Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember /12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember 2012 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider."

Transkript

1 Vedlegg til mote i Kommunest ret 6. desember 2012 Sak nr: /12 Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider.

2 Hemsedal kommune Hade lan Ok pr fl Il fl rarsday redn0 makin trafix (Innnne1 1TNsTix I iodall LTTI+.1 TTITT Td TT TTI F AkIlvitet I I n AktmleI reciag 1.13rd&g Triads.g OnSelaz) TorTeIng Kommun t maming thsjaq IL-11 FITelag Ors. ag 1-sca I I 1 I TIT II 1, M krinj I Ilq I (MIg III-ARg T TTTTI T. NIT T-TaT T rycg Akt tet Koffillionee nt Foina I i i Trsdag FrETIFIg I T1 111 MIT delg I IrgT129 Onsdeg Frao,g I.Taneng F 1 I I I _ 22 rwst1=19,tit MInelng rsdag I lejby iirving Orsdag Tsse. [ OTTs35 Formilni kibp klin111111/ rn I 1 I fl MaildiTT lirtvit9 nim 1." IT.T.111 ITiado NTNIST; 1.1T.T.G nommunn ITORWII~ 24 Torw.a.: n FrttlAT7 24 n MaT.C..1.5 n T TnIel 31 T.T5,11, rs 25 IS roarg T 'TITTg IS 27 IS 20 THTTATT Orsdag ITTrzeag 27 IS

3 RALLAGDAL R1:107ASSON 1?._ resen - 1cm: Ordfacer Tor Egd Buoen nå Mamne Vee Elå Ordforer Halvor Lillmlm-t Gol Tom Runc Skredderberget Blakkestad Gol Ordforer Oddver (irolhc. Hemsedal Mark Steimler Thorset I kmsede I Ordforer tony Arild Kjol cl Erik p g Hol Ordforer (11ev Skinnes Kradsherad Guslav Kalager Kredsherad Ordforer Tor Oscat Magnusten Nes Gerd Eli Berge Nes Ordferer Iver Brevik Al lan Ider Dalseide Al Kleivi Joumal nr. 550 'I 2 Arkiv nr: 022 Slyreleder Harald Varld Protokoll etter mote i Representantskapet for Hallingdal Renovasjon 1KS Tid: TIGdeg nosember 2012 kl Matesteth Minerom i Klen i Saksliste. Sak nummer Godkjenifing av nnkelling Sak nummer Valg au 2 represemanter til å.krive under promkoll Sak nummer Godkjenning av okonnmiske rammer for 2013 Sak nummer Godkjenning av okonomiplan for Sak nummer Godkjenning av lån til overskridelser ifm utbygging/ ombygging Sak nummer Overforing a renovasjonsoppgaver fm kommunene til 11R Sak nummer Valg av styrempresentemer og personlig rararepresentanter iii Styret Sak nummer Regulering Styets godtmoring Med ennlig hdscn lor-kgd Buoen 2 -.r ( Leder Representamaapet HR 1K KopE Scyri:medleninier

4 PROTOKOLL FRA MOTE I REPRESENTANTSKAPET I HALLINGDAL RENOVASJON IKS DEN 27. NOVEMBER 2012 Disse gogite, Martme Vee 1.10 Ordfører Halvor UlesletI Gol fmn Rune Skredderberget Blakkegad Gol Ordforer Odd ar Grgthe Ilemsedal for Marte S mmler Thorset Ingjerd Almås Anfinset Ilol for Ordfører Fony grild Kjal Erik Kaupang Ilol Ordforer Tor Osear Magnussen Nes Gerd EIt Berge Nes lan krar Dage,de kl Scyreleder Harald Varlid deltok på sak num,ner Dag:ig leder Leif Ove Sataslånen Idle frafall: Ordforer Tor Egil Bgoe0 FIå Ordforer Ivar Bresik A: Ordforer Cgav Skinnes Krodshengl Gustav Kalsger Kn6dsbcrad Sak nummer Godkjenning av innkalling ble godkjent Stak nummer Valg av 2 representanter til skrive under prolokoll Til å skriue under protoko:len etter møte ble disse vah. Represemani Halvor 1211esleit Representani 2. Manme Vee Sak nummer Godkjenning av akonomlake rammer for 2013 I henhold til 15 i selskapsavtalen skal Representamskapct kun vedta rammene for budgell ug det er opp ul styret å vedta detaljbudgettel Mcd en slik ordning cr det letlere å endre budsjenet i perioden, men everguelle endringer skal varsles til Representantskapet 1arbeidei med å få frem rammer blir også detagbudteget utarbeidet, det er derfor vedlagi både budsjettrammer, detagbudsjett og akonommlan (egen sak). Budsjett ogregnskap er på avdelinger for aafall med næring. transpon og innsamling og husholdaing, samt slam og balmottak Foralag til budsjenrammer og ekonemiplan eadelt opp med skilie på husholdning og naring. Qenerelt Selskapet bruker eget regrikap og egen budglettinode:isorn er fordelt nå husholdnmg på mering som sekko6keen6kap Fordebngsnoklene som ble brakt i sehkestmodellen på Iner kento og ansan er også brukt i regnskapet o i nexen samme detagenngsgrad : budsjenmod0leu for å folge opp vedtaket ont egenkapdalen 2011 i Represenranrskapet,ilselskapei fortsette å budsjertere med underskudd i regnskaget for å kunne redusere everskuddet på dekningsgradsfondet oger tid. Det planlagte underskuddet må arstemmes mellom avskriflunger og lånea drag og lånerenter.1 forbotd gelskapets likvidiretsbehor. Det blir i 2013 budg enert med lagere underskudd enn 2012

5 Innsamling i egenregi er lagt inn som kosmader på respeldive kontoer t total budsjettel for avfall med fordelingsnekler for neting og busholdning FordelingsnokIene er vordert med grunnlag I. halvår Men del er samtidig etablen en egen avdeling for transpon og mnsarnliagmed eget budsject og regnskap. IIR vil føpet av 2012 fa innti1 79,8 mill i 1angsildige lån ft..f dene er 69 rnill til urbygging ftv RIT- 11isanlegg, fnfrasiruktur, fjemvarmenen og ombygging forbrenningsovnen, som skal nedbeiales mer 20 ar De resterende 10.8 mill er tif innkfoo av egne renovasjonsb;fer eg maskiner som skal nedbefales of.er fem At Nye investerfnger i 20f3 er p:anlagt med lånefinansienng tfisvarende nedbetalingmenrwm ård av gjeldende lan. shk at yed utganeen av budsiettåref vil Iånenel restgrelden vzfre på 79.9 mill Kosmadene for kommunene økes, 2013 mec tutalt 7.1% sammenlignet med revidett budsjen for Kostradene ref den budsiett ekte med a 0% i forhold tfl opprinnelig budsien for Det yar nød.endig fofd: status ener 1. halvir viste heyere kostnada og lavere inamkter enn iudsjettert økningen er fagt tel behandling.tkosmad for avfall og innsamling hytterenof.asjon. Behandlingskosmaden er i % boyere enn opprinnelig bodsjett for 2012, men 8% lavere enn i revidert budsjen 2012 og 20% lavere cnn i Kosmaden for hymerenovasjon er økt mcd 15% fra opprmnelig budsfeti 2012 Enhersprtsen for hynerenovasjon er ekt med 20% siden som og omment tilsvarer økningen t antall hytler. Og mcd okl lommefrekvens, ekt kjoring i hanidene, organisert rydding av returpamkt og okte mengder avfall fra hyuer med hey standard og mer bruk, er det nodvendig å oke prisen. Administrasjonen forventer en økning driftskosinadene for forbrenningsanlegget fordi en får større mengder slagg og stov som skal leveres på deponi Men vil Og 111økte inntekter ved at en kan ta fmot flere tonn avral liii forbrenning. Vedlikeboldskostnadene for bygg økes på grunn av større beho for vedhkehold av bygningsmassen som har blitt storre efter kjep av 2 halvdel av Jølt-bygget og fordi hygningsmassen blir behov for vedlikehold Samtidig vil kostnader til leruf og drif,/ vedlikehold av renovasjonsbilerffalurligvis oke med innsamling i ny eierkommune Andre kostnader har rnindre justeringer i forhold til 2012, Fri del 1Winnleklene i budsjettet er usikre, spesielt levering av avfall ffa næring og fra salg av energ, og gienvintringsfraksjoner. Generelt er kmanadsnivået i budsfettet for 2013 juster noe opp i forhold fil 2012, og kosmadene for kommunene ligger omtrent likt med nivået for årene Renlekostnadene som har økt vesentlig i 2011f2012 er ifeste år beregnel med et rentenivå på 2,4%. IIR vit i lopet av 2013, med forbehold om godkfenning i Represenfantskapet. starte med fnnsamling av retur- og emballasjekarlong fra hushoidnif ig Dm er lagt i ii cmlokmng i innkjem av plastsekker til dene, men utover del for, enter en ikke andre spesifikke ko-madsokninger. Det planlegges med innsamling en gang i måneden på gjeldende ruter og bruk av kammer to på bflene, og at den ekstra Itåndteringen som må utfores Kleiv i kan uffares uten noen okning antall personed. 1IR vfl i samarbeid med kommunene arbeide for å unide flere confaincr- og returpunkt, blant annet med nedgravde!esninger. Dette planlegges uffert uten ekning kostnadene på mnsamlingsordnmger, og innenfor budsfettet IlusholdnIng Budsjeutring av kostnadene for kommunene i 2013 pr fonsan lave behandlingskosmader, men cr noe hoyere enn i 2012, saml at kosmaden ved bytterenevasjon er okt. Transpott- og innsamlingskosmadene er Då gamme nivå som i 2012 med trnegg fra innsamling i v kommune BUaiettel planlegges med et.mderskndd på 1.7 mill. Underskuddet dekkes opp av o erakudd pit dekningsgradsfond husholdning Nmring Ifuesretiet vrser ei undenkudd på ca 0.7 inif for 2013 på naning Underskiddet dekkesopp tra ove-gkudd på dif posisjonsfond næring Adarmstrasynen ontar at minekfene fra nærmg, bygg- og tr.ningsavfall ogrestasfall kan bl: reduatn også nmte år 11Rplanlegger med en okrung i prisnniet 2013 fof å dekke mn en mentuell reduksfon I leverte mengdet, sambelfg må hver fraksfon vurdereb for å kunne vært konkurransedyktrge i marledet

6 Det erogså sgsts at HR klares å opprettholde mengdene avfall til forbrenning tra andre konununer for å ha nok avfall Lii nadvendig energiproduksjon og for å kunne fordele kostnakene rned forbrenningsanlegget på flest mulig tonn me]ingsavfall Får en sgsrre, duksjaner i næringsavfallet enn antatt rnå selekapet være forberedt på å ta ytterbgere kosmadsrekuksjoner, utover det sorn i budsjeget er tan på drift og yedltkehold. Dette må vurderes utoger Arel når en ser hvordan mengder og priser utsikler seg. Slarn Slamdelen regnes kan som konununalt, og budsjeget vlser et oserskude på ca 0,4 mill Det budsjeneres med et nundre overskudd foeh antall anlegg og mengder er ushre Egen badyjettmoded og regnskap nyttes sorn grunnlag for buksjetteriya : bddsjettet er del lagt tnn nye enhetsp, Iser i henhold ny kontrekt sem startet i 20:2 og anlatl økning i transportindeksen som regateser Ensene I henhodi til ko trakten BehendlingskosmadenE til HR er Holdt som i 2012, som da var reduser i for held 111ddligere år HR has allikevel lagt inn CII okning i kapeyileten sed kompesteringasauleeget med 10% stildngsprosent Dette er nodgendig for å håndtere okte mengder, kontroll av kortrakten og storre kras 111målingeroe registrefinge, as glam inn og ut av antegget AdminisEasjonen har brukt status på antal, anlegg og mengde slarn fra renseanlegg fia 2012 og til anbudsgrunrkaget for ny kontraksom grunnlag for beregneg av kommunekostnadene Men det er nødvendig med en koordmerirs direkte med kommunene for å kvaliletssikre tallene EdmotsakE Budsjeget for 2013 has forelopig et mindre underskudk på.ca Men det mulig at det kan forrentes noe mer inntekter i 2013 eun grunalager dra første halvår tesier og da kan budgjettet endres til et null-budgien eller med et mindre overskudd. Admingstrasjoncn forventer at pågåenepå metall holder seg omtrent på sammenivå som gjennom-sneht 2012, og at antall biler oker noe på grunn av okt vrakavgd1 Kortrollor Es[Hgssasfag Konbolloren skal vare selvfinansierende yec å t gebyr for tilsyn as virksaggleter. Det er budsjogest ined at on skal klare dette 2013 For å sikre en bekre (.11 ift av stillingen er de: goresiggendringer i «Forsk ift om innksesing as gebyr fos tilsyn med beetter es nærutesavfally, sak at ttal I tdlegg til fysiske silsyn kan gjennornfures dakumeigtilsyn med geb5r Investerin er avfall busholdnin o nsi ing) llosed investeringene neste kr er en eyentuell uledring as forbier,mngsovnen med eget åmm akkanlegg, i tillegg er det san ev nudler til avs:utning av slaggdepond utskerr as ett adrnir,istrativt kjor otoy og utskihing as stor gåndleigngsmasky, ved sodermgsanlegget i KlEis i investereges slam Det er ikke pdmlagt noen insesteringes sed shmbehandlingsanlegget ; 2013 taveatal iltapattltallottak Det er ikke plan!agt noen msestednger sed bkmottaket 20! 3. VedrEk i Styret Styret vedtar residen bedgåenmed budsjetdaminer for 2013, og anbefa er det lagt frem fo, Repiesentantd,apet til godkdentu Styrel vil ha buchgettsnuesjonen 1201g ynder sterk opps,kt i lepet av året Forelag til vedtak Represementskapet gokkjenner forslaget til budsjeurammer fer 2013, med grunnlag i godkjervs budsjett. Behandhng VedtEk ReprEsEntanHkapet gudkjcmtner forshget b sj 'ne d tortnnl bucsiett

7 Sak nummer GodkjennIng av ekonomiplan Administrasjonen ber lagt frem forslag til okonomiplan for Planen lar bensyri kjente investeringer kommende 5r. mcd grunnlag i en egen plan for ulskifting maskinei og kjøretay vedlag. Planen er lagt med en kosmadsutvikling på 3% for gare og lønn og for naringsinntchler, men med kun 2% okmng på inntektene fra kommunene. Vedlak 1Styret Styret vedur forslag til ekonomiplan Representantskaper til godkjenning. for Okonomiplan skal legges frem for Faralagull vedlak Repraentantskapet godklenner økonomiplanen fot Beleandliag Vediak Representantakapet godkjenne- ekonormpl for 20:3-206 Sak nummer Godkjeneiffig av Ifra til (nerskeiddser ifin uffinging/ embygging Administrasjorion har lagt fmm slunrapport enes utbygging av ovnslinje for returflis og ornbygginga avfallsforbrenningsovnen. Se vedlagt rapport. økonemisk status viser at det er overskndelser på 9.25 tilsvarende 2!%, forbold til forprosjeklet som ble laggfrem Med grunnlag i dagens restgielo og Meldende låneramme på kr. 50 selskapsavtalen for 1M kan ikke selskapet ts opp mer lån elin 4,5 mdl tilå dekke overskridelsene. Selskapol få gjennomfort dette Låneopptaketsenest i desember 2012, for å unngå Iikviditetsucfordmiger i.lanuar neste år. 1.1Rbar avtalt med Fylkesmann og Komillunsd banken at lånesoknaden kan sendes hut direkte ecterbehandlmg i Representantskapet og vil bli raskt behandlet. V idcre inå selskapet fremme cli sak for eierkommunene mcd forslag om endring av 11 i selskapsavialen for Ilallingdal Renovasjon 1KS ved å øke låneramnlen ti I kr. 85 mill. Alternativt kan selskapet fremme en onkck sak med et konkret lånebehov til kommunene. Deretter riv.5selskapet låne opp den siste andelen av overskrdelsone med kr. 435 mill. Detie er nedvendig for å bedm likvidgeten selskapm og redusere bruken ak kassakreditt i driften. Admunstra6onen ser per na ikke bebov for å mare endringer i budsjettet for 2013 på grunn av ekt låneopptak i forbmdelse med ombygging a a5fallsomten. Det vi gi nee mer renter og avdrag. men samtidig il det være poshivt i forhold til bruken av kassalmeditt Del cr beklagelig si det fems ble antan og rapporien overskridelser på eirka 5.5 mill. Iøet har based på et grunnkg for alle fakturaene var kommet inn og samndig gar eg poster fra 2009 og kke un Med Vedtak i S13.rei 515rei tar slultrapport eilen omhyggsng med merktuder gilt under bebandling til eneneming Sbret ber revisor'representaniskapet 5urdere ein kassakredmen som i dag er på fl. mill skal rzere en del a.5lanerammen i seiskapsavralen. kassakredirten et I dag mkret i eiendommeue til selskapet Szym ber Representamskapet oo fremme sak 81 kommunene am å eke Ilneramrnen th 90. Dersom helskapsa.talens punki om nuksimal lånegjeld er å forstå som all gjeld sel5kapet hefter for ( nikluden kassakredinh. ber Styret om en låneramme på 100. mill.derav en kassatrechnpå :0. mill

8 Forslag til vedtak Representantskapet tar statusrappon etter utbyeging av ovnstriro for reiurris og ombygging av avtagg forbrenningsovren til elterrefigng og godgjenger Rneopplak pg kr. 4,5 til inudekning gv fante del av overskr:delsene i prosjektet VIdere allbefaler Representantakapeg Leiegkommugeno godkjenner en okning Iårerammen nl for selskapet, sgtk at den Rslo andelen av ove sridelsene på kr. 4,75 mill ogaå kan lånernansietes Behandling Repregentgigskapet diskuterte sluttrapporten og status etter ombygging av agfallsforbrenningsognen og nybnyng av cvnglime for returtbs Representantskaper stiller speramåi vad de vesegtege e ersgrdeibene, men kongludtger mcd arheret goin er gjort er nodvegd,g,. Samndig ser en at progeggen ved sl,ke storre plosjekt ntå kvaliletsstres bedre. og at Stylet i Rorre grae nlå felgg opp admintswasjenen sin arbgid og på et tedligere fidspunkl oppdage og vargle om overskridelser og deltapw vår om avgjorelser med vesentåge koirekvenser for posiektet Videre vil Representagiskapet at adminggrasjonen anmoder, Norsk Energi Rrn å utarbeide en rappon som beskrtgeg? fork] rer kornatisavgiket ine]tont feleigstatug og forprostegget Vedtak Regresentamskapet tar stamsrapport etter utbngiug av evnglinje fgr returflis og ombygging ag avfaugterbregningsognen til ettegrom.ng og godkjemer Ignegpptak på kr 4.5 mglul inndekrung ag fegste de: av overakridelsene i progiektet Videre anbetaler RepregentamskapRE ererkonummene godkienner un ukning lånerammen RI 90 tor gelakaget, ajk at den siste gndren av gvobk, gleiseue p kr.4,751111: oggå kan lagernangeres Sak nummer 2011 Ovei frfring av reno asjonsoppgaver fra kommuneite til HR Saker er gratt frg varmatet i Repregentaniskapet, sak nutnmer Sagsgruggigg eflergendes nårmpport fra AgpIgn lgak er terdig, og arbeggigruppeg har IRR gjegnigulort et En beidgg-uppe med reggesentarter fla kommungne (11.)1, Aå Go.) og HR Sgr arbeider med saken, med oppdrag om å legge fiem alternativer til Representantskapet i HR. Etter inote den kenkludeter gagenisgluppen med at den ikke er tkke fornmgd med gthastet til rapport fra Asplan Viak og vil sende filbake utkastet med oppdrag om en mer detalert cg utfylende koaklusjon, bedge drrftittgav allemarvene gamt at det utarbeides referat fra møtene med kommt.genr ra.r Vrde: e gil arbeidsgruppen at adrnigggraggsgene skedgå mulighel å kornmentere og gr, en Illbgketneldng pa tapprgen omen utgangen anjanuar 2013 Styret gtsetter,rken Forslag til vedtak Saken Itgettes Behandling Vedtak Saken utsettes

9 Sak eammer Valg av surtmedlem og varamedlem V Suret Ved valg astnht Styre til selskapet i sak nummer sar ikke medømrnot fra Elb sam: personlig vararnedlem fra Ilol og Kmdsherad med. Fli kommune har foreslått Agnes Gulsvik som medlem i Styrea med Hans Olaf baken 5005 personlig varamedlers Hol kommune hadde mrldt inn Inger-Brit Vindeu som forslaglil personlig vararnedlem for Trygve Hagen. Og Krodsherad har meldt inn xxxxxxxxxxx som forslag til personlig varamedlern for lan Rundrom. Forslag lii vedtak Medl rn Personli vararnedlern Konanume Hareld Varlid, leder Knut Emar Haug Al Hanne Brunborg, nestleder Steinar Medhus Gol Helga Soland Odd Holde Hemsedal Trygve Hagen Inger-Brit Vmdegg Hel Endre Storhaug Knut Jakob Larsen Nes Jan Rundtorn X (dame) Krødsherad Agnea Gulsvik Hans OMf Løken Elå Behandling Representantskapet er enige om at Knadshcrad sitt forslag fil personlig varan cdlet tas mcd som verauredlem til nyro uren ny behandling Vedtak Harald Varlid, leder Hanne Brunborg. nestleder I lelga Soland Truve logen Endre Storhaug Jan Rundrom Agnes Guisvik Personli varamedlem Knut Mnar Haug Stetnar Medhus Odd Holde Inger-Brit Vindegg Knut Jakob Larsen X (dame) Hans Olaf Imsken Kommune Ål Gol I lemsedal I fol Nes Kredsherad Hå Sak ummer Regueriag Styrers godtdming Saken er ussatt fra vånnetc i Represemantskapet, sak numnser Starers godtgjørelse har ikke blist endret siden Selskapet er bliu surre og demsed også aossamt som er tillagt st,tet for oppføleing og kontroll av chiften i solskapet. Samndu skat. Smort ved nytt salp år økes fra fcm til åtte medlemmer. Ezegende godtgjøring for staret i Halhudal renovasjon IKS zr gaeldende: St, releder godtgjøres mcd kr per år Styremedlemmer godtgjøres med kr ,- per år sf I tillegg mbetales en godtgjørelse per møte på kr (ved dagsmete uthetales 2 x 750.-), eller dokumentert tapt arbeidsforneneste ater gjeldende stuscr (inntil kr. 200,- per time). Samt kjeregodtgjørelse henhold til statens gjeldende salscr. Det cr Represcmantskapo som avgjør godtgjørelsen ni Stnret.

10 Vedtak i Styret Styret fores.år rølgende gndt&ring for stytet i I lallingdal.a IKS eldende fra : Slyreleder godtgjores med kr ,- per år Styremedlemmer godtgjøres med 5r ,. per år I cillegg utbetales en godtgjorelse per møte på kr. 750,- (ved dagsmote albetalea 2 x eller dokumenter: lapt arbeidsforjeneste etter gjeldende satser (inntil kr. 300,- per 5nte). Samt kjøregodtgjørelse i henhold til statens gjeldende satser. Forslag til yedtak Behandling Representantskapet ønsket å sammenligne styregodtgjørelsen Hallingdal Renovasjon IKS med andre kommunalt eide og interkommunale selskaper i Hallingdal, og ber admini stra5jonen hente inn nødvendig informasjon. Aedlag' oserukt stser styregodtgraielsefor en del interkonunanaleog kommunalleide aksjeselskaptanen avfall på Øvlandet, sarntfor HallingdalloaPnetf AS Vedtak Representantsaapetsedtar felgendegodagjedagfor Styret IIaltijsgda Renovasjon1KS gjeidendefra : Styreleder guelgjores med kr ,- per år Styre]nedle:IITnergodlgjøres med kr per år Personlige vararnedlemmer gedlgjøres med kr. 1250, per møte a' I tillegg dekkes tapt arbeidsfu: Oeneste etter gjeldende satser, Inuttl kr. 300, per Pme rat dokumenten lapt arheidsfor0mes5; Kr for udokumentert topt atbe.dsfortjeneste Samt Xjøregodlgjøtelset henhold ol statens gje:dende satsca Godtgjonng for Styret i HaLingda. Renoyasjon IKS skal regaleres arlto i egen sak salnodig med badvertbehandkng i Repreaentantakapet Kleivi, 27 nber 2012 Halvor l.,ijleslett Martine Vee

11 Sak nummer c- STATUS RAPPORT OMBYGGING HALLINGDAL HALLINGDAL RENOVASJON 1K5 RENOVASJON 1. Økonomisk status Se acall'a 1.12a41.`IF-1:ar lar V eis -anhao.a.r. _!: anibncaurra'as ris Generelt clr. lbahold ro Delotale:.eshiLdenc. fiir lab. udng av ny o Lanamel ova...!m!l: er p.a na:11 mot ;r. Del tilsier enraaral aaarsk:klehe pâ eirla 2 1% IklaT pea...:11 alget a. nyti styringss%sler1 rbrennino-ol.r.c.r., kaacia mad alsluturia:dei InCka`114): de Sla Uste namciae.1a endrin : Cornm.aakiet Ba aaa.ean na naac, ran cit naa runal:ely.a cun (.21 naact ainuaa- (11- e:tari rrriekt fr.r IKS uml unoc-k..r.[ tori, uma iii:anr oke 1.1.,e-ieeltghaten acd I.1 len..e le caid:n padvidlibro:.a:enn 11.,; BehclaL fl)' bf:dle ICK-111i021 Ufil>1:e eget haor mlegreka, Ny linje for RT-flis r-u stell P1:1 ;: 1.1 la ]l LIIII YI I i I p -i...11 Lnae p Laa a uhiu.11. 1,1 ul a I anl2i2..15)11 td. l \ Ombygging av avfallsovnen E:tt.r u.1:}a(ng e det besluttet.v:bvn. ' ri8.a Korkurranwgninnlae::g ulbuce' kffuncjw ut sale.lirrvera,tidiir n for al sik.itre. -ufaraa k.ame hackikes arcl CI1D-d11:11 :ean i 21i1 I det.1%[ahs. n.2:1 iin vir plancu sky \ \ aking ni ole ei1drruiriepa Det H.e : :1.1 iptus

12 Sak nummer Ogsa ombyggang as ovnen har blin vesentlig sfirere enn esimert i forprobjektet. cirka 6 mill. Det er spesielt avtrekkss ifie med tilhorende byee og elektrisk opplegg. system fer askeutmating. oppgradering av I uftsystern, hesannkrets i sidevegger samt flere mekamske tillegg som er de storse endringer i forhold til budneuestimatet gitt i Mrprosjektet. Under ombyggingen i 2010 og i k er det flere enkeltornråder som bidrar til at kostnadene totalt sett blir hoyein enn budsjettet i forprosjektet. Det gjelder spesielt Murverk, under rivningen av gammelt murverk i ovnen viste det seg at en var cii,dt til A skifte vesentlig mer murverk enn antatt. Iselkjen, en skrre del mer av stålchassiet til ovnen måtte repareres og dermed ble det også vesenllig mer iselering crin antati. Bygg, når en tok hul li taket til utlefiginnlik av kjel viste det seg at dei var brukt Isopor som ISOlasjon, dette er tilovlig I dag og hele taket over ovnshallen måtte derfor skiftes ut. I tillegg ble de bygningsmessige endringenc i slaggkjeller storre enn antatt. Elektre, elektro området har også blitt vesernlig mer omfattende enn antatt, sywn mye ny kabling måtte legges opp og myc gammelt av både kabler og skap måtte byttes. En stor del av elektrokestriadene cr knyuct til opplegg for nytt styringssystem for avfallsovnen. Suous per uke 45 er at anleggel er i drift og har i all hovedsak fungen bra under testkjeringen som startet 6 augusi (planlagt oppstart var I. august) BWV har gjennom fert alle testkjoringene blant annet på full last. fiest kjeringenc har vist ai anlegget fr den okte kapasitet som var planlagt 3.4 tonn i timen. Ved tesficjoring på full bclastning hadde anlegget et gjennomsnitt på 3.9 tonn timen og gas en gjennomsnittseffek på omtrent 8,5 MW. Ved normal drift på eirka 80% last brenner anlegget onfirent 3.3 tonn i timen. Gjennomsnitter i 2011 var 2.2 tonnt. Styringssystemet fungerer godt. og gir en vesentlig mer stabil drift som medforer mindre sariasion enn tidligere, da uperatoren i. Tre grad ' te ju rere ift avfalkts sarnmensetning, larenns erdi og lignende. laslippene har vært noc sarierende. men er de siste ukene bliu mer stabile efier al testkjoringen var ferefig. Anlegger har per i dite en fed på instmmentene som foretar de kontinuerlige utslippsmålingene. Utsbppene av NOx og S02 er derfor nue usikre. Konnall og kahbrenne av inssumentene bli gjori as les erandaren så kart som I tillegg har Illt attt gjennomfon målinger av eksterm lirma men funstendig analyserappon cr ikke ferdig. De resullarene har fått siser at CO har en klar forbednng så langt men at NOx slippene sannsynligvis ligger over tillan grense. At ombyggingen som er gjon ikke ville redusere NOs teslippenc nok. var et alternativ som er blin vurdert og at dci kunne bli nodvendig med et SNCR-anlegg (ammoniakk som tilfsres mykgasser). Det er ved konstruksjonen as ny kjel hensyn til Ox reduserende Shak og SNCR-anlegg er lagt inn i investeringsbudsjefiet 2013 Samslåtten Daglig leder UR IKS

13 'en-ctike: H ))/Q

14 11)M Vå.N %S. MNI \ 1 Rådrnannens forslag til budsjett og økonorniplan for penoden bygger på vedteke økonorniplan for penoden KommunepPoposoaonen revidert Nasjonalbudsjett 2011 og Stztsbudsjettet for 2013 fnonomåsk handlingstorn er em føreretrad for å kunne oppretthalde ogvidareulookle gode tenester t,i kornmunen sin innbyggiarer. Det vil derfor vera beflov kononuerleg forbetring gjennom innovasjon. effektivisenng. betre samordrung av tenestene pg tripassing av tenestenorå vl kommunens økonorm Forslag td akonomiplan leggtil rette for akonomrsk handlingsrorn ved å etablere handlingsregla for drift og investeringar. Som handlingsregel for drift foreslår rådmannen å bruke same regelen som bbr anbefalt av m.a Fylkesmannen at Hemsedal kommune skal oppnå ert netio dullsresultal på rnimmum 3 % bruno driftsinntekter. Som handfingsregel for investenngar foreslår rådrnannen at veksten i lånegjeld knyrt til mvestenngar i ordmsre anleggsmdladeksklusw startlån, lån ol VAR investeringarog bustadutvikån g) ikkje skal auke meu enn veksten i fne inntekter. Det skal arbedast målretta for tidleg innsats og førebyggjande arbeid Det er behov for auka sarnbandling på tvers av fag- og tenesteområder, slik at brukarane opplever kornmunen som em bedskapleg organisasjon Hemsedal kommune rnå aukefokuset på mål- og resultatstyring for okre effektive tenester av god kvaldet Arbedsgivarpoldikken skal sikre at levarar og tilsette har den naudsynte kompetansen for å okre komrnunes mål Redmannens forslag til okonernoplan tek utgangspunkt ein vidareppong av dagens prioriteringar mnanfor dei ulike tenesteområda. Det har ikkje vore mogeleg å pnontere ny driftstiltak budsjettet for 2013 unnateke em auke Ø kr til symjeopplæring for småskulane og ei auke pd kr til rusfn arrangernent m kluov Etatane sine handlingsplanar viser ynskje on. og behov for fieire ny driftstiltak, men ingen av desse er prionterk I staden har det vore naudsynt å kune idriftstiltak for1 taldere hudsjettet. Det er lagt reduksjon på 3.1 årsverk med full verknad frå 1014 Dette er ei lærarstdong frå I. august 2013 sonl er1ekt OPP mak ein reduksjon i elevtalet Det er vidare lagt inn ein reduksion på ein pedagog ved barnehagane frå I. august. Dette er sett opp mot reduksjon i barnefedslar i 2012 Tdoaket kan medfere at kornmunen. ved opplak trl nytt barnenageår ikkje kan tdbv Pyrstevalet til søkåarane orn barnenageplass Det er teke ut tdsaman 1 årsverk innanfor herse og omsorg der er effekuvisenng av tenestene eg 30 % er reduserte teneoter Til slutt er det teke ut ein effektrvisenngsgevinst på. 0,2 årsverk innanfor sentraladrmmstrasjon Prognosemodellar for berekning av slcatt og ramme ner at Hemsedal kommune aukar del frie inntektene frå kr. 109 migonar k rndlionar Detle føreset ein skettemngang på kr 57 millionar. I ullegg aukar anslaget for eigedomsskatt med kr. 1 B md!vonariforhold til budsjett 2012 Det er teke ut ar dre inntektspostar i budslettet på ldt i overkant av kr. 2.5 millioner. Dette er neckrapping mva inntektsfuring i cluftsbudsjettel redusen bidrag frå kraftforvaltninga på kr 1 rmilionidnftsbudsjetlet vertskommuneavtale telefonr/innkipap er avskrpta og fedbudsiettenng pa kr kultup og oppvekst I sum gir dette ca kr 15 millionarrauka inntekter for 2013 budsjettet. Inntektsauken skal gå ul dekking av lennv- og prisvekst, auka penmonskostnader. auka rentekostnadar som felgje av auka lanegjeld og endongar tenester og ytingar til kommunens mnbyggvarar. Det er budsjettet lagt mn statsbudsjettet sin prognose på 4 %auke i len og sosiale kostnadar 131/DS1L 11 OG ØKONOMIPLAN

15 2013 Dette utgjer ca. kr 5 millionar I tillegg er tertibudsjettet auka med årsserknaden av utvida eller ny stillinger i budsjettet 2012 sorn tordernor (kr stilling11811 (kr ). utvida stilling barnehagen fram til 1 august Ckt ) Lennsbudsjettet er tillegg auka med kr I million innanfor kurtur og oppvekst og kr 7 millionar mnanfor Helse og omsorg sambdig som det er budsjettert med refusionar på kr 6 millionar lannsbudsjetlet er t Hegg redusert med kr 2.8 rmitonar Pga. samanslåmg av NAV HemSedal Og Gol Dette gjer at del totale budsjettet lor lan og sostale kostnaderaukar med ca kr 10 millionar frå kr 105,3 melionar ,5 mtllionar I ollegg er pensjonskostnadane fregulerrngsprerniel auka med kr 2 milhonar td kr millionar tn ae varer ogtenester som ring1r kommunal tenesteproduksjon er auka med kr 13 milltonar. Av dette er ca 0.5 budstetten prisauke på 2 itt Det -esterande er auke kostnadar ut over pnsveksten Dette erkostr,adert,idriflsmidlar auka stremkostnadar og auke kommunate eigedomsavgrfter kjøp ar vaner og terrester sown erstattar kommunallenestemoduksjor aukar med ca 1.5 nulhonar. 0.5 rmlbon er budsjetterl prisvekst på 2 % Kostnadsveksten på kr. I million ut over budsjettert prisvekst skuldast auke i budsjert for mrerkommunale selskap/samarbed 111~10Wialit abopid TiVe IliNkjettIM todileit2813 Avawer flegionrådet Hallirgdal ree T Halingaa 3320 ree DDO 1000 maihngdal barnevem ( DX AV Iternsecai eg gan Selles innkmv ngskontor Hall ngda' irtevkornmunal legevakt nallegevak staihnudal Etableresenter 4 5X tet0 70e Dre 290 Dre C ete LiiS 29e00C IODO teteva h&seern Isailusdni /tlb tornn- trehelsesama-beidet Vestem Viker Oir 5 55) Hallingdal Kisesenter Sum oirtanunalt eigde sel*s0 TVP derasedal Enegi KF rt altngtial iterovaajon IKS 1K5 ommunevevisjonen IKS IKS IKA Korgsbesg les Vesm ken 1101KS les STNende Hu lingna IKS IKS Halingda arann- og rec- ngsteneste IICS Korrmunces nian rneshontortivskerud KS Suin 11~2012 tkedsjett 2013 Anrae OCC Ore 3100 SCOCCC C atte : SC 7200J ODO 14COX 2010 I Itt:rrs Ce 1: I varegruppa kjap av varer og lenester som ersrattar kommunal tenesteprodukajon aukar kostnadane med kr. 4,4 millionar Av dette er ca 2.0 millionar overfortng frå len og 1.2 milliona overføringfrå kostnadsgruppe 14 som em følgje av samanslimg av NAV Hemsedal og Gol Finansertgiftene er orntrent det same som i 2012 pga forslag om semare nedbelating av den langsiktige lånegjelda og lågare rentesats Del er budstettert med em rentesats på 2.5 For det neste åra i økonometlanpertoden er rentesatsen 3,0, 3.25 og 3$ Salsinntektes er redusert med kr. 2.3 millionar. Derre er redusert brukarbetalinuar innanfor VAR område, redusert husteige pga sal og eugenbruk av kommunale eigedomar og mindre hoger kommuneskogen i forhold Innanfor VAA område er inntektene redusert pga av

16 overskotsfond i Nelvkostrekneskapen på ca rn1hon Finansmntektene er redusert med ca kr. 2.5 milhoner som skuldest reduser1 bruk av næringsfond forhold til Tdsvarande aktivitet er teke på kostnadf 2ds.under kipp av varer og teneste5 Til tross for denne reduknonen legg budnettforslaget opp tdå bruke kr. 1,2 milhonar meir enn næringsfondet/enek-fondet får filført. I dette reknestykket er det lagt inn ein redukspon på kr.14,5 milhon frå kraftforvaltmnga av andels- og1onsesjonskraka ul Hemsedal kommune Når det Neld bruken av næringslandet er det behov for å grennorngå denne. Det har vorte brukt meir enn fondet ertilfert der sernare åra Dette blirytterlegere forsterka ved å redusere tdførselen fillondet med kr 0,5 milhon frå andels- og konsesionskraftfonaltninga DriftsbudNettet viser ert netto ddltsresultat på kr 5,3 milhonar korrigert far momskompensapon frå mvestenngsbudpettet er netto driftsresultat på 4,3 milhonar. Etter handlingsregelen for drift skulle driftsbudsjettet vise ert resultat på kr. 5.5 milhonar.som nemnt over har det vore naudsynt med kutt Jdnftstiltak på kr 1 3 mrllrona r for å korna fram hl foreflege resultat Som bandlingsregel innanfor mvesteringsbudnettet fores1år rådmannen at veksten i lånegjeld knytt investeringar i ordmære anleggsmidlaneksklusiv VAR-område, bustodutvikling og startlån Ikkie skal auke meir enn auken i fne inntekter eller økonornis1bereevne økonomiplsnperioden Hernsedal kommune betala i dag ned srn langsiktige lånegjeld rasbare enn kommunelovens.5 51 nr 7s stiller som krav. Etter denne regelen skal kommunens samla NneNeld betales ned med maksimal lepetid tdsvaranne den gjennomsnrttlege Nerdel levetide for kommunens anleggsmidlar. I 2011 rekneskapen betalte kommuncn over 3 mdlionar merr i avdrag enn mrmmumsavdraget Det blirderforforeslått å refinansiere kommunen sme langsiktige lån til 30 års nedbetshogstd. For 2013 vil samle langsiktig lånegield [eksklusw sta hlå nj vera på kr. 135 millionarog budslettert årlig avdrag i driftsrekneskapen blir kr. 4,0 milhonar. Dette er i sum same avdrag som i 2512 budnettet til tross for at langsntig låneneld eksklusiv stertlånl pukar med kr. 2.1 Vidare blir det foreslått å endre preksisen kung disponering av saissurnmen ved sal av busledtomter. Det blirforesl,itt at salssummen gårtil direkte ekstraordinær nedbetaling av lånegjelø i kapitalrekneskapen Denne endringa gireit betre bilete av driftsrekneskapen då avdragskostnadane uthayrande bustadfeltutviklinga i hten grad blirbelasta dette Som ert rekneeksempel for korlers hendlingsregelen for investeringshudsjettetvil slå ul kan ein tenke seg al dei fne inntektene vil vokse med 4 % i året, kommunen oppnår eit netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter og lånenelda knvtt til ordinære anleggsm rdla r utner Dci fne iontektenevil vokse med 124 millionar x = mdhonar. ARdel av lånegjelda SC.111blir nedbetalt 2013 blir 14 9 x 60 %) kr 3 millionar og andel av driftsoverskot som kan brukast til investermgar er kr 4 milhonar (1 million går til styrkeng av disposinonsfondet). Med desse foresetnadane kan kommunen investere ca. kr. 12 milhon.ar i ordinære anleggsrmdlar 1året Dersom ein NI5e oppnår mecr enn kr 1 milhon i netto driftsresultat bbr evne til og mvestere recløsert til kr. 8 mdlioner året. Investeringar innanfor VAR-området skal desse dekkast inn gien Nen nom gebyr og anleggstilskol I økonomplanpenoden er det lagt inn samn investermgar rnnanfor VAR-ornrådet på kr 23 millionar som skaldekkast inn igien ved brukarbetling og 35,5 millionar sorn skal dekast inn ved anleggstilskot (gårtil nedskriving av anleggsmidlane1 Investeringar som skal dekkast ved anleggstdsket bler Nkie sett] verk dersom det ikkje blir vidare utbygging i Totteskogen og/eller Hemsedal Nellandsby. LåneNeld knytt til kjøp og opparbeiding av bustadfelt skal nedbetalast som ekstraordinær nedbetaling av lån etter kvart som tomtene blirseld N1 OG L'IKONICY.11PL/2,A

17 Det er idme i fire4r5perioden plenagl investeringar i,ustedut ikling pjj kr milhorar. Innerior grupp, ordinære anleggsmidlar e-det pl.nlagt investeringar pi kr Av prosjekt ein kan spes elt nemne i 2013 er planlagt oppgrsdering av kultursalen pa kr 2 milliona Dette inkluverer ny-tc golv, ventilasjon seencoppha-g vormek1elde i salan og rytt orlfi Radmannen legg fram ert budsjett i balanse der ein innanfo'ekonorriplanpuiocen har opp`jyt handlingsreglar lor drift og n esteringar. For cra fram til oejt'jjselderte bue Jettet bar det vore naudsynt a ikk e priontere ny driftstiltak til tross for at det er meldt om bejj.c.v'ra mange av verksemeene I ullegg or det mr.rrbeida kuct pri Inc i overkant riv tre a.-sjerk i ein s tua.jon der m mge av tenesteneer presa fra for. Rådm.nnen har glannom datteframlegget kitt sine anbefalingar for drt og in.esseringar for perioden Ved handsaming av framjegget i okonomiutva et 20 noverlber og kommunestyrets. dasember tsr dat ommunastrats prinnteringar og.jedtas samfastsat kommunens rammer for Svemurg Halbi2J-hus Radrnann Framlagg til vedtak 1 Årsbudsjettet 2013 og økonomiplan DriftJbudJjectet blir vedleke i trjd med Ho,udoversikt drift 1A. og 113 Jedlegr Jiser driftsrammene for de, ulike ans,arsomrada Rådmann blir gitt fullmakt td og avgjere bruk av merinntakter som kan krrytast til beslekta meirutgifte- om t d rffu jon shkepengir. 'njest^ringsbudsjettet blirvedteke trac med Hov'adoversikl rvastering 2.A InvesteringsbLdsjettet blir fordelt på u ike pres ekter itråd med oversikt investe, ngsbucrsjettet Rdmsnir gie fullmakt t I og seta i,rdng kurunte investeringsprosjek' utdn oppstids erta k 2 Lineopptak Komrrunestyret zodkjenner 14neramme for 201S pa kr 19 millionar minus unyt.b lånemidiar 2012 Proggose for zuo låneopptak er kr. 15 millionar, Rådnia nn blir gitt fullrgakt Cil ta opp intill 2 millionar i lån i H!...sbanHentilvidareformiellmg m.startljn 1.11liknaskatt Skatt Då inntekt og formue verti:clikna isamj.var med dci maksinsalesatsarstortinget vedtek Eigedomsskatt Eigedomsekatt vert utekrnen for verk og br,jk etter eigeelorujsk:velojen 3 boksta c meel 7 promille av takstverd, g,eldane frå 1 januar 2013 Ternun Jr for ferfallvert sett til 1 april og 1 september. Kommunale betalingssatsar og gebyr frå 1. januar ZO13 Gebyr og betalmkssatar Sor Hemseds1 kommuneslikdet gårtram av J..edlegg

18 Økonomiutvalets innstilling til kommunestyret: Årsbudsjettet 2013 og økonomiplan Driftsbudyjettet blir vedteke i tråd med Hovudoversikt drift 1A og 16 Radmannens tilrading vert lustert md at stilling kommuneplanlegger kr skai dekkes av ordinært driftsbudyjett og tas ut av bruk næringsfond (H, 2 Sp, Ap, 2 Krf Frpl mot SVsin stemme Sv foreslo a reversere rådmannens fors'ag til mnspar ngstdtak med k- 1 3 millionar i 2013 Forslaget fr II med to(sy KrI) mot seks stemme rm, 2 Sp Krf, Ap Frpl Ap foreslo å aukc driftsbudsiettet med kr for å mnføre MOT, Hemsedal Forylaget 1ekk ei stemme IAM Vedlegg mser driftsrammene for de, ulike ansvarsområda Rådmann blir gmt fullmakt til og avgiere bruk av meinnntekter som kan knytast til besmkta meirutgifter som t d refusmn sjukepengar. Investeringabudsjettet blir mdteke itrid med Ho udoversikt investering 2A Investeringsbudettet blir fordell pr ulike Prosjekter itmd med oversikt investeringmudyjettet Råd mr nn gis fullmykt til og seta igag kurr ntc, inve,teringsprmiekt utan oppstartsvedtak Låneopptak Kommunestyret godklenner låneramme lar 2023 på kr 19 milliona- minus unytta lånermd ar 2012 Prognose for auka laneopplak er kr. 15 milloner Råd mann bl,r grtt tullmakt til ata orp intill 2 niillionari lån i Husbanken t I vidareformid ing av startlån 3 Utlikna skatt Skatt pa inntekt og formue vert utlikna i sammar med de, maksimatesatsarstortingetvedtek. 4 Eigedomsskatt Eigedomsskatt vert utskriver Ioy,erk og bruk etter eigedomsskatteloven 3 bokstav c. med 7 promille av mkstverd, gjeldane frå 1 januar 2013 Te"111111ar for forfallrert sett til 1 apriog 1 september. S. Kommunale betalingssatsar og gebyr frå 1. januar 2013 Gebyr og betalingssatar for Hemsedal kommum slik det går fram av mdlegg 6 Kommunestyret ynskjer å oppretthalde det gode tenestemvået IHe0medal For å møte utfordringar framover ynskier kommunestyret Ein giennomgang av Oppvekstsektoren i lapet av 2013 med fokus på Arealbehov økonomi MMIPI TN

19 Pedagognke, nag'ege benou oppveystsen:er rolle - pedagogn1 nusetling 00 sonall Kommunestgret vnskjer også ein gjennemgang av genestene unden Helse og Soskal Sukkord her er loypålagte nkje lovp2lagne tenesten plassbenov og tdpassingt1samhandlingsreformen og Hallmgdal Lokalmedismske tenester Det må også sjådst på amtektspotennalet til kommunen, herunder syniegranng ag potennalet yed eventuell innfanng ay etedomsskatz Kommunen skal stute arbeidet med ny næringsplan i 2013 Det skal leggnast OPP til em brei prosess Det vert bedt om ei pronektplan for gyennornfering til kommunestyret oyer nyttår. BLDS.ETT CC ØKONON1 P AN

20 yedlegg C1nft Odlielwannt Itrit , : Ar 3re s e.67: Ce 17[09 ll Cc = 346 4: Andrr : 736: Cfe 5736C 57 OCC 57 JC:3 E kan ' CSOC A d c C 1-1(trv 3.g -d..e.c.e.3<ace SumOnItsinntekler :er le 48,33( Ki94 av : b0:6.59, K)8oae!Jrestes0er5tatte.pr0du1 211: Def 0tinger :63353nger $ 478 FordelteutEircer :041drIlltutgifter enittadrifbmultst ,16966okter. Rer1: r nansielle mstrumenterion M7:631:4 03dra3 pa 4tiår SJI 1433:6939 I 69, : Ite, :0944 cgianeam6astr6-ge" "4: 40 Irinall it Y.Insr - ne+-er:.:1-, 95s a C Ave.ag 61 lan C IX , C.1 C 16. : ny i 4-A^4_ : t4:44$ ws e-e- :244 22, rannolannnint 4100 i al ss ' 9 gere 37. I'PrM1K "9 0-0.=e 0 2., 0 : C pnw6 Cr70^d C BrUk 'O'd a3 110.e tewesene Sr b'011.» anerr ge, 6: : :1* " CC C C 0 Av :55 s onslene C C 0 Anat211 tundrelond AVW:tli telsre5er.e ~teknislaindrendwat n3 SINI 45 0 BUDSJITT OG ØKONOMIPLAN

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud MØTEPROTOKOLL Næringstyret Dato: 16.10.2013 kl. 9:00 13:00 Stad: Ordføraren sitt kontor, Tingstugu Arkivsak: 13/00013 Tilstades: Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud Møtande

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi NY Landkommune arbeidsnotat økonomi Vedtak 14. februar: Det er eit ønske å skrive nokre kapittel som vedkjem økonomi. Etablering av ad hoc gruppe: Rådmenn inngår i ad hoc gruppa. Rådmann i Norddal leiar

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET Møtedato: 06.06. Møtestad: Heradshuset, Dale Møtetid: 12:00-15:00 Møtedeltakarar: Medlemmer Parti Rolle Eirik Haga AP Ordførar Sigmund Simmenes SP Varaordførar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H.

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H. Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 18:30 20:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer