REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010"

Transkript

1 REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010 Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet. BRUK BLOKKBOKSTAVER Eierens navn : Eierens adresse : Leilighetsnummer: Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De benytter Dem av denne retten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut : FULLMAKT Eier av boligen gir herved fullmakt til : Fullmektigens navn : å møte i ekstraordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Eierens underskrift og dato:.. (Eiers underskrift) (Dato)

2

3 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 8. april 2010, klokken i Lambertseter kirkes menighetssal. Innregistrering og servering av kaffe og kaker fra klokken Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

4 Side 2 83 Pynten Borettslag EN STYRELEDERS BETRAKTNINGER Vi skriver juni 2009 og jeg har vært styreleder siden 14 april. Det har vært mye å lære og mye og gjøre. Men det som slår meg der jeg går bak langblokka på vei mot skogen med min nye hundevalp er hvor mye natur det er her og hvor fredelig det er her. Nærheten til naturen, Oslo og Oslo marka skaper en grønn lunge og et godt bomiljø både for gamle og unge i det som ellers lett kunne blitt til en asfaltjungel. Samtidig er miljøet vårt under press, rett over gaten har en av byens mange nye barnehager blitt bygd og på Lambertseter går bygningen av det nye senteret ufortrødent videre. Dette er både positivt og negativt. Med betydelig forbedret tilgjengelighet til butikker, kino og kulturtilbud skaper man liv og muligheter i et fredelig lokalmiljø, men det betyr også økt trafikk og mer støy. Uansett er det satt i gang en prosess som går videre på Lambertseter og som nok ikke er så lett å stoppe, men vi bør kanskje prøve å styre den slik at vi kontrollerer prosessen. Jeg vil derfor slutte meg til Dag Roals betraktning fra i fjor: bokvaliteten som i dag utmerker seg på Lambertseter må vi bevare og kjempe for så den ikke forringes. Det er ikke bare på Lambertseter det bygges. Det nåværende styret har fortsatt det arbeidet som ble påbegynt nederst i Granittveien med 41 nye parkeringsplasser. Området som ble valgt var en åpen plass med en midlertidig liten parkeringsplass og noen få døende trær. For å redusere trafikale problemer i Mellombølgen og forbedre parkeringsmulighetene for beboerne la jeg som styreleder stor vekt på å gjennomføre dette. Sammen med borettslagets arkitekt søkte vi om byggetillatelse og etter noen lange runder med planetaten ble dette innvilget dispensasjon fra dagens regulering og altså byggetillatelse. Deretter gjennomførte vi en anbudsrunde og den valgte entreprenør fikk igangsettingstillatelse. Arbeidet kunne begynne. På Generalforsamlingen 2009 ble det igjen valgt ett nytt styre i Pynten Borettslag. Jeg ble valgt til styreleder etter Dag Roal Wisløff som ikke stilte til gjenvalg. Hele det avtroppende styret gikk av og nye koster kom inn. Med mye entusiasme og pågangsmot og svært forskjellige oppfatninger om hvordan ting skal gjøres gikk vi i gang med arbeidet. På Generalforsamlingen 2009 sa jeg at jeg ønsket å benytte anbudsrunder og aktivt bruke innhenting av tilbud fra flere leverandører i arbeidet med å sikre Pynten Borettslags økonomi og likviditet. Dette har vist seg å være svært fornuftig. Samtidig ønsket styret å endre noe på det avtroppende styrets prinsipp om å se på de lange linjer i forhold til økonomi. Som styreleder ønsket jeg både og se på de større langsiktige forhold, men også å ta for vare på de mange mindre og nærere forhold som man møter i hverdagen i et stort borettslag. Sammen med styret og vaktmester Ole Richard og driftsleder Tom Arill har jeg forsøkt å videreutvikle og ivareta nærmiljøet, grøntarealene og bygningsmassen på en slik måte at Pynten skulle bli et enda bedre sted å bo. Når jeg går igjennom Borettslag nå er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at vi har lykkes. Flere små og store problemer er løst; vaskeriene er pusset opp, ny hekk er på plass der den var død og området bak

5 Side 3 83 Pynten Borettslag tverrblokka er rehabilitert og planert i tillegg har busker, kratt og kjerr blitt ryddet vekk for å slippe til luft og lys og redusere pollenproblemet for våre allergiske medbeboere. Styret har ansvar for å ivareta Borettslagets eiendom og verdier, beboernes interesser. Det er store verdier og arealer det er snakk om, vi er i realiteten en bedrift med betydelig omsetning og store utfordringer foran oss samtidig som vi er i den situasjon at de tidsmessige og menneskelige ressursene ikke alltid er så store som ønskelig. Noe av det første jeg som styreleder grep fatt i var Pynten Borettslags forsikringer. En gjennomgang av våre forsikringsordninger viste at vi var forsikret hos en forsikringsmegler med forholdsvis svak økonomi når den innhentede kredittvurdering ble gjennomgått. Styret ble informert og en anbudsrunde ble gjennomført. Det ble hentet inn 4 anbud fra store norske forsikringselskaper og resultatet ble svært positivt sett med Pyntens øyne. Samtlige tilbud lå betydelig under vår tidligere leverandør prismessig og de 2 beste tilbudene lå henholdsvis og under i pris. En betydelig mergevinst tidsmessig lå det også i det faktum at byttet av forsikrings leverandør til Gjensidige medførte at Styrets arbeid med forsikringssaker ble forenklet og sentralisert til forsikrings selskapet direkte. Et annet forhold som det måtte gripes fatt i var takrehabilitering i Granittveien 2-20, her var det behov for total rehabilitering. Styret innhentet først et tilbud fra tidligere faste leverandør men fordi kostnaden var betydelig ble det også hentet inn ytterligere 2 tilbud. Resultatet avslørte et betydelig innsparings potensiale og et kostnadssprik på mer enn fra det dyreste til det billigste anbudet. Styret valgte å gå for det billigste tilbudet og firma Nortekk arbeider nå med takrehabilitering i Granittveien. I forbindelse med utbytting av dører i borettslaget har styret lagt til rette for lån til beboere som ønsket å bytte inngangsdør, og i høyblokka har Balco kostnadsfritt byttet balkongglass på samtlige balkonger. Styret har også sammen med Balco satt i gang en prosess om utvikling av et større balkongprosjekt i Pynten Borettslag. Jeg vil slutt nevne at styret i samarbeid med Lambertseter alliansen har reforhandlet Getavtalen for borettsslaget. Før Generalforsamlingen har trolig samtlige beboere fått ny getdekoder. Velferden er en svært viktig faktor i det å skape et godt miljø i Borettslaget. Torsdagsklubb på fryser n skaper samhold og tilhørighet og forebygger ensomhet. Tenning av juletrebelysning og juletrefest er andre svært hyggelige tiltak som gjør at Pynten har tilbud til alle aldersgrupper. Som vinteren 2009 har vinteren 2010 vært svært snerik og ikke minst ekstremt kald. For meg betyr ordentlig vinter glede og flotte turmuligheter, men det betyr også såpeglatte veier, startvansker, t-bane nett som står og lange arbeidsdager for vaktmesterne våre. Jeg vil takke vaktmesterne for innsatsen i året som har gått. Jeg vil også takke beboerne som har hjulpet hverandre med snemåking og dytting når dette har vært nødvendig. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke styret, valgkomiteen og alle andre som har stått på for borettslaget for innsatsen. Tusen takk. Den 8. april er det generalforsamling og en ny styreperiode venter for et nyvalgt styre. Mange nye utfordringer ligger klar. Takene i tverrblokka Mellombølgen må

6 Side 4 83 Pynten Borettslag rehabiliteres og det arbeidet som er i gangsatt med Borettslagets ventilasjonsanlegg må videreføres. Borettslaget trenger motiverte og ressurssterke mennesker som har lyst til å gjøre en innsats. Velkommen til Generalforsamling. Med vennlig hilsen Ole-Martin Løkkeberg Styreleder Pynten Borettslag

7 Side 5 83 Pynten Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag avholdes torsdag 8. april 2010 klokken i Lambertseter kirkes menighetssal. Innregistrering og servering av kaffe og kaker fra klokken TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009 A) Årsberetning og regnskap for 2009 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. FORSLAG A) Fra Lambert J. Bernhoft om å kaste styret og ansette en forretningsfører på heltid til å drifte borettslaget. side 38 B) Fra M. Flymo om å forandre rørene på badet side 39 C) Fra M. Flymo om det elektriske anlegget. side 39 D) Fra Johnny Cash om å innskjerpe reglene for dyrehold i borettslaget. side 40 E) Fra beboere i Grusveien 3 og 5 om at 2 store grantrær på hver side av gangstien mellom blokkene felles. side 41, 42 F) Fra beboere i Granittveien 5 om at 1 stort tre på baksiden av blokken felles og at 10 meter mur langsmed gangstien og mur ut foran oppgang rives. side 43 G) Fra Ann Kristin Bøthun om at styret redegjør for samarbeidet mellom styret og vaktmesterne. side 44 H) Fra Anette Phair om å tillate bruk av gassgrill på balkongene. side 45 I) Fra Aksana Owren om brannsikring side 46 J) Fra Aksana Owren om oppussing av bad side 46 Styrets innstilling til forslagene står på side 47-48

8 Side 6 83 Pynten Borettslag 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferdsutvalg for 1 år Valgkomiteens innstilling er tatt inn på side 49 og 50. Oslo, 22. februar 2010 I styret for Pynten Borettslag Ole-Martin Løkkeberg /s/ Finn E Ormaasen /s/ Cathrine Normann Gravdal /s/ Maria De Paula Rodrigues /s/ Finn Ø Carstensen /s/

9 Side 7 83 Pynten Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2009 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Ole-Martin Løkkeberg Mellombølgen 36 Nestleder Finn E Ormaasen Mellombølgen 60 Sekretær Cathrine Normann Gravdal Grusvn 30 Styremedlem Maria De Paula Rodrigues Grusvn 40 Styremedlem Finn Ø Carstensen Granittvn 5 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Lars Rosenberg Grusvn 12 Varamedlem Lars Gerhard Mork Grusvn 38 DELEGERTE TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Ole-Martin Løkkeberg Mellombølgen 36 Dag-Roal Wisløff Granittvn 18 Varadelegert Bettina Bækkevold Grusvn 1 Finn Ø Carstensen Granittvn 5 VALGKOMITEEN Valgkomite Kim Bredesen Grusvn 8 Valgkomite Dag-Roal Wisløff Granittvn 18 Valgkomite Oddveig Tøvik Grusvn 1 VELFERDSUTVALG Inger Hanne Johansen Grusvn 44 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse:

10 Side 8 83 Pynten Borettslag Granittvn 1-5, 2-20 Grusvn 1-5, 2-44 Mellombølgen Mellombølgen 143 Første innflytting skjedde i Borettslaget består av 564 andelsboliger, fordelt på 23 bygninger. I tillegg kommer 2 tjenesteboliger. En av tjenesteboligene benyttes som styrekontor. Tomten, som ble kjøpt i 1986 er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer : , 210 Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Har du spørsmål til driften, kontakt styret. Styret har kontor i Mellombølgen 50. Kontortiden er: tirsdager mellom klokken og Styret kan også nås på telefon , tast 2. For øvrig kan styret nås på faks og e-post HJEMMESIDE / INFORMASJONSKANAL: Vår hjemmeside finnes på Vi har også egen informasjonskanal på TV. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Ole R Nielsen og driftsleder/vaktmester Tom A Johansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsinstruks. Vaktmesterkontoret ligger i Mellombølgen 50 (bak fyrhuset). Arbeidstid er:

11 Side 9 83 Pynten Borettslag mandag til fredag fra klokken til Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt. Vaktmesterkontoret har telefon , tast 1, faks , og e-post Unngå å ringe privat til vaktmesterne utenom ordinær arbeidstid. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS, telefon Borettslaget har avtale med borttauingsfirma. Ulovlig parkerte biler vil bli tauet bort i henhold til skilting. BODER Leie av boder kan avtales på styrekontoret i Mellombølgen 50, tirsdager mellom og Eller beboere kan sende en e-post til eller man kan skrive et brev og legge i postkassen til styret, utenfor Mellombølgen 50. FRYSERN Det gamle frysehuset ble i 2003 bygget om til et moderne forsamlingslokale med plass til bespisning for inntil 40 personer. I lokalet er det godt utstyrt kjøkken. For leie av Fryser n, ring , tast 4. Torsdager mellom klokken og er det torsdagsklubb i Fryser n. NØKLER/SKILT Nøkler/skilt kan kjøpes ved henvendelse til styrekontoret i Mellombølgen 50, tirsdager mellom kl og VASKERI Borettslaget har 6 fellesvaskerier. Vaskeriene skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskekort fås kjøpt og kan fylles på i styrekontoret Mellombølgen 50, tirsdager mellom kl og For nye vaskerikort betales et depositum på kr 50,-. RENHOLD Borettslaget har avtale med Norvakt og Vask A/S om vask av trappeoppganger/fellesarealer. Er det klager rettes disse skriftlig til styret. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter.

12 Side Pynten Borettslag OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. DOKUMENTASJON PÅ RIVING AV VEGGER I ordinær generalforsamling ble det besluttet at det må fremlegges dokumentasjon fra fagkyndig når en vegg skal rives. I tillegg må det søkes styret om godkjennelse. REFUSJONSORDNING MEMBRAN / VANNSTOPPER BEREDER I forbindelse med rehabilitering av bad dekker borettslaget inntil kroner 5.000,- ved legging av membran i henhold til våtromsnormen ved fremvisning av original faktura. Det forutsettes at det søkes styret, og at styret gir sin godkjennelse før arbeidet igangsettes. Se eget punkt i husordensreglene. Borettslaget har lagt seg på en praksis om at de ikke dekker merverdiavgiften. Ved skifte av varmtvannsbereder, vil borettslaget bekoste vannstopper. Det forutsettes at det gjøres avtale med styret før arbeidet igangsettes. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst: bestill obos Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på https://telenor.infored.no/nbbl KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS). Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den

13 Side Pynten Borettslag Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I årene ga kraftforvaltningsavtalen til dels lavere kraftkostnader enn de fleste andre kraftalternativer. I 2009 har ikke kraftforvaltningsporteføljen gitt fullt så gode resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. AVTALE OM OLJELEVERANSE Borettslaget har avtale med Statoil Norge AS om levering av olje og elektrisk strøm til elektrokjeler. AVTALE OM PELLETSLEVERANSE Borettslaget har avtale med Geilo Biobrensel AS om levering av pellets. ENERGIREGNSKAP Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, beredning av varmt tappevann, belysning, gårdslys, fellesvaskeri, etc. Energiregnskapet gir borettslaget en mulighet til å følge forbruksutviklingen over tid, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på sikt. Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. OBOS vil i løpet av 2010 ta inn opplysninger i energiregnskapet som vil være til hjelp ved utarbeidelse av energimerket. Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskaper får man informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket.

14 Side Pynten Borettslag Energiforbruk i 2009: Forbruksfordelingen til ulike formål er: Oppvarming med olje: 12 kwh/m 2 Oppvarming med elkjel: 43 kwh/m 2 Oppvarming med pellets: 52 kwh/m 2 Totalforbruk til oppvarming: 106 kwh/m 2 Strøm til leilighetsforbruk: 35 kwh/m 2 Strøm til gårdsanlegg: 12 kwh/m 2 Totalforbruk i Pynten borettslag: 189 kwh/m² Forbruksutviklingen viser at energiforbruket til oppvarming er betydelig redusert i 2009 sammenliknet med Forbruksreduksjonen kan forklares med at det er brukt betydelig mer strøm og olje og mindre pellets til oppvarming i Elkjelen vil ha tilnærmet 100% virkningsgrad, oljekjelen kan antas å ha 85-90% virkningsgrad mens en pelletskjel normalt har 70-80% virkningsgrad. Forbruksreduksjonen antas derfor i stor grad å være relatert til redusert virkningsgradstap i fyranlegget. Pellets er generelt betydelig billigere enn olje og strøm. Det anbefales derfor å bruke mest mulig pellets til oppvarming selv om det vil medføre et større virkningsgradstap i fyranlegget. Strømforbruket til gårdsanlegg, varmtvann og leilighetsforbruk har holdt seg stabilt de 2 siste årene. Sammenliknbare boligselskaper har et gjennomsnittsforbruk på 196 kwh/m 2. Pynten Borettslag har et moderat energiforbruk sammenliknet med dette. Forbruksutvikling: Pynten Borettslag har forbrukstall for de 2 siste årene i energiregnskapet: Totalforbruk i 2008: 213 kwh/m² Totalforbruk i 2009: 189 kwh/m² Forbruket er redusert med 11% i INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har lagt til rette for at andelseiere kan innbetale sin andel av fellesgjelden (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har en egen avtale med borettslaget. Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 1 085,-. Ved forespørsel til OBOS, telefon , vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved innbetaling. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall og på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil innbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier.

15 Side Pynten Borettslag Minimumsbeløpet for innbetaling er kr ,- pr. gang. Ved innbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. Grunnet ordningen med individualisert fellesgjeld for de som bor i høyblokke produseres giroer nå kvartalsvis, og sendes ut ca 14 dager før hovedforfall. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 13 ordinære og 15 juridiske bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

16 Side Pynten Borettslag Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier bør ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

17 Side Pynten Borettslag REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Løpende Tilskuddsordning, utskifting av membran fra 2002 Andelseier må kontakte styret i forbindelse med planlagt oppussing av baderom. Borettslaget gir støtte med inntil kr i forbindelse med legging av ny membran. Løpende fra 2002 Monterer vannstoppere varmtvannsberedere Andelseier må kontakte styret når bereder skal byttes. Borettslaget bekoster montering av vannstopper 2009 Borettslaget har startet opp arbeid med etablering av 41 nye parkeringsplasser i Granittveien Borettslaget tok opp samlet bestilling på entredører, og andelseierne ble tilbudt finansiering over tre år. 52 andelseiere bestilte dør, 25 benyttet seg av borettslagets finansieringstilbud Borettslaget har startet opp arbeid med omtekking av tak i Granittveien 2 til Tilbud om utskifting av entredører Borettslaget tok opp samlet bestilling. Andelseierne ble tilbudt finansiering over tre år Syv nye garasjer bak Mellombølgen Rehabilitert inngangspartiet i høyblokka Ny steinsetting i inngangspartiet i Mellombølgen 143. Oppgangen og malt Ny vaktmestergarasje Malt vinduer, balkongdører og nedløp 2006 Modernisert fyrhus Bygd om rørgater i fyrhus og etterisolert rør Tilbud om utskifting av entredører Borettslaget tok opp samlet bestilling. Andelseierne ble tilbudt finansiering over tre år Nye større balkonger i høyblokka Nødvendig vedlikehold er kostnadsført over driften. Utvidelsen betales av de som bor i høyblokka gjennom opptak av IN-lån Spylt og rengjort alle blokker 2005 Malt verandaer, reparert skader

18 Side Pynten Borettslag 2005 Seksjonert varmeanlegget Utført seksjonering av varmeanlegget, slik at deler av systemet kan stenges ved skader, i tillegg er det utført asbestsanering etter avisolering Nye branndører Varmekabler i nedløp og takrenner 2004 Nye slokningsapparat og røykvarslere Malt garasjer, søppelhus med mer 2004: Malt garasjer, søppelhus, alle trestakitter, tørkestativer, og både malt og reparert lekehus og lekeapparater. 2005: Malt alle sittegrupper, en del garasjedører og gjerder Drenering 2004: Lagt ny drenasje ved vaskeriet i Grusveien 30 (på for og bakside), ved en av garasjeradene og på baksiden av Mellombølgen : Lagt ny drenering fra Grusveien 28 til : Lagt ned to nye kummer for dreneringsavløp. Drenert hele garasjeanlegget bak Mellombølgen. 2007: Drenert rundt fyrhus Nytt moderne pellets anlegg Montert inn biokjele for fyring med pellets, ny varmeveksler og ny brenner. To gamle oljekjeler er erstattet med en pelletskjele og en ny oljekjele som reserve. Den eksisterende elektrokjelen vil på sikt bli stengt. De nye kjelene er beregnet på å levere 800 kwh i timen, mens i perioder hvor gradestokken kryper under minus 3, skal oljekjelen ta seg av resterende behov Nytt velferdshus; Fryser`n Bygd om tidligere frysehus til velferdshus for 40 personer, komplett utstyrt Pusset opp søppelrom og søppelskur En del av søppelrommene leies ut Modernisert elektrisk anlegg 2002: Oppgradert til gjeldende forskrifter, har blant annet byttet ut hovedtavler. 2003: Byttet ut gammel belysning på loft, med tidsbryter Malt garasjeportene Halvparten av garasjeportene ble spylt og malt med 2 strøk utvendig og innvendig.

19 Side Pynten Borettslag Montert varmeenheter i kjellere 2001 Bygd ekstra boder 2001 Modernisert varmeanlegget Byttet ut hovedpumper, og understasjonene er modernisert med nye kontrollenheter Ny belysning i kjellere 2001 Montert nye kameraer for videoovervåking 5 nye kameraer montert Større opprusting av utearealer Full oppussing av oppgangene Ny belysning, nye postkasser, kjellerrom ble malt, rekkverk montert og alle inngangsdører justert Spylt alle soilstammer Soilstammer i hele borettslaget er blitt spylt, slukpottene er skrapet og stakeplugg er skiftet til plast Nytt callinganlegg Nye søppelhus Ny takpapp på alle tak, beslag piper Arbeidet sluttføres i Installert motorvarmere 1999 Rehabilitert utemiljøet 1999 Beiset vinduer og dører 1998 Kjøpt og rehabilitert garasjeanlegg 1997 Tak over frittstående balkonger Rehabilitert elektrisk anlegg Omtekking av alle stigeledninger, nye sikringsskap Full rehabilitering Rehabilitering av hele bygningsmassen; nye vinduer, etterisolering og ny fasadekledning.

20 Side Pynten Borettslag STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 22 møter. Styrets hovedfokus er omtalt i innledningen til styrets leder, se side 2. DRIFTSLEDERS RAPPORT UTFØRT I 2009: Foruten vaktmesterenes daglige gjøremål så som lysrunder, gressklipping, kantklipping, snømåking, feiing, strøing, søppelhåndtering, søppelsekker i vaskeriene, rensing av sluk, generelt vedlikehold, så har det i 2009 blant annet blitt utført følgende arbeid: Skraping, grunning og maling av alle garasjene. Alle sittegrupper og krakker er malt. Alle gruppene er tatt inn for sjekk, reparasjon og maling av metalldelene. Alle lekeplasser er skrapt og malt, stokkene rundt beiset, og det er sjekket for utstikkende spiker og lignende. Slitasjedeler er byttet. Fylt opp lekeplassene med 40 m3 bark og sandkassene har fått fordelt 2 tonn med sand. Søppelbåsene er skrapet og malt. Rekkverkene ved Grusveien 1,3 og 5 er reparert, skrapet og malt. Parkeringsplassene har fått malt skillestriper. Felt dødt tre ved tverrblokka, kappet opp og fjernet. Store mengder busker og kratt fjernet fra kollen bak Mellombølgen og på baksiden av Grus- og Granittveien. Totalt ca. 130m3 fjernet. Fjerner til stadighet søppel som blir etterlatt i kjellerganger. Også rundt papircontainerene blir det satt mye søppel. Kjellerne har blitt støvsuget. Jord er fylt i groper og søkk i plenene. Alt verktøy er katalogisert og låst inn i skap. En rekke trær er trimmet, og ny skyggefull gruppe laget nederst på plassen mellom Grus- og Granittvn. Gressplenen bak tverrblokka er ryddet for stein og planert ut, tilsådd. Murt opp og festet en rekke løse gelendere i oppgangene. Tatt opp døde hekkbusker og plantet nye. Løse postkasser og røykbokser i oppgangene er festet, en del nye låser montert på sikringsskapene. Gulvet i fyrrommet og hovedgarasjen skrapet og malt. Også gulvet i tre vaskerier med tilhørende toaletter er skrapet og malt. Søppel rundt enkelte sittegrupper må til stadighet ryddes.

21 Side Pynten Borettslag Det har også vært mye service i vaskeriene med restarting, kort som ikke virker, fjerning av tøy som ikke blir hentet osv. PLANER FOR 2010-SESONGEN: Det gjenstår å male baksiden av to garasjerekker. Maling av vaktmestergarasjene og jernporten til fyrhuset. Maling av rekkverkene utenfor de inngangene som har det. Male nedløpsrør og fjerne/overmale tagging på en del dører. Opprydding og legging av grus under balkonger. Vi mener at grunnmuren på blokkene trenger en oppussing. Beplante rundt søppelskur. Og en viktig forsømt ting er brannsikkerheten. Male gule striper i kjellerne for å vise fluktretning, samt å sørge for at det ikke settes skrot i kjellerne, ref. brannsikkerhet. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat viser et overskudd på kr ,-. Det var budsjettert med et underskudd på kr ,-. Resultatet er kr ,- bedre enn budsjettert. Overskuddet på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, hva gjelder totalbeløpet, men noen av inntekstpostene er økt i forhold til budsjett. Økningen i inntektene skyldes i hovedsak at det er inngått ny avtale med Mobile Norway om leie av takareal for plassering av basestasjonsutstyr

22 Side Pynten Borettslag det er utbetalt tilskudd på kr ,- fra Husbanken til vedlikeholdsplanen som ble utarbeidet tidlig i 2009 det har vært leid ut parkeringsplasser til ISS Facility Service i fem måneder for parkering av traktorer Inntektene er spesifisert i notene 1 til 3. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak stort underforbruk under posten 1) drift og vedlikehold. Det har også vært underforbruk under postene 2) energi/fyring og 3) styrehonorar. Årsaken er: 1) Det var budsjettert med kr ,- til drift og vedlikehold. Kostnad er påløpt med kr ,-. Budsjettet var satt i henhold til den vedlikeholdsplanen tidligere styre fikk utarbeidet tidlig i Det nyvalgte styret har gjort noen omprioriteringer, og av større prosjekter er det kun påløpt kostnader til omtekking av tak i Granittveien 2 til 20 og entredører. Entredørene finansieres av de av andelseierne som bestilte dør, men med en innbetaling over husleien over en tre års periode. Andelseierne dekker omkostninger og renter over denne tre års perioden, ergo er ikke dette noen reell kostnad for borettslaget, kun er forskuttering. 2) Det var budsjettert med kr ,- i energiutgifter. Kostnad er påløpt med kr ,-. Det var budsjettert med en økning i forhold til 2008 for å ta høyde for økte energipriser. Kostnaden ligger ca 6,5 % under det den gjorde i Innsparelsen skyldes en kombinasjon av at prisøkningen ikke ble så høy som forventet samt at forbruket er gått ned sammenlignet med fjoråret. Styret har hatt fokus på forbruket. Forbruksutviklingen fremkommer under avsnittet foran i beretningen under energiregnskapet. 3) Styrehonoraret var budsjettert med kr ,-. Kr ble utbetalt i henhold til vedtak i generalforsamlingen. Honoraret gikk ned med kr ,- i forhold til det som ble utbetalt i Personalkostnadene ligger ca 20 % over budsjett. Det antas å skyldes at personalsituasjonen ble endret ved at det ble ansatt ny vaktmester og driftsleder/vaktmester, og at alle forutsetninger ikke var kjent da budsjettet ble satt. INNBETALT ANDEL FELLESGJELD Gjelder innbetaling innenfor IN-ordningen. Dette budsjetteres det ikke med. FINANSINNTEKTER / KOSTNADER Finansinntektene ble kr ,- høyere enn budsjettert. Årsaken er at det har vært fokus på å ha mest mulig av borettslagets midler plassert på sparekonto for å opppnå gunstig renteavkastning, samt at det var stor innsparelse på kostnadssiden. Finanskostnadene ble kr under budsjettert. Det skyldes nedgang i pengemarkedsrenten i forhold til det anslag som var gjort når budsjettet ble satt.

23 Side Pynten Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Rep.vedlh./invest. 18 % Andre driftskostn. 12 % Avdrag 14 % Pers.kost./styreh. 13 % Div. honorarer 6 % Kom.avg./forsikr. 15 % Finanskostnader 4 % Energi og brensel 18 % KOSTNADSUTVIKLING FOR 2010 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har tre lån i OBOS til en flytende rentesats 3,65 % nominell (3,74 % effektiv) pr Siste del av innvilget låneramme i OBOS ble utbetalt med kroner , med valuta For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet.

24 Side Pynten Borettslag RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% over kr FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. Høsten 2009 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for revisjon av borettslagene hvilket har ført til at det fortsatt er lave satser i revisjonshonorar. FORSIKRING Bygningsforsikringen vil gå ned fra 2009 til 2010 med ca.20 % fordi vi innhentet nye tilbud, og byttet til nytt forsikringsselskap i juli Gjensidige Forsikring ble valgt fordi de var rimeligste tilbyder. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 33% av total strømpris. BUDSJETT 2010 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på minus kr ,-, og et forventet årsresultat på minus kr ,-. Ifølge budsjettet vil borettslagets disponible midler bli redusert med kr ,-, og borettslaget vil ha kr ,- i disponible midler pr I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som blant annet omfatter omtekking av tak i Mellombølgen 16 til 30 og ferdigstillelse av 41 parkeringsplasser i Grusveien/Granittveien. Videre er det satt i gang et pilotprosjekt for å se på utbedringsmuligheter for ventilasjon. Det arbeides også med muligheten for

25 Side Pynten Borettslag en balkongutvidelse i lavblokkene. Saken vil bli fremlagt for en ekstraordinær generalforsamling. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3-5% i Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felles-kostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler med kr ,-, men styret mener det er forsvarlig i 2010 fordi borettslaget har oppsparte midler, og fortsatt vil ha kr ,- i disponible midler ved utgangen av året. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2010 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, 22. februar 2010 I styret for Pynten Borettslag Ole-Martin Løkkeberg /s/ Finn E Ormaasen /s/ Cathrine Normann Gravdal /s/ Maria De Paula Rodrigues /s/ Finn Ø Carstensen

26 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Pynten Borettslag Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Pynten Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 22. februar 2010 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

27 Side Pynten Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tilbakef. gev/tap salg av anl. middel Tillegg salgssum anl. midler Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen Innsk. øremerk. bankkto B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

28 Side Pynten Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Antenne anlegg Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: DRIFTSRESULTAT FØR IN: Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: Til annen egenkapital

29 Side Pynten Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler Øremerkede midler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader 1 0 Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 564 * Annen egenkapital (opptjentek+ek fra IN) SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pant- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd (leie 1. Kvartal 2010 Mobile Norway) Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

30 Side Pynten Borettslag Pantstillelse Garantiansvar Oslo, / I styret for Pynten Borettslag Ole-Martin Løkkeberg /s/ Finn E Ormaasen /s/ Cathrine Normann Gravdal /s/ Maria De Paula Rodrigues /s/ Finn Ø Carstensen /s/

31 Side Pynten Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Frysebokser Lokaler Framleietillegg Utskiftning dører (fra ) Ekstra kjellerbod Dører (fra ) Reg.kapitalkostnader (IN) Kapitalkostnader (IN) Fratrekk kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Frysebokser Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

32 Side Pynten Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger Leieinntekter Fryser'n Leieinntekter boder Leie traktorplasser Husbanktilskudd, vedlikeholdsplan Nøkler, skilt Diverse refusjoner Refusjon strøm garasjer SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Gaver til ansatte -489 Kantinekostnader Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2,1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på I tillegg har styret fått dekket bevertning og diverse kostnader for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

33 Side Pynten Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Takarbeider Skifting dører SUM STØRRE BYGNMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold parker.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Erstatning v/vannskader Annet vedlikehold 1 Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

34 Side Pynten Borettslag NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse Reisekostnader -725 Gaver Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

35 Side Pynten Borettslag NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler Renter av driftskonto i OBOS Renter bank SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS OBOS OBOS OBOS -630 Oppbevaringsgebyr Renter leverandørgjeld -779 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi Tilgang Tilgang Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.159/bnr.137 med flere. Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr 1090, samt nr 135-styrekontoret. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Luftavfukter AMT 60 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Feieutstyr Tilgang Avskrevet tidligere

36 Side Pynten Borettslag Feiemaskin nr. 3 Tilgang Avskrevet i år Feiemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Feieutstyr Tilgang Avskrevet i år Gjærdesag Tilgang Avskrevet i år Graveringsutstyr Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor m/utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Høytrykkvasker Tilgang Avgang Avskrevet tidligere Kopieringsmaskin Tilgang Avskrevet tidligere Lasteplan Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år

37 Side Pynten Borettslag PC med utstyr Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere PC med printer Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.4 Tilgang Avskrevet i år Snøfreser Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor med utstyr Tilgang Tilgang utstyr Avskrevet tidligere Avskrevet i år Garasjeanlegg Tilgang Tilgang Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

38 Side Pynten Borettslag NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse ved styret Avregning IN-ordning 86 Andre forskudd 361 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 17 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. NOTE: 18 PANT- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,45%, løpetid 11 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS (IN-lån, balkongutvidelse høyblokk) Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,45%, løpetid 20 år Opprinnelig, Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN

39 Side Pynten Borettslag OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,45%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN SUM ÅRETS BETALTE AVDRAG NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

40 Side Pynten Borettslag

41 Side Pynten Borettslag

42 Side Pynten Borettslag

43 Side Pynten Borettslag

44 Side Pynten Borettslag

45 Side Pynten Borettslag

46 Side Pynten Borettslag

47 Side Pynten Borettslag

48 Side Pynten Borettslag

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag 1 Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag

Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag 1 Grenseveien 30 Borettslag Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5.

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Side 1 av 23 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til eierne i Utsiktstoppen Borettslag

Til eierne i Utsiktstoppen Borettslag 1 Utsiktstoppen Borettslag Til eierne i Utsiktstoppen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Trav 2 Borettslag avholdes torsdag, den 26. mars 2015 kl. 18:00, på La Rozarin Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer