STYRETS BERETNING 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2009"

Transkript

1 Side 1 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 STYRETSBERETNING2009 GLOBALRIGCOMPANYASAOGKONSERNET VIRKSOMHETENSART Global RigCompanyASA(heretterbenevntsom«selskapet»)ble etablert19.februar2007.selskapeteierog finansiererselskapersomdriverutleieogdriftavlandbaserteboreriggerforgassogolje,samtaktivitetersom står i forbindelse med dette. Det er morselskap for syv heleide datterselskap som utfører den operative virksomheten.selskapetsadministrasjonerlokalisertioslo. I2007og2008fikkselskapetleverttrenyerigger,ogiløpetav2008bleytterligerefirenyeriggerbestilt:En elektrisk1000hp riggogtresupertech1500hp rigger.byggingenavdisseriggenehartattnoelengertidenn planlagt. Utfordringene skyldtes komplikasjoner omkring logistikk og organisasjonsstruktur, men disse er nå løst.denelektriskeriggenblelevertijanuar2010,denførstesupertech riggentidligimai2010ogisamsvar med de reviderte tidsplanene forventes de to siste SuperTech riggene levert i juli Den nye modellen, Supertech1500,haretnyskapendedesignsomkombinererkompaktriggenslavekostnadermedallsidighetfra toforskjelligerigg klasser.detgjøratdenkanbrukespåenrekkeulikebrønntyper. Global RigKonsernetinvesterer i,leieutogopererer landbaserteboreriggerforgassogolje,samtaktiviteter somståriforbindelsemeddette.konsernetbeståravdetnorskemorselskapetglobalrigcompanyasa,som eiersyvdatterselskaper100%:globalrigactiveas,globalrigactive2as,globalrigactive3as,globalrig Active 4 AS, Global Rig Active 5 AS and Global Rig Active 6 AS er alle lokalisert i Oslo, mens NorAm Drilling Company er lokalisert i Houston, USA. De norske selskapene eier og leier ut riggene til det amerikanske selskapet,ogdetteutføreralleboreoperasjoneneikonsernet. Konsernet fokuserer på kontrakter for boremarkedet i USA, basert den fornyingen som nå foregår av USAs landrigg flåte. Store, konvensjonelle rigger med vertikale brønner, erstattes med teknisk høyt avanserte kompaktrigger som borer horisontale brønner. Konsernet har som mål å skape et solid fotfeste i USA før aktivitetetableresiandreregioner.kundegrunnlageteroperatørersomharbehovforåfåboreténellerflere olje ellergassbrønner.kontraktstyperharvariert,fraboringavénbrønntillangsiktigekontrakterpåetttilto år. I 2009 var der kontrakter for alle de tre SuperSingle riggene, men mange av disse var korttidskontrakter, og gjennomsnittligutnyttelsegjennomåretharværtnedepå22%.utnyttelsesgradenharlikevelværtpåhøyde med det konkurrenter på spot markedet har oppnådd, og finanskrisen har slått hardt ut for dette markedet. Ved slutten av året var en av riggene ubemannet, og de andre to hadde korttidskontrakter. Markedsbetingelsene har bedret seg siden september 2009, og det har også den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for konsernets rigger. Nå innleder større E&P selskaper samtaler, med intensjon om å restarte deler av boreprogrammene som ble midlertidig stanset i slutten av 2008, og det er sannsynlig at utnyttelsesgradenavriggeneviløkeutoveråret2010. Dettevil likevelværeavhengigavhvilkeforventninger E&P selskapenehartilkommendeolje oggasspriser.

2 Side 2 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 GLOBALRIGKONSERNET:MILEPÆLER Måned År Historie Feb 2007 TerraRigCompanyASAstiftet.Hovedkontor:Bergen,Norge. Mai 2007 NOK115mill(USD19mill)bruttoegenkapitalfinansieringgjennomemisjon,kjøp av3supersingle rigger.listetpånotcmedtickerteri. Juni 2007 SelskapetsnavnendrettilGlobalRigCompanyASA.TickerendrettilGRIC. Juli 2007 NOK 120 mill gjeldsfinansiering ved utstedelse av obligasjoner (USD 20 mill), tegningsretterutstedt Aug 2007 Rig#1(SuperSingle)levert,startetboringiseptember2007 Des 2007 Rig#2and#3(SuperSinglerigger)levert Jan 2008 Rig#2generererinntekt Feb 2008 Rig#3generererinntekt Jul 2008 NOK331.2mill(USD64mill)egenkapitalfinansieringgjennomemisjon. 4nyeriggerbestilt:1elektrisk1000HPrigg,3SuperTech1500HPrigger Aug 2008 Oppgjøravobligasjonslån.Konsern100%egenkapitalfinansiert Okt 2008 OpptakavaksjonærlånpåUSD25millmed1årløpetid Okt 2009 Aksjonærlånforlengettiloktober2010 Jan 2010 LeveringavRigg#4(elektriskrigg),blirmarkedsførtforsalg Mai 2010 Levering av Rigg #5 (første SuperTech rigg), mobiliserte umiddelbart på 6 månederskontraktmedstortuavhengigolje oggasselskap. STRATEGI2010 GlobalRigKonsernetvilstyrkesinposisjoniUSAgjennomvidereutviklingavdatterselskapetiUSA.Grunnlaget for dette har blitt lagt over flere år: kompetansebygging, organisasjonsutvikling, gode rutiner og relasjoner. Konsernethartattetviktigstegpåveiengjennomutvidelsenavflåtenfratreriggeri2009tilsyvriggerinnen juli Når disse riggene er operative og driftskontraktene er undertegnet, har konsernet mål om videre vekstgjennomflerenyeriggersomertilpassetkundenesbehov.hovedmålfor2010er: Fålevertdenyeriggenesomfortidenmonteres Sikretidsavgrensedekontraktermedstørreaktører Fortsattøkeriggflåtengjennomåbyggeellerkjøpemodernerigger REFINANSIERING GlobalRigKonsernetvilhaenflåtepå7riggerinnenjuli2010: 3SuperSingle rigger 1elektrisk 3SuperTech1500

3 Side 3 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 Konsernethargodbalanse,medenegenkapitalpå365millionerkroner,egenkapitalandelpå69%oggearing på 45 %. Bortsett fra midlertidig behov for betalingsutsettelse til de nye riggene er operative og genererer innbetalinger, er selskapet fullfinansiert for dagens flåte. Det kreves derimot ytterligere finansiering for nye rigger Konsernetharetobligasjonslånpå25mill.USDtilhovedaksjonæren.Løpetidenbleforlengetfraoktober2009 tiloktober2010.detteobligasjonslånetmårefinansieresinnenoktober2010. Fullrefinansieringsomkandekkebådeutvidelseavriggflåtenogrefinansieringavobligasjonslånetpå25mill. USD,vilblivurdert. TILRETTELEGGINGFORFREMTIDIGVEKST NårdetosisteSuperTech riggeneerlevertinnenjuli2010,ogdetforeliggerkontrakterfordisse,vilglobalrig Konsernetværeklarforviderevekst.Detamerikanskeskifergassmarkedeterstortogegnetforvårtyperigger, og en med en solid posisjon på dette voksende markedet vil selskapet vurdere utvidet aktivitet gjennom byggingavnyeriggermednødvendigespesifikasjoner. SELSKAPETSOGKONSERNETSUTVIKLING,RESULTATOGFORTSATTDRIFT Sombeskrevetiavsnittet«Fremtidigutvikling»trorselskapetogkonsernetpåenfortsattgradvisforbedringav markedet i form av bedre olje og gasspriser, og tilhørende økning i dagrater og utnyttelsesgrad i forhold til 2009.EnforventetgjenreisingavUSAsøkonomisammenmedredusertutbyttefraeksisterendegassbrønnervil stimulere til økt boreaktivitet. I påvente av en slik utvikling har konsernet foretatt, og vil fortsette med kostnadsbesparende grep for rigger som ikke er i arbeid. Dette innebærer parkering av riggene til lav kost, ingenkostnadertilboringogingenlønnsforpliktelseroverforinaktivtpersonell.konsernetsaktivitetereraltsåi storgradpregetavvariable,operativekostnader.dennehøyegradenavfleksibilitetblirbruktforåminimere negativeinnvirkningerpåresultat,samtidigsomdetikkekuttessåmyeatdetundergraverkonsernetsevnetilå respondere raskt på lønnsomme borekontrakter. Svakere likviditet er forventet før SuperTech riggene generereroverskuddskapital,menkonsernetshovedkreditorharbekreftetatdetvilværetilgjengeligkapitaltil ådekkeubalansen.nårdetforeliggerhåndfaste,signertekontrakterfordenyeringene,ogmarkedsforholdene harbedretsegsomforventet,vilkonsernetvurderekapitalinnhentingforåinvestereiflererigger. Selskapetsresultatvilværeavhengigavdatterselskapenesevnetilåleveregoderesultater.Konsernetsresultat erisinhelhetavhengigavdetamerikanskedatterselskapetsomoperererriggene.meddeforventningersom er beskrevet ovenfor, og i avsnittene«risiko» og«fremtidig utvikling», vil konsernet kunne møte ytterligere markedsutfordringeri2010også,menmedforventetbedringiårenesomfølger.forventningeneerbeheftet medusikkerhet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets og konsernets virksomhet og dets stilling i Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift etter regnskapsloven 3 3ertilstedeoglagttil grunnvedutarbeidelseav regnskapetformorselskapogkonsern. Detharikkeinntrådtforholdetterregnskapsåretsutgangsomeravbetydningvedbedømmelseavselskapets ellerkonsernetsstillingper

4 Side 4 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 FINANSIELLENØKKELTALL!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1(-%-2(3""3&-4553"6%"" 7#-238-9:;7&+(""<!"! #$%&'(%))'*+'*$,-". /!". #$%&'(+0(')12*$34*+(+5"316(+$%6)%)7*$8 99": ;/!". /."C.9"D E*''03&%)1)(%))'*+'*$ ;,,"9,9"F G*(H5'1'3&A$3(+1'' ;9F",!"- <IJ34EKL8 ;/"! /9:"- M1$+*2(6*$2% /9:"- -.C", -C", L0)'1)'O*P052)%)7 9!"- D.3Q <7*)+1B%'157$12 9C3Q FORSKNINGOGUTVIKLINGSAKTIVITETER Verkenselskapetellerkonsernethaddeforskings ogutviklingskostnaderi2009. ARBEIDSMILJØ Eter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i selskapet vært godt. Selskapet ansatte i 2009 én person (regnskapssjef).administrasjonenbeståravadministrerendedirektør,finansdirektørogregnskapssjef.itillegg bruker selskapet eksterne rådgivere på regnskapsmessige, juridiske og informasjonsmessige aktiviteter. Sykefraværet for selskapet er rapportert til å være 0 % (ingen sykefravær). Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets hovedkontor ble flyttet fra Bergen til Oslo i Relokaliseringen ble foretatt for å øke nærheten til kapitalmarkeder, samt mer effektiv koordinering mellom styreogledelse. Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i konsernet vært svært bra. Konsernet hadde 45 ansatte ved utgangenav2009,enøkningpå23personersiden2008.sykefraværetforkonserneterrapporterttilåvære0 %(ingensykefravær).deterregistrerttreuønskedehendelsersomharførttilpersonskadepåarbeidsplassen. Alleskadeneregnessommindrealvorlige,ogdemedførteikkebehovforsykemeldingellerfravær.Detharikke værtrapportertskaderpåanleggsmidlerellermiljø. LIKESTILLING Selskapethaddetreansattei2009,hvoravénkvinne.Kvinnervilblioppfordrettilåsøkedestillingersomlyses ut fremover for å bedre representasjonen av begge kjønn i organisasjonen. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønn i forhold til stilling/kompetanseellerforfremmelser.styretbeståravtrepersoner,hvoravénkvinne. Konsernethaddetrekvinneligansattei2009.Detskalikkeforekommeforskjellsbehandlingmellomkvinnerog menn.dettegjelderblantannetrekruttering,lønniforholdtilstilling/kompetanseellerforfremmelser.styreti morselskapet består av tre personer, hvorav en kvinne. Datterselskapene har ingen kvinner representert i styret.

5 Side 5 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 YTREMILJØ GlobalRigCompanyASAforurenserikkedetytremiljø. I konsernet er det amerikanske NorAm Drilling Company som har aktiviteter som har potensiale for forurensning. Uheldig miljøpåvirkning er en innebygget risiko ved all boring etter og gass dersom gode prosesserogprosedyrerikkeblirfulgt.detkangjeldealtfrablowoutsfrabrønnentilforurensingavområdene som ligger i området rundt boreaktiviteten. NorAm tar alle rimelige forholdsregler for å forebygge dette gjennomgodtutstyrogvedlikeholditilleggtilgrundigopplæringavaltpersonellpåriggen.noramharleidinn HMS tjenester for støtte til selskapets aktiviteter og riggmannskapet er opplært i Occupational Safety and Health Administration (OSHA) HMS regelverk i USA. Det fokuseres på trening av alt riggpersonell i daglige rutiner for at boring skal gjennomføres på en sikker måte som forhindrer uønskede hendelser. NorAm forholdersegtilogfølgerfulltutamerikanskføderalogstatliglovgivningsomharetgodtutvikletregelverkfor sikringavdetytremiljø.nårdetgjelderytremiljøvilhovedansvaretforeventuelleforurensningiforbindelse medbrønnboringliggepåoperatørenavolje oggassbrønnenistandarddagboringskontrakter. RESULTAT,INVESTERINGER,LIKVIDITETOGFINANSIERING DriftkostnaderforGlobalRigCompanyASAvarpå10.3mill.SelskapethaddefinansinntekterpåNOK83.7mill., ogfinanskostnadervarpånok47.0mill.,slikatnettofinansinntektervarpåpånok36.7mill.avdissevar47.4 millfinansinntekterfraselskaperikonsernet.selskapetharinntektsførtenurealisertagiogevinstpånok22.8 mill for det amerikanske lånet på USD 25 mill. Denne er delvis avsatt gjennom et tap på NOK 10.2 mill for norskekronerpåusdollar konti.dollarengikknedfra7til6nokperusdollariløpetavåret.årsresultatfør skatt ble NOK 26.5 mill. Resultat etter skatt var kr mill. Året før var dette resultatet på kr Forskjelleneskyldesihovedsakatvalutautviklingen,somtotaltsettharslåttpositivtutforselskapet,hargittet betydeligmindreutslagi2009enni2008. Styretforeslåråretsoverskuddetterskattdisponertsomfølger: Overførttilannenegenkapital:NOK Selskapetsfrieegenkapitalper varNOK Styret foreslår at NOK overføres som konsernbidrag fra Global Rig Company ASA til Global Rig ActiveAS,ogvidereatdetikkeskalutbetalesutbyttefor2009. SamletpålydendeaksjekapitalforkonsernetogselskapetvarNOK97.6millved inngangenavåret. Dettevar ogsåaksjekapitalenvedåretsslutt.samletegenkapitalvarnok475.5mill.forselskapetognok364.9millfor konsernet. Selskapets totalkapital utgjorde kr mill og konsernets totalkapital var NOK mill per EtterstyretsvurderingtilfredsstillerselskapetsogkonsernetsegenkapitalAllmennaksjelovenskravtil forsvarligegenkapital. Ioktober2009forlengetkonsernetden ettårigelåneavtalenpåusd25millmedsinstørsteaksjonær.global Rig Company ASA har gitt konserninterne lån til datterselskapene. Disse lånene ble gitt til oppkjøp av rigger, tilhørende utstyr og boreoperasjoner. I desember 2009 gjennomførte selskapet en rekke overføringer for å styrkedatterselskapeneskapitalbalanse.noramdrillinghaddeakkumulertgjeldforleieavrigghosglobalrig ActiveAS.DennegjeldenbleoppkjøptavselskapetogderetterkonverterttilaksjeriNorAmDrillingCompany. ViderebleetkonserninterntlånpåNOK30milltilGlobalRigActiveASkonverterttilaksjer,samtNOK15mill forhenholdsvisglobalrigactive3as,globalrigactive4asogglobalrigactive5as.

6 Side 6 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 Selskapet hadde NOK 49.2 mill i kontantbeholdning ved årets slutt. Finansiering for kjøp av riggene er i hovedsak på plass, og kontantbeholdningen dekker gjenværende betalingsforpliktelser. Selskapet forventer likevelmidlertidigsvaklikviditetnårnyeriggererlevertmenikkeendaprodusereretoverskuddsomkandekke driftogfinanskostnader.selskapetshovedkreditorharvilgiytterligerekredittdersomdennesituasjonenskulle oppstå.styretansermeddetteutgangspunktlikviditetensomtilfredsstillende.seogsåavsnittene«risiko»og «Fremtidigutvikling»formerinformasjonomselskapetsfremtidsutsikter. Risikofaktorerforkonsernetogselskapetbestårihovedsakavprisenpåoljeoggass,antalltilgjengeligerigger for boring i USA, vekslingskursen mellom NOK og USD samt risiko som er knyttet til underleverandører og kunder.noramdrillingcompanystartetogavsluttetåretmedénrigutenkontrakt,meniløpetavåretharalle riggeneværttattutavdriftiperioderfordidetharværtenoverkapasitetavriggerimarkedet.spesieltinnen konvensjonellboringforventesdetenfortsattoverkapasitet.sterkereprispågassogoljeisistehalvdelavåret medførteøktboreaktivitet.prispånaturgassutvikletsegogsåipositivretningformarkedet.gjenreisingenav USAsøkonomivil leggepremisseneforvidereutivklingavaktivitetsnivået.tilbakeslagogusikkerhetharvært knyttettillandets gjeldsituasjonogarbeidsledighet,mendowjonesharbevegetsegfra etbunnivåpåunder 7000 til rundt innen mai På tross av dette er det en viss usikkerhet knyttet til vekstutviklingen fremover. Selskapet og konsernet har lån og renter i USD, og konsernets inntekter og mesteparten av konsernets driftskostnader er i USD. Dersom dollarekursen svekkes, vil det redusere verdien av amerikanske lån og pengebeholdninger i forhold til den norske kronen. Resultatene fra NorAm Drilling Company vil få mindre utslaginokdersomdollarkursengårned.iløpetav2009faltdollarenfrarundt7noktil6nok.svingningene påvalutamarkedetgjennomdetosisteårenedemonstrererrisikoforbundetmedinternasjonaleoperasjoner. Risiko knyttet til kunde varierer, og selv om konsernet retter seg inn mot blue chip E&P kunder med større oppdrag, vil også mindre selskaper kunne tegne kontrakter utnyttelsen av riggene. Årsregnskap eller betalingsreferanserbliridissetilfellenevurdertforåredusererisikoenformanglendebetaling.i2008avsatte konsernetrundtusd4.5milltilådekkeinneventuelleuteståendefordringer. Detertattrettsligeskrittforå inndrivedeaktuellekravene.iforholdettilunderleverandørererdetenvissrisikoknyttettilderesevnetilå levereriggerogandredelerihenholdtilgjeldendeavtaler.tidligerforsinkelserileveringenavriggergjøratvi ikkekanutelukkeatdettekanskjeogsåifremtiden,menglobalrigkonsernetgårnåinnogkontrollerersiste del av leveringen for å forhindre uforutsette forsinkelser. Både for reservedeler og pågående operasjoner benytternoramdrillingcompanyunderleverandørersomkanbyttesutetterbehov.detteredusererrisikoen foravbruddiboringen. Konsernet hadde driftsinntekter på NOK 24.3 mill. Driftskostnader var på NOK 66.8 mill, og netto finansinntektervarpånok 22.6mill,noesomførstogfremstskyldeslånerenter.EnurealisertgevinstpåNOK 22.8millpåaksjonærlåneterregistrertsomannenfinansinntekt.Nettoresultatførskattfor2009varNOK 65.2 mill, og resultatet etter skatt var NOK 47.5 mill. I 2008 var tilsvarende resultat NOK 13.8 mill. Reduserte driftskostnaderi2009(ekskl.tapsavsetninger)varikkenoktilåveieoppmoteffektenavredusertsalg(25%av fjoråretssalg)oglavenettofinansinntekter. Konsernet har investert NOK mill i rigger og annen eiendom i løpet av Konsernets kontantbeholdningdekketvedårets sluttalle eksisterendebetalingsforpliktelser,mensombeskrevetovervil detkunneoppståmidlertidigsvakerelikviditetsomkandekkesinngjennomforlengetkreditt.

7 Side 7 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 RISIKO Konsernetereksponertforenrekkerisikoer,sommarkedsrisiko,valutarisiko,kredittrisiko,oglikviditetsrisiko. Konsernetsøkeråhåndteredennerisikoengjennomtilpassetbrukavfinansielleinstrumenter,ogåopparbeide enrekkekontakterbådepåmarkeds ogkredittsidenforåbeholdefleksibilitetiboremarkedetogmarkedetfor kreditt. Konsernet er i dag finansiert hovedsaklig ved egenkapital og aksjonærlån. Refinansiering av aksjonærlånet vil skje til de rådende markedsbetingelser og er dermed utsatt for risiko i form av kredittilgjengelighet, rente nivåer og struktur. Konsernet driver en kapitalintensiv virksomhet og er således utsattformarkedssviktsliksomkreditt /likviditetskrisensomutvikletsegi2008. KonserneterpåvirketavUSdollarkurseniforholdtilnorskekroner.Detharnåkunadministrasjonskostnaderi NOK forbundet til de norske selskapene i konsernet. Til å dekke riggkjøpsforpliktelser er det satt av en kontantbeholdningiusd.fordilånetpåusd25millerknyttettildollar,vilselskapetsogkonsernetsresultati norskekronervilblinegativtpåvirkethviskronensvekkesmotdollaren. RisikoeniboremarkedetiUSAersterktrelaterttilenergipriser.Dagrateneogutnyttelsesgradensomkonsernet oppnårkorrelerermedprisenpåoljeoggass.foråfåenøkningioljeprisenkrevesdetreduserttilbudavolje, eller økt økonomisk aktivitet på verdensbasis. For gassprisen vil innenlandsk aktivitet i USA være den utslagsgivende faktoren. Anslag for økonomisk aktivitet i USA spesielt eller globalt generelt innebærer store usikkerhetsfaktorer, noe som kompliserer estimering av prisutvikling. Konsernets inntekter er den mest resultatsensitivefaktoren,og enreduksjonientendagraterellerutnyttelsesgradsammenliknetmedbudsjett harklarenegativeeffekterpåresultatet. Kostnadsnivåervilvarieremedbegrensningerimarkedetforinnsatsfaktorer.Forkjøpavriggervilstålprisene væresværtviktige,menogsåprisenpåkvalifisertarbeidskraftvilværeutslagsgivende.fordriftvilsistnevnte hastørstinnvirkning.iperiodermedlavaktivitetkanenforventelavereprispåinnsatsfaktorer.dettevilhaen positiveffektpåresultat,gittatalleandrefaktorerholdes konstante.detmotsattevilværetilfelleiperioder medhøyaktivitet. Leverandør ogkunderisiko erogsåtilstedeværende imarkedetsomkonsernetoperereri.selvomkonsernet søker å oppnå langsiktige kontrakter med større, finansielt solide partnere, vil disse kontraktene også være preget av usikkerhet da disse leverandørene eller kundene generelt også vil være utsatt for markeds og finansiellrisiko. Denyeriggenesom erbestiltrepresenterer leveranserisiko.selskapetogkonsernetovervåkerfremdriftentil riggleverandøren, men det har vært utsettelser både på grunn av organisasjon og logistikk. Det kan ikke garanteresatdetikkeviloppståytterligereutsettelser,selvomproduksjonsprosessennåeri enmonterings ogtestingsfase.gittatriggenehevdersegispotmarkedet,ogborekontrakterinngåspåtilfredsstillendevilkår, vil konsernets resultat og likviditet bli positivt påvirket. I kontrast vil inaktive rigger føre til signifikant inntektstap.itilleggvilkonsernetpåføresnoeekstrastablings /parkeringskostnadermendissekostnadenehar begrensetresultateffekt. Konsernet erogså eksponertfor endringer i regulatoriskogfiskaltrammeverki Norgeog USA.Skatteavtalen mellom de to landende er under revidering og en revidert avtale kan påvirke etter skatt resultater for både selskapetogkonsernet.

8 Side 8 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 OPSJONSAVTALER I januar 2009 ble opsjoner, med innløsningsrett for én aksje per opsjon tildelt nøkkelpersonell i selskapetogkonsernet.utøvelseskursenvaropprinnelignok9peraksje.29april2009bleutøvelsesprisenfor disse opsjonene justert til NOK 4,5 per aksje. Tildelingen og justeringen ble gjort i samsvar med generalforsamlingens beslutning ved generalforsamling avholdt 14. oktober Opsjonene kan medføre aksjekapitalforhøyelser eller selskapets kjøp av egne aksjer for å fremskaffe aksjene dersom opsjonene blir utøvd.fullmakttilåforhøyeaksjekapitalenblegitttilstyretinevntegeneralforsamling. FREMTIDIGUTVIKLING SelskapetogkonsernetvilfortsetteåfokuserepåinfrastrukturensomerutvikletiformavetUSdrillingselskap medetøkendeantallkunder.overtidvilfortsattoppbyggingavaktivitetiusavurderesmotmuligegevinster vedåetablereaktivitetiandreregioner.hovedfokusfremovervilværeåsikregodekontraktermedfinansielt solide klienter, sikre kostnadseffektivitet i bore operasjonene og tilby boretjenester skreddersydd til våre klientersbehov.selskapetogkonsernetviltilpassesegkortsiktigemarkedsutfordringer,menstrategienforblir uendretogmålsetningeneråvokseinnenfordebegrensningermarkedetsetter. Deviktigstepåvirkningsfaktorerforselskapetogkonserneterdagrater,utnyttelsesgrad,USD/NOKvalutakurs, driftskostnadsnivå, levering av nye rigger og refinansiering av kortsiktig aksjonærlån. Oppsummert ble dagratene redusert med mer enn 50 prosent i 2009 redusert til nivåer på linje med eller under normale driftskostnader ved boring. Dagratene har sakte forbedret seg etter at oljeprisen igjen tok seg opp til nivåer rundtusd70perfatoggassprisenbedretsegfrabunnensomblenåddrundtstartenavseptember.iq12010 øktedagratenivåenemed20 30%frabunnen,mendeerfortsattlangtfranivåenesettrundtmidtenav2008. Utnyttelsesgradentilkonsernetsriggerharfulgtutviklingenispotmarkedetoghaddeenutnyttelsesgradpå22 %i2009.sidenmidtenavårethardetværtenpositivutviklingirigaktivitetoggjennomsnittligutnyttelsesgrad nådde34%vedsluttenavførstekvartal2010.vedrørendevalutakursharenlavereverdiavdollarenhatten positivnettoeffektpåselskapetogkonsernetskronebenevnteregnskap.grunneneratselskapeteriennetto gjeldsposisjoniusd.statuspåriggleveranserogrefinansieringharblittkommentertunder Virksomhetensart ogstrategi2010ovenfor. Dagraterogutnyttelsesgrad IfølgeEIAsineestimaterfor2010ogfremover 1 viloljeprisenøkegradvisiårenefremoveroggassprisenevilse sterkerevekstdekommendetoårogderetterstabiliseresiusd6 7/Mcfintervallet.Denneforventningeneri stor grad etterspørselsdrevet. Økning i oljepris er basert på en forventning om fortsatt global økonomisk bedring og en tilstramning av oljemarkedet med økt etterspørsel og OPEC s produksjonsmål holdt konstant. Denforventedeøkningenigassprisenerbasertpåøktetterspørselfraindustriellsektorsomfølgeavbedrede økonomiskebetingelser.paretosecuritiesestimerteengassprispåusd8.5/mcffor basertpåredusert boring i 2008, redusert produksjon som følge av fallende trykk i borede horisontalbrønner og reversering av lagertæringstrendenhosamerikanskindustri.determuligdisseestimatenevilblijustertnoenedgrunnetnoe negativutviklingpåvåren2010somharfulgtetterenpositivtrendiløpetavvinteren. Produksjonsfalletigassbrønnerertypiskmellom30 60%førsteåret,ogreduksjonenfra60,000brønnerboreti 2008til35,000i2009forventesåhanegativeffektpåproduksjonsnivåene,selvomentarøktproduksjonfra 1 EIA,ShortTermEnergyOutlook,February10,2010Release 2 ParetoSecuritiesEquityResearch,NaturalGas,2Dec2009

9 Side 9 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 høyere andel horisontalbrønner med i betraktning. Dette kan føre til positiv utvikling i gasspriser og fortsatt økning i boreaktivitet og riggutnyttelsesgrad % av brønnene som bores på land i USA er gassbrønner. Dermedergassprisenenviktigfaktorsomdriverboreaktiviteten. Ser en videre fremover vil det være stort behov for kapitalinvesteringer i olje og gassektoren for å møte produksjonsfall fra de gigantiske feltene, fallende reserveerstatningsrater og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Denåværendeprisnivåerkanikkeforventes åstimulerenødvendiginvestering. Basertpådette kanenforventehøyereenergipriserifremtiden,mennåroghvormyehøyerepriseneblirerusikkert. Driftskostnader Konsernetpåvirkesavbegrensningeriarbeidsmarkedogråvaremarked.Dissebegrensningeneerfortidenikke virksommepågrunnav lavaktivitet generelti USAogiverden sammenliknetmed2007ogførstehalvdelav Kostnadsnivået for innsatsfaktorer har blitt redusert, noe som har en positiv resultateffekt. Dersom økonomisk aktivitet øker vil begrensningene igjen kunne merkes, og påføre konsernet høyere produksjonskostnader. Riggleveranse KonsernetsnyeriggerforventesåkunneboreetbrettutvalgavbrønnerilandboremarkedetiUSA.Riggeneer kompakte,kreverlitebemanningogkanmobilisere/demobilisereraskt.disseegenskapenekanbidratilatdisse riggene blir foretrukket fremfor konvensjonelle rigger i et veldig konkurranseutsatt marked. Leveranse av riggene er forventet å skje innen juli Det har vært utsettelser i leveringen av riggene, og det kan ikke garanteresatikkeytterligereutsettelservilkunneskje,meddertilhørendeinntektstap. Refinansieringavkortsiktiglån Ioktober2008tokselskapetoppetettårsaksjonærlånpåUSD25mill.Lånetsløpetidbleforlengetmedettåri oktober2009.ytterligereforlengelseellerrefinansieringavdettelånetvilværenødvendigforåopprettholde finansieringsstrukturenoglikviditetentilselskapetogkonsernet.selskapetogkonsernetvildakunnefortsette sineaktiviteterogstrategiutenvesentligeendringer. Utviklingilikviditet Selskapetogkonsernetslikviditetsprognoseviserenpositivutviklingnårallesyvriggerarbeiderpåkontrakttil markedsrater.slikeestimatererkarakterisertvedusikkerhetsombeskrevetovenfor.detvilsanssynligvis oppstålikviditetsunderskuddfradenyeriggeneleverestildegenererertilstrekkeligeinnbetalingertilådekke drifts ogfinanskostnader.somforklarti Selskapetsogkonsernetsutvikling,resultatogfortsattdrift vildette løsesvedutvidetkreditt.konsernetplanleggerrefinansieringoginnhentingavmidlertilviderevekstiriggflåte. Basertpåvellykketkontraheringavdenyeriggeneogimplementeringavkonsernetsplanerforfinansiering anserstyretselskapetsogkonsernetslikviditettilåværetilfredsstillendefordriftavdeeksisterenderiggene. HENDELSERETTERBALANSEDATO 1.februar2010bleJanKildalnyCFOiGlobalRigCompanyASA.HanerstattetHåkonKnoff.JanKildalharbred erfaringfrabørsnoterteselskapersomnorskhydro,orklaognorskeskogitilleggtilhurtigruten.desiste åreneharhanogsåværtadministrerendedirektøristandarddrilling.

10 Side 10 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 NorAmDrillingCompany,GlobalRigCompanyASAsittheleideamerikanskedatterselskap,underskrev24 Februar2010enseksmånederskontraktmedetstortuavhengigolje oggasselskapfordenførsteav konsernetssupertech1500rigger.detteansesåværeensværtpositivindikasjonpåriggensattraktivitet. 1. mars 2010 bestemte Global Rig Company ASA sitt styre å avslutte avtalen med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO). Selskapet ble delistet fra NOTC A listen i mars 2010 og er på nåværende tidspunktpånotcb listen. 1.mars2010fikkdennyeCFOogtostyremedlemmertildeltgjenværendeopsjonerfradentillatterammenpå aksjerbestemtvedekstraordinærgeneralforsamling14.oktober2008. Konsernetvilsannsynligvisopplevemidlertidiglikviditetsunderskuddiperiodenfradenyeriggeneleveresttil degenererertilstrekkeligeinnbetalingertilådekkedrifts ogfinanskostnader.idialogmedselskapetskreditor erdetblittbekreftetatutvidetkredittvilbligittietslikttilfelle. Generelt har markedsutviklingen siden slutten av 2009 vært positiv, med noe høyere dagrater og økt boreaktivitet,særliginnenforoljeboring.gassprisenharvariertmellomusd4og6permcfi2010,ogharligget ibunnenavdetteintervalletsidensluttenavførstekvartal.forlengedeperioderrundtusd4permcfvilstoppe veksten i boreaktivitet. Sammenliknet med 2009 har konsernet uansett opplevt høyere utnyttelsesgrad med bedrerate,ogetmarkedsmessiggjennombruddmedenseksmånederskontraktmedetstortuavhengigolje og gasselskap. Selskapet og konsernet forventer fortsatt forbedring i markedsbetingelser, men den positive utviklingenigasspriserkantalengretidenntidligereforventet. Styretssignatur,Oslo,25mai,2010:

11 Side11 av 29 REGNSKAP2009 RESULTATREGNSKAPMORSELSKAPOGKONSERN!"#$"%&'()*+)(,#$-./ %"4.%+5&,+6"7/.#8+9: A?"*(?"*( A -. + BC /#$01& BC.-%.7+ 89%:*+ + + ;2<64%& D0 1 :E7+')&F*$&##*(-*() 0D+0G1 2A+HHB =%>>: -%-=9 CBC 0.:%*-: :>%:== + + ;D156&D2&20%<6&E31B&<$46%A0%&BB#346&4$$4%4&42<4$46 A *:%8-* *:%>*- + + F&0%BAG&$&146&20H%146D&I4%A0%EA61J2&2046 *+%9*. *>%> KA61&56&20%#D%6&00%A0%L461A24$$ BB 7%7+9 7%887 :%7>> -%*8= 0I+B0 ;2242%<6&E315A132#< 0I+2I+B0 **%.:+ :9%+7: B1+H1G A+JJD :E7+')&F*$-"$*#.'() JJ+AHD BB1+DC0 KB1+0JC KA+JJD L)&F*$)($E%*.* KD0+CJD KB0+B0B -7%-.8 :7%+=* J F4234&223453%E6#%EA643#5%&%1#BB4%5A *%*>8 :%-+9 ;2242%64234& *%..> :%-*- :>%*:. >:%..= ;2242%E&2#21& %7.9 =7% F42345A132#<%3&$%EA643#5%&%1#BB45A21462 M9 +.+%..7.+%>:= B1 ;2242%642345A132#< B1.+%::-.+%7::.=%7-7 **%->7 ;2242%E&2#215A132#< -=%.>* *:%:-8 HJ+GDJ JB+G10 BD 5($E%*.*+.M+F&#.#$/"$*() BD K00+J0D HG+0DB 0J+DAB CH+1HA 5($E%*.*+FN)+$-.**(-"$*#.' KJC+BA2 0C+B01 G+G0A B1+00B H :-.**(-"$*#.'+/O+")'&#P)*+)($E%*.* H KBG+GH0 BB+HCA BA+GC0 D0+ABG Q)$)($E%*.* KDG+DCG BH+GJB BA+GC0 D0+ABG C 9#M(#'(%$( C KDG+DCG BH+GJB!"#$%"&'()&*#+,%-.&/0/ 1# :11;<=/<< & !"#$!%#$ &'()*+,-.+/'0+1 23#$ 2!#$ %4"5 %455 6(78/.+.#,(0#+*79(#:;<=>?%43! %4"! %45A GlobalRigCompanyASA,Tordenskioldsgate6,0160Oslo,Norway Almennaksjeselskap,Organisasjonsnr: RegistrertiBrønnøysundregistrene,Norway

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS N LUNCKEFJELL SVEA NORD 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SVEA ØST SVEA VEST STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS Innhold Styre... 3 Forord Det tøffe året... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 7 Regnskap...

Detaljer