Foreløpig økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig økonomiplan"

Transkript

1 Foreløpig økonomiplan Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes

2 Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER JURIDISKE RAMMER FOR PLANLEGGING PÅ MELLOMLANG SIKT TILNÆRMING TIL ARBEIDET MED FORELØPIG ØKONOMIPLAN UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMPLAN Utvikling i netto driftsutgifter og befolkning Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling og utgiftsbehov KOMMUNEØKONOMIPROPOSISJONEN MÅL I ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM Mål- og resultatstyring som styringsmodell Oppfølging av kommuneplanens mål og strategier Målkort Målkort for kommunalområdene Nes kommune INVESTERINGSBUDSJETT DRIFT ENDREDE UTGIFTSBEHOV OG KONSEKVENSJUSTERT ØKONOMIPLAN Endrede utgiftsbehov økonomiplanperioden Justeringer på grunnlag av regnskap 2012, og regnskap hittil i Endringer som følge av statlige beslutninger Vedtatte tiltak (inkludert helårsvirkninger) Naturlig utvikling Konsekvensjustert økonomiplan Rådmannens forslag til prioriteringer for saldering av budsjett 2014 og økonomiplan VEDLEGG Konsekvensjustert økonomiplan Foreløpig økonomiplan basert på innspill til prioriteringer for saldering i kapittel Økonomiplan Side 2

3 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER Etter å ha brukt tre år for å få kontroll på den økonomiske situasjonen, kan de neste årene bli preget av økonomiske utfordringer. Dermed kan det bli mer enn organisasjonen som trenger en reform. Skal vi ha rygg til å bære oss selv framover må vi bryte en del gamle mønster og tenke helt nytt også utenfor organisasjonen vår, i hele fundamentet lokalsamfunnet vårt er bygd på. Den økonomiske situasjonen til Nes kommune vil bli utfordret gjennom store investeringer i skoler, muligens skal en svømmehall bygges, kommunale bygg og veier trenger et løft for å håndtere vedlikeholdsetterslepet mv. Økt låneopptak og økte finansutgifter vil utfordre muligheten for å opprettholde dagens gode tjenestetilbud i kommunen. I tillegg til organisasjonen, må kommunens og innbyggernes rolle og holdninger og samspillet oss i mellom utfordres. Lønnsveksten i Norge har vært høyere enn prisveksten hvert år siden begynnelsen av nittitalet. Kjøpekraften til den enkelte familie er formidabelt forbedret, mens kommunen opplever stramme økonomiske rammer samtidig som innbyggerne har fått flere lovfestede rettigheter. Resultatet er at innbyggerne sitter med skyhøge forventninger. Kommunen sitter igjen med regningen og få muligheter til økonomisk kompensasjon. Derfor må Nes kommune se nærmere på hvordan vi sammen skal løse vårt samfunnsoppdrag i framtiden. Innen mange områder er det begrenset hva vi kan forvente av innbyggerne i form av økonomiske bidrag, men ikke i innsats. I et bærekraftig Nes må alle nesbuer bidra annerledes for å løse fellesskapets velferdsoppgaver. Nes kommune har vært ute av ROBEK-lista i et år. Gjennom politiske prioriteringer og administrativ oppfølging har kommunen nedbetalt et tidligere merforbruk i løpet av tre år. Samtidig er det avsatt 100 millioner kroner på ulike typer fond. Den økonomiske handlefriheten er blitt bedre. Gjennom en for optimistisk investeringstakt og manglende jobbing med omstrukturering, kan kommunen for igjen bli en av over 50 kommuner på ROBEK-lista. Vi må være kreative og grensesprengende etter å kunne gi nesbuen et godt og bærekraftig tjenestetilbud uten at økonomien ryker. Strukturelle grep som ble tatt i 2009 og 2010 har gitt effekter. Fremdeles gjenstår det å fullføre grepet med å få færre skoler foruten å få ned veksten innen helse og omsorgssektoren. Disse grepene vil bedre det økonomiske handlingsrommet. Generelt har det økonomiske handlingsrommet til kommunesektoren blitt mindre år for år i lengre tid. Dette er staten sin måte å be kommunene om å effektivisere og har vært nødvendig for at ikke offentlig sektor skal ese helt ut av proporsjoner og vi må lære oss å leve med dette. Nes kommune har hatt et lavt investeringsnivå det siste tiåret. Den tiden er nå over. I løpet av de neste fire årene skal kommune investere for om lag 400 millioner kroner til bl.a. to nye skoler med idrettsflater. Det er krefter som ønsker en ny svømmehall til knappe 100 millioner kroner. Spørsmålet er hvor mye lån klarer kommunen å betjene uten at dette går ut over tjenesteproduksjonen. Nes kommune vil få store utfordringer dersom investeringslysten ikke avtar. Gjennom et ekspansivt investeringsbudsjett kan Nes nærme mange andre kommuner på Økonomiplan Side 3

4 østlandet når det gjelder lånegjeld, med påfølgende store finansutgifter. Rentenivået er historisk lavt grunnet dårlige økonomiske tider i resten av verden, og ser ut til å holde seg lågt i flere år framover. Kommunen bør likevel være forberedt på at finansutgiftene blir vesentlig høyere i framtida. Virksomhetene i kommune har gjennom de siste årene hatt god budsjettdisiplin etter det store kostnadskuttet for En effekt av kostnadsreduksjonene er allerede synlig på enkelte områder, mens noe vil få effekt senere. Samtidig har det dukka opp nye utfordringer som fører til at presset på oss til å oppnå resultat har blitt enda større. Økonomiplanen tar for seg noen av de nye hovedutfordringene både på inntekts- og utgiftssiden. Nes kommune har en slank administrasjon. Befolkningsveksten og de strukturelle grep som er planlagt for å håndtere veksten stiller krav til at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessige analyser og planlegging. Befolkningsveksten sammen med endringen av befolkningssammensetningen fører også til vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner. Godt samarbeid innen ØRU (Øvre Romerike utvikling) og mellom rådmannen og Esval Miljøpark KF blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige, strategiske ansvaret for kommunens økonomi og utvikling. Rådmannens foreløpige økonomiplan legger grunnlag for å bygge ut gode kommunale tjenester i takt med befolkningsveksten. Målene for Nes kommune foreslås nådd gjennom nødvendige investeringer og effektiv drift. Det planlegges investeringer for om lag 730 millioner kroner i fireårsperioden, hvorav 135 millioner kroner i Budsjettert driftsoverskuddet foreslås uavkortet brukt til egenfinansiering av investeringer. Ved å sette av disse 15 millioner kronene årlig til investeringer vil Nes kommune over en tjueårsperiode spare i underkant av 250 millioner kroner på rentekostnader og avdrag, beregnet etter gitte forutsetninger. 1 Etter 13 år vil årlig besparelse i rente- og avdragskostnader være større enn 15 millioner kroner. Rådmannen har videre i sitt forslag til foreløpig økonomiplan lagt til grunn at Nes kommune skal ha et disposisjonsfond som til enhver tid er tre prosent av kommunekassens brutto driftsinntekter. I tillegg kommer et disposisjonsfond for rentesikring som utgjør én prosent av kommunens samlede lånegjeld. Dette gir større handlingsrom og gjør at kommunen står sterkere når rentene og finanskostnadene øker. 1 Beregningene er basert på en gjennomsnittsrente på 5,0 prosent p.a. og 20 års avdragstid. Ved lavere rente eller lengre avdragstid vil besparelsen reduseres. Økonomiplan Side 4

5 2. JURIDISKE RAMMER FOR PLANLEGGING PÅ MELLOMLANG SIKT Det juridiske utgangspunktet for kommunenes arbeid med økonomiplan følger i første rekke av kommunelovens 44. Dette er primært en overordnet rammebestemmelse som er langt mindre detaljert enn tilsvarende bestemmelser for årsbudsjettet. Dette gir kommunene frihet når det gjelder gjennomføringen av sin mer langsiktige økonomiplanlegging, men likevel slik at økonomiplanen: vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet minst en gang i året innstillingen fra formannskapet ligger til offentlig ettersyn i minst 14. dager minst omfatter de neste 4 kalenderårene omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden anviser dekning for de utgifter og oppgaver som er satt opp. Driftsresultatet skal være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Økonomiplanen skal i tillegg være satt opp på en oversiktlig måte, og den skal sendes til fylkesmannen til orientering. Samtidig har plan- og bygningsloven i kapittel 11 bestemmelser om kommunal planlegging som er styrende for økonomiplanleggingen. Kommuneplanen skal ha samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier og danner grunnlaget for øvrig planlegging i kommunen. Samfunnsdelen skal videre ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp i de 4 nærmeste årene og som skal rulleres årlig. Økonomiplanen og handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel har samme tidsperspektiv, og avhenger gjensidig av hverandre. I Nes er det lagt opp til en felles prosess for arbeidet med kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen, Resultatet av dette arbeidet skal fremkomme i et felles dokument økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel. Oppfølgingen av øvrige kommunale planer skal også integreres i dette dokumentet ved at det skal knyttes handlingsmål til disse planene samtidig som eventuell bruk av midler skal innarbeides. Økonomiplanen for har en litt forenklet tilnærming til kommuneplanen. Dette skyldes at forslag til ny samfunnsdel ligger ute til høring samtidig som kommunen er i gang med en prosess med å forbedre sitt plan og styringssystem. Selve økonomiplanen gir føringer for investeringsnivå og finansiering av dette, samt hvilket driftsnivå kommunen kan forvente å måtte forholde seg til de nærmeste årene. Økonomiplanen søker videre å angi hvilke driftsutfordringer de ulike virksomhetene i kommunen står overfor. Med dette grunnlaget søkes det angitt noen hovedprioriteringer som skal være styrende for den videre økonomiske planleggingen, herunder budsjettet for Økonomiplan Side 5

6 3. TILNÆRMING TIL ARBEIDET MED FORELØPIG ØKONOMIPLAN Kommunestyret vedtok i sak 12/58 at det skisserte opplegget for økonomiplanarbeidet i grunnlagsdokument økonomiplan i hovedsak skulle legges til grunn i fremtidig økonomiplanarbeid. Vedtaket har vært styrende for arbeidet med foreløpig økonomiplanen for Arbeidsprosessen har likevel måttet tilpasses med hensyn til at det parallelt har pågått et arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. I arbeidet med foreløpig økonomiplan har det vært lagt vekt på å ha en prosess som bidrar til involvering. Virksomhetslederne har kommet med innspill til endrede bevilgningsbehov i sine virksomheter både når det gjelder drift og investering. Disse innspillene er lagt til grunn for rådmannens arbeid med foreløpig økonomiplan. Årsmeldingen for 2012 gir et godt grunnlag for en ståstedsvurdering av kommunens økonomi. I tillegg er det gjennomført et økonomiplanseminar med formannskapets medlemmer hvor også hovedutvalgsledere og tillitsvalgte var invitert. Nes kommune sitt økonomiske utgangpunkt var et av temaene. I dette seminaret ble i tillegg arbeidet med kommuneplan og styringssystem presentert, og det ble avsatt tid til drøfting av hovedprioriteringer for kommende økonomiplan. I foreløpig økonomiplan for fremmes det forslag til investeringsrammer for økonomiplanperioden og finansiering av disse. Forslaget til investeringsrammer for enkelte prosjekter bygger imidlertid på foreløpige anslag og kalkyler, og er derfor beheftet med usikkerhet. Denne antas å være størst mot slutten av økonomiplanperioden. Driftsrammene som presenteres gjelder for kommunen samlet. Det vil si at det ikke legges opp til at det skal vedtas bindende rammer på virksomhetsnivå. Med denne tilnærmingen blir det hovedfokus på det økonomiske handlingsrommet til kommunen i planperioden. Prioriteringer bør ses i lys av allerede fattede vedtak, statlige signaler, kjente avvik mellom budsjett og regnskap i 2013 og driftsutfordringer i virksomhetene. Disse er søkt presentert i egne tabeller i dokumentet. Med denne tilnærmingen legges det opp til at foreløpig økonomiplanen skal være et verktøy for å angi strategiske og økonomiske hovedprioriteringer og gjennom dette legges til grunn for arbeidet med prioriteringer i årsbudsjettet. Den blir dermed også en form for gjensidig avtale mellom politisk nivå og administrasjonen med hensyn til arbeidet med årsbudsjettet. Det er imidlertid viktig at systemet ikke blir så rigid at det ikke åpnes for justeringer etter at den foreløpige økonomiplanen er behandlet i kommunestyret. For noen av forslagene kan det dessuten være behov for at disse utredes nærmere før endelig beslutning tas (normalt senest ved vedtakelsen av årsbudsjettet). Økonomiplan Side 6

7 Behovet for en viss fleksibilitet skyldes at en økonomiplan som behandles et halvår før årsbudsjettet, har en iboende form for usikkerhet i seg. Dette gjelder blant annet endringer i rammebetingelsene som for eksempel renteutvikling og statens budsjettopplegg. Årsbudsjettet for kommende år kan måtte utarbeides under andre rammebetingelser og kan bli annerledes enn det som var tenkt ved behandlingen av foreløpig økonomiplan. I slike tilfeller er det viktig at det er gode rutiner for avstemminger underveis mellom administrativt og politisk nivå. Endelig økonomiplan for vedtas av kommunestyret samtidig med at årsbudsjettet vedtas. 4. UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMPLAN Årsmeldingen for 2012 inneholder en overordnet beskrivelse av alle aktiviteter i kommunal regi samtidig som den beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen som er satt bort til andre. I tillegg inneholder også årsmeldingen en beskrivelse av den økonomiske utviklingen de siste årene og økonomisk status ved utgangen av Årsmeldingen er dermed kanskje det viktigste grunnlagsdokumentet for å vurdere utgangspunktet for kommende økonomiplan. Samtidig er det gjort prioriteringer i budsjettet for 2013 og i økonomiplanen , som det også bør tas hensyn til ved vurderingen av utgangspunktet for økonomiplanen Årsmeldingen for 2012 og budsjettet 2013 må leses i sammenheng med dette dokumentet. Beskrivelser og analyser derfra blir bare i begrenset grad gjentatt i dette dokumentet. 4.1 Utvikling i netto driftsutgifter og befolkning Som et supplement til årsmelding 2012 og budsjett 2013 antar rådmannen at det i økonomiplanarbeidet kan være nyttig å se noe nærmere på utviklingen av netto driftsutgifter for tjenesteområder i perioden Ses utviklingen i sammenheng med befolkningsutviklingen i samme periode og sammenlignes med andre kommuner, kan dette også gi nyttig bakgrunn for de prioriteringer som er gjort i perioden Befolkningsutviklingen i visse alderssegmenter de kommende årene, vil kunne få betydning for etterspørselen etter kommunens tjenester. SSB har foretatt framskrivninger av befolkningstallet for Nes under ulike forutsetninger per , og disse kan i tillegg brytes ned på aldersgrupper. Rådmannen har valgt å presentere tall både for høy og middels vekst i siste framskrivninger fra SSB, selv om de siste par års utvikling indikerer at det kan være høy vekst anslagene som gir de beste framskrivningene. I tillegg presenteres også høy vekst slik SSB gjorde det for ett år siden (høy vekst framskrivning per ). Gjennom dette kan en få viktige indikasjoner om behovene i Nes i årene som kommer. Økonomiplan Side 7

8 4.1.1 Befolkningsutvikling Figur 1 Befolkningsutvikling Figur 1 viser at befolkningen i Nes har økt med nesten innbyggere fra utgangen av 2008 til utgangen av Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,55 %. Befolkningsveksten har imidlertid ikke vært jevn i planperioden, og den har vært størst i de siste par årene. Fra 2011 til 2012 var veksten i antallet innbyggere på i overkant av 1,8 %. Befolkningstallet ved utgangen av 2012 er derfor noe høyere enn de anslagene SSB la til grunn i sine befolkningsframskrivinger ved inngangen til SSBs befolkningsframskrivinger for perioden indikerer at veksten i innbyggerantallet vil fortsette. Med SSB sitt høy vekst alternativ vil Nes ved utgangen av 2017 ha en befolkning på rundt innbyggere. Med den befolkningsveksten Nes har hatt i 2011 og 2012 blir det likevel viktig å vurdere om SSBs framskrivinger er for lave, eller om ekstraordinære forhold har gjort at veksten i 2011 og 2012 har vært spesielt høy. Representerer veksten i 2011 og 2012 en ny trend kan dette indikere at folketallet i Nes ved utgangen av 2016 vil ligge på i underkant av innbyggere eller om lag innbyggere høyere enn i SSBs høy befolkningsvekst anslag Befolkningsutvikling og utgiftsbehov Nedenfor presenteres oversikter over netto driftsutgifter for aktuelle tjenester, sammenlignet med kommunegruppe 7 i Kostra og ØRU kommunene(uten Nes), samt befolkningsutviklingen med framskrivningstall fra SSB for befolkningsgruppen som er hovedbruker av tjenesten. Økonomiplan Side 8

9 Barnehage Figur 2 Netto driftsutgifter barnehage. Figur 2 viser netto driftsutgifter til barnehage pr. innbygger 1 5 år. Det store skiftet fra 2010 til 2011 skyldes at øremerket statstilskudd til barnehage ble avviklet fra og med 2011, og innlemmet i rammetilskuddet. Netto driftsutgifter til barnehage i Nes lå i noe over både kommunegruppe 7 og ØRU. Dette endret seg i 2011 da utgiftene i Nes lå på nivå med kommunegruppe 7 og noe under ØRU. I 2012 har Nes hatt en utgift til barnehage som tilsvarer kroner per innbygger 1-5 år i kommunen, hvilket er under både kommunegruppe 7 (kroner ) og øvrige ØRU kommuner (kroner ). Økonomiplan Side 9

10 Figur 3 Innbyggere 1 5 år. Antall barn i alderen 1 5 år i Nes falt med ca. 25 fra , men har i steget med tilsvarende antall barn per år, slik at antallet barn fra 1 til 5 år ved utgangen av 2012 er i overkant av SSBs befolkningsframskriving fra 2012 basert på høy vekst alternativet indikerer at antallet barn i aldersgruppen 1 5 år vil øke med omlag 170 fra utgangen av 2011 til utgangen av Dette er en noe lavere vekst enn det som ble lagt til grunn i tilsvarende framskriving fra SSB ved utgangen av Veksten i 2012 ble også høyere enn det framskrivingene fra SSB skulle tilsi. Dette viser at framskriving av barnetallet i aldersgruppen 1 5 år er vanskelig og beheftet med stor grad av usikkerhet. Erfaringene fra de siste par årene kan indikere at Nes er inne i en periode med høyere vekst enn det framskrivningene skulle tilsi. Dersom denne tendensen holder seg framover kan Nes fort få en vekst i aldersgruppen 1 5 år på godt over 200 barn fra , hvilket vil være rundt 40 barn per år. Det antas at befolkningsvekst og barnehagetilbud er gjensidig avhengig av hverandre. Eller med andre ord, barnehagetilbud er viktig om en skal oppnå en befolkningsvekst som indikert fra SSB. I økonomiplansammenheng er det mye som taler for at det iallfall bør legges til grunn en vekst tilsvarende SSBs høy vekst alternativ. Økonomiplan Side 10

11 Grunnskole Figur 4 Netto driftsutgifter grunnskole. Figur 4 viser at endringene som er gjennomført når det gjelder skolestruktur i Nes har gjort at netto driftsutgift pr innbygger i alderen 6 15 år (elev) i Nes nesten ikke har økt i perioden Omleggingen har ført til at mens Nes sine utgifter til grunnskole pr innbygger i aldersgruppen 6 15 år i 2008 lå markant over både kommunegruppe 7 og ØRU, lå de samme utgiftene i 2011 klart under kommunegruppe 7 og på nivå med gjennomsnittet i ØRU kommunene. I 2012 har netto driftsutgifter per innbygger i alderen 6 15 år økt langt mer i Nes enn både i øvrige ØRU kommuner og kommunegruppe 7. Utgiftene til grunnskolesektoren per innbygger 6 15 år i Nes økte med 8,2 % fra 2011 til 2012, mens tilsvarende vekst i ØRU og kommunegruppe 7 var henholdsvis 3,9 % og 4,4 %. Forklaringen til den relativt sterkere veksten i utgifter per elev i Nes er nok i første rekke at elevtallet i skolen har gått ned uten at dette har medført tilsvarende reduksjon i utgiftene. Økonomiplan Side 11

12 Figur 5 Innbyggere 6 15 år. Figur 5 viser at antallet innbyggere i aldersgruppen 6 15 år (skoleelever) er redusert med cirka 50 personer i perioden En nærmere analyse av tallene viser at elevtallet på barnetrinnet er redusert med nesten 110, mens elevtallet på ungdomstrinnet er økt med omlag 60. SSBs framskrivninger indikerer at en også i årene fremover kan forvente en fortsatt reduksjon i elevtallet, men så vil elevtallet igjen stige mot slutten av perioden. Elevtallet ved slutten av økonomiplanperioden er i SSBs høy vekst alternativ omlag på nivå med dagens elevtall. Det er imidlertid forskyvning mellom ungdomstrinnet (reduseres med cirka 50 elever) til barnetrinnet (øker med 50 elever). De faktiske tallene viser imidlertid at reduksjonen i innbyggere 6 15 år har vært noe lavere enn SSBs framskrivninger, men avviket er mye mindre enn for aldersgruppen 1 5 år. Med dette utgangspunktet er det rimelig å legge til grunn at elevtallet på grunnskolen vil følge de trender som SSBs framskrivninger indikerer, men hvor store utslagene vil bli er mer usikkert. Dette vil også avhenge av den generelle befolkningsutviklingen. Økonomiplan Side 12

13 Pleie og omsorg. Figur 6 Netto driftsutgifter pleie og omsorg. Figur 6 viser at netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 80 år i Nes lå på nivå med gjennomsnittet i Kommunegruppe 7, men klart under gjennomsnittet i ØRU kommunene (uten Nes) i perioden I 2012 har det imidlertid vært en vekst i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 80 år i Nes på omlag 16 %. Dette er høyere enn veksten i både kommunegruppe 7 (9 %) og de øvrige ØRU kommunene (8 %). Dette har ført til at utgiftsnivået i Nes i 2012 ligger over kommunegruppe 7, men det er fortsatt lavere enn i ØRU. Ser en isolert kun på veksten i netto utgifter økte disse med 16 % i Nes fra 2011 til 2012, mens tilsvarende tall for kommunegruppe 7 og øvrige ØRU var henholdsvis 13 % og 11 %. Veksten til pleie- og omsorgstjenestene har forøvrig vært høyere enn den generelle lønns- og prisveksten i hele perioden , og dette indikerer økt behov for pleie- og omsorgstjenester og et stigende utgiftsbehov. Økonomiplan Side 13

14 Figur 7 Innbyggere over 80 år. Figur 7 viser at antallet innbyggere over 80 år har vært stigende i Nes i perioden , mens det fra 2011 til 2012 har vært en liten nedgang. Framskrivningene fra SSB indikerer også en vekst fremover i denne aldersgruppen, omlag på nivå med veksten i perioden (dvs i løpet av neste 4 års periode avhengig av hvilket framskrivingsalternativ som velges). Den faktiske befolkningsveksten i aldersgruppen 80år og eldre har i 2012 vært lavere enn framskrivningene fra SSB, men avviket er relativt lite og kan skyldes tilfeldigheter. Utgiftsbehovet for pleie- og omsorgstjenestene har frem til i dag hatt sterkest samvariasjon med antallet innbyggere over 80 år, og det er derfor denne befolkningsgruppen som er valgt i presentasjonene ovenfor. I årene som kommer vil antallet åringer stige betraktelig, fra ved utgangen av 2012 til ca ved utgangen av 2017 i SSBs framskrivinger (små variasjoner i ulike framskrivingsalternativ). Hvordan og hvor sterkt dette vil påvirke utgiftsbehovet i pleie- og omsorgstjenestene er det imidlertid vanskelig å si noe eksakt om. I økonomiplanperioden vil det imidlertid først og fremst være i den yngste delen av aldersgruppen år veksten vil komme, og vekstens betydning for utgiftsbehovet i pleie og omsorgstjenestene antas derfor å være stigende fremover. Større fokus på folkehelsefremmende tiltak kan også være med på å dempe en fremtidig vekst i utgiftsbehovet. I denne sammenheng er det også viktig å peke på at veksten i aldersgruppen år antas å være en stor ressurs, som kan bidra til en videreutvikling av både kommunen som bosted og tjenestetilbudet. Økonomiplan Side 14

15 Sosialtjenester Figur 8 Netto driftsutgifter sosialtjenester. Utgiftene til sosialtjenester pr innbygger år har i hele perioden ligget lavere i Nes enn gjennomsnittet i både kommunegruppe 7 og ØRU. Nes har imidlertid hatt en sterkere vekst i sosialtjenesteutgiftene fra 2010 til 2012 sammenlignet med både gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og ØRU. Ser en nærmere på veksten fra 2010 til 2012 i Nes har netto utgiftene til økonomisk sosialhjelp økt med 13 %, mens veksten i øvrige sosialtjenester har vært på 90 %. Figur 9 Innbyggere år. Økonomiplan Side 15

16 I perioden har antallet innbyggere i aldersgruppen år vokst med i gjennomsnitt 2 % i året. Veksten har vært størst i 2011 (2,6 %) og 2012 (2,1 %).. Framskrivingene fra SSB indikerer fortsatt høy vekst i denne befolkningsgruppen. Med den veksten Nes har hatt i 2011 og 2012 er det imidlertid et er det et spørsmål om disse framskrivingene kan være for lave, eller om ekstraordinære forhold har gjort at veksten i 2011 og 2012 har vært spesielt høy. Barnevern. Figur 10 Netto driftsutgifter barnevern. Mens netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0 17 år i Nes lån under gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og ØRU (uten Nes) i 2008, har utgiftene i Nes etter dette vokst vesentlig sterkere enn i begge sammenligningsgruppene. I 2012 lå disse netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0 17 år betydelig over gjennomsnittet i de øvrige ØRU kommunene, men fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Veksten i barnevernsutgiftene i Nes pr. innbygger 0 17 år var vært spesielt sterk i 2010 og Dette antas å ha sammenheng med at netto driftsutgifter pr. barn med undersøkelse og tiltak økt med cirka 15 % i Nes i denne perioden, mens de samme utgiftene gikk ned både i kommunegruppe 7 og ØRU (uten Nes). Tendensene er de sammen om en bruker innbyggergruppen 0 22 år som sammenligningsgrunnlag. Økonomiplan Side 16

17 Figur 11 Innbyggere 0 17 år. Antallet barn og unge i aldersgruppen 0 17 år i Nes falt i perioden , mens det var en betydelig vekst i Denne veksten var betydelig større enn det befolkningsframskrivingene fra SSB indikerte. For perioden indikerer framskrivningene fra SSB fortsatt vekst i denne befolkningsgruppen, men veksten varierer ganske mye ut fra hvilket framskrivingsalternativ som velges. Med erfaringene fra 2012 det også her et spørsmål om SSBs framskrivingene kan være for lave, eller om ekstraordinære forhold som gjorde at veksten i 2012 var spesielt høy. Økonomiplan Side 17

18 Tjenesteområder der netto driftsutgifter ses i forhold til samlet antall innbyggere. Kultur. Figur 12 Netto driftsutgifter kultur. Nes sine netto driftsutgifter til kultur per innbygger har i hele perioden ligget under gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og ØRU. I perioden vokste den relative forskjellen mellom Nes og sammenligningsgruppene. I 2012 hadde imidlertid Nes en økning i netto driftsutgiftene til kultur med 29 %, mens tilsvarende vekst var på 15 % i kommunegruppe 7 og 11 % i de øvrige ØRU kommunene. Selv med denne økningen ligger Nes fortsatt i 2012 under gjennomsnittet både i kommunegruppe 7 og ØRU, men den relative forskjellen mellom Nes og kommunegruppe 7 er mindre en den var i I forhold til de andre ØRU kommunene har imidlertid den relative forskjellen økt fra 2008 til Kommunehelsetjeneste Figur 13 Netto driftsutgifter kommunehelsetjeneste. Økonomiplan Side 18

19 I 2008 brukte Nes mer til kommunehelse per innbygger enn både gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og ØRU. Nes sine utgifter til kommunehelse ble redusert i , mens sammenligningsgruppene har hatt en vekst. Selv om Nes igjen har hatt en liten vekst i 2011 og 2012 er netto driftsutgifter pr. innbygger til kommunehelse i Nes i 2012 lavere enn både gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og ØRU. Ser en litt nærmere på tallene ligger Nes under nivået i sammenligningsgruppene både når det gjelder forebyggende arbeid og diagnose, behandling og rehabilitering rettet mot hele innbyggergruppen. For undergruppen forebyggende, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innbygger 0 20 år er det imidlertid noe annerledes. Nes har også for denne undergruppen i hele perioden ligget noe under gjennomsnittet i kommunegruppe 7, men forskjellen har ikke vært spesielt stor (ca. kr. 85 pr innbygger 0 20 år i 2012). I forhold til gjennomsnittet i ØRU har imidlertid Nes i hele perioden ligget klart over dette (kr. 475 over pr innbygger 0 20 år i 2012). Samferdsel Figur 14 Netto driftsutgifter samferdsel. Netto driftsutgifter til samferdsel per innbygger har i Nes i hele perioden ligget vesentlig under gjennomsnittet i kommunegruppe 7, og forskjellen har også økt gjennom denne perioden. Samferdselsutgiftene i ØRU kommunene (uten Nes) lå i 2008 noe over Nes, men klart under kommunegruppe 7. ØRU kommunene har imidlertid økt sin innsats pr. innbygger til samferdsel i perioden og nærmet seg snittet for kommunegruppe 7. Økonomiplan Side 19

20 5. KOMMUNEØKONOMIPROPOSISJONEN 2014 Kommunesektorens inntekter Regjeringen legger i kommuneøkonomiproposisjonen for 2014 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 6 og 6 ½ mrd. kroner fra 2013 til Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at mellom 5 og 5 ½ mrd. kroner er frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,6 og 1,8 pst. Veksten i frie inntekter er fordelt med mellom 4 og 4 ½ mrd. til kommunene og 1 mrd. til fylkeskommunene. Av veksten for kommunene er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Regjeringen peker samtidig på at den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for kommunesektoren. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2014 på om lag 3,3 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Regjeringen anslår at om lag 2,8 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Regjeringen understreker imidlertid at anslagene er usikre Når det gjelder 2013 viser regjeringen til at det i nasjonalbudsjettet (lagt frem høsten 2012) ble anslått en realvekst i kommunesektorens inntekter på 4,1 mrd. kroner, tilsvarende 1,1 pst. Veksten i de frie inntektene ble anslått til 2,3 mrd. kroner, tilsvarende 0,8 pst. Regjeringen viser til at det etter at Nasjonalbudsjettet for 2013 ble lagt frem har kommet informasjon som har betydning for kommunesektorens inntekter i 2013, og at dette blant annet gjelder: Regnskapstall for 2012 viser at inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren ble drøyt 0,7 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Isolert sett tilsier dette høyere skatteinntekter i 2013 enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 pst. til 3½ pst. i Revidert nasjonalbudsjett Nedjusteringen av lønnsveksten bidrar til å trekke ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er anslaget i Nasjonalbudsjettet 2013 på inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren ikke endret. Kostnadsdeflatoren er som følge av lavere anslått lønnsvekst nedjustert med 0,3 prosentenheter til 3,0 pst. Denne nedjusteringen bidrar til å trekke opp den reelle inntektsveksten fra 2012 til 2013 med drøyt 1 mrd. kroner. Inntektene fra eiendomsskatt i 2012 ble 0,6 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Det høyere nivået på eiendomsskatten er videreført i anslagene for Samlet sett anslår regjeringen i kommuneøkonomiproposisjonen realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 til 4,9 mrd. kroner, som er 0,8 mrd. kroner høyere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet Realveksten i frie inntekter i 2013 anslås til 2,4 mrd. kroner. Det er 0,1 mrd. kroner mer enn anslått i Nasjonalbudsjettet Økonomiplan Side 20

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer