INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 02. april Møtet avholdes på Hammerfest sykehus i FFU-avdelingens møterom. Saksliste: Sak 15/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 16/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 23. mars 2009 Sak 17/2009 Årsregnskap 2008 og styrets årsberetning Sak 18/2009 Årsmelding 2008 Sak 19/2009 Boligforvaltning Helse Finnmark HF - boligbehov og nedsalg av boliger Sak 20/2009 Seniorpolitikk Helse Finnmark HF Sak 21/2009 Brannvernmappe Helse Finnmark HF orienteringssak Sak 22/2009 Regjeringens tiltakspakke: prioritering av tiltak innenfor område klima og miljø Sak 23/2009 Tiltaksrapportering muntlig orientering Sak 24/2009 Referatsaker Sak 25/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 26. mars 2009 Møtedato: 02. april 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 16/2009 Navn på sak: Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. mars 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 23. mars 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 16/2009 Godkjenning av protokoll 2

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Øyvin Grongstad Ally Nyheim Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Ragnhild L. Nystad Jostein Tørstad Ole I. Hansen (for Ane Kokkvoll) Hilde Søraa Meldt forfall: Ane Kokkvoll Staal Nilsen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Sak 9/2009 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 10/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 10.februar 2009 Tilrådning: Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2009 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2009 Enstemmig vedtatt. 3 1

4 Sak 11/2009 Resultat- og tiltaksrapport per februar 2009 Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med resultat pr. februar 2009, og presiserer kravet om budsjettbalanse i Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av gjennomføringsrisikoen av tiltakene i budsjett Ytterlig tiltak vurderes etter denne gjennomgangen. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av planlagte aktivitetstall for Psykisk helsevern og rus med utgangspunkt i oppnådd aktivitet i Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med resultat pr. februar 2009, og presiserer kravet om budsjettbalanse i Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at de avdelinger som har merforbruk per februar dekker dette inn innenfor tildelt budsjettramme. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av gjennomføringsrisikoen av tiltakene i budsjett Ytterlig tiltak vurderes etter denne gjennomgangen. 4. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at aktiviteten innen psykisk helsevern og rus øker sammenlignet med Enstemmig vedtatt. Sak 12/2009 Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF Tilrådning: Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar saken om investeringsplan innspill til Helse Nord RHF til orientering. Styret i Helse Finnmark HF viser til saksfremlegget og vedtar følgende innspill til Helse Nord RHF på investeringsplan : 1. Helse Finnmark HF har et årlig investeringsbehov på ca. 40 mill. kr. Hvorav medisinteknisk utstyr utgjør mill. kr. 2. Styret i Helse Finnmark HF mener at foretaket har to uhensiktmessige sykehusbygg. Styret mener det er nødvendig med to nye sykehusbygg for å gi et godt pasienttilbud, forbedret arbeidsmiljø og effektiv drift. Investering i nye bygg bør gjennomføres i følgende rekkefølge: - Sykehus i Kirkenes - Sykehus i Hammerfest - Finnmarksklinikken - Øvrige bygg 3. Helse Finnmark HF har i dag ikke bærekraft til å finansiere økte driftskostnader til to nye sykehusbygg. Det må utarbeides ytterligere forslag til hvordan man skal sikre en bærekraftig finansiering i nye sykehusbygg, herunder integrasjon av OU-prosjekt. 4 2

5 Enstemmig vedtatt. Sak 13/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Helhetlig strategi HMS styresak og rapportering Vedlegg: Årsrapport FAMU Helse Finnmark HF Protokoll fra foretaksmøte Helse Finnmark HF Oppdragsdokument 2009 Helse Finnmark HF 4. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene Protokoll fra møte i FAMU Tilrådning: Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Sak 14/2009 Evt. 1. Orientering om båtambulanse i Ytre Altafjord v/ direktør og styreleder Styremedlem Hilde Søraa fremmet følgende forslag: "Styret i Helse Finnmark ber administrasjonen utlyse anbud på syketransport og beredskapsbåt i Ytre Altafjord. Anbudet skal oppfatte all syketransport utenom de transportoppdrag som krever at helsepersonell følger med i båten. Det må videre være et krav i anbudsgrunnlaget at båten er stasjoner i Ytre Altafjord, og på den måten er en beredskapsløsning ved samtidighetskonflikter og når værmessige forhold gjør bruken av ambulansebåten som er stasjonert i Loppa uaktuell". Vedtak: Styret viser til tidligere vedtak samt orienteringen fra administrasjonen. Saken fremmet fra styremedlem Hilde Søraa avvises. Vedtatt mot 1 stemme. Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte avholdes i Hammerfest 02. april Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Laila Hansen Referent 5 3

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 26. mars 2009 Møtedato: 02. april 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2009 Navn på sak: Årsregnskap 2008 og styrets årsberetning Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF innstiller til foretaksmøte å godkjenne det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning for Vedlegg: 1. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse 2008 Helse Finnmark HF med noter 3. Note 1 Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 17/2009 Årsregnskap 2008 og styrets 6 årsberetning

7 STYRETS ÅRSBERETNING Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Helse Finnmark HF ble stiftet , og har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og rus i Finnmark. Helse Finnmark HF har 2 somatiske sykehus i henholdsvis Kirkenes og Hammerfest, samt poliklinikker i Alta og Karasjok. Det voksenpsykiatriske tilbudet (VOP) består av 3 døgnenheter i Tana, Lakselv og Jansnes, samt poliklinikker i Kirkenes, Tana, Lakselv, Hammerfest og Alta. Det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet (BUP) består av poliklinikker i Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest. Rusomsorgen for fylkets innbyggere består av Finnmarksklinikken, samt kjøp av behandlingsplasser. Ved hvert Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Finnmarksklinikken er det etablert ambulante team som reiser ut til opptakskommunene minst to ganger i året og opptil to ganger per måned. Den faglige virksomheten er organisert i tre klinikker Klinikk Kirkenes, Klinikk Hammerfest og Klinikk for psykiske helsevern og rus. Helse Finnmark HF tok over driftsansvaret for bilambulansetjenesten, i tillegg har foretaket også ansvar for den faglige driften av Luftambulansetjenesten (ikke den flyoperative delen). Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. 2. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. 3. Arbeidsmiljø mm (internt) Arbeidsmiljøet i foretaket anses tilfredsstillende. Godt arbeidsmiljø er viktig for ansattes trivsel på jobb og fokus på arbeidsmiljøet har høy prioritet i foretaket. Ledelsen i foretaket har vært representert ved klinikksjefer og personalsjef i foretakets arbeidsmiljøutvalg, i tillegg har direktøren deltatt på ett møte i Det er iverksatt følgende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet: Sykefraværsgruppe som arbeider nedenfra og opp er blitt reorganisert/etablert. Gruppen ledes av HMS-rådgiver Helse Finnmark har hatt 26 deltakere i "Prosjekt Arbeidsglede" gjennom Helse Nord. Alle klinikker og avdelinger har nå avtale om bedriftshelsetjeneste NAV Arbeidslivssenter er involvert i pilotprosjektet for sykefravær I 2008 utgjorde sykefraværet totalt dager, hvilket tilsvarer 9,7 % av total arbeidstid. I 2007 var gjennomsnittlig sykefravær 9,5 %. Foretaket har etablerte rutiner for avviksrapportering på området helse- miljø og sikkerhet. Foretaket arbeider med å implementere de etablerte rutinene. I 2008 har det vært registrert følgende arbeidsrelaterte skader og ulykker: 7 1

8 23 stikkskader 4 tilfeller med blodsmitte 14 bløtdelsskader Foretaket hadde i årsverk mot årsverk i en økning på 12 %. Årsaken til økningen er i hovedsak: Overtagelse av bilambulansen Opptrappingsplan innen klinikk psykisk helsevern og rus. Opprettelse av prosjekt raskere tilbake ved klinikk Hammerfest samt inntak av fire lærlinger ved samme klinikk. 4. Likestilling Styret i Helse Finnmark HF har i 2008 bestått av 6 kvinner og 5 menn. Ledergruppen besto ved utgangen av 2008 av 5 kvinner og 2 menn. Både kvinner og menn er godt representert på avdelingssjefsnivået. 500 Aldersfordeling 400 Antall M K Aldersgruppe Kilde: FFU/personal tallene er pr 16.mars Det har ikke vært mulig å ta ut tall for 2008 isolert. Det var i ansatte i foretaket. Aldersfordeling og fordeling mellom kjønn har det ikke vært mulig å ta ut rapport på pr , men i mars 2009 var fordelingen kvinner ansatt i foretaket (71 %) og 441 menn (29 %), totalt ansatte. Man antar at fordelingen mellom kjønnene ikke har endret seg vesentlig siden årsskifte. Gjennomsnitt aldersfordeling i foretaket var 47 år. For kvinner var den 45 år og 49 år for menn. Det har ikke blitt gjennomført særskilte kartlegginger av tiltak knyttet til likestilling. Ved rekruttering til utviklingstiltak har det imidlertid vært vektlagt å få balanse i sammensetningen. 5. Ytre miljø Helse Finnmark HF følger opp Grønn stat prosjektet ved oppfølging av indikatorer og rapportering på energibruk og avfallshåndtering i helseforetakene. Dette er del av det helhetlige ansvar som foretaket har innen helse, miljø og sikkerhet, samt internkontroll. Energiforbruket var i 2008 følgende: Tall i hele tusen kwh kwh El.kraft Olje Total Kilde: teknisk sjef 8 2

9 I forhold til 2007 har man hatt en nedgang i energiforbruket med 0,3 mill kwh. Dette er en ytterligere nedgang i forhold til 2006 hvor man reduserte med 1 mill kwh fra 2006 til Avfall håndtert i 2008 er følgende: Tall i hele tusen kg kg Sortert Usortert Total Kilde: teknisk sjef Helse Finnmark har økning i avfall-leveringen i forhold til 2007 med 15 tonn. Årsak til økning i avfallslevering er større forbruk av engangsvarer og i tillegg ser man en økning i emballasje på leverte varer. 6. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. De mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer som foretaket står overfor er: Helse Finnmark HF finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets prioriteringer. Helse Finnmark HF vurderer likviditeten i foretaket som anstrengt, og er avhengig av driftskreditt fra Helse Nord RHF. Helse Finnmark HF finansierer investeringer med egen likviditet og lån fra Helse Nord RHF. Helse Finnmark HF avstemmer sitt investerings- og driftsnivå slik at foretaket planlegger med tilstrekkelig likviditet i løpet av året. Helse Finnmark HF har benyttet trekkramme i konsernkontoordningen med Helse Nord RHF. Kontantstrøm gjennom året og likviditet ved årsslutt Som det fremgår av kontantstrømanalysen, var det ved års slutt kun 7 mill kr igjen av limit på kassekreditt. Kortsiktig gjeld øker primært på grunn av økt kassekreditt. Det er gjennomført betydelige investeringer i 2008, dette kombinert med et stort driftsunderskudd er hovedårsaken til en anstrengt likviditetssituasjon. Det viktigste for å få en bedre likviditetssituasjon, er å redusere driftsunderskuddet. Virksomheten i 2008 Styrets hovedstrategier for virksomheten i 2008 var å: Konsolidere driften. Utfordringen var å få full effekt av tidligere vedtak og redusere driftskostnadene ved finjustering av driften. Stabilisere somatisk aktivitet, samt øke tilbudet til utvalgte pasientgrupper (kronikere). Øke psykiatrisk aktivitet ihht opptrappingsplanen. Overtakelse og integrere ambulansetjenesten i foretaket Investeringer Det har vært et høyt investeringsnivå i Viktige investeringer i 2008 har vært: Utbyggingsplanen psykisk helsevern: Hammerfest, Alta og Karasjok. Driften av institusjonen i Karasjok er ikke kommet skikkelig i gang på grunn av forsinkelse i ombyggingsprosjektet. 9 3

10 Overtakelse av ambulansetjenesten CT i Kirkenes og MR i Hammerfest Brannoppgradering Pasientbehandling i helseforetaksgruppen Somatisk virksomhet DRG Plantall 2008 Avvik plantall 2008 Hammerfest Kirkenes Totalt Helse Finnmark har totalt sett en økning i DRG-poeng fra 2007 til 2008 på 7, men nådde ikke plantall i Hammerfest Kirkenes Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons Antall heldøgn- og dagsopphold har gått noe ned, mens polikliniske behandlinger har økt med ca i forhold til Psykiatri Kilde: ASL /Analysesentret/ Klinikk for psykisk helsevern og rus Aktivitetstall BUP Endring Utskrivinger døgnbehandling Antall liggedøgn Antall oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner BUP Antall tiltak BUP (indirekte og direkte) Antall liggedøgn ved BUP familieavdelinga var unormalt lav i Årsaken var i hovedsak langtidssykdom blant personalet. Antallet liggedøgn økte igjen i 2008, men er ikke på høyde med Polikliniske konsultasjoner og antall tiltak BUP økte betydelig i 2008, det er også en økning i fht Helse Finnmark har i tråd med opptrappingsplanen lykkes i å øke sitt tilbud i BUP perioden 2006 til Aktivitetstall VPP Endring Utskrivinger døgnbehandling Antall liggedøgn Antall oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner VOP Aktiviteten innenfor VPP har som følge av opptrappingsplanen økt i perioden Antall oppholdsdager/dagbehandling har gått ned i samme periode. 10 4

11 Rus Aktivitetstall RUS Endring Utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn Aktiviteten innenfor rusomsorgen har økt, som følge av økning av antall behandlingsplasser ved Finnmarksklinikken fra 10 til 12 plasser i Ventetid Helse Finnmark overholder i all hovedsak ventelistegarantien. Unntaket er innenfor øye- og hørselslidelser. Ventetiden for øyelidelse er 30 uker ved klinikk Kirkens og 16 uker ved klinikk Hammerfest. For hørselslidelser er ventetiden 30 uker ved klinikk Kirkenes og 26 uker ved Klinikk Hammerfest. Forskning og utvikling Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) har satt av 2 mill. kroner årlig til forskning og utviklingsarbeid. Midlene skal bidra til å utvikle kunnskap innen området psykisk helsevern til den samiske befolkningen i Norge. I 2008 kom det inn i alt 12 søknader om FoU-midler. 7 søknader ble innvilget midler med til sammen kroner. I tillegg har doktor med Cecilie Javo forsket i 40 % stilling, finansiert over Klinikkens ordinære budsjett. Totalt har 1,2 årsverk i klinikken vært direkte til forskning og 0,4 årsverk har vært brukt til å administrere internt og ekstern forskning knyttet til Nasjonal Kompetansesenter. Det er tildelt 1,2 mill til somatisk forskning i Disse er fordelt på 4 forskningsprosjekter. Klinikkens skjulte verdier Bekkenbunnsstrukturer, endringer i svangerskapet og ved inkontinens en ultralydstudie Utprøving og validering av ulike barne- og ungdomspsyk. instrumenter i klinisk praksis Infrastruktur - ultralydapparat Økonomisk drift Som et ledd i arbeidet med å komme i regnskapsmessig balanse har Helse Finnmark HF i 2008 hatt følgende resultatmål: Resultat 2008 Styringsmål 2008 Resultat 2007 Underskudd -101 mill kr -10 mill kr -108 mill kr Økt pensjonskostnad 8 mill kr 8 mill kr 38 mill kr Resultatkrav fra RHF -18 mill kr -18 mill kr 15 mill kr Avvik fra eiers resultat mål - 83mill kr 0 mill kr -55mill kr Avvik mot styringsmål fra Helse Nord RHF i 2008 var følgelig på 83 mill kr. De viktigste årsakene til avviket er følgende: Varekostnader hvor avviket i hovedsak knytter seg til høyere kostnader til TNF-hemmere, innleie av leger og sykepleiere fra firma samt kjøp av gjestepasientdøgn, på ca 18 mill. kr. Lønnskostnader knyttet til innleie og overtid etter refusjoner på 23 mill. kr. Lønnskostnader knyttet til kveld-/nattillegg, utvidet tjenestetid leger, utrykning på vakt og overlegepermisjoner ca. 18 mill. kr. Pasienttransport ca 7 mill. kr. Elektrisitet ca. 7 mill. kr. Rentekostnader 4 mill. kr. 11 5

12 7. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling Det å rekruttere fagfolk er en avgjørende faktor for videreutvikling av foretaket. Dette arbeides det med innen alle aktuelle avdelinger, i tillegg til eget Rekrutteringsprosjektet "Stol på egne krefter" for legespesialister. Styret anser at man gjennom dette har verktøy for å håndtere rekrutteringsutfordringen. Helse Finnmark HF har pr i dag et kostnadsnivå som er høyere enn det som er forsvarlig ut fra et økonomisk perspektiv på lang sikt. Den økonomiske utviklingen for foretaket er noe styrket fra 2007 til Tar man i tillegg hensyn til at foretaket i 2008 overtok ambulansetjenesten uten at dette ble kompensert, kan man si at foretaket har styrket driften på andre områder. For 2009 kommer det økte rammeinntekter, samtidig er det planlagt driftsforbedringer som skal bringe kostnadsnivået ned til budsjettert nivå. Dette legger til rette for at foretaket skal kunne nå sitt styringsmål for Imidlertid viser erfaring fra spesialisthelsetjenesten at det stadig kommer nye og bedre tjenester som vil utfordre de økonomiske rammene for virksomheten. Dette er en utfordring som ikke vil forsvinne, men foretaket arbeider for å bli enda bedre til å takle disse utfordringene. Helse Finnmark HF er pådriver i samhandlingen med kommunene med å videreutvikle sykestueplassene i Finnmark. Prosjektet skal føre til styrket samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og gi pasienter tilbud der de bor. Foretaket satser også betydelig på de desentraliserte poliklinikkene i Alta og Karasjok, samt at det arbeides med å få på plass tilsvarende tilbud i Vadsø. I 2009 vil kronikersatsningen i Helse Finnmark styrkes ytterligere. Helse Finnmark HF har pr. i dag et aktivitetsnivå som anses å være i hht. lokalsykehustilbudet bør være. Driftskostnadene er imidlertid høye, særlig og skyldes hovedsakelig høyt behov for innleie og overtidsbruk. Den økonomiske utviklingen for foretaket er tilnærmet lik fra 2007 til 2008, til tross for at bilambulansen ble overtatt uten at foretaket ble styrket økonomisk. For 2009 budsjetteres det med balanse. 8. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: Overført til udekket tap mill.kr Styret vil takke alle medarbeidere for innsatsen i

13 Hammerfest, den 02. april 2008 I styret for Helse Finnmark HF Ketil Holmgren Styreleder Irene Skiri Nestleder Jostein Tørstad Medlem Staal Nilsen Medlem Ulf Syversen Medlem Marte V. Båtstrand Medlem Ally Nyheim Medlem Øyvin Grongstad Medlem Ane Kokkvoll Medlem Hilde Søraa Medlem Ragnhild L. Nystad Medlem Eva Håheim Pedersen Adm. direktør 13 7

14 Vedlegg: Lovkrav til årsberetningen: 3-3a. Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. Oversikten skal være en balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, hensyntatt virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. I den grad det er nødvendig for å forstå den regnskapspliktiges utvikling, resultat eller stilling, skal analysen nevnt i annet ledd inneholde både finansielle og, der det passer, ikkefinansielle sentrale resultatindikatorer relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker. I sin analyse skal årsberetningen, der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet. Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges framtidige utvikling. Regnskapspliktig som i foregående årsberetning eller årsregnskap har angitt resultatmål eller gitt andre opplysninger om forventet utvikling, skal opplyse om forventningene er i samsvar med årets resultat og begrunne eventuelle avvik. Det skal gis opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring av finansiell risiko, herunder strategien for sikring av hver hovedtype av planlagte transaksjoner der sikringsvurdering er benyttet. Det skal gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. 4-5: 1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. 3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 14 8

15 Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet. 15 9

16 Årsregnskap Helse Finnmark HF

17 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad /6 Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 21 Finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 12 Overført fra strukturfond Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

18 Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler 7 Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 7 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 9 Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 4 Varer Fordringer 15 Fordringer på selskap i samme konsern Øvrige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Balanse pr 31. desember NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 12 Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 12 Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 6 Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hammerfest, 2.april 2009 Ketil Holmgren Irene Skiri Eva Håhwim Pedersen Styreleder Nestleder Adm.direktør Hilde Søraa Ragnhild Nystad Staal Nilsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ulf Syversen Jostein Tørstad Ally Nyheim Styremedlem Styremedlem Ansatterepresentant Marte Vibstad Båtstrand Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll Ansatterepresentant Ansatterepresentant Ansatterepresentant 19

20 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved utlån 0 0 Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 10 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 Endring driftskreditt 0 0 Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld 0 0 Endring foretakskapital med kontanteffekt 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr /15/16 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Bankinnskudd ført opp som fordring på RHF Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr Ubenyttet trekkramme i konsernkontoordningen

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Årsregnskap. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Årsregnskap Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 200900 Resultatregnskap 201012 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 3 699 671 680 3305 3 844 145

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2004

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2004 Resultatregnskap Note 2004 2003 Basistilskudd 502 239 000 325 824 564 ISF-inntekter egen produksjon 161 264 231 250 226 066 ISF-inntekter av gj.pas.kostnader 29 866 856 45 792 327 Gjestepasientinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2012

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2012 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2012 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 1 093 231 000 1 027 289 667 3 Aktivitetsbasert inntekt 391 211 688 363 821 285 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2012 2011

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2012 2011 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2012 2011 3 Basisramme 2 641 058 090 2 517 287 539 3 Aktivitetsbasert inntekt 786 164 068 751 711 653 3 Annen driftsinntekt 54 256 073 53 131 241

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen)

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Helse Nord-Trøndelag HF Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Note 2 Store enkelttransaksjoner Investeringstilskudd Basisbevilgning 93 538 Investering psyk (DPS Nærøy) 16 000 109 538 Investeringstilskuddet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA ~ ~ SYKEHUSAPOTEK NORD Årsregnskap Sykehusapotek Nord HF Årsregnskap.JVJ,~...SYKEHUSAPOTEKNORD Resultatregnskap NOTE Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 2,3 209 164 844 789218 209 954

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer