STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN

3 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Utenrikshandel ANDRE EMNEORD Varefortegnetse

4 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir trykt særskilt og vedlagt årspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I og januarheftet av publikasjonen MSnedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen for 1984 er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på Tollsamarbeidsrådets nomenklatur (CCCN). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard international Trade Classification (SITC-Rev. 2) og den felles nordiske statistiske varefortegnelse. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 22. desember 1983 Arne Oien Leif Skaug

5

6 INNHOLD Side 1. Formål 7 2. Statistikkens omfang 7 3. Det statistiske materialet 9 4. Definisjoner Varegrupperingen Mengdetall Verditall Landgrupperingen 10 Statistisk landliste 1984 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 16 Alfabetisk vareregister med henvisning til posisjonsnummer (CCCN) 103 Vedlegg 1. Endringer i den statistiske varefortegnelse fra 1. januar Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 136 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 142

7

8 1. FORMAL Formålet med statistikken over utenrikshandelen er 5 gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsforing. Den gir dessuten en viktig del av datagrunnlaget for prognoseog analysearbeid utført av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner, som FNs statistiske kontor og andre, gjør stor bruk av de opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir. Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttes også ved utarbeidingen av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av stor betydning at statistikken folger internasjonalt vedtatte definisjoner og standarder for gruppering av varer og land. 2. STATISTIKKENS OMFANG Omfanget av statistikken er i det alt vesentlige fastlagt etter de retningslinjer som er trukket opp av FNs statistiske kommisjon. Fra og med 1959 gir statistikken oppgaver over generalhandelen, mot i årene spesialhandelen. Fr 1939 ble varene også registrert etter generalhandelsprinsippet. Forskjellene mellom spesialhandelen og generalhandelen består hos oss vesentlig i forskjellig behandling av varer som passerer Norge via transittlager eller frilager. I tidsrommet ble bare den del av importen som ble tatt inn i den frie omsetning fra slike lager, registrert som innforsel, samtidig som gjenutførsel fra lagrene ikke ble tatt med i utførselsstatistikken. Fra 1959 blir, som i årene fr 1939, med enkelte unntak alle fremmede varer som passerer transittlager eller frilager tatt med i statistikken. Når en ser bort fra tobakksvarer, drikkevarer og enkelte andre provianteringsvarer, betyr endringen i registreringsmåten lite for sammenlikningen av statistikken for 1959 og seinere med tidligere statistikk. I årene ble den indirekte importen registrert på fortollingstidspunktet, mens registreringen fra 1959 skjer på tidspunktet for innleggingen på lager. En del motorkjøretøyer ble imidlertid i perioden fortsatt tatt med i statistikken ved uttaket fra lager, men fra 1976 skjer registreringen som for andre varer ved innlegging på transittlager. Den del av importen som blir fortollet direkte, blir registrert på samme måte som tidligere. InnfOrselen omfatter således de varer som innfores direkte til bruk herilandet og varer som legges inn på transittlager eller frilager. InnfOrselen av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er hittil ikke tatt med i statistikken over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer til sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig måte. Ustabilisert råolje blir ført i rør fra norsk område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til stabilisert råolje og forskjellige våtgasskomponenter. En del av produktene blir innfort til Norge og blir i statistikken registrert som innførsel fra Storbritannia. Følgende varer er for øvrig ikke tatt med i innforselen: a) Varer i direkte transitt b) Fiskefartøyers og fangstekspedisjoners fangst under norsk flagg c) Norske varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.l.) og returemballasje d) Erstatningsleveranser e) Lån f) Vareposter (varelinjer på innforselsdeklarasjonen) av verdi under kr 1 000,- g) Reiseutstyr, flyttegods o.l. h) Varer bestemt for det Kongelige hus eller til bruk for fremmede makters representasjoner i) Krigsmateriell til forsvaret i henhold til militæravtaler

9 8 j) PrOver, gaver, reklamemateriell mv. av mindre verdi k) Monetært gull 1) Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter m) Bunkers n) Varer innført til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsøk, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk Utførselen omfatter utførsel av norske og fremmede varer fra den frie omsetning og fra transittlager eller frilager. Fra 1957 er fiske- og fangstprodukter levert direkte fra fangstfeltene, tatt med i statistikken. Utførselen omfatter ogs& råolje og gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen. Fra oktober 1975 og 1980 blir oljen fra den norske del av kontinentalsokkelen, som transporteres i rørledning til henholdsvis Teesside og Sullom Voe i sin helhet registrert som eksport til Storbritannia. Oljedirektoratet gir månedlige oppgaver over de kvanta norsk naturgass som er eksportert til Storbritannia og Vest-Tyskland fra Nordsjøen. Utstyr levert fra Norge til skip og fly under bygging for norsk regning i utlandet blir også registrert i utførselsstatistikken. (Når skipene og flyene overtas, blir dette utstyret regnet med i innforselsverdien som skal svare til den fulle verdi.) utførselen holdes følgende varer utenfor statistikken: a) Varer i direkte transitt b) Varer fra tollpakkhus eller tollager (utførsel fra transittlager eller frilager blir tatt med) c) Forsendelser av varer fra Norge til Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen eller Hopen d) Varer til midlertidig bruk (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 måneder i utlandet og varer i retur etter tilsvarende bruk i Norge e) Varer i retur etter reklamasjon mot erstatningsleveranser, varer i retur etter gratis reparasjon (garanti) i Norge, gratis erstatningsleveranser fra Norge, gratis reparasjon (garanti) i utlandet for gjeninnførsel til Norge f) Varer til skip, luftfartøyer eller oljeplattformer registrert i Norge i utenriksfart g) Varer til reparasjon i utlandet for norsk regning og seinere gjeninnførsel h) Varer i retur etter reparasjon i Norge for utenlandsk regning i) Returemballasje j) Reiseutstyr, flyttegods 0.1. k) Varer til eget bruk ved norske stasjoner i utlandet 1) Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til militæravtaler m) Prøver, reklamemateriell mv. av mindre verdi n) Sendinger av verdi under kr 2 000,- o) Proviant, bunkers og utstyr til norske eller utenlandske skip eller fly i norsk havn p) Monetært gull q) Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende, gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker, pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter

10 Før 1936 ble reparasjons- og foredlingshandelen tatt med i statistikken over utenrikshandelen med den "tillagte verdi", dvs. at bare selve reparasjons- og foredlingskostnadene ble tatt med i innforsels- og utførselsverdien. I årene gikk reparasjons- og foredlingshandelen inn i statistikken med sin "fulle verdi", dvs. den verdi varen hadde ved innforselen eller utførselen. På grunn av vansker med å få inn pålitelige oppgaver ble reparasjons- og foredlingshandelen helt holdt utenfor statistikken i årene I 1946 og 1947 ble den på ny registrert med den tillagte verdi. Fra 1948 inngår reparasjons- og foredlingshandelen i statistikken med den fulle verdi. Fra 1972 er reparasjonshandelen holdt utenfor statistikken, mens foredlingshandelen fortsatt inngår med sin "fulle verdi" (se hefte II). 3. DET STATISTISKE MATERIALET Statistikken over utenrikshandelen bygger på de administrative oppgaver som tollvesenet innhenter med hjemmel i tollovens 32 og 40 og tollovforskriftenes kap. 5. Ved innførsel og utførsel av varer mottar Byrået således kopi av henholdsvis innforselsdeklarasjon og utførselsdeklarasjon. Deklarasjonene fylles ut av henholdsvis importorer og eksportører og blir kontrollert av tollvesenet. Oppgayer over import til og eksport fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import til norsk kontinentalsokkel, kjøp og salg av skip 100 br. tonn og over, elektrisk strøm m.m. blir hentet inn ved bruk av spesielle spørreskjemaer med hjemmel i lov av 25. april 1907 nr. 2 med tillegg av 1. juni 1934 nr. (statistikkloven). Noen fullstendig oversikt over importen direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen, blir registrert IA grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av norskprodusert naturgass til St.Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet "normpriser" fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet. Verdien av gasseksporten blir foreløpig anslått på grunnlag av ailment tilgjengelige data (se aysnitt 4.3). 4. DEFINISJONER 4.1. Varegrupperingen I årene bygde varegrupperingen på Minimum List of Commodities for International Trade Statistics utarbeidd av Folkeforbundets ekspertkomit6 for økonomisk statistikk. Fra 1953 ble Standard International Trade Classification (SIG) utgitt av FNs statistiske kontor, lagt til grunn ved grupperingen. I følges SITC-Rev., og fra 1976 SITC-Rev. 2. (Se Statistical Papers, Series M, No 34.) Fra 1959 følger den mest detaljerte varegrupperingen Tollsamarbeidsrådets nomenklatur (CCCN) med dens firesifrede posisjoner. Femte og sjette siffer følger vesentlig den felles nordiske statistiske varefortegnelse, mens det sjuende siffer er en nasjonal oppdeling. Den statistiske varefortegnelse er trykt i serien Norges offisielle statistikk (NOS) og er også tatt inn i tolltariffen. I Utenrikshandel, hefte I, er varene gruppert etter denne. I Utenrikshandel, hefte II, er varene gruppert etter Standard International Trade Classification. Standarden foreligger på norsk i serien Statistisk Sentralbyrås HAndbøker Mengdetall Varer som er oppgitt med vekt, er fort opp med nettovekt. For innførte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens emballasje (med nærmeste innpakning m.n.i.). Hvilke varer dette gjelder, går fram av tolltariffen og omfatter swing matvarer i lufttett lukket emballasje. Tolltariffen viser også hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i en annen mengdeenhet. I sistnevnte tilfelle vil også denne enhet være den som er nyttet i de fleste tabeller.

11 Verditall Verdien av innforselen er oppgitt cif og verdien av utførselen fob norsk havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen blir beregnet ved hjelp av administrativt fastsatte "normpriser" korrigert for frakt- og terminalkostnader. Når det gjelder prisen på gass eksportert i rhrledninger til St.Fergus og Emden blir denne foreløpig anslått av Byrået på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte meldinger om transportkostnader for naturgass og anslag på terminalkostnader. 4.4 Landgrupperingen I alle tabeller med landfordeling er fra 1. januar 1983 innforte varer fordelt etter produksjonsland og utforte varer etter bestemmelsesland. I tabell 18 (hefte II) er innforselen fordelt både etter produksjonsland og avsenderland, mens utførselen er fordelt etter bestemmelsesland. Følgende definisjoner er brukt: Produksjonsland (opprinnelsesland) er for råvarer det land hvor varen er frambrakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form som den har ved innforselen. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). Fra 1972 blir biler satt sammen ved samlefabrikk regnet som produsert i det land sammensetningen foregår. Avsenderland er det land som en av fraktdokumentetinorge kan se er det første landet som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjøper (importør) og selger (eksportør). At varens selger er i et annet land enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er derfor ikke landet for fakturautsteder som har betydning for avsenderland-begrepet, men avsenderlandet i transportdokumentet/fraktbrevet. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Bestemmel sesland er det land som p.1 utførselstidspunktet er det sist kjente land varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Landkoden er tresifret og er bygd opp slik at 1. siffer fra venstre angir verdensdelen. Ellers er landene stort sett gruppert alfabetisk innen hver verdensdel.

12 STATISTISK LANDLISTE 1984 Europa 101 Danmark (GrOnland se nr. 631) 102 F2erOyane 103 Finland 105 Island 106 Sverige 1 Albania 2 Belgia; Luxembourg 3 Bulgaria 7 Frankrike; Monaco; Andorra 8 Gibraltar 9 Hellas 121 Irland (Eire) 123 Italia; Vatikanstaten; San Marino 125 Jugoslavia 126 Malta (med Gozo og Comino) 127 Nederland 131 Polen 132 Portugal (med Azorene og Madeira) 133 Romania 135 Sovjetunionen 137 Spania (med Balearene og KanariOyene) 139 Storbritannia og Nord-Irland (med KanalOyene og Man) 141 Sveits; Liechtenstein 142 Tsjekkoslovakia 143 Tyrkia 144 Tyskland, Vest- (Forbundsrepublikken Tyskland) 151 Tyskland, Øst- (Den Tyske Demokratiske Republikk) 152 Ungarn 153 Osterrike Afrika 203 Algerie 204 Angola (tidl. Portugisisk Vest-Afrika) 205 Botswana (tidl. Bechuanaland) 209 St.Helena, herunder Ascension og Tristan da Cunha 213 Britiske områder i Indiske hav, Chagos-Oyene 216 Burundi 229 Benin (tidl. Dahomey) 231 Komorene 235 Ekvatorial-Guinea, herunder Fernando Po (tidl. Spansk Guinea) 239 Elfenbenskysten 246 Etiopia 249 Den Arabiske Republikk Egypt 250 Djibouti (tidl. Franske Afar- og Issaområdet) 254 Gabon 256 Gambia 260 Ghana 264 Guinea 266 Guinea-Bissau (tidl. Portugisisk Vest-Afrika) 270 Kamerun 273 Kapp Verde-Oyene (tidl. Portugisisk Vest- Afrika) 276 Kenya 278 Kongo (Brazzaville) 279 Zaire (tidl. Kongo-Kinshasa) 281 Lesotho (tidl. Basutoland) 283 Liberia 286 Libya 289 Madagaskar 296 Malawi (tidl. Nyasaland) 299 Mali (tidl. Fransk Sudan) 303 Marokko (med Ifni) 306 Mauretania 307 Mauritius 319 Mosambik (tidl. Portugisisk Ost-Afrika) 308 Namibia (tidl. SOrvest-Afrika) 309 Niger 313 Nigeria 319 Mosambik (tidl. Portugisisk Ost-Afrika) 322 Rêunion og Mayotte 326 Zimbabwe (tidl. Rhodesia) 329 Rwanda 333 Sao Tomê og Principe (tidl. Portugisisk Vest-Afrika) 336 Senegal 337 Sentralafrikanske republikk 338 Seychellene og tilhørende områder 339 Sierra Leone 346 Somalia (tidl. Britisk og Italiensk Somaliland) 349 Spanske områder i Afrika (Ceuta, Melilla mfl.) unntatt KanariOyene 356 Sudan 357 Swaziland (Ngwana) 359 SOr-Afrika 369 Tanzania (Tanganyika og Zanzibar med Pemba) 373 Tchad 376 Togo 379 Tunisia 386 Uganda 389 Zambia (tidl. Nord-Rhodesia) 393 Øvre Volta Asia 404 Afghanistan 409 Bahrain 410 Bangladesh 412 Bhutan 416 Brunei 420 Burma 424 Sri Lanka (tidl. Ceylon) 426 Unionen av Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-khaymah, Sharjah og Um-al Qaiwan) 428 Filippinene 432 Taiwan (tidl. Formosa) 436 Hong Kong 444 India (med Sikkim, Andamanene, Lakkadivene, Nikobarene, Mincoy og Aminidivene) 448 Indonesia, herunder Vest-Irian (den vestl. halvdel av Ry-Guinea) 452 Irak 456 Iran 460 Israel 464 Japan, unntatt Ryukyu - Øyene 476 Jordan 478 Kampuchea (tidl. Cambodia) 484 Kina, Folkerepublikken

13 12 Asia (forts.) 488 Korea, Nord- (Den Demokratiske Folkerepublikk Korea) 492 Korea, SOr (Republikken Korea) 496 Kuwait 500 Kypros 504 Laos 508 Libanon 510 Macao 512 Malaysia (Malaya-fOderasjonen, Sarawak og Sabah) 513 Maldivene 516 Mongolia 520 Oman (tidl. Maskat og Oman) 528 Nepal 534 Pakistan 537 Timor, Ostre 540 Quatar 544 Saudi-Arabia (herunder NOtralsonen) 548 Singapore 556 Jemen, Den Folkedemokratiske Republikk (tidl. Sr-Arabia og Aden) 564 Syria 568 Thailand 571 Ryukyu-Oyene 575 Vietnam (Den Sosialistiske Republikk Vietnam) 578 lemen, Den Arabiske Republikk Nord-Amerika og Mellom-Amerika 602 Barbados 604 Belize (tidl. Britisk Honduras - jfr. 644 Honduras) 607 BahamaOyene, Bermudaøyene, CaymanOyene, Dominica, Grenada, St.Lucia, St.Vincent, Turks- og Caicosoyene, Vestindia (Antigua, St.Christopher, (St.Kitts) - Nevis-Anguilla, brit. Virginøyer, Montserrat) 612 Canada 616 Costa Rica 620 Cuba 624 Domingo-republikken 628 Franske Antiller (Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, Les Saintes, La Disirade, Petite Terre, St.Barth6lemy og fransk del av St.Martin) 631 GrOnland 632 Guatemala 636 Haiti 644 Honduras (jfr. 604 Belize) 648 Jamaica 652 Mexico 656 Nederlandske Antiller (Aruba, Bonaire, Curagao, Saba, St.Eustatius og nederlandsk del av St.Martin) 664 Nicaragua 668 Panama med kanalsonen 672 Salvador (El Salvador) 676 Saint-Pierre og Miquelon 680 Trinidad og Tobago 684 USA (med Puerto Rico) 688 Amerikanske VirginOyer SOr-Amerika 705 Argentina 710 Bolivia 715 Brasil 720 Guyana (tidl. Britisk Guiana) 725 Chile 730 Colombia 735 Ecuador (med GalapagosOyene) 740 Falklandsøyene; Sr-Georgia 745 Fransk Guiana (Cayenne) 755 Paraguay 760 Peru 765 Surinam (tidl. Nederlandsk Guiana) 770 Uruguay 775 Venezuela Oceania 804 Australia (med ChristmasOya, Cocos isfeling)- Oyene, NordfolkOya) 806 Papua - Ny Guinea med Bismarckarkipelet 807 Pitcairnøyene 808 Kiribati (tidl. Gilbertøyene) 809 Salomonøyene 8 Fiji 812 Vanuatu (tidl. Ny Hebridene) 813 Tonga 814 Tuvalu (tidl. EllisOyene) 815 Franske besittelser i Oceania (Fransk Polynesia, Ny Kaledonia, Wallis- og Futuna-Øyene) 818 Nauru 820 New Zealand med besittelser (herunder CampbellOya, Cookøyene, KermadecOyene, Niue, Tokelau) 825 USAs besittelser i Oceania (amerikanske SamoaOyer, Guam, amerikanske tilsynsoyer og amerikansk-kontrollerte Oyer i Stillehavet, herunder Marianene, Karolinene og Marshall- Øyene) 830 Vest-Samoa 900 Internasjonale organisasjoner

14 13 Levende dyr; animalske produkter FORTEGNELSE OVER KAPITLER Kap. Side 1 Levende dyr 16 2 Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall 16 3 Fisk, krepsdyr og blotdyr 17 4 Mjølk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 18 5 Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 18 Vegetabilske produkter Kap. 23 Reststoffer og avfall fra nmringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr 24 Tobakk Mineralske produkter 25 Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement 26 Malm, slagg og aske 27 Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminose stoffer; mineralsk voks Side Levende trar og andre planter; løker, røtter og liknende; ayskårne blomster og blad til pryd 19 7 Grønnsaker, retter og knoller, spiselige 19 8 Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter og meloner 20 9 Kaffe, te, mats og krydderier Korn 22 M0eprodukter; malt; stivelse; gluten; inulin Oljeholdige fro og frukter; forskjellige andre fro og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og förplanter Naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske materialer til fletting; produkter av vegetabilsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 23 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 15 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 23 Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk 16 Varer av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr og blotdyr Sukker og sukkervarer Kakao og varer derav Produkter av korn, mjøl eller stivelse; bakverk Produkter av grønnsaker, frukter og andre plantedeler Forskjellige tilberedte næringsmidler Drikkevarer, etylalkohol og eddik 27 Produkter fra kjemiske og mrstlende industrier 28 Kjemiske grunnstoffer; uorganiske kjemiske forbindelser; organiske og uorganiske forbindelser av edle metaller, sjeldne jordmetaller, radioaktive stoffer og isotoper Organiske kjemiske forbindelser Farmasøytiske produkter Gjødsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og derivater derav; fargestoffer, farger, maling og lakker; kitt, sparkelmasse og liknende; trykkfarger, blekk og tusj Flyktige vegetabilske oljer og resinoider; parfymer, kosmetikk og toalettpreparater Spe, organiske overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, polsrmidler o9 skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse og dentalvoks Proteiner; klebemidler; enzymer Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk og kinematografisk bruk Diverse produkter fra den kjemiske industri 39 Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav; gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 39 Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav Gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 42 RA huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende; varer av tarmer (unntatt av wormgut) 41 Huder, skinn (unntatt pelsskinn) og lær 43

15 14 Kap. Side 42 Varer av liar; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Pelsskinn (ogs kunstig) og varer derav 45 Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer 44 Tre og trevarer; trekull Kork og korkvarer Kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer 48 Materiale til framstilling av papir; papir, papp og varer derav 47 Materiale til framstilling av papir Papir og papp; varer av papirmasse, papir og papp Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger 50 Tekstilmaterialer og varer derav 50 Silke Endeløse syntetiske og kunstige tekstilfibrer Tekstilvarer i forbindelse med metall Ull og andre dyrehår Lin og rami Bomull Korte syntetiske og kunstige tekstilfibrer Andre vegetabilske tekstilfibrer; garn av papir og vevnader derav Tepper, matter og liknende varer; floyel-, plysj- og chenillevevnader; bånd; possement; tyll og andre nettstoffer; blonder, kniplinger og broderier Vatt og filt; hyssing, snorer, liner og tau; spesielle tekstilstoffer; tekstilstaffer med impregnering eller belegg; tekstilvarer egnet til bruk i industien Trikotasje Klær og tilbehør dertil, av tekstilstoff, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer Brukte klar og andre brukte tekstilvarer; filler 64 Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår; vifter Kap. Side Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer 68 Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer Keramiske produkter Glass og glassvarer 67 Naturperler, edle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall og varer derav; bijouterivarer; mynter 71 Naturperler, edle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall og varer derav; bijouterivarer Mynter 70 Uedle metaller og varer derav 73 Jern og stål og varer derav Kopper og varer derav Nikkei og varer derav Aluminium og varer derav Magnesium og beryllium og varer derav Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller og varer derav Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler, av uedelt metall samt deler dertil Forskjellige varer av uedelt metall 79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil 84 Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiell; deler dertil 89 Transportmidler 86 Lokomotiver, vogner og annet materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; trafikkreguleringsutstyr (ikke elektrisk drevet) KiOretøyer og deler dertil, unntatt kjøretøyer for jernbaner og sporveier Luftfartøyer og deler dertil; fallskjermer; katapulter og liknende startutstyr for luftfartøyer; stasjonære flytreningsmaskiner Skip, båter og annet flytende materiell Fottøy, gamasjer og liknende samt deler dertil Hodeplagg og deler dertil Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår 65

16 15 Kap. Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; mile, kontroll- og presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler dertil Side 90 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; måle-, kontroll- og presisjonsinstrumenter og -apparater; deler dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd; apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler og tilbehor til slike instrumenter og apparater 99 Kap. Våpen og ammunisjon samt deler dertil Side 93 Våpen og ammunisjon samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 94 MObler og deler dertil; sengebunner og sengeutstyr, såsom madrasser, puter og liknende varer Varer av utskjærings- eller formematerialer Koster, ['Oster, pudderkvaster, sikter og sild LeketAy, spill og sportsartikler samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 102 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 99 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 103

17 16 U1-02 Tirenr. Vareslag Uspesifiserte varer, tollbare Uspesifiserte varer, tollfrie Proviant Forbruksartikler Uspesifiserte varer Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen enhet _SITC Vare-Mengdenr. Varesla9 enhet SITC - annet: 931: skinker kg 0-30 U ellers kjøtt av sau eller geit 0-20 spiselig slakteavfall: tunger 0: annet KAPITTEL Slaktet fjærfe og spiselig slakteavfall (unntatt lever), av dyr som LEVENDE DYR hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst slaktet fjærfe, ikke oppdelt: hons kgfi stk. 001 : ender, gjess, kalkuner og Hester, esler, muldyr og mulesler, levende hester over 1/ ellers Storfe, levende til avl andre Svin, levende Sauer og geiter, levende sauer geiter Høns, ender, gjess, kalkuner og perlehons, levende hons: høyst 185 g pr. stk andre ender gjess kalkuner perlehons Andre levende dyr dyr som hovedsakelig skal perlehons slaktet fjærfe, oppdelt: hons ender, gjess, kalkuner og perlehons spiselig slakteavfall Lever av fjærfe, fersk, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av rein kjøtt av skogsfugl og nyper kjøtt av hval annet kjøtt spiselig slakteavfall: U tunger annet Svinefett reint for kjøtt samt fjærfefett (ikke utpresset, utsmeltet eller ekstrahert med løsningsmiddel), ferskt, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake, brukes til menneskeføde: reinsdyr : 90 tørket eller røykt ister annet: raykt ellers fasaner andre pelsdyr: mink blårev, sølvrev og platinarev andre andre kg KAPITTEL 2. KJYTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL 0 : Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall (unntatt lever av fjærfe), saltet eller i saltlake, tørket eller røykt kjøtt av svin (flesk): - saltet eller i saltlake: skinker annet tørket: skinker annet røykt kjøtt av sau: tørket, saltet eller i Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall av dyr som hiker under pos , ferskt, kjølt eler fryst kjøtt av hest, esler, muldyr 0-50 eller mulesler saltlake kjøtt av storfe: - med bein: - ferskt eller kjølt: av kalv ellers - - fryst: av kalv ellers - utbeinet: ferskt eller kjølt : annet fryst kjøtt av svin (flesk): hele eller halve skrotter: ferske eller kjølte fnyste røykt kjøtt av rein kjøttpulver annet kjøtt: tørket, saltet eller i saltlake røykt spiselig slakteavfall: tunger IS it ; ; 10 U12:90 1) Forenklet tollekspedisjon ved innforsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 100 pr. varepost. 2) Gjelder proviant, utstyr og forbruksartikler til norskeide skip registrert i utlandet i utenriksfart. 3) Forenklet tollekspedisjon ved utførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 100 pr. varepost.

18 'tarenr. Vareslag Mengdeenhet SITC Varenr. Vareslag Mengdeenhet SITC KAPITTEL 3. FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR Fisk, fersk (levende eller død), kjølt eller fryst ferskvannsfisk: - fersk eller kjølt: - - laksefisk: - - laks: oppdrettet laks annen aure annen laksefisk ål akvariefisk annen ferskvannsfisk - fryst: - laksefisk: - laks: oppdrettet laks annen aure annen laksefisk annen ferskvannsfisk saltvannsfisk (unntatt fileter): størje (tunfisk): makrellstørje annen - annen saltvannsfisk: - - fersk eller kjølt: - - sild: storsild vårsild feitsild småsild banksild (nordsj0- sild) annen sild brisling, ansjos og sardiner - - flyndrefisk: kveite rødspette blåkveite annen flyndrefisk - torskefisk: brosme hyse torsk lyr sei torskefisk: brosme hyse lysing - lange - - annen torskefisk uer steinbit - - pigghl - - håbrann - - skate (rokke) - - makrell lodde annen saltvannsfisk - fryst: sild: - - storsild - - vårsild feitsild - - småsild - - banksild (nordsjdsild) - - annen sild - - brisling, ansjos og sardiner - flyndrefisk: - - kveite - rødspette - - blåkveite - - annen flyndrefisk torsk lyr sei 0301, lysing lange annen torskefisk uer steinbit pigghå håbrann skate (rokke) 034 : makrell lodde annen saltvannsfisk "farse" - blokker fileter av saltvannsfisk: - ferske eller kjølte: av flyndrefisk - - av torskefisk: av hyse av torsk av sei av annen torskefisk av sild av annen fisk fryste: - - av flyndrefisk: av blåkveite av annen flyndrefisk - av torskefisk: av hyse av torsk av sei av annen torskefisk av sild 034 : av steinbit av uer av annen fisk rogn lever, melke og andre spiselige deler av fisk 034 : Fisk, saltet eller i saltlake, torket eller rykt (også varmrøykt) fisk (unntatt fileter), saltet eller i saltlake eller tørket: - sild: storsild vårsild feitsild og småsild banksild (nordsjosild): sukkersaltet ellers islandssild annen sild - torskefisk: - saltet eller i saltlake: - brosme torsk - - sei lange - - annen - - tørrfisk: - brosme hyse - torsk, rotskjær - - torsk, finnmarksrundfisk - torsk, lofotrundfisk - torsk, annen rundfisk. - - sei, rotskjær - - sei, rundfisk - - annen - klippfisk: - - brosme - hyse - - torsk - - sei - lange - annen : ;

19 VTT=7- nr. Vareslag Mengde- enhet SITC Mengde- enhet SITC Varenr. Varesla - annen fisk: laks, saltet kg makrell annen fileter, saltede eller tørkede (ikke røykte) fisk, røykt (også varmrøykt): laks sild annen rogn lever, melke og andre spiselige deler av fisk fiskemjøl egnet til menneskeføde Krepsdyr og blotdyr, med eller uten skall, ferske, (levende eller døde), kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; krepsdyr med skall, kokt i vann hummer kreps reker: - fryste: kokte (med skall) ellers andre krabber andre krepsdyr blotdyr: østers, levende, med innpakning andre KAPITTEL 4. MJØLK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, I.E.N Mjølk og flote, frisk, ikke konsentrert eller sukret sterilisert ellers Mjølk og flote, konservert, konsentrert eller sukret mysepulver tørrmjølk: med høyst 1,5 vektprosent fett med over 1,5 vektprosent fett flote i pulverform eller som granulat: usukret ellers mjølk og flote i annen form: usukret ellers SmOr Ost og ostemasse fersk ost og ostemasse smelteost mysost og geitost muggoster andre Fugleegg og eggeplommer, friske, tørkede eller preserverte på annen måte, også sukrede egg med skall: - honseegg: tjenlig til menneskeføde ellers - andre fugleegg: tjenlig til menneskeføde ellers andre: tjenlig til menneskeføde ellers ; ; Honning, naturlig kg Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted KAPITTEL 5. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, I.E.N Menneskehår, ubearbeidd også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår Bust av svin eller villsvin, grevlinghår og annet hår til børstebinderarbeider; avfall av slik bust og hår bust av svin eller villsvin, avfall av slik bust 036; ellers 022 ; : ; ; Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale kr0hår ellers Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker tarmer blærer og mager Fiskeavfall silderisp sundmager fiskehoder og avskjær, tørkede, også revne (cuts) ellers Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær sengefjær og dun: urenset ellers andre fjær ellers Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; miøl og avfall av bein og hornkjegler Elfenbein, skilpaddeskall, horn, gevirer, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, samt mjøl og avfall derav; hvalbarder o.l., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret samt bardefrynser og annet avfall derav Koraller o.l., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av blotdyr, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av skall av blotdyr skjellsand ellers : s, ;15

20 /are- Mengde- Varenr. Varesla enhet Mengde- nr. Vareslag enhet SITC SITC Svamper, naturlige kg Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, ogsa torket; animalske produkter, ferske, kjolte, fryste eller på annen måte midlertidig konservert, som hovedsakelig brukes til framstilling av farmasoytiske preparater Animalske produkter, i.e.n.; dude dyr av de slag som horer under kapitlene 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde blodpulver, utjenlig til menneskeføde kjott samt annet blod saltet rogn, utjenlig til menneskeføde industrifisk (kolmule, tobis, Oyepål o.l.) 05I5.009 andre KAPITTEL 6. LEVENDE TRAR OG ANDRE PLANTER; LØKER, RØTTER 0.L.; AVSKARNE BLOMSTER OG BLAD TIL PRYD LOker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker i hvilende tilstand, i vekst eller i blomst blomsterlok: i blomst i vekst - i hvilende tilstand: til bruk i gartnerier ellers rotknoller og stengelknoller: - i blomst: begonia (Begonia), fagerblomst (Sinninga) og gearginer (Dahlia) andre - i vekst: kapkonvall (Freesia) andre - i hvilende tilstand: kapkonvall (Freesia) andre rotstokker Andre levende planter, hvorunder trær, busker, rotter, stiklinger og podekvister grunnstammer og podekvister: av planter etc. nevnt under varenr , 12 og andre nellik (Dianthus) andre: - med klump av jord eller annet vekstmedium: amerikansk sypress (Chamaecyparis), barlind (Taxus), blodbok og vanlig bøk (Fagus), gran (Picea pungens), einer (Juniperus), pose - lyng (Erica), tuja (Thuja) alperoser/hageasalea (Rhododendron), buksbom (Buxus), draketre (Dracaena), kamelia (Camellia), kransgran (Araucaria), kristtorn (Ilex), laurbærtrær (Laurus), magnolia (Magnolia), palmer (Palmae), trollhassel (Hamamelis), vinterpryd (Aucuba) Kalmia, Pieris, Pyracantha og Stranvaesia : ; Ṭ4ccisallea (Azalea - - urteaktige planter - ellers - uten klump av jord eller annet vekstmedium: - amerikansk sypress (Chamaecyparis), alperoser/asalea (Rhododendron), barlind (Taxus), blodbøk og vanlig bok (Fagus), blågran (Picea pungens), buksbom (Buxus), draketre (Dracaena), einer (Juniperus), kamelia (Camellia), kransgran (Araucaria), kristtorn (Ilex), laurbærtrær (Laurus), magnolia (Magnolia), palmer (Palmae), poselyng (Erica), trollhassel (Hamamelis), tuja (Thuja), vinterpryd (Aucuba) urteaktige planter ellers Avskårne blomster og blomsterknopper til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen mate friske: syrin, mimosa, genista, orkidéer, anemoner og ranunkler andre ellers Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler (unntatt blomster og knopper), gras, mose og lav til buketter eller pryd, friske, torkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte pa annen mate friske eller bare torkede: reinlav Adianthum og Asparagus andre ellers: av innenlandske lauvtrær og av konglepalme (Cycas), laurbærtre (Laurus), magnolia (Magnolia), ruskus (Ruscus), silkeeik (Grevillea) og vinterpryd (Aucuba) av andre vekster KAPITTEL 7. GRØNNSAKER, ROTTER OG KNOLLER, SPISELIGE Grønnsaker, friske eller kjolte poteter røtter og knoller: gulrotter knollselleri - reddiker: i tiden 1. april til 30. nov i tiden 1. des. til 31. mars andre 10k, purre og gressla: sjalottlok hvitlft purre gressla annen ;69 292;71 292: :51

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1987

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 654 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1987 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1987 OG UTENRIKSHANDEL 1987 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle produkter som er oppført

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 242.766 6.019.453 24,80 1.879.700 48.455.606 25,78 1.701.606 41.734.912 24,53 EU27 116.834 3.412.952 29,21 1.162.492 30.051.280 25,85 1.017.188

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

STATISTISK FOR UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK FOR UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 338 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1983 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1849-7 FORORD Statistisk

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1986

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 582 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1986 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1986 OG UTENRIKSHANDEL 1986 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGIELSE FOR UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGIELSE FOR UTENRIKSHANDELEN STATISTISK VAREFORTEGIELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1983 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR MÅNEDSSTATISTIKK

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN

VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0809-2 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir

Detaljer

Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN

Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0919-6 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN VARENOMENKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1965 FORORD FRA 1. JANUAR 1959 BLE DEN NYE TOLLTARIFFEN SOM

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN 1982

OVER UTENRIKSHANDELEN 1982 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR MiINEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR MÂNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN

Detaljer

SIAhISlISK. ^ q VAREFORTEGNELSE FOR o `^ UIENRIKSHANDELEN

SIAhISlISK. ^ q VAREFORTEGNELSE FOR o `^ UIENRIKSHANDELEN SIAhISlISK ^ q VAREFORTEGNELSE FOR o `^ UIENRIKSHANDELEN 1974 STATISTISK SENTRALBYRAS HÄNDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0324-4

Detaljer

STATISTISK UTENRIKSHANDELEN ^^ VAREFORIEGNELSE ^-^ 1070

STATISTISK UTENRIKSHANDELEN ^^ VAREFORIEGNELSE ^-^ 1070 STATISTISK ^^ VAREFORIEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN ^-^ 1070 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970 FORORD Fra og med

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for Nr. 26 Oslo, januar, 1970 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1969 Statistisk VAREF RTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970 I,' 0 It 0 R Som et supplement til

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

for Statistisk VAREFORTEGNELSE UTEN RIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 96 ISBN 82-537-1079-8 ISSN 0085-4336 STATISTISK SENTRALBYRÅ

for Statistisk VAREFORTEGNELSE UTEN RIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 96 ISBN 82-537-1079-8 ISSN 0085-4336 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 96 47;07.7 r...;7 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTEN RIKSHANDELEN 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1980 ISBN 82-537-1079-8 ISSN 0085-4336 FORORD Statistisk varefortegnelse

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 173 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1981 STATISTISK SE N TRAL BY RA OSLO 1980 ISBN 82-537-1217-0 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for UTENRIKSHANDELEN

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for UTENRIKSHANDELEN Nr. 26 Oslo, 24. januar 1969 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1969 FORORD Statistisk varefortegnelse for

Detaljer

STATISTISK VAHEFORIEGNELSE FOR :='=== ^ UTENHIKSHANOELEN 1972

STATISTISK VAHEFORIEGNELSE FOR :='=== ^ UTENHIKSHANOELEN 1972 ^^ STATISTISK VAHEFORIEGNELSE FOR :='=== ^ 1 UTENHIKSHANOELEN 1972 _ STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN 82 537

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Varenummer 06.01 Løker,

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

STATISTISK UIENRIKSHANOELEN OR 1970

STATISTISK UIENRIKSHANOELEN OR 1970 STATISTISK UIENRIKSHANOELEN OR 1970 STATISTISK SENTRALBYRAS HÅNDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 ISBN 82-537-0555-7 FORORD Fra og med 1968

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller

Detaljer

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1 TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE Liste 1 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker,

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 4 VEDLEGG II PROTOKOLL 3 OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 1. Avtalens bestemmelser skal gjelde for varer oppført i tabell I og II, om ikke annet følger av bestemmelsene

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000032 1988 2002 Forbruksartikler Kg 931-00 00000055 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollfrie Kg 931-00

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN INTERNASJONAL STANDARD FOR 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN STANDARDER FOR NORSK STATISTIKK 9 INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (SITC

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER TABELL 1 TIL VEDLEGG III EFTA HS nr. Vareslag Island Norge Sveits/ Liechtenstein 04.03

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer