Å r s r a p p o r t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 0"

Transkript

1 ÅrsRapport 2010

2 Nøkkeltall for 2010 Tall i tusen kroner Resultat før tap Resultat etter tap og skatt Tap på utlån Rentenetto 1,58 % 1,59 % 1,89 % 2,07 % 2,30 % Driftskostnader 1,19 % 1,36 % 1,44 % 1,82 % 1,88 % Driftskostnader i prosent av inntekter 53 % 49,32 % 89,99 % 74,52 % 64 % Tapsprosent utlån 0,23 % 0,24 % 0,19 % - 0,21 % - 0,06 % Tapsavsetn. i prosent av brutto utlån 1,01 % 0,91 % 0,76 % 0,61 % 1,02 % Misligholdsprosent (brutto) 1,01 % 1,58 % 0,87 % 0,83 % 1,37 % Andre inntekter 0,67 % 1,17 % - 0,19 % 0,42 % 0,63 % Lønn og generelle adm. kost. i prosent 0,93 % 1,08 % 1,18 % 1,36 % 1,49 % Andre driftskostnader i prosent 0,19 % 0,28 % 0,27 % 0,20 % 0,21 % Årsoverskudd i prosent 0,69 % 0,89 % - 0,05 % 0,63 % 0,81 % Egenkapitalavkastning 12,31 % 16,82 % - 0,92 % 9,57 % 11,59 % Utlånsvekst inkl. Terra Boligkreditt 14,59 % 12,86 % 16,84 % 17,45 % 11,86 % Innskuddsvekst 5,00 % 7,99 % 11,74 % 8,40 % 18,72 % Innskudd i prosent av utlån 64,40 % 65,10 % 64,15 % 66,15 % 71,37 % Forvaltningskapital Brutto utlån Utlån i Terra Boligkreditt Innskudd fra kunder Gjen.snittlig forvaltningskap.(gfk) Kapitaldekning konsolidert 13,95 % 14,55 % 13,48 % 14,98 % 16,20 % Kjernekapitaldekning 13,38% 13,55% 10,67% 12,20% 12,79% Antall ansatte Antall årsverk 29,2 29,4 29, Forvaltningskapital pr. årsverk

3 Innholdsfortegnelse Lokalbanken...3 Styrets årsberetning for Den økonomiske utviklingen i Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa...4 Datterselskaper...6 Eiendomsmegling...6 Regnskapet for Driftsresultatet...6 Netto rente og kredittprovisjonsinntekter...6 Netto andre driftsinntekter...7 Driftskostnader...7 Tap og tapsavsetninger...7 Balansen...8 Forvaltningskapitalen...8 Innskudd...8 Utlån...8 Garantier...8 Egenkapital og soliditet...8 Likviditet...9 Styrets vurdering av regnskapet...9 Risikovurdering...9 Likviditetsrisiko...9 Operasjonell risiko Renterisiko Markedsrisiko Valutarisiko Kredittrisiko Hms...11 Sykefravær Personalet Likestilling Utsiktene for

4 Innholdsfortegnelse forts. 2 Årsregnskap...15 Resultatregnskap Balanse...17 Kontantstrømoppstilling...19 Noter til årsregnskapet...21 Generelle regnskapsprinsipper Note 1 Avgift til Bankenes sikringsfond Note 2 Gebyrer og provisjoner Note 3 Vedr. ansatte og tillitsvalgte Note 4 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Note 5 Varige driftsmidler Note 6 Utlån og tap på utlån Note 7 Skatter Note 8 Likviditetsrisiko Renterisiko Note 9 Ihendehaverobligasjoner og sertifikater Note 10 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Note 11 Datterselskap Note 12 Ansvarlig lånekapital i andre foretak Note 13 Finansielle derivater Note 14 Gjeld Note 15 Obligasjonslån Note 16 Sertifikatlån Note 17 Fondsobligasjonslån Note 18 Ansvarlig lån Note 19 Egenkapital...41 Note 20 Kapitaldekning...41 Note 21 Garantiansvar Note 22 Pantstillelser Kontrollkomiteens beretning...43 Revisjonsberetning...44 Tillitsvalgte...46

5 Lokalbanken Bamble og Langesund Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med kontorer på Stathelle og i Langesund. I tillegg har banken et kontor på Nenset i Skien som markedsføres under merkenavnet SkagerakDirektebank.no. Samlet sett hadde Bamble og Langesund Sparebank kunder ved utgangen av Majoriteten av kundene er hjemmehørende i Bamble,Porsgrunn og Skien kommuner. Bamble og Langesund Sparebank har gjennom 2010 forsterket sin posisjon som den eneste lokalbanken i sitt hovedmarkedsområde. Kundeveksten har vært god både innenfor privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Spesielt gledelig er det å registrere at våre nye og eksisterende kunder er svært godt fornøyd med de tjenestene banken leverer. I omdømmemålinger skårer banken høyt og på flere områder har banken en kundetilfredshet som ligger blant de beste bankene i landet. Banken har hatt næringslivsmarkedet som et av sine satsingsområder i Både kunde- og volumveksten innenfor dette segmentet har vært god og betydelig høyere enn markedsveksten. Stadig flere av de lokale næringsdrivende ser verdien i å ha en lokal samarbeidspartner som lever og virker i det samme markedsområdet. Kortreiste beslutninger blir satt pris på og lokalbankens evnet til å snu seg raskt når gode muligheter åpner seg har gitt rom for nye forretninger hos flere av våre kunder. Etter et sterkt driftsresultat i 2009, drevet av verdipapirgevinster og gevinster ved eiendomssalg, er 2010 tilbake til et mer normalår for banken. Driftsresultatet er godt og banken begynner å få god uttelling for effektiviseringsprosessene som er gjennomført de siste årene. Effektivitetsmessig ligger banken langt fremme blant tilsvarende banker i Norge og inntektene er på vei opp som følge av økt produktsalg og flere totalkunder i porteføljen. Med gode resultater kommer også muligheten til å bidra i enda sterkere grad enn før inn mot foreninger, lag og kultur i regionen. De største økonomiske rammene benyttes til sponsor og samarbeidsavtaler, men også gavebudsjettene er økt de siste årene som følge av bedre økonomi. Banken skal fortsette å være den toneangivende støttespilleren i Bamble kommune og vi har derfor satt av betydelige midler til gavetildelinger også i år. 3 Langesund IFs nye kunstgressbane ble åpnet 2. oktober.

6 Styrets årsberetning for forretningsår Den økonomiske utviklingen i 2010 store underskudd i offentlige finanser og høy statsgjeld har derfor opplevd en sterk økning i rentene de må betale på sine lån. I mai ble Hellas Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp nødt til å motta økonomisk krisehjelp fra EU og igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som IMF. Dette bidro til å berolige markedene noe, fulgte i kjølvannet av finanskrisen. Det er imid- men i høst økte uroen igjen som følge av usik- lertid store variasjoner mellom land og regioner. kerhet knyttet til den statsfinansielle situasjonen På den ene siden har det vært kraftig økonomisk i Irland og Portugal. I slutten av november ble vekst i framvoksende økonomier og i enkelte det klart at Irland var avhengig av økonomisk kri- industriland som Tyskland og Sverige. På den sehjelp og det er tegn til at Portugal nå følger i andre siden preges flere land i Europa av høy samme retning. statsgjeld, svak vekst og høy arbeidsledighet. I USA var det moderat vekst i 2010, men landet sli- I aksje- og råvaremarkedene har det imidlertid ter fortsatt med høy arbeidsledighet, store offent- vært en solid utvikling i det siste året. Oslo Børs lige underskudd og et svakt boligmarked. Samlet hovedindeks økte med drøyt 18 prosent i 2010, sett var 2010 uansett et godt år for internasjonal den amerikanske børsindeksen S&P 500 med økonomi. nær 12 prosent og den tyske DAX-indeksen med 16 prosent. Det har også vært sterk prisvekst i Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen råvaremarkedene, og oljeprisen har igjen kom- betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lav- met opp på høye nivåer. konjunktur i Aktiviteten tok seg imidlertid opp igjen i løpet av året. Etter en svak start på For å motvirke den økonomiske nedturen har året økte privat konsum klart i andre halvår i fjor. myndighetene i mange land stimulert økono- Sammen med eksportvekst og økte investeringer mien gjennom finans- og pengepolitikken. De bidro dette til at veksten i fastlandsøkonomien finanspolitiske tiltakspakkene har i mange land 4 tok seg opp. Samlet sett økte BNP for Fastlands- Norge med om lag 2 prosent fra 2009 til Til sammenlikning falt BNP i Fastlands-Norge med 1,3 prosent fra 2008 til I arbeidsmarkedet har utviklingen de to siste årene vært bedre enn fryktet. Etter en relativt moderat oppgang i arbeidsledigheten fra 2008 og til begynnelsen av 2010 har arbeidsledigheten holdt seg nokså sta- vært betydelige. I tillegg har de internasjonale sentralbankrentene blitt satt kraftig ned. I de fleste industriland er styringsrentene nå nær null prosent. Renteoppgangen er også skjøvet videre ut i tid. I USA, euroområdet og Storbritannia ventes det først rentehevninger mot slutten av Noen sentralbanker har også utført såkalte kvantitative lettelser for å presse ned langsiktige bil på et nivå rundt 3,5 prosent det siste året. renter og med det stimulere aktiviteten i økono- Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa Finansmarkedene har vært preget av uro knyt- mien. Regional utvikling Nedturen for Grenlandsindustrien i etterkant av tet til den høye statsgjelden i flere euroland. finanskrisen ble mye mindre enn fryktet. Vi har Investorer er bekymret for at disse landene ikke hatt et fallende antall konkurser blant de små vil klare å betjene sin gjeld fremover. Land med selskapene og de store industriselskapene har

7 opprettholdt en jevn aktivitet i regionen. Det er imidlertid en økende internasjonal konkurranse Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca. innenfor flere sektorer, og behovet for effektivi kunder og har landets høyeste kunde- seringer og økt lønnsomhet vil forsterke seg for tilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk flere av aktørene fremover. På kort sikt kan dette kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen begrense den lokale veksten. Arbeidsledigheten til en ledende og en av de største aktørene i det i Grenland har, som for landet for øvrig, ligget norske markedet for finansielle produkter og stabilt rundt 3,5 prosent gjennom hele året. tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i Bankkonkurransen i Grenland har vært økende 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og spare- i Flere av de store nasjonale forretnings- bankene til mangfold i finansnæringen, lokal ver- bankene, som under finanskrisen valgte å foku- diskaping og nærhet til kundene. sere internt, er igjen aggressive i kampen om de beste kundene. Konkurranseintensiteten har økt på både innskudds- og utlånssiden og de store Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Bamble og Lange- bankene slåss om å underby hverandre på sikre sund Sparebank og de andre aksjonærene opp- boliglån. Prisnivået som er etablert er ikke bære- når gode vilkår for effektiv drift. På bankenes veg- kraftig over tid og vi forventer derfor at margi- ne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som nene også på de beste boliglånene skal bedre seg gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. utover i Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige Til tross for sterk konkurranse og et betyde- produkter. lig antall banker med tilstedeværelse i Grenland styrket Bamble og Langesund Sparebank sin posisjon både innenfor personmarkedet og bedriftsmarkedet i Totalleverandør av finansielle produkter Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra- Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Bamble og Langesund Sparebank er blant de 79 aksjonærene med en eierandel på 1,24 prosent. Terra-Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kortbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksje- og obligasjonshandel gjennom Terra Markets samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Ter- 5 samlet forvaltningskapital på om lag 250 milli- ra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. arder kroner. Terras mål er å ivareta aksjonære- De to kjedene rendyrkes med to forskjellige kon- nes interesser på områder der bankene finner de septer. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virk- beste løsningene og stordriftsfordeler gjennom somhet konsentrert om de store byene, er Terra samarbeid. Siden etableringen i 1997 har Terra- Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk kjedene har til sammen nesten 80 meglerkonto- vekst og oppkjøp. rer, og formidlet ca eiendommer i 2010.

8 Bankallliansen leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i pro- Regnskapet for 2010 Regnskapet for 2010 er preget av bedret kjernedrift, stabile finansmarkeder og ekstraordinære duktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å inntekter som følge av regelendringer for føring utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Ter- av pensjonsforpliktelser og fusjon mellom BBS rabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av og PPS. Bankens rentenetto er fortsatt under tjenester og produkter innenfor IT, betalings- press, men vi opplevde en viss utflating utover formidling, prosjektstyring, opplæring og kom- våren og etter sommeren har marginene styrket petanseutvikling, samt fellestjenester som mer- seg marginalt. kevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg Banken er godt fornøyd med at provisjonsinn- tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi- og tektene fra salg av forsikring, kort og fondstje- regnskapsservice. nester viser en god utvikling. Banken har lykkes Datterselskaper Eiendomsmegling i sitt salgsarbeid og ser optimistisk på den videre utviklingen på disse områdene. Overføring av boliglån til Terra Boligkreditt har også bidratt til 2010 var nok et godt år for Grenland Eiendoms- at provisjonsinntektene har økt. Overføringen megling AS. Selskapet har etablert seg som den av lån til Terra Boligkreditt har medvirket til at ledende eiendomsmegleren i Bamble kommune banken fullt ut har kunnet tilfredsstille kundenes i tillegg til at de har blitt en vesentlig aktør i Pors- etterspørsel etter lån i grunn og Skien kommuner. Selskapet meglet 141 eiendommer i 2010 og leverte et overskudd på ca. 0,9 mill kroner. Eiendomsmeglerforeta- Driftsresultatet Bankens resultat før skatt ble 29,6 mill. kroner ket er eid av banken med 51 % og 49 % ved Jørn mot 35,6 mill. kroner i Resultatet er der- Amlie. Grenland Eiendomsmegling AS er franchi- med svekket med 6 mill kroner i forhold til setager for Terra Aktiv Eiendomsmegling. Driftsresultatet før tap ble 39,4 mill kroner mot 43,7 mill kroner i Sparehuset Grenland AS Sparehuset Grenland AS er et spare- og plasseringsselskap som eies av Holla og Lunde Sparebank og Bamble og Langesund Sparebank med 50 % hver. Selskapet driver plasseringsrådgivning for de kundene som ønsker målrettet oppfølging av sine finansielle plasseringer. Selskapet er fortsatt i oppbyggingsfasen og driftsresultatet for 2010 var ca. 1,2 mill kroner i minus. Resultat etter skatt ble 22,7 mill. kroner som gav en egenkapitalavkastning på 12,31 %. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 52,1 mill. kroner, som er 3,2 mill kroner høyere enn i Tar vi med avkastningen på bankens pengemarkedsfond hadde banken samlede rente- Bamble Eiendom AS og kredittprovisjonsinntekter på 54,6 mill kroner Bamble Eiendom AS er 100 % eid av Bamble og eller 2,3 mill kroner mer enn i Rentenet- Langesund Sparebank. Selskapets aktivitet i 2010 toen falt fra 1,59 % i 2009 til 1,58 % i Ren- har vært svært begrenset. Regnskapet for 2010 teinntektene i kroner har økt som følge av høy- viser et lite overskudd på ca ,- kroner. ere utlånsvolum. Fallet i rentenettoen skyldes i hovedsak økte kostnader på bankens funding og sterk konkurranse om bankenes innskuddskun-

9 der. Den relative rentenettoen har også falt som med 1 mill kroner til 6,1 mill kroner. Avskrivnin- følge av økte likviditetsreserver i banken. Marke- gene for året var på 2,4 mill kroner en økning på dets intense konkurranse om lånekundene ble 0,9 mill kroner fra midlertidig dempet i ,5 2 1,5 1 0,5 0 2,30 0,63 2,07 0, Rentenetto 1,89 Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter falt fra 35,9 mill. kro- 1,59 1,17-0, Andre inntekter 1,58 0, I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde de samlede driftskostnadene 1,19 % i 2010 mot 1,36 % i Forbedringen er bedre enn budsjettert. Banken vil fortsatt arbeide for å redusere kostnadene ytterligere. Banken vil fokusere på å redusere den relative kostnadsprosenten samtidig som forholdet mellom kostnader og inntekter skal forbedres vesentlig. I 2010 var forholdet kost/inntekter på 53 % inkludert verdipapirer og salgsgevinst på eiendom. Korrigert for verdipapirer og ekstraordi- ner i 2009 til 22,1 mill kroner i Reduksjo- nære inntekter var forholdstallet 61,8 %. nen skyldes i stor grad lavere avkastning på verdipapirer og reduserte gevinster fra eiendomssalg. Kostnadsutvikling Samlede verdipapirgevinster i 2010 var på 10,5 mill kroner. Tilsvarende tall i 2009 var 19,8 mill kroner. Inntektene fra eiendomssalg ble redusert med 6,2 mill kroner fra 2009 til ,5 2 1,88 Totale kostnader 1,82 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte fra 10,8 mill kroner i 2009 til 11,9 mill kroner i Økningen er et resultat av økte 1,5 1 0,5 1,44 1,36 1,19 porteføljer innenfor forsikring, fond, kort og boliglån i Terra Boligkreditt. Vi forventer at den positive utviklingen på dette området skal fortsette i Driftskostnader Bankens samlede driftskostnader utgjorde 39, Tap og tapsavsetninger Banken har i 2010 økt tapsavsetningene med 4,3 mill kroner. Tilsvarende tall for 2009 var 5,3 mill kroner. Samlede tapsavsetninger utgjør ved årsskiftet 28,6 mill. kroner mill kroner mot 41,8 mill i Reduksjonen på Utviklingen i bankens mislighold gjennom ,4 mill kroner skyldes tilbakeføring av AFP avset- har vært positiv og ved utgangen av året er sam- ninger. let mislighold på ca. 1,1 % mot 1,57 % i Banken har fortsatt sitt arbeid med utsatte enga- De samlede personalkostnadene i 2010 ble 17,8 sjementer for å komme tidlig i inngrep hvis kun- mill. kroner en reduksjon på 1,8 mill kroner fra dene får betalingsproblemer. Banken har god Tar vi hensyn til tilbakeføringene fra AFP har oversikt over sin utlånsportefølje. personalkostnadene utviklet seg i tråd med budsjettet for Andre driftskostnader er redusert Banken forventer at tapene i 2011 skal bli tilsva-

10 rende som i De økonomiske forholdene er Beregningene inkluderer lånene som er overført relativt stabile og vi forventer ingen store end- til Terra Boligkreditt. ringer det kommende året. Vi må imidlertid ta høyde for at økt utlånsvolum vil gi økte nedskrivninger. Geografisk fordeling av utlånsporteføljen 7,8% 4,6% 2,1% 7,6% Balansen 14,5% Forvaltningskapitalen Ved utgangen av 2010 var forvaltningskapitalen 49,0% 14,4% mill. kroner, en økning på 373 mill. kroner fra I prosent økte forvaltningskapitalen med 12 % mot 7,3 % i Økningen i 2010 skyldes i hovedsak økte utlån til nye og eksisterende kun- Bamble 49,0% Telemark ellers 2,1% Skien 7,6% Terra BK 14,4% Øvrige 7,8% Oslo 4,6% Porsgrunn 14,5% der og betydelig likviditetsreserver ved utgangen Låntakerne i Terra Boligkreditt er i stor grad av året. Banken har lagt opp til en forvaltnings- hjemmehørende i Bamble og Porsgrunn kommu- vekst på 5 prosent i ner. Innskudd Innskuddene økte fra mill kroner i 2009 Garantier Bankens garantivolum var ved årsskiftet 142 mill til mill. kroner i 2010, en økning på 5 pro- kroner mot 109 mill kroner i Det vises for sent. Bankens innskuddsbetingelser har vært øvrig til note 6. konkurransedyktige gjennom året og det har vært et mål å opprettholde en god innskuddsdekning i banken. Banken har budsjettert med Egenkapital og soliditet 8 en innskuddsvekst på 5 prosent i Utlån Brutto utlån i egne bøker vokste med 163 mill kroner til mill kroner eller 6,1 prosent. I tillegg kommer overføring av lån til Terra Boligkreditt. Dette utgjorde ca. 260 mill kroner. Banken har gjennom hele året hatt en jevn tilstrømning av nye kunder og disse har bidratt til å skaffe banken en god utlånsvekst. Utlånsøknin- Egenkapital Bankens ansvarlige kapital var på 265 mill kroner ved utgangen av Banken styrket kapitaldekningen med 16,6 mill kroner ved hjelp av egen drift. Kjernekapitalen utgjorde ved årsskiftet 253 mill kroner hvorav bankens fond bidro med 192,8 mill kroner. Kapitaldekningen ved årsskiftet var 13,95 % mens kjernekapitaldekningen utgjorde 13,28 %. gen har ikke medført forringet kvalitet i bankens utlånsportefølje. I bankens ansvarlige kapital inngår det et ansvarlig lån på 15 mill. kroner og to fondsobligasjons- Privatmarkedet økte lånene med 322 mill eller lån på hhv 40 og 30 mill kroner. Det ansvarlige 11,1 %, mens utlån til bedriftsmarkedet økte lånet ble tatt opp i 2010 og løper avdragsfritt med 96 mill. kroner eller 18,2 %. Fordelingen frem til Fondsobligasjonslånet på 40 mill av utlån mellom bedriftsmarkedet og privatmar- kroner er evigvarende men det er en step up kedet utgjorde ved årsskiftet hhv. 19 % og 81 %. call etter 10 år. Fondsobligasjonslånet på 30 mill

11 kroner fra Statens Finansfond er underlagt de spesielle betingelsene som fondet satte ved etableringen. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt var 12,31 % mot 16,87 % i Bankens fond utgjorde ved årsskiftet 192,8 mill. kroner. Kapitaldekning og kjernekapital , ,98 13,48 14,55 13, Kapitaldekning Kjernekapital kortsiktig volatilitet i enkelte markeder. Styret er fornøyd med årets resultat som gir en god avkastning på bankens egenkapital. Styret er spesielt fornøyd med at den underliggende bankdriften viser større lønnsomhet og utsiktene for banken er derfor gode. Styret forventer at bankens økonomiske stilling skal forsterkes ytterligere i Risikovurdering Bankens internkontrollsystem er basert på rutiner og kontroller som utføres på flere nivå i banken. Alle ledere og nøkkelpersoner gjennomfører hvert år kontroller på vesentlige områder i banken. Kontrollene skal avdekke endringer i bankens risikobilde innenfor hvert kontrollert område. På bakgrunn av alle delrapportene utarbeides det en samlet rapport som legges frem for styret minimum en gang pr. år. Vesentlige avvik i rapportene rapporteres og tiltak iverksettes. Likviditet Bankens likviditet har vært god gjennom hele året. De langsiktige låneopptakene er økt med 272 mill kroner til mill. kroner ved årsskiftet mot mill kroner i Låneopptakene er fordelt på lån med ulik størrelse og forfallstidspunkter. Innskuddsdekningen ved årsskiftet utgjør 64,4 prosent mot 65,10 prosent i Styret vurderer bankens likviditetssituasjon som meget god. Styrets vurdering av regnskapet Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir et tilstrekkelig grunnlag for å bedømme bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter årsskiftet som kan påvirke bankens resultat negativt. Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift. Årets overskudd på kr. 22,7 mill kroner føres mot sparebankens fond. 0,75 mill kroner settes av til gaver og gavefond har vært et tilnærmet normalår med relativt stabile finansmarkeder selv om det har vært Etter styrets vurdering er følgende risikoområder viktigst: Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Kredittrisiko Renterisiko Markedsrisiko Valutarisiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen kan defineres som bankens evne til å gjøre opp sine forpliktelser ved forfall. Bankens hovedfinansieringskilde er fortsatt kundeinnskudd, men fallende innskuddsdekning gjennom flere år har gjort banken avhengig av tilgang til eksterne finansieringskilder. Dette stiller store krav til bankens rutiner for likviditetsstyring og oppfølging. Banken har i sine interne retningslinjer for likviditetsstyring lagt vekt på å ha et balansert forhold mellom kortsiktige og langsiktige innlån. Dette gir en forfallsstruktur som reduserer refinansieringsrisikoen vesentlig. I en situasjon hvor banken 9

12 gjør seg mer og mer avhengig av eksterne långivere i pengemarkedet er det derfor svært viktig Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for å ha gode rutiner for likviditetsstyringen slik at at maskiner, personell, systemer og rutiner ikke banken til enhver tid har nødvendig tillitt hos sine fungerer som forutsatt. långivere. Banken har hatt stor oppmerksomhet på likviditetsstyringen i 2010 ihht rutinene som Banken har lav operasjonell risiko. IKT syste- er nevnt ovenfor. Bankens likviditetssituasjon har mene, som er forretningskritisk for banken, har vært meget god gjennom hele året og nøkkeltal- fungert godt og vært meget stabile gjennom hele lene viser gode sikkerhetsmarginer på alle tids- året. Banken har gjennomgått og oppdatert alle punkt gjennom året. styringsdokumentene det siste året. Differansen mellom innskudd og utlån utgjorde Banken stimulerer de ansatte til videreutdanning ved årsskiftet mill. kroner. Differansen er i vesentlig grad. Alle ansatte i kundeposisjon er dekket opp ved hjelp av i gang med trening og kompetansebyggende til mill kroner i innlån fra kredittinstitusjo- tak og banken har satt seg et høyt mål for samlet ner på tid. kompetanse i organisasjonen. Bankens rådgive mill kroner i sertifikatlån re er i god gang med den nye sertifiseringsord mill kroner i obligasjonslån ningen som bransjen har utarbeidet mill kroner i ansvarlig lån - 70 mill kroner i fondsobligasjonslån Det er styrets vurdering at bankens metode og kontrollopplegg for risikohåndtering er tilstrek- Forfallsstrukturen på bankens eksterne lån ser kelig ivaretatt. slik ut: Beløp Forfall obl. lån Renterisiko Renterisikoen er i det vesentlige forbundet med Sertifikat beholdningen av rentebærende verdipapirer og Kred. for. Spareb fastrentelån og innskudd. Sertifikat Sertifikat Kred. for. Spareb F-lån Obl.lån Obl.lån Obl.lån Obl.lån Fondsobl.lån Den samlede renterisikoen som er knyttet til rentebærende verdipapirer er 0,98 mill kroner ved en renteoppgang på 1 %. Markedsrisiko Markedsrisikoen er først og fremst knyttet til beholdningen av aksjer, grunnfondsbevis og fondsandeler. Eksportfinans Styret har fastsatt rammer for investeringer i de Ansv.lån ulike verdipapirene og innført en maksimal grense Obl.lån for investeringer i enkeltpapirer. Ved årsskiftet var Obl.lån beholdningen av verdipapirer 418,8 mill. kroner Fondsobl.lån hvorav 57,2 mill. kroner var plassert i aksjer og Sum grunnfondsbevis. Handelsporteføljen utgjør 22,9 mill. kroner ved årsskiftet. Bankens beholdning av verdipapirer er lavere enn de maksimale rammene

13 som er satt av styret. Ved inngangen til året vurderte Kredittrisikoen overvåkes gjennom risikoklassifise- styret risikoen i bankens verdipapirportefølje til å ring og misligholdsrapportering. Alle engasjementer være moderat. Utviklingen i 2010 har vært positiv, risikoklassifiseres og fordeles som lav, middels eller men styret vurderer fortsatt markedet som volatilt høy risiko. Risikoklassifiseringen er basert på kun- og beholder den samme vurderingen ved utgangen dens økonomi, gjeldsgrad og verdien på deponerte av året. Bankens aksjeportefølje består i stor grad av sikkerheter. store, likvide selskaper notert på OSE. Obligasjonsporteføljen består i hovedsak av godt ratede obliga- Ved årsskiftet var 87,9 % av samlede lån og kreditter sjoner med begrenset kredittrisiko. Banken anser klassifisert som lav risiko, mens 6,8 % var klassifisert samlet risiko i obligasjonsporteføljen som lav. som middels risiko. Lån med høy risiko utgjorde 4,5 Valutarisiko Banken er svært lite eksponert mot valutarisiko. Bankens valutabeholdning består kun av en %. 0,8 % av utlånsporteføljen var ikke klassifisert. Risikoklassifisering begrenset kontantbeholdning i bankens kasser ,6 91,2 90,4 90,8 87,9 Kredittrisiko Banken vurderer kredittrisikoen knyttet til utlån og garantier som moderat. Bankens utlånsvekst i 2010 var noe høyere enn det styret hadde lagt opp til men veksten har ikke gått på bekostning av kredittkvaliteten. Misligholdsandelen gikk ned fra 1,57 % til ,5 2,8 3,1 5,1 2,6 1,1 5,7 2,5 1,4 4,7 4,8 0,7 6,8 4,5 0, Lav Middels Høy Uklassifisert 1,01 % i Andelen av utlån til privatmarkedet var ved årsskiftet 79 % og tradisjonelt er det bety- Utlån fordelt på sektor delig lavere risiko i utlån til privatmarkedet enn til Person Bedrift Øvrig bedriftsmarkedet. 100% Utviklingen i eiendomsprisene er avgjørende for den totale kredittrisikoen i banken. I løpet av året har eiendomsprisene i bankens markedsområde opplevd en god verdiøkning. Prisen på næringseiendom har vært svakt stigende gjennom året. Vi forventer fortsatt svakt stigende priser for boligeiendom, mens utviklingen i næringseiendom er usikker. Eiendommer i Grenlandsregionen er normalt mindre følsomme for svingninger i verdi enn i de store byene. 80% 60% 40% 20% 0% HMS Sykefravær Sykefraværet i banken har gått ned fra 5,9 % i Styret har fastsatt interne begrensninger på størrel- til 4,6 % i Sykefraværet i banken har i 2010 sen på enkeltengasjementer. Et engasjement define- vært litt lavere enn bransjegjennomsnittet som res som stort dersom det overstiger 10 % av bankens har ligget på ca. 5%. Banken har en målsetting om ansvarlige kapital. Ved nyttår hadde banken 5 enga- lavere sykefravær enn bransjesnittet. sjementer som oversteg 10% av bankens ansvarlige kapital. Banken har i 2010 etablert nye rutiner for å ivareta

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid...

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... 5 Jubileum... 5 Resultatutvikling... 7 Balansen... 10

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer