Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som er nødvendige for å gjennomføre fisjonen i henhold til fisjonsplanen. Det er videre en forutsetning at tillatelsene ikke inneholder vilkår som vil ha vesentlig negativ betydning for Agroplas AS, Biovotec Holding AS eller Standard Bio Holding AS. Eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av fisjonen er gitt. Fisjonsplanen er godkjent med nødvendig flertall i generalforsamlingen i Agroplas AS. Fristen for innsigelser fra kreditorene er utløpt, og forholdet til kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelse, er avklart eller håndtert på annen måte i samsvar med aksjeloven. Det ikke frem til utløpet av kreditorfristen er inntrådt omstendigheter vedrørende Agroplas AS som vesentlig endrer grunnlaget for fisjonen. 12. ENDRINGER I FISJONSPLANEN Styret i Agroplas AS skal kunne foreta og gjennomføre mindre endringer i fisjonsplanen, forutsatt at endringene ikke er vesentlige og ikke er til skade for aksjonærene. Endringer i fisjonsplanen skal skje skriftlig. 13. KOSTNADER Kostnadene i anledning fisjonen skal dekkes av Agroplas AS. 14. UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE Utkast til åpningsbalanse for Biovotec Holding AS og Standard Bio Holding AS følger som vedlegg til denne fisjonsplanen og inngår som en integrert del av denne. 15. VEDLEGG TIL FISJONSPLANEN Denne fisjonsplanen har følgende vedlegg: 1. Mellombalansen for Agroplas AS av 12. juni Vedtektene for Agroplas AS (per dato for fisjonsplanen) 3. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Agroplas AS 4. Stiftelsesdokument for Biovotec Holding AS 5. Åpningsbalanse for Biovotec Holding AS 6. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen for Biovotec Holding AS 7. Stiftelsesdokument for Standard Bio Holding AS 8. Åpningsbalanse for Standard Bio Holding AS 9. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen for Standard Bio Holding AS 10. Rapport fra styret i Agroplas AS 11. Redegjørelse fra styret i Agroplas AS 12. Redegjørelse fra styret i Biovotec Holding AS S_ /1

15

16 VEDLEGG TIL FISJONSPLAN (KORRIGERT LISTE) FOR AGROPLAS AS 1. Mellombalansen for Agroplas AS av 12. juni Vedtektene for Agroplas AS (per dato for fisjonsplanen) 3. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Agroplas AS 4. Stiftelsesdokument for Biovotec Holding AS 5. Åpningsbalanse for Biovotec Holding AS 6. Stiftelsesdokument for Standard Bio Holding AS 7. Åpningsbalanse for Standard Bio Holding AS 8. Rapport fra styret i Agroplas AS 9. Redegjørelse fra styret i Agroplas AS 10. Revisors bekreftelse på redegjørelsen fra styret i Agroplas AS 11. Redegjørelse fra styret i Biovotec Holding AS 12. Revisors bekreftelse på redegjørelsen fra styret i Biovotec Holding AS 13. Redegjørelse fra styret i Standard Bio Holding AS 14. Revisors bekreftelse på redegjørelsen fra styret i Standard Bio Holding AS Side 1 av 1

17 Agroplas AS Org.nr: Perioderegnskap pr. 12. juni Resultatregnskap - Balanse - Noter Side 1

18 Agroplas AS Org.nr: Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning 5, 6, Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Udekket tap Side 2

19 Agroplas AS Org.nr: Balanse pr. 12. juni 2014 Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 5, Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker 5, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 2, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 3

20 Agroplas AS Org.nr: Balanse pr. 12. juni 2014 Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 4

21 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper Perioderegnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Perioderegnskapet er for perioden 1. januar 2014 til 31. januar Konsolidering Selskapet har valgt å ikke utarbeide konsernregnskap, noe det heller ikke er krav om etter regnskapslovens regler for små foretak. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Side 5

22 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over prosjektets økonomisk levetid. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over eiendelens forventede økonomiske levetid. Egen utviklet patenter avskrives ikke. Skatter Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Note 2 - Inntekter fra offentlig tilskudd/støtte Selskapet mottar støtte i form av tilskudd fra Innovasjon Norge for to godkjente utviklingsprosjekter. Per 12. juni 2014 har selskapet ingen aktive SkatteFUNN prosjekter og heller ingen søknad under behandling Refusjon fra SkatteFUNN-ordning Tilskudd fra Innovasjon Norge/Forskningsrådet Sum Side 6

23 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Viderebelastning Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 6 årsverk. Note 4 - Pensjoner Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I konsernert er det kun morselskapet som oppfyller pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Morselskapet har en pensjonsordning som omfatter i alt 5 personer. Ordningen er en innskuddsbasert ordning. Note 5 - Immaterielle eiendeler - Patenter Patenter Anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Balanseført verdi pr Avskrivningsplan Avskrives ikke Side 7

24 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 6 - Immaterielle eiendeler - FoU FOU FOU FOU Sum Anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger år 2 år 2 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Vortair teknologi Eggeskall Sagflis Det er foreløpig påløpt prosjektkostnader knyttet til flere prosjekter. Disse kostnadene er foreløpig kostnadsført. Styret vil vudere å aktivere deler av kostnadene dersom de blir en del av et SkatteFUNN prosjekt som har en varighet mer enn 12 månder i løpet av året. Note 7 - Varige driftsmidler Maskiner og Driftsløsøre, Sum anlegg inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Side 8

25 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 8 - Leieavtaler Selskapet har følgende lokaler: Avtalens utløp Leieavtale testlokaler, Bø i Telemark Leieavtale kontorlokaler, Oslo Sum årlig leiekostnad Leiekostnader for 2014 gjelder for periode frem til Note 9 - Annen finansinntekt Renteinntekt Gevinst ved salg av aksjer Sum Note 10 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre verdipapir Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre verdipapir Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Sum Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skattefordel (-) /Utsatt skatt (+), 27% i år og 28% i fjor Side 9

26 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 11 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v Anskaffelses- Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi Selskap år Kontor andel andel pr pr Valtor AS 2012 Oslo 100 % 100 % Standard-Bio AS 2010 Oslo 100 % 100 % Biovotec AS 2014 Oslo 75 % 75 % Sum Resultat og egenkapital vist over er basert på estimert beløp pr Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Andre kortsiktig fordring til nærstående Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Andre kortsiktig gjeld til nærstående Sum Note 13 - Bankinnskudd 2014 Bundne skattetrekksmidler utgjør Skyldig forskuddstrekk pr utgjorde kr Side 10

27 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 14 - Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen Udekket Sum innskutt tap egenkapital Egenkapital Periodens resultat Nedsettelse av aksjekapital Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Ikke registrert kontantemisjon * Egenkapital * Beløpet består av kr som ble sendt pr og kr blir sendt i løpet av juni. Side 11

28 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 1001 FoU via SkatteFUNN ,00 0, , ,00 0,00 0, Akk. av skriv ning FoU v ia skattef unn , , , , ,00 13, FoU Skattef unn - Eggeskall ,00 0, , ,00 0,00 0, Av skriv. FoU Skattef unn ,00 0, , ,00 0,00 0, FoU Skattef unn - Sagf lis ,00 0, , ,00 0,00 0, Av skriv. FoU Skattef unn ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Forskning og utvikling , , , , , Patenter, erv erv et , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Patenter, egenutv iklet ,16 0, , ,16 0,00 0,00 Konsesjoner, patenter, lisenser, var , , , ,16 0, Utsatt skattef ordel , , , , ,00 16,45 Utsatt skattefordel , , , , , Maskiner og anlegg ,00 0, , ,00 0,00 0, Akk. av skriv ning Maskiner og Anlegg , , , , ,00 13,89 Maskiner og anlegg , , , , , Vortair Testsystem ,00 0, , ,00 0,00 0, Akk. av skriv. Vortair testsy stem , , , , ,00 20, Inv entar ,60 0, , ,60 0,00 0, Akk. av skriv ninger Inv entar ,60 0, , ,60 0,00 0,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kon , , , , , Aksjer - Standard Bio AS ,00 0, , ,00 0,00 0, Aksjer - Valtor AS ,00 0, , ,00 0,00 0, Aksjer Biov otec AS ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringer i annet foretak i samm ,00 0, , , , Depositum Husleie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Andre fordringer ,00 0, ,00 0, , Kundef ordringer ,75 0, , , ,75 2, Av setning tap på f ordring ,00 0, , ,00 0,00 0, Opptjent ikke f akturert inntekt 0, , ,00 0, ,00 0,00 Kundefordringer , , , , ,75 Reklassifisert fra Sky ldig merv erdia ,00 0, , , ,00-25, Kortsiktig f ordring - SkatteFUNN ,00 0, , ,00 0,00 0, Opptjent ikke mottatt of fentlig støtte 0, , ,00 0, ,00 0, Fordring på Accruity AS ,16 0, , ,16 0,00 0, Mellomværende ref usjon Ov e Lehrdal ,48 0, , , ,49-61, Mellomværende Valtor AS ,18 0, , , ,00-75, Korsiktig mellomv ærende med Biov otec 0, , ,00 0, ,00 0, Mellomværende Ralf Schmidt ,00 0, ,00 0, ,00 0, Mellomværende Tjeld AS us , ,26 0, , ,00-100, Påløpt renteinntekt 0, , ,65 0, ,65 0, Kredittkort Ove ( Reklassifiser , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Kredittkort PES ( Re , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Lev erandørgjeld ( Reklassif iser , , , , ,00 45, Mellomregning - Adv okat Finne L , ,65 0, , ,00-100, Mellomregning - Gasplas AS ( Re , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Mellomregning - Halv or Skaarer , ,65 900,00 900,00 0,00 0,00 Andre fordringer , , , , , Bankkonto , , , , ,73 227, Sparebank Sør ,47 0, , , ,18-7, Plasseringskonto DNB ,00 0, ,00 0, ,00 0, Skattetrekkskonto ,73 0, , , ,00-35,62 Bankinnskudd, kontanter og lignende , , , , , Aksjekapital ,00 0, , , ,00-12,69 Aksjekapital ,00 0, , , , :06 Side 1

29 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 2010 Egne aksjer , ,47 0, , ,00-100,00 Egne aksjer , ,47 0, , , Ov erkursf ond , , , , ,00-0,20 Overkurs , , , , , Ikke registrert kapitalf orhøy else ,00-48, ,00 0, ,00 0,00 Annen innskutt egenkapital ,00-48, ,00 0, , Udekket tap , , , , ,60 4,19 Annen egenkapital , , , , , Lev erandørgjeld , , , , ,00 17,51 Leverandørgjeld , , , , ,00 Reklassifisert til Merv erdiav gif t ,00 0, , , ,00-25, Forskuddstrekk ,00 0, , , ,00-35, Utgående merverdiav gif t, standard sats ,75 0, , , ,75-76, Utgående merverdiav gif t, kjøp av tje... 0,00 0,00 0, , ,75-100, Grunnlag utgående mv a, kjøp av tjene... 0,00 0,00 0, , ,01-100, Motkonto grunnlag utgående mv a 0,00 0,00 0, , ,01-100, Inngående merv erdiav gif t, standard sats , , , , ,37-13, Inngående merv erdiav gif t, lav sats 763,03 0,00 763, , ,84-64, Oppgjørskonto merv erdiav gif t ,15 0, , , ,00-88, Sky ldig arbeidsgiv erav gif t ,91 0, , , ,07-54, Påløpt arbeidsgiv erav gif t ,24 0, , , ,84 46,67 Skyldige offentlige avgifter , , , , , Fordring på Johan Løv lie ( Rekl , ,00 0,00 0,00 0,00 0, mellomv ærende ref usjon Bjørn Ut ,20 0, , ,20 0,00 0, Mellomværende ref susjon Johan L , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Mellomværende ref usjon Henri-Pi ,80 0, ,80 0, ,80 0, Mellomværende Ref usjon Stian ,50 0, , ,50 0,00 0, Mellomværende Tjeld AS us ( Rek , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Mellomværende Hols AS 0,00 0,00 0, , ,00-100, Mellomregning - Standard Bio 0,00 0,00 0, , ,00-100, Mellomregning - Adv okat Finne Lange AS , , ,00 0, ,00 0, Mellov ærende med MetalPlas 0, , ,00 0, ,00 0, Sky ldig f eriepenger ,84 0, , , ,28 46, Påløpt kostnad og forsk.betalt Inntekt 0, , ,00 0, ,00 0, Av setninger f or forpliktelser 0, , ,00 0, ,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , , , , Salgsinntekt, av gif tspliktig ,00 0, , , ,00-92, Videref akturering av varer og tjenes ,00 0, , , ,00-64,55 Salgsinntekt ,00 0, , , , Of f entlig Tilskudd 0, , , , ,00-46, SkatteFUNN 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Annen driftsinntekt 0, , , , , Frakt, toll og spedisjon 1 811,27 0, ,27 0, ,27 0, Frakt, toll og spedisjon 0,00 0,00 0,00 550,40-550,40-100,00 Varekostnad 1 811,27 0, ,27 550, , :06 Side 2

30 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 5000 Lønn til ansatte ,65 0, , , ,66-33, Feriepenger ,28 0, , , ,60-36, Fri telef on/internett 8 325,00 0, , , ,00-46, Motkonto f ri telef on/inter ,00 0, , , ,00-46, Arbeidsgiv erav gif t ,38 0, , , ,26-33, Arb. av g. av f eriepenger ,39 0, , , ,68-36, Refusjon sy kepenger ,00 0, , , ,00-91, Kantinekostnader ,33 0, , , ,25-75, Yrkesskadef orsikring ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pensjonsf orsikring f or ansatte ,18 0, , , ,58-19, Viderebelastning av personalkostnader 0, , ,00 0, ,00 0,00 Lønnskostnad , , , , , Av skriv ninger på FoU 0, , , , ,00-98, Av skriv ning av maskiner m.m. 0, , , , ,00-58, Av skriv ning testutsty r 0, , , , ,00-58, Av skriv ninger Inv entar 0,00 0,00 0, , ,20-100,00 Avskrivning 0, , , , , Frakt, transportkostnad og forsikring 2 712,62 0, , , ,91-78, Leie lokaler ,00 0, , , ,00-78, Eletrisitet, ly s, varme ,23 0, , , ,19 99, Renhold ,52 0, ,52 546, , , Annen kostnad lokaler 0, , ,00 0, ,00 0, Leie maskiner 0,00 0,00 0, , ,00-100, Leie transportmidler 0,00 0,00 0, , ,00-100, Verktøy 3 198,19 0, ,19 0, ,19 0, Materiell, komponenter og deler til ,00 0, ,00 0, ,00 0, Inv entar ,46 0, , , ,46-80, Driftsmateriale ,43 0, , , ,37-34, IKT utsty r (Hardware) 79,20 0,00 79,20 0,00 79,20 0, Programv are (software) 1 027,04 0, ,04 0, ,04 0, Andre IKT kostnader, drif t/web 123,60 0,00 123,60 0,00 123,60 0, Arbeidsklær og v erneutsty r 0,00 0,00 0, , ,80-100, Reparasjon og v edlikehold, utsty r 1 455,20 0, , ,20-60,00-3, Revisjonshonorar , , , , ,00-70, Regnskapshonorar ,50 0, , , ,00-48, Honorarer f or økonomisk og juridisk , , ,00 0, ,00 0, Annen f remmed tjeneste , , , , ,25-80, Annen f remmed tjeneste PROSJEKT 0,00 0,00 0, , ,46-100, Kontorrekv isita 6 661,56 0, , , ,44-41, Av iser og tidsskrif ter, bøker o l 5 308,00 0, , ,00 256,00 5, Møte, kurs, oppdatering o l 8 067,00 0, , , ,30 49, Telef on ,04 0, , , ,47-62, Bredbånd/ Internett/ Elektronisk kom ,80 0, , , ,80-43, Porto 1 104,80 0, , , ,72-74, Videreelasning av kontor- og adm. ko... 0, , ,00 0, ,00 0, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig ,15 0, , , ,95-84, Passasjertillegg 3 920,00 0, , , ,50-66, Reisekostnad, ikke oppgav epliktig ,51 0, , , ,91-14, Diettkostnad, oppgavepliktig ,67 0, , , ,33-15, Diettkostnad, ikke oppgav epliktig ,66 0, , , ,61-42, Diett ikke f radragsberettiget 264,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0, Reklamekostnad 693,00 0,00 693, , ,55-79, Representasjon, f radragsberettiget ,00 0, , , ,00 107, Kontingenter, f radragsberettiget 0,00 0,00 0, , ,50-100, Kontingent ikke f radragsberettiget 0,00 0,00 0, , ,00-100, Gave, fradragsberettiget 1 440,00 0, ,00 0, ,00 0, Forsikringspremie 8 908,00 0, , , ,00-39, Patentkostnad v ed egen patent ,57 0, ,57 242, , , Øreavrunding, avgif tsfritt 0,00 0,13 0,13 0,00 0,13 0, Bank og kortgebyr 5 113,50 0, , , ,40-88, Annen kostnad, f radragsberettiget 2 832,00 0, , ,00 567,00 25, Andre drif tskostnader, ikke fradrag 0,00 0,00 0, , ,65-100, Tap på f ordringer 0,00 0,00 0, , ,52-100, Tap av setning 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Annen driftskostnad , , , , , :06 Side 3

31 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 8040 Renteinntekt, Skattefri 0,00 0,00 0, , ,00-100, Annen renteinntekt 0, , , , , , Gevinst realisasjon av aksjer 0, , , , ,14 139,48 Annen finansinntekt 0, , , , , Nedjusteirng av Anleggsakjser 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Nedskrivning av finansielle eiendeler 0,00 0,00 0, , , Annen rentekostnad 0,00 0,00 0, , ,80-100, Renter lev erandører 10,00 0,00 10, , ,25-99, Valutatap (disagio) ,60 0, , , ,81-124, Tap v ed realisasjon av aksjer 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Annen finanskostnad ,60 0, , , , Endring i utsatt skatt/skattefordel 0, , , , ,00-61,85 Skattekostnad på ordinært resultat 0, , , , , Ov erf ørt til udekket tap 0, , , , ,87-85,25 Udekket tap 0, , , , ,87 Kontrollsum: , ,10 0,00 0,00 0, :06 Side 4

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer