Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering"

Transkript

1 Bankundersøkelse Norges Bank Enhet for finansiell infrastruktur 28. juni 2013 Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering 2013 Veiledning til regneark: Kostnadsundersøkelse 2013 Deltakere i undersøkelsen: Andebu Sparebank Danske Bank NUF DNB Bank ASA Elavon Financial Services Norway Branch Handelsbanken NUF Nordea Bank Norge ASA SEB SEB kort Skandiabanken SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-bank Sparebanken Hedmark Sparebanken Møre Sparebanken Narvik Sparebanken Vest Sparebanken Øst Storebrand Bank ASA Swedbank NUF Teller

2 Undersøkelse av bankenes kostnader innen betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering. 1. Innledning. Norges Bank har fire ganger tidligere foretatt undersøkelser av bankenes kostnader ved å produsere ulike typer betalingstjenester. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2007, og siden kostnadsstrukturen og produkter/tjenester endrer seg over tid ønsker vi nå å foreta en ny undersøkelse. Metoden som benyttes i undersøkelsen kalles ABC-analyse (Activity Based Costing analyse). Ved hjelp av denne metoden vil vi kunne beregne enhetskostnader og totale kostnader for de produktene bankene tilbyr innen betalingsformidling. 2. Mål: Norges Bank har et ansvar for å fremme effektive betalingssystemer. Som en del av dette arbeidet er det nødvendig å kartlegge hva det koster å produsere betalinger og kontantformidling. Denne undersøkelsen har som mål å beregne enhetskostnader og totale kostnader for produksjonen av de viktigste betalingsproduktene/tjenestene i Norge. 3. ABC-analyse 3.1 Enkelte viktige begreper Det er nødvendig å kjenne de begrepene som benyttes i ABC-analysen. I denne undersøkelsen, og i tråd med alminnelig ABC-terminologi, legges følgende innhold i begrepene: Kostnad: forbruk av produksjonsfaktorer, som er vanlige for en bedrift, målt i kroner. Eksempel er lønn til ansatte som skal betjene kunder. Produkt/tjeneste er varen banken tilbyr. Eksempel er giro eller minibankuttak. Direkte kostnader er kostnader som varierer med antallet enheter som leveres av produktet/tjenesten. Eksempel er interbankgebyrer i minibank. Indirekte kostnader er kostnader som ikke kan henføres direkte til produktet/tjenesten, men må fordeles etter en fordelingsnøkkel. Eksempel er kontorrekvisita. Aktivitet er det man gjør, det vil si en arbeidsoperasjon (gjerne en av flere slike operasjoner) som er nødvendig for å produsere produktet eller tjenesten. Aktiviteten kan igjen deles inn i hjelpeaktiviteter (underaktiviteter). Kostnaden knyttet til en aktivitet er den mengden innsatsfaktorer som går inn i aktiviteten, det vil si en kombinasjon av arbeidskraft, bruk av systemer, maskiner og annet. I tradisjonell bankdrift står arbeidskraft for en stor del av kostnadene. 2

3 Kostnadsdrivere brukes til å fordele produktets/tjenestens forbruk av arbeidskraft eller kapital, til aktiviteter. Eksempel: antall ganger en aktivitet utføres, varigheten av aktiviteten eller arbeidskraft/kapital som benyttes hver gang en aktivitet utføres. Eksempel er antall transaksjoner eller antall kontoer. Oppsummert: Arbeidskraften og kapitalen i bedriften utfører aktiviteter. Ressursbruken som er nødvendig for å gjennomføre aktivitetene genererer kostnader. Disse kostnadene fordeles til produktene/tjenestene ved hjelp av kostnadsdrivere. 3.2 De enkelte trinn i analysen Analysen utføres etter dette mønsteret: 1. Banken identifiserer de relevante kostnadene. Disse fordeles på fire områder i banken, tre er definert i undersøkelsen (betalingsformidling, betalingskort og kontantformidling), det siste omfatter all annen virksomhet i banken. (se VEDLEGG 5). Kostnadene fordeles som direkte og indirekte kostnadsposter. 2. Det er nødvendig å ha en oversikt over ressursbruken, det vil si hvor mye arbeid eller ressursbruk som er nødvendig for å utføre oppgavene i de fire områdene, dvs, «betalingsformidling», «betalingskort», «kontantformidling» og «Øvrig aktivitet i banken, (forvaltning m.m.)». 3. I denne undersøkelsen er det definert fem kostnadsdrivere, og data for disse må framskaffes. 4. I denne undersøkelsen er det definert en rekke produkter/tjenester. 5. De direkte kostnadene fordeles på de ulike produktene / tjenestene 6. De indirekte kostnadene fordeles til aktiviteter, eventuelt via hjelpeaktiviteter 7. De indirekte kostnadene fordeles fra aktiviteter til de enkelte produktene/tjenestene ved hjelp av kostnadsdriverne. Samme aktivitet kan ha flere kostnadsdrivere. 8. Fordeling av kostnader til produkter/tjenester baseres på produktenes forbruk av kostnadsdriverenheter. De åtte trinnene gjennomføres i regnearket. Nærmere forklaring ligger i VEDLEGG Kostnadsfordeling 4.1 Kilder for informasjon Det er tre hovedkilder til informasjon, som alle er nødvendige for å kunne besvare undersøkelsen: 1) Finansregnskapet med underliggende bilag, samt enkelte kalkulatoriske beregninger. 2) Registrert tidsforbruk/ressursbruk i banken målt i årsverk 3) Datauttrekk fra data-, tellesentraler m.fl. Banken må selv undersøke hvilke data som fremskaffes månedlig, kvartalsvis og årlig. Det er sannsynligvis mindre arbeid å trekke opp data på månedlig basis for kostnadsdriverne enn å trekke opp data for lengre perioder. 3

4 4.2 Bankens finansregnskap Bankenes offisielle regnskap gir opplysninger om totale kostnader. Vi er i første rekke interessert i den delen av regnskapet som viser kostnader i betalingsformidlingen, kortvirksomhet og kontantformidlingen. For å beregne kostnadene som er relevante for denne undersøkelsen tar vi utgangspunkt i de totale kostnadene i banken, slik de fremkommer i regnskapet. Regnskapet gir imidlertid ikke et fullstendig bilde, og det er ofte nødvendig med mer informasjon. Denne informasjonen finnes i bestemte bilag/fakturaer. I tillegg skal noen regnskapsposter erstattes med kalkulatoriske kostnader, blant annet for å vise utviklingskostnader og investeringer på en konsekvent måte. Regnearkene er lagt opp til at man legger inn bankens totale kostnader, og deretter fordeler disse på de fire områdene. Det gjøres for å se hvor mye av kostnadene som kan tilskrives betalingstjenester. Dersom banken allerede har et ferdig allokert regnskap kan dette benyttes. Den fjerde kolonnen («øvrig aktivitet») vil da stå tom. 4.3 Korrigering av enkelte kostnadsposter For enkelte kostnader må de tallstørrelsene som fremkommer i finansregnskapet kanskje korrigeres. Det gjelder: - Avskrivninger i finansregnskapet er fastsatt ut fra skattemyndighetenes krav. Disse avskrivningene skal erstattes med avskrivninger som på best mulig måte gir uttrykk for den reelle avskrivningskostnaden. - Når banken eier bygget selv er det nødvendig å beregne en «markedshusleie», en alternativkostnad. Med husleie mener vi husleie + alle kostnader som er nødvendig for å drive aktivitet i bygget. Forbruk elektrisk kraft, renhold, skatter og avgifter, med mer skal derfor innkalkuleres i husleien. Banker har ofte ekstra sikkerhet i bygningene. Kostnader relatert til dette skal legges til markedshusleien - Kostnader forbundet med rentetap på kontantbeholdning må beregnes og tas med. Detaljer om disse korrigeringene finnes i VEDLEGG Bankens internregnskap Vi tar utgangspunkt i finansregnskapet korrigert for de poster som er nevnt i VEDLEGG 2. Årsaken til at undersøkelsen ikke benytter bankenes internregnskap, er at disse er utarbeidet ut fra forskjellig formål og metode. Banker som har et analysegrunnlag som er mer detaljert enn denne undersøkelsen bør selvfølgelig benytte dette, og heller aggregere opp eller tilpasse informasjonen til undersøkelsens format. 4.5 Fordeling av kostnadene: forbruk av arbeidskraft og aktiviteter Ikke alle kostnader er direkte relatert til produktene/tjenestene i betalingsformidlingen. Bankens ansatte bruker tid (dvs. forbruk av arbeidskraft) på ulike saker. Vi valgte å splitte bankens drift i fire områder. Bankene må angi hvor lang tid deres ansatte bruker på å utføre aktivitetene, og hvor mye tid som brukes i de fem områdene - dette er en sentral fordelingsnøkkel for undersøkelsen I områdene «betalingsformidling» og «betalingskort» inkluderes alle transaksjoner med henholdsvis giro og betalingskort. Området «kontantformidling» omfatter kontanthåndtering og innskudd/uttak (også minibank). Prosesser for disse to områdene er definert i VEDLEGG 4 og deles inn i aktiviteter. 4

5 Direkte kostnader fordeles til produktene ved skjønnsmessig vurdering eller ved hjelp av kostnadsdriverne. Indirekte kostnader fordeles til de ulike produktene ved hjelp av aktiviteter og kostnadsdrivere. 4.6 Kostnadsdrivere Når antall produserte eksemplarer øker, øker også kostnadene i produksjonen. Antallet produserte enheter kan være en kostnadsdriver. Innen betalingsformidling blir det ikke helt presist å si at antallet produserte enheter er driveren. For eksempel kan det være utstedt flere giroer enn hva som faktisk betales. Derfor fokuserer undersøkelsen på antall transaksjoner (eller innskudd/uttak/vekslinger) for å beskrive at kostnadene øker med antallet produserte enheter. Videre benyttes antall konti som driver, da det øker kostnadene for banken om det er mange kunder som kan benytte seg av betalingsproduktene. Økt antall produkter vil bidra til å øke kostnadene, slik som også beløpet vil øke kostnadene i kontanthåndteringen. Beløp er ikke en kostnadsdriver for giro og BankAxept, da det antas at prosesseringen er uavhengig av beløpets størrelse (men beløp øker kostnadene for internasjonale betalingskort pga gebyrstrukturen og er derfor en kostnadsdriver for disse). 4.7 Produkter/tjenester i betalingsformidlingen Vi skal fordele kostnadene til de produktene / tjenestene banken tilbyr i betalingsformidlingen, kortvirksomheten og kontanthåndteringen. I vedlegget finnes beskrivelse av produktene/tjenestene som vi vil se på i denne undersøkelsen. (VEDLEGG 3) Det er ikke alle banker som tilbyr alle produkter. Dersom din bank har et smalere produktspekter gjennomføres analysen på samme måte, men kostnadene fordeles på færre produkter enn hva som er oppgitt i tabellen. 4.8 Aktiviteter Kostnadene fordeles på de aktivitetene som er med på å produsere tjenester innen kontantformidling, kortvirksomhet og betalingsformidling. I VEDLEGG 4 finnes en liste med aktiviteter som er vanlige innenfor betalings- og kontantformidling. Bankene utfører også andre aktiviteter, men disse skal ikke behandles i denne undersøkelsen. Det er viktig at dere selv går igjennom listen og tenker over hva banken gjør. Det er mulig å gjøre endringer, men vær oppmerksom på hva det betyr for mekanikken i regnearket. 5 Problem: Kapasitet vs produksjon Vi benytter oss av fullkost ABC-metode. Denne gir den langsiktige kostnaden til et produkt (full kostnad dette er ikke en marginalkostnadsundersøkelse). Metoden forutsetter at banken produserer alt den har kapasitet til å produsere. Vi vet at dette ikke er tilfelle for alle produkter/tjenester innen betalingsformidling, kortvirksomhet og kontantformidling. Derfor gjør vi en forenkling i analysen vi forutsetter at det produserte antall transaksjoner er det samme som full kapasitetsutnyttelse. Det er for eksempel vanligvis ledig kapasitet nettbank. Denne kapasiteten har det kostet penger å utvikle. Samtidig har sannsynligvis banken ønske om å utnytte kapasiteten bedre. Dermed er det den «ønskede kapasitetsutnyttelsen» som vi bør lete etter. Eksempelet gjelder for flere produkter, for eksempel minibank, eller kortsystemet. 5

6 I skranken har personellet fra tid til annen ledig tid. Det viser seg ofte vanskelig å bruke denne tiden til andre oppgaver. Vi antar derfor at det kartlagte antallet transaksjoner og innskudd/uttak er et uttrykk for at kapasiteten i skranken er fullt utnyttet, og alle relevante kostnader kan dermed fordeles etter kostnadsdriverne Transaksjoner, Innskudd og Uttak, og Vekslinger. 6 Endelig fordeling Når data er innhentet om kostnader, kostnadsdrivere, tidsbruken, produkter og aktiviteter fordeles kostnadene. De direkte kostnadene fordeles etter skjønn eller ved hjelp av informasjon om kostnadsdriverne, de indirekte kostnadene fordeles ved hjelp av aktiviteter og kostnadsdrivere. Resultatet er en oversikt som gir: - enhetskostnad pr produkt - totalkostnad pr produkt - enhets/totalkostnad i kontantformidlingen - enhets/totalkostnad i betalingsformidlingen - kostnader fordelt på innløser / inn-siden vs. utsteder/ut-siden av bankens virksomhet - kostnader pr aktivitet - kostnader pr område i banken I tillegg har prosessen med å finne grunnlagsdata til denne undersøkelsen forhåpentligvis bidratt til at banken har fått en dypere forståelse av hvordan deres egen drift foregår. Detaljert beskrivelse av de ulike postene og mekanikken i regnearket ligger i vedleggene. 6

7 VEDLEGG 1: NÆRMERE FORKLARING AV BRUKEN AV DE ENKELTE ARK I REGNEARKOPPSETTET Generelt gjelder at alle grønne ruter skal fylles ut av banken. Enkelte grønne ruter kan bli stående med «0», dersom banken ikke har virksomhet som fører til kostnader, aktiviteter eller transaksjoner for den angitte cellen. Øvrige fargede ruter inneholder formler. Alle hvite ruter er tomme, og kan fylles med kommentarer / beregninger med utfyllende informasjon. Ark 1 Driftsregnskap Innholdet i de ulike postene i dette arket er beskrevet i VEDLEGG 2 Beløpene skal fordeles ut på fire områder. Fordelingsnøkkelen for indirekte kostnader er antall årsverk utført i de ulike områdene. Antall årsverk beregnes i arket «Ark 3 Årsverk og aktiviteter». Fordelingsnøkkelen gjelder først og fremst for indirekte kostnader, men kan benyttes for direkte kostnader dersom annen informasjon ikke kan gi en relevant fordeling. For direkte kostnader er det vanligvis tilstrekkelig med informasjon fra bilag/fakturaer for å fordele kostnadene ut på de fire områdene. Samlepostene «Øvrige direkte kostnader» og «Øvrige indirekte kostnader» skal omfatte all virksomhet i banken som ikke er relatert til betalingsformidling, kortvirksomhet og kontantformidling. Det er å vente at disse postene kan bli store. Innen «kontantformidling», «betalingskort» og «betalingsformidling» venter vi at postene vanligvis blir 0, men om det er kostnader vi ikke har henvist til i oppsettet, som er relevante, bør de legges til disse postene. Vennligst forklar hva posteringen innebærer. Dersom banken har et ferdig allokert regnskap som angir hvor mye av de indirekte kostnadene betalingsformidlingen skal bære, kan dette regnskapet benyttes. Kolonnen for «øvrige aktivitet i banken» vil da stå tom. Det er satt inn egne rader for kostnader knyttet til utkontraktering av skranke- og kontanttjenester. Disse skal benyttes istedenfor å fylle ut de relevante linjene «Ark 2 kostnadsdrivere». De utkontrakterte tjenestene må fordeles riktig på tvers av områdene. For eksempel bør hele kostnaden knyttet til utkontrakterte kontanttjenester legges under «kontantformidling». Ark 2 «Kostnadsdrivere» I dette arket skal statistikken for de ulike kostnadsdriverne fylles inn. Det er sannsynlig at disse opplysningene må fremskaffes på månedsbasis fra dataleverandørene, eller trekkes opp på månedsbasis fra bankens datasystem. Banken må selv vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å fremskaffe disse dataene. Det må angis om banken tilbyr hvert produkt ved at banken skriver enten «0» eller «1», slik at kostnadene knyttet til aktiviteter som har produkter som kostnadsdrivere blir riktig fordelt. Videre må riktig antall kundekonti som tilbyr de ulike produktene eller tjenestene tastes inn (for eksempel er det mulig å benytte brevgiro på kontoer, eller minibank på kontoer i banken). Alle bankene tilbyr ikke alle produktene, det kommer derfor til å stå «0» i enkelte av cellene. 7

8 Enkelte av postene har forklaring i kolonne M. Ark 3 «Årsverk og aktiviteter» I de grønne feltene i «Årsverk fordelt på aktiviteter» skal antall årsverk som forbrukes på hver aktivitet fordeles ut på de fire områdene betalingsformidling, kortvirksomhet, kontantformidling, øvrig aktivitet i banken. Enkelte aktiviteter berører alle områder, andre aktiviteter berører ett eller to. Det vil si at det er normalt at noen celler viser verdien «0». Aktivitetene er definert i VEDLEGG 4. Banken skal legge inn antall årsverk i hvert område for hver aktivitet. Fordelingen på områder kan tenkes å ha to ulike utgangspunkt: 1) banken fordeler personer til de ulike områdene, eller 2) banken fordeler hver enkelt ansatts tid ut over de fem områdene. Det er opp til banken selv å vurdere hva som er mest hensiktsmessig. All årsverkbruk skal regnes med, også vikarer, overtid, innleid hjelp og midlertidige engasjementer. Ark 4 «Direkte kostnader» De direkte kostnadene fordeles på produktene. Ikke alle direkte kostnader genereres av alle produkter. Banken må finne ut hvilke produkter som genererer ulike andeler av de direkte kostnadene. De grønne feltene skal fylles ut med verdier. Sannsynligvis vil en del felter bli stående med verdien «0». De røde feltene inneholder kontrollsummeringer som tester verdiene som ble oppgitt av banken i ark 1 Driftsregnskap. Summene skal stemme overens når alle beløpene er riktig fordelt. Oppstillingen av kostnadsdrivere er ment som en hjelp for å finne en fornuftig fordeling av kostnadene. Enkelte av postene kan være generelle for alle produkter og bør fordeles etter hvor mange transaksjoner etc. hvert produkt hadde i andre halvår Husk at posten «interbankgebyrer (minibank)» bare omhandler kostnadene ved at bankens kunder benytter andre bankers minibanker. Ark 5 «Indirekte kostnader» (Arket fordeler automatisk) Vi deler de indirekte kostnadene for betalingsformidling inn i to kategorier, kostnader som avhenger av innsats fra personalet og kostnader som ikke avhenger av personalets innsats. I dette arket fordeles kostnadene på aktiviteter. Arket plukker tall som banken har lagt inn i de foregående arkene, og gir kostnadene som skal fordeles i arket «Fordeling». Alle cellene er røde, ingen ting skal fylles ut av banken. Ark 6 «Fordeling av ind. kostnad» (Arket fordeler automatisk) I dette arket viderefordeles det vi kom frem til i ark 5 på de enkelte produkter. Arket genererer utregningene automatisk. Tallene for hvert enkelt produkt og aktivitet summeres i arket. 8

9 Ark 7 «Totaltall» (Arket fordeler automatisk) Dette arket viser hvordan kostnadene fordeles på hvert produkt. Banken kan se hvor mye hvert enkelt produkt koster for banken totalt, og pr. transaksjon. 9

10 VEDLEGG 2: DRIFTSREGNSKAPET OG DE ENKELTE REGNSKAPSPOSTER Direkte kostnader Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene. Beløpet skal være er lik summen av fakturaer fra disse tjenesteleverandørene. Posten inkluderer transaksjonskostnadene for kort og giro, med Autorisasjon og prosessering av unntak for interbankgebyrene for minibank. I tillegg kan det oppstå kostnader fra bankens egen transaksjoner i datasentraler virksomhet. Autorisasjon og prosessering av Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene. Tjenesteleverandørene er Visa, Amex osv. transaksjoner (internasjonalt kortsystem) Autorisasjon og prosessering av Dersom banken utfører dette selv (innomhus) og/eller har virksomhet knyttet til dette, skal kostnadene transaksjoner (øvrige kostnader) for dette føres her. Melding og rapporttjeneste Evry Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene / Nets NOKAS, Loomis og andre Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene leverandører av kontanttjenester Gebyr seddel/mynt Norges Bank Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene Forsikringer pengebeholdning Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene og maskiner / utstyr Transport av kontanter i Denne posten består av relevante personalkostnader, avskrivninger kjøretøy og driftskostnader for bankens egen regi kjøretøy. Kassedifferanser Tall hentes fra relevant konto i regnskapet / bilagene. Tap er en del av dette, arbeidet med å finne ut hva tapene er, den andre delen. Alle kostnader inkluderes. Minibankkostnader dvs. Tall hentes fra flere kostnadskonti i regnskapet. Kommunikasjonskostnader (fastlinjer m.v.), etablerings- og avviklingskostnader, drift og vedlikehold Interbankgebyr / Posten skal vise kostnadene banken har ved at bankens kunder benytter andre bankers minibanker formidlingsgebyr og/eller kostnaden banken står overfor ved bruk av de internasjonale betalingskortene i terminaler. Vennligst spesifisér hva som kommer fra hva om banken har begge deler. Nederst på arket er det en post der inntekten kommer fram. Årsaken til at vi ønsker bruttotall, er at fordelingen på betalte og mottatte gebyrer varierer fra bank til bank Kjøp av produksjon av kort Alle kostnader for anskaffelse av de fysiske kortene. Utkontrakterte skranketjenester Kostnader ved å utkontraktere skranketjenester, for eksempel post/bank i butikk (f.eks. post i butikk) Utkontrakterte kontanttjenester Kostnader ved å utkontraktere kontanttjenester, for eksempel innskudd via tellesentral Oppgjørskostnader Tall hentes fra relevant konto i regnskapet Kostnadene er fakturert av oppgjørsbanken (Norges Bank / Avregningskostnader (Nets/NICS, internasjonale kortsystemer) Sikkerhet for kontanttjenester Tap fra svindel/misbruk/forfalskning Kredittkostnad Porto Blanketter DnBNOR, Sparebanken 1 Midt-Norge). Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. Kostnader til sikkerhetssystemer og service for disse systemene, fakturert fra eksterne selskaper Tall hentes fra relevant konto i regnskapet Kalkulatorisk kostnad for bruk av internasjonale kreditt/faktureringskort: Fra tidspunktet kortholderen trekker kortet til vedkommende betaler kortutsteder for det utestående beløpet går det en periode på om lag 6-8 uker. Dette utestående beløpet representerer et rentetap for kortutsteder, og skal beregnes slik: For å finne en direkte sammenlignbar avkastning bankene i mellom benytter vi NIBORstatistikken som ligger på under...statistikk-renter. Det er tom/nextrenten som skal benyttes. Eksempel: Gjennomsnittlig utestående beløp * NIBOR for perioden= alternativerdien: det vil si at alternativverdien er Kredittkostnaden. Regnestykket skal dekke hele året. Dersom banken ikke har daglig statistikk, benyttes nærmeste tidsintervall, uke, måned eller år, og den tilhørende renten 1 uke/week, 1mnd/month eller 12 mnd/month. Tall for porto hentes fra regnskapet eller beregnes ut fra samlet forbruk av porto til for eksempel utsendelse av blanketter m.m.. Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. Også her vil det kunne være aktuelt å beregne direkte 10

11 Utviklingskostnader Øvrige direkte kostnader blanketter hvis blanketter føres på en samlekonto i banken. Posten skal dekke utviklingskostnadene for nye produkter, for eksempel nettbank. NB Utviklingskostnader for løsninger som ikke er iverksatt (som straksbetalinger), skal ikke tas med. Vi kalkulerer disse kostnadene ved å finne økonomisk levetid. Eksempel: Dersom en nettbankløsning kostet kr å utvikle, og den er beregnet til å vare i tre år før den må byttes ut, vil årlig kostnad bli /3= kr. Nye kostnader som påløper etter tre år som følge av oppgradering/utskifting beregnes på samme måte. Enkelte av kostnadene som påløper kan være et resultat av arbeid som ikke munnet ut i det ferdige produktet. Disse kostnadene fordeles til området «Administrasjon», slik at de fordeles ut over alle produkter som en del av kostnaden ved å drive bank. Det er viktig at bare relevante utviklingskostnader legges inn i beregningene. Dette er en kostnad som kan bestå dels av egen bruk av arbeidskraft, dels av innleide konsulenttjenester, dels av kjøp eller leie av programvare. Kjøpes disse tjenestene, er det fakturabeløpene som benyttes, se «EDB» nedenfor. Her samles de direkte kostnader fra annen virksomhet enn betalingsformidling, kortvirksomhet og kontantformidling i banken. Posten vil derfor inkludere kostnader fra flere konti, og sannsynligvis være relativt stor. 11

12 Indirekte kostnader Personalkostnader Opplæring Reisekostnader EDB Eiendom (husleie) Ekstern revisjon Markedsføring Maskiner/inventar/bankteknisk Forvaltningsavhengige kostnader Personalkostnader er en samlebetegnelse for en rekke ulike typer kostnader som knytter seg til bruk av personell. Det er viktig at alle kostnader tas med (lønn, sosiale kostnader, avgifter etc). Tall hentes fra konto for opplæring. Ofte vil dette også være kostnader som kommer fra flere underkonti, rene kurskostnader, reiser til kurs osv. Her tas med reisekostnader til alt annet enn opplæring, f eks eksterne møter. Dette vil være alle andre edb-kostnader enn det som er tatt med under prosessering osv ovenfor. Lisenser og kostnader forbundet med software skal legges her. Egne systemer og skjermarbeidsplasser tas med her. Kostnader knyttet til drift av interne dataanlegg og kommunikasjon fordeles etter antall PC-stasjoner som er knyttet til de ulike arbeidsområdene eller en annen egnet fordelingsnøkkel. Eksempel: Kostnad kr. 10 PCer i betalingsformidling (i kassene), 12 i rådgivning, 5 i forvaltning og 5 i administrasjon. De 5 i forvaltning og de 5 i administrasjon er de samme 5 PCene og benyttes til begge funksjoner. Vi beregner dette som om det er 2,5 PCer i hvert område.( / 27 = 3 333,33.) 3 333,33*10 =33 333,33 kroner til betalingsformidling ,33*12= kroner til rådgivning ,33 * 2,5 =8333,33 kroner til forvaltning og til administrasjon. Her skal husleien fremkomme. I den grad lokaler med alle tilleggstjenester leies, finnes beløpet på en faktura. Driftskostnader for eide bygninger skal erstattes med alternativkostnad, det vil si gjennomsnittlig leiepris pr kvadratmeter for det området lokalet ligger i pluss nødvendige tilleggsytelser (renhold, elektrisk kraft, indre vedlikehold med mer). Banker har ofte mye sikkerhet i selve bygningsmassen (hvelv, sikre vegger m.m.). Det må legges på et rimelig påslag for disse kostnadene i tillegg til markedsleien. Kostnadene fordeles etter hvor mange kvadratmeter hvert område disponerer. Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. Tall hentes fra relevant konto i regnskapet. I den grad eget personell er benyttet i markedsføringen, skal disse tas med. For øvrig består posten av reklamemateriell, avisannonser og hjelp fra reklamebyrå. Kostnadene fordeles til områdene etter andel av markedsføringsbudsjettet som avsettes til de ulike kampanjene i løpet av året. For eksempel: Kostnad til markedsføring: kr. Kampanje for betalingskort: kr. Fordeles til betalingsformidling. Kampanje for salg av aksjefondsandeler: kr. Fordeles til forvaltning. Kampanje for salg av billån: kr. Fordeles til rådgivning. Avskrivninger og nedskrivninger på maskineri og inventar erstattes med alternativ beregning for å finne alternativkostnaden. Den skal baseres på reell levetid for driftsmiddelet. Kostnadene fordeles etter områdenes bruk av enhetene. Eksempel: en bil kan ha en økonomisk levetid for bedriften på 10 år. 1/10 av Innkjøpskostnaden er da den naturlige kostnaden som belastes driftsregnskapet for hvert av de 10 årene. Dersom bilen benyttes innen forvaltning og administrasjon, må det utføres en deling av kostnadene etter hvor mye den benyttes i hvert område. Forvaltningsavhengige kostnader som avgifter til sikringsfond, avgifter til Nets, andre avgifter som også er avhengige av størrelsen på forvaltningskapitalen fordeles etter andelen av innskuddskapitalen i områdene betalingsformidling (transaksjonskontoer) og rådgivning (sparekontoer). For administrasjon og forvaltning er det naturlig å benytte verdien av verdipapirer. 12

13 Indirekte kostnader Kapitalbinding kontantbeholdning Sikkerhet Kontorrekvisita Telefon Post og porto Øvrige driftskostnader Øvrige indirekte kostnader Posten Kapitalbinding kontantbeholdning er tapte renteinntekter ved å holde kontanter istedenfor å sette pengene på konto. For å finne en direkte sammenlignbar avkastning bankene i mellom benytter vi NIBOR-statistikken som ligger på under...statistikk-renter. Dersom dere har statistikk over daglig kontantbeholdning benyttes 1-ukes-NiBOR og regnestykket blir som følger: Eksempel: Kontantbeholdning : kr NIBOR-rente : 1,60 %. Avkastning: *1,6% / 365 = 54,79. De 54,79 kronene er alternativverdien for kontantbeholdningen, og det vil si at dette beløpet er kostnaden ved å ha en beholdning denne dagen. Regnestykket skal inneholde alle dagene i året. Dersom banken ikke har daglig statistikk benyttes nærmeste tidsintervall, uke, måned eller år, og den tilhørende renten 1 uke/week, 1mnd/month eller 12 mnd/month. Dette er sikkerhetskostnader fra egen virksomhet, som dels kan bestå av arbeidskraft, dels av utstyr. Kostnad hentes fra relevant konto i regnskapet. Kostnad hentes fra relevant konto i regnskapet. Dette er den ordinære telefonbruket i banken, ikke linjeleie minibanker osv. Kostnad hentes fra relevant konto i regnskapet. Dette er post og porto som ikke direkte kan knyttes til produktene eller tjenestene. Øvrige relevante kostnader Her samles de indirekte kostnader fra annen virksomhet enn betalingsformidling og kontantformidling i banken. Posten vil derfor inkludere kostnader fra flere konti, og sannsynligvis være relativt stor 13

14 VEDLEGG 3: PRODUKTER OG TJENESTER Elektr. giro Telegiro Nettbank personkunder Mobilbetaling personkunder Nettbank bedriftskunder - manuell Nettbank bedriftskunder filbasert betaling Avtalegiro Autogiro Blankettb. giro Brevgiro Giro skranke Giro kontant Utstedelse giro utbetaling Godskrive giro utbetaling Mottakertjenester Melding om kreditering per papir Melding om kreditering e- post Melding om kreditering nettbank OCR Avtalegiro mottakertjen ester Autogiro mottakertjen ester Kort utsteder BAX Internasj. debetkort Internasj. kredittkort Øvrige innenlandske kortbetalinger Kort innløser BAX Internasj. debetkort Internasj. kredittkort Øvrige innenlandske kortbetalinger Annet Andre kontanttjenester Veksling i skranke (mynt / sedler) Overføring Kontanter inn Innskudd i skranke Nattsafe / døgnsafe Innskudd via tellesentral Mynt inn (pose, bulk) Uttak i skranke Egen minibank, egne kunder Egen minibank, andres kunder Egen minibank, internasjonale betalingskort Andre bankers minibank egne kunder Cremul/egiro Innskuddsautomater CRSautomater (sedler) Mynttellemaskiner Kontanter ut CRSautomater (sedler) Mynt ut (rull) Rullevekslere Undersøkelsen omfatter produkter som er i bruk pr Tjenester som settes i drift i andre halvår 2013 er derfor ikke inkludert, for eksempel den nye løsningen for straksbetalinger. Kostnadene ved produksjon av tjenesten BankID skal fordeles til de relevante produktene i ovenstående tabell, for eksempel nettbank og betalingskort. BankID regnes som et identifikasjonsverktøy, en elektronisk signatur, og ikke som et betalingsinstrument i seg selv. e-faktura er en informasjonstjeneste, ikke et betalingsinstrument. Det figurerer følgelig ikke i ovenstående tabell. Så langt det lar seg gjøre skal kostnadene som tilordnes denne tjenesten tas ut av grunnlaget for denne undersøkelsen, og legges i området «øvrige aktivitet i banken ( )» 14

15 VEDLEGG 4: AKTIVITETER OG HJELPEAKTIVITETER Prosess Hovedaktivitet Hjelpeaktiviteter Kostnadsdriver Kommentar Skranketjenester Innskudd Motta innskudd, telle opp innskudd, finne frem kundeopplysninger, registrere innskudd, skrive ut bilag, sortere mottatte kontanter etc. Antall innskudd, beløp Flere transaksjoner gir økt behov for personell, som er den ressursen som gir kostnad Uttak Sjekke innestående på konto, sjekke legitimasjon, utbetale uttak, registrere uttaket Ta imot veksel inn, registrere veksel inn, gi veksel ut, registrere veksel ut Antall uttak, beløp Flere uttak betyr høyere kostnader Veksling (NOK) Veksle fra sedler til mynt og motsatt Antall vekslinger, beløp Flere vekslinger betyr høyere kostnader Service Regningsbetaling i kasse (giro kontant o.a.) Utstedelse/utlevering kort og sikkerhetselementer Øvrige aktiviteter i kasse Vedlikehold av betalingsprodukter Vedlikehold av konti Vedlikehold av betalingskort Vedlikehold av plasseringer Kontoforespørsler Kortadministrasjon Motta giro for avregning, sjekke konto og legitimasjon, overføre mellom konti, Ved betaling med konstanter kommer aktiviteter som under innskudd i tillegg Utstedelse og utlevering av kort og sikkerhetselementer (for eksempel kodebrikker) Åpne og stenge kasse m.m., Registrere og endre avtaleforhold, avtalegiro og andre sporadiske endringer Opprette, endre og slette konto i banken og i VPS registeret. Inkluderer transaksjonskonti for person- og bedriftkunder Sperring og aktivisering av kort, opprette og fornye avtaler, bestilling av kort Kjøp og innløsning av fondsandeler samt aktiviteter tilknyttet størrelsen på innskuddene. Her tilordnes forvaltningsavhengige kostnader Håndtere forespørsler og oppdrag på vegne av kunde Søknadsprosess, kredittvurdering, kortutstedelse og fakturaproduksjon og utsendelse Knytte kunder opp mot produkter Antall transaksjoner, beløp Produkter Antall transaksjoner, innskudd og uttak, vekslinger Produkter Konto Transaksjoner, innskudd og uttak, Konto Transaksjoner, innskudd og uttak, Produkter Flere transaksjoner betyr høyere kostnader Flere produkter gir høyere kostnader Flere produkter gir høyere aktivitetsnivå Flere kontoer gir høyere aktivitetsnivå Transaksjoner er proxy til antall kortavtaler. Flere transaksjoner gir flere forespørsler Flere produkter gir flere kortsøknader Knytte opp kunder Antall produkter Flere produkter fører til produkter de har kjøpt/avtalt til flere tilknytninger Overvåke Overvåke aktivitet på konti for å Transaksjoner Flere transaksjoner kontoaktivitet - avdekke svindel gir øker svindel sannsynligheten for at noe er svindel Bilagsforespørsler Håndtere forespørsler av tidligere Transaksjoner, Flere transaksjoner utførte betalingsoppdrag innskudd og uttak, gir flere forespørsler Post og porto Fordeling av post, frankering, porto Transaksjoner, Flere transaksjoner 15

16 osv. innskudd og uttak, gir høyere kostnader. Gjelder bare papirbaserte tjenester Sentralbord Sentralbordfunksjoner Transaksjoner, innskudd og uttak, Fordeles på alle transaksjoner. Flere transaksjoner gir sannsynligvis flere henvendelser 16

17 Prosess Hovedaktivitet Hjelpeaktiviteter Kostnadsdriver Kommentar Kontanthåndtering Tømme døgnsafe Telling og bokføring av innkommende nattsafedeposit Transaksjon, innskudd Flere transaksjoner gir økt behov for personell. Telle, veie, sortere, pakke og bunte kontanter Beløp Vokser beløpene vil kostnadene til disse aktivitetene vokse Salg Transportere kontanter Beløp, innskudd og uttak, Mer transport betyr høyere kostnader Lagre kontanter Beløp Mer lagring betyr høyere kostnader Etterfylle kontanter i minibank og andre automater Beløp, antall uttak Vedlikehold automater og minibank Oppfylling av minibanker og depot i bankens lokaler, verditransporter, kontakt mot NOKAS og Norges Bank Fakturaer fra leverandøren av automaten over periodisk vedlikehold og ad hoc-preget vedlikehold og reparasjon etter anmodning fra banken Antall innskudd og uttak Flere transaksjoner gir økt behov for personell. Det er kun transaksjoner med kontanter som er grunnlag, se arket Kostnadsdrivere og aktiviteter i Excelboken Flere automater betyr flere uttak og mer service Sikkerhet kontanter Vakthold, alarmer, overvåking Beløp Mer lagring betyr høyere kostnader Rutiner vedr. fargede sedler og forfalskninger Kampanje/aktivt salg Salgs- og aktivitetsregistrering Rådgivning Rapportere / behandle/ levere inn fargede sedler og falske sedler Initiering, forbereding og gjennomføring av kampanjer, forberede og gjennomføre annonsering, sponsing, aktivt mersalg til eksisterende kunder, gjennomgang av kundenes produktportefølje, generell markedsføring etc. Registrering av salgsfremstøt, kampanjer etc. i saksbehandlingssystemet Rådgivning om ulike produkter innen betalingsformidling osv Beløp Antall produkter Antall produkter Antall produkter Flere fargede sedler /falske sedler (høyere beløp) gir mer håndtering Flere produkter fører til større behov for markedsføring Flere produkter fører til større behov for markedsføring Flere produkter fører til økt behov for rådgivining 17

18 Prosess Hovedaktivitet Hjelpeaktiviteter Kostnadsdriver Kommentar Bankdrift Personaladministrasjon Lønn og personalbehandling Transaksjoner Flere transaksjoner i skranke fører til behov for mer personell og IT Annet Avregning og oppgjør Overhead (NB! Når årsverk fordeles er det nødvendig å vurdere hvor mye av overheadkostnadene som skal fordeles til betalingsog kontantformidling satt opp mot resten av bankens aktiviteter) Alle andre prosesser Avstemming Transaksjoner, innskudd/uttak, veksling Regnskap Regnskapsføring Transaksjoner, innskudd og uttak, Rapportering Intern og ekstern rapportering Transaksjoner, innskudd og uttak, Revidering Sikkerhet Intern og ekstern revisjon, kontakt mot revisor Vurdering, evaluering av eksisterende sikkerhetsrutiner Transaksjoner, innskudd og uttak, Antall produkter personaladministrasjon Flere transaksjoner gir flere posteringer Flere transaksjoner fører til mer rapportering Flere transaksjoner fører til mer å revidere Flere produkter gir flere sikkerhetssystemer å håndtere Styrearbeid Produkter Flere produkter krever mer arbeid på strategisk plan Support og drift av systemer Sikkerhet nettbank Opplæring, møter etc. Oppgjør Support av kontorstøttesystemer, kontakt mot EDB og andre leverandører av system og applikasjoner, drift av egne systemer og datanettverk, oppgradering av eksisterende applikasjoner og vurdering av nye system Arbeid knyttet til å opprettholde sikkerheten i nettbank Planlegging og gjennomføring av interne kurs, deltagelse i interne og eksterne kurs Kontohold i Norges Bank og annen oppgjørsbank Transaksjoner, innskudd og uttak, Produkter Antall produkter Transaksjoner, beløp Transaksjoner Oppgjør av (brutto) transaksjoner Avregning Avregning i NICS og EDB Transaksjoner, innskudd og uttak, Administrasjon Andre overhead kostnader Alle andre aktiviteter Alt annet Antall produkter Produkter Fordeles på alle produkter etter hvor viktige de er for banken, målt ved antall transaksjoner Flere produkter må sikres Flere produkter gir større behov for opplæring Flere transaksjoner gir mer prosesseringstid Flere transaksjoner gir mer prosesseringstid Flere transaksjoner gir mer prosesseringstid Administrasjon, dvs bankens ledelse med staber,sekretærer etc. 18

19 VEDLEGG 5: Bankens fire områder I denne undersøkelsen er bankens virksomhet delt inn i fire områder: - Betalingsformidling (giro) -Betalingskort - Kontantformidling - Øvrig aktivitet i banken, (forvaltning m.m.) Området Betalingsformidling (giro) skal omfatte all aktivitet og alle kostnader knyttet til å produsere betalingstjenester, til å gi råd til kundene om betalingstjenester og til å styre betalingsformidlingen (administrasjonens oppgave). Området betalingskort skal omfatte all aktivitet og alle kostnader knyttet til å produsere kortvirksomhet, til å gi råd til kundene om kortvirksomhet og til å styre kortvirksomheten (administrasjonens oppgave). Området Kontantformidling skal omfatte all aktivitet og alle kostnader knyttet til å produsere kontanttjenester, til å rådgi kundene om bruk og forvaltning av kontanter og til å styre kontantformidlingen (administrasjonens oppgave). Området Øvrig aktivitet i banken, (forvaltning m.m.) omfatter all annen virksomhet i banken. Dette er for eksempel forvaltning av kundenes formue, utlånsvirksomhet, verdipapirhandel og megling. Når undersøkelsen besvares er det nødvendig å kartlegge hvordan arbeidsmengden og kostnadene fordeler seg på disse fire områdene. Vi regner med at fordelingen vil variere mellom bankene, men når dataene er registrert i regnearkene vil vanligvis hoveddelen av bankens virksomhet (kostnader og årsverk) ligge i området «øvrig aktivitet ( )». 19

Årsrapport om betalingsformidling

Årsrapport om betalingsformidling Årsrapport om betalingsformidling 23 m a i 2 4 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks?

Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Økt kontantbeholdning redusert kontantbruk: Et paradoks? Olaf Gresvik og Aris Kaloudis, konsulenter i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingssystemer 1 I Norge har den utestående kontantbeholdningen

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Kredittilsynet Den finansielle infrastruktur og bruk av informasjonsteknologi Version: 2002-03-10/1.0 Author: Kredittilsynet, R-avdelingen, IT tilsyn Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

Pengeflytting før og nå

Pengeflytting før og nå Pengeflytting før og nå Gunnvald Grønvik og Leif Veggum 1 I løpet av 100 år har det skjedd store endringer i måten betalinger skjer på. Det har skjedd endringer i hva slags penger som blir brukt i det

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge 31. januar 2012 Rapport til Finansdepartementet: Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge På oppdrag fra Finansdepartementet er det nedsatt en prosjektgruppe med representanter

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer