ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

2 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning

3 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet av morselskapet Nutri Pharma ASA med hovedkontor i Oslo, og det heleide datterselskapet Meridian International Group lokalisert på Malta. Virksomhetens art Nutri Pharmas hovedvirksomhet har vært salg av selskapets soyabaserte helse- og vektkontrollerende produkt Nutrilett gjennom en lisensavtale med Axellus (Orkla) i det nordiske markedet, og en lisensavtale med Mills om salg av det kolestrolsenkende produktet Abacor. Gjennom selskapets heleide datterselskap Meridian International Group (MIG), har selskapet en direktesalgskanal i Russland og øvrige land i CIS området. Nutri Pharma har utvidet produktsortimentet med et produkt spesielt rettet mot kvinner for å redusere plager i forbindelse med overgangsalderen (Menopause), lansert som Nutri5. Det nye produktet ble lansert i Moskva i August 2007 for det russiske markedet. I Norge ble produktet lansert i februar 2008, og ble solgt gjennom selskapets egen nettbutikk. I løpet av 2008 har NutriPharma signert to distribusjons- og leveranseavtaler for Europa. 19. august 2008 signerte NutriPharma en distribusjons- og leveranseavtale med Delpharmea Nutraceuticals AS i Tsjekkia. Avtalen gir Delpharmea ekslusive rettigheter til salg av NutriPharmas vektreduserende produkter ( Nutrilett ) gjennom apotek i Tsjekkia. Avtalen forutsetter visse minimumsvolum. Avtalen gir også Delpharmea innen 2010 opsjon på tilsvarende distribusjon i ytterligere land i sentral og østeuropa. Produktene ble lansert i Tsjekkia i februar 2008 under merkenavnet Nutriline. 5. desember 2008 ble det inngått en distribusjons- markeds- og leveringsavtale med Nikken UK Ltd. Denne avtalen gir Nikken eksklusive rettigheter i Europa for salg og distribusjon av Nutri5 gjennom sitt direktesalgsapparat. Nikken vil starte forhåndssalg til sine distributører i Q1 2009, med lansering i 17 land i Europa i mai Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at regnskapene er avlagt under forutsetningen om at fortsatt drift er til stede. Forutsetningen bygger på den forventede utviklingen for selskapets ulike forretningsområder i 2009, og gruppens strategiske planer. Forutsetningene for fortsatt drift for MIG er også basert på tilbakeståelseserklæringer på lån fra sine hovedkreditorer, herunder Nutri Pharma. MIG har ikke vært i stand til å følge nedbetalingsavtalene for sine låneengasjementer, og disse lån er det gitt tilbakeståelseserkæringer for. Eierstyring og selskapsledelse Nutri Pharma er styrt etter prinsipper som skal sikre åpenhet, integritet og likebehandling av aksjonærene. Selskapet har kun en aksjeklasse og hver aksje har en stemme ved generalsforsamlingen. Alle aksjene har like rettigheter og kan omsettes uten restriksjoner. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av selskapsts styre er presentert i et eget avsnitt i årsrapporten. Omtale av årsregnskapet Det har ikke inntruffet forhold etter årets slutt som påvirker styrets vurdering av det fremlagte resultat og balanseregnskap. Resultatregnskapet Nutri Pharma Gruppens konsoliderte resultat for 2008 ble et underskudd på MNOK 0.7 (2007 MNOK -30.3). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i 2008 er MNOK 0.3 ( ). Totale inntekter i Nutri Pharma Gruppen i 2008 er MNOK 98.4 sammenlignet med MNOK 69.0 i Royaltyinntektene fra virksomheten i Norden er MNOK 6.4, en økning på 16 % 3

4 sammenlignet med Driftsinntekter relatert til Nutri5 utgjorde MNOK 4.2 Salgsinntektene i Russland og CIS-området var MNOK 87.8 i 2008 sammenlignet med MNOK 63.4 i Av MIGs salg i 2008 står de soyabaserte produktene NutriPro, NutriBar og NutriFemme for ca 81 % av salget i Russland og CIS. Totale driftskostnader økte fra MNOK 99.2 i 2007 til MNOK i Totale driftskostnader i MIG er MNOK 84.4 sammenlignet med MNOK 88.7 i Etter gjennomføringen av restruktureringsprogrammet i MIG i 2007 er de faste kostnadene redusert fra MNOK 24.6 i 2007 til MNOK 17.7 i 2008, og de variable kostnadene er redusert fra 75 % til 73% av omsetningen. Totale driftskostnader for Nordisk område er på MNOK 20.7 sammenlignet med MNOK 13,0 i Av årets driftskostnader kan ca. MNOK 4.0 henføres til lanseringen av Nutri5 i Norge i februar (MNOK 3 av driftskostnadene i 2007 er relatert til forberedelsene for lanseringen i 2008). Avskrivninger i 2008 er kostnadsført med MNOK 3.8 sammenlignet med MNOK 8.0 i Avskrivning av royaltyrettigheter er belastet med MNOK 0.4, avskrivning av maskiner og utstyr med MNOK 0.2, og avskrivning av distributørlistene med MNOK 3.2. Netto finans er i 2008 MNOK 2,8 sammenlignet med MNOK - 0,1 i Balanse Nutri Pharma konsernets langsiktige gjeld har økt fra MNOK 16.8 i 2007 til MNOK 19.9 pr Den langsiktige gjelden består av lån fra Lars Høie til MIG som har økt fra MNOK 16.8 til MNOK 19.9 i Lånet er tillagt 5 % rente i 2008, mens den resterende økningen av lånet kommer fra kursøkning på Euro sammenlignet med NOK. NutriPharma-gruppens totale anleggsmidler er pr MNOK 14.1 sammenlignet med MNOK 12.8 på slutten av Økningen er i hovedsak realtert til IT-investeringer i MIG. Egenkapitalen i gruppen er redusert fra MNOK 13.6 pr til MNOK 8.5 ved utgangen av Egenkapitalen i MIG er negativ med MNOK 32.9, sammenlignet med MNOK 31.2 pr MIG hadde et positivt driftsresultat på MNOK 3.2 i 2008, mens kursøkningen på Euro sammenlignet med NOK gjør at egenkapitalen reduseres med MNOK 4.9 Markedsmessig verdi av distributørlistene var beregnet utifra en markedsmessig tilnærming i forbindelse med fordeling av kjøpsprisen for MIG på overtagelsesdagen Distributørlistene ble verdsatt til MNOK 15 ved årsslutt 2005, og avskrives lineært over beste vurdering av levetid som ble satt til 5 år. Restverdien pr var MNOK 6.6 Pr. 31 Desember 2008 hadde Nutri Pharma immaterielle eiendeler knyttet til patenter med en verdi på MNOK 3.8. Disse immaterielle eiendelene representer kostnaden av patentrettigheter for Nutrilett utenfor Norden og royalty-rettigheter for Nutrilett i Norden. Eiendelene blir avskrevet med ca MNOK 0.3 per år. Nutri Pharma konsernet hadde pr. 31. desember 2008 en total egenkapital på MNOK 8.5 tilsvarende ca 18% av gruppens totale eiendeler. Pr utgangen av 2007 var gruppens egenkapital MNOK 13.6 eller 29 % av balanseverdien. Nedgangen kan i sin helhet tilskrives kursøkningen på Euro sammenlignet med NOK. Morselskapet Nutri Pharma ASA hadde et Årsresultat på - MNOK 2.2 i Styret foreslår at årsresultatet disponeres mot opptjent egenkapital. Kontantstrømmer og likviditet I 2008 var konsernets kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i Nutri Pharma ASA negative med MNOK 9.4. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK 11.7 og kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter var negativ med MNOK 2.3. For konsernet var kontantsrømmen fra operasjonelle aktiviteter negativ med MNOK 5.1, kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var MNOK 9.0 og kontantstrøm fra konsernets finansieringsaktiviteter var MNOK

5 Kontanter og andre likvide eiendeler var MNOK 11.6 per 31 Desember 2007, sammenlignet med MNOK 19.1 per 31 Desember Ved årsslutt var MNOK 7.2 av likvide eiendeler investert i Statkraft-obligasjoner med en lav risikoprofil. Selskapet har finansiert sin ekspansjon inn i distribusjon og nye markeder gjennom oppgjør i Nutri Pharma aksjer. Dagens forretningsmodell er relativt lite kapitalkrevende og fokuset fremover er på organisk vekst. Alt salg i MIG skjer gjennom forskuddsbetaling fra distributørene forut for produktleveranse. Styret vurderer løpende selskapets behov for finansiering i forhold til mål, strategier og risikoprofil. Finansiell risiko Konsernets finansielle instrumenter består av bankinnskudd, obligasjoner og kortsiktige lån. Hovedformålet med de finansielle instrumentene er finansiering av selskapets drift. Konsernet har ulike andre finansielle eiendeler og forpliktelser som kundefordringer og leverandørgjeld som er et resultat av driften. Ca. 13 % av morsselskapets eiendeler er investert i likvide Statkraftobligasjoner med lav risiko. Markedsrisiko Alt salg gjennom det heleide datterselskapet MIG er avhengig av en politisk stabilitet og et klima for normal forretningsmessig virksomhet i CIS-området. Vår risiko er likevel begrenset ved at alt salg er forhåndsbetalt før det distribueres til kunde, og alle distributører i selskapet er selvstendig næringsdrivende med provisjonsbaserte avregninger. Valutarisiko Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Gjennom oppkjøpet av MIG er en stor del av selskapets saldoer og transaksjoner i andre valutaer enn NOK. Endringer i kursforholdet mellom NOK og EUR kan påvirke fremtidige resultatregnskap og balanse. Selskapet benytter idag ikke terminkontrakter eller liknende for å beskytte seg mot endringer i valutakursene, men styret vil til enhver tid vurdere dette når selskapet ekspanderer videre internasjonalt. Som et resultat av investeringen i MIG er konsernets balanse påvirket av endringer i valutakursen mellom EURO og NOK. Alt salg, kommisjoner til salgsnettverket og driftskostnader gjøres i EURO. Som en konsekvens er konsernets resultater som rapporteres i NOK påvirket av endringer i kursen mellom NOK og EURO. Likviditetsrisiko Konsernets målsetning er å opprettholde balansen mellom kontuinitet og fleksibilitet i finansieringen. Selskapet begrenser sin risiko ved å ha god likviditetsstyring og god tilgang til nødvendig likviditet. Største aksjonær i Nutri Pharma ASA, Lars Høie, har gitt MIG et langsiktig driftslån som pr var på MNOK 19.9 inkludert påløpne renter på 5 % p.a. Långiver har avgitt en tilbakeståelseserklæring i forhold til alle andre kreditorer inntil mai En nedbetalingsplan vil bli avtalt i løpet av MIG har en kassekreditt som pr var trukket opp med MNOK 5.9 (limit MNOK 6.9) Kassekreditten vil bli redusert med MNOK 0.9 pr. måned inntil kreditten er nedregulert. Arbeidsmiljø, likestilling og påvirkning av det ytre miljø Ved utgangen av 2008 hadde Nutri Pharmakonsernet 6 ansatte som alle var ansatt i morselskapet Nutri Pharma ASA. I datterselskapet MIG er det tilknyttet totalt 33 personer i ulike funksjoner gjennom serviceavtaler med partnere av selskapet. Det interne arbeidsmiljøet er å betrakte som godt i Nutri Pharma. Morselskapet, Nutri Pharma ASA, hadde 65 dager med sykefravær som utgjør ca 5% av normal arbeidstid. Størstedelen av sykefraværet er relatert til fravær i forbindelse med svangerskap Det har ikke vært noen arbeidsulykker gjennom året. Selskapets aktiviteter forurenser ikke eller har annen negativ innvirkning på det ytre miljø utover hva som må anses som normalt for denne type virksomhet utifra dets lokalisering og nødvendig reiseaktivitet. I henhold til den avtale som er inngått med Nikken, vil Nutri5 - kundesenter bli lagt ned i begynnelsen av 2009, og tre av selskapets ansatte slutter i denne forbindelse. 5

6 Av Nutri Pharmas 6 ansatte pr er 4 kvinner. Styret legger vekt på like muligheter og bestreber seg på en kjønnsmessig balanse og gjennom personalpolitikken like muligheter med hensyn til lønn, karriere og rekruttering. Det overordnede er dog å ha den best kvalifiserte i alle stillinger. Det var per 31. desember 2008 to kvinner i selskapets styret (40 %). FOU og intellektuell eiendom Nutri Pharma har, basert på 20 års FoU og 28 kliniske og prekliniske studier, utviklet patenterte produkter og prosessteknologier for soyabaserte produkter til bruk ved vektkontroll og funksjonelle matvarer. Nutri Pharmas intellektuelle eiendomsposisjon internasjonalt er basert på en bred patentportefølje bestående av patenter som dekker sammensetninger av soyaingredienser, forbedrede soyaproteiner, prosessteknologier og metodekrav. I november 2001 bestred Protein Technologies International Inc. (senere Solae), et heleiet datterselskap av DuPont, Nutri Pharma`s patent som omfatter Nutri Pharma`s teknoloigi med å kombinere soya proteiner og soya fibre, gjennom European Patent Office (EPO). Pharma`s produkter. Arbeidet med å inngå ytterligere markeds- og distribusjonsavtaler for selskapet vil fortsette. De to avtalene som er inngått vil gi Nutri Pharma økt omsetning og resultat. Risikoen for selskapet med disse to nye avtalene er lav. Eksisterende royaltyavtale med Axellus (Orkla) gir selskapet en stabil inntekt. Selskapet vil fortsette å utvikle sin virksomhet i Norden og i Russland/CIS gjennom sitt heleide direktesalgsselskap MIG. Finanskrisen og utviklingen i Russland og CIS vil redusere den fremtidige omsetningen i MIG på kort sikt. Dette vil igjen påvirke verdien på Nutri Pharma`s investering i MIG. Aksjekapital, utbytte og fri egenkapital Selskapet ønsker en utbyttepolitikk basert på den økonomiske utviklingen. Økningen i aksjekursen bør dog over tid utgjøre den største delen av avkastningen for aksjonærene. Styret anbefaler at det ikke deles ut utbytte for året Morselskapets frie egenkapital pr var MNOK 8,6 I 2005 avsa European Patent Office en kjennelse mot Solae Company og fastslo at Nutri Pharma`s patentbeskyttede teknologi med å kombinere Soya Proteiner og Soya Fibre er både nyskapende og innovativt, og fastslo patentet som gyldig. Solae har senere anket denne avgjørelsen om gyldigheten av Nutri Pharma`s europeiske patent. Ankesaken ble avholdt som en høring i München i juni 2008 hvor Nutri Pharma mistet sitt europeiske patent om å kombinere Soya Proteiner og Soya Fibre. Nutri Pharma anser ikke at denne avgjørelsen vil få konsekvenser for dagens eller fremtidens forretningsmessige utvikling for selskapet. Utsikter og fremtidige utfordringer Styret understreker at det er knyttet usikkerhet til beskrivelsen av utsikter og fremtidige utfordringer. I løpet av de 3 siste årene har Nutri Pharma vurdert alternative distribusjonskanaler der selskapet vil kunne utvide sin andel av verdikjeden og oppnå en bredere distribusjon av sine produkter. I 2008 er det inngått 2 europeiske distribusjonsavtaler for Nutri 6

7 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31.desember 2008, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor. 7

8 Regnskap Resultatregnskap 1. jan des Beløp i NOK'000 DRIFTSINNTEKTER Nutri Pharma ASA Konsern Note Inntekt fra salg av varer Royalty inntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger 4, Nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad 15 ÅRSRESULTAT Resultat per aksje 17-0,01-0,36 Utvannet resultat pr. aksje 17-0,01-0,36 Disponering: Opptjent egenkapital Sum disponert

9 Balanse Eiendeler 31. des Beløp i NOK'000 ANLEGGSMIDLER Nutri Pharma ASA Konsern Note Immaterielle eiendeler Patenter og Royalty Software Distributørlister Sum immaterielle eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Varelager Finansielle omløpsmidler Pengemarkedsfond - obligasjoner 8, Sum finansielle omløpsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Balanse Egenkapital og forpliktelser 31. desember Beløp i NOK'000 EGENKAPITAL Nutri Pharma ASA Konsern Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital FORPLIKTELSER Langsiktige forpliktelser Rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kassekreditt Forskuddsbetalt inntekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

11 Kontantstrømoppstilling Jan 1 - Des 31 Beløp i NOK '000 Kontantstrøm fra drift Nutri Pharma ASA Konsern Resultat før skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger Netto finansposter Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringer Netto investering / salg av obligasjoner og sertifikater Endring i langsiktige fordringer Tap og gevinst ved salg av pengemarkedsfond Motatte renter Investering i immaterielle eiendeler Investering i eiendom, anlegg og utstyr Netto kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Rentebærende lån Utvidelse av aksjekapital Betalte renter Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm gjennom året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kursdifferanser på kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Trekk på kassekreditt Netto kontanter og kontantekvivalenter

12 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen for perioden avsluttet 31. desember 2008 Beløp i NOK 1000 Aksjekapital Overkurs fond Opptjent egenkapital 1) Omregnings differanser Sum 2007 Egenkapital pr Omregningsdifferanser Sum årets inntekter og kostnader innregnet direkte mot egenkapitalen Årets resultat Årets inntekter og kostnader Kapitalforhøyelse Egenkapital pr Egenkapital pr Omregningsdifferanser Sum årets inntekter og kostnader innregnet direkte mot egenkapitalen Årets resultat Årets inntekter og kostnader Egenkapital pr ) Inkluderer i tillegg til akkumulerte resultater også effekter av kjøp og salg av egne aksjer. Beløp betalt for egne aksjer ved kjøp og salg utover pålydende er ført mot opptjent egenkapital. 12

13 Oppstilling over endringer i egenkapital i Nutri Pharma ASA for perioden avsluttet 31. desember 2008 Beløp i NOK 1000 Aksjekapital Overkurs fond Opptjent egenkapital 1) Sum 2007 Egenkapital pr : 19,668 18,435 38,103 Årets resultat -3,842-3,842 Sum årets inntekter og -3,842-3,842 kostnader Kapitalforhøyelse 1,966 21,196 23,162 Egenkapital pr ,634 21,196 14,593 57, Egenkapital pr : 21,634 21,196 14,593 57,423 Årets resultat -2,222-2,222 Sum årets inntekter og -2,222-2,222 kostnader Egenkapital pr ,634 21,196 12,371 55,201 1) Inkluderer i tillegg til akkumulerte resultater også effekter av kjøp og salg av egne aksjer. Beløp betalt for egne aksjer ved kjøp og salg utover pålydende er ført mot opptjent egenkapital. 13

14 Noter til regnskapet Note 1 SELSKAPSINFORMASJON Konsernregnskapet til Nutri Pharma ASA (konsernet) og årsregnskapet til Nutri Pharma ASA (morselskapet) for året som ble avsluttet 31. Desember 2008 ble godkjent av selskapets styre den 21 april Nutri Pharma ASA er et allmennaksjeselskap som er registrert i Norge hvis aksjer blir omsatt på Oslo Børs. Note 2 SAMMENDRAG AV VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER 2.1 Grunnlag for utarbeidelsen Konsernregnskapet til Nutri Pharma ASA og selskapsregnskapet til Nutri Pharma er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger godkjent av EU pr. 31. desember 2008, samt regnskapsloven, børsforskrift og børsregler. Konsernregnskapet er utarbeidet etter historisk kost med unntak for investeringer i obligasjoner som måles til virkelig verdi. Konsernregnskapet presenteres i NOK og alle tall er vist i hele tusen med mindre annet er angitt. 2.2 Kritiske vurderinger, estimater og forutsetninger Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS (International Reporting Financial Standards). Dette innebærer at selskapets ledelse har benyttet estimater og forutsetninger som påvirker verdsettelsen av eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og betingede forpliktelser. Dette gjelder særlig vurderingen av distributørlister, utsatt skatt eiendel og nedskrivning. Fremtidige hendelser kan innebære at disse estimatene blir endret. Andre immaterielle eiendeler Kjøpte immaterielle eiendeler blir estimert separat ved førstegangs innregning. Anskaffelseskost på immaterielle eiendeler kjøpt i forbindelse med virksomhets sammenslutning er virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Fastsettelsen av utnyttbar levetid krever betydelig ledelse estimater. Distributørlister har en utnyttbar levetid på 5 år. Ved hver rapportering vurderer ledelsen om det er indikasjoner på at eiendeler har verdifall. Hvis slike indikasjoner foreligger, estimeres gjenvinnbart beløp. Se også note 5 Immaterielle eiendeler. Utsatt skatt eiendel Utsatt skatt eiendel innregnes for skattemessig underskudd som ikke er benyttet hvis det foreligger objektive bevis på at skattemessig overskudd vil bli tilgjengelig for å kunne nyttiggjøre seg av det skattemessige underskuddet. Det kreves betydelig bruk av skjønn fra ledelsen for å kunne fastsette balanseført utsatt skatt eiendel. Skjønnet er basert på periode og nivå for fremtidig skattemessig overskudd sammen med fremtidig strategi på skatteplanleggingen. Pr. 31. desember 2008 var det ikke innregnet noe utsatt skatt eiendel grunnet usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening. Nedskrivning Ved hver balansedag vurderer ledelsen hvorvidt det foreligger eiendeler med nedskrivningsbehov. Dersom det er indikasjoner på nedskrivning foretas nedskrivningstester. Ved disse testene legges til grunn estimater som nøkkelforutsetninger. Dette er marginer, vekst og diskontering 2.3 Omregning av utenlandsk valuta 14

15 Konsernet presenterer årsregnskapet i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Hvert selskap i konsernet fastsetter dets egen funksjonelle valuta og poster inkludert i årsregnskapet for hver enhet måles i funksjonell valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta blir ved førstegangs innregning omregnet til kursen på den funksjonelle valutaen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter, både eiendeler og forpliktelser, i utenlandsk valuta blir omregnet til den funksjonelle valutaen til balansedagens kurs. Alle valutadifferanser blir innregnet over resultatet. Eiendeler og forpliktelse som ikke er pengeposter blir vurdert til historisk kost i omregningen ved å benytte valutakursen på dato for transaksjonen. På tidspunkt for rapportering blir alle eiendeler og forpliktelser til datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnet til balansedagens kurs, og resultatposter til gjennomsnittkurs for kvartalet. Omregningsdifferanser innregnes direkte mot egenkapitalen. Ved avhendelse av investering i utenlandske datterselskaper, blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. 2.4 Prinsipper for konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Nutri Pharma ASA og selskaper som Nutri Pharma ASA har kontroll over. Kontroll oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve kontroll over selskapet. Alle konsernmellomværende og konserninterne transaksjoner, inntekter, kostnader og gevinster og tap som er regnskapsført blir fullt ut eliminert. Datterselskaper blir konsolidert fra oppkjøpstidspunktet som er det tidspunkt selskapet oppnår kontroll og inntil dato for slik kontroll opphører. Årsregnskapet til datterselskapet er utarbeidet i samme regnskapsår som morselskapet og prinsippanvendelsen er konsistent i konsernet. Kjøp av datterselskaper som er virksomhet blir regnskapsført etter oppkjøpsmetoden. Anskaffelseskost av virksomheten er verdsatt til virkelig verdi (på tidspunkt for oppgjør) av mottatte eiendeler, påløpte eller forventede forpliktelser og egenkapitalinstrumenter i bytte for kontroll over det oppkjøpte selskap, samt kostnader som er direkte henførbar til virksomhetssammenslutningen. Det oppkjøpte selskaps identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, som tilfredsstiller kriteriene for innregning etter IFRS 3 Virksomhetssammenslutning, er innregnet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Goodwill som oppstår ved oppkjøp er innregnet som en eiendel og ved førstegangs innregning verdsatt til kost som er den merverdien som overstiger anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen utover konsernets andel av virkelig verdi på det oppkjøpte selskaps identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. Hvis netto virkelig verdi av det oppkjøpte selskaps identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betinget forpliktelser overstiger anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen etter en ny vurdering, blir det overstigende innregnet umiddelbart over resultatet. Konsernet består per av Nutri Pharma ASA og det 100 % eide datterselskapet MIG Ltd. Nutri Pharma ASA kjøpte alle aksjene i MIG Ltd den 30. september 2005 med oppgjør i aksjer i Nutri Pharma ASA. 2.5 Eiendom, anlegg og utstyr All eiendom, anlegg og utstyr er innregnet til anskaffelseskost, fratrukket etterfølgende akkumulerte avskrivninger og verdifall. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til kjøpet av driftsmidlene. Etterfølgende kostnader er inkludert i eiendelens anskaffelseskost eller balanseført som en separat eiendel kun i de tilfeller hvor det er sannsynlig at en fremtidig økonomisk fordel vil oppnås og når denne fordelen kan måles pålitelig. Vedlikehold og reparasjoner blir kostnadsført løpende. Dersom nye deler/elementer balanseføres fraregnes de som er erstattet og gjenværende balanseført verdi resultatføres. Avskrivning er gjennomført ved bruk av lineær metode basert på en vurdering av gjenværende levetid. Eiendelenes gjenværende verdi og utnyttbar levetid blir vurdert og om nødvendig justert ved avslutningen av hver regnskapsperiode. Konsernet vurderer for hver rapporteringsperiode om det foreligger indikasjoner på verdifall. Hvis slike indikasjoner foreligger, beregner konsernet eiendelens gjenvinnbare beløp. Det foreligger et verdifall hvis eiendelens balanseførte verdi er større enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi. Gevinst og tap 15

16 ved avhendelser beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi. Denne blir innregnet over resultatregnskapet. 2.6 Leieavtaler Operasjonell leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er hos utleier klassifiseres som operasjonelle. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. 2.7 Immaterielle eiendeler (a) Patent og royalty rettigheter Kjøpte patent og royalty rettigheter er balanseført til anskaffelseskost. De har en begrenset utnyttbar levetid og måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og verdifall. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode for å allokere anskaffelseskost over varemerkene og lisensenes levetid (9-20 år). (b) Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter (relatert til design og testing av nye eller forbedrede produkter) blir balanseført som immateriell eiendel bare hvis konsernet kan demonstrere teknisk mulighet til å ferdigstille den immaterielle eiendelen slik at den kan brukes eller selges, hvordan eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler, tilgjengeligheten av ressurser for å ferdigstille eiendelen og pålitelig måling av utgiftene. Utviklingsutgifter som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte amortiseringer og verdifall. Utviklingskostnader som har begrenset utnyttbar levetid og som har blitt balanseført, amortiseres lineært over eiendelens estimerte brukstid i fra det tidspunkt prosjektet kommersialiseres. Amortiseringstiden er maksimalt fem år. (c) Goodwill Merverdien ved oppkjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til spesifikke eiendeler eller gjeld på transaksjonsdatoen klassifiseres i balansen som goodwill. Vederlaget ved kjøpet av MIG bestod delvis av et vederlag som var betinget av fremtidige resultater. Dette vederlaget ble reversert i 2007 og goodwill ble redusert tilsvarende. (d) Anskaffelseskost til en immateriell eiendel som er kjøpt i forbindelse med virksomhetssammenslutning er verdsatt til virkelig verdi. Software plattform Software plattform amortiseres lineært over 5 år. I 2007 ble den kjøpte softwareplattformen erstattet og som et resultat av dette ble eiendelen nedskrevet til 0. Distributørlister Distributørlister amortiseres lineært over 5 år. Konsernet vurderer for hver rapporteringsperiode om det er indikasjoner på verdifall på immaterielle eiendeler. Hvis slike indikasjoner foreligger eller når årlig test for verdifall er påkrevd, beregner konsernet et estimat på eiendelens gjenvinnbare beløp. Det foreligger et verdifall hvis eiendelens balanseførte verdi er større enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi. 2.8 Finansielle eiendeler og forpliktelser Finansielle eiendeler og forpliktelser er klassifisert i følgende kategorier; til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer og andre forpliktelser. Klassifiseringen er basert på type instrument og formål per første 16

17 gangs balanseføring. Finansielle eiendeler og gjeld balanseføres når konsernet innehar rettigheter og forpliktelser knyttet til instrumentet (definert som oppgjørsdato) Til virkelig verdi over resultatet Nutri Pharma har obligasjoner som er klassifisert som finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet. Obligasjonene er holdt for handelsformål. Andre forpliktelser Andre forpliktelser måles ved første gangs innregning til mottatt beløp med fradrag for transaksjonskostnader. Andre finansielle forpliktelser er i etterfølgende perioder målt til amortisert kost ved å bruke effektiv rentemetode. Den effektive rentemetoden er en metode som beregner amortisert kost av en finansiell forpliktelse og en allokering av en rentekostnad over gjeldende periode. Den effektive rentesatsen er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidig kontantstrømmer over forventet levetid av den finansielle forpliktelsen eller over en kortere periode der det er hensiktsmessig. 2.9 Kundefordringer Kundefordringer er ved første gangs innregning målt til virkelig verdi som normalt er nominell verdi. Avsetning for verdifall på kundefordringer er gjennomført når det foreligger objektive bevis på at konsernet ikke vil være i stand til å inndrive alle beløpene i henhold til fordringenes opprinnelige betingelser. Verdien på avsetningen er forskjellen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med en effektiv rentesats. Avsetningen er innregnet over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder, samt kassekreditter Egenkapital (I) Egenkapital og gjeld Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. (II) Egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres aksjens pålydende til reduksjon av innskutt egenkapital. Kjøpspris utover pålydende føres mot annen egenkapital. Tilsvarende føres salgspris utover nominell verdi som økning av annen egenkapital. (III) Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. (IV) Annen egenkapital (a) Omregningsdifferanser Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. (V) Egne aksjer reserve Kjøpspris utover pålydende føres mot annen egenkapital. Tilsvarende føres salgspris utover nominell verdi som økning av annen egenkapital. 17

18 2.12 Skatt Periode skatt Eiendeler ved periode skatt og forpliktelser ved periode skatt for inneværende og foregående periode er beregnet til det beløp som forventes mottatt fra eller betalt til skattemyndighetene. Skatteprosenten og skatteregler som benyttes for å beregne beløpet er de som er gjeldende på balansedagen. Utsatt skatt Utsatt skatt fremkommer ved å bruke forpliktelse metoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi på balansedagen. Utsatt skatt forpliktelse er innregnet for alle midlertidige forskjeller med unntak av; forskjeller ved første gangs innregning av goodwill eller er en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som ikke er virksomhetssammenslutning og eller på tidspunkt for en transaksjon som ikke påvirker regnskapsmessig resultat eller skattemessig resultat; og forskjeller relatert til investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet når konsernet kontrollerer når de midlertidige forskjellene vil bli reversert, og dette ikke er antatt å skje i overskuelig fremtid. Utsatt skatt eiendel er innregnet for alle skattereduserende forskjeller, ubenyttet fremførbar skattekreditt og fremførbart underskudd når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre de ulike skattereduserende forskjellene. Balanseført verdi av utsatt skatt eiendel blir revurdert på dato for balansedagen og reduseres den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av hele eller deler av eiendelen ved utsatt skatt. Utsatt skatt eiendel som ikke er innregnet blir revurdert ved hver balansedag og innregnes i den grad at det er sannsynlig at fremtidig skatteinntekt vil tillate utsatt skatt eiendelen å bli reversert. Utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse er beregnet med de skatteprosentene som forventes å være gjeldende det året når eiendelen blir realisert eller forpliktelsen oppgjort basert på skatte prosent (skatteregler) som er gjeldende på tidspunkt for balansedagen. Utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse er motregnet når det er juridisk krav som eksisterer for å kunne motregne kortsiktig skattefordring mot betalbar skatt og utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse relaterer seg til den samme skattemyndighet Ansatteytelser Konsernet har en innskuddsbasert pensjonsordning. Den innskuddsbaserte pensjonsordning betaler konsernet til en offentlig eller privat administrert pensjonsforsikring plan som er obligatorisk. Konsernet har ikke ytterligere forpliktelser når innskuddet har blitt betalt. Tilskuddet er innregnet som pensjonskostnad når det forfaller. Forskuddsbetalt innskudd er en eiendel så lenge det kan tilbakebetales eller reduserer fremtidig innskuddsbetalinger Avsetninger Avsetninger for restruktureringer og rettstvister blir innregnet når konsernet har en eksisterende forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det vil kreve en utstrøm av ressurser som omfatter økonomiske fordeler fra foretaket for å gjøre opp forpliktelsen og det kan gis et pålitelig estimat på beløpets størrelse. Restruktureringsavsetninger kan inneholde terminering av leieforhold og sluttvederlag til ansatte. Avsetninger for fremtidig tap er ikke innregnet. Avsetninger er verdsatt til nårverdien av ledelsen beste estimat av utgifter påkrevd for å gjøre opp forpliktelsen på balansedagen Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er definert som (I) mulige forpliktelser som har sitt utgangspunkt i tidligere hendelser hvis utfall avhenger av fremtidige hendelser. 18

19 (II) forpliktelser som ikke er resultatført da det ikke er sannsynlig at de vil resultere i en ressursbruk. (III) forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Betingede forpliktelser er ikke resultatført i årsregnskapet med unntak av betingede forpliktelser som er ervervet gjennom kjøp av en virksomhet. Vesentlige betingede forpliktelser er opplyst om i note til årsregnskapet, med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for at forpliktelsen skal materialisere seg er lav Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet, og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. I Norden har Nutri Pharma en lisensavtale som gir selskapet rett til royalties beregnet som prosent av relatert produktsalg. Inntekter knyttet til salg av Nutri 5 regnskapsføres ved levering av varen til kunde. Produkt salg gjennom datterselskapet er utført gjennom distributørene som er uavhengige virksomheter. Salgsinntektene blir innregnet ved levering av produktene til de uavhengige distributørene. Inntekten måles til virkelig verdi av den solgte vare og tjeneste med fradrag for merverdiavgift, rabatter og andre prisavslag, og etter eliminering av internsalg i konsernet. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter og etter at konserninternt salg er eliminert Hendelse etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig Varelager Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris etter avsetning for ukurant varelager. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til å gjennomføre salget. Anskaffelseskost er beregnet ved å benytte et vektet gjennomsnitt av anskaffelseskostnadene. Ukurans i varelageret er innregnet som verdifall av lageret Segmenter For ledelsesformål er konsernet organisert i to ulike rapporterbare segmenter, etablerte royalty inntekter og direkte salg gjennom organisasjonen MIG som også er sammenfallende med geografisk segment Norden og Russland pluss CIS landene. Disse virksomhetsområdene utgjør basis for primær segmentrapporteringen. Finansiell informasjon vedrørende segmenter og geografisk fordeling er presentert i note Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med framtidig ikrafttredelsestidspunkt Følgende IFRS og fortolkninger er godkjent av EU/EEA per 21. april 2009 men ikke obligatorisk per 31. desember 2008, og har ikke blitt anvendt av konsernet; Endring til IFRS 1 - Første gangs anvendelse av IFRS og IAS 27 -Konsernregnskap og separate finansregnskap Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IFRS 1/IAS 27 er 1. januar Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling: Inntjeningsbetingelser og kanselleringer Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IFRS 2 er 1. januar Konsernet planlegger å anvende endringen fra og med 1. januar

20 IFRS 3 (revidert) - Virksomhetssammenslutninger Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 3 (R) er satt til 1. juli 2009, men IFRS 3 (R) er fortsatt ikke godkjent av EU. IFRS 8 Driftssegmenter IFRS 8 erstatter IAS 14 - Segmentrapportering. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 8 er 1. januar IAS 1 (revidert) Presentasjon av finansregnskap Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 1 (R) er 1. januar IAS 23 (revidert) Låneutgifter Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 23 (R) er 1. januar IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat finansregnskap Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 27 (R) er satt til 1. juli Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon og IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Puttable Financial Instruments Ikrafttredelsestidspunktet for endringene i IAS 32 og IAS 1 er satt til 1. januar Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling Eligible Hedged Items Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IAS 39 er satt til 1. juli IFRIC 12 Service concession arrangements Fortolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 2008, men var på det tidspunktet ikke godkjent av EU. Tolkningen er ennå ikke godkjent, men EU har foreslått at ikrafttredelsestidspunkt settes til regnskapsår som begynner etter 31. desember IFRIC 13 Customer loyalty programmes Fortolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2008, men var på det tidspunktet ikke godkjent av EU. Fortolkningen er nå godkjent av EU for regnskapsår som begynner etter 31. desember IFRIC 14 IAS 19 the limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction Fortolkningen er nå godkjent av EU for regnskapsår som begynner etter 31. desember IASBs årlige forbedringsprosjekt Det er vedtatt endringer i flere standarder med ikrafttredelse i løpet av Konsernet har ikke tidligimplementert noen av disse endringene Implementering av IAS 1 R og IFRS 8 vil medføre endret regnskapspresentasjon og informasjon i noter. Utover dette forventes det ikke at implementering av endringene listet opp ovenfor vil få vesentlig effekt på konsernregnskapet. Endringene vil implementeres av selskapet og konsernet på ikrafttredelsestidspunktene. 20

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer