Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 0"

Transkript

1 ÅrsRapport 2010

2 Nøkkeltall for 2010 Tall i tusen kroner Resultat før tap Resultat etter tap og skatt Tap på utlån Rentenetto 1,58 % 1,59 % 1,89 % 2,07 % 2,30 % Driftskostnader 1,19 % 1,36 % 1,44 % 1,82 % 1,88 % Driftskostnader i prosent av inntekter 53 % 49,32 % 89,99 % 74,52 % 64 % Tapsprosent utlån 0,23 % 0,24 % 0,19 % - 0,21 % - 0,06 % Tapsavsetn. i prosent av brutto utlån 1,01 % 0,91 % 0,76 % 0,61 % 1,02 % Misligholdsprosent (brutto) 1,01 % 1,58 % 0,87 % 0,83 % 1,37 % Andre inntekter 0,67 % 1,17 % - 0,19 % 0,42 % 0,63 % Lønn og generelle adm. kost. i prosent 0,93 % 1,08 % 1,18 % 1,36 % 1,49 % Andre driftskostnader i prosent 0,19 % 0,28 % 0,27 % 0,20 % 0,21 % Årsoverskudd i prosent 0,69 % 0,89 % - 0,05 % 0,63 % 0,81 % Egenkapitalavkastning 12,31 % 16,82 % - 0,92 % 9,57 % 11,59 % Utlånsvekst inkl. Terra Boligkreditt 14,59 % 12,86 % 16,84 % 17,45 % 11,86 % Innskuddsvekst 5,00 % 7,99 % 11,74 % 8,40 % 18,72 % Innskudd i prosent av utlån 64,40 % 65,10 % 64,15 % 66,15 % 71,37 % Forvaltningskapital Brutto utlån Utlån i Terra Boligkreditt Innskudd fra kunder Gjen.snittlig forvaltningskap.(gfk) Kapitaldekning konsolidert 13,95 % 14,55 % 13,48 % 14,98 % 16,20 % Kjernekapitaldekning 13,38% 13,55% 10,67% 12,20% 12,79% Antall ansatte Antall årsverk 29,2 29,4 29, Forvaltningskapital pr. årsverk

3 Innholdsfortegnelse Lokalbanken...3 Styrets årsberetning for Den økonomiske utviklingen i Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa...4 Datterselskaper...6 Eiendomsmegling...6 Regnskapet for Driftsresultatet...6 Netto rente og kredittprovisjonsinntekter...6 Netto andre driftsinntekter...7 Driftskostnader...7 Tap og tapsavsetninger...7 Balansen...8 Forvaltningskapitalen...8 Innskudd...8 Utlån...8 Garantier...8 Egenkapital og soliditet...8 Likviditet...9 Styrets vurdering av regnskapet...9 Risikovurdering...9 Likviditetsrisiko...9 Operasjonell risiko Renterisiko Markedsrisiko Valutarisiko Kredittrisiko Hms...11 Sykefravær Personalet Likestilling Utsiktene for

4 Innholdsfortegnelse forts. 2 Årsregnskap...15 Resultatregnskap Balanse...17 Kontantstrømoppstilling...19 Noter til årsregnskapet...21 Generelle regnskapsprinsipper Note 1 Avgift til Bankenes sikringsfond Note 2 Gebyrer og provisjoner Note 3 Vedr. ansatte og tillitsvalgte Note 4 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Note 5 Varige driftsmidler Note 6 Utlån og tap på utlån Note 7 Skatter Note 8 Likviditetsrisiko Renterisiko Note 9 Ihendehaverobligasjoner og sertifikater Note 10 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Note 11 Datterselskap Note 12 Ansvarlig lånekapital i andre foretak Note 13 Finansielle derivater Note 14 Gjeld Note 15 Obligasjonslån Note 16 Sertifikatlån Note 17 Fondsobligasjonslån Note 18 Ansvarlig lån Note 19 Egenkapital...41 Note 20 Kapitaldekning...41 Note 21 Garantiansvar Note 22 Pantstillelser Kontrollkomiteens beretning...43 Revisjonsberetning...44 Tillitsvalgte...46

5 Lokalbanken Bamble og Langesund Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med kontorer på Stathelle og i Langesund. I tillegg har banken et kontor på Nenset i Skien som markedsføres under merkenavnet SkagerakDirektebank.no. Samlet sett hadde Bamble og Langesund Sparebank kunder ved utgangen av Majoriteten av kundene er hjemmehørende i Bamble,Porsgrunn og Skien kommuner. Bamble og Langesund Sparebank har gjennom 2010 forsterket sin posisjon som den eneste lokalbanken i sitt hovedmarkedsområde. Kundeveksten har vært god både innenfor privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Spesielt gledelig er det å registrere at våre nye og eksisterende kunder er svært godt fornøyd med de tjenestene banken leverer. I omdømmemålinger skårer banken høyt og på flere områder har banken en kundetilfredshet som ligger blant de beste bankene i landet. Banken har hatt næringslivsmarkedet som et av sine satsingsområder i Både kunde- og volumveksten innenfor dette segmentet har vært god og betydelig høyere enn markedsveksten. Stadig flere av de lokale næringsdrivende ser verdien i å ha en lokal samarbeidspartner som lever og virker i det samme markedsområdet. Kortreiste beslutninger blir satt pris på og lokalbankens evnet til å snu seg raskt når gode muligheter åpner seg har gitt rom for nye forretninger hos flere av våre kunder. Etter et sterkt driftsresultat i 2009, drevet av verdipapirgevinster og gevinster ved eiendomssalg, er 2010 tilbake til et mer normalår for banken. Driftsresultatet er godt og banken begynner å få god uttelling for effektiviseringsprosessene som er gjennomført de siste årene. Effektivitetsmessig ligger banken langt fremme blant tilsvarende banker i Norge og inntektene er på vei opp som følge av økt produktsalg og flere totalkunder i porteføljen. Med gode resultater kommer også muligheten til å bidra i enda sterkere grad enn før inn mot foreninger, lag og kultur i regionen. De største økonomiske rammene benyttes til sponsor og samarbeidsavtaler, men også gavebudsjettene er økt de siste årene som følge av bedre økonomi. Banken skal fortsette å være den toneangivende støttespilleren i Bamble kommune og vi har derfor satt av betydelige midler til gavetildelinger også i år. 3 Langesund IFs nye kunstgressbane ble åpnet 2. oktober.

6 Styrets årsberetning for forretningsår Den økonomiske utviklingen i 2010 store underskudd i offentlige finanser og høy statsgjeld har derfor opplevd en sterk økning i rentene de må betale på sine lån. I mai ble Hellas Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp nødt til å motta økonomisk krisehjelp fra EU og igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som IMF. Dette bidro til å berolige markedene noe, fulgte i kjølvannet av finanskrisen. Det er imid- men i høst økte uroen igjen som følge av usik- lertid store variasjoner mellom land og regioner. kerhet knyttet til den statsfinansielle situasjonen På den ene siden har det vært kraftig økonomisk i Irland og Portugal. I slutten av november ble vekst i framvoksende økonomier og i enkelte det klart at Irland var avhengig av økonomisk kri- industriland som Tyskland og Sverige. På den sehjelp og det er tegn til at Portugal nå følger i andre siden preges flere land i Europa av høy samme retning. statsgjeld, svak vekst og høy arbeidsledighet. I USA var det moderat vekst i 2010, men landet sli- I aksje- og råvaremarkedene har det imidlertid ter fortsatt med høy arbeidsledighet, store offent- vært en solid utvikling i det siste året. Oslo Børs lige underskudd og et svakt boligmarked. Samlet hovedindeks økte med drøyt 18 prosent i 2010, sett var 2010 uansett et godt år for internasjonal den amerikanske børsindeksen S&P 500 med økonomi. nær 12 prosent og den tyske DAX-indeksen med 16 prosent. Det har også vært sterk prisvekst i Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen råvaremarkedene, og oljeprisen har igjen kom- betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lav- met opp på høye nivåer. konjunktur i Aktiviteten tok seg imidlertid opp igjen i løpet av året. Etter en svak start på For å motvirke den økonomiske nedturen har året økte privat konsum klart i andre halvår i fjor. myndighetene i mange land stimulert økono- Sammen med eksportvekst og økte investeringer mien gjennom finans- og pengepolitikken. De bidro dette til at veksten i fastlandsøkonomien finanspolitiske tiltakspakkene har i mange land 4 tok seg opp. Samlet sett økte BNP for Fastlands- Norge med om lag 2 prosent fra 2009 til Til sammenlikning falt BNP i Fastlands-Norge med 1,3 prosent fra 2008 til I arbeidsmarkedet har utviklingen de to siste årene vært bedre enn fryktet. Etter en relativt moderat oppgang i arbeidsledigheten fra 2008 og til begynnelsen av 2010 har arbeidsledigheten holdt seg nokså sta- vært betydelige. I tillegg har de internasjonale sentralbankrentene blitt satt kraftig ned. I de fleste industriland er styringsrentene nå nær null prosent. Renteoppgangen er også skjøvet videre ut i tid. I USA, euroområdet og Storbritannia ventes det først rentehevninger mot slutten av Noen sentralbanker har også utført såkalte kvantitative lettelser for å presse ned langsiktige bil på et nivå rundt 3,5 prosent det siste året. renter og med det stimulere aktiviteten i økono- Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa Finansmarkedene har vært preget av uro knyt- mien. Regional utvikling Nedturen for Grenlandsindustrien i etterkant av tet til den høye statsgjelden i flere euroland. finanskrisen ble mye mindre enn fryktet. Vi har Investorer er bekymret for at disse landene ikke hatt et fallende antall konkurser blant de små vil klare å betjene sin gjeld fremover. Land med selskapene og de store industriselskapene har

7 opprettholdt en jevn aktivitet i regionen. Det er imidlertid en økende internasjonal konkurranse Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca. innenfor flere sektorer, og behovet for effektivi kunder og har landets høyeste kunde- seringer og økt lønnsomhet vil forsterke seg for tilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk flere av aktørene fremover. På kort sikt kan dette kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen begrense den lokale veksten. Arbeidsledigheten til en ledende og en av de største aktørene i det i Grenland har, som for landet for øvrig, ligget norske markedet for finansielle produkter og stabilt rundt 3,5 prosent gjennom hele året. tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i Bankkonkurransen i Grenland har vært økende 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og spare- i Flere av de store nasjonale forretnings- bankene til mangfold i finansnæringen, lokal ver- bankene, som under finanskrisen valgte å foku- diskaping og nærhet til kundene. sere internt, er igjen aggressive i kampen om de beste kundene. Konkurranseintensiteten har økt på både innskudds- og utlånssiden og de store Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Bamble og Lange- bankene slåss om å underby hverandre på sikre sund Sparebank og de andre aksjonærene opp- boliglån. Prisnivået som er etablert er ikke bære- når gode vilkår for effektiv drift. På bankenes veg- kraftig over tid og vi forventer derfor at margi- ne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som nene også på de beste boliglånene skal bedre seg gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. utover i Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige Til tross for sterk konkurranse og et betyde- produkter. lig antall banker med tilstedeværelse i Grenland styrket Bamble og Langesund Sparebank sin posisjon både innenfor personmarkedet og bedriftsmarkedet i Totalleverandør av finansielle produkter Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra- Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Bamble og Langesund Sparebank er blant de 79 aksjonærene med en eierandel på 1,24 prosent. Terra-Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kortbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksje- og obligasjonshandel gjennom Terra Markets samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Ter- 5 samlet forvaltningskapital på om lag 250 milli- ra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. arder kroner. Terras mål er å ivareta aksjonære- De to kjedene rendyrkes med to forskjellige kon- nes interesser på områder der bankene finner de septer. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virk- beste løsningene og stordriftsfordeler gjennom somhet konsentrert om de store byene, er Terra samarbeid. Siden etableringen i 1997 har Terra- Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk kjedene har til sammen nesten 80 meglerkonto- vekst og oppkjøp. rer, og formidlet ca eiendommer i 2010.

8 Bankallliansen leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i pro- Regnskapet for 2010 Regnskapet for 2010 er preget av bedret kjernedrift, stabile finansmarkeder og ekstraordinære duktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å inntekter som følge av regelendringer for føring utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Ter- av pensjonsforpliktelser og fusjon mellom BBS rabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av og PPS. Bankens rentenetto er fortsatt under tjenester og produkter innenfor IT, betalings- press, men vi opplevde en viss utflating utover formidling, prosjektstyring, opplæring og kom- våren og etter sommeren har marginene styrket petanseutvikling, samt fellestjenester som mer- seg marginalt. kevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg Banken er godt fornøyd med at provisjonsinn- tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi- og tektene fra salg av forsikring, kort og fondstje- regnskapsservice. nester viser en god utvikling. Banken har lykkes Datterselskaper Eiendomsmegling i sitt salgsarbeid og ser optimistisk på den videre utviklingen på disse områdene. Overføring av boliglån til Terra Boligkreditt har også bidratt til 2010 var nok et godt år for Grenland Eiendoms- at provisjonsinntektene har økt. Overføringen megling AS. Selskapet har etablert seg som den av lån til Terra Boligkreditt har medvirket til at ledende eiendomsmegleren i Bamble kommune banken fullt ut har kunnet tilfredsstille kundenes i tillegg til at de har blitt en vesentlig aktør i Pors- etterspørsel etter lån i grunn og Skien kommuner. Selskapet meglet 141 eiendommer i 2010 og leverte et overskudd på ca. 0,9 mill kroner. Eiendomsmeglerforeta- Driftsresultatet Bankens resultat før skatt ble 29,6 mill. kroner ket er eid av banken med 51 % og 49 % ved Jørn mot 35,6 mill. kroner i Resultatet er der- Amlie. Grenland Eiendomsmegling AS er franchi- med svekket med 6 mill kroner i forhold til setager for Terra Aktiv Eiendomsmegling. Driftsresultatet før tap ble 39,4 mill kroner mot 43,7 mill kroner i Sparehuset Grenland AS Sparehuset Grenland AS er et spare- og plasseringsselskap som eies av Holla og Lunde Sparebank og Bamble og Langesund Sparebank med 50 % hver. Selskapet driver plasseringsrådgivning for de kundene som ønsker målrettet oppfølging av sine finansielle plasseringer. Selskapet er fortsatt i oppbyggingsfasen og driftsresultatet for 2010 var ca. 1,2 mill kroner i minus. Resultat etter skatt ble 22,7 mill. kroner som gav en egenkapitalavkastning på 12,31 %. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 52,1 mill. kroner, som er 3,2 mill kroner høyere enn i Tar vi med avkastningen på bankens pengemarkedsfond hadde banken samlede rente- Bamble Eiendom AS og kredittprovisjonsinntekter på 54,6 mill kroner Bamble Eiendom AS er 100 % eid av Bamble og eller 2,3 mill kroner mer enn i Rentenet- Langesund Sparebank. Selskapets aktivitet i 2010 toen falt fra 1,59 % i 2009 til 1,58 % i Ren- har vært svært begrenset. Regnskapet for 2010 teinntektene i kroner har økt som følge av høy- viser et lite overskudd på ca ,- kroner. ere utlånsvolum. Fallet i rentenettoen skyldes i hovedsak økte kostnader på bankens funding og sterk konkurranse om bankenes innskuddskun-

9 der. Den relative rentenettoen har også falt som med 1 mill kroner til 6,1 mill kroner. Avskrivnin- følge av økte likviditetsreserver i banken. Marke- gene for året var på 2,4 mill kroner en økning på dets intense konkurranse om lånekundene ble 0,9 mill kroner fra midlertidig dempet i ,5 2 1,5 1 0,5 0 2,30 0,63 2,07 0, Rentenetto 1,89 Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter falt fra 35,9 mill. kro- 1,59 1,17-0, Andre inntekter 1,58 0, I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde de samlede driftskostnadene 1,19 % i 2010 mot 1,36 % i Forbedringen er bedre enn budsjettert. Banken vil fortsatt arbeide for å redusere kostnadene ytterligere. Banken vil fokusere på å redusere den relative kostnadsprosenten samtidig som forholdet mellom kostnader og inntekter skal forbedres vesentlig. I 2010 var forholdet kost/inntekter på 53 % inkludert verdipapirer og salgsgevinst på eiendom. Korrigert for verdipapirer og ekstraordi- ner i 2009 til 22,1 mill kroner i Reduksjo- nære inntekter var forholdstallet 61,8 %. nen skyldes i stor grad lavere avkastning på verdipapirer og reduserte gevinster fra eiendomssalg. Kostnadsutvikling Samlede verdipapirgevinster i 2010 var på 10,5 mill kroner. Tilsvarende tall i 2009 var 19,8 mill kroner. Inntektene fra eiendomssalg ble redusert med 6,2 mill kroner fra 2009 til ,5 2 1,88 Totale kostnader 1,82 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte fra 10,8 mill kroner i 2009 til 11,9 mill kroner i Økningen er et resultat av økte 1,5 1 0,5 1,44 1,36 1,19 porteføljer innenfor forsikring, fond, kort og boliglån i Terra Boligkreditt. Vi forventer at den positive utviklingen på dette området skal fortsette i Driftskostnader Bankens samlede driftskostnader utgjorde 39, Tap og tapsavsetninger Banken har i 2010 økt tapsavsetningene med 4,3 mill kroner. Tilsvarende tall for 2009 var 5,3 mill kroner. Samlede tapsavsetninger utgjør ved årsskiftet 28,6 mill. kroner mill kroner mot 41,8 mill i Reduksjonen på Utviklingen i bankens mislighold gjennom ,4 mill kroner skyldes tilbakeføring av AFP avset- har vært positiv og ved utgangen av året er sam- ninger. let mislighold på ca. 1,1 % mot 1,57 % i Banken har fortsatt sitt arbeid med utsatte enga- De samlede personalkostnadene i 2010 ble 17,8 sjementer for å komme tidlig i inngrep hvis kun- mill. kroner en reduksjon på 1,8 mill kroner fra dene får betalingsproblemer. Banken har god Tar vi hensyn til tilbakeføringene fra AFP har oversikt over sin utlånsportefølje. personalkostnadene utviklet seg i tråd med budsjettet for Andre driftskostnader er redusert Banken forventer at tapene i 2011 skal bli tilsva-

10 rende som i De økonomiske forholdene er Beregningene inkluderer lånene som er overført relativt stabile og vi forventer ingen store end- til Terra Boligkreditt. ringer det kommende året. Vi må imidlertid ta høyde for at økt utlånsvolum vil gi økte nedskrivninger. Geografisk fordeling av utlånsporteføljen 7,8% 4,6% 2,1% 7,6% Balansen 14,5% Forvaltningskapitalen Ved utgangen av 2010 var forvaltningskapitalen 49,0% 14,4% mill. kroner, en økning på 373 mill. kroner fra I prosent økte forvaltningskapitalen med 12 % mot 7,3 % i Økningen i 2010 skyldes i hovedsak økte utlån til nye og eksisterende kun- Bamble 49,0% Telemark ellers 2,1% Skien 7,6% Terra BK 14,4% Øvrige 7,8% Oslo 4,6% Porsgrunn 14,5% der og betydelig likviditetsreserver ved utgangen Låntakerne i Terra Boligkreditt er i stor grad av året. Banken har lagt opp til en forvaltnings- hjemmehørende i Bamble og Porsgrunn kommu- vekst på 5 prosent i ner. Innskudd Innskuddene økte fra mill kroner i 2009 Garantier Bankens garantivolum var ved årsskiftet 142 mill til mill. kroner i 2010, en økning på 5 pro- kroner mot 109 mill kroner i Det vises for sent. Bankens innskuddsbetingelser har vært øvrig til note 6. konkurransedyktige gjennom året og det har vært et mål å opprettholde en god innskuddsdekning i banken. Banken har budsjettert med Egenkapital og soliditet 8 en innskuddsvekst på 5 prosent i Utlån Brutto utlån i egne bøker vokste med 163 mill kroner til mill kroner eller 6,1 prosent. I tillegg kommer overføring av lån til Terra Boligkreditt. Dette utgjorde ca. 260 mill kroner. Banken har gjennom hele året hatt en jevn tilstrømning av nye kunder og disse har bidratt til å skaffe banken en god utlånsvekst. Utlånsøknin- Egenkapital Bankens ansvarlige kapital var på 265 mill kroner ved utgangen av Banken styrket kapitaldekningen med 16,6 mill kroner ved hjelp av egen drift. Kjernekapitalen utgjorde ved årsskiftet 253 mill kroner hvorav bankens fond bidro med 192,8 mill kroner. Kapitaldekningen ved årsskiftet var 13,95 % mens kjernekapitaldekningen utgjorde 13,28 %. gen har ikke medført forringet kvalitet i bankens utlånsportefølje. I bankens ansvarlige kapital inngår det et ansvarlig lån på 15 mill. kroner og to fondsobligasjons- Privatmarkedet økte lånene med 322 mill eller lån på hhv 40 og 30 mill kroner. Det ansvarlige 11,1 %, mens utlån til bedriftsmarkedet økte lånet ble tatt opp i 2010 og løper avdragsfritt med 96 mill. kroner eller 18,2 %. Fordelingen frem til Fondsobligasjonslånet på 40 mill av utlån mellom bedriftsmarkedet og privatmar- kroner er evigvarende men det er en step up kedet utgjorde ved årsskiftet hhv. 19 % og 81 %. call etter 10 år. Fondsobligasjonslånet på 30 mill

11 kroner fra Statens Finansfond er underlagt de spesielle betingelsene som fondet satte ved etableringen. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt var 12,31 % mot 16,87 % i Bankens fond utgjorde ved årsskiftet 192,8 mill. kroner. Kapitaldekning og kjernekapital , ,98 13,48 14,55 13, Kapitaldekning Kjernekapital kortsiktig volatilitet i enkelte markeder. Styret er fornøyd med årets resultat som gir en god avkastning på bankens egenkapital. Styret er spesielt fornøyd med at den underliggende bankdriften viser større lønnsomhet og utsiktene for banken er derfor gode. Styret forventer at bankens økonomiske stilling skal forsterkes ytterligere i Risikovurdering Bankens internkontrollsystem er basert på rutiner og kontroller som utføres på flere nivå i banken. Alle ledere og nøkkelpersoner gjennomfører hvert år kontroller på vesentlige områder i banken. Kontrollene skal avdekke endringer i bankens risikobilde innenfor hvert kontrollert område. På bakgrunn av alle delrapportene utarbeides det en samlet rapport som legges frem for styret minimum en gang pr. år. Vesentlige avvik i rapportene rapporteres og tiltak iverksettes. Likviditet Bankens likviditet har vært god gjennom hele året. De langsiktige låneopptakene er økt med 272 mill kroner til mill. kroner ved årsskiftet mot mill kroner i Låneopptakene er fordelt på lån med ulik størrelse og forfallstidspunkter. Innskuddsdekningen ved årsskiftet utgjør 64,4 prosent mot 65,10 prosent i Styret vurderer bankens likviditetssituasjon som meget god. Styrets vurdering av regnskapet Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir et tilstrekkelig grunnlag for å bedømme bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter årsskiftet som kan påvirke bankens resultat negativt. Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift. Årets overskudd på kr. 22,7 mill kroner føres mot sparebankens fond. 0,75 mill kroner settes av til gaver og gavefond har vært et tilnærmet normalår med relativt stabile finansmarkeder selv om det har vært Etter styrets vurdering er følgende risikoområder viktigst: Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Kredittrisiko Renterisiko Markedsrisiko Valutarisiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen kan defineres som bankens evne til å gjøre opp sine forpliktelser ved forfall. Bankens hovedfinansieringskilde er fortsatt kundeinnskudd, men fallende innskuddsdekning gjennom flere år har gjort banken avhengig av tilgang til eksterne finansieringskilder. Dette stiller store krav til bankens rutiner for likviditetsstyring og oppfølging. Banken har i sine interne retningslinjer for likviditetsstyring lagt vekt på å ha et balansert forhold mellom kortsiktige og langsiktige innlån. Dette gir en forfallsstruktur som reduserer refinansieringsrisikoen vesentlig. I en situasjon hvor banken 9

12 gjør seg mer og mer avhengig av eksterne långivere i pengemarkedet er det derfor svært viktig Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for å ha gode rutiner for likviditetsstyringen slik at at maskiner, personell, systemer og rutiner ikke banken til enhver tid har nødvendig tillitt hos sine fungerer som forutsatt. långivere. Banken har hatt stor oppmerksomhet på likviditetsstyringen i 2010 ihht rutinene som Banken har lav operasjonell risiko. IKT syste- er nevnt ovenfor. Bankens likviditetssituasjon har mene, som er forretningskritisk for banken, har vært meget god gjennom hele året og nøkkeltal- fungert godt og vært meget stabile gjennom hele lene viser gode sikkerhetsmarginer på alle tids- året. Banken har gjennomgått og oppdatert alle punkt gjennom året. styringsdokumentene det siste året. Differansen mellom innskudd og utlån utgjorde Banken stimulerer de ansatte til videreutdanning ved årsskiftet mill. kroner. Differansen er i vesentlig grad. Alle ansatte i kundeposisjon er dekket opp ved hjelp av i gang med trening og kompetansebyggende til mill kroner i innlån fra kredittinstitusjo- tak og banken har satt seg et høyt mål for samlet ner på tid. kompetanse i organisasjonen. Bankens rådgive mill kroner i sertifikatlån re er i god gang med den nye sertifiseringsord mill kroner i obligasjonslån ningen som bransjen har utarbeidet mill kroner i ansvarlig lån - 70 mill kroner i fondsobligasjonslån Det er styrets vurdering at bankens metode og kontrollopplegg for risikohåndtering er tilstrek- Forfallsstrukturen på bankens eksterne lån ser kelig ivaretatt. slik ut: Beløp Forfall obl. lån Renterisiko Renterisikoen er i det vesentlige forbundet med Sertifikat beholdningen av rentebærende verdipapirer og Kred. for. Spareb fastrentelån og innskudd. Sertifikat Sertifikat Kred. for. Spareb F-lån Obl.lån Obl.lån Obl.lån Obl.lån Fondsobl.lån Den samlede renterisikoen som er knyttet til rentebærende verdipapirer er 0,98 mill kroner ved en renteoppgang på 1 %. Markedsrisiko Markedsrisikoen er først og fremst knyttet til beholdningen av aksjer, grunnfondsbevis og fondsandeler. Eksportfinans Styret har fastsatt rammer for investeringer i de Ansv.lån ulike verdipapirene og innført en maksimal grense Obl.lån for investeringer i enkeltpapirer. Ved årsskiftet var Obl.lån beholdningen av verdipapirer 418,8 mill. kroner Fondsobl.lån hvorav 57,2 mill. kroner var plassert i aksjer og Sum grunnfondsbevis. Handelsporteføljen utgjør 22,9 mill. kroner ved årsskiftet. Bankens beholdning av verdipapirer er lavere enn de maksimale rammene

13 som er satt av styret. Ved inngangen til året vurderte Kredittrisikoen overvåkes gjennom risikoklassifise- styret risikoen i bankens verdipapirportefølje til å ring og misligholdsrapportering. Alle engasjementer være moderat. Utviklingen i 2010 har vært positiv, risikoklassifiseres og fordeles som lav, middels eller men styret vurderer fortsatt markedet som volatilt høy risiko. Risikoklassifiseringen er basert på kun- og beholder den samme vurderingen ved utgangen dens økonomi, gjeldsgrad og verdien på deponerte av året. Bankens aksjeportefølje består i stor grad av sikkerheter. store, likvide selskaper notert på OSE. Obligasjonsporteføljen består i hovedsak av godt ratede obliga- Ved årsskiftet var 87,9 % av samlede lån og kreditter sjoner med begrenset kredittrisiko. Banken anser klassifisert som lav risiko, mens 6,8 % var klassifisert samlet risiko i obligasjonsporteføljen som lav. som middels risiko. Lån med høy risiko utgjorde 4,5 Valutarisiko Banken er svært lite eksponert mot valutarisiko. Bankens valutabeholdning består kun av en %. 0,8 % av utlånsporteføljen var ikke klassifisert. Risikoklassifisering begrenset kontantbeholdning i bankens kasser ,6 91,2 90,4 90,8 87,9 Kredittrisiko Banken vurderer kredittrisikoen knyttet til utlån og garantier som moderat. Bankens utlånsvekst i 2010 var noe høyere enn det styret hadde lagt opp til men veksten har ikke gått på bekostning av kredittkvaliteten. Misligholdsandelen gikk ned fra 1,57 % til ,5 2,8 3,1 5,1 2,6 1,1 5,7 2,5 1,4 4,7 4,8 0,7 6,8 4,5 0, Lav Middels Høy Uklassifisert 1,01 % i Andelen av utlån til privatmarkedet var ved årsskiftet 79 % og tradisjonelt er det bety- Utlån fordelt på sektor delig lavere risiko i utlån til privatmarkedet enn til Person Bedrift Øvrig bedriftsmarkedet. 100% Utviklingen i eiendomsprisene er avgjørende for den totale kredittrisikoen i banken. I løpet av året har eiendomsprisene i bankens markedsområde opplevd en god verdiøkning. Prisen på næringseiendom har vært svakt stigende gjennom året. Vi forventer fortsatt svakt stigende priser for boligeiendom, mens utviklingen i næringseiendom er usikker. Eiendommer i Grenlandsregionen er normalt mindre følsomme for svingninger i verdi enn i de store byene. 80% 60% 40% 20% 0% HMS Sykefravær Sykefraværet i banken har gått ned fra 5,9 % i Styret har fastsatt interne begrensninger på størrel- til 4,6 % i Sykefraværet i banken har i 2010 sen på enkeltengasjementer. Et engasjement define- vært litt lavere enn bransjegjennomsnittet som res som stort dersom det overstiger 10 % av bankens har ligget på ca. 5%. Banken har en målsetting om ansvarlige kapital. Ved nyttår hadde banken 5 enga- lavere sykefravær enn bransjesnittet. sjementer som oversteg 10% av bankens ansvarlige kapital. Banken har i 2010 etablert nye rutiner for å ivareta

14 helse, miljø og sikkerhet. De ansatte har gjennom- vekst og aldrende befolkning. I USA er arbeidsle- gått en årlig helsesjekk hos bankens bedriftslege. digheten fortsatt stor men også her har det kom- Banken har også i 2010 hatt et samarbeid med met flere signaler på at den negative trenden er fysioterapeut og kiropraktor. snudd. Personalet Ved utgangen av året sysselsatte banken 33 per- Den store usikkerheten for norsk økonomi ved inngangen til 2011 vil være oljepris og eurolande- soner fordelt på 29,2 årsverk en nedgang på 0,2 nes skjøre finanser. Eurolandene er Norges viktig- årsverk fra utgangen av ste handelspartnere og store økonomiske sjokk i disse landene vil kunne gi midlertidig etterspør- Banken legger vekt på videreutvikling av de selssvikt etter norske varer. ansatte slik at både banken og hver enkelt ansatt blir bedre rustet til å møte nye krav og rammebetingelser. 12 rådgivere har gjennomført For norsk økonomi forventer vi at utviklingen fra finansnæringens sertifiseringsprogram innenfor 2010 fortsetter. Det vil bety fortsatt stigende bolig- god rådgivningsskikk og forsikring. priser, lav arbeidsledighet og økende vekst i BNP. Likestilling Ved årsskiftet har banken 55 % kvinner og 45 Trolig vil veksten bli så kraftig at Norges Bank vil begynne å sette opp rentene for å dempe negative konsekvenser av veksten. Spesielt bekymret er % menn. Ansatte med redusert arbeidstid er 13 Norges Bank for at boligprisene skal stige for kraf- personer hvorav 12 er kvinner. Andelen kvinner tig. Boligprisutviklingen er i stor grad avhengig med lederfunksjon er 29 %. av rentenivå, nybygging og arbeidsledighet. Alle disse parametrene trekker i retning av stigende Ytre miljø boligpriser. Vi har lagt til grunn at det kommer to renteøkninger på til sammen 0,5 prosent i Bankens drift påvirker ikke det ytre miljøet. Den gode utviklingen i internasjonal og nasjonal økonomi påvirker også Grenlandsregionen i posi- 12 Utsiktene for 2011 Det ser lysere ut for økonomien i 2011 enn på lenge. Mye tyder på at verdensøkonomien er i ferd med å ta seg opp selv om oppgangen er skjør og forsiktig flere steder. Det er også store regionale forskjeller i veksttaktene. Gjennom finanskrisen tiv retning. Spesielt de tunge industribedriftene nyter godt av oppsvinget i internasjonal økonomi. Samtidig øker konkurransen for flere av aktørene i regionen og det vil bety stadig større krav til effektivitet og lønnsomhet. Solindustrien med REC i spissen har i 2010 merket økende konkurranse fra andre aktører og de har allerede varslet at lønnsomheten i Porsgrunn må forbedres i har Kina og til dels India vært viktige for å opprett Høy aktivitet hos de store bedriftene sikrer holde nivået i økonomien. EU området har vært oppdrag for underleverandørene som igjen sikrer og er i en vanskelig situasjon, men også her ser arbeidsplassene i regionen. vi enkelte tegn til bedring. Både Tyskland og Sverige har fått opp veksttakten igjen og spesielt Tysk- Bamble og Langesund Sparebank er etter styrets lands vekst er viktig for EU området. Til tross for oppfatning godt forberedt for de utfordringene de positive tegnene vil EU ha lavere vekst enn de som måtte komme i Banken har godt grep fremvoksende økonomiene pga lav befolknings- om sitt markedsområde og de effektiviseringstil-

15 takene som har vært gjennomført de siste årene begynner å gi resultater. Banken har også godt fotfeste i Skien/Porsgrunn gjennom etableringen av SkagerakDirektebank. Bankens arbeid med kompetansebyggende tiltak vil fortsette i Bankens posisjon som lokal støttespiller vil bli videreført i Både sponsorbudsjettet og markedsføringsbudsjettet skal styrkes og gaveutdelingene fra banken vil øke. Banken har et ønske om å bidra med engasjement og økonomisk støtte slik at mangfoldet av frivillige aktiviteter opprettholdes og forsterkes. Bankens bidrag til lokalsamfunnet er stort og som den eneste lokalbanken i Bamble tar vi et ekstra ansvar for dette. Takk Styret vil rette en takk til hver enkelt ansatt for innsatsen i året som er gått. Takket være dyktige og lojale medarbeidere har banken styrket sin markedsposisjon gjennom hele året, selv om konkurransen fra de andre bankene har vært stor. Styret vil også rette en takk til kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet i Stathelle, / Thor Oscar Bolstad Arne Brekka Vigdis Hågensen styrets leder Jon Pieter Flølo Tine Rørvik Erik Bie Johansen Ansattes repr.

16 Liv og røre på torvet i Langesund under Shanty-festivalen 2008.

17 Årsregnskap forretningsår RESULTATREGNSKAP: NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende innt. av sertif.,oblig. og andre renteb. verdipap Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 15, Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 17, Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastn. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 2 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto gevinst på sertif., oblig. og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst på aksjer og andre verdipap.med variabel avkastn Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 3,4 Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader

18 RESULTATREGNSKAP: NOTE Avskrivninger mv. av varige driftsmidler 5 Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. 6 Tap på utlån Tap på garantier Verdipapirer som holdes på lang sikt Nedskriving av verdipapirer som holdes på lang sikt 416 Gevinst ved salg av anleggsmidler som holdes på lang sikt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer Overføringer fra sparebankens fond 19 Disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og gaver

19 Balanseregnskap EIENDELER: NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kredittinst. med avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder 6 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppevise nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Overtatte eiendeler Sertifik.,obligasj. og andre renteb. verdip. med fast avkastning 9,12 Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper 10, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

20 GJELD: NOTE Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinst. uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinst. med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Annen gjeld Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Pensjonsforpliktelser Individuelle nedskrivninger på garantiansvar Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond 19, Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Andre forpliktelser og betingede forpliktelser. Se note 13,21 og 22 STATHELLE, 31. DESEMBER 2010, 15. FEBRUAR 2011 I styret for BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK: Thor Oscar Bolstad, styrets leder Tine Rørvik Arne Brekka Jon Pieter Flølo Erik Bie Johansen, Vigdis Hågensen Ansattes rep.

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer