INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 02. april Møtet avholdes på Hammerfest sykehus i FFU-avdelingens møterom. Saksliste: Sak 15/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 16/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 23. mars 2009 Sak 17/2009 Årsregnskap 2008 og styrets årsberetning Sak 18/2009 Årsmelding 2008 Sak 19/2009 Boligforvaltning Helse Finnmark HF - boligbehov og nedsalg av boliger Sak 20/2009 Seniorpolitikk Helse Finnmark HF Sak 21/2009 Brannvernmappe Helse Finnmark HF orienteringssak Sak 22/2009 Regjeringens tiltakspakke: prioritering av tiltak innenfor område klima og miljø Sak 23/2009 Tiltaksrapportering muntlig orientering Sak 24/2009 Referatsaker Sak 25/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 26. mars 2009 Møtedato: 02. april 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 16/2009 Navn på sak: Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. mars 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 23. mars 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 16/2009 Godkjenning av protokoll 2

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Øyvin Grongstad Ally Nyheim Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Ragnhild L. Nystad Jostein Tørstad Ole I. Hansen (for Ane Kokkvoll) Hilde Søraa Meldt forfall: Ane Kokkvoll Staal Nilsen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Sak 9/2009 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 10/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 10.februar 2009 Tilrådning: Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2009 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2009 Enstemmig vedtatt. 3 1

4 Sak 11/2009 Resultat- og tiltaksrapport per februar 2009 Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med resultat pr. februar 2009, og presiserer kravet om budsjettbalanse i Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av gjennomføringsrisikoen av tiltakene i budsjett Ytterlig tiltak vurderes etter denne gjennomgangen. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av planlagte aktivitetstall for Psykisk helsevern og rus med utgangspunkt i oppnådd aktivitet i Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med resultat pr. februar 2009, og presiserer kravet om budsjettbalanse i Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at de avdelinger som har merforbruk per februar dekker dette inn innenfor tildelt budsjettramme. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av gjennomføringsrisikoen av tiltakene i budsjett Ytterlig tiltak vurderes etter denne gjennomgangen. 4. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at aktiviteten innen psykisk helsevern og rus øker sammenlignet med Enstemmig vedtatt. Sak 12/2009 Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF Tilrådning: Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar saken om investeringsplan innspill til Helse Nord RHF til orientering. Styret i Helse Finnmark HF viser til saksfremlegget og vedtar følgende innspill til Helse Nord RHF på investeringsplan : 1. Helse Finnmark HF har et årlig investeringsbehov på ca. 40 mill. kr. Hvorav medisinteknisk utstyr utgjør mill. kr. 2. Styret i Helse Finnmark HF mener at foretaket har to uhensiktmessige sykehusbygg. Styret mener det er nødvendig med to nye sykehusbygg for å gi et godt pasienttilbud, forbedret arbeidsmiljø og effektiv drift. Investering i nye bygg bør gjennomføres i følgende rekkefølge: - Sykehus i Kirkenes - Sykehus i Hammerfest - Finnmarksklinikken - Øvrige bygg 3. Helse Finnmark HF har i dag ikke bærekraft til å finansiere økte driftskostnader til to nye sykehusbygg. Det må utarbeides ytterligere forslag til hvordan man skal sikre en bærekraftig finansiering i nye sykehusbygg, herunder integrasjon av OU-prosjekt. 4 2

5 Enstemmig vedtatt. Sak 13/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Helhetlig strategi HMS styresak og rapportering Vedlegg: Årsrapport FAMU Helse Finnmark HF Protokoll fra foretaksmøte Helse Finnmark HF Oppdragsdokument 2009 Helse Finnmark HF 4. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene Protokoll fra møte i FAMU Tilrådning: Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Sak 14/2009 Evt. 1. Orientering om båtambulanse i Ytre Altafjord v/ direktør og styreleder Styremedlem Hilde Søraa fremmet følgende forslag: "Styret i Helse Finnmark ber administrasjonen utlyse anbud på syketransport og beredskapsbåt i Ytre Altafjord. Anbudet skal oppfatte all syketransport utenom de transportoppdrag som krever at helsepersonell følger med i båten. Det må videre være et krav i anbudsgrunnlaget at båten er stasjoner i Ytre Altafjord, og på den måten er en beredskapsløsning ved samtidighetskonflikter og når værmessige forhold gjør bruken av ambulansebåten som er stasjonert i Loppa uaktuell". Vedtak: Styret viser til tidligere vedtak samt orienteringen fra administrasjonen. Saken fremmet fra styremedlem Hilde Søraa avvises. Vedtatt mot 1 stemme. Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte avholdes i Hammerfest 02. april Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Laila Hansen Referent 5 3

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 26. mars 2009 Møtedato: 02. april 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2009 Navn på sak: Årsregnskap 2008 og styrets årsberetning Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF innstiller til foretaksmøte å godkjenne det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning for Vedlegg: 1. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse 2008 Helse Finnmark HF med noter 3. Note 1 Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 17/2009 Årsregnskap 2008 og styrets 6 årsberetning

7 STYRETS ÅRSBERETNING Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Helse Finnmark HF ble stiftet , og har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og rus i Finnmark. Helse Finnmark HF har 2 somatiske sykehus i henholdsvis Kirkenes og Hammerfest, samt poliklinikker i Alta og Karasjok. Det voksenpsykiatriske tilbudet (VOP) består av 3 døgnenheter i Tana, Lakselv og Jansnes, samt poliklinikker i Kirkenes, Tana, Lakselv, Hammerfest og Alta. Det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet (BUP) består av poliklinikker i Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest. Rusomsorgen for fylkets innbyggere består av Finnmarksklinikken, samt kjøp av behandlingsplasser. Ved hvert Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Finnmarksklinikken er det etablert ambulante team som reiser ut til opptakskommunene minst to ganger i året og opptil to ganger per måned. Den faglige virksomheten er organisert i tre klinikker Klinikk Kirkenes, Klinikk Hammerfest og Klinikk for psykiske helsevern og rus. Helse Finnmark HF tok over driftsansvaret for bilambulansetjenesten, i tillegg har foretaket også ansvar for den faglige driften av Luftambulansetjenesten (ikke den flyoperative delen). Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. 2. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. 3. Arbeidsmiljø mm (internt) Arbeidsmiljøet i foretaket anses tilfredsstillende. Godt arbeidsmiljø er viktig for ansattes trivsel på jobb og fokus på arbeidsmiljøet har høy prioritet i foretaket. Ledelsen i foretaket har vært representert ved klinikksjefer og personalsjef i foretakets arbeidsmiljøutvalg, i tillegg har direktøren deltatt på ett møte i Det er iverksatt følgende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet: Sykefraværsgruppe som arbeider nedenfra og opp er blitt reorganisert/etablert. Gruppen ledes av HMS-rådgiver Helse Finnmark har hatt 26 deltakere i "Prosjekt Arbeidsglede" gjennom Helse Nord. Alle klinikker og avdelinger har nå avtale om bedriftshelsetjeneste NAV Arbeidslivssenter er involvert i pilotprosjektet for sykefravær I 2008 utgjorde sykefraværet totalt dager, hvilket tilsvarer 9,7 % av total arbeidstid. I 2007 var gjennomsnittlig sykefravær 9,5 %. Foretaket har etablerte rutiner for avviksrapportering på området helse- miljø og sikkerhet. Foretaket arbeider med å implementere de etablerte rutinene. I 2008 har det vært registrert følgende arbeidsrelaterte skader og ulykker: 7 1

8 23 stikkskader 4 tilfeller med blodsmitte 14 bløtdelsskader Foretaket hadde i årsverk mot årsverk i en økning på 12 %. Årsaken til økningen er i hovedsak: Overtagelse av bilambulansen Opptrappingsplan innen klinikk psykisk helsevern og rus. Opprettelse av prosjekt raskere tilbake ved klinikk Hammerfest samt inntak av fire lærlinger ved samme klinikk. 4. Likestilling Styret i Helse Finnmark HF har i 2008 bestått av 6 kvinner og 5 menn. Ledergruppen besto ved utgangen av 2008 av 5 kvinner og 2 menn. Både kvinner og menn er godt representert på avdelingssjefsnivået. 500 Aldersfordeling 400 Antall M K Aldersgruppe Kilde: FFU/personal tallene er pr 16.mars Det har ikke vært mulig å ta ut tall for 2008 isolert. Det var i ansatte i foretaket. Aldersfordeling og fordeling mellom kjønn har det ikke vært mulig å ta ut rapport på pr , men i mars 2009 var fordelingen kvinner ansatt i foretaket (71 %) og 441 menn (29 %), totalt ansatte. Man antar at fordelingen mellom kjønnene ikke har endret seg vesentlig siden årsskifte. Gjennomsnitt aldersfordeling i foretaket var 47 år. For kvinner var den 45 år og 49 år for menn. Det har ikke blitt gjennomført særskilte kartlegginger av tiltak knyttet til likestilling. Ved rekruttering til utviklingstiltak har det imidlertid vært vektlagt å få balanse i sammensetningen. 5. Ytre miljø Helse Finnmark HF følger opp Grønn stat prosjektet ved oppfølging av indikatorer og rapportering på energibruk og avfallshåndtering i helseforetakene. Dette er del av det helhetlige ansvar som foretaket har innen helse, miljø og sikkerhet, samt internkontroll. Energiforbruket var i 2008 følgende: Tall i hele tusen kwh kwh El.kraft Olje Total Kilde: teknisk sjef 8 2

9 I forhold til 2007 har man hatt en nedgang i energiforbruket med 0,3 mill kwh. Dette er en ytterligere nedgang i forhold til 2006 hvor man reduserte med 1 mill kwh fra 2006 til Avfall håndtert i 2008 er følgende: Tall i hele tusen kg kg Sortert Usortert Total Kilde: teknisk sjef Helse Finnmark har økning i avfall-leveringen i forhold til 2007 med 15 tonn. Årsak til økning i avfallslevering er større forbruk av engangsvarer og i tillegg ser man en økning i emballasje på leverte varer. 6. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. De mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer som foretaket står overfor er: Helse Finnmark HF finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets prioriteringer. Helse Finnmark HF vurderer likviditeten i foretaket som anstrengt, og er avhengig av driftskreditt fra Helse Nord RHF. Helse Finnmark HF finansierer investeringer med egen likviditet og lån fra Helse Nord RHF. Helse Finnmark HF avstemmer sitt investerings- og driftsnivå slik at foretaket planlegger med tilstrekkelig likviditet i løpet av året. Helse Finnmark HF har benyttet trekkramme i konsernkontoordningen med Helse Nord RHF. Kontantstrøm gjennom året og likviditet ved årsslutt Som det fremgår av kontantstrømanalysen, var det ved års slutt kun 7 mill kr igjen av limit på kassekreditt. Kortsiktig gjeld øker primært på grunn av økt kassekreditt. Det er gjennomført betydelige investeringer i 2008, dette kombinert med et stort driftsunderskudd er hovedårsaken til en anstrengt likviditetssituasjon. Det viktigste for å få en bedre likviditetssituasjon, er å redusere driftsunderskuddet. Virksomheten i 2008 Styrets hovedstrategier for virksomheten i 2008 var å: Konsolidere driften. Utfordringen var å få full effekt av tidligere vedtak og redusere driftskostnadene ved finjustering av driften. Stabilisere somatisk aktivitet, samt øke tilbudet til utvalgte pasientgrupper (kronikere). Øke psykiatrisk aktivitet ihht opptrappingsplanen. Overtakelse og integrere ambulansetjenesten i foretaket Investeringer Det har vært et høyt investeringsnivå i Viktige investeringer i 2008 har vært: Utbyggingsplanen psykisk helsevern: Hammerfest, Alta og Karasjok. Driften av institusjonen i Karasjok er ikke kommet skikkelig i gang på grunn av forsinkelse i ombyggingsprosjektet. 9 3

10 Overtakelse av ambulansetjenesten CT i Kirkenes og MR i Hammerfest Brannoppgradering Pasientbehandling i helseforetaksgruppen Somatisk virksomhet DRG Plantall 2008 Avvik plantall 2008 Hammerfest Kirkenes Totalt Helse Finnmark har totalt sett en økning i DRG-poeng fra 2007 til 2008 på 7, men nådde ikke plantall i Hammerfest Kirkenes Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons Antall heldøgn- og dagsopphold har gått noe ned, mens polikliniske behandlinger har økt med ca i forhold til Psykiatri Kilde: ASL /Analysesentret/ Klinikk for psykisk helsevern og rus Aktivitetstall BUP Endring Utskrivinger døgnbehandling Antall liggedøgn Antall oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner BUP Antall tiltak BUP (indirekte og direkte) Antall liggedøgn ved BUP familieavdelinga var unormalt lav i Årsaken var i hovedsak langtidssykdom blant personalet. Antallet liggedøgn økte igjen i 2008, men er ikke på høyde med Polikliniske konsultasjoner og antall tiltak BUP økte betydelig i 2008, det er også en økning i fht Helse Finnmark har i tråd med opptrappingsplanen lykkes i å øke sitt tilbud i BUP perioden 2006 til Aktivitetstall VPP Endring Utskrivinger døgnbehandling Antall liggedøgn Antall oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner VOP Aktiviteten innenfor VPP har som følge av opptrappingsplanen økt i perioden Antall oppholdsdager/dagbehandling har gått ned i samme periode. 10 4

11 Rus Aktivitetstall RUS Endring Utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn Aktiviteten innenfor rusomsorgen har økt, som følge av økning av antall behandlingsplasser ved Finnmarksklinikken fra 10 til 12 plasser i Ventetid Helse Finnmark overholder i all hovedsak ventelistegarantien. Unntaket er innenfor øye- og hørselslidelser. Ventetiden for øyelidelse er 30 uker ved klinikk Kirkens og 16 uker ved klinikk Hammerfest. For hørselslidelser er ventetiden 30 uker ved klinikk Kirkenes og 26 uker ved Klinikk Hammerfest. Forskning og utvikling Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) har satt av 2 mill. kroner årlig til forskning og utviklingsarbeid. Midlene skal bidra til å utvikle kunnskap innen området psykisk helsevern til den samiske befolkningen i Norge. I 2008 kom det inn i alt 12 søknader om FoU-midler. 7 søknader ble innvilget midler med til sammen kroner. I tillegg har doktor med Cecilie Javo forsket i 40 % stilling, finansiert over Klinikkens ordinære budsjett. Totalt har 1,2 årsverk i klinikken vært direkte til forskning og 0,4 årsverk har vært brukt til å administrere internt og ekstern forskning knyttet til Nasjonal Kompetansesenter. Det er tildelt 1,2 mill til somatisk forskning i Disse er fordelt på 4 forskningsprosjekter. Klinikkens skjulte verdier Bekkenbunnsstrukturer, endringer i svangerskapet og ved inkontinens en ultralydstudie Utprøving og validering av ulike barne- og ungdomspsyk. instrumenter i klinisk praksis Infrastruktur - ultralydapparat Økonomisk drift Som et ledd i arbeidet med å komme i regnskapsmessig balanse har Helse Finnmark HF i 2008 hatt følgende resultatmål: Resultat 2008 Styringsmål 2008 Resultat 2007 Underskudd -101 mill kr -10 mill kr -108 mill kr Økt pensjonskostnad 8 mill kr 8 mill kr 38 mill kr Resultatkrav fra RHF -18 mill kr -18 mill kr 15 mill kr Avvik fra eiers resultat mål - 83mill kr 0 mill kr -55mill kr Avvik mot styringsmål fra Helse Nord RHF i 2008 var følgelig på 83 mill kr. De viktigste årsakene til avviket er følgende: Varekostnader hvor avviket i hovedsak knytter seg til høyere kostnader til TNF-hemmere, innleie av leger og sykepleiere fra firma samt kjøp av gjestepasientdøgn, på ca 18 mill. kr. Lønnskostnader knyttet til innleie og overtid etter refusjoner på 23 mill. kr. Lønnskostnader knyttet til kveld-/nattillegg, utvidet tjenestetid leger, utrykning på vakt og overlegepermisjoner ca. 18 mill. kr. Pasienttransport ca 7 mill. kr. Elektrisitet ca. 7 mill. kr. Rentekostnader 4 mill. kr. 11 5

12 7. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling Det å rekruttere fagfolk er en avgjørende faktor for videreutvikling av foretaket. Dette arbeides det med innen alle aktuelle avdelinger, i tillegg til eget Rekrutteringsprosjektet "Stol på egne krefter" for legespesialister. Styret anser at man gjennom dette har verktøy for å håndtere rekrutteringsutfordringen. Helse Finnmark HF har pr i dag et kostnadsnivå som er høyere enn det som er forsvarlig ut fra et økonomisk perspektiv på lang sikt. Den økonomiske utviklingen for foretaket er noe styrket fra 2007 til Tar man i tillegg hensyn til at foretaket i 2008 overtok ambulansetjenesten uten at dette ble kompensert, kan man si at foretaket har styrket driften på andre områder. For 2009 kommer det økte rammeinntekter, samtidig er det planlagt driftsforbedringer som skal bringe kostnadsnivået ned til budsjettert nivå. Dette legger til rette for at foretaket skal kunne nå sitt styringsmål for Imidlertid viser erfaring fra spesialisthelsetjenesten at det stadig kommer nye og bedre tjenester som vil utfordre de økonomiske rammene for virksomheten. Dette er en utfordring som ikke vil forsvinne, men foretaket arbeider for å bli enda bedre til å takle disse utfordringene. Helse Finnmark HF er pådriver i samhandlingen med kommunene med å videreutvikle sykestueplassene i Finnmark. Prosjektet skal føre til styrket samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og gi pasienter tilbud der de bor. Foretaket satser også betydelig på de desentraliserte poliklinikkene i Alta og Karasjok, samt at det arbeides med å få på plass tilsvarende tilbud i Vadsø. I 2009 vil kronikersatsningen i Helse Finnmark styrkes ytterligere. Helse Finnmark HF har pr. i dag et aktivitetsnivå som anses å være i hht. lokalsykehustilbudet bør være. Driftskostnadene er imidlertid høye, særlig og skyldes hovedsakelig høyt behov for innleie og overtidsbruk. Den økonomiske utviklingen for foretaket er tilnærmet lik fra 2007 til 2008, til tross for at bilambulansen ble overtatt uten at foretaket ble styrket økonomisk. For 2009 budsjetteres det med balanse. 8. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: Overført til udekket tap mill.kr Styret vil takke alle medarbeidere for innsatsen i

13 Hammerfest, den 02. april 2008 I styret for Helse Finnmark HF Ketil Holmgren Styreleder Irene Skiri Nestleder Jostein Tørstad Medlem Staal Nilsen Medlem Ulf Syversen Medlem Marte V. Båtstrand Medlem Ally Nyheim Medlem Øyvin Grongstad Medlem Ane Kokkvoll Medlem Hilde Søraa Medlem Ragnhild L. Nystad Medlem Eva Håheim Pedersen Adm. direktør 13 7

14 Vedlegg: Lovkrav til årsberetningen: 3-3a. Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. Oversikten skal være en balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, hensyntatt virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. I den grad det er nødvendig for å forstå den regnskapspliktiges utvikling, resultat eller stilling, skal analysen nevnt i annet ledd inneholde både finansielle og, der det passer, ikkefinansielle sentrale resultatindikatorer relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker. I sin analyse skal årsberetningen, der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet. Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges framtidige utvikling. Regnskapspliktig som i foregående årsberetning eller årsregnskap har angitt resultatmål eller gitt andre opplysninger om forventet utvikling, skal opplyse om forventningene er i samsvar med årets resultat og begrunne eventuelle avvik. Det skal gis opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring av finansiell risiko, herunder strategien for sikring av hver hovedtype av planlagte transaksjoner der sikringsvurdering er benyttet. Det skal gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. 4-5: 1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. 3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 14 8

15 Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet. 15 9

16 Årsregnskap Helse Finnmark HF

17 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad /6 Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 21 Finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 12 Overført fra strukturfond Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

18 Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler 7 Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 7 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 9 Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 4 Varer Fordringer 15 Fordringer på selskap i samme konsern Øvrige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Balanse pr 31. desember NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 12 Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 12 Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 6 Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hammerfest, 2.april 2009 Ketil Holmgren Irene Skiri Eva Håhwim Pedersen Styreleder Nestleder Adm.direktør Hilde Søraa Ragnhild Nystad Staal Nilsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ulf Syversen Jostein Tørstad Ally Nyheim Styremedlem Styremedlem Ansatterepresentant Marte Vibstad Båtstrand Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll Ansatterepresentant Ansatterepresentant Ansatterepresentant 19

20 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved utlån 0 0 Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 10 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 Endring driftskreditt 0 0 Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld 0 0 Endring foretakskapital med kontanteffekt 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr /15/16 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Bankinnskudd ført opp som fordring på RHF Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr Ubenyttet trekkramme i konsernkontoordningen

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer