Om boplassfolkets gravskick : en kritikk og ett svar Sverdrup, Georg Fornvännen 1939(34), s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om boplassfolkets gravskick : en kritikk og ett svar Sverdrup, Georg Fornvännen 1939(34), s. 315-320"

Transkript

1 Om boplassfolkets gravskick : en kritikk og ett svar Sverdrup, Georg Fornvännen 1939(34), s Ingår i: samla.raa.se

2 SMÄRRE MEDDELANDEN 315 Vitterhetsakademiens träsnittsamling uppgives 1 härröra från dåvarande sekreteraren i Antikvitetsarkivet Johan Helin, sora redan vid sitt tillträde 1725 av den nämnda befattningen umgicks med planen på ett fortsatt utgivande av Johan Peringskiölds Monumenta Uplandica och därvid påbörjat avtryckandet av de i Antikvitetsarkivet förvarade trästockar med runstensbilder, som tidigare skurits genom Johan Hadorphs och Peringskiölds försorg. Vissa omständigheter gjorde, att tryckningen icke fullföljdes. Som ett resultat av detta Helins arbete före tillkomsten av Bautil torde man alltså böra betrakta den serie av 250 olika runstonsbildor, som tillsammans synes föreligga i de båda anförda samlingarna i respektive Vitterhetsakademien och Rostocks universitetsbibliotek. Elisabeth Svärdström 1 Jfr H. Schuck, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, dess förhistoria och historia, del IV, Sthlm 1935, s LITTERATUR OCH KRITIK OM BOPLASSFOLKETS OR.WSKICK En kritikk og ett svar I en avhandling i Fornvännen gir Arvid Serner mig det råd å rovidore min preaniraistiske opfatning av dödstroen hos boplassfolket i nordisk steinalder, fordi min teori bygger på en gravskikk som ikke kan påvises. I sin doktoravhandling 1 kommer Serner tilbake til mitt arbeide. 3 Mon her er den lotte ironi erstattet med streng kritikk. Det heter nå at jeg har behandlet materialet»decidedly uncritically» (s. 7), og at mine undersökelser»lose all significance with his using for his examination, either skeletons, not from the Older Stone Age, or fragments of skeletons» (s. 19). Da mitt arbeide utkom, var arkoologene enige om at en del av kjökkonraöddingene inneholdt ganske simple gräver sora stammet fra boplassfolket. I do siste årene har en fornyet undolsökelse av materialet* for så vidt rokket enigheten som man for enkelt funds vedkommendc har betvilet förekomsten av gräver fra kjökkoninöddingenes egen tid. Stillingen er imidlertid nå så vidt avklaret at en kan slå fast folgende: Virkoligc gräver föreligger sannsynligvis i folgende skjelctt- 1 A. Serner, Boplatsfolkets begravningsskiok. Fornvännen 1936, s * A. Serner, On»Dyss» Burial and Beliefs about the Dead during the Stone Age with special regard to South Seandinavia. Lund G. Svordrup, Fra gravskikker til dödstro i nordisk stenålder. Skr. utg. av det norsk vid. ak. i Oslo * Serner bygger seerlig på O. Rydbecks kritiske avh. i»meddelanden» 1934, s. 34 ff., mens han ikke har gjort bruk av E. Floderus' utgravninger av jordgraver ved Västerbjärs i Gothem.

3 316 LITTERATUR OCH KRITIK fund: et kraftig skjelett i Ertebölle, to skjeletter i Åmölle, en ca. 50-ärig mann i Fannerup, on ung kvinne i en kjökkenmödding ved Holbsek, en midaldrende mann i Kassemose, en eldre mann i Bloksbjerg. Hvad Åmölle, Fannerup og Holbsek angår, er det grunn til å tro at skjolettene ikke cr blitt lagt ned på den tid da dyngeno blev til. Tilbage bliver Ertebölle, Kassemose og Bloksbjerg, hvis Samtidighed»med de omgivende Dyngelag der ikke er grund til at betvivle». 5 Dette er standpunktet på kyndig hold så sent som i Men ennå i 1935 skriver Gunnar Ekholm at det på fundplassene i Uppland»äro iakttagna spår av on primitiv boplatsgrav, liknande dem, som undersökts i do danska kökkonmöddingarna», og at»do viktigaste bidragen till vår kännedom om boplatscivilisationens gravskick härröra från Gotland». 6 Blandt de rike fund i Visby stads centrum intages främsta rummet av ott antal gravar, som vanligt anlagda»i själva kulturlagret». 7 Med disse resultator og uttalolscr tillator jeg mig å sammonholde mine egne (s. 14):»I Danmark er delor av mennoskeskjoletter funnet i nser sagt hver eneste kjökkenmödding. Hele skjeletter blev gravet frem ved Ertebölle, Åmölle, Fannerup og Kassemose... Det er en moget primitiv gravskikk vi har å gjörc med i disse fundene. Man skilto sig ikke av med de döde, men boholdt dem hos sig på solve boplassen.» Så»decidedly uncritically» har jog altså vsert, at det jeg skrev i 1927 ikke bare stommor med forskningens ståndpunkt den gäng, men stort sett gjör det fremdeles. Om Viste- og Ruskencssfundone uttaler Serner at jeg har bohandlet dera»cloarly with the presupposition that these finds are cases ot burial ot the dwelling-place people» (s. 7). Uttalelsen er uklar. Hvis Serner med»dwelling-placo people» her mener kjökkenmöddingtidons mennesker, har han rent misforstått mig. Jeg fremhever utrykkelig at Norge ikke har gräver fra eldre stcinalder og at Svarthåla på Viste er en»boplass fra et ganske tidlig avsnitt av yngre stenålder» (s. 14). Jeg er her i full nverensstemmelso med A. W. Brogger og H. Shetelig, som kjenner dette norske hulefundet bedre enn noen annen nordisk arkeolog. Shetelig skriver således:»graven i Svarthåla på Viste var forsåvidt ingen overraskelse, som det jo netop er samme gravformen vi kjender fra kjökkonmöddingeno i Danmark og fra lignende bostedor andotsteds i Europa. Det er den mest primitive gravformon, begravelse i selve bostcdot, og den seldste er det også.» 8 Når jeg i avsnittet om boplassgraven 8 også har trukket inn fund fra yngre stcinalder, or grunnon den at det er solve gravtypon som interessoror ut fra et rcligionshistori.sk synspunkt, mens tidspunktet for de enkelte fund av typen blir mindre bctydningsfullt. Min 6 Joh. Bröndsted, Danmarks Oldtid I, 1938, s G. E k h ol ra, Forntid och Fornforskning 1935, s Ibid. Smln. også O. A 1 m g r c n, Sveriges fasta Fornlämningar frän Hednatiden, 3. uppl. 1934, s H. Shetelig, Primitive tider i Norge, 1922, s Sernors behandling av Vistefundet i»fornvännen» 1938 har jeg ikke hatt anledning til å studere. 8 Overskiften lyder altså ikke: Boplassgravor i eldre stcinalder.

4 LITTERATUR OCH KRITIK 317 frcmgangsmåte hviler da på folgende forutsetning: Hvis det kan g.odtgjöres at cn gravskikk enkelte steder har överlevd det tidsrum sora den har opstfitt i, må det vsere tillatt å gjöro bruk av do yngro fund sammon ined de eldre i en religionshistorisk vurdering. Serners omtale av min behandling av gravskikkene i yngre stcinalder er en eneste blanding av forvanskninger og misforslåelser. Först finner han ut at jeg snart henleggor jordgravene til pr. I, snart til pr. II. Men noe slikt har jeg jo slett ikke sagt! Hvad jeg skrev, var folgende:»eldst or jordgravene. Do hörer til det förste avsnitt i vår yngro stenålder, do spissnakkede öksers tid, en periode som må ha viert meget lenge.... Först i do tynn-nakkede öksers tid... Ucrtc man å bygge gravkammer av sten. Mon den eldre uanseligo jordgrav gikk ikke derfor av bruk, og i enkelte deler av Sverige vedblev den å veere den eneste gravformen.» (S. 27.) Jeg har således fremhevet at jordgravene begynner i pr. I og fortscttor i pr. II, altså na helt annet enn det forvirrede tövet som Serner pädutter mig. At de eldste av disse gravene f. eks. den ved Virring i Randers amt or eldre enn dyssetid og har vscrt brukt av de aller försto akerdyrkerc i Danmark, or»udenfor Tvivl». 10 I sitt videre»referat» av min avhandling skriver Serner (s. 11):»In order to throw light on the religious significance of the crouching position Sverdrup again takes up earth graves, which he calls 'singlo graves'.» Her når Serners evne til å misforstå höidepunktot. Han står öiensynlig i den tro at jeg fremdeles skriver om jordgraven, som jeg altså skulde ha tätt op igjen efteråt jeg först har gjonnemgått både dysser, ganggravcr og hellekister. Det vilde i sannhet vsere on merkelig og forvirrende fremstillingsmåtc! Serner skjönner altså ikke at det her er tale om en egen gravskikk karakterisort gjennem on sscrpreget keramikk og bestemte kulturforbindolsor, som skyldes innvandring fra den snorkeramiske kultur! kretsen i Thiiringen. Hvis Serner hadde jeg vil ikke si: fordypet sig i, men bare kikket litt på den omfångsrike litteraturen om de jyske enkeltgravene, vilde han stråks ha innsett sitt mistak. Jeg slår da fast at min»confused exposition of this grave material» bare eksisterer i Serners referat. I sitt försök på å gjongi min opfatning av fryktmomentets rolle i steinalderens dödstro hefter Serner sig ensidig ved enkelte uttalelser, som revet lös fra sammenhengon kunde tyde på at jeg var tilböielig til å gjöre frykten til onerådende årsak. Mitt ståndpunkt or hverken dette eller det motsatte. S. 24 fremhover jeg at teorien om skade-evnen som det primicre i mennoskenes forestillinger om den hedengangne»glipper når vi vil forsöke å forklaro gravskikkene i den eldre stenålder». S. 63 sammenfatter jeg min opfatning av dödstroon i yngre stcinalder på folgende mate:»likeså misvisondo som det er å karakterisere graven utelukkende som et hjom for don döde. likeså ensidig vilde dot vicro å betegnc den som.1 o h. Bröndsted, Danmarks Oldtid I, s Smln, også s. 162.

5 318 LITTERATUR OCH KRITIK ct fengsel alene.... Förklaringen er vel til syvende og sist den at den kraft som utgikk fra den döde, både kunde virke til gagn og til skade for de levende.» Hvor fremmed jeg har va?rt for forestillingen om frykten sora rådende eller endog enerådende moment i dödstroen, viser mine nttalelser i arbeidet om gravskikker og dödstro i nordisk bronsealder. Jeg fremholder her at det ikke or vanskelig å påvise at frykten for de döde har spilt en stor rolle til de forskjelligste tider og på do mest uensartedo kulturtrin, både hos primitive stämmer og blandt kulturfolkeno. Mon överalt hvor frykten har drevet menneskene til å gjöre den döde uskadclig, er det alltid under bestemte forutsetninger. Den som blir utsatt for cn slik behandling er cn farlig Og fryktet person, ikke i og mod dödsfallet, men fordi han var det alt i levende live. Döden öker hans farlighet, men den skåp er den ikke.»en kan visst trygt vågc den påstand at raenncskehoten ikke på noe trin av sin utvikling har skåret allo döde över on kam og bchandlet dom utelukkendo som ondo makter.» 11 Bare i tilintetgjörelsen av den döde og denne tilintotgjörelse må ikke forveksles med likbronningen! ser jeg cn fromgangsmåte som bygger på frykten som enerådende motiv. Men jeg tror at eu hver undersökelse av dödstro og dödsbruk vil bli ensidig og forfeilet, hvis den ikke også regner med frykten for de döde som medvirkondo faktor. Det er jo cn almenmennoskelig föleiso vi har å gjöre med hor. Ophavet til den er det ikke höve til å fordypc sig i. I det mangeartedo fölelseskomplcks som knytter sig til döden og de döde, hongor vel frykten på det mrrmeste sammen med den uhyggestcmning som solve dödsprocossen fromkaller hos ethvert menneske med norraalt utviklet fölelsesliv. Eftervirkninger av menneskets möte mod döden ser ]eg i drömmeno og hallusinasjonene, som har bidratt veldig til å holdo liv i dödstroen, men neppe kan ha vicrt med om å skape don. Freuds teri om dödstroen som en projekson av den uvilje som virker med i forholdet mellem menneskene tör vel også bidra til å kaste lys över fryktfölelson. Som fölge av et ubevisst forsvarsinstinkt överföres denne uvilje gjennem döden på den frerafarno, slik at det nå er han sora blir bobreren av uviljefölelsen. Hvor dypt og mangeartet frykten for de döde kan virke inn i et folks liv og arbeide og fölge dot gjennem tideno, viser Louise Hagbergs monumentale verk: När döden gästar. Underlig cr det å se at en svensk forsker ansikt til ansikt med denne rikholdigc dokumontasjon av dödsfrykton hos don svenske alrauen kan se bort fra denne faktor i en undersökelse, hvor det ikke er en enkelt detalj i jordfestelsen det dreier sig om, men gravtypen i sin helhet, til og med on gravtype med gyldighet for veldige områder og länge tidsrum. Frykten har alltid vsert til stede; en må alltid regno med den. Men en må også regne med samfölelsen med og avhengigheten av de döde slik som den gir sig uttrykk i omsorgen for og dyrkelsen av 11 G. Sverd rup, Fra gravskikker til dödstro i nordisk bronsealder. Skr. utg. av det norske vid. ak. i Oslo, 1933, s

6 LITTERATUR OCH KRITIK 319 dem. Denne side av dödskultcn kommer fyldig frem hos Emil Birkeli: Fedrekult i Norge, Lesningcn av disse to verkeno det svenske og det norske vil gi forskeren on sunn motvekt mot enhver ensidighet i studiet av folkenes tro om sine döde. Med stötte i et rummoligere rcligionshistorisk syn vil han innse at Serners opfatning av dyssenc som en festning til vorn mot onde maktor 12 supploror, men ikke erstatter min opfatning av dera som hus og fengsel. Side 21 (note) ironiseror Serner över at synspunktet ikke er det samme i de to arbeidene mine. Men er det noen grunn til å skammo sig över at en ikke blir akterutseilet i sitt fag? I en vidcnskap som er i rask utvikling, vil on stodig og årolang fastholdcn ved det samme Ståndpunkt nfte til slutt bli ensbetydende med uvidenhet eller manglende erne til å fölge med. Det er her forövrig ikke tale om et skifte av ståndpunkter. men om en avendring og utdypniug. I denno förbindelse omtaler Serner også alle sine lorgjengore med ironisk ovorbserenhet som barn av sin tid, fordi deres arbeidcr er preget av de retninger som rådde da do skrev (s ). En får håpe at Serners efterfölgore vil vise ham don samme honnör og sette også ham på plass i forskningens historie. Det vil ikke vsere förbundet med noen vanskolighet å företa en slik plascring; Serner har nemlig vsert så forsynlig å fremlogge materialet til vurdoringen. I förordet betror han leserne at pater Vilhelm Schmidt var i Lund da han arbeidet med avhandlingen sin, at han hadde»tho privilcge of a private discourse» med ham, og at»he himself as well as his methods of work have had a deciding influoncc on me». Serner or altså ikke bare barn av sin tid, men også av en bestemt situasjon, den nemlig som opstod da Lund fikk besök av Wilhelm Schmidt, den ivrigste, iherdigsto og ensidigsto forkjeraper for urmonotoismen og kulturkretshcron. Når Serner således gir oss de miljöfaktorer som har farvet hans studier, skal han (diers ikke få höre noon bebreidelser for det hverken i kritikkens eller i ironiens form. For hor er han i pakt med tidens krav. Å få klarlagt forskersituasjonene er en av de opgaveno som står på dagsordenen i den vitenskapelige forskning, ikke minst den religionshistoriske, som er så dypt innfiltret i monneskoligc forhold og interesscr. Serner har jo også andre innvendinger mot mitt arbeide. Men de jeg her har berört fremtrcer som do vektigste i kritikken hans. Når jeg underslreker det, blir det mod det samme innlysende hvorfor jeg lar resten ligge. Georg Sverdrup " Denne teori som Serner dyrker så ensidig i sin avhandling, har også jeg funnet frem til bak enkelte av gravfundone i bronsealderen. Se dette arbeide s. 52.

7 320 LITTERATUR OCH KRITIK LITERARY NOTES AND REVIEWS Bertil Wester gives an account of old organs prcserved and restored between 1930 and 193 6, and points out by way of introduction that in recent times the organ has attracted more and more attention among church furnishings. In this account culturo-historical points of view have been oo-ordinatod with currents in modern church music. The lovers of church singing have appointed an Organ Advisor, who exercises a widely ramificd advisory activity in such questions, and stånds in rcgular contact with the Office of Antiquities when the works of older organs are to be dealt with. The author gives a number of examples of how culturo-historically valuable organs are dealt with according to the following main principlcs. A. Old, dismantlod and stored organs, which havo been replaccd by now ones built in behind the still remaining old facade. (Arsunda, Gästrikland; Ljusdal, Hälsingland.) B. Old organs which still remain in their places, now organs having been built in behind tho old onos (Fröjoslunda and Björklinge, Uppland: Eskilsäter, Värmland; Dala-Husby, Dalarna). C. Restored, old organs (Högsjö, Ångermanland; Leufsta Bruk, Härkeberga, Juinkil, Torsvi and Venngarn, Uppland; Fogdö, Södermanland; Gammalkil, Östergötland; Tofteryd, Småland; Trefaldighetskyrkan, Karlskrona; abandoned church on Ven, Skåne). D. Extended old organs (Rengsjö, Hälsingland; Arboga landskyrka; Lovö and Börstil, Uppland; Tyresö and Tunaberg, Södermanland; Kila. Värmland, Slaka and Älvestad, Östergötland; lokeberga, Hemmesjö and Kristdala, Småland). The organs in Skog and Nora, Ångermanland, of which the author gives a detailed account, are also included in this group. Elisabeth Svärdström makes a oontribution on Rune-stone pictures in Rostock University Library. This is a series of 131 woodcuts of Swedish rune-stoncs, which are all to be found in Göransson's work on rune-stonos,»bautil», published in In the library of the»vitterhetsakademi» in Stockholm there is a similar series of 127 loose sheets, which manifestly supplement the Rostock set. In its entirety the collection will have emanated from the secretary of the Antiquity Archives of that timo, Johan Helin, who bogan to make impression of the rune-stone blocks in the archives. Under the title On the form of burial of the settlement people a criticism and an answer, Georg Sverdrup lakes up and deals with certain questions which woro touchod upon by Arvid Serner in Fornvännen 1936 (Boplatsfolkcts begravningsskick), and in an academical thesis in 1938, entitled»on 'Dyss' Burials and Beliefs about the Dead during the Stone Age, with special regard to South Seandinavia». The discussion deals with questions which had previously been treated by Sverdrup in his work»fra gravskikker til dödstro i nordisk stenålder» (1927). Inter alia, Sverdrup refutes SerneFs doubts as to the occurence of a clearly discerniblo form of burial already during tho timo of tho settlement people, and points out that låter researches havo proved the correctness of the statemont he made as early as in 1927, that real graves are known from a number of kitchen-middens. In dose connection with the proof of graves during this period is the question of the concoptions which inspired the settlement people when they interred the dead. Sverdrup points out inter alia that his conception of the dolmen as a house and a prison is not replaced, but rathor supplemented, by Serner's conception of it as a fortress in defence against the powors of evil.

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

FRA TERSKEL TIL OVERSIKT - OPPLÆRINGSTILBUDET PÅ B2-NIVÅ

FRA TERSKEL TIL OVERSIKT - OPPLÆRINGSTILBUDET PÅ B2-NIVÅ Hvordan kan vi best tilrettelegge kurs for deltakere som har tatt Norskprøve 3, men ønsker å gå videre? Hva bør et kurs på B2- nivå innebære, og kan det være nyttig å skille mellom et ordinært B2-kurs

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014 Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Linda Schade Andersen Donna Louise Dolva Bibliotek som selvhjelpsarena og møteplass i et folkehelseperspektiv Hva kan materialet

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: BIO1000 Eksamensdag: 4. desember 2014 Tid for eksamen: 09.00-12.00 (3 t) Oppgavesettet er på 2 side(r) Vedlegg: Ingen

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Er det ikke fasit til denne oppgaven?!

Er det ikke fasit til denne oppgaven?! Er det ikke fasit til denne oppgaven?! Anne-Gunn Svorkmo 2-May-14 Ulike oppgaver i matematikk Øvingsoppgaver Samarbeidsoppgaver Problemløsingsoppgaver Rike oppgaver Realistiske oppgaver Utforskende oppgaver

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Om det som knapt lar seg fortelje Palliative pasientar om døden og framtida

Om det som knapt lar seg fortelje Palliative pasientar om døden og framtida Om det som knapt lar seg fortelje Palliative pasientar om døden og framtida Forskningsdagene ved Betanien, 26.09.2013 FoU-leder Oddgeir Synnes Høgskolen Betanien Bakgrunn Arbeid med eldrepedagogikk i Hordaland:

Detaljer

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Fra det medisinske til det sosiale Det sosiale perspektivet vokste frem som en respons på et medisinsk perspektiv.

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Jobs bok. En vis manns respons til meningsløs lidelse

Jobs bok. En vis manns respons til meningsløs lidelse Jobs bok En vis manns respons til meningsløs lidelse Alt strev fører vinning med seg, tomt snakk gir bare tap. Ordspråkene 14:23 Jeg er garantert fortjeneste hvis jeg jobber hardt. Ingenting kan gå galt

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære?

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære? Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning Hva kan vi lære? Utdanningskonferanse, Tromsø 7.april 2011 v/marianne Aars, 1. lektor, Fysioterapeututdanningen, IHO, Universitetet i Tromsø Tenk dere et studium

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer