Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011"

Transkript

1 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift 2011 resultatregnskap s Revisjon og årsregnskap for OU-midler 2011 s Driftsrapport 2011 for organisasjonsdriften s Revisjon, årsberetning og regnskap Bedre Skole 2011 s Revisjon, årsberetning, regnskap, Utdanningsforbundets fond 2011 s Revisjon, årsberetning, regnskap Hausmannsgate Utvikling AS 2011 s Revisjon, årsberetning, regnskap Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS 2011 s Årsberetning, regnskap Hurdalsjøen hotell AS 2011 s Årsregnskap Bjørnsonfondet 2011 s Årsberetning, regnskap Oslo Lærerinnelags fond 2011 s Revisjon, årsberetning, regnskap Skolefrontens fond 2011 s. 89

2 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET OG KONSERNET 1.1 ÅRSBERETNING FOR 2011 Virksomhetens art Utdanningsforbundet ble stiftet 1. januar 2002 som en sammenslåing av de tidligere fagorganisasjonene Lærerforbundet og Norsk Lærerlag. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt. Forbundet er landets dominerende lærerorganisasjon og landets tredje største fagforening, med medlemmer ved årsskiftet. Forbundet organiserer i dag pedagogisk personale fra barnehage til høgskole og universitet, og er aktivt med på å utforme norsk skole- og barnehagepolitikk. Utdanningsforbundet er bygd opp med organisasjonsledd på arbeidsplassene, på kommuneog fylkesnivå, og på sentralt nivå. Årsberetningen og regnskapet omfatter den sentrale virksomheten som drives i Oslo. Virksomheten omfatter både tillitsvalgte og ansatte. De ansatte hører administrativt inn under det sentrale sekretariatet. I konsernregnskapet inngår Utdanningsforbundets fond og aksjeselskaper eid av Utdanningsforbundet. Organisasjonen eier aksjeselskapene Hausmannsgate Utvikling AS med datterselskapene Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS og Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter AS, samt Bedre Skole AS fullt ut. For disse selskapene blir det utarbeidet egne årsberetninger og regnskap. Årsberetningen tar sikte på å omtale vesentlige forhold også for disse selskapene. Utdanningsforbundet forvalter også andre fond og legater, som er selvstendige juridiske enheter, og som det utarbeides egne regnskapsoppsett for. Disse inngår ikke i konsernregnskapet. Fortsatt drift Ut fra økonomiske og organisasjonspolitiske forhold, mener styret det er gode forutsetninger for fortsatt drift. Dette er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Arbeidsmiljøet Sykefravær i det sentrale sekretariatet var registrert med 6,3 % i Dette er på samme nivå som i Styret mener at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, men vurderer løpende behovet for iverksettelse av tiltak for forbedringer. Det er gjennomført systematiske arbeidshelseundersøkelser i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og trivselsundersøkelse. Arbeidsmiljøutvalget har regelmessig avholdt møter i løpet av En rekke saker er behandlet og foreslåtte løsninger er lagt fram for de berørte parter. Utdanningsforbundet er tilsluttet avtale om inkluderende arbeidsliv. Likestilling. I det sentrale sekretariatet var det ved årsskiftet 2011/12 ansatt 111 kvinner og 61 menn. Av 20 nyansatte i det sentrale sekretariatet i 2011, var 10 kvinner og 10 menn. Av lederne i administrasjonen er det 14 kvinner og 7 menn. Sentralstyret har i 2011 bestått av 13 medlemmer, hvorav 10 er kvinner. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. I Utdanningsforbundets personalpolitiske

3 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap retningslinjer er det et mål at man skal behandle kvinner og menn likt ved tildeling av ansvar og oppgaver, og gi begge kjønn like muligheter til karriereutvikling. Retningslinjene omhandler videre en livsfaseorientert personalpolitikk som også i stor grad er likestillingsfremmende. Gjennomsnittlig årslønn i 100 % stilling ligger om lag kroner høyere for menn enn for kvinner. Lønnsforskjellen skyldes at det er flere kvinner enn menn i de lavest lønnede stillingstypene, selv om dette forholdet har jevnet seg noe ut i løpet av Selskapet jobber med et prosjekt med beskrivelser av alle stillinger for å sikre at et framtidig lønnssystem ikke skaper uønskede lønnsforskjeller mellom likeverdige stillinger. Diskriminering Utdanningsforbundet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion, seksuell orientering eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Utdanningsforbundet har som målsetning å reflektere befolkningen i nærområdet. Ytre miljø Selskapet slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Organisasjonens virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Utdanningsforbundet arbeider for tiden med sikte på Miljøfyrtårnsertifisering. Redegjørelse for årsregnskapet Organisasjonen De totale kontingentinntektene var 618,5 mill. kroner i Kontingentmidlene fordeles mellom sentralt nivå, fylkesplan og lokalt plan basert på landsmøtets vedtak. 43,5 % av kontingentinntektene tilfaller den sentrale driftsorganisasjonen. Totale inntekter for Utdanningsforbundets sentrale driftsorganisasjon inklusive OU-midler (tillitsvalgtopplæringen) var 324,4 mill. kroner i Driftsresultatet for organisasjonen ble et overskudd på 19,1 mill. kroner. Vesentlige grunner til årets positive driftsresultat var kontingentinntekter over forventet og lavere forbruk enn budsjettert på en rekke kostnadsposter. Årsresultatet ble på 25,8 mill. kroner. Basert på representantskapets vedtak 11/10 om styrking av Utdanningsforbundets fond etter de to siste streikekonfliktene overføres 15,4 mill. kroner av årsresultatet til fondet. Ved årsskiftet var egenkapitalen i den sentrale driftsorganisasjonen på 177 mill. kroner. Konsernet I 2011 var konsernets samlede driftsinntekter 389,8 mill. kroner. Driftskostnadene var på 329 mill. kroner, og driftsresultatet ble et overskudd på 60,8 mill. kroner. Utviklingen på aksjemarkedet i 2011 påvirket fondsavkastningen sterkt, og bidro til et negativt finansresultat for konsernet på 18,9 mill. kroner. Årsresultatet for konsernet ble 41,5 mill. kroner. Ved årsskiftet var egenkapitalen i konsernet totalt 817 mill. kroner. OU-midler (tillitsvalgtopplæringen) Det separate oppsettet for OU-regnskapet viser omfanget av tillitsvalgtopplæringen på alle tariffområder, både for organisasjonen sentralt og for fylkesplan. Kostnadene for virksomheten på fylkesplan omfatter ikke virksomhet utover de tildelte rammer; fylkeslagene finansierer i tillegg en ganske betydelig opplæring over egen drift. I finansregnskapet for

4 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap organisasjonen er det kun sentralleddets OU-aktivitet som ligger inne. Resultatet for sentralplan var et underforbruk på kroner i 2011, som kom fylkeslag med overforbruk til gode. Utdanningsforbundets fond Utdanningsforbundets fond er samme juridiske enhet som organisasjonen, men fondet har eget styre og egne vedtekter, og separat regnskap internt i forbundet. Hovedformålet for fondet er å ivareta konfliktberedskap, forvalte forbundets eiendommer og fondslikviditet. Utdanningsforbundets fond forvalter 83 % av Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate 17 direkte, og dessuten eiendommene i Osterhausgate 4 som omfatter et konferansesenter ferdigstilt i 2009 og en boligeiendom som ble oppgradert vesentlig i Hausmannsgate Utvikling AS med datterselskapene Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter og Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS ligger under fondsstyrets ansvarsområde. Hausmannsgate Utvikling AS eier de resterende 17 % av lokalene i Hausmannsgate 17. Disse lokalene leies ut, hovedsakelig til eksterne leietakere, men også til Utdanningsforbundets egen driftsorganisasjon. I fondets regnskap for 2011 utgjorde driftsinntektene totalt 65,9 mill. kroner. Driftsinntektene er generert fra Utdanningsforbundet. 46,6 mill. kroner gjaldt kontingenttilskudd fra organisasjonen, som inkluderer ordinære overføringer på 3,3 % av Utdanningsforbundets kontingentinntekter, samt ekstraordinære overføringer basert på representantskapets vedtak 11/10 om styrking av fondet. Resterende driftsinntekter var knyttet til utleie av Utdanningsforbundets lokaler, konferansesenter og leiligheter til driftsorganisasjonen i Utdanningsforbundet. Driftskostnadene var på 13 mill. kroner. Dette ga et positivt driftsresultat på 52,9 mill. kroner. Fondet har en betydelig likviditet, og finansinntekter av utlån og plassering i rente- og aksjefond er en viktig del av fondets plasseringsstrategi var imidlertid et år med nedgang på aksjemarkedet. Det ble derfor kostnadsført en netto finanskostnad på 23,4 mill. kroner fra fondsforvaltningen. Inkludert et uttak fra datterselskapet Hausmannsgate Utvikling AS på 6 mill. kroner ble netto finansresultat negativt med 17,4 mill. kroner. Årsresultatet etter skatter var et overskudd på 35,6 mill. kroner. Egenkapitalen til fondet eksklusive Utdanningsforbundets datterselskaper var ved årsskiftet 642 mill. kroner. Legater Utdanningsforbundet forvalter to legater med stipendformål; Oslo Lærerinnelags Fond som gir stipend til videreutdanning til kvinnelige lærere i grunnskolen, og Skolefrontens Fond som nyttes til pedagogiske tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet. I tillegg hjemler vedtektene utdeling av en solidaritetspris. Redegjørelse for organisasjonens utsikter Kontingentinngangen i Utdanningsforbundet i 2011 ble noe bedre enn forventet. Utviklingen i antall yrkesaktive medlemmer har imidlertid stagnert i Det vil bli økt innsats på verving i 2012 med sikte på videre økning i medlemstallet. Organisasjonen har en relativt stabil og meget kompetent bemanning. Det har i 2011 vært rekruttert til flere sentrale stillinger. Organisasjonen har lyktes med å tilsette godt kvalifiserte

5 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap medarbeidere. Gjennomsnittsalderen på de ansatte gjør at man i de nærmeste årene vil få en relativt omfattende naturlig avgang gjennom pensjonering med påfølgende behov for nytilsettinger. Finansiell risiko Markedsrisiko Organisasjonen har plasseringer i en del utenlandske fond som gir eksponering for valutasvingninger. Organisasjonen og konsernet er for øvrig i liten grad eksponert for endringer i valutakurser, da det bare helt unntaksvis har utenlandske kunder eller leverandører. Konsernet er i en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået. Konsernet har betydelige omløpsmidler, og har i løpet av regnskapsåret nedbetalt gjeld til ekstern långiver. Videre vil endringer i rentenivået og situasjonen på aksjemarkedet ha direkte innvirkning på avkastning av finansielle omløpsmidler i fondet og i organisasjonsvirksomheten. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk har vært lite tap på fordringer. Konsernets klart viktigste debitorgruppe er arbeidsgivere som innbetaler kontingent. Her er det en hovedvekt av offentlige enheter, blant annet kommuner, som har en høy grad av punktlighet i sine betalinger. På områdene abonnementssalg, annonse- og kurssalg har det forekommet noe tap på fordringer, men dette blir totalt sett av mindre betydning. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og obligasjoner og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst.

6 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i Utdanningsforbundets virksomheter disponeres slik: Egenkapital med internt pålagte restriksjoner Gjeldsført intern overføring av egenkapital Annen egenkapital Organisasjonsdriften Fondet Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og informasjonen gitt i denne årsberetning et rettvisende bilde av Utdanningsforbundet og konsernets stilling og resultat av driften for Oslo, 31. desember mai 2012 Mimi Bjerkestrand Haldis Holst Ragnhild Lied Leder Nestleder Nestleder Tove Marie Børresen Kolbjørg Ødegaard Solveig Eldegard Styremed Styremedlem Styremedlem Evy Ann Eriksen Steffen Handal Gunnar Opstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Magne Rydland Hege Valås Reidun Blankholm Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anita Rose Bakke Styremedlem

7 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Deloitte. Til Utdanningsforbundet REVISORS BERETNING Deloitte AS Karenslyst alle 20 Postboks 347 Skøyen NO-0213 Oslo Norway Tel: Fax: www. delditte. no Uttalelseom årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Utdanningsforbundet som består av organisasjonsregnskap, som viser et overskudd på kr , og konsernregnskap, som viser et overskudd på kr Organisasjonsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og leders ansvarfor årsregnskapet Styret og leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver ogplikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonen og konsernet Utdanningsforbundets finansielle stilling per 31. desember 2011 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a UK Umited company, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Pleasesee for detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and ts rnember firms. Org.nr:

8 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap side2 Deloitte. Uttalelseom øvrigeforhold Konklusjon om årsberetningen og anvendelse av overskuddet Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift, samt forslaget til anvendelse av overskuddet, er i samsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistente med årsregnskapet. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 11.juni 2012 Deloitte AS Grete Elgåen statsautorisert revisor

9 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

10 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

11 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

12 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

13 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

14 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

15 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

16 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

17 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

18 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

19 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

20 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

21 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - OU-MIDLER Samlet regnskap for alle områder med tilskudd. (Offentlige og private områder) RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter: Offentlige tilskudd Sum driftsinntekter Kostnader fylkesplan: Kurs fylkesplan Sum kurskostnader fylkesplan Kostnader sentralt: Kursvirksomhet sentralt Personalkostnader Administrasjonskostnader Sum kurskostnader sentralt Sum driftskostnader ÅRSRESULTAT Disponeringer: Til/fra EK m/internt pålagte restriksjoner: OU/Oslo OU/PBLA OU/KS OU/Spekter OU/privat OU/Virke Fra fri egenkapital: OU/KS Sum disponeringer BALANSE PER Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer: Utdanningsforbundet Sum fordringer SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Egenkapital interne begrensninger Sum opptjent egenkapital - OU-midl. overf. neste år GJELD Forskuddsinnbetalt ou-tilskudd - - Gjeld til fylkeslag uoppgjorte kurskostnader Gjeld til UNIO ubrukte midler stat Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember mai 2012 i styret for Utdanningsforbundet Leder Nestleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

22 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Driftsrapport for organisasjonsvirksomheten 2011 Driftsrapporten for 2011 er et internt dokument som relaterer seg til budsjettet for 2011, og omfattes ikke av revisors beretning. Sentralstyret har fått seg forelagt orienteringer om budsjettsituasjonen ved to anledninger i 2011, sist gang i november-møtet. Da ble det lagt fram en prognose som viste et overskudd på 16,5 mill. kroner. Det er særlig høyere kontingentinntekter enn antatt og mindreforbruk på bevilgningen til sentralstyrets disposisjon (prognosen gikk ut fra at hele bevilgningen på 4,5 mill. kroner ville bli brukt opp) som gjør at det endelige resultatet for 2011 har blitt vesentlig høyere enn også denne prognosen. Overskuddet for 2011 er på 25,8 mill. kroner. Resultatbildet for 2011 preges i korte trekk av: Bedre kontingentinntekter enn tidligere antatt. Lavere andre inntekter enn budsjettert, men disse inntektene er i stor grad knyttet til aktiviteter som også har lavere kostnader enn budsjettert. Stort mindreforbruk på budsjettet til sentralstyrets disposisjon. Finansinntekter høyere enn forventet. Generelt mindreforbruk i avdelingene. I en oppstartsfase med ny organisasjonsstruktur i sekretariatet fra 2011 og nye budsjettfullmakter til avdelingslederne har det vært stram budsjettstyring og ekstra forsiktighet i bruk av midler. Et budsjettert underskudd tilsa også nøkternhet. Videre kan rekrutteringsprosesser knyttet til budsjetterte nye årsverk ha tatt noe mer tid enn forutsatt. 15,4 mill. kroner av årets resultat overføres fondet på bakgrunn av representantskapets vedtak i sak 11/10 om tiltak for å styrke fondet til et nivå tilsvarende nivået før konflikten i

23 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Utdanningsforbundet Organisasjonsdriften sentralt Driftsrapport R eg nskap ( kr) B ud sjet t ( kr) A vvik ( kr) A vvik ( %) R eg nskap ( kr) Gjennomsnittlig antall medlemmer i arbeid stk stk stk -0,4 % stk Gjennomsnittskontingent betalende medlemmer kroner kroner 230 kroner 4,2 % kroner Brutto kontingentinntekter ,8 % Fratrekk før fordeling, til fondet ,0 % Kontingeninntekt, fordelingsgrunnlag ,8 % Refundert fylkesplan ,8 % Refundert lokalplan med klubbnivå ,8 % Refundert fondet ,8 % Kontingentinntekt sentralt ,8 % Inntekter tidsskrift ,7 % Salgsinntekt kurs konferanser ,5 % Tilskudd tillitsvalgtopplæring ,7 % Tilskudd NORAD ,7 % Provisjoner forsikring/medlemstilbud ,8 % Andre inntekter ,5 % Sum andre inntekter ,0 % Sum inntekter ,2 % Ikke fordelte administrasjonskostnader ,7 % Kostnader per avd. inkl. aktivitetsansvar: Sekretariatsstaben ,7 % Felles administrasjon og sekretariatsutvikling ,7 % Organisasjonsutvikling og medlemstjenester ,7 % Profesjonspolitikk ,3 % Kommunikasjonsavd ,0 % Medlemsblad og tidsskrift ,3 % Tillitsvalgte sentralt ,4 % Sentralstyrets disposisjon ,6 % Sum driftskostnader ,7 % Driftsresultat Netto finansresultat ,6 % Årsresultat Disponeringer: Endring avsetn. øremerket egenkapital ordinær Årsresultat tilført fondet Endring avsetning øremerket egenkapital OU Årsresultat tilført fri egenkapital

24 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Inntekter Kontingentinntektene ble vesentlig bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at prognosen for 2010 som var basis for budsjetteringen av gjennomsnittlig kontingent for betalende medlemmer var for forsiktig. For lavt anslag for 2010 ble dermed trukket med inn i Forbedrede rutiner for oppfølging og innkreving av medlemskontingent bidrar også til å sikre at kontingentene blir betalt. Inntekter utover kontingentinntektene er lavere enn budsjettert. De tre områdene tidsskrift, kurs og konferanser, og tillitsvalgtopplæringen har en inntektssvikt på rundt en million kroner hver i forhold til budsjettet. Provisjoner forsikring/medlemstilbud er inntektsført med 2,5 millioner kroner mindre enn budsjett. For disse inntektspostene er imidlertid tilhørende kostnader også i stor grad tilsvarende lavere. Inntektsførte tilskudd til tillitsvalgtopplæringen samsvarer i stor grad med kostnadene. For statlig sektor står om lag 2 mill. kroner ubrukt, men disse midlene må tilbakebetales, og er ikke inntektsført. For provisjoner forsikring/medlemstilbud tilsvarer inntektsførte provisjoner de beregnede utgiftene forbundet har knyttet til forsikringstilbudet, så lavere inntekter på denne posten betyr at også utgiftene er lavere enn budsjettert. Det er lavere inntekter av kurs og konferanser, men også lavere arrangements- og markedsføringskostnader. 2. Ikke fordelte administrasjonskostnader En stor andel av de administrative kostnadene defineres som felleskostnader (om lag 70 mill. kroner). Disse blir igjen fordelt videre på avdelingenes budsjetter. Det som står igjen som ikke fordelte administrasjonskostnader er i hovedsak den andel av felleskostnadene som kan knyttes til fylkes- og lokalplanet, samt om lag 4,7 mill. kroner som er netto kostnader knyttet til konferansesenteret. Mindreforbruket på 0,5 mill. kroner i 2011 kan relateres til de totale felleskostnadene. Husleien til fondet for lokalene og andre kostnader for lokalene er høyere enn budsjettert, mens avskrivningene er lavere enn budsjettert. 3. Sekretariatsstaben Forbruket er om lag som budsjettert. 4. Avdeling for felles administrasjon og sekretariatsutvikling Mindreforbruket i avdelingen kan bl.a. knyttes til mindre innleie av vikarer og lavere reise- og kursutgifter enn budsjettert. 5. Avdeling for organisasjonsutvikling og medlemstjenester Mye av mindreforbruket på 12,4 mill. kroner i forhold til budsjettet for Avdeling for organisasjonsutvikling og medlemstjenester er knyttet til de aktivitetskostnadene avdelingen har ansvar for, og motsvares også til en viss grad av lavere inntekter: Tillitsvalgtopplæringen (OU) mindreforbruk på om lag 2 mill. kroner knyttet til tilskudd for statlig sektor, men også tilsvarende mindre tilskudd siden tilskudd utover forbruk må betales tilbake. Møtevirksomhet politisk system mindreforbruk på 3 mill. kroner av et budsjett på 11 mill. kroner. Mange av de faste fora har betydelig mindreforbruk i forhold til budsjettet (representantskap, kontaktforumene, Lederråd og utvalgene). Fylkesledersamlinger har merforbruk. 3

25 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Forsikringsordningene (seksjon medlemstilbud) mindreforbruk på 2,6 mill. kroner i forhold til budsjettet. I forhold til 2010 økte utgiftene med knappe 2 %. Kostnadene forbundet med produksjon og distribusjon av medlemsforsikringsordningen viser sterk reduksjon som følge av overgang til elektronisk distribusjon. Det har heller ikke vært leid inn så mye ekstrahjelp som budsjettert. Mindreforbruket i forhold til budsjett motsvares av tilsvarende lavere inntekter fra forsikringspremiene, fordi forsikringspremiene skal dekke utgiftene forbundet har med å tilby forsikringene, men ikke bidra til et overskudd for Utdanningsforbundet. Overskytende refusjoner fra forsikringsordningene går til premiefondet, som bidrar til utjevning av forsikringspremiene over tid. Drifts- og administrasjonskostnadene knyttet til kurs og konferanser er 2,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Inntektene er 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det har vært en dreining mot at flere kurs og konferanser defineres som tillitsvalgtopplæring, og at konferanser i tilknytning til tillitsvalgtopplæring tilbys gratis. Dette gir lavere inntekter, mens kostnader knyttet til tillitsvalgtopplæring belastes OU-regnskapet, og belaster dermed ikke driften. Øvrig mindreforbruk er knyttet til at spesielt avsatte midler til kampanjer/annonser, verving/medlemspleie ikke er benyttet i 2011, lavere stipendutbetalinger, generelt lavere drifts- og administrasjonskostnader enn budsjettert, og også noe lavere kontingentkostnader enn det var budsjettert med. 6. Avdeling for profesjonspolitikk Avdelingen har et mindreforbruk på nærmere 4,3 mill. kroner. 1,3 mill. kroner av mindreforbruket er knyttet til at det var budsjettert midler til uravstemning, men det ble ingen kostnader siden det ikke ble uravstemning. Om lag 0,6 mill. kroner av mindreforbruket er knyttet til høyere refusjoner av saksomkostninger for juridisk bistand til medlemmene. Personalkostnadene er om lag 2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavere overtidsbruk og høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert, samt at vikarinnsettelser ved permisjoner/lengre sykefravær og nyrekrutteringer har tatt lengre til enn forventet. 7. Kommunikasjonsavdelingen Mindreforbruket i avdelingen er knyttet til ulike aktiviteter/prosjekter. Se tabell nedenfor: Prosjekt Regnskap 2011 Budsjett 2011 Medlems- og oponionsundersøke Info-abonnementer Informasjonsmateriell Drift ekstern WEB - Internett Profileringsmateriell Øvrig informasjonsvirksomhet Forbundsnytt Sum For øvrig er avdelingens kostnader for 2011 om lag som budsjettert. 4

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer