REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07"

Transkript

1 Til skytterlagene REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag Sak 1. Åpning/Konstituering Leder ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at leder holdt en minnestund over personer med tilknytning til skyttermiljøet som hadde gått bort i løpet av året, disse er: Jan Cato Solheim, Bergsvein Rakstang, Egil Fostevoll, Lars Henset, Per Tollefsen Fullmaktskomite: Følgende ble valgt: Torbjørn Husevåg, Arvid Ulset Totalt møtte: 44 ombud fra 16 skytterlag. Saksliste og innkalling: Denne ble enstemmig godkjent. Sak 2: Årsmeldinger for 2007 a) Samlagsstyret. Årsmeldingen var utsendt pr. e-post til alle lag, samt lagt u på samlagets hjemmeside. Samlagsformann gikk gjennomårsmeldingen. Årsmelding til Norges skytterstyre Klasse Antall skyttere 2006 Antall skyttere V V V AG 9 9 Rek ER J

2 Asp Instrukssjonsskyttere Skifelt/skogsløp 22 - Antall skudd Skytingens dag 22 med 441 deltagere 20 med 489 deltakere Ikke aktive medlemmer Det er innen fristen innkommet årsmeldinger fra 29 skytterlag. (alle) Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent. a) Undomsutvalget Årsmeldingen var utsendt pr. e-post til alle lag, samt lagt ut på samlagets hjemmeside. Lederen i ungdomsutvalget refererte årsmeldingen. Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent. c) Årsmelding fra banekontakten Samlagsformann refererte årsmeldingen. Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent. b) Regnskap for Samlaget : Samlagets kasserer gikk gjennom regnskapet og kommenterte postene. Ungdomsutvalget: Samlagets kasserer gikk gjennom regnskapet og kommenterte postene Revisjonsrapport: Kasserer refererte revisjonsrapporten. Innstilling fra styret: Regnskapet for 2007 godkjennes. Vedtak: Regnskapet for 2007 enstemmig godkjent Sak 3: Budsjett 2008 Kasserer gikk gjennom forslag til budsjett for Innstilling fra styret: Budsjett for 2008 godkjennes Vedtak: Budsjett for 2008 enstemmig godkjent. Sak 4 :Lovendring, valg varamedlemmer til styret Styret foreslår følgende endring Betegnelsen formann erstattes med leder 5: Ombudsmøte valg av styre Ombudsmøte velger et styre bestående av 6 medlemmer pluss leder i ungdomsutvalget: Leder som velges for ett år Nestleder som velges for ett år Kasserer som velges for to år Sekretær som velges for to år 2 styremedlemmer som velges for to år Dessuten er leder av ungdomsutvalget medlem av styret. Varamedlem for denne velges blant utvalgets medlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i rekkefølge. Valgbare og pliktige til å motta valg til tillitsverv i samlaget er medlemmer i skytterlagene fra og med de fyller 18 år. Foreslås mer en kandidat skal valget være skriftlig. Den som velges skal ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Skjer ikke dette i første valgomgang foretas valg mellom de to som i første omgang fikk flest stemmer. Vedtak: Lovendringen enstemmig vedtatt.

3 Sak 5: Valg Lars Indreiten, medlemm av valgkomiteen, refererte valgkomiteens innstilling SAMLAGSSTYRET Medlem Vara Even Langli 2008 Ingar Waag Ola Krogstad 2008 Ola Gujord 2008 Aud Gravem 2008 Grethe Bævre 2008 Asbjørg Kanestrøm Kåre Grønning Jens Kåre Øyen Arve Holmeide Alf Høgset Ivar Gullstein 2008 Leder 2008 Nestleder 2008 Sekretær Kasserer Ola Krogstad Jens Kåre Øyen Alf Høgset Aud Gravem UNGDOMSUTVALGET Gregus Kristensen 2008 Arne Bjørn Gaupset Gunnar Øyen Leder 2008 Arne Bjørn Gaupset SKIFELTUTVALGET Jon Nordvik Ole Arnt Trodal 2008 Johannes Reiten 2008 Leder 2008 UTDANNINGSKONTAKT Jon Nordvik Asbjørg Kanestrøm SAMLAGSINSTRUKTØRER Ivar Bernt Hoel 2008 Kjell M Lervik REVISORER Magnus Snekvik 2008 Bjørn Snekvik UTTAKNINGSKOMITE Representant fra samlagsstyret 2008 Samlagsformannen 2008 Leif Gravem (aktiv) 2008

4 Varamedlemmer til styret: 1. Ola Gujord 2. Kåre Grønning 3. Ingar Waag Styret foreslår også Arvid Ulset som samlagsinstruktør. Jens Kåre Øyen fra samlagsstyret i uttakingskomiteen. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling med følgende endringer/tilføyelser: 1.Som følge av lovendring sak.4 utgår personlige varamedlemmer. 2.Arvid Ulset velges inn som samlagsinstruktør. 3.Jens Kåre Øyen samlagsstyrets representant i uttakingskomiteen. 4. Gjenvalg på valgkomiteen. Gunnar Hjelen blir valgkomiteens formann. Sak 6: Premieutdeling/utmerkelser Følgende premier ble utdelt: Årets Nordmørsskytter, Kretsmesterskap,Organisasonsmedaljen Diplom fra Norges Skytterstyre for min. 10 år virke som formann tildelt: Magne Bø, Hjelmen, Bent Ivar Sæther, Hov, Karstein Yttervik, Fredø. Diplom for beste prosentvis økning dugleiksmerkeskyting: Halsa skytterlag. Diplom for flest deltakere i dugleiksmerkeskyting: Sunndal skytterlag. Raufossmerke: Jon Kristian Sogge, Surnadal, Lars Kristian Fløystad, Aspøy & Str.nes, Kristian Outsen, Hov, Nils Erik Skålvk, Halsa, Kristin Kanestrøm, Smøla, Andreas Fjærli, Valsøyfjord, Brage Foss, Bæverdalen, Espen Fævelen, Årvågsfjord. Skytingen dag: Vinner av kr. 2000,- etter loddtrekning blant arrangørene av skytingens dag ble Reinsfjell Skytterlag. Trekningen ble foretatt av representant fra Sparebanken Møre som har gitt betydelige gavemidler til Sanlaget. Miljøpris 2007: Smøla skytterlag. Samlagets fortjenestemedalje: Even Sinnes, Lomundal. Begrunnelse: 37 år som leder i skytterlaget og pliktoppfyllende i alle år. Sak 7: Gruppediskusjon Olav Aasen, leder DFSU, orienterte litt om arbeidet i DFSU vedr.rekruteringsklassene. Samlagsformann innledet med en kort om følgende tema til diskusjoni grupper. Sosiale arrangement LS Klassesetting rekruttklassene Samlagsstevnet bane praktisk gjennomføring Vedtak: Styret går gjennom de innkomne forslag som fremkom i gruppediskusjonen. Styret vil bruke resultatene som et arbeidsdokumentasjon fremover. Konklusjonene vil bli gjort tilgjengelig på kretsvise samlinger. Sak 8: Valg på skyttertinget Lederen orienterte om hvem som er på valg. Vedtak: Ombudsmøte tar orienteringen til etterretning. Sak 9: Innkomne saker a. Revidering stevnereglement samlagets stevner (fra samlagsstyret), reglementet er lagt ut på samlagets hjemmeside

5 b. Uttak lag rekruttklassene til fylkescup finalen (fra Aspøy/Straumsnes), Innstilling fra ungdomsutvalget Vedtak: a. Revidert stevnereglement for samlagsstevner enstemmig vedtatt. b. Forslaget fra Aspøy & Str.nes vedtas. Ungdomsutvalget får fullmakt til å foreslå praktisk løsning dersom dette er nødvendig. Sak 10: Ordet fritt Olav Aasen, leder i DFSU, orienterte om arbeidet sentralt i DFS og DFSU, hvor han kom inn på flg.tema. Ny instruks i DFSU Elektronikk 15 m krav til kulefanger. Forslag kun kal 22 i klasse rekrutt. Landslotteriet. Nytt våpen kal.5,65 Sekretær, Alf Høgset, orienterte om hvilke leveringsform skytterlagene har benyttet for årsmeldingene. Som kjent var det i år lagt opp til å benytte Tillitsnett for elektronisk levering av årsmeldinger. Hele 10 skytterlag leverer fortsatt pr. post, noe som medfører mye ekstra arbeid ved fremstilling av årsmelding til DFS. På samling som planlegges til medio januar 2008 vil bruk av Tillitsnett bli et tema hvor DFS sentralt stiller med foreleser. Skytterlagene må påse at oppdatering av nye tillitsvalgte blir gjort i Tillitsnett, frist her er 10 januar. Sak 11: Avslutning Samlagsformann takket Frode Stavnes for innsatsen i samlagsstyret, og beklaget at han nå valgte å gå ut av styret. Da Frode ikke var tilstede ble blomsteren tildelt Smøla skytterlag som en ekstra påskjønnelse i tillegg til miljøprisen. Alf Høgset Referent Ola Krogstad samlagsleder ÅRSMELDING 2007 Samlagsstyret 2007 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov Varam. : Jonas Sollid Hov Seketær : Alf Høgset Batnfjord Varam. : Ingar Waag Surnadal Kasserer : Aud Gravem Surnadal Varam : Grete Nordvik Bæverd. Styremedlem : Even Langli Rindal Varam. Ivar Gullstein Kr.sund : Styremedlem : Frode Stavnes Ertvågøy Varam. Arve Holmeide Sunndal Leder ungdomsutv. : Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Utdanningskontakt : Jens Kåre Øyen Hov

6 Leder Skifeltutvalget : Jon Nordvik Surnadal Møtevirksomhet 2007 Det er avholdt 6 styremøter der i alt 60 saker er blitt behandlet. Møtene er blitt holdt på Straumsnes hvor samlaget har inngått en avtale om disponering av et eget møterom i Straumsnes HV-område sine lokaler. Samlagets arkiv er også samlet der. Representasjon: Skytterting: Ola Krogstad. Midt- Norge i Rissa: Ola Krogstad og Arne B Gaupset Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Jens Kåre Øyen og Arne Bjørn Gaupset. Det er avviklet 3 kretsvise møter med god oppslutning og diskusjon. I alt 20 av samlagets 29 lag var representert og ca 40 deltagere. Sentrale kurs: DFS for nyvalgte medlemmer: Aud Gravem, Ola Krogstad Regionalt kurs Midt Norge: Ola Krogstad, Jens Kåre Øyen, Arne Bjørn Gaupset HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER 2007 Nedenfor er styrets årsplan satt inn og og enkelte områder blir omtalt spesielt. Planen har vært styrets opplegg for arbeidet som er utført. I hovedsak er de fleste målene nådd, men vi har ikke rukket å arbeide med alle oppgavene like godt og grundig. Disse vil da bli fulgt opp i det kommende året. Årsplan Nordmør Skyttersamlag Aktivitet Mål Resultat Møter og kurs Styremøter Gjennomføre møter i henhold til plan Gjennomført Ombudsmøte Gjennomføre møte i henhold til plan Gjennomført Kurs lokale Aktivitets og administrasjonskurs. Gjennomført Deltagere fra minst 10 skytterlag og 40 stk Kretsvise møter Minimum 20 lag som møter opp 2007, Gjennomført 22 i 2008, organisere som kurs Handlingsplan Skytebaner/sikkerhet Alle baner skal være i orden og godkjente Gjennomført Regnskapsrapportering Gjøres på styremøte Gjennomført Ungdomsutvalget - rapportering Gjøres på styremøte Gjennomført Håndbok samlaget utarbeidelse Ferdig utarbeidet og lagt ut på nettet Ikkje gjennomført Drift av skytterlag presentasjon Utarbeidet og sendes lagene Delvis gjennomført Oppfølging lag Være en støttespiller og inspirator for Delvis gjennomført lagene PR kampanje Presseopplegg i etterkant av LS. Delvis gjennomført Flest mulig deltagere på LS Aktive skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til skudds skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til 2006 Skifelt og skogsløp med skyting Skogsløp med skyting lokalt i 10 lag Skytingen dag Arrangement i minst 20 lag Rekruttering innendørs Sikkerhet på skytebanene DFS sentralt har dette året vektlagt sikkerhet på våre skytebaner meget sterkt. Det må aldri slurves med sikkerheten på og omkring banene. Alle skytterlag med egne baner fikk vår 2006 oversendt en

7 sikkerhetspakke fra DFS, I 2007 kom et revidert sikkerhetsskjema som er litt enklere å bruke. I løpet av året er det avklart at politiets sikkerhetsbestemmelser også er tifredsstillende for Forsvaret og deres bruk av banene. Skogsløp med skyting Samlaget har oppfordret lagene til å arrangere interne skogsløp med skyting. Det rapporteres at noen lag har fulgt opp dette. Arrangementet er meget enkelt å lege opp og kan skje på skytebanen. Samlaget vil følge opp dette i årene som kommer. Rekrutteringstiltak Ungdomsutvalget har avholdt kurser for Rekrutteringsskyttere. Mørekretsens ungdomsutvalg sto for kurs/samling for Junior på Setnesmoen 6-7 oktober. Det var 25 deltakere, deriblant flere fra samlaget. Det rapporteres om en meget lærerik og vellykket samling. Forøvrig vises til årsmelding fra ungdomsutvalget. Informasjonsstrategi i lag og samlag Samlaget oppfordret alle lag til å holde informasjonsmøte om sin virksomhet for bestemte målgrupper i nærmiljøet. Enkelte lag har gjennomført spesielle opplegg for kommunens ansatte/politikere og hatt stand ved arrangementer i lokalmiljøet. SAMARBEIDE MED HEIMEVERNET Samlaget har nå ett HV-distrikt å forholde seg til, Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Samarbeidet med dette på regionalt plan er meget godt. De nye HV-områdene er nå på plass og samarbeide skytterlag og områdeledelse må snarest etableres til det beste for begge parter ved oppnevning av kontaktpersoner innenfor områdene. KURSVIRKSOMHETEN 2007 Samlaget holdt 13. januar kurs for tillitsvalgte, lagsinstruktører og rekrutteringsskyttere på Straumsnes. Olav Aasen fra DFSU deltok og orienterte både fra DFS og DFSU. Totalt ca 40 stk deltok på samlingen. De kretsvise samlingene ble lagt opp slik at de oppfylte kravene til kursstøtte. Totalt 20 lag deltok på disse møtene med ca 40 deltagere. SKYTESESONGEN m innendørs Det er avviklet 6 stevner, samt samlagsstevne. Deltakelsen har ligget på omtrent samme nivå som året før. Skifelt/Skogsløp med skyting Surnadal skyttarlag arrangerte samlagsstemnet i skifelt den 10 februar med 12 deltagere. Ole Arnt Trodal ble samlagsmester. Ole Arnt Trodal og Grim Sæterbø deltok på NM i skifeltskyting i Hornindal,der Ole Arnt tok bronsemedalje på normaldistansen. Aspøy&Straumsnes arrangerte samlagsstemnet i skogsløp den 26 juni med 15 deltagere. Samlagsmester senior: Jon Nordvik, Junior: Ruben Ulset, Rek.: Kristian Outsen Bæverdalen arrangerte åpent stevne den 17 august med 6 delt. Flere lag har arrangert skogsløp internt i laget. Samlagsstemnet i skogsløp samlet dobbelt så mange deltagere i år som i fjor selv om nesten hele samlagsstyret uteble til tross for forhåndslovnad om start. Trenden er positiv for skogsløp men tyngre for skifelt.

8 Feltskyting Det er blitt avholdt 12 åpne feltstevner. Rauma skl var arrangør av landsdelskretsstevnet. som samlet 193 deltakere. Plassering av samlagets beste skyttere: ER: 3 Ingunn Hopmark Smøla J: 6 Andreas Bakken Asp/Straumsnes V55: 2 Lars Indreiten Halsa V65: 1 Jostein Walsø Hov V73: 1 Jon Oren Surnadal 2 Ole M Silseth Eide & Naas Kl Kåre Grønning Fosna 4 Jakob Nørbeck Asp/ Straumsnes Stang 1 Jørn Hals Fosna Stuper 1 Magnus Bøklepp Hjelmen Samlagsstevnet ble godt arrangert under fine forhold av Søya/Todalen og Surnadal skytterlag. Det deltok 128 skyttere som er 11 flere enn året før. Det vises ellers til utlagte resultatlister på samlagets hjemmeside.. Baneskyting Det er avholdt 14 åpne banestevner med jevnt god deltakelse på alle stevner, totalt 1488 skyttere derav 414 på 100m og 1074 på 200m. Samlagsstevnet ble arrangert av Sunndal skytterlag. Stevnet ble godt arrangert og det deltok 169 skyttere. Kretsstevnene ble tradisjonelt arrangert med en oppgang i deltakerantallet. 62 skyttere deltok under skyting om organisasjonsmedaljen, det var 2 færre enn i Ellers hadde Kragens minnestevne 30 deltakere. Breddeserien og Veteranserien ble arrangert etter terminlisten med god deltakelse og med spennende finaler. Under landsdelskretsstevnet i Sollidalen fikk samlaget følgende topplasseringer : Mesterskap kl.3-5 : 3. Terje Nisja Sunndal, 4. Leif Gravem Sunndal V55 1. Gunvald Nisja Sunndal ER 3 Marius Vollan Elshaug Sunndal V73 1 Jonas Sollid Hov 1 2 Jo Walør Heggem Reinsfjell Samlagsskyting veteran 1 Nordmør Stuper 1 Jakob Nørbeck Asp/Straumsnes Midt-Norsk mesterskap Rissa skytterlag sto for et meget godt arrangement av Midt-Norsk mesterskap. Følgende skyttere fra vårt samlag fikk pallplasseringer : V73 1 Jon Oren Surnadal Feltskyting: V73 1 Jon Oren Surnadal Jakob Nørbeck Asp/Straumsnes V55 1 Tore Ulset Asp/Straumsnes 2 Ola Krogstad Eide & Naas 1 2 Jo Walør Heggem Reinsfjell Felthurtig 2 Jakob Nørbeck Asp/Straumsnes Lagskyting grovfelt 1 Nordmør Bane rek/j 3 Nordmør Landsskytterstevnet

9 Årets landskytterstevne ble et minnerikt stevne i Steinkjer med mange gode prestasjoner og med et utmerket arrangement. Følgende skyttere fra vårt samlag fikk medalje: Kl Leif Gravem Stjerne 58 Terje Nisja Stjerne V55 10 Ola Krogstad Medalje J 6 Ole Gunnar Eikrem Medalje Årets Nordmørsskytter 2007 Følgende skyttere er året til Årets Nordmørsskytter 2006 i sin klasse : Klasse Navn Lag Poeng 5 Jakob Nørbeck Aspøy og Straumsnes 80 4 Kjell Gujord Fosna 70 3 Marita Gujord Fosna 74 2 Bjørn Haugen Valsøyfjord 78 1 Jo Walør Heggem Reinsfjell 70 V55 Ola Krogstad Eide & Naas 72 V65 Ludvik Gravem Sunndal 76 V73 Anders Indreiten Halsa 76 AG Roar Eriksen Rindal 38 R Beate Skomsøy Smøla 72 ER Marius Vollan Elshaug Sunndal 80 J Marte Torvik Reinsfjell 80 Fra og med 2006 er premieringen utvidet slik at de 3 beste skyttere i hver klasse der deltakerantallet er stort nok får premie, rekruttklassene er det de 5 beste. Hele 225 skyttere har oppnådd poeng i konkurransen INFORMASJON TIL LAG OG SKYTTERE All informasjon til lagene er blitt utsendt pr. E-post. All informasjon blir lagt ut på samlagets hjemmeside. Hjemmesiden ble høsten 2006 lagt om slik at den følger det opplegg DFS sentralt har opparbeidet. Igjen stor takk til Arve Holmeide som har lagt ned et stort og meget godt arbeide som redaktør også i år. UTMERKELSER/JUBILEER Diplom fra DFS for minimum 10 års lagsledelse: Paul Røen Rindalsskogen. Miljøprisen 2006: Aksel Gravvold, Bæverdalen skl. Mona Granvold, Ramona Dagfinrud, Linda Sandnes, alle Eide og Naas. Samlagets hederstegn : Jens Kåre Øyen, Hov, Bjørn Heggset, Surnadal Samlagets fortjenestemedalje: Lars Indreiten, Halsa Skl. SENTRALE TILLITSVALGTE FRA SAMLAGET Olav Aasen, Sunndal: Leder i DFSU. Lars Indreiten, Halsa: Leder i Rådgivende utvalg og leder i Mørekretsen. ANNET Terminlistearbeidet har også dette året stort sett gått greitt. Det er likevel ikke til å unngå enkelte stevnekolisjoner. Terminlisten for 2007 ble ikke trykt i papirversjon som tidligere, men utlagt på

10 Internett på samlagenes hjemmesider. Det blir nå opp til lagene å distribuere denne videre til sine medlemmer. ÅRSMELDING TIL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Klasse Antall skyttere 2006 Antall skyttere V55 88 V65 54 V73 44 AG 9 Rek 30 ER 62 J 80 Asp 385 Instrukssjonsskyttere 461 Skifelt/skogsløp 22 Antall skudd Skytingens dag 22 med 441 deltagere Ikke aktive medlemmer 650 Det er innen fristen innkommet årsmeldinger fra xx skytterlag. TAKK! Samlaget vil også i år rette en takk til Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 for god støtte og bistand ved ulike arrangementer. En spesiell takk gis til Sparebank Møre for pengestøtte til Samlaget og spesielt til premiering av Årets nordmørsskytter. Gjensidige Nordmør og Romsdal med støtte til ungdomsarbeide. Takk også for bidrag fra Møre og Romsdal fylke gjennom Mørekretsen, som i store trekk går til ungdoms- og rekrutteringsarbeide. Samlagstyret vil også takke de mange tillitsvalgte i lagene som står på år etter år for skyttersaken. Det er i lagene aktiviteten skapes og flere lag kan vise til meget høy aktivitet. Vi vil til slutt takke tillitsvalgte fra landsdelen for godt samarbeidet i året som er gått. Straumsnes, 13.november Ola Krogstad Jens Kåre Øyen Alf Høgset Aud Gravem Frode Stavnes Even Langli Jon Nordvik Arne Bjørn Gaupset

11 Nordmør Skyttersamlag Ungdomsutvalget Årsmelding for 2007 fra Ungdomsutvalget. Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2007 Leder: Arne Bj. Gaupset Batnfjord Sekretær : Gregus Kristensen Kvernes Medlem : Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes. Møtevirksomhet: Det er avholt 1 utvalgsmøte. Kommunikasjon mellom medlemmene har for det meste foregått pr. e-post. Det har i tillegg vært samtaler ved stevnearrangement. Årsplan.: På utvalgsmøtet ble ansvar og oppgavefordeling lagt. Dessuten retningslinjer for uttak av representasjonsskyttere. Møtereferat ble lagt ut på samlagets hjemmeside. Aktiviteter. 13. januar ble det avholdt samling for ungdomsskytter i Straumsnes. Dette var etter vårt syn en god samling. Hele 26 skyttere deltok. Skyteinstruktørkurs for ungdom på Setnesmoen oktober. I regi av Mørekretsen ble det avholdt samling for junior og 1. års seniorer. Det deltok i alt 25 skyttere. 10 deltakere fra vårt samlag deltok. Tema i år var baneskyting og feltskyting. Jan Olav Ågotnes var en utmerket instruktør Han hadde innledende teori og foresto den feltmessige delen samt instruksjon av stang og felthurtigskyting. I år var vi godt rustet med instruktører. Vi mener alle fikk en god oppfølging. Samarbeidet med HV på Setnesmoen er bra. Bare synd at de ikke greide å bemanne kjøkkenet. Vi fikk ordnet forpleining fra lokale spisesteder, med det ble noe dyrere enn opprinnelig forespeilet. Alt i alt en positiv samling. Skytesesongen 2007 Lagskytinger: Samlagsstevne felt : Smøla Skytterlag Samlagsstevnet bane : Smøla Skytterlag Fylkescupen bane : 2. plass Smøla Skytterlag Landsdelskretsstevnet bane : 2. plass til Nordmør Midt Norsk bane 3.plass til Nordmør

12 Landsskytterstevnet Steinkjær : 15.plass til Nordmør 396 pt. Enkeltprestasjoner mesterskap: 6.plass til Ole Gunnar Eikrem med 349 pt. Årets Nordmørskytter: Rekrutt : Beate Skomsøy Smøla 74 pt. E. Rekrutt : Marius V. Elshaug Sunndal 80 pt. Junior. Marte Torvik Reinsfjell 80 pt. 350 klubben: En skytter har oppnådd medlemskap i 350 klubben i 2007 Ingunn Hopmark Smøla. Vi gratulerer. Annet Av enkeltprestasjoner bør nevnes Nils Erik Skålvik, Halsa som for første gang skjøt 350 pt. under konkurranse på kretsstevne, krets 2. Dette resultatet kvalifiserer dessverre ikke for medlemskap i 350 klubben da kretsstevner ikke teller for opptak Vi gratulerer med det flotte resultatet. Takk. Ungdomsutvalget vi til slutt takke foreldre og foresatte som støtter opp om de unge skytterne. Dette er prisverdig og nødvendig. Takk til instruktørene og medhjelpere ved samlinger. En ekstra takk til alle de medhjelpere som gjør en innsats for ungdomsarbeidet i lagene. Batnfjordsøra Arne Bj. Gaupset Gunnar Øyen Gregus Kristensen

13 Nordmør Skyttersamlag 2007 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl , , Statsbidrag fra DFS til samlaget , , Tilskudd fra Mørekretsen , , Tilskudd drift ungd.utv. 0, , Inntekter stevner/med.avg.&merker , , Trenings og instr. inntekter 0,00 0, Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger Ungdom 9 000, , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget , , Reklame og annonseinntekter , , Andre inntekter 0,00 646,00 0 Sum DriftsInntekter , , DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, , Lederutdanning/adm.kurs 0, , Gavepremier , , Gavepremier ungd.utv 0,00 0, Premier, medaljer og gravering , , Premier, medaljer ungdomsutvalget , , Tilskudd lagskyttere 0, , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , , Premiering KM , , Tilskudd ungdomsutvalget 0, , Honorarer , , Honorar ungdomsutvalget ,00 0, Reiseregninger , , Reisereg. ungdomsutv ,00-995, Administrasjonsutgifter , , Porto -945, , Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0,00-245, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost , , Håndbøker/publikasjoner 0,00 0, Arr. bidrag til lag , , Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0,00 0, Styremøter , , Ombudsmøtet , , Andre møter, kurs og samlinger , , Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv , , Reklame/annonser 0,00 0, Tap på fordring 0,00-1, Andre utgifter, gaver og blomster , , Skytingens dag gavekort , , Opptjente renter til premiefond 0,00 36,12 0 Sum DriftsKostnader , , DRIFTSRESULTAT 3 076, ,16 0 Finansposter 8010 Renteinntekter 368,17 82, Renteinntekter ungdomsutvalget 59,65 24, Renteutgifter og gebyrer -317,00-307,00 0 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag - AlphaReg Utskriftsdato: kl: 22:33 Side: 1

14 Nordmør Skyttersamlag 2007 ÅRETS RESULTAT 8141 Renteutgifter og gebyr ungdomsutvalget 0,00-6,00 0 Sum Finansposter 110,82-207,00 0 RESULTAT FØR SKATTER 3 187, ,16 0 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 0 ÅRSRESULTAT 3 187, ,16 0 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag - AlphaReg Utskriftsdato: kl: 22:33 Side: 2

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem ÅRSMELDING 2016 Samlagsstyret 2016 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Ingar Waag Surnadal 2. Varam. : Mons Otnes Sekretær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg

Detaljer

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag 2005 - Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Klasse 1 30 Skudd 1 Idar Moe Rindal 25/12 2 Ole Kristian Brønstad Lomundal 16/8 3 John Einar Dalsegg Øvre

Detaljer

Klasse Mesterskap Klasse V55 Klasse Rekrutt

Klasse Mesterskap Klasse V55 Klasse Rekrutt Samlagsstevnet 2006 22-23.07.06 Klasse 2 3 4 5 Arrangør:Bæverdalen skl Mesterskap 1 Leif Gravem Sunndal (5) 338 e.o. 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 338 e.o. 3 Tora Waag Surnadal (4) 334 e.o. 4

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem

ÅRSMELDING Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem ÅRSMELDING 2015 Samlagsstyret 2015 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Marita Gujord Fosna 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg

Detaljer

Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag

Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 50 49 49 96 244 Raufossmedalje 2 Beate Skomsøy Smøla 45 48 49 94 236 DFS ungdomsmedalje

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2014

REFERAT OMBUDSMØTE 2014 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2014 Sted: Bøfjorden Grendehus Tid: Lørdag 6. desember 2014 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, :

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, : Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, 30.03.2008: Hovedskyting: Klasse 1: 1. Jens Kristian Eikrem, Aspøy og Straumsnes 24/8 Klasse 2: 1. Frode Foss, Bæverdalen 27/6, 2. Even Langli, Rindal 24/10, 3. Ulf Hendset,

Detaljer

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65 Klasse ASP 25 Skudd Aksel Olav Otnes Surnadal 243 Jorun Snekvik Surnadal 243 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 221 Karoline Grønning Fosna 216 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 215 Oskar Eikrem Kvernes 200 Steffen

Detaljer

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Fosna skytterlag den

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Fosna skytterlag den Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Fosna skytterlag den 12.06.2005 Mesterskap Klasse 2-5 1 Leif Gravem Sunndal 5 243 97 340 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 238 100 338 e.o 3 Jakob

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: august 2007

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: august 2007 Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: 18.-19. august 2007 Baneskyting Senior 35 Klasse 3-5 Nr Skytter Skytterlag Klasse Serie 1 Sum Serie 2 Sum Serie

Detaljer

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram Grovfelt 30-skudd kl. 1 1. Stig Atle Sletvik Aspøy og Straumsnes Grovfelt 30-skudd kl. 2 Hold 1 0/0 Hold 2 0/0 Hold 3 2/0 Hold 4 Hold 5 5/2 0/0 30-skudd 07/02 1. Ulf Hendset Valsøyfjord 4/1 5/2 5/3 4/2

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Samlagsstevnet bane 2004

Samlagsstevnet bane 2004 Samlagsstevnet bane 2004 Klasse 2 3 4 5 Mesterskap 1 Kjell Magne Lervik s Halsa (4) 343 2 Bjørn Ove Skralthaug s Surnadal (5) 341 3 Terje Nisja s Sunndal (5) 341 4 Jakob Nørbech s Aspøy og Straumsnes (5)

Detaljer

Samlagsstevnet resultatliste

Samlagsstevnet resultatliste Samlagsstevnet 2016 - resultatliste Mesterskap 200m Klasse 3-5: 1. Jakob Nørbech, Aspøy og Straumsnes 344, 2. Eline Lillegård, Hjelmen 343, 3. Leif Gravem, Sunndal 343, 4. Kurt Otnes, Valsøyfjord 341,

Detaljer

Feltskyting Senior klasse 1. Feltskyting Senior klasse 2. Feltskyting Senior klasse 3

Feltskyting Senior klasse 1. Feltskyting Senior klasse 2. Feltskyting Senior klasse 3 Feltskyting Senior klasse 1 1 Halle, Ola Surnadal 1 5/2 2/0 3/0 4/0 5/1 19/3 2 Sponland, Roger Årvågsfjord 1 5/1 6/2 2/2 1/1 4/1 18/7 3 Flemsæter, Vidar Reinsfjell 1 4/1 3/0 2/0 0/0 3/1 12/2 4 Isvik, Jon

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Samlagsstevne, Halsa SKL, : Mesterskap: Klasse 1: 1. Eirik Stivold, Halsa (Nordmør) 245, 2. Astrid Naalsund, Aspøy og Straumsnes 239, 3.

Samlagsstevne, Halsa SKL, : Mesterskap: Klasse 1: 1. Eirik Stivold, Halsa (Nordmør) 245, 2. Astrid Naalsund, Aspøy og Straumsnes 239, 3. , Halsa SKL, : Mesterskap: Klasse 1: 1. Eirik Stivold, Halsa (Nordmør) 245, 2. Astrid Naalsund, Aspøy og Straumsnes 239, 3. Kristian Jordahl, Batnfjord 239 Klasse 3-5: 1. Terje Nisja, Sunndal (5) 345,

Detaljer

Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag

Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag Vandrepokaler samlagsstevnet i bane ( Mesterskapspokalen kl. 3-5 {3 år} ) 1980 Magne Bøklep Sunndal 334 1981 Ola Gujord Fosna 333 1982 Ola Gujord Fosna 332 1983 Peder

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. 15m åpent stevne Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. 15m åpent stevne Leon - Resultatprogram. Surnadal åpent stevne 2012 25-skudd kl. 1 1. Even Midtflå Flå (Uttrøndelag) XX* *9 49 XXX* * 50 9XXXX 49 148 99X*999XX9 94 2. Tore Mogset Rindal XX999 47 9 *XXX 49 9XX*9 48 144 X9XXXX*X9X 98 242 (5*) 242

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2008

REFERAT OMBUDSMØTE 2008 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2008 Sted: Bøfjorden grendahus Tid: Lørdag 6. desember 2008 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet

Detaljer

Aspøy og Straumsnes skl Valfjellstevnet felt

Aspøy og Straumsnes skl Valfjellstevnet felt Aspøy og skl Valfjellstevnet felt 17.4.2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-,V 1 Kurt Otnes Valsøyfjord 6/6 6/4 6/4 6/3 6/ 30/22 Gylt medalje 2 Kjell Gujord Fosna 4 6/4 6/4 6/4 6/3 6/0 30/1 3 Jakob Nørbech

Detaljer

Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: V55: Junior: Eldre rekrutt:

Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: V55: Junior: Eldre rekrutt: Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: 1. Einar Fævelen, Årvågsfjord 37/02, Vandrepokal mesterskap/ Stjerne 2. Bernt Ole Moen, Øvre Surnadal 35/04, Medalje 3. Arnt Erik Otnes, Valsøyfjord

Detaljer

Nordmør Open Finale

Nordmør Open Finale Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Håkon Aune Øvre Surnadal 44 42 44 79 209 0,- Gave 1. Markus Aune Øvre Surnadal 47 46 48 95 236 0,- Gave 1. Rolf Husby Mikkelsen Hov 45 48 47 97 237 0,- Gave 1. Rune Aasen

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2009

REFERAT OMBUDSMØTE 2009 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2009 Sted: Reinsfjell Skytterhus Tid: Lørdag 5. desember 2009 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet

Detaljer

SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING

SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING BÆVERDALEN SKYTTERLAG 15. 17. august 2014 Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes 240 100 340 8* S 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 239 100 339 6* S 3 Ola

Detaljer

Samlagsmesterskapet juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag

Samlagsmesterskapet juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag Samlagsmesterskapet 14-16.juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag Lagskyting senior 1 Batnfjord 290 2 Sunndal 288 Veteran 1 Bæverdalen 200 2 Sunndal 1 198 2 Halsa 198 4 Sunndal 2 191 5 Vestre Tustna

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

:

: Klasse ASP 25 Skudd 1 Kristian Bjerkeset Solenes Batnfjord 45 48 46 94 233 2* 2 Sigurd Brevik Fosna 45 44 48 90 227 1* 3 Tobias Eidsvåg Fosna 43 41 44 89 217 1* 4 Henning Hommel Fosna 48 49 46 91 234 3*

Detaljer

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og Premieliste 3 skudd kl.2-5/v55 Jørn Hals Aspøy og 5 6/3 6/ 6/6 6/3 6/ 3/ 2 2 Tore Ulset Aspøy og V55 6/2 6/2 6/3 6/2 6/2 3/ 3 Jakob Nørbech Aspøy og 5 6/3 6/5 6/3 5/3 6/5 29/ 9 4 Frode Stavnes Ertvågøy

Detaljer

Aspøy og Straumsnes Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016

Aspøy og Straumsnes Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016 Aspøy og Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erling Waag Surnadal 50 50 50 100 100 350 14* Gylt medalje 2 Mathias Bakk Årvågsfjord 50 50 50 99 100 349 15* 3 Fredrik Høgset

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet 2012

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet 2012 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ole Gunnar Steigedal Meldal 49 49 50 148 173,- 2. Even Midtflå Flå (Uttrøndelag) 48 49 49 146 115,- 3. Ida Andrine Heggset Surnadal 48 47 50 145 0,- 4. Alf Johnny Aspsæter

Detaljer

Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag

Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Edvin Aamot Orkla 50 47 50 99 246 11* 1 Terje Nisja Sunndal 50 48 49 99 246 11* 3 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes

Detaljer

18:

18: Klasse 3-5 1 Vidar Vorland Fosna 245 2 Leif Gravem Sunndal 245 3 Terje Nisja Sunndal 243 4 Mons Otnes Surnadal 243 5 Marita Gujord Fosna 243 6 Grethe Nordvik Bæverdalen 241 7 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal

Detaljer

15m 35-skudd kl Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m Leon - Resultatprogram Surnadal 35-skudd kl. 3-5 1. Jørn Hals Aspøy og Straumsnes X*X*X 50 * * *XX 50 * *X*X 50 150 XX9 *X* * * *X 99 249 *9X*X* *X* * 99 348 (19*) 1. Edvin Aamot Orkla * * * * * 50 XXXX9 49 *XX* * 50 149 *X9XX*X*

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram Hjelmen 30-skudd kl. R 1. Jorun Snekvik Surnadal 6/5 6/2 6/4 6/6 6/5 30/22 2. Lars Andreas Kirkholt Rindal 5/3 6/5 6/3 6/5 6/3 29/19 3. Karen Snekvik Surnadal 6/4 6/2 6/3 6/2 5/2 29/13 4. John Nordvik

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Sara Bråten Eide og Naas 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 46 49 49 96 240 0,- Gave 1. Christian Forbregd Surnadal 46 46 45 91 228 0,- Gave 1. Even Gjeldnes

Detaljer

100 meter: Lag 1. Skytetid: Fredag

100 meter: Lag 1. Skytetid: Fredag 100 meter: Lag 1 Skytetid: Fredag 1 Steffen Rangnes R Smøla 2 Ottar Skjølberg R Smøla 3 Audulv Skjølberg R Smøla 4 Elias Hunnes Asp Smøla 5 Tiril Næss Asp Smøla 6 Malin Tømmernes Asp Smøla Lag 2 Skytetid:

Detaljer

3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241

3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241 Samlagsstevnet-Bane 14-16.08-08 Arrangør Rindal SKL Mesterskap Klasse 3-5 1 Terje Nisja Sunndal 5 245 2 Jacob Nørbech Aspøy og 5 242 3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241 4 Leif Gravem Sunndal 5 242 5 Torkil

Detaljer

Ombudsmøtet REFERAT OMBUDSMØTE 2005 STED: Halsa Gjestegård, Halsa TID: Lørdag 3. desember 2005

Ombudsmøtet REFERAT OMBUDSMØTE 2005 STED: Halsa Gjestegård, Halsa TID: Lørdag 3. desember 2005 Ombudsmøtet 2005 REFERAT OMBUDSMØTE 2005 STED: Halsa Gjestegård, Halsa TID: Lørdag 3. desember 2005 SAK 1: Åpning/Konstituering Formannen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at samlagsformannen

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Dovrefjellcup Stevne 7 Rindal 22. Mars Arrangør: Lomundal og Rindalsskogen Skytterlag

Dovrefjellcup Stevne 7 Rindal 22. Mars Arrangør: Lomundal og Rindalsskogen Skytterlag Dovrefjellcup Stevne 7 Rindal 22. Mars 2009 Arrangør: Lomundal og Rindalsskogen Skytterlag Klasse 2 3 4 5 V55 30 Skudd 1 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 30/22 2 Terje Røstad Soknedal (4) 30/19 3

Detaljer

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal Samlagsstevnefelt Nordmør 6 -..6 Premieliste skudd kl. - og v Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 6/ 6/ 6/ 6/ / / Vandrepokal 6 Guro Øie Bævre Bæverdalen 6/ / 6/ 6/ 6/6 / Arnfinn Berdal Rindal 6/ 6/ 6/ /

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

Rindalsfelten/Dovrefjellcup Stevne Mars Klasse V55 30 Skudd

Rindalsfelten/Dovrefjellcup Stevne Mars Klasse V55 30 Skudd Rindalsfelten/Dovrefjellcup Stevne 6 22. Mars 2009 Arrangør: Rindal Skytterlag Klasse 2 3 4 5 V55 30 Skudd 1 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes (5) 30/21 2 Roger Hals Fosna (5) 30/18 3 Kjell Johansen Trondhjems

Detaljer

Kveldsstevne Angråmyra 2017

Kveldsstevne Angråmyra 2017 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 41 47 50 96 234 0,- Gave 1. Vetle Hammer Hov 47 39 48 82 216 0,- Gave 1. Rolf Husby Mikkelsen Hov 46 42 45 84 217 0,- Gave 1. Kristoffer Talgø Hov

Detaljer

15:

15: Mesterskap Kl. 3-5 1 Ingar Waag Surnadal 50 48 49 98 100 345 9* 2 Kristin Kanestrøm Smøla 50 45 49 96 100 340 14* 3 Hanne Waag Surnadal 49 48 48 94 100 339 8* 4 Åsmund Skårild Heim/Hemne 50 48 49 95 97

Detaljer

Klasse skudd

Klasse skudd Klasse 2 3 4 5 1 Jørn Ole Skiri Rauma (5) 344 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 342 3 Bo Nielsen Kleive (5) 341 4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra (5) 341 5 Ottar Dalset Rauma (5) 341 6 Lars Kjetil

Detaljer

Nesjestranda og Skaala

Nesjestranda og Skaala Hov skytterlag 15m 27-29.01.2017 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Signe Eggestøl Husby Sunndal 50 50 50 100 100 350 1 2 Nora Sæterøy Høybakk Langevåg 49 50 50 98 98 345 1 3 Vegard Fjærli Bæverdalen 47

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

Sparebank 1 Nordvest

Sparebank 1 Nordvest Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og 5 50 49 50 96 100 345 17* Straumsnes 2 Jakob Nørbech Aspøy og 5 49 47 50 99 100 345 17* Straumsnes 3 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 5 49 49 49 98 100

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 5 49 50 50 97 97 343 15* 2 Kine Otnes Valsøyfjord 5 48 46 49 97 100 340 14* 3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 50 47 48 95 97 337 10* 4 Lars

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Lady Arbuthnotts Pris 2017

Lady Arbuthnotts Pris 2017 200/300m Faktor Endresens Premie Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 1. Terje Nisja Sunndal 5 *X* * * 50 9X*X9 48 X* * * * 50 148 (9*) 2. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 999 * * 47 *XX9 * 49 146 (6*)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen 9-12 Hildre og Brattvåg S 9-12 Engesetdal/Skodje S 18-19

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2006

REFERAT OMBUDSMØTE 2006 NORDMØR SKYTTERSAMLAG STED: Sunndal Kulturhus, Sunndalsøra TID: Lørdag 2. desember 2006 SAK 1: Åpning/Konstituering REFERAT OMBUDSMØTE 2006 Formannen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Erling Waag Surnadal 50 48 49 147 115,- 2. Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 50 50 47 147 77,- 3. Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 48 48 50 146 48,- 4. Håkon Brevik Fosna 50

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Leder Holstad Lilleng Solstrandv.63, 6264 Tennfjord Tlf.95106968 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide Tlf.91124797 Kasserer Ola

Detaljer

Surnadalsstevnet 2016

Surnadalsstevnet 2016 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Harry Fagerheim Smøla 49 50 50 149 183,- 2. Robert Stornes Nidaros 50 49 49 148 124,- 3. Sigurd Bersvend Indergård Reinsfjell 49 50 49 148 77,- 4. Stig Atle Sletvik

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Eide og Naas Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Eide og Naas Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Eide og Naas 11-12.5.17 1 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 49 49 99 100 347 1 2 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 50 48 49 99 99 345 1 Sølv medalje 3 Ivar

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Nordmør Open 2017 Klasse Nybegynner Ung: Totalt antall deltakere: ID Navn Skytterlag Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sum 0 Oda Heggset

Nordmør Open 2017 Klasse Nybegynner Ung: Totalt antall deltakere: ID Navn Skytterlag Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sum 0 Oda Heggset Nordmør Open 2017 Klasse Nybegynner Ung: Totalt antall deltakere: 145 1 ID Navn Skytterlag Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sum 0 Oda Heggset Surnadal 236 0 0 0 0 236 0 Jon Sæterbø Surnadal 223

Detaljer

KVERNES. Premieliste Mesterskap Klasse Jørn Hals Aspøy og. Vandrepokal *

KVERNES. Premieliste Mesterskap Klasse Jørn Hals Aspøy og. Vandrepokal * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og KVERNES 5 50 45 50 99 99 343 1 6* Vandrepokal 5 50 48 48 97 100 343 1 5* 2 Jakob Nørbech Aspøy og 3 Ingar Waag Surnadal 5 50 47 49 96 100 342 8* 4

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2015

Mørekretsen Terminliste 2015 Mørekretsens styre: Mørekretsen Terminliste 2015 Leder Egil Sotnak 6453 Kleive epost more@krets.no tlf 93016351 N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Molde, 31.05.16 Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Styrets sammensetning: Leder: Harald Valved Nestleder: Svein Sæterøy Medlem / Sekr: Rune Halås Rangnes Medlem: Ove Robin Lund Medlem: Reidar

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste - Mesterskap V55

Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste - Mesterskap V55 Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 1 Terje Nisja Sunndal 5 99 94 99 97 99 488 24* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 99 91 98 97 100 485 18* 3 Erlend Sæther Andenes 5 99 93 98 96 99 485

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Roller og styring 2015

Roller og styring 2015 Roller og styring 2015 Innhold: 1. Arbeid i styret 2. Tillitsvalgte 2015 3. Arbeidsprogram 2014-2015 4. Veiledning tillitsvalgte 5. Statutter i Samlaget 6. Forfallister og oppgavefordeling / tiltak 2015

Detaljer

Bæverdalsstevnet 2008 Arrangør:Bæverdalen SKL Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Surnadal Sparebank

Bæverdalsstevnet 2008 Arrangør:Bæverdalen SKL Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Surnadal Sparebank Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tore Indreiten Stavanger 5 49 46 47 94 100 336 Gylt medalje 2 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 50 45 48 97 96 336 Sølv medalje 3 Frode Standal Kleive 5 49 45 47 96 98

Detaljer

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2016 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m 2016

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m 2016 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 48 47 48 95 238 0,- Gave 1. Aleksander Misfjord BraathenNesjestranda og Skaala 49 48 47 98 242 0,- Gave 1. Synne Dalsegg Øvre Surnadal 48 45 43

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l

Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l Mesterskap Rekrutt 1 Mathias Bakk Årvågsfjord 50 50 49 99 97 345 13 2 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 48 48 49 98 100 343 11 3 Martine Sve Stranda 48 48 50

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Surnadalsstevnet 2017

Surnadalsstevnet 2017 Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Madelen Mjøsund Lånke 49 50 49 148 127,- 2. Signe Eggestøl Husby Sunndal 49 49 50 148 87,- 3. Ole Dalsegg Øvre Surnadal 48 49 48 145 55,- 4. Jannicke Ulseth Moen Aspøy og

Detaljer

Åpent stevne 15m 2017

Åpent stevne 15m 2017 Surnadal Åpent stevne 2017 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 skudd 1. Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal * *X*X 50 XXX*X 50 XXXX* 50 150 *X*9X9XX*X 98 248 (8*) 2. Svein Ingvar Wærum

Detaljer

Åpent stevne 15m 2017

Åpent stevne 15m 2017 Åpent stevne 2017 Premiering 25-skudd kl. NU, 10-15 år 1. Håkon Aune Øvre Surnadal 45 47 43 90 225 0,- Gave 1. Markus Aune Øvre Surnadal 50 48 49 99 246 0,- Gave 1. Lars Ola Fiske Rindal 47 43 45 89 224

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Karina Stette Engesetdal/Skodje * Gylt medalje 1 Sivert Sve Stranda * Sølv

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Karina Stette Engesetdal/Skodje * Gylt medalje 1 Sivert Sve Stranda * Sølv Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 50 50 50 99 249 9 Gylt medalje 1 Sivert Sve Stranda 49 50 50 100 249 9 Sølv medalje 3 Marie Vangen Stranda 50 48 50 99 247 11 Bronse medalje

Detaljer