Morgan Stanley Investeringsfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgan Stanley Investeringsfond"

Transkript

1 I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011

2 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 i Innhold Sider Investeringsmål og -retningslinjer 1 Risikofaktorer 2 Sammenslåing 3 Utbyttepolitikk 4 Provisjoner og utgifter 5 Beskatning 6 Fastsettelse og kunngjøring av Netto Formuesverdi 7 Hvordan kjøpe Andeler 8 Hvordan selge Andeler 8 Hvordan konvertere Andeler 9 Generelt 10 Annen viktig informasjon 11 vedrørende underfond 12 Tilleggsinformasjon for sveitsiske investorer 104 Fondets kostnadsprosenter pr. 31. desember Porteføljens omsetningshastighet per 31. desember

3

4 Morgan Stanley Investment Funds Desember Morgan Stanley Investeringsfond et overordnet société d investissement à capital variable ( SICAV ), autorisert i henhold til Loven av 17. desember 2010, Del I. Selskapet er et selvstyrt SICAV i overensstemmelse med Artikkel 27 i Loven av 17. desember 2010 om innretninger for kollektive investeringer (2010-loven). Forretningsadresse: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B Forenklet Prospekt, datert desember 2011, i overensstemmelse med Rådsdirektiv 2009/65/EF fra Europaparlamentet og fra Rådet av 13. juli 2009 om samordning av lover, forordninger og administrative bestemmelser om institutter for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer Vennligst se det fullstendige prospektet til Morgan Stanley Investeringsfond ( Selskapet ), datert desember 2011, for ytterligere informasjon ( Prospektet ). Begreper med stor forbokstav som ikke er definert i dette dokument er definert i Prospektet. Et eksemplar av Selskapets Prospekt, samt et eksemplar av den siste årsrapport, som inneholder det reviderte regnskap, og halvårsrapport, vil på anmodning bli stilt gratis til investorers disposisjon. Eksemplarer er også tilgjengelig på Selskapets forretningsadresse. Vennligst noter at ikke alle Andelsklasser er tilgjengelig for tegning i samtlige av Selskapets underfond. Potensielle tegnere bør sette seg inn i de lover og forskrifter (herunder skatte- og valutakontrollforskrifter) som gjelder for tegningsanmodning, erverv, eierskap og avhendelse av Andeler i de land hvor vedkommende er, henholdsvis, statsborger, bosatt eller hjemmehørende. Dette Forenklede Prospekt kan bli oppdatert fra tid til annen. Potensielle tegnere anbefales derfor å forhøre seg om hvorvidt et mer oppdatert Forenklet Prospekt er utgitt. Dette Forenklede Prospektet ble utarbeidet på engelsk og kan være oversatt til andre språk. Enhver slik oversettelse skal kun inneholde de samme opplysningene og ha den samme betydning som det engelskspråklige dokumentet. I tilfelle inkonsistens mellom det engelskspråklige dokumentet og dokumentet på et annet språk, skal det engelskspråklige dokumentet ha forrang, bortsett fra i den grad (men kun i den grad) noe annet kreves av lovgivningen i den jurisdiksjonen der Andelene selges, slik at ved en rettstvist basert på fremstillingen i et dokument på et annet språk enn engelsk, skal språket i det dokumentet vedkommende rettstvist baseres på ha forrang. Distribusjonen av dette Forenklede Prospektet og tilbudet om Andeler kan være begrenset i visse jurisdiksjoner. Personer som er i besittelse av dette Forenklede Prospektet og andre som måtte ønske å tegne Andeler i henhold til dette Forenklede Prospektet er ansvarlige for å holde seg informert om og overholde alle gjeldende lover og bestemmelser i de aktuelle jurisdiksjonene. Andelene er ikke og vil ikke bli registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 med endringer (Selskapet er heller ikke registrert i henhold til United States Investment Company Act av 1940, med endringer). Andelene skal heller ikke direkte eller indirekte tilbys eller selges i USA eller tilhørende territorier, besittelser eller områder underlagt amerikansk lov, til amerikanske borgere eller personer med bopel i USA bortsett fra i henhold til amerikansk lov. På samme måte kan Andelene i Morgan Stanley Investment Fund Indian Equity Fund ikke direkte eller indirekte tilbys eller selges til personer bosatt i India. Viktig: Dersom De har spørsmål vedrørende innholdet av dette dokumentet, bør De ta kontakt med Deres aksjemegler, banksjef, advokat, revisor eller annen økonomisk rådgiver. Investeringsmål og -retningslinjer Investeringsrutinene og -målene til hver av underfondene (heretter i fellesskap omtalt som Fondene, og hver for seg som et Fond ), som fastsatt av Styret, er beskrevet i ene. Selskapets formål er å gi investorer muligheten til å investere i et utvalg av profesjonelt styrte fond som søker å spre investeringsrisiko, med den hensikt å oppnå optimal avkastning på investert kapital. En investering i et av Selskapets fond er ikke et innskudd i en bank eller annen institusjon som mottar garanterte innskudd fra allmennheten. Investering vil ikke nødvendigvis egne seg for alle investorer. Det enkelte fond er ikke ment å være et fullstendig investeringsprogram, og investorer bør vurdere sine langsiktige investeringsmålsetninger og finansielle behov når de foretar en investeringsbeslutning vedrørende et særskilt fond. Med unntak av likviditetsfondene er en investering i Selskapets fond ment å være en mellom- til langsiktig investering. Fond bør ikke benyttes som handelsinstrumenter. I den anledning tilbyr Selskapet et utvalg av Fond som gjør det mulig for investorer å foreta sine egne strategiske allokeringer ved å kombinere eierskap av Andeler i de forskjellige Fondene etter eget ønske. Fond vil ikke bli tilbudt for salg til allmennheten i en gitt jurisdiksjon før alle påkrevde godkjennelser er innhentet i den relevante jurisdiksjon. Hvert Fond forvaltes i samsvar med investerings- og låneopptaksrestriksjonene angitt i Prospektets A. Fondene er autorisert til å benytte derivater og finansielle teknikker og instrumenter og delta i utlåns- og gjenkjøpstransaksjoner for verdipapirer enten for sikrings- eller effektiv porteføljeforvaltningsformål eller som ledd i deres investeringsstrategier som beskrevet i Fondenes investeringsmål. Med mindre noe annet er angitt i Fondets investeringsmål, vil et

5 2 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 Fond som benytter derivater og finansielle teknikker og instrumenter og deltar i transaksjoner vedrørende deltakelse i verdipapirutlån og tilbakekjøp spesifisert i avsnitt 3 og 4 i Prospektets A, kun gjøre dette for sikrings- og/eller effektiv porteføljeforvaltningsformål. Fond som benytter derivater og finansielle teknikker og instrumenter og deltar i utlåns- og gjenkjøpstransaksjoner for verdipapirer vil gjøre dette innen grensene angitt i avsnitt 3 og 4 i Prospektets A. Investorer bør se Prospektets avsnitt om Risikofaktorer for særskilte risikohensyn som gjelder for transaksjoner vedrørende derivater og utlån og gjenkjøp av verdipapirer. Risikofaktorer Nedenstående er et sammendrag av risikofaktorer av relevans for en investering i Selskapet. Vennligst se Prospektet for en fullstendig omtale av risikofaktorene som er relevant for en investering i Selskapet. Enkelte Fond vil kunne investere i egenkapitalrelaterte verdipapirer eller egenkapitalrelaterte instrumenter, som f. eks. aksjekjøpsretter. Gearingeffekten ved investeringer i aksjekjøpsretter og svingningene i kursene på aksjekjøpsretter innebærer at risikoen forbundet med investeringer i aksjekjøpsretter er høyere enn det som er tilfelle ved investeringer i aksjer. Det kan ikke garanteres at Fondets investeringsmål vil bli nådd. Tidligere resultater gir ikke nødvendigvis noen indikasjon om fremtidige resultater, og verdien av Andeler, samt inntektene fra disse, kan reduseres så vel som økes. Ved innløsning av Andeler kan en investor få tilbake et lavere beløp enn det beløp vedkommende opprinnelig investerte. Fondenes aktiva vil lyde på ulike valutaer, og valutakursendringer kan derfor også påvirke verdien av en investors beholdning. Videre kan verdien av Andeler bli negativt påvirket av endringer i valutakursen mellom investorens referansevalutaer og Fondenes utgangsvalutaer. Der er særskilte risikohensyn forbundet med investeringer i verdipapirer utstedt av selskap som primært er beskjeftiget i infrastrukturbransjen. Infrastrukturrelaterte selskap er eksponert for en rekke faktorer som kan ha en negativ innvirkning på deres virksomhet eller drift. Fondene kan investere i derivatmarkeder, herunder børsnoterte derivater og ad hoc derivater, for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning. Fond vil derigjennom bli eksponert for markeds-, likviditets- og motpartsrisiko. Et Fond kan i overensstemmelse med sin investeringspolitikk investere i finansielle derivater, herunder, men ikke begrenset til, europeiske og amerikanske opsjoner, herunder enkeltverdipapir-, kurv- og indeks kjøps- og salgsopsjoner, enkeltverdipapir og aksjeindeksterminkontrakter, rente- eurodollar, swap- og statsobligasjonsterminkontrakter, kontrakter for forskjeller (CFD-er), enkeltvalutaswaps, kredittmisligholdswaps, renteswaps, konsumprisindeksswaps (KPI-swaps), totalavkastningswaps, strukturerte obligasjoner, warrants og valutaterminkontrakter. Mens forstandig bruk av derivater vil kunne være fordelaktig, medfører derivater også risikoer som er forskjellig fra, og i enkelte tilfeller større enn, risikoene forbundet med mer tradisjonelle investeringer. Dersom dette fremgår av dets investeringspolitikk kan et Fond benytte ulike investeringsstrategier i den hensikt å redusere enkelte av dets risikoer og/eller øke avkastningen. Disse strategiene kan innbefatte bruk av derivatinstrumenter som opsjoner, tegningsretter, byttekontrakter og/eller terminkontrakter. Slike strategier kan mislykkes og pådra Fondet tap. I henhold til UCITS III-forskriftene som gjelder for Selskapet vil den samlede risikoeksponering som stammer fra finansielle derivatinstrumenter benyttet av et Fond kunne være lik vedkommende Fonds netto formuesverdi, og følgelig kan Fondets samlede risikoeksponering være inntil 200 % av dets netto formuesverdi. Et Fonds samlede risikoeksponering kan ikke økes med mer enn 10 % ved hjelp av midlertidige låneopptak, slik at Fondets samlede risikoeksponering ikke kan overstige 210 % av dets netto formuesverdi. Derivater innebærer også bestemte risikoer. Disse risikoene relaterer seg spesifikt til markedsrisikoer, forvaltningsrisiko, motpartsrisiko, likviditetsrisiko, gjeldsgradsrisiko, risikoen for feil prising eller verdsettelse av derivater og risikoen for at derivater ikke er perfekt korrelert med underliggende aktiva, rentesatser og indekser. Et Fond kan også bruke derivater til gevinst eller kortsiktig eksponering mot noen investeringer. Under ekstreme markedsforhold kan bruk av derivater under ekstreme markedsforhold teoretisk sett føre til ubegrensede tap for Fondet. Dersom slike ekstreme markedsforhold skulle inntreffe, kan investorer derfor, under visse omstendigheter, kunne stå overfor minimal eller ingen avkastning, og vil endatil kunne pådra seg et tap på sin investering i Fondet. Visse Fond kan investere i råvarertilknyttede Verdipapirer, herunder, men ikke begrenset til, råvareterminkontrakter og fond handlet på råvarebørs. Råvaretilknyttede verdipapirer er høyst volatile. Råvaremarkeder påvirkes av mange eksterne faktorer som Fondet har liten eller ingen kontroll over. Råvareterminposisjoner vil spesielt kunne være illikvide fordi enkelte råvarebørser begrenser svingninger i kursen på visse terminkontrakter. Visse fond vil kunne inngå salgs- og gjenkjøpsavtaler underlagt betingelsene og begrensningene som fremgår av CSSF sirkulære 08/356. Fondet vil kunne påføres tap ved mislighold fra den andre parten i gjenkjøpsavtalens side, i den grad provenyet fra salg av de underliggende verdipapirene og annen sikkerhet som innehas av Fondet i forbindelse med gjenkjøpsavtalen utgjør mindre enn gjenkjøpsprisen. Videre, dersom den andre parten i

6 Morgan Stanley Investment Funds Desember gjenkjøpsavtalen blir gjenstand for konkurs eller tilsvarende behandling eller unnlater å kjøpe verdipapirene tilbake som avtalt, vil Fondet kunne påføres tap, herunder tap av renter på verdipapiret eller verdipapirets hovedstol eller kostnader i forbindelse med forsinkelse og tvangsfullbyrdelse av gjenkjøpsavtalen. Visse fond vil kunne inngå avtaler om verdipapirutlån underlagt betingelsene og begrensningene som fremgår av CSSF sirkulære 08/356. Fondet vil kunne påføres tap ved mislighold fra den andre parten i avtalen om verdipapirutlåns side, i den grad provenyet fra salg av sikkerheten som innehas av Fondet i forbindelse med utlånsavtalen utgjør mindre enn verdien av de utlånte verdipapirene. Videre, dersom den andre parten i avtalen om verdipapirutlån blir gjenstand for konkurs eller tilsvarende behandling eller unnlater å returnere verdipapirene som avtalt, vil Fondet kunne påføres tap, herunder tap av renter av renter av verdipapiret eller verdipapirets hovedstol eller kostnader i forbindelse med forsinkelse og tvangsfullbyrdelse av avtalen om verdipapirutlån. Bestemmelsene om Foreign Account Tax Compliance i Hiring Incentives to Restore Employment Act ( HIRE-loven ) som nylig ble vedtatt i USA ilegger et nytt rapporteringskrav og 30 % kildeskatt forsåvidt angår visse kildeinntekter i USA (herunder utbytte og renter) samt bruttoproveny fra salg eller annen avhending av eiendom som kan gi opphav til renter eller utbytte i USA ( kildeskattepliktige betalinger ). Det generelle formålet med de nye reglene er å kreve at direkte og indirekte eierandeler tilhørende USA-personer i kontoer og enheter som ikke stammer fra USA skal rapporteres til skattemyndighetene i USA - Internal Revenue Service ( IRS ). Kildeskatten på 30 % vil gjelde ved manglende fremleggelse av påkrevet informasjon om USAeiendeler. Generelt gjelder de nye reglene om kildeskatt for kildeskattepliktige betalinger foretatt etter 31. desember Under de nye reglene vil kildeskattepliktige betalinger mottatt av et Fond være underlagt 30 % kildeskatt med mindre Fondet fremlegger den informasjon, de innsigelser eller unntak fra utenlandsk lov som måtte være påkrevet for å overholde bestemmelsene i de nye reglene, herunder informasjon vedrørende Fondets direkte og indirekte amerikanske eiere. Videre vil ikke-amerikanske finansielle enheter som ikke inngår avtale med IRS om å fremlegge informasjon om deres direkte og indirekte amerikanske eiere og andre ikke-amerikanske eiere som ikke fremlegger bekreftelser eller informasjon vedrørende deres eiendeler i USA kunne være underlagt slik kildeskatt på deres andel av kildeskattepliktige betalinger selv om Fondet har inngått de nødvendige avtalene med IRS. IRS har ennå ikke fremlagt uttømmende veiledning om denne lovgivningen. Som beskrevet i Prospektets 2.2 Utstedelse av andeler har Styret vedtatt å forhindre at amerikanske personer (som definert i henhold til Regulation S i US Securities Act 1933 med endringer) innehar andeler. Men skulle en amerikansk person (som definert i bestemmelsene om Foreign Account Tax Compliance) utilsiktet bli direkte eller indirekte eier av andeler i Selskapet foreligger det en risiko for at fond som vedkommende kontoinnehaver har investert i vil måtte svare for kildeskattebetalingene beskrevet her. Styret har derfor også vedtatt å hindre at Andeler eies av noen specified United States person eller United States owned foreign entity som definert i HIRE-loven. Alle potensielle investorer bør rådføre seg med sine skatterådgivere vedrørende kravene som fremgår av HIRE-loven. Vennligst se ene, som inneholder ytterligere spesifikke risikofaktorer for hvert Fond. Sammenslåing For det formål å oppnå effektiv forvaltning, og innen rammen av bestemmelsene i Selskapets vedtekter, samt gjeldende lover og forskrifter, kan styremedlemmene investere og forvalte hele eller deler av aktivaporteføljen som er etablert for to eller flere Fond (for dette formål betegnet som Deltakende Fond ) på sammenslått basis. Enhver slik aktivasammenslutning skal dannes ved overføring til denne av kontanter eller andre aktiva (forutsatt at vedkommende aktiva er hensiktsmessige ut fra vedkommende sammenslutnings investeringspolitikk) fra hvert av de Deltakende Fond. Deretter vil styremedlemmene til enhver tid kunne foreta ytterligere overføringer til hver aktivasammenslutning. Aktiva vil også kunne bli overført tilbake til et Deltakende Fond, opp til det beløp som vedkommende Klasse deltar med. Et Deltakende Fonds andel i en aktivasammenslutning skal måles under henvisning til nominelle enheter av lik verdi i aktivasammenslutningen. Ved opprettelse av en aktivasammenslutning skal styremedlemmene fastsette, etter eget skjønn, de nominelle enheters opprinnelige verdi (som skal angis i den valuta som styremedlemmene måtte anse for å være hensiktsmessig), og skal til hvert Deltakende Fond allokere enheter med en samlet verdi lik det kontantbeløp (eller den verdi i andre aktiva) som er overført. Deretter skal verdien av den nominelle enhet fastsettes ved å dividere aktivasammenslutningens netto aktivaverdi med det antall nominelle enheter som forefinnes. Når ytterligere kontanter eller aktiva overføres til eller fra en aktivasammenslutning skal vedkommende Deltakende Fonds antall allokerte enheter henholdsvis økes eller reduseres med et antall enheter som fastsettes ved å dividere kontantbeløpet eller den verdi i andre aktiva som tilføres eller trekkes ut med verdien av en enhet på vedkommende tidspunkt. Når et beløp tilføres i kontanter vil det hva denne beregningen angår bli behandlet som redusert med et beløp som styremedlemmene anser hensiktsmessig for å gjenspeile finansielle avgifter, samt omsetnings- og kjøpskostnader, som måtte påløpe ved investering av vedkommende kontantbeløp, og i tilfelle uttrekk av kontanter vil det bli foretatt et tilsvarende påslag for å gjenspeile kostnader som måtte påløpe ved realisering av verdipapirer eller andre aktiva som inngår i aktivasammenslutningen. Utbytte, renter og andre utdelinger som har karakter av inntekt og som er mottatt i tilknytning til aktivaene som inngår i en

7 4 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 aktivasammenslutning vil umiddelbart bli kreditert de Deltakende Fond i forhold til deres forholdsmessige deltakelse i aktivasammenslutningen på mottakstidspunktet. Ved avvikling av Selskapet vil aktivaene i en aktivasammenslutning bli allokert til de Deltakende Fond i forhold til deres respektive deltakelse i aktivasammenslutningen. Innen en sammenslåingsordning skal Depotmottaker til enhver tid sørge for å være i stand til å identifisere eiendelene som eies av hvert Deltakende Fond. Utbyttepolitikk Selskapet tilbyr Akkumulerende Andelsklasser (andelsklassene A, A1, AD, AH, AO, B, B1, BD, BH, BO, C, CD, CH, CO, I, I1, ID, IH, IO, N, ND, NH, NO, S, SD, SO, Z, Z1, ZD, ZH og ZO), Utdelende Andelsklasser (andelsklassene ADM, ADX, AHM, AHX, AM, AOM, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX og ZX) og Andelsklasser med Skjønnsmessige Utdelinger (AHR, AR, ARM, BHR og BR). Inntekt og kapitaløkning som oppstår i det enkelte Fond i tilknytning til Akkumulerende Andelsklasser vil bli reinvestert i vedkommende Fond. Verdien av Andelene i hver slik Klasse vil gjenspeile kapitalisering av inntekt og kapitaløkning. Styret har for tiden til hensikt å foreslå for Generalforsamlingen reinvestering av årets nettoresultat for alle slike Andelsklasser. Skulle imidlertid utbetaling av utbytte når det gjelder enhver Klasse av Andeler anses hensiktsmessig, vil Styret foreslå for Generalforsamlingen at det besluttes utdelt utbytte fra den netto investeringsinntekten som kan henføres til vedkommende Andelsklasse og som er tilgjengelig for utdeling av utbytte, og/eller realiserte kapitalgevinster etter fradrag av realiserte kapitaltap og urealiserte kapitalgevinster etter fradrag av urealiserte kapitaltap. Når det gjelder Utdelende Andelsklasser i obligasjonsfond, aksjefond, verdiallokeringsfond og alternative investeringsfond, har Selskapet til hensikt å kunngjøre utbytte som vil være lik minst 85 % av nettoinvesteringsinntekten som kan tilskrives nevnte klasser. Når det gjelder Utdelende Andelsklasser i likviditetsfond, har Selskapet til hensikt å dele ut utbytte som vil være lik nettoinvesteringsinntekten som kan tilskrives slike klasser og realiserte kapitalgevinster, minus eventuelt realisert tap. Slikt utbytte, om noe, vil bli erklært på hver Handelsdag når det gjelder likviditetsfond. Vedtaket om utbytteutdeling vil for Likviditetsfond for aktuelle Utdelende Andelsklasser bli bekjentgjort ved Selskapets forretningskontor og være tilgjengelig på kontorene til Overføringsagenten på hver Handelsdag. Når det gjelder de Utdelende Andelsklassene ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX og ZX i Aksjefondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene, skal eventuelt slikt utbytte påløpe på den siste handelsdagen i juni og desember og erklæres på påfølgende Handelsdag. Eventuell utbytteutdeling for de Utdelende Andelsklassene i Aksjefondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene som måtte være utstedt, vil Andelsklasser bli bekjentgjort ved Selskapets forretningskontor og være tilgjengelig på kontorene til Overføringsagenten på første Handelsdag i juli og januar. Når det gjelder de Utdelende Andelsklassene ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX og ZX i Obligasjonsfondene, vil slike eventuelle utbytter påløpe på siste Handelsdag i mars, juni, september og desember og erklæres neste Handelsdag. Utbytteerklæringen for disse Utdelende Andelsklassene i Obligasjonsfondene som er utstedt vil bli bekjentgjort ved Selskapets forretningskontor og være tilgjengelig på kontorene til Overføringsagenten på første Handelsdag i januar, april, juni og oktober ettersom det passer. Når det gjelder de Utdelende Andelsklassene ADM, AHM, AM, ARM og AOM i Obligasjonsfondene, vil slike eventuelle utbytter påløpe på siste Handelsdag i måneden og erklæres neste Handelsdag. Utbytteerklæringen for disse Utdelende Andelsklassene i Obligasjonsfondene som er utstedt vil bli bekjentgjort ved Selskapets forretningskontor og være tilgjengelig på kontorene til Overføringsagenten på første Handelsdag i den etterfølgende måned ettersom det passer. Selskapet har til hensikt å vedta utbytter for Andelsklasser med Skjønnsmessige Utdelinger i Obligasjonsfondene, Aksjefondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene som vil bli fastsatt etter Styrenes skjønn. Vedtatt utbytte for Andelsklassene med Skjønnsmessige Utdelinger kan overstige netto investeringsinntekt som er henførbar til disse Klassene, og i såfall vil det finne sted en kapitalnedsettelse. Nærmere opplysninger om Andelsklassene med Skjønnsmessige Utdelinger vil bli inntatt i det relevante Nøkkelinformasjonsdokumentet for vedkommende fond. Når det gjelder Andelsklassene med Skjønnsmessige Utdelinger i Aksjefondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene, vil slike eventuelle utbytter påløpe på siste Handelsdag i juni og desember og vedtatt neste Handelsdag. Vedtatte utbytter for eventuelle Andelsklasser med Skjønnsmessige Utdelinger i Aksjefondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene vil der de er vedtatt, bli offentliggjort ved Selskapets forretningskontor og gjort tilgjengelig ved Overføringsagentens kontorer på første Handelsdag i juli og januar. Når det gjelder Andelsklassene med Skjønnsmessige Utdelinger i Obligasjonsfondene, vil slike eventuelle utbytter påløpe på siste Handelsdag i mars, juni, september og desember og vedtatt neste Handelsdag. Vedtatte utbytter for eventuelle Andelsklasser med Skjønnsmessige Utdelinger i Obligasjonsfondene vil der de er

8 Morgan Stanley Investment Funds Desember vedtatt, bli offentliggjort ved Selskapets forretningskontor og gjort tilgjengelig ved Overføringsagentens kontorer på første Handelsdag i januar, april, juli og oktober. Utbytter vil bli utdelt på første Handelsdag i den etterfølgende måned når det gjelder Likviditetsfondene og innen tre Virkedager fra utbyttende er erklært når det gjelder Aksjefondene, Obligasjonsfondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene. Utbytter vil bli reinvestert, automatisk og vederlagsfritt, i ytterligere Andeler i vedkommende Klasse, med mindre (i) Andelseieren på Tegningsformularet har valgt å motta slikt utbytte i kontanter og (ii) verdien av utbyttet som skal utdeles henholdsvis vedkommende måned, kvartal eller halvår overstiger USD eller EUR 100,00, eller motverdien av USD 100,00 i Euro eller GBP. Provenyene vil bli utbetalt til andelseieren i det relevante fondets referansevaluta eller i sterling, euro eller USD når det gjelder aksjefond, obligasjonsfond, alternative investeringer og verdiallokeringsfond dersom andelseierens åpningstegning var i henholdsvis sterling, euro eller USD. Når det gjelder andelseiere hvis påløpne dividende for den aktuelle måneden eller det aktuelle kvartalet eller halvåret er mindre enn USD 100,00 eller motverdien av USD 100,00 i euro eller GBP, blir dividendene automatisk reinvestert vederlagsfritt i ytterligere andeler i den relevante andelsklassen. Dersom anmodning om dette mottas fra Andelseier, kan Styret etter eget valg vedta at nedre grense for automatisk reinvestering av påløpt dividende skal frafalles eller endres. Handelsdagen som gjelder for slik automatisk reinvestering, vil være siste Handelsdag i vedkommende måned når det gjelder Likviditetsfondene, første Handelsdag i januar, april, juli eller oktober når det gjelder Obligasjonsfondene, og første Handelsdag i januar eller juli når det gjelder Aksjefondene, Obligasjonsfondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene. Når det gjelder de Utdelende Andelsklassene ADM, AHM, AM og AOM vil slik automatisk reinvestering skje første Handelsdag i hver måned. Inntektsutjevning praktiseres for alle andelsklasser i alle Utdelende Andelsklasser i alle Fondene. For slike andelsklasser sikrer utjevning at inntekt pr. andel som utdeles i en utdelingsperiode ikke påvirkes av endringer i antall utstedte andeler i den aktuelle andelsklassen i løpet av perioden. Utjevning foretas av Administrator som allokerer en del av provenyene fra salg og innløsningskostnader for andeler som pr. andel tilsvarer tilbakeholdt netto investeringsinntekt pr. datoen for tegning eller innløsning til tilbakeholdt inntekt. Dersom utbytte blir utbetalt i ett eller flere Fond, skal slike utbytter utbetales til Andelseierne i sjekk postlagt til deres adresse som vist i Andelseierregisteret, eller ved bankoverførsel. Utbyttesjekker som ikke er innløst innen fem år, vil ikke lenger gjelde og vil tilfalle den Andelsklassen i Fondet som utbttet skulle utbetales fra. Provisjoner og utgifter Vennligst se ene, som inneholder informasjon om Provisjoner og utgifter for de enkelte Fond. Depotavgiftene som skal betales varierer fra Fond til Fond avhengig av det relevante Fonds størrelse og hvor investeringene foretas. Depotsatsen som skal betales varierer fra 0,20 til 35 basispunkter, avhengig av markedet der investeringen er plassert. Transaksjonssatsen som skal betales i tillegg varierer fra USD 4,50 til USD 80,00 per transaksjon, avhengig av hvilket marked investeringene foretas i. Depotavgifter forfaller til betaling månedlig. Administrators avgifter for alle fond varierer med størrelsen av vedkommende Fond. For alle Fond bortsett fra likviditetsfondene skal avgifter betales etter satser som varierer fra 2,00 basispunkter til 0,50 basispunkter, etter en synkende skala ettersom størrelsen av samlede aktiva øker. For Likviditetsfondene skal Avgifter betales etter satser som varierer fra 1,50 basispunkter til 0,25 basispunkter, etter en synkende skala ettersom Fondets størrelse øker. Disse avgifter forfaller til betaling månedlig. I enkelte jurisdiksjoner kan, når tegninger, innløsninger og konverteringer foretas gjennom en tredjepart som opptrer som agent, ytterligere honorarer og avgifter bli pålagt av vedkommende tredjepart Lokale investorer og Selskapet vil kunne bli ilagt slike ytterligere honorarer og avgifter. Distributøren kan tildele en del av Distribusjonshonoraret, Forvaltningshonoraret eller det Betingede, Utsatte Salgsgebyret til distributører som Distributøren har distribusjonsavtaler med. Investeringsrådgiveren kan også utbetale en andel av sitt investeringsrådgiverhonorar knyttet til Andeler i enhver Klasse til distributører, meglere eller andre enheter som bistår Investeringsrådgiveren ved utførelsen av dennes plikter eller som yter tjenester, direkte eller indirekte, til Fondene eller deres Andelseiere, og av sitt investeringsrådgiverhonorar knyttet til Andeler i enhver Klasse på fremforhandlet grunnlag gjennom en privat avtale med en eier eller potensiell eier av Andeler. Det tilligger Distributøren å velge hvilke eiere eller potensielle eiere av Andeler slike private avtaler kan inngås med, samt å fastsette de vilkår som Distributøren eller distributørens nærstående, representanter eller plasseringsagenter kan inngå slike private avtaler på, dog er det et vilkår for eventuelle slike ordninger at selskapet ikke dermed skal pådra seg forpliktelser eller ansvar av noe slag. Styrehonorarer Styremedlemmer som ikke er styremedlemmer, ledere eller ansatte i investeringsrådgiveren eller tilknyttede selskaper, har krav på å motta vederlag fra selskapet i henhold til det som fremgår av årsberetningen. Overføring av aksjer Dersom styret fastsetter at dette vil tjene Selskapet og Andelseiernes beste interesser, kan Selskapet ilegge et gebyr på enhver Andelseier

9 6 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 som krever omregistrering av sin investering i en annen andelseierkonto. Dette gebyret betales til Selskapet fra Andelseierens investering for å dekke utgiftene i forbindelse med behandling av slikt krav. Slikt gebyr skal ikke utgjøre over Euro 50 pr. overføring. Beskatning Nedenstående uttalelser om beskatning er kun ment som en generell orientering for potensielle investorer og Andelshavere, med hensyn til gjeldende lovgivning og praksis i den relevante jurisdiksjon per det Forenklede Prospekts dato, og innebærer ikke skatterådgivning eller juridisk rådgivning, og investor bør rådføre seg med sin egen rådgiver og foreta sine egne undersøkelser når det gjelder skattforhold ved investeringen. Det kan ikke gis noen garanti for at den skatteposisjon eller foreslåtte skatteposisjon som gjelder på det tidspunkt en investering foretas vil forbli uendret på ubestemt tid. Hverken Selskapet, Datterselskapet eller deres rådgivere står ansvarlige for noe tap som måtte oppstå som følge av nåværende, eller endringer i, relevant skattelovgivning, -praksis eller noen relevant myndighets tolkning av disse. I henhold til gjeldende lov skal ikke Selskapet betale inntektsskatt i Luxembourg. Det skal heller ikke betales luxembourgsk kildeskatt av utbytte som Selskapet utbetaler (med de unntak som følger av nedenstående avsnitt om Den europeiske unions sparedirektiv). Selskapet skal imidlertid betale årlig tegningskatt i Luxembourg (taxe d abonnement) etter en sats på 0,01 % av netto andelsverdi i Likviditetsfondene og 0,05 % av netto aktiva i samtlige andre Fond med unntak av der og i den grad særskilte andelsklasser i slike andre Fond har krav på å dra nytte av en redusert tegningsskatt på 0,01 % i henhold til artikkel 174 i 2010-loven eller ved unntak fra den årlige tegningsskatten i henhold til artikkel 175 i 2010-loven (som beskrevet nedenfor). Selskapet er fritatt for tegningsskatt når det gjelder Andelsklassene S, SX, Z og ZX innen Likviditetsfondene. Selskapet vil også søke å oppnå en redusert tegningsskatt på 0,01 % for Andelsklassene, N, ND, NH, NHX, NO, NOX, NX, SD, SO, SOX, ZD, ZH, ZHX, ZO og ZOX der hele Andelsklassen innehas av institusjonelle investorer som bestemt i artikkel 174 i 2010-loven. Det gis imidlertid ingen garanti om at fordelen ved en slik redusert skattesats vil kunne oppnås eller dersom en slik skattesats oppnås at den reduserte skattesatsen vil fortsette å være tilgjengelig i fremtiden. Tegningsskatten betales kvartalsvis på grunnlag av de relevante Fondenes netto aktiva, beregnet ved utgangen av det kvartalet skatten relaterer seg til. I henhold til artikkel 175 i 2010-loven betales ikke tegningsskatt på verdien av eiendelene til fond som representerer investeringer i andre luxembourgske innretninger for kollektive investeringer som selv er underlagt tegningsskatt. Ingen stempelavgift eller Luxembourgsk skatt skal betales i forbindelse med utstedelsen av Selskapets Andeler. En fast registreringsavgift på Euro 75 vil bli ilagt ved endringer i Selskapets vedtekter. I henhold til gjeldende lov i Luxembourg, skal det ikke betales luxembourgsk skatt på den kapitagevinst som oppstår gjennom realisert verdiøkning på Selskapets aktiva. Selskapet anses i Luxembourg som avgiftspliktig for merverdiavgiftsformål uten rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Et unntak fra merverdiavgiftsplikten gjelder i Luxembourg for tjenester som kvalifiserer som fondsforvaltningstjenester. Andre tjenester levert til Selskapet kan potensielt utløse merverdiavgift og kreve merverdiavgiftregistrering av Selskapet i Luxembourg for egenmelding om den merverdiavgift som anses å påløpe i Luxembourg på skattepliktige tjenester (og varer i en viss utstrekning) kjøpt fra utlandet. Det oppstår i prinsippet ingen merverdiavgiftsplikt i Luxembourg når det gjelder utbetalinger fra selskapet til dets Andelseiere i den utstrekning utbetalingene er knyttet til deres tegning av andeler i Selskapet og anses ikke som vederlag betalt for eventuelle leverte skattepliktige tjenester. I henhold til gjeldende lovgivning er Andelseiere vanligvis ikke pålagt kapitalgevinst- eller inntektsskatt i Luxembourg, bortsett fra Andelseiere som har fast bopel, i eller som er hjemmehørende eller har et fast driftssted eller en permanent representant i Luxembourg som Andelene kan tilskrives. Informasjonen som er gjengitt overfor er basert på dagens lov og administrativ praksis og kan være gjenstand for endringer. Investeringsinntekt fra utbytte, gevinster og rente mottatt av Selskapet kan være gjenstand for kildeskatt til forskjellige satser. Betalt kildeskatt fås ikke nødvendigvis tilbake. Potensielle Andelshavere bør orientere seg, og dersom hensiktsmessig søke råd, om de lover og forskrifter (herunder de som vedrører beskatning og valutakontroll) som gjelder ved tegning, kjøp, eierskap, innløsning, konvertering og andre typer avhending av Andeler i det land hvor de er statsborger, bosatt, hjemmehørende eller stiftet. Potensielle Andelshavere bør merke seg at informasjonen inntatt i dette avsnittet om Beskatning i det Forenklede Prospektet kun er en generell orientering, og ikke omhandler de lokale skattemessige konsekvenser som alle Potensielle Andelshavere vil kunne bli gjenstand for. Skatt i Belgia Selskapet registrerte 2. juli 2011 fondene Asian Property Fund, Euro Corporate Bond Fund, Emerging Markets Debt Fund, Emerging Markets Domestic Debt Fund, Global Convertible Bond Fund og US Growth Fund hos det belgiske finanstilsynet ( FSMA ). Selskapet må svare for en årlig skatt med virkning fra 2011, året etter registreringen. Denne årlige skatten påløper på netto formuesverdi av andeler som innehas i Belgia pr.

10 Morgan Stanley Investment Funds Desember desember i foregående år. Andelene anses for å være eiet i Belgia dersom kjøp av andelene ble formidlet gjennom en belgisk finansiell mellommann. Skatten betales til en sats av 0,08 % pr. år. Selskapet vil belaste det aktuelle fondet for denne beskatningen. Det vil imidlertid ikke være mulig å allokere denne utgiften særskilt til belgiske andelseiere. Følgelig bæres skatten av alle andelseiere i det relevante Fondet. Det forventes ikke at innvirkningen vil utgjøre mer enn 0,01 % pr. år av det relevante Fondet. Beskatning av Datterselskapet Beskatningen av inntekt og kapitalgevinster som oppstår for Datterselskapet med hensyn til dets investeringer i indiske verdipapirer er underlagt skattelovgivningen og -praksisen i Mauritius og India. Vennligst se Prospektet for ytterligere informasjon. Den europeiske unions sparedirektiv Etter gjeldende skatterett i Luxembourg gjelder ingen kildeskatt av utdeling, innløsning eller utbetaling fra Selskapet til dets aksjonærer i henhold til Andelene. Det er heller ingen kildeskatt på utdeling av likvidasjonsutbytte til Andelseierne. Ikke-bosatte Andelseiere bør imidlertid merke seg at etter Rådsdirektiv 2003/48/EF om beskatning av spareinntekter i form av rentebetalinger ( EUs Sparedirektiv ), er rentebetalinger foretatt av Selskapet eller dets luxembourgske utbetalingsagent til enkeltpersoner og Hjemmehørende enheter (dvs virksomheter (i) som ikke er juridiske personer (unntatt når det gjelder et finsk avoin yhtiö og kommandiittiyhtiö/öppet bolag og kommanditbolag og et svensk handelsbolag og kommanditbolag) og (ii) hvis overskudd ikke beskattes etter de generelle ordningene for næringsbeskatning og (iii) som ikke er, eller ikke har valgt å bli ansett som, et UCITS anerkjent i samsvar med UCITS IV-direktivet en Hjemmehørende enhet ) hjemmehørende eller opprettet i en annen medlemsstat i EU som Luxembourgenhet eller enkeltpersoner eller Hjemmehørende enheter hjemmehørende eller opprettet i visse assosierte territorier i EU (Aruba, De britiske jomfruøyene, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat samt de tidligere Nederlandske Antillene, dvs. Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius og Sint Maarten til sammen heretter kalt Assosierte Territorier ), undergitt kildeskatt i Luxembourg med mindre den berettigede velger en utveksling av informasjon hvorved myndighetene i hjemstaten blir underrettet om renteutbetalingen. Kildeskattesatsen er 35 % med virkning fra 1. juli Rente som definert i lovene datert 21. juni 2005 som iverksetter EUs Sparedirektiv og flere avtaler inngått mellom Luxembourg og visse av EUs avhengige territorier, omfatter inntekt innvunnet ved salg, refundering, innløsning av andeler eller enheter i et UCITS, dersom det investerer direkte eller indirekte mer enn 25 % av sine eiendeler i gjeldskrav i den betydning EUs Sparedirektiv har gitt ordet, samt eventuell inntekt innvunnet fra gjeldskrav som ellers er distribuert fra et UCITS der UCITSets investering i gjeldskrav overstiger 15 % av dets aktiva. Andelseierne bør skaffe seg kjennskap til, og der det er hensiktsmessig, innhente råd om virkningen av EUs Sparedirektiv for deres investeringer. Fastsettelse og kunngjøring av Netto Formuesverdi Selskapet fastsetter kurs eller Netto Formuesverdi for dets Andeler på forskuddsbasis. Dette innebærer at det ikke er mulig å på forhånd vite til hvilken Netto Formuesverdi per Andel man vil kjøpe eller selge Andeler (eksklusiv eventuelle salgsgebyrer). Netto Formuesverdi per Andel beregnes på verdsettelsestidspunktet etter relevant avskjæringstidspunkt. Fondene verdivurderes daglig, og Andelsverdien beregnes på verdsettelsestidspunktet hver Handelsdag. Andelsverdien for alle Fond vil bli fastsatt på grunnlag av de sist tilgjengelige priser per verdsettelsestidspunktet, fra de markeder der de ulike Fonds investeringer hovedsakelig blir omsatt. De vil kunne inntreffe begivenheter mellom fastsettelsen av en investerings siste tilgjengelige kurs og fastsettelsen av et Fonds andelsverdi på verdsettelsestidspunktet som kan, etter Styremedlemmenes oppfatning, innebære at siste tilgjengelige kurs ikke faktisk gjenspeiler investeringens rimelige markedsverdi. Under slike omstendigheter skal kursen til vedkommende investering justeres i overensstemmelse med de prosedyrer som Styremedlemmene til enhver tid måtte ha fastsatt etter eget skjønn. I den grad Styremedlemmene anser det for å være i Andelshavernes beste interesse, hensyn tatt til faktorer som innbefatter de gjeldende markedsforhold, omfanget av tegninger og innløsninger i et bestemt Fond og Fondets størrelse, kan et Fonds Netto Formuesverdi bli justert slik at den reflekterer den estimerte forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs, samt kostnader og gebyrer som Fondet vil pådra seg ved realisering eller kjøp av investeringer for å oppfylle nettotransaksjonene for en bestemt Handelsdag. Justeringen skal ikke overstige 1 % av det relevante Fonds Netto Formuesverdi på den relevante Handelsdag. Andelsverdien i hver Klasse i hvert Fond offentliggjøres på Selskapets forretningsadresse, og kan fås fra Overføringsrepresentantens kontor. Selskapet vil sørge for at Andelsverdien i hver Klasse i hvert Fond offentliggjøres som påkrevet, samt, etter eget skjønn, i ledende finansaviser over hele verden. Selskapet påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller forsinkelser når det gjelder offentliggjøring eller for ukorrekt eller manglende offentliggjøring av kurser. Andelshaverne finner Andelsverdien på Selskapets nettside (http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com). Det erklæres utbytte for de Utdelende Andelsklassene (eventuelt) i likviditetsfondene på selskapets forretningsadresse og gjøres

11 8 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 tilgjengelig på Overføringsrepresentantens kontor på hver enkelt Handelsdag. Vedtak om utbytte for de Utdelende Andelsklassene (eventuelt) i Aksjefondene, Verdiallokeringsfondene og de Alternative Investeringsfondene, i den grad disse er utstedt, gjøres kjent på Selskapets forretningsadresse og gjøres tilgjengelig på Overføringsrepresentantens kontor på første Handelsdag i juli og januar. Vedtak om utbytte for de Utdelende Andelsklassene (eventuelt) i Obligasjonsfondene, i den grad disse er utstedt, gjøres kjent på Selskapets forretningsadresse og gjøres tilgjengelig på Overføringsrepresentantens kontor på første Handelsdag i januar, april, juli og oktober. Hvordan kjøpe Andeler Styret i Selskapet forbeholder seg retten til å når som helst, og uten varsel, stoppe utstedelse og salg av Andeler i en hvilken som helst Klasse i et hvilket som helst Fond eller i samtlige Fond. Førstegangssøknader om tegning av Andeler må foretas på Selskapets Tegningsformular eller i et format som er akseptabelt for Selskapet og som inneholder den informasjon som Selskapet krever, og må sendes til Overføringsrepresentanten i Luxembourg eller til en distributør som er oppgitt på Tegningsformularet. Potensielle tegnere skal angi hvilke(t) Fond og hvilke(n) Klasse(r) de ønsker å investere i, på fondsvalgsarket vedlagt Tegningsformular. Selskapet forbeholder seg retten til å forkaste enhver anmodning om tegning av Andeler, helt eller delvis. Enhver anmodning er underlagt Prospektet, dette Forenklede Prospektet, siste årsrapport og halvårsrapport, om noen, Selskapets Vedtekter og Tegningsformularet. Felles søkere må signere Tegningsformularet hver for seg, med mindre det legges ved en akseptabel skriftlig fullmakt. Hva angår tegning av Andeler i Klasse A, A1, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM, AX, B, B1, BD, BDX, BH, BHX, BO, BOX, BRX, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX og CX i alle Fond og i Klasse I, IH, IHX, IO, IOX, IX, S, SD, SX, Z, ZH, ZHX og ZX i Likviditetsfondene må, med mindre det er gjort forhåndsavtale, klarerte midler være mottatt av Overføringsagenten Virkedagen før den relevante Handelsdag for at Søkeren skal kunne motta Andelsverdien fastsatt for vedkommende Handelsdag. Hva angår tegning av Andeler i Klasse I 1, I1, ID, IH, IHX, IO, IOX, IX, S, SD, SO, SOX, SX, Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, ZOX og ZX, i alle Fond bortsett fra Likviditetsfondene, må klarerte midler være mottatt av Overføringsagenten innen kl CET, senest tre Virkedager etter Handelsdagen. 1 Andelsklasse I i Absolute Return Currency Fund er ikke tilgjengelig for tegning for førstegangssøkere til Selskapet, tegninger fra eksisterende andelseiere i Absolute Return Currency Fund eller for konverteringer. Fullstendig betalingsinstruks er gitt på Søknadsskjemaet, og kan også fås gjennom en Distributør eller Overføringsagenten. Minimumsåpnings- og etterfølgende tegning Minimumsåpningstegning pr. Fond Minimum etterfølgende tegning Klassene S, SD, SO, SOX og SX N/A Klassene Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, ZOX og ZX N/A N/A Klassene I 2, I1 3, ID, IH, IHX, IO, IOX og IX Klassene A, A1 4, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM og AX N/A N/A Klassene B, B1 5, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR og BX N/A N/A Klassene C, CD, CH, CHX, CO, COX og CX N/A N/A Klassene N, ND, NH, NHX, NO, NOX og NX Disse beløpene kan være i amerikanske dollar (eller beløp i euro, yen eller sterling som tilsvarer USD-beløpet). Disse minstesatsene kan frafalles eller endres, i ett bestemt tilfelle eller generelt, etter styremedlemmenes forgodtbefinnende eller i overensstemmelse med fullmakt gitt av styremedlemmene til ledelsen. Investorer pålegges å fremlegge identitetsbevis avkrevd i henhold til relevante lover eller forskrifter om undersøkelser vedrørende hvitvask av penger. Tegning vil ikke finne sted før slik informasjon er mottatt. Hvordan selge Andeler Søknaden om innløsning må inneholde (i) pengebeløpet som Andelshaveren ønsker å løse inn, eller (ii) antallet Andeler som Andelshaveren ønsker å løse inn. Søknaden om innløsning må også inneholde Andelshaverens personlige data, i tillegg til Andelshaverens kontonummer. Hvis noe av dette mangler i søknaden, kan det føre til at søknaden om innløsning blir forsinket mens bekreftelse hentes fra Andelshaveren. Ved innløsning av andeler i klassene ADM, ADX, AHM, AHX, AM, AOM, AOX, AR, ARM, AX, BDX, BHR, BHX, BOX, BR, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX og ZX vil alt utbytte påløpe frem til og med handelsdagen som slike ordre behandles på. Innehavere av andeler i klassene B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX og CX kan være underlagt et Betinget Utsatt Salgsgebyr i samsvar med tabellen i enes avsnitt Provisjoner og utgifter. Utbetaling for innløste Andeler vil bli foretatt senest tre Virkedager etter vedkommende Handelsdag for alle Fond unntatt Likviditetsfondene. Betaling for Andeler innløst fra Euro Liquidity 2 Andelsklasse I i Absolute Return Currency Fund er ikke tilgjengelig for tegning for førstegangstegnere i Selskapet, for tegning for eksisterende Andelseiere i Absolute Return Currency Fund og for konverteringer. 3 Andelsklasse I1 er bare tilgjengelig i Absolute Return Currency Fund. 4 Andelsklasse A1 er bare tilgjengelig i Absolute Return Currency Fund. 5 Andelsklasse B1 er bare tilgjengelig i Absolute Return Currency Fund.

12 Morgan Stanley Investment Funds Desember Fund og Euro Government Liquidity Fund vil effektueres senest en Virkedag etter vedkommende Handelsdag. Betaling for Andeler innløst fra US Dollar Liquidity Fund vil bli foretatt på den Handelsdag søknaden om innløsning behandles. Med mindre Andelseieren spesifiserer annet på innløsningssøknaden, vil slik innløsning betales i vedkommende Referansevalutaen til Fondet eller eventuelt den Sikrede Andelsklassen som Andelseieren løser inn. Hvordan konvertere Andeler Andelseierne har rett til å konvertere alle eller deler av sine Andeler i ett Fond til andeler i samme klasse i andre Fond og kan også konvertere fra én andelsklasse i et Fond til andre andelsklasser i samme Fond eller andre Fond i henhold til følgende tabell uten å betale gebyr med unntak av følgende: i) Der en Andelshavers investering i Selskapet er i form av Klasse A, AH, AHX eller AX Andeler i et Likviditetsfond og vedkommende investering så langt ikke er belastet noe Salgsgebyr, kan enhver etterfølgende konvertering av vedkommende investering til et av de øvrige Fond medføre betaling av det angjeldende Salgsgebyr for det nye Fond basert på det beløpet som skal investeres i det nye Fond (som angitt i tabellen i det relevante s avsnitt vedrørende Provisjoner og utgifter ). Salgsgebyret vil på konverteringstidspunktet bli fratrukket, av Overføringsrepresentanten, det beløp som skal investeres i det nye Fond, og dette vil bli betalt til Distributøren. ii) Dersom Klasse B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR eller BX Andeler konverteres til andre andelsklasser i annet Fond innen fire år etter tegningsdatoen eller dersom Klasse C, CD, CH, CHX, CO, COX og CX Andeler konverteres til andre andelsklasser i annet Fond innen ett år etter tegningsdatoen, behandles dette som en innløsning og vil kunne bli underlagt et betinget utsatt salgsgebyr i henhold til det som fremgår av det relevante vedleggs avsnitt vedrørende Provisjoner og utgifter. iii) Dersom Styret måtte fastsette at Andelseieren har deltatt i handelsvirksomhet som har en negativ innvirkning på interessene til Selskapets Andelseiere eller dersom dette av andre grunner måtte være egnet til å beskytte interessene til Selskapet og dets Andelseiere, vil et konverteringshonorar på Inntil 2 % kunne ilegges av Selskapet. Konverteringer behandles alltid i en felles valuta. Dersom konvertering skjer mellom andelsklasser der andelsverdien er utstedt i en felles valuta, blir konverteringen behandlet i den felles valuta som investor oppgir. Dersom det ikke foreligger noen felles valuta mellom andelsverdiene til de konverterende andelsklassene, vil konvertering ikke kunne skje, bortsett fra med særskilt godkjennelse fra Styret, og investorene vil måtte innløse beholdningene sine og tegne de utvalgte andelsklassene i den aktuelle valutaen. Styret kan også godta andre konverteringer enn de som er angitt som tillatte i følgende (nedenstående) tabell. I visse rettskretser der konverteringer fremlegges via en tredjeparts agent vil forskjellige ordninger kunne gjelde og de godtatte konverteringer kan avvike fra de konverteringer oppstilt i tabellen nedenfor. Investorer bør kontakte sin tredjeparts agent for å få ytterligere informasjon. TIL Andel A Andel B Andel C Andel I** Andel N Andel S Andel Z** Andel A X X X X Andel B X X X X X F R A Andel C X X X X X X Andel I X X X Andel N X X X X X X Andel S X X X X X Andel Z X X X X X ** Henvisninger til en andelsklasse i denne tabellen er til alle typer andeler (dvs. at en henvisning til klasse A omfatter A1, AD, ADM, AH, AHM, AHX, AM, AO, AOX, AR, ARM og AX). ** Konverteringer til andelsklasse I og Z i fondet Absolute Return Currency Fund er ikke lenger akseptert. Søknaden om konvertering må inneholde (i) pengebeløpet som Andelseieren ønsker å konvertere eller (ii) antall Andeler Andelseieren ønsker å konvertere, i tillegg til Andelseierens personlige data og Andelseierens kontonummer. Dersom noe av dette mangler i søknaden, kan det føre til at søknaden om konvertering blir forsinket mens informasjonen innhentes fra Andelseieren. Varselperioden er den samme som gjelder for innløsningssøknader. Konverteringssøknaden må vedlegges, henholdsvis, registrert andelsbevis eller gyldig utfylt overdragelsesskjema eller annet dokument som beviser overdragelse.

13 10 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 Styremedlemmene kan nekte å godta en søknad om konvertering dersom det er i strid med Selskapets eller Andelseiernes interesser, hensyn tatt til pengebeløpet eller antallet Andeler som skal konverteres, markedsforholdene eller andre omstendigheter. Styremedlemmene kan eksempelvis beslutte å avvise en søknad om konvertering for å beskytte et Fond og Andelseierne fra konsekvensene av kortsiktig handel eller kan begrense det antall konverteringer mellom Fond som tillates. Generelt Søknader som Overføringsrepresentanten mottar innen avskjæringstidspunktet vil behandles vedkommende Handelsdag på grunnlag av Andelsverdien fastsatt vedkommende Handelsdag. Eventuelle søknader som Overføringsrepresentanten mottar etter avskjæringstidspunktet på en Handelsdag vil behandles påfølgende Handelsdag på grunnlag av den neste fastsatte Andelsverdi. Dividender påløper på søknader om andeler i Klassene ADM, ADX, AHM, AHR, AHX, AM, AOM, AOX, AR, ARM, AX, BDX, BHR, BHX, BOX, BR, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX og ZX på den handelsdagen slik bestilling blir behandlet. Søknader om etterfølgende tegninger, innløsninger og konverteringer kan foretas per faks til Overføringsagenten eller til en distributør eller på slik annen måte som Selskapet etter eget valg måtte fastsette. En skriftlig bekreftelse sendes søkeren per ordinær post (eller per faks, elektronisk eller på annen måte) på den Handelsdagen ordren utføres, med fullstendig informasjon om transaksjonen. Det anbefales at søkere sjekker den skriftlige bekreftelsen ved mottak. En mottaksagent (det vil si en enhet lokalisert i et land som er tilsluttet Financial Action Task Force eller et tilsvarende land, som mottar søknader om tegning, innløsning og konvertering på vegne av selskapet, men som ikke behandler disse) må motta en søknad før avskjæringstidspunktet for en Handelsdag for at Overføringsrepresentanten skal kunne behandle søknaden på grunnlag av Andelsverdien fastsatt for vedkommende Handelsdag. Søknader mottatt av en mottaksagent for så vidt angår en Handelsdag etter avskjæringstidspunktet vil bli behandlet av Overføringsrepresentanten på grunnlag av Andelsverdien fastsatt for påfølgende Handelsdag. Dersom mottaksagenter oppnevnt av distributøren mottar tegningsbeløp, vil slike beløp ha vært underlagt hvitvaskingskontrollene til oppnevnte distributør eller den aktuelle mottaksagenten. Hvis en søknad om innløsning eller konvertering mottas med hensyn til én Handelsdag ( første Handelsdag ) som enten i seg selv eller sammen med andre mottatte søknader representerer mer enn 10 % av et enkelt fonds netto formuesverdi, forbeholder Selskapet seg retten til for eget og absolutt forgodtbefinnende (og i overensstemmelse med gjenværende andelshaveres beste interesse) å nedtrappe hver søknad pro rata med hensyn til nevnte første Handelsdag slik at det ikke innløses eller konverteres mer enn 10 % av det aktuelle fondets netto formuesverdi på den første Handelsdag. Under omstendigheter der grensen på 10 % nås som følge av kumulering av et antall søknader vil kun de søknader som overstiger en grense, for øyeblikket 2 % av Andelsverdien i det relevante Fond, bli redusert proratarisk. Dersom, for eksempel, søknader som utgjør 1 %, 3 %, 5 % og 6 % av Andelsverdien i et Fond er mottatt vil kun søknadene som representerer 3 %, 5 % og 6 % bli redusert proratarisk. Selskapet kan etter eget skjønn endre grensen som det måtte finne hensiktsmessig, i hvilket tilfelle Prospektet vil bli endret i overensstemmelse med dette. Selskapets Fond, med unntak av Likviditetsfondene, er ikke beregnet for investorer med korte investeringshorisonter. Aktiviteter som vil kunne ha en negativ innvirkning på Selskapets Andelshaveres interesser (for eksempel fordi disse forstyrrer investeringsstrategier eller påvirker utgifter) er ikke tillatt. Mer spesifikt er markedstiming ikke tillatt. Selv om de erkjenner at Andelshavere kan ha legitime behov for å justere sine investeringer fra tid til annen, kan Styremedlemmene etter eget skjønn, dersom de anser slike aktiviteter for å ha en negativ innvirkning på Selskapets Andelshaveres interesser, iverksette de tiltak som måtte anses hensiktsmessige for å forhindre slike aktiviteter. Følgelig kan Styremedlemmene, dersom de fastslår eller mistenker at en Andelshaver har innlatt seg på slike aktiviteter, suspendere, kansellere, avvise eller på annen måte håndtere vedkommende Andelshavers tegnings- eller konverteringssøknad, og foreta de handlinger eller tiltak som måtte anses hensiktsmessig eller påkrevet for å beskytte Selskapet og dets Andelshavere. Slike tiltak kan innbefatte ileggelse av et innløsningsgebyr på innløsningsprovenyet til Andelshavere som Styremedlemmene fastslår har innlatt seg på slike aktiviteter, eller innføring av grenser for antall konverteringer av Andeler mellom Fond som er tillatt. Selskapet vil kunne ilegge et konverterings/innløsningsgebyr på inntil 2 % dersom Styremedlemmene, etter eget skjønn, fastslår at Andelshaver har bedrevet omsetningsvirksomhet som har negativ innvirkning på interessene til Selskapets andelshavere. Innløsningsgebyret beholdes av Selskapet til fordel for personer som forblir Andelshavere i det relevante Fond, og det har mer spesifikt til hensikt å dekke kostnadene forbundet med salg av porteføljeverdipapirer for å imøtekomme innløsnings- eller konverteringsanmodninger, for slik å avdempe de mulige konsekvenser av slike kostnader. I den grad Styremedlemmene anser det for å være i Andelshavernes beste interesse, hensyn tatt til faktorer som innbefatter de gjeldende markedsforhold, omfanget av tegninger og innløsninger i et bestemt Fond og Fondets størrelse, kan et Fonds Netto Formuesverdi bli justert slik at den reflekterer den estimerte forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs, samt kostnader og

14 Morgan Stanley Investment Funds Desember gebyrer som Fondet vil pådra seg ved realisering eller kjøp av investeringer for å oppfylle nettotransaksjonene mottatt for så vidt angår en bestemt Handelsdag. Justeringen skal under normale omstendigheter ikke overstige 1 % av det relevante Fonds Netto Formuesverdi på den relevante Handelsdag. Ytterligere informasjon For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Deres Morgan Stanley representant. Russian Trading Stock Exchange og Moscow Interbank Currency Exchange er de eneste børsene i Den russiske føderasjon som kvalifiserer som Anerkjente Børser som definert i Artikkel 41 (1) i 2010-loven. Annen viktig informasjon Selskapet er opprettet for en ubegrenset tidsperiode. Andelsklasser vil kunne noteres på Luxembourg-børsen etter det Styret til enhver tid måtte fastsette. Selskapets lanseringsdato: 21. november 1988 Samlede Netto Aktiva: USD millioner (per 31. desember 2011) Tilrettelegger: Morgan Stanley Investment Management Limited Tilsynsmyndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu) Depotmottaker: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Investeringsrådgiver: Morgan Stanley Investment Management Inc., (frem til 1. mars 2012), 522 Fifth Avenue, New York, NY 10036, USA Morgan Stanley Investment Management Limited (fra 1. mars 2012), 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom Underrådgivere: Selskapets Investeringsrådgiver, har oppnevnt følgende Underrådgivere: Morgan Stanley Investment Management Limited, (frem til 1. mars 2012) og Morgan Stanley Investment Management Company. Med virkning fra 1. mars 2012 vil den nye Investeringsrådgiveren (som beskrevet ovenfor) oppnevne Morgan Stanley Investment Management Inc. til Underrådgiver. Et sammendrag av hvilke Fond som i øyeblikket rådgis av hver av Underrådgiverne er tilgjengelig fra Selskapets forretningsadresse, og er inntatt i Selskapets års- og halvårsrapporter. Datterselskap: Morgan Stanley SICAV (Mauritius) Limited, som kun skal utføre aktiviteter som er i overensstemmelse med investeringsmålet til Indian Equity Fund Administrator og J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Betalingsagent: Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Lokalrepresentant: Morgan Stanley Investment Management Limited, Luxembourg Branch, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Registrerings- og RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, overføringsrepresentant: Rue Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Storfyrstedømmet Luxembourg Revisor: Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Storfyrstedømmet Luxembourg Nettsted: Dette nettstedet er kun til bruk for personer som befinner seg i land der spredning av informasjon om Fondene gjennom internett er tillatt.

15 12 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 VEDRØRENDE MORGAN STANLEY INVESTERINGSFOND ASIAN EQUITY FUND ( Asian Equity Fund eller Fondet ) Informasjonen i dette bør leses sammen med den fullstendige tekst i det Forenklede Prospektet Investeringsmål og -retningslinjer Asian Equity Funds investeringsmål er langsiktig kapitalvekst, målt i amerikanske dollar, gjennom investering hovedsakelig i egenkapitalinstrumentene til selskaper som er hjemmehørende, eller som utfører den overveiende del av sin økonomiske aktivitet, i Asia, med unntak av Japan. Dermed utnyttes regionens dynamiske økonomiske vekstmuligheter Fondet investerer i regionens etablerte markeder, for eksempel Sør-Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, Hongkong og Thailand, men også i alle de andre nye markedene i Asia dersom lovverket tillater det. Fondet kan også på tilleggsbasis investere i depotaksjer (herunder American Depositary Receipts (ADRer), Global Depositary Receipts (GDRer) og European Depositary Receipts (EDRer)), obligasjoner som kan konverteres til vanlige aksjer, preferanseaksjer, gjeldsinstrumenter, tegningsretter og verdipapirer som ikke er bredt omsatt. Investorer bør se avsnittet Risikofaktorer for spesielle risikohensyn vedrørende nye markeder. Risikofaktorer Dersom du er i tvil vedrørende risikofaktorene av relevans for en investering, bør du konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, revisor eller annen finansiell rådgiver. Egenkapitalinstrumenter ansees generelt sett for å innebære høyere risiko, og avkastningen kan være gjenstand for svingninger. Verdipapirer i nye markeder medfører høyere risiko enn de som er tilknyttet industriland, herunder høyere valutarisiko, økonomisk og politisk risiko, oppgjørsrisiko, prissvingninger, og kan ha gjeld som ikke er kredittvurdert av internasjonalt anerkjente kredittvurderingsinstitusjoner. RESULTATER 70% Asian Equity A Asian Equity B Asian Equity I Asian Equity A 17,80 62,75-52,47 Asian Equity B 16,63 61,13-52,95 Asian Equity I 18,70 63,98-52,13 Ovenstående graf viser tidligere resultater i amerikanske dollar. Tidligere resultater gir ikke nødvendigvis noen veiledning om fremtidige resultater. Beregningene viser endring i Andelsverdi, netto etter gebyrer. Resultatene er vist fra de siste tre hele kalenderår. Den typiske investors profil I lys av Asian Equity Funds investeringsmål kan det være egnet for investorer som: Søker investeringer i egenkapitalinstrumenter. Søker økning av kapitalverdi på lang sikt. Søker inntekt, i form av enten kapitalgevinst eller utbetaling, som angitt i Behandling av inntekt. Aksepterer de risikoer som er forbundet med denne type investering, som angitt i Risikofaktorer ovenfor. Fondet kan investere i aksjeeierskapssertifikater (ADRer, GDRer og EDRer). Disse instrumenter representerer aksjer i selskaper som omsettes utenfor de markeder der aksjeeierskapssertifikatene omsettes. Aksjeeierskapssertifikatene omsettes på Anerkjente Børser, men det kan være andre risikoer forbundet med de underliggende aksjer som disse instrumenter representerer, så som politisk, inflasjons-, valutakurs- og deponeringsrisiko.

16 Morgan Stanley Investment Funds Desember Provisjoner og utgifter Gebyrer som belastes investor Salgsgebyr Innløsning: ved Betinget utsatt Klasse: salgsgebyr ( BUSG ): Konverteringsgebyr: S/SD/SO/ SOX/SX Intet Intet Intet Z/ZD/ZH/ZHX/ ZO/ZOX/ZX Inntil 1,00% Intet Intet I/ID/IH/IHX/IO/ IOX/IX Inntil 3,00% Intet Intet A/AD/ADM/ADX/ AH/AHM/AHR/ AHX/AM/AO/ AOM/AOX/AR/ ARM/AX Inntil 5,75% Intet Intet B/BD/BDX/BH/ BHR/BHX/BO/ BOX/BR/BX Intet Tidsforløp BUSG: Intet dager 4,00% 1-2 år 3,00% 2-3 år 2,00% 3-4 år 1,00% 4 år Intet og mer C/CD/CH/CHX/ CO/COX/CX Intet Tidsforløp BUSG: Intet dager 1,00% Deretter Intet N/ND/NH/NHX/ NO/NOX/NX Intet Intet Intet Vennligst se gjeldende søknadsskjema for tilgangen på andelsklasser i ditt land. En BUSG kan bli verdsatt etter et beløp lik det laveste av den opprinnelige kjøpsprisen for andelsklassene B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX som blir innløst eller gjeldende Netto Andelsverdi for andelsklassene B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX. Det vil derfor ikke bli pålagt noen BUSG på økninger i Netto Andelsverdi utover den opprinnelige kjøpsprisen. Størrelsen på et slikt gebyr avhenger av hvor lenge Andelene i Klasse B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX har vært eid. Fondets driftsutgifter belastes direkte til Asian Equity Fund, og er reflektert i Andelsverdien: Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene A/AD/ B/BD/ C/CD/ I/ID/ N/ND/ S/SD/ Z/ZD/ ADM/ADX/ BDX/BH/ CH/CHX/ IH/IHX/ NH/NHX/ SO/SOX/ ZH/ZHX/ AH/AHM/ BHR/ CO/COX/ IO/IOX/ NO/NOX/ SX ZO/ZOX/ AHR/AHX/ BHX/BO/ CX IX NX ZX AM/AO/ BOX/BR/ AOM/AOX/ BX AR/ARM/AX Honorar til Investeringsrådgiver: 1,40% 1,40% 2,20% 0,75% Intet 0,75% Distribusjonshonorar: Intet 1,00% Intet Intet Intet Intet Intet Forvaltningshonorar: 0,15% 0,15% 0,15% 0,08% Intet 0,05% 0,08% Der Distributøren og Distributørens nærstående investerer på vegne av kunder eller der deres kunder investerer direkte i andelsklassene N, ND, NH, NHX, NO, NOX og NX, kan slike kunder betale Distributøren eller Distributørens nærstående et grunnleggende forvaltningshonorar, et resultatbasert honorar eller en blanding av grunnleggende forvaltningshonorar og resultathonorar. Honoraret til Investeringsrådgiver, Distribusjonshonoraret og Forvaltningshonoraret beregnes alle på grunnlag av gjennomsnittlige daglige netto aktiva, før fratrekk av noe honorar. Fondet belastes andre honorarer og utgifter, herunder, men ikke begrenset til, depotmottaker-, administrasjons- og overføringsrepresentanthonorarer, juridiske salærer, revisorhonorarer, trykkeutgifter, kostnader forbundet med kunngjøring av Andelsverdi (både for regulatoriske og andre formål), samt andre honorarer og kostnader som kan belastes Selskapets aktiva, som angitt i Prospektet og i Selskapets vedtekter. Annen viktig informasjon Asian Equity Fund er opprettet for en ubegrenset tidsperiode. Rettslig struktur: Underfond innen Morgan Stanley Investeringsfond Lanseringsdato: Oktober 1991 Samlede Netto Aktiva: USD 618,9 millioner (per 31. desember 2010) Referansevaluta: Amerikanske dollar (USD)

17 14 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 VEDRØRENDE MORGAN STANLEY INVESTERINGSFOND ASIA-PACIFIC EQUITY FUND ( Asia-Pacific Equity Fund eller Fondet ) Informasjonen i dette bør leses sammen med den fullstendige tekst i det forenklede prospektet Investeringsmål og -retningslinjer Asia-Pacific Equity Funds investeringsmål er langsiktig kapitalvekst, målt i amerikanske dollar, gjennom investering hovedsakelig i aksjer i selskaper hjemmehørende eller med den overveiende del av sin økonomiske virksomhet i Asia- Stillehavsregionen, med unntak av Japan, for derved å dra fordel av den dynamiske økonomiske vekstevnen i regionen. Fondet investerer i utviklede og nye markeder i regionen, så som Australia, Kina, Hong Kong, India, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinene, Singapore, Taiwan og Thailand, men ytterligere muligheter søkes også i regionen, der forskriftene tillater det. Fondet kan også investere på tilleggsbasis i innskuddsbevis (herunder American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) og European Depositary Receipts (EDRs), gjeldspapirer som er konvertible til vanlige aksjer, preferanseaksjer, obligasjoner, warrants og verdipapirer som ikke er undergitt bred omsetning. Risikofaktorer Dersom du er i tvil vedrørende risikofaktorene av relevans for en investering, bør du konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, revisor eller annen finansiell rådgiver. Aksjer er vanligvis ansett som høyrisikoinvesteringer, og avkastningen kan være volatil. Verdipapirer i nye markeder medfører høyere risiko enn de som er tilknyttet industriland, herunder høyere valutarisiko, økonomisk og politisk risiko, oppgjørsrisiko, prissvingninger, og kan ha gjeld som ikke er kredittvurdert av internasjonalt anerkjente kredittvurderingsinstitusjoner. Fondet kan investere i innskuddsbevis (ADR, GDR og EDR). Disse instrumentene representerer andeler i selskaper som handler utenfor markedene der innskuddsbevisene omsettes. Innskuddsbevisene omsettes på Anerkjente Markeder, men den kan være andre risikoer forbundet med de underliggende aksjene i slike instrumenter, så som politisk utvikling, inflasjon, valutasvingninger eller forvaringsrisiko. RESULTATER Foreløpig ikke tilgjengelige. Den typiske investors profil I lys av Asia-Pacific Equity Funds investeringsmålsetning, kan det passe for investorer som: Søker kapitalvekst i det lange løp. Søker inntekt enten i form av kapitalvekst eller utbytter, som omhandlet i Behandling av inntekt. Aksepterer risikoen forbundet med denne type investeringer, som angitt i Risikofaktorer ovenfor. Provisjoner og utgifter Gebyrer som belastes investor Salgsgebyr Innløsning: ved Betinget utsatt Klasse: salgsgebyr ( BUSG ): Konverteringsgebyr: S/SD/SO/ SOX/SX Intet Intet Intet Z/ZD/ZH/ZHX/ ZO/ZOX/ZX Inntil 1,00% Intet Intet I/ID/IH/IHX/IO/ IOX/IX Inntil 3,00% Intet Intet A/AD/ADM/ADX/ AH/AHM/AHR/ AHX/AM/AO/ AOM/AOX/AR/ ARM/AX Inntil 5,75% Intet Intet B/BD/BDX/BH/ BHR/BHX/BO/ BOX/BR/BX Intet Tidsforløp BUSG: Intet dager 4,00% 1-2 år 3,00% 2-3 år 2,00% 3-4 år 1,00% 4 år Intet og mer C/CD/CH/CHX/ CO/COX/CX Intet Tidsforløp BUSG: Intet dager 1,00% Deretter Intet N/ND/NH/NHX/ NO/NOX/NX Intet Intet Intet Vennligst se gjeldende tegningsblankett for hvilke andelsklasser som er tilgjengelig i din jurisdiksjon. En BUSG kan bli verdsatt etter et beløp lik det laveste av den opprinnelige kjøpsprisen for andelsklassene B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX som blir innløst eller gjeldende Netto Andelsverdi for andelsklassene B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX. Det vil derfor ikke bli pålagt noen BUSG på økninger i Netto Andelsverdi utover den opprinnelige kjøpsprisen. Størrelsen på et slikt gebyr avhenger av hvor lenge Andelene i Klasse B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX har vært eid. Søker å investere i aksjer.

18 Morgan Stanley Investment Funds Desember Fondets driftsutgifter belastes direkte til Asia-Pacific Equity Fund, og er reflektert i Andelsverdien: Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene A/AD/ B/BD/ C/CD/ I/ID/ N/ND/ S/SD/ Z/ZD/ ADM/ADX/ BDX/BH/ CH/CHX/ IH/IHX/ NH/NHX/ SO/SOX/ ZH/ZHX/ AH/AHM/ BHR/ CO/COX/ IO/IOX/ NO/NOX/ SX ZO/ZOX/ AHR/AHX/ BHX/BO/ CX IX NX ZX AM/AO/ BOX/BR/ AOM/AOX/ BX AR/ARM/AX Honorar til Investeringsrådgiver: 1,50% 1,50% 2,30% 0,85% Intet 0,85% Distribusjonshonorar: Intet 1,00% Intet Intet Intet Intet Intet Forvaltningshonorar: 0,15% 0,15% 0,15% 0,08% Intet 0,05% 0,08% Der Distributøren og Distributørens nærstående investerer på vegne av kunder eller der deres kunder investerer direkte i andelsklassene N, ND, NH, NHX, NO, NOX og NX, kan slike kunder betale Distributøren eller Distributørens nærstående et grunnleggende forvaltningshonorar, et resultatbasert honorar eller en blanding av grunnleggende forvaltningshonorar og resultathonorar. Honoraret til Investeringsrådgiver, Distribusjonshonoraret og Forvaltningshonoraret beregnes alle på grunnlag av gjennomsnittlige daglige netto aktiva, før fratrekk av noe honorar. Fondet belastes andre honorarer og utgifter, herunder, men ikke begrenset til, depotmottaker-, administrasjons- og overføringsrepresentanthonorarer, juridiske salærer, revisorhonorarer, trykkeutgifter, kostnader forbundet med kunngjøring av Andelsverdi (både for regulatoriske og andre formål), samt andre honorarer og kostnader som kan belastes Selskapets aktiva, som angitt i Prospektet og i Selskapets vedtekter. Annen viktig informasjon Asia-Pacific Equity Fund er opprettet for en ubegrenset tidsperiode. Rettslig struktur: Underfond innen Morgan Stanley Investeringsfond Lanseringsdato: 25. mars 2011 Samlede Netto Aktiva: Ingen data Referansevaluta: Amerikanske dollar (USD)

19 16 Morgan Stanley Investment Funds Desember 2011 VEDRØRENDE MORGAN STANLEY INVESTERINGSFOND ASIAN PROPERTY FUND ( Asian Property Fund eller Fondet ) Informasjonen i dette bør leses sammen med den fullstendige tekst i det forenklede prospektet Investeringsmål og -retningslinjer Asian Property Funds investeringsmålsetning er å søke langsiktig kapitalvekst, målt i amerikanske dollar, gjennom investeringer i aksjer i selskaper i eiendomsbransjen som befinner seg over hele Asia og Oseania. Selskaper i eiendomsbransjen kan omfatte selskaper som først og fremst er engasjert i utvikling av og/eller eierskap til inntektsbringende eiendom og kollektive investeringsforetak med eksponering mot eiendom slik som børsnoterte aksjefond innen eiendom, investeringsselskaper innen fast eiendom og foretak for kollektive investeringer. Ved å investere i foretak for kollektive investeringer indirekte gjennom Fondet, vil investor ikke bare bære sin forholdsmessige andel av Fondets forvaltningsgebyr, men også indirekte forvaltningsutgiftene til de underliggende foretakene for kollektive investeringer. Fondet kan også på tilleggsbasis investere i preferanseaksjer, verdipapirer som kan konverteres til aksjer og andre instrumenter knyttet til egenkapital. Investorer bør lese Risikofaktorer nedenfor for spesielle risikohensyn ved investering i selskaper som hovedsakelig er engasjert i eiendomsbransjen. Risikofaktorer Dersom du er i tvil vedrørende risikofaktorene av relevans for en investering, bør du konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, revisor eller annen finansiell rådgiver. Det er spesielle risikoforhold å ta hensyn til knyttet til investering i verdipapirer fra selskaper som hovedsakelig er engasjert i fast eiendom. Disse risikoene omfatter: fast eiendoms konjunkturavhengighet, risiko knyttet til generelle og lokale økonomiske forhold, for stor byggevirksomhet og økt konkurranse, økninger i eiendomsskatter og driftsutgifter, demografiske utviklingslinjer og svingninger i renteinntekter, endringer i bygg- og planleggingslovgivningen, tap på grunn av skade eller kondemnering, miljørisiko, prisregulering av leieinntekter, endringer i verdiene i naboskapet, risiko knyttet til nærstående parter, endringer i leietagernes holdning til eiendommer, økning i rentesatsene og andre ting som påvirker kapitalmarkedet innen eiendom. Generelt vil økninger i rentenivået øke kostnadene ved å skaffe finansiering, som direkte og indirekte kan senke verdien av Asian Property Funds investeringer. Verdipapirer fra nye markeder innebærer større risiko enn verdipapirer fra industrilandene, herunder større valutarisiko, økonomisk og politisk risiko, oppgjørsrisiko, kursvolatilitet og de kan ha gjeld som ikke er ratet av internasjonalt anerkjente ratingorganisasjoner. RESULTATER 50% Asian Property A Asian Property B Asian Property I Asian Property A 15,05 42,93-47,66 Asian Property B 13,86 41,55-48,21 Asian Property I 15,97 43,98-47,31 Ovenstående graf viser tidligere resultater i amerikanske dollar. Tidligere resultater gir ikke nødvendigvis noen veiledning om fremtidige resultater. Beregningene viser endring i Andelsverdi, netto etter gebyrer. Resultatene er vist fra de siste tre hele kalenderår. Den typiske investors profil I lys av Asian Property Funds investeringsmålsetning, kan det passe for investorer som: Søker å investere i aksjer. Søker kapitalvekst i det lange løp. Søker inntekt enten i form av kapitalvekst eller utbytter, som omhandlet i Behandling av inntekt. Aksepterer risikoen forbundet med denne type investeringer, som angitt i Risikofaktorer nedenfor. Aksjer anses generelt som høyrisikoinvesteringer, og avkastningen kan være volatil. Eiendomsfond investerer i en bestemt bransje, og innebærer derfor større risiko enn vanligvis knyttet til en mer diversifisert portefølje.

20 Morgan Stanley Investment Funds Desember Provisjoner og utgifter Gebyrer som belastes investor Salgsgebyr Innløsning: ved Betinget utsatt Klasse: salgsgebyr ( BUSG ): Konverteringsgebyr: S/SD/SO/ SOX/SX Intet Intet Intet Z/ZD/ZH/ZHX/ ZO/ZOX/ZX Inntil 1,00% Intet Intet I/ID/IH/IHX/IO/ IOX/IX Inntil 3,00% Intet Intet A/AD/ADM/ADX/ AH/AHM/AHR/ AHX/AM/AO/ AOM/AOX/AR/ ARM/AX Inntil 5,75% Intet Intet B/BD/BDX/BH/ BHR/BHX/BO/ BOX/BR/BX Intet Tidsforløp BUSG: Intet dager 4,00% 1-2 år 3,00% 2-3 år 2,00% 3-4 år 1,00% 4 år Intet og mer C/CD/CH/CHX/ CO/COX/CX Intet Tidsforløp BUSG: Intet dager 1,00% Deretter Intet N/ND/NH/NHX/ NO/NOX/NX Intet Intet Intet Vennligst se gjeldende tegningsblankett for hvilke andelsklasser som er tilgjengelig i din jurisdiksjon. En BUSG kan bli verdsatt etter et beløp lik det laveste av den opprinnelige kjøpsprisen for andelsklassene B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX som blir innløst eller gjeldende Netto Andelsverdi for andelsklassene B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX. Det vil derfor ikke bli pålagt noen BUSG på økninger i Netto Andelsverdi utover den opprinnelige kjøpsprisen. Størrelsen på et slikt gebyr avhenger av hvor lenge Andelene i Klasse B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX eller CX har vært eid. Fondets driftsutgifter belastes direkte til Asian Property Fund, og er reflektert i Andelsverdien: Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene Klassene A/AD/ B/BD/ C/CD/ I/ID/ N/ND/ S/SD/ Z/ZD/ ADM/ADX/ BDX/BH/ CH/CHX/ IH/IHX/ NH/NHX/ SO/SOX/ ZH/ZHX/ AH/AHM/ BHR/ CO/COX/ IO/IOX/ NO/NOX/ SX ZO/ZOX/ AHR/AHX/ BHX/BO/ CX IX NX ZX AM/AO/ BOX/BR/ AOM/AOX/ BX AR/ARM/AX Honorar til Investeringsrådgiver: 1,40% 1,40% 2,20% 0,75% Intet 0,75% Distribusjonshonorar: Intet 1,00% Intet Intet Intet Intet Intet Forvaltningshonorar: 0,15% 0,15% 0,15% 0,08% Intet 0,05% 0,08% Der Distributøren og Distributørens nærstående investerer på vegne av kunder eller der deres kunder investerer direkte i andelsklassene N, ND, NH, NHX, NO, NOX og NX, kan slike kunder betale Distributøren eller Distributørens nærstående et grunnleggende forvaltningshonorar, et resultatbasert honorar eller en blanding av grunnleggende forvaltningshonorar og resultathonorar. Honoraret til Investeringsrådgiver, Distribusjonshonoraret og Forvaltningshonoraret beregnes alle på grunnlag av gjennomsnittlige daglige netto aktiva, før fratrekk av noe honorar. Fondet belastes andre honorarer og utgifter, herunder, men ikke begrenset til, depotmottaker-, administrasjons- og overføringsrepresentanthonorarer, juridiske salærer, revisorhonorarer, trykkeutgifter, kostnader forbundet med kunngjøring av Andelsverdi (både for regulatoriske og andre formål), samt andre honorarer og kostnader som kan belastes Selskapets aktiva, som angitt i Prospektet og i Selskapets vedtekter. Annen viktig informasjon Asian Property Fund er opprettet for en ubegrenset tidsperiode. Rettslig struktur: Underfond innen Morgan Stanley Investeringsfond Lanseringsdato: September 1997 Samlede Netto Aktiva: USD 790,3 millioner (per 31. desember 2010) Referansevaluta: Amerikanske dollar (USD)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 6 1.3 Oversikt over pliktene FATCA

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer