Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering"

Transkript

1 Bankundersøkelse Norges Bank Enhet for finansiell infrastruktur 28. juni 2013 Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering 2013 Veiledning til regneark: Kostnadsundersøkelse 2013 Deltakere i undersøkelsen: Andebu Sparebank Danske Bank NUF DNB Bank ASA Elavon Financial Services Norway Branch Handelsbanken NUF Nordea Bank Norge ASA SEB SEB kort Skandiabanken SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-bank Sparebanken Hedmark Sparebanken Møre Sparebanken Narvik Sparebanken Vest Sparebanken Øst Storebrand Bank ASA Swedbank NUF Teller

2 Undersøkelse av bankenes kostnader innen betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering. 1. Innledning. Norges Bank har fire ganger tidligere foretatt undersøkelser av bankenes kostnader ved å produsere ulike typer betalingstjenester. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2007, og siden kostnadsstrukturen og produkter/tjenester endrer seg over tid ønsker vi nå å foreta en ny undersøkelse. Metoden som benyttes i undersøkelsen kalles ABC-analyse (Activity Based Costing analyse). Ved hjelp av denne metoden vil vi kunne beregne enhetskostnader og totale kostnader for de produktene bankene tilbyr innen betalingsformidling. 2. Mål: Norges Bank har et ansvar for å fremme effektive betalingssystemer. Som en del av dette arbeidet er det nødvendig å kartlegge hva det koster å produsere betalinger og kontantformidling. Denne undersøkelsen har som mål å beregne enhetskostnader og totale kostnader for produksjonen av de viktigste betalingsproduktene/tjenestene i Norge. 3. ABC-analyse 3.1 Enkelte viktige begreper Det er nødvendig å kjenne de begrepene som benyttes i ABC-analysen. I denne undersøkelsen, og i tråd med alminnelig ABC-terminologi, legges følgende innhold i begrepene: Kostnad: forbruk av produksjonsfaktorer, som er vanlige for en bedrift, målt i kroner. Eksempel er lønn til ansatte som skal betjene kunder. Produkt/tjeneste er varen banken tilbyr. Eksempel er giro eller minibankuttak. Direkte kostnader er kostnader som varierer med antallet enheter som leveres av produktet/tjenesten. Eksempel er interbankgebyrer i minibank. Indirekte kostnader er kostnader som ikke kan henføres direkte til produktet/tjenesten, men må fordeles etter en fordelingsnøkkel. Eksempel er kontorrekvisita. Aktivitet er det man gjør, det vil si en arbeidsoperasjon (gjerne en av flere slike operasjoner) som er nødvendig for å produsere produktet eller tjenesten. Aktiviteten kan igjen deles inn i hjelpeaktiviteter (underaktiviteter). Kostnaden knyttet til en aktivitet er den mengden innsatsfaktorer som går inn i aktiviteten, det vil si en kombinasjon av arbeidskraft, bruk av systemer, maskiner og annet. I tradisjonell bankdrift står arbeidskraft for en stor del av kostnadene. 2

3 Kostnadsdrivere brukes til å fordele produktets/tjenestens forbruk av arbeidskraft eller kapital, til aktiviteter. Eksempel: antall ganger en aktivitet utføres, varigheten av aktiviteten eller arbeidskraft/kapital som benyttes hver gang en aktivitet utføres. Eksempel er antall transaksjoner eller antall kontoer. Oppsummert: Arbeidskraften og kapitalen i bedriften utfører aktiviteter. Ressursbruken som er nødvendig for å gjennomføre aktivitetene genererer kostnader. Disse kostnadene fordeles til produktene/tjenestene ved hjelp av kostnadsdrivere. 3.2 De enkelte trinn i analysen Analysen utføres etter dette mønsteret: 1. Banken identifiserer de relevante kostnadene. Disse fordeles på fire områder i banken, tre er definert i undersøkelsen (betalingsformidling, betalingskort og kontantformidling), det siste omfatter all annen virksomhet i banken. (se VEDLEGG 5). Kostnadene fordeles som direkte og indirekte kostnadsposter. 2. Det er nødvendig å ha en oversikt over ressursbruken, det vil si hvor mye arbeid eller ressursbruk som er nødvendig for å utføre oppgavene i de fire områdene, dvs, «betalingsformidling», «betalingskort», «kontantformidling» og «Øvrig aktivitet i banken, (forvaltning m.m.)». 3. I denne undersøkelsen er det definert fem kostnadsdrivere, og data for disse må framskaffes. 4. I denne undersøkelsen er det definert en rekke produkter/tjenester. 5. De direkte kostnadene fordeles på de ulike produktene / tjenestene 6. De indirekte kostnadene fordeles til aktiviteter, eventuelt via hjelpeaktiviteter 7. De indirekte kostnadene fordeles fra aktiviteter til de enkelte produktene/tjenestene ved hjelp av kostnadsdriverne. Samme aktivitet kan ha flere kostnadsdrivere. 8. Fordeling av kostnader til produkter/tjenester baseres på produktenes forbruk av kostnadsdriverenheter. De åtte trinnene gjennomføres i regnearket. Nærmere forklaring ligger i VEDLEGG Kostnadsfordeling 4.1 Kilder for informasjon Det er tre hovedkilder til informasjon, som alle er nødvendige for å kunne besvare undersøkelsen: 1) Finansregnskapet med underliggende bilag, samt enkelte kalkulatoriske beregninger. 2) Registrert tidsforbruk/ressursbruk i banken målt i årsverk 3) Datauttrekk fra data-, tellesentraler m.fl. Banken må selv undersøke hvilke data som fremskaffes månedlig, kvartalsvis og årlig. Det er sannsynligvis mindre arbeid å trekke opp data på månedlig basis for kostnadsdriverne enn å trekke opp data for lengre perioder. 3

4 4.2 Bankens finansregnskap Bankenes offisielle regnskap gir opplysninger om totale kostnader. Vi er i første rekke interessert i den delen av regnskapet som viser kostnader i betalingsformidlingen, kortvirksomhet og kontantformidlingen. For å beregne kostnadene som er relevante for denne undersøkelsen tar vi utgangspunkt i de totale kostnadene i banken, slik de fremkommer i regnskapet. Regnskapet gir imidlertid ikke et fullstendig bilde, og det er ofte nødvendig med mer informasjon. Denne informasjonen finnes i bestemte bilag/fakturaer. I tillegg skal noen regnskapsposter erstattes med kalkulatoriske kostnader, blant annet for å vise utviklingskostnader og investeringer på en konsekvent måte. Regnearkene er lagt opp til at man legger inn bankens totale kostnader, og deretter fordeler disse på de fire områdene. Det gjøres for å se hvor mye av kostnadene som kan tilskrives betalingstjenester. Dersom banken allerede har et ferdig allokert regnskap kan dette benyttes. Den fjerde kolonnen («øvrig aktivitet») vil da stå tom. 4.3 Korrigering av enkelte kostnadsposter For enkelte kostnader må de tallstørrelsene som fremkommer i finansregnskapet kanskje korrigeres. Det gjelder: - Avskrivninger i finansregnskapet er fastsatt ut fra skattemyndighetenes krav. Disse avskrivningene skal erstattes med avskrivninger som på best mulig måte gir uttrykk for den reelle avskrivningskostnaden. - Når banken eier bygget selv er det nødvendig å beregne en «markedshusleie», en alternativkostnad. Med husleie mener vi husleie + alle kostnader som er nødvendig for å drive aktivitet i bygget. Forbruk elektrisk kraft, renhold, skatter og avgifter, med mer skal derfor innkalkuleres i husleien. Banker har ofte ekstra sikkerhet i bygningene. Kostnader relatert til dette skal legges til markedshusleien - Kostnader forbundet med rentetap på kontantbeholdning må beregnes og tas med. Detaljer om disse korrigeringene finnes i VEDLEGG Bankens internregnskap Vi tar utgangspunkt i finansregnskapet korrigert for de poster som er nevnt i VEDLEGG 2. Årsaken til at undersøkelsen ikke benytter bankenes internregnskap, er at disse er utarbeidet ut fra forskjellig formål og metode. Banker som har et analysegrunnlag som er mer detaljert enn denne undersøkelsen bør selvfølgelig benytte dette, og heller aggregere opp eller tilpasse informasjonen til undersøkelsens format. 4.5 Fordeling av kostnadene: forbruk av arbeidskraft og aktiviteter Ikke alle kostnader er direkte relatert til produktene/tjenestene i betalingsformidlingen. Bankens ansatte bruker tid (dvs. forbruk av arbeidskraft) på ulike saker. Vi valgte å splitte bankens drift i fire områder. Bankene må angi hvor lang tid deres ansatte bruker på å utføre aktivitetene, og hvor mye tid som brukes i de fem områdene - dette er en sentral fordelingsnøkkel for undersøkelsen I områdene «betalingsformidling» og «betalingskort» inkluderes alle transaksjoner med henholdsvis giro og betalingskort. Området «kontantformidling» omfatter kontanthåndtering og innskudd/uttak (også minibank). Prosesser for disse to områdene er definert i VEDLEGG 4 og deles inn i aktiviteter. 4

5 Direkte kostnader fordeles til produktene ved skjønnsmessig vurdering eller ved hjelp av kostnadsdriverne. Indirekte kostnader fordeles til de ulike produktene ved hjelp av aktiviteter og kostnadsdrivere. 4.6 Kostnadsdrivere Når antall produserte eksemplarer øker, øker også kostnadene i produksjonen. Antallet produserte enheter kan være en kostnadsdriver. Innen betalingsformidling blir det ikke helt presist å si at antallet produserte enheter er driveren. For eksempel kan det være utstedt flere giroer enn hva som faktisk betales. Derfor fokuserer undersøkelsen på antall transaksjoner (eller innskudd/uttak/vekslinger) for å beskrive at kostnadene øker med antallet produserte enheter. Videre benyttes antall konti som driver, da det øker kostnadene for banken om det er mange kunder som kan benytte seg av betalingsproduktene. Økt antall produkter vil bidra til å øke kostnadene, slik som også beløpet vil øke kostnadene i kontanthåndteringen. Beløp er ikke en kostnadsdriver for giro og BankAxept, da det antas at prosesseringen er uavhengig av beløpets størrelse (men beløp øker kostnadene for internasjonale betalingskort pga gebyrstrukturen og er derfor en kostnadsdriver for disse). 4.7 Produkter/tjenester i betalingsformidlingen Vi skal fordele kostnadene til de produktene / tjenestene banken tilbyr i betalingsformidlingen, kortvirksomheten og kontanthåndteringen. I vedlegget finnes beskrivelse av produktene/tjenestene som vi vil se på i denne undersøkelsen. (VEDLEGG 3) Det er ikke alle banker som tilbyr alle produkter. Dersom din bank har et smalere produktspekter gjennomføres analysen på samme måte, men kostnadene fordeles på færre produkter enn hva som er oppgitt i tabellen. 4.8 Aktiviteter Kostnadene fordeles på de aktivitetene som er med på å produsere tjenester innen kontantformidling, kortvirksomhet og betalingsformidling. I VEDLEGG 4 finnes en liste med aktiviteter som er vanlige innenfor betalings- og kontantformidling. Bankene utfører også andre aktiviteter, men disse skal ikke behandles i denne undersøkelsen. Det er viktig at dere selv går igjennom listen og tenker over hva banken gjør. Det er mulig å gjøre endringer, men vær oppmerksom på hva det betyr for mekanikken i regnearket. 5 Problem: Kapasitet vs produksjon Vi benytter oss av fullkost ABC-metode. Denne gir den langsiktige kostnaden til et produkt (full kostnad dette er ikke en marginalkostnadsundersøkelse). Metoden forutsetter at banken produserer alt den har kapasitet til å produsere. Vi vet at dette ikke er tilfelle for alle produkter/tjenester innen betalingsformidling, kortvirksomhet og kontantformidling. Derfor gjør vi en forenkling i analysen vi forutsetter at det produserte antall transaksjoner er det samme som full kapasitetsutnyttelse. Det er for eksempel vanligvis ledig kapasitet nettbank. Denne kapasiteten har det kostet penger å utvikle. Samtidig har sannsynligvis banken ønske om å utnytte kapasiteten bedre. Dermed er det den «ønskede kapasitetsutnyttelsen» som vi bør lete etter. Eksempelet gjelder for flere produkter, for eksempel minibank, eller kortsystemet. 5

6 I skranken har personellet fra tid til annen ledig tid. Det viser seg ofte vanskelig å bruke denne tiden til andre oppgaver. Vi antar derfor at det kartlagte antallet transaksjoner og innskudd/uttak er et uttrykk for at kapasiteten i skranken er fullt utnyttet, og alle relevante kostnader kan dermed fordeles etter kostnadsdriverne Transaksjoner, Innskudd og Uttak, og Vekslinger. 6 Endelig fordeling Når data er innhentet om kostnader, kostnadsdrivere, tidsbruken, produkter og aktiviteter fordeles kostnadene. De direkte kostnadene fordeles etter skjønn eller ved hjelp av informasjon om kostnadsdriverne, de indirekte kostnadene fordeles ved hjelp av aktiviteter og kostnadsdrivere. Resultatet er en oversikt som gir: - enhetskostnad pr produkt - totalkostnad pr produkt - enhets/totalkostnad i kontantformidlingen - enhets/totalkostnad i betalingsformidlingen - kostnader fordelt på innløser / inn-siden vs. utsteder/ut-siden av bankens virksomhet - kostnader pr aktivitet - kostnader pr område i banken I tillegg har prosessen med å finne grunnlagsdata til denne undersøkelsen forhåpentligvis bidratt til at banken har fått en dypere forståelse av hvordan deres egen drift foregår. Detaljert beskrivelse av de ulike postene og mekanikken i regnearket ligger i vedleggene. 6

7 VEDLEGG 1: NÆRMERE FORKLARING AV BRUKEN AV DE ENKELTE ARK I REGNEARKOPPSETTET Generelt gjelder at alle grønne ruter skal fylles ut av banken. Enkelte grønne ruter kan bli stående med «0», dersom banken ikke har virksomhet som fører til kostnader, aktiviteter eller transaksjoner for den angitte cellen. Øvrige fargede ruter inneholder formler. Alle hvite ruter er tomme, og kan fylles med kommentarer / beregninger med utfyllende informasjon. Ark 1 Driftsregnskap Innholdet i de ulike postene i dette arket er beskrevet i VEDLEGG 2 Beløpene skal fordeles ut på fire områder. Fordelingsnøkkelen for indirekte kostnader er antall årsverk utført i de ulike områdene. Antall årsverk beregnes i arket «Ark 3 Årsverk og aktiviteter». Fordelingsnøkkelen gjelder først og fremst for indirekte kostnader, men kan benyttes for direkte kostnader dersom annen informasjon ikke kan gi en relevant fordeling. For direkte kostnader er det vanligvis tilstrekkelig med informasjon fra bilag/fakturaer for å fordele kostnadene ut på de fire områdene. Samlepostene «Øvrige direkte kostnader» og «Øvrige indirekte kostnader» skal omfatte all virksomhet i banken som ikke er relatert til betalingsformidling, kortvirksomhet og kontantformidling. Det er å vente at disse postene kan bli store. Innen «kontantformidling», «betalingskort» og «betalingsformidling» venter vi at postene vanligvis blir 0, men om det er kostnader vi ikke har henvist til i oppsettet, som er relevante, bør de legges til disse postene. Vennligst forklar hva posteringen innebærer. Dersom banken har et ferdig allokert regnskap som angir hvor mye av de indirekte kostnadene betalingsformidlingen skal bære, kan dette regnskapet benyttes. Kolonnen for «øvrige aktivitet i banken» vil da stå tom. Det er satt inn egne rader for kostnader knyttet til utkontraktering av skranke- og kontanttjenester. Disse skal benyttes istedenfor å fylle ut de relevante linjene «Ark 2 kostnadsdrivere». De utkontrakterte tjenestene må fordeles riktig på tvers av områdene. For eksempel bør hele kostnaden knyttet til utkontrakterte kontanttjenester legges under «kontantformidling». Ark 2 «Kostnadsdrivere» I dette arket skal statistikken for de ulike kostnadsdriverne fylles inn. Det er sannsynlig at disse opplysningene må fremskaffes på månedsbasis fra dataleverandørene, eller trekkes opp på månedsbasis fra bankens datasystem. Banken må selv vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å fremskaffe disse dataene. Det må angis om banken tilbyr hvert produkt ved at banken skriver enten «0» eller «1», slik at kostnadene knyttet til aktiviteter som har produkter som kostnadsdrivere blir riktig fordelt. Videre må riktig antall kundekonti som tilbyr de ulike produktene eller tjenestene tastes inn (for eksempel er det mulig å benytte brevgiro på kontoer, eller minibank på kontoer i banken). Alle bankene tilbyr ikke alle produktene, det kommer derfor til å stå «0» i enkelte av cellene. 7

8 Enkelte av postene har forklaring i kolonne M. Ark 3 «Årsverk og aktiviteter» I de grønne feltene i «Årsverk fordelt på aktiviteter» skal antall årsverk som forbrukes på hver aktivitet fordeles ut på de fire områdene betalingsformidling, kortvirksomhet, kontantformidling, øvrig aktivitet i banken. Enkelte aktiviteter berører alle områder, andre aktiviteter berører ett eller to. Det vil si at det er normalt at noen celler viser verdien «0». Aktivitetene er definert i VEDLEGG 4. Banken skal legge inn antall årsverk i hvert område for hver aktivitet. Fordelingen på områder kan tenkes å ha to ulike utgangspunkt: 1) banken fordeler personer til de ulike områdene, eller 2) banken fordeler hver enkelt ansatts tid ut over de fem områdene. Det er opp til banken selv å vurdere hva som er mest hensiktsmessig. All årsverkbruk skal regnes med, også vikarer, overtid, innleid hjelp og midlertidige engasjementer. Ark 4 «Direkte kostnader» De direkte kostnadene fordeles på produktene. Ikke alle direkte kostnader genereres av alle produkter. Banken må finne ut hvilke produkter som genererer ulike andeler av de direkte kostnadene. De grønne feltene skal fylles ut med verdier. Sannsynligvis vil en del felter bli stående med verdien «0». De røde feltene inneholder kontrollsummeringer som tester verdiene som ble oppgitt av banken i ark 1 Driftsregnskap. Summene skal stemme overens når alle beløpene er riktig fordelt. Oppstillingen av kostnadsdrivere er ment som en hjelp for å finne en fornuftig fordeling av kostnadene. Enkelte av postene kan være generelle for alle produkter og bør fordeles etter hvor mange transaksjoner etc. hvert produkt hadde i andre halvår Husk at posten «interbankgebyrer (minibank)» bare omhandler kostnadene ved at bankens kunder benytter andre bankers minibanker. Ark 5 «Indirekte kostnader» (Arket fordeler automatisk) Vi deler de indirekte kostnadene for betalingsformidling inn i to kategorier, kostnader som avhenger av innsats fra personalet og kostnader som ikke avhenger av personalets innsats. I dette arket fordeles kostnadene på aktiviteter. Arket plukker tall som banken har lagt inn i de foregående arkene, og gir kostnadene som skal fordeles i arket «Fordeling». Alle cellene er røde, ingen ting skal fylles ut av banken. Ark 6 «Fordeling av ind. kostnad» (Arket fordeler automatisk) I dette arket viderefordeles det vi kom frem til i ark 5 på de enkelte produkter. Arket genererer utregningene automatisk. Tallene for hvert enkelt produkt og aktivitet summeres i arket. 8

9 Ark 7 «Totaltall» (Arket fordeler automatisk) Dette arket viser hvordan kostnadene fordeles på hvert produkt. Banken kan se hvor mye hvert enkelt produkt koster for banken totalt, og pr. transaksjon. 9

10 VEDLEGG 2: DRIFTSREGNSKAPET OG DE ENKELTE REGNSKAPSPOSTER Direkte kostnader Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene. Beløpet skal være er lik summen av fakturaer fra disse tjenesteleverandørene. Posten inkluderer transaksjonskostnadene for kort og giro, med Autorisasjon og prosessering av unntak for interbankgebyrene for minibank. I tillegg kan det oppstå kostnader fra bankens egen transaksjoner i datasentraler virksomhet. Autorisasjon og prosessering av Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene. Tjenesteleverandørene er Visa, Amex osv. transaksjoner (internasjonalt kortsystem) Autorisasjon og prosessering av Dersom banken utfører dette selv (innomhus) og/eller har virksomhet knyttet til dette, skal kostnadene transaksjoner (øvrige kostnader) for dette føres her. Melding og rapporttjeneste Evry Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene / Nets NOKAS, Loomis og andre Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene leverandører av kontanttjenester Gebyr seddel/mynt Norges Bank Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene Forsikringer pengebeholdning Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene og maskiner / utstyr Transport av kontanter i Denne posten består av relevante personalkostnader, avskrivninger kjøretøy og driftskostnader for bankens egen regi kjøretøy. Kassedifferanser Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene. Tap er en del av dette, arbeidet med å finne ut hva tapene er, den andre delen. Alle kostnader inkluderes. Minibankkostnader dvs. Tall hentes fra flere kostnadskonti i regnskapet. Kommunikasjonskostnader (fastlinjer m.v.), etablerings- og avviklingskostnader, drift og vedlikehold Interbankgebyr / Posten skal vise kostnadene banken har ved at bankens kunder benytter andre bankers minibanker formidlingsgebyr og/eller kostnaden banken står overfor ved bruk av de internasjonale betalingskortene i terminaler. Vennligst spesifisér hva som kommer fra hva om banken har begge deler. Nederst på arket er det en post der inntekten kommer fram. Årsaken til at vi ønsker bruttotall, er at fordelingen på betalte og mottatte gebyrer varierer fra bank til bank Kjøp av produksjon av kort Alle kostnader for anskaffelse av de fysiske kortene. Utkontrakterte skranketjenester Kostnader ved å utkontraktere skranketjenester, for eksempel post/bank i butikk (f.eks. post i butikk) Utkontrakterte kontanttjenester Kostnader ved å utkontraktere kontanttjenester, for eksempel innskudd via tellesentral Oppgjørskostnader Tall hentes fra relevant konto i regnskapet Kostnadene er fakturert av oppgjørsbanken (Norges Bank / Avregningskostnader (Nets/NICS, internasjonale kortsystemer) Sikkerhet for kontanttjenester Tap fra svindel/misbruk/forfalskning Kredittkostnad Porto Blanketter DnBNOR, Sparebanken 1 Midt-Norge). Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. Kostnader til sikkerhetssystemer og service for disse systemene, fakturert fra eksterne selskaper Tall hentes fra relevant konto i regnskapet Kalkulatorisk kostnad for bruk av internasjonale kreditt/faktureringskort: Fra tidspunktet kortholderen trekker kortet til vedkommende betaler kortutsteder for det utestående beløpet går det en periode på om lag 6-8 uker. Dette utestående beløpet representerer et rentetap for kortutsteder, og skal beregnes slik: For å finne en direkte sammenlignbar avkastning bankene i mellom benytter vi NIBORstatistikken som ligger på under...statistikk-renter. Det er tom/nextrenten som skal benyttes. Eksempel: Gjennomsnittlig utestående beløp * NIBOR for perioden= alternativerdien: det vil si at alternativverdien er Kredittkostnaden. Regnestykket skal dekke hele året. Dersom banken ikke har daglig statistikk, benyttes nærmeste tidsintervall, uke, måned eller år, og den tilhørende renten 1 uke/week, 1mnd/month eller 12 mnd/month. Tall for porto hentes fra regnskapet eller beregnes ut fra samlet forbruk av porto til for eksempel utsendelse av blanketter m.m.. Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. Også her vil det kunne være aktuelt å beregne direkte 10

11 Utviklingskostnader Øvrige direkte kostnader blanketter hvis blanketter føres på en samlekonto i banken. Posten skal dekke utviklingskostnadene for nye produkter, for eksempel nettbank. NB Utviklingskostnader for løsninger som ikke er iverksatt (som straksbetalinger), skal ikke tas med. Vi kalkulerer disse kostnadene ved å finne økonomisk levetid. Eksempel: Dersom en nettbankløsning kostet kr å utvikle, og den er beregnet til å vare i tre år før den må byttes ut, vil årlig kostnad bli /3= kr. Nye kostnader som påløper etter tre år som følge av oppgradering/utskifting beregnes på samme måte. Enkelte av kostnadene som påløper kan være et resultat av arbeid som ikke munnet ut i det ferdige produktet. Disse kostnadene fordeles til området «Administrasjon», slik at de fordeles ut over alle produkter som en del av kostnaden ved å drive bank. Det er viktig at bare relevante utviklingskostnader legges inn i beregningene. Dette er en kostnad som kan bestå dels av egen bruk av arbeidskraft, dels av innleide konsulenttjenester, dels av kjøp eller leie av programvare. Kjøpes disse tjenestene, er det fakturabeløpene som benyttes, se «EDB» nedenfor. Her samles de direkte kostnader fra annen virksomhet enn betalingsformidling, kortvirksomhet og kontantformidling i banken. Posten vil derfor inkludere kostnader fra flere konti, og sannsynligvis være relativt stor. 11

12 Indirekte kostnader Personalkostnader Opplæring Reisekostnader EDB Eiendom (husleie) Ekstern revisjon Markedsføring Maskiner/inventar/bankteknisk Forvaltningsavhengige kostnader Personalkostnader er en samlebetegnelse for en rekke ulike typer kostnader som knytter seg til bruk av personell. Det er viktig at alle kostnader tas med (lønn, sosiale kostnader, avgifter etc). Tall hentes fra konto for opplæring. Ofte vil dette også være kostnader som kommer fra flere underkonti, rene kurskostnader, reiser til kurs osv. Her tas med reisekostnader til alt annet enn opplæring, f eks eksterne møter. Dette vil være alle andre edb-kostnader enn det som er tatt med under prosessering osv ovenfor. Lisenser og kostnader forbundet med software skal legges her. Egne systemer og skjermarbeidsplasser tas med her. Kostnader knyttet til drift av interne dataanlegg og kommunikasjon fordeles etter antall PC-stasjoner som er knyttet til de ulike arbeidsområdene eller en annen egnet fordelingsnøkkel. Eksempel: Kostnad kr. 10 PCer i betalingsformidling (i kassene), 12 i rådgivning, 5 i forvaltning og 5 i administrasjon. De 5 i forvaltning og de 5 i administrasjon er de samme 5 PCene og benyttes til begge funksjoner. Vi beregner dette som om det er 2,5 PCer i hvert område.( / 27 = 3 333,33.) 3 333,33*10 =33 333,33 kroner til betalingsformidling ,33*12= kroner til rådgivning ,33 * 2,5 =8333,33 kroner til forvaltning og til administrasjon. Her skal husleien fremkomme. I den grad lokaler med alle tilleggstjenester leies, finnes beløpet på en faktura. Driftskostnader for eide bygninger skal erstattes med alternativkostnad, det vil si gjennomsnittlig leiepris pr kvadratmeter for det området lokalet ligger i pluss nødvendige tilleggsytelser (renhold, elektrisk kraft, indre vedlikehold med mer). Banker har ofte mye sikkerhet i selve bygningsmassen (hvelv, sikre vegger m.m.). Det må legges på et rimelig påslag for disse kostnadene i tillegg til markedsleien. Kostnadene fordeles etter hvor mange kvadratmeter hvert område disponerer. Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. I den grad eget personell er benyttet i markedsføringen, skal disse tas med. For øvrig består posten av reklamemateriell, avisannonser og hjelp fra reklamebyrå. Kostnadene fordeles til områdene etter andel av markedsføringsbudsjettet som avsettes til de ulike kampanjene i løpet av året. For eksempel: Kostnad til markedsføring: kr. Kampanje for betalingskort: kr. Fordeles til betalingsformidling. Kampanje for salg av aksjefondsandeler: kr. Fordeles til forvaltning. Kampanje for salg av billån: kr. Fordeles til rådgivning. Avskrivninger og nedskrivninger på maskineri og inventar erstattes med alternativ beregning for å finne alternativkostnaden. Den skal baseres på reell levetid for driftsmiddelet. Kostnadene fordeles etter områdenes bruk av enhetene. Eksempel: en bil kan ha en økonomisk levetid for bedriften på 10 år. 1/10 av Innkjøpskostnaden er da den naturlige kostnaden som belastes driftsregnskapet for hvert av de 10 årene. Dersom bilen benyttes innen forvaltning og administrasjon, må det utføres en deling av kostnadene etter hvor mye den benyttes i hvert område. Forvaltningsavhengige kostnader som avgifter til sikringsfond, avgifter til Nets, andre avgifter som også er avhengige av størrelsen på forvaltningskapitalen fordeles etter andelen av innskuddskapitalen i områdene betalingsformidling (transaksjonskontoer) og rådgivning (sparekontoer). For administrasjon og forvaltning er det naturlig å benytte verdien av verdipapirer. 12

13 Indirekte kostnader Kapitalbinding kontantbeholdning Sikkerhet Kontorrekvisita Telefon Post og porto Øvrige driftskostnader Øvrige indirekte kostnader Posten Kapitalbinding kontantbeholdning er tapte renteinntekter ved å holde kontanter istedenfor å sette pengene på konto. For å finne en direkte sammenlignbar avkastning bankene i mellom benytter vi NIBOR-statistikken som ligger på under...statistikk-renter. Dersom dere har statistikk over daglig kontantbeholdning benyttes 1-ukes-NiBOR og regnestykket blir som følger: Eksempel: Kontantbeholdning : kr NIBOR-rente : 1,60 %. Avkastning: *1,6% / 365 = 54,79. De 54,79 kronene er alternativverdien for kontantbeholdningen, og det vil si at dette beløpet er kostnaden ved å ha en beholdning denne dagen. Regnestykket skal inneholde alle dagene i året. Dersom banken ikke har daglig statistikk benyttes nærmeste tidsintervall, uke, måned eller år, og den tilhørende renten 1 uke/week, 1mnd/month eller 12 mnd/month. Dette er sikkerhetskostnader fra egen virksomhet, som dels kan bestå av arbeidskraft, dels av utstyr. Kostnad hentes fra relevant konto i regnskapet. Kostnad hentes fra relevant konto i regnskapet. Dette er den ordinære telefonbruket i banken, ikke linjeleie minibanker osv. Kostnad hentes fra relevant konto i regnskapet. Dette er post og porto som ikke direkte kan knyttes til produktene eller tjenestene. Øvrige relevante kostnader Her samles de indirekte kostnader fra annen virksomhet enn betalingsformidling og kontantformidling i banken. Posten vil derfor inkludere kostnader fra flere konti, og sannsynligvis være relativt stor 13

14 VEDLEGG 3: PRODUKTER OG TJENESTER Elektr. giro Telegiro Nettbank personkunder Mobilbetaling personkunder Nettbank bedriftskunder - manuell Nettbank bedriftskunder filbasert betaling Avtalegiro Autogiro Blankettb. giro Brevgiro Giro skranke Giro kontant Utstedelse giro utbetaling Godskrive giro utbetaling Mottakertjenester Melding om kreditering per papir Melding om kreditering e- post Melding om kreditering nettbank OCR Avtalegiro mottakertjen ester Autogiro mottakertjen ester Kort utsteder BAX Internasj. debetkort Internasj. kredittkort Øvrige innenlandske kortbetalinger Kort innløser BAX Internasj. debetkort Internasj. kredittkort Øvrige innenlandske kortbetalinger Annet Andre kontanttjenester Veksling i skranke (mynt / sedler) Overføring Kontanter inn Innskudd i skranke Nattsafe / døgnsafe Innskudd via tellesentral Mynt inn (pose, bulk) Uttak i skranke Egen minibank, egne kunder Egen minibank, andres kunder Egen minibank, internasjonale betalingskort Andre bankers minibank egne kunder Cremul/egiro Innskuddsautomater CRSautomater (sedler) Mynttellemaskiner Kontanter ut CRSautomater (sedler) Mynt ut (rull) Rullevekslere Undersøkelsen omfatter produkter som er i bruk pr Tjenester som settes i drift i andre halvår 2013 er derfor ikke inkludert, for eksempel den nye løsningen for straksbetalinger. Kostnadene ved produksjon av tjenesten BankID skal fordeles til de relevante produktene i ovenstående tabell, for eksempel nettbank og betalingskort. BankID regnes som et identifikasjonsverktøy, en elektronisk signatur, og ikke som et betalingsinstrument i seg selv. e-faktura er en informasjonstjeneste, ikke et betalingsinstrument. Det figurerer følgelig ikke i ovenstående tabell. Så langt det lar seg gjøre skal kostnadene som tilordnes denne tjenesten tas ut av grunnlaget for denne undersøkelsen, og legges i området «øvrige aktivitet i banken ( )» 14

15 VEDLEGG 4: AKTIVITETER OG HJELPEAKTIVITETER Prosess Hovedaktivitet Hjelpeaktiviteter Kostnadsdriver Kommentar Skranketjenester Innskudd Motta innskudd, telle opp innskudd, finne frem kundeopplysninger, registrere innskudd, skrive ut bilag, sortere mottatte kontanter etc. Antall innskudd, beløp Flere transaksjoner gir økt behov for personell, som er den ressursen som gir kostnad Uttak Sjekke innestående på konto, sjekke legitimasjon, utbetale uttak, registrere uttaket Ta imot veksel inn, registrere veksel inn, gi veksel ut, registrere veksel ut Antall uttak, beløp Flere uttak betyr høyere kostnader Veksling (NOK) Veksle fra sedler til mynt og motsatt Antall vekslinger, beløp Flere vekslinger betyr høyere kostnader Service Regningsbetaling i kasse (giro kontant o.a.) Utstedelse/utlevering kort og sikkerhetselementer Øvrige aktiviteter i kasse Vedlikehold av betalingsprodukter Vedlikehold av konti Vedlikehold av betalingskort Vedlikehold av plasseringer Kontoforespørsler Kortadministrasjon Motta giro for avregning, sjekke konto og legitimasjon, overføre mellom konti, Ved betaling med konstanter kommer aktiviteter som under innskudd i tillegg Utstedelse og utlevering av kort og sikkerhetselementer (for eksempel kodebrikker) Åpne og stenge kasse m.m., Registrere og endre avtaleforhold, avtalegiro og andre sporadiske endringer Opprette, endre og slette konto i banken og i VPS registeret. Inkluderer transaksjonskonti for person- og bedriftkunder Sperring og aktivisering av kort, opprette og fornye avtaler, bestilling av kort Kjøp og innløsning av fondsandeler samt aktiviteter tilknyttet størrelsen på innskuddene. Her tilordnes forvaltningsavhengige kostnader Håndtere forespørsler og oppdrag på vegne av kunde Søknadsprosess, kredittvurdering, kortutstedelse og fakturaproduksjon og utsendelse Knytte kunder opp mot produkter Antall transaksjoner, beløp Produkter Antall transaksjoner, innskudd og uttak, vekslinger Produkter Konto Transaksjoner, innskudd og uttak, Konto Transaksjoner, innskudd og uttak, Produkter Flere transaksjoner betyr høyere kostnader Flere produkter gir høyere kostnader Flere produkter gir høyere aktivitetsnivå Flere kontoer gir høyere aktivitetsnivå Transaksjoner er proxy til antall kortavtaler. Flere transaksjoner gir flere forespørsler Flere produkter gir flere kortsøknader Knytte opp kunder Antall produkter Flere produkter fører til produkter de har kjøpt/avtalt til flere tilknytninger Overvåke Overvåke aktivitet på konti for å Transaksjoner Flere transaksjoner kontoaktivitet - avdekke svindel gir øker svindel sannsynligheten for at noe er svindel Bilagsforespørsler Håndtere forespørsler av tidligere Transaksjoner, Flere transaksjoner utførte betalingsoppdrag innskudd og uttak, gir flere forespørsler Post og porto Fordeling av post, frankering, porto Transaksjoner, Flere transaksjoner 15

16 osv. innskudd og uttak, gir høyere kostnader. Gjelder bare papirbaserte tjenester Sentralbord Sentralbordfunksjoner Transaksjoner, innskudd og uttak, Fordeles på alle transaksjoner. Flere transaksjoner gir sannsynligvis flere henvendelser 16

17 Prosess Hovedaktivitet Hjelpeaktiviteter Kostnadsdriver Kommentar Kontanthåndtering Tømme døgnsafe Telling og bokføring av innkommende nattsafedeposit Transaksjon, innskudd Flere transaksjoner gir økt behov for personell. Telle, veie, sortere, pakke og bunte kontanter Beløp Vokser beløpene vil kostnadene til disse aktivitetene vokse Salg Transportere kontanter Beløp, innskudd og uttak, Mer transport betyr høyere kostnader Lagre kontanter Beløp Mer lagring betyr høyere kostnader Etterfylle kontanter i minibank og andre automater Beløp, antall uttak Vedlikehold automater og minibank Oppfylling av minibanker og depot i bankens lokaler, verditransporter, kontakt mot NOKAS og Norges Bank Fakturaer fra leverandøren av automaten over periodisk vedlikehold og ad hoc-preget vedlikehold og reparasjon etter anmodning fra banken Antall innskudd og uttak Flere transaksjoner gir økt behov for personell. Det er kun transaksjoner med kontanter som er grunnlag, se arket Kostnadsdrivere og aktiviteter i Excelboken Flere automater betyr flere uttak og mer service Sikkerhet kontanter Vakthold, alarmer, overvåking Beløp Mer lagring betyr høyere kostnader Rutiner vedr. fargede sedler og forfalskninger Kampanje/aktivt salg Salgs- og aktivitetsregistrering Rådgivning Rapportere / behandle/ levere inn fargede sedler og falske sedler Initiering, forbereding og gjennomføring av kampanjer, forberede og gjennomføre annonsering, sponsing, aktivt mersalg til eksisterende kunder, gjennomgang av kundenes produktportefølje, generell markedsføring etc. Registrering av salgsfremstøt, kampanjer etc. i saksbehandlingssystemet Rådgivning om ulike produkter innen betalingsformidling osv Beløp Antall produkter Antall produkter Antall produkter Flere fargede sedler /falske sedler (høyere beløp) gir mer håndtering Flere produkter fører til større behov for markedsføring Flere produkter fører til større behov for markedsføring Flere produkter fører til økt behov for rådgivining 17

18 Prosess Hovedaktivitet Hjelpeaktiviteter Kostnadsdriver Kommentar Bankdrift Personaladministrasjon Lønn og personalbehandling Transaksjoner Flere transaksjoner i skranke fører til behov for mer personell og IT Annet Avregning og oppgjør Overhead (NB! Når årsverk fordeles er det nødvendig å vurdere hvor mye av overheadkostnadene som skal fordeles til betalingsog kontantformidling satt opp mot resten av bankens aktiviteter) Alle andre prosesser Avstemming Transaksjoner, innskudd/uttak, veksling Regnskap Regnskapsføring Transaksjoner, innskudd og uttak, Rapportering Intern og ekstern rapportering Transaksjoner, innskudd og uttak, Revidering Sikkerhet Intern og ekstern revisjon, kontakt mot revisor Vurdering, evaluering av eksisterende sikkerhetsrutiner Transaksjoner, innskudd og uttak, Antall produkter personaladministrasjon Flere transaksjoner gir flere posteringer Flere transaksjoner fører til mer rapportering Flere transaksjoner fører til mer å revidere Flere produkter gir flere sikkerhetssystemer å håndtere Styrearbeid Produkter Flere produkter krever mer arbeid på strategisk plan Support og drift av systemer Sikkerhet nettbank Opplæring, møter etc. Oppgjør Support av kontorstøttesystemer, kontakt mot EDB og andre leverandører av system og applikasjoner, drift av egne systemer og datanettverk, oppgradering av eksisterende applikasjoner og vurdering av nye system Arbeid knyttet til å opprettholde sikkerheten i nettbank Planlegging og gjennomføring av interne kurs, deltagelse i interne og eksterne kurs Kontohold i Norges Bank og annen oppgjørsbank Transaksjoner, innskudd og uttak, Produkter Antall produkter Transaksjoner, beløp Transaksjoner Oppgjør av (brutto) transaksjoner Avregning Avregning i NICS og EDB Transaksjoner, innskudd og uttak, Administrasjon Andre overhead kostnader Alle andre aktiviteter Alt annet Antall produkter Produkter Fordeles på alle produkter etter hvor viktige de er for banken, målt ved antall transaksjoner Flere produkter må sikres Flere produkter gir større behov for opplæring Flere transaksjoner gir mer prosesseringstid Flere transaksjoner gir mer prosesseringstid Flere transaksjoner gir mer prosesseringstid Administrasjon, dvs bankens ledelse med staber,sekretærer etc. 18

19 VEDLEGG 5: Bankens fire områder I denne undersøkelsen er bankens virksomhet delt inn i fire områder: - Betalingsformidling (giro) -Betalingskort - Kontantformidling - Øvrig aktivitet i banken, (forvaltning m.m.) Området Betalingsformidling (giro) skal omfatte all aktivitet og alle kostnader knyttet til å produsere betalingstjenester, til å gi råd til kundene om betalingstjenester og til å styre betalingsformidlingen (administrasjonens oppgave). Området betalingskort skal omfatte all aktivitet og alle kostnader knyttet til å produsere kortvirksomhet, til å gi råd til kundene om kortvirksomhet og til å styre kortvirksomheten (administrasjonens oppgave). Området Kontantformidling skal omfatte all aktivitet og alle kostnader knyttet til å produsere kontanttjenester, til å rådgi kundene om bruk og forvaltning av kontanter og til å styre kontantformidlingen (administrasjonens oppgave). Området Øvrig aktivitet i banken, (forvaltning m.m.) omfatter all annen virksomhet i banken. Dette er for eksempel forvaltning av kundenes formue, utlånsvirksomhet, verdipapirhandel og megling. Når undersøkelsen besvares er det nødvendig å kartlegge hvordan arbeidsmengden og kostnadene fordeler seg på disse fire områdene. Vi regner med at fordelingen vil variere mellom bankene, men når dataene er registrert i regnearkene vil vanligvis hoveddelen av bankens virksomhet (kostnader og årsverk) ligge i området «øvrig aktivitet ( )». 19

NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015

NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015 NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015 Budskap Betalingssystemet er robust og effektivt Behov for å styrke kriseløsningene Mye

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Kostnader i det norske betalingssystemet NR 5 2014

NORGES BANK MEMO. Kostnader i det norske betalingssystemet NR 5 2014 Kostnader i det norske betalingssystemet Norges Bank Memo Nr. 5 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks: 22413105 E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013 Årsrapport om betalingssystem 212 Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 213 Norges Banks oppgaver Fremme et effektivt betalingssystem Betalingsoppgjør mellom bankene

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Årsrapport om betalingssystemer 2005

Årsrapport om betalingssystemer 2005 Årsrapport om betalingssystemer 25 Norges Bank Personkunders bruk av papirbasert og elektronisk giro. Prosent av antall transaksjoner Prosent 1 % 9 % 8 % 7 % Papirbasert giro 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Elektronisk

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014

RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014 RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014 Finansiell infrastruktur 2014 Rapporten er del av Norges Banks arbeid med å fremme

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11

Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11 Kapittel I. Introduksjon... 13 1. Bakgrunn... 13 2. Betalingssystemet i Norge... 13 3. Systemer for betalingstjenester...

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: Prisliste Privat Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Privat pr 28.05.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag: Kun mot 1.prt. pant i bolig * 2,65 % 2,74% *) Lån med pant i bolig innenfor 75 % av forsvarlig

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 1. desember 2012 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Førstehjemslån... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: Prisliste Privat Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Privat pr 01.03.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: Prisliste Privat Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Privat pr 29.09.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Kostnader i betalingssystemet

Kostnader i betalingssystemet Kostnader i betalingssystemet Olaf Gresvik, rådgiver og Harald Haare, spesialrådgiver, Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank 1 I artikkelen presenteres beregnede kostnader i 2007 ved bruk og produksjon

Detaljer

Prisliste Privat Per 29.09.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 29.09.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. FLEKSILÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: 2,95 % 3,17%** fra 01.12.15 2,70 % 2,92 % Lån med pant i egen bolig innenfor 70 %

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste for personkunder

Prisliste for personkunder Prisliste for personkunder Gjelder fra 20. april 2012 Gebyrfrie tjenester................ 2 Innskudd....................... 3 Betalingstjenester................ 4 Lån med sikkerhet i bolig........... 5

Detaljer

Utviklingen ay det norske betalingssystemet i perioden. 1945-2010, med saerlig vekt pa Norges Banks rolle. Harald Haare og Jon A.

Utviklingen ay det norske betalingssystemet i perioden. 1945-2010, med saerlig vekt pa Norges Banks rolle. Harald Haare og Jon A. NORGES BANKS SKRIFTSERIE NR. 44 Utviklingen ay det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med saerlig vekt pa Norges Banks rolle Harald Haare og Jon A. Solheim Oktober 2011 (#1816-2016#) Norges

Detaljer

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25%

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25% Prislisten er sist oppdatert: 12.04.2016 Prislisten gjelder fra 12.04.2016 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,25% 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000

Detaljer

Olaf Gresvik, konsulent, og Grete Øwre, assisterende direktør, Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingssystemer

Olaf Gresvik, konsulent, og Grete Øwre, assisterende direktør, Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingssystemer Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 Olaf Gresvik, konsulent, og Grete Øwre, assisterende direktør, Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingssystemer Tall fra nasjonalregnskapet

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 30.06.2015 Prislisten gjelder fra 01.07.2015 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.000

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

Norges Bank Gjelder f.o.m. Januar 2013 Erstatter veiledning datert 27.6.2008 Oppdatert 14.12.2012 BETALINGSFORMIDLING

Norges Bank Gjelder f.o.m. Januar 2013 Erstatter veiledning datert 27.6.2008 Oppdatert 14.12.2012 BETALINGSFORMIDLING Statistisk sentralbyrå Statistisk rapportering med oppgaveplikt Norges Bank Gjelder f.o.m. Januar 2013 Erstatter veiledning datert 27.6.2008 Oppdatert 14.12.2012 BETALINGSFORMIDLING VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

NORGES BANK MEMO UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 2013 FIGURAR

NORGES BANK MEMO UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 2013 FIGURAR NORGES BANK MEMO UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 213 FIGURAR Figur 1.1 Bruken av elektroniske betalingsinstrument. Millionar transaksjonar. 21 213 1 8 1 8 1 6 Debet- og kreditoverføringar

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Fastsatt i medhold av sentralbanklovens 20. Disse vilkår omhandler bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank og gjelder fra

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra INNSKUDD Gjelder fra Rentesats Fra 14.08-26.11.2015 Rentesats fra 27.11.2015 Brukskonto 0,05 % 0,05 % Brukskonto Nett 0,05 % 0,05 % Budsjettkonto 0,05 % 0,05 % Honnørkonto 0,05 % 0,05 % Ungdomskonto 0,05

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 06.11.2014 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.000 2,75% Plasseringskonto (2)

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling Brevgiro Per giro (per anvisning) 9,- + porto Per anvisning v/giro u/mottakers kontonr

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.06.2012 Vår ref.: 12-367 Deres ref.: 02/2515 CNO Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Det

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Knut Sandal, Norges Bank. Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3.

Knut Sandal, Norges Bank. Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3. Knut Sandal, Norges Bank Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3. mai 2012 Agenda Oversikt over betalingssystemet Norges Banks ansvar på betalingsområdet

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Sparekonti Skue sparekonto 0,80 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer