Din bruksanvisning PHILIPS 234CL2SB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PHILIPS 234CL2SB http://no.yourpdfguides.com/dref/4222989"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: 2 Betjeneskjermen Produktinformasjon SmartImage.8 SmartContrast PhilipsSmartControlPremium SmartDesktopGuide Philips'retningslinjerang.feilpåpiksler iflatpanelskjermer Tekniskespesifikasjoner Oppløsningogforhåndsinnstilte modi Automatiskstrømsparing Forskriftsmessiginformasjon.

3 Serviceoggarantier Ikkebankpåellerslippskjermenunderdrift ellertransport. Vedlikehold Foråunngåskadepåskjermenmådu ikketrykkehardtpåskjermpanelet.når duflytterskjermen,måduløftedenetter rammen;ikkeløftskjermenvedåplassere henderellerfingrepåskjermpanelet. Koblefraskjermenhvisduikkeskalbruke denpålangtid. Koblefraskjermenhvisdumårengjøre denmedenfuktigklut.dukantørkeav skjermenmedentørrklutnårstrømmener av.brukaldriorganiskeoppløsninger,som alkohol,ellerammoniakkbasertevæsketilå rengjøreskjermen. Foråunngåstøtelleratsettetblir permanentskadet,måikkeskjermen utsettesforstøv,regn,vannellersvært fuktigeomgivelser. Hvisskjermendinblirvåtmådutørkeav denmedentørrklutsårasktsommulig. Hvisfremmedlegemerellervæskekommer inniskjermenmåduslåavskjermen umiddelbartogtrekkeutstøpslet.deretter fjernerdufremmedlegemetellervannetog senderdentiletserviceverksted. Ikkeoppbevarellerbrukskjermenpåsteder somerutsattforvarme,direktesollyseller ekstremkulde. 1.1 Sikkerhetstiltakogvedlikehold Advarsler Brukavkontroller,innstillingereller prosedyrersomikkeerspesifisertidenne dokumentasjonenkanføretilfareforstøtog risikoforelektriskeog/ellermekaniskeskader. Lesogfølginstruksjoneneforoppkoblingog brukavdataskjermen. Drift. Risikoforelektriskstøtellerbrann! Holdskjermenunnadirektesollysogunna ovnerellerandrevarmekilder. Fjerneventuellegjenstandersomkanfalle nediventilasjonsåpningerellersomkan hindrekjølingavskjermenselektronikk. Ikkeblokkerventilasjonsåpningenepå skapet. Vedplasseringavskjermenmåmanpåse atnettstøpsletogstikkontaktenerlett tilgjengelige. Hvisduslåravskjermenvedåkoblefra nettkabelenellerdcnettkabelen,må duventei6sekunderførdukoblertil nettkabelenellerdcnettkabelenfor normaldrift. 1 Foratskjermenskalfungerebestmuligog foratdenskalvaresålengesommulig, mådubrukedenpåetstedsomoppfyller følgendekravtiltemperaturogfuktighet. Temperatur:0-40 C32-95 F Fuktighet:20-80%RH VIKTIG:Aktiveralltidenbevegelig skjermsparernårduforlaterskjermen. Aktiveralltidetprogramforperiodevis skjermoppdateringhvisskjermenviser statiskinnholdsomikkeendres.hvis statiskebilderellerstillbildervisesoveren lengreperiode,kanbildet"brenneseg" fastiskjermen,noesomogsåerkjent som"etterbilder"eller"spøkelsesbilder". "Innbrenning","etterbilder"eller "spøkelsesbiler"eretvelkjentfenomennår detkommertilskjermpaneler.idefleste tilfellervil"innbrenningen",eller"etterbild ene"/"spøkelsesbildene",forsvinnegradvis etteratstrømmenerskruddav. Advarsel Alvorligetilfellerav"innbrenning"og "etterbilder""spøkelsesbilder"forsvinnerikke ogkanikkerepareres.skadensomnevnesover, dekkesikkeavgarantiendin. Service Kapslingsdeksletmåkunåpnesavkvalifisert servicepersonell. Kontaktdittlokaleservicesenterhvis duharbehovfordokumentasjon ogreperasjoner.(sekapitteletom "Kundeinformasjonssenter") Forinformasjonomtransport,se"Tekniske spesifikasjoner". Laikkeskjermenståienbilelleret bagasjeromsomerutsattfordirektesollys. Merk Kontaktenserviceteknikerhvisskjermenikke fungerersomdenskal,ellerhvisduerusikker påhvaduskalgjørenårdriftsinstruksenesomer gittidennehåndbokenerfulgt. 1.2 Symboler Følgendeavsnittbeskriversymbolenesomer bruktidettedokumentet. Merknad,ForsiktigogAdvarsel Gjennomdennebruksanvisningenkan tekstblokkerværemerketmedetsymbol samtværesattifetellerkursivskrift.disse tekstblokkeneinneholdermerknader, informasjonogadvarsler.debrukespåfølgende måte: Merk Dettesymboletangirviktiginformasjonogtips somgjøratdufårmernytteavdatasystemet ditt. Forsiktig Dettesymboletangirinformasjonsomforteller deghvordandukanunngåmuligskadepå maskinvarenellertapavdata. Advarsel Dettesymboletangirhvordandukanunngå problemersomkanforårsakepersonskade. Enkelteadvarslervilvisespåandremåterog ledsagesikkealltidavetikon.disseadvarslene eroppgittfordiloverellerforskrifterpålegger ossåhadetmed Kastingavproduktetog emballasjen WasteElectricalandElectronicEquipment- WEEE RecyclingInformationforCustomers Thereiscurrentlyasystemofrecyclingupand runningintheeuropeancountries,suchasthe Netherlands,Belgium,Norway,Swedenand Denmark. InAsiaPacific,Taiwan,theproductscan betakenbackbyenvironmentprotection Administration(EPA)tofollowtheITproduct recyclingmanagementprocess,detailcanbe foundinwebsitewww.epa.gov.tw Thismarkingontheproductoronits packagingillustratesthat,undereuropean Directive2002/96/ECgoverningusedelectrical andelectronicappliances,thisproductmay notbedisposedofwithnormalhousehold waste. Youareresponsiblefordisposalof thisequipmentthroughadesignatedwaste electricalandelectronicequipmentcollection. Todeterminethelocationsfordroppingoff suchwasteelectricalandelectronic,contact yourlocalgovernmentoffice,thewastedisposal organizationthatservesyourhouseholdorthe storeatwhichyoupurchasedtheproduct. Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcan berecycledandreused.specializedcompanies canrecycleyourproducttoincreasethe amountofreusablematerialsandtominimize theamounttobedisposedof. Allredundantpackingmaterialhasbeen omitted.wehavedoneourutmosttomake thepackagingeasilyseparableintomono materials. Pleasefindoutaboutthelocalregulationson howtodisposeofyouroldmonitorandpacking fromyoursalesrepresentative. Themonitorcontainspartsthatcouldcause damagetothenatureenvironment.therefore, itisvitalthatthemonitorisrecycledattheend ofitslifecycle. Forhelpandservice,pleasecontactConsumers InformationCenterorF1rstChoiceContact InformationCenterineachcountry Setteoppskjermen 2.1 Installasjon Innholdetipakken 234CL2 Installasjon 1. Plasserskjermenmedskjermpaneletnedpå enjevnoverflate.passpåsåduikkelager riperiellerskaderskjermen. Connexion Skjerm Hurtigstartsguide Monitor Quick Setup Guide SmartControl software Monitor drivers rig hts res erv ed. Una utho rized ble duplica tion is a violation of applica e and.

4 Mad laws pri nte in d Ch ina. Ver sion M22 34CL E1T Q70G23C A 2. Holdskjermenogfotenmedbegge hender. Bøyfotenforsiktigvertikaltnedtil fastvinkel. AC/DC-adapter jke Phili 2010 Koninkli ps Elec tron ics,. All N.V EDFU CD VGA-signalkabel (valgfri) 4 KobletilPC-en 2.2 Betjeneskjermen DC-strøminngang HDMI-lydinngang VGA-inngang HDMI-inngang KobletilPC 1. Skruavdatamaskinenogtaut strømledningen. 2. KobletilVGA-signalkabelenellerHDMIkabelenfortilkoblingavvideo. 3. KobleHDMI-lydutgangentileneksterne forsterkeromnødvendig. 4. KobleDC-strøminngangentilskjermen. 5. Settstrømledningenfrastrømadaptereni entilgjengeligac-stikkontakt. 6. Slåpådatamaskinenogskjermen.Hvis duseretbildepåskjermen,eroppsettet ferdigstilt. Beskrivelseavproduktetsettforfra Gåtilskjermmenyen /OK. BrukeTurbofunksjonen/gåtilbaketilforrigenivåiskjermmenyen. Skruskjermenpåellerav. JustereHDMI-lydnivået/justere skjermmenyen. SmartImage.Dukanvelgemellomseksulikeinnstillinger:Office (Kontor),Photo(Fotografi),Movie(Film),Game(Spill),Economy (Økonomisk),Off(Av)/justere skjermmenyen. 5 Beskrivelseavskjermmenyen HvaerOn- ScreenDisplay(OSD)? SkjermmenyenfinnesialleskjermerfraPhilips. Herkanmanjustereskjermytelsenellervelge skjermfunksjonerdirektefraetskjermbasert instruksjonsvindu. Etbrukervennligskjermbasert skjermgrensesnittvisessomnedenfor: Monitor Setup Input Picture Audio Color Language OSD Settings Setup Back OK Input VGA HDMI OSD-menyen Nedenforfinnerduenoversiktoverstrukturen iskjermmenyen.dennekandubrukesom referansenårduforetardeforskjellige justeringene. Main menu Auto Input VGA HDMI Picture Format Brightness Contrast SmartResponse SmartContrast Gamma Stand Alone Mute Wide screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off On, Off 1.8, 2.0, 2. 2, 2.4, 2.6 On, Off On, Off Sub menu Picture Audio Color Color Temperature srgb User Define 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Grunnleggendeogenkelinstruksjonom kontrolltastene Iskjermmenyensomvisesovenfor,kan brukerentrykkepå -knappeneforanpå skjermenforåflyttemarkøren,ellertrykkepå OKforåbekreftevalgetellerjusteringen. Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português,,Türkçe OSD Settings Horizontal Vertical Transparency OSD Time out 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5, 10, 20, 30, 60 Setup Power LED Over Scan H. Position V. Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information 0, 1, 2, 3, 4 On, Off 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No 6 Merknadomskjermoppløsning Monitorenfungererbestmedopprinnelig oppløsning,1920x1080ved60hz.når monitorenerpåkobletmedenannen oppløsningvilfølgendeadvarselvisespå skjermen.bruk1920x1080ved60hzforbest resultat. Visningavadvarselforopprinnelig skjermoppløsningkanslåsavfrasetup(oppsett) iosd(onscreendisplay)-menyen. Fysiskfunksjon Helning Produktinformasjon 3.1 SmartImage Hvaerdet? SmartImagegirdegforhåndsinnstillingersom optimerervisningenavuliketyperinnhold,og dynamiskjusteringavlysstyrke,kontrast,farge ogskarphetisanntid.uansettomduarbeider medtekstprogrammer,viserbilderellerser påvideo,girphilipssmartimageflottoptimert skjermytelse. Hvorfortrengerjegdet? Duvilhaenskjermsomgirdenbestevisningen avaltfavorittinnholdetditt.smartimageprogramvarenjustererautomatisklysstyrke, kontrast,fargeogskarphetisanntidforågideg enbedreseeropplevelsemedskjermen. Hvordanvirkerdet? SmartImageereneksklusivognyskapende teknologifraphilipssomanalysererinnholdet somvisespåskjermen.basertpåetscenario somduvelger,girsmartimageendyntrastenfor enflottunderholdningsopplevelsenårduserpå videoerellerspillerspill. Førsteoppstart-Veiviser Førstegangetterinstallasjonenav SmartControlPremium,gårprogrammet automatisktilveiviserenforåstartesfor førstegang. Veiviserenlederdeggjennomjusteringav skjermensytelsestegforsteg. Dukanogsågåtilplugin-menyenforå starteveiviserensenere. Dukanjustereflerealternativeruten veiviserenviastandard-rutet,vises menyalternativeneforhelp(hjelp), TechnicalSupport(tekniskstøtte),seetter Upgrade(oppgraderinger),About(om)og Exit(avslutt).NårEnableTaskTray(Aktiver oppgaveskuffen)-menyenerdeaktivert, viloppgaveskuffikonetkunviseexit (AVSLUTT). RunatStartup(Kjørvedoppstart)er kryssetav(on)(på)somstandard.når denerdeaktivert,vilikkesmartcontrol Premiumkjørevedoppstartellerværei oppgaveskuffen.denenestemåtenååpne SmartControlPremiumpåerfrasnarveien påskrivebordetellerprogramfilen. Alle forhåndsinnstillingersomersatttilåkjøre vedoppstart,vilikkelastenårdenneboksen ikkeerkryssetav(disabled(deaktivert)). Aktivertransparensmodus(Windows 7,Vista,XP).Standarder0%Opaque (ugjennomsiktig). Options(Alternativer)>Input(Inndata)-Er kunaktivnårduvelgerinput(inndata)frarullegardinmenyenoptions(valg).påenskjerm somikkestøttes,menerddc/cd-kompatibel, erkunkategorienehelp(hjelp)ogoptions (Alternativer)tilgjengelige. IngenandreSmartControlPremium-kategorierertilgjengelige. ViserinstruksjonsboksenSource(Kilde)og nåværendeinnstillingforinndatakilde. Forskjermermedéninngangvisesikke denneboksen. Options(Alternativer)>Audio(Lyd)-Erkun aktivnårduvelgeraudio(lyd)frarullegardinmenyenoptions(valg). Påenskjermsomikkestøttes,menerDDC/ CD-kompatibel,erkunkategorieneHelp(Hjelp) ogoptions(alternativer)tilgjengelige. 14 Option(Alternativ)>AutoPivot ContextSensitive(Kontekstavhengig)-meny Help(Hjelp)>UserManual(Bruksanvisning)-ErkunaktivnårduvelgerUserManual (Bruksanvisning)frarullegardinmenyenHelp (Hjelp).Påenskjermsomikkestøttes,mener DDC/CD-kompatibel,erkunkategorieneHelp (Hjelp)ogOptions(Alternativer)tilgjengelige. ContextSensitive(Kontekstavhengig)-menyen eraktivertsomstandard.hvisenablecontext Menu(AktiverKontekstmenyen)erklikket avforioptions(alternativer)>preferences (Egenskaper)-boksen,vilmenyenvises. Context(Kontekst)-menyenharfireoppføringer: SmartControlPremium-Nårdenneer valgt,visesabout(om)-screen(skjermen). SelectPreset(Velgforhåndsinnstilling) -Viserenhierarkiskmenymed lagredeforhåndsinnstillingersomkan brukesumiddelbart.etmerkeviser forhåndsinnstillingensomforøyeblikketer valgt.factorypreset(fabrikkinnstilling)kan ogsåvelgesfrarullegardinmenyen. TuneDisplay(Fininnstillskjermen)-Åpner kontrollpanelettilpremium. SmartImageKontrollergjeldende innstillinger,office(kontor),photo(foto), Movie(Film),Game(Spill),Economy (Økonomisk),Off(Av). 15 Help(Hjelp)>Version(Versjon)-Erkunaktiv nårduvelgerversion(versjon)frarullegardinmenyenhelp(hjelp).

5 Påenskjermsomikke støttes,menerddc/cd-kompatibel,erkun kategorienehelp(hjelp)ogoptions(alternativer)tilgjengelige. TaskTrayMenuEnabled(Menyforoppgaveskuffaktivert) MenyenforoppgaveskuffenvisesnårduhøyreklikkerpåSmartControlPremium-ikoneti oppgaveskuffen.medvenstreklikkstarterdu programmet. TaskTrayMenuDisabled(Menyforoppgaveskuffdeaktivert) NårTaskTray(Oppgaveskuff)erdeaktivert imappensmartcontrolpreferences (Innstillinger),erkunvalgetEXIT(AVSLUTT) tilgjengelig. ForåfjernePremiumheltfra oppgaveskuffendeaktivererdurunatstartup (Kjørvedoppstart)iOptions(Alternativer)> Preferences(Innstillinger). Oppgaveskuffenharfemoppføringer: Help(Hjelp)-Giradgangtilbruksanvisningsfilen:Åpnebruksanvisningenvedå brukedetstandardnettleservinduet. TechnicalSupport(Tekniskstøtte)-viser teknisk-støtte-siden. CheckforUpdate(Seetteroppdateringer)-tarbrukerentilPDI-målsidenog sjekkerbrukerensversjonmotdensenest tilgjengelige. About(Om)-Viserdetaljertreferanseinformasjon:Produktversjon,nårproduktet ersluppetpåmarkedetogproduktnavn. Exit(Avslutt)-LukkSmartControlPremium ForåkjøreSmartControlPremiumigjen kanduentenvelgesmartcontrolpremiumfraprogram-menyen,dobbeltklikke påpc-ikonetpåskrivebordetellerstarte systemetpånytt SmartDesktopGuide SmartDesktop SmartDesktoperiSmartControlPremium. InstallerSmartControlPremiumogvelg SmartDesktopfraOptions(Alternativer). Draogslippvinduer SåsnartpartisjoneneerkonfigurertogAlign topartition(justertilpartisjon)ervalgt,kanet vindudrasinniområdetogjusteresautomatisk. Nårvinduetogmusepekerenerinnenfor området,vilområdetfremheves. Merk Hviskonturenavområdetikkeersynlignårdu drarvinduet,ervisinnholdivinduvedflytting deaktivert.slikaktivererdu: 1. likkpåsystemicontrolpanel K (kontrollpanelet). 2. likkpåadvancedsystemsettings K (Avansertesysteminnstillinger)(iVistaog Win7OSliggerdettepåvenstresidefelt) 3. likkpåsettings(innstillinger)under K Performance(Ytelse). 4. boksenmerkerduavforshowwindow I contentswhiledragging(visinnholdivindu vedflytting),ogklikkerpåok. Annenalternativbane: Vista: ControlPanel(Kontrollpanel)>Personalization (Personalisering)>WindowColorand Appearance(Vindusfargeog-utseende)>Klikk "OpenClassicappearancepropertiesformore coloroptions(pååpneegenskaperforklassisk utseendeforflerefargealternativer)">klikk påeffects(effekter)-knappen>merkavforvis innholdivinduvedflytting XP: EgenskaperforProperties(skjerm)> >Appearance(Utseende)>Effects...(Effekter...) >merkavforvisinnholdivinduvedflytting Win7: Ingenannenalternativbanetilgjengelig. AvmerkingsboksenAligntopartition (Justertilpartisjon)vilaktivereautomatisk justeringforvinduetnårdetdrastilden definertepartisjonen. Velgønsketpartisjonvedåklikkepå ikonet.partisjonenvilbrukespåskrivebordet,ogikonetvilfremheves. Identify(Identifiser)erenraskmåteåvise rutenettetpå. 17 Alternativerfortittellinje Skrivebordspartisjonenertilgjengeligfra tittellinjenidetaktivevinduet.dettegjør detenkeltåadministrereskrivebordetsamtå sendeethvilketsomhelstvinduutenådraog slippe.flyttmarkøreninnpådetaktivevinduets tittellinjeforåfåtilgangtilrullegardinmenyen. Merk Hvismerennénskjermertilkoblet,kan brukerenvelgeønsketvisningforåendre partisjonen.detfremhevedeikonet representerergjeldendeaktivpartisjon. 3. IdentifyPartition(Identifiserpartisjon) Viseromrissetavrutenettetpå skrivebordetforgjeldendepartisjon. 4. AlignOn/AlignOff(Justerav/på) Aktiver/deaktivererautomatiskjustering meddraogslipp. Høyreklikkmeny HøyreklikkpåikonetDesktopPartition (Skrivebordspartisjon)foråvise rullegardinmenyen. 5. Exit(Avslutt)LukkerDesktopPartition (Skrivebordspartisjon)ogDisplayTune (Vistuning).Hvisduvilinitialiserepå nytt,starterdudisplaytune(vistuning) frastartmenyenellerviaensnarveipå skrivebordet. Venstreklikkmeny VenstreklikkpåikonetDesktopPartition (Skrivebordspartisjon)foråsendedetaktive vinduetraskttilenpartisjonutenådraog slippedet.nårduslippermuseknappen,sendes vinduettildenfremhevedepartisjonen. 1. FindWindows(Finnvinduer)Ienkelte tilfellerkanbrukerehasendtflerevinduer tilsammepartisjon.findwindows(finn vinduer)vilvisealleåpnevinduerogflytte detvalgtevinduettilforgrunnen. 2. DesktopPartition(Skrivebordspartison) DesktopPartition(Skrivebordspartison) visergjeldendevalgtpartisjonoglar brukerebytteraskttilenavpartisjonene somvisespårullegardinlisten. 18 Høyreklikkioppgaveskuff Oppgaveskuffeninneholderogsådeflesteav funksjonenesomstøttespåtittellinjen(med unntakavautomatisksendingavetvindutilen partisjon). FindWindows(Finnvinduer)Ienkelte tilfellerkanbrukerehasendtflerevinduer tilsammepartisjon.findwindows(finn vinduer)vilvisealleåpnevinduerogflytte detvalgtevinduettilforgrunnen. DesktopPartition(Skrivebordspartison) - DesktopPartition(Skrivebordspartison)visergjeldendevalgtpartisjonoglar brukerebytteraskttilenavpartisjonene somvisespårullegardinlisten. IdentifyPartition(Identifiserpartisjon) Viseromrissetavrutenettetpåskrivebordetforgjeldendepartisjon. AlignOn/AlignOff(Justerav/på)- Aktiver/deaktivererautomatiskjusteringmed draogslipp. 19 DefinisjonavSmartDesktop-partisjoner Navn FullDesktop (Fulltskrivebord) Beskrivelse Brukeralleinnstillingerpåheleskrivebordet. Bilde Vertical(Vertikal) Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermenito vertikaleområderavlikstørrelse. For90/270opprettholdesvertikalkonfigurasjon. Horizontal(Horisontal) Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermenito horisontaleområderavlikstørrelse. For90/270opprettholdeshorisontalkonfigurasjon. VerticalTriple (Vertikaltrippel) Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermenitre vertikaleområderavlikstørrelse. For90Partisjon1vannretttoppPartisjon2vannrett midtstiltpartisjon3vannrettbunn. For270Partisjon3vannretttoppPartisjon2vannrett midtstiltpartisjon1vannrettbunn. VerticalSplitLeft (Vertikaldeltvenstre) Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermenito vertikaleområder. Venstresidebliretenkeltområde,mens høyresidedelesinnitoområderavsammestørrelse For90Partisjon1påtoppPartisjon2&3ibunnFor270 Partisjon1ibunnPartisjon2&3påtopp. VerticalSplitRight (Vertikaldelthøyre) Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermenito vertikaleområder.høyresidebliretenkeltområde,mens venstresidedelesinnitoområderavsammestørrelse For90Partisjon1&2påtoppPartisjon3ibunn.

6 For270Partisjon3påtoppPartisjon1&2ibunn. 20 Navn HorizontalSplitTop (Horisontaldelttopp) Beskrivelse Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermeni tolikestorehorisontaleområder. Øversteområdeer enkelt,mensnedreområdedelesinnitoområderavlik størrelse For90Partisjon1påhøyresideVertikalpartisjon2&3på venstresidevertikal. For270Partisjon1påvenstresideVertikalpartisjon2&3 påhøyresidevertikal. Bilde HorizontalSplit Bottom(Horisontal deltbunn) Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermenito likestorehorisontaleområder.nedreområdeerenkelt, mensøvreområdedelesinnitoområderavlikstørrelse For90Partisjon1&2påhøyresideVertikalpartisjon3på venstresidevertikal. For270Partisjon1&2påvenstresideVertikalpartisjon3 påhøyresidevertikal. EvenSplit(Likdeling) Vurdererskjermoppløsningenogdelerinnskjermenifire områderavlikstørrelse Philips'retningslinjerang.feilpå piksleriflatpanelskjermer Philipsstreberetterålevereprodukteravhøyestekvalitet.Vibrukernoenavindustriensmest avanserteproduksjonsprosesserogvipraktisererstrengkvalitetskontroll. Deterimidlertid ikkealltidtilåunngåatdetfinnesødelagte bildepunkteritft-flatskjermer.ingenprodusent kangarantereatallepanelererutenfeilpå piksler,menphilipsgarantereratenhverskjerm meduakseptabeltmangedefekterrepareres ellerbyttesutundergarantien.detteavsnittet forklarerdeforskjelligetypeneavpikseldefekter, ogdefinereretakseptabeltdefektnivåforhver type.foratreparasjonelleretnyttprodukt skaldekkesavgarantienmåantalletødelagte bildepunkterpåentft-skjermoverstigedisse nivåene.foreksempelkanikkemerenn0,0004% avsubpikslenepåen23"xga-skjermværedefekte.videresetterphilipsendahøyerekvalitetsstandarderforenkeltetyperellerkombinasjoner avpikseldefektersomerlettereåleggemerke tilennandre.dettegjelderoverheleverden. Typeravfeilpåpiksler Feilpåpikslerogunderpikslervisespåskjermen påforskjelligemåter.detertokategorierav pikseldefekterogfleretyperunderpikseldefekter innenforhverkategori. Lysepunktfeil Lysepunktfeilvisessompikslerellerunderpiksler somalltiderpåellerlyser. Etlystpunkteren underpikselsomvisespåskjermennårskjermen viseretsvartbilde.detfinnestyperavlyst punkt-feil: Enbelystrød,grønnellerblåunderpiksel Totilstøtendebelysteunderpiksler: Pikslerogunderpiksler Enpiksel,elleretbildeelement,ersammensatt avtreunderpiksleriprimærfargenerød,grønn ogblå.mangepikslerutgjørtilsammenetbilde. Nåralleunderpiksleneienpikselerbelystvilde trefargedeunderpikslenesammenopptresom enenkelthvitpiksel.nåralleermørke,vilde trefargedeunderpikslenesammenopptresom enenkeltsvartpiksel. Andrekombinasjonerav belysteogmørkeunderpiksleropptrersom enkeltepikslermedandrefarger. - Rød+Blå=Purpur - Rød+Grønn=Gul - Grønn+Blå=Cyan(Lysblå) Tretilstøtendebelysteunderpiksler(enhvit piksel) 22 Merk Etrødtellerblåttlystpunktermerenn50 prosentlysereennomkringliggendepunkter; etgrøntlystpunkter30prosentlysereenn omkringliggendepunkter. Svartepunktfeil Svartepunktfeilvisessompikslereller underpikslersomalltiderav.etlystpunkteren underpikselsomvisespåskjermennårskjermen viseretsvartbilde.detfinnesfleretypermørke punkt-feil: Avstandmellompikseldefekter Ettersompiksel-ogunderpikseldefektersom liggernærhverandreogeravsammetypekan værelettereåfåøyepå,spesifisererphilips ogsåtoleransegrensenforavstandmellom pikseldefekter. Toleranseforpikseldefekter Foratgarantienskaldekkereparasjonelleret nyttproduktpågrunnavødelagtebildepunkter iløpetavgarantiperiodenmåantalletdefekte bildepunkterientft-flatskjermfraphilipsoverskrideantalletsomoppgisifølgendeoversikter. LYSEPUNKTFEIL MODELL 1belystunderpiksel 2tilstøtendebelysteunderpiksler 3tilstøtendebelysteunderpiksler(enhvitpiksel) Avstandmellomtolysepunktdefekter* Totaltantalllysepunktdefekteravalletyper SVARTEPUNKTFEIL MODELL 1mørkunderpiksel 2tilstøtendemørkeunderpiksler 3tilstøtendemørkeunderpiksler Avstandmellomtosvartepunktdefekter* Totaltantallsvartepunktdefekteravalletyper TOTALTANTALLPUNKTDEFEKTER MODELL Totaltantalllyseellersvartepunktdefekteravalletyper Merk 1eller2tilstøtendeunderpikseldefekter=1punktdefekt DenneskjermenerkompatibelmedISO AKSEPTABELTNIVÅ 234CL >15mm 3 AKSEPTABELTNIVÅ 234CL2 5ellerfærre 2ellerfærre 0 >15mm 5ellerfærre AKSEPTABELTNIVÅ 234CL2 5ellerfærre 4. Tekniskespesifikasjoner Bilde/Skjerm Typeskjerm Baklys Skjermstørrelse Bildesideforhold Punktavstand Lysstyrke SmartContrast Kontrastforhold(vanlig) Reaksjonstid(vanlig) Optimaloppløsning Betraktningsvinkel Bildeforbedring Skjermfarger Vertikaloppdateringsfrekvens Horisontalfrekvens srgb Tilkobling Signalinnganger Inndatasignal Innretninger Brukerinnretninger OSD-språk Plugandplay-kompatibilitet Stativ Helning Strøm På-modus Strømforbruk (EnergyStar5.0 testmetode) Normaldrift(typisk) Ventemodus Av Varmetap* TFT-LCD LED 23"B(58,42cm) 16:9 0,0883x0,265mm 250cd/m² :1 1000:1 2ms 176 (H)/170 SmartImage 16,7M 56Hz-76Hz 30kHz-80kHz JA HDMI(digital),VGA(signal) Separatsynkronisering,synkroniseringpågrønn Engelsk,Fransk,Tysk,Italiensk,Russisk,Spansk,Forenkletkinesisk, Portugisisk,Tyrkisk DDC/CI,sRGB,Windows7/Vista/XP,MacOSX,Linux -3/+14 Normalbruk Ventemodus Av <30W(vanlig) AC-inngangsspenning på100vac+/-5 VAC,50Hz+/-3Hz 24,25W 0,26W 0,21W AC-inngangsspenning på100vac+/-5 VAC,50Hz+/-3Hz 82,76BTU/t 0,887BTU/t 0,717BTU/t 24 ACinngangsspenning på115vac+/-5 VAC,60Hz+/-3Hz 24,18W 0,26W 0,21W AC-inngangsspenning på115vac+/-5 VAC,60Hz+/-3Hz 82,53BTU/t 0,887BTU/t 0,717BTU/t AC-inngangsspenning på230vac+/-5 VAC,50Hz+/-3Hz 24,06W 0,27W 0,22W AC-inngangsspenning på230vac+/-5 VAC,50Hz+/-3Hz 82,12BTU/t 0,922BTU/t 0,751BTU/t Strømlampe Strømforsyning På-modus:Blå,hvile-/ventemodus:Blå(blinker) AC/DC-adapter,12V==3,0A Mål Produktmedstativ(BxHxD) Produktutenstativ(BxHxD) Boksmål(BxHxD) Vekt Produktmedstativ Produktmedemballasje Driftsbetingelser Spennviddeitemperatur(ved bruk) Temperatursone(vedikke-bruk) Relativfuktighet Høyde MTBF Miljøaspekter RoHS EPEAT Emballasje Overholdelseogstandarder Godkjentifølgereguleringer Kabinett Farge Finish 547x408x175mm 547x326x129mm 599x553x125mm 2,56kg 4,78kg 0 Ctil40 C -20 Ctil60 C 20%til80% Drift:+3.

7 658m Ikkeibruk: m timer JA Sølv(www. epeat.net) 100%gjenvinnbar CE-merke,FCCklasseB,SEMKO,UL/cUL,EnergyStar5.0, Svart/Svart Blank/Blank Merk Dissedataenekanendresutenforvarsel. Gåtilwww.philips.com/supportforålasteneddensenesteversjonenavheftet Oppløsningogforhåndsinnstilte modi Maksimaloppløsning 1920x1080ved60Hz(analoginngang) 1920x1080ved60Hz(digitalinngang) Anbefaltoppløsning 1920x1080ved60Hz(digitalinngang) Horisontal frekvens(khz) 31,47 31,47 35,00 37,86 37,50 37,88 46,88 48,36 60,02 63,89 79,98 55,94 70,64 65,29 67,50 Oppløsning 720x x x x x x x x x x x x x x x1080 Vertikal frekvens(hz) 70,09 59,94 66,67 72,81 75,00 60,32 75,00 60,00 75,03 60,02 75,03 59,89 74,98 59,95 60, Automatiskstrømsparing Hvisduharvideokortellerprogramvare somoverholdervesadpm,kanskjermen automatiskreduserestrømforbruketnården ikkeeribruk.hvisinndatafraettastatur, enmusellerenanneninndataenhetblir registrert,vilskjermen"våkne"automatisk. I denfølgendetabellenvisesdenneautomatiske strømsparingsfunksjonensstrømforbrukog signaler: Strømstyringsdefinisjoner VESAmodus Aktiv Ventemodus Avskrudd Video PÅ AV AV Horisontal Vertikal synkronisering synkronisering Ja Nei Ja Nei Strøm brukt <30W (vanlig) <0,3W (vanlig) <0,3W (vanlig) LEDfarge Blå Blå(blink) AV Følgendeoppsettbrukestilåmåle strømforbrukettildenneskjermen. Opprinneligoppløsning:1920x1080 Kontrast:50% Lysstyrke:250nits Fargetemperatur:6500kmedfullstendig hvitmønster Lyd(Av) Merk Dissedataenekanendresutenforvarsel Forskriftsmessig informasjon Lead-freeProduct Leadfreedisplaypromotes environmentallysoundrecovery anddisposalofwastefromelectrical andelectronicequipment.toxic substanceslikeleadhasbeeneliminated andcompliancewitheuropeancommunity's stringentrohsdirectivemandatingrestrictions onhazardoussubstancesinelectricaland electronicequipmenthavebeenadheredto inordertomakephilipsmonitorssafetouse throughoutitslifecycle. EPEAT ( "TheEPEAT(ElectronicProduct EnvironmentalAssessmentTool) programevaluatescomputer desktops,laptops,andmonitors basedon51environmentalcriteriadeveloped throughanextensivestakeholderconsensus processsupportedbyusepa. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate,compareand selectdesktopcomputers,notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes.epeatalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriaforthe designofproducts,andprovidesanopportunity formanufacturerstosecuremarketrecognition foreffortstoreducetheenvironmentalimpact ofitsproducts. " BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards EN :2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment) EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofinformationtechnology Equipment) EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment) EN :2006(LimitsforHarmonic CurrentEmission) EN :1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable 2006/95/EC(LowVoltageDirective) 2004/108/EC(EMCDirective) 2005/32/EC(EuPDirective,ECNo. Consultthedealeroranexperienced radio/tvtechnicianforhelp. Note Werecommendyouswitchoffthemonitor whenitisnotinuseforalongtime. 3. beiersatzderbildröhrenureine bauartgleicheeingebautwird. durchgeführtwerden. 2. ogprodusertetterstrengekravog tilbyrhøykvalitet,brukervennlighet ogenkelinstallering.hvisdet oppstårproblemernårdu installererellerbrukerproduktet,tadirekte kontaktmedphilipsforånytegodtavdin PhilipsF1rstChoice-garanti. Dennetoårige servicegarantiengirdegretttilåbyttemodell påstedethvisdetskullevisesegåværefeilpå skjermen,ellerhvisdenerødelagt.philipshar sommålålevereerstatningsmodelleninnen48 timeretteratdintelefonsamtaleermottatt. Hvadekkes? PhilipsF1rstChoice-garantiengjelderiAndorra, Belgia,Danmark,Finland,Frankrike,Hellas, Irland,Italia,Kypros,Liechtenstein,Luxembourg, Monaco,Nederland,Norge,Polen,Portugal, Spania,Storbritannia,Sveits,Sverige,Tysklandog Østerrike,ogkunforskjermersomopprinnelig erkonstruert,produsert,godkjentog/eller autorisertforbrukidisselandene. Garantidekningenbegynnerdendagendu kjøperskjermen.itoåretterdetvilskjermen byttesmedenskjermavminsttilsvarende typehvisdetoppstårdefektersomdekkesav garantien. Erstatningsskjermenblirdineiendom,ogPhilips beholderdendefekte/opprinneligeskjermen. Forerstatningsskjermengjelderrestenav garantienfordinopprinneligeskjerm,altså24 månederfrakjøpsdatoenfordinopprinnelige skjerm. 32 Hvadekkesikke? PhilipsF1rstChoice-garantiengjelderså santproduktetblirbehandletriktigogbrukt tildetberegnedebruksområdet,isamsvar medbruksanvisningen.forågjørekravpå garantienmåmanfremleggeoriginalfaktura ellerkjøpskvittering,forhandlerensnavn,samt produktetsmodellogproduksjonsnummer. PhilipsF1rstChoice-garantiengjeldereventuelt ikkedersom: Dokumenteneerendretpånoenmåte ellergjortuleselige. Modell-ellerproduksjonsnummeretpå produkteterendret,slettet,fjerneteller gjortuleselig. Deterforetattendringerellerreparasjoner påproduktetavuautorisertebedriftereller personer. Skadenskyldesuhell,inkludertmenikke begrensettillynnedslag,vannellerbrann, feilbrukellerskjødesløshet. Mottaksproblemersomerforårsaketav signalforhold,ellerkabelogantennesystem utenforenheten. feilpåførtskjermensomfølgeavmisbruk ellervanskjøtsel. Produktetkrevermodifikasjonereller tilpasningerforåværeihenholdtil lokaleognasjonaletekniskestandarder, somgjelderilandhvorproduktetikke opprinneligblekonstruert,produsert, godkjentog/ellerautorisertfor.derformå dualltidkontrollereometproduktkan benyttesietspesifiktlandellerikke. Merkatforproduktersomikkeopprinnelig erkonstruert,produsert,godkjentog/eller autorisertforbrukilandenesomdekkesav PhilipsF1rstChoiceprogrammet,gjelder ikkedennegarantien.isåfallgjelderphilips' globalegarantibetingelser. Foråunngåunødigbryfordeg,børdulese bruksanvisningengrundigellergåtilnettsiden www.

8 philips.com/supportforbrukerstøttefør dukontakterphilips'hjelpetelefon. FørdukontakterPhilipsbørduhafølgende opplysningerklareslikatvikanløseproblemet dittraskt: Philipstypenummer Philipsserienummer Kjøpsdato(kjøpsbeviskanværenødvendig) ProsessortypevedPC: Kortnavn og driverversjon for CPU og grafikkort Operativsystem Programmetsombrukes Andrekortsomerinstallert Hvisduharfølgendeopplysningerklare,erdet ogsåmedpååfåbehandlingentilågåraskere: Kjøpsbevisetdittviser:datoenførkjøpet, navnetpåforhandleren,modellenog produktetsserienummer. Fullstendigadressederden defektemodellenskalhentesog erstatningsmodellenleveres. Philipskundeservicefinnerduoverheleverden. KlikkherforåsekontaktinformasjonforF1rst Choice. Dukanogsånåosspå: Nettsted: 33 kontaktinformasjonomf1rstchoice Land Østerrike Belgia Danmark Finland Luxembourg Nederland Norge Polen Portugal Spania Sverige Switzerland Storbritannia Kode Telefonnummer Tariff 0,07 0,06 Lokalringetakst 0,08 Lokalringetakst 0,10 Lokalringetakst Lokalringetakst Lokalringetakst 0,10 Lokalringetakst Lokalringetakst Lokalringetakst 34 Dingarantiisentralogøst-Europa Kjærekunde, TakkforatduharkjøptdettePhilipsproduktet, somerkonstruertogprodusertetterde strengestekvalitetskrav.hvisdetlikevelskulle værenoegaltmeddetteproduktet,garanterer Philipsdegkostnadsfrireparasjon,ogdeleri24 månederetterkjøpsdato. Hvadekkes? DennePhilipsgarantienforsentralogøstEuropagjelderidenTsjekkiskerepublikk, Ungarn,Slovakia,Slovenia,RusslandogTyrkia, ogkunforskjermersomerkonstruert, produsert,godkjentog/ellerautorisertforbruk innendisselandene. Garantidekningenbegynnerdendagendu kjøperskjermen.itoåretterdetvildufåutført servicepåskjermenhvisdetoppstårdefekter somdekkesavgarantien. Hvadekkesikke? Philipsgarantiengjelderunderforutsetningavat produktetblirbehandletkorrektogbruktriktig,i samsvarmedbruksanvisningen.forågjørekrav pågarantienmåmanfremleggeoriginalfaktura ellerkjøpskvittering,forhandlerensnavn,samt produktetsmodellogproduksjonsnummer. Philipsgarantiengjeldereventueltikkedersom: dokumenteneerendretpånoenmåteeller gjortuleselige modell-ellerproduksjonsnummeretpå produkteterendret,slettet,fjerneteller gjortuleselig Deterforetattendringerellerreparasjoner påproduktetavuautorisertebedriftereller personer skadenskyldesuhell,inkludertmenikke begrensettillynnedslag,vannellerbrann, feilbrukellerskjødesløshet; Mottaksproblemersomerforårsaketav signalforhold,ellerkabelogantennesystem utenforenheten. feilpåførtskjermensomfølgeavmisbruk ellervanskjøtsel, Produktetkrevermodifikasjonereller tilpasningerforåværeihenholdtil lokaleognasjonaletekniskestandarder, somgjelderilandhvorproduktetikke opprinneligblekonstruert,produsert, godkjentog/ellerautorisertfor.derformå dualltidkontrollereometproduktkan benyttesietspesifiktlandellerikke. Tel: E-post:CIC. BRASIL AlamedaRajaGabaglia, Andar-V. Olímpia-S.Paulo/SP-CEP Brasil Tel: E- com Stillehavet AUSTRALIA Selskap:AGOSNETWORKPTYLTD Adresse:4/5DursleyRoad,Yenorra,NSW 2161,Australia Tel: Faks: Servicetimer:Mandagtilfredag NEWZEALAND Selskap:VisualGroupLtd. Adresse:28WallsRdPenroseAuckland Tel: Faks: Servicetimer:Mandagtilfredag Asia HONGKONG/Macao Firmanavn:PHKServiceLimited Adresse:FlatA,10/F.,PakSunBuilding, WoYiHopRoad,KwaiChung,New Territories,HongKong Tel:(852) /(852) for HongKongog(853) forMacao Faks:(852) forHongKongog(853) forMacao Servicetimer:Mandagtillørdag India Selskap:REDINGTONINDIALTD Adresse:SPLGuindyHouse,95MountRoad, Chennai600032,India Tel: /353 E- Servicetimer:Mandagtilfredag ; lørdag Indonesia Firmanavn:PT.GadingsarielektronikaPrima Adresse:KomplekPinang8,Jl.CiputatrayaNo. 8F,PondokPinangJakarta Tel: , Faks: net.id Servicetimer:Mandagtilfredag ; Lør Ekstraservicepunkter: 1. PhilipsBuildingJl.BuncitRayaKav99. JakartaSelatan. Tel: ,intern.1722/1724, , Jl.TanahAbang1no12S.JakartaPusat. Tel: , RukanCityHomenoH31,GadingSquare. 3. Jl.BulevarBarat.KelapaGading. Jakarta Utara. Tel: , Sør-Korea Selskap:PCSOneKoreaLtd. Adresse:112-2,Banpo-dong,Seocho-ku,Seoul, ,Korea Callsentertel: Tel: Faks: Servicetimer:Mandagtilfredag ; lørdag Malaysia Selskap:AfterMarketSolutions(CE)SdnBhd Adresse:Lot6.Jalan225/51A,46100Petaling Jaya,SelangorDE,Malaysia. Tel: Philipsinformasjonslinje: Faks: E-post:pceinfo. Servicetimer:Mandagtilfredag ; lørdag Pakistan PhilipsConsumerService Adresse:Mubarakmanzil,39,GardenRoad, Saddar,Karachi Tel:(9221) Faks:(9221) E- Nettsted: Singapore Selskap:PhilipsElectronicsSingaporePteLtd (PhilipsConsumerCareCenter) Adresse:620ALorong1ToaPayoh,TP4 BuildingLevel1,Singapore Tel:(65) Faks:(65) E-post:consumer. Servicetimer:Mandagtilfredag ; lørdag Taiwan Selskap:FETEC.CO Adresse:3F,No.6,Lane205,Sec.1,Chang HsingRd,LuChuHs,Taoyuan,TaiwanR. O.C Brukerstøtte: Tel:(03) Faks:(03) Servicetimer:Mandagtilfredag Thailand Selskap:AxisComputerSystemCo.,Ltd. Adresse: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town InTownSoi3Road,Wangthonglang,Bangkok 10310Thailand Tel:(662) Faks:(662) Servicetimer:Mandagtilfredag GleeElectronicsInc Kontaktnr.(632) / til29 Faksnr.(632) ReceivingCenters NEOCARE-Megamall 4thLevelCyberzone,BuildingB, SMMegamall,MandaluyongCity NEOCARE-SMNorthEDSA 4thLevelCyberzone,AnnexBldg. SMCityNorthEDSA,QuezonCity MDRMicrowareSalesInc. CebuBranch N. EscariocornerClavanoSt.,CebuCityPhils. # / / / til 67 Søn# til46 DavaoOffice: C.

9 ArellanoSt.,DavaoCity / Søn# CDOOffice: 1445CorralesExt.,CDOCity / Søn# IloiloOffice: C.LimComp.,GomezSt.,IloiloCity # / Søn# Afrika SØR-AFRIKA Firmanavn:SylvaraTechnologiesPtyLtd Adresse:HoAddressPalmSpringsCentre ChristoffelRoadVanRiebeeckParkKempton Park,SouthAfrica Tel: Faks: Servicetimer:Mandagtilfredag Midtøsten Midt-østen+Nord- Afrika Selskap:ALSHAHDCOMPUTERL.L.C Adresse:P. O.BOX:29024,DUBAI,UNITED ARABEMIRATES Tel: FAKS: Servicetimer:Lørdagtiltorsdag og Israel Selskap:EastronicsLTD Adresse:13RozanisSt.P.O.B ,TelAviv 61392Israel Tel: ringgratisfraIsrael;( etteråpningstidertil20.00) Faks: E- Servicetimer:Søndagtiltorsdag DinPhilipsF1rstChoice-garanti(USA) TakkforatdukjøptedenneskjermenfraPhilips. AllePhilips-skjermerer konstruertogprodusertetter strengekravogtilbyrhøy kvalitet,brukervennlighetog enkelinstallering.hvisdet oppstårproblemernårduinstallerereller brukerproduktet,tadirektekontaktmedphilips forånytegodtavdinphilipsf1rstchoicegaranti.dennetoårigeservicegarantiengirdeg retttilåbyttemodellpåstedetinnen48timer etteratviharmottattsamtalendin,innenet åretterkjøpsdatoen.dennerettengjelderdet førsteåretetterkjøp. Hvisduharproblemer medskjermenidetandreogtredjeåretetter kjøp,reparerervidengratishvisdenerblitt sendttilserviceleverandørenfordinkostnad,og returnererdeniløpetavfemarbeidsdager. BEGRENSETGARANTI(Dataskjerm) KlikkherforågåtilWarrantyRegistrationCard. Toårmedgratisservicearbeid/Toårmed gratisdeleservice/ettårsbytterett* *Innenfordetførsteåretvilviskifteut produktetmedetnyttproduktelleretrenovert produktmedtilsvarendespesifikasjonersom originaleniløpetavtoforretningsdager.dumå selvbetaleforfraktvedserviceidetandreåret. HVEMERDEKKET? Dumåhakjøpsbevisforåfåserviceunder garantien.ensalgskvitteringelleretannet dokumentsomviseratdukjøpteproduktet nyttblirregnetsombevispåkjøp.festden tilbruksanvisningenogoppbevarbeggelett tilgjengelig. HVAERDEKKET? Garantienbegynneråløpedendagendu kjøperproduktet.itoåretterdetvilalledeler repareresellerbyttesut,ogservicearbeidetblir utførtgratis.ettertoår,frakjøpsdatoen,mådu betaleforbytteellerreparasjonavdelerogfor servicearbeidet. Alledeler,inkludertreparerteellerskiftede deler,dekkesbareidenopprinnelige garantiperioden.nårgarantienpådetoriginalet produktetutløper,utløperogsågarantienpåalle erstattedeellerreparerteprodukterellerdeler. HVADEKKESIKKE? Garantiendekkerikke: arbeidskostnadforinstalleringelleroppsettav produktet,justeringavkontrollerpåproduktet oginstalleringellerreparasjonavantennesystem utenomproduktet. reparasjonog/ellerutskiftingavdelersomfølge avfeilaktigbruk,uhell,uautorisertereparasjoner ellerandregrunnersomphilipsconsumer Electronicsikkeharkontrollover. Mottaksproblemersomerforårsaketav signalforhold,ellerkabelogantennesystem utenforenheten, etproduktsomkreverendringellertilpasning foråkunnefungereinoelandbortsettfra landetdeterkonstruert,produsertgodkjentog/ ellerautorisertfor,ellerreparasjonavprodukter skadetsomfølgeavslikeendringer. følgeskaderellertilknyttedeskadersomfølge avproduktet.(endelamerikanskedelstater tillaterikkeatmanutelukkerfølgeskaderfraslike garantiordninger,sådennebestemmelsengjelder ikkenødvendigvisfordeg.detteomfatter,men erikkebegrensettil,forhåndsinnspiltmateriale, entendeteropphavsrettbeskyttetellerikke.) modellellerproduksjonsnummeretpå produkteterendret,slettet,fjernetellergjort uleselig; HvilkelandGJELDERSERVICENI? Garantiserviceertilgjengeligiallelandder produktetdistribueresoffisieltavphilips ConsumerElectronics.IlandhvorPhilips ConsumerElectronicsikkedistribuerer produktetvilphilips'lokaleserviceorganisasjon forsøkeågiservice(selvomdetkanoppstå forsinkelserhvisdenødvendigereservedelene ogtekniskehåndbøkeneikkeerlett tilgjengelige). 40 HvorKANJEGFÅMERINFORMASJON? Fornærmereopplysninger,ringPhilips CustomerCareCenterpå(877) (bare kunderiusa)eller(919) Førduberomservice... Kontrollerbruksanvisningenførdukontakter service. Hvisdujustererkontrollenesom beskrevetibruksanvisningen,kandetværeat serviceikkeernødvendig. GARANTISERVICEIUSA,PUERTORICO ELLERDEAMERIKANSKEJOMFRUØYENE... RingPhilipsCustomerCareCenterpå nummeretnedenforhvisdutrenger brukerstøtteellerforåspørreomservice: PhilipsCustomerCareCenter (877) eller(919) (IUSA,PuertoRicoogDeamerikanske Jomfruøyeneeralleinderforståttegarantier, inkludertunderforståttgarantiforatproduktet skalværesalgbartelleregnettiletbestemt formål,begrensetivarighettilperiodenfor dennegarantien. Ettersomenkeltedelstater ikkegodkjennerbegrensningerpåhvorlengeen underforståttgarantikanvare,gjeldereventuelt dennebestemmelsenikkefordeg.) GARANTISERVICEICANADA... KontaktPhilipspå:(800) Toårmedgratisdelerogtoårmedgratis servicearbeidtilbyshosvarelagerettilphilips CanadaellerhosetavPhilips'autoriserte servicesentre. (ICanadagisdennegarantienistedetforalle andregarantier.detgisingenandregarantier, hverkenuttrykkeligellerinneforstått,inkludert eventuelleinneforståttegarantieromat produktetskalværesalgbartelleregnetfor noebestemtformål.philipspåtarsegunder ingenomstendighetnoesomhelstansvarfor noendirekteskader,indirekteskadereller følgeskader,uansetthvordandeoppstår,selv omphilipsmåtteværeblittgjortoppmerksom påmulighetenforslikeskader.) 41 HUSK...Skrivoppmodellenogserienummeret somdufinnerpåproduktet,nedenfor. MODELLNUMMER SERIENUMMER Dennegarantiengirdegbestemtejuridiske rettigheter.itilleggkanduhaandrerettigheter, dettekanvarieremellomforskjelligestaterog provinser. FørdukontakterPhilipsbørduhafølgende opplysningerklareslikatvikanløseproblemet dittraskt. Philipstypenummer Philipsserienummer Kjøpsdato(kjøpsbeviskanværenødvendig) ProsessortypevedPC: Kortnavn og driverversjon for CPU og grafikkort Operativsystem Programmetsombrukes Andrekortsomerinstallert Hvisduharfølgendeopplysningerklare,er detogsåmedpååfåbehandlingentilågå raskere: Kjøpsbevisetdittviser:datoenførkjøpet, navnetpåforhandleren,modellenog produktetsserienummer.

10 Fullstendigadressesomerstatningsmodellen skalleverestil. Bareentelefonsamtaleunna Philipskundeservicefinnerduoverheleverden. IUSAkandukontaktePhilipskundeservice mandag-fredagfra PMEastern Time(ET),ogpåsøndagerfra ET vedåbenytteettavkontaktnumrene. Formerinformasjonrundtdette,ogflere glimrendephilipsprodukterkandubesøkevår hjemmesidepå: Nettsted: com Dininternasjonalegaranti Kjærekunde, TakkforatduharkjøptdettePhilips-produktet, somerkonstruertogprodusertetterde strengestekvalitetskrav. Hvisnoelikevelskullegågaltmedproduktet, garantererphilipsådekkereservedelerog servicegratisuansettlandhvordetrepareres, ienperiodepå12månederfrakjøpsdatoen. DenneinternasjonalePhilips-garantien kommeritilleggtildeeksisterendenasjonale garantibetingelsenesomforhandlerneogphilips tilbyrikjøpslandet,samteventuelleøvrige juridiskerettigheterduharsomforbruker. Philipsgarantiengjelderunderforutsetningavat produktetblirbehandletkorrektogbruktriktig,i samsvarmedbruksanvisningen.forågjørekrav pågarantienmåmanfremleggeoriginalfaktura ellerkjøpskvittering,forhandlerensnavn,samt produktetsmodellogproduksjonsnummer. Philips-garantiengjeldereventueltikkedersom: dokumenteneerendretpånoenmåteeller gjortuleselige; modell-ellerproduksjonsnummeretpå produkteterendret,slettet,fjerneteller gjortuleselig; deterforetattendringerellerreparasjoner påproduktetavuautorisertebedriftereller personer; skadenskyldesuhell,inkludertmenikke begrensettillynnedslag,vannellerbrann, feilbrukellerskjødesløshet. ikkevirkersomdetskal,takontaktmedphilipsforhandleren.hvisdutrengerservicemensdu 42 befinnerdegietannetlandkandufåoppgitt nærmesteforhandlervedåkontaktevår hjelpetelefon(philipsconsumerhelpdesk); faks-ogtelefonnummerståroppgittidenne brosjyren. Foråunngåunødigbryfordeg,børdulese bruksanvisningengrundigførdukontakter forhandleren.hvisduharspørsmålsom forhandlerenikkekansvarepå,eller andrespørsmåltiloss,kontaktphilips kundeinformasjonssenterellerpå: Nettsted: 7. Feilsøkingogspørsmålog svar 7.1 Feilsøking Dennesidenomhandlerproblemersomkan løsesavbrukeren.hvisproblemetvedvarer etteratduharforsøktdisseløsningene,bør dukontakteenrepresentantforphilips' kundestøtte. Vanligeproblemer Ingenbilde(Strøm-LEDlyserikke) Sørgforatstrømledningenerkoblettili strømuttaketogpåbaksidenavskjermen. Først,sjekkatstrømknappenforanpå skjermenerioff(av)-posisjon,ogskyv densåtilon(på)-posisjon. Deterikkebilde(strømlampenlyserblå) Sørgforatdatamaskinenerslåttpå. Sørgforatsignalkabelenerkorrekttilkoblet datamaskinen. Passpåatdetikkeerbøydepinnerpå tilkoblingssidenavskjermkabelen.hvis denhardet,mådureparereellerbytteut kabelen. Energisparingsfunksjonenkanværeaktivert. Påskjermenstårdet AUTOknappenfungererikke AutofunksjonenfungererkuniVGAAnalogmodus.Hvisresultatetikkeer tilfredsstillnde,kandumanueltgjøre justeringerviaosd-menyen. Merk AutofunksjonenkanikkebrukesiDVI-Digital modusdadenikkeernødvendig. Synligetegnpårøykellergnister Ikkegågjennomnoenfeilsøkingstrinn. FForsikkerhetsskyldbørduumiddelbart trekkeutstøpselettilskjermenfra stikkontakten. TaumiddelbartkontaktmedPhilipskundeservice. Problemermedbildet Bildeterikkesentrert Justerbildeposisjonenmed"Auto"funksjoneniOSD-hovedkontroller. Justerbildetsposisjongjennomåbruke Phase/Clock(Fase/Klokke)iSetup (Oppsett)iOSDMainControls(OSDhovedkontroller). DenfungererkuniVGAmodus. Bildetvibrererpåskjermen Sjekkatsignalkabelenerkorrektog forsvarligtilkobletgrafikkortetellerpc-en. Vertikalflimringforekommer Sørgforatskjermkabelenerkorrekt tilkobletdatamaskinen.(dethenvisesogså tilhurtigstartsguiden). Undersøkomskjermkabelenharbøyde pinner. Sørgforatdatamaskinenerslåttpå. Justerbildeposisjonenmed"Auto"funksjoneniOSD-hovedkontroller. Eliminerdehorisontalestolpenegjennom åbrukephase/clock(fase/klokke)isetup (Oppsett)iOSDMainControls(OSD- 43 hovedkontroller).denfungererkunivgamodus. Horisontalflimringforekommer Bildetvirkerforvrengt.Teksteneruklareller tåkete. SettPC-ensskjermoppløsningtil sammemodussomskjermensanbefalte opprinneligeskjermoppløsning. Grønne,røde,blå,mørkeoghvitepunkter visespåskjermen. Justerbildeposisjonenmed"Auto"funksjoneniOSD-hovedkontroller. Eliminerdehorisontalestolpenegjennom åbrukephase/clock(fase/klokke)isetup (Oppsett)iOSDMainControls(OSDhovedkontroller). DenfungererkuniVGAmodus. Bildetvirkertåkete,utydeligellerformørkt Justerkontrastenoglysstyrkeni skjermbildemenyen(osd). Et"etterbilde","innbrenning"eller "spøkelsesbilde"blirværendepåskjermennår strømmenerskruddav. Hvisstatiskebilderellerstillbildervises overenlengreperiode,kanbildet"brenne seg""etterbilder"fastiskjermen,noe somogsåerkjentsom"spøkelsesbilder". "Innbrenning","etterbilder"eller "spøkelsesbiler"eretvelkjentfenomennår detkommertilskjermpaneler.idefleste tilfellervil"innbrenningen",eller"etterbild ene"/"spøkelsesbildene",forsvinnegradvis etteratstrømmenerskruddav. Aktiveralltidenbevegeligskjermsparernår duforlaterskjermen. Dumåalltidbrukeetprogramsom gjenoppfriskerskjermenvedjevne mellomrom,hvisskjermenviserstatiskog uendretinnhold. Alvorligetilfellerav"innbrenning" "etterbilder"og"spøkelsesbilder"forsvinner ikkeogkanikkerepareres.skadensomer nevntoverdekkesikkeavgarantiendin. Degjenværendepunkteneerennormal karakteristikkfordetflytendekrystalletsom brukesidagensteknologi.dethenvisestil pikselpolicyenforfleredetaljer. "Poweron(Strømpå)"-lyseterforsterktog erforstyrrende Dukanjustere"Poweron(strømpå)"-lyset gjennompowerled(strømlampe)isetup (Oppsett)iOSDmainControls(OSDhovedkontroller). Forvidereassistansehenvisesdettillistenover kundeinformasjonssentre,ogåtakontaktmed enrepresentantforphilips'kundestøtte Spørsmålogsvarfor SmartControlPremium Sp1.

11 Powered by TCPDF ( JegbytterutenPC-skjermmed enannen,ogdakanjegikkebruke SmartControlPremium.Hvaskaljeg gjøre? StartPC-enpånyttogseom SmartControlPremiumfungerer.Hvis ikke,måduførstfjernesmartcontrol Premium,forderetteråinstalleredet pånyttforåsikreatriktigdriverer installert. SmartControlPremium-funksjonene fungertebratidligere,mennåfungerer detikkelenger. Hvakanjeggjøre? Hvisfølgendeerblittgjort,kandet hendeskjermdriverenmåinstallerespå nytt. Sv.: Sv.: Sp2. Detkanværeatgrafikkadapterendin ikkeerkompatibelmedsmartcontrol Premium.Hvisgrafikkadapterendin eravenavtypenesomnevnesover, børduprøveålasteneddenmest oppdatertegrafikkadapterdriveren franettstedettildettilhørende selskapet.installerdriveren.fjernførst SmartControlPremium,oginstallerdet såpånytt. Hvisdetfremdelesikkevirker,beklager viatgrafikkadapterenikkestøttes. BesøkPhilips-websidenogsjekkom enoppdatertsmartcontrolpremiumdriverertilgjengelig. Sv.: Sp4. NårjegklikkerpåProductInformation (Produktinformasjon),visesbaredeler avinformasjonen.hvaharskjedd? Sv.: Detkanværeatgrafikkadapterdriveren dinikkeerdenmestoppdaterte versjonen,ogatdenikkeharfull støtteforddc/ci-grensesnittet.prøv ålasteneddenmestoppdaterte grafikkadapterdriverenfranettstedet tildettilhørendeselskapet.installer driveren.fjernførstsmartcontrol Premium,oginstallerdetsåpånytt. Videografikkadapterenerblittbyttetut medenannen Videodriverenerblittoppdatert Noeerblittgjortmedoperativsystemet, foreksempelinstallasjonaven oppdateringspakkeellerenoppdatering. WindowsUpdateerblittkjørt,ogskjerm- og/ellervideodriverneerblittoppdatert Windowsblestartetoppmensskjermen varslåttavellerkobletfra. Foråseomdetteernødvendigkandu høyreklikkepåmycomputer(datamaskin) ogklikkepåproperties-(egenskaper-) >Hardware-(Maskinvare-)>Device Manager(Enhetsbehandling). Hvisduser"PlugandPlayMonitor(Plug andplay-skjerm)"underskjerm,mådu installeredenpånytt.fjernsmartcontrol Premiumoginstallerdetpånytt. Sp3. Sp. 5. Sp.JegharglemtPIN-kodentilTheft Deterrence(Tyverisikring)-funksjonen. Hvakanjeggjøre? AnbefaltoppløsningforPhilips23": Hvordanjustererjegoppløsningen? Videokortetoggrafikkdriverendin avgjørdetilgjengeligeressursene. Dukanvelgeønsketoppløsningi Windows Kontrollpanelunder"Display properties(egenskaperforskjerm)". Pluggfraallekabler,ogkoblesåPC-entil skjermendubruktetidligere. IStartmenyeniWindowsvelgerdu Settings(Innstillinger)/ControlPanel (Kontrollpanel).IKontrollpanel-vinduet velgerdudisplay(skjerm)-ikonet.i KontrollpanelappletenSkjermvelger du"settings(innstillinger)"-kategorien. Underfanen"Settings(Innstilinger)", iboksenmerket"desktoparea (skrivebordsområde)",bevegerdu glidebryterentil1920x1080piksler(23"). SkrupåskjermenogderetterpåPC-en. Sp2. Hvaeranbefaltoppdateringsfrekvens forskjermen? justererskjermen? Sv.: TrykkganskeenkeltpåOK-knappen,og velg"reset"(tilbakestill)foråfåtilbake opprinneligefabrikkinnstillinger. Sp6. ErLCD-skjermenmotstandigmot riper? Sv.: Genereltanbefalesdetatskjermens overflateikkeutsettesforstorestøt ogbeskyttesmotskarpeogbutte gjenstander.nårduhåndtererskjermen, mådusørgeforåikketrykkeeller brukekraftpåsideneavskjermens overflate.dettekanhainnvirkningpå garantiforholdet. Sp7. HvordanskaljegrengjøreLCDoverflaten? Sv.: Fornormalrengjøringbrukerduenren ogmykklut. Fornøyerengjøringbør dubrukeisopropanol.ikkebrukandre løsemidler,sometylalkohol,etanol, aceton,heksanosv. Sp3. Hvaer.inf-og. icm-filenepåcdrom-en?hvordaninstallererjeg driverne(.infog.icm)? Sv.: Detteerskjermensdriverfiler.Følg instruksjoneneibruksanvisningenfor åinstalleredriverne. Detkanhende datamaskinenberdegomskjermdrivere 46 Sp8. Kanjegendreskjermens fargeinnstilling? Sv.: Ja,dukanendrefargeinnstillingen gjennomosdkontrollenvedåbruke følgendefrengangsmåte. Trykkpå"OK"foråviseOSD(On ScreenDisplay)menyen Trykkpå"DownArrow"(Nedpil) foråvelgealternativet"color" (Farge)ogtrykkderetterpå"OK" foråangifargeinnstilling.deterde treinnstillingeneunder. 1. ColorTemperature(Fargetemperatur);de seksinnstillingeneer5000k,6500k,7500k, 8200K,9300Kog11500K.Medinnstillinger innenfor5000kspekteretvirkerskjermen "varm"medenrød-hvitfargetone,mensen 11500K-temperaturgiren"kjølig,blå-hvit tone". 2. srgb;detteerenstandardinnstillingforå sikrekorrektoverføringavfargermellom uliktutstyr(f. eks.digitalkameraer,skjermer, skrivere,skannereosv.). 3. UserDefine(Brukerdefinert);brukeren kanvelgefargensomhan/hunforetrekker gjennomåjustererød,grønnogblåfarge. Merk: Enmålingavfargenpålyssomutstrålesavet objektnårdetvarmesopp.målingenuttrykkes somverdierienabsoluttskala(graderkelvin). LavereKelvin-temperaturer,som2004K,er røde;høyeretemperaturersom9300k,erblå. Nøytraltemperaturerhvitpå6504K. Sp9. KanjegkobleskjermentilallePC-er, arbeidsstasjonerogmac-er? Svar: Ja.AlleskjermerfraPhilipserfullt kompatiblemedvanligepcer,macerogarbeidsstasjoner.detkanvære atdumåbrukeenkabeladapterforå kunnekobleskjermentiletmac-system. Kontaktsalgsrepresentantendinfra Philipsformerinformasjon. Sp10. ErskjermerfraPhilipsPlugandPlay? Sv.: Ja,skjermeneerPlugandplaykompatiblemedWindows7/Vista/XP/ NT,MacOSX,Linux Sp11. Hvaslagsbredvinkelteknologier tilgjengelig? Sv.: Forøyeblikket,girIPStypeskjermene detbestekontrastforholdet, sammenlignetmedmva-ellerpvateknologier.tnskjermererblittbedre medårene,menips-skjermergir fremdelesbedreresultater. Sp12. Hvabetyrspøkelsesbilder,ellerdetat bildetbrennersegfastiskjermen? Sv.: Hvisstatiskebilderellerstillbildervises overenlengreperiode,kanbildet "brenneseg"fastiskjermen,noe somogsåerkjentsom"etterbilder" eller"spøkelsesbilder"."innbrenning", "etterbilder"eller"spøkelsesbiler"er etvelkjentfenomennårdetkommer tilskjermpaneler.ideflestetilfellervil "innbrenningen",eller"etterbildene"/"s pøkelsesbildene",forsvinnegradvisetter atstrømmenerskruddav. Dumåalltidbrukeetprogramsom gjenoppfriskerskjermenvedjevne mellomrom,hvisskjermenviserstatisk oguendretinnhold. Advarsel Voldsom"innbrenning",eller"etterbilder"/"s pøkelsesbilder",vilikkeforsvinneogkanikke repareres.

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene...

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene... Innholdsfortegnelse Forholdsregler...2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER...2 Leveringsinnhold...3 Installeringsinstruksjoner...3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series

Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER... 2. Leveringsinnhold... 3. Installeringsinstruksjoner...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER... 2. Leveringsinnhold... 3. Installeringsinstruksjoner... Innholdsfortegnelse Forholdsregler... 2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER... 2 Leveringsinnhold... 3 Installeringsinstruksjoner... 3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene...

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene... Innholdsfortegnelse Forholdsregler...2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER...2 Leveringsinnhold...3 Installeringsinstruksjoner...3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Viktige funksjoner, effektiv ytelse

Viktige funksjoner, effektiv ytelse Hefte før salg for Norge () Philips LED-bakbelyst LCD-skjerm med SmartImage S serien 27" (68,6 cm) Quad HD (2560 x 1440) 272S4LPJCB/00 Viktige funksjoner, effektiv ytelse for maksimal produktivitet LED-skjermen

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brukerhåndbok W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Pass på at du leser Viktige forholdsregler før du bruker dette produktet. Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring Innholdsfortegnelse Sikkerhet 1 Sikker behandling av 1 strøm Sikkerhet ved installering 1 Sikkerhet under 1 rengjøring Spesielle merknader om LCD 2 monitorer Pakningens innhold 2 Instruksjoner for installering

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Hvis produktet er blitt sluppet i gulvet, eller kabinettet er skadd. Hvis produktet tydelig fungerer anderledes eller synes å ha behov for service.

Hvis produktet er blitt sluppet i gulvet, eller kabinettet er skadd. Hvis produktet tydelig fungerer anderledes eller synes å ha behov for service. Table of Contents Forsiktighetsregler...2 Advarsel ved installasjonen...2 Advarsel ved strømtilkopling...2 Tilpasning av betraktningsvinkelen på LCD-displayet...2 Veggmontering...3 Først legges sokkelen

Detaljer

Din bruksanvisning LG W2486L http://no.yourpdfguides.com/dref/3913250

Din bruksanvisning LG W2486L http://no.yourpdfguides.com/dref/3913250 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkelt med dokkingvisning for bærbar PC

Enkelt med dokkingvisning for bærbar PC Hefte før salg for Norge () Philips LED-bakbelyst LCD-skjerm Dokkingvisning for bærbar PC 23" (58,4 cm) Full HD (1920 x 1080) 231P4QUPES/00 Enkelt med dokkingvisning for bærbar PC utvid visningen med én

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 3300

Din bruksanvisning HP DESKJET 3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 224CL2SB http://no.yourpdfguides.com/dref/4223015

Din bruksanvisning PHILIPS 224CL2SB http://no.yourpdfguides.com/dref/4223015 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

W1943S W1943C. Brukerhåndbok

W1943S W1943C. Brukerhåndbok Brukerhåndbok W1943S W1943C Pass på at du leser Viktige forholdsregler før du bruker dette produktet. Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den senere. Se etiketten på baksiden

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 19 INCH FLAT PANEL MONITORS http://no.yourpdfguides.com/dref/892650

Din bruksanvisning HP PAVILION 19 INCH FLAT PANEL MONITORS http://no.yourpdfguides.com/dref/892650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION 19 INCH FLAT PANEL MONITORS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

272P4. www.philips.com/welcome NO Brukerveiledning 1 Service og garantier 38 Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål) 44

272P4. www.philips.com/welcome NO Brukerveiledning 1 Service og garantier 38 Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål) 44 272P4 www.philips.com/welcome NO Brukerveiledning 1 Service og garantier 38 Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål) 44 Innhold 1. Viktig...1 1.1 Sikkerhetstiltak og vedlikehold...1 1.2 Symboler...2 1.3

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Viktige funksjoner, effektiv ytelse

Viktige funksjoner, effektiv ytelse Hefte før salg for Norge () Philips LED-bakbelyst LCD-skjerm med SmartImage S-serien 24 (visningsområde 23,8" / 60,5 cm) Full HD (1920 x 1080) 241S6QYMB/00 Viktige funksjoner, effektiv ytelse for maksimal

Detaljer

SMART Document Camera-

SMART Document Camera- Spesifikasjoner SMART Document Camera- Modell SDC-450 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Sammenlagt 10" W 2 3/4" H 12" D (25,4 cm 7 cm 30,5 cm) Satt opp 8" W 21 3/4" H 15" D (20,3 cm 55 cm 38 cm) Vekt 2,45

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PD3200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PD3200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VS228-serien. LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VS228-serien. LCD-skjerm. Brukerhåndbok VS228-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok

Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok Modell W1900 www.dell.com support.dell.com Merknader, varsler og advarsler OBS! Et OBS! angir viktig informasjon som hjelper deg å bruke TV-skjermen bedre. VARSEL:

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

VW199-seriene LCD-skjerm Brukerhåndbok

VW199-seriene LCD-skjerm Brukerhåndbok August 2011 VW199-seriene LCD-skjerm Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3

Detaljer

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER TRUST VIDEO COSOLE VIEWER Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Video Console Viewer. Ta kontakt med et av de Trust Customer

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX COLORQUBE 9300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX COLORQUBE 9300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 241P3EB http://no.yourpdfguides.com/dref/4213916

Din bruksanvisning PHILIPS 241P3EB http://no.yourpdfguides.com/dref/4213916 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

L200WJ. Brukerhåndbok

L200WJ. Brukerhåndbok Brukerhåndbok L200WJ Pass på at du leser Viktige forholdsregler før du bruker dette produktet. Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den senere. Se etiketten på baksiden av

Detaljer

S24C650BW S24C650MW S24C650DW S24C650XW S27C650X

S24C650BW S24C650MW S24C650DW S24C650XW S27C650X Brukerhåndbok S24C650BW S24C650MW S24C650DW S24C650XW S27C650X Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen. BN46-00301F-02

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

DH551F/DH550F/DL550F. Brukerhåndbok

DH551F/DH550F/DL550F. Brukerhåndbok DH551F/DH550F/DL550F Tosidig skjerm Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Slå datamaskinen på. Sett inn installasjons-cd-en. 2 Installer driver (Install driver). 3 Ingen handling nødvendig 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Slå datamaskinen på. Sett inn installasjons-cd-en. 2 Installer driver (Install driver). 3 Ingen handling nødvendig 4 MD-300 USB ADSL MODEM Produktinformasjon A. Strømlampe (på: tilkoplet til USB og PC på/av: ikke koplet til eller PC slått av) B. ADSL LINK-lampe (blinker: søker etter ADSL-linje/kontinuerlig: ADSL-linje

Detaljer

PB298Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok

PB298Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok PB298Q LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 En introduksjon til skjermen...

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

272S4. www.philips.com/welcome NO Brukerveiledning 1 Service og garantier 41 Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål) 47

272S4. www.philips.com/welcome NO Brukerveiledning 1 Service og garantier 41 Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål) 47 272S4 www.philips.com/welcome NO Brukerveiledning 1 Service og garantier 41 Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål) 47 Innhold 1. Viktig...1 1.1 Sikkerhetstiltak og vedlikehold...1 1.2 Symboler...2 1.3

Detaljer

PB278Q-seriene LCD-skjerm. Brukerhåndbok

PB278Q-seriene LCD-skjerm. Brukerhåndbok PB278Q-seriene LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 272C4QPJKAB/00 http://no.yourpdfguides.com/dref/5559181

Din bruksanvisning PHILIPS 272C4QPJKAB/00 http://no.yourpdfguides.com/dref/5559181 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

VB199-seriene LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VB199-seriene LCD-skjerm. Brukerhåndbok VB199-seriene LCD-skjerm Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter

Detaljer

Kjenn din PC Marie Bjørn 2014

Kjenn din PC Marie Bjørn 2014 Kjenn din PC Marie Bjørn 2014 1.Hva slags prosessor har maskinen. Intel (R) Core (TM) i7-4500u CPU @ 1.80Ghz 2.40 GHz 2.Hvor mye minne har den. RAM: 8,00 GB (7,89 GB brukbar) 3.Prøv om du kan finne en

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Ventilasjonsåpningen på baksiden av LCD.skjermen må ikke dekkes til eller blokkeres.

Ventilasjonsåpningen på baksiden av LCD.skjermen må ikke dekkes til eller blokkeres. Table of Contents Merknader før bruk...2 Installasjon...2 Slik kopler du til spenningen...2 Vedlikehold...2 Forsendelse av LCD-displayet...3 Tilpasning av betraktningsvinkelen på LCD-displayet...3 Veggmontering...4

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer