AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING TJENESTEN SUPPORT M.M UTVIKLING AV TJENESTEN TJENESTENS TILGENGELIGHET SIKKERHET M.M UTBEDRING AV FEIL VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING TAUSHETSPLIKT OG PERSONDATA RETTIGHETER COOKIES OVERDRAGELSE OG UNDERLEVERANDØRER IKRAFTTREDELSE OG OPPHØR FORTOLKNING ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅR LOVVALG OG VERNETING... 6

2 1 INNLEDNING 1.1 Disse generelle vilkårene (heretter kalt "generelle vilkår") utgjør en integrert del av avtalen som er inngått mellom kunden og DIBS (heretter kalt "avtalen"), og regulerer forholdet mellom kunden og DIBS i forbindelse med avtalen. 2 TJENESTEN 2.1 DIBS stiller de produkter og ytelser som er spesifisert i avsnitt C i avtalen (heretter kalt "tjenesten"), til rådighet for kunden, som oppgitt i avtalen. De betalingsmuligheter som omfattes av tjenesten, fremgår også av avsnitt C. 2.2 Den nærmere funksjonaliteten av produktene og ytelsene som omfattes av tjenesten, fremgår av DIBS' kommersielle hjemmeside eller DIBS' hjemmesider for support eller teknikk. 2.3 DIBS stiller tjenesten til rådighet for kunden med omhu og i overensstemmelse med god skikk i bransjen. DIBS vil søke, og skal i rimelig omfang sikre, at tjenesten er kompatibel med anerkjente operativsystemer på markedet. DIBS garanterer imidlertid ikke at tjenesten er kompatibel med kundens IT-system. 3 SUPPORT M.M. 3.1 DIBS stiller til rådighet support vedrørende de enkelte produkter og ytelser som inngår i tjenesten, per e-post. Kunden er berettiget til support ut over dette, såfremt dette fremgår av avsnitt C eller særskilt avtale. 3.2 I spesielle situasjoner er DIBS berettiget til å orientere kunden om driftssituasjonen og lignende via e-post, til den e-postadressen som kunden har oppgitt, jf. avsnitt B. 4 UTVIKLING AV TJENESTEN 4.1 DIBS søker løpende å utvikle og forbedre tjenesten, slik at denne står i samsvar med behovet på markedet. DIBS er berettiget til løpende å foreta slik utvikling, oppdatering og endringer i tjenesten som DIBS finner relevante. 4.2 Oppdaterte utgaver av tjenestens deler stilles til kundens rådighet av DIBS. 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET 5.1 DIBS tilstreber at tjenesten er tilgjengelig for kunden døgnet rundt, 365 dager i året. Den avtalte tilgjengeligheten er på 99,5 %, målt bakover i løpet av et kalenderkvartal. 5.2 Tjenestens tilgjengelighet (i prosent) beregnes etter følgende formel: "AT" utgjør den avtalte tilgjengelighetstid, "TA" utgjør tillatte avbrytelser i tid, jf. pkt. 5.4, og "AB" utgjør den tid da tjenesten ikke har vært tilgjengelig, idet det i AB ikke medberegnes tid når tjenesten ikke har vært tilgjengelig, men dette skyldes forhold som DIBS ikke er ansvarlig for i avtalen. 5.3 Tjenesten anses som tilgjengelig i det omfang det kan oppnås svar fra DIBS' gateway. DIBS' administrasjonsmodul, som er å finne via DIBS' hjemmeside, inngår ikke i beregningen av tilgjengelighet, jf. pkt. 5.2., med mindre kundens avtale er av typen DIBS Post og Telefon, jf. avsnitt C. DIBS tilstreber at administrasjonsmodulen har samme tilgjengelighet som tjenesten ellers. 5.4 DIBS er berettiget til å avbryte kundens tilgang til tjenesten med tanke på vedlikehold, oppdatering, oppgradering eller annen service. Slike avbrytelser anses som tillatte avbrytelser. Kunden varsles så vidt mulig minst tre dager før tillatte avbrytelser, som skal søkes lagt utenfor de travleste periodene. 5.5 DIBS er ikke ansvarlig for avbrytelser eller manglende tilgjengelighet, hvis dette skyldes omstendigheter som DIBS ikke er ansvarlig for. Slik omstendigheter kan være bl.a.: feil og/eller virus i kundens eller tredjeparts utstyr, programmer, kommunikasjonsverktøy eller IT-miljø for øvrig; forhold som følger av Internetts natur eller prosedyrer; force majeure, jf. pkt. 9.5; kundens bruk av tjenesten i strid med avtalen; øvrige forhold som kunden eller tredjepart er ansvarlig for, herunder forstyrrelser på Internett. 5.6 Såfremt den beregnede tilgjengeligheten, jf. pkt. 5.2, i et kalenderkvartal er lavere enn den avtalte tilgjengeligheten, jf. pkt. 5.1, er kunden berettiget til et avslag i det abonnement kunden har betalt for det aktuelle kalenderkvartal, på 2 % av abonnementet, for hvert prosentpoeng den beregnede tilgjengeligheten er under den avtalte tilgjengeligheten. Imidlertid kan avslaget maksimalt utgjøre 50 % av abonnementet for det aktuelle kvartalet. 5.7 For ikke å miste retten til avslag i abonnementet, jf. pkt. 5.6, skal kunden sende skriftlig krav på dette overfor DIBS innen én måned etter utløpet av det aktuelle kalenderkvartal. 5.8 DIBS er berettiget til å foreta motregning for eventuelt avslag i abonnementet på påfølgende faktura for abonnement overfor kunden. 5.9 Dette pkt. 5, herunder spesielt pkt. 5.6, regulerer uttømmende kundens rettigheter og beføyelser samt DIBS' ansvar dersom tjenestens tilgjengelighet reduseres. Dersom tjenestens tilgjengelighet reduseres, har ikke kunden rett til annen eller ytterligere godtgjørelse, erstatning, avslag eller kompensasjon. Såfremt DIBS er forpliktet til å erlegge kunden maksimalt avslag for et kalenderkvartal, jf. pkt. 5.6 og pkt. 5.7, anses dette imidlertid som et vesentlig mislighold av avtalen og kan føre til heving, jf. pkt der:

3 6 SIKKERHET M.M. 6.1 DIBS er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende krav fra betalingsinnløsere, herunder krav til sikkerhet. Dessuten er DIBS ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). 6.2 DIBS utfører daglig sikkerhetskopiering av de data som er lagret i tjenesten, til bruk for gjennomføring av betalingstransaksjoner og tilbakeføring av data i tilfelle av nedetid i drift eller IT-systemsvikt hos DIBS. DIBS er ansvarlig for at kundedata, det vil si all data kunden sender til og/eller via DIBS' system i forbindelse med bruk av tjenesten som lagres hos DIBS, oppbevares i minimum 12 måneder fra informasjon er mottatt i DIBS' system. 6.3 Alle kundedata holdes fortrolige i henhold til pkt. 10. DIBS er imidlertid alltid er berettiget til å utlevere kundedata dersom dette påkreves av kortinnløsere, banker, politi eller andre myndigheter og kan lovlig utleveres i samsvar med personopplysningsloven. I forbindelse med en slik utlevering, vil DIBS, i den grad det er mulig, orientere kunden. 6.4 Kunden er selv ansvarlig for å innhente godkjenning fra kortinnløsere eller i forbindelse med andre betalingsformer. DIBS kan til enhver tid kreve at kunden dokumenterer relevante godkjenninger. 6.5 I det omfang kunden blir kjent med kortdata, er kunden forpliktet til å overholde de i PCI DSS definerte krav for dette. Dessuten skal kunden til enhver tid overholde regler og rutiner som er definert av de banker DIBS gjennomfører betalingstransaksjonene for. 6.6 Kunden er ansvarlig for at dennes fortrolige opplysninger om for eksempel pålogging, passord og lignende håndteres på en sikker måte, herunder at slike opplysninger holdes hemmelig. 6.7 Kunden er ikke berettiget til å utføre sikkerhetstester, -analyser eller -vurderinger, samt andre målinger av DIBS' system, uten at DIBS har gitt skriftlig samtykke på forhånd 7.4 I det omfang utbedring av en feil ikke er praktisk mulig for DIBS, ikke kan utbedres ved bruk av rimelige tiltak, eller såfremt DIBS ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, er kunden, forutsatt at kunden har overholdt pkt. 7.3, berettiget til et avslag i abonnementet som tilsvarer tjenestens reduserte funksjon. Et slikt avslag i abonnementet gjelder alene perioden fra det tidspunkt da kunden orienterte DIBS om feilen, frem til tidspunkt for DIBS' utbedring av denne, og kan ikke utgjøre mer enn 50 % av abonnementet. 7.5 For ikke å miste retten til avslag i abonnementet skal kunden fremsette et skriftlig krav på dette overfor DIBS innen én måned etter tidspunkt for da kunden ble gjort kjent med at feilen ikke ville bli utbedret, jf. pkt DIBS er berettiget til å foreta motregning for eventuelt avslag i abonnementet i kommende fakturaer for abonnement overfor kunden. 7.7 DIBS står på ingen måte ansvarlig for eller er ikke forpliktet til å foreta utbedring, og kunden er ikke berettiget til avslag i abonnementet i forbindelse med feil eller andre avvik i tjenestens funksjon som er uten betydning for tjenestens tiltenkte bruk, som alene medfører uvesentlig bry for kunden, eller som skyldes: i. kundens bruk av tjenesten i forbindelse med annet utstyr, programmer eller tilbehør enn det som er anbefalt av DIBS, ii. kundens endringer eller inngrep i tjenesten eller annen programvare, uten DIBS' forutgående godkjenning, iii. utenforliggende angrep, herunder virusangrep, eller andre omstendigheter utenfor DIBS' kontroll, slik som feil eller mangler på utstyr, programmer eller tilbehør m.m. som verken inngår i tjenesten eller er en del av DIBS' system, iv. force majeure, jf. pkt UTBEDRING AV FEIL 7.1 Såfremt tjenestens funksjon avviker fra det som er avtalt, jf. pkt. 2.2, foreligger det en feil. 7.2 DIBS er forpliktet til innen rimelig tid fra kundens orientering om en eventuell feil er mottatt, å starte opp utbedring av feilen, slik at tjenesten fungerer i samsvar med det som er avtalt. 7.3 Kunden skal i forbindelse med sin orientering om feilen til DIBS i størst mulig utstrekning gi DIBS alle relevante opplysninger om den aktuelle feilen, og omstendighetene rundt. Kunden skal dessuten i forbindelse med DIBS' utbedring av feilen i rimelig omfang stå til rådighet og besvare DIBS' spørsmål og assistere i forbindelse med testing av DIBS' utbedring av feilen. 7.8 Dette pkt. 7, herunder spesielt pkt. 7.4, regulerer uttømmende kundens rettigheter og beføyelser, samt DIBS' ansvar i tilfelle feil i tjenesten. Dersom tjenestens tilgjengelighet reduseres, har ikke kunden rett til annen eller ytterligere godtgjørelse, erstatning, avslag eller kompensasjon. Dersom DIBS, jf. pkt. 7.4 og 7.5, er forpliktet til å erlegge kunden maksimalt avslag i abonnementet i en periode på én måned eller mer, betraktes dette imidlertid som et vesentlig mislighold av avtalen som kan føre til heving, jf. pkt VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 8.1 De avtalte vederlag, herunder abonnement og avgifter, fremgår av avsnitt A.

4 8.2 DIBS fakturerer kunden kvartalsvis. Hvilke ytelser som forhåndsfaktureres og hvilke som etterfaktureres, fremgår av avsnitt A. DIBS' fakturaer forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. 8.3 Der kreves det et fakturagebyr på NOK 25,00 per faktura. 8.4 Kunden er ikke berettiget til å foreta motregning av eventuelle krav mot DIBS uten at DIBS har gitt skriftlig godkjenning av dette på forhånd. 8.5 Ved forsinket betaling er DIBS berettiget til renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens til enhver tid gjeldende satser. Rentene beregnes av det totale utestående beløp fra forfallsdato til innbetaling skjer. DIBS er dessuten berettiget til å innkreve et gebyr på NOK 100,00 for betalingspåminnelser. 8.6 Ved forsinket betaling er DIBS dessuten berettiget til, uten ansvar overfor kunden, å suspendere sine ytelser overfor kunden inntil betaling mottas. Ved gjenopptak av suspenderte ytelser er DIBS berettiget til å innkreve et administrasjonsgebyr på NOK 1.000, DIBS er berettiget til, uten forvarsel, én gang per kalenderår, å regulere de til enhver tid gjeldende vederlag og gebyrer med opptil 5 % i forhold til de hittil gjeldende vederlag og gebyrer. Ut over dette kan endringer alene skje med tre måneders skriftlig varsel, idet DIBS er berettiget til å regulere de gjeldende vederlag og gebyrer til enhver tid, når dette skjer på grunn av ytre faktorer som ligger utenfor DIBS' kontroll, herunder, men ikke begrenset til, nye eller endrede lover, myndighetsforskrifter eller krav fra kortinnløsere, da slike endringer skal stå i forhold til den ytre faktors påvirkning av DIBS' omkostninger. 9 ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING 9.1 Partene står ansvarlig overfor hverandre i henhold til norsk retts vanlige regler, med de begrensninger som følger av avtalen. 9.2 Ingen av partene står ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, tapt eller uteblitt fortjeneste eller omsetning, tapte eller reduserte innsparinger, tap av eller skader på data, omkostninger til utstyr, tap av eksisterende eller potensielle kunder. DIBS står heller ikke ansvarlig for tap, skade, feil, ulempe eller forsinkelse som kan henføres til kundens eller tredjeparts forhold, herunder forstyrrelser på Internett. 9.3 DIBS' samlede erstatningsansvar overfor kunden innenfor ett kalenderår, kan maksimalt utgjøre et beløp tilsvarende kundens abonnement for ett kalenderår. 9.4 Såfremt kunden vil gjøre erstatningskrav gjeldende overfor DIBS, skal dette skje innen 1 år fra det tidspunkt hvor kunden ble eller burde blitt oppmerksom på det forhold som danner grunnlag for erstatningskravet. Deretter bortfaller kundens mulighet for å fremme et slikt erstatningskrav. 9.5 Ingen av partene står ansvarlig overfor den annen part, såfremt manglende overholdelse av avtalen skyldes force majeure. Som force majeure betraktes forhold som en part ikke har rådighet over og som parten ved tidspunkt for inngåelse av avtalen, med rimelighet ikke kunne forutse, herunder, men ikke begrenset til, lynnedslag, arbeidskonflikt, krig, brann, opptøyer, strømbrudd, naturkatastrofer, omfattende vannskader, omfattende eller direkte virus- og/eller hackerangrep, endrede myndighetskrav og/eller feil eller forsinkelse hos underleverandører. Såfremt en part ikke har vært i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen i en periode på tre måneder, er den annen part berettiget til å si opp avtalen uten varsel. 10 TAUSHETSPLIKT OG PERSONDATA 10.1 Hver av partene er underlagt taushetsplikt, slik at en part ikke uten den annen parts forhåndsgitte skriftlige samtykke i avtaleperioden og tre år deretter kan utlevere opplysninger om avtalen eller opplysninger om den annen parts virksomhet, eller virksomhetens forhold, herunder forretningshemmeligheter og informasjon som det er rimelig å betrakte som fortrolige. Informasjon som er angitt som fortrolig, hemmelig eller lignende, skal alltid anses som omfattet av taushetsplikten, da slik angivelse ikke er et krav Dersom en part kan dokumentere at informasjon er eller var allment kjent eller offentliggjort med den annen parts samtykke, er denne informasjonen unntatt fra taushetsplikten Med unntak av taushetsplikten er en part berettiget til å utlevere opplysninger, såfremt dette skjer i henhold til gjeldende lover, myndighetsbeslutning, børsregler eller lignende. Før slik utlevering kan skje, skal imidlertid den part som utleverer opplysningene, orientere den annen part, så fremt dette er mulig Partene skal sikre at partens ansatte, konsulenter, underleverandører m.fl. gjennom tilsvarende taushetsplikt er forpliktet til å opprettholde taushetsplikten i det omfang de ble gjort kjent med omfattede opplysninger I det omfang DIBS behandler persondata på vegne av kunden, handler DIBS alene etter instruks fra kunden. DIBS har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å unngå at slike opplysninger uforvarende eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med personopplysningsloven. DIBS skal, såfremt det behandles persondata på kundens vegne, på dennes anmodning og mot et vederlag for slikt arbeid, gi kunden tilstrekkelige opplysninger til at denne kan påse at de nevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er truffet. Ved behandling av persondata i henhold til denne avtale anses kunden som dataansvarlig og DIBS som databehandler. Punkt [10.5] utgjør databehandleravtalen ifølge den Norske lov om behandling av person data (personopplysningsloven).

5 10.6 I det tilfelle hvor DIBS bruker underleverandører i forbindelse med utførelsen av tjenesten, som foretar behandling av persondata for kundens regning, gir kunden hermed DIBS fullmakt til på kundens regning å inngå databehandleravtale med denne type underleverandør. DIBS påtar seg å se til at persondatalovens bestemmelser om databehandling i henhold til denne avtale rettes videre til underleverandøren. Dersom DIBS i forbindelse med behandling av persondata overfører disse til en underleverandør som er etablert i et land som (i) ikke tilhører det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), og (ii) ikke har et tilstrekkelig nivå for beskyttelse av persondata, skal kunden inngå en standardavtale med den vedkommende underleverandør. EU-kommisjonen forstår «standardavtale» som en godkjent standardavtale som er utarbeidet med henblikk på å lette overførselen av persondata til landene utenfor EØS, som ikke har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forbindelse med behandling av persondata. 11 RETTIGHETER 11.1 DIBS har og beholder enhver rettighet, herunder bl.a. eiendomsrett og opphavsrett til samtlige av de av tjenesten omfattede ytelser og produkter, herunder, men ikke begrenset til programmer, kildekode, instruksjoner, dokumentasjon, verktøy, øvrige materialer samt enhver dertil hørende informasjon og know-how. Utover den anførte bruksretten oppnår ikke kunden på bakgrunn av avtalen noen eiendomsrett eller immateriell rettighet til tjenesten eller øvrige ytelser og produkter som omfattes av avtalen, jf. pkt Kunden oppnår i avtaleperioden en ikke-eksklusiv rett til å gjøre bruk av tjenesten i overensstemmelse med avtalen og øvrige rimelige instruksjoner fra DIBS. Med tanke på bruk av tjenesten er kunden herunder berettiget til å gjøre bruk av materiale, programmer, instruksjoner og lignende som stilles til rådighet for kunden av DIBS under avtalen Kunden er ikke berettighet til å overdra, under- eller viderelisensiere programmer, koder m.m. som er stilt til kundens rådighet av DIBS. Videre er kunden ikke berettiget til å kopiere, oversette, modifisere, dekompilere eller foreta "reverse engineering" av slike programmer eller koder, med mindre annet følger av ufravikelig lov Kunden innestår for at kunden ved avtalens opphør straks leverer tilbake eller destruerer samtlige kopier av programmer, koder m.mv. som er stilt til rådighet, dokumentasjon og lignende Kunden har i avtaleperioden rett til å gjengi DIBS' logo på kundens nettsider. Kunden må imidlertid aldri gi uttrykk for annet enn at det eksisterer et kundeforhold mellom DIBS og kunden. Kunden skal til enhver tid etterkomme DIBS' instruksjoner for gjengivelse av DIBS' logo DIBS har i avtaleperioden rett til å benytte seg av kundens forretningskjennetegn som referanse, herunder i markedsføringsmateriale. Kunden kan gi DIBS rimelige instruksjoner om slik bruk. 12 COOKIES 12.1 DIBS anvender cookies (informasjonskapsler) i forbindelse med sitt betalingsvindu. Informasjon om de til enhver tid anvendte cookies som DIBS anvender finnes på siden Kunden er forpliktet til, i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, å oppnå forbrukernes aksept av de cookies DIBS til enhver tid anvender. Kunden er i den forbindelse berettiget til å linke til DIBS informasjonsside om cookies, jf. pkt OVERDRAGELSE OG UNDERLEVERANDØRER 13.1 DIBS er berettiget til å benytte underleverandører, herunder underdatabehandlere, til oppfyllelse av sine forpliktelser overfor kunden. DIBS er ansvarlig overfor kunden for slike underleverandører som for egne forhold DIBS er i henhold til avtalen berettiget til å overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart. Kunden er alene berettiget til å overdra rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen med DIBS' forhåndsgitte skriftlige samtykke. DIBS motsetter seg ikke slikt samtykke på urimelig vis, men er imidlertid berettiget til å stille spesielle betingelser for samtykket. 14 IKRAFTTREDELSE OG OPPHØR 14.1 Avtalen trer i kraft ved partenes underskrift, og gjelder inntil den bringes til opphør Avtalen er uoppsigelig i en periode på tolv måneder fra ikrafttræden. Hver av partene er herefter berettiget til å si opp avtalen skriftlig med et varsel på tre måneder, som gjelder fra kalendermånedens utløp Kundens oppsigelse skal sendes til DIBS' offisielle e- postadresse, per post eller telefaks. DIBS bekrefter mottakelse av oppsigelsen. DIBS er berettiget til å sende oppsigelsen til den e-postadressen som er oppgitt av kunden Såfremt DIBS har foretatt endringer i tjenesten, jf. pkt. 4.1 eller endringer i nærværende generelle vilkår, jf. pkt. 16.1, er kunden berettiget til å si opp avtalen skriftlig med et varsel på 30 dager, forutsatt at en slik endring medfører en vesentlig forringelse for kunden, og at en slik oppsigelse mottas av DIBS innen 30 dager etter DIBS har sendt orientering om endringen til kunden.

6 14.5 Hver av partene er berettiget til skriftlig å heve avtalen for fremtiden, såfremt den annen part har vesentlig misligholdt avtalen, forutsatt at den misligholdende part innenfor en frist på 30 dager etter melding om dette ikke har har utbedret misligholdet eller har dokumentert at parten innen samme frist har utført tiltak for å utbedre misligholdelsen. Gjenopptak av mangelfri ytelse innen den anførte fristen betraktes som utbedring Følgende betraktes til enhver tid som vesentlig mislighold av avtalen: Kundens mislighold av betaling Kundens manglende etterkommelse av gjeldende lover, myndighetskrav eller krav/retningslinjer fra kortinnløsere. 15 FORTOLKNING 15.1 Avtalen mellom partene utgjør det fullstendige avtalegrunnlaget. Ingen forutgående skriftlig eller muntlig korrespondanse eller lignende, som ikke omfattes av avtalen, kan påberopes som fortolkningsgrunnlag i forhold til avtalen Såfremt det er uoverensstemmelse mellom nærværende generelle vilkår og de øvrige avsnitt i avtalen, jf. avsnitt A C, har innholdet i de øvrige avsnitt forrang. 16 ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅR 16.1 Med et varsel på 30 dager er DIBS berettiget til å foreta endringer i nærværende generelle vilkår Kunden orienteres om de endrede vilkårene per e- post, som sendes til den e-postadressen som oppgis av kunden, jf. avsnitt B. Den nye versjonen av de endrede vilkårene kunngjøres på DIBS' nettsted og/eller administrasjonsgrensesnittet Ved utløpet av varselet, jf. pkt. 16.1, trer de endrede vilkårene i kraft, med mindre kunden innen da har sagt opp avtalen, jf. pkt LOVVALG OG VERNETING 17.1 Avtalen er underlagt norsk rett Enhver tvist mellom partene, som ikke kan avgjøres i minnelighet, skal avgjøres av norsk domstol i DIBS' til enhver tid gjeldende hjemting. Av DIBS AS Version

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer