Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet."

Transkript

1 NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. Side 8 9 Kompressorpakker i kø Alt i rute tross rekordstor aktivitet. Side 10

2 POSITIVE UTFORDRINGER For å styrke våre to operative virksomheter, har vi nå gjort dem om til de selvstendige selskapene K. LUND Offshore Kompressor as og K. LUND Offshore Løft as. Dette er en naturlig følge av at enhetene ikke har hatt mye til felles, selv om de holder til i samme bygg. Med gode systemer og rutiner på plass hos begge virksomheter, var tidspunktet nå riktig for å gjøre dette. Vi tror de vil utvikle seg bedre som selvstendige enheter. Men selv om vi nå foretar en deling i selskapsstrukturen, forblir det meste som før. Løft og Kompressor får ny, felles logo, felles hjemmeside, holder til i samme bygg og vil beholde kontorer, personale og telefonnumre. Med andre ord er det egentlig lite våre kunder og kontakter vil merke. Det mange derimot nok har merket, er hvordan arbeidet med TPM/LEAN i K. LUND Offshore har gitt meget gode resultater det siste året. Vi startet arbeidet med TPM/LEAN i 2006, og hadde da et spesielt fokus på verkstedene. Det har vært en lang prosess frem mot implementering av LEAN-tankegangen i hele organisasjonskulturen. Men i dag er vi endelig kommet dit hvor vi arbeider som en ekte LEAN-organisasjon, med kontinuerlige forbedringer i alle ledd. Forbedringene har noe av æren for at 2014 blir K. LUND Offshore sitt beste år noen sinne. Det til tross for at media dømmer bransjen nedenom og hjem. Nesten daglig har vi sett oppslag om oppsigelser og dystre fremtidsutsikter for oljeservicesektoren. I mine 37 år i bransjen har jeg opplevd dette komme igjen med 8 10 års mellomrom. Det er slutt på oljen, finn deg noe annet å gjøre. Vi har tro på enda mange gode år i bransjen. Ekofisk er rustet opp for 50 nye år, i likhet med mange andre installasjoner. Johan Sverdrup skal bygges ut og det vil fortsatt være nærmere 400 plattformer i Nordsjøen som har behov for vedlikehold og oppgraderinger. Derfor sier vi ikke opp folk. Vi har ti prosent flere medarbeidere i år enn i 2013 og søker stadig etter flere. Vi vet våre ansatte er vår viktigste ressurs, og at det tar lang tid å lære opp nye. Derfor går vi ikke til oppsigelser om det er rolig i markedet. Vi går heller inn for å få gjort det vi tidligere ikke har hatt tid til, og tar grep for å bli enda bedre. Ved å jobbe på denne måten, står vi bedre rustet til å møte de utfordringene som måtte komme. Så lenge 60 prosent av verdens energibehov fortsatt dekkes av olje og gass, ser det ut til at utfordringene blir av positiv art for K. LUND Offshore. For min del har jeg tenkt å fortsette i denne bransjen i flere år til om enn ikke i nye 37 år...»vi har fått ny logo! I forbindelse med organisasjonsendringene i K. LUND Offshore, har vi benyttet anledningen til å gjøre endringer i vår visuelle identitet. Den oransje oljeplattformen har vært grafisk element i vår profil helt siden oppstarten av K. LUND Offshore. Først hadde denne en grå bølge under, og deretter en rett linje i oransje. Utgangspunktet for den oransje fargen er overflatebehandlingen som er standard på alt løfteutstyr vi leverer. Denne fargen har i stadig større grad blitt vår, og benyttes i utstrakt grad både i reklamemateriell, presentasjoner og på nettsidene. Både den oransje fargen og plattformen er blitt videreført i den nye, mer stiliserte logoen. Her er både linjen og AS i firmanavnet fjernet, slik at den er blitt enklere. Samtidig er den representativ for både K. LUND Offshore Løft og K. LUND Offshore Kompressor. Et sterkt og lett gjenkjennelig symbol, og et tydelig ansikt utad for vår virksomhet i tiden fremover. Et sterkt og lett gjenkjennelig symbol, og et tydelig ansikt utad for vår virksomhet i tiden fremover. Gaute Jørpeland Administrerende direktør K. LUND Offshore as er en sterk, offensiv og pålitelig leverandør av kompressorer og løfteutstyr til norsk og internasjonal olje- og gassindustri. Vi holder til i moderne kontor- og produksjonslokaler på Sola, der vi bygger kompressorer, tørkere, vinsjer, HPUer og taljer etter oljeselskapenes spesifikasjoner. KL-posten utgis av K. LUND Offshore as. Redaktør: Gaute Jørpeland Utforming: Lokomotiv Media Skribent: Helge Edland Trykk: Kai Hansen Trykkeri For mer info: 2 3

3 Klar med arvtakere: Administrerende direktør Gaute Jørpeland flankert av leder for kompressoravdelingen, Johan Agnell (t.v.) og Eivind Windingstad, leder for løfteavdelingen. K. LUND Offshore omstrukturerer: FRA ETT TIL TO K. LUND Offshore AS er i gang med den største omstruktureringen i selskapets historie. Etter å ha fungert som ett selskap med to underavdelinger, gjør en nå om til to selvstendige selskaper med hvert sitt forretningsområde; kompressor og løft. Delingen er naturlig og udramatisk og vil sannsynligvis ikke merkes stort blant kunder og kontakter. Vi har satt i gang en prosess, der vi oppretter et nytt holdingselskap og et datterselskap under dette. Datterselskapet har fusjonert inn gamle K. LUND Offshore AS, og skiftet navn til K. LUND Offshore Kompressor. Så fisjonerer vi løftedelen ut av dette selskapet igjen, slik at vi får to datterselskaper som er heleid av holdingselskapet. Slik får vi en konsernstruktur med felles bankavtaler og muligheten til å tilføre konsernbidrag til datterselskapene, om det skulle bli nødvendig, forteller administrerende direktør i K. LUND Offshore AS, Gaute Jørpeland. Hele prosessen er planlagt ferdig i løpet av desember 2014, slik at vi fra 2015 av har to selvstendige selskaper; K. LUND Offshore Kompressor og K. LUND Offshore Løft. SETT ETTER ARVTAKERE Overgangen fra ett til to selskaper kommer etter at K. LUND Offshore AS har opplevd en fantastisk og krevende vekst i både størrelse og omsetning. Sammen med utfordringene som har ligget i å trekke synergieffekter ut av to forskjellige bedriftskulturer og et ønske fra Jørpeland om å overlate ledelsesoppgavene til andre, har det ført frem mot dagens pågående omstrukturering. Jeg har i lengre tid sett meg om etter arvtakere, og ønsket å gå over i en funksjon som arbeidende styreformann. Det føles naturlig å la noen andre overta. Og med to gode ledere på plass, var tiden også moden for å foreta den delingen vi nå er i gang med, forklarer Gaute Jørpeland. HVER SINE KULTURER Samtidig har det vært en utfordring å jobbe som ett selskap, slik vi la opp til i K. LUND Offshore AS sin operative visjon. Løft og kompressor har hver sine kulturer, noe som er naturlig når de har forskjellige fagmiljøer som jobber på hver sin måte innenfor forskjellige tidshorisonter. Mens kompressor gjerne jobber i måneder med ordrer som først skal leveres etter ett års tid, kan løfteavdelingen få en ordre på formiddagen som skal ut på et prosjekt samme ettermiddag. Det er to forskjellige verdener, og derfor var det ikke naturlig å få dem til å fungere sammen. NATURLIG PROSESS At det som nå skjer er en naturlig deling, er en oppfatning som deles av de ansatte. Jørpeland forteller at tilbakemeldingene fra de ansatte er overveiende positive, og at de også oppfatter omstruktureringen som en naturlig prosess som ikke kom som en overraskelse. Det er lite dramatikk i dette, og det meste vil jo bli ved det samme, understreker administrerende direktør Gaute Jørpeland. Verken ansatte, kunder eller leverandører vil egentlig merke stort til dette. Internt vil selskapene se at de får større muligheter til å styrke sin virksomhet, i og med at en kan drive arbeidet fremover på et helt selvstendig grunnlag. Det vil komme virksomheten og kundene til gode. Med to gode ledere på plass, var tiden også moden for å foreta den delingen vi nå er i gang med. Gaute Jørpeland 4 5

4 K. LUND Offshore Kompressor: En organisk vekst I kompressoravdelingen ser avdelingsleder Johan Agnell frem til omstruktureringen av K. LUND Offshore med forventning. Etter mye arbeid med å finne og utvikle synergieffekter mellom løfte- og kompressoravdelingen mener han at det nå var rett å gå helt andre veien og skille de to virksomhetene. Tanken har vært at vi stod sterkere som en samlet virksomhet. Derfor forsøkte vi å få til så mye samarbeid som mulig, både med felles systemer og prosesser, og ved bruk av fagpersonell på tvers av avdelingene. Men vi har sett at det ikke er hensiktsmessig lenger, blant annet i forhold til strategier, forteller Agnell. Vi har forskjellige produkter, forholder oss til ulike organisasjoner, har forskjellig arbeidsmetodikk og prosjekter med ulik tidshorisont. Det gjør det for eksempel vanskelig å jobbe med samme programvare, og å ha samme struktur og organisering. Nå var det på tide at vi fokuserer på hva som er viktig for vår virksomhet, slik at vi kan få en videre utvikling. MÅ STÅ PÅ EGNE BEN Med opprettelsen av K. LUND Offshore Kompressor åpnes det mange muligheter. Men Johan Agnell er klar på at det også finnes utfordringer når de nå blir et eget selskap. Med K. LUND Offshore Kompressor synliggjøres en uavhengighet hvor vi må stå på egne ben og bære egne kostnader fullt ut. Det vil medføre større fokus på økonomien, på godt og vondt. IKKE MERKBAR FORANDRING Videre vil vi bli mer kundeorienterte, og utvikle systemer som bedre dekker vårt behov i stedet for å være et kompromiss mellom to avdelinger. Det krever at vi videreutvikler vår strategi, setter fokus på vårt virksomhetsområde, og blir mer spesialiserte, tror Agnell, som mener at kundene i liten grad vil merke omstruktureringen i K. LUND Offshore. Vi vil jo være på samme sted, og de vil møte den samme resepsjonen og snakke med de samme personene. I den grad det vil merkes, så vil det nok være på en positiv måte. Forhåpentligvis vil de opp leve oss som enda mer kundeorienterte. Vi vil jo ikke få store forandringer i selskapet; dette er en organisk vekst, en naturlig måte å vokse på. Eivind Windingstad K. LUND Offshore Løft: Business as ususal Hos løfteavdelingen er ikke omstruktureringen av K. LUND Offshore en stor sak. For selv om de nå blir et eget selskap, vil det fremover bli business as usual for både de ansatte og kundene. Jeg tror ikke kundene vil oppleve noen stor forskjell. Våre to avdelinger har egentlig vært ganske så adskilte hele veien, slik at våre kunder knapt kjenner til folk på den andre avdelingen, uttaler avdelingsleder Eivind Windingstad. Men det vil jo komme små forandringer ut av omstruktureringen. Internt vil vi nok få en tydeligere delegering av ansvar og myndighet. Vi vil bli tettere internt, og tydeligere utad. Vi vil kunne tilpasse hverdagen og verktøyene etter våre behov og utfordringer. Og så vil vi kunne utvikle en egen strategi. MER EFFEKTIVE OG FLEKSIBLE For løfteavdelingen er tidsaspektet viktig når kundenes behov skal dekkes. Mange ordrer opererer med korte frister, og Windingstad tror de nå vil bli enda bedre på å møte disse. Vi blir mer effektive og fleksible når vi ikke trenger å ta hensyn til andre deler av en større virksomhet. Det gjelder spesielt datasystemene, som kan spisses mer mot våre behov. Kortere kommandolinjer og færre beslutningstakere vil samtidig gjøre at vi kan gjennomføre ting raskere. SVÆRT POSITIV DELING Windingstad er ikke i tvil om at det har vært kulturforskjeller mellom to de avdelingene i K. LUND Offshore. Derfor mener han at delingen i to separate virksomheter er svært positiv. Vi jobber ganske så ulikt, og har forskjellige utfordringer. Nå kan vi i større grad få rendyrke kulturene våre, og ha fullt fokus på våre kunder og produkter, forklarer avdelings- 6 7 Johan Agnell lederen. VIL HJELPE HVERANDRE Men selv etter omstruktureringen vil det være en utstrakt grad av samarbeid mellom løft og kompressor når det er hensiktsmessig. Vi blir jo værende i samme bygg, og er de samme personene på de samme kontorene. Så vi vil jo benytte oss av hverandre, og prøve å utnytte den kompetansen vi har på huset. Vi vil møtes mindre, ikke minst i ledelsen. Men vi kommer uansett til å gå litt om hverandre, og hjelpe hverandre når det trengs, påpeker Eivind Windingstad.

5 Teknisk leder Tor Egil Nummedal gjennomgår lineærvinsjen med Frank Moen fra DNV, prosjektleder Marit Øen Grashei (K. LUND Offshore) og mekanisk ingeniør Ahmed Kadir (K. LUND Offshore). Lineærvinsj til Sleipner A Når Aker Solutions MMO skal koble gassledningen fra Gina Krog-plattformen til Sleipner A på oppdrag fra Statoil, skjer det ved hjelp av en trommelvinsj og en lineærvinsj fra K. LUND Offshore. Inntrekket av gassledningen fra Gina Krog-feltet (som het Dagny frem til 8. mars 2013) er planlagt utført i Arbeidet vil bestå av to separate operasjoner, etter at en først har ført et 22 gassrør de 30 kilometerne fra Gina Krog til Sleipner A. Her splittes dette opp i to 10,75 rør, som skal trekkes opp til produksjonsdekket hver for seg. I inntrekket av 10,75 rørene skal Aker Solutions MMO benytte seg av et vinsjesystem fra K. LUND Offshore. Hele leveransen består av en KTC-240 Lineærvinsj, en HV hydraulisk vinsj, spolemaskin, operasjonskonteiner, to HPU-er, 72 mm vaier og fem skiver. FAT (Factory Acceptance Test) av vinsjene ble utført i midten av november. Testene ble overvåket av representanter fra både Statoil, Aker Solutions MMO, DNV og K. LUND Offshore, og begge gikk helt i henhold til alle planer og prosedyrer. Dermed er leveransen klar for videre transport til Egersund for sammenstilingskontroll og lasttest. Deretter går leveransen videre til Sleipner A. Her vil vinsjer og spolemaskin monteres på eksisterende, flyttbare fundamenter, mens HPUer og operasjons konteiner installeres direkte på dekket. K. LUND Offshore stiller med personell når offshoreutstyret skal mobiliseres. Dette er estimert til februar FAKTA HV KTC240 Lineærvinsj l Maks. belastning (SWL): l Maks. hastighet: kilo ( kilo 1. vaierlag, kilo halv trommel) 2 m/min (5 m/min 1. vaierlag, 7,5 m/min halv trommel) kilo l Arbeidstrykk: 275 bar 300 bar l Anbefalt vaierdiameter: 64 mm mm l Vekt: kilo kilo 2,4 m/min. (opp til kilo; 1,2 m/min. opp til kilo) l Dimensjoner: - 2,0 x 6,9 x 1,0 m (b x l x h) Gjennomgang av dokumentasjon for inntrekkspakken: prosjekt leder Aker MMO Audun Trøite Sandven og innkjøper Aker MMO Eivind Stork sammen med prosjektleder Marit Øen Grashei og teknisk leder Tor Egil Nummedal fra K. LUND Offshore. Fornøyd med jobben: Prosjektleder Marit Øen Grashei, Kjell Arild Nummedal, Ahmed Kadir, Ole Ofstad Skie, Kim René Svensen og Ole Andre Strømø. Full kontroll: Kim René Svensen og Ahmed Kadir holder oppsyn med belastningen av vinsjen under FAT-gjennomgangen. Marit Øen Grashei, Frank Moen (DNV), Ahmed Kadir og Ole Ofstad Skie kunne konstatere at FAT gikk helt i henhold til planen. 8 9

6 OTD: God start for ny stand» Kontrollert kompressorkø Tett i tett: Høy aktivitet har ført til utfordringer med plassen på kompressorverkstedet. Årets OTD ble ilddåpen for K. LUND Offshore sin nye stand, som ble klar rett før messen. Offshore Technology Days 2014 Bergen gikk av stabelen i Sotra Arena på Straume utenfor Bergen 15. og 16. oktober. I løpet av to meget travle dager samlet den 16. årlige oljeutstyrsmessen totalt 512 utstillere fra 28 land, og i overkant av besøkende. K. LUND Offshore stilte på messen med totalt seks personer, med både administrasjonen, løfte- og kompressoravdelingen representert. De fikk det travelt med å ta i mot og snakke med både små og store kunder, samt en del leverandører. - Vi hadde mye besøk, og spesielt drikkeflaskene vi delte ut var meget populære, forteller salgssjef Øyvind Fagernes Martinussen ved K. LUND Offshore sin Bergens-avdeling. I løpet av OTD fikk vi en god oversikt over nye, potensielle prosjekter. Kundemassen som kom til standen vår var fra hele landet, men naturlig nok med en overvekt av representanter fra Sør- og Vestlandet. Vi fikk delt ut en god del informasjons- og reklamemateriell og mange skrøt av den nye standen vår, oppsummerer Martinussen. I løpet av OTD fikk vi en god oversikt over nye, potensielle prosjekter. Salgssjef Øyvind Fagernes Martinussen I kompressoravdelingen har det vært usedvanlig hektisk det siste året, med en rekordhøy ordreinngang. Det viser godt igjen i verkstedhallen. Her står nemlig kompressorpakkene i kø, tett i tett. Årets aktivitet har vært ekstremt høy; vi har definitivt hatt en all time high, forteller avdelingsleder Johan Agnell, som kan konstatere at det er kontrollert hektisk i verkstedet. Vi er i rute med leveransene. Det siste året har vi holdt en leveringspresisjon som har vært på topp. Og det til tross for at vi har det veldig travelt for tiden, med flere kompressorpakker på gang enn vi noen gang har hatt tidligere. Blant leveringene av kompressor- og tørkepakker finner vi til Norne for Aibel/Statoil, Aasta Hansen for Hyundai/Statoil, Ivar Aasen for SMOE/Det Norske, Mariner for Daewoo Statoil og Ormen Lange for Aker/Shell. Centackompressorene til Mariner-prosjektet har en installert motoreffekt på 800 Kw, noe som er det største kompressoravdelingen ved K Lund Offshore har testet med eget utstyr på verkstedet på Sola. Den høye aktiviteten har ført til utfordringer med plassen en har til rådighet i verkstedet. Med et så stort press på produksjonen og verkstedlokalene som vi har nå, blir logistikken i prosjektene svært viktig. Når et prosjekt skal inn, må et annet ut ellers blir det full blokkering. Det er en utfordring å få dette til å fungere. Men så langt har vi lykkes fullt ut, konstaterer Agnell, som mener reorganiseringen av avdelingen er en stor bidragsyter til suksessen. At vi har en organisasjon som takler en så ekstremt høy belastning som vi hatt det siste året, viser at vi har lykkes med det interne forbedringsarbeidet. Dermed kan vi ha et aktivitetsnivå som er doblet i forhold til det vi taklet for bare halvannet år siden, og samtidig ende opp med et meget godt resultat både i forhold til kvalitet, leveransepresisjon og fortjeneste. Årets aktivitet har vært ekstremt høy; vi har definitivt hatt en all time high. Johan Agnell, avdelingsleder kompressor 10 11

7 Ny programvare for BEDRE OPPFØLGING Lær av de beste: Administrerende direktør Gaute Jørpeland talte til en lydhør forsamling i Næringsforeningen i Stavanger. Innsparing i tid er enorm når vi ikke trenger å lete etter ting. Og det blir både lettere å få gjort ting riktig med én gang, og en unngår uhell, ulykker og kostbare feil. Gaute Jørpeland Til Næringsforeningen for å lære bort I begynnelsen av november var K. LUND Offshores administrerende direktør, Gaute Jørpeland, invitert til Næringsforeningen i Stavanger for å holde et foredrag. Anledningen var en samling med tema Lær av de beste: Hvordan bli mer lønnsom?. Bakgrunnen for invitasjonen var K. LUND Offshore sitt arbeid med å utarbeide standardløsninger, og med implementering av TPM/Lean i bedriften. Og de fremmøtte fikk høre om hvordan det omfattende og krevende arbeidet med fokus på orden, struktur og rutiner har medført en kraftig effektivisering i hele bedriften. KRAFTIG OPPRYDNING Vi startet på verkstedet, der alle i bedriften var med på en kraftig opprydning og systematisering. Før denne hadde vi 30 mann der, hvor 10 lette etter verktøy og deler, 10 ventet på å få verktøy og deler for å komme videre i arbeidet, 5 jobbet og 5 pratet. Etter opprydningen har vi 5 som jobber og 5 som prater..., fortalte Gaute Jørpeland til en humrende forsamling. - Innsparing i tid er enorm når vi ikke trenger å lete etter ting. Og det blir både lettere å få gjort ting riktig med én gang, og en unngår uhell, ulykker og kostbare feil, slo Jørpeland fast. SKULLE BEGYNT MED LEDELSEN Men i etterpåklokskapens lys var K. LUND Offshoredirektøren også litt kritisk til deler av arbeidet som bedriften har gjort med TPM og Lean, og mente at ikke alt har vært like godt gjennomført. I ettertid vil jeg nok si at vi skulle begynt med ledelsen, og ikke gått rett ned på detaljnivå med rydding på verkstedet og slike ting. Det er viktig å få disse tingene forankret på ledelsesnivået, og deretter trekke det ned og ut i alle ledd, påpekte Gaute Jørpeland. STIKK TIL STATOIL Næringsforeningen hadde også invitert Torger Rød, SPV for subsea, pipelines & cessation hos Statoil, til den samme sesjonen som K. LUND Offshore. Sesjonen hadde overskriften Hvordan jobbe enda smartere og samhandle enda bedre?, og partene fortalte litt om dette ut fra sin synsvinkel. Under sitt foredrag hadde Jørpeland et par stikk å komme med til Statoil, ikke minst i forhold til bruken av standardløsninger. I dag bruker vi timer på å produsere en kompressorordre som vi for noen få år siden brukte timer på, forklarte K. LUND Offshore-direktøren, og påpekte at stadig nye og mer omfattende krav medfører enorme kostnader. Løsningen er å ta enda bedre tak i arbeidet med å innføre standardløsninger både på produkt- og dokumentasjonsnivå. Det har ikke bare et kostnadsaspekt ved seg. Kan vi slippe å bruke timer ekstra på noe som ikke tilfører produktet noe som helst, så kan disse timene heller gå til innovasjonsarbeid. Det vil gi enda bedre produkter, og dermed skaper vi en vinn-vinn situasjon for både oss som leverandør, og for kunder som Statoil, uttalte Gaute Jørpeland til nikkende respons fra Statoil-direktøren. K. LUND Offshore har lenge hatt fokus på å effektivisere og strømlinjeforme alle sider ved virksomheten. Gjennom ekstensivt arbeid med TPM/Lean har en også jobbet med å finne, utvikle og implementere gode programvareløsninger. I dette arbeidet har løfteavdelingen nå oppgradert sin CRMløsning (Customer Relationship Management). Avdelingen har innført et system for Customer Lifecycle Management (CLM), som er fullintegrert med K. LUND Offshore sitt eksisterende ERP-system (Enterprise Resource Planning). Ved hjelp av CLM organiserer og synkroniserer vi vårt arbeid mot kundene, og blir mer effektive. Det hjelper oss å styre hele prosessen, forteller leder for løfteavdelingen i K. LUND Offshore, Eivind Windingstad. MER HELHETLIG Med det nye CLM-systemet foregår all registrering av kundekontakt på samme sted for alle involverte i K. LUND Offshore. Slik reduseres dataregistrering, og en får mer oppdaterte og korrekte data. Dermed får vi et bedre og mer helhetlig syn på all kommunikasjon med våre kunder, og kan enklere og raskere bygge opp en komplett og korrekt kundehistorikk opp mot tidsaspektet. CLM gir oss muligheten til en effektiv oppfølging i alle trinn i salgsprosessen helt fra det øyeblikket første forespørselen kommer til oss, påpeker Windingstad. VIKTIG REDSKAP Oppgraderingen av CRM-løsningen kom på plass i høst, og lederen for løfteavdelingen er godt fornøyd med det nye systemet. Det gir oss et viktig redskap i arbeidet med å videreutvikle vår kundebehandling til å fremstå som ytterst profesjonell, konstaterer han. Ved hjelp av CLM organiserer og synkroniserer vi vårt arbeid mot kundene, og blir mer effektive. Leder for løfte avdelingen, Eivind Windingstad 12 13

8 LØFTEVERKSTEDET: Veldig sterkt lag: Mekanikerne på løfteverkstedet stiller med lang erfaring og bred kompetanse. Bak fra venstre: Verkstedformann Eirik Holen, Ole Ofstad Skeie, Ole Andre Strømø, Eivind Alexander Unhammer, Andreas Evertsen, Kjell Arild Omdal Nummedal. Foran f.v.: Ahmed Kadir, Kim René Svensen, Ole-Kristian Gustavsen, Mads Haga. Dekker hele pakken! Løfteverkstedet til K. LUND Offshore er en godt organisert affære. Med høy kompetanse og sterk lagånd får de 12 på verkstedgulvet prosjektene i mål enten det gjelder ombygging av større løfteutstyr, reparasjoner ute på en plattform eller sertifisering av en talje. Lærlingene Daniel Yara (t.h.) og Jan Åge Westergård (t.v.) i gang med å overhale en talje som skal resertifiseres. Løfteverkstedet til K. LUND Offshore er en godt organisert affære. Med høy kompetanse og sterk lagånd får de 12 på verkstedgulvet prosjektene i mål enten det gjelder ombygging av større løfteutstyr, reparasjoner ute på en plattform eller sertifisering av en talje. Mesteparten av timene på verkstedet går til vedlikehold av løfteavdelingens utleieutstyr, samt skreddersøm av solgt utstyr i henhold til kundens spesifikasjoner. I tillegg blir det en del reising på mekanikerne, som følger både utleieutstyret og løfteutstyr som er solgt til sluttbruker. De tar montering og mobilisering av utstyr, og går inn som vinsjoperatører og arbeidsledere. MER OVERHALING OG RESERTIFISERING Men løfteverkstedet tar også vedlikehold, overhaling og resertifisering av kunders utstyr fra K. LUND Offshore, Ingersoll Rand og Larzep. Dette er en type oppdrag som det blir stadig mer av. Arbeidet gjøres både inne på verkstedet, og ute hos kunder både på land og på marine installasjoner. Og mekanikernes høye kompetanse gjør at løfteverkstedet gjerne tar denne typen oppdrag på strak arm. GOD KAPASITET Dette er jo vårt utstyr, som vi har jobbet med i mange år og kjenner veldig godt. Mekanikerne har blitt kurset av produsentene, og vi har eget delelager. Derfor har vi også veldig god kapasitet både utstyrs- og fagmessig til å utføre generelt vedlikehold, reparasjoner og resertifisering, påpeker verkstedformann Eirik Holen. Vi har jo også en digital testbenk for taljer og vinsjer opp til 180 tonn. I denne kan vi få sjekket alt utstyr, og se at det holder mål i forhold til alle krav og spesifikasjoner. Med andre ord dekker vi hele pakken! Dette er jo vårt utstyr, som vi har jobbet med i mange år og kjenner veldig godt. Verkstedformann Eirik Holen ET VELDIG STERKT LAG Vi har et veldig sterkt lag på verkstedet, med mekanikere som startet her som lærlinger og ble værende etter at de tok fagprøven. Basene våre har nesten ti års erfaring med denne typen arbeid, så kompetansen er utrolig høy, slår Holen fast. 32-åringen er trettende mann på laget og en av de ferskeste på løfteverkstedet. Jeg begynte her 1. juni, etter å ha jobbet som bas hos IKM. Og jeg kom rett inn i en vanvittig bra og travel sommer, forteller verkstedformannen. Det har roet seg noe nå, for vinteren er generelt en rolig periode. Men vi har alltid nok å holde på med! 14 15

9 JULEGAVE MED MENING K. LUND Offshore vil i år igjen gi en gave til Kreftforeningen i stedet for firmagave til våre kunder og forbindelser. Slik går julegaven til et godt og meget viktig formål som angår svært mange av oss. Kreftforeningen arbeider for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at de kreftrammede og pårørende får best mulig livskvalitet. De støtter forskning på kreft, og driver med forebyggende arbeid, informasjon og rådgivning. Inspirasjonspris til K. LUND Offshore K. LUND Offshore ble tildelt inspirasjonsprisen under årets TPM-Lean Nettverkskonferanse 11. og 12. september. Utdelingen fant sted på Quality Airport Hotel på Sola, der utfordringene relatert til kostnadsreduksjoner og økt effektivitet stod i fokus. Juryen trakk frem K. LUND Offshore og spesielt Kåre Reke og Gaute Jørpeland sine roller som pådrivere, eksempler og inspiratorer for bedrifter på Vestlandet i bruken av TPM og ledelsesfilosofien Lean helt siden K. LUND Offshore har vært en pådriver for at flere oljeservicebedrifter på Vestlandet skal samarbeide for et best mulig samlet resultat for bransjen. Kåre Reke er også initiativtaker til TPM-Lean Brukernettverket, som igjen har hatt en sterk inspirerende effekt, skriver juryen i sin begrunnelse for tildeling av prisen. K. LUND Offshore Skvadronvegen Sola Tlf: Fax:

Profesjonell leverandør til oljebransjen

Profesjonell leverandør til oljebransjen Profesjonell leverandør til oljebransjen www.kl-offshore.no FORRETNINGSOMRÅDER KOMPRESSOR K. LUND Offshore as er den desidert største aktøren på kompressor og tørkeanlegg, levert til produksjonsplattformer

Detaljer

Invitasjon til samling 13.oktober 2009. på Sola. TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Påmelding. innen 13.09 post@samarbeidsutvik

Invitasjon til samling 13.oktober 2009. på Sola. TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Påmelding. innen 13.09 post@samarbeidsutvik TPM koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Faglig samling for TPM-LEAN Koordinatorer Invitasjon til samling 13.oktober 2009 på Sola. Samlingen skjer på en spennende bedrift som har hatt betydelige

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

KLPOSTEN. LØFTEHUS Side 4-5 NORGES NYE K. LUND + OTIC. Fleksibel problemløser. Rammeavtale med Statoil. Bytt til nytt!

KLPOSTEN. LØFTEHUS Side 4-5 NORGES NYE K. LUND + OTIC. Fleksibel problemløser. Rammeavtale med Statoil. Bytt til nytt! KLPOSTEN NYHETSBREV FRA K. LUND OFFSHORE OKTOBER 2015 Fleksibel problemløser Investerer i rask lineærvinsj med utrolig fleksibilitet. Side 8-9 Rammeavtale med Statoil En rammeavtale med veldig lang horisont.

Detaljer

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012. Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012. Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS DESEMBER 2012 Proff på løfteprosjekt - Satser på egen prosjektorganisasjon På gode veier Gaute Jørpeland Få ting føles bedre enn å få til noe du lenge har siktet mot kanskje

Detaljer

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske Historikk K. LUND Offshore har røtter tilbake til 1898 da herrene Lund og Vennemo starter K. Lund & co A/S i Kristiania, senere kalt Maskin A/S K. Lund & co Samarbeidspartner med Ingersoll Rand siden 1902

Detaljer

Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen

Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS AUGUST 2012 Svensk styrking i kompressoravdelingen Løft til nye høyder Rekordår i prosjektavdelingen gaute Jørpeland Større, sterkere og smidigere For K. LUND Offshore

Detaljer

Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter

Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter Små tiltak, store endringer Styrker løfteavdelingen på alle fronter NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS OKTOBER 2013 Gaute Jørpeland Vel overstått sommer Vår, sommer og høst er vår travleste tid innen utleie

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Omsetning de siste årene:

Omsetning de siste årene: Generelt 63 ansatte i Norge, 22 ansatte i Brasil Hoveddelen av vår virksomhet er relatert til olje- og gassindustrien 7000 m² moderne kontor- og produksjonslokaler. ISO 9001:2008 sertifisert ISO 14001:2004

Detaljer

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS APRIL 2014. Kravene må endres Standardisering reduserer kostnadene og øker kvaliteten Side 6 7

NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS APRIL 2014. Kravene må endres Standardisering reduserer kostnadene og øker kvaliteten Side 6 7 NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS APRIL 2014 Kravene må endres Standardisering reduserer kostnadene og øker kvaliteten Side 6 7 Gaute Jørpeland Kostnadsbegrensning I dette nummeret av KL-Posten skriver

Detaljer

Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden

Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden TPM-Lean Brukernettverket inviterer til Worskshop Denne treningen er spesielt tilpasset nyansatte i virksomheter som jobber med TPM og Lean og for deg som er nysgjerrig på metoden Denne treningen er relevant

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til:

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Nettverkstreff med fokus på Lean involvering i hele verdikjeden. Tirsdag 29. september 2015. Nettverkstreffet skjer hos Årets Leanprisvinner 2014: Olvondo Industries

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 AGENDA Subsea Helgeland Om prosjektet Utfordringer Markedet innen subsea Mulighetene for lokale bedrifter Oppsummering

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Essential Business Builder Program

Essential Business Builder Program Essential Business Builder Program Tenk fremover for en suksessfull framtid. Tor Lie Bedriftsobservasjon AS 23 og 24. mars 2011 you can Agenda Canons forretningsutviklingsprogram, hva er det? Hva er målsettingen

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon Helgeland skal være et merkenavn for leveranser med svært høy leveringspresisjon Hovedvirkemiddel: Etablere en portefølje av prosjekt med kort og lang horisont både internt

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Våre kunder er norsk industri, både landbasert og offshore.

Våre kunder er norsk industri, både landbasert og offshore. Lean i lag Marit Bolstad og Gunnar Andreas Aarvold Trondheim 23. september 2010 Historien om MainTech AS MainTech driver rådgivning innen: - drift og vedlikehold ld - inspeksjon og materialteknologi. Våre

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik TPM-LEAN koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Faglig samling for TPM-LEAN Koordinatorer Invitasjon til samling onsdag 20. janu ar 2010, Stavanger. Samlingen skjer på en spennende bedrift som

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON!

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! I FRONT siden 1898 solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! Maskin K Lund har bygget en slagkraftig enhet med unik kunnskap. Vi har et produktspekter innen trykkluft og hydraulikk få kan vise maken

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Velkommen. Ivar Aasen

Velkommen. Ivar Aasen Velkommen Ivar Aasen Presentasjon: Vulkan firma, historikk og beliggenhet Hawle Baio Justerbart flensestykke Ventilrobot Kuplinger Historikk AS Vulkan ble etablert i 1884 og var en betydelig støperibedrift

Detaljer

Maskinering, sveising og montering

Maskinering, sveising og montering Maskinering, sveising og montering IKM Maskinering tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskinering, sveising, montering Tjenester: Maskinering Montering Sveising Sliping Måling Tråderodering Vi

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt Case 1 Nyutdannet første jobb, første prosjekt Elinex a/s Et lite firma To mann, jeg var den ene, sekretær og «tegnedame» Meget spesifikk bransje, automatisering av bensinstasjoner og tankanlegg Elektriske

Detaljer

Offshorenæringen i radikal omstilling

Offshorenæringen i radikal omstilling Offshorenæringen i radikal omstilling Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringsforeningen i Stavanger 30.10.2015 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Oljeprisfallet

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter A2G GRUPPEN AS skaper muligheter A2G er en arbeidsmarkedsbedrift som gir mennesker muligheter. Vi driver samtidig profesjonell forretningsvirksomhet. Hvert forretningsområde

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

Vedlikeholdsstyring av flyttbare innretninger en boreentreprenørs bilde av muligheter og utfordringer innen vedlikeholdsstyring.

Vedlikeholdsstyring av flyttbare innretninger en boreentreprenørs bilde av muligheter og utfordringer innen vedlikeholdsstyring. Vedlikeholdsstyring av flyttbare innretninger en boreentreprenørs bilde av muligheter og utfordringer innen vedlikeholdsstyring. Svein Løvaas Vedlikeholdssjef Odfjell Drilling AS 1 Presentasjonen er delt

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer