Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember /12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember 2012 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider."

Transkript

1 Vedlegg til mote i Kommunest ret 6. desember 2012 Sak nr: /12 Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider.

2 Hemsedal kommune Hade lan Ok pr fl Il fl rarsday redn0 makin trafix (Innnne1 1TNsTix I iodall LTTI+.1 TTITT Td TT TTI F AkIlvitet I I n AktmleI reciag 1.13rd&g Triads.g OnSelaz) TorTeIng Kommun t maming thsjaq IL-11 FITelag Ors. ag 1-sca I I 1 I TIT II 1, M krinj I Ilq I (MIg III-ARg T TTTTI T. NIT T-TaT T rycg Akt tet Koffillionee nt Foina I i i Trsdag FrETIFIg I T1 111 MIT delg I IrgT129 Onsdeg Frao,g I.Taneng F 1 I I I _ 22 rwst1=19,tit MInelng rsdag I lejby iirving Orsdag Tsse. [ OTTs35 Formilni kibp klin111111/ rn I 1 I fl MaildiTT lirtvit9 nim 1." IT.T.111 ITiado NTNIST; 1.1T.T.G nommunn ITORWII~ 24 Torw.a.: n FrttlAT7 24 n MaT.C..1.5 n T TnIel 31 T.T5,11, rs 25 IS roarg T 'TITTg IS 27 IS 20 THTTATT Orsdag ITTrzeag 27 IS

3 RALLAGDAL R1:107ASSON 1?._ resen - 1cm: Ordfacer Tor Egd Buoen nå Mamne Vee Elå Ordforer Halvor Lillmlm-t Gol Tom Runc Skredderberget Blakkestad Gol Ordforer Oddver (irolhc. Hemsedal Mark Steimler Thorset I kmsede I Ordforer tony Arild Kjol cl Erik p g Hol Ordforer (11ev Skinnes Kradsherad Guslav Kalager Kredsherad Ordforer Tor Oscat Magnusten Nes Gerd Eli Berge Nes Ordferer Iver Brevik Al lan Ider Dalseide Al Kleivi Joumal nr. 550 'I 2 Arkiv nr: 022 Slyreleder Harald Varld Protokoll etter mote i Representantskapet for Hallingdal Renovasjon 1KS Tid: TIGdeg nosember 2012 kl Matesteth Minerom i Klen i Saksliste. Sak nummer Godkjenifing av nnkelling Sak nummer Valg au 2 represemanter til å.krive under promkoll Sak nummer Godkjenning av okonnmiske rammer for 2013 Sak nummer Godkjenning av okonomiplan for Sak nummer Godkjenning av lån til overskridelser ifm utbygging/ ombygging Sak nummer Overforing a renovasjonsoppgaver fm kommunene til 11R Sak nummer Valg av styrempresentemer og personlig rararepresentanter iii Styret Sak nummer Regulering Styets godtmoring Med ennlig hdscn lor-kgd Buoen 2 -.r ( Leder Representamaapet HR 1K KopE Scyri:medleninier

4 PROTOKOLL FRA MOTE I REPRESENTANTSKAPET I HALLINGDAL RENOVASJON IKS DEN 27. NOVEMBER 2012 Disse gogite, Martme Vee 1.10 Ordfører Halvor UlesletI Gol fmn Rune Skredderberget Blakkegad Gol Ordforer Odd ar Grgthe Ilemsedal for Marte S mmler Thorset Ingjerd Almås Anfinset Ilol for Ordfører Fony grild Kjal Erik Kaupang Ilol Ordforer Tor Osear Magnussen Nes Gerd EIt Berge Nes lan krar Dage,de kl Scyreleder Harald Varlid deltok på sak num,ner Dag:ig leder Leif Ove Sataslånen Idle frafall: Ordforer Tor Egil Bgoe0 FIå Ordforer Ivar Bresik A: Ordforer Cgav Skinnes Krodshengl Gustav Kalsger Kn6dsbcrad Sak nummer Godkjenning av innkalling ble godkjent Stak nummer Valg av 2 representanter til skrive under prolokoll Til å skriue under protoko:len etter møte ble disse vah. Represemani Halvor 1211esleit Representani 2. Manme Vee Sak nummer Godkjenning av akonomlake rammer for 2013 I henhold til 15 i selskapsavtalen skal Representamskapct kun vedta rammene for budgell ug det er opp ul styret å vedta detaljbudgettel Mcd en slik ordning cr det letlere å endre budsjenet i perioden, men everguelle endringer skal varsles til Representantskapet 1arbeidei med å få frem rammer blir også detagbudteget utarbeidet, det er derfor vedlagi både budsjettrammer, detagbudsjett og akonommlan (egen sak). Budsjett ogregnskap er på avdelinger for aafall med næring. transpon og innsamling og husholdaing, samt slam og balmottak Foralag til budsjenrammer og ekonemiplan eadelt opp med skilie på husholdning og naring. Qenerelt Selskapet bruker eget regrikap og egen budglettinode:isorn er fordelt nå husholdnmg på mering som sekko6keen6kap Fordebngsnoklene som ble brakt i sehkestmodellen på Iner kento og ansan er også brukt i regnskapet o i nexen samme detagenngsgrad : budsjenmod0leu for å folge opp vedtaket ont egenkapdalen 2011 i Represenranrskapet,ilselskapei fortsette å budsjertere med underskudd i regnskaget for å kunne redusere everskuddet på dekningsgradsfondet oger tid. Det planlagte underskuddet må arstemmes mellom avskriflunger og lånea drag og lånerenter.1 forbotd gelskapets likvidiretsbehor. Det blir i 2013 budg enert med lagere underskudd enn 2012

5 Innsamling i egenregi er lagt inn som kosmader på respeldive kontoer t total budsjettel for avfall med fordelingsnekler for neting og busholdning FordelingsnokIene er vordert med grunnlag I. halvår Men del er samtidig etablen en egen avdeling for transpon og mnsarnliagmed eget budsject og regnskap. IIR vil føpet av 2012 fa innti1 79,8 mill i 1angsildige lån ft..f dene er 69 rnill til urbygging ftv RIT- 11isanlegg, fnfrasiruktur, fjemvarmenen og ombygging forbrenningsovnen, som skal nedbeiales mer 20 ar De resterende 10.8 mill er tif innkfoo av egne renovasjonsb;fer eg maskiner som skal nedbefales of.er fem At Nye investerfnger i 20f3 er p:anlagt med lånefinansienng tfisvarende nedbetalingmenrwm ård av gjeldende lan. shk at yed utganeen av budsiettåref vil Iånenel restgrelden vzfre på 79.9 mill Kosmadene for kommunene økes, 2013 mec tutalt 7.1% sammenlignet med revidett budsjen for Kostradene ref den budsiett ekte med a 0% i forhold tfl opprinnelig budsien for Det yar nød.endig fofd: status ener 1. halvir viste heyere kostnada og lavere inamkter enn iudsjettert økningen er fagt tel behandling.tkosmad for avfall og innsamling hytterenof.asjon. Behandlingskosmaden er i % boyere enn opprinnelig bodsjett for 2012, men 8% lavere enn i revidert budsjen 2012 og 20% lavere cnn i Kosmaden for hymerenovasjon er økt mcd 15% fra opprmnelig budsfeti 2012 Enhersprtsen for hynerenovasjon er ekt med 20% siden som og omment tilsvarer økningen t antall hytler. Og mcd okl lommefrekvens, ekt kjoring i hanidene, organisert rydding av returpamkt og okte mengder avfall fra hyuer med hey standard og mer bruk, er det nodvendig å oke prisen. Administrasjonen forventer en økning driftskosinadene for forbrenningsanlegget fordi en får større mengder slagg og stov som skal leveres på deponi Men vil Og 111økte inntekter ved at en kan ta fmot flere tonn avral liii forbrenning. Vedlikeboldskostnadene for bygg økes på grunn av større beho for vedhkehold av bygningsmassen som har blitt storre efter kjep av 2 halvdel av Jølt-bygget og fordi hygningsmassen blir behov for vedlikehold Samtidig vil kostnader til leruf og drif,/ vedlikehold av renovasjonsbilerffalurligvis oke med innsamling i ny eierkommune Andre kostnader har rnindre justeringer i forhold til 2012, Fri del 1Winnleklene i budsjettet er usikre, spesielt levering av avfall ffa næring og fra salg av energ, og gienvintringsfraksjoner. Generelt er kmanadsnivået i budsfettet for 2013 juster noe opp i forhold fil 2012, og kosmadene for kommunene ligger omtrent likt med nivået for årene Renlekostnadene som har økt vesentlig i 2011f2012 er ifeste år beregnel med et rentenivå på 2,4%. IIR vit i lopet av 2013, med forbehold om godkfenning i Represenfantskapet. starte med fnnsamling av retur- og emballasjekarlong fra hushoidnif ig Dm er lagt i ii cmlokmng i innkjem av plastsekker til dene, men utover del for, enter en ikke andre spesifikke ko-madsokninger. Det planlegges med innsamling en gang i måneden på gjeldende ruter og bruk av kammer to på bflene, og at den ekstra Itåndteringen som må utfores Kleiv i kan uffares uten noen okning antall personed. 1IR vfl i samarbeid med kommunene arbeide for å unide flere confaincr- og returpunkt, blant annet med nedgravde!esninger. Dette planlegges uffert uten ekning kostnadene på mnsamlingsordnmger, og innenfor budsfettet IlusholdnIng Budsjeutring av kostnadene for kommunene i 2013 pr fonsan lave behandlingskosmader, men cr noe hoyere enn i 2012, saml at kosmaden ved bytterenevasjon er okt. Transpott- og innsamlingskosmadene er Då gamme nivå som i 2012 med trnegg fra innsamling i v kommune BUaiettel planlegges med et.mderskndd på 1.7 mill. Underskuddet dekkes opp av o erakudd pit dekningsgradsfond husholdning Nmring Ifuesretiet vrser ei undenkudd på ca 0.7 inif for 2013 på naning Underskiddet dekkesopp tra ove-gkudd på dif posisjonsfond næring Adarmstrasynen ontar at minekfene fra nærmg, bygg- og tr.ningsavfall ogrestasfall kan bl: reduatn også nmte år 11Rplanlegger med en okrung i prisnniet 2013 fof å dekke mn en mentuell reduksfon I leverte mengdet, sambelfg må hver fraksfon vurdereb for å kunne vært konkurransedyktrge i marledet

6 Det erogså sgsts at HR klares å opprettholde mengdene avfall til forbrenning tra andre konununer for å ha nok avfall Lii nadvendig energiproduksjon og for å kunne fordele kostnakene rned forbrenningsanlegget på flest mulig tonn me]ingsavfall Får en sgsrre, duksjaner i næringsavfallet enn antatt rnå selekapet være forberedt på å ta ytterbgere kosmadsrekuksjoner, utover det sorn i budsjeget er tan på drift og yedltkehold. Dette må vurderes utoger Arel når en ser hvordan mengder og priser utsikler seg. Slarn Slamdelen regnes kan som konununalt, og budsjeget vlser et oserskude på ca 0,4 mill Det budsjeneres med et nundre overskudd foeh antall anlegg og mengder er ushre Egen badyjettmoded og regnskap nyttes sorn grunnlag for buksjetteriya : bddsjettet er del lagt tnn nye enhetsp, Iser i henhold ny kontrekt sem startet i 20:2 og anlatl økning i transportindeksen som regateser Ensene I henhodi til ko trakten BehendlingskosmadenE til HR er Holdt som i 2012, som da var reduser i for held 111ddligere år HR has allikevel lagt inn CII okning i kapeyileten sed kompesteringasauleeget med 10% stildngsprosent Dette er nodgendig for å håndtere okte mengder, kontroll av kortrakten og storre kras 111målingeroe registrefinge, as glam inn og ut av antegget AdminisEasjonen har brukt status på antal, anlegg og mengde slarn fra renseanlegg fia 2012 og til anbudsgrunrkaget for ny kontraksom grunnlag for beregneg av kommunekostnadene Men det er nødvendig med en koordmerirs direkte med kommunene for å kvaliletssikre tallene EdmotsakE Budsjeget for 2013 has forelopig et mindre underskudk på.ca Men det mulig at det kan forrentes noe mer inntekter i 2013 eun grunalager dra første halvår tesier og da kan budgjettet endres til et null-budgien eller med et mindre overskudd. Admingstrasjoncn forventer at pågåenepå metall holder seg omtrent på sammenivå som gjennom-sneht 2012, og at antall biler oker noe på grunn av okt vrakavgd1 Kortrollor Es[Hgssasfag Konbolloren skal vare selvfinansierende yec å t gebyr for tilsyn as virksaggleter. Det er budsjogest ined at on skal klare dette 2013 For å sikre en bekre (.11 ift av stillingen er de: goresiggendringer i «Forsk ift om innksesing as gebyr fos tilsyn med beetter es nærutesavfally, sak at ttal I tdlegg til fysiske silsyn kan gjennornfures dakumeigtilsyn med geb5r Investerin er avfall busholdnin o nsi ing) llosed investeringene neste kr er en eyentuell uledring as forbier,mngsovnen med eget åmm akkanlegg, i tillegg er det san ev nudler til avs:utning av slaggdepond utskerr as ett adrnir,istrativt kjor otoy og utskihing as stor gåndleigngsmasky, ved sodermgsanlegget i KlEis i investereges slam Det er ikke pdmlagt noen insesteringes sed shmbehandlingsanlegget ; 2013 taveatal iltapattltallottak Det er ikke plan!agt noen msestednger sed bkmottaket 20! 3. VedrEk i Styret Styret vedtar residen bedgåenmed budsjetdaminer for 2013, og anbefa er det lagt frem fo, Repiesentantd,apet til godkdentu Styrel vil ha buchgettsnuesjonen 1201g ynder sterk opps,kt i lepet av året Forelag til vedtak Represementskapet gokkjenner forslaget til budsjeurammer fer 2013, med grunnlag i godkjervs budsjett. Behandhng VedtEk ReprEsEntanHkapet gudkjcmtner forshget b sj 'ne d tortnnl bucsiett

7 Sak nummer GodkjennIng av ekonomiplan Administrasjonen ber lagt frem forslag til okonomiplan for Planen lar bensyri kjente investeringer kommende 5r. mcd grunnlag i en egen plan for ulskifting maskinei og kjøretay vedlag. Planen er lagt med en kosmadsutvikling på 3% for gare og lønn og for naringsinntchler, men med kun 2% okmng på inntektene fra kommunene. Vedlak 1Styret Styret vedur forslag til ekonomiplan Representantskaper til godkjenning. for Okonomiplan skal legges frem for Faralagull vedlak Repraentantskapet godklenner økonomiplanen fot Beleandliag Vediak Representantakapet godkjenne- ekonormpl for 20:3-206 Sak nummer Godkjeneiffig av Ifra til (nerskeiddser ifin uffinging/ embygging Administrasjorion har lagt fmm slunrapport enes utbygging av ovnslinje for returflis og ornbygginga avfallsforbrenningsovnen. Se vedlagt rapport. økonemisk status viser at det er overskndelser på 9.25 tilsvarende 2!%, forbold til forprosjeklet som ble laggfrem Med grunnlag i dagens restgielo og Meldende låneramme på kr. 50 selskapsavtalen for 1M kan ikke selskapet ts opp mer lån elin 4,5 mdl tilå dekke overskridelsene. Selskapol få gjennomfort dette Låneopptaketsenest i desember 2012, for å unngå Iikviditetsucfordmiger i.lanuar neste år. 1.1Rbar avtalt med Fylkesmann og Komillunsd banken at lånesoknaden kan sendes hut direkte ecterbehandlmg i Representantskapet og vil bli raskt behandlet. V idcre inå selskapet fremme cli sak for eierkommunene mcd forslag om endring av 11 i selskapsavialen for Ilallingdal Renovasjon 1KS ved å øke låneramnlen ti I kr. 85 mill. Alternativt kan selskapet fremme en onkck sak med et konkret lånebehov til kommunene. Deretter riv.5selskapet låne opp den siste andelen av overskrdelsone med kr. 435 mill. Detie er nedvendig for å bedm likvidgeten selskapm og redusere bruken ak kassakreditt i driften. Admunstra6onen ser per na ikke bebov for å mare endringer i budsjettet for 2013 på grunn av ekt låneopptak i forbmdelse med ombygging a a5fallsomten. Det vi gi nee mer renter og avdrag. men samtidig il det være poshivt i forhold til bruken av kassalmeditt Del cr beklagelig si det fems ble antan og rapporien overskridelser på eirka 5.5 mill. Iøet har based på et grunnkg for alle fakturaene var kommet inn og samndig gar eg poster fra 2009 og kke un Med Vedtak i S13.rei 515rei tar slultrapport eilen omhyggsng med merktuder gilt under bebandling til eneneming Sbret ber revisor'representaniskapet 5urdere ein kassakredmen som i dag er på fl. mill skal rzere en del a.5lanerammen i seiskapsavralen. kassakredirten et I dag mkret i eiendommeue til selskapet Szym ber Representamskapet oo fremme sak 81 kommunene am å eke Ilneramrnen th 90. Dersom helskapsa.talens punki om nuksimal lånegjeld er å forstå som all gjeld sel5kapet hefter for ( nikluden kassakredinh. ber Styret om en låneramme på 100. mill.derav en kassatrechnpå :0. mill

8 Forslag til vedtak Representantskapet tar statusrappon etter utbyeging av ovnstriro for reiurris og ombygging av avtagg forbrenningsovren til elterrefigng og godgjenger Rneopplak pg kr. 4,5 til inudekning gv fante del av overskr:delsene i prosjektet VIdere allbefaler Representantakapeg Leiegkommugeno godkjenner en okning Iårerammen nl for selskapet, sgtk at den Rslo andelen av ove sridelsene på kr. 4,75 mill ogaå kan lånernansietes Behandling Repregentgigskapet diskuterte sluttrapporten og status etter ombygging av agfallsforbrenningsognen og nybnyng av cvnglime for returtbs Representantskaper stiller speramåi vad de vesegtege e ersgrdeibene, men kongludtger mcd arheret goin er gjort er nodvegd,g,. Samndig ser en at progeggen ved sl,ke storre plosjekt ntå kvaliletsstres bedre. og at Stylet i Rorre grae nlå felgg opp admintswasjenen sin arbgid og på et tedligere fidspunkl oppdage og vargle om overskridelser og deltapw vår om avgjorelser med vesentåge koirekvenser for posiektet Videre vil Representagiskapet at adminggrasjonen anmoder, Norsk Energi Rrn å utarbeide en rappon som beskrtgeg? fork] rer kornatisavgiket ine]tont feleigstatug og forprostegget Vedtak Regresentamskapet tar stamsrapport etter utbngiug av evnglinje fgr returflis og ombygging ag avfaugterbregningsognen til ettegrom.ng og godkjemer Ignegpptak på kr 4.5 mglul inndekrung ag fegste de: av overakridelsene i progiektet Videre anbetaler RepregentamskapRE ererkonummene godkienner un ukning lånerammen RI 90 tor gelakaget, ajk at den siste gndren av gvobk, gleiseue p kr.4,751111: oggå kan lagernangeres Sak nummer 2011 Ovei frfring av reno asjonsoppgaver fra kommuneite til HR Saker er gratt frg varmatet i Repregentaniskapet, sak nutnmer Sagsgruggigg eflergendes nårmpport fra AgpIgn lgak er terdig, og arbeggigruppeg har IRR gjegnigulort et En beidgg-uppe med reggesentarter fla kommungne (11.)1, Aå Go.) og HR Sgr arbeider med saken, med oppdrag om å legge fiem alternativer til Representantskapet i HR. Etter inote den kenkludeter gagenisgluppen med at den ikke er tkke fornmgd med gthastet til rapport fra Asplan Viak og vil sende filbake utkastet med oppdrag om en mer detalert cg utfylende koaklusjon, bedge drrftittgav allemarvene gamt at det utarbeides referat fra møtene med kommt.genr ra.r Vrde: e gil arbeidsgruppen at adrnigggraggsgene skedgå mulighel å kornmentere og gr, en Illbgketneldng pa tapprgen omen utgangen anjanuar 2013 Styret gtsetter,rken Forslag til vedtak Saken Itgettes Behandling Vedtak Saken utsettes

9 Sak eammer Valg av surtmedlem og varamedlem V Suret Ved valg astnht Styre til selskapet i sak nummer sar ikke medømrnot fra Elb sam: personlig vararnedlem fra Ilol og Kmdsherad med. Fli kommune har foreslått Agnes Gulsvik som medlem i Styrea med Hans Olaf baken 5005 personlig varamedlers Hol kommune hadde mrldt inn Inger-Brit Vindeu som forslaglil personlig vararnedlem for Trygve Hagen. Og Krodsherad har meldt inn xxxxxxxxxxx som forslag til personlig varamedlern for lan Rundrom. Forslag lii vedtak Medl rn Personli vararnedlern Konanume Hareld Varlid, leder Knut Emar Haug Al Hanne Brunborg, nestleder Steinar Medhus Gol Helga Soland Odd Holde Hemsedal Trygve Hagen Inger-Brit Vmdegg Hel Endre Storhaug Knut Jakob Larsen Nes Jan Rundtorn X (dame) Krødsherad Agnea Gulsvik Hans OMf Løken Elå Behandling Representantskapet er enige om at Knadshcrad sitt forslag fil personlig varan cdlet tas mcd som verauredlem til nyro uren ny behandling Vedtak Harald Varlid, leder Hanne Brunborg. nestleder I lelga Soland Truve logen Endre Storhaug Jan Rundrom Agnes Guisvik Personli varamedlem Knut Mnar Haug Stetnar Medhus Odd Holde Inger-Brit Vindegg Knut Jakob Larsen X (dame) Hans Olaf Imsken Kommune Ål Gol I lemsedal I fol Nes Kredsherad Hå Sak ummer Regueriag Styrers godtdming Saken er ussatt fra vånnetc i Represemantskapet, sak numnser Starers godtgjørelse har ikke blist endret siden Selskapet er bliu surre og demsed også aossamt som er tillagt st,tet for oppføleing og kontroll av chiften i solskapet. Samndu skat. Smort ved nytt salp år økes fra fcm til åtte medlemmer. Ezegende godtgjøring for staret i Halhudal renovasjon IKS zr gaeldende: St, releder godtgjøres mcd kr per år Styremedlemmer godtgjøres med kr ,- per år sf I tillegg mbetales en godtgjørelse per møte på kr (ved dagsmete uthetales 2 x 750.-), eller dokumentert tapt arbeidsforneneste ater gjeldende stuscr (inntil kr. 200,- per time). Samt kjeregodtgjørelse henhold til statens gjeldende salscr. Det cr Represcmantskapo som avgjør godtgjørelsen ni Stnret.

10 Vedtak i Styret Styret fores.år rølgende gndt&ring for stytet i I lallingdal.a IKS eldende fra : Slyreleder godtgjores med kr ,- per år Styremedlemmer godtgjøres med 5r ,. per år I cillegg utbetales en godtgjorelse per møte på kr. 750,- (ved dagsmote albetalea 2 x eller dokumenter: lapt arbeidsforjeneste etter gjeldende satser (inntil kr. 300,- per 5nte). Samt kjøregodtgjørelse i henhold til statens gjeldende satser. Forslag til yedtak Behandling Representantskapet ønsket å sammenligne styregodtgjørelsen Hallingdal Renovasjon IKS med andre kommunalt eide og interkommunale selskaper i Hallingdal, og ber admini stra5jonen hente inn nødvendig informasjon. Aedlag' oserukt stser styregodtgraielsefor en del interkonunanaleog kommunalleide aksjeselskaptanen avfall på Øvlandet, sarntfor HallingdalloaPnetf AS Vedtak Representantsaapetsedtar felgendegodagjedagfor Styret IIaltijsgda Renovasjon1KS gjeidendefra : Styreleder guelgjores med kr ,- per år Styre]nedle:IITnergodlgjøres med kr per år Personlige vararnedlemmer gedlgjøres med kr. 1250, per møte a' I tillegg dekkes tapt arbeidsfu: Oeneste etter gjeldende satser, Inuttl kr. 300, per Pme rat dokumenten lapt arheidsfor0mes5; Kr for udokumentert topt atbe.dsfortjeneste Samt Xjøregodlgjøtelset henhold ol statens gje:dende satsca Godtgjonng for Styret i HaLingda. Renoyasjon IKS skal regaleres arlto i egen sak salnodig med badvertbehandkng i Repreaentantakapet Kleivi, 27 nber 2012 Halvor l.,ijleslett Martine Vee

11 Sak nummer c- STATUS RAPPORT OMBYGGING HALLINGDAL HALLINGDAL RENOVASJON 1K5 RENOVASJON 1. Økonomisk status Se acall'a 1.12a41.`IF-1:ar lar V eis -anhao.a.r. _!: anibncaurra'as ris Generelt clr. lbahold ro Delotale:.eshiLdenc. fiir lab. udng av ny o Lanamel ova...!m!l: er p.a na:11 mot ;r. Del tilsier enraaral aaarsk:klehe pâ eirla 2 1% IklaT pea...:11 alget a. nyti styringss%sler1 rbrennino-ol.r.c.r., kaacia mad alsluturia:dei InCka`114): de Sla Uste namciae.1a endrin : Cornm.aakiet Ba aaa.ean na naac, ran cit naa runal:ely.a cun (.21 naact ainuaa- (11- e:tari rrriekt fr.r IKS uml unoc-k..r.[ tori, uma iii:anr oke 1.1.,e-ieeltghaten acd I.1 len..e le caid:n padvidlibro:.a:enn 11.,; BehclaL fl)' bf:dle ICK-111i021 Ufil>1:e eget haor mlegreka, Ny linje for RT-flis r-u stell P1:1 ;: 1.1 la ]l LIIII YI I i I p -i...11 Lnae p Laa a uhiu.11. 1,1 ul a I anl2i2..15)11 td. l \ Ombygging av avfallsovnen E:tt.r u.1:}a(ng e det besluttet.v:bvn. ' ri8.a Korkurranwgninnlae::g ulbuce' kffuncjw ut sale.lirrvera,tidiir n for al sik.itre. -ufaraa k.ame hackikes arcl CI1D-d11:11 :ean i 21i1 I det.1%[ahs. n.2:1 iin vir plancu sky \ \ aking ni ole ei1drruiriepa Det H.e : :1.1 iptus

12 Sak nummer Ogsa ombyggang as ovnen har blin vesentlig sfirere enn esimert i forprobjektet. cirka 6 mill. Det er spesielt avtrekkss ifie med tilhorende byee og elektrisk opplegg. system fer askeutmating. oppgradering av I uftsystern, hesannkrets i sidevegger samt flere mekamske tillegg som er de storse endringer i forhold til budneuestimatet gitt i Mrprosjektet. Under ombyggingen i 2010 og i k er det flere enkeltornråder som bidrar til at kostnadene totalt sett blir hoyein enn budsjettet i forprosjektet. Det gjelder spesielt Murverk, under rivningen av gammelt murverk i ovnen viste det seg at en var cii,dt til A skifte vesentlig mer murverk enn antatt. Iselkjen, en skrre del mer av stålchassiet til ovnen måtte repareres og dermed ble det også vesenllig mer iselering crin antati. Bygg, når en tok hul li taket til utlefiginnlik av kjel viste det seg at dei var brukt Isopor som ISOlasjon, dette er tilovlig I dag og hele taket over ovnshallen måtte derfor skiftes ut. I tillegg ble de bygningsmessige endringenc i slaggkjeller storre enn antatt. Elektre, elektro området har også blitt vesernlig mer omfattende enn antatt, sywn mye ny kabling måtte legges opp og myc gammelt av både kabler og skap måtte byttes. En stor del av elektrokestriadene cr knyuct til opplegg for nytt styringssystem for avfallsovnen. Suous per uke 45 er at anleggel er i drift og har i all hovedsak fungen bra under testkjeringen som startet 6 augusi (planlagt oppstart var I. august) BWV har gjennom fert alle testkjoringene blant annet på full last. fiest kjeringenc har vist ai anlegget fr den okte kapasitet som var planlagt 3.4 tonn i timen. Ved tesficjoring på full bclastning hadde anlegget et gjennomsnitt på 3.9 tonn timen og gas en gjennomsnittseffek på omtrent 8,5 MW. Ved normal drift på eirka 80% last brenner anlegget onfirent 3.3 tonn i timen. Gjennomsnitter i 2011 var 2.2 tonnt. Styringssystemet fungerer godt. og gir en vesentlig mer stabil drift som medforer mindre sariasion enn tidligere, da uperatoren i. Tre grad ' te ju rere ift avfalkts sarnmensetning, larenns erdi og lignende. laslippene har vært noc sarierende. men er de siste ukene bliu mer stabile efier al testkjoringen var ferefig. Anlegger har per i dite en fed på instmmentene som foretar de kontinuerlige utslippsmålingene. Utsbppene av NOx og S02 er derfor nue usikre. Konnall og kahbrenne av inssumentene bli gjori as les erandaren så kart som I tillegg har Illt attt gjennomfon målinger av eksterm lirma men funstendig analyserappon cr ikke ferdig. De resullarene har fått siser at CO har en klar forbednng så langt men at NOx slippene sannsynligvis ligger over tillan grense. At ombyggingen som er gjon ikke ville redusere NOs teslippenc nok. var et alternativ som er blin vurdert og at dci kunne bli nodvendig med et SNCR-anlegg (ammoniakk som tilfsres mykgasser). Det er ved konstruksjonen as ny kjel hensyn til Ox reduserende Shak og SNCR-anlegg er lagt inn i investeringsbudsjefiet 2013 Samslåtten Daglig leder UR IKS

13 'en-ctike: H ))/Q

14 11)M Vå.N %S. MNI \ 1 Rådrnannens forslag til budsjett og økonorniplan for penoden bygger på vedteke økonorniplan for penoden KommunepPoposoaonen revidert Nasjonalbudsjett 2011 og Stztsbudsjettet for 2013 fnonomåsk handlingstorn er em føreretrad for å kunne oppretthalde ogvidareulookle gode tenester t,i kornmunen sin innbyggiarer. Det vil derfor vera beflov kononuerleg forbetring gjennom innovasjon. effektivisenng. betre samordrung av tenestene pg tripassing av tenestenorå vl kommunens økonorm Forslag td akonomiplan leggtil rette for akonomrsk handlingsrorn ved å etablere handlingsregla for drift og investeringar. Som handlingsregel for drift foreslår rådmannen å bruke same regelen som bbr anbefalt av m.a Fylkesmannen at Hemsedal kommune skal oppnå ert netio dullsresultal på rnimmum 3 % bruno driftsinntekter. Som handfingsregel for investenngar foreslår rådrnannen at veksten i lånegjeld knyrt til mvestenngar i ordmsre anleggsmdladeksklusw startlån, lån ol VAR investeringarog bustadutvikån g) ikkje skal auke meu enn veksten i fne inntekter. Det skal arbedast målretta for tidleg innsats og førebyggjande arbeid Det er behov for auka sarnbandling på tvers av fag- og tenesteområder, slik at brukarane opplever kornmunen som em bedskapleg organisasjon Hemsedal kommune rnå aukefokuset på mål- og resultatstyring for okre effektive tenester av god kvaldet Arbedsgivarpoldikken skal sikre at levarar og tilsette har den naudsynte kompetansen for å okre komrnunes mål Redmannens forslag til okonernoplan tek utgangspunkt ein vidareppong av dagens prioriteringar mnanfor dei ulike tenesteområda. Det har ikkje vore mogeleg å pnontere ny driftstiltak budsjettet for 2013 unnateke em auke Ø kr til symjeopplæring for småskulane og ei auke pd kr til rusfn arrangernent m kluov Etatane sine handlingsplanar viser ynskje on. og behov for fieire ny driftstiltak, men ingen av desse er prionterk I staden har det vore naudsynt å kune idriftstiltak for1 taldere hudsjettet. Det er lagt reduksjon på 3.1 årsverk med full verknad frå 1014 Dette er ei lærarstdong frå I. august 2013 sonl er1ekt OPP mak ein reduksjon i elevtalet Det er vidare lagt inn ein reduksion på ein pedagog ved barnehagane frå I. august. Dette er sett opp mot reduksjon i barnefedslar i 2012 Tdoaket kan medfere at kornmunen. ved opplak trl nytt barnenageår ikkje kan tdbv Pyrstevalet til søkåarane orn barnenageplass Det er teke ut tdsaman 1 årsverk innanfor herse og omsorg der er effekuvisenng av tenestene eg 30 % er reduserte teneoter Til slutt er det teke ut ein effektrvisenngsgevinst på. 0,2 årsverk innanfor sentraladrmmstrasjon Prognosemodellar for berekning av slcatt og ramme ner at Hemsedal kommune aukar del frie inntektene frå kr. 109 migonar k rndlionar Detle føreset ein skettemngang på kr 57 millionar. I ullegg aukar anslaget for eigedomsskatt med kr. 1 B md!vonariforhold til budsjett 2012 Det er teke ut ar dre inntektspostar i budslettet på ldt i overkant av kr. 2.5 millioner. Dette er neckrapping mva inntektsfuring i cluftsbudsjettel redusen bidrag frå kraftforvaltninga på kr 1 rmilionidnftsbudsjetlet vertskommuneavtale telefonr/innkipap er avskrpta og fedbudsiettenng pa kr kultup og oppvekst I sum gir dette ca kr 15 millionarrauka inntekter for 2013 budsjettet. Inntektsauken skal gå ul dekking av lennv- og prisvekst, auka penmonskostnader. auka rentekostnadar som felgje av auka lanegjeld og endongar tenester og ytingar til kommunens mnbyggvarar. Det er budsjettet lagt mn statsbudsjettet sin prognose på 4 %auke i len og sosiale kostnadar 131/DS1L 11 OG ØKONOMIPLAN

15 2013 Dette utgjer ca. kr 5 millionar I tillegg er tertibudsjettet auka med årsserknaden av utvida eller ny stillinger i budsjettet 2012 sorn tordernor (kr stilling11811 (kr ). utvida stilling barnehagen fram til 1 august Ckt ) Lennsbudsjettet er tillegg auka med kr I million innanfor kurtur og oppvekst og kr 7 millionar mnanfor Helse og omsorg sambdig som det er budsjettert med refusionar på kr 6 millionar lannsbudsjetlet er t Hegg redusert med kr 2.8 rmitonar Pga. samanslåmg av NAV HemSedal Og Gol Dette gjer at del totale budsjettet lor lan og sostale kostnaderaukar med ca kr 10 millionar frå kr 105,3 melionar ,5 mtllionar I ollegg er pensjonskostnadane fregulerrngsprerniel auka med kr 2 milhonar td kr millionar tn ae varer ogtenester som ring1r kommunal tenesteproduksjon er auka med kr 13 milltonar. Av dette er ca 0.5 budstetten prisauke på 2 itt Det -esterande er auke kostnadar ut over pnsveksten Dette erkostr,adert,idriflsmidlar auka stremkostnadar og auke kommunate eigedomsavgrfter kjøp ar vaner og terrester sown erstattar kommunallenestemoduksjor aukar med ca 1.5 nulhonar. 0.5 rmlbon er budsjetterl prisvekst på 2 % Kostnadsveksten på kr. I million ut over budsjettert prisvekst skuldast auke i budsjert for mrerkommunale selskap/samarbed 111~10Wialit abopid TiVe IliNkjettIM todileit2813 Avawer flegionrådet Hallirgdal ree T Halingaa 3320 ree DDO 1000 maihngdal barnevem ( DX AV Iternsecai eg gan Selles innkmv ngskontor Hall ngda' irtevkornmunal legevakt nallegevak staihnudal Etableresenter 4 5X tet0 70e Dre 290 Dre C ete LiiS 29e00C IODO teteva h&seern Isailusdni /tlb tornn- trehelsesama-beidet Vestem Viker Oir 5 55) Hallingdal Kisesenter Sum oirtanunalt eigde sel*s0 TVP derasedal Enegi KF rt altngtial iterovaajon IKS 1K5 ommunevevisjonen IKS IKS IKA Korgsbesg les Vesm ken 1101KS les STNende Hu lingna IKS IKS Halingda arann- og rec- ngsteneste IICS Korrmunces nian rneshontortivskerud KS Suin 11~2012 tkedsjett 2013 Anrae OCC Ore 3100 SCOCCC C atte : SC 7200J ODO 14COX 2010 I Itt:rrs Ce 1: I varegruppa kjap av varer og lenester som ersrattar kommunal tenesteprodukajon aukar kostnadane med kr. 4,4 millionar Av dette er ca 2.0 millionar overfortng frå len og 1.2 milliona overføringfrå kostnadsgruppe 14 som em følgje av samanslimg av NAV Hemsedal og Gol Finansertgiftene er orntrent det same som i 2012 pga forslag om semare nedbelating av den langsiktige lånegjelda og lågare rentesats Del er budstettert med em rentesats på 2.5 For det neste åra i økonometlanpertoden er rentesatsen 3,0, 3.25 og 3$ Salsinntektes er redusert med kr. 2.3 millionar. Derre er redusert brukarbetalinuar innanfor VAR område, redusert husteige pga sal og eugenbruk av kommunale eigedomar og mindre hoger kommuneskogen i forhold Innanfor VAA område er inntektene redusert pga av

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer