle naturressurser, både i økonomisk og i økologisk sammenheng. Det er derfor overordnet å sikre fremtidig nasjonal kontroll med vassdragsressursene og deres verdier.

20 Landsstyret har videre fremhevet at dagens spredte offentlige eierskap er verdifullt og at det er viktig at en fremtidig hjemfallsordning gir muligheter for å videreføre dette eierskapet. 20 Dagens omfattende offentlige eierskap er en direkte følge av hjemfallsreglene, slik de har vært forstått til i dag: Dersom dagens offentlige eiere skulle selge sin kraftanlegg til private eller utenlandske foretak, vil disse få nye konsesjoner begrenset til 60 år, og regnet fra opprinnelig byggetid/konsesjonstid. Overført på kraftanleggene i Hallingdal som for en stor del er bygget på 1950-tallet vil en kjøper bare få konsesjon fram til ca Det er dette som av økonomene er kalt en fullstendig innelåsning av dagens eierstruktur, og som har ført til at det stort sett er Statkraft som har kjøpt opp kommunale eierandeler. Det er uenighet mellom den norske Stat og ESA om EØS-avtalen forplikter Norge til å innføre like regler for alle konsesjonærer. Det er LVKs syn at Norge burde ha bedt om forhandlinger med ESA for en avklaring av dette viktige spørsmålet. Regjeringen har ikke gjort det, trolig fordi regjeringens egen politikk er et nytt hjemfallsregime som vil harmonere med EØS-avtalen. Dersom vi ser for oss et regime med like hjemfallsregler for alle enten fordi det anses ønskelig eller fordi EØS-avtalen forplikter oss til det oppstår et helt grunnleggende spørsmål: Hva vil det bety for eierskapet til norsk vannkraftsektor? ECON Senter for økonomisk analyse utredet dette spørsmålet for Olje- og energidepartementet i 2002, og i kraftbransjens fagblad Energi ble utredningen gjengitt slik: Likt hjemfall kan utløse salgsras Såkalt eiernøytralt hjemfall som myndighetene legger opp til, åpner for omfattende strukturendringer i norsk energiforsyning. Fritt salg av kraftverk vil føre til færre og større enheter, med stort innslag av private og utenlandske eiere (...) I dagens hjemfallsordning blir eierskapet innelåst, fordi salg fra offentlige eiere til private eller utenlandske aktører kan medføre en betydelig kortere konsesjonsperiode for kjøper enn hva selger har i utgangspunktet. LVK deler denne analysen, men LVK deler ikke ECON s positive holdning til privatisering og en utenlandsk eierdominans i norsk kraftforsyning. For de som mener eierskapet er uten interesse, vil ikke den varslede omleggingen av hjemfallsreglene være noe problem. Men for de miljøer som fortsatt ser et omfattende offentlig eierskap som et viktig nasjonalt anliggende, er det en stor utfordring å finne løsninger som sikrer dette også fremover. Det er forståelig at dagens offentlige eiere, som Oslo kommune, er opptatt av å beholde de verdier som ligger i kommunens kraftforetak, og det er forståelig at det utrykkes sterk bekymring for at departementet har foreslått å omgjøre dagens evigvarende konsesjoner til tidsbegrensede. Denne bekymringen kan lett fjernes ved å oppheve hele hjemfallsordningen og gi alle aktører evigvarende konsesjoner. Men det vil nettopp føre til det salgsraset ECON har beskrevet, og dermed undergrave det offentlige eierskapet. Det kunne vært verdifullt for debatten om de kommunale eierne ga til kjenne om de også er opptatt av å bevare et offentlig eierskap til vannkraftsektoren utenfor eget område. I så fall står vi foran følgende utfordring: Hvordan kan vi både beholde et tungt nasjonalt eierskap, ivareta dagens lokale eierskap og åpne for markedsmessige omstruktureringer på eiersiden? Det er LVKs syn at målsetningen om å videreføre et omfattende offentlig eierskap er et nasjonalt anliggende og av stor betydning for våre etterkommere. Det krever at vi opprettholder hjemfallsordningen, og at nye konsesjoner ikke gis på lenger tid enn 60 år, som i dag. Det vil i det minste være et nasjonalt sikkerhetsnett for etterslekten - om 60 år Men dette sikrer ikke et omfattende offentlig eierskap fra i dag og 60 år fremover. Som en motvekt mot det salgspresset ECON beskriver, mener LVK det i tillegg er nødvendig å etablere insentiver for dagens offentlige eiere slik at ikke kortsiktige gevinster for å redde en skranten kommuneøkonomi blir utslagsgivende. Transaksjonsmodellen Et direkte virkemiddel vil være å gjøre nye regler om tidsbegrensede konsesjoner betinget av bestemte transaksjoner, f. eks salg av et visst omfang, slik dagens konsesjonslov har regler om. Dagens

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/08692-004 Dato: 24.01.2003 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL AV KRAFTVERK INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S00 &13 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S00 &13 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S00 &13 Arkivsaksnr.: 02/08692-007 Dato: 13.02 2005 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL AV KRAFTVERK INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Hjemfall. EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08

Hjemfall. EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08 Hjemfall EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08 Dato: 2006-08-08 Side: 2 Hensyn bak hjemfallsinstituttet - Offentlig styring og kontroll over naturressursene -

Detaljer

Høring - NOU 2004:26 - Hjemfall, vurdering av den fremtidige ordningen for hjemfall av vannkraftverk

Høring - NOU 2004:26 - Hjemfall, vurdering av den fremtidige ordningen for hjemfall av vannkraftverk Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1386 MA1-M3 ODDS 691 Saksbeh.: Dato: 11.02.2005 Høring - NOU 2004:26 - Hjemfall, vurdering av den fremtidige ordningen

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 2836/08 Løpenr.10016/08 Ark.nr. U01 &00. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget UTKAST TIL ENDRING AV INDUSTRIKONSESJONSLOVEN OG VASSDRAGSREGULERINGSLOVEN - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 26

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 26 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 26 Offentlig utredningsutvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 4. april 2003. Avgitt til Olje og energidepartementet 30. november 2004. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Energipolitiske utfordringer

Energipolitiske utfordringer Energipolitiske utfordringer Landstariffkonferansen energi 2005 Innledning Hans O. Felix Lysbilde nr.: 1 Eierskap Fakta: Ca 90 % offentlig eid 40 % kommuner og fylkeskommuner 50 % stat (direkte og indirekte)

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

Pressekonferanse 14. mars 2008

Pressekonferanse 14. mars 2008 Pressekonferanse 14. mars 2008 Hjemfall og offentlig eierskap Olje- og energiminister Åslaug Haga Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil: at våre energiressurser skal være hele folkets eie. Vi vil derfor

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 30.01.2015 2014/4077-3197/2015 / 026/&00 Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 15/18 Fylkesutvalget 10.02.2015 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Demokratisk sosialisme?

Demokratisk sosialisme? Demokratisk sosialisme? Karakteristika ved bransjen før 1990: 86 prosent offentlig eierskap 56 prosent lokalt/regionalt eierskap Småskalaorientert: 350 enheter En samvirkeorientert bransje Kostnadsbasert

Detaljer

Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer

Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer Kraftkroner står på spill for lokale myndigheter. Oslo kommune alene kan tape omlag 1,5 milliarder kroner hvis det innføres hjemfall (foto: Hafslund). EFTA-domstolen

Detaljer

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.09.2016 Referanse: 20463/2016 Arkiv: V60 Vår saksbehandler: Olav Kornstad Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

HØRING - ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN FYLKESRÅDMANNEN Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Saksbehandler: Anne Hauge Fagernes Deres ref.: Vår dato: 09.10.2008 Direkte tlf.: 37017331 Vår ref.: 2008/1599- Arkivnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/9878-11 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - framtidig eierskap til NTE Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten - høring

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten - høring Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 14/10193 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 04.12.2014 054/14 weslag Kommunestyret 18.12.2014 099/14 weslag Forslag om oppheving av konsesjonsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

St.prp. nr. 60 ( )

St.prp. nr. 60 ( ) St.prp. nr. 60 (2000-2001) Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 23. mars 2001, godkjend i statsråd same dagen. Kap. 1826 Kapittel

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Høring - Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten Enhet arealforvaltning Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2014/7828-4 Knut Krokann 05.01.2015 Bes oppgitt ved henvendelse Høring - Forslag om

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan sar@lundogco.no Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet (utvidet formannskap). Den som har gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2012 16787/2012 2011/10125 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/51 Formannskapet 28.03.2012 Bystyret 29.03.2012 Krav om lovlighetskontroll

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Deres ref Vår ref: Dato 2013/ Høringsuttalese om forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven

Deres ref Vår ref: Dato 2013/ Høringsuttalese om forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven Frosta kommune Det Kongelige Landbruks- og matdepartementtet postmottak@lmd.dep.no Deres ref Vår ref: Dato 2013/5188-4 30.01.2014 Høringsuttalese om forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 10:00-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 04.05.2016 Tid: 10:00-13:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 16.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 07.04.2011 kl. 16:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Valg 2011 - frist for fritak fra listeforslag Valg 2011 -

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/525 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2 Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/1384-21747/2016 Deres ref. 16/1559-2 Postboks 8112 Dep Arkiv 000 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 44/16 Formannskapet 26.05.2016 39/16 Kommunestyret 26.05.2016 Ark.: 003 Lnr.: 4650/16 Arkivsaksnr.: 16/829-5 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Melding om vedtak. Høring - Forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt

Melding om vedtak. Høring - Forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt Drift og forvaltning Internett: www.e-h.kommune.no Melding om vedtak Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement P.b 80007 Dep 0030 OSLO Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/567-4 Inge Eftevand,

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref: Vår ref: RMK 2014/5233 Dato: 14.10.2014 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften Ovennevnte sak ble behandlet

Detaljer

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING Møtested: Øversjødalen samfunnshus Møtedato: 25.04.2013 Tid: kl. 19.30 KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 32/13 Tittel OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE I FORBINDELSE MED HØRINGSUTTALELSEN

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Servicekontoret

LINDESNES KOMMUNE Servicekontoret LINDESNES KOMMUNE Servicekontoret Finansdepartementet Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 10109/2015-2015/11 Margrethe Engeland 000 04.09.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer