KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf"

Transkript

1 KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra EUs nye konkursforordning innebærer at et norsk selskap kan slås konkurs i et EU-land Artikkel av advokat Stein Inge Spurkland Huskeliste for dommere i konkurssaker av Konkursrådet 25 Utgitt av Konkursrådet Nr. 25 Mai 2005 G-0375 B

2 Innholdsfortegnelse (I) Ny bokføringslov konsekvenser for bostyrer... 5 Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidulff, Kjelstrup & Wiggen AS 1. Innledning Nyheter Hovedtrekkene i det nye regelverket Bokføringspliktige Grunnleggende bokføringsprinsipper Pliktig regnskapsrapportering Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering (lovbestemte spesifikasjoner) Bokføring og ajourhold Bokføringsvaluta, språk og bokføringssted Retting av bokførte opplysninger Dokumentasjon av bokførte opplysninger Dokumentasjon av balansen Dokumentasjon av regnskapssystemet Oppbevaring Særlige regler for enkelte næringer og bransjer Dispensasjonsadgang Bistandsplikt og straff Ikrafttredelse og overgangsregler Avslutning (II) Nyhetsklipp fra 18 (III) EU`s nye konkursforordning innebærer at et norsk selskap kan slås konkurs i et EU-land Artikkel av advokat Stein Inge Spurkland, Bull & Co Advokatfirma AS (IV) Huskeliste for dommere i konkurssaker av Konkursrådet I Mottak av begjæringen Påføring av innkomstdato Sikkerhet for boomkostningene Når sikkerhetsbeløpet skal betales Tingrettens behandling av sikkerhetsbeløpet Hva boomkostningene omfatter Hvem som plikter å stille sikkerhet for boomkostningene

3 2.5 Fritak for å stille sikkerhet Debitor og visse arbeidstakere Fritak etter søknad Stedlig kompetent tingrett Overføring til annen tingrett Tingretten er ikke saklig kompetent Tingretten er saklig kompetent Formell kontroll av begjæringen Formkrav. Skriftlig. Telefaks. Elektronisk post Hvem begjæringen skal rettes mot. Forkynnelse Hvem som kan fremsette konkursbegjæring. Prosessfullmektig Hva begjæringen skal inneholde Skyldneren begjærer oppbud Kreditor begjærer konkurs Mangler ved konkursbegjæringen Rådighetsforbud før konkursåpning Flere parallelle konkursbegjæringer II Berammelse av rettsmøte for behandling av konkursbegjæringen Berammelse Utsettelse. Tilbaketrekking av konkursbegjæringen III Rettsmøte for behandling av begjæringen Offentlighet Uteblivelse Utsettelse Gjennomføring av rettsmøtet IV Tingrettens avgjørelse Prøving av begjæringen. Prejudisielle rettsforhold Avvisning Begjæringen forkastes Begjæringen tas til følge Kjæremål. Oppsettende virkning Ansvar for urettmessig konkursbegjæring V Forholdsregler ved konkursåpning Oppnevnelse av bostyrer Oppnevnelse av kreditorutvalg Oppnevnelse av revisor

4 4. Kunngjøring, underretning og registrering av konkursåpningen Registrering, sikring og verdsetting av eiendeler Beslutning om fortsatt drift VI Tingrettens rolle og oppgaver fram til første skiftesamling VII Første skiftesamling Saksbehandlingsregler Bostyrers redegjørelse Oppnevnelse av bostyrer, kreditorutvalg og revisor Underholdsbidrag til skyldneren og hans husstand VIII Offentlige garantiordninger. Midler til fortsatt bobehandling IX Tingrettens oppgaver og myndighet fram til avslutning av bobehandlingen Kontroll og tilsyn Salg av eiendeler Fordringsprøvelse. Skiftetvister X Innberetninger XI Salær og godtgjørelser Bostyrers forslag Momenter ved salærfastsettelsen Forskudd på salær XII Avslutning av bobobehandlingen Bobehandlingen kan avsluttes ved Tilbakelevering av boet Skyldneren oppnår akkord Innstilling av bobehandlingen Slutning av utlodningsbo Sluttredegjørelse og sluttregnskap Utlodning XIII Offentlighet i konkurssaker

5 4

6 Artikkel [I] Ny bokføringslov konsekvenser for bostyrer? v/ statsautorisert revisor Siri Helen Reidulff "Siri Helen Reidulff er ansatt som manager i revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS. Hun var medlem av bokføringsutvalget som la frem utredningen med forslag til ny lov og forskrift om bokføring. Hun har holdt en rekke kurs om emnet. I tillegg har hun erfaring som rådgiver hos Den norske Revisorforening." Finansdepartementet har i forskrift av 2. desember 2004 besluttet at bokføringsloven av 19. november 2004 skal tre i kraft 1. januar Bokføringsforskriften er av Finansdepartementet fastsatt 1. desember 2004 og trer i kraft samtidig med loven. Det er gitt anledning til å benytte det tidligere regelverket i De nye reglene om oppbevaring kan uansett benyttes fra INNLEDNING Bokføringsreglene skal etablere grunnlag for å produsere årsregnskap og annen historisk regnskapsrapportering (pliktig regnskapsrapportering). I tillegg er bokføringsreglene av stor betydning for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet. Det er viktig for kontrollmyndighetene og politiet at bokføringsreglene gir mulighet til effektiv skatte- og avgiftskontroll og annen granskning som for eksempel bobehandling. Ny bokføringslov og bokføringsforskrift medfører en del endringer for alle bokføringspliktige. Blant annet er det gitt mer omfattende krav til innholdet i den dokumentasjonen som skal utstedes som grunnlag for bokføring, og mulighetene til elektronisk dokumentasjon og oppbevaring er blitt betydelig utvidet. Dette påvirker også hva bobestyrer kan forvente å finne av regnskapsmateriale i forbindelse med åpning av en konkurs. I ytterste konsekvens oppbevares alt regnskapsmateriale elektronisk, noe som kan ha stor betydning for bostyrers tilgang til regnskapsmaterialet, fordi man vil være avhengig av tilgang til relevante datasystemer etter konkursåpning. Slik tilgang er det ikke opplagt at bostyrer får hvis regnskapet er ført på leasede regnskapssystemer osv. Denne artikkelen vil gi en kort omtale av bokføringsloven med fokus på de bestemmelsene i bokføringsloven som er knyttet til sikring, oppbevaring og tilgang til regnskapsmateriale med vekt på den betydning dette har for bostyrer i et etterfølgende konkursbo. Innledningsvis omtales kort de viktigste nyhetene. 2. NYHETER De fleste regler om bokføring er nå samlet i en separat lov og forskrift, bokføringsloven av 18. november 2004 og bokføringsforskriften av 1. desember Den nye bokføringsloven og bokføringsforskriften erstatter bokføringsreglene i regnskapsloven av 1977 og kapittel 2 i regnskapsloven av 1998, samt forskriftsbestemmelsene om bokføring med hjemmel i regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk. Den rettslige standard god bokføringsskikk er tiltenkt samme funksjon som god regnskapsskikk har i regnskapslovene av 1977 og Norsk RegnskapsStiftelse vil sette ned et 5

7 utvalg som skal utarbeide en standard om god bokføringsskikk. Ny bokføringslov med forskrift medfører blant annet følgende endringer i forhold til tidligere bokføringsregler: Nye krav Bokførte opplysninger må holdes elektronisk tilgjengelig i 3 år og 6 måneder. Det innebærer at selv om alle bokførte opplysninger skrives ut på papir må de likevel holdes elektronisk tilgjengelig i 3 år og 6 måneder etter utløpet av regnskapsperioden. Begrenset krav til reskontroføring av kontante kjøp og salg. Dette er i realiteten en lemping i forhold til dagens krav, men vil i praksis oppfattes som en skjerpelse. Utvidede krav til dokumentasjon av kontanttransaksjoner, blant annet krav til bruk av kassaapparat for kontantomsetning. Selger skal som hovedregel utstede salgsdokumentasjonen. Muligheten for omvendt fakturering er meget begrenset (det kan søkes om dispensasjon). Tidsforbruk per ansatt og eier i tjenesteytende næringer må dokumenteres (timelister). Arbeidede timer for ansatte med timelønn må dokumenteres (timelister). Timebestillinger for bokføringspliktige som utfører tjenester etter timebestilling må dokumenteres. Grunnlaget for inngående merverdiavgift må spesifiseres per periode. Det må foreligge systembeskrivelse for kassasystemer og lønnssystemer. Mer fleksible bestemmelser Oppbevaringsplikten for sekundærdokumentasjon, for eksempel avtaler, korrespondanse og utgående pakksedler er begrenset til 3 år og 6 måneder, og skal bare oppbevares i den grad den har kontrollverdi. Oppbevaringsmedium kan velges fritt, det vil si at regnskapsmaterialet kan oppbevares elektronisk fra første dag. Dette innebærer at for eksempel inngående fakturaer som mottas på papir kan skannes inn og bare oppbevares elektronisk. Det er tilstrekkelig at bokføringspliktige som ikke er avgiftspliktige eller leverer årsoppgave for merverdiavgift er à jour med bokføringen hver fjerde måned. Bokføringen kan skje i den bokføringspliktiges funksjonelle valuta uten søknad. Beløpsgrensen for plikten til å føre prosjektregnskap i bygg og anlegg er hevet til kr ,- eksklusive merverdiavgift. 3. HOVEDTREKKENE I DET NYE REGELVERKET Bokføringsloven er en rammelov som er bygget på en del grunnleggende bokføringsprinsipper, mens bokføringsforskriften gir ytterligere detaljer om hvordan regelverket skal forstås. Flere av forskriftsbestemmelsene, spesielt de som gjelder spesielle bransjer, er videreført i sin opprinnelige form. 3.1 Bokføringspliktige Bokføringsloven 2 regulerer hvem som er bokføringspliktige. Alle som har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven av 1998 vil også være bokføringspliktige. Det samme gjelder de som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven. Ikkenæringsdrivende konkursbo som plikter å sende omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven er gitt noen lettelser knyttet til spesifikasjon av bokførte opplysninger. Blant annet er de fritatt for å spesifisere kjøp og salg på motpart (reskontroføring). 3.2 Grunnleggende bokføringsprinsipper Det er etablert et konseptuelt rammeverk med 10 grunnleggende prinsipper som fundament for loven og for fremtidig vedlikehold og utvikling av regelverket og god bokføringsskikk. Bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper, jf. bokføringsloven 4: 1. Regnskapssystem. Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapporte- 6

8 ring og lovbestemte spesifikasjoner, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. 2. Fullstendighet. Alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres i regnskapssystemet. 3. Realitet. Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger og vedrøre den bokføringspliktige virksomheten. 4. Nøyaktighet. Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt. 5. Ajourhold. Opplysninger skal bokføres og spesifiseres med en frekvens som opplysningenes karakter og den bokføringspliktige virksomhetens art og omfang tilsier. 6. Dokumentasjon av bokførte opplysninger. Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. 7. Sporbarhet. Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjonen, aktuelle lovbestemte spesifikasjoner samt pliktig regnskapsrapportering. 8. Oppbevaring. Dokumentasjonen, spesifikasjonene og den pliktige regnskapsrapporteringen skal oppbevares så lenge det er legitimt behov for å kontrollere den pliktige rapporteringen og i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet. 9. Sikring. Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap. 10. God bokføringsskikk. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal foretas i samsvar med god bokføringsskikk. 3.3 Pliktig regnskapsrapportering Pliktig regnskapsrapportering vil, sammen med lovbestemte spesifikasjoner, være bestemmende for hva som skal bokføres, når bokføring skal skje og hvilken adgang den bokføringspliktige har til å endre bokførte opplysninger. Pliktig regnskapsrapportering er definert i bokføringsloven 3: Med pliktig regnskapsrapportering menes lovbestemt rapportering av historiske regnskapsopplysninger til eksterne parter, gitt i skriftlig form til fastsatt tidspunkt og med et forhåndsdefinert innhold. Pliktig regnskapsrapportering er i bokføringsforskriften 2-1 begrenset til å være regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i nærmere angitte lover. Eksempler på pliktig regnskapsrapportering er årsregnskap, omsetningsoppgave og årsoppgave til fylkesskattekontoret, selvangivelse med vedlegg og lønns- og trekkoppgaver. Pliktig regnskapsrapportering er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale som skal oppbevares i 10 år. Oppbevaring kan skje på papir eller elektronisk. I og med at dette er rapportering som den bokføringspliktige sender til eksterne parter vil denne rapporteringen også oppbevares av disse. Det vil si at det vil være mulig å innhente denne informasjonen fra eksterne parter dersom den bokføringspliktige ikke har oppfylt sin oppbevaringsplikt, eventuelt at oppbevaring skjer elektronisk og bostyrer ikke får tilgang til relevante datasystemer. 3.4 Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering (lovbestemte spesifikasjoner) Lovbestemte spesifikasjoner er bindeleddet mellom de bokførte opplysninger og den pliktige regnskapsrapporteringen. De bokførte opplysninger skal systematiseres på en spesiell måte, for eksempel etter identifikasjonskode (bilagsnummer), kontokode (kontonummer) eller etter kunde og leverandørnummer. Disse spesifikasjonene skal gjøre det mulig å kontrollere den pliktige regnskapsrapporteringen i ettertid. Det skal være mulig å følge en transaksjon fra dokumentasjon, via spesifikasjonene og frem til pliktig regnskapsrapportering. På samme måte skal det være mulig å ta utgangspunkt i den pliktige regnskapsrapporteringen og identifisere den enkelte transaksjon gjennom all regnskapsbehandling og tilbake til den underliggende transaksjon (toveis kontrollspor). Ved hver pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal følgende spesifikasjoner utarbeides, jf. bokføringsloven 5: 7

9 Bokføringsspesifikasjon (dagbok) Kontospesifikasjon (hovedbok) Kundespesifikasjon (kundereskontro) Leverandørspesifikasjon (leverandørreskontro) Spesifikasjon av merverdiavgift/merverdiavgiftsgrunnlaget Spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser Spesifikasjon av uttak til eiere og deltakere Spesifikasjon av salg og andre ytelser til eiere og deltakere Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte Det er i bokføringsforskriften 3-1 gitt detaljkrav om hvilke opplysninger som skal fremgå av spesifikasjonene: tilordningskoder (konto, kunde, leverandør), kontokode, dokumentasjonsdato, periode, dokumentasjonshenvisning, beløp og andre behandlingskoder (avgiftskode). Krav om bruk av dokumentasjonsdato medfører at kjøper og selger må registrere samme dato i forbindelse med bokføring av for eksempel kjøp og salg uavhengig av hvilket tidspunkt varen eller tjenesten er levert eller bokført hos partene. Dette kan gi lettelser i forbindelse med eventuell senere kontroll av de bokførte opplysningene hos en av partene. Det er innført et nytt krav om at leverandørens organisasjonsnummer skal fremgå av leverandørspesifikasjonen. Kontante kjøp og salg av varer og tjenester skal spesifiseres på motpart både hos selger og kjøper når ett av følgende kriterier er oppfylt: Varen eller tjenesten er beregnet til videresalg Varen eller tjenesten er direkte innsatsfaktor i produksjon eller vare-/tjenesteleveranse Vederlaget totalt er på kr ,- eller mer (inkl. mva) Dette kravet medfører at det i ettertid skal være mulig å kontrollere hva for eksempel en snekker totalt har kjøpt inn (både på kreditt og kontant) av tjenester og materialer som er benyttet direkte i tjeneste- og vareleveranser. Kontrollmyndighetene kan ved behov innhente disse opplysningene ved å be leverandørene om spesifikasjon av hva de har levert av tjenester og varer til bestemte kunder. Bakgrunnen for dette kravet er at kontrollmyndighetene ønsker å kunne verifisere alle innkjøpene til en bokføringspliktig for å kunne kontrollere om den bokføringspliktige har bokført tilsvarende inntekter. Dette er en lettelse i forhold til tidligere krav i merverdiforskrift nr. 1 9 som krever reskontroføring av alt kontantsalg og kjøp til andre merverdiavgiftspliktige. Dette kravet har i praksis ikke vært håndhevet, slik at de nye kravene vil oppfattes som en skjerpelse. Det vil ved åpning av konkurs være svært viktig for bostyrer å kunne få tilgang til spesifikasjonene på grunn av at disse gir grunnlaget for å kontrollere de pliktige regnskapsrapportene. Spesifikasjoner er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale som den bokføringspliktige skal oppbevare i 10 år. Loven krever at spesifikasjonene skal utarbeides for hver periode med pliktig rapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. For bokføringspliktige som leverer omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven vil siste frist for å utarbeide spesifikasjonene være ved fristen for innsendelse av to-månedlig terminoppgave. Dersom spesifikasjonene er skrevet ut på papir er de utarbeidet, og vil normalt være tilgjengelig for bostyrer. Det er imidlertid ikke plikt til å skrive ut spesifikasjonene på papir, og mange bokføringspliktige vil velge å oppbevare spesifikasjonene elektronisk. På grunn av at Finansdepartementet endret ordlyden i bokføringsloven 5 fra skal det kunne utarbeides til skal utarbeides er det uklart om lovkravet innebærer at spesifikasjonene kan anses utarbeidet når bokføringsperioden er låst, eller om det er et krav om at spesifikasjonene må produseres ferdig og lagres elektronisk, for eksempel i printfiler. Dette ventes avklart gjennom god bokføringsskikk. Bostyrer må forvente at det i forbindelse med åpning av konkurs vil være ganske vanlig at de bokførte opplysningene bare vil være tilgjengelig elektronisk og at spesifikasjonene normalt ikke er ferdig produserte. Det betyr at de vil være avhengig av tilgang til datasystemer og maskinvare som kan produsere disse spesifikasjonene på papir i ettertid. Spesielt vil dette være tilfelle i store foretak der det kan være upraktisk å skrive disse spesifikasjonene fortløpende ut på papir. Dette er også slik det i praksis har foregått etter tidligere regler. 8

10 3.5 Bokføring og ajourhold Bokføring er videreført som begrep i bokføringsloven og kjennetegnes av at det posteres til debet og kredit med like store beløp. Kravene til hva som skal bokføres er et resultat av hvilke opplysninger som er nødvendige for å utarbeide spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering. Et ajourført regnskap er en forutsetning for å kunne kontrollere og granske den bokføringspliktiges økonomi. Kravet er derfor tatt inn som et grunnleggende bokføringsprinsipp i tillegg til at det er gitt egne bestemmelser i loven. Hovedregelen er at ajourføring skal skje så ofte som foretakets og transaksjonenes art og omfang tilsier, og ikke sjeldnere enn frister for pliktig rapportering, jf. bokføringsloven 7. For bokføringspliktige som leverer to-månedlig avgiftsoppgave etter merverdiavgiftsloven vil siste frist for ajourføring av bokføringen være fristen for innlevering av avgiftsoppgaven (januar-februar må være à jour innen 10. april osv.) Det er ikke anledning til å sende inn avgiftsoppgaven uten at den er utarbeidet på grunnlag av bokførte opplysninger. For bokføringspliktige som ikke har pliktig regnskapsrapportering mer enn én gang pr. år settes det et minstekrav til ajourhold på fire måneder (januar til april må være à jour innen 30. juni osv.). Bokføringspliktige med særdeles lite transaksjonsvolum (300 bilag) unntas fra plikten til ajourhold hver fjerde måned og kan ajourføre bokføringen en gang i året, jf. bokføringsforskriften 4-1. For disse er forslaget en lemping i forhold til gjeldende regler som krever ajourhold minst hver annen måned. Kontanttransaksjoner skal registreres daglig, med mindre det benyttes fast kasse. Det er ikke krav om daglig bokføring, men kontanttransaksjoner skal registreres og dokumenteres slik at etterprøving er mulig hver dag. I forbindelse med åpning av konkurs er det ikke uvanlig at bokføringen ikke er à jour. Manglende bokføring kan være en medvirkende årsak til at et foretak går konkurs fordi den bokføringspliktige ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for kontroll av den økonomiske situasjonen. Dersom bostyrer får tilgang til dokumentasjonen av de transaksjoner og andre disposisjoner som er gjennomført vil det i ettertid være mulig å ajourføre bokføringen. I praksis vil de nye bestemmelsene medføre at en del bokføringspliktige må være oftere à jour enn tidligere. Dette skyldes at en del bokføringspliktige ikke har fulgt opp tidligere regler som krever ajourhold minst hver annen måned. 3.6 Bokføringsvaluta, språk og bokføringssted De nye reglene om bokføringsvaluta er mer fleksible enn tidligere lovgivning, og mer i samsvar med den praksis som har vært gjeldende. Hovedregelen er at bokføring skal skje i norske kroner, jf. bokføringsloven 8. Bokføringspliktige som har en annen funksjonell valuta enn norske kroner kan bokføre i denne valutaen, jf. bokføringsforskriften 4-2. Med funksjonell valuta menes den valuta som den bokføringspliktiges økonomiske virksomhet i hovedtrekk er knyttet til. Omregning fra utenlandsk valuta til norske kroner skal skje ved pliktig regnskapsrapportering, og kan under gitte forutsetninger foretas en gang i året ved bruk av gjennomsnittskurser. Spesifikasjoner og dokumentasjon av regnskapssystemet skal skje på norsk, svensk, dansk eller engelsk, jf. bokføringsloven 12. Skattedirektoratet kan etter søknad gi dispensasjon for bruk av andre språk. Det er i bokføringsloven ikke gitt noen krav til hvor bokføring skal skje. Det betyr at bokføring kan skje i utlandet uten å søke dispensasjon, noe som var et krav etter tidligere lovgivning. Bestemmelsene om oppbevaring medfører imidlertid at regnskapsmateriale må tilbakeføres til Norge innen 1. august året etter regnskapsårets utgang, se nærmere omtale i punkt Dersom bokføring skjer i utlandet kan dette medføre at det ved åpning av konkurs kan være vanskelig å få tilgang til regnskapsmaterialet for inneværende år i Norge. Normalt vil den bokføringspliktige ha tilgang til materialet gjennom terminal i Norge eller ved at regnskapsmaterialet er oversendt fortløpende på papir fra utlandet, men dette er ikke et krav. 9

11 3.7 Retting av bokførte opplysninger Dersom det har skjedd en feil i bokføringen som oppdages i ettertid, er det i alles interesse at feilen kan rettes. Bokføringsloven 9 angir tre metoder for gjennomføring av retting av bokførte opplysninger: 1. Endring - etterlater ikke kontrollspor 2. Sletting - det må fremgå av dokumentasjonen eller spesifikasjonen at sletting er gjennomført 3. Korreksjon - opprinnelig postering reverseres i sin helhet og ny postering gjennomføres (nettoføring ikke tillatt) I og med at de ulike metoder etterlater seg ulike grader av kontrollspor, er det satt begrensninger for når de ulike metoder kan benyttes. Så lenge fristen for ajourføring ikke er utløpt kan alle metoder benyttes. Etter fristen for ajourføring, som også normalt vil være siste frist for pliktig regnskapsrapportering, kan retting bare skje gjennom korreksjon (regnskapsperioden er låst ). Så langt det er praktisk mulig bør dokumentasjonen ved korreksjon inneholde gjensidig henvisning mellom opprinnelig og ny postering. I praksis vil den bokføringspliktige ofte sette strengere retningslinjer for når de ulike metoder for retting kan benyttes. Dette kan skyldes den bokføringspliktige interne kontrollbehov for å etablere strengere rutiner for når endringer kan skje uten spor, eller at IT-systemene har sperrer for å endre data etter at opplysninger er registrert og oppdatert i systemet. 3.8 Dokumentasjon av bokførte opplysninger Bokføringsloven 10 inneholder en generell bestemmelse om at alle bokførte opplysninger skal være dokumentert, og at dokumentasjonen skal vise opplysningenes berettigelse samtidig som kontrollsporet ivaretas. Forskriftskriftskravene i kapittel 5 er i stor grad en videreføring av tidligere regler, men det er gitt mer utfyllende regler på områder som ikke har vært detaljregulert tidligere. Dokumentasjon kan være på papir eller i et elektronisk format. Dokumentasjon skal ikke endres etter utstedelse. Dokumentasjon anses utstedt når den er bokført hos utsteder eller kan bokføres hos mottaker ved at dokumentasjonen er oversendt. Det er ikke satt krav til format utover at dokumentasjonen skal være i et ikke direkte redigerbart format, og at det skal opprettholde lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det betyr at et ikke skrivebeskyttet dokument i wordeller excelformat ikke vil oppfylle kriteriene, mens et pdf-format trolig vil være tilfredsstillende. Her vil utvikling av god bokføringsskikk gi ytterligere veiledning. Ny bokføringslov skiller mellom primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon. Primærdokumentasjon er dokumentasjon som direkte er grunnlaget for en transaksjon eller disposisjon, for eksempel inn- og utgående faktura, inn- og utbetalinger og kontantdokumentasjon. Sekundærdokumentasjon er andre dokumenter som er grunnlag for primærdokumentasjonen, for eksempel pakksedler, ordresedler og avtaler. Loven retter seg i utgangspunktet mot primærdokumentasjon. I den grad sekundærdokumentasjon er utarbeidet skal den bare oppbevares i den grad den har selvstendig kontrollverdi, se nærmere omtale i punkt Krav til innhold I bokføringsforskriften kapittel 5 finnes de detaljerte bestemmelsene, herunder spesifikke krav til dokumentasjon av salg av varer og tjenester, kontantsalg, kjøp, lønn, uttak, reise- og oppholdsutgifter samt bevertningsutgifter, betalingstransaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner. Blant annet skal partene fremgå av salgsdokumentasjonen. Ved kontantkjøp fra detaljist kan angivelse av kjøper unnlates under gitte forutsetninger som er nærmere regulert i forskriften 5-5 annet ledd. Det er i forskriften gitt krav til nummerering av salgsdokumentasjon som skal sikre fullstendig registrering av utfakturert salg. Det er videre et nytt krav om at dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen, jf. forskriften Dette kan være svært viktig informasjon for bostyrer i forbindelse med gjennomgang av ulike transaksjoner før konkursåpning. I tillegg er det i forarbeidene gitt ytterligere føringer på hvordan enkelte krav til salgsdokumentets innhold skal tolkes for tjenester. Blant annet er det presisert at 10

12 ved levering av tjenester skal ytelsens art beskrives slik at det fremgår hva som er levert. Betegnelser som juridisk bistand, konsulentbistand mv. er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng. Det er videre presisert at der det er en direkte sammenheng mellom medgåtte timer og fakturert vederlag, for eksempel ved innleie av arbeidskraft, skal timeantall fremgå av fakturaen. Der det er en indirekte sammenheng, for eksempel revisjons-, konsulent- og håndverktjenester, er det ikke krav om at timer skal fremgå av fakturaen. Det er videre et krav om at det skal fremgå i hvilken periode tjenesten er levert. Tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon Salgsdokumentasjon skal som hovedregel utstedes en måned etter levering, jf. bokføringsforskriften Det er i bokføringsforskriften gitt mer spesifikke krav for når salgsdokumentasjon for ulike typer tjenester skal utstedes. Med unntak av avgifter, abonnementer, persontransport, servering mv., kan det ikke utstedes forskuddsfaktura som inneholder merverdiavgift. Tidsforbruk Det er vedtatt nye krav til dokumentasjon av tidsforbruk i tjenesteytende næringer der vederlaget er basert på medgått tid, jf. bokføringsforskriften Hver eier og ansatt skal dokumentere utførte timer hver dag, spesifisert på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Kravet vil typisk gjelde for bransjer innen de liberale yrker, som konsulenter, advokater, regnskapsførere, revisorer, arkitekter, ingeniør- og takseringsoppdrag hvor vederlaget er basert på utførte timer, undervisning hvor betalingen avregnes etter medgått tid, utleie av arbeidskraft og lignende. Det samme gjelder virksomheter som selger reklametjenester hvor forbruk av timer er vesentlig for fastsetting av prisene. Håndverkere som ikke omfattes av reglene for bygg og anlegg i bokføringsforskriften 8-1, vil likevel omfattes av kravet til dokumentasjon av timer. Trykkerier og annen produksjon etter ordre vil ikke omfattes av reglene fordi dette anses som produksjon av varer. Andre bransjer som faller utenfor reglene om tjenesteoppdrag er finanssektoren, person- og varetransport samt utleie av løsøre og fast eiendom. Timelistene er oppbevaringspliktige i 3 år og seks måneder og kan være et viktig grunnlag for kontroll av om alle inntekter er inntektsført/fakturert i forbindelse med åpning av en konkurs. Krav til kassaapparat ved kontantomsetning Kontantsalg er i bokføringsforskriften definert som salg der kjøpers betalingsforpliktelse ovenfor selger gjøres opp ved levering. Kontantsalg etter bokføringsloven omfatter også salg der det betales med kredittkort eller bankkort. Bokføringsforskriften stiller et ubetinget krav om bruk av kassaapparat eller annet likeverdig system, såfremt den bokføringspliktige ikke driver ambulerende eller sporadisk virksomhet og i tillegg har en omsetning på under 3G (pr kr ). Tidligere var kravet til kassaapparat bare knyttet opp til enkelte bransjer som frisører, taxinæringen og serveringsnæringen. Eksempel på annet likeverdig system vil være parkeringsautomater, billettsalgssystemer, automatiserte ordre-/faktureringssystem som benyttes ved internettog postordresalg og kassaprogramvare for PC. Manuelle og vanskelig kontrollerbare systemer oppfyller ikke kravene til annet likeverdig system. Det stilles spesifikke krav til kasseapparatet, blant annet skal summeringsstrimmelen vise klokkeslett for hvert enkelt salg. Dette er et nytt krav som vil gi bedre grunnlag for å kontrollere kontantomsetning. Kassen skal gjøres opp hver dag og det skal utarbeides et dagsoppgjør som skal vise totalt salg avstemt mot nummererte summeringsstrimler og opptalt kassabeholdning, jf. forskriften Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon fra plikten til å benytte kassaapparat. Dokumentasjon av kontantsalg vil være oppbevaringspliktig i 10 år og kan oppbevares elektronisk eller på papir. Dette vil være svært viktig dokumentasjon å få tilgang til ved åpning av konkurs. Dokumentasjonen kan benyttes til å kontrollere om det er foretatt dagsoppgjør for hver virkedag for alle kasser. Det er også mulig å kontrollere om kassaapparatene har vært benyttet som forutsatt ved å undersøke om salget fordeler seg utover dagen i samsvar åpningstiden og med hva man må forvente i den aktuelle bransjen. 11

13 3.9 Dokumentasjon av balansen Bokføringsloven 11 inneholder et generelt krav om at det ved utarbeidelse av årsregnskap skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter. For bokføringspliktige som ikke er årsregnskapspliktige gjelder samme krav for balansepostene i næringsoppgaven. Kravet har til formål å få bekreftet at eiendeler, egenkapital og gjeld er fullstendig presentert. Bokføringsforskriften kapittel 6 inneholder nærmere retningslinjer for hvordan ulike balanseposter kan dokumenteres: Bestemmelsen om dokumentasjon av varelager er en videreføring av forskriften som tidligere var hjemlet i skatteloven. Den gir retningslinjer om telling og verdsettelse av varelageret ved årets slutt. Kontantbeholdning skal telles og dokumenteres ved årets slutt. Bankinnskudd og lånegjeld skal dokumenteres med oppgaver fra finansinstitusjoner. Noterte aksjer og obligasjoner skal dokumenteres ved oppgaver fra et verdipapirregister. Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering skal minst omfatte opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på. Noteopplysninger, saldolister for kunder og leverandører og avstemminger er andre eksempler på hvordan enkelte balanseposter kan dokumenteres. Dokumentasjon av balansen skal oppbevares i 10 år. Denne bestemmelsen medfører ikke vesentlige endringer enn det som tidligere har vært god praksis, men setter noe større krav til at dokumentasjonen skal være tilgjengelig og at den oppbevares på en ordentlig og oversiktlig måte. For bostyrer vil dette var nyttig da dette er viktig informasjon å ha tilgang til Dokumentasjon av regnskapssystemet For at lovens formål skal kunne oppfylles må alle bokføringspliktige ha et regnskapssystem for å bokføre, spesifisere og rapportere regnskapsopplysninger. Regnskapssystemet er definert i forarbeidene som følger: System bestående av en eller flere komponenter som benyttes til og som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og lovbestemte spesifikasjoner, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. Komponentene kan være manuelle vedlikeholdte lister, journaler etc. eller elektroniske systemer (programvare). Regnskapssystemet skal kunne produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering på papir, jf. bokføringsloven 6 første ledd. Programvare som produserer dokumentasjon, for eksempel et lønnssystem eller ordre- /faktureringssystem, er ikke en del av regnskapssystemet slik det er avgrenset i bokføringsloven. Dersom slike forsystemer produserer spesifikasjoner vil deler av systemene likevel anses som en del av regnskapssystemet. Dokumentasjon av regnskapssystemet skal bare utarbeides når det er nødvendig for å kunne kontrollere bokførte opplysninger, jf. bokføringsloven 6 annet ledd. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å dokumentere regnskapssystemet når enkle standardsystem benyttes. Eventuell dokumentasjon av regnskapssystemet skal beskrive kontrollsporet dersom dette er vanskelig tilgjengelig og hvordan systemgenererte poster kan etterprøves, herunder aktuelle koder og faste data. Dette er innholdsmessig en videreføring av hvordan tidligere krav er blitt praktisert. I tillegg er det i bokføringsforskriften og 5-6 krav om at det skal foreligge lettfattelige beskrivelser av kassasystemets og lønnssystemets oppbygning og funksjoner. Bokføringspliktige som har slike systemer må alltid kunne fremvise slike beskrivelser. Ved åpning av en konkurs er det viktig at bostyrer kan sette seg inn i det benyttede regnskapssystemet. Ofte vil det være behov for å ha tilgang til regnskapssystemet for å skrive ut dokumentasjon og spesifikasjoner som er oppbevart elektronisk. Dersom dokumentasjon av regnskapssystemet foreligger i samsvar med lovens krav, bør det være tilstrekkelig for å kunne sette seg inn i systemet funksjoner. I tillegg kan bistandsplikten påberopes. 12

14 3.11 Oppbevaring Bokføringsloven 13 og bokføringsforskriften kapittel 7 regulerer hva som er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringstid, oppbevaringsmedium og oppbevaringssted. Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og oppbevaringstid Følgende regnskapsmateriale skal oppbevares, jf. bokføringsloven 13 første ledd: 1. Årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning 2. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5 3. Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger (primærdokumentasjon), dokumentasjon av regnskapssystemet mv. og dokumentasjon av balansen 4. Nummererte brev fra revisor 5. Avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av avtaler av mindre betydning 6. Korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning 7. Utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som foreligger på papir på leveringstidspunktet 8. Prisoversikter som kreves utarbeidet ifølge lov eller forskrift Regnskapsmateriale som fremgår under punkt 1-4 skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt, jf. bokføringsloven 13 annet ledd. Regnskapsmateriale som fremgår under punkt 5-8 er sekundærdokumentasjon og skal oppbevares i 3 år og seks måneder. Sekundærdokumentasjon skal bare oppbevares dersom den har selvstendig kontrollverdi. Det betyr at uvesentlige avtaler som leieavtaler for kopimaskiner, innkjøpsavtalerog inngående pakksedler ikke er oppbevaringspliktige. Det samme gjelder ordresedler i virksomheter som produserer eller videreformidler varer og tjenester i stort omfang, og levering skjer kort tid etter ordremottak. Ordrer som er knyttet til større leveringer, og ordrer som skal leveres over lang tid, er oppbevaringspliktige. Sekundærdokumentasjon skal oppbevares som primærdokumentasjon dersom primærdokumentasjonen ikke oppfyller lovens krav. For eksempel vil et vedlagt brev anses som primærdokumentasjon som må oppbevares i 10 år dersom det ikke fremgår tilstrekkelig av fakturaen hva som er levert. I tillegg er det i bokføringsforskriften kapittel 8 gitt regler om oppbevaring av sekundærdokumentasjon for spesielle bransjer og næringer. Dokumentasjon av timebestillinger i tjenesteytende næringer (leger, frisører mv.), og timelister, kontrakter og inngående pakksedler i bygg- og anleggsvirksomhet, skal oppbevares i 10 år. Timelister i tjenesteytende næringer og timelister for ansatte som får timelønn skal oppbevares i 3 år og seks måneder. Bostyrer kan ha ønske om at mest mulig dokumentasjon, herunder sekundærdokumentasjon, skal være tilgjengelig ved åpning av konkurs. Erfaringsmessig kan det ved mistanke om økonomisk kriminalitet være innholdet i sekundærdokumentasjonen som kan gi fellende bevis. Årsaken til at oppbevaring av sekundærdokumentasjon er gjort betinget er en avveining av oppbevaringsbehovet fra et kontrollhensyn mot oppbevaringskostnadene for den bokføringspliktige. Oppbevaringsmedium Den bokføringspliktige kan fritt velge oppbevaringsmedium (papir, elektronisk mv.). Det er forutsatt at lesekvaliteten kan opprettholdes i hele oppbevaringsperioden og at regnskapsmaterialet skal kunne gjengis på papir i hele oppbevaringsperioden, jf. bokføringsloven 13 fjerde ledd. For øvrig er det ikke gitt noen bestemmelser om hvilket lagringsmedium som skal brukes. Løsbladsforskriftens krav om at oppbevaring må skje på et ikke slettbart medium er ikke videreført i ny bokføringslov. Dokumentasjon på papir kan skannes og papirdokumentasjonen kan deretter makuleres. Dette er en lempning i forhold til tidligere rett som krever at papirdokumentasjon må oppbevares i 3 år og seks måneder før det kan erstattes av annet oppbevaringsmedium. Elektronisk oppbevaring i opp til 10 år stiller store krav til den bokføringspliktige med hensyn til å holde 13

15 systemene operative og at dataene ikke taper seg over tid. I ytterste konsekvens kan dette føre til at viktige data er tapt når konkurs åpnes. Det antas at god bokføringsskikk vil gi nærmere veiledning om hvilke medium som anses tilfresstillende. Sikring Det er et overordnet krav om at oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring, jf. bokføringsloven 13 tredje ledd. Det er ikke gitt ytterligere detaljkrav for hvordan disse kravene skal innfris utover at det skal foreligge sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale, og at sikkerhetskopien skal oppbevares atskilt fra originalen. Dersom den bokføringspliktige velger å oppbevare elektronisk bør det fremgå av dokumentasjonen av regnskapssystemet hvordan dette er organisert og hvilke interne sikkerhetsrutiner som er etablert for å sikre at data ikke går tapt. Det antas at god bokføringsskikk vil gi ytterligere veiledning til hvilke sikkerhetskrav som anses tilfredsstillende. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3 ½ år, jf. bokføringsloven 13 annet ledd. Dette betyr at elektronisk oppbevarte opplysninger ikke kan slettes før det har gått 3 år og seks måneder, selv om opplysningene er skrevet ut på papir. Årsaken til dette kravet er at kontrollmyndighetene kan utføre en mer effektiv kontroll når de kan benytte seg av de elektronisk oppbevarte opplysningene. Det gjøres unntak for dette kravet for bokføringspliktige med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning og for bokføringspliktige som avvikler sin virksomhet, jf. bokføringsforskriften 7-3 annet ledd. Dette er ikke et oppbevaringskrav, men et tilgjengelighetskrav. Dersom serveren står i utlandet anses kravet til elektronisk tilgjengelig oppfylt dersom den bokføringspliktige har tilgang til opplysningene gjennom tilknyttet terminal her i landet. Elektronisk tilgjengelighet vil også være nyttig for bostyrer, men forutsetter at bostyrer får nødvendig tilgang til systemene. Oppbevaringssted Oppbevaring skal skje i Norge, jf. bokføringsloven 13 annet ledd. Dersom bokføring skjer i utlandet må regnskapsmaterialet tilbakeføres til Norge innen 1. august etter regnskapsårets utgang, jf. bokføringsforskriften 7-4. Dersom den bokføringspliktige oppbevarer hele eller deler av regnskapsmaterialet elektronisk, og serveren står i utlandet, anses ikke kravet om oppbevaring i Norge som oppfylt. Det er anledning å søke om dispensasjon fra kravet om oppbevaring i Norge. Det er i forarbeidene gitt visse føringer på at dispensasjon kan gis for oppbevaring av bokførte opplysninger (lovbestemte spesifikasjoner) i utlandet dersom oppbevaring skjer elektronisk i regi av et utenlandsk selskap i samme konsern. Forutsetningen er at det må være tilgang til materialet gjennom terminal eller lignende i Norge i hele oppbevaringsperioden. Myndighetene vil trolig være mer restriktiv til permanent oppbevaring av dokumentasjon av bokførte opplysninger i utlandet. Dette skyldes at det uten tilgang til denne dokumentasjonen vil være veldig vanskelig å rekonstruere det som har skjedd av historiske transaksjoner og disposisjoner. Ved åpning av konkurs vil arbeidet for bostyrer bli vesentlig vanskeligere dersom regnskapsmaterialet oppbevares i utlandet. For å få tilgang til dokumentasjon i utlandet er man avhengig av at Norge har en avtale med vedkommende land. Uansett vil det ofte trekke ut i tid før tilgang gis. Beslag i maskinvare og systemer vil også vanskeliggjøres. Dette øker muligheten for at viktig regnskapsmateriale kan gå tapt Særlige regler for enkelte næringer og bransjer Bokføringforskriften kapittel 8 inneholder særlige regler for enkelte næringer og bransjer. Dette er bestemmelser som dels kommer i tillegg til de generelle reglene, for eksempel ytterligere dokumentasjonskrav og oppbevaringskrav, og særregler på områder som ikke dekkes av de generelle bestemmelsene. Med unntak av bestemmelsene knyttet til tjenesteytende næringer er bestemmelsene i stor grad en videreføring av tidligere regler gitt i medhold av regnskapsloven 1977 eller særlovgivningen. Forskriften inneholder bestemmelser om: 14

16 Bygge- og anleggsvirksomhet Taxinæringen Hårpleie, frisørvirksomhet og skjønnhetspleie Andre tjenesteytende næringer Serveringssteder Hoteller mv. Stats- og bygdeallmenninger Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel Petroleumsutvinning og rørledningstransport Videreforhandlere av brukte varer mv. Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner 3.13 Dispensasjonsadgang Det er Skattedirektoratet som skal behandle alle dispensasjonssøknader. Det kan søkes dispensasjon fra kravene om: Kassaapparat Språk Oppbevaringssted Oppbevaringstid Elektronisk tilgjengelighet Forbudet mot å utstede forskuddsfaktura med merverdiavgift Krav om at selger skal utstede salgsdokumentasjon 3.14 Bistandsplikt og straff Bestemmelsene i regnskapsloven 1998 om bistand og informasjon til offentlige kontrollmyndigheter er videreført i bokføringsloven 14. Den bokføringspliktige har plikt til å gi kontrollmyndighetene nødvendig bistand og informasjon slik at kontrollmyndighetene skal være i stand til å gjennomføre de kontrollhandlinger de er satt til å utføre. Bistandsplikten kan også omfatte tredjemann som påtar seg regnskapsføreroppdrag for den bokføringspliktige. Bistand til offentlig kontrollmyndighet skal være vederlagsfri. Bestemmelsene i regnskapsloven 1998 om straff mv. er videreført i bokføringsloven, jf. bokføringsloven 15. Strafferammen for forsettlig eller uaktsomt å ha vesentlig overtrådt bestemmelsene i bokføringsloven med forskrifter, er bøter eller fengsel inntil tre år. Foreligger det særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil seks år idømmes. For overtredelser som ikke anses som vesentlige er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre måneder. Medvirkning staffes på samme måte. Dersom den som straffes tidligere har vært dømt for tilsvarende forhold, kan straffen forhøyes. 4. IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSREGLER Ny bokføringslov trer i kraft 1. januar 2005, med unntak av 18 som omhandler endringer i andre lover og som først trer i kraft 1. januar Dette skyldes at det er gitt en overgangsordning. Frem til 1. januar 2006 kan bokføringspliktige velge å benytte bokføringsreglene i regnskapsloven av 1977 eller kapittel 2 i regnskapsloven av 1998 med tilhørende forskrifter. Det regelsettet som velges må benyttes for hele Det er likevel gitt anledning til å følge de nye bokføringsreglene om oppbevaring i bokføringsloven 13 med tilhørende forskrift (bokføringsforskriften kapittel 7) fra Dette innebærer at selv om de bokføringspliktige velger å følge de gamle bokføringsreglene i 2005, kan de nye reglene om oppbevaring benyttes. Dette betyr blant annet at fra 2005 må sekundærdokumentasjon (avtaler, korrespondanse, utgående pakksedler mv.) bare oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt og at regnskapsmateriale kan oppbevares elektronisk fra første dag. De nye reglene om bokføring får ingen tilbakevirkende kraft. Dette innbærer at oppbevaring av regnskapsmateriale for perioden før 2005 må følge de tidligere bestemmelsene om oppbevaring. Det betyr blant annet at dokumentasjon på papir ikke kan erstattes av annet medium før etter 3 år og 6 måneder, og at sekundærdokumentasjon må oppbevares i 10 år. 5. AVSLUTNING De nye bokføringsbestemmelsene medfører ikke vesentlige endringer for de bokføringspliktige, og de fleste vil kunne tilpasse seg uten at de må investere betydelige beløp i nytt utstyr. Kravet til å ha kassaapparat med de opplysninger som skal kunne fremgå av dokumentasjonen, vil medføre at en del bokføringspliktige må investere i nye kassaapparater. Utvidet 15

17 bruk av elektronisk oppbevaring vil også kreve nyinvesteringer for å sikre at regnskapsmaterialet er lesbart i hele oppbevaringsperioden. For bostyrer vil ikrafttredelse av ny bokføringslov på sikt føre til økt kvalitet på dokumentasjon av bokførte opplysninger. Forskriftsbestemmelsene gir mye klarere krav til hvordan bokførte opplysninger skal dokumenteres. I praksis vil også kravet til ajourhold føre til at bokføringen vil være mer à jour enn tidligere ved åpning av konkurs. Den største utfordringen for bostyrer blir å få tilgang til regnskapsmateriale som bare er oppbevart elektronisk. 16

18 Konkursrådets Internettsider: nyheter uttalelser anbefalinger innføringer lovendringer artikler domsdatabase KonkursBørsen debattforum maler m.m. 17

19 Nyheter [II] Nyhetsutklipp fra Konkurskarantene opphevet I en kjennelse fra Frostating lagmannsrett avsagt 4. april 2005 ble en konkurskarantene opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tingretten hadde utelukkende forholdt seg til bostyrers og borevisors vurderinger, og unnlatt å vurdere skyldnerens kommentarer til de faktiske forhold. Lagmannsretten uttalte at retten i stor utstrekning kan bygge på opplysninger som fremkommer i innberetninger fra bostyret og revisorrapporter, men det er ikke tilfredsstillende saksbehandling når bemerkninger fra skyldner verken er kommentert eller vurdert. Les kjennelsen her: Høring vedrørende utvidet lønnsgaranti Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag til endringer i dekningsloven ut på høring. Det foreslås å utvide dagens lønnsgarantiordning til også å gjelde for daglig leder og styremedlemmer. Endringsforslaget skyldes en implementering av endringsdirektiv 2002/74/EC om vern av arbeidstakere ved arbeidsgivers insolvens. I forbindelse med implementering av endringsdirektivet finner departementet det nødvendig å gjøre enkelte endringer i dagens regelverk. De foreslåtte endringene går ut på at arbeidstaker som har vært daglig leder, styremedlem eller tillitsmann i sammenslutning eller stiftelse skal omfattes av dagens lønnsgarantidekning. Det nåværende insolvensdirektiv gir medlemsstatene anledning til å utelukke krav fra arbeidstakere på grunn av arbeidsavtalens eller ansettelsesforholdets spesielle karakter. Dagens norske regelverk unntar fra lønnsgarantidekning arbeidstaker som har vært daglig leder, styremedlem, tillitsmann eller har hatt en eierandel på mer enn 20 %. Dekning kan likevel gis dersom det godtgjøres at personene ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften. Dette fører i utgangspunktet til at denne personkretsen er unntatt fra dekning, og kun i unntakstilfeller er søknadene blitt innvilget. I endringsdirektivet er bestemmelsen som Norge har bygget sine unntak på fjernet. Endringsdirektivet åpner kun for å unnta fra dekning arbeidstakere som, alene eller sammen med nære slektninger, var eier av en vesentlig del av virksomheten og samtidig hadde en vesentlig innflytelse på driften. Departementet foreslår at dekningsloven 9-3 første ledd nr. 1 første og annet ledd skal lyde: 1) Fordring på lønn eller annet arbeidsvederlag i skyldnerens tjeneste, unntatt vederlag til arbeidstaker som har hatt eierandeler i virksomheten på minst 20 prosent. Unntaket omfatter vederlag som er opptjent mens arbeidstakeren var i en slik posisjon. Vederlaget kan likevel gis fortrinnsrett dersom arbeidstakeren sannsynliggjør at han/hun ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften i virksomheten. Som følge av dette foreslås det også en mindre endring i 9-3 første ledd nr. 2, første punktum. Departementet antar at en slik endring vil forenkle saksbehandlingen, og føre til en nedgang i antall klagesaker. Endringen vil trolig også medføre en betydelig økning av lønnsgarantiens utbetalinger. Høringsfristen er satt til 13. mai

20 Country report om gjeldsforhandling og konkurs Konkursrådet har laget en country report etter anmodning fra Verdensbanken. I rapporten redegjøres det for behandlingen av saker om gjeldsforhandling og konkurs i og utenfor rettsapparatet, bla om hvilke rettsregler som gjelder, domstolenes organisering, skyldnerens stilling og kreditorenes rettigheter. Verdensbanken har mottatt rapporter fra 64 forskjellige land, og utarbeidet en statistikk og beskrivelse av de enkelte lands rettssystemer. På bakgrunn av dette er det laget anbefalinger om hvordan reglene bør være, og det viser seg at norsk lovgivning er i strid med flere av anbefalingene. Konkursrådet fremhever bla Verdensbankens anbefaling om at konkurssaker bør behandles av erfarne dommere og i spesialdomstoler. Les hele rapporten her: Opphevelse av konkursåpning grunnet saksbehandlingsfeil I Frostating lagmannsrett ble en konkursåpningskjennelse opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tingretten hadde verken besluttet ny utsettelse ved kjennelse, besørget personlig meddelelse i rettsmøte om tidspunkt for nytt rettsmøte eller forkynt innkalling til nytt rettsmøte. Kjennelsen ble avsagt 23. februar Staten v/ kommunekassereren hadde begjært A konkurs 14. april 2003, men i det påfølgende rettsmøte ble A`s begjæring om utsettelse tatt til følge. Behandlingen ble utsatt til 31. mai Den 30. mai anmodet kommunekassereren om at begjæringen ble stilt i bero inntil fremsatt krav om endring av ligning var ferdig behandlet. Ligningen ble ikke endret, og den 1. desember 2004 tilskrev kommunekassereren tingretten med anmodning om at konkursbehandling ble gjennomført. Tingretten avsa konkursåpningskjennelse 6. desember 2004 uten at A var innkalt. Lagmannsretten fant det åpenbart at konkurs ikke kunne åpnes på grunnlag av den konkursbegjæring som innkom tingretten 15. april 2003, og som hadde ligget i bero siden utsettelseskjennelsen 5. mai Siden det ikke ble avholdt nytt rettsmøte den 31. mai 2003 (som bestemt og innkalt i rettsmøte), måtte tingretten i fortsettelsen iaktta de formelle krav til utsettelse og innkallelse til rettsmøte. Dette var ikke gjort, og lagmannsretten opphevet derfor konkursåpningskjennelsen. Lagmannsretten var også tvilende til adgangen til å stille en konkursbegjæring i bero i over halvannet år, for deretter å la den tjene som grunnlag for konkursåpning. Det ble uttalt at: "Gode grunner taler for å anse begjæringen bortfalt, slik at rekvirenten må begynne på nytt, med å fremskaffe ny presentasjon av insolvenspresumsjon, som betalingsoppfordring, og ny konkursbegjæring. Det kan ha skjedd forandringer i skyldnerens økonomi i løpet av 1 1/2 år." Spørsmålet hadde imidlertid ingen betydning for lagmannsrettens resultat. Les kjennelsen her: Behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs Det er spesielt viktig at bostyrer (bostyret) er oppmerksom på de frister som settes i den nye forskriften. Det følger av forskriftens 4 at bostyret er ansvarlig for drift av akvakulturvirksomheten i perioden fra konkursåpning og frem til midlertidig konsesjon er innhentet, jf. 5. Dersom bostyret før midlertidig konsesjon er innhentet, velger å abandonere til skyldneren eller overføre virksomheten til panthaver, jf. konkursloven 117 b) og 117 c), overtar skyldner eller panthaver ansvaret for driften. Forskriftens 5 fremhever at det er et vilkår for senere retildeling (av konsesjonen) at det innhentes midlertidig konsesjon. Midlertidig konsesjon gis av Fiskeridirektoratet og gir rett til drift av akvakulturvirksomhet for en nærmere bestemt tidsperiode. Det må søkes om midlertidig konsesjon innen 30 virkedager etter konkursåpning. Dersom bostyret har besluttet abandonering til skyldneren etter konkursloven 117 b), eller har overført pantsatte eiendeler til en panthaver som samtykker i dette, jf. konkursloven 117 c), løper fristen for å innhente midlertidig konsesjon fra det tidspunkt skriftlig erklæring om aban- 19

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25 Innhold Del I Innledning... 13 Kort historie... 15 Norske bokføringsregler før bokføringsloven... 15 Bokføringsloven... 16 Definisjon av bokføring... 22 Oppbygning av bokføringsloven... 24 Del II Lov,

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Norsk bokføringsstandard NBS 3 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 2 3. Når er bokførte opplysninger i utgangspunktet tilgjengelig

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Innst. O. nr. 107. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om bokføring (bokføringsloven)

Innst. O. nr. 107. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om bokføring (bokføringsloven) Innst. O. nr. 107 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 46 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om lov om bokføring (bokføringsloven) Innhold Side 1. Sammendrag...

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen Flere endringer i bokføringsreglene I juni kom en ny forskrift som medfører omfattende endringer i bokføringsforskriften. Endringene angår alle bokføringspliktige. Rådgiver regnskap Ingjerd Moen, Revisorforeningen

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015)

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Norsk bokføringsstandard NBS 2 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Innledning og virkeområde... 2 1.2 Lov og forskrift... 2 2.... 3 2.1 Definisjon av kontrollspor...

Detaljer

Dokumentasjon av balansen

Dokumentasjon av balansen Norsk bokføringsstandard NBS 5 (Mai 2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 2 3. Formål... 4 4. Balanseposter og verdier... 4 5. Ubetydelige balanseposter... 5 6. Typer dokumentasjon...

Detaljer

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126)

forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet meldinger SKD 23/02, 19. desember 2002 Forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder (forskrift nr. 126) Skattedirektoratet fastsatte 12. desember 2002 forskrift

Detaljer

1 Endringer i bestemmelsene kap. 4 som følge av nye krav til standard kontoplan og årsregnskap

1 Endringer i bestemmelsene kap. 4 som følge av nye krav til standard kontoplan og årsregnskap DFØ/FOA 16.10.2013 Kap. 4 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder for bokføring og økonomisystem. Presentasjon av endringene som ble fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Endringene

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 19

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 19 Utarb. /sign: Kunde: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 19 Pliktig regnskapsrapportering 1. 2. A 3. 4. Har foretaket pliktig regnskapsrapportering etter: Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)?

Detaljer

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Hvorfor arkiv / lagring i skyen? Gammel teknologi - dyr å vedlikeholde/drifte Brukergrensesnitt Vanskelig

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015

Årsrapport 2015. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2015 Årsrapport 2015 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2015 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Avvikling av BSS... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 3 Nærmere

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2008 Audit & Advisory Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført pr 01.09.08 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk.

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget Konkursloven Kommentarutgave ved Hävard Wiker og Knut Ro Universitetsforlaget Innhold Forord 5 DEL I GJELDSFORHANDLING 15 Kapittel I: Äpning av gjeldsforhandling 17 1 Gjeldsforhandlingens formal 17 2 Begjamng

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014 Årsrapport 2014 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2014 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 2 Nærmere om publikasjoner

Detaljer

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen Oppgave(r) fra forrige forelesning Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon?

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Oppgave(r) fra forrige forelesning I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Kapittel 1. Bokføringspliktige. Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Bokføringspliktige. Kapitteloversikt: Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Forskrift om bokføring Dato FOR-2004-12-01-1558 Departement Finansdepartementet Publisert

Detaljer

Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene

Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene Utvalgte problemstillinger knyttet til bokføringsreglene Salg av nye leiligheter i boligselskaper Revisjon og revisjonsplikt må, bør eller trenger ikke Terje Tvedt, BDO AS Utvalgte problemstillinger knyttet

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen.

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Norsk Regnskapsstiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Deres ref: Trond Tømta Dato: 04.09.2012 Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Dokumentasjon av balansen. Vi viser til høringsbrev datert

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)]

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)] Vedlegg 5 OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): [Klikk her og skriv inn

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

Regnskapet i skyen. Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC

Regnskapet i skyen. Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC Regnskapet i skyen Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC Noen relevante grunnprinsipper i bokføringsloven Funksjonalitet som minimumskrav uansett klient/tjener-

Detaljer

Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura. Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no

Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura. Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no Bokføringsloven og dens konsekvenser for efaktura Hans Ellefsen Statsautorisert revisor, CISA, CRISC NARF hans.ellefsen@narf.no Agenda En lov i bevegelse. Produksjon Bruk av tredjeparter Salgsdokumenters

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Oppbevaring av revisjonsdokumentasjon Etter revisorloven 5-5 skal revisor oppbevare revisjonsdokumentasjon i minst ti år.

Oppbevaring av revisjonsdokumentasjon Etter revisorloven 5-5 skal revisor oppbevare revisjonsdokumentasjon i minst ti år. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Oslo, 16.09.2013 Vår ref.: EK Reduksjon oppbevaringskrav utenfor bokføringsloven Finansdepartementet varslet 21. august at det alminnelige

Detaljer

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling,

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

Beløp i NOK Note 31.03.2015. Fordringer Fordring renter 4 1 000 Fordring merverdiavgift 17 500 Andre fordringer Sum fordringer 18 500

Beløp i NOK Note 31.03.2015. Fordringer Fordring renter 4 1 000 Fordring merverdiavgift 17 500 Andre fordringer Sum fordringer 18 500 XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr. 000 000 000 Resultatregnskap 02.08.2014-31.03.2015 Beløp i NOK Note INNTEKTER Sikkerhetsstillelse fra rekvirent 43 000 Inngang av legalpantemidler - Inngang bankbeholdning

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 "--g I

26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 --g I FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO i[ 26. AUG. 2009 i Saksnr. (77 Kc13 "--g I Arldmr. Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/1593 FM TYH 09/00801-2

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Formålet med boregnskapet

Formålet med boregnskapet Formålet med boregnskapet Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2002: 20. Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

Norges offentlige utredninger 2002: 20. Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger Norges offentlige utredninger 2002: 20 Ny bokføringslov Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger Utredning fra utvalg oppnevnt ved kronprinsregentens

Detaljer

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget

OSLO BYFOGDEMBETE Rettens forventinger til kreditorutvalget Rettens forventinger til kreditorutvalget v/dommer Leif Villars-Dahl v/dommer Tove Merete Voldbæk Seminar om kreditorutvalgets rolle 09. september 2015 Konkursloven 88 Kreditorutvalgets oppgaver " Kreditorutvalget

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

Formalkrav: Hvem og hva, lovplikter. Regnskapsorganisasjon Første forelesning. Grl bokføringsprinsipper (BOL 4) Hva: bokføringsplikt

Formalkrav: Hvem og hva, lovplikter. Regnskapsorganisasjon Første forelesning. Grl bokføringsprinsipper (BOL 4) Hva: bokføringsplikt Regnskapsorganisasjon Første forelesning Hva er et (godt) regnskapssystem? Plikt etter loven Ditt arbeide med lovsamlingen Formalkrav: Hvem og hva, lovplikter RL -2 1.ledd (Års-)regnskapspliktige BOL 2.

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr. 000 000 000 Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1 Beløp i NOK Note INNTEKTER Sikkerhetsstillelse fra rekvirent - Inngang av legalpantemidler - Inngang bankbeholdning

Detaljer

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 14. november 2006 PROTOKOLL. fra møte i Bokføringsstandardstyret 14. november 2006 kl 9.00-14.00 hos DnR, Oslo.

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 14. november 2006 PROTOKOLL. fra møte i Bokføringsstandardstyret 14. november 2006 kl 9.00-14.00 hos DnR, Oslo. NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 14. november 2006 PROTOKOLL fra møte i Bokføringsstandardstyret 14. november 2006 kl 9.00-14.00 hos DnR, Oslo. Til stede: Forfall: Trond Tømta, Jan-Egil Kristiansen, Siri

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 05.03.12 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

PROTOKOLL. Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo.

PROTOKOLL. Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo. NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 3. mars 2014 PROTOKOLL Fra møtet i Bokføringsstandardstyret mandag 3. mars 2014 kl. 9.00 til 14.00 i lokalene til DnR, Henrik Ibsens gt. 100, 0255 Oslo. Til stede: Forfall:

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Sikring av regnskapsmateriale

Sikring av regnskapsmateriale Norsk bokføringsstandard NBS 1 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 2 3. Omfanget av regnskapsmateriale som skal sikres...

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00

EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00 EKSAMEN BE-203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER 3. mai 2012 Kl. 09.00 til 12.00 Antall sider: Totalt 6 sider (inkl. forside). Antall oppgaver: fre fire oppgaver Alle skal besvares (inkl alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer