Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som er nødvendige for å gjennomføre fisjonen i henhold til fisjonsplanen. Det er videre en forutsetning at tillatelsene ikke inneholder vilkår som vil ha vesentlig negativ betydning for Agroplas AS, Biovotec Holding AS eller Standard Bio Holding AS. Eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av fisjonen er gitt. Fisjonsplanen er godkjent med nødvendig flertall i generalforsamlingen i Agroplas AS. Fristen for innsigelser fra kreditorene er utløpt, og forholdet til kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelse, er avklart eller håndtert på annen måte i samsvar med aksjeloven. Det ikke frem til utløpet av kreditorfristen er inntrådt omstendigheter vedrørende Agroplas AS som vesentlig endrer grunnlaget for fisjonen. 12. ENDRINGER I FISJONSPLANEN Styret i Agroplas AS skal kunne foreta og gjennomføre mindre endringer i fisjonsplanen, forutsatt at endringene ikke er vesentlige og ikke er til skade for aksjonærene. Endringer i fisjonsplanen skal skje skriftlig. 13. KOSTNADER Kostnadene i anledning fisjonen skal dekkes av Agroplas AS. 14. UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE Utkast til åpningsbalanse for Biovotec Holding AS og Standard Bio Holding AS følger som vedlegg til denne fisjonsplanen og inngår som en integrert del av denne. 15. VEDLEGG TIL FISJONSPLANEN Denne fisjonsplanen har følgende vedlegg: 1. Mellombalansen for Agroplas AS av 12. juni Vedtektene for Agroplas AS (per dato for fisjonsplanen) 3. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Agroplas AS 4. Stiftelsesdokument for Biovotec Holding AS 5. Åpningsbalanse for Biovotec Holding AS 6. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen for Biovotec Holding AS 7. Stiftelsesdokument for Standard Bio Holding AS 8. Åpningsbalanse for Standard Bio Holding AS 9. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen for Standard Bio Holding AS 10. Rapport fra styret i Agroplas AS 11. Redegjørelse fra styret i Agroplas AS 12. Redegjørelse fra styret i Biovotec Holding AS S_ /1

15

16 VEDLEGG TIL FISJONSPLAN (KORRIGERT LISTE) FOR AGROPLAS AS 1. Mellombalansen for Agroplas AS av 12. juni Vedtektene for Agroplas AS (per dato for fisjonsplanen) 3. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Agroplas AS 4. Stiftelsesdokument for Biovotec Holding AS 5. Åpningsbalanse for Biovotec Holding AS 6. Stiftelsesdokument for Standard Bio Holding AS 7. Åpningsbalanse for Standard Bio Holding AS 8. Rapport fra styret i Agroplas AS 9. Redegjørelse fra styret i Agroplas AS 10. Revisors bekreftelse på redegjørelsen fra styret i Agroplas AS 11. Redegjørelse fra styret i Biovotec Holding AS 12. Revisors bekreftelse på redegjørelsen fra styret i Biovotec Holding AS 13. Redegjørelse fra styret i Standard Bio Holding AS 14. Revisors bekreftelse på redegjørelsen fra styret i Standard Bio Holding AS Side 1 av 1

17 Agroplas AS Org.nr: Perioderegnskap pr. 12. juni Resultatregnskap - Balanse - Noter Side 1

18 Agroplas AS Org.nr: Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning 5, 6, Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Udekket tap Side 2

19 Agroplas AS Org.nr: Balanse pr. 12. juni 2014 Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 5, Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker 5, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 2, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 3

20 Agroplas AS Org.nr: Balanse pr. 12. juni 2014 Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 4

21 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper Perioderegnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Perioderegnskapet er for perioden 1. januar 2014 til 31. januar Konsolidering Selskapet har valgt å ikke utarbeide konsernregnskap, noe det heller ikke er krav om etter regnskapslovens regler for små foretak. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Side 5

22 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over prosjektets økonomisk levetid. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over eiendelens forventede økonomiske levetid. Egen utviklet patenter avskrives ikke. Skatter Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Note 2 - Inntekter fra offentlig tilskudd/støtte Selskapet mottar støtte i form av tilskudd fra Innovasjon Norge for to godkjente utviklingsprosjekter. Per 12. juni 2014 har selskapet ingen aktive SkatteFUNN prosjekter og heller ingen søknad under behandling Refusjon fra SkatteFUNN-ordning Tilskudd fra Innovasjon Norge/Forskningsrådet Sum Side 6

23 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Viderebelastning Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 6 årsverk. Note 4 - Pensjoner Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I konsernert er det kun morselskapet som oppfyller pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Morselskapet har en pensjonsordning som omfatter i alt 5 personer. Ordningen er en innskuddsbasert ordning. Note 5 - Immaterielle eiendeler - Patenter Patenter Anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Balanseført verdi pr Avskrivningsplan Avskrives ikke Side 7

24 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 6 - Immaterielle eiendeler - FoU FOU FOU FOU Sum Anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger år 2 år 2 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Vortair teknologi Eggeskall Sagflis Det er foreløpig påløpt prosjektkostnader knyttet til flere prosjekter. Disse kostnadene er foreløpig kostnadsført. Styret vil vudere å aktivere deler av kostnadene dersom de blir en del av et SkatteFUNN prosjekt som har en varighet mer enn 12 månder i løpet av året. Note 7 - Varige driftsmidler Maskiner og Driftsløsøre, Sum anlegg inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Side 8

25 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 8 - Leieavtaler Selskapet har følgende lokaler: Avtalens utløp Leieavtale testlokaler, Bø i Telemark Leieavtale kontorlokaler, Oslo Sum årlig leiekostnad Leiekostnader for 2014 gjelder for periode frem til Note 9 - Annen finansinntekt Renteinntekt Gevinst ved salg av aksjer Sum Note 10 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre verdipapir Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre verdipapir Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Sum Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skattefordel (-) /Utsatt skatt (+), 27% i år og 28% i fjor Side 9

26 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 11 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v Anskaffelses- Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi Selskap år Kontor andel andel pr pr Valtor AS 2012 Oslo 100 % 100 % Standard-Bio AS 2010 Oslo 100 % 100 % Biovotec AS 2014 Oslo 75 % 75 % Sum Resultat og egenkapital vist over er basert på estimert beløp pr Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Andre kortsiktig fordring til nærstående Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Andre kortsiktig gjeld til nærstående Sum Note 13 - Bankinnskudd 2014 Bundne skattetrekksmidler utgjør Skyldig forskuddstrekk pr utgjorde kr Side 10

27 Agroplas AS Org.nr: Noter til perioderegnskapet pr. 12. juni 2014 Note 14 - Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen Udekket Sum innskutt tap egenkapital Egenkapital Periodens resultat Nedsettelse av aksjekapital Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Ikke registrert kontantemisjon * Egenkapital * Beløpet består av kr som ble sendt pr og kr blir sendt i løpet av juni. Side 11

28 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 1001 FoU via SkatteFUNN ,00 0, , ,00 0,00 0, Akk. av skriv ning FoU v ia skattef unn , , , , ,00 13, FoU Skattef unn - Eggeskall ,00 0, , ,00 0,00 0, Av skriv. FoU Skattef unn ,00 0, , ,00 0,00 0, FoU Skattef unn - Sagf lis ,00 0, , ,00 0,00 0, Av skriv. FoU Skattef unn ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Forskning og utvikling , , , , , Patenter, erv erv et , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Patenter, egenutv iklet ,16 0, , ,16 0,00 0,00 Konsesjoner, patenter, lisenser, var , , , ,16 0, Utsatt skattef ordel , , , , ,00 16,45 Utsatt skattefordel , , , , , Maskiner og anlegg ,00 0, , ,00 0,00 0, Akk. av skriv ning Maskiner og Anlegg , , , , ,00 13,89 Maskiner og anlegg , , , , , Vortair Testsystem ,00 0, , ,00 0,00 0, Akk. av skriv. Vortair testsy stem , , , , ,00 20, Inv entar ,60 0, , ,60 0,00 0, Akk. av skriv ninger Inv entar ,60 0, , ,60 0,00 0,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kon , , , , , Aksjer - Standard Bio AS ,00 0, , ,00 0,00 0, Aksjer - Valtor AS ,00 0, , ,00 0,00 0, Aksjer Biov otec AS ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringer i annet foretak i samm ,00 0, , , , Depositum Husleie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Andre fordringer ,00 0, ,00 0, , Kundef ordringer ,75 0, , , ,75 2, Av setning tap på f ordring ,00 0, , ,00 0,00 0, Opptjent ikke f akturert inntekt 0, , ,00 0, ,00 0,00 Kundefordringer , , , , ,75 Reklassifisert fra Sky ldig merv erdia ,00 0, , , ,00-25, Kortsiktig f ordring - SkatteFUNN ,00 0, , ,00 0,00 0, Opptjent ikke mottatt of fentlig støtte 0, , ,00 0, ,00 0, Fordring på Accruity AS ,16 0, , ,16 0,00 0, Mellomværende ref usjon Ov e Lehrdal ,48 0, , , ,49-61, Mellomværende Valtor AS ,18 0, , , ,00-75, Korsiktig mellomv ærende med Biov otec 0, , ,00 0, ,00 0, Mellomværende Ralf Schmidt ,00 0, ,00 0, ,00 0, Mellomværende Tjeld AS us , ,26 0, , ,00-100, Påløpt renteinntekt 0, , ,65 0, ,65 0, Kredittkort Ove ( Reklassifiser , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Kredittkort PES ( Re , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Lev erandørgjeld ( Reklassif iser , , , , ,00 45, Mellomregning - Adv okat Finne L , ,65 0, , ,00-100, Mellomregning - Gasplas AS ( Re , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Mellomregning - Halv or Skaarer , ,65 900,00 900,00 0,00 0,00 Andre fordringer , , , , , Bankkonto , , , , ,73 227, Sparebank Sør ,47 0, , , ,18-7, Plasseringskonto DNB ,00 0, ,00 0, ,00 0, Skattetrekkskonto ,73 0, , , ,00-35,62 Bankinnskudd, kontanter og lignende , , , , , Aksjekapital ,00 0, , , ,00-12,69 Aksjekapital ,00 0, , , , :06 Side 1

29 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 2010 Egne aksjer , ,47 0, , ,00-100,00 Egne aksjer , ,47 0, , , Ov erkursf ond , , , , ,00-0,20 Overkurs , , , , , Ikke registrert kapitalf orhøy else ,00-48, ,00 0, ,00 0,00 Annen innskutt egenkapital ,00-48, ,00 0, , Udekket tap , , , , ,60 4,19 Annen egenkapital , , , , , Lev erandørgjeld , , , , ,00 17,51 Leverandørgjeld , , , , ,00 Reklassifisert til Merv erdiav gif t ,00 0, , , ,00-25, Forskuddstrekk ,00 0, , , ,00-35, Utgående merverdiav gif t, standard sats ,75 0, , , ,75-76, Utgående merverdiav gif t, kjøp av tje... 0,00 0,00 0, , ,75-100, Grunnlag utgående mv a, kjøp av tjene... 0,00 0,00 0, , ,01-100, Motkonto grunnlag utgående mv a 0,00 0,00 0, , ,01-100, Inngående merv erdiav gif t, standard sats , , , , ,37-13, Inngående merv erdiav gif t, lav sats 763,03 0,00 763, , ,84-64, Oppgjørskonto merv erdiav gif t ,15 0, , , ,00-88, Sky ldig arbeidsgiv erav gif t ,91 0, , , ,07-54, Påløpt arbeidsgiv erav gif t ,24 0, , , ,84 46,67 Skyldige offentlige avgifter , , , , , Fordring på Johan Løv lie ( Rekl , ,00 0,00 0,00 0,00 0, mellomv ærende ref usjon Bjørn Ut ,20 0, , ,20 0,00 0, Mellomværende ref susjon Johan L , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Mellomværende ref usjon Henri-Pi ,80 0, ,80 0, ,80 0, Mellomværende Ref usjon Stian ,50 0, , ,50 0,00 0, Mellomværende Tjeld AS us ( Rek , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Mellomværende Hols AS 0,00 0,00 0, , ,00-100, Mellomregning - Standard Bio 0,00 0,00 0, , ,00-100, Mellomregning - Adv okat Finne Lange AS , , ,00 0, ,00 0, Mellov ærende med MetalPlas 0, , ,00 0, ,00 0, Sky ldig f eriepenger ,84 0, , , ,28 46, Påløpt kostnad og forsk.betalt Inntekt 0, , ,00 0, ,00 0, Av setninger f or forpliktelser 0, , ,00 0, ,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , , , , Salgsinntekt, av gif tspliktig ,00 0, , , ,00-92, Videref akturering av varer og tjenes ,00 0, , , ,00-64,55 Salgsinntekt ,00 0, , , , Of f entlig Tilskudd 0, , , , ,00-46, SkatteFUNN 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Annen driftsinntekt 0, , , , , Frakt, toll og spedisjon 1 811,27 0, ,27 0, ,27 0, Frakt, toll og spedisjon 0,00 0,00 0,00 550,40-550,40-100,00 Varekostnad 1 811,27 0, ,27 550, , :06 Side 2

30 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 5000 Lønn til ansatte ,65 0, , , ,66-33, Feriepenger ,28 0, , , ,60-36, Fri telef on/internett 8 325,00 0, , , ,00-46, Motkonto f ri telef on/inter ,00 0, , , ,00-46, Arbeidsgiv erav gif t ,38 0, , , ,26-33, Arb. av g. av f eriepenger ,39 0, , , ,68-36, Refusjon sy kepenger ,00 0, , , ,00-91, Kantinekostnader ,33 0, , , ,25-75, Yrkesskadef orsikring ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pensjonsf orsikring f or ansatte ,18 0, , , ,58-19, Viderebelastning av personalkostnader 0, , ,00 0, ,00 0,00 Lønnskostnad , , , , , Av skriv ninger på FoU 0, , , , ,00-98, Av skriv ning av maskiner m.m. 0, , , , ,00-58, Av skriv ning testutsty r 0, , , , ,00-58, Av skriv ninger Inv entar 0,00 0,00 0, , ,20-100,00 Avskrivning 0, , , , , Frakt, transportkostnad og forsikring 2 712,62 0, , , ,91-78, Leie lokaler ,00 0, , , ,00-78, Eletrisitet, ly s, varme ,23 0, , , ,19 99, Renhold ,52 0, ,52 546, , , Annen kostnad lokaler 0, , ,00 0, ,00 0, Leie maskiner 0,00 0,00 0, , ,00-100, Leie transportmidler 0,00 0,00 0, , ,00-100, Verktøy 3 198,19 0, ,19 0, ,19 0, Materiell, komponenter og deler til ,00 0, ,00 0, ,00 0, Inv entar ,46 0, , , ,46-80, Driftsmateriale ,43 0, , , ,37-34, IKT utsty r (Hardware) 79,20 0,00 79,20 0,00 79,20 0, Programv are (software) 1 027,04 0, ,04 0, ,04 0, Andre IKT kostnader, drif t/web 123,60 0,00 123,60 0,00 123,60 0, Arbeidsklær og v erneutsty r 0,00 0,00 0, , ,80-100, Reparasjon og v edlikehold, utsty r 1 455,20 0, , ,20-60,00-3, Revisjonshonorar , , , , ,00-70, Regnskapshonorar ,50 0, , , ,00-48, Honorarer f or økonomisk og juridisk , , ,00 0, ,00 0, Annen f remmed tjeneste , , , , ,25-80, Annen f remmed tjeneste PROSJEKT 0,00 0,00 0, , ,46-100, Kontorrekv isita 6 661,56 0, , , ,44-41, Av iser og tidsskrif ter, bøker o l 5 308,00 0, , ,00 256,00 5, Møte, kurs, oppdatering o l 8 067,00 0, , , ,30 49, Telef on ,04 0, , , ,47-62, Bredbånd/ Internett/ Elektronisk kom ,80 0, , , ,80-43, Porto 1 104,80 0, , , ,72-74, Videreelasning av kontor- og adm. ko... 0, , ,00 0, ,00 0, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig ,15 0, , , ,95-84, Passasjertillegg 3 920,00 0, , , ,50-66, Reisekostnad, ikke oppgav epliktig ,51 0, , , ,91-14, Diettkostnad, oppgavepliktig ,67 0, , , ,33-15, Diettkostnad, ikke oppgav epliktig ,66 0, , , ,61-42, Diett ikke f radragsberettiget 264,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0, Reklamekostnad 693,00 0,00 693, , ,55-79, Representasjon, f radragsberettiget ,00 0, , , ,00 107, Kontingenter, f radragsberettiget 0,00 0,00 0, , ,50-100, Kontingent ikke f radragsberettiget 0,00 0,00 0, , ,00-100, Gave, fradragsberettiget 1 440,00 0, ,00 0, ,00 0, Forsikringspremie 8 908,00 0, , , ,00-39, Patentkostnad v ed egen patent ,57 0, ,57 242, , , Øreavrunding, avgif tsfritt 0,00 0,13 0,13 0,00 0,13 0, Bank og kortgebyr 5 113,50 0, , , ,40-88, Annen kostnad, f radragsberettiget 2 832,00 0, , ,00 567,00 25, Andre drif tskostnader, ikke fradrag 0,00 0,00 0, , ,65-100, Tap på f ordringer 0,00 0,00 0, , ,52-100, Tap av setning 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Annen driftskostnad , , , , , :06 Side 3

31 Agroplas AS Avslutningsdato Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer) Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år I fjor Endring i kr Endring i % 8040 Renteinntekt, Skattefri 0,00 0,00 0, , ,00-100, Annen renteinntekt 0, , , , , , Gevinst realisasjon av aksjer 0, , , , ,14 139,48 Annen finansinntekt 0, , , , , Nedjusteirng av Anleggsakjser 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Nedskrivning av finansielle eiendeler 0,00 0,00 0, , , Annen rentekostnad 0,00 0,00 0, , ,80-100, Renter lev erandører 10,00 0,00 10, , ,25-99, Valutatap (disagio) ,60 0, , , ,81-124, Tap v ed realisasjon av aksjer 0,00 0,00 0, , ,00-100,00 Annen finanskostnad ,60 0, , , , Endring i utsatt skatt/skattefordel 0, , , , ,00-61,85 Skattekostnad på ordinært resultat 0, , , , , Ov erf ørt til udekket tap 0, , , , ,87-85,25 Udekket tap 0, , , , ,87 Kontrollsum: , ,10 0,00 0,00 0, :06 Side 4

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer