STYRETS BERETNING 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2009"

Transkript

1 Side 1 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 STYRETSBERETNING2009 GLOBALRIGCOMPANYASAOGKONSERNET VIRKSOMHETENSART Global RigCompanyASA(heretterbenevntsom«selskapet»)ble etablert19.februar2007.selskapeteierog finansiererselskapersomdriverutleieogdriftavlandbaserteboreriggerforgassogolje,samtaktivitetersom står i forbindelse med dette. Det er morselskap for syv heleide datterselskap som utfører den operative virksomheten.selskapetsadministrasjonerlokalisertioslo. I2007og2008fikkselskapetleverttrenyerigger,ogiløpetav2008bleytterligerefirenyeriggerbestilt:En elektrisk1000hp riggogtresupertech1500hp rigger.byggingenavdisseriggenehartattnoelengertidenn planlagt. Utfordringene skyldtes komplikasjoner omkring logistikk og organisasjonsstruktur, men disse er nå løst.denelektriskeriggenblelevertijanuar2010,denførstesupertech riggentidligimai2010ogisamsvar med de reviderte tidsplanene forventes de to siste SuperTech riggene levert i juli Den nye modellen, Supertech1500,haretnyskapendedesignsomkombinererkompaktriggenslavekostnadermedallsidighetfra toforskjelligerigg klasser.detgjøratdenkanbrukespåenrekkeulikebrønntyper. Global RigKonsernetinvesterer i,leieutogopererer landbaserteboreriggerforgassogolje,samtaktiviteter somståriforbindelsemeddette.konsernetbeståravdetnorskemorselskapetglobalrigcompanyasa,som eiersyvdatterselskaper100%:globalrigactiveas,globalrigactive2as,globalrigactive3as,globalrig Active 4 AS, Global Rig Active 5 AS and Global Rig Active 6 AS er alle lokalisert i Oslo, mens NorAm Drilling Company er lokalisert i Houston, USA. De norske selskapene eier og leier ut riggene til det amerikanske selskapet,ogdetteutføreralleboreoperasjoneneikonsernet. Konsernet fokuserer på kontrakter for boremarkedet i USA, basert den fornyingen som nå foregår av USAs landrigg flåte. Store, konvensjonelle rigger med vertikale brønner, erstattes med teknisk høyt avanserte kompaktrigger som borer horisontale brønner. Konsernet har som mål å skape et solid fotfeste i USA før aktivitetetableresiandreregioner.kundegrunnlageteroperatørersomharbehovforåfåboreténellerflere olje ellergassbrønner.kontraktstyperharvariert,fraboringavénbrønntillangsiktigekontrakterpåetttilto år. I 2009 var der kontrakter for alle de tre SuperSingle riggene, men mange av disse var korttidskontrakter, og gjennomsnittligutnyttelsegjennomåretharværtnedepå22%.utnyttelsesgradenharlikevelværtpåhøyde med det konkurrenter på spot markedet har oppnådd, og finanskrisen har slått hardt ut for dette markedet. Ved slutten av året var en av riggene ubemannet, og de andre to hadde korttidskontrakter. Markedsbetingelsene har bedret seg siden september 2009, og det har også den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for konsernets rigger. Nå innleder større E&P selskaper samtaler, med intensjon om å restarte deler av boreprogrammene som ble midlertidig stanset i slutten av 2008, og det er sannsynlig at utnyttelsesgradenavriggeneviløkeutoveråret2010. Dettevil likevelværeavhengigavhvilkeforventninger E&P selskapenehartilkommendeolje oggasspriser.

2 Side 2 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 GLOBALRIGKONSERNET:MILEPÆLER Måned År Historie Feb 2007 TerraRigCompanyASAstiftet.Hovedkontor:Bergen,Norge. Mai 2007 NOK115mill(USD19mill)bruttoegenkapitalfinansieringgjennomemisjon,kjøp av3supersingle rigger.listetpånotcmedtickerteri. Juni 2007 SelskapetsnavnendrettilGlobalRigCompanyASA.TickerendrettilGRIC. Juli 2007 NOK 120 mill gjeldsfinansiering ved utstedelse av obligasjoner (USD 20 mill), tegningsretterutstedt Aug 2007 Rig#1(SuperSingle)levert,startetboringiseptember2007 Des 2007 Rig#2and#3(SuperSinglerigger)levert Jan 2008 Rig#2generererinntekt Feb 2008 Rig#3generererinntekt Jul 2008 NOK331.2mill(USD64mill)egenkapitalfinansieringgjennomemisjon. 4nyeriggerbestilt:1elektrisk1000HPrigg,3SuperTech1500HPrigger Aug 2008 Oppgjøravobligasjonslån.Konsern100%egenkapitalfinansiert Okt 2008 OpptakavaksjonærlånpåUSD25millmed1årløpetid Okt 2009 Aksjonærlånforlengettiloktober2010 Jan 2010 LeveringavRigg#4(elektriskrigg),blirmarkedsførtforsalg Mai 2010 Levering av Rigg #5 (første SuperTech rigg), mobiliserte umiddelbart på 6 månederskontraktmedstortuavhengigolje oggasselskap. STRATEGI2010 GlobalRigKonsernetvilstyrkesinposisjoniUSAgjennomvidereutviklingavdatterselskapetiUSA.Grunnlaget for dette har blitt lagt over flere år: kompetansebygging, organisasjonsutvikling, gode rutiner og relasjoner. Konsernethartattetviktigstegpåveiengjennomutvidelsenavflåtenfratreriggeri2009tilsyvriggerinnen juli Når disse riggene er operative og driftskontraktene er undertegnet, har konsernet mål om videre vekstgjennomflerenyeriggersomertilpassetkundenesbehov.hovedmålfor2010er: Fålevertdenyeriggenesomfortidenmonteres Sikretidsavgrensedekontraktermedstørreaktører Fortsattøkeriggflåtengjennomåbyggeellerkjøpemodernerigger REFINANSIERING GlobalRigKonsernetvilhaenflåtepå7riggerinnenjuli2010: 3SuperSingle rigger 1elektrisk 3SuperTech1500

3 Side 3 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 Konsernethargodbalanse,medenegenkapitalpå365millionerkroner,egenkapitalandelpå69%oggearing på 45 %. Bortsett fra midlertidig behov for betalingsutsettelse til de nye riggene er operative og genererer innbetalinger, er selskapet fullfinansiert for dagens flåte. Det kreves derimot ytterligere finansiering for nye rigger Konsernetharetobligasjonslånpå25mill.USDtilhovedaksjonæren.Løpetidenbleforlengetfraoktober2009 tiloktober2010.detteobligasjonslånetmårefinansieresinnenoktober2010. Fullrefinansieringsomkandekkebådeutvidelseavriggflåtenogrefinansieringavobligasjonslånetpå25mill. USD,vilblivurdert. TILRETTELEGGINGFORFREMTIDIGVEKST NårdetosisteSuperTech riggeneerlevertinnenjuli2010,ogdetforeliggerkontrakterfordisse,vilglobalrig Konsernetværeklarforviderevekst.Detamerikanskeskifergassmarkedeterstortogegnetforvårtyperigger, og en med en solid posisjon på dette voksende markedet vil selskapet vurdere utvidet aktivitet gjennom byggingavnyeriggermednødvendigespesifikasjoner. SELSKAPETSOGKONSERNETSUTVIKLING,RESULTATOGFORTSATTDRIFT Sombeskrevetiavsnittet«Fremtidigutvikling»trorselskapetogkonsernetpåenfortsattgradvisforbedringav markedet i form av bedre olje og gasspriser, og tilhørende økning i dagrater og utnyttelsesgrad i forhold til 2009.EnforventetgjenreisingavUSAsøkonomisammenmedredusertutbyttefraeksisterendegassbrønnervil stimulere til økt boreaktivitet. I påvente av en slik utvikling har konsernet foretatt, og vil fortsette med kostnadsbesparende grep for rigger som ikke er i arbeid. Dette innebærer parkering av riggene til lav kost, ingenkostnadertilboringogingenlønnsforpliktelseroverforinaktivtpersonell.konsernetsaktivitetereraltsåi storgradpregetavvariable,operativekostnader.dennehøyegradenavfleksibilitetblirbruktforåminimere negativeinnvirkningerpåresultat,samtidigsomdetikkekuttessåmyeatdetundergraverkonsernetsevnetilå respondere raskt på lønnsomme borekontrakter. Svakere likviditet er forventet før SuperTech riggene generereroverskuddskapital,menkonsernetshovedkreditorharbekreftetatdetvilværetilgjengeligkapitaltil ådekkeubalansen.nårdetforeliggerhåndfaste,signertekontrakterfordenyeringene,ogmarkedsforholdene harbedretsegsomforventet,vilkonsernetvurderekapitalinnhentingforåinvestereiflererigger. Selskapetsresultatvilværeavhengigavdatterselskapenesevnetilåleveregoderesultater.Konsernetsresultat erisinhelhetavhengigavdetamerikanskedatterselskapetsomoperererriggene.meddeforventningersom er beskrevet ovenfor, og i avsnittene«risiko» og«fremtidig utvikling», vil konsernet kunne møte ytterligere markedsutfordringeri2010også,menmedforventetbedringiårenesomfølger.forventningeneerbeheftet medusikkerhet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets og konsernets virksomhet og dets stilling i Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift etter regnskapsloven 3 3ertilstedeoglagttil grunnvedutarbeidelseav regnskapetformorselskapogkonsern. Detharikkeinntrådtforholdetterregnskapsåretsutgangsomeravbetydningvedbedømmelseavselskapets ellerkonsernetsstillingper

4 Side 4 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 FINANSIELLENØKKELTALL!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1(-%-2(3""3&-4553"6%"" 7#-238-9:;7&+(""<!"! #$%&'(%))'*+'*$,-". /!". #$%&'(+0(')12*$34*+(+5"316(+$%6)%)7*$8 99": ;/!". /."C.9"D E*''03&%)1)(%))'*+'*$ ;,,"9,9"F G*(H5'1'3&A$3(+1'' ;9F",!"- <IJ34EKL8 ;/"! /9:"- M1$+*2(6*$2% /9:"- -.C", -C", L0)'1)'O*P052)%)7 9!"- D.3Q <7*)+1B%'157$12 9C3Q FORSKNINGOGUTVIKLINGSAKTIVITETER Verkenselskapetellerkonsernethaddeforskings ogutviklingskostnaderi2009. ARBEIDSMILJØ Eter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i selskapet vært godt. Selskapet ansatte i 2009 én person (regnskapssjef).administrasjonenbeståravadministrerendedirektør,finansdirektørogregnskapssjef.itillegg bruker selskapet eksterne rådgivere på regnskapsmessige, juridiske og informasjonsmessige aktiviteter. Sykefraværet for selskapet er rapportert til å være 0 % (ingen sykefravær). Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets hovedkontor ble flyttet fra Bergen til Oslo i Relokaliseringen ble foretatt for å øke nærheten til kapitalmarkeder, samt mer effektiv koordinering mellom styreogledelse. Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i konsernet vært svært bra. Konsernet hadde 45 ansatte ved utgangenav2009,enøkningpå23personersiden2008.sykefraværetforkonserneterrapporterttilåvære0 %(ingensykefravær).deterregistrerttreuønskedehendelsersomharførttilpersonskadepåarbeidsplassen. Alleskadeneregnessommindrealvorlige,ogdemedførteikkebehovforsykemeldingellerfravær.Detharikke værtrapportertskaderpåanleggsmidlerellermiljø. LIKESTILLING Selskapethaddetreansattei2009,hvoravénkvinne.Kvinnervilblioppfordrettilåsøkedestillingersomlyses ut fremover for å bedre representasjonen av begge kjønn i organisasjonen. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønn i forhold til stilling/kompetanseellerforfremmelser.styretbeståravtrepersoner,hvoravénkvinne. Konsernethaddetrekvinneligansattei2009.Detskalikkeforekommeforskjellsbehandlingmellomkvinnerog menn.dettegjelderblantannetrekruttering,lønniforholdtilstilling/kompetanseellerforfremmelser.styreti morselskapet består av tre personer, hvorav en kvinne. Datterselskapene har ingen kvinner representert i styret.

5 Side 5 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 YTREMILJØ GlobalRigCompanyASAforurenserikkedetytremiljø. I konsernet er det amerikanske NorAm Drilling Company som har aktiviteter som har potensiale for forurensning. Uheldig miljøpåvirkning er en innebygget risiko ved all boring etter og gass dersom gode prosesserogprosedyrerikkeblirfulgt.detkangjeldealtfrablowoutsfrabrønnentilforurensingavområdene som ligger i området rundt boreaktiviteten. NorAm tar alle rimelige forholdsregler for å forebygge dette gjennomgodtutstyrogvedlikeholditilleggtilgrundigopplæringavaltpersonellpåriggen.noramharleidinn HMS tjenester for støtte til selskapets aktiviteter og riggmannskapet er opplært i Occupational Safety and Health Administration (OSHA) HMS regelverk i USA. Det fokuseres på trening av alt riggpersonell i daglige rutiner for at boring skal gjennomføres på en sikker måte som forhindrer uønskede hendelser. NorAm forholdersegtilogfølgerfulltutamerikanskføderalogstatliglovgivningsomharetgodtutvikletregelverkfor sikringavdetytremiljø.nårdetgjelderytremiljøvilhovedansvaretforeventuelleforurensningiforbindelse medbrønnboringliggepåoperatørenavolje oggassbrønnenistandarddagboringskontrakter. RESULTAT,INVESTERINGER,LIKVIDITETOGFINANSIERING DriftkostnaderforGlobalRigCompanyASAvarpå10.3mill.SelskapethaddefinansinntekterpåNOK83.7mill., ogfinanskostnadervarpånok47.0mill.,slikatnettofinansinntektervarpåpånok36.7mill.avdissevar47.4 millfinansinntekterfraselskaperikonsernet.selskapetharinntektsførtenurealisertagiogevinstpånok22.8 mill for det amerikanske lånet på USD 25 mill. Denne er delvis avsatt gjennom et tap på NOK 10.2 mill for norskekronerpåusdollar konti.dollarengikknedfra7til6nokperusdollariløpetavåret.årsresultatfør skatt ble NOK 26.5 mill. Resultat etter skatt var kr mill. Året før var dette resultatet på kr Forskjelleneskyldesihovedsakatvalutautviklingen,somtotaltsettharslåttpositivtutforselskapet,hargittet betydeligmindreutslagi2009enni2008. Styretforeslåråretsoverskuddetterskattdisponertsomfølger: Overførttilannenegenkapital:NOK Selskapetsfrieegenkapitalper varNOK Styret foreslår at NOK overføres som konsernbidrag fra Global Rig Company ASA til Global Rig ActiveAS,ogvidereatdetikkeskalutbetalesutbyttefor2009. SamletpålydendeaksjekapitalforkonsernetogselskapetvarNOK97.6millved inngangenavåret. Dettevar ogsåaksjekapitalenvedåretsslutt.samletegenkapitalvarnok475.5mill.forselskapetognok364.9millfor konsernet. Selskapets totalkapital utgjorde kr mill og konsernets totalkapital var NOK mill per EtterstyretsvurderingtilfredsstillerselskapetsogkonsernetsegenkapitalAllmennaksjelovenskravtil forsvarligegenkapital. Ioktober2009forlengetkonsernetden ettårigelåneavtalenpåusd25millmedsinstørsteaksjonær.global Rig Company ASA har gitt konserninterne lån til datterselskapene. Disse lånene ble gitt til oppkjøp av rigger, tilhørende utstyr og boreoperasjoner. I desember 2009 gjennomførte selskapet en rekke overføringer for å styrkedatterselskapeneskapitalbalanse.noramdrillinghaddeakkumulertgjeldforleieavrigghosglobalrig ActiveAS.DennegjeldenbleoppkjøptavselskapetogderetterkonverterttilaksjeriNorAmDrillingCompany. ViderebleetkonserninterntlånpåNOK30milltilGlobalRigActiveASkonverterttilaksjer,samtNOK15mill forhenholdsvisglobalrigactive3as,globalrigactive4asogglobalrigactive5as.

6 Side 6 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 Selskapet hadde NOK 49.2 mill i kontantbeholdning ved årets slutt. Finansiering for kjøp av riggene er i hovedsak på plass, og kontantbeholdningen dekker gjenværende betalingsforpliktelser. Selskapet forventer likevelmidlertidigsvaklikviditetnårnyeriggererlevertmenikkeendaprodusereretoverskuddsomkandekke driftogfinanskostnader.selskapetshovedkreditorharvilgiytterligerekredittdersomdennesituasjonenskulle oppstå.styretansermeddetteutgangspunktlikviditetensomtilfredsstillende.seogsåavsnittene«risiko»og «Fremtidigutvikling»formerinformasjonomselskapetsfremtidsutsikter. Risikofaktorerforkonsernetogselskapetbestårihovedsakavprisenpåoljeoggass,antalltilgjengeligerigger for boring i USA, vekslingskursen mellom NOK og USD samt risiko som er knyttet til underleverandører og kunder.noramdrillingcompanystartetogavsluttetåretmedénrigutenkontrakt,meniløpetavåretharalle riggeneværttattutavdriftiperioderfordidetharværtenoverkapasitetavriggerimarkedet.spesieltinnen konvensjonellboringforventesdetenfortsattoverkapasitet.sterkereprispågassogoljeisistehalvdelavåret medførteøktboreaktivitet.prispånaturgassutvikletsegogsåipositivretningformarkedet.gjenreisingenav USAsøkonomivil leggepremisseneforvidereutivklingavaktivitetsnivået.tilbakeslagogusikkerhetharvært knyttettillandets gjeldsituasjonogarbeidsledighet,mendowjonesharbevegetsegfra etbunnivåpåunder 7000 til rundt innen mai På tross av dette er det en viss usikkerhet knyttet til vekstutviklingen fremover. Selskapet og konsernet har lån og renter i USD, og konsernets inntekter og mesteparten av konsernets driftskostnader er i USD. Dersom dollarekursen svekkes, vil det redusere verdien av amerikanske lån og pengebeholdninger i forhold til den norske kronen. Resultatene fra NorAm Drilling Company vil få mindre utslaginokdersomdollarkursengårned.iløpetav2009faltdollarenfrarundt7noktil6nok.svingningene påvalutamarkedetgjennomdetosisteårenedemonstrererrisikoforbundetmedinternasjonaleoperasjoner. Risiko knyttet til kunde varierer, og selv om konsernet retter seg inn mot blue chip E&P kunder med større oppdrag, vil også mindre selskaper kunne tegne kontrakter utnyttelsen av riggene. Årsregnskap eller betalingsreferanserbliridissetilfellenevurdertforåredusererisikoenformanglendebetaling.i2008avsatte konsernetrundtusd4.5milltilådekkeinneventuelleuteståendefordringer. Detertattrettsligeskrittforå inndrivedeaktuellekravene.iforholdettilunderleverandørererdetenvissrisikoknyttettilderesevnetilå levereriggerogandredelerihenholdtilgjeldendeavtaler.tidligerforsinkelserileveringenavriggergjøratvi ikkekanutelukkeatdettekanskjeogsåifremtiden,menglobalrigkonsernetgårnåinnogkontrollerersiste del av leveringen for å forhindre uforutsette forsinkelser. Både for reservedeler og pågående operasjoner benytternoramdrillingcompanyunderleverandørersomkanbyttesutetterbehov.detteredusererrisikoen foravbruddiboringen. Konsernet hadde driftsinntekter på NOK 24.3 mill. Driftskostnader var på NOK 66.8 mill, og netto finansinntektervarpånok 22.6mill,noesomførstogfremstskyldeslånerenter.EnurealisertgevinstpåNOK 22.8millpåaksjonærlåneterregistrertsomannenfinansinntekt.Nettoresultatførskattfor2009varNOK 65.2 mill, og resultatet etter skatt var NOK 47.5 mill. I 2008 var tilsvarende resultat NOK 13.8 mill. Reduserte driftskostnaderi2009(ekskl.tapsavsetninger)varikkenoktilåveieoppmoteffektenavredusertsalg(25%av fjoråretssalg)oglavenettofinansinntekter. Konsernet har investert NOK mill i rigger og annen eiendom i løpet av Konsernets kontantbeholdningdekketvedårets sluttalle eksisterendebetalingsforpliktelser,mensombeskrevetovervil detkunneoppståmidlertidigsvakerelikviditetsomkandekkesinngjennomforlengetkreditt.

7 Side 7 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 RISIKO Konsernetereksponertforenrekkerisikoer,sommarkedsrisiko,valutarisiko,kredittrisiko,oglikviditetsrisiko. Konsernetsøkeråhåndteredennerisikoengjennomtilpassetbrukavfinansielleinstrumenter,ogåopparbeide enrekkekontakterbådepåmarkeds ogkredittsidenforåbeholdefleksibilitetiboremarkedetogmarkedetfor kreditt. Konsernet er i dag finansiert hovedsaklig ved egenkapital og aksjonærlån. Refinansiering av aksjonærlånet vil skje til de rådende markedsbetingelser og er dermed utsatt for risiko i form av kredittilgjengelighet, rente nivåer og struktur. Konsernet driver en kapitalintensiv virksomhet og er således utsattformarkedssviktsliksomkreditt /likviditetskrisensomutvikletsegi2008. KonserneterpåvirketavUSdollarkurseniforholdtilnorskekroner.Detharnåkunadministrasjonskostnaderi NOK forbundet til de norske selskapene i konsernet. Til å dekke riggkjøpsforpliktelser er det satt av en kontantbeholdningiusd.fordilånetpåusd25millerknyttettildollar,vilselskapetsogkonsernetsresultati norskekronervilblinegativtpåvirkethviskronensvekkesmotdollaren. RisikoeniboremarkedetiUSAersterktrelaterttilenergipriser.Dagrateneogutnyttelsesgradensomkonsernet oppnårkorrelerermedprisenpåoljeoggass.foråfåenøkningioljeprisenkrevesdetreduserttilbudavolje, eller økt økonomisk aktivitet på verdensbasis. For gassprisen vil innenlandsk aktivitet i USA være den utslagsgivende faktoren. Anslag for økonomisk aktivitet i USA spesielt eller globalt generelt innebærer store usikkerhetsfaktorer, noe som kompliserer estimering av prisutvikling. Konsernets inntekter er den mest resultatsensitivefaktoren,og enreduksjonientendagraterellerutnyttelsesgradsammenliknetmedbudsjett harklarenegativeeffekterpåresultatet. Kostnadsnivåervilvarieremedbegrensningerimarkedetforinnsatsfaktorer.Forkjøpavriggervilstålprisene væresværtviktige,menogsåprisenpåkvalifisertarbeidskraftvilværeutslagsgivende.fordriftvilsistnevnte hastørstinnvirkning.iperiodermedlavaktivitetkanenforventelavereprispåinnsatsfaktorer.dettevilhaen positiveffektpåresultat,gittatalleandrefaktorerholdes konstante.detmotsattevilværetilfelleiperioder medhøyaktivitet. Leverandør ogkunderisiko erogsåtilstedeværende imarkedetsomkonsernetoperereri.selvomkonsernet søker å oppnå langsiktige kontrakter med større, finansielt solide partnere, vil disse kontraktene også være preget av usikkerhet da disse leverandørene eller kundene generelt også vil være utsatt for markeds og finansiellrisiko. Denyeriggenesom erbestiltrepresenterer leveranserisiko.selskapetogkonsernetovervåkerfremdriftentil riggleverandøren, men det har vært utsettelser både på grunn av organisasjon og logistikk. Det kan ikke garanteresatdetikkeviloppståytterligereutsettelser,selvomproduksjonsprosessennåeri enmonterings ogtestingsfase.gittatriggenehevdersegispotmarkedet,ogborekontrakterinngåspåtilfredsstillendevilkår, vil konsernets resultat og likviditet bli positivt påvirket. I kontrast vil inaktive rigger føre til signifikant inntektstap.itilleggvilkonsernetpåføresnoeekstrastablings /parkeringskostnadermendissekostnadenehar begrensetresultateffekt. Konsernet erogså eksponertfor endringer i regulatoriskogfiskaltrammeverki Norgeog USA.Skatteavtalen mellom de to landende er under revidering og en revidert avtale kan påvirke etter skatt resultater for både selskapetogkonsernet.

8 Side 8 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 OPSJONSAVTALER I januar 2009 ble opsjoner, med innløsningsrett for én aksje per opsjon tildelt nøkkelpersonell i selskapetogkonsernet.utøvelseskursenvaropprinnelignok9peraksje.29april2009bleutøvelsesprisenfor disse opsjonene justert til NOK 4,5 per aksje. Tildelingen og justeringen ble gjort i samsvar med generalforsamlingens beslutning ved generalforsamling avholdt 14. oktober Opsjonene kan medføre aksjekapitalforhøyelser eller selskapets kjøp av egne aksjer for å fremskaffe aksjene dersom opsjonene blir utøvd.fullmakttilåforhøyeaksjekapitalenblegitttilstyretinevntegeneralforsamling. FREMTIDIGUTVIKLING SelskapetogkonsernetvilfortsetteåfokuserepåinfrastrukturensomerutvikletiformavetUSdrillingselskap medetøkendeantallkunder.overtidvilfortsattoppbyggingavaktivitetiusavurderesmotmuligegevinster vedåetablereaktivitetiandreregioner.hovedfokusfremovervilværeåsikregodekontraktermedfinansielt solide klienter, sikre kostnadseffektivitet i bore operasjonene og tilby boretjenester skreddersydd til våre klientersbehov.selskapetogkonsernetviltilpassesegkortsiktigemarkedsutfordringer,menstrategienforblir uendretogmålsetningeneråvokseinnenfordebegrensningermarkedetsetter. Deviktigstepåvirkningsfaktorerforselskapetogkonserneterdagrater,utnyttelsesgrad,USD/NOKvalutakurs, driftskostnadsnivå, levering av nye rigger og refinansiering av kortsiktig aksjonærlån. Oppsummert ble dagratene redusert med mer enn 50 prosent i 2009 redusert til nivåer på linje med eller under normale driftskostnader ved boring. Dagratene har sakte forbedret seg etter at oljeprisen igjen tok seg opp til nivåer rundtusd70perfatoggassprisenbedretsegfrabunnensomblenåddrundtstartenavseptember.iq12010 øktedagratenivåenemed20 30%frabunnen,mendeerfortsattlangtfranivåenesettrundtmidtenav2008. Utnyttelsesgradentilkonsernetsriggerharfulgtutviklingenispotmarkedetoghaddeenutnyttelsesgradpå22 %i2009.sidenmidtenavårethardetværtenpositivutviklingirigaktivitetoggjennomsnittligutnyttelsesgrad nådde34%vedsluttenavførstekvartal2010.vedrørendevalutakursharenlavereverdiavdollarenhatten positivnettoeffektpåselskapetogkonsernetskronebenevnteregnskap.grunneneratselskapeteriennetto gjeldsposisjoniusd.statuspåriggleveranserogrefinansieringharblittkommentertunder Virksomhetensart ogstrategi2010ovenfor. Dagraterogutnyttelsesgrad IfølgeEIAsineestimaterfor2010ogfremover 1 viloljeprisenøkegradvisiårenefremoveroggassprisenevilse sterkerevekstdekommendetoårogderetterstabiliseresiusd6 7/Mcfintervallet.Denneforventningeneri stor grad etterspørselsdrevet. Økning i oljepris er basert på en forventning om fortsatt global økonomisk bedring og en tilstramning av oljemarkedet med økt etterspørsel og OPEC s produksjonsmål holdt konstant. Denforventedeøkningenigassprisenerbasertpåøktetterspørselfraindustriellsektorsomfølgeavbedrede økonomiskebetingelser.paretosecuritiesestimerteengassprispåusd8.5/mcffor basertpåredusert boring i 2008, redusert produksjon som følge av fallende trykk i borede horisontalbrønner og reversering av lagertæringstrendenhosamerikanskindustri.determuligdisseestimatenevilblijustertnoenedgrunnetnoe negativutviklingpåvåren2010somharfulgtetterenpositivtrendiløpetavvinteren. Produksjonsfalletigassbrønnerertypiskmellom30 60%førsteåret,ogreduksjonenfra60,000brønnerboreti 2008til35,000i2009forventesåhanegativeffektpåproduksjonsnivåene,selvomentarøktproduksjonfra 1 EIA,ShortTermEnergyOutlook,February10,2010Release 2 ParetoSecuritiesEquityResearch,NaturalGas,2Dec2009

9 Side 9 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 høyere andel horisontalbrønner med i betraktning. Dette kan føre til positiv utvikling i gasspriser og fortsatt økning i boreaktivitet og riggutnyttelsesgrad % av brønnene som bores på land i USA er gassbrønner. Dermedergassprisenenviktigfaktorsomdriverboreaktiviteten. Ser en videre fremover vil det være stort behov for kapitalinvesteringer i olje og gassektoren for å møte produksjonsfall fra de gigantiske feltene, fallende reserveerstatningsrater og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Denåværendeprisnivåerkanikkeforventes åstimulerenødvendiginvestering. Basertpådette kanenforventehøyereenergipriserifremtiden,mennåroghvormyehøyerepriseneblirerusikkert. Driftskostnader Konsernetpåvirkesavbegrensningeriarbeidsmarkedogråvaremarked.Dissebegrensningeneerfortidenikke virksommepågrunnav lavaktivitet generelti USAogiverden sammenliknetmed2007ogførstehalvdelav Kostnadsnivået for innsatsfaktorer har blitt redusert, noe som har en positiv resultateffekt. Dersom økonomisk aktivitet øker vil begrensningene igjen kunne merkes, og påføre konsernet høyere produksjonskostnader. Riggleveranse KonsernetsnyeriggerforventesåkunneboreetbrettutvalgavbrønnerilandboremarkedetiUSA.Riggeneer kompakte,kreverlitebemanningogkanmobilisere/demobilisereraskt.disseegenskapenekanbidratilatdisse riggene blir foretrukket fremfor konvensjonelle rigger i et veldig konkurranseutsatt marked. Leveranse av riggene er forventet å skje innen juli Det har vært utsettelser i leveringen av riggene, og det kan ikke garanteresatikkeytterligereutsettelservilkunneskje,meddertilhørendeinntektstap. Refinansieringavkortsiktiglån Ioktober2008tokselskapetoppetettårsaksjonærlånpåUSD25mill.Lånetsløpetidbleforlengetmedettåri oktober2009.ytterligereforlengelseellerrefinansieringavdettelånetvilværenødvendigforåopprettholde finansieringsstrukturenoglikviditetentilselskapetogkonsernet.selskapetogkonsernetvildakunnefortsette sineaktiviteterogstrategiutenvesentligeendringer. Utviklingilikviditet Selskapetogkonsernetslikviditetsprognoseviserenpositivutviklingnårallesyvriggerarbeiderpåkontrakttil markedsrater.slikeestimatererkarakterisertvedusikkerhetsombeskrevetovenfor.detvilsanssynligvis oppstålikviditetsunderskuddfradenyeriggeneleverestildegenererertilstrekkeligeinnbetalingertilådekke drifts ogfinanskostnader.somforklarti Selskapetsogkonsernetsutvikling,resultatogfortsattdrift vildette løsesvedutvidetkreditt.konsernetplanleggerrefinansieringoginnhentingavmidlertilviderevekstiriggflåte. Basertpåvellykketkontraheringavdenyeriggeneogimplementeringavkonsernetsplanerforfinansiering anserstyretselskapetsogkonsernetslikviditettilåværetilfredsstillendefordriftavdeeksisterenderiggene. HENDELSERETTERBALANSEDATO 1.februar2010bleJanKildalnyCFOiGlobalRigCompanyASA.HanerstattetHåkonKnoff.JanKildalharbred erfaringfrabørsnoterteselskapersomnorskhydro,orklaognorskeskogitilleggtilhurtigruten.desiste åreneharhanogsåværtadministrerendedirektøristandarddrilling.

10 Side 10 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 NorAmDrillingCompany,GlobalRigCompanyASAsittheleideamerikanskedatterselskap,underskrev24 Februar2010enseksmånederskontraktmedetstortuavhengigolje oggasselskapfordenførsteav konsernetssupertech1500rigger.detteansesåværeensværtpositivindikasjonpåriggensattraktivitet. 1. mars 2010 bestemte Global Rig Company ASA sitt styre å avslutte avtalen med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO). Selskapet ble delistet fra NOTC A listen i mars 2010 og er på nåværende tidspunktpånotcb listen. 1.mars2010fikkdennyeCFOogtostyremedlemmertildeltgjenværendeopsjonerfradentillatterammenpå aksjerbestemtvedekstraordinærgeneralforsamling14.oktober2008. Konsernetvilsannsynligvisopplevemidlertidiglikviditetsunderskuddiperiodenfradenyeriggeneleveresttil degenererertilstrekkeligeinnbetalingertilådekkedrifts ogfinanskostnader.idialogmedselskapetskreditor erdetblittbekreftetatutvidetkredittvilbligittietslikttilfelle. Generelt har markedsutviklingen siden slutten av 2009 vært positiv, med noe høyere dagrater og økt boreaktivitet,særliginnenforoljeboring.gassprisenharvariertmellomusd4og6permcfi2010,ogharligget ibunnenavdetteintervalletsidensluttenavførstekvartal.forlengedeperioderrundtusd4permcfvilstoppe veksten i boreaktivitet. Sammenliknet med 2009 har konsernet uansett opplevt høyere utnyttelsesgrad med bedrerate,ogetmarkedsmessiggjennombruddmedenseksmånederskontraktmedetstortuavhengigolje og gasselskap. Selskapet og konsernet forventer fortsatt forbedring i markedsbetingelser, men den positive utviklingenigasspriserkantalengretidenntidligereforventet. Styretssignatur,Oslo,25mai,2010:

11 Side11 av 29 REGNSKAP2009 RESULTATREGNSKAPMORSELSKAPOGKONSERN!"#$"%&'()*+)(,#$-./ %"4.%+5&,+6"7/.#8+9: A?"*(?"*( A -. + BC /#$01& BC.-%.7+ 89%:*+ + + ;2<64%& D0 1 :E7+')&F*$&##*(-*() 0D+0G1 2A+HHB =%>>: -%-=9 CBC 0.:%*-: :>%:== + + ;D156&D2&20%<6&E31B&<$46%A0%&BB#346&4$$4%4&42<4$46 A *:%8-* *:%>*- + + F&0%BAG&$&146&20H%146D&I4%A0%EA61J2&2046 *+%9*. *>%> KA61&56&20%#D%6&00%A0%L461A24$$ BB 7%7+9 7%887 :%7>> -%*8= 0I+B0 ;2242%<6&E315A132#< 0I+2I+B0 **%.:+ :9%+7: B1+H1G A+JJD :E7+')&F*$-"$*#.'() JJ+AHD BB1+DC0 KB1+0JC KA+JJD L)&F*$)($E%*.* KD0+CJD KB0+B0B -7%-.8 :7%+=* J F4234&223453%E6#%EA643#5%&%1#BB4%5A *%*>8 :%-+9 ;2242%64234& *%..> :%-*- :>%*:. >:%..= ;2242%E&2#21& %7.9 =7% F42345A132#<%3&$%EA643#5%&%1#BB45A21462 M9 +.+%..7.+%>:= B1 ;2242%642345A132#< B1.+%::-.+%7::.=%7-7 **%->7 ;2242%E&2#215A132#< -=%.>* *:%:-8 HJ+GDJ JB+G10 BD 5($E%*.*+.M+F&#.#$/"$*() BD K00+J0D HG+0DB 0J+DAB CH+1HA 5($E%*.*+FN)+$-.**(-"$*#.' KJC+BA2 0C+B01 G+G0A B1+00B H :-.**(-"$*#.'+/O+")'&#P)*+)($E%*.* H KBG+GH0 BB+HCA BA+GC0 D0+ABG Q)$)($E%*.* KDG+DCG BH+GJB BA+GC0 D0+ABG C 9#M(#'(%$( C KDG+DCG BH+GJB!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1# :11;<=/<< & !"#$!%#$ &'()*+,-.+/'0+1 23#$ 2!#$ %4"5 %455 6(78/.+.#,(0#+*79(#:;<=>?%43! %4"! %45A GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

12 Side12 av 29 BALANSEMORSELSKAPOGKONSERN!"#$"%&'()*+)(,#$-./ %"4.%+5&,+6"7/.#8+9:9 ;9<9=:>!"#$()#!"#$$%&%'()%*+++, ? ="*( ="*( ? >&(#'(%() + + A -./#..%/0# $ A *6%789 *%::* + + ;<=%&==#.14&1$$1%1&1>51$14 *6%789 *%::* B.)&,(+')&C*$7&'%() 8%7:9 A98%+:+ :66%8*+ + + A%*F: 8%9A6 8%7:9 8%7:9 A97%*7: :79%686 D&#.#$&(%%(+.#%(,,$7&'%() *79%6F* G6%++7 E + + A+9%9G7 9+F%GAG F JK>%.&$%2341.#0%&%/#==1%03>/14> F%:A+ 9F8%G F1A+GFA A?G+HE? :I7+.#%(,,$7&'%() JH?+GJH 02H+1E2 K7%L/$7&'%() D")')&#,() *8 + 2 G%*G9 *7%*6F F6 *%*A8 :%AF8 A%+8A 79 *%*A8 6%G96 :9%:A*!"#*.#*4(M"%'&#, A7%*7F :F:%*FG M#>0&>>/0<55N%03>.#>.14%3O$ J G+%AA: :6A%*A+ A7%*7F :F:%*FG G+%AA: :6A%*A+ J EA+A0G :I7+"7%L/$7&'%() F2+1?1 A1E+A?G FH0+JHA FHJ+?22 :I7+(&(#'(%() H0E+00J F10+JF1 GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

13 Side13 av 29!"#$"%&'()*+)(,#$-./ %"4.%+5&,+6"7/.#8+9:9 ;9<9=:>!"#$()#!"#$$%&%'()%*+++, ? ="*( ="*( ? >,(#-./&*.% A##$-B**+(,(#-./&*.% -.%/++ -.%/ #5&6#$ -.%/++ -.%/++ 7*7%8.. 7*7%8.. (94:1;:2<=>? 7*7%8.. 7*7% >>4>%&>>21;66%4A4>1#5&6#$ 0 + 8**%+.. C B;C%&>>21;66%4A4>1#5&6#$ C 8**% %8.* 0>>4>%4A4>1#5&6#$ D8.%8/* D-%E./ 88%8.* B;C%=55634>6%4A4>1#5&6#$ D8.%8/* D-%E./ EFC+CEG ECC+CE2 C :B7+(,(#-./&*.% C HIE+?CI E1G F34$?%6&$%<&>#>2&>26&6;23=>4: )=>24:>&>64:>4%$G> %7/ I494:#>?J:A34$? 8%+E..%*// + H K46#$L#:%21#66 H B1#6646:411%=A%#>?:4%6:411 /%.+- *%E78 *./%7+H *-H%8+. G1 0>>4>%1=:62&16&A%A34$? G1 *8E%/E. *--%7H+ B;C%1=:62&16&A%A34$? *H-%8E8 *-/%E-+ GFI+2G0 G22+HC1 GI0+HI? 01G+0C2 IC0+ECH ICE+?22 C0F+00E I10+EI1 GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

14 Side14 av 29 KONTANTSTRØMMORSELSKAPOGKONSERN!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1234/3404'56 1#-789-!"#$$%&%'()%*+++, :;;< :;;= &:;;< :;;= -.%/0* 12%+20 -1%*-+?2%-.2 + A4:&<>4=5%B47#$74%5;#77?2% (:>&=C:4%#D5;:&D=&=E4: *2%1*/?*1 + F=>:&=E4:%&%;6=>48<:>:&=E4: -2. 1%G F884;7%#D%D#$67#;6:5%4=>:&=E4: *+%+G0?0%-++?1%2+0 F=>:&=E%&%#=>:4%7&>5#DE:4=5=&=E5I<574: G%/0G **%.G* *G%G+0 G2%1.G '477<%;<=7#=757:9J%8:#%<I4:5H<=4$$4%#;7&D&7474:?-G%+++ 2/%-+* K7B47#$&=E%D4>%;H9I%#D%#;5H4:%<E%#=>4$4: + '477<%4=>:&=E%&%;<=54:=&=74:=%$L=45#$>< + +?--*%101?*0/%1/ M==B47#$&=E%D4>%<II7#;%#D%$#=E5&;7&E%EH4$>?*%/0/ + +?*-++++ K7B47#$&=E%D4>%=4>B47#$&=E%$#=E5&;7&E%EH4$> +?**.%G.. + 2*/%./+ M==B47#$&=E%#D%4E4=;#I&7#$ + '477<%;<=7#=57:9J%8:#%8&=#=5&4:&=E5#;7&D&7474:?2G%/-2 -G-%*G. *2%12G -0/%*/+ -G-%*G. -0/%*/+ GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

15 Side15 av 29 NOTER NOTE1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømsanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.deteringenendrederegnskapsprinsipper. 1 1KONSOLIDERING Konsernregnskapet inkluderer Global Rig Company ASA og selskaper som Global Rig Company ASA har bestemmende innflytelseover.bestemmendeinnflytelseoppnåsnormaltnårkonsernet eiermerenn50%av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngårikonsernetsegenkapital.transaksjonerogmellomværendemellomselskapeneikonsernetereliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger.selskapersomerkjøptellersolgtiløpetavåretinkluderesikonsernregnskapet fradettidspunktetkontrolloppnåsoginntilkontrollopphører. 1 2BRUKAVESTIMATER Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapetihenholdtilgodregnskapsskikk. 1 3VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valutaomregnestilnorskekronervedåbenyttebalansedagenskurs.ikke pengepostersommålestilhistorisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet.ikke pengepostersommålestilvirkeligverdiuttryktiutenlandskvaluta,omregnestil valutakursenfastsattpåbalansetidspunktet.valutakursendringerresultatføresløpendeiregnskapsperioden. 1 4SALGSINNTEKTER Inntekterfrasalgavvarerresultatføresnårleveringharfunnetstedogdetvesentligsteavrisikoogavkastning er overført. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektetsfullføringsgrad,nårutfalletavtransaksjonenkanestimerespåenpåliteligmåte.fremdriftenmåles sompåløptetimeriforholdtiltotaltestimertetimer.nårtransaksjonensutfallikkekanestimerespålitelig,vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjektvilgietnegativtresultat,vildetestimertetapetpåkontraktenbliresultatførtisinhelhet. 1 5SKATT Skattekostnadbeståravbetalbarskattog endringiutsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel erberegnetpåalle forskjellermellomregnskapsmessigogskattemessigverdipåeiendeleroggjeld.utsattskatterberegnetmed 28%pågrunnlagavdemidlertidigeforskjellersomeksisterermellomregnskapsmessigeogskattemessige GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

16 Side16 av 29 verdier,samtskattemessigunderskuddtilfremføringvedutgangenavregnskapsåretnettoutsattskattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsførtdirektemotegenkapitalenidengradskattepostenerelaterersegtilegenkapitaltransaksjoner. 1 6KLASSIFISERINGOGVURDERINGAVBALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspriserestimertsalgsprisvedordinærdriftfratrukketestimerteutgiftertilferdigstillelse,markedsføringog distribusjon.anskaffelseskosttilordnesvedbrukavfifometodenoginkludererutgifterpåløptvedanskaffelse avvareneogkostnaderforåbringevarenetilnåværendetilstandogplassering. 1 7VARIGEDRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavereennbalanseførtverdiforetasnedskrivningtilgjenvinnbartbeløp.gjenvinnbartbeløperdethøyesteav nettosalgsverdiogverdiibruk.verdiibrukernåverdienavdefremtidigekontantstrømmenesomeiendelen forventesågenerere.operasjonellleasingkostnadsføressomvanligleiekostnad,ogklassifiseressomordinær driftskostnad. Driftsmidlersomleiespåbetingelsersomi detvesentligeoverførerdeøkonomiske rettigheter og forpliktelser til selskapet (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærendegjeldtilnåverdienavminimumsleien. 1 8DATTERSELSKAP Datterselskapetvurderesetterkostmetodeniselskapsregnskapet.Investeringenervurderttilanskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifallskyldesårsakersomikkekanantasåværeforbigåenderegnskapsskikk.nedskrivningererreversertnår grunnlagetfornedskrivningikkelengerertilstede.utbytte,konsernbidragogandreutdelingererinntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte/ konsernbidraget andel av tilbakeholdt resultatetterkjøpet,representererdenoverskytendedeltilbakebetalingavinvestertkapital,ogutdelingeneer fratrukketinvesteringensverdiibalansentilmorselskapet. 1 9FORDRINGER Kundefordringerogandrefordringereroppførtibalansentilpålydendeetterfradragforavsetningtilforventet tap.avsetningtiltapgjørespågrunnlagavindividuellevurderingeravdeenkeltefordringene. Itillegg gjøres detforøvrigekundefordringerenuspesifisertavsetningforådekkeantatttappåkrav. 1 10KORTSIKTIGEPLASSERINGER Kortsiktigeplasseringer(aksjerogandelervurdertsomomløpsmidler)vurderestil lavesteavanskaffelseskost ogvirkeligverdipåbalansedagen.mottattutbytteogandreutdelingerfraselskapeneinntektsføressomannen finansinntekt. GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

17 Side17 av INNTEKTSFØRINGS OGKOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT SAMMENSTILLING Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuserogfakturertefraktkostnader.utgiftersammenstillesmedogkostnadsføressamtidigmeddeinntekter utgiftenekanhenførestil.utgiftersomikkekanhenføresdirektetilinntekter,kostnadsføresnårdepåløper. 1 12PENSJONSFORPLIKTELSEROGPENSJONSKOSTNAD Selskapethareninnskuddsbasertpensjonsordning.Årliginnbetalingtilforsikringsselskapetkostnadsføressom pensjonskostnad. 1 13KONTANTSTRØMSOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatterkontanter,bankinnskuddogandrekortsiktige,likvideplasseringer. GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

18 Side18 av 29 NOTE2 LØNNSKOSTNADER/ANTALLANSATTE/GODTGJØRELSER -.))*/(*0)12+,$ EF(,*/+$/,()+, G 577;!"#$%&% '()*+,)!"#$%&% '()*+,)!"##$#%&' ))))))))))) ()*+,)-./ ) )))))))))) /-)(-.)(0- ).)121),.2./)(20).-* 3456&7'8%9:;%$<7 )))))))))))))) 0-2)2*( ) ))))))))))))) 2)+1+)0*, ) 0+()(21.)+,,)+12 =&#>?4#>64>7#:9&' )))))))))))))) /+1)-0, ) ))))))))))))))))./+)20( ) 2,)2+( ))))))))))) /)+(,),./ ) ))))))))))))) /)2,1)121 ) -)01, 1,-)*-- -.))*/(*0)12+, $$$$$$$$$$$ 3$445$675 $ $$$$$$$$$$ 58$9:8$583 $ :$:36$;:; (2. 0(!(20<=.,+>*+,$*0?,+$(<$>+2+>*+ 577;!>(A1>$"B<$#(CD1)?$%&% EF(,*/+$/,()+,G &+>*/1D+0*$>+2+>*+ H+,B(2+ -.)) H+)*=()+, %)2,+$?0+>*+, &IC &IC B:#)C&##$#%)D6A':) EFGH I +/J+/)K)./J/2 ))))))))))))) /)*1+)(1+ ) ))))))))))))))))))))) 2.)**1 ) )))))))))))) /**)-10 ) )))))))))))))) /)-12)2(( ) )))))))) /)*0+)-.* ) CA64#)L#4<<) EF3H I +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))) **.)2+( ) ))))))))))))))))))))).*)(-/ ) )))))))))))))) 01)..0 ) ))))))))))))))))) 1*-)+./ ) ))))))))))) )*(2)22( &0?,+!(20<=.,+>*+ %)2,+$?0+>*+, C&#'$6)M:#%&#)ED78'&7>)5&9&'IN +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))).++)+++ ) )))))))))))) *,/).2+ ) )))))))))))))) /)+,/).2+ ) ))))))))))))) ) 02),++ D8##&)D8''$>7)ED78'&O&95&OI +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))) )./)2,+ FP'$>7$:#)D&5O&')ED78'&O&95&OI +/J+/)K)./J/2 )))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))))))) 2.()1(- ) ))))))))))))) )./)2,+ M$95$%&'&)>78'&O&95&OO&' )))))))) /)/*/)-/1 ) &IC$>+2+>*+ $$$$$$$$$$$$$ 5$448$3;: $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$ 5:3$855 $ $$$$$$$$$$$$$$ 5$;39$564 $ $$$$$$$$ 5$478$935 $ &IC$*0?,+ $$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J$ $$$$$$$$$$$$ 649$857 $ $$$$$$$$$$$$$$ 9$459$79; $ $$$$$$$$ $ &IC$*0?,+$(<$>+2+>*+ $$$$$$$$$$$$$ 8$858$8;5 $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$ 8$;77$7;7 $ *,+)+++ RK) 64#>Q5&#7P4#4':')<4')4674S&') 2++1) 7J4JOJ)9&>&OS&') 2++- Omselskapetkreveratdagligledertrekkerseg,vilhanhakravpåetterlønn6månederavsinårslønn. Selskapetetablertei2007enOTP ordningihenholdtillovomtjenestepensjon.konsernetharetablerten401k spareplanforusdatterselskapetsansatte.!"#$%&'()*+)(,+$-(),"%,*)#)*+).//0.//1 2"3+)(3 45"(+6),6("3)(7 8)#)*+) 8'33 9)3+&"3)( :3#(),-$)*+)( ;<= ;<=!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ &&&&&&&&&&&&& 1&223&456 & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 47&148 & &&&&&&&&&&&& 164&311 & &&&&&&&&&&&&&& 1&547&192 & &&&&&&&& 1&2:3&741 & &&&&&&&&&&&&& 1&268&727 & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 82&:61 & &&&&&&&&&&&&&& 71&932 & &&&&&&&&&&&&&& 1&424&818 & &&&&&&&& 1&:44&255 & ;$-()!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ &&&&&&&&&&&&&&&& 948&485 & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A& &&&&&&&&&&&& 927&31: & &&&&&&&&&&&&&& 7&217&:75 & &&&&&&&& 7&184&878 & &&&&&&&&&&&&&&&& 376&97: & &&&&&&&&&&&&&&&&& 376&97: & &&&&&&&&&&& & 789&142 ;<=,%"#%&'()*+),*)#)*+) ;<=,%"#$%&'()*+),+$-(),,,,,,,,,,,,, >,>?1,./C,,,,,,,,, C,>A0,B>/,,,,,,,,,,,,,,?,/1C,C/1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D,,,,,,,,,,,,, 4<33$E$$,E6+&)FE+)($,EG*'33H3% 7,,,,,,,,,,,,,, GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

19 Side19 av 29!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/&/1234$%2456&%7"8--(-)!"#$%&'"()*&+),-"../0)'"+1/2".)*&(()".)/+2.1.,)3/+)&%$-"4&$"+()&5#6..1.,)3/+)&.$&((" 7)81#%9+".")3/+)/+2.1.,".)"+ 4"$%+"5"():.2"+7 9,23#-2,"%-&:;;< ;<'")'#&. ;1#2"#1.,$2&(/ D/.(+&%($(12)'9)/'$-/."." E''(-".1.,$%+1("+1"+ I(#6'$2&(/ =%$-"4&$"+( A7??) %"#1,)5"+21)&5)(1#2"#(")/'$-/."+)"+)%&#%:#"+()5"2)4+:%)&5)J#&K%L!K*/#"$LM"+(/.)/'$-/.$'+1$1.,$0/2"##7 81+%"#1,)5"+21)'9)/'$-/.".")'"+)(1#2"#1.,$2&(/)/,)5&+1&4#"+)4+:%()1)0/2"##".)"+),-".,1(()."2".3/+ N 9,23#-2,"%-&:;;< I.2"+#1,,".2")&%$-"+ O..#6$.1.,$%:+$ =%$-"'+1$) 5"2)(1#2"#1., Q/+5".("()#"5"(12 A7??)9+ 8/#&(1#1("(?B)G R1$1%/3+1)+".(" A7PA)G S1512".2" L Q/+5".("()5/#&(1#1("()"+)4&$"+()'9)*1$(/+1$%)5/#&(1#1("()3/+)$&00".#1,.4&+")$"#$%&')./("+()'9)TU!V 7)V(("+$/0 $"#$%&'"()1%%")"+)./("+()"+)+"(.1.,$#1.-"+)1)OQR!) A)4#1(()3:#,( 7)!/0)$&00".#1,.4&+")$"#$%&')"+)36#,".2" $"#$%&'"+)4".<(("(N)I.1()W/+'/+&(1/.X)Y&+%"+)S+1##1.,)W/0'&.<X)Z"#0"+1K*)[)Y&<.")&.2)R/\&.)W/0'&.1"$)O.K7 V(("+$/0)$"#$%&'"()"+)&5)01.2+")$(6++"#$")"..)2")$&00".#1,.4&+")$"#$%&'"." X)*&+)5/#&(1#1("(".)4#1(()6%()0"2) 7!"#$%$&'($)*+,-+".&/")'(!"#$%&'()$!**"$+),$(--)./-(-0/&'(/,-$%1$2&/32-,-,$4()5,)4$($!**"$36/4,'4$7'%$89:$"$4()$89:$;#<$&,'$%=/3,# >('=,)(0$1,'5($&F$2&/32-,-,$&,'$E25(7(/,'(-0/5%42$20$1%'(%+),'$+'6=4$($E25,)),-$,'$03,-0(44$-,5,-72'G 0(#$)1(+ ".&/")&-'(#$+.2+ 3"#$%$&'($)*&#,4 "!"#$%$&'(4+ ".&/")&-'(#$+.2+ 3"#$%$&'($)*&#,4 " 5)6('3')4'77+8,$(+ 9,7:' D25(7(/,'(-0/$5%42!"#*;#!**" D25(7(/,'4$(--)./-(-0/&'(/ "#** ;#<* H=/3,&'(/$1,5$E25(7(/,'(-0/5%42!#<* I2'1,-4,4$),1,4(5!#JK$F' >2)%4()(4,4 LK$M N(/(=27'($',-4,!#O;$M P(1(5,-5, A >('=,)(0$1,'5($&,'$2&/32-$&F$E25(7(/,'(-0/5%42 *#;** *#LLK *#JLK I2'1,-4,4$12)%4()(4,4$,'$+%/,'4$&F$C(/42'(/=$12)%4()(4,4$72'$/%EE,-)(0-+%',$/,)/=%&$&F$4()/1%',-5,$1(/$/2E$1,5$4()5,)(-0# P,-$+2=7.'4,$(-=',E,-4,)),$=2/4-%5,-$72'$!**"$1%'$89:$J;K$L;;Q$20$5,-$03,-1R',-5,$(-=',E,-4,)),$=2/4-%5,-$,'$89:$O*<$JS<$&,'$JO#$5,/,E+,'$!**"# P,-$424%),$=2/4-%5,-$72'$%=/3,+%/,'4,$%1).--(-0$($!**"$1%'$89:$O$!J"$KK!Q$20$5,-$03,-1R',-5,$=2/4-%5,-$,'$89:$JOJ$L!O# GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

20 Side20 av 29!"#$%&"#'()*($+,-(&).%&)%/#-%0#/,+0(0(1 9:59:5;99<)=)>:5:;5;99< 9:59:5;99?)=)>:5:;5;99? 2/#-%0(& 3('$($)4-5#05) 600,7#0"04#'8&# 2/#-%0(& 3('$($)4-5#05) 600,7#0"04#'8&# 2/#-%0(& 3('$($)4-5#05) 600,7#0"04#'8& #!"#$"%#&'#()#'(*#+,&&#-$#&(.)(/#012'#& (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((( 456(666 ( ((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3( 91-'#-" (((((((((( ( 7(:66(666 (((((((((((((((((((((( (;866 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((( ( 456(666 ((((((((((((((( ( <&&-=$" (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3( 9#0>1&#0" (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3(!"+%"" (((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((( 456(666 ( (((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3(!"#$"%#&'#()#'(A"+.&+#&(.)(/#012'#& (((((((((( ( 7(:66(666 (((((((((((((((((((((( 48B6 ( (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((( ( 456(666 ((((((((((((((( ( <&&-=$*.0#(2/$C2&#0 (((((((((((((( D66(666 ( (((((((((((((((((((((( ( 48B6 (((((((((((((((((((((((((( ( 3 (((((((((((((((((((( 3( ((((((((((((((((((((((((( 3( (((((((((((((((((((( 3(!"#$%&"'()"*'+'",*"(-#".#/",*"(01.&0,"'(1"'( 234(*"."56"'( 7889( "'(:;##(;(#$6"%%",(-,*"' 4 <,,%+.,;,:. =-'. E#".#/",*"(01.&0,"' >"=#"#(:&",,05?.,;##%;:( :&",.#/",*"( %")"#;* >"=#"#(:&",,05?.,;##%;:( ;,,%+.,;,:.?=-'. <,,%+.6$'"( 01.&0,"' <,,%+.6$'"( 01.&0,"'(1"'( >"=#"#( :&",,05?.,;##%;:( ;,,%+.,;,:.? =-'. (((((((((((((((((( ( E#".#/",*"(01.&0,"'(1"'( !"#$ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (%(+$$($$$ (((((((((((((((((((( (%&'%!"#$ (((((((((((((((((( )$$($$$ 7889( "'();.#(;(#$6"%%",(-,*"' 4 F"*"%."(0:(.#A'" G,#$%%(01.&0,"'(#;%*"%#(;(7889 G,#$%%(01.&0,"'(-#".#/",*"(1"'( ;80(B62972 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,#$($$$ ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,#$($$$ ( 562( (:0/;6 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #$$($$$ ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #$$($$$ (./012(32144 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %#$($$$ ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %#$($$$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +$$($$$ ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +$$($$$ (!"#$%&'%()&*+),-'".%"( /012 3("4%5(678 9 GDDE :!;(8<8 2&=%"'= :!;(8<8 2&=%"'=!"#$%&'()*+,#-./"0 ************** 123*453 * *************** * 667*898 ****************** * 184*696 ************ 748*947 * :)),.)'./"0.)/,0,.),+ **************** 85*291 * *************** * 514*391 ********************* 47*61; * ************ 553*47; * <=')),+%>(-#-0( **************** 39*;61 * ***************** * 65*16; ********************* 31*75; * ************** 15*;7; * ************** 9;2*363 * *************** * 9;2*363 ********************* 52*68; * ************** 91*88; * >&+?. ((((((((((((( (((((((((((( B(DEF(DCA ( (((((((((((((((((( CFC(AAA ( ((((((((((( ( <,,%+.,;,:.? =-'. B0'C$%%.*$#0(C0'( 01.&0,"," D0.#,$*.C+'#( 6"%+1(;( 7889!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( (,)%(),+!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( (#%)()%-!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( (%#!(*-#!&#$ %#&$*&+$%% (((((((((( ( +$)()!' Godtgjørelsetilledelse,opsjonerogaksjeeierskap: Påekstraordinærgeneralforsamling14.oktober2008fikkstyretfullmakttilåøkeaksjekapitalenmed maksimumpåkroner2,928millionervedutstedelseavopptil1,464millioneraksjeriforbindelsemedet aksjeopsjonsprogram.opsjonenekantildelesansatteogstyremedlemmeriselskapetogkonsernet.per var opsjonerpåaksjertildelt.Imars2010blegjenværende264000tildelttil styremedlemmerchristianselmerogsynnesyrrist.cfojankildalblepåsammetidspunkttildeltopsjonene somtidligerevartildeltselskapetsforrigecfo. Selskapetsignertei2009enkonsulentavtalemedHenrikTangen,somerstyrelederiselskapet.Avtalen inkluderertjenestersominvestorrelasjoner,strategi,assistansetilorganisasjonsutvikling,analytiskstøtteog kommunikasjonsstøtte. D GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 2

Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 2 Årsberetning 2013 Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 2 Beretning 2013 25-04-14 10:56 Side 3 Årsberetning Virksomheten TrønderBilene konsern driver kollektivtransport, godstransport og verksteddrift i begge

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Konsernet investerer i, eier, leier og opererer landbaserte borerigger for gass og olje, samt aktiviteter som står i forbindelse med dette.

Konsernet investerer i, eier, leier og opererer landbaserte borerigger for gass og olje, samt aktiviteter som står i forbindelse med dette. Styrets beretning og årsregnskap 2013 STYRETS BERETNING 2013 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2013 Et nytt godt år for Global Rig konsernet 2013 ble et nytt, godt år for Global Rig konsernet, med en

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. et selskap i Torghatten-konsernet

ÅRSBERETNING 2012. et selskap i Torghatten-konsernet ÅRSBERETNING 2012 et selskap i Torghatten-konsernet Bybuss i Trondheim. Årsberetning Virksomheten TrønderBilene konsern driver kollektivtransport, godstransport og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer