STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN

3 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Utenrikshandel ANDRE EMNEORD Varefortegnetse

4 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir trykt særskilt og vedlagt årspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I og januarheftet av publikasjonen MSnedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen for 1984 er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på Tollsamarbeidsrådets nomenklatur (CCCN). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard international Trade Classification (SITC-Rev. 2) og den felles nordiske statistiske varefortegnelse. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 22. desember 1983 Arne Oien Leif Skaug

5

6 INNHOLD Side 1. Formål 7 2. Statistikkens omfang 7 3. Det statistiske materialet 9 4. Definisjoner Varegrupperingen Mengdetall Verditall Landgrupperingen 10 Statistisk landliste 1984 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 16 Alfabetisk vareregister med henvisning til posisjonsnummer (CCCN) 103 Vedlegg 1. Endringer i den statistiske varefortegnelse fra 1. januar Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 136 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 142

7

8 1. FORMAL Formålet med statistikken over utenrikshandelen er 5 gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsforing. Den gir dessuten en viktig del av datagrunnlaget for prognoseog analysearbeid utført av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner, som FNs statistiske kontor og andre, gjør stor bruk av de opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir. Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttes også ved utarbeidingen av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av stor betydning at statistikken folger internasjonalt vedtatte definisjoner og standarder for gruppering av varer og land. 2. STATISTIKKENS OMFANG Omfanget av statistikken er i det alt vesentlige fastlagt etter de retningslinjer som er trukket opp av FNs statistiske kommisjon. Fra og med 1959 gir statistikken oppgaver over generalhandelen, mot i årene spesialhandelen. Fr 1939 ble varene også registrert etter generalhandelsprinsippet. Forskjellene mellom spesialhandelen og generalhandelen består hos oss vesentlig i forskjellig behandling av varer som passerer Norge via transittlager eller frilager. I tidsrommet ble bare den del av importen som ble tatt inn i den frie omsetning fra slike lager, registrert som innforsel, samtidig som gjenutførsel fra lagrene ikke ble tatt med i utførselsstatistikken. Fra 1959 blir, som i årene fr 1939, med enkelte unntak alle fremmede varer som passerer transittlager eller frilager tatt med i statistikken. Når en ser bort fra tobakksvarer, drikkevarer og enkelte andre provianteringsvarer, betyr endringen i registreringsmåten lite for sammenlikningen av statistikken for 1959 og seinere med tidligere statistikk. I årene ble den indirekte importen registrert på fortollingstidspunktet, mens registreringen fra 1959 skjer på tidspunktet for innleggingen på lager. En del motorkjøretøyer ble imidlertid i perioden fortsatt tatt med i statistikken ved uttaket fra lager, men fra 1976 skjer registreringen som for andre varer ved innlegging på transittlager. Den del av importen som blir fortollet direkte, blir registrert på samme måte som tidligere. InnfOrselen omfatter således de varer som innfores direkte til bruk herilandet og varer som legges inn på transittlager eller frilager. InnfOrselen av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er hittil ikke tatt med i statistikken over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer til sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig måte. Ustabilisert råolje blir ført i rør fra norsk område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til stabilisert råolje og forskjellige våtgasskomponenter. En del av produktene blir innfort til Norge og blir i statistikken registrert som innførsel fra Storbritannia. Følgende varer er for øvrig ikke tatt med i innforselen: a) Varer i direkte transitt b) Fiskefartøyers og fangstekspedisjoners fangst under norsk flagg c) Norske varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.l.) og returemballasje d) Erstatningsleveranser e) Lån f) Vareposter (varelinjer på innforselsdeklarasjonen) av verdi under kr 1 000,- g) Reiseutstyr, flyttegods o.l. h) Varer bestemt for det Kongelige hus eller til bruk for fremmede makters representasjoner i) Krigsmateriell til forsvaret i henhold til militæravtaler

9 8 j) PrOver, gaver, reklamemateriell mv. av mindre verdi k) Monetært gull 1) Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter m) Bunkers n) Varer innført til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsøk, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk Utførselen omfatter utførsel av norske og fremmede varer fra den frie omsetning og fra transittlager eller frilager. Fra 1957 er fiske- og fangstprodukter levert direkte fra fangstfeltene, tatt med i statistikken. Utførselen omfatter ogs& råolje og gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen. Fra oktober 1975 og 1980 blir oljen fra den norske del av kontinentalsokkelen, som transporteres i rørledning til henholdsvis Teesside og Sullom Voe i sin helhet registrert som eksport til Storbritannia. Oljedirektoratet gir månedlige oppgaver over de kvanta norsk naturgass som er eksportert til Storbritannia og Vest-Tyskland fra Nordsjøen. Utstyr levert fra Norge til skip og fly under bygging for norsk regning i utlandet blir også registrert i utførselsstatistikken. (Når skipene og flyene overtas, blir dette utstyret regnet med i innforselsverdien som skal svare til den fulle verdi.) utførselen holdes følgende varer utenfor statistikken: a) Varer i direkte transitt b) Varer fra tollpakkhus eller tollager (utførsel fra transittlager eller frilager blir tatt med) c) Forsendelser av varer fra Norge til Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen eller Hopen d) Varer til midlertidig bruk (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 måneder i utlandet og varer i retur etter tilsvarende bruk i Norge e) Varer i retur etter reklamasjon mot erstatningsleveranser, varer i retur etter gratis reparasjon (garanti) i Norge, gratis erstatningsleveranser fra Norge, gratis reparasjon (garanti) i utlandet for gjeninnførsel til Norge f) Varer til skip, luftfartøyer eller oljeplattformer registrert i Norge i utenriksfart g) Varer til reparasjon i utlandet for norsk regning og seinere gjeninnførsel h) Varer i retur etter reparasjon i Norge for utenlandsk regning i) Returemballasje j) Reiseutstyr, flyttegods 0.1. k) Varer til eget bruk ved norske stasjoner i utlandet 1) Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til militæravtaler m) Prøver, reklamemateriell mv. av mindre verdi n) Sendinger av verdi under kr 2 000,- o) Proviant, bunkers og utstyr til norske eller utenlandske skip eller fly i norsk havn p) Monetært gull q) Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende, gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker, pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter

10 Før 1936 ble reparasjons- og foredlingshandelen tatt med i statistikken over utenrikshandelen med den "tillagte verdi", dvs. at bare selve reparasjons- og foredlingskostnadene ble tatt med i innforsels- og utførselsverdien. I årene gikk reparasjons- og foredlingshandelen inn i statistikken med sin "fulle verdi", dvs. den verdi varen hadde ved innforselen eller utførselen. På grunn av vansker med å få inn pålitelige oppgaver ble reparasjons- og foredlingshandelen helt holdt utenfor statistikken i årene I 1946 og 1947 ble den på ny registrert med den tillagte verdi. Fra 1948 inngår reparasjons- og foredlingshandelen i statistikken med den fulle verdi. Fra 1972 er reparasjonshandelen holdt utenfor statistikken, mens foredlingshandelen fortsatt inngår med sin "fulle verdi" (se hefte II). 3. DET STATISTISKE MATERIALET Statistikken over utenrikshandelen bygger på de administrative oppgaver som tollvesenet innhenter med hjemmel i tollovens 32 og 40 og tollovforskriftenes kap. 5. Ved innførsel og utførsel av varer mottar Byrået således kopi av henholdsvis innforselsdeklarasjon og utførselsdeklarasjon. Deklarasjonene fylles ut av henholdsvis importorer og eksportører og blir kontrollert av tollvesenet. Oppgayer over import til og eksport fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import til norsk kontinentalsokkel, kjøp og salg av skip 100 br. tonn og over, elektrisk strøm m.m. blir hentet inn ved bruk av spesielle spørreskjemaer med hjemmel i lov av 25. april 1907 nr. 2 med tillegg av 1. juni 1934 nr. (statistikkloven). Noen fullstendig oversikt over importen direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen, blir registrert IA grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av norskprodusert naturgass til St.Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet "normpriser" fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet. Verdien av gasseksporten blir foreløpig anslått på grunnlag av ailment tilgjengelige data (se aysnitt 4.3). 4. DEFINISJONER 4.1. Varegrupperingen I årene bygde varegrupperingen på Minimum List of Commodities for International Trade Statistics utarbeidd av Folkeforbundets ekspertkomit6 for økonomisk statistikk. Fra 1953 ble Standard International Trade Classification (SIG) utgitt av FNs statistiske kontor, lagt til grunn ved grupperingen. I følges SITC-Rev., og fra 1976 SITC-Rev. 2. (Se Statistical Papers, Series M, No 34.) Fra 1959 følger den mest detaljerte varegrupperingen Tollsamarbeidsrådets nomenklatur (CCCN) med dens firesifrede posisjoner. Femte og sjette siffer følger vesentlig den felles nordiske statistiske varefortegnelse, mens det sjuende siffer er en nasjonal oppdeling. Den statistiske varefortegnelse er trykt i serien Norges offisielle statistikk (NOS) og er også tatt inn i tolltariffen. I Utenrikshandel, hefte I, er varene gruppert etter denne. I Utenrikshandel, hefte II, er varene gruppert etter Standard International Trade Classification. Standarden foreligger på norsk i serien Statistisk Sentralbyrås HAndbøker Mengdetall Varer som er oppgitt med vekt, er fort opp med nettovekt. For innførte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens emballasje (med nærmeste innpakning m.n.i.). Hvilke varer dette gjelder, går fram av tolltariffen og omfatter swing matvarer i lufttett lukket emballasje. Tolltariffen viser også hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i en annen mengdeenhet. I sistnevnte tilfelle vil også denne enhet være den som er nyttet i de fleste tabeller.

11 Verditall Verdien av innforselen er oppgitt cif og verdien av utførselen fob norsk havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen blir beregnet ved hjelp av administrativt fastsatte "normpriser" korrigert for frakt- og terminalkostnader. Når det gjelder prisen på gass eksportert i rhrledninger til St.Fergus og Emden blir denne foreløpig anslått av Byrået på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte meldinger om transportkostnader for naturgass og anslag på terminalkostnader. 4.4 Landgrupperingen I alle tabeller med landfordeling er fra 1. januar 1983 innforte varer fordelt etter produksjonsland og utforte varer etter bestemmelsesland. I tabell 18 (hefte II) er innforselen fordelt både etter produksjonsland og avsenderland, mens utførselen er fordelt etter bestemmelsesland. Følgende definisjoner er brukt: Produksjonsland (opprinnelsesland) er for råvarer det land hvor varen er frambrakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form som den har ved innforselen. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). Fra 1972 blir biler satt sammen ved samlefabrikk regnet som produsert i det land sammensetningen foregår. Avsenderland er det land som en av fraktdokumentetinorge kan se er det første landet som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjøper (importør) og selger (eksportør). At varens selger er i et annet land enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er derfor ikke landet for fakturautsteder som har betydning for avsenderland-begrepet, men avsenderlandet i transportdokumentet/fraktbrevet. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Bestemmel sesland er det land som p.1 utførselstidspunktet er det sist kjente land varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Landkoden er tresifret og er bygd opp slik at 1. siffer fra venstre angir verdensdelen. Ellers er landene stort sett gruppert alfabetisk innen hver verdensdel.

12 STATISTISK LANDLISTE 1984 Europa 101 Danmark (GrOnland se nr. 631) 102 F2erOyane 103 Finland 105 Island 106 Sverige 1 Albania 2 Belgia; Luxembourg 3 Bulgaria 7 Frankrike; Monaco; Andorra 8 Gibraltar 9 Hellas 121 Irland (Eire) 123 Italia; Vatikanstaten; San Marino 125 Jugoslavia 126 Malta (med Gozo og Comino) 127 Nederland 131 Polen 132 Portugal (med Azorene og Madeira) 133 Romania 135 Sovjetunionen 137 Spania (med Balearene og KanariOyene) 139 Storbritannia og Nord-Irland (med KanalOyene og Man) 141 Sveits; Liechtenstein 142 Tsjekkoslovakia 143 Tyrkia 144 Tyskland, Vest- (Forbundsrepublikken Tyskland) 151 Tyskland, Øst- (Den Tyske Demokratiske Republikk) 152 Ungarn 153 Osterrike Afrika 203 Algerie 204 Angola (tidl. Portugisisk Vest-Afrika) 205 Botswana (tidl. Bechuanaland) 209 St.Helena, herunder Ascension og Tristan da Cunha 213 Britiske områder i Indiske hav, Chagos-Oyene 216 Burundi 229 Benin (tidl. Dahomey) 231 Komorene 235 Ekvatorial-Guinea, herunder Fernando Po (tidl. Spansk Guinea) 239 Elfenbenskysten 246 Etiopia 249 Den Arabiske Republikk Egypt 250 Djibouti (tidl. Franske Afar- og Issaområdet) 254 Gabon 256 Gambia 260 Ghana 264 Guinea 266 Guinea-Bissau (tidl. Portugisisk Vest-Afrika) 270 Kamerun 273 Kapp Verde-Oyene (tidl. Portugisisk Vest- Afrika) 276 Kenya 278 Kongo (Brazzaville) 279 Zaire (tidl. Kongo-Kinshasa) 281 Lesotho (tidl. Basutoland) 283 Liberia 286 Libya 289 Madagaskar 296 Malawi (tidl. Nyasaland) 299 Mali (tidl. Fransk Sudan) 303 Marokko (med Ifni) 306 Mauretania 307 Mauritius 319 Mosambik (tidl. Portugisisk Ost-Afrika) 308 Namibia (tidl. SOrvest-Afrika) 309 Niger 313 Nigeria 319 Mosambik (tidl. Portugisisk Ost-Afrika) 322 Rêunion og Mayotte 326 Zimbabwe (tidl. Rhodesia) 329 Rwanda 333 Sao Tomê og Principe (tidl. Portugisisk Vest-Afrika) 336 Senegal 337 Sentralafrikanske republikk 338 Seychellene og tilhørende områder 339 Sierra Leone 346 Somalia (tidl. Britisk og Italiensk Somaliland) 349 Spanske områder i Afrika (Ceuta, Melilla mfl.) unntatt KanariOyene 356 Sudan 357 Swaziland (Ngwana) 359 SOr-Afrika 369 Tanzania (Tanganyika og Zanzibar med Pemba) 373 Tchad 376 Togo 379 Tunisia 386 Uganda 389 Zambia (tidl. Nord-Rhodesia) 393 Øvre Volta Asia 404 Afghanistan 409 Bahrain 410 Bangladesh 412 Bhutan 416 Brunei 420 Burma 424 Sri Lanka (tidl. Ceylon) 426 Unionen av Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-khaymah, Sharjah og Um-al Qaiwan) 428 Filippinene 432 Taiwan (tidl. Formosa) 436 Hong Kong 444 India (med Sikkim, Andamanene, Lakkadivene, Nikobarene, Mincoy og Aminidivene) 448 Indonesia, herunder Vest-Irian (den vestl. halvdel av Ry-Guinea) 452 Irak 456 Iran 460 Israel 464 Japan, unntatt Ryukyu - Øyene 476 Jordan 478 Kampuchea (tidl. Cambodia) 484 Kina, Folkerepublikken

13 12 Asia (forts.) 488 Korea, Nord- (Den Demokratiske Folkerepublikk Korea) 492 Korea, SOr (Republikken Korea) 496 Kuwait 500 Kypros 504 Laos 508 Libanon 510 Macao 512 Malaysia (Malaya-fOderasjonen, Sarawak og Sabah) 513 Maldivene 516 Mongolia 520 Oman (tidl. Maskat og Oman) 528 Nepal 534 Pakistan 537 Timor, Ostre 540 Quatar 544 Saudi-Arabia (herunder NOtralsonen) 548 Singapore 556 Jemen, Den Folkedemokratiske Republikk (tidl. Sr-Arabia og Aden) 564 Syria 568 Thailand 571 Ryukyu-Oyene 575 Vietnam (Den Sosialistiske Republikk Vietnam) 578 lemen, Den Arabiske Republikk Nord-Amerika og Mellom-Amerika 602 Barbados 604 Belize (tidl. Britisk Honduras - jfr. 644 Honduras) 607 BahamaOyene, Bermudaøyene, CaymanOyene, Dominica, Grenada, St.Lucia, St.Vincent, Turks- og Caicosoyene, Vestindia (Antigua, St.Christopher, (St.Kitts) - Nevis-Anguilla, brit. Virginøyer, Montserrat) 612 Canada 616 Costa Rica 620 Cuba 624 Domingo-republikken 628 Franske Antiller (Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, Les Saintes, La Disirade, Petite Terre, St.Barth6lemy og fransk del av St.Martin) 631 GrOnland 632 Guatemala 636 Haiti 644 Honduras (jfr. 604 Belize) 648 Jamaica 652 Mexico 656 Nederlandske Antiller (Aruba, Bonaire, Curagao, Saba, St.Eustatius og nederlandsk del av St.Martin) 664 Nicaragua 668 Panama med kanalsonen 672 Salvador (El Salvador) 676 Saint-Pierre og Miquelon 680 Trinidad og Tobago 684 USA (med Puerto Rico) 688 Amerikanske VirginOyer SOr-Amerika 705 Argentina 710 Bolivia 715 Brasil 720 Guyana (tidl. Britisk Guiana) 725 Chile 730 Colombia 735 Ecuador (med GalapagosOyene) 740 Falklandsøyene; Sr-Georgia 745 Fransk Guiana (Cayenne) 755 Paraguay 760 Peru 765 Surinam (tidl. Nederlandsk Guiana) 770 Uruguay 775 Venezuela Oceania 804 Australia (med ChristmasOya, Cocos isfeling)- Oyene, NordfolkOya) 806 Papua - Ny Guinea med Bismarckarkipelet 807 Pitcairnøyene 808 Kiribati (tidl. Gilbertøyene) 809 Salomonøyene 8 Fiji 812 Vanuatu (tidl. Ny Hebridene) 813 Tonga 814 Tuvalu (tidl. EllisOyene) 815 Franske besittelser i Oceania (Fransk Polynesia, Ny Kaledonia, Wallis- og Futuna-Øyene) 818 Nauru 820 New Zealand med besittelser (herunder CampbellOya, Cookøyene, KermadecOyene, Niue, Tokelau) 825 USAs besittelser i Oceania (amerikanske SamoaOyer, Guam, amerikanske tilsynsoyer og amerikansk-kontrollerte Oyer i Stillehavet, herunder Marianene, Karolinene og Marshall- Øyene) 830 Vest-Samoa 900 Internasjonale organisasjoner

14 13 Levende dyr; animalske produkter FORTEGNELSE OVER KAPITLER Kap. Side 1 Levende dyr 16 2 Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall 16 3 Fisk, krepsdyr og blotdyr 17 4 Mjølk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 18 5 Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 18 Vegetabilske produkter Kap. 23 Reststoffer og avfall fra nmringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr 24 Tobakk Mineralske produkter 25 Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement 26 Malm, slagg og aske 27 Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminose stoffer; mineralsk voks Side Levende trar og andre planter; løker, røtter og liknende; ayskårne blomster og blad til pryd 19 7 Grønnsaker, retter og knoller, spiselige 19 8 Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter og meloner 20 9 Kaffe, te, mats og krydderier Korn 22 M0eprodukter; malt; stivelse; gluten; inulin Oljeholdige fro og frukter; forskjellige andre fro og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og förplanter Naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske materialer til fletting; produkter av vegetabilsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 23 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 15 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 23 Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk 16 Varer av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr og blotdyr Sukker og sukkervarer Kakao og varer derav Produkter av korn, mjøl eller stivelse; bakverk Produkter av grønnsaker, frukter og andre plantedeler Forskjellige tilberedte næringsmidler Drikkevarer, etylalkohol og eddik 27 Produkter fra kjemiske og mrstlende industrier 28 Kjemiske grunnstoffer; uorganiske kjemiske forbindelser; organiske og uorganiske forbindelser av edle metaller, sjeldne jordmetaller, radioaktive stoffer og isotoper Organiske kjemiske forbindelser Farmasøytiske produkter Gjødsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og derivater derav; fargestoffer, farger, maling og lakker; kitt, sparkelmasse og liknende; trykkfarger, blekk og tusj Flyktige vegetabilske oljer og resinoider; parfymer, kosmetikk og toalettpreparater Spe, organiske overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, polsrmidler o9 skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse og dentalvoks Proteiner; klebemidler; enzymer Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk og kinematografisk bruk Diverse produkter fra den kjemiske industri 39 Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav; gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 39 Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav Gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 42 RA huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende; varer av tarmer (unntatt av wormgut) 41 Huder, skinn (unntatt pelsskinn) og lær 43

15 14 Kap. Side 42 Varer av liar; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Pelsskinn (ogs kunstig) og varer derav 45 Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer 44 Tre og trevarer; trekull Kork og korkvarer Kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer 48 Materiale til framstilling av papir; papir, papp og varer derav 47 Materiale til framstilling av papir Papir og papp; varer av papirmasse, papir og papp Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger 50 Tekstilmaterialer og varer derav 50 Silke Endeløse syntetiske og kunstige tekstilfibrer Tekstilvarer i forbindelse med metall Ull og andre dyrehår Lin og rami Bomull Korte syntetiske og kunstige tekstilfibrer Andre vegetabilske tekstilfibrer; garn av papir og vevnader derav Tepper, matter og liknende varer; floyel-, plysj- og chenillevevnader; bånd; possement; tyll og andre nettstoffer; blonder, kniplinger og broderier Vatt og filt; hyssing, snorer, liner og tau; spesielle tekstilstoffer; tekstilstaffer med impregnering eller belegg; tekstilvarer egnet til bruk i industien Trikotasje Klær og tilbehør dertil, av tekstilstoff, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer Brukte klar og andre brukte tekstilvarer; filler 64 Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår; vifter Kap. Side Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer 68 Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer Keramiske produkter Glass og glassvarer 67 Naturperler, edle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall og varer derav; bijouterivarer; mynter 71 Naturperler, edle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall og varer derav; bijouterivarer Mynter 70 Uedle metaller og varer derav 73 Jern og stål og varer derav Kopper og varer derav Nikkei og varer derav Aluminium og varer derav Magnesium og beryllium og varer derav Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller og varer derav Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler, av uedelt metall samt deler dertil Forskjellige varer av uedelt metall 79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil 84 Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiell; deler dertil 89 Transportmidler 86 Lokomotiver, vogner og annet materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; trafikkreguleringsutstyr (ikke elektrisk drevet) KiOretøyer og deler dertil, unntatt kjøretøyer for jernbaner og sporveier Luftfartøyer og deler dertil; fallskjermer; katapulter og liknende startutstyr for luftfartøyer; stasjonære flytreningsmaskiner Skip, båter og annet flytende materiell Fottøy, gamasjer og liknende samt deler dertil Hodeplagg og deler dertil Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår 65

16 15 Kap. Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; mile, kontroll- og presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler dertil Side 90 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; måle-, kontroll- og presisjonsinstrumenter og -apparater; deler dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd; apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler og tilbehor til slike instrumenter og apparater 99 Kap. Våpen og ammunisjon samt deler dertil Side 93 Våpen og ammunisjon samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 94 MObler og deler dertil; sengebunner og sengeutstyr, såsom madrasser, puter og liknende varer Varer av utskjærings- eller formematerialer Koster, ['Oster, pudderkvaster, sikter og sild LeketAy, spill og sportsartikler samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 102 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 99 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 103

17 16 U1-02 Tirenr. Vareslag Uspesifiserte varer, tollbare Uspesifiserte varer, tollfrie Proviant Forbruksartikler Uspesifiserte varer Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen enhet _SITC Vare-Mengdenr. Varesla9 enhet SITC - annet: 931: skinker kg 0-30 U ellers kjøtt av sau eller geit 0-20 spiselig slakteavfall: tunger 0: annet KAPITTEL Slaktet fjærfe og spiselig slakteavfall (unntatt lever), av dyr som LEVENDE DYR hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst slaktet fjærfe, ikke oppdelt: hons kgfi stk. 001 : ender, gjess, kalkuner og Hester, esler, muldyr og mulesler, levende hester over 1/ ellers Storfe, levende til avl andre Svin, levende Sauer og geiter, levende sauer geiter Høns, ender, gjess, kalkuner og perlehons, levende hons: høyst 185 g pr. stk andre ender gjess kalkuner perlehons Andre levende dyr dyr som hovedsakelig skal perlehons slaktet fjærfe, oppdelt: hons ender, gjess, kalkuner og perlehons spiselig slakteavfall Lever av fjærfe, fersk, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av rein kjøtt av skogsfugl og nyper kjøtt av hval annet kjøtt spiselig slakteavfall: U tunger annet Svinefett reint for kjøtt samt fjærfefett (ikke utpresset, utsmeltet eller ekstrahert med løsningsmiddel), ferskt, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake, brukes til menneskeføde: reinsdyr : 90 tørket eller røykt ister annet: raykt ellers fasaner andre pelsdyr: mink blårev, sølvrev og platinarev andre andre kg KAPITTEL 2. KJYTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL 0 : Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall (unntatt lever av fjærfe), saltet eller i saltlake, tørket eller røykt kjøtt av svin (flesk): - saltet eller i saltlake: skinker annet tørket: skinker annet røykt kjøtt av sau: tørket, saltet eller i Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall av dyr som hiker under pos , ferskt, kjølt eler fryst kjøtt av hest, esler, muldyr 0-50 eller mulesler saltlake kjøtt av storfe: - med bein: - ferskt eller kjølt: av kalv ellers - - fryst: av kalv ellers - utbeinet: ferskt eller kjølt : annet fryst kjøtt av svin (flesk): hele eller halve skrotter: ferske eller kjølte fnyste røykt kjøtt av rein kjøttpulver annet kjøtt: tørket, saltet eller i saltlake røykt spiselig slakteavfall: tunger IS it ; ; 10 U12:90 1) Forenklet tollekspedisjon ved innforsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 100 pr. varepost. 2) Gjelder proviant, utstyr og forbruksartikler til norskeide skip registrert i utlandet i utenriksfart. 3) Forenklet tollekspedisjon ved utførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 100 pr. varepost.

18 'tarenr. Vareslag Mengdeenhet SITC Varenr. Vareslag Mengdeenhet SITC KAPITTEL 3. FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR Fisk, fersk (levende eller død), kjølt eller fryst ferskvannsfisk: - fersk eller kjølt: - - laksefisk: - - laks: oppdrettet laks annen aure annen laksefisk ål akvariefisk annen ferskvannsfisk - fryst: - laksefisk: - laks: oppdrettet laks annen aure annen laksefisk annen ferskvannsfisk saltvannsfisk (unntatt fileter): størje (tunfisk): makrellstørje annen - annen saltvannsfisk: - - fersk eller kjølt: - - sild: storsild vårsild feitsild småsild banksild (nordsj0- sild) annen sild brisling, ansjos og sardiner - - flyndrefisk: kveite rødspette blåkveite annen flyndrefisk - torskefisk: brosme hyse torsk lyr sei torskefisk: brosme hyse lysing - lange - - annen torskefisk uer steinbit - - pigghl - - håbrann - - skate (rokke) - - makrell lodde annen saltvannsfisk - fryst: sild: - - storsild - - vårsild feitsild - - småsild - - banksild (nordsjdsild) - - annen sild - - brisling, ansjos og sardiner - flyndrefisk: - - kveite - rødspette - - blåkveite - - annen flyndrefisk torsk lyr sei 0301, lysing lange annen torskefisk uer steinbit pigghå håbrann skate (rokke) 034 : makrell lodde annen saltvannsfisk "farse" - blokker fileter av saltvannsfisk: - ferske eller kjølte: av flyndrefisk - - av torskefisk: av hyse av torsk av sei av annen torskefisk av sild av annen fisk fryste: - - av flyndrefisk: av blåkveite av annen flyndrefisk - av torskefisk: av hyse av torsk av sei av annen torskefisk av sild 034 : av steinbit av uer av annen fisk rogn lever, melke og andre spiselige deler av fisk 034 : Fisk, saltet eller i saltlake, torket eller rykt (også varmrøykt) fisk (unntatt fileter), saltet eller i saltlake eller tørket: - sild: storsild vårsild feitsild og småsild banksild (nordsjosild): sukkersaltet ellers islandssild annen sild - torskefisk: - saltet eller i saltlake: - brosme torsk - - sei lange - - annen - - tørrfisk: - brosme hyse - torsk, rotskjær - - torsk, finnmarksrundfisk - torsk, lofotrundfisk - torsk, annen rundfisk. - - sei, rotskjær - - sei, rundfisk - - annen - klippfisk: - - brosme - hyse - - torsk - - sei - lange - annen : ;

19 VTT=7- nr. Vareslag Mengde- enhet SITC Mengde- enhet SITC Varenr. Varesla - annen fisk: laks, saltet kg makrell annen fileter, saltede eller tørkede (ikke røykte) fisk, røykt (også varmrøykt): laks sild annen rogn lever, melke og andre spiselige deler av fisk fiskemjøl egnet til menneskeføde Krepsdyr og blotdyr, med eller uten skall, ferske, (levende eller døde), kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; krepsdyr med skall, kokt i vann hummer kreps reker: - fryste: kokte (med skall) ellers andre krabber andre krepsdyr blotdyr: østers, levende, med innpakning andre KAPITTEL 4. MJØLK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, I.E.N Mjølk og flote, frisk, ikke konsentrert eller sukret sterilisert ellers Mjølk og flote, konservert, konsentrert eller sukret mysepulver tørrmjølk: med høyst 1,5 vektprosent fett med over 1,5 vektprosent fett flote i pulverform eller som granulat: usukret ellers mjølk og flote i annen form: usukret ellers SmOr Ost og ostemasse fersk ost og ostemasse smelteost mysost og geitost muggoster andre Fugleegg og eggeplommer, friske, tørkede eller preserverte på annen måte, også sukrede egg med skall: - honseegg: tjenlig til menneskeføde ellers - andre fugleegg: tjenlig til menneskeføde ellers andre: tjenlig til menneskeføde ellers ; ; Honning, naturlig kg Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted KAPITTEL 5. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, I.E.N Menneskehår, ubearbeidd også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår Bust av svin eller villsvin, grevlinghår og annet hår til børstebinderarbeider; avfall av slik bust og hår bust av svin eller villsvin, avfall av slik bust 036; ellers 022 ; : ; ; Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale kr0hår ellers Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker tarmer blærer og mager Fiskeavfall silderisp sundmager fiskehoder og avskjær, tørkede, også revne (cuts) ellers Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær sengefjær og dun: urenset ellers andre fjær ellers Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; miøl og avfall av bein og hornkjegler Elfenbein, skilpaddeskall, horn, gevirer, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, samt mjøl og avfall derav; hvalbarder o.l., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret samt bardefrynser og annet avfall derav Koraller o.l., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av blotdyr, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av skall av blotdyr skjellsand ellers : s, ;15

20 /are- Mengde- Varenr. Varesla enhet Mengde- nr. Vareslag enhet SITC SITC Svamper, naturlige kg Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, ogsa torket; animalske produkter, ferske, kjolte, fryste eller på annen måte midlertidig konservert, som hovedsakelig brukes til framstilling av farmasoytiske preparater Animalske produkter, i.e.n.; dude dyr av de slag som horer under kapitlene 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde blodpulver, utjenlig til menneskeføde kjott samt annet blod saltet rogn, utjenlig til menneskeføde industrifisk (kolmule, tobis, Oyepål o.l.) 05I5.009 andre KAPITTEL 6. LEVENDE TRAR OG ANDRE PLANTER; LØKER, RØTTER 0.L.; AVSKARNE BLOMSTER OG BLAD TIL PRYD LOker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker i hvilende tilstand, i vekst eller i blomst blomsterlok: i blomst i vekst - i hvilende tilstand: til bruk i gartnerier ellers rotknoller og stengelknoller: - i blomst: begonia (Begonia), fagerblomst (Sinninga) og gearginer (Dahlia) andre - i vekst: kapkonvall (Freesia) andre - i hvilende tilstand: kapkonvall (Freesia) andre rotstokker Andre levende planter, hvorunder trær, busker, rotter, stiklinger og podekvister grunnstammer og podekvister: av planter etc. nevnt under varenr , 12 og andre nellik (Dianthus) andre: - med klump av jord eller annet vekstmedium: amerikansk sypress (Chamaecyparis), barlind (Taxus), blodbok og vanlig bøk (Fagus), gran (Picea pungens), einer (Juniperus), pose - lyng (Erica), tuja (Thuja) alperoser/hageasalea (Rhododendron), buksbom (Buxus), draketre (Dracaena), kamelia (Camellia), kransgran (Araucaria), kristtorn (Ilex), laurbærtrær (Laurus), magnolia (Magnolia), palmer (Palmae), trollhassel (Hamamelis), vinterpryd (Aucuba) Kalmia, Pieris, Pyracantha og Stranvaesia : ; Ṭ4ccisallea (Azalea - - urteaktige planter - ellers - uten klump av jord eller annet vekstmedium: - amerikansk sypress (Chamaecyparis), alperoser/asalea (Rhododendron), barlind (Taxus), blodbøk og vanlig bok (Fagus), blågran (Picea pungens), buksbom (Buxus), draketre (Dracaena), einer (Juniperus), kamelia (Camellia), kransgran (Araucaria), kristtorn (Ilex), laurbærtrær (Laurus), magnolia (Magnolia), palmer (Palmae), poselyng (Erica), trollhassel (Hamamelis), tuja (Thuja), vinterpryd (Aucuba) urteaktige planter ellers Avskårne blomster og blomsterknopper til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen mate friske: syrin, mimosa, genista, orkidéer, anemoner og ranunkler andre ellers Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler (unntatt blomster og knopper), gras, mose og lav til buketter eller pryd, friske, torkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte pa annen mate friske eller bare torkede: reinlav Adianthum og Asparagus andre ellers: av innenlandske lauvtrær og av konglepalme (Cycas), laurbærtre (Laurus), magnolia (Magnolia), ruskus (Ruscus), silkeeik (Grevillea) og vinterpryd (Aucuba) av andre vekster KAPITTEL 7. GRØNNSAKER, ROTTER OG KNOLLER, SPISELIGE Grønnsaker, friske eller kjolte poteter røtter og knoller: gulrotter knollselleri - reddiker: i tiden 1. april til 30. nov i tiden 1. des. til 31. mars andre 10k, purre og gressla: sjalottlok hvitlft purre gressla annen ;69 292;71 292: :51

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. PASS Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. Hvem trenger pass? Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er

Detaljer

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45 Page 56 Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler)

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015 av 20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

Matvareallergi & Matvareintoleranse. Matvareallergi & Matvareintoleranse

Matvareallergi & Matvareintoleranse. Matvareallergi & Matvareintoleranse Matvareallergi & Matvareintoleranse Matvareallergi & Matvareintoleranse Brosjyren er utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund. Manuset er gjennomlest av Ragnhild Halvorsen, overlege ved Rikshospitalet

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 o Fossheim Turisthotell SUPERTACO WOK AMOK i farger 2 Sett deg som mål å spise alle regnbuens farger hver

Detaljer

Velg sunnere på idrettsarenaen

Velg sunnere på idrettsarenaen Velg sunnere på idrettsarenaen n Ved å spise riktig kan du trene mer og bli en bedre utøver n Det er lett å spise sunnere når det finnes gode alternativer Innledning Fysisk aktivitet er viktig - ikke minst

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer