STYRETS BERETNING 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2009"

Transkript

1 Side 1 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 STYRETSBERETNING2009 GLOBALRIGCOMPANYASAOGKONSERNET VIRKSOMHETENSART Global RigCompanyASA(heretterbenevntsom«selskapet»)ble etablert19.februar2007.selskapeteierog finansiererselskapersomdriverutleieogdriftavlandbaserteboreriggerforgassogolje,samtaktivitetersom står i forbindelse med dette. Det er morselskap for syv heleide datterselskap som utfører den operative virksomheten.selskapetsadministrasjonerlokalisertioslo. I2007og2008fikkselskapetleverttrenyerigger,ogiløpetav2008bleytterligerefirenyeriggerbestilt:En elektrisk1000hp riggogtresupertech1500hp rigger.byggingenavdisseriggenehartattnoelengertidenn planlagt. Utfordringene skyldtes komplikasjoner omkring logistikk og organisasjonsstruktur, men disse er nå løst.denelektriskeriggenblelevertijanuar2010,denførstesupertech riggentidligimai2010ogisamsvar med de reviderte tidsplanene forventes de to siste SuperTech riggene levert i juli Den nye modellen, Supertech1500,haretnyskapendedesignsomkombinererkompaktriggenslavekostnadermedallsidighetfra toforskjelligerigg klasser.detgjøratdenkanbrukespåenrekkeulikebrønntyper. Global RigKonsernetinvesterer i,leieutogopererer landbaserteboreriggerforgassogolje,samtaktiviteter somståriforbindelsemeddette.konsernetbeståravdetnorskemorselskapetglobalrigcompanyasa,som eiersyvdatterselskaper100%:globalrigactiveas,globalrigactive2as,globalrigactive3as,globalrig Active 4 AS, Global Rig Active 5 AS and Global Rig Active 6 AS er alle lokalisert i Oslo, mens NorAm Drilling Company er lokalisert i Houston, USA. De norske selskapene eier og leier ut riggene til det amerikanske selskapet,ogdetteutføreralleboreoperasjoneneikonsernet. Konsernet fokuserer på kontrakter for boremarkedet i USA, basert den fornyingen som nå foregår av USAs landrigg flåte. Store, konvensjonelle rigger med vertikale brønner, erstattes med teknisk høyt avanserte kompaktrigger som borer horisontale brønner. Konsernet har som mål å skape et solid fotfeste i USA før aktivitetetableresiandreregioner.kundegrunnlageteroperatørersomharbehovforåfåboreténellerflere olje ellergassbrønner.kontraktstyperharvariert,fraboringavénbrønntillangsiktigekontrakterpåetttilto år. I 2009 var der kontrakter for alle de tre SuperSingle riggene, men mange av disse var korttidskontrakter, og gjennomsnittligutnyttelsegjennomåretharværtnedepå22%.utnyttelsesgradenharlikevelværtpåhøyde med det konkurrenter på spot markedet har oppnådd, og finanskrisen har slått hardt ut for dette markedet. Ved slutten av året var en av riggene ubemannet, og de andre to hadde korttidskontrakter. Markedsbetingelsene har bedret seg siden september 2009, og det har også den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for konsernets rigger. Nå innleder større E&P selskaper samtaler, med intensjon om å restarte deler av boreprogrammene som ble midlertidig stanset i slutten av 2008, og det er sannsynlig at utnyttelsesgradenavriggeneviløkeutoveråret2010. Dettevil likevelværeavhengigavhvilkeforventninger E&P selskapenehartilkommendeolje oggasspriser.

2 Side 2 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 GLOBALRIGKONSERNET:MILEPÆLER Måned År Historie Feb 2007 TerraRigCompanyASAstiftet.Hovedkontor:Bergen,Norge. Mai 2007 NOK115mill(USD19mill)bruttoegenkapitalfinansieringgjennomemisjon,kjøp av3supersingle rigger.listetpånotcmedtickerteri. Juni 2007 SelskapetsnavnendrettilGlobalRigCompanyASA.TickerendrettilGRIC. Juli 2007 NOK 120 mill gjeldsfinansiering ved utstedelse av obligasjoner (USD 20 mill), tegningsretterutstedt Aug 2007 Rig#1(SuperSingle)levert,startetboringiseptember2007 Des 2007 Rig#2and#3(SuperSinglerigger)levert Jan 2008 Rig#2generererinntekt Feb 2008 Rig#3generererinntekt Jul 2008 NOK331.2mill(USD64mill)egenkapitalfinansieringgjennomemisjon. 4nyeriggerbestilt:1elektrisk1000HPrigg,3SuperTech1500HPrigger Aug 2008 Oppgjøravobligasjonslån.Konsern100%egenkapitalfinansiert Okt 2008 OpptakavaksjonærlånpåUSD25millmed1årløpetid Okt 2009 Aksjonærlånforlengettiloktober2010 Jan 2010 LeveringavRigg#4(elektriskrigg),blirmarkedsførtforsalg Mai 2010 Levering av Rigg #5 (første SuperTech rigg), mobiliserte umiddelbart på 6 månederskontraktmedstortuavhengigolje oggasselskap. STRATEGI2010 GlobalRigKonsernetvilstyrkesinposisjoniUSAgjennomvidereutviklingavdatterselskapetiUSA.Grunnlaget for dette har blitt lagt over flere år: kompetansebygging, organisasjonsutvikling, gode rutiner og relasjoner. Konsernethartattetviktigstegpåveiengjennomutvidelsenavflåtenfratreriggeri2009tilsyvriggerinnen juli Når disse riggene er operative og driftskontraktene er undertegnet, har konsernet mål om videre vekstgjennomflerenyeriggersomertilpassetkundenesbehov.hovedmålfor2010er: Fålevertdenyeriggenesomfortidenmonteres Sikretidsavgrensedekontraktermedstørreaktører Fortsattøkeriggflåtengjennomåbyggeellerkjøpemodernerigger REFINANSIERING GlobalRigKonsernetvilhaenflåtepå7riggerinnenjuli2010: 3SuperSingle rigger 1elektrisk 3SuperTech1500

3 Side 3 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 Konsernethargodbalanse,medenegenkapitalpå365millionerkroner,egenkapitalandelpå69%oggearing på 45 %. Bortsett fra midlertidig behov for betalingsutsettelse til de nye riggene er operative og genererer innbetalinger, er selskapet fullfinansiert for dagens flåte. Det kreves derimot ytterligere finansiering for nye rigger Konsernetharetobligasjonslånpå25mill.USDtilhovedaksjonæren.Løpetidenbleforlengetfraoktober2009 tiloktober2010.detteobligasjonslånetmårefinansieresinnenoktober2010. Fullrefinansieringsomkandekkebådeutvidelseavriggflåtenogrefinansieringavobligasjonslånetpå25mill. USD,vilblivurdert. TILRETTELEGGINGFORFREMTIDIGVEKST NårdetosisteSuperTech riggeneerlevertinnenjuli2010,ogdetforeliggerkontrakterfordisse,vilglobalrig Konsernetværeklarforviderevekst.Detamerikanskeskifergassmarkedeterstortogegnetforvårtyperigger, og en med en solid posisjon på dette voksende markedet vil selskapet vurdere utvidet aktivitet gjennom byggingavnyeriggermednødvendigespesifikasjoner. SELSKAPETSOGKONSERNETSUTVIKLING,RESULTATOGFORTSATTDRIFT Sombeskrevetiavsnittet«Fremtidigutvikling»trorselskapetogkonsernetpåenfortsattgradvisforbedringav markedet i form av bedre olje og gasspriser, og tilhørende økning i dagrater og utnyttelsesgrad i forhold til 2009.EnforventetgjenreisingavUSAsøkonomisammenmedredusertutbyttefraeksisterendegassbrønnervil stimulere til økt boreaktivitet. I påvente av en slik utvikling har konsernet foretatt, og vil fortsette med kostnadsbesparende grep for rigger som ikke er i arbeid. Dette innebærer parkering av riggene til lav kost, ingenkostnadertilboringogingenlønnsforpliktelseroverforinaktivtpersonell.konsernetsaktivitetereraltsåi storgradpregetavvariable,operativekostnader.dennehøyegradenavfleksibilitetblirbruktforåminimere negativeinnvirkningerpåresultat,samtidigsomdetikkekuttessåmyeatdetundergraverkonsernetsevnetilå respondere raskt på lønnsomme borekontrakter. Svakere likviditet er forventet før SuperTech riggene generereroverskuddskapital,menkonsernetshovedkreditorharbekreftetatdetvilværetilgjengeligkapitaltil ådekkeubalansen.nårdetforeliggerhåndfaste,signertekontrakterfordenyeringene,ogmarkedsforholdene harbedretsegsomforventet,vilkonsernetvurderekapitalinnhentingforåinvestereiflererigger. Selskapetsresultatvilværeavhengigavdatterselskapenesevnetilåleveregoderesultater.Konsernetsresultat erisinhelhetavhengigavdetamerikanskedatterselskapetsomoperererriggene.meddeforventningersom er beskrevet ovenfor, og i avsnittene«risiko» og«fremtidig utvikling», vil konsernet kunne møte ytterligere markedsutfordringeri2010også,menmedforventetbedringiårenesomfølger.forventningeneerbeheftet medusikkerhet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets og konsernets virksomhet og dets stilling i Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift etter regnskapsloven 3 3ertilstedeoglagttil grunnvedutarbeidelseav regnskapetformorselskapogkonsern. Detharikkeinntrådtforholdetterregnskapsåretsutgangsomeravbetydningvedbedømmelseavselskapets ellerkonsernetsstillingper

4 Side 4 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 FINANSIELLENØKKELTALL!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1(-%-2(3""3&-4553"6%"" 7#-238-9:;7&+(""<!"! #$%&'(%))'*+'*$,-". /!". #$%&'(+0(')12*$34*+(+5"316(+$%6)%)7*$8 99": ;/!". /."C.9"D E*''03&%)1)(%))'*+'*$ ;,,"9,9"F G*(H5'1'3&A$3(+1'' ;9F",!"- <IJ34EKL8 ;/"! /9:"- M1$+*2(6*$2% /9:"- -.C", -C", L0)'1)'O*P052)%)7 9!"- D.3Q <7*)+1B%'157$12 9C3Q FORSKNINGOGUTVIKLINGSAKTIVITETER Verkenselskapetellerkonsernethaddeforskings ogutviklingskostnaderi2009. ARBEIDSMILJØ Eter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i selskapet vært godt. Selskapet ansatte i 2009 én person (regnskapssjef).administrasjonenbeståravadministrerendedirektør,finansdirektørogregnskapssjef.itillegg bruker selskapet eksterne rådgivere på regnskapsmessige, juridiske og informasjonsmessige aktiviteter. Sykefraværet for selskapet er rapportert til å være 0 % (ingen sykefravær). Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets hovedkontor ble flyttet fra Bergen til Oslo i Relokaliseringen ble foretatt for å øke nærheten til kapitalmarkeder, samt mer effektiv koordinering mellom styreogledelse. Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i konsernet vært svært bra. Konsernet hadde 45 ansatte ved utgangenav2009,enøkningpå23personersiden2008.sykefraværetforkonserneterrapporterttilåvære0 %(ingensykefravær).deterregistrerttreuønskedehendelsersomharførttilpersonskadepåarbeidsplassen. Alleskadeneregnessommindrealvorlige,ogdemedførteikkebehovforsykemeldingellerfravær.Detharikke værtrapportertskaderpåanleggsmidlerellermiljø. LIKESTILLING Selskapethaddetreansattei2009,hvoravénkvinne.Kvinnervilblioppfordrettilåsøkedestillingersomlyses ut fremover for å bedre representasjonen av begge kjønn i organisasjonen. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønn i forhold til stilling/kompetanseellerforfremmelser.styretbeståravtrepersoner,hvoravénkvinne. Konsernethaddetrekvinneligansattei2009.Detskalikkeforekommeforskjellsbehandlingmellomkvinnerog menn.dettegjelderblantannetrekruttering,lønniforholdtilstilling/kompetanseellerforfremmelser.styreti morselskapet består av tre personer, hvorav en kvinne. Datterselskapene har ingen kvinner representert i styret.

5 Side 5 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 YTREMILJØ GlobalRigCompanyASAforurenserikkedetytremiljø. I konsernet er det amerikanske NorAm Drilling Company som har aktiviteter som har potensiale for forurensning. Uheldig miljøpåvirkning er en innebygget risiko ved all boring etter og gass dersom gode prosesserogprosedyrerikkeblirfulgt.detkangjeldealtfrablowoutsfrabrønnentilforurensingavområdene som ligger i området rundt boreaktiviteten. NorAm tar alle rimelige forholdsregler for å forebygge dette gjennomgodtutstyrogvedlikeholditilleggtilgrundigopplæringavaltpersonellpåriggen.noramharleidinn HMS tjenester for støtte til selskapets aktiviteter og riggmannskapet er opplært i Occupational Safety and Health Administration (OSHA) HMS regelverk i USA. Det fokuseres på trening av alt riggpersonell i daglige rutiner for at boring skal gjennomføres på en sikker måte som forhindrer uønskede hendelser. NorAm forholdersegtilogfølgerfulltutamerikanskføderalogstatliglovgivningsomharetgodtutvikletregelverkfor sikringavdetytremiljø.nårdetgjelderytremiljøvilhovedansvaretforeventuelleforurensningiforbindelse medbrønnboringliggepåoperatørenavolje oggassbrønnenistandarddagboringskontrakter. RESULTAT,INVESTERINGER,LIKVIDITETOGFINANSIERING DriftkostnaderforGlobalRigCompanyASAvarpå10.3mill.SelskapethaddefinansinntekterpåNOK83.7mill., ogfinanskostnadervarpånok47.0mill.,slikatnettofinansinntektervarpåpånok36.7mill.avdissevar47.4 millfinansinntekterfraselskaperikonsernet.selskapetharinntektsførtenurealisertagiogevinstpånok22.8 mill for det amerikanske lånet på USD 25 mill. Denne er delvis avsatt gjennom et tap på NOK 10.2 mill for norskekronerpåusdollar konti.dollarengikknedfra7til6nokperusdollariløpetavåret.årsresultatfør skatt ble NOK 26.5 mill. Resultat etter skatt var kr mill. Året før var dette resultatet på kr Forskjelleneskyldesihovedsakatvalutautviklingen,somtotaltsettharslåttpositivtutforselskapet,hargittet betydeligmindreutslagi2009enni2008. Styretforeslåråretsoverskuddetterskattdisponertsomfølger: Overførttilannenegenkapital:NOK Selskapetsfrieegenkapitalper varNOK Styret foreslår at NOK overføres som konsernbidrag fra Global Rig Company ASA til Global Rig ActiveAS,ogvidereatdetikkeskalutbetalesutbyttefor2009. SamletpålydendeaksjekapitalforkonsernetogselskapetvarNOK97.6millved inngangenavåret. Dettevar ogsåaksjekapitalenvedåretsslutt.samletegenkapitalvarnok475.5mill.forselskapetognok364.9millfor konsernet. Selskapets totalkapital utgjorde kr mill og konsernets totalkapital var NOK mill per EtterstyretsvurderingtilfredsstillerselskapetsogkonsernetsegenkapitalAllmennaksjelovenskravtil forsvarligegenkapital. Ioktober2009forlengetkonsernetden ettårigelåneavtalenpåusd25millmedsinstørsteaksjonær.global Rig Company ASA har gitt konserninterne lån til datterselskapene. Disse lånene ble gitt til oppkjøp av rigger, tilhørende utstyr og boreoperasjoner. I desember 2009 gjennomførte selskapet en rekke overføringer for å styrkedatterselskapeneskapitalbalanse.noramdrillinghaddeakkumulertgjeldforleieavrigghosglobalrig ActiveAS.DennegjeldenbleoppkjøptavselskapetogderetterkonverterttilaksjeriNorAmDrillingCompany. ViderebleetkonserninterntlånpåNOK30milltilGlobalRigActiveASkonverterttilaksjer,samtNOK15mill forhenholdsvisglobalrigactive3as,globalrigactive4asogglobalrigactive5as.

6 Side 6 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 Selskapet hadde NOK 49.2 mill i kontantbeholdning ved årets slutt. Finansiering for kjøp av riggene er i hovedsak på plass, og kontantbeholdningen dekker gjenværende betalingsforpliktelser. Selskapet forventer likevelmidlertidigsvaklikviditetnårnyeriggererlevertmenikkeendaprodusereretoverskuddsomkandekke driftogfinanskostnader.selskapetshovedkreditorharvilgiytterligerekredittdersomdennesituasjonenskulle oppstå.styretansermeddetteutgangspunktlikviditetensomtilfredsstillende.seogsåavsnittene«risiko»og «Fremtidigutvikling»formerinformasjonomselskapetsfremtidsutsikter. Risikofaktorerforkonsernetogselskapetbestårihovedsakavprisenpåoljeoggass,antalltilgjengeligerigger for boring i USA, vekslingskursen mellom NOK og USD samt risiko som er knyttet til underleverandører og kunder.noramdrillingcompanystartetogavsluttetåretmedénrigutenkontrakt,meniløpetavåretharalle riggeneværttattutavdriftiperioderfordidetharværtenoverkapasitetavriggerimarkedet.spesieltinnen konvensjonellboringforventesdetenfortsattoverkapasitet.sterkereprispågassogoljeisistehalvdelavåret medførteøktboreaktivitet.prispånaturgassutvikletsegogsåipositivretningformarkedet.gjenreisingenav USAsøkonomivil leggepremisseneforvidereutivklingavaktivitetsnivået.tilbakeslagogusikkerhetharvært knyttettillandets gjeldsituasjonogarbeidsledighet,mendowjonesharbevegetsegfra etbunnivåpåunder 7000 til rundt innen mai På tross av dette er det en viss usikkerhet knyttet til vekstutviklingen fremover. Selskapet og konsernet har lån og renter i USD, og konsernets inntekter og mesteparten av konsernets driftskostnader er i USD. Dersom dollarekursen svekkes, vil det redusere verdien av amerikanske lån og pengebeholdninger i forhold til den norske kronen. Resultatene fra NorAm Drilling Company vil få mindre utslaginokdersomdollarkursengårned.iløpetav2009faltdollarenfrarundt7noktil6nok.svingningene påvalutamarkedetgjennomdetosisteårenedemonstrererrisikoforbundetmedinternasjonaleoperasjoner. Risiko knyttet til kunde varierer, og selv om konsernet retter seg inn mot blue chip E&P kunder med større oppdrag, vil også mindre selskaper kunne tegne kontrakter utnyttelsen av riggene. Årsregnskap eller betalingsreferanserbliridissetilfellenevurdertforåredusererisikoenformanglendebetaling.i2008avsatte konsernetrundtusd4.5milltilådekkeinneventuelleuteståendefordringer. Detertattrettsligeskrittforå inndrivedeaktuellekravene.iforholdettilunderleverandørererdetenvissrisikoknyttettilderesevnetilå levereriggerogandredelerihenholdtilgjeldendeavtaler.tidligerforsinkelserileveringenavriggergjøratvi ikkekanutelukkeatdettekanskjeogsåifremtiden,menglobalrigkonsernetgårnåinnogkontrollerersiste del av leveringen for å forhindre uforutsette forsinkelser. Både for reservedeler og pågående operasjoner benytternoramdrillingcompanyunderleverandørersomkanbyttesutetterbehov.detteredusererrisikoen foravbruddiboringen. Konsernet hadde driftsinntekter på NOK 24.3 mill. Driftskostnader var på NOK 66.8 mill, og netto finansinntektervarpånok 22.6mill,noesomførstogfremstskyldeslånerenter.EnurealisertgevinstpåNOK 22.8millpåaksjonærlåneterregistrertsomannenfinansinntekt.Nettoresultatførskattfor2009varNOK 65.2 mill, og resultatet etter skatt var NOK 47.5 mill. I 2008 var tilsvarende resultat NOK 13.8 mill. Reduserte driftskostnaderi2009(ekskl.tapsavsetninger)varikkenoktilåveieoppmoteffektenavredusertsalg(25%av fjoråretssalg)oglavenettofinansinntekter. Konsernet har investert NOK mill i rigger og annen eiendom i løpet av Konsernets kontantbeholdningdekketvedårets sluttalle eksisterendebetalingsforpliktelser,mensombeskrevetovervil detkunneoppståmidlertidigsvakerelikviditetsomkandekkesinngjennomforlengetkreditt.

7 Side 7 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 RISIKO Konsernetereksponertforenrekkerisikoer,sommarkedsrisiko,valutarisiko,kredittrisiko,oglikviditetsrisiko. Konsernetsøkeråhåndteredennerisikoengjennomtilpassetbrukavfinansielleinstrumenter,ogåopparbeide enrekkekontakterbådepåmarkeds ogkredittsidenforåbeholdefleksibilitetiboremarkedetogmarkedetfor kreditt. Konsernet er i dag finansiert hovedsaklig ved egenkapital og aksjonærlån. Refinansiering av aksjonærlånet vil skje til de rådende markedsbetingelser og er dermed utsatt for risiko i form av kredittilgjengelighet, rente nivåer og struktur. Konsernet driver en kapitalintensiv virksomhet og er således utsattformarkedssviktsliksomkreditt /likviditetskrisensomutvikletsegi2008. KonserneterpåvirketavUSdollarkurseniforholdtilnorskekroner.Detharnåkunadministrasjonskostnaderi NOK forbundet til de norske selskapene i konsernet. Til å dekke riggkjøpsforpliktelser er det satt av en kontantbeholdningiusd.fordilånetpåusd25millerknyttettildollar,vilselskapetsogkonsernetsresultati norskekronervilblinegativtpåvirkethviskronensvekkesmotdollaren. RisikoeniboremarkedetiUSAersterktrelaterttilenergipriser.Dagrateneogutnyttelsesgradensomkonsernet oppnårkorrelerermedprisenpåoljeoggass.foråfåenøkningioljeprisenkrevesdetreduserttilbudavolje, eller økt økonomisk aktivitet på verdensbasis. For gassprisen vil innenlandsk aktivitet i USA være den utslagsgivende faktoren. Anslag for økonomisk aktivitet i USA spesielt eller globalt generelt innebærer store usikkerhetsfaktorer, noe som kompliserer estimering av prisutvikling. Konsernets inntekter er den mest resultatsensitivefaktoren,og enreduksjonientendagraterellerutnyttelsesgradsammenliknetmedbudsjett harklarenegativeeffekterpåresultatet. Kostnadsnivåervilvarieremedbegrensningerimarkedetforinnsatsfaktorer.Forkjøpavriggervilstålprisene væresværtviktige,menogsåprisenpåkvalifisertarbeidskraftvilværeutslagsgivende.fordriftvilsistnevnte hastørstinnvirkning.iperiodermedlavaktivitetkanenforventelavereprispåinnsatsfaktorer.dettevilhaen positiveffektpåresultat,gittatalleandrefaktorerholdes konstante.detmotsattevilværetilfelleiperioder medhøyaktivitet. Leverandør ogkunderisiko erogsåtilstedeværende imarkedetsomkonsernetoperereri.selvomkonsernet søker å oppnå langsiktige kontrakter med større, finansielt solide partnere, vil disse kontraktene også være preget av usikkerhet da disse leverandørene eller kundene generelt også vil være utsatt for markeds og finansiellrisiko. Denyeriggenesom erbestiltrepresenterer leveranserisiko.selskapetogkonsernetovervåkerfremdriftentil riggleverandøren, men det har vært utsettelser både på grunn av organisasjon og logistikk. Det kan ikke garanteresatdetikkeviloppståytterligereutsettelser,selvomproduksjonsprosessennåeri enmonterings ogtestingsfase.gittatriggenehevdersegispotmarkedet,ogborekontrakterinngåspåtilfredsstillendevilkår, vil konsernets resultat og likviditet bli positivt påvirket. I kontrast vil inaktive rigger føre til signifikant inntektstap.itilleggvilkonsernetpåføresnoeekstrastablings /parkeringskostnadermendissekostnadenehar begrensetresultateffekt. Konsernet erogså eksponertfor endringer i regulatoriskogfiskaltrammeverki Norgeog USA.Skatteavtalen mellom de to landende er under revidering og en revidert avtale kan påvirke etter skatt resultater for både selskapetogkonsernet.

8 Side 8 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 OPSJONSAVTALER I januar 2009 ble opsjoner, med innløsningsrett for én aksje per opsjon tildelt nøkkelpersonell i selskapetogkonsernet.utøvelseskursenvaropprinnelignok9peraksje.29april2009bleutøvelsesprisenfor disse opsjonene justert til NOK 4,5 per aksje. Tildelingen og justeringen ble gjort i samsvar med generalforsamlingens beslutning ved generalforsamling avholdt 14. oktober Opsjonene kan medføre aksjekapitalforhøyelser eller selskapets kjøp av egne aksjer for å fremskaffe aksjene dersom opsjonene blir utøvd.fullmakttilåforhøyeaksjekapitalenblegitttilstyretinevntegeneralforsamling. FREMTIDIGUTVIKLING SelskapetogkonsernetvilfortsetteåfokuserepåinfrastrukturensomerutvikletiformavetUSdrillingselskap medetøkendeantallkunder.overtidvilfortsattoppbyggingavaktivitetiusavurderesmotmuligegevinster vedåetablereaktivitetiandreregioner.hovedfokusfremovervilværeåsikregodekontraktermedfinansielt solide klienter, sikre kostnadseffektivitet i bore operasjonene og tilby boretjenester skreddersydd til våre klientersbehov.selskapetogkonsernetviltilpassesegkortsiktigemarkedsutfordringer,menstrategienforblir uendretogmålsetningeneråvokseinnenfordebegrensningermarkedetsetter. Deviktigstepåvirkningsfaktorerforselskapetogkonserneterdagrater,utnyttelsesgrad,USD/NOKvalutakurs, driftskostnadsnivå, levering av nye rigger og refinansiering av kortsiktig aksjonærlån. Oppsummert ble dagratene redusert med mer enn 50 prosent i 2009 redusert til nivåer på linje med eller under normale driftskostnader ved boring. Dagratene har sakte forbedret seg etter at oljeprisen igjen tok seg opp til nivåer rundtusd70perfatoggassprisenbedretsegfrabunnensomblenåddrundtstartenavseptember.iq12010 øktedagratenivåenemed20 30%frabunnen,mendeerfortsattlangtfranivåenesettrundtmidtenav2008. Utnyttelsesgradentilkonsernetsriggerharfulgtutviklingenispotmarkedetoghaddeenutnyttelsesgradpå22 %i2009.sidenmidtenavårethardetværtenpositivutviklingirigaktivitetoggjennomsnittligutnyttelsesgrad nådde34%vedsluttenavførstekvartal2010.vedrørendevalutakursharenlavereverdiavdollarenhatten positivnettoeffektpåselskapetogkonsernetskronebenevnteregnskap.grunneneratselskapeteriennetto gjeldsposisjoniusd.statuspåriggleveranserogrefinansieringharblittkommentertunder Virksomhetensart ogstrategi2010ovenfor. Dagraterogutnyttelsesgrad IfølgeEIAsineestimaterfor2010ogfremover 1 viloljeprisenøkegradvisiårenefremoveroggassprisenevilse sterkerevekstdekommendetoårogderetterstabiliseresiusd6 7/Mcfintervallet.Denneforventningeneri stor grad etterspørselsdrevet. Økning i oljepris er basert på en forventning om fortsatt global økonomisk bedring og en tilstramning av oljemarkedet med økt etterspørsel og OPEC s produksjonsmål holdt konstant. Denforventedeøkningenigassprisenerbasertpåøktetterspørselfraindustriellsektorsomfølgeavbedrede økonomiskebetingelser.paretosecuritiesestimerteengassprispåusd8.5/mcffor basertpåredusert boring i 2008, redusert produksjon som følge av fallende trykk i borede horisontalbrønner og reversering av lagertæringstrendenhosamerikanskindustri.determuligdisseestimatenevilblijustertnoenedgrunnetnoe negativutviklingpåvåren2010somharfulgtetterenpositivtrendiløpetavvinteren. Produksjonsfalletigassbrønnerertypiskmellom30 60%førsteåret,ogreduksjonenfra60,000brønnerboreti 2008til35,000i2009forventesåhanegativeffektpåproduksjonsnivåene,selvomentarøktproduksjonfra 1 EIA,ShortTermEnergyOutlook,February10,2010Release 2 ParetoSecuritiesEquityResearch,NaturalGas,2Dec2009

9 Side 9 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 høyere andel horisontalbrønner med i betraktning. Dette kan føre til positiv utvikling i gasspriser og fortsatt økning i boreaktivitet og riggutnyttelsesgrad % av brønnene som bores på land i USA er gassbrønner. Dermedergassprisenenviktigfaktorsomdriverboreaktiviteten. Ser en videre fremover vil det være stort behov for kapitalinvesteringer i olje og gassektoren for å møte produksjonsfall fra de gigantiske feltene, fallende reserveerstatningsrater og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Denåværendeprisnivåerkanikkeforventes åstimulerenødvendiginvestering. Basertpådette kanenforventehøyereenergipriserifremtiden,mennåroghvormyehøyerepriseneblirerusikkert. Driftskostnader Konsernetpåvirkesavbegrensningeriarbeidsmarkedogråvaremarked.Dissebegrensningeneerfortidenikke virksommepågrunnav lavaktivitet generelti USAogiverden sammenliknetmed2007ogførstehalvdelav Kostnadsnivået for innsatsfaktorer har blitt redusert, noe som har en positiv resultateffekt. Dersom økonomisk aktivitet øker vil begrensningene igjen kunne merkes, og påføre konsernet høyere produksjonskostnader. Riggleveranse KonsernetsnyeriggerforventesåkunneboreetbrettutvalgavbrønnerilandboremarkedetiUSA.Riggeneer kompakte,kreverlitebemanningogkanmobilisere/demobilisereraskt.disseegenskapenekanbidratilatdisse riggene blir foretrukket fremfor konvensjonelle rigger i et veldig konkurranseutsatt marked. Leveranse av riggene er forventet å skje innen juli Det har vært utsettelser i leveringen av riggene, og det kan ikke garanteresatikkeytterligereutsettelservilkunneskje,meddertilhørendeinntektstap. Refinansieringavkortsiktiglån Ioktober2008tokselskapetoppetettårsaksjonærlånpåUSD25mill.Lånetsløpetidbleforlengetmedettåri oktober2009.ytterligereforlengelseellerrefinansieringavdettelånetvilværenødvendigforåopprettholde finansieringsstrukturenoglikviditetentilselskapetogkonsernet.selskapetogkonsernetvildakunnefortsette sineaktiviteterogstrategiutenvesentligeendringer. Utviklingilikviditet Selskapetogkonsernetslikviditetsprognoseviserenpositivutviklingnårallesyvriggerarbeiderpåkontrakttil markedsrater.slikeestimatererkarakterisertvedusikkerhetsombeskrevetovenfor.detvilsanssynligvis oppstålikviditetsunderskuddfradenyeriggeneleverestildegenererertilstrekkeligeinnbetalingertilådekke drifts ogfinanskostnader.somforklarti Selskapetsogkonsernetsutvikling,resultatogfortsattdrift vildette løsesvedutvidetkreditt.konsernetplanleggerrefinansieringoginnhentingavmidlertilviderevekstiriggflåte. Basertpåvellykketkontraheringavdenyeriggeneogimplementeringavkonsernetsplanerforfinansiering anserstyretselskapetsogkonsernetslikviditettilåværetilfredsstillendefordriftavdeeksisterenderiggene. HENDELSERETTERBALANSEDATO 1.februar2010bleJanKildalnyCFOiGlobalRigCompanyASA.HanerstattetHåkonKnoff.JanKildalharbred erfaringfrabørsnoterteselskapersomnorskhydro,orklaognorskeskogitilleggtilhurtigruten.desiste åreneharhanogsåværtadministrerendedirektøristandarddrilling.

10 Side 10 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 NorAmDrillingCompany,GlobalRigCompanyASAsittheleideamerikanskedatterselskap,underskrev24 Februar2010enseksmånederskontraktmedetstortuavhengigolje oggasselskapfordenførsteav konsernetssupertech1500rigger.detteansesåværeensværtpositivindikasjonpåriggensattraktivitet. 1. mars 2010 bestemte Global Rig Company ASA sitt styre å avslutte avtalen med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO). Selskapet ble delistet fra NOTC A listen i mars 2010 og er på nåværende tidspunktpånotcb listen. 1.mars2010fikkdennyeCFOogtostyremedlemmertildeltgjenværendeopsjonerfradentillatterammenpå aksjerbestemtvedekstraordinærgeneralforsamling14.oktober2008. Konsernetvilsannsynligvisopplevemidlertidiglikviditetsunderskuddiperiodenfradenyeriggeneleveresttil degenererertilstrekkeligeinnbetalingertilådekkedrifts ogfinanskostnader.idialogmedselskapetskreditor erdetblittbekreftetatutvidetkredittvilbligittietslikttilfelle. Generelt har markedsutviklingen siden slutten av 2009 vært positiv, med noe høyere dagrater og økt boreaktivitet,særliginnenforoljeboring.gassprisenharvariertmellomusd4og6permcfi2010,ogharligget ibunnenavdetteintervalletsidensluttenavførstekvartal.forlengedeperioderrundtusd4permcfvilstoppe veksten i boreaktivitet. Sammenliknet med 2009 har konsernet uansett opplevt høyere utnyttelsesgrad med bedrerate,ogetmarkedsmessiggjennombruddmedenseksmånederskontraktmedetstortuavhengigolje og gasselskap. Selskapet og konsernet forventer fortsatt forbedring i markedsbetingelser, men den positive utviklingenigasspriserkantalengretidenntidligereforventet. Styretssignatur,Oslo,25mai,2010:

11 Side11 av 29 REGNSKAP2009 RESULTATREGNSKAPMORSELSKAPOGKONSERN!"#$"%&'()*+)(,#$-./ %"4.%+5&,+6"7/.#8+9: A?"*(?"*( A -. + BC /#$01& BC.-%.7+ 89%:*+ + + ;2<64%& D0 1 :E7+')&F*$&##*(-*() 0D+0G1 2A+HHB =%>>: -%-=9 CBC 0.:%*-: :>%:== + + ;D156&D2&20%<6&E31B&<$46%A0%&BB#346&4$$4%4&42<4$46 A *:%8-* *:%>*- + + F&0%BAG&$&146&20H%146D&I4%A0%EA61J2&2046 *+%9*. *>%> KA61&56&20%#D%6&00%A0%L461A24$$ BB 7%7+9 7%887 :%7>> -%*8= 0I+B0 ;2242%<6&E315A132#< 0I+2I+B0 **%.:+ :9%+7: B1+H1G A+JJD :E7+')&F*$-"$*#.'() JJ+AHD BB1+DC0 KB1+0JC KA+JJD L)&F*$)($E%*.* KD0+CJD KB0+B0B -7%-.8 :7%+=* J F4234&223453%E6#%EA643#5%&%1#BB4%5A *%*>8 :%-+9 ;2242%64234& *%..> :%-*- :>%*:. >:%..= ;2242%E&2#21& %7.9 =7% F42345A132#<%3&$%EA643#5%&%1#BB45A21462 M9 +.+%..7.+%>:= B1 ;2242%642345A132#< B1.+%::-.+%7::.=%7-7 **%->7 ;2242%E&2#215A132#< -=%.>* *:%:-8 HJ+GDJ JB+G10 BD 5($E%*.*+.M+F&#.#$/"$*() BD K00+J0D HG+0DB 0J+DAB CH+1HA 5($E%*.*+FN)+$-.**(-"$*#.' KJC+BA2 0C+B01 G+G0A B1+00B H :-.**(-"$*#.'+/O+")'&#P)*+)($E%*.* H KBG+GH0 BB+HCA BA+GC0 D0+ABG Q)$)($E%*.* KDG+DCG BH+GJB BA+GC0 D0+ABG C 9#M(#'(%$( C KDG+DCG BH+GJB!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1# :11;<=/<< & !"#$!%#$ &'()*+,-.+/'0+1 23#$ 2!#$ %4"5 %455 6(78/.+.#,(0#+*79(#:;<=>?%43! %4"! %45A GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

12 Side12 av 29 BALANSEMORSELSKAPOGKONSERN!"#$"%&'()*+)(,#$-./ %"4.%+5&,+6"7/.#8+9:9 ;9<9=:>!"#$()#!"#$$%&%'()%*+++, ? ="*( ="*( ? >&(#'(%() + + A -./#..%/0# $ A *6%789 *%::* + + ;<=%&==#.14&1$$1%1&1>51$14 *6%789 *%::* B.)&,(+')&C*$7&'%() 8%7:9 A98%+:+ :66%8*+ + + A%*F: 8%9A6 8%7:9 8%7:9 A97%*7: :79%686 D&#.#$&(%%(+.#%(,,$7&'%() *79%6F* G6%++7 E + + A+9%9G7 9+F%GAG F JK>%.&$%2341.#0%&%/#==1%03>/14> F%:A+ 9F8%G F1A+GFA A?G+HE? :I7+.#%(,,$7&'%() JH?+GJH 02H+1E2 K7%L/$7&'%() D")')&#,() *8 + 2 G%*G9 *7%*6F F6 *%*A8 :%AF8 A%+8A 79 *%*A8 6%G96 :9%:A*!"#*.#*4(M"%'&#, A7%*7F :F:%*FG M#>0&>>/0<55N%03>.#>.14%3O$ J G+%AA: :6A%*A+ A7%*7F :F:%*FG G+%AA: :6A%*A+ J EA+A0G :I7+"7%L/$7&'%() F2+1?1 A1E+A?G FH0+JHA FHJ+?22 :I7+(&(#'(%() H0E+00J F10+JF1 GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

13 Side13 av 29!"#$"%&'()*+)(,#$-./ %"4.%+5&,+6"7/.#8+9:9 ;9<9=:>!"#$()#!"#$$%&%'()%*+++, ? ="*( ="*( ? >,(#-./&*.% A##$-B**+(,(#-./&*.% -.%/++ -.%/ #5&6#$ -.%/++ -.%/++ 7*7%8.. 7*7%8.. (94:1;:2<=>? 7*7%8.. 7*7% >>4>%&>>21;66%4A4>1#5&6#$ 0 + 8**%+.. C B;C%&>>21;66%4A4>1#5&6#$ C 8**% %8.* 0>>4>%4A4>1#5&6#$ D8.%8/* D-%E./ 88%8.* B;C%=55634>6%4A4>1#5&6#$ D8.%8/* D-%E./ EFC+CEG ECC+CE2 C :B7+(,(#-./&*.% C HIE+?CI E1G F34$?%6&$%<&>#>2&>26&6;23=>4: )=>24:>&>64:>4%$G> %7/ I494:#>?J:A34$? 8%+E..%*// + H K46#$L#:%21#66 H B1#6646:411%=A%#>?:4%6:411 /%.+- *%E78 *./%7+H *-H%8+. G1 0>>4>%1=:62&16&A%A34$? G1 *8E%/E. *--%7H+ B;C%1=:62&16&A%A34$? *H-%8E8 *-/%E-+ GFI+2G0 G22+HC1 GI0+HI? 01G+0C2 IC0+ECH ICE+?22 C0F+00E I10+EI1 GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

14 Side14 av 29 KONTANTSTRØMMORSELSKAPOGKONSERN!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1234/3404'56 1#-789-!"#$$%&%'()%*+++, :;;< :;;= &:;;< :;;= -.%/0* 12%+20 -1%*-+?2%-.2 + A4:&<>4=5%B47#$74%5;#77?2% (:>&=C:4%#D5;:&D=&=E4: *2%1*/?*1 + F=>:&=E4:%&%;6=>48<:>:&=E4: -2. 1%G F884;7%#D%D#$67#;6:5%4=>:&=E4: *+%+G0?0%-++?1%2+0 F=>:&=E%&%#=>:4%7&>5#DE:4=5=&=E5I<574: G%/0G **%.G* *G%G+0 G2%1.G '477<%;<=7#=757:9J%8:#%<I4:5H<=4$$4%#;7&D&7474:?-G%+++ 2/%-+* K7B47#$&=E%D4>%;H9I%#D%#;5H4:%<E%#=>4$4: + '477<%4=>:&=E%&%;<=54:=&=74:=%$L=45#$>< + +?--*%101?*0/%1/ M==B47#$&=E%D4>%<II7#;%#D%$#=E5&;7&E%EH4$>?*%/0/ + +?*-++++ K7B47#$&=E%D4>%=4>B47#$&=E%$#=E5&;7&E%EH4$> +?**.%G.. + 2*/%./+ M==B47#$&=E%#D%4E4=;#I&7#$ + '477<%;<=7#=57:9J%8:#%8&=#=5&4:&=E5#;7&D&7474:?2G%/-2 -G-%*G. *2%12G -0/%*/+ -G-%*G. -0/%*/+ GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

15 Side15 av 29 NOTER NOTE1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømsanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.deteringenendrederegnskapsprinsipper. 1 1KONSOLIDERING Konsernregnskapet inkluderer Global Rig Company ASA og selskaper som Global Rig Company ASA har bestemmende innflytelseover.bestemmendeinnflytelseoppnåsnormaltnårkonsernet eiermerenn50%av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngårikonsernetsegenkapital.transaksjonerogmellomværendemellomselskapeneikonsernetereliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger.selskapersomerkjøptellersolgtiløpetavåretinkluderesikonsernregnskapet fradettidspunktetkontrolloppnåsoginntilkontrollopphører. 1 2BRUKAVESTIMATER Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapetihenholdtilgodregnskapsskikk. 1 3VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valutaomregnestilnorskekronervedåbenyttebalansedagenskurs.ikke pengepostersommålestilhistorisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet.ikke pengepostersommålestilvirkeligverdiuttryktiutenlandskvaluta,omregnestil valutakursenfastsattpåbalansetidspunktet.valutakursendringerresultatføresløpendeiregnskapsperioden. 1 4SALGSINNTEKTER Inntekterfrasalgavvarerresultatføresnårleveringharfunnetstedogdetvesentligsteavrisikoogavkastning er overført. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektetsfullføringsgrad,nårutfalletavtransaksjonenkanestimerespåenpåliteligmåte.fremdriftenmåles sompåløptetimeriforholdtiltotaltestimertetimer.nårtransaksjonensutfallikkekanestimerespålitelig,vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjektvilgietnegativtresultat,vildetestimertetapetpåkontraktenbliresultatførtisinhelhet. 1 5SKATT Skattekostnadbeståravbetalbarskattog endringiutsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel erberegnetpåalle forskjellermellomregnskapsmessigogskattemessigverdipåeiendeleroggjeld.utsattskatterberegnetmed 28%pågrunnlagavdemidlertidigeforskjellersomeksisterermellomregnskapsmessigeogskattemessige GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

16 Side16 av 29 verdier,samtskattemessigunderskuddtilfremføringvedutgangenavregnskapsåretnettoutsattskattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsførtdirektemotegenkapitalenidengradskattepostenerelaterersegtilegenkapitaltransaksjoner. 1 6KLASSIFISERINGOGVURDERINGAVBALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspriserestimertsalgsprisvedordinærdriftfratrukketestimerteutgiftertilferdigstillelse,markedsføringog distribusjon.anskaffelseskosttilordnesvedbrukavfifometodenoginkludererutgifterpåløptvedanskaffelse avvareneogkostnaderforåbringevarenetilnåværendetilstandogplassering. 1 7VARIGEDRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavereennbalanseførtverdiforetasnedskrivningtilgjenvinnbartbeløp.gjenvinnbartbeløperdethøyesteav nettosalgsverdiogverdiibruk.verdiibrukernåverdienavdefremtidigekontantstrømmenesomeiendelen forventesågenerere.operasjonellleasingkostnadsføressomvanligleiekostnad,ogklassifiseressomordinær driftskostnad. Driftsmidlersomleiespåbetingelsersomi detvesentligeoverførerdeøkonomiske rettigheter og forpliktelser til selskapet (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærendegjeldtilnåverdienavminimumsleien. 1 8DATTERSELSKAP Datterselskapetvurderesetterkostmetodeniselskapsregnskapet.Investeringenervurderttilanskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifallskyldesårsakersomikkekanantasåværeforbigåenderegnskapsskikk.nedskrivningererreversertnår grunnlagetfornedskrivningikkelengerertilstede.utbytte,konsernbidragogandreutdelingererinntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte/ konsernbidraget andel av tilbakeholdt resultatetterkjøpet,representererdenoverskytendedeltilbakebetalingavinvestertkapital,ogutdelingeneer fratrukketinvesteringensverdiibalansentilmorselskapet. 1 9FORDRINGER Kundefordringerogandrefordringereroppførtibalansentilpålydendeetterfradragforavsetningtilforventet tap.avsetningtiltapgjørespågrunnlagavindividuellevurderingeravdeenkeltefordringene. Itillegg gjøres detforøvrigekundefordringerenuspesifisertavsetningforådekkeantatttappåkrav. 1 10KORTSIKTIGEPLASSERINGER Kortsiktigeplasseringer(aksjerogandelervurdertsomomløpsmidler)vurderestil lavesteavanskaffelseskost ogvirkeligverdipåbalansedagen.mottattutbytteogandreutdelingerfraselskapeneinntektsføressomannen finansinntekt. GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

17 Side17 av INNTEKTSFØRINGS OGKOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT SAMMENSTILLING Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuserogfakturertefraktkostnader.utgiftersammenstillesmedogkostnadsføressamtidigmeddeinntekter utgiftenekanhenførestil.utgiftersomikkekanhenføresdirektetilinntekter,kostnadsføresnårdepåløper. 1 12PENSJONSFORPLIKTELSEROGPENSJONSKOSTNAD Selskapethareninnskuddsbasertpensjonsordning.Årliginnbetalingtilforsikringsselskapetkostnadsføressom pensjonskostnad. 1 13KONTANTSTRØMSOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatterkontanter,bankinnskuddogandrekortsiktige,likvideplasseringer. GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

18 Side18 av 29 NOTE2 LØNNSKOSTNADER/ANTALLANSATTE/GODTGJØRELSER -.))*/(*0)12+,$ EF(,*/+$/,()+, G 577;!"#$%&% '()*+,)!"#$%&% '()*+,)!"##$#%&' ))))))))))) ()*+,)-./ ) )))))))))) /-)(-.)(0- ).)121),.2./)(20).-* 3456&7'8%9:;%$<7 )))))))))))))) 0-2)2*( ) ))))))))))))) 2)+1+)0*, ) 0+()(21.)+,,)+12 =&#>?4#>64>7#:9&' )))))))))))))) /+1)-0, ) ))))))))))))))))./+)20( ) 2,)2+( ))))))))))) /)+(,),./ ) ))))))))))))) /)2,1)121 ) -)01, 1,-)*-- -.))*/(*0)12+, $$$$$$$$$$$ 3$445$675 $ $$$$$$$$$$ 58$9:8$583 $ :$:36$;:; (2. 0(!(20<=.,+>*+,$*0?,+$(<$>+2+>*+ 577;!>(A1>$"B<$#(CD1)?$%&% EF(,*/+$/,()+,G &+>*/1D+0*$>+2+>*+ H+,B(2+ -.)) H+)*=()+, %)2,+$?0+>*+, &IC &IC B:#)C&##$#%)D6A':) EFGH I +/J+/)K)./J/2 ))))))))))))) /)*1+)(1+ ) ))))))))))))))))))))) 2.)**1 ) )))))))))))) /**)-10 ) )))))))))))))) /)-12)2(( ) )))))))) /)*0+)-.* ) CA64#)L#4<<) EF3H I +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))) **.)2+( ) ))))))))))))))))))))).*)(-/ ) )))))))))))))) 01)..0 ) ))))))))))))))))) 1*-)+./ ) ))))))))))) )*(2)22( &0?,+!(20<=.,+>*+ %)2,+$?0+>*+, C&#'$6)M:#%&#)ED78'&7>)5&9&'IN +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))).++)+++ ) )))))))))))) *,/).2+ ) )))))))))))))) /)+,/).2+ ) ))))))))))))) ) 02),++ D8##&)D8''$>7)ED78'&O&95&OI +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))) )./)2,+ FP'$>7$:#)D&5O&')ED78'&O&95&OI +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))) )./)2,+ M$95$%&'&)>78'&O&95&OO&' )))))))) /)/*/)-/1 ) &IC$>+2+>*+ $$$$$$$$$$$$$ 5$448$3;: $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$ 5:3$855 $ $$$$$$$$$$$$$$ 5$;39$564 $ $$$$$$$$ 5$478$935 $ &IC$*0?,+ $$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J$ $$$$$$$$$$$$ 649$857 $ $$$$$$$$$$$$$$ 9$459$79; $ $$$$$$$$ $ &IC$*0?,+$(<$>+2+>*+ $$$$$$$$$$$$$ 8$858$8;5 $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$ 8$;77$7;7 $ *,+)+++ RK) 64#>Q5&#7P4#4':')<4')4674S&') 2++1) 7J4JOJ)9&>&OS&') 2++- Omselskapetkreveratdagligledertrekkerseg,vilhanhakravpåetterlønn6månederavsinårslønn. Selskapetetablertei2007enOTP ordningihenholdtillovomtjenestepensjon.konsernetharetablerten401k spareplanforusdatterselskapetsansatte.!"#$%&'()*+)(,+$-(),"%,*)#)*+).//0.//1 2"3+)(3 45"(+6),6("3)(7 8)#)*+) 8'33 9)3+&"3)( :3#(),-$)*+)( ;<= ;<=!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ &&&&&&&&&&&&& 1&223&456 & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 47&148 & &&&&&&&&&&&& 164&311 & &&&&&&&&&&&&&& 1&547&192 & &&&&&&&& 1&2:3&741 & &&&&&&&&&&&&& 1&268&727 & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 82&:61 & &&&&&&&&&&&&&& 71&932 & &&&&&&&&&&&&&& 1&424&818 & &&&&&&&& 1&:44&255 & ;$-()!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ &&&&&&&&&&&&&&&& 948&485 & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A& &&&&&&&&&&&& 927&31: & &&&&&&&&&&&&&& 7&217&:75 & &&&&&&&& 7&184&878 & &&&&&&&&&&&&&&&& 376&97: & &&&&&&&&&&&&&&&&& 376&97: & &&&&&&&&&&& & 789&142 ;<=,%"#%&'()*+),*)#)*+) ;<=,%"#$%&'()*+),+$-(),,,,,,,,,,,,, >,>?1,./C,,,,,,,,, C,>A0,B>/,,,,,,,,,,,,,,?,/1C,C/1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D,,,,,,,,,,,,, 4<33$E$$,E6+&)FE+)($,EG*'33H3% 7,,,,,,,,,,,,,, GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

19 Side19 av 29!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/&/1234$%2456&%7"8--(-)!"#$%&'"()*&+),-"../0)'"+1/2".)*&(()".)/+2.1.,)3/+)&%$-"4&$"+()&5#6..1.,)3/+)&.$&((" 7)81#%9+".")3/+)/+2.1.,".)"+ 4"$%+"5"():.2"+7 9,23#-2,"%-&:;;< ;<'")'#&. ;1#2"#1.,$2&(/ D/.(+&%($(12)'9)/'$-/."." E''(-".1.,$%+1("+1"+ I(#6'$2&(/ =%$-"4&$"+( A7??) %"#1,)5"+21)&5)(1#2"#(")/'$-/."+)"+)%&#%:#"+()5"2)4+:%)&5)J#&K%L!K*/#"$LM"+(/.)/'$-/.$'+1$1.,$0/2"##7 81+%"#1,)5"+21)'9)/'$-/.".")'"+)(1#2"#1.,$2&(/)/,)5&+1&4#"+)4+:%()1)0/2"##".)"+),-".,1(()."2".3/+ N 9,23#-2,"%-&:;;< I.2"+#1,,".2")&%$-"+ O..#6$.1.,$%:+$ =%$-"'+1$) 5"2)(1#2"#1., Q/+5".("()#"5"(12 A7??)9+ 8/#&(1#1("(?B)G R1$1%/3+1)+".(" A7PA)G S1512".2" L Q/+5".("()5/#&(1#1("()"+)4&$"+()'9)*1$(/+1$%)5/#&(1#1("()3/+)$&00".#1,.4&+")$"#$%&')./("+()'9)TU!V 7)V(("+$/0 $"#$%&'"()1%%")"+)./("+()"+)+"(.1.,$#1.-"+)1)OQR!) A)4#1(()3:#,( 7)!/0)$&00".#1,.4&+")$"#$%&')"+)36#,".2" $"#$%&'"+)4".<(("(N)I.1()W/+'/+&(1/.X)Y&+%"+)S+1##1.,)W/0'&.<X)Z"#0"+1K*)[)Y&<.")&.2)R/\&.)W/0'&.1"$)O.K7 V(("+$/0)$"#$%&'"()"+)&5)01.2+")$(6++"#$")"..)2")$&00".#1,.4&+")$"#$%&'"." X)*&+)5/#&(1#1("(".)4#1(()6%()0"2) 7!"#$%$&'($)*+,-+".&/")'(!"#$%&'()$!**"$+),$(--)./-(-0/&'(/,-$%1$2&/32-,-,$4()5,)4$($!**"$36/4,'4$7'%$89:$"$4()$89:$;#<$&,'$%=/3,# >('=,)(0$1,'5($&F$2&/32-,-,$&,'$E25(7(/,'(-0/5%42$20$1%'(%+),'$+'6=4$($E25,)),-$,'$03,-0(44$-,5,-72'G 0(#$)1(+ ".&/")&-'(#$+.2+ 3"#$%$&'($)*&#,4 "!"#$%$&'(4+ ".&/")&-'(#$+.2+ 3"#$%$&'($)*&#,4 " 5)6('3')4'77+8,$(+ 9,7:' D25(7(/,'(-0/$5%42!"#*;#!**" D25(7(/,'4$(--)./-(-0/&'(/ "#** ;#<* H=/3,&'(/$1,5$E25(7(/,'(-0/5%42!#<* I2'1,-4,4$),1,4(5!#JK$F' >2)%4()(4,4 LK$M N(/(=27'($',-4,!#O;$M P(1(5,-5, A >('=,)(0$1,'5($&,'$2&/32-$&F$E25(7(/,'(-0/5%42 *#;** *#LLK *#JLK I2'1,-4,4$12)%4()(4,4$,'$+%/,'4$&F$C(/42'(/=$12)%4()(4,4$72'$/%EE,-)(0-+%',$/,)/=%&$&F$4()/1%',-5,$1(/$/2E$1,5$4()5,)(-0# P,-$+2=7.'4,$(-=',E,-4,)),$=2/4-%5,-$72'$!**"$1%'$89:$J;K$L;;Q$20$5,-$03,-1R',-5,$(-=',E,-4,)),$=2/4-%5,-$,'$89:$O*<$JS<$&,'$JO#$5,/,E+,'$!**"# P,-$424%),$=2/4-%5,-$72'$%=/3,+%/,'4,$%1).--(-0$($!**"$1%'$89:$O$!J"$KK!Q$20$5,-$03,-1R',-5,$=2/4-%5,-$,'$89:$JOJ$L!O# GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

20 Side20 av 29!"#$%&"#'()*($+,-(&).%&)%/#-%0#/,+0(0(1 9:59:5;99<)=)>:5:;5;99< 9:59:5;99?)=)>:5:;5;99? 2/#-%0(& 3('$($)4-5#05) 600,7#0"04#'8&# 2/#-%0(& 3('$($)4-5#05) 600,7#0"04#'8&# 2/#-%0(& 3('$($)4-5#05) 600,7#0"04#'8& #!"#$"%#&'#()#'(*#+,&&#-$#&(.)(/#012'#& (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((( 456(666 ( ((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3( 91-'#-" (((((((((( ( 7(:66(666 (((((((((((((((((((((( (;866 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((( ( 456(666 ((((((((((((((( ( <&&-=$" (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3( 9#0>1&#0" (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3(!"+%"" (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((( 456(666 ( (((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3(!"#$"%#&'#()#'(A"+.&+#&(.)(/#012'#& (((((((((( ( 7(:66(666 (((((((((((((((((((((( 48B6 ( (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((( ( 456(666 ((((((((((((((( ( <&&-=$*.0#(2/$C2&#0 (((((((((((((( D66(666 ( (((((((((((((((((((((( ( 48B6 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( 3( ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3(!"#$%&"'()"*'+'",*"(-#".#/",*"(01.&0,"'(1"'( 234(*"."56"'( 7889( "'(:;##(;(#$6"%%",(-,*"' 4 <,,%+.,;,:. =-'. E#".#/",*"(01.&0,"' >"=#"#(:&",,05?.,;##%;:( :&",.#/",*"( %")"#;* >"=#"#(:&",,05?.,;##%;:( ;,,%+.,;,:.?=-'. <,,%+.6$'"( 01.&0,"' <,,%+.6$'"( 01.&0,"'(1"'( >"=#"#( :&",,05?.,;##%;:( ;,,%+.,;,:.? =-'. (((((((((((((((((( ( E#".#/",*"(01.&0,"'(1"'( !"#$ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (%(+$$($$$ (((((((((((((((((((( (%&'%!"#$ (((((((((((((((((( )$$($$$ 7889( "'();.#(;(#$6"%%",(-,*"' 4 F"*"%."(0:(.#A'" G,#$%%(01.&0,"'(#;%*"%#(;(7889 G,#$%%(01.&0,"'(-#".#/",*"(1"'( ;80(B62972 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,#$($$$ ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,#$($$$ ( 562( (:0/;6 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #$$($$$ ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #$$($$$ (./012(32144 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %#$($$$ ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %#$($$$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +$$($$$ ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +$$($$$ (!"#$%&'%()&*+),-'".%"( /012 3("4%5(678 9 GDDE :!;(8<8 2&=%"'= :!;(8<8 2&=%"'=!"#$%&'()*+,#-./"0 ************** 123*453 * *************** * 667*898 ****************** * 184*696 ************ 748*947 * :)),.)'./"0.)/,0,.),+ **************** 85*291 * *************** * 514*391 ********************* 47*61; * ************ 553*47; * <=')),+%>(-#-0( **************** 39*;61 * ***************** * 65*16; ********************* 31*75; * ************** 15*;7; * ************** 9;2*363 * *************** * 9;2*363 ********************* 52*68; * ************** 91*88; * >&+?. ((((((((((((( (((((((((((( B(DEF(DCA ( (((((((((((((((((( CFC(AAA ( ((((((((((( ( <,,%+.,;,:.? =-'. B0'C$%%.*$#0(C0'( 01.&0,"," D0.#,$*.C+'#( 6"%+1(;( 7889!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( (,)%(),+!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( (#%)()%-!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( (%#!(*-#!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( ( +$)()!' Godtgjørelsetilledelse,opsjonerogaksjeeierskap: Påekstraordinærgeneralforsamling14.oktober2008fikkstyretfullmakttilåøkeaksjekapitalenmed maksimumpåkroner2,928millionervedutstedelseavopptil1,464millioneraksjeriforbindelsemedet aksjeopsjonsprogram.opsjonenekantildelesansatteogstyremedlemmeriselskapetogkonsernet.per var opsjonerpåaksjertildelt.Imars2010blegjenværende264000tildelttil styremedlemmerchristianselmerogsynnesyrrist.cfojankildalblepåsammetidspunkttildeltopsjonene somtidligerevartildeltselskapetsforrigecfo. Selskapetsignertei2009enkonsulentavtalemedHenrikTangen,somerstyrelederiselskapet.Avtalen inkluderertjenestersominvestorrelasjoner,strategi,assistansetilorganisasjonsutvikling,analytiskstøtteog kommunikasjonsstøtte. D GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 2

Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 2 Årsberetning 2013 Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 2 Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 3 Årsberetning Virksomheten TrønderBilene konsern driver kollektivtransport, godstransport og verksteddrift i begge

Detaljer