Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr /2010, saksnr. 2010/4664 Klassering: 210 Gradering: Dato: Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

2 Sykefravær Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning og oppvekst 9,0% 1,6% 7,4% 3,1% Fravær hittil i år Beregnes ca. antall mnd.verk i siste periode Barnehageetaten 12,4% 378 Skoleetaten 7,9% Hjelpetjenester og stab 8,6% 163 Sum Utdanning og oppvekst 9,0% 1 777

3 Sykefravær pr måned jan feb mar Barnehageetaten 12,4% 13,4% 11,5% Skoleetaten 7,9% 8,3% 7,6% Hjelpetjenester og stab 8,9% 9,1% 8,0% Sum Utdanning og oppvekst 9,0% 9,5% 8,5% Sykefravær - egenmeldt og legemeldt. Kommentar på fravær Seksjonens samlede fravær er på 9,0% hittil i år og 8,5 % for mars. Det er lavere fravær i mars enn i februar og det er lavere fravær enn tilsvarende periode i fjor. Det legemeldte fraværet skyldes for det meste alvorlig sykdom, muskel- og skjellettlidelser og lettere psykiske lidelser. De sykemeldte blir fulgt opp i henhold til BIA-rutinene og det jobbes kontinuerlig med å få ansatte tilbake i arbeid.

4 Årsprognose Prognose i kr Barnehageetaten Skoleetaten 0 Hjelpetjenester og stab Sum Utdanning og oppvekst Status aktiviteter og forventet årsprognose Årsprognose: Samlet årsprognose for Seksjon for utdanning og oppvekst er et merforbruk på 12,1 millioner kroner i forhold tilbudsjett. Dette er i hovedsak knyttet til: Barnevern opprettholder -8,6 millioner kroner i forventet negativ årsprognose. Budsjettet for 2010 er 9,5 million kroner lavere enn regnskapstallene for Det var en økning i antall meldinger og tiltak på slutten av Dette aktivitetsnivået er videreført og i liten grad tatt hensyn til i budsjettet for Etter marsrapporten er barnehageetatens samlede årsprognose på -3,5 millioner kroner. Virksomheten Jonas har et høyt antall vedtak på barn som trenger ekstra ressurser i forhold til opplæringsloven. Budsjettet forutsetter en reduksjon i antall vedtak. Om vi reelt får en reduksjon i antall vedtak som utløser ekstra ressurser vil først vises når vi nærmer oss sommeren. Da vil de barna som skal over på skolen gå ut, og hvor mange nye barn som kommer inn er uvisst. Det er etterbetalt 1,7 millioner i kommunalt tilskudd til private barnehager som er et etterslep fra Skoleetaten og de øvrige virksomhetene forventer balanse dersom innsparingstiltak får forventet effekt.

5 Innsparingstiltak Innsparingstiltak Effekt i 2010 (i tusen kr) Barnevernet: Ansette to saksbehandlere istedenfor å kjøpe konsulenttjenester (til saksbehandling). Reduksjon av kjøp av tjenester fra private (til tiltak til barna). Omorganisering av barnevernsvakten. Reduksjon i årsverk på Jonas fra august Effekt i 2011 (i tusen kr) Sum tiltak februar Konsekvens av innsparingstiltak Økt egenkapasitet på saksbehandlersiden. Dette finansieres med reduksjon i utgifter til kjøp av tjenester fra private. Vil vi en økonomisk gevinst. Ingen effekt på kvaliteten på tjenesten. Dyre tiltak byttes ut med billigere tiltak eller mindre omfattende tiltak. Det settes inn flere egne ressurser til oppfølging / råd og veiledning. Omorganisering av barnevernsvakten. Det endres til en mer passiv barnevernsvakt og en vil samtidig frigjøre ressurser til saksbehandling. Dette kan igjen føre til ytterligere reduksjon av kjøp av tjenester fra private Redusert tilbud til barn med behov for ekstra ressurser. Ytterligere tiltak Avsatte midler til Skole - Helsestasjon - Barnas stasjon, midler er ikke disponert i påvente av sak til Oppvekstutvalget. Midlene foreslås omdisponert til å dekke forventet merforbruk Utsette ikke igangsatte tiltak i forbindelse med arbeidet med elever med Adferdsproblemer (fremmes i oppvekstutvalget i mai) Stenge åpne barnehager fra august 2010, Vurdere opphør av avtalen om tillitsvalgttime på skolene fra 1. august Stoppe prosjekter for høsten 2010 i barnehageetaten Ta inn 8 ekstra barn i sentrumsbarnehagene. Det er forutsatt at prisen på SFO skal reduseres fra 1. august som følge av gratis leksehjelp. Dette gjøres i mindre grad enn det er gitt kompensasjon for. Politisk vedtatt tiltak iverksettes ikke. Tiltakene er tenkt mot: - Barn av psykisk syke foreldre - Barn av rusmisbrukere - Barn som lever med fattigdomsproblematikk - Videreutvikle Tidlig innsats / Kvellomodellen rettet mot små barn. Se egen sak i oppvekstutvalget 26. mai Tilbud til elever med adferdsproblemer blir dårligere enn forventet. Det blir brukt 1,1 mill. kr av midlene i 2010 da noen tiltak allerede er satt i gang. Dårligere tilbud til barnefamilier, og spesielt vil dette gjelde minoritetsspråklige familier. Midlene er delt ut til skolene. Avtaler må inngås om å trekke tilbake 0,2 mill kr. I Konsekvenser: tillitsvalgte kan ikke bruke av elevenes undervisningstimer til tillitsvervsarbeid. Prosjekter som SPOKUS og Tidlig intervensjon videreføres ikke fra høsten Noe lavere gjennomsnittsbemanning i de aktuelle barnehagene. Høyere egenbetaling for foreldre for SFO fra august 2010 enn først forutsatt. (SFOprisen kan settes høyere for å ha en ytterligere innsparing. Rådmannen anbefaler ikke det.) Sum tiltak mars Sum alle tiltak

6 For å dekke opp for resten, uten at det er gjort økonomiske beregninger, er følgende tiltak vurdert: reduksjon på driftsutgifter (kompetanseheving m.v.), generell nedbemanning i seksjonen. I tillegg er det vurdert tiltak som ikke vil få effekt i 2010 og som ikke er kostnadsberegnet, som opphør av leirskole, salg av kommunale barnehager m.m. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til lønnsoppgjøret for Økonomisk resultat Tall i 1000 kr, HIÅ Regn Bud Avvik (B-R) Avvik i % Brutto lønnsutgifter ,6% Driftsutgifter ,3% Kjøp av tjenester ,4% Overføringsutgifter ,3% Finansutgifter ,0% SUM UTGIFTER ,1% Salgs- og leieinntekter ,5% Refusjoner eks. sykepenger ,0% Refusjon sykepenger ,6% Inntekt av skatt og overføringer ,7% Finansinntekter ,0% SUM INNTEKTER ,8% SUM TOTAL (netto utgift/inntekt) ,6% Kommentarer ifht gruppearter Lønn og sosiale utgifter. Samlet har seksjonen et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner på lønnsrelaterte utgifter. Det er i hovedsak fordi skolene ikke har fått periodisert sitt budsjett i forhold til nytt skoleår fra august Budsjettet er litt for høyt på skolene på vårsemesteret og tilsvarende for lavt for høstsemesteret. Dette vil bli korrigert i løpet av våren. Det er merforbruk på variabel lønn og dette må sees i sammenheng med merinntekt på sykepengerefusjon. Når det gjelder virksomhet Jonas spesielt, har de merforbruk på lønn. Det er fordi vedtakene på spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage løper frem til sommerferien Reduksjon i lønnsutgifter vil dermed først komme siste halvår 2010.

7 Driftsutgifter Det er noe merforbruk på driftsutgifter. Store deler av merforbruket er knyttet til kjøp av vikar tjenester fra private. Øvrige driftsutgifter forventes å jevne seg ut utover i året. Kjøp av tjenester Det er et stort avvik på kjøp av tjenester på totalt 7,7 millioner kroner for perioden. 4,7 millioner kroner av dette er knyttet til utbetaling av kommunalt tilskudd til private barnehager. Det er ikke foretatt noen korrigering for 2010 for utbetalingene (2009-summene er videreført inn til videre) i påvente av godkjente årsregnskap for 2009 fra de private barnehagene og endelig regnskap for kommunen for Dette vil bli avregnet nærmere sommeren. 2,9 millioner kroner er merforbruk knyttet til barnevernet. 1,6 millioner kroner av disse er kjøp av tjenester fra staten. Det omfatter institusjonsplasser, fosterhjem. beredskapshjem, familiehjem m.m. gjennom BUFF-etat. 1,0 million kroner er kjøp fra private som omhandler både institusjoner og saksbehandlingstjenester. Inntekter Det er mindre avvik på salgs- og leieinntekter. Refusjonsinntektene er lavere enn budsjettert. Det meste er knyttet til statstilskudd til barnehagene på 7,2 millioner kroner. Fylkesmannen vil foreta en ny beregning/korrigering på antall barn og rette opp utbetalingene på våren som vil sannsynlig rette opp det meste av dette. 1,0 million kroner er knyttet til etterslet på refusjoner knyttet til fosterhjem innenfor barnevernet. Inntekt av overføringer og statstilskudd er 3,6 millioner kroner mindre enn budsjettert for perioden. 2,3 millioner kroner er knyttet til barnehage. Statstilskudd til private barnehager blir korrigert etter antall barn på våren som også nevnt over. Øvrige avvik er knyttet til øremerkede midler. Her er det periodiseringsavvik som gir utslag.

8 Resultat pr tjenesteområde Regn. Utg. Regn. Int. Regn. Netto Bud. Utg. Bud. Int. Bud. Netto Avvik Barnehageetaten Skoleetaten Hjelpetjenester og stab Sum Utdanning og oppvekst

9 Kommentarliste på budsjettavvik pr tjenesteområde Seksjonen har et samlet merforbruk etter tre måneder på 21,4 millioner kroner. Hvert tjenesteområde er omtalt under. Samlet årsprognose for seksjonen er på 12,1 millioner kroner i merforbruk. Barnehage Netto driftsresultat per viser et merforbruk på 11,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Fylkesmannen har overført 6,8 millioner kroner for lite statstilskudd i denne perioden, dessuten mangler det innbetaling av tilskudd til nye barnehageplasser, opprettet etter nytt år. Tilskuddene blir forskuddsutbetalt til de ikke-kommunale barnehagene. Jonas har et merforbruk på 1,0 millioner kroner per mars. Det er gjort lovpålagte vedtak for barnehageåret august 2009 juni 2010 som må gjennomføres. Det er stor usikkerhet om virksomheten greier å gjennomføre budsjettets vedtak om endringer i kvalitet og nedbemanning fra nytt barnehageår. Virksomheten har store oppgaver å løse i forhold til lovpålagte tiltak. Per første halvår melder virksomheten om et merforbruk på over 1,5 millioner kroner. Skole Skoleetaten har ved utgangen av februar et merforbruk på 4,6 millioner kroner. Det er i hovedsak merutgifter på driftsarter og manglende inntekter i forhold til budsjett. I tillegg er det noe merforbruk på lønnsutgiftene. Det er vanskelig å anslå hvordan inntektene vil bli utover. Mye kan tyde på at etatens sykelønnsrefusjoner ikke vil nå opp til budsjettert nivå. Dette vil i så fall føre til lavere vikarutgifter og en innsparing på utgiftssiden. Forbruket på øvrige driftsutgifter må strammes inn for at budsjettrammen skal holdes i Hjelpetjenester og stab Hjelpetjenesten har 5,9 millioner kroner i merforbruk etter tre måneder. Barnevernet står for over 5,6 millioner kroner av dette,. Helsevern for barn og unge, PPT og stab har mindre avvik. Helsevern for barn og unge har i hovedsak merforbruk på lønn. Det settes ikke inn vikarer ved fravær, og det forventes at stillinger blir vakante som følge av permisjoner. Dette kan bedre situasjonen noe utover året. Barnevernet har et negativt avvik på 5,6 millioner kroner etter tre måneder. Budsjettet for 2010 er 9,5 mill lavere enn virkelig forbruk i Antall barn er like høyt som i 3-4. kvartal Det er flere plassering i institusjon. Antall barn i fosterhjem er stabil og har vært stabilt i helle Innsparingstiltak i 2010 i barnevernet. Det er forventet å få en innsparingsgevinst ved å ansette to ny saksbehandlere istedenfor å kjøpe av konsulenttjenester på kr i Dette kan gi ytterligere gevinst neste år. Redusere kjøp av tjenester fra private ved å revidere alle tiltak som utføres av private. Alle tiltak skal drøftes i ledelsesgruppa. Målet er å redusere kostnader med 2,5 mill. Overtid reduseres med kr med ny organisering av barnevernvakt.

10 VEDLEGG Økonomitabeller med kommentarer pr tjenesteområde Barnehageetaten Tall i 1000 kr, HIÅ Regn Bud Avvik (B-R) Avvik i % Brutto lønnsutgifter ,3% Driftsutgifter ,5% Kjøp av tjenester ,5% Overføringsutgifter ,9% Finansutgifter ,0% SUM UTGIFTER ,9% Salgs- og leieinntekter ,1% Refusjoner eks. sykepenger ,8% Refusjon sykepenger ,3% Inntekt av skatt og overføringer ,0% Finansinntekter ,0% SUM INNTEKTER ,0% SUM TOTAL (netto utgift/inntekt) ,6% Kommentarer ifht gruppearter Netto driftsresultat per på 11,1 mill kroner. Lønnsutgifter Etaten har merforbruk på kroner på lønn. Vikarutgifter er regnskapsført under driftsmidler med 1 million kroner og sykepengerefusjoner er 2,5 millioner kroner. Virkelig lønnsresultat er 1,4 millioner i besparelse. Jonas har merforbruk på 1,5 millioner kroner, mens de kommunale barnehagene har besparelse. Driftsutgifter Driftsutgifter har merforbruk på kroner som relaterer seg til vikarutgifter som tilhører lønn og intern husleie som er budsjettert, men ikke er regnskapsført i perioden. Virkelig merforbruk er kroner som relaterer seg til blant annet periodisering av kurs og opplæring. Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester har et merforbruk på 4,7 millioner kroner som relaterer seg til kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager. Trollklubben og Noas park har fått omregnet sitt tilskudd for Etter forskriften om utmåling av tilskudd, skal ikke-kommunale barnehager sende inn budsjett for det året de starter opp ny barnehage. Dette ble utmålt til 1,7 millioner kroner og regnskapsført i Grunnlaget for utmåling av tilskudd for 2010 er noe lavere enn for Statens utregningsmal er ikke lagt ut til kommune per mars.

11 Overføringsutgifter Statstilskudd fra fylkesmannen er noe lavere enn budsjettet.(periodisering) Salgs- og leieinntekter er i balanse. Refusjoner eks. sykepenger Statstilskudd fra fylkesmannen er feil overført til kommunen, dette er regulert i tilskuddet for april. Refusjon sykepenger Det er kommet inn mere sykepenger enn budsjettert, avregnet på lønn. Inntekter av skatt og overføringer Periodisert for mye inntekter på statstilskudd. (se utgift) Jonas mangler inntektsoverføring vedr. minoritetspråklig tilskudd på kroner fra barnehage felles.

12 Skoleetaten Tall i 1000 kr, HIÅ Regn Bud Avvik (B-R) Avvik i % Brutto lønnsutgifter ,9% Driftsutgifter ,3% Kjøp av tjenester ,6% Overføringsutgifter ,9% Finansutgifter ,0% SUM UTGIFTER ,3% Salgs- og leieinntekter ,5% Refusjoner eks. sykepenger ,1% Refusjon sykepenger ,0% Inntekt av skatt og overføringer ,2% Finansinntekter ,0% SUM INNTEKTER ,6% SUM TOTAL (netto utgift/inntekt) ,7% Kommentarer ifht gruppearter Lønnsutgiftene totalt viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 3,4 mill. kroner. Korrigert for sykelønnsrefusjoner fra NAV, er mindreforbruket 1 million kroner pga. mindre inntekter enn budsjettert. Legger man i tillegg til kjøp av vikartjenester fra private på 1 million kroner som er 0,5 million kroner over det budsjetterte, er avviket mot lønnsbudsjett ca. 0,5 million kroner. Avviket skyldes i hovedsak reduksjon i sykefravær og mindre bruk av sykevikarer enn budsjettert. I lønnsbudsjettet er det imidlertid lagt inn periodens andel av en lønnsvekst i forbindelse med årets lønnsoppgjør, slik at budsjettet er noe for høyt ettersom lønnsoppgjøret belaster regnskapet først i september. På den annen side har FRIS et merforbruk på lønn som skyldes høy aktivitet og som generer refusjonsinntekter fra staten. Trekker vi ut FRIS av bergningen over, får vi et beregnet forbruk på lønn som allikevel er noe for høyt i forhold til årets lønnsramme og forventet lønnsvekst. Øvrige driftsutgifter har et avvik fra budsjett på ca. 4 millioner kroner. Av dette skyldes 1million periodiseringsavvik mens mesteparten gjelder anskaffelser av utstyr og inventar samt kjøp av vikartjenester som nevnt ovenfor. Virksomhetene må dermed spare inn 2,5 millioner kroner ut året på disse utgiftspostene for å komme i balanse. Salgspostene er nær balanse i perioden mens refusjonsinntektene ligger under budsjett, spesielt sykelønnsrefusjon. Disse kan imidlertid måles mot innsparingen på vikarutgifter.

13 Hjelpetjenester og stab Tall i 1000 kr, HIÅ Regn Bud Avvik (B-R) Avvik i % Brutto lønnsutgifter ,0% Driftsutgifter ,2% Kjøp av tjenester ,3% Overføringsutgifter ,7% Finansutgifter ,0% SUM UTGIFTER ,4% Salgs- og leieinntekter ,8% Refusjoner eks. sykepenger ,2% Refusjon sykepenger ,4% Inntekt av skatt og overføringer ,3% Finansinntekter ,0% SUM INNTEKTER ,6% SUM TOTAL (netto utgift/inntekt) ,9% Kommentarer ifht gruppearter Det er et merforbruk på lønnsutgifter etter tre måneder. Det er knyttet til at reduksjonen i Helsevern for barn og unge ikke vil vises før sener i året. Det er også merforbruk på vikarutgifter som gir utslag her. Det må sees i sammenheng med merinntekter på sykepengerefusjoner på 1,5 millioner kroner. Driftsutgifter har mindre avvik og er i hovedsak knyttet til periodiseringsproblematikk. Kjøp av tjenester har et merforbruk som er relatert til barnevernet. Det pågår et arbeid for å øke egen bemanning og redusere kjøp av tjenester. Intervjuer pågår for tiden og effekt av dette vil ikke vises føre siste halvår. Overføringsutgifter har et merforbruk som er knyttet til bidrag fra barnevernet, blant annet for barnehageplasser og SFO. På inntektssiden er det samlet mindre inntekter enn budsjettert. Det meste er relatert til periodiseringsproblematikk. Sykepengerefusjoner har merinntekt på 1,5 million kroner.

14 Sykefravær pr tjenesteområde Barnehageetaten Sykefravær pr mnd jan feb mar Barnehageetaten 12,4% 13,5% 12,3% Jonas 14,9% 13,4% 15,0% Ambjørnrød barnehage 4,0% 7,4% 2,8% Bjørneklova barnehage 20,1% 14,1% 2,3% Gaustadgrenda barnehage 15,3% 14,0% 14,5% Gressvik barnehage 15,6% 22,7% 16,7% Jernbanegaten barnehage 3,5% 8,9% 12,0% Kjølstad barnehage 3,1% 12,2% 10,8% Kongsten barnehage 18,3% 19,5% 16,0% Leie Barnehage 11,3% 15,7% 14,8% Løen barnehage 20,2% 18,5% 16,0% Nabbetorp barnehage 22,8% 18,8% 19,9% Oksviken barnehage 16,0% 12,2% 11,7% Rolvsøy barnehage 10,2% 12,2% 8,9% Rød barnehage 10,8% 15,5% 8,1% Smertulia barnehage 3,6% 3,7% 6,4% Torsnes barnehage 3,0% 5,1% 3,1% Trollstua barnehage 3,9% 1,7% 6,2% Trosvik barnehage 22,5% 23,9% 24,6% Buskogen barnehage 5,3% 8,3% 4,6%

15 Skoleetaten Sykefravær pr mnd jan feb mar Skoleetaten 7,9% 8,4% 8,3% FRIS 6,6% 5,6% 6,5% Borge ungdomsskole 7,4% 10,1% 5,7% Gaustad ungdomsskole 3,5% 3,6% 5,1% Gressvik ungdomsskole 8,0% 7,1% 8,5% Haugeåsen skole 10,1% 9,0% 6,6% Kråkerøy ungdomsskole 4,0% 6,8% 7,9% Kvernhuset ungdomsskole 7,1% 6,1% 6,2% Begby barne- og ungdomsskole 7,5% 7,5% 7,6% Cicignon barne- og ungdomsskole 10,2% 10,9% 9,2% Gudeberg barne- og ungdomsskole 7,4% 5,7% 10,8% Ambjørnrød skole 7,9% 11,4% 9,5% Borge skole 6,8% 7,0% 8,9% Hauge skole 4,5% 4,1% 5,2% Hurrød skole 9,9% 12,6% 11,1% Kjølberg skole 7,1% 6,2% 6,3% Lunde skole 9,1% 8,2% 9,8% Manstad skole 11,6% 9,5% 9,6% Nabbetorp skole 2,2% 5,6% 10,9% Nylende skole 8,5% 2,3% 5,5% Nøkleby skole 8,6% 8,8% 9,3% Rekustad skole 4,4% 8,0% 8,7% Rød (K) skole 2,3% 7,8% 3,2% Rød (O) skole 12,0% 12,6% 12,2% Rødsmyra skole 7,5% 10,8% 10,3% Slevik skole 1,5% 3,8% 4,7% Torp skole 13,7% 10,6% 12,1% Torsnes skole 16,5% 16,7% 11,9%

16 Sykefravær pr mnd - skole forts. jan feb mar Trara skole 11,1% 11,7% 10,8% Trosvik skole 8,2% 9,8% 6,3% Årum skole 1,4% 0,0% 3,2% Råkollen skole 8,2% 8,1% 7,3% Pedagogisk senter 20,7% 22,7% 24,7% Hjelpetjenester og stab Sykefravær pr mnd jan feb mar Hjelpetjenester og stab 8,9% 9,1% 8,2% Barnevernet 11,9% 13,1% 10,7% Helsevern for barn og unge 9,0% 7,6% 10,7% PPT 1,1% 2,2% 1,2% Stab 11,0% 10,3% 8,3%

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Forhåndsstemmesteder Forhåndsstemmested Forhåndsstemmested 0001 Servicetorget - URNE 1606 Fredrikstad 59.210325,10.940291 0003 Institusjoner - URNE 1606 Fredrikstad Valgtingstemmesteder Krets 0000 - Hele

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST

VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Fredrikstad kommune VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Vedtatt i Oppvekstutvalget 10. desember 2014 Innholdfortegnelse Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 00420-71 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.02.2011 Helse- og sosialkomiteen 28.02.2011 REGNSKAP Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Bakgrunn Fredrikstad kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer. Vi har gått til valg på orden

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering. Hva er Sparefinansiering: Prinsipp og gjennomføringsmodell.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Perioderapport pr :

Perioderapport pr : Perioderapport pr. 30.04.2015: Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Driftsnivå over budsjett både for Åset og Stokksund oppvekstsenter. Spesialundervisning krever fortsatt ressurser. Barnehage økning i

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 8. mars 2011 Saksnr.: 201100004-16 Saksbehandler: KJHO Emnekode: SARK-20 Til kommunale barnehager Kopi: Områdeleder Økonomirådgiver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: 03.06.2013 Tid: 1830 Forfall: ~ ~ T 6eiuf>6cV\ Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/28 13/380 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/29 13/3 79 REFERA

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Sak 44/11 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 14.april 2011 Økonomirapportering per 28.februar 2011 Funksjon denne hittil i F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer