ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER"

Transkript

1 REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Åpta (Rutlelia) Gnr 159 Bnr 4,5,27 Farsund kommune Rapport ved Hege Andreassen

2 RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Farsund Gårdsnavn: Gårdsnummer: Åpta 159 Bruksnummer: 4, 5 og 27 Tiltakshaver: Asplan Viak Adresse: Alleen 16, postboks 113, 4575 Lyngdal Navn på sak: Reguleringsplan for Rutlelia, Åpta Farsund Kommune Saksnummer: 09/04922 Registrering utført: 11, Ved: Hege Andreassen For- og etterarbeid: Ved: Forarbeid Bente Isaksen Rapport sluttført: Ved: Hege Andreassen Registreringsnummer Autom. fredete kulturminner i området: Nyere tids kulturminner i området: , 62370, og Fotodokumentasjon (APS-nummer): Ark.reg Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner. Automatisk fredete kulturminner Planen er i konflikt Ingen synlige, potensial under bakken Ikke vurdert Nyere tids kulturminner X Planen er i konflikt Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves Ikke vurdert Merknader: Sammendrag: Planen er i konflikt med nyere tids kulturminner. ID 50123, og Ved overflate registreringen ble det registrert til sammen 9 strukturer, hvor av tre av dem var tidligere registrert, askeladden Id: 50123, 11126, (to tufter og en bro). De resterende 6 strukturerne består av tidligere ryddet mark, ryddingsrøyser, steingjerder, stier/ferdselsveier og en heller. 2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Figurliste... 3 Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen... 4 Natur- og kulturmiljø i området... 5 Naturmiljø... 5 Kulturmiljø... 6 Undersøkelsesmetoder... 7 Resultat av registreringen... 8 Konklusjon Vedlegg Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver Vedlegg 2: Oversikt over registrerte kulturminner Vedlegg 3: Strukturliste Vedlegg 4: Liste med koordinater fra strukturer Forsideillustrasjon: Figurliste Figur 1: Kart over Farsund kommune, med planområdet markert med rødt Figur 2: Ortofoto av planområdet Figur 3: Kart over registrerte kulturminner fra Riksantikvarens data, Askeladden Figur 4: S1b, steingjerde som følger terrenget og ikke bruksgrenser Figur 5: rasert bro/demning over Rutlebekken Figur 6: Heller rett ved Rutlebekken Figur 7: kart med innmålte strukturer og kulturmiljø Figur 8: Sti på østsiden av Rutlebekken Figur 9: S5 tuft/sommerfjøs (retning V-Ø) Figur 10: tuft/sommerfjøs (retning SØ-NV) Figur 11: Over; tuft med vindu (Id 11126) (Nv-Sø). Venstre; Vindu i tuft (N-S) Figur 12: Tuft med vindu (V-Ø) Figur 13: Ryddingsrøys S6 på flate ved tuft S6 (S-N) Figur 14: flar røys inntil fjell ved tuft S6 (Sv-Nø) Figur 15: flate (trolig ryddet) ved tuft S Figur 16: Kart med innmålte strukturer S Figur 17: S8, sti ned bratt dalføre Figur 18: S9 mulig grensestein Figur 19: S9 Steingjerde som gjerder inne området Figur 20: S9 liten heller i fjell Figur 21: S9, liten ryddingsrøys Figur 22: steingjerde med åpning og sti som gikk ned den bratte dalen Figur 23: kart med innmålte strukturer

4 Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen ble i brev datert den 5/ informert om revidert reguleringsplan for Rutlelia Åpta gnr 159 bnr 4,5 og 27 i Farsund kommune Hensikten med reguleringsplanen er opplyst å være tilrettelegging for småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og småbåtanlegg i Åptafjorden. Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens 9, hvor fylkeskommunen er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med hensynet til automatisk fredede fornminner. Registreringene ble foretatt den 11, september 2012 Rapporten ble skrevet den 17. september 2012 Området som skulle undersøkes var på ca m². 4

5 Natur- og kulturmiljø i området Naturmiljø Figur 1: Kart over Farsund kommune, med planområdet markert med rødt. Figur 2: Ortofoto av planområdet. 5

6 Kulturmiljø Figur 3: Kart over registrerte kulturminner fra Riksantikvarens data, Askeladden. I selve planområdet er det ingen automatisk fredede kulturminner, men det ligger flere uavklarte/nyere tids kulturminner. Id:50123, 11126, I planområdet ligger ingen automatisk fredede kulturminner, men det er to uavklarte bosetning-aktivitetsområder (Id: og 50123). Id: er en rektangulær tuft, bestående av 3 tørrmurer og en bergvegg. 2 av murene er delvis sammenrast, men den sørligste muren er intakt og bemerkelsesverdig ved at den har en åpning, eller vindu 1/3 opp fra bakkenivå. Åpningen er rammet inn av 4 flate steiner. Denne muren er inntil 2 m høy og med stein 1-2 i bredden og opptil 6-7 lag høy. De to andre murene er vesentlig lavere og simplere utført, 0,4-0,5 m høye, 1-2 stein i bredden, 2-3 i høyden. Begge murene har opprinnelig vært høyere. Rutlebekken (Id: 50123) er en rektangulær tørrmur, lagt opp i 4-5 lag, 1 stein i bredden. Høyde inntil 1 m, areal 4 x 3 m. Bygget av til dels store stein. Jord- og steinvoll utenfor murene, og ca. halvveis opp langs veggene. Inngang i SV-hjørnet i den ene kortveggen. ID: 62370, er en rasert tørrmur over Rutlebekken, opprinnelig en demning eller bro rett ved hulvei Id: Det ligger tre uavklarte kulturminner på den vestlige grensen til planområdet (Id:30477, og 78694). Kulutrminnet med id: er en hulvei eller sti. Den går parallelt med bekken, på SV-siden, fra myra ved Lonan til den forsvinner ved parkeringsplassen for hyttefeltet ca. 90 m lengre ned. ID 62370: Demning/tørrmur i Rutelbekken. På NØ-siden av bekken er den 4 m lang og lagt opp med bl.a. store, flate heller. På midten er det relativt åpent, mens det på SV-siden er lagt opp stein i 3-4 m lengde. Høyde ca. 1 m. På SV-siden er det også stablet en dels stein langs bekken.vanskelig å avgjøre om muren er en demning eller bro. Id: er ei tuft, på ei flate mellom en stor ås i sør og liten høyde i nord. Tufta har en rektangulær tørrmur av stein lagt opp i 1-4 lag, 1 i bredden. Det er også en grop delvis med voll, som er registrert som et utmarkskulturminne (Id: 78694). Gropa har en diameter på 2 m (4 m med voll), og er 0,35 m dyp. Den ligger i einerkratt, på åpent platå med utsikt over Åptebukta. Stor flyttblokk like utenfor vollen i S. Fra før er det registrert to fornminner 6

7 innenfor hyttefeltet; en gravhaug og et sauekve. Gravhaugen er skadet ved at det er lagt en parkeringsplass godt innenfor sikringssonen. Sør for planområdet er det registrert tre gravfelt, som er automatisk fredede. Røsegrøfta (Id: 31541) består av: 6 rundhauger. Tre av haugene er klart markert, men 3 har en noe uklar markering. Samtlige er bygget av jord og rundkamp. Gravfeltet på Kvåle (Id: 58436) består av en klart markert langhaug, som er 7x2 m, og en uklart markert, avlang haug, som måler 8x5m. Heigarneset (Id: 41553) er en klart markert rundrøys, som ligger sør på neset, på en bergknaus. Den har en diameter på 8 m, er bygget opp av rundkamp, men virker omrotet. Øst for planområet ligger ytterlige ett automatisk fredet gravfelt (Id: 51303), og så er det ett automatisk fredet funnsted (Id:114080). Gravminnet på Åpta (Id:51303) er en langhaug, den er uklart markert, men tydelig i terrenget. Haugen er bygget av jord og rundkamp, endel av denne ligger utkastet i NV. I haugens midtparti, i hele dens lengderetning går en tydelig, litt uregelmessig forsenkning der rundkamp ligger i dagen. I 2007 ble det levert inn en del av et kleberkar (Id: ). Ved tidligere reguleringsarbeid har Norsk Sjøfartsmuseum foretatt undersøkelser i bukten, og fylkeskonservatoren har registrert på land, men det er ikke funnet noe mer. På Åptaøya, som ligger i bukta like utenfor planområdet, er det funnet flere gravminner (Id: 11864, 21699, 31563, og 79818). Disse er alle automatisk fredet. Undersøkelsesmetoder Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av visuell overflateregistrering. En slik befaring innebærer at man registrer kulturminner som kan sees i naturen med det blotte øyet. Eksempler på slike kulturminner er; rydningsrøyser, fangstgroper, steingjerder, hustufter, bautasteiner, gravhauger, kullmiler, tjæremiler, rester etter jernvinner etc. 7

8 Resultat av registreringen Ved overflate registreringen ble det registrert til sammen 9 strukturer, hvor av tre av dem var tidligere registrert, askeladden Id: 50123, 11126, (to tufter og en bro). De resterende 6 strukturerne består av tidligere ryddet mark, ryddingsrøyser, steingjerder, stier/ferdselsveier og en heller. Det er et tydelig rikt kulturmiljø i Rutlelia, bestående av mest sannsynlig nyrertids kulturminner. Området har blitt brukt som beite og utmarks område. Forutenom noen steingjerder (som følger nåværende bruksgrenser) ligger kulturmiljøet konsentert til området sørøst for Bonntjødn ved moh på flater før terrenget skråner brattere nedover til Åptafjorden (se kart). Steingjerder: S1a: Det går en rekke steingjerder i planområdet. De fleste og lengste, følger nåværende bruksgrenser. S1b: Noen få steingjerder danner noen innhegninger og følger terrenget, ved og rundt tufter og ryddet mark. Disse føleger ikke bruksgrenser og er trolig eldre. Figur 4: S1b, steingjerde som følger terrenget og ikke bruksgrenser. Bro/demning: S2 (ID 62370). En bro/demning oppbygget av stein er ganske rasert, ligger tvers over Rutlebekken, ca. 1,1m bred 3m lang, et lite stykke er borte (vestlig del) og det går ikke lenger ann å krysse bekken (tørrskodd) her. 8

9 Figur 5: rasert bro/demning over Rutlebekken. Heller: S3: En liten, men tørr heller ikke langt i fra sti/ ferdselsvei (S4) og bro (S2) over Rutlebekken. Den består av en stor stein på fjell, og danner ly i sørøstlig ende. Det er bevisst tettet igjen bak (vestlig ende) med småstein. Den måler ca. 2m bred, 1m høy og 3m dyp. Figur 6: Heller rett ved Rutlebekken. 9

10 Figur 7: kart med strukturer og kulturmiljø. 10

11 Sti/ferdselsvei: S4: Det går en sti på østsiden av Rutlebekken, rett ved heller (S3) og demning/bro (S2). Det kan ikke registreres som noen hulvei, men en sti. Den fortsetter ned til steingjerder, ryddet mark og tuft (S5), på sørsiden av den tidligere dyrket marken ved tuften, blir det til en traktorvei, med tydelige hjulspor av traktor. Det som fra før av var registert som mulig hulvei ID er rett på vestsiden av bekken, i samme område og kan ligge i sammenheng med denne og broen over bekken. Hulveien er dessverre helt borte nå ettersom det nå er bygd grusvei her. Figur 8: Sti på østsiden av Rutlebekken. Tuft/sommerfjøs og ryddet mark S5 (ID 50123). Øst for Rutlebekken er en rektangulær tørrmur, lagt opp i 4-5 lag, 1 stein i bredden. Høyde inntil 1 m, areal 4 x 3 m. Bygget av til dels store stein. Jord- og steinvoll utenfor murene, og ca. halvveis opp langs veggene. Inngang i SV-hjørnet i den ene kortveggen. Muren er høyest i hjørnene. Både den sørlige og østlige veggen ligger inntil og paralellt med steingjerde. Det var ikke tegn til gulv i tufta, da det ble stukket med jordbor, heller ikke noe tegn til ildsted. Tuften ligger rett nord for ryddet mark med steingjerde rundt og traktorvei som går helt ned til husene på Åpta. Ligger heller ikke langt unna bro (S2) og Heller (S3). 11

12 Figur 9: S5 tuft/sommerfjøs (retning V-Ø). Figur 10: tuft/sommerfjøs S5 (retning SØ-NV). 12

13 Tuft/sommerfjøs (med vindu): S6 (ID 11126) er en rektangulær tuft, bestående av 3 tørrmurer og en bergvegg. 2 av murene er delvis sammenrast, men den sørligste muren er intakt og bemerkelsesverdig ved at den har en åpning, eller vindu 1/3 opp fra bakkenivå. Åpningen er rammet inn av 4 flate steiner. Denne muren er inntil 1,8 m høy og med stein 1-2 i bredden og opptil 6-7 lag høy. De to andre murene er vesentlig lavere/rasert og simplere utført, 0,4-0,5 m høye, 1-2 stein i bredden, 2-3 i høyden. Begge murene har opprinnelig vært høyere. Ca 3,5x4m i areal. Det var et mulig gulv i tufta (store steinheller), men mest sannsynlig var dette bare grunnfjell, som skrånet litt nedover fra nord mot sør, da det ble stukket med jordbor, heller ikke noe tegn til ildsted. Figur 11: Over; tuft med vindu (Id 11126) (Nv-Sø). Venstre; Vindu i tuft (N-S) 13

14 Figur 12: Tuft med vindu (V-Ø). 2 Ryddingsrøyser S7: To ryddingsrøyser, begge røysene ligger på flaten rett sør for Tuft (S6). Den største ligger lengre ute på flaten, den er ca. 2x4,5m i diameter og 1,2m høy. Avlang form og selv om det (sett bort fra vegetasjonen) er fin utsikt over Åptafjorden ser den tydelig ut som en ryddingsrøys og ikke gravrøys. Den andre røysa er veldig flat nesten ikke synlig, men det ligger en rekke steiner inntil fjellet rett sørøst for tufta med vindu. Mulig rester etter gulv/tørrmur til tuft, ser ikke ut som natur. Likevel har den flate røysa ingen tydelig form/struktur. Figur 13: Ryddingsrøys S6 på flate ved tuft S6 (S-N). 14

15 Figur 14: flar røys inntil fjell ved tuft S6 (Sv-Nø). Figur 15: flate (trolig ryddet) ved tuft S6. 15

16 Figur 16: Kart med inmålte strukturer S1-7. Stier: 16

17 S8: Det går to stier fra beiteområde/kulturområde (S9) og ned de to bratte/smale dalførene ned til Åpta. Figur 17: S8, sti ned bratt dalføre. Innhegning/beite S9; beite/kulturmiljø: 1mulig grense stein, 1 liten heller, 1 liten ryddingsrøys og steingjerde/innhengning. Lite kulturområde, med steingjerde som følger terrenget rundt i en stor innhegning. I samme område er det en liten ryddingsrøys1,5x1m, en stein med to steiner plassert oppå (mulig grense stein) og en veldig liten heller i fjellveggen. Figur 18: S9 mulig grense stein. 17

18 Figur 19: S9 Steingjerde som gjerder inne området. Figur 20: S9 liten heller i fjell. 18

19 Figur 21: S9, liten ryddingsrøys. Figur 22: steingjerde med åpning og sti som gikk ned den bratte dalen. 19

20 Figur 23: kart med strukturer. 20

21 Konklusjon Ved overflate registreringen ble det registrert til sammen 9 strukturer, hvor av tre av dem var tidligere registrert, askeladden Id: 50123, 11126, (to tufter og en bro). De resterende 6 strukturene består av tidligere ryddet mark, ryddingsrøyser, steingjerder, stier/ferdselsveier og en heller. Området har trolig blitt brukt som beite og utmarks område. Foruten om noen steingjerder (som følger nåværende bruksgrenser) ligger kulturmiljøet konsentrert til området sørøst for Bonntjødn ved moh på flater før terrenget skråner brattere nedover til Åptafjorden (se kart). De eldre steingjerdene følger helt klart terrenget fra Rutlebekken i vest og til den bratte fjellveggen av Åptaheia i øst. Det er steingjerder nesten på hele strekket, foruten om ved bratte fjellskråninger og liknende, hvor gjerde ikke var nødvendig. Trolig markerer dette utmarksgrensa, det er nettopp nedenfor (sør) for steingjerdene at man finner stier som fører ned til Åpta (og en som går ved Rutlebekken), ryddet mark (trolig for beite), ryddingsrøyser og tuftene, hvor bruken er noe usikkert. Den ene S5 er vel trolig å regne for et sommerfjøs. Men den andre (S6) er større og ved at det er et vindu i den ene veggen, vil det nok heller tyde på at dette har vært et hus/støl enn et sommerfjøs. Det er et rikt kulturmiljø i Rutlelia, som mest sannsynlig vil være å regne for nyere tids kulturminner. Disse er i direkte konflikt med reguleringsplanen, hvor det i følge kart fra tiltakshaver er planlagt småhusbebyggelse og vei. Kristiansand Hege Andreassen Vedlegg 1. Kart over planområdet fra tiltakshaver 2. Oversikt over registrerte kulturminner 3. Strukturliste 4. Liste med koordinater 21

22 Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver. 22

23 Vedlegg 2: Oversikt over registrerte kulturminner. ID nr. Navn Kulturmin ne Åpta Bosetningaktivitetsom råde Gautland Gjerde/innhe gning Beskrivelse Fornminne X6: Tuft. Rektangulær tuft av 3 tørrmurer og en bergvegg. 2 av murene er delvis sammenrast. Den S-ligste muren er inntakt og bemerkelsesverdig ved at den har en åpning, eller vindu 1/3 opp fra bakkenivå. Åpningen er rammet inn av 4 flate steiner. Denne muren er inntil 2 m høy og med stein 1-2 i bredden og opptil 6-7 lag høy. De to andre murene er vesentlig lavere og simplere utført, 0,4-0,5 m høye, 1-2 stein i bredden, 2-3 i høyden. Begge murene har opprinnelig vært høyere. Ø-veggen er en bergvegg. Åpningen er i V-hjørne av N-veggen. Denne veggen fortsetter VSV som et steingjerde. A: 5 x 4 m. Flaten utenfor, i S, har vært ryddet og antagelig dyrket. Utløe, sauekve. Uavklart. Midt på det tidligere jorde: Firkantet mur. Bygget av rundkamp. Sidene er orientert NØ-SV og NV-SØ. I langsiden mot NØ er en 0,5m br åpning. Inne i firkanten er plantet noen bærbusker. Murens mål: 13x12m, orientert NØ-SV, h 0,5-1m, t 0,3-1m. Uavklart Åptaøya Gravfelt Lengst i N og omkranset av furuer: 1. Rundrøys. Klart markert, godt synlig, bygget av rundkamp. I midten, krater, her rundkamp i dagen samt en del bruddstein. Røysa er litt gressbevokst, men for det meste dekket av furunåler. D 7m, h 1m. 12m SV for 1: 2. Rundrøys. Uklart markert, men tydelig i terrenget. Bygget av rundkamp, som stikker i dagen i midten. Disse er omgitt av en del lyngkledte stein. En del av steinene i periferien kan være kastet ut fra røysa. D minst 7m, h 1m. 2m S for 2: 3. Rundrøys. Uklart markert, men tydelig i terrenget. Byggemateriale som 1. Krater i midten der rundkamp ligger i dagen. Rognetre i dette. Ellers er røysa lyngkledd. D 6m, h 0,75m. 2 og 3 ligger på lite fjellplatå som i S stuper ned mot et lite dalsøkk. Aut. Fred Åptaneset Røysfelt Feltet består av flere steinkonsentrasjoner. Det er vanskelig å anslå hvor mange, grunnet tett vegetasjon. Steinene ligger tett i tett ned i bakken og i bakkenivå. Eieren opplyser at han kjørte 7-8 store, overgrodde røyser påsjøen like etter krigen , fra dette og tilgrensende områder. Det er rimelig å anta at steinsamlingen er rester etter noen av disse. Tangen er lagt opp av elva og har få og små stein i overflaten. Den midtre delen av feltet er delvis utplanert og gressplen anlagt. Her kan steinkonsentrasjonen være fjernet. Det samme kan være tilfelle for Ø-kanten av feltet der det er anlagt en N-S-gående vei som fører ned til stranden. Prøvestikk ga ikke indikasjon på steinalderboplasser. Feltet er bevokst med furu, bjørk, store einerklynger, gress, 23

24 lyng og mose.hvorvidt det dreier seg om et felt med fornminner er det vanskelig å si noe om uten at her foretas graving. Uavklart Åptaøya Gravminne Rundrøys. Klart markert. I midten, krater med stein i dagen, d 1,5-2m, dybde 0,3m. Røysa er lyngkledd i periferien. D 6m, h 1m. Aut.Fred Åpta Veianlegg Fornminne X3: Hulvei, sti. Går parallelt med bekken, på SV-siden, fra myra ved Lonan til den forsvinner ved parkeringsplassen for hyttefeltet ca. 90 m lengre ned. Max. bredde 1 m, og dybde 0,4 m. Tydelig U- formet i enkelte partier, men likevel tvilsomt om den skal karakteriseres som hulvei. Sti, er nok en mer dekkende betegnelse. Uavklart Åptaøya Gravminne Rundrøys.Uklart markert, men lett synlig. I midtpartiet, åpnet gravkiste, orientert ØNØ-VSV. ØNØ-enden bevart, VSV-enden ødelagt. Kisten er bygd av rundkamp, 0,5m i tvm. Mål ubestembar pga skader, br 0,5m, dybde 0,4m. Oppå kisten ligger en helle, 0,7x0,7x0,2m. Uten tvil dekkhelle. I kisten og midt i røysa vokser et rognetre. S for dette er lagt opp en halvsirkelformet mur av stein fra røysa, tvm 1m, h 0,5m. Deler av røysa, særlig i N, er bevokst med lyng, ellers ligger steinene og berg i dagen. D 5m, h 0-0,5m. Aut. Fred Ofte Avkreftet kulturminne Rundhaug. Uklart markert, men nokså lett synlig. Uregelmessig pgadyrking. Bygd av jord som er tørrere enn i det omkringliggende terreng. Bevokst med gress, med det er av en annen art enn på enga S og V for haugen. D 9m, h 0-0,5m. Ved kontroll i 1976 ble det konstatert at haugen er en overtorvet bergrygg. Nå fjernet. Ikke fredet Røsegrøfta Gravfelt Feltet består av: 6 rundhauger.alle klart markert, unntatt 3, nemlig nr 3, 4, 5 (se enkeltbeskrivelsen nedenfor), hvis markering er noe uklar. Samtlige er bygget av jord og rundkamp. Haug 4 virkert urørt, de øvrige har kratere fra 1 til 5m i d. Haugene 5 og 6 har to kratere. Alle er bevokst med løvtrær og gress. Lengst i N: 1. D 4m, h 0,5m. 3m S for 1: 2. D 5m, h 0,7m. 2m NØ for 2: 3. D 7m, h 1m. 2m S for 3: 4. D 4m, h 0-0,5m. 5m SØ for 4: 5. D 8m, h 0,5m. 30m NØ for 5: 6. D 10m, h 1-1,5m. Aut. Fred Åpta Bosetningaktivitetsom råde Fornminne X1: Tuft, på flate mellom stor ås i S og liten høyde i N. Tett bevokst med løvskog. På toppen av bratt helning mot SØ. Rektangulær tørrmur av stein lagt opp i 1-4 lag, 1 i bredden. Den ene kortveggen fortsetter som steingjerde på tvers av forsenkning. Kan se ut som steingjerde er yngre enn tufta. Åpning mot NØ-hjørne. Lengde 4 m, bredde 3 m, høyde 0,3-0,5 m. Utløe, sauekve. Uavklart Heigarneset Gravminne S på neset, på en bergknaus: Rundrøys.Klart markert og lett synlig. Består av rundkamp, tvm 0,20,4m. Midtpartiet virker omrotet. Bevokst med løvtrær og einer i ytterkant. Mose og noe lav på steinene. D 8m, h 0,7m. 24

25 50123 Rutlebekken Bosetningaktivitetsom råde Fornminne X5: Tuft, rektangulær tørrmur, lagt opp i 4-5 lag, 1 stein i bredden. Høyde inntil 1 m, areal 4 x 3 m. Bygget av til dels store stein. Jord- og steinvoll utenfor murene, og ca. halveis opp langs veggene. Inngang i SV-hjørnet i den ene kortveggen. Ligger i tilknytning til steingjerder som fortsetter i lengderetningen av tre av veggene, NV, NØ og SØ. Kan se ut til at den er lagt inntil et eksisterende steingjerde og det er forklaringen på noe av tendensen til voller på utsiden av tufta. Utløe, sauekve. Uavklart Åptaøya Gravminne 1. Noe avlang røys.uklart markert, bygget av rundkamp av forskjellig størrelse, mest små. Bjørketre i Ø-enden. Forsenkning i midten,muligens etter roting. Kanten og V-siden lyngkledt. Midtpartiet mosegrodd. L 6m, br 4m, h 0,5m. 2m V for 1: 2. Rundrøys. Delvis klart markert. I midtpartiet store steiner rundt et bjørketre, ellers er røysa bygget av til dels ganske små stein. Svært ujevn overflate. Litt lyngkledd langs kantene. D 5m, h 0,5m. 4m N for 2: 3. Steinvarde. Sikkert nyere tid, men rundt ligger en del stein som må antas å tilhøre resten av en røys. Varden er antagelig bygget av stein fra denne røysa. Mål på den eventuelle røysa, umulig å anslå. Aut.Fred Åpta Gravminne Langhaug, orientert NNØ-SSV. Uklart markert, men tydelig i terrenget. Smalner noe av mot endene. Bygget av jord og rundkamp, endel av denne ligger utkastet i NV. I haugens midtparti, i hele dens lengderetning går en tydelig, litt uregelmessig forsenkning der rundkamp ligger i dagen. Forsenkningens mål 10x1,5x0,25m. Det er gravd litt i haugens SSV-ende. Haugen er bevokst med endel einerbusker, lyng og gress. Mål: 18x4x0,5m. Aut. Fred Kvåle Gravfelt Lengst i SV: 1. Langhaug, orientert NNØ-SSV.Klart markert, smalner mot endene. Urørt. Gress- og lyngbevokst. L 7m, br 2m, midtpartiets h 1m, lavere mot endene. 8m NØ for 1: 2. Avlang haug, orientert NNØ-SSV.Uklart markert. I N, deformert av det forannevnte steingjerde. Fra S er det gravd inn en dyp sjakt til midten. Haugen er helt tilgrodd med løvtrær og lyng. L 8m, nåværende br 5m, h 0,5-1m. Aut.Ferd Åpta Dam/demnin gsanlegg Åpta Utmarkskult urminner Fornminne X2: Demning/tørrmur i Rutelbekken. På NØ-siden av bekken er den 4 m lang og lagt opp med bl.a. store, flate heller. På midten er det relativt åpent, mens det på SV-siden er lagt opp stein i 3-4 m lengde. Høyde ca. 1 m. På SV-siden er det også stablet en dels stein langs bekken. Vanskelig å avgjøre om muren er en demning. Bro? Uavklart. Fornminne X4: Grop, delvis med voll. Diameter 2 m (4 m med voll), 0,35 m dyp.ligger i einerkratt, på åpent platå med utsikt over Åptebukta. Stor flyttblokk 25

26 like utenfor vollen i S. Fra før er det registrert to fornminner innenfor hyttefeltet; en gravhaug og et sauekve. Gravhaugen er skadet ved at det er lagt en parkeringsplass godt innenfor sikringssonen. Sauekveets tilstand erusikker, da det ikke ble observert ved registreringen, men det er foreløpig ikke oppført hytter i nærheten av der hvor det skal ligge. Uavklart Åptaøya Gravminne Rundrøys. Klart markert, bygget av rundkamp som er tildels ganske stor. Masse små og store kvartsbiter spredt rundt om i røysa. Antydning til to små groper, en i midten og en noe N for midten. Litt mosegrodd enkelte steder. D 8m, h 0-1m. Aut.Fred Åpta kirkested Kirkested Ikke fredet Funnsted Funnsted Løsfunn. Del av kleberkar. Innlevert i Funnet ved berghammeren som stikker ut i sjø. I forbindelse med reguleringsarbeid har Norsk Sjøfartsmuseum foretatt undersøkelser i bukten. Fylkeskonservatoren har registrert på land. Ingen flere funn. Aut.Fred Åpta Gårdsanlegg Huset er årringsdatert av Fylkeskonservatoren i Vest- Agder. Bygningen er ant. oppført i I bygningen er det dessuten gjenbrukte stokker fra en senmiddelaldersk bygning. Ikke fredet. 26

27 Vedlegg 3: Strukturliste Str. nr. Sted Tolkning Beskrivelse 1a Steingjerder Det går en rekke stein gjerder i planområdet. De fleste og lengste, følger nåværende bruksgrenser. S1a 1b 2 Bro/demning ID Noen få steingjerder danner noen innhegninger og følger terrenget, ved og rundt tufter og ryddet mark. Disse føleger ikke bruksgrenser og er trolig eldre. S1b En bro/demning oppbygget av stein er ganske rasert, ligger tvers over Rutlebekken, ca. 1,1m bred 3m lang, et lite stykke er borte (vestlig del) og det går ikke lenger ann å krysse bekken (tørrskodd) her. 3 Heller En liten, men tørr heller ikke langt i fra sti/ ferdselsvei (S4) og bro (S2) over Rutlebekken. Den består av en stor stein på fjell, og danner ly i sørøstlig ende. Det er bevisst tettet igjen bak (vestlig ende) med småstein. Den måler ca. 2m bred, 1m høy og 3m dyp. 4 Sti/ferdselsvei (ID 30477) 5 Tuft/sommerfjøs Ryddet mark ID Det går en sti på østsiden av Rutlebekken, rett ved heller (S3) og demning/bro (S2). Det kan ikke registreres som noen hulvei, men en sti. Den fortsetter ned til steingjerder, ryddet mark og tuft (S5), på sørsiden av den tidligere dyrket marken ved tuften, blir det til en traktorvei, med tydelige hjulspor av traktor. Det som fra før av var registert som mulig hulvei ID er rett på vestsiden av bekken, i samme område og kan ligge i sammenheng med denne og broen over bekken. Hulveien er dessverre helt borte nå ettersom det nå er bygd grusvei her. Øst for Rutlebekken (Id: 50123) er en rektangulær tørrmur, lagt opp i 4-5 lag, 1 stein i bredden. Høyde inntil 1 m, areal 4 x 3 m. Bygget av til dels store stein. Jord- og steinvoll utenfor murene, og ca. halvveis opp langs veggene. Inngang i SV-hjørnet i den ene kortveggen. Muren er høyest i hjørnene. Rett nord for ryddet mark med steingjerde rundt og traktorvei som går helt ned til husene på Åpta. Ligger heller ikke langt unna bro (S2) og Heller (S3) 6 Tuft/sommerfjøs (med vindu) ID S6 er en rektangulær tuft, bestående av 3 tørrmurer og en bergvegg. 2 av murene er delvis sammenrast, men den sørligste muren er intakt og bemerkelsesverdig ved at den har en åpning, eller vindu 1/3 opp fra bakkenivå. Åpningen er rammet inn av 4 flate steiner. Denne muren er inntil 2 m høy og med stein 1-2 i bredden og opptil 6-7 lag høy. De to andre murene er vesentlig lavere og simplere utført, 0,4-0,5 m høye, 1-2 stein i bredden, 2-3 i 27

28 høyden. Begge murene har opprinnelig vært høyere. Ca 3,5x4m i areal. 7 2 Ryddingsrøyser Begge røysene ligger på flaten rett sør for Tuft (S6). Den største ligger lengre ute på flaten, den er ca. 2x4,5m i diameter og 1,2m høy. Avlang form og selv om det (sett bort fra vegetasjonen) er fin utsikt over Åptafjorden ser den tydelig ut som en ryddingsrøys og ikke gravrøys. Den andre røysa er veldig flat nesten ikke synlig, men det ligger en rekke steiner inntil fjellet rett sørøst for tufta med vindu. Mulig rester etter gulv/tørrmur til tuft, ser ikke ut som natur. Likevel har den flate røysa ingen tydelig form/struktur. 8 Stier Det går to stier fra beiteområde/kulturområde (S9) og ned de to bratte/smale dalførene ned til Åpta. 9 Innhegning/beite Grensestein Liten heller Ryddingsrøys Lite kulturområde, med steingjerde som følger terrenget rundt i en stor innhegning. I samme område er det en liten ryddingsrøys1,5x1m, en stein med to steiner plassert oppå (mulig grense stein) og en veldig liten heller i fjellveggen. 28

29 Vedlegg 4: Liste med koordinater fra strukturer. Struktur nummer NORTHING EASTING S1a S1b S S S S S S S S

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

ARKEOLOGISKEE BEFARING

ARKEOLOGISKEE BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE BEFARING Tregde Gnr 32 Bnr 120 Mandal Kommune Figur 1 Foto som viser tjønna, tatt mot sør Rapport ved Ann Monica

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Digermyr Bnr 153, Gnr 6 Vennesla kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R A P

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Ljosland -Farevassknuten Gnr 7 Bnr diverse Åseral kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

Bø kommune Hellestad Sandtak AS

Bø kommune Hellestad Sandtak AS TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hellestad Sandtak AS GNR. 4, BNR. 1. GNR.9, BNR. 2 OG 416 Bilde 1Hellestad Sandtak RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Bortelid Bnr 9 Gnr 5, 96 m fl. Åseral kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Skogsøy - Sandvikheia Gnr 18 bnr 34 og 35 Mandal kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HEDDELAND MARNARDAL KOMMUNE GNR 84 BNR 48 Haugen sett mot øst.

Detaljer

Mygland kraftverk Gnr 204 Bnr 3, 34, Kvinesdal kommune

Mygland kraftverk Gnr 204 Bnr 3, 34, Kvinesdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Mygland kraftverk Gnr 204 Bnr 3, 34, Kvinesdal kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A

Detaljer

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R Midtre Revøy Gnr 5, Bnr 15 Gnr 6, Bnr 2 og 10 Lyngdal kommune Oversiktsbilde tatt

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Svege Gnr 66 Bnr 15 og 18 Flekkefjord kommune Figur 1: Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot sørøst.

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING

ARKEOLOGISK BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING Konsmo Gnr 28 Bnr 7 Audendal Kommune Figur 1 Oversikt Loftsvollen, sett mot øst med grusveien fremst i bildet,

Detaljer

Sunde Gnr. 103 Bnr 91, Rapport ved Yvonne Olsen

Sunde Gnr. 103 Bnr 91, Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Sunde Gnr 103 Bnr 91, 836 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R S KARPEID GNR.36 BNR 2 S ØGNE KOMMUNE. Rapport

Detaljer

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K E O L O

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER Øye Gnr 114 Bnr Diverse Kvinesdal kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim R A P P O RT

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA FLEKKEFJORD KOMMUNE Gnr 102, bnr 23 og 121 Rapport ved

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE Søknad om bygging av landbruksvei på Egilstad.

LYNGDAL KOMMUNE Søknad om bygging av landbruksvei på Egilstad. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G L A N D B R U K S V E I E G I L S T A D LYNGDAL

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING GREIPSTAD GNR.78 BNR.FLERE SONGDALEN KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Drangedal kommune Eidsåsen

Drangedal kommune Eidsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Eidsåsen GNR. 15, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn: Eie Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune Figur 1 Deler av Torp på Ytre Møl Rapport ved Ann Monica Jensen

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Gnr 35 Bnr 8, m.flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Skarpeid, hentet fra Norge i

Detaljer

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , ,

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , , ARKEOLOGISK RAPPORT Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: 145484, 146732, 147599, 147029, 146750, 147614, 147615, 147606, 147611, 147610, 147617 og 147620 Arkeologisk rapport BAKGRUNNEN

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Håvika Gnr 183 Bnr 23-2m.flere Farsund Kommune Figur 1 Haviksmyra Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL LYNGDAL KOMMUNE Herdal Gnr 156, Bnr 2 Rapport ved: Silje

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Hæåk Gnr 105 Bnr 1,2 Lyngdal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Ljosland Gnr 7 Bnr Diverse Åseral Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R J ÅBEKK GNR./BNR 37/14,11,66, 41/4, 36/1,2

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA ÅSERAL KOMMUNE Hodna, Austre Øygard gnr 20, bnr 3,4 og 10

Detaljer

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER INDRE EIKELAND GNR.74/1,2,6 &9 LYNGDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I TINN KOMMUNE SLETTUNGDALEN/STEINSRUD GNR. /BNR. : 169/1og 2, 3/1, 3/3, 166/1 og 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde.

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G R E G U L E R I N G S P L A N F O R L U N

Detaljer

Porsgrunn kommune Vallermyrene

Porsgrunn kommune Vallermyrene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Vallermyrene RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Valler Gardsnummer: 44 Bruksnummer: 83,

Detaljer

Notodden kommune Søndre Homtjønn

Notodden kommune Søndre Homtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Søndre Homtjønn GNR. 135, BNR. 2 Søndre Homtjønn med en del av planområdet i bakgrunnen. Bildet er tatt mot sørvest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Trysfjorden Gnr/Bnr 36/2,3, 35/7 og 37/4 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen og Bente Isaksen 2 RAPPORT FRA ARKEOLOGISK

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, SUNDBØ

ARKEOLOGISK REGISTRERING, SUNDBØ N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, SUNDBØ MARNARDAL KOMMUNE SUNDBØ GNR. 128, BNR 3 Rapport ved Endre

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Leire Gnr 29 Bnr flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto over del av Leiredalen Rapport ved Ann Monica

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HALSEFIDJA GNR..200 BNR.22 MF MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Fyresdal kommune Vinsnes

Fyresdal kommune Vinsnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Vinsnes GNR. 24, BNR. 1,3 Deler av planområdet ligger på en liten odde ute i Nesvatn. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING FRØYSLAND GNR..51 BNR.89, 94, 40 MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann

Detaljer

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst GNR. 43, BNR. 22 Vøllestadtjenna RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn:

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N NAKKESTAD GNR. 27 BNR.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N NAKKESTAD GNR. 27 BNR. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING NAKKESTAD LYNGDAL KOMMUNE GNR. 27 BNR. FLERE Rapport ved: Sikke

Detaljer

Seljord kommune Vefallåsen

Seljord kommune Vefallåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Vefallåsen GNR. 8, BNR. 1 Strandlinjen i undersøkelsesområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn:

Detaljer

Vinje kommune Haukelifjell skisenter

Vinje kommune Haukelifjell skisenter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Haukelifjell skisenter Gammel støl i planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING TINN KOMMUNE SKINNARBU FRØYSTUL-MØSVATN GNR. 130, BNR. 8, 10 OG 15 Ill 1: Oversiktsbilde reguleringsplan område Møsvatn. Foto fra topp

Detaljer

Sør-Varanger kommune Steinland

Sør-Varanger kommune Steinland FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sør-Varanger kommune Steinland GNR. 30, BNR. 9 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sør-Varanger Gardsnavn: Steinland Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Sagmyra Gnr 11, 12 og 206 Bnr div Kristiansand kommune Deler av planområdet den drenerte myra. Bildet

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING STRONDA PÅ KVÅVIK GNR..170 BNR.1 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I NOME KOMMUNE SØVE VIDEREGÅENDE SKOLE GNR. 24, BNR. 1 Figur 1. Bilde av gravhaug. - 1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Rapport ved: Silje Hauge

Rapport ved: Silje Hauge N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, AGNEFEST, HOLMSUNDET, ROSFJORD LYNGDAL KOMMUNE Ill. Utsikt mot

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dahl Gnr 54,69 Bnr 1,1 mfl. Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O

Detaljer

! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn

! !# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn ! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn Nordland fylkeskommune mottok i 2009 melding om oppstart av arbeidet med reguleringsplan i forbindelse med utvinning av industrimineraler og bergarter, og da spesielt

Detaljer

Rapport Eidene i Vindafjord

Rapport Eidene i Vindafjord Rapport Eidene i Vindafjord På oppdrag for Dragseidprosjektet i Vindafjord kommune ble det gjennomført en undersøkelse av eidene i kommunen. Formålet var å registrere veier, landingsplasser og annet som

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Tokke kommune Myrstøyl

Tokke kommune Myrstøyl TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Myrstøyl GNR. 123, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer: 123 Kartreferanse

Detaljer

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal GNR. 94 / BR. 2 OG 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Rui, Langetjønn

Detaljer

Sauherad kommune Gvarv Vest

Sauherad kommune Gvarv Vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Gvarv Vest Bilde 1. Gravhaug (id 70993) vest i reguleringsplanen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K R E G I ST R E R IN G, DY N GVO L L FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27,

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE LYNGDAL KOMMUNE GNR 172 BNR 1 Rapport ved: Rune

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING PÅ LANGØY, LANDØY OG UDØY

ARKEOLOGISK REGISTRERING PÅ LANGØY, LANDØY OG UDØY N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING PÅ LANGØY, LANDØY OG UDØY MANDAL KOMMUNE GNR. 19 OG 20 Rapport

Detaljer

Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8

Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K R E G I S T R E R I N G Kommune: Siljan Gardsnavn: Øvre

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA KRISTIANSAND KOMMUNE GNR 152 BNR 1762 M.FL. Rapport

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE VÅGSLID HØGFJELLSHOTELL GNR. 99, BNR. 52 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Vågslid

Detaljer

Voan Bnr 87 Gnr 6 og 33 Marnardal kommune

Voan Bnr 87 Gnr 6 og 33 Marnardal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Voan Bnr 87 Gnr 6 og 33 Marnardal kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O

Detaljer

Notodden kommune Løkjelia og Damstul

Notodden kommune Løkjelia og Damstul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Løkjelia og Damstul GNR. 79, BNR. 7-8 Fra Damstul ved Nystulvatnet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Arkeologisk registrering

Arkeologisk registrering Nærings-, Samferdsel- og Kulturavdelingen Fylkeskonservatoren Arkeologisk registrering Heddeland, Marnardal Kommune gnr 84 bnr 48 Rapport ved: Rune A. Fredriksen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Launes Gnr 31 Bnr diverse Flekkefjord kommune Rapport ved Hege Andreassen T I L L E G G S R A P P O

Detaljer

Trollneset Gnr 37, bnr 5 m.fl. Søgne kommune

Trollneset Gnr 37, bnr 5 m.fl. Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Trollneset Gnr 37, bnr 5 m.fl. Søgne kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K E

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL FARSUND KOMMUNE GNR 27, BNR 9 Kart 1: vises område i generelt

Detaljer

Tinn kommune Flatland i Hovin

Tinn kommune Flatland i Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flatland i Hovin GNR. 149, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Flatland Gardsnummer: 149 Bruksnummer:

Detaljer