Handlingsplan Høyres forslag til endringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer"

Transkript

1 Handlingsplan Høyres forslag til endringer 0

2 1

3 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden Dette dokumentet tar utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsplan , Fredrikstad Høyres nye program for perioden og bygger videre på det forslaget som ble fremmet av de borgerlige partiene i 2014 for perioden Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. Forutsetninger Fredrikstad Høyre vil styrke kommunens økonomi og skape sunn drift. Fredrikstad sliter med svak kommuneøkonomi. Kommunen har lavere inntekter per innbygger enn gjennomsnittskommunen, men har likevel høyere utgifter på mange tjenesteområder. Kommunen sliter med høy gjeld og tilsvarende høye renteutgifter. Dette har ført til at handlingsrommet blir mindre for hvert råopptak av nye lån utsetter problemene, og kommunen kommer inn i en negativ spiral som «forgjeldet lavinntektskommune» Denne utviklingen må vi snu hvis Fredrikstad skal gå en lysere fremtid i møte. Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Vi må både ha visjoner for fremtiden og handlekraft til å realisere visjonene. I lyset av nytt inntektssystem er det viktig å satse på næringsutvikling. En mer effektiv kommune Fredrikstad Høyre vil forenkle, fornye og forbedre kommunens drift i alle ledd. Vi vil øke servicen til innbyggerne, forsterke tjenestene og redusere utgiftene på områder som ikke er kjerneoppgaver. Som alle andre organisasjoner må Fredrikstad kommune arbeide kontinuerlig med forbedring av sin egen effektivitet. Bare gjennom effektivitetsforbedringer er det mulig å sikre på lang sikt at våre ansatte får lønn og at vi opprettholder kvaliteten i tilbudet til våre innbyggere. En mer effektiv kommune er ikke et spørsmål om å få hver enkelt av våre ansatte til å jobbe hardere. Vi vet at mange allerede er presset til det ytterste. I stedet må vi prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner og arbeidsprosesser og kommunen må bli mer profesjonell i sin bruk av gjeldene innkjøpsreglement ved kjøp av varer og tjenester. Å få mer ut av våre eksisterende ressurser er helt nødvendig for å kunne bruke ressurser på nye oppgaver. Dette er utfordringene som ligger til grunn for fremlagte endringsforslag Gjenreise en sunn kommuneøkonomi ved å stramme inn på kommunens investeringer. Sette et mål om å forbedre effektiviteten i all kommunal ressursbruk hvert år i den kommende fireårsperioden. Dette gjelder både for lønnskostnader og for innkjøp av varer og tjenester. Skape en bedre offentlig sektor i Nedre Glomma-regionen ved å arbeide for en overføring av oppgaver fra fylkeskommunen til et styrket kommunalt fellesskap. Få flere i arbeid gjennom å skape/tilrettelegge for nye arbeidsplasser og øke skatteinngangen. Vi vil ha en betydelig satsing på tidlig innsats innenfor oppvekstsektoren for å snu levekårsutfordingene i Fredrikstad. Vi vil også legge vekt på at våre barn og unge får godt utdannede lærere som har nødvendig kompetanse i fagene de underviser i. Bl.a. ønsker Høyre at lærere som har spesialpedagogikk skal undervise barn med spesielle behov. 2

4 Vi gjennomfører et betydelig vedlikeholdsløft gjennom omdisponeringer i seksjon for tekniske tjenester, hvor inntekter fra effektivisering og konkurranseutsetting benyttes til vedlikehold av kommunens verdier. Vi vil sette i gang konkurranseutsetting av tjenesteområder i kommunen som ikke er en del av kjernefunksjonene. Eksempler er forvaltning og drift av eiendom, vedlikehold, drift av park- og anlegg, parkering, IT-tjenester og vaskeritjenester. Vi vil benytte penger spart gjennom konkurranseutsetting på å styrke kjerneoppgaver innenfor helse- og velferd og oppvekst. Våre forslag om konkurranseutsetting kommer i tillegg til Rådmannens foreslåtte grep for effektivisering. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser Inntekter Høyre legger til 10 mill. pr. år i rammetilskuddet. Rådmannen er og skal være konservativ i sine anslag, men erfaring viser at en økning på 10 mill er realistisk. Målet er at sykefraværet skal reduseres med 3 % i handlingsplanperioden. Det gjennomføres et omfattende IA-prosjekt som det avsettes 1 2 millioner til og effekten/den reduserte kostnad for kommunen vil fremkomme i de årlige regnskapsavslutningene og disponeres da. Innkjøp - de løpende rammeavtalene Alle rammeavtaler skal gjennomgås, gjøres tidsbegrensede og reforhandles med jevne mellomrom. Kritisk gjennomgang av behovet for antall planer og samordning av disse. Det legges opp til en enda mer profesjonell forvaltning av bygningsmassen gjennom opprettelse av et eiendomsselskap for å sikre kommunen en mer effektiv bygningsmasse. Det legges opp til økt boligutbygging (BOSO). I hovedsak selvfinansierende boliger. Målsettingen er at kommunen har tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte. Eiendomsskatten Fredrikstad Høyre legger til grunn at eiendomsskatten skal reduseres i Handlingsplanperioden. Dette gjelder eiendomsskatt på både bolig og næring. Høyre mener det er tydelig rom for å halvere eiendomsskatt på næring og doblebunnfradraget i perioden. Partiet vil allikevel presisere at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn redusert eiendomsskatt. Resultater som er bedre enn 2 prosent netto driftsresultat deponeres til ytterligere redusert eiendomsskatt. Høyre mener at redusert eiendomsskatt på næring vil bidra til økt verdiskapning og dermed også økte inntekter for kommunen. Dette vil igjen kunne sikre en positiv utvikling av kommunale tjenester til befolkningen. Takten i eiendomsskattereduksjonene vil skje og kunne variere gjennom det årlige budsjettarbeidet. Høyre mener at den mest sosiale måten å kutte i eiendomsskatten for boliger er ved å øke bunnfradraget. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for boliger i handlingsplanperioden: 3

5 Bolig: 2016: økning på ,- i bunnfradrag 2017: økning på ,- i bunnfradrag 2018: økning på ,- i bunnfradrag 2019: økning på ,- i bunnfradrag Høyre mener at kutt i eiendomsskatten for næring er et bidrag til økte investeringer i byens næringsliv. Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for næringseiendom i handlingsplanperioden: Næring: 2016: Satsen kuttes med 0,5 2017: Satsen kuttes med : Satsen kuttes med : Satsen kuttes med 1 For å gi Frevar større rom for framtidige investeringer halveres utbyttekravet i hp-perioden. Næringssatsing Fredrikstad Høyre mener det er viktig at bruken av næringsfondet får et enda sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, og arbeidet må derfor være både synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Arbeidet med strukturelle saker som klyngeutvikling, kompetanseutvikling/søknadskompetanse, promotering, møteplasser, kartlegging, mulighetsstudier og tilrettelegging på generelt plan gis fortrinn. Høyre mener at tildeling fra næringsfondet utover dette skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser. Arbeidet skal være målrettet og langsiktig og en hovedsatsning for Fredrikstad og arbeide med å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og miljøer, offentlige næringsutviklingsmidler, fange innspill og råd til kommunen i næringssaker, og det skal spilles på lag med lokalt næringsliv for å stimulere til vekst. Høyre mener det er avgjørende å skape de beste vilkår for en kunnskapsbasert næringsutvikling i Fredrikstad. Det vil legge grunnlaget for et godt Fredrikstad også i fremtiden. Effektivisering og omstilling Rådmannen legger opp til effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden. Det legges for budsjettet 2016 opp til en uspesifisert reduksjon i netto driftsrammer på 46,5 millioner kroner. Høyre foreslår ytterligere effektivisering og omstilling i handlingsplanperioden. Effekten for 2016 er tilsvarende 13 millioner. Helårsvirkningen er på 16 millioner i 2017 samt opptrapping tilsvarende forventet effekt av konkurranseutsetting. Loven pålegger kommunen å gjennomføre re-taksering av eiendom og dette vil nå skje i perioden. Høyre vil presisere at partiet ikke vil øke eiendomsskatten som en følge av re-takseringen av eiendom. Økt eiendomsskatteverdi som følge av denne verdijustering skal medføre endringer på promillesatsen slik at eiendomsskatten ikke øker for den enkelte eiendom. Til sammen i perioden økes bunnfradraget med 300 tusen på bolig og vil totalt være på 500 tusen. 4

6 Budsjettets inntektsside Inntekter: (nettorammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskudd -10,00-10,00-10,00-10,00 Redusert eiendomsskatt ,00 40,00 50,00 Sum frie inntekter 0,00 15,00 30,00 40,00 Rammetilskuddet økes med 10 millioner kroner Eiendomsskatten reduseres fra 2016 Budsjettets utgiftsside - rammejusteringer Endringer netto utgiftsrammer: (nettorammer i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomi og organisasjonsutvikling -2,50-5,00-5,00-5,00 Kultur, miljø og byutvikling 3,50 3,50 3,50 3,50 Regulering og tekniske tjenester 2,00 0,00 0,00 0,00 Utdanning og oppvekst 5,00 6,50 6,50 8,50 Helse og velferd 9,00 9,00 9,00 9,00 Sum endrede netto driftsrammer 17,00 14,00 14,00 14,00 Nærmere beskrivelser av endringer i netto utgiftsrammer kommer under seksjonene 5

7 DRIFTSRAMMER FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Bud Bud Bud Bud Bud Fra 2015 i 2015-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,2 Rammetilskudd , , , , , ,5 Realvekst frie inntekter 0,0-49,2-79,9-109,9-122,0 Eiendomsskatt -201,8-206,0-199,0-196,0-171,0-161,0 Sum frie inntekter , , , , , ,6 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,3 147,3 148,9 157,9 162,9 164,8 Renteinntekter -105,8-60,9-51,5-54,0-67,8-70,2 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,0 208,1 221,4 227,7 212,7 212,7 Kapitalutg. nye investeringer fra ,8 3,0 20,6 42,0 59,5 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,2 1,9 21,3 41,6 51,3 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -117,7-129,9-141,3-163,4-186,6-205,1 Kompensasjonstilskudd - stat -22,0-22,1-18,6-18,3-17,6-16,3 Overføring fra FREVAR KF -5,0-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5 Utbytte -20,3-18,6-18,6-18,6-17,1-17,1 Sum netto kapitalkostnader 71,5 122,5 137,7 165,7 162,6 172,2 Diverse fellesutgifter 3,8 73,2 96,9 92,9 90,1 89,2 Tall ships races 3,4 Til kirketjenester 36,4 37,9 36,0 36,0 36,0 36,0 Andre trossamfunn 6,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Sum 50,0 116,6 138,4 134,5 131,6 130,7 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,7 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 162,9 176,8 170,2 170,4 167,8 170,4 Kultur, miljø og byutvikling 130,4 144,5 152,4 143,5 141,0 141,0 Regulering og tekniske tjenester 327,2 345,0 345,1 343,1 343,1 343,1 Utdanning og oppvekst 1 349, , , , , ,5 Helse og velferd 1 532, , , , , ,1 Sum 3 502, , , , , ,9 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -120,7-6,0-21,5-36,9-53,0-42,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 19,6 7,5 0,0 17,1 31,2 21,0 - Disposisjonsfond Byjubileet -1,5-1,5-2,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 18,6 23,0 21,8 21,8 20,8 Disp. netto internt driftsres. -82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

8 Seksjonene Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Høyre legger inn et moderat krav til driftsforbedringer i KMB-seksjonen som en del av den generelle moderniserings- og effektiviseringssatsningen vi forventer fra kommuneorganisasjonen. (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Tilskudd til kulturminnevern styrkes 0,8 Tilskudd idrett 2.0 Tilskudd klubbeide baner 1,0 Tilskuddsmidler 0,8 Sum tjenesteområdet 3,6 Høyre vil ha en mer offensiv næringssatsing fra kommunen for å skape økt sysselsetting og et mer robust næringsliv. Derfor bes Rådmannen i 2016 om å starte en utredning for å etablere av et innovasjonsselskap for Fredrikstad. Dette arbeidet finansieres gjennom næringsfondet. Innovasjonsselskapet skal få i oppdrag å gjennomføre utvalgte tiltak i næringsplanen. Selskapet skal organiseres utenfor kommunens ordinære tjenestetilbud i samarbeid med næringslivet, Høgskolen i Østfold, fylkeskommunen og staten. Kommunen har mange planoppgaver knyttet til Bypakke, samferdselsprosjekter, Sykehustomta etc. Høyre mener det er viktig å sikre at kommunen har ressurser til å gjennomføre disse prosesser slik at kommunen ikke blir flaskehals i prosjektgjennomføringen. Høyre legger inn tilskuddsmidler til kultur og idrett. Partiet mener at disse midlene utløser aktivitet som både i kroneverdi og samfunnsverdi er verdt mangegangen summene kommunen bidrar med. Tilskuddsmidler til klubbeide idrettsanlegg økes for å støtte opp om behovene og den store dugnadsånden som vises i idretten for disse anleggene. Planene om håndballarena eventuelt i kombinasjon med en ny innendørs svømmehall på Østsiden støttes. Investeringer Høyre mener det ikke er rom for bygging av nytt ridesenter i handlingsplanperioden. Partiet vil i stedet ha utredet en mulighetsstudie om å få erstattet både Kongstenanleggene og Stjernehallen i en ny stor Fredrikstad Arena, med mangfoldige bruksområder. Høyre er således positiv til å bidra til realisering av Arena Fredrikstad. Verbalforslag Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek. Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst. Følge opp, og revidere, sykkelhovedplanen i perioden Legge til rette for treningstilbud for alle aldersgrupper Det åpnes for reklame på fergene 7

9 Seksjon for regulering og teknisk drift Høyre mener at Fredrikstad kommune trenger et massivt vedlikeholds løft for å ta vare på kommunens verdier og senke kommunens gjeldsgrad. I handlingsplanperioden har vi en samlet økning på 26 mill. til vedlikehold, sammenliknet med rådmannens forslag. Økningen i 2016 er på 6,5 mill. (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Våre endringer Driftsbudsjett vei 1,00 Vedlikehold av kommunale bygg 6,50 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -5,00 Opplæring/kurs -0,50 Sum tjenesteområdet 2,00 Teknisk seksjon skal reorganiseres og effektiviseres. Utvalgte virksomheter og tjenesteområder skal konkurranseutsattes, og gevinsten av dette øker kommunens handlingsrom. Høyre støtter og vil følge nøye med på endringene i trafikkbildet etter flytting av sykehuset. Plan, regulering og arealforvaltning Kommunaldepartementet og de statlige myndigheter legger opp til store omlegninger og forenklinger i forvaltningen av planverket. Kravene til forenklet byggesaksbehandling og reduksjonen i antall byggesaker generelt med virkning fra 1.juli 2015, vil innebære en kraftig reduksjon av byggesaker totalt. Dette vil medføre et tilsvarende redusert behov for kommunal saksbehandling knyttet til byggesaker. Investeringer For å avhjelpe situasjonen rundt manglende akuttboliger ønsker Høyre å investere i innkjøp av moderne containerboliger som et prøveprosjekt i Boligene er selvfinansierende og skal innlemmes i øvrig investering av utleieboliger i forhold til løpende behov. Øker nyasfaltering av veier Det legges inn 20 millioner kroner som et kommunalt bidrag til, i samarbeid med fylkeskommunen, til bygging av Åledalslinje. Verbalforslag Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang. Et nytt eiendomsselskap, slik Høyre legger opp til, overtar gjennomføringen og oppfølgingen. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. 8

10 Seksjon for utdanning og oppvekst Kommunen må i større grad enn i dag sette inn innsatsen tidlig i folks liv. Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer, og mange barn merker foreldres fattigdom. Mange av barna lider under foreldrenes rusavhengighet samt mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, skolene og familievernkontorene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene. Vi mener at barn og unge i Fredrikstad fortjener pedagogiske tilbud som er av de ypperste i landet, og derfor må denne sektoren styrkes, ikke minst midler til et systematisk og strategisk etter- og videreutdanningstilbud til lærerne. Kommunen må ha et ambisjonsnivå om å skape en enda bedre skole. Skoleledelse må styrkes på alle trinn og vi må få et bedre samarbeid på tvers av skoler for å hindre store forskjeller mellom skolene i vår kommune. En kompetansebank bør også opprettes for Fredrikstadskolen, slik at skolene kan hente og dele ideer/planer. (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Etter- og videreutdanning 2,000 Skolehelsetjenesten 1,000 Kompetansemidler bhage 1,000 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -1,000 Oppsøkende utekontakt/ungdomsteam 2,000 Sum tjenesteområdet 5,000 Høyre øker resursene til etter- og videreutdanning av lærere for 2016, og legger inn midler til en opptrappingsplan til samlet 20 mill. i handlingsplanperioden. Vi styrker skolehelsetjenesten med 10 millioner i perioden, og starter med en økning på 1 mill. i 2016 og følger dermed opp regjeringens satsning på dette området. Vi gjør samme grep for kompetansemidler for barnehagene, en økning på 10 millioner i handlingsplanperioden, 1 million i Høyre vil styrke kommunens oppsøkende arbeid blant ungdom (utekontakt), og legger inn 2 millioner til dette arbeidet fra 2016 og ut perioden. Basert på erfaringer fra andre kommuner vil Høyre vurdere å innføre kommunal kontantstøtte for foreldre til 2-åringer. Verbalforslag Utredning av Salto-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes. Konsekvensene av fleksibel åpningstid (kveldstid) i barnehager utredes. Spesialpedagogikk føres opp på liste over nye satsningsområder i 2016, slik at det blir et prioritert område sammen med lesing, regning, klasseledelse, vurdering for læring og digitalkompetanse. En kompetansebank opprettes der lærerne i Fredrikstad kan samarbeide og legge ut opplegg, planer og ideer. 9

11 Seksjon for Helse- og velferd (nettorammer i mill kr) Budsjett 2016 Tilskudd frivillige og ideelle org. 1,00 Ressurskrevende brukere 7,5 ikke 10-2,50 Tilpassing av bemanning funksjonshemmede 5,00 Ekstra styrking rus/psykiatri 5,00 Dagtilbud tjenester funksjonshemmede 2,50 Dagtilbud eldre 2,00 Lønn, overtid, vikarer, ekstrahjelp -4,00 Sum tjenesteområdet 9,00 LOTTE-modellen videreføres innenfor rammene på flere sykehjem. Høyre vil prioritere gjenoppretting av dagtilbudene som er tatt bort siste året. Regjeringens satsning, i revidert statsbudsjett, på rus/psykiatri følges opp. Helse- og velferdssektoren styrkes med 9 millioner kroner. Verbalforslag: Utvide ordningen med brukerstyrt personlig assistent Økt bruk av omsorgsteknologi Kommunen, i samarbeid med private, må sørge for et variert boligtilbud for eldre Gjennomføre reduserte kommunale satser for de eldre som må bo på dobbeltrom, men i så stor grad som mulig, jobbe for at det skal tilbys enkeltrom til alle. Seksjon for Økonomi og organisasjonsutvikling I en situasjon der antallet brukere viser en marginal økning mener partiene at dette også må gjenspeiles i størrelsen i sentraladministrasjonen. Høyre mener det ikke er grunnlag for at sentraladministrasjonen skal øke med flere stillinger, men bør reduseres. Det settes et innsparingsmål gjennom effektivisering, omstilling og dugnad for balanse. Målsettingen om redusert administrasjon gjelder. Verbalforslag: Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes. Innbyggernes trygghet og sikkerhet er en av kommunenes aller viktigste oppgaver det skal årlig avsettes inntil 2 millioner kroner til øvingsformål. Dette skal skje delvis gjennom omdisponering innen vedtatt ramme. 10

12 Kirken Kirkens behov for ytterligere investeringsmidler bl.a. Domkirketaket fremmes som egen sak i årsbudsjettet for Egenbetalinger gebyrer Det gjennomføres ikke økning i parkeringsgebyrer. Kommunen må tilrettelegge for økt utnyttelse av eksisterende parkeringsplasser for økt inntjening. Vederlag for langtidsopphold i institusjon holdes uendret Mangfold og integreringsrådet får i oppdrag å lage en integrasjonsplan inneholdende konkrete forslag til integrering. Arbeide målrettet for å få nye medborgere ut i arbeid eller gi utdannelse som kvalifiserer til deltakelse i arbeidslivet Etablere flere kommunale arbeidspraksisplasser Omstrukturere introduksjonsprogrammet og gjøre det mer arbeidsrettet Styrke norskopplæring og i særdeleshet for kvinner Implementere ny organisasjonsstruktur i arbeidet mellom NAV og FRIS og flyktning team Se på muligheten for å etablere tverrfaglige team rundt flyktningen, slik at det lar seg gjøre å sette inn de riktige tiltakene når behovet er der Legge til rette for at lokalsamfunnsutvalgene kan gjennomføre arrangementer og aktiviteter som bidrar til integrering og brobygging Starte «foreldreskole» som skal ha som mål å vise hvordan skolen arbeider og hva som forventes av hjemmet, og legge et godt fundament for samarbeid mellom hjem og skole Investeringer - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 5,0 6,1 6,1 6,1 6,1 Kulturtjenester 45,2 43,0 10,0 3,0 2,5 Regulering og tekniske tjenester 145,1 210,7 166,7 155,1 96,7 Helse og velferd 147,7 30,0 39,5 69,5 34,1 Oppvekst 108,0 130,0 132,5 26,0 11,0 Kirketjenester 7,5 21,5 11,0 10,0 10,0 Transportpakke Nedre Glomma 4,8 2,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital innskudd KLP 10,0 12,1 13,3 14,6 16,1 Sum netto investeringer 473,3 455,4 379,1 284,3 176,5 Fra investeringsfond 16,4 35,7 10,9 13,6 15,1 Overføring fra private 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift 18,6 10,2 20,0 20,8 26,0 Overføring fra drift (seksjoner)- sansehagen 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 3,5 2,4 1,0 1,0 MVA-kompensasjon 91,9 110,8 75,1 49,3 48,4 Lånebehov 341,3 291,7 270,7 199,6 86,0 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 133,3 206,3 205,4 205,7 147,6 Teknisk drift 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 3,9 31,9 27,3 21,8 20,0 Boligstrategi (BOSO) 134,6 67,5 111,6 153,0 34,6 Sum netto selvfinans 271,7 311,8 344,3 380,5 202,2 11

13 Bruk av investeringsfond eierstrategi 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 MVA-kompensasjon 31,2 13,7 25,3 35,8 6,6 Investeringsfond bolig/næring -13,8 19,7 19,3-18,2-17,0 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 18,9 12,2 8,0 40,0 37,0 Lånebehov 221,3 266,1 291,7 322,9 175,6 Verbalforslag 1. I plan- og byggesaker skal saker til politisk behandling før søker mottar svar om avslag. 2. Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti på maks tre virkedager til etablerere 3. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens IT-tjenester settes i gang. 4. Prosess for å samle kommunens innkjøpskompetanse i ett fagmiljø settes i gang. 5. Konsekvensene ved salg av kommunens eierandel i Fredrikstad energi utredes. 6. Utredning av Salto-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi igangsettes 7. Oppdaterte trafikktall som viser markalinjas innvirkning på indre ringvei og plassering av ny bro over Glomma bestilles. 8. Prosess for å skille ut forvaltning og drift av kommunens eiendommer i et separat eiendomsselskap settes i gang. 9. Prosess for å konkurranseutsette vedlikehold av kommunens eiendomsmasse settes i gang. 10. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens park og anlegg settes i gang. 11. Prosess for å konkurranseutsette drift av kommunens parkeringsarealer settes i gang. 12. Prosess for å innføre reklamefinansierte bussholdeplasser og bysykler settes i gang. 13. Kostnadene for å avvikle kommunens bruk av fossil energi til oppvarming av bygg utredes. 14. Det startes opp utredning av utvidelse og videreutvikling av dagens bibliotek 15. Fredrikstad kommunes klima- og energifond åpnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp og/eller gi ENØK-gevinst. VEDLEGG 2 : Detaljoversikt over investeringer Se eget vedlegg 12

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017 2020 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak 24.11.2016 saksnummer 2016/5778: 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Handlingsplan for Fredrikstad kommune

Handlingsplan for Fredrikstad kommune Handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018 2021 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med dette frem

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018-2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innhold Innledning Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fremskrittspartiet Fredrikstad

Fremskrittspartiet Fredrikstad Fremskrittspartiet Fredrikstad Handlingsplan for 21 219 1 Innledning Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. FrP-kommunen for en enklere hverdag

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018 2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Forslag 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2018 2021 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2018 2021 Samarbeidspartienes 3. økonomiplan, 10. november 2017 1 INNLEDNING Våre budsjettforslag

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011 Handlingsplan l 2011-2014 og budsjett 2011 Rådmannens forslag 28.10.2010 2010 95 prosent av budsjettet viderefører gode tjenester 5 prosent beskriver omstilling Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Hvorfor vil ikke KS ha øremerking. Rune Bye fagsjef KS

Hvorfor vil ikke KS ha øremerking. Rune Bye fagsjef KS Hvorfor vil ikke KS ha øremerking Rune Bye fagsjef KS Disposisjon Overordnede bildet av inntektene til kommunesektoren Kommunale selvstyre og øremerking Hva vet vi om effekter av øremerking Hvordan ser

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg. HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 LIER ARBEIDERPARTI 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer