Om boplassfolkets gravskick : en kritikk og ett svar Sverdrup, Georg Fornvännen 1939(34), s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om boplassfolkets gravskick : en kritikk og ett svar Sverdrup, Georg Fornvännen 1939(34), s. 315-320"

Transkript

1 Om boplassfolkets gravskick : en kritikk og ett svar Sverdrup, Georg Fornvännen 1939(34), s Ingår i: samla.raa.se

2 SMÄRRE MEDDELANDEN 315 Vitterhetsakademiens träsnittsamling uppgives 1 härröra från dåvarande sekreteraren i Antikvitetsarkivet Johan Helin, sora redan vid sitt tillträde 1725 av den nämnda befattningen umgicks med planen på ett fortsatt utgivande av Johan Peringskiölds Monumenta Uplandica och därvid påbörjat avtryckandet av de i Antikvitetsarkivet förvarade trästockar med runstensbilder, som tidigare skurits genom Johan Hadorphs och Peringskiölds försorg. Vissa omständigheter gjorde, att tryckningen icke fullföljdes. Som ett resultat av detta Helins arbete före tillkomsten av Bautil torde man alltså böra betrakta den serie av 250 olika runstonsbildor, som tillsammans synes föreligga i de båda anförda samlingarna i respektive Vitterhetsakademien och Rostocks universitetsbibliotek. Elisabeth Svärdström 1 Jfr H. Schuck, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, dess förhistoria och historia, del IV, Sthlm 1935, s LITTERATUR OCH KRITIK OM BOPLASSFOLKETS OR.WSKICK En kritikk og ett svar I en avhandling i Fornvännen gir Arvid Serner mig det råd å rovidore min preaniraistiske opfatning av dödstroen hos boplassfolket i nordisk steinalder, fordi min teori bygger på en gravskikk som ikke kan påvises. I sin doktoravhandling 1 kommer Serner tilbake til mitt arbeide. 3 Mon her er den lotte ironi erstattet med streng kritikk. Det heter nå at jeg har behandlet materialet»decidedly uncritically» (s. 7), og at mine undersökelser»lose all significance with his using for his examination, either skeletons, not from the Older Stone Age, or fragments of skeletons» (s. 19). Da mitt arbeide utkom, var arkoologene enige om at en del av kjökkonraöddingene inneholdt ganske simple gräver sora stammet fra boplassfolket. I do siste årene har en fornyet undolsökelse av materialet* for så vidt rokket enigheten som man for enkelt funds vedkommendc har betvilet förekomsten av gräver fra kjökkoninöddingenes egen tid. Stillingen er imidlertid nå så vidt avklaret at en kan slå fast folgende: Virkoligc gräver föreligger sannsynligvis i folgende skjelctt- 1 A. Serner, Boplatsfolkets begravningsskiok. Fornvännen 1936, s * A. Serner, On»Dyss» Burial and Beliefs about the Dead during the Stone Age with special regard to South Seandinavia. Lund G. Svordrup, Fra gravskikker til dödstro i nordisk stenålder. Skr. utg. av det norsk vid. ak. i Oslo * Serner bygger seerlig på O. Rydbecks kritiske avh. i»meddelanden» 1934, s. 34 ff., mens han ikke har gjort bruk av E. Floderus' utgravninger av jordgraver ved Västerbjärs i Gothem.

3 316 LITTERATUR OCH KRITIK fund: et kraftig skjelett i Ertebölle, to skjeletter i Åmölle, en ca. 50-ärig mann i Fannerup, on ung kvinne i en kjökkenmödding ved Holbsek, en midaldrende mann i Kassemose, en eldre mann i Bloksbjerg. Hvad Åmölle, Fannerup og Holbsek angår, er det grunn til å tro at skjolettene ikke cr blitt lagt ned på den tid da dyngeno blev til. Tilbage bliver Ertebölle, Kassemose og Bloksbjerg, hvis Samtidighed»med de omgivende Dyngelag der ikke er grund til at betvivle». 5 Dette er standpunktet på kyndig hold så sent som i Men ennå i 1935 skriver Gunnar Ekholm at det på fundplassene i Uppland»äro iakttagna spår av on primitiv boplatsgrav, liknande dem, som undersökts i do danska kökkonmöddingarna», og at»do viktigaste bidragen till vår kännedom om boplatscivilisationens gravskick härröra från Gotland». 6 Blandt de rike fund i Visby stads centrum intages främsta rummet av ott antal gravar, som vanligt anlagda»i själva kulturlagret». 7 Med disse resultator og uttalolscr tillator jeg mig å sammonholde mine egne (s. 14):»I Danmark er delor av mennoskeskjoletter funnet i nser sagt hver eneste kjökkenmödding. Hele skjeletter blev gravet frem ved Ertebölle, Åmölle, Fannerup og Kassemose... Det er en moget primitiv gravskikk vi har å gjörc med i disse fundene. Man skilto sig ikke av med de döde, men boholdt dem hos sig på solve boplassen.» Så»decidedly uncritically» har jog altså vsert, at det jeg skrev i 1927 ikke bare stommor med forskningens ståndpunkt den gäng, men stort sett gjör det fremdeles. Om Viste- og Ruskencssfundone uttaler Serner at jeg har bohandlet dera»cloarly with the presupposition that these finds are cases ot burial ot the dwelling-place people» (s. 7). Uttalelsen er uklar. Hvis Serner med»dwelling-placo people» her mener kjökkenmöddingtidons mennesker, har han rent misforstått mig. Jeg fremhever utrykkelig at Norge ikke har gräver fra eldre stcinalder og at Svarthåla på Viste er en»boplass fra et ganske tidlig avsnitt av yngre stenålder» (s. 14). Jeg er her i full nverensstemmelso med A. W. Brogger og H. Shetelig, som kjenner dette norske hulefundet bedre enn noen annen nordisk arkeolog. Shetelig skriver således:»graven i Svarthåla på Viste var forsåvidt ingen overraskelse, som det jo netop er samme gravformen vi kjender fra kjökkonmöddingeno i Danmark og fra lignende bostedor andotsteds i Europa. Det er den mest primitive gravformon, begravelse i selve bostcdot, og den seldste er det også.» 8 Når jeg i avsnittet om boplassgraven 8 også har trukket inn fund fra yngre stcinalder, or grunnon den at det er solve gravtypon som interessoror ut fra et rcligionshistori.sk synspunkt, mens tidspunktet for de enkelte fund av typen blir mindre bctydningsfullt. Min 6 Joh. Bröndsted, Danmarks Oldtid I, 1938, s G. E k h ol ra, Forntid och Fornforskning 1935, s Ibid. Smln. også O. A 1 m g r c n, Sveriges fasta Fornlämningar frän Hednatiden, 3. uppl. 1934, s H. Shetelig, Primitive tider i Norge, 1922, s Sernors behandling av Vistefundet i»fornvännen» 1938 har jeg ikke hatt anledning til å studere. 8 Overskiften lyder altså ikke: Boplassgravor i eldre stcinalder.

4 LITTERATUR OCH KRITIK 317 frcmgangsmåte hviler da på folgende forutsetning: Hvis det kan g.odtgjöres at cn gravskikk enkelte steder har överlevd det tidsrum sora den har opstfitt i, må det vsere tillatt å gjöro bruk av do yngro fund sammon ined de eldre i en religionshistorisk vurdering. Serners omtale av min behandling av gravskikkene i yngre stcinalder er en eneste blanding av forvanskninger og misforslåelser. Först finner han ut at jeg snart henleggor jordgravene til pr. I, snart til pr. II. Men noe slikt har jeg jo slett ikke sagt! Hvad jeg skrev, var folgende:»eldst or jordgravene. Do hörer til det förste avsnitt i vår yngro stenålder, do spissnakkede öksers tid, en periode som må ha viert meget lenge.... Först i do tynn-nakkede öksers tid... Ucrtc man å bygge gravkammer av sten. Mon den eldre uanseligo jordgrav gikk ikke derfor av bruk, og i enkelte deler av Sverige vedblev den å veere den eneste gravformen.» (S. 27.) Jeg har således fremhevet at jordgravene begynner i pr. I og fortscttor i pr. II, altså na helt annet enn det forvirrede tövet som Serner pädutter mig. At de eldste av disse gravene f. eks. den ved Virring i Randers amt or eldre enn dyssetid og har vscrt brukt av de aller försto akerdyrkerc i Danmark, or»udenfor Tvivl». 10 I sitt videre»referat» av min avhandling skriver Serner (s. 11):»In order to throw light on the religious significance of the crouching position Sverdrup again takes up earth graves, which he calls 'singlo graves'.» Her når Serners evne til å misforstå höidepunktot. Han står öiensynlig i den tro at jeg fremdeles skriver om jordgraven, som jeg altså skulde ha tätt op igjen efteråt jeg först har gjonnemgått både dysser, ganggravcr og hellekister. Det vilde i sannhet vsere on merkelig og forvirrende fremstillingsmåtc! Serner skjönner altså ikke at det her er tale om en egen gravskikk karakterisort gjennem on sscrpreget keramikk og bestemte kulturforbindolsor, som skyldes innvandring fra den snorkeramiske kultur! kretsen i Thiiringen. Hvis Serner hadde jeg vil ikke si: fordypet sig i, men bare kikket litt på den omfångsrike litteraturen om de jyske enkeltgravene, vilde han stråks ha innsett sitt mistak. Jeg slår da fast at min»confused exposition of this grave material» bare eksisterer i Serners referat. I sitt försök på å gjongi min opfatning av fryktmomentets rolle i steinalderens dödstro hefter Serner sig ensidig ved enkelte uttalelser, som revet lös fra sammenhengon kunde tyde på at jeg var tilböielig til å gjöre frykten til onerådende årsak. Mitt ståndpunkt or hverken dette eller det motsatte. S. 24 fremhover jeg at teorien om skade-evnen som det primicre i mennoskenes forestillinger om den hedengangne»glipper når vi vil forsöke å forklaro gravskikkene i den eldre stenålder». S. 63 sammenfatter jeg min opfatning av dödstroon i yngre stcinalder på folgende mate:»likeså misvisondo som det er å karakterisere graven utelukkende som et hjom for don döde. likeså ensidig vilde dot vicro å betegnc den som.1 o h. Bröndsted, Danmarks Oldtid I, s Smln, også s. 162.

5 318 LITTERATUR OCH KRITIK ct fengsel alene.... Förklaringen er vel til syvende og sist den at den kraft som utgikk fra den döde, både kunde virke til gagn og til skade for de levende.» Hvor fremmed jeg har va?rt for forestillingen om frykten sora rådende eller endog enerådende moment i dödstroen, viser mine nttalelser i arbeidet om gravskikker og dödstro i nordisk bronsealder. Jeg fremholder her at det ikke or vanskelig å påvise at frykten for de döde har spilt en stor rolle til de forskjelligste tider og på do mest uensartedo kulturtrin, både hos primitive stämmer og blandt kulturfolkeno. Mon överalt hvor frykten har drevet menneskene til å gjöre den döde uskadclig, er det alltid under bestemte forutsetninger. Den som blir utsatt for cn slik behandling er cn farlig Og fryktet person, ikke i og mod dödsfallet, men fordi han var det alt i levende live. Döden öker hans farlighet, men den skåp er den ikke.»en kan visst trygt vågc den påstand at raenncskehoten ikke på noe trin av sin utvikling har skåret allo döde över on kam og bchandlet dom utelukkendo som ondo makter.» 11 Bare i tilintetgjörelsen av den döde og denne tilintotgjörelse må ikke forveksles med likbronningen! ser jeg cn fromgangsmåte som bygger på frykten som enerådende motiv. Men jeg tror at eu hver undersökelse av dödstro og dödsbruk vil bli ensidig og forfeilet, hvis den ikke også regner med frykten for de döde som medvirkondo faktor. Det er jo cn almenmennoskelig föleiso vi har å gjöre med hor. Ophavet til den er det ikke höve til å fordypc sig i. I det mangeartedo fölelseskomplcks som knytter sig til döden og de döde, hongor vel frykten på det mrrmeste sammen med den uhyggestcmning som solve dödsprocossen fromkaller hos ethvert menneske med norraalt utviklet fölelsesliv. Eftervirkninger av menneskets möte mod döden ser ]eg i drömmeno og hallusinasjonene, som har bidratt veldig til å holdo liv i dödstroen, men neppe kan ha vicrt med om å skape don. Freuds teri om dödstroen som en projekson av den uvilje som virker med i forholdet mellem menneskene tör vel også bidra til å kaste lys över fryktfölelson. Som fölge av et ubevisst forsvarsinstinkt överföres denne uvilje gjennem döden på den frerafarno, slik at det nå er han sora blir bobreren av uviljefölelsen. Hvor dypt og mangeartet frykten for de döde kan virke inn i et folks liv og arbeide og fölge dot gjennem tideno, viser Louise Hagbergs monumentale verk: När döden gästar. Underlig cr det å se at en svensk forsker ansikt til ansikt med denne rikholdigc dokumontasjon av dödsfrykton hos don svenske alrauen kan se bort fra denne faktor i en undersökelse, hvor det ikke er en enkelt detalj i jordfestelsen det dreier sig om, men gravtypen i sin helhet, til og med on gravtype med gyldighet for veldige områder og länge tidsrum. Frykten har alltid vsert til stede; en må alltid regno med den. Men en må også regne med samfölelsen med og avhengigheten av de döde slik som den gir sig uttrykk i omsorgen for og dyrkelsen av 11 G. Sverd rup, Fra gravskikker til dödstro i nordisk bronsealder. Skr. utg. av det norske vid. ak. i Oslo, 1933, s

6 LITTERATUR OCH KRITIK 319 dem. Denne side av dödskultcn kommer fyldig frem hos Emil Birkeli: Fedrekult i Norge, Lesningcn av disse to verkeno det svenske og det norske vil gi forskeren on sunn motvekt mot enhver ensidighet i studiet av folkenes tro om sine döde. Med stötte i et rummoligere rcligionshistorisk syn vil han innse at Serners opfatning av dyssenc som en festning til vorn mot onde maktor 12 supploror, men ikke erstatter min opfatning av dera som hus og fengsel. Side 21 (note) ironiseror Serner över at synspunktet ikke er det samme i de to arbeidene mine. Men er det noen grunn til å skammo sig över at en ikke blir akterutseilet i sitt fag? I en vidcnskap som er i rask utvikling, vil on stodig og årolang fastholdcn ved det samme Ståndpunkt nfte til slutt bli ensbetydende med uvidenhet eller manglende erne til å fölge med. Det er her forövrig ikke tale om et skifte av ståndpunkter. men om en avendring og utdypniug. I denno förbindelse omtaler Serner også alle sine lorgjengore med ironisk ovorbserenhet som barn av sin tid, fordi deres arbeidcr er preget av de retninger som rådde da do skrev (s ). En får håpe at Serners efterfölgore vil vise ham don samme honnör og sette også ham på plass i forskningens historie. Det vil ikke vsere förbundet med noen vanskolighet å företa en slik plascring; Serner har nemlig vsert så forsynlig å fremlogge materialet til vurdoringen. I förordet betror han leserne at pater Vilhelm Schmidt var i Lund da han arbeidet med avhandlingen sin, at han hadde»tho privilcge of a private discourse» med ham, og at»he himself as well as his methods of work have had a deciding influoncc on me». Serner or altså ikke bare barn av sin tid, men også av en bestemt situasjon, den nemlig som opstod da Lund fikk besök av Wilhelm Schmidt, den ivrigste, iherdigsto og ensidigsto forkjeraper for urmonotoismen og kulturkretshcron. Når Serner således gir oss de miljöfaktorer som har farvet hans studier, skal han (diers ikke få höre noon bebreidelser for det hverken i kritikkens eller i ironiens form. For hor er han i pakt med tidens krav. Å få klarlagt forskersituasjonene er en av de opgaveno som står på dagsordenen i den vitenskapelige forskning, ikke minst den religionshistoriske, som er så dypt innfiltret i monneskoligc forhold og interesscr. Serner har jo også andre innvendinger mot mitt arbeide. Men de jeg her har berört fremtrcer som do vektigste i kritikken hans. Når jeg underslreker det, blir det mod det samme innlysende hvorfor jeg lar resten ligge. Georg Sverdrup " Denne teori som Serner dyrker så ensidig i sin avhandling, har også jeg funnet frem til bak enkelte av gravfundone i bronsealderen. Se dette arbeide s. 52.

7 320 LITTERATUR OCH KRITIK LITERARY NOTES AND REVIEWS Bertil Wester gives an account of old organs prcserved and restored between 1930 and 193 6, and points out by way of introduction that in recent times the organ has attracted more and more attention among church furnishings. In this account culturo-historical points of view have been oo-ordinatod with currents in modern church music. The lovers of church singing have appointed an Organ Advisor, who exercises a widely ramificd advisory activity in such questions, and stånds in rcgular contact with the Office of Antiquities when the works of older organs are to be dealt with. The author gives a number of examples of how culturo-historically valuable organs are dealt with according to the following main principlcs. A. Old, dismantlod and stored organs, which havo been replaccd by now ones built in behind the still remaining old facade. (Arsunda, Gästrikland; Ljusdal, Hälsingland.) B. Old organs which still remain in their places, now organs having been built in behind tho old onos (Fröjoslunda and Björklinge, Uppland: Eskilsäter, Värmland; Dala-Husby, Dalarna). C. Restored, old organs (Högsjö, Ångermanland; Leufsta Bruk, Härkeberga, Juinkil, Torsvi and Venngarn, Uppland; Fogdö, Södermanland; Gammalkil, Östergötland; Tofteryd, Småland; Trefaldighetskyrkan, Karlskrona; abandoned church on Ven, Skåne). D. Extended old organs (Rengsjö, Hälsingland; Arboga landskyrka; Lovö and Börstil, Uppland; Tyresö and Tunaberg, Södermanland; Kila. Värmland, Slaka and Älvestad, Östergötland; lokeberga, Hemmesjö and Kristdala, Småland). The organs in Skog and Nora, Ångermanland, of which the author gives a detailed account, are also included in this group. Elisabeth Svärdström makes a oontribution on Rune-stone pictures in Rostock University Library. This is a series of 131 woodcuts of Swedish rune-stoncs, which are all to be found in Göransson's work on rune-stonos,»bautil», published in In the library of the»vitterhetsakademi» in Stockholm there is a similar series of 127 loose sheets, which manifestly supplement the Rostock set. In its entirety the collection will have emanated from the secretary of the Antiquity Archives of that timo, Johan Helin, who bogan to make impression of the rune-stone blocks in the archives. Under the title On the form of burial of the settlement people a criticism and an answer, Georg Sverdrup lakes up and deals with certain questions which woro touchod upon by Arvid Serner in Fornvännen 1936 (Boplatsfolkcts begravningsskick), and in an academical thesis in 1938, entitled»on 'Dyss' Burials and Beliefs about the Dead during the Stone Age, with special regard to South Seandinavia». The discussion deals with questions which had previously been treated by Sverdrup in his work»fra gravskikker til dödstro i nordisk stenålder» (1927). Inter alia, Sverdrup refutes SerneFs doubts as to the occurence of a clearly discerniblo form of burial already during tho timo of tho settlement people, and points out that låter researches havo proved the correctness of the statemont he made as early as in 1927, that real graves are known from a number of kitchen-middens. In dose connection with the proof of graves during this period is the question of the concoptions which inspired the settlement people when they interred the dead. Sverdrup points out inter alia that his conception of the dolmen as a house and a prison is not replaced, but rathor supplemented, by Serner's conception of it as a fortress in defence against the powors of evil.

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Faglig kontakt under eksamen: Martin Thomassen Tlf.: 995 01 786 Eksamensdato: 1. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng:

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

FRA TERSKEL TIL OVERSIKT - OPPLÆRINGSTILBUDET PÅ B2-NIVÅ

FRA TERSKEL TIL OVERSIKT - OPPLÆRINGSTILBUDET PÅ B2-NIVÅ Hvordan kan vi best tilrettelegge kurs for deltakere som har tatt Norskprøve 3, men ønsker å gå videre? Hva bør et kurs på B2- nivå innebære, og kan det være nyttig å skille mellom et ordinært B2-kurs

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Oppgaveteknikk. Den juridiske metoden i et «nøtteskall» en bakgrunnsforståelse. Nemndspraksis. Rettspraksis (HPN) Rettskilder (ikke uttømmende)

Oppgaveteknikk. Den juridiske metoden i et «nøtteskall» en bakgrunnsforståelse. Nemndspraksis. Rettspraksis (HPN) Rettskilder (ikke uttømmende) Oppgaveteknikk - helserett 2016 HPN Den juridiske metoden i et «nøtteskall» en bakgrunnsforståelse Lovgivning (hpl.) Formål Rettspraksis Nemndspraksis (HPN) Juridisk teori Rimelighetshensyn Rettskilder

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Rapport om direktemedlemskap (Member At Large - MAL) i Y's Men International Region Norge

Rapport om direktemedlemskap (Member At Large - MAL) i Y's Men International Region Norge Rapport om direktemedlemskap (Member At Large - MAL) i Y's Men International Region Norge Denne rapport skrives til Regionstyret som bakgrunn for sak 6A til regionkonferansen 2016 for å dele mine erfaringer

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 13. desember kl ( 4 timer)

EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 13. desember kl ( 4 timer) EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 1 desember kl 9.00-1300 ( 4 timer) Oppgavesettet består av åtte sider og er delt inn i to hoveddeler (1 og 2). I del 1 skal én av oppgavene besvares.

Detaljer

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Fra det medisinske til det sosiale Det sosiale perspektivet vokste frem som en respons på et medisinsk perspektiv.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Overordnede retningslinjer for karakterfastsettelse Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Karakteren

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Om det som knapt lar seg fortelje Palliative pasientar om døden og framtida

Om det som knapt lar seg fortelje Palliative pasientar om døden og framtida Om det som knapt lar seg fortelje Palliative pasientar om døden og framtida Forskningsdagene ved Betanien, 26.09.2013 FoU-leder Oddgeir Synnes Høgskolen Betanien Bakgrunn Arbeid med eldrepedagogikk i Hordaland:

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer