Regional delplan tannhelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional delplan tannhelse"

Transkript

1 Regional delplan tannhelse Vedlegg 1 SAMANDRAG AV HØYRINGSINNSPEL OG VURDERINGAR AV DESSE Nesset kommune, råd for eldre og funksjonshemma (5.6.13) Ser med uro på at kommunen står utan fast tannlege og fryktar konsekvensane for viktige pasientgrupper. Dei priorterte pasientgruppene i kommunen blir ivaretatt gjennom at tannhelsepersonell ambulerer til distriktstannklinikken frå annan klinikk i tannhelsedistriktet. Resultatmål knytt til del 5, Berekraftig klinikkorganisering, seier at endringar i klinikkorganisering skal vere basert på faglege og økonomiske vurderingar i samband med årleg rullering av økonomiplanen. Halsa kommune ( ) Planen kan få negative konsekvensar for tannhelsetilbodet i kommunen. Auka reisetid til næraste tannklinikk har negative samfunnsøkonomiske konsekvensar ved at barn/unge mister undervisningstid i skolen og at foreldra må ta seg fri frå arbeid for å følgje barna til tannlegen. Reisetida vil for mange kunne bli lengre enn ein time, som følgje av mangelfulle kollektive transporttilbod Eldre og mindre mobile pasientar vil kunne få eit dårlegare tilbod. Saknar alternativ til det som blir oppfatta som sentralisering av tannhelsetilbodet, t.d. gjennom utekontorløysingar. Samhandlingsreformen legg opp til sterkare desentralisering av helsetenester. Etterlyser tiltak for desentral kompetansebygging også i høve tannhelsetenester. Meiner at det i dag er for dårleg samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen om tannhelsetilbodet. Ein stor og aukande del av dei unge pasientane i den offentlege tannhelsetenesta er til kontroll hos tannpleiar eller tannlege ein gong kvar 16. til 18. månad. I dette perspektivet vurderer vi reisebelastninga for denne gruppa som liten, sjølv om reisetida aukar. Det er ein god investering i førebyggande tannhelsearbeid at foreldra følgjer barna til tannlege. Planen er tydeleg på at ein ønskjer å oppretthalde eit desentralisert tilbod til gruppa eldre også i kommunar der tannklinikkar eventuelt blir nedlagt, gjennom auka samarbeid med kommunar om etablering av enkle behandlingseiningar og/eller undersøkingsrom i t.d. lokalmedisinske senter som blir betent av ambulerande tannhelsepersonell. Det er også eit mål for samhandling med kommunane på dette feltet at fylkeskommunen skal bidra med kompetansehevande tiltak for kommunalt tilsett pleiepersonell for å førebygge tannhelseproblem hos eldre. Samstundes blir stadig fleir eldre meir medisinsk kompliserte å behandle, og har behov for tannbehandling som må utførast på klinikkar med meir samansett kompetanse. Tannbehandling for det prioriterte klientellet i Halsa blir i dag utført på klinikken i kommunen av ambulerande tannhelsepersonell frå distriktstannklinikken i Surnadal. side 1

2 Sandøy kommune ( ) Planen inneber auka reisetid for pasientane og gir behov for følgjeteneste både for gruppe A- og C-pasientar. Føreset at det blir etablert kompensasjonsordningar for å dekke opp eventuelle auka utgifter til pasienttransport og følgje-/tilsynsordningar. Planen må ta omsyn til eit nytt transportmønster som følgje av Nordøyvegen. Kommunen ønskjer å vere vertskommune for ein felles klinikk for Nordøyane i Sandøy og Haram kommunar. Framhevar fordelane med nærleik til tenestetilbodet og etterlyser strategi og tiltak for å betre rekrutteringa av tannlegar til utkantstrok, t.d. gjennom å legge til rette for offentleg driftsavtale for private tannlegar. Tannhelsetenestelova 5-1, 3. ledd, seier at fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter i samsvar med forskrift fastsatt av fylkeskommunen for prioritert klientell (jf. 1-3) som søker tannhelsehjelp. Fylkeskommunen har retningslinjer for refusjon av reiseutgifter ved behandling i den offentlege tannhelsetenesta. Eigendelen for skyssutgifter er f.t. kr. 250,-. Denne satsen har stått uendra sidan Med reiseutgifter reknast utgifter til skyss av pasient og eventuelt naudsynt følgje. Nye og betre kommunikasjonsløysingar og endra infrastruktur gir auka mobilitet og større bu- og arbeidsmarknadsregionar. Realisering av store kommunikasjonsprosjekt vil vere ein viktig premiss for det framtidige tannhelsetilbodet. Det har blitt jobba målretta med ulike stimuleringstiltak for å auke attraktiviteten og stabiliteten ved dei mindre klinikkane. Provisjonsbasert avlønning, etablerings- og stabiliseringstilskot, auka klinisk verksemd og høve til å leige klinikken til privat praksis utanom ordinær arbeidstid er tiltak som er nytta. Erfaring viser at heller ikkje desse tiltaka er garanti for stabil bemanning over tid. Surnadal kommune ( ) Kritisk til at ledige stillingar ikkje blir utlyst. Viser til at tilbodet til vaksne pasientar blir redusert, ved at private tannklinikkar ikkje tar i mot fleire pasientar og at nye tannlegar ikkje finn det attraktivt å etablere privat praksis. Nøgd med signal om etablering av robuste klinikkar som ikkje er sårbare ved fråver av enkeltpersonar, men meiner at talet på 4-5 kompetanseklinikkar er sett for lågt. Større einingar føreset etablering av enklare og desentrale behandlingeiningar for å ivareta brukargrupper der lang reiseavstand er ei utfordring. Vaksne betalande pasientar er ikkje ei prioritert gruppe i den offentlege tannhelsetenesta. Indre Nordmøre har eit pasientgrunnlag som tilseier behov for eit robust klinikktilbod. Framtidig klinikkorganisering skal vere basert på faglege og økonomiske vurderingar som blir nærare utgreidd i økonomiplansamanheng. Dei største klinikkane, omtala som kompetanseklinikkar i planen, vil vere bemanna med spesialistfunksjonar, og vil ikkje vere fleire enn 4-5 i talet. Desse vil vere nødvendige for at dei andre klinikkane skal kunne ha fagleg støtte. Planen legg opp til å oppretthalde eit desentralisert tannhelsetilbod også i kommunar der tannklinikkar eventuelt blir nedlagt, gjennom auka samarbeid med kommunar om etablering av enklare behandlingseiningar og/eller undersøkingsrom i t.d. sjukeheimar. Romsdal Regionråd ( ) Nøgd med at kvalitet, pasientsikkerheit, kompetanse, folkehelse og samhandling er hovudfokus i planen. side 2

3 Er bekymra for at økonomiske innsparingskrav skal medføre eit dårlegare tilbod til distrikta, og saknar ei forsikring i planverket om lik tilgang til tannbehandling uavhengig av bustad. Også tannhelsetilbodet må spegle dei økonomiske realitetane fylkeskommunen står framfor. Hareid kommune ( ) Innforstått med behov for strukturendringar i lys av behov for kompetanseheving, sterkare fagmiljø og betring av klinikklokalar. Forventar minst same grad av utadretta verksemd og samarbeid med kommunale helsetenester. Konkretisering av eventuelle strukturendringar må skje i nært samarbeid med dei aktuelle kommunane. Ønskjer ei betre beredskapsordning for tannhelsetenester. Skal vi greie å oppretthalde eit kvalitativt godt og stabilt tilbod til prioriterte pasientgrupper og redusere sårbarheita som små einingar inneber med omsyn til personalomsetning og driftsavbrot, kjem vi ikkje utanom organisatoriske endringar i tannhelsetilbodet. Endringar i klinikkorganisering skal vere basert på faglege og økonomiske vurderingar. Dialog med berørte kommunar vil vere viktig. Ei offentleg finansiert tannlegevaktordning føreset større fagmiljø og stabil bemanning i større einingar. Gjemnes kommune ( ) Meiner planen handlar om å spare utgifter til tannhelsetenesta ved å slå saman klinikkar, og at det er lagt for lite vekt på brukarperspektivet. Auka reisetid til tannklinikkane har negative samfunnsøkonomiske konsekvensar ved at tannlegebesøk vil ta ein heil dag både for pasientane og dei som skal følgje dei. Ny tannhelsestruktur må settast på vent inntil avklaring av lokalisering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal med tanke på samlokalisering av kompetanse. Planen handlar grunnleggande om strategiar for å sikre god kvalitet og pasientsikkerheit i ein situasjon med rekrutteringsutfordringar og ustabil bemanning. Ad reisetid sjå kommentar i dei to første punkta under Halsa kommune. P.t. har tannhelsetenesta ikkje eit tenestetilbod som føreset samlokalisering med sjukehus. Dette momentet er likevel relevant med omsyn til utfordringane vi har med å rekruttere stabil kompetanse til kommunar som i liten grad kan tilby andre kompetansemiljø og helsefagmiljø. Sande kommune ( ) Går i mot det som blir oppfatta som eit ønske om å sentralisere tannhelsetenesta, med vesentleg færre tannklinikkar enn i dag. Det må leggast meir vekt på pasientane sine behov med omsyn til reell reisetid, reisekostnader og samfunnsverknader. Tannklinikken i kommunen er føremålstenleg samlokalisert med helsestasjon og legesenter. side 3

4 Søkelys på kvalitet og pasientsikkerheit inneber at pasientane sitt behov skal vere førande for struktur og innhald i tenesta. Dette handlar ikkje primært om reisetid, men i større grad om behovet for å legge forholda til rette for fagleg forsvarleg tannbehandling utført av fagleg oppdatert tannhelsepersonell. Rindal kommune (2.9.13) Planen tar opp relevante problemstillingar, men manglar ambisjon og mål om å motverke dei negative konsekvensane av samfunnsmessige utviklingstrekk og utfordringar. Ser behovet for planens vurderingar rundt justering av klinikkorganisering, men målsettingane knytt til kompetanse og fagmiljø er for lite prega av kreative løysingar og rekrutteringstiltak. Ny klinikkorganisering må, forutan faglege og økonomiske vurderingar, også bygge på samfunnsmessige vurderingar. Planen undervurderer betydinga den offentlege tannhelsetenesta har for behandling av vaksne pasientar i område med mangel på private tannlegar. Reiser spørsmål om det er sett av tilstrekkelege økonomiske midlar til tannhelsefeltet i fylkeskommunen. Det er for lite fokus på den eldre delen av befolkninga i fylket og behovet deira for lett tilgjengelege tannhelsetenester. Barn og unge vil få auka fråver frå skolen med lengre reiseavstand til tannlegen. Planen har eit viktig fokus på samhandling med kommunane. Dette som må følgjast opp i handlingsdelen. Samarbeid med kommunane må også omfatte felles løysingar for å oppretthalde ordinære tannklinikkar. Omgrepet rimeleg reiseavstand blir for upresist, jf. ulike brukarbehov. Opprusting av klinikklokalar bør skje i dialog med kommunar/utleigarar. Planens ambisjonsnivå er å bygge ein kvalitetsorientert tannhelseteneste basert på målretta førebyggande innsats og profesjonell klinisk praksis til beste for det prioriterte klientellet. Verken tannhelselovgivinga eller dei økonomiske rammene for den offentlege tannhelsetenesta gjer det aktuelt å tilby allmenne tannhelsetenester til større delar av eller heile befolkninga. Det er ei stor utfordring for tannhelsetilbodet i dei minste kommunane at mange av de stabile og produktive tannlegane er pensjonert eller på veg ut av yrkeslivet. Dagens søkarar på tannlegestillingar er nyutdanna og signaliserer ønske om eit fagleg robust og sosialt arbeidsmiljø. Det har blitt iverksett ei rekke stimuleringstiltak for å auke attraktiviteten og stabiliteten ved dei mindre klinikkane. Provisjonsbasert avlønning, stillingsreduksjon mot full lønnskompensasjon, etablerings- og stabiliseringstilskot, auka klinisk verksemd og høve til å leige klinikken til privat praksis utanom ordinær arbeidstid er tiltak som er nytta. Hovudinntrykket er at dette ikkje er tilstrekkeleg til å få unge tannlegar til å bli. Ad eldre pasientar sjå kommentar (2. avsnitt) under Halsa kommune. Ad auka reisetid for unge sjå kommentar (1. avsnitt) under Halsa kommune. Planen legg opp til å oppretthalde eit desentralisert tannhelsetilbod også i kommunar der ordinære tannklinikkar eventuelt blir nedlagt, gjennom auka samarbeid med kommunen om etablering av behandlingseiningar i t.d. sjukeheimar for tilrettelegging av ambulant verksemd og gjennom samarbeid om kompetanseheving i det førebyggande tannhelsearbeidet. Helse Møre og Romsdal, klinikk for vaksenpsykiatri (5.9.13) ACT-teamet (tverrfagleg team som kan gi langvarig oppfølging og behandling til menneske med alvorleg psykisk liding, gjerne med tilleggsproblematikk som rus) støttar forslaget om å definere personar med psykiske lidingar som får poliklinisk behandling i spesialisthelestenesta inn under ikkje-lovpålagte grupper med rett på gratis tannbehandling. (I høyringsutkastet er det ein føresetnad at brukarane ikkje mottar lønn, inkludert sjukepengar eller arbeidsavklaringspengar). side 4

5 Ber om at dei i målgruppa som mottar arbeidsavklaringspengar får rett til gratis tannbehandling. Størstedelen av befolkninga må sjølv betale utgiftene til tannbehandling. HELFO (helseøkonomiforvaltninga), forvaltar viktige stønadsordningar som kan gi rett til stønad frå folketrygden. Nesset kommune ( ) Planen skisserer ei vesentleg omlegging av klinikkstrukturen som kan få negative konsekvensar for det samla helsetilbodet i dei kommunane som blir råka av klinikknedlegging og sentralisering. Kommunen er stor, og nedlegging av klinikken i kommunen vil gi lengre reiseavstandar og eit dårlegare tilbod for innbyggarane. Klinikken i kommunen er f.t. utan fast tilsett tannlege. Normtalet (1000) for pasientar per tannlege kan ikkje gjerast gjeldande for distrikta. Effektiviseringseffekten må takast ut ved dei større tannklinikkane. Kvalitativ god, stabil og forsvarleg tannhelseteneste krev kompetent tannhelsepersonell. Det er vesentleg for klinikkane å ha eit pasientgrunnlag som er stort nok til å skape eit robust og rekrutterande fagmiljø. Planen legg opp til å oppretthalde eit desentralisert tannhelsetilbod også i kommunar der ordinære tannklinikkar eventuelt blir nedlagt, gjennom auka samarbeid med kommunen om etablering av behandlingseiningar i t.d. sjukeheimar for tilrettelegging av ambulant verksemd og gjennom samarbeid om kompetanseheving i det førebyggande tannhelsearbeidet. Også dagens største tannklinikkar i byane har fleire vakante stillingar, og det er f.t. ikkje noko effektiviseringspotensiale ved desse klinikkane. Ungdomspanelet ( ) Meir vektlegging av førebygging (stikkord: tobakk-/snusbruk, syrehaldige drikkar), akutttilbod (også i distrikta) og reisetid (spesielt for ungdom som må nytte kollektivtransport). Folkehelseperspektivet og førebygging står sentralt i planen. Ein tannmedisinsk akuttberedskap i offentleg regi føreset større fagmiljø og stabil bemanning i større einingar. Ad reisetid sjå kommentar (1. avsnitt) under Halsa kommune. Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal ( ) Bekymra for reduksjon i talet på klinikkar og sterkare sentralisering. Ber om at dagens kvalitet, struktur og lokalisering blir oppretthalde av omsyn til tryggleik og velferd. Kvalitativ, god, stabil og forsvarleg tannhelseteneste krev kompetent tannhelsepersonell med eit pasientgrunnlag som er stort nok til å skape eit robust og rekrutterande fagmiljø. side 5

6 side 6

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer