Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet."

Transkript

1 NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. Side 8 9 Kompressorpakker i kø Alt i rute tross rekordstor aktivitet. Side 10

2 POSITIVE UTFORDRINGER For å styrke våre to operative virksomheter, har vi nå gjort dem om til de selvstendige selskapene K. LUND Offshore Kompressor as og K. LUND Offshore Løft as. Dette er en naturlig følge av at enhetene ikke har hatt mye til felles, selv om de holder til i samme bygg. Med gode systemer og rutiner på plass hos begge virksomheter, var tidspunktet nå riktig for å gjøre dette. Vi tror de vil utvikle seg bedre som selvstendige enheter. Men selv om vi nå foretar en deling i selskapsstrukturen, forblir det meste som før. Løft og Kompressor får ny, felles logo, felles hjemmeside, holder til i samme bygg og vil beholde kontorer, personale og telefonnumre. Med andre ord er det egentlig lite våre kunder og kontakter vil merke. Det mange derimot nok har merket, er hvordan arbeidet med TPM/LEAN i K. LUND Offshore har gitt meget gode resultater det siste året. Vi startet arbeidet med TPM/LEAN i 2006, og hadde da et spesielt fokus på verkstedene. Det har vært en lang prosess frem mot implementering av LEAN-tankegangen i hele organisasjonskulturen. Men i dag er vi endelig kommet dit hvor vi arbeider som en ekte LEAN-organisasjon, med kontinuerlige forbedringer i alle ledd. Forbedringene har noe av æren for at 2014 blir K. LUND Offshore sitt beste år noen sinne. Det til tross for at media dømmer bransjen nedenom og hjem. Nesten daglig har vi sett oppslag om oppsigelser og dystre fremtidsutsikter for oljeservicesektoren. I mine 37 år i bransjen har jeg opplevd dette komme igjen med 8 10 års mellomrom. Det er slutt på oljen, finn deg noe annet å gjøre. Vi har tro på enda mange gode år i bransjen. Ekofisk er rustet opp for 50 nye år, i likhet med mange andre installasjoner. Johan Sverdrup skal bygges ut og det vil fortsatt være nærmere 400 plattformer i Nordsjøen som har behov for vedlikehold og oppgraderinger. Derfor sier vi ikke opp folk. Vi har ti prosent flere medarbeidere i år enn i 2013 og søker stadig etter flere. Vi vet våre ansatte er vår viktigste ressurs, og at det tar lang tid å lære opp nye. Derfor går vi ikke til oppsigelser om det er rolig i markedet. Vi går heller inn for å få gjort det vi tidligere ikke har hatt tid til, og tar grep for å bli enda bedre. Ved å jobbe på denne måten, står vi bedre rustet til å møte de utfordringene som måtte komme. Så lenge 60 prosent av verdens energibehov fortsatt dekkes av olje og gass, ser det ut til at utfordringene blir av positiv art for K. LUND Offshore. For min del har jeg tenkt å fortsette i denne bransjen i flere år til om enn ikke i nye 37 år...»vi har fått ny logo! I forbindelse med organisasjonsendringene i K. LUND Offshore, har vi benyttet anledningen til å gjøre endringer i vår visuelle identitet. Den oransje oljeplattformen har vært grafisk element i vår profil helt siden oppstarten av K. LUND Offshore. Først hadde denne en grå bølge under, og deretter en rett linje i oransje. Utgangspunktet for den oransje fargen er overflatebehandlingen som er standard på alt løfteutstyr vi leverer. Denne fargen har i stadig større grad blitt vår, og benyttes i utstrakt grad både i reklamemateriell, presentasjoner og på nettsidene. Både den oransje fargen og plattformen er blitt videreført i den nye, mer stiliserte logoen. Her er både linjen og AS i firmanavnet fjernet, slik at den er blitt enklere. Samtidig er den representativ for både K. LUND Offshore Løft og K. LUND Offshore Kompressor. Et sterkt og lett gjenkjennelig symbol, og et tydelig ansikt utad for vår virksomhet i tiden fremover. Et sterkt og lett gjenkjennelig symbol, og et tydelig ansikt utad for vår virksomhet i tiden fremover. Gaute Jørpeland Administrerende direktør K. LUND Offshore as er en sterk, offensiv og pålitelig leverandør av kompressorer og løfteutstyr til norsk og internasjonal olje- og gassindustri. Vi holder til i moderne kontor- og produksjonslokaler på Sola, der vi bygger kompressorer, tørkere, vinsjer, HPUer og taljer etter oljeselskapenes spesifikasjoner. KL-posten utgis av K. LUND Offshore as. Redaktør: Gaute Jørpeland Utforming: Lokomotiv Media Skribent: Helge Edland Trykk: Kai Hansen Trykkeri For mer info: 2 3

3 Klar med arvtakere: Administrerende direktør Gaute Jørpeland flankert av leder for kompressoravdelingen, Johan Agnell (t.v.) og Eivind Windingstad, leder for løfteavdelingen. K. LUND Offshore omstrukturerer: FRA ETT TIL TO K. LUND Offshore AS er i gang med den største omstruktureringen i selskapets historie. Etter å ha fungert som ett selskap med to underavdelinger, gjør en nå om til to selvstendige selskaper med hvert sitt forretningsområde; kompressor og løft. Delingen er naturlig og udramatisk og vil sannsynligvis ikke merkes stort blant kunder og kontakter. Vi har satt i gang en prosess, der vi oppretter et nytt holdingselskap og et datterselskap under dette. Datterselskapet har fusjonert inn gamle K. LUND Offshore AS, og skiftet navn til K. LUND Offshore Kompressor. Så fisjonerer vi løftedelen ut av dette selskapet igjen, slik at vi får to datterselskaper som er heleid av holdingselskapet. Slik får vi en konsernstruktur med felles bankavtaler og muligheten til å tilføre konsernbidrag til datterselskapene, om det skulle bli nødvendig, forteller administrerende direktør i K. LUND Offshore AS, Gaute Jørpeland. Hele prosessen er planlagt ferdig i løpet av desember 2014, slik at vi fra 2015 av har to selvstendige selskaper; K. LUND Offshore Kompressor og K. LUND Offshore Løft. SETT ETTER ARVTAKERE Overgangen fra ett til to selskaper kommer etter at K. LUND Offshore AS har opplevd en fantastisk og krevende vekst i både størrelse og omsetning. Sammen med utfordringene som har ligget i å trekke synergieffekter ut av to forskjellige bedriftskulturer og et ønske fra Jørpeland om å overlate ledelsesoppgavene til andre, har det ført frem mot dagens pågående omstrukturering. Jeg har i lengre tid sett meg om etter arvtakere, og ønsket å gå over i en funksjon som arbeidende styreformann. Det føles naturlig å la noen andre overta. Og med to gode ledere på plass, var tiden også moden for å foreta den delingen vi nå er i gang med, forklarer Gaute Jørpeland. HVER SINE KULTURER Samtidig har det vært en utfordring å jobbe som ett selskap, slik vi la opp til i K. LUND Offshore AS sin operative visjon. Løft og kompressor har hver sine kulturer, noe som er naturlig når de har forskjellige fagmiljøer som jobber på hver sin måte innenfor forskjellige tidshorisonter. Mens kompressor gjerne jobber i måneder med ordrer som først skal leveres etter ett års tid, kan løfteavdelingen få en ordre på formiddagen som skal ut på et prosjekt samme ettermiddag. Det er to forskjellige verdener, og derfor var det ikke naturlig å få dem til å fungere sammen. NATURLIG PROSESS At det som nå skjer er en naturlig deling, er en oppfatning som deles av de ansatte. Jørpeland forteller at tilbakemeldingene fra de ansatte er overveiende positive, og at de også oppfatter omstruktureringen som en naturlig prosess som ikke kom som en overraskelse. Det er lite dramatikk i dette, og det meste vil jo bli ved det samme, understreker administrerende direktør Gaute Jørpeland. Verken ansatte, kunder eller leverandører vil egentlig merke stort til dette. Internt vil selskapene se at de får større muligheter til å styrke sin virksomhet, i og med at en kan drive arbeidet fremover på et helt selvstendig grunnlag. Det vil komme virksomheten og kundene til gode. Med to gode ledere på plass, var tiden også moden for å foreta den delingen vi nå er i gang med. Gaute Jørpeland 4 5

4 K. LUND Offshore Kompressor: En organisk vekst I kompressoravdelingen ser avdelingsleder Johan Agnell frem til omstruktureringen av K. LUND Offshore med forventning. Etter mye arbeid med å finne og utvikle synergieffekter mellom løfte- og kompressoravdelingen mener han at det nå var rett å gå helt andre veien og skille de to virksomhetene. Tanken har vært at vi stod sterkere som en samlet virksomhet. Derfor forsøkte vi å få til så mye samarbeid som mulig, både med felles systemer og prosesser, og ved bruk av fagpersonell på tvers av avdelingene. Men vi har sett at det ikke er hensiktsmessig lenger, blant annet i forhold til strategier, forteller Agnell. Vi har forskjellige produkter, forholder oss til ulike organisasjoner, har forskjellig arbeidsmetodikk og prosjekter med ulik tidshorisont. Det gjør det for eksempel vanskelig å jobbe med samme programvare, og å ha samme struktur og organisering. Nå var det på tide at vi fokuserer på hva som er viktig for vår virksomhet, slik at vi kan få en videre utvikling. MÅ STÅ PÅ EGNE BEN Med opprettelsen av K. LUND Offshore Kompressor åpnes det mange muligheter. Men Johan Agnell er klar på at det også finnes utfordringer når de nå blir et eget selskap. Med K. LUND Offshore Kompressor synliggjøres en uavhengighet hvor vi må stå på egne ben og bære egne kostnader fullt ut. Det vil medføre større fokus på økonomien, på godt og vondt. IKKE MERKBAR FORANDRING Videre vil vi bli mer kundeorienterte, og utvikle systemer som bedre dekker vårt behov i stedet for å være et kompromiss mellom to avdelinger. Det krever at vi videreutvikler vår strategi, setter fokus på vårt virksomhetsområde, og blir mer spesialiserte, tror Agnell, som mener at kundene i liten grad vil merke omstruktureringen i K. LUND Offshore. Vi vil jo være på samme sted, og de vil møte den samme resepsjonen og snakke med de samme personene. I den grad det vil merkes, så vil det nok være på en positiv måte. Forhåpentligvis vil de opp leve oss som enda mer kundeorienterte. Vi vil jo ikke få store forandringer i selskapet; dette er en organisk vekst, en naturlig måte å vokse på. Eivind Windingstad K. LUND Offshore Løft: Business as ususal Hos løfteavdelingen er ikke omstruktureringen av K. LUND Offshore en stor sak. For selv om de nå blir et eget selskap, vil det fremover bli business as usual for både de ansatte og kundene. Jeg tror ikke kundene vil oppleve noen stor forskjell. Våre to avdelinger har egentlig vært ganske så adskilte hele veien, slik at våre kunder knapt kjenner til folk på den andre avdelingen, uttaler avdelingsleder Eivind Windingstad. Men det vil jo komme små forandringer ut av omstruktureringen. Internt vil vi nok få en tydeligere delegering av ansvar og myndighet. Vi vil bli tettere internt, og tydeligere utad. Vi vil kunne tilpasse hverdagen og verktøyene etter våre behov og utfordringer. Og så vil vi kunne utvikle en egen strategi. MER EFFEKTIVE OG FLEKSIBLE For løfteavdelingen er tidsaspektet viktig når kundenes behov skal dekkes. Mange ordrer opererer med korte frister, og Windingstad tror de nå vil bli enda bedre på å møte disse. Vi blir mer effektive og fleksible når vi ikke trenger å ta hensyn til andre deler av en større virksomhet. Det gjelder spesielt datasystemene, som kan spisses mer mot våre behov. Kortere kommandolinjer og færre beslutningstakere vil samtidig gjøre at vi kan gjennomføre ting raskere. SVÆRT POSITIV DELING Windingstad er ikke i tvil om at det har vært kulturforskjeller mellom to de avdelingene i K. LUND Offshore. Derfor mener han at delingen i to separate virksomheter er svært positiv. Vi jobber ganske så ulikt, og har forskjellige utfordringer. Nå kan vi i større grad få rendyrke kulturene våre, og ha fullt fokus på våre kunder og produkter, forklarer avdelings- 6 7 Johan Agnell lederen. VIL HJELPE HVERANDRE Men selv etter omstruktureringen vil det være en utstrakt grad av samarbeid mellom løft og kompressor når det er hensiktsmessig. Vi blir jo værende i samme bygg, og er de samme personene på de samme kontorene. Så vi vil jo benytte oss av hverandre, og prøve å utnytte den kompetansen vi har på huset. Vi vil møtes mindre, ikke minst i ledelsen. Men vi kommer uansett til å gå litt om hverandre, og hjelpe hverandre når det trengs, påpeker Eivind Windingstad.

5 Teknisk leder Tor Egil Nummedal gjennomgår lineærvinsjen med Frank Moen fra DNV, prosjektleder Marit Øen Grashei (K. LUND Offshore) og mekanisk ingeniør Ahmed Kadir (K. LUND Offshore). Lineærvinsj til Sleipner A Når Aker Solutions MMO skal koble gassledningen fra Gina Krog-plattformen til Sleipner A på oppdrag fra Statoil, skjer det ved hjelp av en trommelvinsj og en lineærvinsj fra K. LUND Offshore. Inntrekket av gassledningen fra Gina Krog-feltet (som het Dagny frem til 8. mars 2013) er planlagt utført i Arbeidet vil bestå av to separate operasjoner, etter at en først har ført et 22 gassrør de 30 kilometerne fra Gina Krog til Sleipner A. Her splittes dette opp i to 10,75 rør, som skal trekkes opp til produksjonsdekket hver for seg. I inntrekket av 10,75 rørene skal Aker Solutions MMO benytte seg av et vinsjesystem fra K. LUND Offshore. Hele leveransen består av en KTC-240 Lineærvinsj, en HV hydraulisk vinsj, spolemaskin, operasjonskonteiner, to HPU-er, 72 mm vaier og fem skiver. FAT (Factory Acceptance Test) av vinsjene ble utført i midten av november. Testene ble overvåket av representanter fra både Statoil, Aker Solutions MMO, DNV og K. LUND Offshore, og begge gikk helt i henhold til alle planer og prosedyrer. Dermed er leveransen klar for videre transport til Egersund for sammenstilingskontroll og lasttest. Deretter går leveransen videre til Sleipner A. Her vil vinsjer og spolemaskin monteres på eksisterende, flyttbare fundamenter, mens HPUer og operasjons konteiner installeres direkte på dekket. K. LUND Offshore stiller med personell når offshoreutstyret skal mobiliseres. Dette er estimert til februar FAKTA HV KTC240 Lineærvinsj l Maks. belastning (SWL): l Maks. hastighet: kilo ( kilo 1. vaierlag, kilo halv trommel) 2 m/min (5 m/min 1. vaierlag, 7,5 m/min halv trommel) kilo l Arbeidstrykk: 275 bar 300 bar l Anbefalt vaierdiameter: 64 mm mm l Vekt: kilo kilo 2,4 m/min. (opp til kilo; 1,2 m/min. opp til kilo) l Dimensjoner: - 2,0 x 6,9 x 1,0 m (b x l x h) Gjennomgang av dokumentasjon for inntrekkspakken: prosjekt leder Aker MMO Audun Trøite Sandven og innkjøper Aker MMO Eivind Stork sammen med prosjektleder Marit Øen Grashei og teknisk leder Tor Egil Nummedal fra K. LUND Offshore. Fornøyd med jobben: Prosjektleder Marit Øen Grashei, Kjell Arild Nummedal, Ahmed Kadir, Ole Ofstad Skie, Kim René Svensen og Ole Andre Strømø. Full kontroll: Kim René Svensen og Ahmed Kadir holder oppsyn med belastningen av vinsjen under FAT-gjennomgangen. Marit Øen Grashei, Frank Moen (DNV), Ahmed Kadir og Ole Ofstad Skie kunne konstatere at FAT gikk helt i henhold til planen. 8 9

6 OTD: God start for ny stand» Kontrollert kompressorkø Tett i tett: Høy aktivitet har ført til utfordringer med plassen på kompressorverkstedet. Årets OTD ble ilddåpen for K. LUND Offshore sin nye stand, som ble klar rett før messen. Offshore Technology Days 2014 Bergen gikk av stabelen i Sotra Arena på Straume utenfor Bergen 15. og 16. oktober. I løpet av to meget travle dager samlet den 16. årlige oljeutstyrsmessen totalt 512 utstillere fra 28 land, og i overkant av besøkende. K. LUND Offshore stilte på messen med totalt seks personer, med både administrasjonen, løfte- og kompressoravdelingen representert. De fikk det travelt med å ta i mot og snakke med både små og store kunder, samt en del leverandører. - Vi hadde mye besøk, og spesielt drikkeflaskene vi delte ut var meget populære, forteller salgssjef Øyvind Fagernes Martinussen ved K. LUND Offshore sin Bergens-avdeling. I løpet av OTD fikk vi en god oversikt over nye, potensielle prosjekter. Kundemassen som kom til standen vår var fra hele landet, men naturlig nok med en overvekt av representanter fra Sør- og Vestlandet. Vi fikk delt ut en god del informasjons- og reklamemateriell og mange skrøt av den nye standen vår, oppsummerer Martinussen. I løpet av OTD fikk vi en god oversikt over nye, potensielle prosjekter. Salgssjef Øyvind Fagernes Martinussen I kompressoravdelingen har det vært usedvanlig hektisk det siste året, med en rekordhøy ordreinngang. Det viser godt igjen i verkstedhallen. Her står nemlig kompressorpakkene i kø, tett i tett. Årets aktivitet har vært ekstremt høy; vi har definitivt hatt en all time high, forteller avdelingsleder Johan Agnell, som kan konstatere at det er kontrollert hektisk i verkstedet. Vi er i rute med leveransene. Det siste året har vi holdt en leveringspresisjon som har vært på topp. Og det til tross for at vi har det veldig travelt for tiden, med flere kompressorpakker på gang enn vi noen gang har hatt tidligere. Blant leveringene av kompressor- og tørkepakker finner vi til Norne for Aibel/Statoil, Aasta Hansen for Hyundai/Statoil, Ivar Aasen for SMOE/Det Norske, Mariner for Daewoo Statoil og Ormen Lange for Aker/Shell. Centackompressorene til Mariner-prosjektet har en installert motoreffekt på 800 Kw, noe som er det største kompressoravdelingen ved K Lund Offshore har testet med eget utstyr på verkstedet på Sola. Den høye aktiviteten har ført til utfordringer med plassen en har til rådighet i verkstedet. Med et så stort press på produksjonen og verkstedlokalene som vi har nå, blir logistikken i prosjektene svært viktig. Når et prosjekt skal inn, må et annet ut ellers blir det full blokkering. Det er en utfordring å få dette til å fungere. Men så langt har vi lykkes fullt ut, konstaterer Agnell, som mener reorganiseringen av avdelingen er en stor bidragsyter til suksessen. At vi har en organisasjon som takler en så ekstremt høy belastning som vi hatt det siste året, viser at vi har lykkes med det interne forbedringsarbeidet. Dermed kan vi ha et aktivitetsnivå som er doblet i forhold til det vi taklet for bare halvannet år siden, og samtidig ende opp med et meget godt resultat både i forhold til kvalitet, leveransepresisjon og fortjeneste. Årets aktivitet har vært ekstremt høy; vi har definitivt hatt en all time high. Johan Agnell, avdelingsleder kompressor 10 11

7 Ny programvare for BEDRE OPPFØLGING Lær av de beste: Administrerende direktør Gaute Jørpeland talte til en lydhør forsamling i Næringsforeningen i Stavanger. Innsparing i tid er enorm når vi ikke trenger å lete etter ting. Og det blir både lettere å få gjort ting riktig med én gang, og en unngår uhell, ulykker og kostbare feil. Gaute Jørpeland Til Næringsforeningen for å lære bort I begynnelsen av november var K. LUND Offshores administrerende direktør, Gaute Jørpeland, invitert til Næringsforeningen i Stavanger for å holde et foredrag. Anledningen var en samling med tema Lær av de beste: Hvordan bli mer lønnsom?. Bakgrunnen for invitasjonen var K. LUND Offshore sitt arbeid med å utarbeide standardløsninger, og med implementering av TPM/Lean i bedriften. Og de fremmøtte fikk høre om hvordan det omfattende og krevende arbeidet med fokus på orden, struktur og rutiner har medført en kraftig effektivisering i hele bedriften. KRAFTIG OPPRYDNING Vi startet på verkstedet, der alle i bedriften var med på en kraftig opprydning og systematisering. Før denne hadde vi 30 mann der, hvor 10 lette etter verktøy og deler, 10 ventet på å få verktøy og deler for å komme videre i arbeidet, 5 jobbet og 5 pratet. Etter opprydningen har vi 5 som jobber og 5 som prater..., fortalte Gaute Jørpeland til en humrende forsamling. - Innsparing i tid er enorm når vi ikke trenger å lete etter ting. Og det blir både lettere å få gjort ting riktig med én gang, og en unngår uhell, ulykker og kostbare feil, slo Jørpeland fast. SKULLE BEGYNT MED LEDELSEN Men i etterpåklokskapens lys var K. LUND Offshoredirektøren også litt kritisk til deler av arbeidet som bedriften har gjort med TPM og Lean, og mente at ikke alt har vært like godt gjennomført. I ettertid vil jeg nok si at vi skulle begynt med ledelsen, og ikke gått rett ned på detaljnivå med rydding på verkstedet og slike ting. Det er viktig å få disse tingene forankret på ledelsesnivået, og deretter trekke det ned og ut i alle ledd, påpekte Gaute Jørpeland. STIKK TIL STATOIL Næringsforeningen hadde også invitert Torger Rød, SPV for subsea, pipelines & cessation hos Statoil, til den samme sesjonen som K. LUND Offshore. Sesjonen hadde overskriften Hvordan jobbe enda smartere og samhandle enda bedre?, og partene fortalte litt om dette ut fra sin synsvinkel. Under sitt foredrag hadde Jørpeland et par stikk å komme med til Statoil, ikke minst i forhold til bruken av standardløsninger. I dag bruker vi timer på å produsere en kompressorordre som vi for noen få år siden brukte timer på, forklarte K. LUND Offshore-direktøren, og påpekte at stadig nye og mer omfattende krav medfører enorme kostnader. Løsningen er å ta enda bedre tak i arbeidet med å innføre standardløsninger både på produkt- og dokumentasjonsnivå. Det har ikke bare et kostnadsaspekt ved seg. Kan vi slippe å bruke timer ekstra på noe som ikke tilfører produktet noe som helst, så kan disse timene heller gå til innovasjonsarbeid. Det vil gi enda bedre produkter, og dermed skaper vi en vinn-vinn situasjon for både oss som leverandør, og for kunder som Statoil, uttalte Gaute Jørpeland til nikkende respons fra Statoil-direktøren. K. LUND Offshore har lenge hatt fokus på å effektivisere og strømlinjeforme alle sider ved virksomheten. Gjennom ekstensivt arbeid med TPM/Lean har en også jobbet med å finne, utvikle og implementere gode programvareløsninger. I dette arbeidet har løfteavdelingen nå oppgradert sin CRMløsning (Customer Relationship Management). Avdelingen har innført et system for Customer Lifecycle Management (CLM), som er fullintegrert med K. LUND Offshore sitt eksisterende ERP-system (Enterprise Resource Planning). Ved hjelp av CLM organiserer og synkroniserer vi vårt arbeid mot kundene, og blir mer effektive. Det hjelper oss å styre hele prosessen, forteller leder for løfteavdelingen i K. LUND Offshore, Eivind Windingstad. MER HELHETLIG Med det nye CLM-systemet foregår all registrering av kundekontakt på samme sted for alle involverte i K. LUND Offshore. Slik reduseres dataregistrering, og en får mer oppdaterte og korrekte data. Dermed får vi et bedre og mer helhetlig syn på all kommunikasjon med våre kunder, og kan enklere og raskere bygge opp en komplett og korrekt kundehistorikk opp mot tidsaspektet. CLM gir oss muligheten til en effektiv oppfølging i alle trinn i salgsprosessen helt fra det øyeblikket første forespørselen kommer til oss, påpeker Windingstad. VIKTIG REDSKAP Oppgraderingen av CRM-løsningen kom på plass i høst, og lederen for løfteavdelingen er godt fornøyd med det nye systemet. Det gir oss et viktig redskap i arbeidet med å videreutvikle vår kundebehandling til å fremstå som ytterst profesjonell, konstaterer han. Ved hjelp av CLM organiserer og synkroniserer vi vårt arbeid mot kundene, og blir mer effektive. Leder for løfte avdelingen, Eivind Windingstad 12 13

8 LØFTEVERKSTEDET: Veldig sterkt lag: Mekanikerne på løfteverkstedet stiller med lang erfaring og bred kompetanse. Bak fra venstre: Verkstedformann Eirik Holen, Ole Ofstad Skeie, Ole Andre Strømø, Eivind Alexander Unhammer, Andreas Evertsen, Kjell Arild Omdal Nummedal. Foran f.v.: Ahmed Kadir, Kim René Svensen, Ole-Kristian Gustavsen, Mads Haga. Dekker hele pakken! Løfteverkstedet til K. LUND Offshore er en godt organisert affære. Med høy kompetanse og sterk lagånd får de 12 på verkstedgulvet prosjektene i mål enten det gjelder ombygging av større løfteutstyr, reparasjoner ute på en plattform eller sertifisering av en talje. Lærlingene Daniel Yara (t.h.) og Jan Åge Westergård (t.v.) i gang med å overhale en talje som skal resertifiseres. Løfteverkstedet til K. LUND Offshore er en godt organisert affære. Med høy kompetanse og sterk lagånd får de 12 på verkstedgulvet prosjektene i mål enten det gjelder ombygging av større løfteutstyr, reparasjoner ute på en plattform eller sertifisering av en talje. Mesteparten av timene på verkstedet går til vedlikehold av løfteavdelingens utleieutstyr, samt skreddersøm av solgt utstyr i henhold til kundens spesifikasjoner. I tillegg blir det en del reising på mekanikerne, som følger både utleieutstyret og løfteutstyr som er solgt til sluttbruker. De tar montering og mobilisering av utstyr, og går inn som vinsjoperatører og arbeidsledere. MER OVERHALING OG RESERTIFISERING Men løfteverkstedet tar også vedlikehold, overhaling og resertifisering av kunders utstyr fra K. LUND Offshore, Ingersoll Rand og Larzep. Dette er en type oppdrag som det blir stadig mer av. Arbeidet gjøres både inne på verkstedet, og ute hos kunder både på land og på marine installasjoner. Og mekanikernes høye kompetanse gjør at løfteverkstedet gjerne tar denne typen oppdrag på strak arm. GOD KAPASITET Dette er jo vårt utstyr, som vi har jobbet med i mange år og kjenner veldig godt. Mekanikerne har blitt kurset av produsentene, og vi har eget delelager. Derfor har vi også veldig god kapasitet både utstyrs- og fagmessig til å utføre generelt vedlikehold, reparasjoner og resertifisering, påpeker verkstedformann Eirik Holen. Vi har jo også en digital testbenk for taljer og vinsjer opp til 180 tonn. I denne kan vi få sjekket alt utstyr, og se at det holder mål i forhold til alle krav og spesifikasjoner. Med andre ord dekker vi hele pakken! Dette er jo vårt utstyr, som vi har jobbet med i mange år og kjenner veldig godt. Verkstedformann Eirik Holen ET VELDIG STERKT LAG Vi har et veldig sterkt lag på verkstedet, med mekanikere som startet her som lærlinger og ble værende etter at de tok fagprøven. Basene våre har nesten ti års erfaring med denne typen arbeid, så kompetansen er utrolig høy, slår Holen fast. 32-åringen er trettende mann på laget og en av de ferskeste på løfteverkstedet. Jeg begynte her 1. juni, etter å ha jobbet som bas hos IKM. Og jeg kom rett inn i en vanvittig bra og travel sommer, forteller verkstedformannen. Det har roet seg noe nå, for vinteren er generelt en rolig periode. Men vi har alltid nok å holde på med! 14 15

9 JULEGAVE MED MENING K. LUND Offshore vil i år igjen gi en gave til Kreftforeningen i stedet for firmagave til våre kunder og forbindelser. Slik går julegaven til et godt og meget viktig formål som angår svært mange av oss. Kreftforeningen arbeider for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at de kreftrammede og pårørende får best mulig livskvalitet. De støtter forskning på kreft, og driver med forebyggende arbeid, informasjon og rådgivning. Inspirasjonspris til K. LUND Offshore K. LUND Offshore ble tildelt inspirasjonsprisen under årets TPM-Lean Nettverkskonferanse 11. og 12. september. Utdelingen fant sted på Quality Airport Hotel på Sola, der utfordringene relatert til kostnadsreduksjoner og økt effektivitet stod i fokus. Juryen trakk frem K. LUND Offshore og spesielt Kåre Reke og Gaute Jørpeland sine roller som pådrivere, eksempler og inspiratorer for bedrifter på Vestlandet i bruken av TPM og ledelsesfilosofien Lean helt siden K. LUND Offshore har vært en pådriver for at flere oljeservicebedrifter på Vestlandet skal samarbeide for et best mulig samlet resultat for bransjen. Kåre Reke er også initiativtaker til TPM-Lean Brukernettverket, som igjen har hatt en sterk inspirerende effekt, skriver juryen i sin begrunnelse for tildeling av prisen. K. LUND Offshore Skvadronvegen Sola Tlf: Fax:

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

...er mye, mange og mangt

...er mye, mange og mangt ANNONSEBILAG en avis fra Norservicegruppen Kvalitet, miljø og sosialt ansvar Side 8. Elbilkongene Side 14. Kaffe? Side 6....er mye, mange og mangt Veien til jobb Side 4. Jeg gleder meg til mandagsmorran

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer